02021R2325 — SV — 19.02.2023 — 003.002


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/2325

av den 16 december 2021

om upprättande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848, av förteckningen över tredjeländer och förteckningen över kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 33.2 och 33.3 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 med avseende på import av ekologiska produkter till unionen

(EGT L 465 29.12.2021, s. 8)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/2047 av den 24 oktober 2022

  L 275

57

25.10.2022

►M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/2049 av den 24 oktober 2022

  L 275

64

25.10.2022

►M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/2468 av den 15 december 2022

  L 322

89

16.12.2022

►M4

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/186 av den 27 januari 2023

  L 26

17

30.1.2023


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 035, 17.2.2022, s.  23 (2021/2325)

►C2

Rättelse, EGT L 156, 9.6.2022, s.  161 (2021/2325)

►C3

Rättelse, EGT L 039, 9.2.2023, s.  67 (2023/186)
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/2325

av den 16 december 2021

om upprättande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848, av förteckningen över tredjeländer och förteckningen över kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 33.2 och 33.3 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 med avseende på import av ekologiska produkter till unionenArtikel 1

Förteckning över erkända tredjeländer

Förteckningen över tredjeländer som erkänts med avseende på likvärdighet enligt artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007 återfinns i bilaga I till den här förordningen.

Artikel 2

Förteckning över erkända kontrollmyndigheter och kontrollorgan

Förteckningen över kontrollmyndigheter och kontrollorgan som erkänts med avseende på likvärdighet enligt artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007 återfinns i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Artikel 1 ska tillämpas till och med den 31 december 2026.

Artikel 2 ska tillämpas till och med den 31 december 2024.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER ERKÄNDA TREDJELÄNDER ENLIGT ARTIKEL 1 OCH RELEVANTA SPECIFIKATIONER

Anmärkning:  I enlighet med artikel 17.1 f i förordning (EG) nr 834/2007 får djur och animalieprodukter som producerats under omställningsperioden inte saluföras med användning av de uppgifter som avses i artiklarna 23 och 24 i den förordningen i samband med märkning och marknadsföring av produkter. Sådana produkter är därför också undantagna från erkännande vad gäller produktkategorierna B och D för samtliga tredjeländer som förtecknas i denna bilaga.

ARGENTINA

1.  ProduktkategorierProduktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga II

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter

A

 

Levande djur eller obearbetade animaliska produkter

B

 

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (1)

D

 

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   

Vin och jäst ingår ej.

2.  Ursprung: Produkter av kategori A, B och F som har odlats i Argentina och produkter av kategori D som har bearbetats i Argentina med ekologiskt odlade ingredienser som har odlats i Argentina.

3.  Produktionsregler: Ley 25 127 sobre ”Producción ecológica, biológica y orgánica”.

4.  Behörig myndighet: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5.  Kontrollorgan:Kodnummer

Namn

Webbadress

AR-BIO-001

Food Safety SA

www.foodsafety.com.ar

AR-BIO-002

Ecocert Argentina SA

https://www.ecocert.com/es-AR/home

AR-BIO-003

LETIS S.A.

www.letis.org

AR-BIO-004

Organización Internacional Agropecuaria (OIA)

www.oia.com.ar

6.  Organ som utfärdar intyg: Se punkt 5.

7.  Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2026.

AUSTRALIEN

1.  ProduktkategorierProduktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga II

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter

A

 

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (1)

D

I huvudsak bestående av en eller flera ingredienser av vegetabiliskt ursprung

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   

Vin och jäst ingår ej.

2.  Ursprung: Produkter av kategori A och F som har odlats i Australien och produkter av kategori D som har bearbetats i Australien med ekologiskt odlade ingredienser som har odlats i Australien.

3.  Produktionsregler: National standard for organic and bio-dynamic produce.

4.  Behörig myndighet: Department of Agriculture and Water Resources (http://www.agriculture.gov.au)

5.  Kontrollorgan:Kodnummer

Namn

Webbadress

AU-BIO-001

ACO Certification Ltd

www.aco.net.au

AU-BIO-003

Bio-dynamic Research Institute (BDRI)

www.demeter.org.au

AU-BIO-004

NASAA Certified Organic

www.nasaa.com.au

AU-BIO-005

Organic Food Chain Pty Ltd (OFC)

www.organicfoodchain.com.au

AU-BIO-006

AUS-QUAL Pty Ltd

www.ausqual.com.au

AU-BIO-007

Southern Cross Certified Australia Pty Ltd

https://www.sxcertified.com.au

6.  Organ som utfärdar intyg: Se punkt 5.

7.  Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2026.

KANADA

1.  ProduktkategorierProduktkategori

Kategorins beteckning enligt bilaga II

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter

A

 

Levande djur eller obearbetade animaliska produkter

B

 

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål

D

 

Bearbetade jordbruksprodukter för foderändamål

E

 

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

2.  Ursprung: Produkter av kategori A, B och F som har odlats i Kanada och produkter av kategori D och E som har bearbetats i Kanada med ekologiskt odlade ingredienser som har odlats i Kanada eller som har importerats till Kanada i enlighet med kanadensisk lagstiftning.

3.  Produktionsregler: Organic Products Regulation.

4.  Behörig myndighet: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.  Kontrollorgan:Kodnummer

Namn

Webbadress

CA-ORG-002

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)

www.certifiedorganic.bc.ca

CA-ORG-003

CCOF Certification Services

www.ccof.org

CA-ORG-004

Centre for Systems Integration (CSI)

www.csi-ics.com

CA-ORG-005

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)

www.ccpb.it

CA-ORG-006

Ecocert Canada

www.ecocertcanada.com

CA-ORG-007

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)

www.fvopa.ca

CA-ORG-009

International Certification Services Incorporated (ICS)

www.ics-intl.com

CA-ORG-010

LETIS S.A.

www.letis.com.ar

CA-ORG-013

Organic Crop Improvement Association (OCIA)

www.ocia.org

CA-ORG-014

Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)

www.opam-mb.com

CA-ORG-015

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

www.pacscertifiedorganic.ca

CA-ORG-016

Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)

www.ocpro.ca

CA-ORG-017

Quality Assurance International Incorporated (QAI)

http://www.qai-inc.com

CA-ORG-018

Quality Certification Services (QCS)

www.qcsinfo.org

CA-ORG-019

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)

http://www.quebecvrai.org/

CA-ORG-021

TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)

http://www.tcocert.ca/contacts/

6.  Organ som utfärdar intyg: Se punkt 5.

7.  Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2026.

COSTA RICA

1.  ProduktkategorierProduktkategori eller produkter

Kategorins beteckning enligt bilaga II

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter

A

 

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (1)

D

Endast bearbetade växtprodukter

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   

Vin och jäst ingår ej.

2.  Ursprung: Produkter av kategori A och F som har odlats i Costa Rica och produkter av kategori D som har bearbetats i Costa Rica med ekologiskt odlade ingredienser som har odlats i Costa Rica.

3.  Produktionsregler: Reglamento sobre la agricultura orgánica.

4.  Behörig myndighet: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería, www.sfe.go.cr

5.  Kontrollorgan:Kodnummer

Namn

Webbadress

CR-BIO-002

Kiwa BCS Costa Rica Limitada

www.kiwa.lat

CR-BIO-003

Eco-LOGICA

www.eco-logica.com

CR-BIO-007

Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A.

www.primusauditingops.com

6.  Organ som utfärdar intyg: Se punkt 5.

7.  Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2026.

ISRAEL

1.  ProduktkategorierProduktkategori eller produkter

Kategorins beteckning enligt bilaga II

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter

A

 

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (1)

D

I huvudsak bestående av en eller flera ingredienser av vegetabiliskt ursprung

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   

Vin och jäst ingår ej.

2.  Ursprung: Produkter av kategori A och F som har odlats i Israel och produkter av kategori D som har bearbetats i Israel med ekologiskt odlade ingredienser som har odlats i Israel eller som har importerats till Israel

— 
från unionen, eller
— 
ett tredjeland som omfattas av ett system som erkänns som likvärdigt i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007.

3.  Produktionsregler: Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005, och dess relevanta förordningar.

4.  Behörig myndighet: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5.  Kontrollorgan:Kodnummer

Namn

Webbadress

IL-ORG-001

Secal Israel Inspection and certification

www.skal.co.il

IL-ORG-002

Agrior Ltd-Organic Inspection & Certification

www.agrior.co.il

IL-ORG-003

IQC Institute of Quality & Control

www.iqc.co.il

IL-ORG-004

Plant Protection and Inspection Services (PPIS)

www.ppis.moag.gov.il

6.  Organ som utfärdar intyg: Se punkt 5.

7.  Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2026.

INDIEN

1.  ProduktkategorierProduktkategori eller produkter

Kategorins beteckning enligt bilaga II

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter

A

 

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

2.  Ursprung: Produkter av kategori A och F som har odlats i Indien.

3.  Produktionsregler: National Programme for Organic Production.

4.  Behörig myndighet: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority APEDA, http://www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

5.  Kontrollorgan:Kodnummer

Namn

Webbadress

IN-ORG-001

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd

www.aditicert.net

IN-ORG-002

APOF Organic Certification Agency (AOCA)

www.aoca.in

IN-ORG-003

Bureau Veritas (India) Pvt. Limited

www.bureauveritas.co.in

▼M2 —————

▼B

IN-ORG-007

IMO Control Pvt. Ltd

www.imocontrol.in

IN-ORG-011

Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd

www.nocaagro.com

IN-ORG-013

SGS India Pvt. Ltd

www.sgsgroup.in

IN-ORG-014

Uttarakhand State Organic Certification Agency (USOCA)

www.usoca.org

IN-ORG-016

Rajasthan State Organic Certification Agency (RSOCA)

www.agriculture.rajasthan.gov.in/rssopca

IN-ORG-017

Chhattisgarh Certification Society, India (CGCERT)

www.cgcert.com

IN-ORG-018

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)

www.tnocd.net

IN-ORG-021

Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)

www.mpsoca.org

IN-ORG-023

Faircert Certification Services Pvt Ltd

www.faircert.com

IN-ORG-024

Odisha State Organic Certification Agency (OSOCA)

www.ossopca.org

IN-ORG-025

Gujarat Organic Products Certification Agency (GOPCA)

www.gopca.in

IN-ORG-026

Uttar Pradesh State Organic Certification Agency

www.upsoca.org

IN-ORG-027

Karnataka State Organic Certification Agency

www.kssoca.org

IN-ORG-028

Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)

www.ssoca.in

IN-ORG-029

Global Certification Society

www.glocert.org

IN-ORG-030

GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd

www.greencertindia.in

IN-ORG-031

Telangana State Organic Certification Authority

www.tsoca.telangana.gov.in

IN-ORG-032

Bihar State Seed and Organic Certification Agency (BSSOCA)

www.bssca.co.in

IN-ORG-033

Reliable Organic Certification Organization

https://rococert.com

IN-ORG-034

Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)

http://www.agricertbocb.in

6.  Organ som utfärdar intyg: Se punkt 5.

7.  Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2026.

