02021R0092 — SV — 29.01.2021 — 000.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/92

av den 28 januari 2021

om fastställande för 2021 av fiskemöjligheterna avseende vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten

(EGT L 031 29.1.2021, s. 31)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/406 av den 5 mars 2021

  L 81

1

9.3.2021
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/92

av den 28 januari 2021

om fastställande för 2021 av fiskemöjligheterna avseende vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vattenAVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

1.  
I denna förordning fastställs fiskemöjligheterna avseende vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfiskefartyg, i vissa andra vatten än unionens vatten.
2.  

De fiskemöjligheter som avses i punkt 1 ska omfatta följande:

a) 

Fångstbegränsningar för 2021 och, i de fall där så anges i denna förordning, för 2022.

b) 

Begränsningar av fiskeansträngningen för 2021, med undantag för de begränsningar av fiskeansträngningen som anges i bilaga II, som kommer att tillämpas från och med den 1 februari 2021 till och med den 31 januari 2022.

c) 

Fiskemöjligheter för perioden 1 december 2020–30 november 2021 för vissa bestånd i CCAMLR:s konventionsområde.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.  

Denna förordning är tillämplig på följande fartyg:

a) 

Unionsfiskefartyg.

b) 

Fartyg från tredjeland i unionens vatten.

2.  

Denna förordning är också tillämplig på

a) 

fritidsfiske om det uttryckligen hänvisas till sådant fiske i de relevanta bestämmelserna i denna förordning, och

b) 

kommersiellt fiske från land.

Artikel 3

Definitioner

I den här förordningen ska definitionerna i artikel 4 i förordning (EU) nr 1380/2013 gälla. Dessutom gäller följande definitioner:

a) 

fartyg från tredjeland: ett fiskefartyg som för ett tredjelands flagg och är registrerat i ett tredjeland.

b) 

fritidsfiske: icke kommersiell fiskeverksamhet som nyttjar marina biologiska resurser, exempelvis rekreation, turism eller sport.

c) 

internationella vatten: vatten som inte står under någon stats överhöghet eller jurisdiktion.

d) 

total tillåten fångstmängd (TAC):

i) 

vid fisken som omfattas av de undantag från landningsskyldigheten som avses i artikel 15.4–15.7 i förordning (EU) nr 1380/2013, den kvantitet fisk ur varje bestånd som får landas varje år,

ii) 

vid alla övriga fisken, den kvantitet fisk ur varje bestånd som får fångas varje år.

e) 

kvot: en andel av den totala tillåtna fångstmängden som tilldelas unionen, en medlemsstat eller ett tredjeland.

f) 

analytiska bedömningar: kvantitativa bedömningar av trenderna inom ett visst bestånd, baserade på data om biologi och nyttjandegrad för beståndet, som efter vetenskaplig undersökning anses vara av tillräcklig kvalitet för att kunna ge vetenskaplig rådgivning om framtida fångstalternativ.

g) 

maskstorlek: den maskstorlek för nätredskap som fastställs i artikel 6.34 i förordning (EU) 2019/1241.

h) 

registret över unionens fiskeflotta: det register som kommissionen upprättat i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) nr 1380/2013.

i) 

fiskeloggbok: den loggbok som avses i artikel 14 i förordning (EG) nr 1224/2009.

j) 

instrumentboj: en boj tydligt märkt med ett unikt referensnummer som gör det möjligt att identifiera dess ägare och utrustad med ett system för lokalisering via satellit.

k) 

boj i drift: en instrumentboj som tidigare aktiverats, är påslagen och används till sjöss på en aktiv anordning som samlar fisk eller på en logg, som överför positioner och all annan tillgänglig information, till exempel ekolodsskattningar.

Artikel 4

Fiskezoner

I denna förordning gäller följande definitioner av fiskezoner:

a) 

Ices-områden (Ices, Internationella havsforskningsrådet): de geografiska områden som definieras i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 218/2009 ( 1 ).

b) 

Skagerrak: det geografiska område som avgränsas i väst av en linje från Hanstholms fyr till Lindesnes fyr och i söder av en linje från Skagens fyr till Tistlarnas fyr och därifrån till den närmaste punkten på den svenska kusten.

c) 

Kattegatt: det geografiska område som i norr avgränsas av en linje från Skagens fyr till Tistlarnas fyr och därifrån till den närmaste punkten på den svenska kusten och i söder av en linje från Hasenøre till Gnibens Spids, från Korshage till Spodsbjerg och från Gilbjerg Hoved till Kullen.

d) 

funktionell enhet 16 i Ices-delområde 7: det geografiska område som avgränsas av de loxodromer som i angiven ordning förbinder följande positioner:

— 
53° 30' N 15° 00' W.
— 
53° 30' N 11° 00' W.
— 
51° 30' N 11° 00' W.
— 
51° 30' N 13° 00' W.
— 
51° 00' N 13° 00' W.
— 
51° 00' N 15° 00' W;
e) 

funktionell enhet 25 i Ices-sektion 8c: det geografiska område som avgränsas av de loxodromer som i angiven ordning förbinder följande positioner:

— 
43° 00' N 9° 00' W.
— 
43° 00' N 10° 00' W.
— 
43° 30' N 10° 00' W.
— 
43° 30' N 9° 00' W.
— 
44° 00' N 9° 00' W.
— 
44° 00' N 8° 00' W.
— 
43° 30' N 8° 00' W.
f) 

funktionell enhet 26 i Ices-sektion 9a: det geografiska område som avgränsas av de loxodromer som i angiven ordning förbinder följande positioner:

— 
43° 00' N 8° 00' W.
— 
43° 00' N 10° 00' W.
— 
42° 00' N 10° 00' W.
— 
42° 00' N 8° 00' W.
g) 

funktionell enhet 27 i Ices-sektion 9a: det geografiska område som avgränsas av de loxodromer som i angiven ordning förbinder följande positioner:

— 
42° 00' N 8° 00' W.
— 
42° 00' N 10° 00' W.
— 
38° 30' N 10° 00' W.
— 
38° 30' N 9° 00' W.
— 
40° 00' N 9° 00' W.
— 
40° 00' N 8° 00' W.
h) 

funktionell enhet 30 i Ices-sektion 9a: det geografiska området under Spaniens jurisdiktion i Cádizbukten och i de angränsande vattnen i 9a.

i) 

funktionell enhet 31 i Ices-sektion 8c: det geografiska område som avgränsas av de loxodromer som i angiven ordning förbinder följande positioner:

— 
43° 30' N 6° 00' W.
— 
44° 00' N 6° 00' W.
— 
44° 00' N 2° 00' W.
— 
43° 30' N 2° 00' W.
j) 

Cádizbukten: det geografiska område i Ices-sektion 9a som ligger öster om longitud 7° 23' 48″ W.

k) 

CCAMLR:s konventionsområde (CCAMLR, Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis): det geografiska område som definieras i artikel 2 a i rådets förordning (EG) nr 601/2004 ( 2 ).

l) 

Cecaf-områden (Cecaf, Fiskerikommittén för östra Centralatlanten): de geografiska områden som definieras i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2009 ( 3 ).

m) 

IATTC:s konventionsområde (IATTC, Interamerikanska kommissionen för tropisk tonfisk): det geografiska område som definieras i konventionen om förstärkning av den interamerikanska kommission för tropisk tonfisk som inrättades genom 1949 års konvention mellan Amerikas förenta stater och Republiken Costa Rica ( 4 ).

n) 

Iccats konventionsområde (Iccat, Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten): det geografiska område som definieras i den internationella konventionen för bevarande av tonfisk i Atlanten ( 5 ).

o) 

IOTC:s behörighetsområde (IOTC, Indiska oceanens tonfiskkommission): det geografiska område som definieras i avtalet om inrättande av en tonfiskkommission för Indiska oceanen ( 6 ).

p) 

Nafo-områden (Nafo, Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del): de geografiska områden som definieras i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 217/2009 ( 7 ).

q) 

Seafos konventionsområde (Seafo, Fiskeorganisationen för Sydostatlanten): det geografiska område som definieras i konventionen om bevarande och förvaltning av fiskeresurser i Sydostatlanten ( 8 ).

r) 

Siofas avtalsområde (Siofa, fiskeavtalet för södra Indiska oceanen): det geografiska område som definieras i fiskeavtalet för södra Indiska oceanen ( 9 ).

s) 

SPRFMO:s konventionsområde (SPRFMO, Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet): det geografiska område som definieras i konventionen om bevarande och förvaltning av det fria havets fiskeresurser i södra Stilla havet ( 10 ).

t) 

WCPFC:s konventionsområde (WCPFC, Kommissionen för bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet): det geografiska område som definieras i konventionen om bevarande och förvaltning av långvandrande fiskbestånd i västra och mellersta Stilla havet ( 11 ).

u) 

den del av Berings hav som är fritt hav: det geografiska område i Berings hav som är fritt hav och som ligger mer än 200 nautiska mil utanför de baslinjer från vilka bredden av Berings havs kuststaters territorialvatten mäts.

v) 

överlappande område mellan IATTC och WCPFC: det geografiska område som avgränsas av

— 
longitud 150° W,
— 
longitud 130° W,
— 
latitud 4° S,
— 
latitud 50° S.AVDELNING II

FISKEMÖJLIGHETER FÖR UNIONSFISKEFARTYGKAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 5

TAC:er och fördelning

1.  
TAC:erna för unionsfiskefartyg i unionens vatten eller i vissa andra vatten än unionens vatten och fördelningen av dessa TAC:er mellan medlemsstaterna samt, i förekommande fall, de villkor som är funktionellt knutna till dem, anges i bilaga I.
2.  
Unionsfiskefartyg får ges rätt att fiska, inom de TAC:er som anges i bilaga I till denna förordning, i vatten som lyder under Färöarnas, Grönlands och Norges fiskerijurisdiktion samt i fiskezonen kring Jan Mayen, på de villkor som anges i artikel 22 i, och i del A i bilaga V till, denna förordning samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2403 ( 12 ) och i tillämpningsföreskrifterna till denna.
3.  
Unionsfiskefartyg får ges rätt att fiska, inom de TAC:er som anges i bilaga I till denna förordning, i vatten som lyder under Förenade kungarikets fiskerijurisdiktion, på de villkor som anges i artikel 22 i denna förordning samt i förordning (EU) 2017/2403 och i tillämpningsföreskrifterna till denna.

Artikel 6

TAC:er som ska fastställas av medlemsstaterna

1.  
För vissa fiskbestånd ska TAC:erna fastställas av den berörda medlemsstaten. Dessa bestånd anges i bilaga I.
2.  

De TAC:er som ska fastställas av medlemsstaterna ska

a) 

vara förenliga med den gemensamma fiskeripolitikens principer och regler, särskilt principen om hållbart nyttjande av beståndet, och

b) 

ge följande resultat:

i) 

Om en analytisk bedömning finns att tillgå, ett nyttjande av beståndet som med största möjliga sannolikhet är i linje med MSY, eller

ii) 

om en analytisk bedömning inte finns att tillgå eller är ofullständig, ett nyttjande av beståndet som är förenligt med försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen.

3.  

Senast den 15 mars 2021 ska varje berörd medlemsstat lämna följande information till kommissionen:

a) 

Antagna TAC:er.

b) 

De data som samlats in och bedömts av den berörda medlemsstaten och på vilka de antagna TAC:erna grundar sig.

c) 

Uppgifter om hur antagna TAC:er är förenliga med punkt 2.

