11965F/PRO/PRI/13

Fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna - Protokoll om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier - Kapital V - Tjänstemän och anställda i Europeiska gemenskaperna - Artikel 13

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 152 , 13/07/1967 s. 0015


Fördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna - Protokoll om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier - Kapital V - Tjänstemän och anställda i Europeiska gemenskaperna - Artikel 13

Gemenskapens tjänstemän och övriga anställda skall vara skyldiga att betala skatt tillgemenskaperna på de löner och arvoden de får av gemenskaperna enligt de villkor och det förfarande som rådet på förslag från kommissionen har fastställt.

De skall vara befriade från nationella skatter på de löner och arvoden de får av gemenskaperna.