JAPAN

1.  ProduktkategorierProduktkategori eller produkter

Kategorins beteckning enligt bilaga II

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter

A

 

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (1)

D

I huvudsak bestående av en eller flera ingredienser av vegetabiliskt ursprung

(1)   

Vin ingår ej.

2.  Ursprung: Produkter av kategori A som har odlats i Japan och produkter av kategori D som har bearbetats i Japan med ekologiskt odlade ingredienser som har odlats i Japan eller som har importerats till Japan

— 
från unionen, eller
— 
från ett tredjeland för vilket Japan har erkänt att produkterna har producerats och kontrollerats i det tredjelandet enligt bestämmelser som är likvärdiga med dem som fastställs i den japanska lagstiftningen.

3.  Produktionsregler: 17 Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No 1605 of the MAFF of October 27, 2005), Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No 1606 of MAFF of October 27, 2005).

4.  Behöriga myndigheter: Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html and Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp

5.  Kontrollorgan:Kodnummer

Namn

Webbadress

JP-BIO-001

Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS

www.hyoyuken.org

JP-BIO-002

AFAS Certification Center Co., Ltd

www.afasseq.com

JP-BIO-003

NPO Kagoshima Organic Agriculture Association

www.koaa.or.jp

JP-BIO-004

Center of Japan Organic Farmers Group

www.yu-ki.or.jp

JP-BIO-005

Japan Organic & Natural Foods Association

http://jona-japan.org/english/

JP-BIO-006

Ecocert Japan Limited

www.ecocert.co.jp

JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan Co., Ltd

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html

JP-BIO-008

OCIA Japan

www.ocia-jp.com

JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html

JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/

JP-BIO-011

ASAC Stands for Axis’ System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification

www.axis-asac.net

JP-BIO-012

Environmentally Friendly Rice Network

www.epfnetwork.org/okome

JP-BIO-013

Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center

www.d-b.ne.jp/oitayuki

JP-BIO-014

AINOU

www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

JP-BIO-015

SGS Japan Incorporation

www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

JP-BIO-016

Ehime Organic Agricultural Association

http://eoaa.sakura.ne.jp/

JP-BIO-017

Center for Eco-design Certification Co. Ltd

http://www.eco-de.co.jp/list.html

JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org/index.html

JP-BIO-020

Hiroshima Environment and Health Association

https://www.kanhokyo.or.jp/

JP-BIO-021

ACCIS Inc.

https://www.accis.jp/

JP-BIO-022

Organic Certification Organization Co. Ltd

www.oco45.net

JP-BIO-023

Rice Research Organic Food Institute

https://rrofi.jp/

JP-BIO-024

Aya town miyazaki, Japan

http://www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html

JP-BIO-025

Tokushima Organic Certified Association

http://www.tokukaigi.or.jp/yuuki/

JP-BIO-027

NPO Kumamoto Organic Agriculture Association

http://www.kumayuken.org/

JP-BIO-028

Hokkaido Organic Promoters Association

http://www.hosk.jp/CCP.html

JP-BIO-029

Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO

http://www8.ocn.ne.jp/~koaa/jisseki.html

JP-BIO-031

Wakayama Organic Certified Association

https://woca.jpn.org/w/

JP-BIO-032

Shimane Organic Agriculture Association

www.shimane-yuki.or.jp/index.html

JP-BIO-034

International Nature Farming Research Center

http://www.infrc.or.jp/

JP-BIO-035

Organic Certification Center

www.organic-cert.or.jp

JP-BIO-036

Japan Food Research Laboratories

http://www.jfrl.or.jp/jas.html

JP-BIO-037

Leafearth Company

http://www.leafearth.jp/

JP-BIO-038

Akatonbo

http://www.akatonbo.or.jp/

JP-BIO-039

Japan Grain Inspection Association

http://www.kokken.or.jp/

JP-BIO-040

Okayama Agriculture Development Institute

http://www.nokaiken.or.jp

JP-BIO-041

Japan Agricultural Standard Certification Alliance

http://jascert.or.jp/

6.  Organ som utfärdar intyg: Se punkt 5.

7.  Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2026.

REPUBLIKEN KOREA

1.  ProduktkategorierProduktkategori eller produkter

Kategorins beteckning enligt bilaga II

Begränsningar

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål

D

 

2.  Ursprung: Produkter av kategori D som bearbetats i Republiken Korea med ekologiskt odlade ingredienser som har odlats i Republiken Korea eller som har importerats till Republiken Korea

— 
från unionen, eller
— 
från ett tredjeland för vilket Republiken Korea har erkänt att de berörda produkterna har producerats och kontrollerats i det landet enligt bestämmelser som är likvärdiga med dem som fastställs i Republiken Koreas lagstiftning.

3.  Produktionsregler: Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food.

4.  Behörig myndighet: Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do

5.  Kontrollorgan:Kodnummer

Namn

Webbadress

KR-ORG-002

Doalnara Organic Certificated Korea

www.doalnara.or.kr

KR-ORG-004

Global Organic Agriculturalist Association

www.goaa.co.kr

KR-ORG-005

OCK

http://www.greenock.co.kr/

KR-ORG-006

KAFCC

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-007

Korea Environment-Friendly Organic Certification Centre

www.a-cert.co.kr

KR-ORG-008

Konkuk Ecocert Certification Service

www.ecocert.co.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

https://blog.naver.com/woorinongin/70107436715

KR-ORG-010

ACO (Australian Certified Organic)

www.aco.net.au

KR-ORG-011

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

KR-ORG-012

BCS Korea

www.bcskorea.com

KR-ORG-013

Hansol Food, Agriculture, Fisher-Forest Certification Center

www.hansolnonglim.com

KR-ORG-014

The Centrefor Environment Friendly Agricultural Products Certification

www.hgreent.or.kr

KR-ORG-015

ECO-Leaders Certification Co., Ltd

www.ecoleaders.kr

KR-ORG-017

Jeonnam bioindustry foundation

www.jbf.kr

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly Certification Center

https://neoefcc.modoo.at/

KR-ORG-020

Green Environmentally-Friendly certification center

http://cafe.naver.com/greenorganic6279

KR-ORG-021

ISC Agriculture development research institute

www.isc-cert.com

KR-ORG-022

Greenstar Agrifood Certification Center

image

KR-ORG-023

Control Union Korea

www.controlunion.co.kr

KR-ORG-024

Industry-Academic Cooperation Foundation, SCNU

http://siacf.scnu.ac.kr/web/siacf/home

KR-ORG-026

Agricultural Products Quality Service

http://apqs.kr

KR-ORG-027

University Industry Liaison office of CNU

http://sanhak.jnu.ac.kr/eng/

KR-ORG-029

Eco Agriculture Institute Inc

http://blog.daum.net/ifea2011

KR-ORG-030

Korea Crops Research Institute (co.ltd)

https://blog.naver.com/kor034

KR-ORG-031

Korea organic certification

http://blog.daum.net/koafc2019

KR-ORG-032

Jayeondeul agri-food certification institute

www.jaci.kr

KR-ORG-033

Institute of Organic food Evaluation

www.ioe42.com

KR-ORG-034

EverGreen Nongouhwi

http://blog.naver.com/evergreen8374

KR-ORG-035

ONNURI ORGANIC Co., Ltd.

https://blog.naver.com/onr77830

KR-ORG-036

Hankyoung Certification Center Co., Ltd.

https://blog.naver.com/hk61369

KR-ORG-037

Ctforum. Ltd

http://blog.daum.net/ctforum

KR-ORG-038

ORGANIC PROMOTION

http://blog.daum.net/op7373

6.  Organ och myndigheter som utfärdar intyg: Se punkt 5.

7.  Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2026.

NYA ZEELAND

1.  ProduktkategorierProduktkategori eller produkter

Kategorins beteckning enligt bilaga II

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter

A

 

Levande djur eller obearbetade animaliska produkter

B

 

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (1)

D

 

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   

Jäst ingår ej.

2.  Ursprung: Produkter av kategori A, B och F som har odlats i Nya Zeeland och produkter av kategori D som har bearbetats i Nya Zeeland med ekologiskt odlade ingredienser som har odlats i Nya Zeeland eller som har importerats till Nya Zeeland

— 
från unionen, eller
— 
ett tredjeland som omfattas av ett system som erkänns som likvärdigt i enlighet med artikel 33.2 i förordning (EG) nr 834/2007, eller
— 
ett tredjeland vars produktions- och inspektionsregler har erkänts som likvärdiga med reglerna i MPI Official Organic Assurance Programme, på grundval av garantier och information som lämnats av det landets behöriga myndighet i enlighet med MPI:s bestämmelser, och under förutsättning att man importerar endast sådana ekologiskt producerade ingredienser som är avsedda att ingå med högst 5 % i jordbruksprodukter av kategori D som bereds i Nya Zeeland.

3.  Produktionsregler: MPI Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

4.  Behörig myndighet: Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

5.  Kontrollorgan:Kodnummer

Namn

Webbadress

NZ-BIO-001

Ministry for Primary Industries (MPI)

http://www.mpi.govt.nz/exporting/food/organics/

NZ-BIO-002

AsureQuality Limited

https://www.asurequality.com

NZ-BIO-003

BioGro New Zealand Limited

https://www.biogro.co.nz

6.  Organ som utfärdar intyg: Ministry for Primary Industries (MPI).

7.  Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2026.

TUNISIEN

1.  ProduktkategorierProduktkategori eller produkter

Kategorins beteckning enligt bilaga II

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter

A

 

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (1)

D

I huvudsak bestående av en eller flera ingredienser av vegetabiliskt ursprung

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   

Vin och jäst ingår ej.

2.  Ursprung: Produkter av kategori A och F som har odlats i Tunisien och produkter av kategori D som har bearbetats i Tunisien med ekologiskt odlade ingredienser som har odlats i Tunisien.

3.  Produktionsregler: Law No 99-30 of 5 April 1999 relating to Organic farming; Decree of the Minister for Agriculture of 28 February 2001, approving the standard specifications of the crop production according to the organic method.