Artikel 7

Tillämpning av preliminära TAC:er

1.  
När det hänvisas till denna punkt i tabellen över fiskemöjligheter i bilaga IA eller bilaga IB, är fiskemöjligheterna i den tabellen preliminära och ska tillämpas från och med den 1 januari till och med den 31 mars 2021. Dessa preliminära fiskemöjligheter ska inte påverka fastställandet av slutgiltiga fiskemöjligheter för 2021 i enlighet med resultaten av internationella förhandlingar eller samråd, vetenskaplig rådgivning, tillämpliga bestämmelser i förordning (EU) nr 1380/2013 och relevanta fleråriga planer.
2.  
Unionsfartyg får fiska efter bestånd i enlighet med de preliminära fiskemöjligheter som avses i punkt 1 i unionens vatten och internationella vatten och i tredjeländers vatten till vilka unionsfartyg har beviljats tillträde.

Artikel 8

Villkor för landning av fångster och bifångster

1.  

Fångster som inte omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 ska behållas ombord eller landas endast om de

a) 

har tagits av fartyg som för en medlemsstats flagg och denna medlemsstat har en kvot som inte är uttömd, eller

b) 

utgör en del av en unionskvot som inte har fördelats mellan medlemsstaterna med hjälp av kvoter och denna unionskvot inte är uttömd.

2.  
Bestånden av icke-målarter inom säkra biologiska gränser enligt artikel 15.8 i förordning (EU) nr 1380/2013 anges i bilaga I till den här förordningen för tillämpningen av det undantag från skyldigheten att avräkna fångster från de berörda kvoterna som föreskrivs i den artikeln.

Artikel 9

Kvotutbytesmekanism för TAC:er för oundvikliga bifångster med hänsyn till landningsskyldigheten

1.  
För att ta hänsyn till införandet av landningsskyldigheten och göra kvoter tillgängliga för vissa bifångster för medlemsstater utan kvot, ska den kvotutbytesmekanism som fastställs i punkterna 2–5 i tillämpas på de TAC:er som anges i bilaga IA.
2.  
6 % av varje kvot inom de preliminära TAC:erna för torsk i Keltiska havet, torsk i vattnen väster om Skottland, vitling i Irländska sjön och rödspätta i Ices-sektionerna 7h, 7j och 7k och 3 % av varje kvot inom den preliminära TAC:en för vitling i vattnen väster om Skottland, som tilldelas varje medlemsstat, ska göras tillgängliga för en pool för utbyte av kvoter, som ska öppnas den 1 januari 2021. Medlemsstater utan kvot ska ha exklusiv tillgång till kvotpoolen till och med den 31 mars 2021.
3.  
De kvantiteter som hämtats från poolen får inte bytas ut eller överföras till det påföljande året. Outnyttjade kvantiteter ska efter den 31 mars 2021 återlämnas till de medlemsstater som ursprungligen bidrog till poolen för utbyte av kvoter.
4.  
De kvoter som tilldelas som motprestation ska företrädesvis tas från en förteckning över TAC:er som fastställts av varje medlemsstat som bidrar till poolen enligt tillägget till bilaga IA.
5.  
De kvoter som avses i punkt 4 ska ha motsvarande marknadsvärde, baserat på en marknadskurs eller andra ömsesidigt godtagbara omräkningsfaktorer. I avsaknad av alternativ ska det användas ett motsvarande ekonomiskt värde som överensstämmer med genomsnittliga unionspriser från det föregående året, enligt uppgifter från EU-organet för marknadsbevakning av fiskeri- och vattenbruksprodukter.
6.  
I de fall där den kvotutbytesmekanism som fastställs i punkterna 2–5 i denna artikel inte ger medlemsstaterna möjlighet att täcka sina oundvikliga bifångster i likartad utsträckning ska medlemsstaterna sträva efter att enas om utbyte av kvoter i enlighet med artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013 och säkerställa att de kvoter som utbyts är av motsvarande marknadsvärde.

Artikel 10

Begränsningar av fiskeansträngningen i Ices-sektion 7e

1.  
För de perioder som avses i artikel 1.2 b fastställs i bilaga II de tekniska aspekterna av de rättigheter och skyldigheter som är förknippade med bilaga II när det gäller förvaltningen av beståndet av tunga i Ices-sektion 7e.
2.  
Kommissionen får, genom genomförandeakter, tilldela en ansökande medlemsstat ett antal ytterligare dagar till sjöss utöver dem som avses i punkt 5 i bilaga II, under vilka ett fartyg kan få tillstånd av sin flaggmedlemsstat att uppehålla sig i Ices-sektion 7e med ett reglerat redskap ombord, på grundval av en ansökan från den medlemsstaten, i enlighet med punkt 7.4 i den bilagan. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 58.2.
3.  
Kommissionen, får genom genomförandeakter, tilldela en ansökande medlemsstat högst tre dagar mellan den 1 februari 2021 och den 31 januari 2022 utöver dem som avses i punkt 5 i bilaga II, då ett fartyg får uppehålla sig i Ices-sektion 7e på grundval av ett förbättrat program för vetenskaplig observatörstäckning enligt punkt 8.1 i den bilagan. En sådan tilldelning ska ske på grundval av den beskrivning som lämnats in av den medlemsstaten i enlighet med punkt 8.3 i bilaga II och efter samråd med STECF. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 58.2.

Artikel 11

Åtgärder rörande fiske efter havsabborre

1.  
Det ska vara förbjudet för unionsfiskefartyg samt för kommersiellt fiske från land att fiska efter havsabborre i Ices-sektionerna 4b och 4c samt i Ices-delområde 7. Det ska vara förbjudet att behålla, omlasta, överföra eller landa havsabborre som fångats i det området.
2.  

Genom undantag från punkt 1 får unionsfiskefartyg i Ices-sektionerna 4b, 4c, 7d, 7e, 7f och 7h i januari 2021 fiska efter havsabborre och behålla, omlasta, överföra eller landa havsabborre som har fångats i det området med följande redskap och inom följande gränser:

a) 

Med användning av bottentrål ( 13 ), oundvikliga bifångster om högst 520 kg per två månader och 5 % av vikten av den totala fångst av marina organismer ombord som fartyget tagit per fiskeresa.

b) 

Med användning av not/vad ( 14 ), oundvikliga bifångster om högst 520 kg per två månader och 5 % av vikten av den totala fångst av marina organismer ombord som fartyget tagit per fiskeresa.

c) 

Med användning av krok och lina ( 15 ), högst 1,43 ton per fartyg.

d) 

Med användning av fasta nät ( 16 ), oundvikliga bifångster om högst 0,35 ton per fartyg.

Undantagen i första stycket ska gälla unionsfiskefartyg som registrerade fångster av havsabborre under perioden 1 juli 2015–30 september 2016: när det gäller led c, ska de registrerade fångsterna ha tagits med krok och lina, och när det gäller led d, ska de registrerade fångsterna ha tagits med fasta nät. Om ett unionsfiskefartyg ersätts får medlemsstaterna tillåta att undantaget tillämpas på ett annat unionsfiskefartyg, under förutsättning att antalet unionsfiskefartyg som omfattas av detta undantag och deras totala fiskekapacitet inte ökar.

3.  
De fångstbegränsningar som anges i punkt 2 får inte överföras mellan fartyg eller, i fall med en månatlig begränsning, från en månad till en annan. För unionsfiskefartyg som använder fler än ett redskap under en och samma kalendermånad ska den lägsta fångstbegränsning som anges i punkt 2 för vart och ett av redskapen tillämpas.

Medlemsstaterna ska rapportera alla fångster av havsabborre per redskapstyp till kommissionen senast 15 dagar efter varje månadsslut.

4.  
Frankrike och Spanien ska säkerställa att fiskeridödligheten för havsabborrebeståndet i Ices-sektionerna 8a och 8b från deras kommersiella fiske och fritidsfiske inte överskrider FMSY-punktvärdet, vilket innebär en total fångst på 3 108 ton, i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EU) 2019/472.
5.  

Vid fritidsfiske, inbegripet från land, i Ices-sektionerna 4b, 4c, 6a och 7a–7k

a) 

ska, under perioden 1 januari–28 februari, endast återsläppsfiske med spö eller handlina efter havsabborre vara tillåtet; under den perioden ska det vara förbjudet att behålla, överföra, omlasta eller landa havsabborre som fångats i detta område,

b) 

får, under perioden 1–31 mars, högst två exemplar av havsabborre fångas och behållas per fiskare och dag; havsabborre som behålls ska vara minst 42 cm.

Första stycket b ska inte tillämpas på fasta nät, som inte får användas för att fånga eller behålla havsabborre under den period som avses i det ledet.

6.  
Vid fritidsfiske, inbegripet från land, i Ices-sektionerna 8a och 8b får högst två exemplar av havsabborre fångas och behållas per fiskare och dag. Denna punkt ska inte tillämpas på fasta nät, som inte får användas för att fånga eller behålla havsabborre.
7.  
Punkterna 5 och 6 påverkar inte strängare nationella bestämmelser om fritidsfiske.

Artikel 12

Åtgärder rörande fiske efter ål i unionens vatten i Ices-området

Allt riktat fiske, oavsiktligt fiske och fritidsfiske efter ål ska vara förbjudet i unionens vatten i Ices-området och i bräckt vatten, t.ex. flodmynningar, kustlaguner och vatten i övergångszoner, under en sammanhängande tremånadersperiod som av varje berörd medlemsstat ska fastställas mellan den 1 augusti 2021 och 28 februari 2022. Medlemsstaterna ska senast den 1 juni 2021 meddela kommissionen den fastställda perioden.

Artikel 13

Särskilda bestämmelser om fördelning av fiskemöjligheter

1.  

Fördelningen mellan medlemsstaterna av fiskemöjligheterna enligt denna förordning ska inte påverka

a) 

utbyten enligt artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013,

b) 

reduceringar och omfördelningar enligt artikel 37 i förordning (EG) nr 1224/2009,

c) 

omfördelningar enligt artiklarna 12 och 47 i rådets förordning (EU) 2017/2403,

d) 

ytterligare landningar som är tillåtna enligt artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 och artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013,

e) 

kvantiteter som hålls inne i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 och artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013,

f) 

avdrag enligt artiklarna 105, 106 och 107 i förordning (EG) nr 1224/2009,

g) 

kvotöverföringar och kvotutbyten enligt artikel 23 i den här förordningen.

2.  
Bestånd som omfattas av en försiktighets-TAC eller en analytisk TAC anges i bilaga I till denna förordning för förvaltning av TAC:er och kvoter med fördelning mellan åren enligt förordning (EG) nr 847/96.
3.  
Om inget annat anges i bilaga I till den här förordningen, ska artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 tillämpas på bestånd som omfattas av en försiktighets-TAC och artiklarna 3.2, 3.3 och 4 i den förordningen ska tillämpas på bestånd som omfattas av en analytisk TAC.
4.  
Artiklarna 3 och 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas om en medlemsstat använder den flexibilitet mellan år som föreskrivs i artikel 15.9 i förordning (EU) nr 1380/2013.

Artikel 14

Fredningstid för tobisar

Kommersiellt fiske efter tobisar med bottentrål, not/vad eller liknande släpredskap med en maskstorlek på mindre än 16 mm ska vara förbjudet i Ices-sektionerna 2a och 3a och Ices-delområde 4 under perioden 1 januari–31 mars 2021.

Artikel 15

Tekniska åtgärder för torsk och vitling i Keltiska havet

1.  

Följande åtgärder ska tillämpas på unionsfartyg som fiskar med bottentrål och not/vad i Ices-sektionerna 7f och 7g, delen av Ices-sektionen 7h norr om latitud 49° 30' N och delen av Ices-sektionen 7j norr om latitud 49° 30' N och öster om longitud 11° W:

a) 

Unionsfartyg som fiskar med bottentrål eller not/vad ska använda redskap med en av följande maskstorlekar:

i) 

110 mm strut med 120 mm fyrkantsmaska.

ii) 

Strut av T90-typ med 100 mm maska.

iii) 

120 mm strut.

iv) 

100 mm strut med 160 mm fyrkantsmaska.

b) 

Utöver de åtgärder som avses i led a ska unionsfartyg som fiskar med bottentrål och vars fångster före utkast utgörs av minst 20 % kolja använda

i) 

ett fiskeredskap som är konstruerat med ett avstånd på minst en meter mellan undertelnen och understället, eller

ii) 

valfritt sätt som har godkänts av kommissionen och som enligt Ices eller STECF:s bedömning är åtminstone lika selektivt när det gäller att undvika torsk.

