11979H/DEC/CEE/EUR

Handlingar om Hellenska republikens anslutning till Europeiska gemenskaperna - Beslut av Europeiska gemenskapernas råd av den 24 maj 1979 om upptagande av Hellenska republiken som medlem i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 291 , 19/11/1979 s. 0007


Handlingar om Hellenska republikens anslutning till Europeiska gemenskaperna - Beslut av Europeiska gemenskapernas råd av den 24 maj 1979 om upptagande av Hellenska republiken som medlem i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 237 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen och artikel 205 i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, och

med beaktande av följande:

Hellenska republiken har ansökt om medlemskap i Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen.

Kommissionens yttrande har erhållits.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS

att denna ansökan om upptagande som medlem skall godkännas; villkoren för att upptas som medlem och de anpassningar av fördragen som därigenom blir nödvändiga skall fastställas i ett avtal mellan medlemsstaterna och Hellenska republiken.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 1979.

Geschehen zu Brüssel am 24. Mai 1979.

Done at Brussels, 24 May 1979.

Ecime rsiz Bqtnékkez rsiz 24 Laiot 1979.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 1979.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil an 24 Bealtaine 1979.

Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1979.

Gedaan te Brussel, 24 mei 1979.

På rådets vegne

Formand

Im Namen des Rates

Der Präsident

For the Council

The President

Cia so Rtlboõkio

O Pqóedqoz

Pour le Conseil

Le président

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

Per il Consiglio

Il Presidente

Voor de Raad

De Voorzitter

Jean FRANÇOIS-PONCET