4.  Behörig myndighet: 40 Ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, www.agriculture.tn and www.onagri.tn.

5.  Kontrollorgan:Kodnummer

Namn

Webbadress

TN-BIO-001

Ecocert SA

www.ecocert.com

TN-BIO-007

Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

TN-BIO-009

CERES GmbH

www.ceres-cert.com

TN-BIO-010

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.kiwabcs.com

6.  Organ som utfärdar intyg: Se punkt 5.

7.  Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2026.

FÖRENTA STATERNA

1.  ProduktkategorierProduktkategori eller produkter

Kategorins beteckning enligt bilaga II

Begränsningar

Obearbetade vegetabiliska produkter

A

 

Levande djur eller obearbetade animaliska produkter

B

 

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (1)

D

 

Bearbetade jordbruksprodukter för foderändamål

E

 

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

F

 

(1)   

Vin ingår.

2.  Ursprung: Produkter av kategorierna A, B och F och ekologiskt odlade ingredienser i produkter av kategorierna D och E som

— 
har odlats i Förenta staterna eller som
— 
har importerats till Förenta staterna eller har förpackats i Förenta staterna i enlighet med landets lagstiftning.

3.  Produktionsregler: Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.  Behörig myndighet: United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov

5.  Kontrollorgan:Kodnummer

Namn

Webbadress

US-ORG-001

Where Food Comes From Organic

www.wfcforganic.com

US-ORG-002

Agricultural Services Certified Organic

www.ascorganic.com/

US-ORG-003

Baystate Organic Certifiers

www.baystateorganic.org

US-ORG-004

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.bcs-oeko.com

US-ORG-005

BIOAGRIcert

http://www.bioagricert.org/english

US-ORG-006

CCOF Certification Services

www.ccof.org

US-ORG-007

Colorado Department of Agriculture

www.colorado.gov

US-ORG-008

Control Union Certification

www.skalint.com

US-ORG-009

Department of Plant Industry – Clemson University

www.clemson.edu/organic

US-ORG-010

Ecocert S.A

www.ecocert.com

US-ORG-011

Georgia Crop Improvement Association, Inc

www.certifiedseed.org

US-ORG-013

Global Organic Alliance, Inc.

www.goa-online.org

US-ORG-015

Idaho State Department of Agriculture

www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

US-ORG-016

Ecocert ICO, LLC

www.ecocertico.com

US-ORG-017

International Certification Services, Inc.

www.ics-intl.com

US-ORG-018

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship

https://www.iowaagriculture.gov/AgDiversification/organicCertification.asp

US-ORG-019

Kentucky Department of Agriculture

www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

US-ORG-020

LACON GmbH

www.lacon-institut.com

US-ORG-022

Marin Organic Certified Agriculture

https://www.marincounty.org/depts/ag/moca

US-ORG-023

Maryland Department of Agriculture

http://mda.maryland.gov/foodfeedquality/Pages/certified_md_organic_farms.aspx

US-ORG-024

Mayacert S.A

www.mayacert.com

US-ORG-025

Midwest Organic Services Association, Inc.

www.mosaorganic.org

US-ORG-026

Minnesota Crop Improvement Association

www.mncia.org

US-ORG-027

MOFGA Certification Services, LLC

www.mofga.org/

US-ORG-028

Montana Department of Agriculture

http://agr.mt.gov/agr/Producer/Organic/Info/index.html

US-ORG-029

Monterey County Certified Organic

https://www.co.monterey.ca.us/government/departments-a-h/agricultural-commissioner/agricultural-resource-programs/agricultural-product-quality-and-marketing/monterey-county-certifi#ag

US-ORG-030

Natural Food Certifiers

www.nfccertification.com

US-ORG-031

Nature’s International Certification Services

www.naturesinternational.com/

US-ORG-033

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services

www.agriculture.nh.gov

US-ORG-034

New Jersey Department of Agriculture

www.nj.gov/agriculture/divisions/md/prog/jerseyorganic.html

US-ORG-035

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program

www.nmda.nmsu.edu/marketing/organic-program

US-ORG-036

NOFA

New York Certified Organic, LLC http://www.nofany.org

US-ORG-037

Ohio Ecological Food and Farm Association

www.oeffa.org

US-ORG-038

Americert International (OIA North America, LLC)

http://www.americertorganic.com/home

US-ORG-039

Oklahoma Department of Agriculture, Food and Forestry

www.oda.state.ok.us

US-ORG-040

OneCert

www.onecert.com

US-ORG-041

Oregon Department of Agriculture

www.oregon.gov/ODA/CID

US-ORG-042

Oregon Tilth Certified Organic

www.tilth.org

US-ORG-043

Organic Certifiers, Inc.

http://www.organiccertifiers.com

US-ORG-044

Organic Crop Improvement Association

www.ocia.org

US-ORG-046

Organización Internacional Agropecuraria

www.oia.com.ar

US-ORG-047

Pennsylvania Certified Organic

www.paorganic.org

US-ORG-048

Primus Auditing Operations

http://www.primusauditingops.com

US-ORG-049

Pro-Cert Organic Systems, Ltd

www.pro-cert.org

US-ORG-050

Quality Assurance International

www.qai-inc.com

US-ORG-051

Quality Certification Services

www.QCSinfo.org

US-ORG-052

Rhode Island Department of Environmental Management

www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

US-ORG-053

SCS Global Services, Inc.

www.scs globalservices.com

US-ORG-055

Texas Department of Agriculture

http://www.texasagriculture.gov/regulatoryprograms/organics.aspx

US-ORG-056

Utah Department of Agriculture

http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

US-ORG-057

Vermont Organic Farmers, LLC

http://www.nofavt.org

US-ORG-058

Washington State Department of Agriculture

www.agr.wa.gov/FoodAnimal/Organic

US-ORG-059

Yolo County Department of Agriculture

https://www.yolocounty.org/general-government/general-government-departments/agriculture-cooperative-extension/agriculture-and-weights-measures/yolo-certified-organic-agriculture

US-ORG-62

CERES

http://www.ceres-cert.com/

US-ORG-063

Eco-Logica S.A

http://www.eco-logica.com/

US-ORG-064

Food Safety S.A.

http://www.foodsafety.com.ar/

US-ORG-065

IBD Certifications

http://www.ibd.com.br/

US-ORG-066

Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA)

http://www.icea.info/

US-ORG-067

OnMark Certification Services

http://onmarkcertification.com/

US-ORG-068

Perry Johnson Registrar Food Safety, Inc.

http://www.pjrfsi.com/

6.  Organ som utfärdar intyg: Se punkt 5.

7.  Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2026.
BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER KONTROLLMYNDIGHETER OCH KONTROLLORGAN ENLIGT ARTIKEL 2 OCH RELEVANTA SPECIFIKATIONER

I denna bilaga används följande beteckningar för att ange produktkategori:A:

Obearbetade vegetabiliska produkter

B:

Levande djur eller obearbetade animaliska produkter

C:

Obearbetade vattenbruksprodukter och alger

D:

Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål (1)

E:

Bearbetade jordbruksprodukter för foderändamål (2)

F:

Vegetativt förökningsmaterial och utsäde

(1)   

Alla ingredienser ska vara certifierade av en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007 eller vara producerade och certifierade i ett tredjeland som har erkänts i enlighet med artikel 33.2 i den förordningen, eller vara producerade och certifierade i unionen i enlighet med den förordningen.

(2)   

Alla ingredienser ska vara certifierade av en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 33.3 i förordning (EG) nr 834/2007 eller vara producerade och certifierade i ett tredjeland som har erkänts i enlighet med artikel 33.2 i den förordningen, eller vara producerade och certifierade i unionen i enlighet med den förordningen.

Den webbadress på internet som avses i artikel 2.2 g i delegerad förordning (EU) 2021/1342 med en förteckning över de aktörer som omfattas av kontrollsystemet, samt en kontaktpunkt med lättillgänglig information om deras certifieringsstatus, berörda produktkategorier samt om aktörer och produkter för vilka certifieringen tillfälligt eller slutgiltigt har dragits in, återfinns i punkt 2 för varje kontrollmyndighet eller kontrollorgan, om inget annat anges.

”A CERT European Organization for Certification S.A.”

▼M2

1. Adress: 52, 19is Maiou Street, 57001 Thessaloniki, Grekland

▼B

2. Webbadress: www.a-cert.org

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-171

Förenade Arabemiraten

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

AL-BIO-171

Albanien

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

AM-BIO-171

Armenien

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

AZ-BIO-171

Azerbajdzjan

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

BT-BIO-171

Bhutan

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

BY-BIO-171

Belarus

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

CL-BIO-171

Chile

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

CN-BIO-171

Kina

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

DO-BIO-171

Dominikanska republiken

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

EC-BIO-171

Ecuador

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

EG-BIO-171

Egypten

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

ET-BIO-171

Etiopien

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

GD-BIO-171

Grenada

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

GE-BIO-171

Georgien

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

GH-BIO-171

Ghana

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

ID-BIO-171

Indonesien

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

IR-BIO-171

Iran

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

JM-BIO-171

Jamaica

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

JO-BIO-171

Jordanien

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

KE-BIO-171

Kenya

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

KW-BIO-171

Kuwait

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

KZ-BIO-171

Kazakstan

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

LB-BIO-171

Libanon

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

MA-BIO-171

Marocko

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

MD-BIO-171

Moldavien

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

MK-BIO-171

Nordmakedonien

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

OM-BIO-171

Oman

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

PE-BIO-171

Peru

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

PG-BIO-171

Papua Nya Guinea

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

PH-BIO-171

Filippinerna

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

PK-BIO-171

Pakistan

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

RS-BIO-171

Serbien

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

RU-BIO-171

Ryssland

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

RW-BIO-171

Rwanda

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

SA-BIO-171

Saudiarabien

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

SD-BIO-171

Sudan

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

TH-BIO-171

Thailand

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

TR-BIO-171

Turkiet

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

TW-BIO-171

Taiwan

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

TZ-BIO-171

Tanzania

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

UA-BIO-171

Ukraina

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

UG-BIO-171

Uganda

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

UZ-BIO-171

Uzbekistan

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

VN-BIO-171

Vietnam

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

XK-BIO-171

Kosovo (1)

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

ZA-BIO-171

Sydafrika

x

x

x

x

x

►C2  — ◄

(1)   

Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

4. Undantag: Produkter under omställning och produkter som omfattas av ett avtal om handel med ekologiska produkter.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”AfriCert Limited”