2.  
Medlemsstaterna får undanta fartyg som fiskar med bottentrål och vars fångster före utkast utgörs av mindre än 1,5 % torsk från tillämpningen av punkt 1 b, under förutsättning att dessa fartyg omfattas av en gradvis ökning av observatörstäckningen till sjöss så att den uppgår till minst 20 % av alla deras fiskeresor från och med den 1 juli 2021.
3.  
Fiske ska vara förbjudet för unionsfartyg som fiskar med bottentrål och not/vad i Ices-sektionerna 7f–7k och i området väster om longitud 5° W i Ices-sektion 7e, såvida de inte använder en maskstorlek i struten på minst 100 mm. Detta krav på minsta maskstorlek i struten ska emellertid inte tillämpas på fartyg vars bifångster av torsk enligt STECF:s bedömning inte överstiger 1,5 % vid fiske utanför de områden som avses i punkt 1.
4.  
De åtgärder som avses i punkt 3 ska tillämpas på unionsfartyg som fiskar med bottentrål och not/vad i Ices-sektionerna 7b och 7c från och med den 1 juni 2021. Unionsfartyg som fiskar i dessa områden får också använda andra fiskeredskap som har godkänts av kommissionen och som enligt STECF:s bedömning leder till samma eller bättre selektivitetsegenskaper i blandade demersala fisken som användning av strutar med en maskstorlek på minst 100 mm.
5.  

Genom undantag från punkt 1 ska följande gälla i Ices-sektionerna 7f och 7g, delen av Ices-sektionen 7h norr om latitud 49° 30' N och delen av Ices-sektionen 7j norr om latitud 49° 30' N och öster om longitud 11° W:

a) 

Fartyg som fiskar med bottentrål eller not/vad med fångster som utgörs av mer än 30 % havskräfta ska använda ett av följande redskap:

i) 

300 mm fyrkantsmaska. Fartyg med en total längd under tolv meter får dock använda 200 mm fyrkantsmaska.

ii) 

Seltra-panel.

iii) 

Sorteringsrist med 35 mm spaltavstånd enligt vad som avses i del B i bilaga VI till förordning (EU) 2019/1241 eller en liknande selektivitetsanordning i form av nätrist.

iv) 

100 mm strut med 100 mm fyrkantsmaska.

v) 

Dubbel strut med den översta struten av T90-typ med maskstorlek på minst 90 mm och utrustad med en separationspanel med maskstorlek på högst 300 mm.

b) 

Fartyg som fiskar med bottentrål eller not/vad med fångster som utgörs av mer än 55 % vitling eller 55 % marulk, kummel eller glasvar tillsammans ska använda ett av följande redskap:

i) 

100 mm strut med 100 mm fyrkantsmaska.

ii) 

Strut och förlängningsstycke av T90-typ med 100 mm maska.

6.  
I enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1380/2013 och artikel 27.2 i förordning (EU) 2019/1241 ska procentandelarna av fångsten beräknas som andelen i levandevikt av alla marina biologiska resurser som landas efter varje fiskeresa.

Artikel 16

Tekniska åtgärder i Irländska sjön

Följande åtgärder ska tillämpas på unionsfiskefartyg som fiskar med bottentrål eller not/vad i Ices-sektion 7a (Irländska sjön):

a) 

Fartyg som fiskar med bottentrål eller not/vad med en maskstorlek i struten på minst 70 mm och högst 100 mm och med fångster som utgörs av mer än 30 % havskräfta ska använda ett av följande redskap:

i) 

300 mm fyrkantsmaska. Fartyg med en total längd under tolv meter får dock använda 200 mm fyrkantsmaska.

ii) 

Seltra-panel.

iii) 

Sorteringsrist med 35 mm spaltavstånd.

iv) 

Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) Netgrid (CEFAS-nätrist).

v) 

Flipflap-trål.

b) 

Fartyg med en total längd på minst tolv meter som fiskar med bottentrål eller not/vad med fångster som utgörs av mer än 10 % kolja, torsk och rockor tillsammans ska använda 120 mm strut.

c) 

Fartyg med en total längd på minst tolv meter som fiskar med bottentrål eller not/vad med fångster som utgörs av mindre än 10 % kolja, torsk och rockor tillsammans ska använda en maskstorlek i struten på 100 mm med 100 mm fyrkantsmaska.

Led c i första stycket ska inte tillämpas på fartyg med fångster som utgörs av mer än 30 % havskräfta eller mer än 85 % kammussla (Aequipecten opercularis).

Artikel 17

Tekniska åtgärder väster om Skottland

Följande åtgärder ska tillämpas på unionsfiskefartyg som fiskar med bottentrål eller not/vad i Ices-sektionerna 6a och 5b, i unionens vatten, öster om 12° W (väster om Skottland) inom fisket efter havskräfta (Nephrops norvegicus):

a) 

Fartyg ska använda ett nätstycke med fyrkantsmaska (med bibehållen placering) på minst 300 mm för fartyg som använder en maskstorlek i struten på mindre än 100 mm. För fartyg med en total längd under tolv meter eller med en maskinstyrka på högst 200 kW får nätstyckets totala längd dock vara två meter och maskorna 200 mm.

b) 

Fartyg med fångster som utgörs av mer än 30 % havskräfta ska använda ett nätstycke med fyrkantsmaska (med bibehållen placering) på minst 160 mm för fartyg som använder en maskstorlek i struten på 100–119 mm.

Artikel 18

Korrigerande åtgärder för torsk i Nordsjön

1.  
De områden som är stängda för fiske, med undantag för fiske med pelagiska redskap (snörpvad och trål), och de perioder under vilka stängningen gäller anges i bilaga IV.
2.  
Det ska vara förbjudet för fartyg som fiskar med bottentrål och not/vad med en minsta maskstorlek på minst 70 mm i Ices-sektionerna 4a och 4b eller minst 90 mm i Ices-sektion 3a, och långrev ( 17 ) att fiska i unionens vatten i Ices-sektion 4a, norr om latitud 58° 30′ 00″ N och söder om latitud 61° 30′ 00″ N, och i unionens vatten i Ices-sektionerna 3a.20 (Skagerrak), 4a och 4b, norr om latitud 57° 00′ 00″ N och öster om longitud 5° 00′ 00″ E.
3.  

Genom undantag från punkt 2 får fiskefartyg som avses i den punkten fiska i de områden som avses i den punkten, förutsatt att de uppfyller minst ett av följande kriterier:

a) 

Procentandelen torskfångst överstiger inte 5 % av den totala fångsten per fiskeresa. Fartyg vars torskfångst inte har överstigit 5 % av den totala fångsten under perioden 2017–2019 anses uppfylla detta kriterium under förutsättning att de fortsätter att använda samma redskap som de använde under den perioden. Detta antagande kan motbevisas.

b) 

En reglerad och mycket selektiv bottentrål eller not/vad används som, enligt en vetenskaplig undersökning, ger en minskning på minst 30 % av torskfångsterna jämfört med fartyg som fiskar med redskap med en referensmaskstorlek för släpredskap enligt specifikationen i del B punkt 1.1 i bilaga V till förordning (EU) 2019/1241. Sådana undersökningar kan utvärderas av STECF. Om STECF:s utvärdering av dessa redskap är negativ kan de inte längre anses lämpliga för användning i de områden som avses i punkt 2 i denna artikel.

c) 

När det gäller fartyg som fiskar med bottentrål och not/vad med en maskstorlek på minst 100 mm (TR1) används följande mycket selektiva redskap:

i) 

Trål med minst 600 mm maskstorlek i bottenstycket på trålens kropp.

ii) 

Förhöjd underteln (0,6 m).

iii) 

Horisontell separationspanel med selektionspanel med stora maskor.

d) 

När det gäller fartyg som fiskar med bottentrål och not/vad med en maskstorlek på minst 70 mm i Ices-sektion 4a och 90 mm i Ices-sektion 3a och mindre än 100 mm (TR2) används följande mycket selektiva redskap:

i) 

Horisontell sorteringsrist med högst 50 mm spaltavstånd som separerar plattfisk och rundfisk, med ett oblockerat fiskutsläpp för rundfisk.

ii) 

Seltra-panel med 300 mm fyrkantsmaska.

iii) 

Sorteringsrist med högst 35 mm spaltavstånd med ett oblockerat fiskutsläpp.

e) 

Fartygen omfattas av en nationell plan för undvikande av torskfångster för att bevara torskfångster i enlighet med den fiskeridödlighet som motsvarar de fastställda fiskemöjligheterna, på grundval av nivåer enligt vetenskaplig rådgivning, genom geografiska eller tekniska åtgärder eller en kombination av sådana. Sådana planer bör utvärderas senast två månader efter genomförandet, av STECF när det gäller medlemsstater, och av relevanta nationella vetenskapliga organ när det gäller tredjeländer, och om så anses nödvändigt, ytterligare revideras om det bedöms att målet för den nationella planen för undvikande av torskfångster inte kommer att uppnås.

4.  
Medlemsstaterna ska skärpa uppföljningen, kontrollen och övervakningen av fartyg som avses i punkt 2 för att kontrollera efterlevnaden av de villkor som anges i punkt 3 a–e.
5.  
De åtgärder som föreskrivs i den här artikeln ska inte tillämpas på fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar, förutsatt att dessa undersökningar genomförs helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241.

Artikel 19

Korrigerande åtgärder för torsk i Kattegatt

1.  

Unionsfartyg som fiskar i Kattegatt med bottentrålar (redskapskoder: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX och PTB) med en minsta maskstorlek på 70 mm ska använda något av följande selektiva redskap:

a) 

En sorteringsrist med högst 35 mm spaltavstånd med ett oblockerat fiskutsläpp.

b) 

En sorteringsrist med högst 50 mm spaltavstånd som separerar plattfisk och rundfisk, med ett oblockerat fiskutsläpp för rundfisk.

c) 

En Seltra-panel med 300 mm fyrkantsmaska.

d) 

Ett reglerat mycket selektivt redskap vars tekniska egenskaper, enligt en vetenskaplig studie som har utvärderats av STECF, resulterar i fångster av mindre än 1,5 % torsk, om det är det enda redskapet ombord på fartyget.

2.  
De unionsfartyg som deltar i ett projekt för en berörd medlemsstat och som har fungerande utrustning för fullt dokumenterade fisken får använda ett redskap i enlighet med del B i bilaga V till förordning (EU) 2019/1241 De berörda medlemsstaterna ska överlämna förteckningen över dessa fartyg till kommissionen.
3.  
De åtgärder som föreskrivs i den här artikeln ska inte tillämpas på fiskeinsatser som utförs uteslutande för vetenskapliga undersökningar, förutsatt att dessa undersökningar genomförs helt i enlighet med villkoren i artikel 25 i förordning (EU) 2019/1241.

Artikel 20

Förbjudna arter

1.  

