11951K095

Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) - Avdelning IV - Allmänna bestämmelser - Artikel 95


Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) - Avdelning IV - Allmänna bestämmelser - Artikel 95

I alla i detta fördrag inte förutsedda fall som synes kräva ett beslut eller en rekommendation av kommissionen för att inom ramen för den gemensamma marknaden för kol och stål och i enlighet med artikel 5 förverkliga någon av de i artikel 2-4 närmare angivna målsättningarna för gemenskapen kan detta beslut fattas eller denna rekommendation lämnas med rådets enhälliga samtycke och efter att den rådgivande kommittén hörts.

Beslutet eller rekommendationen skall ange eventuellt ifrågakommande sanktioner som skall bestämmas om på samma sätt.

Om efter utgången av den övergångsperiod som bestämts i konventionen om övergångsbestämmelser erfarenheten visar att oförutsedda svårigheter framkommit i fråga om formerna för tillämpningen av detta fördrag eller en djupgående förändring av de ekonomiska eller tekniska betingelserna vilken direkt påverkar den gemensamma marknaden för kol och stål nödvändiggör en anpassning av de regler som avser kommissionens utövande av de befogenheter som den tillagts kan de ändringar av dessa regler som är nödvändiga göras; ändringarna får dock inte påverka bestämmelserna i artikel 2-4 eller kompetensfördelningen mellan kommissionen och gemenskapens övriga institutioner.

Dessa ändringar skall föreslås av kommissionen och rådet gemensamt varvid rådet skall fatta sitt beslut med tolv femtondelars majoritet av medlemsstaternas företrädare och skall föreläggas domstolen för yttrande. Domstolen har oinskränkt befogenhet att granska förslaget i alla faktiska och rättsliga avseenden. Om domstolen finner att förslaget står i överensstämmelse med bestämmelserna i tredje stycket skall förslaget översändas till Europaparlamentet och bli gällande om det får stöd av en majoritet som omfattar tre fjärdedelar av de avgivna rösterna och två tredjedelar av antalet företrädare i Europaparlamentet(*).

(*) Fjärde stycket som det ändrats genom artikel 14 i AA A/FIN/S i den lydelse som framgår av artikel 7 i BA AA A/FIN/S.