1. Adress: Plaza 2000 1st Floor, East Wing – Mombasa Road, Nairobi, Kenya

2. Webbadress: www.africertlimited.co.ke

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

BI-BIO-184

Burundi

x

x

x

CD-BIO-184

Demokratiska republiken Kongo

x

x

x

CI-BIO-184

Elfenbenskusten

x

x

x

EG-BIO-184

Egypten

x

x

x

ET-BIO-184

Etiopien

x

x

x

GH-BIO-184

Ghana

x

x

x

KE-BIO-184

Kenya

x

x

x

RW-BIO-184

Rwanda

x

x

x

TZ-BIO-184

Tanzania

x

x

x

UG-BIO-184

Uganda

x

x

x

ZA-BIO-184

Sydafrika

x

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”Agreco R.F. Göderz GmbH”

1. Adress: Mündener Straße 19, 37218 Witzenhausen, Tyskland

2. Webbadress: http://agrecogmbh.de

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AZ-BIO-151

Azerbajdzjan

x

x

x

BA-BIO-151

Bosnien och Hercegovina

x

x

x

BF-BIO-151

Burkina Faso

x

x

x

BO-BIO-151

Bolivia

x

x

x

CM-BIO-151

Kamerun

x

x

x

CO-BIO-151

Colombia

x

x

x

CU-BIO-151

Kuba

x

x

x

CV-BIO-151

Kap Verde

x

x

x

DO-BIO-151

Dominikanska republiken

x

x

x

EC-BIO-151

Ecuador

x

x

x

EG-BIO-151

Egypten

x

x

x

ET-BIO-151

Etiopien

x

x

x

FJ-BIO-151

Fiji

x

x

x

GE-BIO-151

Georgien

x

x

x

GH-BIO-151

Ghana

x

x

x

GT-BIO-151

Guatemala

x

x

x

HN-BIO-151

Honduras

x

x

x

ID-BIO-151

Indonesien

x

x

x

IR-BIO-151

Iran

x

x

x

KE-BIO-151

Kenya

x

x

x

KG-BIO-151

Kirgizistan

x

x

x

KH-BIO-151

Kambodja

x

x

x

KZ-BIO-151

Kazakstan

x

x

x

LK-BIO-151

Sri Lanka

x

x

x

MA-BIO-151

Marocko

x

x

x

MD-BIO-151

Moldavien

x

x

x

ME-BIO-151

Montenegro

x

x

x

MG-BIO-151

Madagaskar

x

x

x

MK-BIO-151

Nordmakedonien

x

x

x

ML-BIO-151

Mali

x

x

x

MX-BIO-151

Mexiko

x

x

x

NG-BIO-151

Nigeria

x

x

x

NI-BIO-151

Nicaragua

x

x

x

NP-BIO-151

Nepal

x

x

x

PE-BIO-151

Peru

x

x

x

PG-BIO-151

Papua Nya Guinea

x

x

x

PH-BIO-151

Filippinerna

x

x

x

PY-BIO-151

Paraguay

x

x

x

RS-BIO-151

Serbien

x

x

x

RU-BIO-151

Ryssland

x

x

x

SB-BIO-151

Salomonöarna

x

x

x

SN-BIO-151

Senegal

x

x

x

SR-BIO-151

Surinam

x

x

x

SV-BIO-151

El Salvador

x

x

x

TG-BIO-151

Togo

x

x

x

TH-BIO-151

Thailand

x

x

x

TM-BIO-151

Turkmenistan

x

x

x

TO-BIO-151

Tonga

x

x

x

TV-BIO-151

Tuvalu

x

x

x

TZ-BIO-151

Tanzania

x

x

x

UA-BIO-151

Ukraina

x

x

x

UG-BIO-151

Uganda

x

x

x

UY-BIO-151

Uruguay

x

x

x

UZ-BIO-151

Uzbekistan

x

x

x

VE-BIO-151

Venezuela

x

x

x

VN-BIO-151

Vietnam

x

x

x

WS-BIO-151

Samoa

x

x

x

ZA-BIO-151

Sydafrika

x

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA”

1. Adress: Rua Alfredo Mirante, 1, R/c Esq., 7350-154 Elvas, Portugal

2. Webbadress: www.agricert.pt

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AO-BIO-172

Angola

x

x

AZ-BIO-172

Azerbajdzjan

x

x

BR-BIO-172

Brasilien

x

x

CM-BIO-172

Kamerun

x

x

CN-BIO-172

Kina

x

x

CV-BIO-172

Kap Verde

x

x

EG-BIO-172

Egypten

x

x

GE-BIO-172

Georgien

x

x

GH-BIO-172

Ghana

x

x

GW-BIO-172

Guinea-Bissau

x

x

KH-BIO-172

Kambodja

x

x

KZ-BIO-172

Kazakstan

x

x

MA-BIO-172

Marocko

x

x

MX-BIO-172

Mexiko

x

x

MZ-BIO-172

Moçambique

x

x

PA-BIO-172

Panama

x

x

PY-BIO-172

Paraguay

x

x

SN-BIO-172

Senegal

x

x

ST-BIO-172

São Tomé och Príncipe

x

x

TL-BIO-172

Östtimor

x

x

TR-BIO-172

Turkiet

x

x

VN-BIO-172

Vietnam

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”Albinspekt bio.inspecta”

1. Adress: ”Rr. Kavajes”, Nd.132, Hy.9, Kati 8, Ap.43, 1023 Tirana, Albanien

2. Webbadress: http://www.albinspekt.com

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-139

Albanien

x

x

x

AM-BIO-139

Armenien

x

x

x

BA-BIO-139

Bosnien och Hercegovina

x

x

x

IR-BIO-139

Iran

x

KZ-BIO-139

Kazakstan

x

MD-BIO-139

Moldavien

x

ME-BIO-139

Montenegro

x

x

x

MK-BIO-139

Nordmakedonien

x

x

x

RS-BIO-139

Serbien

x

x

x

TR-BIO-139

Turkiet

x

UA-BIO-139

Ukraina

x

XK-BIO-139

Kosovo (1)

x

x

x

(1)   

Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

4. Undantag: Produkter under omställning och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”Australian Certified Organic”

1. Adress: Level 21, 12 Creek St, Brisbane QLD 4000, Australien

2. Webbadress: http://www.aco.net.au

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AU-BIO-107

Australien

x

x

CK-BIO-107

Cooköarna

x

x

CN-BIO-107

Kina

x

x

x

FJ-BIO-107

Fiji

x

x

FK-BIO-107

Falklandsöarna

x

HK-BIO-107

Hongkong

x

x

ID-BIO-107

Indonesien

x

x

MG-BIO-107

Madagaskar

x

x

MM-BIO-107

Myanmar/Burma

x

x

MY-BIO-107

Malaysia

x

x

PG-BIO-107

Papua Nya Guinea

x

x

SG-BIO-107

Singapore

x

x

TH-BIO-107

Thailand

x

x

TO-BIO-107

Tonga

x

x

TW-BIO-107

Taiwan

x

x

VU-BIO-107

Vanuatu

x

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning och produkter som omfattas av bilaga I.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje”

1. Adress: 2/9, Frederik Sopen Str., 1000 Skopje, Nordmakedonien

2. Webbadress: http://www.balkanbiocert.mk

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

MK-BIO-157

Nordmakedonien

x

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd”

1. Adress: Çinarli Mahallesi Șehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3/1006 Konak/İZMİR, Turkiet

2. Webbadress: http://basakekolojik.com.tr

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-175

Förenade Arabemiraten

x

x

KG-BIO-175

Kirgizistan

x

x

►C1  TR-BIO-175 ◄

Turkiet

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd”

1. Adress: Room 315, No 18 Jiaomen, Majiaopu West Rd, Beijing, 100068

2. Webbadress: www.bjchtc.com

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

‘CN-BIO-182

Kina

x

x

—’

4. Undantag: Produkter under omställning och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”Bioagricert s.r.l.”

1. Adress: Via dei Macabraccia 8, Casalecchio di Reno, 40033 Bologna, Italien

2. Webbadress: http://www.bioagricert.org

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AF-BIO-132

Afghanistan

x

x

AL-BIO-132

Albanien

x

x

x

x

AZ-BIO-132

Azerbajdzjan

x

x

BD-BIO-132

Bangladesh

x

x

x

BO-BIO-132

Bolivia

x

x

x

BR-BIO-132

Brasilien

x

x

x

CA-BIO-132

Kamerun

x

x

x

►C2  — ◄

CN-BIO-132

Kina

x

x

x

x

EC-BIO-132

Ecuador

x

x

x

ET-BIO-132

Etiopien

x

x

FJ-BIO-132

Fiji

x

x

x

GE-BIO-132

Georgien

x

x

ID-BIO-132

Indonesien

x

x

IN-BIO-132

Indien

x

x

IR-BIO-132

Iran

x

x

KG-BIO-132

Kirgizistan

x

x

KH-BIO-132

Kambodja

x

x

x

KR-BIO-132

Republiken Korea

x

x

KZ-BIO-132

Kazakstan

x

x

x

x

LA-BIO-132

Laos

x

x

x

x

LK-BIO-132

Sri Lanka

x

x

x

MA-BIO-132

Marocko

x

x

x

MD-BIO-132

Moldavien

x

x

MM-BIO-132

Myanmar/Burma

x

x

x

MX-BIO-132

Mexiko

x

x

x

MY-BIO-132

Malaysia

x

x

x

x

NP-BIO-132

Nepal

x

x

x

PF-BIO-132

Franska Polynesien

x

x

x

PH-BIO-132

Filippinerna

x

x

x

PY-BIO-132

Paraguay

x

x

x

x

RS-BIO-132

Serbien

x

x

x

RU-BIO-132

Ryssland

x

x

SG-BIO-132

Singapore

x

x

x

x

SN-BIO-132

Senegal

x

x

x

TG-BIO-132

Togo

x

x

x

TH-BIO-132

Thailand

x

x

x

x

TR-BIO-132

Turkiet

x

x

x

x

UA-BIO-132

Ukraina

x

x

x

UY-BIO-132

Uruguay

x

x

x

x

VN-BIO-132

Vietnam

x

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”BIOCert Indonesia”

1. Adress: Jl. Perdana Raya Budi Agung Ruko A1 Cimanggu Residence, 16165 Bogor, Indonesien

2. Webbadress: http://www.biocert.co.id

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

ID-BIO-176

Indonesien

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”Biocert International Pvt Ltd”