Det ska vara förbjudet för unionsfiskefartyg att fiska efter, ombord behålla, omlasta eller landa följande arter:

a) 

Klorocka (Raja radiata) i unionens vatten i Ices-sektionerna 2a, 3a och 7d och Ices-delområde 4.

b) 

Mindre beryx (Beryx splendens) i Nafo-delområde 6.

c) 

Brun pigghaj (Centrophorus squamosus) i unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområde 4 samt i unionens vatten och internationella vatten i Ices-delområdena 1 och 14.

d) 

Pailonahaj (Centroscymnus coelolepis) i unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområde 4 samt i unionens vatten och internationella vatten i Ices-delområdena 1 och 14.

e) 

Chokladhaj (Dalatias licha) i unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområde 4 samt i unionens vatten och internationella vatten i Ices-delområdena 1 och 14.

f) 

Skednoshaj (Deania calcea) i unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområde 4 samt i unionens vatten och internationella vatten i Ices-delområdena 1 och 14.

g) 

Slätrocka (Dipturus batis), bestående av arterna Dipturus cf. flossada och Dipturus cf. intermedia, i unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområdena 3, 4, 6, 7, 8, 9 och 10.

h) 

Brunkäxa (Etmopterus princeps) i unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområde 4 samt i unionens vatten och internationella vatten i Ices-delområdena 1 och 14.

i) 

Gråhaj (Galeorhinus galeus) fångad med långrev i unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområde 4 samt i unionens vatten och internationella vatten i Ices-delområdena 1, 5, 6, 7, 8, 12 och 14.

j) 

Håbrand (Lamna nasus) i alla vatten.

k) 

Knaggrocka (Raja clavata) i unionens vatten i Ices-sektion 3a.

l) 

Brokrocka (Raja undulata) i unionens vatten i Ices-delområdena 6 och 10.

m) 

Valhaj (Rhincodon typus) i alla vatten.

n) 

Hajrocka (Rhinobatos rhinobatos) i Medelhavet.

o) 

Pigghaj (Squalus acanthias) i unionens vatten i Ices-delområdena 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10, med undantag av programmen för undvikande enligt bilaga IA.

2.  
Vid oavsiktlig fångst får de arter som avses i punkt 1 inte komma till skada. Exemplaren ska frisläppas omedelbart.

Artikel 21

Överföring av uppgifter

När medlemsstaterna i enlighet med artiklarna 33 och 34 i förordning (EG) nr 1224/2009 sänder uppgifter till kommissionen om de fångstkvantiteter av varje bestånd som landats och om fiskeansträngningen, ska de använda de beståndskoder som anges i bilaga I till den här förordningen.KAPITEL II

Tillstånd att fiska i tredjeländers vatten

Artikel 22

Fisketillstånd

1.  
Det högsta antalet fisketillstånd för unionsfiskefartyg i tredjeländers vatten fastställs, i förekommande fall, i bilaga V del A.
2.  
Om en medlemsstat, i enlighet med artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013, överför kvoter till en annan medlemsstat inom de fiskeområden som anges i bilaga V del A till den här förordningen, ska överföringen inbegripa en lämplig överföring av fisketillstånd och anmälas till kommissionen. Det sammanlagda antalet fisketillstånd för varje fiskeområde, enligt bilaga V del A till den här förordningen, får dock inte överskridas.KAPITEL III

Fiskemöjligheter i regionala fiskeriförvaltningsorganisationers vattenAvsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 23

Kvotöverföringar och kvotbyten

1.  
Om en regional fiskeriförvaltningsorganisations regler tillåter kvotöverföringar eller kvotutbyten mellan de avtalsslutande parterna i organisationen, får en medlemsstat (den berörda medlemsstaten) diskutera planerade kvotöverföringar eller kvotutbyten med en avtalsslutande part i organisationen och om lämpligt fastställa ett utkast till planerade kvotöverföringar eller kvotutbyten.
2.  
Efter den berörda medlemsstatens anmälan till kommissionen får kommissionen godkänna utkastet till den planerade kvotöverföring eller det planerade kvotutbyte som medlemsstaten har diskuterat med den berörda avtalsslutande parten i den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen. Därefter ska kommissionen utan onödigt dröjsmål uttrycka sitt samtycke till att vara bunden av en sådan kvotöverföring eller ett sådant kvotutbyte med den berörda avtalsslutande parten i organisationen. Kommissionen ska anmäla den överenskomna kvotöverföringen eller det överenskomna kvotutbytet till organisationens sekretariat i enlighet med organisationens regler.
3.  
Kommissionen ska informera medlemsstaterna om den överenskomna kvotöverföringen eller det överenskomna kvotutbytet.
4.  
De fiskemöjligheter som erhålls från eller överförs till den berörda avtalsslutande parten i den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen genom kvotöverföringen eller kvotutbytet ska betraktas som kvoter som lagts till eller dragits av från den berörda medlemsstatens tilldelning, från och med det att kvotöverföringen eller kvotutbytet får verkan i enlighet med villkoren i den överenskommelse som ingåtts med den berörda avtalsslutande parten i organisationen eller i enlighet med den berörda organisationens regler, beroende på vad som är tillämpligt. En sådan tilldelning ska inte ändra den befintliga fördelningsnyckeln för fördelning av fiskemöjligheter mellan medlemsstaterna i enlighet med principen om relativ stabilitet i fiskeverksamheten.
5.  
Denna artikel ska tillämpas till och med den 31 januari 2022 för kvotöverföringar från en avtalsslutande part i en regional fiskeriförvaltningsorganisation till unionen och för den efterföljande tilldelningen till medlemsstaterna.Avsnitt 2

NEAFC:s konventionsområde

Artikel 24

Fredning av kungsfisk i Irmingerhavet

All fiskeverksamhet är förbjuden i det område som avgränsas av följande koordinater, mätta enligt WGS84-systemet:Latitud

Longitud

63°00'

-30°00'

61°30'

-27°35'

60°45'

-28°45'

62°00'

-31°35'

63°00'

-30°00'Avsnitt 3

Iccats konventionsområde

Artikel 25

Begränsningar av fiske-, odlings- och gödningskapacitet

1.  
Antalet spöfiskefartyg och dörjfiskefartyg från unionen som får fiska aktivt efter blåfenad tonfisk på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm i östra Atlanten ska begränsas i enlighet med punkt 1 i bilaga VI.
2.  
Antalet unionsfartyg för kustnära icke-industriellt fiske som får fiska aktivt efter blåfenad tonfisk på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm i Medelhavet ska begränsas i enlighet med punkt 2 i bilaga VI.
3.  
Antalet unionsfiskefartyg som i odlingssyfte fiskar efter blåfenad tonfisk i Adriatiska havet och som får fiska aktivt efter blåfenad tonfisk på mellan 8 kg/75 cm och 30 kg/115 cm ska begränsas i enlighet med punkt 3 i bilaga VI.
4.  
Antalet fiskefartyg som får fiska efter, ombord behålla, omlasta, transportera eller landa blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ska begränsas i enlighet med punkt 4 i bilaga VI.
5.  
Antalet fällor som används inom fisket efter blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet ska begränsas i enlighet med punkt 5 i bilaga VI.
6.  
Den totala kapaciteten för odling och gödning av blåfenad tonfisk samt den största mängden vildfångad blåfenad tonfisk som avsätts för insättning i anläggningar i östra Atlanten och Medelhavet ska begränsas i enlighet med punkt 6 i bilaga VI.
7.  
Det högsta antalet unionsfiskefartyg som får fiska efter långfenad tonfisk i Nordatlanten som målart i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EG) nr 520/2007 ( 18 ) ska begränsas i enlighet med punkt 7 i bilaga VI till den här förordningen.
8.  
Det högsta antalet unionsfiskefartyg med en längd på minst 20 meter som fiskar efter storögd tonfisk i Iccats konventionsområde ska begränsas i enlighet med punkt 8 i bilaga VI.

Artikel 26

Fritidsfiske

När så är lämpligt ska medlemsstaterna avsätta en särskild kvot för fritidsfiske från de kvoter som de tilldelats i enlighet med bilaga ID.

Artikel 27

Hajar

1.  
Det ska vid allt fiske vara förbjudet att ombord behålla, omlasta eller landa delar eller hela kroppar av fångade exemplar av storögd rävhaj (Alopias superciliosus).
2.  
Det ska vara förbjudet att bedriva riktat fiske efter arter av rävhajar i släktet Alopias.
3.  
Det ska vara förbjudet att ombord behålla, omlasta eller landa delar eller hela kroppar av hammarhajar i familjen Sphyrnidae (med undantag för Sphyrna tiburo) som fångas i samband med fiske i Iccats konventionsområde.
4.  
Det ska vid allt fiske vara förbjudet att ombord behålla, omlasta eller landa delar eller hela kroppar av fångade exemplar av årfenhaj (Carcharhinus longimanus).
5.  
Det ska vid allt fiske vara förbjudet att ombord behålla fångade exemplar av silkeshaj (Carcharhinus falciformis).Avsnitt 4

CCAMLR:s konventionsområde

Artikel 28

Anmälning om undersökande fiske efter tandnotingar

Medlemsstater får under 2021 delta i undersökande långrevsfiske efter tandnotingar (Dissostichus spp.) i FAO:s delområden 88.1 och 88.2 samt i FAO:s sektioner 58.4.1, 58.4.2 och 58.4.3a utanför områden under nationell jurisdiktion. Om en medlemsstat avser att delta i sådant undersökande fiske ska den anmäla detta till CCAMLR:s sekretariat i enlighet med artiklarna 7 och 7a i förordning (EG) nr 601/2004 senast den 1 juni 2021.

Artikel 29

Begränsningar av det undersökande fisket efter tandnotingar

1.  
Fiske efter tandnotingar under fiskeåret 2020–2021 ska begränsas till de medlemsstater, delområden och antal fartyg som anges i tabell A i bilaga VII för de arter, TAC:er och bifångstbegränsningar som anges i tabell B i den bilagan.
2.  
Riktat fiske efter hajarter för andra ändamål än vetenskaplig forskning är förbjudet. All bifångst av haj, särskilt ungfisk och lekmogna honor, som fångas oavsiktligt vid fiske efter tandnotingar ska frisläppas levande.
3.  
I förekommande fall ska fisket i en småskalig forskningsenhet upphöra när de rapporterade fångsterna når fastställd TAC, och fiske i denna enhet ska vara förbjudet under återstoden av säsongen.
4.  
Fisket ska ske med så stor geografisk och batymetrisk spridning som möjligt, så att man får de uppgifter som behövs för att avgöra fiskepotential och så att en alltför stor koncentration av fångster och fiskeansträngning undviks. I FAO:s delområden 88.1 och 88.2 samt FAO:s sektioner 58.4.1, 58.4.2 och 58.4.3a, där fiske är tillåtet enligt artikel 28, ska det dock vara förbjudet att fiska på mindre än 550 meters djup.

Artikel 30

Fiske efter antarktisk krill under fiskeåret 2020–2021

1.  
Om en medlemsstat avser att fiska efter antarktisk krill (Euphausia superba) i CCAMLR:s konventionsområde under fiskeåret 2020–2021, ska den senast den 1 maj 2021 anmäla sin avsikt att fiska efter antarktisk krill till kommissionen på det sätt som anges i del B i tillägget till bilaga VII. Kommissionen ska på grundval av den information som erhållits från medlemsstaterna lämna in anmälningarna till CCAMLR:s sekretariat senast den 30 maj 2021.
2.  
Den anmälan som avses i punkt 1 i denna artikel ska innehålla de uppgifter som fastställs i artikel 3 i förordning (EG) nr 601/2004 för varje fartyg som av en medlemsstat kommer att tillåtas att delta i fiske efter antarktisk krill.
3.  
En medlemsstat som avser att fiska efter antarktisk krill i CCAMLR:s konventionsområde ska anmäla denna avsikt endast med avseende på fartyg med tillstånd som för dess flagg vid tidpunkten för anmälan eller som för någon annan CCAMLR-medlems flagg, men förväntas föra den aktuella medlemsstatens flagg vid den tidpunkt då fisket äger rum.
4.  

Medlemsstaterna ska ha rätt att ge andra fartyg än de som anmälts till CCAMLR:s sekretariat i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 tillstånd att delta i fiske efter antarktisk krill, om ett fartyg med tillstånd är förhindrat att delta av legitima operativa skäl eller på grund av force majeure. I ett sådant fall ska den berörda medlemsstaten omedelbart underrätta CCAMLR:s sekretariat och kommissionen och lämna

a) 

fullständiga uppgifter om det eller de berörda ersättningsfartygen, bland annat de uppgifter som föreskrivs i artikel 3 i förordning (EG) nr 601/2004,

b) 

en heltäckande redovisning av skälen till bytet och alla relevanta styrkande bevis eller hänvisningar.

