11992E052

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen - Tredje delen - Gemenskapens politik - Avdelning III - Fri rörlighet för personer‚ tjänster och kapital - Kapitel 2 - Etableringsrätt - Artikel 52

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 224 , 31/08/1992 s. 0021


Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen - Tredje delen(*) - Gemenskapens politik - Avdelning III - Fri rörlighet för personer tjänster och kapital - Kapitel 2 - Etableringsrätt - Artikel 52

(*) Tredje delen som omfattar de före detta andra och tredje delarna (artikel G D. i FEU).

Inom ramen för nedanstående bestämmelser skall inskränkningar för medborgare i en medlemsstat att fritt etablera sig på en annan medlemsstats territorium gradvis avvecklas underövergångstiden.

Denna gradvisa avveckling skall även omfatta inskränkningar för medborgare i en medlemsstat som är etablerad i någon medlemsstat att upprätta kontor filialer eller dotterbolag.

Etableringsfriheten skall innefatta rätt att starta och utöva verksamhet som egenföretagare samt rätt att bilda och driva företag särskilt bolag som de definieras i artikel 58 andra stycket på de villkor som etableringslandets lagstiftning föreskriver för egna medborgare om inte annat följer av bestämmelserna i kapitlet om kapital.