1. Adress: 701 Pukhraj Corporate, Opposite Navlakha Bus Stop, Indore, 452001, Indien

2. Webbadress: http://www.biocertinternational.com

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-177

Förenade Arabemiraten

x

x

AF-BIO-177

Afghanistan

x

x

BD-BIO-177

Bangladesh

x

x

BJ-BIO-177

Benin

x

x

x

BT-BIO-177

Bhutan

x

x

EG-BIO-177

Egypten

x

x

ET-BIO-177

Etiopien

x

x

x

GE-BIO-177

Georgien

x

x

x

IN-BIO-177

Indien

x

x

LK-BIO-177

Sri Lanka

x

x

x

MM-BIO-177

Myanmar/Burma

x

x

MU-BIO-177

Mauritius

x

x

MY-BIO-177

Malaysia

x

x

MZ-BIO-177

Moçambique

x

x

x

NG-BIO-177

Nigeria

x

x

x

NP-BIO-177

Nepal

x

x

OM-BIO-177

Oman

x

x

PH-BIO-177

Filippinerna

x

x

PK-BIO-177

Pakistan

x

x

QA-BIO-177

Qatar

x

x

x

RU-BIO-177

Ryssland

x

x

x

SD-BIO-177

Sudan

x

x

x

TG-BIO-177

Togo

x

x

x

TH-BIO-177

Thailand

x

x

TZ-BIO-177

Tanzania

x

x

UA-BIO-177

Ukraina

x

x

x

UG-BIO-177

Uganda

x

x

x

VN-BIO-177

Vietnam

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

▼M2 —————

▼B

”Bio.inspecta AG”

1. Adress: Ackerstrasse, 5070 Frick, Schweiz

2. Webbadress: http://www.bio-inspecta.ch

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-161

Förenade Arabemiraten

x

x

AF-BIO-161

Afghanistan

x

x

AL-BIO-161

Albanien

x

x

x

x

x

AM-BIO-161

Armenien

x

x

x

x

AZ-BIO-161

Azerbajdzjan

x

►C2  — ◄

x

x

BA-BIO-161

Bosnien och Hercegovina

x

x

x

x

x

BF-BIO-161

Burkina Faso

x

BJ-BIO-161

Benin

x

x

BR-BIO-161

Brasilien

x

x

CI-BIO-161

Elfenbenskusten

x

x

CN-BIO-161

Kina

x

x

CU-BIO-161

Kuba

x

x

DO-BIO-161

Dominikanska republiken

x

x

DZ-BIO-161

Algeriet

x

x

x

EG-BIO-161

Egypten

x

x

x

x

x

ET-BIO-161

Etiopien

x

x

GE-BIO-161

Georgien

x

x

x

x

x

GH-BIO-161

Ghana

x

x

ID-BIO-161

Indonesien

x

x

IR-BIO-161

Iran

x

x

x

x

x

KE-BIO-161

Kenya

x

x

KG-BIO-161

Kirgizistan

x

x

x

KH-BIO-161

Kambodja

x

x

KR-BIO-161

Republiken Korea

x

KZ-BIO-161

Kazakstan

x

x

x

x

x

LB-BIO-161

Libanon

x

x

x

x

MA-BIO-161

Marocko

x

x

MD-BIO-161

Moldavien

x

x

x

x

x

ME-BIO-161

Montenegro

x

x

x

x

x

MK-BIO-161

Nordmakedonien

x

x

x

x

x

NP-BIO-161

Nepal

x

x

PH-BIO-161

Filippinerna

x

x

RS-BIO-161

Serbien

x

x

x

x

x

RU-BIO-161

Ryssland

x

x

x

x

x

SN-BIO-161

Senegal

x

x

TD-BIO-161

Tchad

x

x

TH-BIO-161

Thailand

x

x

x

x

►C2  — ◄

TJ-BIO-161

Tadzjikistan

x

x

x

x

x

TR-BIO-161

Turkiet

x

x

x

x

x

TZ-BIO-161

Tanzania

x

x

x

x

UA-BIO-161

Ukraina

x

x

x

x

x

UZ-BIO-161

Uzbekistan

x

x

x

x

x

VN-BIO-161

Vietnam

x

x

x

x

x

XK-BIO-161

Kosovo (1)

x

x

x

x

x

ZA-BIO-161

Sydafrika

x

x

(1)   

Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

4. Undantag: Produkter under omställning och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”Bio Latina Certificadora”

1. Adress: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Peru

2. Webbadress: http://www.biolatina.com

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-118

Bolivia

x

x

x

CO-BIO-118

Colombia

x

x

GT-BIO-118

Guatemala

x

x

HN-BIO-118

Honduras

x

x

MX-BIO-118

Mexiko

x

x

NI-BIO-118

Nicaragua

x

x

x

PA-BIO-118

Panama

x

x

PE-BIO-118

Peru

x

x

x

SV-BIO-118

El Salvador

x

x

VE-BIO-118

Venezuela

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”Bureau Veritas Certification France SAS”

1. Adress: Le Triangle de l’Arche – 9, cours du Triangle, 92937 Paris la Défense cedex, Frankrike

▼M2

2. Webbadress: https://www.bureauveritas.fr/besoin/agriculture-biologique-certification-bio

▼B

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

MG-BIO-165

Madagaskar

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”Caucascert Ltd”

1. Adress: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgien

2. Webbadress: http://www.caucascert.ge

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

GE-BIO-117

Georgien

x

x

x

x

TR-BIO-117

Turkiet

x

4. Undantag: Produkter under omställning.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”CCOF Certification Services”

1. Adress: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, Förenta staterna

2. Webbadress: http://www.ccof.org

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

MX-BIO-105

Mexiko

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”CCPB srl”

1. Adress: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italien

2. Webbadress: http://www.ccpb.it

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-102

Förenade Arabemiraten

x

x

x

x

x

AF-BIO-102

Afghanistan

x

x

AL-BIO-102

Albanien

x

x

x

x

x

AM-BIO-102

Armenien

x

x

AZ-BIO-102

Azerbajdzjan

x

x

x

x

BF-BIO-102

Burkina Faso

x

x

x

BJ-BIO-102

Benin

x

BY-BIO-102

Belarus

x

x

x

CI-BIO-102

Elfenbenskusten

x

x

x

CM-BIO-102

Kamerun

x

x

x

CN-BIO-102

Kina

x

x

x

x

x

DZ-BIO-102

Algeriet

x

x

x

x

x

EG-BIO-102

Egypten

x

x

x

x

x

ET-BIO-102

Etiopien

x

x

GE-BIO-102

Georgien

x

x

x

x

x

GH-BIO-102

Ghana

x

x

HK-BIO-102

Hongkong

x

x

IQ-BIO-102

Irak

x

x

x

x

x

IR-BIO-102

Iran

x

x

x

x

x

JO-BIO-102

Jordanien

x

x

x

x

x

KG-BIO-102

Kirgizistan

x

x

x

x

KM-BIO-102

Komorerna

x

x

x

KZ-BIO-102

Kazakstan

x

x

x

LB-BIO-102

Libanon

x

x

x

x

x

LY-BIO 102

Libyen

x

x

x

MA-BIO-102

Marocko

x

x

x

x

x

x

MD-BIO-102

Moldavien

x

x

x

MG-BIO-102

Madagaskar

x

x

x

ML-BIO-102

Mali

x

x

x

x

x

MZ-BIO-102

Moçambique

x

x

NG-BIO-102

Nigeria

x

x

PH-BIO-102

Filippinerna

x

x

x

x

x

QA-BIO-102

Qatar

x

x

x

RS-BIO-102

Serbien

x

x

x

RU-BIO-102

Ryssland

x

x

x

SA-BIO-102

Saudiarabien

x

x

x

x

x

SC-BIO-102

Seychellerna

x

x

SN-BIO-102

Senegal

x

x

SY-BIO-102

Syrien

x

x

x

x

x

TG-BIO-102

Togo

x

TH-BIO-102

Thailand

x

x

x

TJ-BIO-102

Tadzjikistan

x

x

x

TM-BIO-102

Turkmenistan

x

x

x

TN-BIO-102

Tunisien

x

x

x

x

TR-BIO-102

Turkiet

x

x

x

x

x

TZ-BIO-102

Tanzania

x

x

UA-BIO-102

Ukraina

x

x

x

x

UG-BIO-102

Uganda

x

UZ-BIO-102

Uzbekistan

x

x

VN-BIO-102

Vietnam

x

x

x

x

x

ZA-BIO-102

Sydafrika

x

x

x

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning och produkter som omfattas av bilaga I.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”CERES Certification of Environmental Standards GmbH”