5.  
En medlemsstat får inte tillåta att ett fartyg som finns upptaget i någon av CCAMLR:s fiskefartygsförteckningar över olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) deltar i fiske efter antarktisk krill.Avsnitt 5

IOTC:s behörighetsområde

Artikel 31

Begränsning av fiskekapaciteten för fartyg som fiskar i IOTC:s behörighetsområde

1.  
Det högsta antalet unionsfiskefartyg som fiskar efter tropiska tonfiskar i IOTC:s behörighetsområde och motsvarande kapacitet, uttryckt i bruttodräktighet, ska överensstämma med vad som anges i punkt 1 i bilaga VIII.
2.  
Det högsta antalet unionsfiskefartyg som fiskar efter svärdfisk (Xiphias gladius) och långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) i IOTC:s behörighetsområde och motsvarande kapacitet, uttryckt i bruttodräktighet, ska överensstämma med vad som anges i punkt 2 i bilaga VIII.
3.  
Medlemsstaterna får omfördela fartyg som ingår i ett av de två fisken som avses i punkterna 1 och 2 till det andra fisket, under förutsättning att de för kommissionen kan visa att en sådan ändring inte leder till en ökning av fiskeansträngningen avseende de berörda fiskbestånden.
4.  
Medlemsstaterna ska i samband med en föreslagen överföring av kapacitet till deras flotta säkerställa att de fartyg som ska överföras finns med i IOTC:s register över fartyg med tillstånd eller i fartygsregistret hos en annan regional fiskeriförvaltningsorganisation för tonfisk. Vidare får inga fartyg som finns upptagna i en regional fiskeriförvaltningsorganisations förteckning över fartyg som bedriver IUU-fiske överföras.
5.  
Medlemsstaterna får endast öka sin fiskekapacitet över de tak som avses i punkterna 1 och 2 inom de gränser som fastställs i de utvecklingsplaner som lämnats in till IOTC.

Artikel 32

Aktiva anordningar som samlar fisk och stödfartyg

1.  
Aktiva anordningar som samlar fisk ska vara utrustade med instrumentbojar. Det ska vara förbjudet att använda andra bojar, till exempel radiobojar.
2.  
Ett snörpvadsfartyg får inte följa mer än 300 bojar i drift vid en och samma tidpunkt.
3.  
Det största antalet instrumentbojar som får införskaffas årligen för varje snörpvadsfartyg är 500. Inget snörpvadsfartyg får vid en och samma tidpunkt ha mer än 500 instrumentbojar (bojar i lager eller i drift).
4.  
Det största antalet stödfartyg ska vara två fartyg till stöd för minst fem snörpvadsfartyg, alla flaggade i en medlemsstat. Denna bestämmelse ska inte gälla för medlemsstater som använder enbart ett stödfartyg.
5.  
Ett snörpvadsfartyg får inte vid någon tidpunkt stödjas av mer än ett stödfartyg flaggat i en medlemsstat.
6.  
Unionen får inte registrera några nya eller ytterligare stödfartyg i IOTC:s förteckning över fartyg med tillstånd.

Artikel 33

Hajar

1.  
Vid allt fiske ska det vara förbjudet att ombord behålla, omlasta eller landa delar eller hela kroppar av rävhajar av alla arter i familjen Alopiidae.
2.  
Vid allt fiske ska det vara förbjudet att ombord behålla, omlasta eller landa delar eller hela kroppar av årfenhaj (Carcharhinus longimanus), utom för fartyg med en total längd på mindre än 24 meter vilka endast fiskar inom sin flaggmedlemsstats exklusiva ekonomiska zon, på villkor att fångsten endast är avsedd för lokal konsumtion.
3.  
Vid oavsiktlig fångst får de arter som avses i punkterna 1 och 2 inte komma till skada. Exemplaren ska frisläppas omedelbart.

Artikel 34

Vingrockor

1.  
Det ska vara förbjudet för unionsfiskefartyg att fiska efter, ombord behålla, omlasta, landa, lagra, till försäljning bjuda ut eller sälja, delar eller hela kroppar av vingrockor (familjen Mobulidae, som innefattar släktena Manta och Mobula), utom för fiskefartyg som bedriver husbehovsfiske (dvs. där den fångade fisken konsumeras direkt av fiskarnas familjer).

Genom undantag från första stycket får vingrockor som oavsiktligt fångats genom icke-industriellt fiske (dvs. andra fisken än långrev- eller ytfiske, dvs. fiske med snörpvad, spö eller fasta linor, nät, handlinor och dörjfiskefartyg, och som är registrerade i IOTC:s förteckning över godkända fartyg) landas endast för lokal konsumtion.

2.  
Alla andra fiskefartyg än sådana som bedriver husbehovsfiske ska, i den mån det är praktiskt möjligt, snabbt frisläppa levande och oskadade vingrockor så snart de upptäcks i nät, på krok eller på däck, och ska göra detta på ett sätt som skadar de fångade fysiska exemplaren så lite som möjligt.Avsnitt 6

SPRFMO:s konventionsområde

Artikel 35

Pelagiskt fiske

1.  
Endast de medlemsstater som under 2007, 2008 eller 2009 aktivt har bedrivit pelagiskt fiske i SPRFMO:s konventionsområde får fiska efter pelagiska bestånd i detta område inom ramen för de TAC:er som anges i bilaga IH.
2.  
De medlemsstater som avses i punkt 1 ska begränsa den totala bruttodräktighetsnivån för fartyg som för deras flagg och under 2021 fiskar efter pelagiska bestånd till den totala bruttodräktighetsnivån för unionen på 78 600 i det området.
3.  
De fiskemöjligheter som anges i bilaga IH får endast utnyttjas om medlemsstaterna senast den femte dagen i följande månad till kommissionen, för vidarebefordran till SPRFMO:s sekretariat, översänder förteckningen över fartyg som aktivt bedriver fiske eller deltar i omlastning i SPRFMO:s konventionsområde, register från kontrollsystem för fartyg, månatliga fångstrapporter och, om de finns tillgängliga, uppgifter om hamnanlöp.

Artikel 36

Bottenfiske

1.  
Medlemsstaterna ska under 2021 begränsa sina fångster eller sin fiskeansträngning inom bottenfiske i SPRFMO:s konventionsområde till de delar av det konventionsområde där bottenfiske förekom under perioden 1 januari 2002–31 december 2006 och till en nivå som inte överstiger de årliga genomsnittliga fångstmängderna eller ansträngningsparametrarna under den perioden. De får enbart fiska utöver dokumenterade fångster om SPRFMO godkänner deras plan att fiska utöver dokumenterade fångster.
2.  
Medlemsstater utan dokumenterade fångster eller fiskeansträngningar inom bottenfiske i SPRFMO:s konventionsområde under perioden 1 januari 2002–31 december 2006 får inte fiska, om inte SPRFMO godkänner deras plan att fiska utan dokumenterade fångster.

Artikel 37

Undersökande fiske

1.  
Medlemsstaterna får under 2021 delta i undersökande långrevsfiske efter tandnotingar (Dissostichus spp.) i SPRFMO:s konventionsområde endast om SPRFMO har godkänt deras ansökan om sådant fiske, inbegripet en fiskeinsatsplan och ett åtagande att genomföra en uppgiftsinsamlingsplan.
2.  
Fiske får endast ske i de forskningsblock som anges av SPRFMO. Det ska vara förbjudet att fiska på mindre än 750 meters och mer än 2 000 meters djup.
3.  
TAC:en fastställs i bilaga IH. Fisket ska begränsas till en fiskeresa om högst 21 dagar i rad och högst 5 000 krokar per lina, med ett maximum på 20 linor per forskningsblock. Fisket ska upphöra antingen när TAC:en uppnås eller när 100 linor har lagts ut och tagits upp, beroende på vilket som inträffar först.Avsnitt 7

IATTC:s konventionsområde

Artikel 38

Fiske med snörpvad

1.  

Fiske med snörpvadsfartyg efter gulfenad tonfisk (Thunnus albacares), storögd tonfisk (Thunnus obesus) och bonit (Katsuwonus pelamis) ska vara förbjudet

a) 

mellan kl. 00.00 den 29 juli 2021 och kl. 24.00 den 8 oktober 2021 eller mellan kl. 00.00 den 9 november 2021 och kl. 24.00 den 19 januari 2022 i det område som avgränsas av

— 
Amerikas kuster mot Stilla havet,
— 
longitud 150° W,
— 
latitud 40° N,
— 
latitud 40° S,
b) 

mellan kl. 00.00 den 9 oktober 2021 och kl. 24.00 den 8 november 2021 i det område som avgränsas av

— 
longitud 96° W,
— 
longitud 110° W,
— 
latitud 4° N,
— 
latitud 3° S.
2.  
För vart och ett av sina fartyg ska de berörda medlemsstaterna före den 1 april 2021 till kommissionen anmäla vilken fredningstid enligt punkt 1 a som valts. De berörda medlemsstaternas alla snörpvadsfartyg ska upphöra med fiske med snörpvad i de områden som definieras i punkt 1 under den period som valts.
3.  
Snörpvadsfartyg som fiskar efter tonfisk i IATTC:s konventionsområde ska ombord behålla och sedan landa eller omlasta all gulfenad tonfisk, storögd tonfisk och bonit som fångas.
4.  

Punkt 3 ska inte tillämpas

a) 

om fisken anses otjänlig som livsmedel av andra skäl än storleken, eller

b) 

om det återstående utrymmet i lastrummet vid det sista kastet under en fiskeresa kan vara otillräckligt för att ta emot all den tonfisk som fångas vid detta kast.

Artikel 39

Aktiva anordningar som samlar fisk

1.  
Ett snörpvadsfartyg får inte vid någon tidpunkt ha mer än 450 aktiva anordningar som samlar fisk i IATTC:s konventionsområde. En anordning som samlar fisk ska betraktas som aktiv när den används till sjöss, börjar ange sin position och spåras av fartyget, ägaren eller operatören. En anordning som samlar fisk får bara aktiveras ombord på ett snörpvadsfartyg.
2.  
Ett snörpvadsfartyg får inte lägga ut anordningar som samlar fisk under 15 dagar före inledningen av den valda fredningstiden som avses i artikel 38.1 a och det ska ta upp samma antal anordningar som ursprungligen lades ut, inom de 15 dagar som föregår inledningen av fredningstiden.
3.  
Medlemsstaterna ska varje månad rapportera daglig information till kommissionen om alla aktiva anordningar som samlar fisk i enlighet med IATTC:s krav. Rapporterna ska lämnas in tidigast efter 60 dagar, men senast efter 75 dagar. Kommissionen ska överlämna informationen till IATTC:s sekretariat utan dröjsmål.

Artikel 40

Fångstbegränsningar för storögd tonfisk inom långrevsfiske

De totala årliga fångsterna av storögd tonfisk som får tas av varje medlemsstats långrevsfartyg i IATTC:s konventionsområde fastställs i bilaga IL.

Artikel 41

Förbud mot fiske efter årfenhaj

1.  
Det ska vara förbjudet att fiska efter årfenhaj (Carcharhinus longimanus) i IATTC:s konventionsområde och att ombord behålla, omlasta, landa, lagra, till försäljning bjuda ut eller sälja delar eller hela kroppar av årfenhaj som fångats i detta område.
2.  
Vid oavsiktlig fångst får de arter som avses i punkt 1 inte komma till skada. Fartygsoperatörerna ska omedelbart frisläppa exemplaren.
3.  

Fartygsoperatörerna ska

a) 

registrera antalet släppta exemplar med uppgift om status (döda eller levande),

b) 

rapportera den information som anges i led a till den medlemsstat där de är medborgare. Medlemsstaterna ska vidarebefordra den information som samlats in under det föregående året till kommissionen senast den 31 januari.

Artikel 42

Förbud mot fiske efter vingrockor

Det ska vara förbjudet för unionsfiskefartyg att i IATTC:s konventionsområde fiska efter, ombord behålla, omlasta, landa, lagra, till försäljning bjuda ut eller sälja delar eller hela kroppar av vingrockor (familjen Mobulidae, som innefattar släktena Manta och Mobula). Så snart unionsfiskefartyg noterar att vingrockor har fångats, ska fartygen när så är möjligt omedelbart frisläppa exemplaren levande och oskadade.Avsnitt 8

Seafos konventionsområde

Artikel 43

Förbud mot fiske efter djuphavshajar

Riktat fiske efter följande djuphavshajar i Seafos konventionsområde ska vara förbjudet:

a) 

Apristurus manis.

b) 

Etmopterus bigelowi.

c) 

Etmopterus brachyurus.

d) 

Brunkäxa (Etmopterus princeps).

e) 

Slätkäxa (Etmopterus pusillus).

f) 

Egentliga rockor (Rajidae).

g) 

Svarthaj (Scymnodon squamulosus).

h) 

Djuphavshajar av överordningen Selachimorpha.

i) 

Pigghaj (Squalus acanthias).Avsnitt 9

WCPFC:s konventionsområde

Artikel 44

Villkor för fisket efter storögd tonfisk, gulfenad tonfisk, bonit och långfenad tonfisk

1.  
Medlemsstaterna ska säkerställa att det antal fiskedagar som tilldelas snörpvadsfartyg som fiskar efter storögd tonfisk (Thunnus obesus), gulfenad tonfisk (Thunnus albacares) och bonit (Katsuwonus pelamis) i den del av WCPFC:s konventionsområde som ligger inom fritt hav mellan 20° N och 20° S inte överstiger 403 dagar.
2.  
Unionsfiskefartyg får inte fiska efter långfenad tonfisk (Thunnus alalunga) i WCPFC:s konventionsområde söder om 20° S.
3.  
Medlemsstaterna ska säkerställa att fångsten av storögd tonfisk (Thunnus obesus) med fartyg för långrevsfiske under 2021 inte överstiger de gränser som anges i tabellen i bilaga IG.

Artikel 45

Förvaltning av fiske med anordningar som samlar fisk

1.  
I den del av WCPFC:s konventionsområde som ligger mellan 20° N och 20° S ska det vara förbjudet för snörpvadsfartyg att sätta ut, utföra underhåll på eller använda anordningar som samlar fisk mellan kl. 00.00 den 1 juli 2021 och kl. 24.00 den 30 september 2021.
2.  
Utöver det förbud som anges i punkt 1, ska det vara förbjudet att använda anordningar som samlar fisk på fritt hav i WCPFC:s konventionsområde mellan 20° N och 20° S under ytterligare två månader: antingen mellan kl. 00.00 den 1 april 2021 och kl. 24.00 den 31 maj 2021 eller mellan kl. 00.00 den 1 november 2021 och kl. 24.00 den 31 december 2021.
3.  

Punkt 2 ska inte tillämpas

a) 

på det sista kastet under en fiskeresa, om fartyget inte har tillräckligt med utrymme kvar i lastrummet för all fisk,

b) 

om fisken anses otjänlig som livsmedel av andra skäl än storleken, eller

c) 

om frysutrustningen drabbas av ett allvarligt fel.

4.  
Medlemsstaterna ska säkerställa att vart och ett av deras snörpvadsfartyg vid en och samma tidpunkt inte lagt ut mer än 350 anordningar som samlar fisk till havs med aktiverade instrumentbojar. Bojen ska endast aktiveras ombord på ett fartyg.
5.  
Alla snörpvadsfartyg som fiskar i den del av WCPFC:s konventionsområde som avses i punkt 1 ska ombord behålla, omlasta och landa all storögd tonfisk, gulfenad tonfisk och bonit som fångats.

Artikel 46

Begränsning av antalet unionsfiskefartyg som får fiska efter svärdfisk

Det högsta antalet unionsfiskefartyg som får fiska efter svärdfisk (Xiphias gladius) i områden söder om 20° S i WCPFC:s konventionsområde fastställs i bilaga IX.

Artikel 47

Fångstbegränsningar för svärdfisk inom långrevsfiske söder om 20° S

Medlemsstaterna ska säkerställa att fångster av svärdfisk (Xiphias gladius) söder om 20° S med fartyg för långrevsfiske under 2021 inte överskrider den gräns som fastställs i bilaga IG. Medlemsstaterna ska också säkerställa att fiskeansträngningen avseende svärdfisk inte flyttas över till områden norr om 20° S till följd av denna åtgärd.

Artikel 48

Silkeshaj och årfenhaj

1.  

Det ska vara förbjudet att ombord behålla, omlasta, landa eller lagra delar eller hela kroppar av följande arter i WCPFC:s konventionsområde:

a) 

Silkeshaj (Carcharhinus falciformis).

b) 

Årfenhaj (Carcharhinus longimanus).

2.  
Vid oavsiktlig fångst får de arter som avses i punkt 1 inte komma till skada. Exemplaren ska frisläppas omedelbart.

Artikel 49

Överlappande område mellan IATTC och WCPFC

1.  
Fartyg som endast är förtecknade i WCPFC-registret ska tillämpa de åtgärder som anges i detta avsnitt när de fiskar i det överlappande området mellan IATTC och WCPFC.
2.  
Fartyg som är förtecknade i både WCPFC-registret och IATTC-registret samt fartyg som endast är förtecknade i IATTC-registret ska tillämpa de åtgärder som anges i artiklarna 38.1 a, 38.2, 38.3, 38.4, 39, 40 och 41 när de fiskar i det överlappande området mellan IATTC och WCPFC.Avsnitt 10

Berings hav

Artikel 50

Förbud mot fiske i den del av Berings hav som är fritt hav

Fiske efter alaska pollock (Gadus chalcogrammus) i den del av Berings hav som är fritt hav ska vara förbjudet.Avsnitt 11

Siofas avtalsområde

Artikel 51

Begränsningar för bottenfiske

Medlemsstaterna ska säkerställa att fartyg som för deras flagg och som fiskar inom Siofas avtalsområde

a) 

begränsar sin årliga fiskeansträngning och fångst inom bottenfiske till sin genomsnittliga årliga nivå för de år då deras fartyg varit verksamma i Siofas avtalsområde, under en representativ period för vilken det finns data som rapporterats till kommissionen,

b) 

inte utvidgar den geografiska utbredningen av fiskeansträngningen inom bottenfiske, med undantag för fiskemetoder med långrevar och fällor, utanför de områden där fiske har bedrivits under de senaste åren,

c) 

inte tillåts att fiska i de interimistiskt skyddade områdena Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What och Walter’s Shoal, enligt definitionen i bilaga IK, med undantag för fiskemetoder med långrevar och fällor och på villkoret att det alltid finns en vetenskaplig observatör ombord vid fiske i dessa områden.AVDELNING III

FISKEMÖJLIGHETER FÖR FARTYG FRÅN TREDJELAND I UNIONENS VATTEN

Artikel 52

Fiskefartyg som för norsk flagg och fiskefartyg som är registrerade i Färöarna

Fiskefartyg som för norsk flagg och fiskefartyg som är registrerade i Färöarna ska ha rätt att fiska i unionens vatten inom ramen för de TAC:er som anges i bilaga I till denna förordning och ska uppfylla de villkor som föreskrivs i denna förordning och i avdelning III i förordning (EU) 2017/2403.

Artikel 53

Fiskefartyg som för Förenade kungarikets flagg, som är registrerade i Förenade kungariket och licensierade av en fiskeriförvaltning i Förenade kungariket

Fiskefartyg som för Förenade kungarikets flagg och som är registrerade i Förenade kungariket och licensierade av en fiskeriförvaltning i Förenade kungariket ska ha rätt att fiska i unionens vatten inom ramen för de TAC:er som anges i bilaga I till denna förordning och ska uppfylla de villkor som föreskrivs i denna förordning och i förordning (EU) 2017/2403.

Artikel 54

Fiskefartyg som för venezuelansk flagg

Fiskefartyg som för venezuelansk flagg ska uppfylla de villkor som föreskrivs i denna förordning och i avdelning III i förordning (EU) 2017/2403.

Artikel 55

Fisketillstånd

Det högsta antalet fisketillstånd för fartyg från tredjeland som fiskar i unionens vatten fastställs i bilaga V del B.

Artikel 56

Villkor för landning av fångster och bifångster

De villkor som anges i artikel 8 ska tillämpas på fångster och bifångster som tas av fartyg från tredjeland som fiskar enligt de tillstånd som avses i artikel 55.

Artikel 57

Förbjudna arter

1.  

Det ska vara förbjudet för fartyg från tredjeland att fiska efter, ombord behålla, omlasta eller landa följande arter, om de påträffas i unionens vatten:

a) 

Klorocka (Raja radiata) i unionens vatten i Ices-sektionerna 2a, 3a och 7d och Ices-delområde 4.

b) 

Slätrocka (Dipturus batis), bestående av arterna Dipturus cf. flossada och Dipturus cf. intermedia, i unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområdena 3, 4, 6, 7, 8, 9 och 10.

c) 

Gråhaj (Galeorhinus galeus) fångad med långrev i unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområdena 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 och 14.

d) 

Chokladhaj (Dalatias licha), skednoshaj (Deania calcea), brun pigghaj (Centrophorus squamosus), brunkäxa (Etmopterus princeps) och pailonahaj (Centroscymnus coelolepis) i unionens vatten i Ices-sektion 2a och Ices-delområdena 1, 4 och 14.

e) 

Håbrand (Lamna nasus) i unionens vatten.

f) 

Knaggrocka (Raja clavata) i unionens vatten i Ices-sektion 3a.

g) 

Brokrocka (Raja clavata) i unionens vatten i Ices-sektionerna 6, 9 och 10.

h) 

Hajrocka (Rhinobatos rhinobatos) i Medelhavet.

i) 

Valhaj (Rhincodon typus) i alla vatten.

j) 

Pigghaj (Squalus acanthias) i unionens vatten i Ices-delområdena 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10.

2.  
Vid oavsiktlig fångst får de arter som avses i punkt 1 inte komma till skada. Exemplaren ska frisläppas omedelbart.AVDELNING IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 58

Kommittéförfarande

1.  
Kommissionen ska biträdas av kommittén för fiske och vattenbruk, som inrättats genom förordning (EU) nr 1380/2013. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.
2.  
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 59

Övergångsbestämmelse

Artiklarna 11, 19, 20, 27, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 50 och 57 ska fortsätta att gälla i tillämpliga delar under 2022 fram till dess att förordningen om fastställande av fiskemöjligheterna för 2022 träder i kraft.

Artiklarna 15, 16 och 17 ska tillämpas fram till den dag då en delegerad akt som antas i enlighet med artikel 15.2 i förordning (EU) 2019/1241 och som ändrar bilaga VI till den förordningen genom att motsvarande tekniska åtgärder införs för nordvästliga vatten blir tillämplig.

Artikel 60

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Artikel 11.1, 11.2, 11.3 och 11.5, artikel 14 och artikel 18 ska emellertid tillämpas från och med den 1 januari till och med den 31 mars 2021.

Bestämmelserna om fiskemöjligheter i artiklarna 28, 29 och 30 samt bilaga VII för de bestånd i CCAMLR:s konventionsområde som anges i den bilagan, ska tillämpas från och med den 1 december 2020.