1. Adress: Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Tyskland

2. Webbadress: http://www.ceres-cert.com/

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-140

Förenade Arabemiraten

x

x

AF-BIO-140

Afghanistan

x

x

AL-BIO-140

Albanien

x

x

x

AM-BIO-140

Armenien

x

x

x

AO-BIO-140

Angola

x

x

x

AZ-BIO-140

Azerbajdzjan

x

x

BD-BIO-140

Bangladesh

x

x

BF-BIO-140

Burkina Faso

x

x

BI-BIO-140

Burundi

x

x

BJ-BIO-140

Benin

x

x

BO-BIO-140

Bolivia

x

x

x

BR-BIO-140

Brasilien

x

x

x

BT-BIO-140

Bhutan

x

x

BY-BIO-140

Belarus

x

x

x

CB-BIO-140

Kuba

x

x

x

CD-BIO-140

Demokratiska republiken Kongo

x

x

CG-BIO-140

Kongo

x

x

CL-BIO-140

Chile

x

x

x

x

CM-BIO-140

Kamerun

x

x

x

CN-BIO-140

Kina

x

x

x

x

x

CO-BIO-140

Colombia

x

x

x

x

DO-BIO-140

Dominikanska republiken

x

x

x

DZ-BIO-140

Algeriet

x

x

EC-BIO-140

Ecuador

x

x

x

EG-BIO-140

Egypten

x

x

x

ET-BIO-140

Etiopien

x

x

x

GD-BIO-140

Grenada

x

x

x

GH-BIO-140

Ghana

x

x

GN-BIO-140

Guinea

x

x

GM-BIO-140

Gambia

x

x

GT-BIO-140

Guatemala

x

x

x

GW-BIO-140

Guinea-Bissau

x

x

x

HN-BIO-140

Honduras

x

x

x

ID-BIO-140

Indonesien

x

x

x

IR-BIO-140

Iran

x

x

x

JM-BIO-140

Jamaica

x

x

x

JO-BIO-140

Jordanien

x

x

x

KE-BIO-140

Kenya

x

x

x

KG-BIO-140

Kirgizistan

x

x

KH-BIO-140

Kambodja

x

x

KZ-BIO-140

Kazakstan

x

x

x

x

LA-BIO-140

Laos

x

x

LC-BIO-140

Saint Lucia

x

x

x

LK-BIO-140

Sri Lanka

x

x

MA-BIO-140

Marocko

x

x

x

MD-BIO-140

Moldavien

x

x

x

x

ME-BIO-140

Montenegro

x

x

MG-BIO-140

Madagaskar

x

x

MK-BIO-140

Nordmakedonien

x

x

x

x

ML-BIO-140

Mali

x

x

MM-BIO-140

Myanmar/Burma

x

x

x

MW-BIO-140

Malawi

x

x

MX-BIO-140

Mexiko

x

x

x

MY-BIO-140

Malaysia

x

x

MZ-BIO-140

Moçambique

x

x

NA-BIO-140

Namibia

x

x

NE-BIO-140

Niger

x

x

NG-BIO-140

Nigeria

x

x

x

NI-BIO-140

Nicaragua

x

x

x

NP-BIO-140

Nepal

x

x

OM-BIO-140

Oman

x

x

x

PA-BIO-140

Panama

x

x

PE-BIO-140

Peru

x

x

x

x

PG-BIO-140

Papua Nya Guinea

x

x

x

PH-BIO-140

Filippinerna

x

x

x

PK-BIO-140

Pakistan

x

x

PS-BIO-140

Det ockuperade palestinska territoriet

x

x

PY-BIO-140

Paraguay

x

x

x

RS-BIO-140

Serbien

x

x

x

x

RU-BIO-140

Ryssland

x

x

x

RW-BIO-140

Rwanda

x

x

x

SA-BIO-140

Saudiarabien

x

x

x

SD-BIO-140

Sudan

x

x

x

SG-BIO-140

Singapore

x

x

x

SL-BIO-140

Sierra Leone

x

x

SN-BIO-140

Senegal

x

x

SO-BIO-140

Somalia

x

x

SV-BIO-140

El Salvador

x

x

x

TD-BIO-140

Tchad

x

x

TG-BIO-140

Togo

x

x

TH-BIO-140

Thailand

x

x

x

TJ-BIO-140

Tadzjikistan

x

x

TL-BIO-140

Östtimor

x

x

TR-BIO-140

Turkiet

x

x

x

x

x

TT-BIO-140

Trinidad och Tobago

x

x

x

TW-BIO-140

Taiwan

x

x

x

x

TZ-BIO-140

Tanzania

x

x

x

UA-BIO-140

Ukraina

x

x

x

UG-BIO-140

Uganda

x

x

x

US-BIO-140

Förenta staterna

x

UY-BIO-140

Uruguay

x

x

x

UZ-BIO-140

Uzbekistan

x

x

x

VE-BIO-140

Venezuela

x

x

VN-BIO-140

Vietnam

x

x

x

WS- BIO-140

Samoa

x

x

XK-BIO-140

Kosovo (1)

x

x

x

ZA-BIO-140

Sydafrika

x

x

x

x

ZW-BIO-140

Zimbabwe

x

x

(1)   

Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

4. Undantag: Produkter under omställning och produkter som omfattas av bilaga I eller ett avtal om handel med ekologiska produkter.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”Certificadora Biotropico SAS”

1. Adress: Casa 5C, Callejon El Mirador, Via Principal, Paraje, Cali, 760032, Colombia

2. Webbadress: www.biotropico.com

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

CO-BIO-186

Colombia

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.”

1. Adress: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexiko, C.P. 68026

2. Webbadress: http://www.certimexsc.com

▼C3

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

CO-BIO-104

Colombia

x

x

DO-BIO-104

Dominikanska republiken

GT-BIO-104

Guatemala

MX-BIO-104

Mexiko

x

x

x

SV-BIO-104

El Salvador

 

▼B

4. Undantag: Produkter under omställning och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”Certisys”

1. Adress: Square de Meeûs/Meeûssquare, 35, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgien

2. Webbadress: http://www.certisys.eu

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

BF-BIO-128

Burkina Faso

x

x

BI-BIO-128

Burundi

x

x

BJ-BIO-128

Benin

x

x

CD-BIO-128

Demokratiska republiken Kongo

x

x

CI-BIO-128

Elfenbenskusten

x

x

CM-BIO-128

Kamerun

x

x

GH-BIO-128

Ghana

x

x

ML-BIO-128

Mali

x

x

RW-BIO-128

Rwanda

x

x

SN-BIO-128

Senegal

x

x

TG-BIO-128

Togo

x

x

TZ-BIO-128

Tanzania

x

x

UG-BIO-128

Uganda

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”Company of Organic Agriculture in Palestine (*)”

1. Adress: Alsafa building- first floor Al-Masaeif, Ramallah, Palestina (*)

2. Webbadress: http://coap.org.ps

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

PS-BIO-163

Det ockuperade palestinska territoriet

x

x

(*) Denna beteckning ska inte uppfattas som ett erkännande av en palestinsk stat och påverkar inte de enskilda medlemsstaternas ståndpunkter i frågan.

4. Undantag: Produkter under omställning och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”Control Union Certifications”

1. Adress: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ Zwolle, Nederländerna

2. Webbadress: http://certification.controlunion.com

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AF-BIO-149

Afghanistan

x

x

x

x

x

x

AL-BIO-149

Albanien

x

x

x

x

x

x

AM-BIO-149

Armenien

x

x

x

x

x

x

AO-BIO-149

Angola

x

x

x

x

x

x

AR-BIO-149

Argentina

x

x

AU-BIO-149

Australien

x

x

x

x

AZ-BIO-149

Azerbajdzjan

x

x

x

x

x

x

BA-BIO-149

Bosnien och Hercegovina

x

x

x

BD-BIO-149

Bangladesh

x

x

x

x

x

x

BF-BIO-149

Burkina Faso

x

x

x

x

x

x

BI-BIO-149

Burundi

x

x

x

x

x

x

BJ-BIO-149

Benin

x

x

x

BM-BIO-149

Bermuda

x

x

x

x

x

x

BN-BIO-149

Brunei

x

x

x

x

x

x

BO-BIO-149

Bolivia

x

x

x

BR-BIO-149

Brasilien

x

x

x

x

x

x

BT-BIO-149

Bhutan

x

x

x

x

x

x

BW-BIO-149

Botswana

x

x

x

BY-BIO-149

Belarus

x

x

x

x

x

x

CA-BIO-149

Kanada

x

CD-BIO-149

Demokratiska republiken Kongo

x

x

x

x

x

x

CH-BIO-149

Schweiz

x

CI-BIO-149

Elfenbenskusten

x

x

x

x

x

x

CK-BIO-149

Cooköarna

x

x

x

x

x

x

CL-BIO-149

Chile

x

x

x

x

x

x

CM-BIO-149

Kamerun

x

x

x

CN-BIO-149

Kina

x

x

x

x

x

x

CO-BIO-149

Colombia

x

x

x

x

x

x

CR-BIO-149

Costa Rica

x

x

x

x

CU-BIO-149

Kuba

x

x

x

x

CV-BIO-149

Kap Verde

x

x

CW-BIO-149

Curaçao

x

x

x

DJ-BIO-149

Djibouti

x

x

x

x

x

x

DO-BIO-149

Dominikanska republiken

x

x

x

x

x

x

DZ-BIO-149

Algeriet

x

x

x

EC-BIO-149

Ecuador

x

x

x

x

x

x

EG-BIO-149

Egypten

x

x

x

x

x

x

ER-BIO-149

Eritrea

x

x

x

x

x

x

ET-BIO-149

Etiopien

x

x

x

x

x

x

FJ-BIO-149

Fiji

x

x

x

x

x

x

GD-BIO-149

Grenada

x

x

x

x

x

x

GE-BIO-149

Georgien

x

x

x

x

x

x

GH-BIO-149

Ghana

x

x

x

x

x

x

GM-BIO-149

Gambia

x

x

x

GN-BIO-149

Guinea

x

x

x

x

x

x

GY-BIO-149

Guyana

x

x

x

x

x

x

GT-BIO-149

Guatemala

x

x

x

x

HK-BIO-149

Hongkong

x

x

x

x

x

x

HN-BIO-149

Honduras

x

x

x

x

x

x

HT-BIO-149

Haiti

x

x

x

ID-BIO-149

Indonesien

x

x

x

x

x

x

IL-BIO-149

Israel (1)