Bestämmelserna om begränsningar av fiskeansträngningen i bilaga II ska tillämpas från och med den 1 februari 2021 till och med den 31 januari 2022.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER BILAGORBILAGA I:

TAC:er tillämpliga på unionsfiskefartyg i områden där TAC:er fastställts per art och per område

BILAGA IA:

Skagerrak, Kattegatt, Ices-delområdena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 och 14, unionens vatten i Cecaf, Franska Guyanas vatten

BILAGA IB:

Nordostatlanten och Grönland, Ices-delområdena 1, 2, 5, 12 och 14 och grönländska vatten i Nafo 1

BILAGA IC:

Nordvästra Atlanten – Nafos konventionsområde

BILAGA ID:

Iccats konventionsområde

BILAGA IE:

Sydostatlanten – Seafos konventionsområde

BILAGA IF:

Sydlig tonfisk – områden

BILAGA IG:

WCPFC:s konventionsområde

BILAGA IH:

SPRFMO:s konventionsområde

BILAGA IJ:

IOTC:s behörighetsområde

BILAGA IK:

Siofas avtalsområde

BILAGA IL:

IATTC:s konventionsområde

BILAGA II:

Fiskeansträngning för fartyg inom ramen för förvaltningen av bestånden av tunga i Ices-sektion 7e i västra delen av Engelska kanalen

BILAGA III:

Förvaltningsområden för tobisar i Ices-sektionerna 2a och 3a och i Ices-delområde 4

BILAGA IV:

Säsongsbundna stängningar för att skydda lekande torsk

BILAGA V:

Fisketillstånd

BILAGA VI:

Iccats konventionsområde

BILAGA VII:

CCAMLR:s konventionsområde

BILAGA VIII:

IOTC:s behörighetsområde

BILAGA IX:

WCPFC:s konventionsområde
BILAGA I

TAC:er TILLÄMPLIGA PÅ UNIONSFISKEFARTYG I OMRÅDEN DÄR TAC:er FASTSTÄLLTS PER ART OCH PER OMRÅDE

I tabellerna i bilagorna anges TAC:er och kvoter (i ton levande vikt, utom där annat anges) för varje bestånd och i förekommande fall de villkor som är funktionellt knutna till dem.

Alla fiskemöjligheter som fastställs i bilagorna ska omfattas av de regler som fastställs i förordning (EG) nr 1224/2009, särskilt artiklarna 33 och 34.

Hänvisningar till fiskezoner i bilagorna är hänvisningar till Ices-områden, om inte annat anges. Inom varje område redovisas fiskbestånden i alfabetisk ordning enligt arternas vetenskapliga namn. De vetenskapliga namnen anges för lagstiftningsändamål; de svenska namnen anges i upplysningssyfte.

Bilagorna IA–IL ingår i bilaga I.

För tillämpningen av denna förordning tillhandahålls följande jämförelsetabell över arternas vetenskapliga namn och motsvarande svenska namn:Vetenskapligt namn

Treställig bokstavskod

Svenskt namn

Ammodytes spp.

SAN

Tobisar

Argentina silus

ARU

Guldlax

Beryx spp.

ALF

Beryxar

Brosme brosme

USK

Lubb

Caproidae

BOR

Trynfiskar

Centrophorus squamosus

GUQ

Brun pigghaj

Centroscymnus coelolepis

CYO

Pailonahaj

Chaceon spp.

GER

Djuphavsrödkrabbor

Chaenocephalus aceratus

SSI

Svartfenad isfisk

Champsocephalus gunnari

ANI

Gunnars isfisk

Channichthys rhinoceratus

LIC

Noshörningsfisk

Chionoecetes spp.

PCR

Snökrabbor

Clupea harengus

HER

Sill

Coryphaenoides rupestris

RNG

Skoläst

Dalatias licha

SCK

Chokladhaj

Deania calcea

DCA

Skednoshaj

Dicentrarchus labrax

BSS

Havsabborre

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada och Dipturus cf. intermedia)

RJB

Slätrocka

Dissostichus eleginoides

TOP

Tandnoting

Dissostichus mawsoni

TOA

Antarktisk tandnoting

Dissostichus spp.

TOT

Tandnotingar

Engraulis encrasicolus

ANE

Ansjovis

Etmopterus princeps

ETR

Brunkäxa

Etmopterus pusillus

ETP

Slätkäxa

Euphausia superba

KRI

Antarktisk krill

Gadus morhua

COD

Torsk

Galeorhinus galeus

GAG

Gråhaj

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Rödtunga

Hippoglossoides platessoides

PLA

Lerskädda

Hoplostethus atlanticus

ORY

Atlantisk soldatfisk

Illex illecebrosus

SQI

Illexbläckfisk

Lamna nasus

POR

Håbrand

Lepidorhombus spp.

LEZ

Glasvarar

Leucoraja naevus

RJN

Blomrocka

Limanda ferruginea

YEL

Gulstjärtsskädda

Lophiidae

ANF

Marulkfiskar

Macrourus spp.

GRV

Långstjärtar

Makaira nigricans

BUM

Blå marlin

Mallotus villosus

CAP

Lodda

Manta birostris

RMB

Manta

Martialia hyadesi

SQS

Tioarmad bläckfisk

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Kolja

Merlangius merlangus

WHG

Vitling

Merluccius merluccius

HKE

Kummel

Micromesistius poutassou

WHB

Blåvitling

Microstomus kitt

LEM

Bergskädda

Molva dypterygia

BLI

Birkelånga

Molva molva

LIN

Långa

Nephrops norvegicus

NEP

Havskräfta

Notothenia gibberifrons

NOG

Slanknoting

Notothenia rossii

NOR

Marmorerad noting

Notothenia squamifrons

NOS

Grånoting

Pandalus borealis

PRA

Nordhavsräka

Paralomis spp.

PAI

Krabbor

Penaeus spp.

PEN

Penaeusräkor

Pleuronectes platessa

PLE

Rödspätta

Pleuronectiformes

FLX

Plattfiskar

Pollachius pollachius

POL

Lyrtorsk

Pollachius virens

POK

Gråsej

Scophthalmus maximus

TUR

Piggvar

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Krokodilisfisk

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pelagisk armourhead

Raja alba

RJA

Grårocka

Raja brachyura

RJH

Ljus rocka

Raja circularis

RJI

Sandrocka

Raja clavata

RJC

Knaggrocka

Raja fullonica

RJF

Näbbrocka

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Svartbuksrocka

Raja microocellata

RJE

Småögd rocka

Raja montagui

RJM

Fläckrocka

Raja radiata

RJR

Klorocka

Raja undulata

RJU

Brokrocka

Rajiformes

SRX

Rockor

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Liten hälleflundra

Sardina pilchardus

PIL

Sardin

Scomber scombrus

MAC

Makrill

Scopthalmus rhombus

BLL

Slätvar

Sebastes spp.

RED

Kungsfiskar

Solea solea

SOL

Tunga

Solea spp.

SOO

Tungor

Sprattus sprattus

SPR

Skarpsill

Squalus acanthias

EDW

Pigghaj

Tetrapturus albidus

WHM

Vit marlin

Thunnus alalunga

ALB

Långfenad tonfisk

Thunnus maccoyii

SBF

Sydlig tonfisk

Thunnus obesus

BET

Storögd tonfisk

Thunnus thynnus

BFT

Blåfenad tonfisk

Trachurus murphyi

CJM

Chilensk taggmakrill

Trachurus spp.

JAX

Taggmakrillar

Trisopterus esmarkii

NOP

Vitlinglyra

Urophycis tenuis

HKW

Vitbrosme

Xiphias gladius

SWO

Svärdfisk

Följande jämförelsetabell över arternas svenska namn och vetenskapliga namn lämnas endast i upplysningssyfte:Svenskt namn

Treställig bokstavskod

Vetenskapligt namn

Ansjovis

ANE

Engraulis encrasicolus

Antarktisk krill

KRI

Euphausia superba

Antarktisk tandnoting

TOA

Dissostichus mawsoni

Atlantisk soldatfisk

ORY

Hoplostethus atlanticus

Bergskädda

LEM

Microstomus kitt

Beryxar

ALF

Beryx spp.

Birkelånga

BLI

Molva dypterygia

Blomrocka

RJN

Leucoraja naevus

Blå marlin

BUM

Makaira nigricans

Blåfenad tonfisk

BFT

Thunnus thynnus

Blåvitling

WHB

Micromesistius poutassou

Brokrocka

RJU

Raja undulata

Brun pigghaj

GUQ

Centrophorus squamosus

Brunkäxa

ETR

Etmopterus princeps

Chilensk taggmakrill

CJM

Trachurus murphyi

Chokladhaj

SCK

Dalatias licha

Djuphavsrödkrabbor

GER

Chaceon spp.

Fläckrocka

RJM

Raja montagui

Glasvarar

LEZ

Lepidorhombus spp.

Gråhaj

GAG

Galeorhinus galeus

Grånoting

NOS

Notothenia squamifrons

Grårocka

RJA

Raja alba

Gråsej

POK

Pollachius virens

Guldlax

ARU

Argentina silus

Gulstjärtsskädda

YEL

Limanda ferruginea

Gunnars isfisk

ANI

Champsocephalus gunnari

Havsabborre

BSS

Dicentrarchus labrax

Havskräfta

NEP

Nephrops norvegicus

Håbrand

POR

Lamna nasus

Illexbläckfisk

SQI

Illex illecebrosus

Klorocka

RJR

Raja radiata

Knaggrocka

RJC

Raja clavata

Kolja

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Krabbor

PAI

Paralomis spp.

Krokodilisfisk

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Kummel

HKE

Merluccius merluccius

Kungsfiskar

RED

Sebastes spp.

Lerskädda

PLA

Hippoglossoides platessoides

Liten hälleflundra

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Ljus rocka

RJH

Raja brachyura

Lodda

CAP

Mallotus villosus

Lubb

USK

Brosme brosme

Lyrtorsk

POL

Pollachius pollachius

Långa

LIN

Molva molva

Långfenad tonfisk

ALB

Thunnus alalunga

Långstjärtar

GRV

Macrourus spp.

Makrill

MAC

Scomber scombrus

Manta

RMB

Manta birostris

Marmorerad noting

NOR

Notothenia rossii

Marulkfiskar

ANF

Lophiidae

Nordhavsräka

PRA

Pandalus borealis

Noshörningsfisk

LIC

Channichthys rhinoceratus

Näbbrocka

RJF

Raja fullonica

Pailonahaj

CYO

Centroscymnus coelolepis

Pelagisk armourhead

EDW

Pseudopentaceros spp.

Penaeusräkor

PEN

Penaeus spp.

Pigghaj

EDW

Squalus acanthias

Piggvar

TUR

Scophthalmus maximus

Plattfiskar

FLX

Pleuronectiformes

Rockor

SRX

Rajiformes

Rödspätta

PLE

Pleuronectes platessa

Rödtunga

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Sandrocka

RJI

Raja circularis

Sardin

PIL

Sardina pilchardus

Sill

HER

Clupea harengus

Skarpsill

SPR

Sprattus sprattus

Skednoshaj

DCA

Deania calcea

Skoläst

RNG

Coryphaenoides rupestris

Slanknoting

NOG

Notothenia gibberifrons

Slätkäxa

ETP

Etmopterus pusillus

Slätrocka

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada och Dipturus cf. intermedia)

Slätvar

BLL

Scopthalmus rhombus

Småögd rocka

RJE

Raja microocellata

Snökrabbor

PCR

Chionoecetes spp.

Storögd tonfisk

BET

Thunnus obesus

Svartbuksrocka

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Svartfenad isfisk

SSI

Chaenocephalus aceratus

Svärdfisk

SWO

Xiphias gladius

Sydlig tonfisk

SBF

Thunnus maccoyii

Taggmakrillar

JAX

Trachurus spp.