x

x

x

▼M2 —————

▼B

IQ-BIO-149

Irak

x

x

x

x

x

IR-BIO-149

Iran

x

x

x

x

x

x

JO-BIO-149

Jordanien

x

x

x

x

x

x

JP-BIO-149

Japan

x

x

x

KE-BIO-149

Kenya

x

x

x

x

KG-BIO-149

Kirgizistan

x

x

x

x

x

x

KH-BIO-149

Kambodja

x

x

x

x

x

x

KR-BIO-149

Republiken Korea

x

x

x

x

x

KW-BIO-149

Kuwait

x

x

x

x

x

x

LA-BIO-149

Laos

x

x

x

x

x

x

LB-BIO-149

Libanon

x

x

x

x

x

x

LK-BIO-149

Sri Lanka

x

x

x

x

x

x

LR-BIO-149

Liberia

x

x

x

x

x

x

LS-BIO-149

Lesotho

x

x

x

MA-BIO-149

Marocko

x

x

x

MG-BIO-149

Madagaskar

x

x

x

x

x

x

MK-BIO-149

Nordmakedonien

x

x

x

x

x

x

ML-BIO-149

Mali

x

x

x

x

x

x

MM-BIO-149

Myanmar/Burma

x

x

x

x

x

x

MN-BIO-149

Mongoliet

x

x

x

MU-BIO-149

Mauritius

x

x

x

x

x

x

MV-BIO-149

Maldiverna

x

x

x

MW-BIO-149

Malawi

x

x

x

MX-BIO-149

Mexiko

x

x

x

x

x

x

MY-BIO-149

Malaysia

x

x

x

x

x

x

MZ-BIO-149

Moçambique

x

x

x

x

x

x

NA-BIO-149

Namibia

x

x

x

x

NE-BIO-149

Niger

x

x

x

x

x

x

NG-BIO-149

Nigeria

x

x

x

x

x

x

NI-BIO-149

Nicaragua

x

x

x

x

NP-BIO-149

Nepal

x

x

x

x

x

x

NZ-BIO-149

Nya Zeeland

x

x

PA-BIO-149

Panama

x

x

x

x

x

x

PE-BIO-149

Peru

x

x

x

x

x

x

PF-BIO-149

Franska Polynesien

x

x

x

x

x

x

PG-BIO-149

Papua Nya Guinea

x

x

x

x

x

x

PH-BIO-149

Filippinerna

x

x

x

x

x

x

PK-BIO-149

Pakistan

x

x

x

x

x

x

PS-BIO-149

Det ockuperade palestinska territoriet

x

x

x

x

x

x

PY-BIO-149

Paraguay

x

x

x

x

x

x

QA-BIO-149

Qatar

x

x

x

x

RS-BIO-149

Serbien

x

x

x

x

x

x

RW-BIO-149

Rwanda

x

x

x

x

x

x

SA-BIO-149

Saudiarabien

x

x

x

SB-BIO-149

Salomonöarna

x

x

x

SC-BIO-149

Seychellerna

x

x

x

x

x

x

SD-BIO-149

Sudan

x

x

x

SG-BIO-149

Singapore

x

x

x

x

x

x

SL-BIO-149

Sierra Leone

x

x

x

x

x

x

SN-BIO-149

Senegal

x

x

x

SO-BIO-149

Somalia

x

x

x

x

x

x

SR-BIO-149

Surinam

x

x

x

SS-BIO-149

Sydsudan

x

x

x

x

x

x

ST-BIO-149

São Tomé och Príncipe

x

x

x

x

x

x

SV-BIO-149

El Salvador

x

x

x

x

SY-BIO-149

Syrien

x

x

x

x

x

x

SZ-BIO-149

Eswatini

x

x

x

TD-BIO-149

Tchad

x

x

x

x

x

x

TG-BIO-149

Togo

x

x

x

TH-BIO-149

Thailand

x

x

x

x

x

x

TJ-BIO-149

Tadzjikistan

x

x

x

x

x

x

TL-BIO-149

Östtimor

x

x

x

x

x

x

TM-BIO-149

Turkmenistan

x

x

x

x

x

x

TN-BIO-149

Tunisien

x

TO-BIO-149

Tonga

x

TV-BIO-149

Tuvalu

x

TW-BIO-149

Taiwan

x

x

x

TZ-BIO-149

Tanzania

x

x

x

x

x

x

UA-BIO-149

Ukraina

x

x

x

x

x

x

UG-BIO-149

Uganda

x

x

x

x

x

x

US-BIO-149

Förenta staterna

x

UY-BIO-149

Uruguay

x

x

x

x

x

x

UZ-BIO-149

Uzbekistan

x

x

x

x

x

x

VE-BIO-149

Venezuela

x

x

x

x

x

x

VN-BIO-149

Vietnam

x

x

x

x

x

x

VU-BIO-149

Vanuatu

x

x

x

WS-BIO-149

Samoa

x

x

x

XK-BIO-149

Kosovo (2)

x

x

x

x

x

x

ZA-BIO-149

Sydafrika

x

x

x

x

x

x

ZM-BIO-149

Zambia

x

x

x

x

x

x

ZW-BIO-149

Zimbabwe

x

x

x

(1)   

Produkter som har sitt ursprung i territorier som ockuperas av Israel sedan juni 1967 ska inte certifieras som ekologiska.

(2)   

Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

4. Undantag: Produkter under omställning och produkter som omfattas av bilaga I eller ett avtal om handel med ekologiska produkter.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Ști.”

1. Adress: Batı Bulvarı ATB İș Merk. G Blok No:160, Yenimahalle, Ankara, 06610, Turkiet

2. Webbadress: https://belgelendirme.ctr.com.tr/

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

TR-BIO-199

Turkiet

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”DQS Polska sp. z o.o.”

1. Adress: ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, Polen

2. Webbadress: www.dqs.pl

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

BA-BIO-181

Bosnien och Hercegovina

x

x

x

BR-BIO-181

Brasilien

x

x

x

BY-BIO-181

Belarus

x

x

x

CN-BIO-181

Kina

x

x

x

ID-BIO-181

Indonesien

x

x

x

KZ-BIO-181

Kazakstan

x

x

x

LB-BIO-181

Libanon

x

x

x

MG-BIO-181

Madagaskar

x

x

x

MX-BIO-181

Mexiko

x

x

x

MY-BIO-181

Malaysia

x

x

x

NG-BIO-181

Nigeria

x

x

x

PH-BIO-181

Filippinerna

x

x

x

PK-BIO-181

Pakistan

x

x

x

RS-BIO-181

Serbien

x

x

x

RU-BIO-181

Ryssland

x

x

x

TR-BIO-181

Turkiet

x

x

x

TW-BIO-181

Taiwan

x

x

x

UA-BIO-181

Ukraina

x

x

x

UZ-BIO-181

Uzbekistan

x

x

x

VN-BIO-181

Vietnam

x

x

x

ZA-BIO-181

Sydafrika

x

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

▼M2

”Ecocert SAS”

▼B

1. Adress: BP 47, 32600 L'Isle-Jourdain, Frankrike

2. Webbadress: http://www.ecocert.com

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AD-BIO-154

Andorra

x

x

AE-BIO-154

Förenade Arabemiraten

x

x

x

x

AF-BIO-154

Afghanistan

x

x

x

AL-BIO-154

Albanien

x

x

AM-BIO-154

Armenien

x

x

x

x

AR-BIO-154

Argentina

x

x

AZ-BIO-154

Azerbajdzjan

x

x

BA-BIO-154

Bosnien och Hercegovina

x

x

x

x

BD-BIO-154

Bangladesh

x

x

x

x

BF-BIO-154

Burkina Faso

x

x

x

x

x

▼M1

BH-BIO-154

Bahrain

x

x

x

▼B

BI-BIO-154

Burundi

x

x

BJ-BIO-154

Benin

x

x

x

BL-BIO-154

Saint-Barthélemy

x

x

x

x

BR-BIO-154

Brasilien

x

x

x

x

x

BS-BIO-154

Bahamas

x

x

BT-BIO-154

Bhutan

x

x

BW-BIO-154

Botswana

x

x

x

x

BY-BIO-154

Belarus

x

x

BZ-BIO-154

Belize

x

x

CD-BIO-154

Demokratiska republiken Kongo

x

x

CF-BIO-154

Centralafrikanska republiken

x

x

CG-BIO-154

Kongo

x

x

CI-BIO-154

Elfenbenskusten

x

x

x

CL-BIO-154

Chile

x

x

x

x

x

CM-BIO-154

Kamerun

x

x

x

x

CN-BIO-154

Kina

x

x

x

x

x

CO-BIO-154

Colombia

x

x

x

x

x

CU-BIO-154

Kuba

x

x

x

x

CV-BIO-154

Kap Verde

x

x

DM-BIO-154

Dominica

x

DO-BIO-154

Dominikanska republiken

x

x

DZ-BIO-154

Algeriet

x

x

EC-BIO-154

Ecuador

x

x

x

x

EG-BIO-154

Egypten

x

x

x

x

ET-BIO-154

Etiopien

x

x

x

x

x

FJ-BIO-154

Fiji

x

x

GA-BIO-154

Gabon

x

x

GE-BIO-154

Georgien

x

x

x

GH-BIO-154

Ghana

x

x

GM-BIO-154

Gambia

x

x

GN-BIO-154

Guinea

x

x

GQ-BIO-154

Ekvatorialguinea

x

x

GT-BIO-154

Guatemala

x

x

GW-BIO-154

Guinea-Bissau

x

x

GY-BIO-154

Guyana

x

x

HK-BIO-154

Hongkong

x

x

HN-BIO-154

Honduras

x

x

HT-BIO-154

Haiti

x

x

x

ID-BIO-154

Indonesien

x

x

x

▼M2 —————

▼B

IR-BIO-154

Iran

x

x

JO-BIO-154

Jordanien

x

x

x

x

JP-BIO-154

Japan

x

x

x

KE-BIO-154

Kenya

x

x

x

x

x

KG-BIO-154

Kirgizistan

x

x

x

x

KH-BIO-154

Kambodja

x

x

KM-BIO-154

Komorerna

x

x

KR-BIO-154

Republiken Korea

x

KW-BIO-154

Kuwait

x

x

x

x

KZ-BIO-154

Kazakstan

x

x

x

LA-BIO-154

Laos

x

x

LB-BIO-154

Libanon

x

x

LI-BIO-154

Liechtenstein

x

LK-BIO-154

Sri Lanka

x

x

x

x

LR-BIO-154

Liberia

x

x

LS-BIO-154

Lesotho

x

x

x

MA-BIO-154

Marocko

x

x

x

x

x

MC-BIO-154

Monaco

x

x

x

x

MD-BIO-154

Moldavien

x

x

x

x

ME-BIO-154

Montenegro

x

x

MG-BIO-154

Madagaskar

x

x

x

x

x

MK-BIO-154

Nordmakedonien

x

x

x

ML-BIO-154

Mali

x

x

MM-BIO-154

Myanmar/Burma

x

x

MN-BIO-154

Mongoliet

x

x

MR-BIO-154

Mauretanien

x

x

MU-BIO-154

Mauritius

x

x

x

MW-BIO-154

Malawi

x

x

x

x

x

MX-BIO-154

Mexiko

x

x

x

x

x

MY-BIO-154

Malaysia

x

x

x

MV-BIO-154

Maldiverna

x

MZ-BIO-154

Moçambique

x

x

x

x

x

NA-BIO-154

Namibia

x

x

x

x

x

NC-BIO-154

Nya Kaledonien

x

x

NE-BIO-154

Niger

x

x

NG-BIO-154

Nigeria

x

x

x

x

x

NI-BIO-154

Nicaragua

x

x

NP-BIO-154

Nepal

x

x

OM-BIO-154

Oman

x

x

x

x

PA-BIO-154

Panama

x

x

PE-BIO-154

Peru

x

x

---

x

x

x

PF-BIO-154

Franska Polynesien

x

x

PH-BIO-154

Filippinerna

x

x

x

x

x

PK-BIO-154

Pakistan

x

x

x

x

x

PS-BIO-154

Det ockuperade palestinska territoriet

x

x

x

PY-BIO-154

Paraguay

x

x

x

x

x

QA-BIO-154

Qatar

x

x

x

RS-BIO-154

Serbien

x

x

x

x

x

RU-BIO-154

Ryssland

x

x

RW-BIO-154

Rwanda

x

x

x

SA-BIO-154

Saudiarabien

x

x

x

x

x

SC-BIO-154

Seychellerna

x

x

SD-BIO-154

Sudan

x

x

SG-BIO-154

Singapore

x

x

SL-BIO-154

Sierra Leone

x

x

x

SN-BIO-154

Senegal

x

x

SO-BIO-154

Somalia

x

x

SR-BIO-154

Surinam

x

x

ST-BIO-154

São Tomé och Príncipe

x

x

SV-BIO-154

El Salvador

x

x

SY-BIO-154

Syrien

x

x

x

SZ-BIO-154

Eswatini

x

x

x

x

TD-BIO-154

Tchad

x

x

TG-BIO-154

Togo

x

x

x

x

TH-BIO-154

Thailand

x

x

---

x

x

x

TJ-BIO-154

Tadzjikistan

x

x

TL-BIO-154

Östtimor

x

x

TM-BIO-154

Turkmenistan

x

x

x

TN-BIO-154

Tunisien

x

x

TR-BIO-154

Turkiet

x

x

x

x

x

TW-BIO-154

Taiwan

x

x

TZ-BIO-154

Tanzania

x

x

x

x

x

UA-BIO-154

Ukraina

x

x

x

x

UG-BIO-154

Uganda

x

x

x

x

x

UY-BIO-154

Uruguay

x

x

x

x

x

UZ-BIO-154

Uzbekistan

x

x

x

VE-BIO-154

Venezuela

x

x

VN-BIO-154

Vietnam

x

x

x

VU-BIO-154

Vanuatu

x

x

x

WS-BIO-154

Samoa

x

x

XK-BIO-154

Kosovo

x

ZA-BIO-154

Sydafrika

x

x

x

x

x

ZM-BIO-154

Zambia

x

x

x

x

x

ZW-BIO-154

Zimbabwe

x

x

x

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning och produkter som omfattas av bilaga I eller ett avtal om handel med ekologiska produkter.

▼C2

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

▼B

”Ecoglobe”

1. Adress: 80 Aram Street, 0002 Yerevan, Armenien

2. Webbadress: http://www.ecoglobe.com

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-112

Förenade Arabemiraten

x

x

x

AM-BIO-112

Armenien

x

x

x

BY-BIO-112

Belarus

x

x

x

EG-BIO-112

Egypten

x

x

x

IR-BIO-112

Iran

x

x

x

KG-BIO-112

Kirgizistan

x

x

x

KZ-BIO-112

Kazakstan

x

x

x

RU-BIO-112

Ryssland

x

x

x

TJ-BIO-112

Tadzjikistan

x

x

x

TM-BIO-112

Turkmenistan

x

x

x

UA-BIO-112

Ukraina

x

x

x

UZ-BIO-112

Uzbekistan

x

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”Ecogruppo Italia”

1. Adress: Via Siracusa 95035 – San Giovanni La Punta/Catania Italien

2. Webbadress: http://www.ecogruppoitalia.it

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AM-BIO-187

Armenien

x

x

AZ-BIO-187

Azerbajdzjan

x

BA-BIO-187

Bosnien och Hercegovina

x

x

KZ-BIO-187

Kazakstan

x

ME-BIO-187

Montenegro

x

x

x

MK-BIO-187

Nordmakedonien

x

x

RS-BIO-187

Serbien

x

x

x

TR-BIO-187

Turkiet

x

x

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”Ecovivendi d.o.o. Belgrade”

1. Adress: Voje Veljkovica no.5, Belgrade 11000

2. Webbadress: www.ecovivendi.rs

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

RS-BIO-183

Serbien

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”EGYCERT Ltd”

1. Adress: Flat No. 2, 24 Omar Ibn El Khatab Str., Dokki, Giza Governorate, 12311, Egypten

2. Webbadress: https://www.egy-cert.com/

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-196

Förenade Arabemiraten

x

x

CN-BIO-196

Kina

x

x

EG-BIO-196

Egypten

x

x

GH-BIO-196

Ghana

x

x

KW-BIO-196

Kuwait

x

x

PK-BIO-196

Pakistan

x

x

SA-BIO-196

Saudiarabien

x

x

SD-BIO-196

Sudan

x

x

TR-BIO-196

Turkiet

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”Ekoagros”

1. Adress: K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas, Litauen

2. Webbadress: http://www.ekoagros.lt

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

BY-BIO-170

Belarus

x

x

x

x

KZ-BIO-170

Kazakstan

x

x

x

x

RU-BIO-170

Ryssland

x

x

x

x

TJ-BIO-170

Tadzjikistan

x

x

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

▼M4 —————

▼B

”ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti”

1. Adress: 160 Nr 13 Daire 3. Izmir 35100, Turkiet

2. Webbadress: www.etko.com.tr

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

TR-BIO-109

Turkiet

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

▼M2 —————

▼B

”Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)”

1. Adress: 5700 SW 34th st, suite 349, Gainesville, FL 32608, Förenta staterna

2. Webbadress: http://www.qcsinfo.org

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AE-BIO-144

Förenade Arabemiraten

x

x

x

BO-BIO-144

Bolivia

x

x

BS-BIO-144

Bahamas

x

x

x

CL-BIO-144

Chile

x

x

x

x

CO-BIO-144

Colombia

x

x

CN-BIO-144

Kina

x

x

x

x

▼M1

CR-BIO-144

Costa Rica

x

▼B

DO-BIO-144

Dominikanska republiken

x

x

x

x

EC-BIO-144

Ecuador

x

x

x

x

x

GT-BIO-144

Guatemala

x

x

HN-BIO-144

Honduras

x

x

x

x

ID-BIO-144

Indonesien

x

x

x

JM-BIO-144

Jamaica

x

x

LA-BIO-144

Laos

x

x

MX-BIO-144

Mexiko

x

x

x

MY-BIO-144

Malaysia

x

x

x

NI-BIO-144

Nicaragua

x

x

x

x

PE-BIO-144

Peru

x

x

x

PH-BIO-144

Filippinerna

x

x

x

x

SV-BIO-144

El Salvador

x

x

x

x

TR-BIO-144

Turkiet

x

x

x

x

TW-BIO-144

Taiwan

x

x

x

x

US-BIO-144

Förenta staterna

x

x

VN-BIO-144

Vietnam

x

x

ZA-BIO-144

Sydafrika

x

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning, vin och produkter som omfattas av bilaga I eller ett avtal om handel med ekologiska produkter.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”Food Safety SA”

1. Adress: Avenida Pedro Goyena 1695, Buenos Aires, C1406GWF, Argentina

2. Webbadress: http://www.foodsafety.com.ar/

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AR-BIO- ►C1  198 ◄

Argentina

x

PY-BIO- ►C1  198 ◄

Paraguay

x

x

x

UY-BIO- ►C1  198 ◄

Uruguay

x

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning och produkter som omfattas av bilaga I.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”IBD Certificações Ltda.”

1. Adress: Rua Amando de Barros 2275, Centro, CEP: 18.602.150, Botucatu SP, Brasilien

2. Webbadress: http://www.ibd.com.br

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

BO-BIO-122

Bolivia

x

x

BR-BIO-122

Brasilien

x

x

x

x

CN-BIO-122

Kina

x

x

x

x

CO-BIO-122

Colombia

x

x

EC-BIO-122

Ecuador

x

x

MN-BIO-122

Mongoliet

x

x

MX-BIO-122

Mexiko

x

x

PE-BIO-122

Peru

x

x

PY-BIO-122

Paraguay

x

x

RU-BIO-122

Ryssland

x

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”IMOcert Latinoamérica Ltda.”

1. Adress: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia

2. Webbadress: http://www.imocert.bio

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-123

Argentina

x

BO-BIO-123

Bolivia

x

x

x

BR-BIO-123

Brasilien

x

x

x

BZ-BIO-123

Belize

x

x

x

CL-BIO-123

Chile

x

x

x

CO-BIO-123

Colombia

x

x

x

▼M3 —————

▼B

CU-BIO-123

Kuba

x

x

x

DO-BIO-123

Dominikanska republiken

x

x

x

EC-BIO-123

Ecuador

x

x

x

GT-BIO-123

Guatemala

x

x

x

GY-BIO-123

Guyana

x

x

x

HN-BIO-123

Honduras

x

x

x

HT-BIO-123

Haiti

x

x

x

MX-BIO-123

Mexiko

x

x

x

NI-BIO-123

Nicaragua

x

x

x

PA-BIO-123

Panama

x

x

x

PE-BIO-123

Peru

x

x

x

PY-BIO-123

Paraguay

x

x

x

SR-BIO-123

Surinam

x

x

SV-BIO-123

El Salvador

x

x

x

TT-BIO-123

Trinidad och Tobago

x

x

UY-BIO-123

Uruguay

x

x

x

VE-BIO-123

Venezuela

x

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning och produkter som omfattas av bilaga I eller ett avtal om handel med ekologiska produkter.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”IMO Control Private Limited”

1. Adress: No 3627, 1st Floor, 7th Cross, 13th ‘G’ Main, H.A.L. 2nd Stage, Bangalore 560008, Indien

2. Webbadress: www.imocontrol.in

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

AF-BIO-147

Afghanistan

x

x

BD-BIO-147

Bangladesh

x

x

BT-BIO-147

Bhutan

x

x

ID-BIO-147

Indonesien

x

x

IN-BIO-147

Indien

x

IR-BIO-147

Iran

x

x

LA-BIO-147

Laos

x

x

LK-BIO-147

Sri Lanka

x

x

MV-BIO-147

Maldiverna

x

x

MY-BIO-147

Malaysia

x

x

NP-BIO-147

Nepal

x

x

PG-BIO-147

Papua Nya Guinea

x

x

PH-BIO-147

Filippinerna

x

x

PK-BIO-147

Pakistan

x

x

TH-BIO-147

Thailand

x

x

VN-BIO-147

Vietnam

x

x

4. Undantag: Produkter under omställning och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”Indocert”

1. Adress: Thottumugham post, Aluva, Ernakulam, Kerala, Indien

2. Webbadress: http://www.indocert.org

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

IN-BIO-148

Indien

x

x

KH-BIO-148

Kambodja

x

LK-BIO-148

Sri Lanka

x

4. Undantag: Produkter under omställning och vin.

5. Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 31 december 2024.

”Istituto Certificazione Etica e Ambientale”

1. Adress: Via Giovanni Brugnoli, 15, 40122 Bologna, Italien

2. Webbadress: http://www.icea.info

3. Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:Kodnummer