Tandnoting

TOP

Dissostichus eleginoides

Tandnotingar

TOT

Dissostichus spp.

Tioarmad bläckfisk

SQS

Martialia hyadesi

Tobisar

SAN

Ammodytes spp.

Torsk

COD

Gadus morhua

Trynfiskar

BOR

Caproidae

Tunga

SOL

Solea solea

Tungor

SOO

Solea spp.

Vit marlin

WHM

Tetrapturus albidus

Vitbrosme

HKW

Urophycis tenuis

Vitling

WHG

Merlangius merlangus

Vitlinglyra

NOP

Trisopterus esmarkii
BILAGA IA

SKAGERRAK, KATTEGATT, ICES-DELOMRÅDENA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 OCH 14, UNIONENS VATTEN I CECAF, FRANSKA GUYANAS VATTENArt:

Tobisar och därtill hörande bifångster

Ammodytes spp.

Zon:

Unionens vatten i 2a, 3a och 4 (1)

Danmark

0

(2)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Tyskland

0

(2)

Sverige

0

(2)

Unionen

0

(2)

 

Förenade kungariket

0

(2)

 

 

TAC

0

 

 

(1)

Utom vatten inom sex sjömil från Förenade kungarikets baslinjer vid Shetland, Fair Isle och Foula.

(2)

Upp till 2 % av kvoten får utgöras av bifångster av vitling och makrill (OT1/*2A3A4X). Bifångster av vitling och makrill som räknas av från kvoten i enlighet med denna bestämmelse och bifångster av arter som räknas av från kvoten i enlighet med artikel 15.8 i förordning (EU) nr 1380/2013 får tillsammans inte överstiga 9 % av kvoten.

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter tas i följande förvaltningsområden för tobisar enligt bilaga III:

Zon: Unionens vatten i förvaltningsområden för tobisar 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danmark

0

0

0

0

0

0

0

Tyskland

0

0

0

0

0

0

0

Sverige

0

0

0

0

0

0

0

Unionen

0

0

0

0

0

0

0

Förenade kungariket

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

0

0

0

0

0

0

0Art:

Guldlax

Argentina silus

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 1 och 2

(ARU/1/2.)

Tyskland

6

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

2

 

Nederländerna

5

 

Unionen

13

 

Förenade kungariket

10

 

 

TAC

23

 Art:

Guldlax

Argentina silus

Zon:

Unionens vatten i 3a och 4

(ARU/3A4-C)

Danmark

273

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

3

 

Frankrike

2

 

Irland

2

 

Nederländerna

13

 

Sverige

11

 

Unionen

304

 

Förenade kungariket

5

 

 

TAC

309

 Art:

Guldlax

Argentina silus

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 5, 6 och 7

(ARU/567.)

Tyskland

71

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

2

 

Irland

66

 

Nederländerna

742

 

Unionen

881

 

Förenade kungariket

52

 

 

TAC

933

 Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 1, 2 och 14

(USK/1214EI)

Tyskland

2

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

2

(1)

Övriga

1

(1)

Unionen

5

(1)

Förenade kungariket

2

(1)

 

TAC

7

 

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot. Fångster som ska räknas av från denna gemensamma kvot ska rapporteras separat (USK/1214EI_AMS).Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

Unionens vatten i 4

(USK/04-C.)

Danmark

17

 

Försiktighets-TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

5

 

Frankrike

12

 

Sverige

2

 

Övriga

2

(1)

Unionen

38

 

Förenade kungariket

26

 

 

TAC

64

 

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot. Fångster som ska räknas av från denna gemensamma kvot ska rapporteras separat (USK/04-C_AMS).Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 5, 6 och 7

(USK/567EI.)

Tyskland

4

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Spanien

15

 

Frankrike

176

 

Irland

17

 

Övriga

4

(1)

Unionen

216

 

Norge

731

(2) (3) (4) (5)

Förenade kungariket

85

 

 

TAC

1 032

 

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot. Fångster som ska räknas av från denna gemensamma kvot ska rapporteras separat (USK/567EI_AMS).

(2)

Ska fiskas i unionens vatten i 2a, 4, 5b, 6 och 7 (USK/*24X7C).

(3)

Särskilt villkor: Varav en oavsiktlig fångst av andra arter på 25 % per fartyg är tillåten vid varje tillfälle i 5b, 6 och 7. Denna procentsats får emellertid överskridas under de första 24 timmarna efter det att fisket påbörjas i ett visst område. Den totala oavsiktliga fångsten av andra arter i 5b, 6 och 7 får inte överstiga den nedan angivna kvantiteten, i ton (OTH/*5B67-). Bifångst av torsk inom ramen för denna bestämmelse i område 6a får inte överstiga 5 %.

750

 

 

(4)

Inklusive långa. Följande kvoter för Norge får endast fiskas med långrev i 5b, 6 och 7:

 

 

 

 

 

Långa (LIN/*5B67-)

2 000

 

 

Lubb (USK/*5B67-)

731

 

(5)

Kvoterna för lubb och långa för Norge är utbytbara upp till följande kvantitet, i ton:

500

 

 Art:

Lubb

Brosme brosme

Zon:

Norska vatten i 4

(USK/04-N.)

Belgien

0

 

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

41

 

Tyskland

0

 

Frankrike

0

 

Nederländerna

0

 

Unionen

41

 

Förenade kungariket

1

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

▼M1Art:

Trynfiskar

Caproidae

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 6, 7 och 8

(BOR/678-)

Danmark

1 645

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Irland

4 632

 

Unionen

6 277

 

Förenade kungariket

426

 

 

TAC

6 703

 

▼BArt:

Sill (1)

Clupea harengus

Zon:

3a

(HER/03A.)

Danmark

2 577

(2)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

41

(2)

Sverige

2 696

(2)

Unionen

5 314

(2)

Norge

818

 

Färöarna

0

(3)

 

TAC

6 132

 

(1)

Fångster av sill som tas i fisken med nätredskap med en maskstorlek på minst 32 mm.

(2)

Särskilt villkor: Upp till 50 % av denna kvantitet får fiskas i unionens vatten i 4 (HER/*04-C.).

(3)

Får endast fiskas i Skagerrak (HER/*03AN.).Art:

Sill (1)

Clupea harengus

Zon:

Unionens vatten och norska vatten i 4 norr om 53° 30' N

(HER/4AB.)

Danmark

14 867

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

9 851

 

Frankrike

5 168

 

Nederländerna

12 929

 

Sverige

978

 

Unionen

43 793

 

Färöarna

63

 

Norge

27 913

(2)

Förenade kungariket

13 896

 

TAC

96 252

 

(1)

Fångster av sill som tas i fisken med nätredskap med en maskstorlek på minst 32 mm.

(2)

Fångster som tas inom denna kvot ska dras av från Norges andel av denna TAC. Inom gränserna för denna kvot får högst nedan angivna kvantitet, i ton, tas i unionens vatten i 4a och 4b (HER/*4AB-C). En ytterligare kvantitet på högst 10 000 ton kommer att beviljas om en sådan ökning begärs av Norge.

12 500

 

 

 

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter tas av unionen i norska vatten söder om 62° N. En ytterligare kvantitet på högst 2 500 ton kommer att beviljas om en sådan ökning begärs av unionen.

Norska vatten söder om 62° N (HER/*4N-S62)

 

 

 

Unionen

12 500

 

 

 Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

Norska vatten söder om 62° N

(HER/4N-S62)

Sverige

237

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Unionen

237

 

 

TAC

96 252

 

(1)

Bifångster av torsk, kolja, lyrtorsk, vitling och gråsej ska räknas av från kvoterna för dessa arter.Art:

Sill (1)

Clupea harengus

Zon:

3a

(HER/03A-BC)

Danmark

1 423

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

13

 

Sverige

229

 

Unionen

1 665

 

 

TAC

1 665

 

(1)

Endast för fångster av sill som tas som bifångst i fisken med nätredskap med en maskstorlek som understiger 32 mm.Art:

Sill (1)

Clupea harengus

Zon:

4, 7d och unionens vatten i 2a

(HER/2A47DX)

Belgien

11

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

2 143

 

Tyskland

11

 

Frankrike

11

 

Nederländerna

11

 

Sverige

11

 

Unionen

2 198

 

Förenade kungariket

41

 

 

TAC

2 239

 

(1)

Endast för fångster av sill som tas som bifångst i fisken med nätredskap med en maskstorlek som understiger 32 mm.Art:

Sill (1)

Clupea harengus

Zon:

4c, 7d (2)

(HER/4CXB7D)

Belgien

2 158

(3)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

200

(3)

Tyskland

133

(3)

Frankrike

2 569

(3)

Nederländerna

4 541

(3)

Unionen

9 601

(3)

Förenade kungariket

988

(3)

 

TAC

96 252

 

(1)

Endast för fångster av sill som tas i fisken med nätredskap med en maskstorlek på minst 32 mm.

(2)

Med undantag för Blackwater-beståndet gäller hänvisningen sillbeståndet i havsområdet vid Themsens mynning inom en zon som avgränsas av en loxodrom som går söderut från Landguard Point (51° 56' N, 1° 9,1' E) till latitud 51° 33' N och vidare västerut till en punkt på Förenade kungarikets kust.

(3)

Särskilt villkor: Upp till 50 % av denna kvot får tas i 4b (HER/*04B.).Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6b och 6aN (1)

(HER/5B6ANB)

Tyskland

97

(2)

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

19

(2)

Irland

132

(2)

Nederländerna

97

(2)

Unionen

345

(2)

Förenade kungariket

526

(2)

 

TAC

871

 

(1)

Hänvisningen gäller sillbeståndet i den del av Ices-område 6a som är belägen öster om meridianen för longitud 7° W och norr om parallellen för latitud 55° N eller väster om meridianen för longitud 7° W och norr om parallellen för latitud 56° N, med undantag av Clyde.

(2)

Det ska vara förbjudet att bedriva riktat fiske efter sill i den del av de Ices-områden som omfattas av denna TAC vilken ligger mellan 56° N och 57° 30' N, med undantag för ett bälte på sex sjömil mätt från baslinjen i Förenade kungarikets territorialhav.Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

6aS (1), 7b och 7c

(HER/6AS7BC)

Irland

309

 

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Nederländerna

31

 

Unionen

340

 

 

TAC

340

 

(1)

Hänvisningen gäller sillbeståndet i 6a söder om 56° 00' N och väster om 07° 00' W.Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

7a (1)

(HER/07A/MM)

Irland

525

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Unionen

525

 

Förenade kungariket

1 491

 

 

TAC

2 016

 

(1)

Zonen minskas med ett område som avgränsas av

— latitud 52° 30' N i norr,

— latitud 52° 00' N i söder,

— Irlands kust i väster,

— Förenade kungarikets kust i öster.Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

7e och 7f

(HER/7EF.)

Frankrike

116

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Unionen

116

 

Förenade kungariket

116

 

 

TAC

232

 Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

7g (1), 7h (1), 7j (1) och 7k (1)

(HER/7G-K.)

Tyskland

3

(2)

Analytisk TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

14

(2)

Irland

188

(2)

Nederländerna

14

(2)

Unionen

219

(2)

Förenade kungariket

0

(2)

 

TAC

219

(2)

(1)

Zonen utökas med ett område som avgränsas av

— latitud 52° 30' N i norr,

— latitud 52° 00' N i söder,

— Irlands kust i väster,

— Förenade kungarikets kust i öster.

(2)

Denna kvot får endast tilldelas fartyg som deltar i kontrollfiske för att möjliggöra insamling av fiskeribaserade data för detta bestånd enligt Ices bedömning. Den berörda medlemsstaten ska meddela kommissionen fartygets/fartygens namn innan några fångster tillåts.Art:

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

Zon:

8

(ANE/08.)

Spanien

29 700

 

Analytisk TAC

Frankrike

3 300

 

Unionen

33 000

 

 

TAC

33 000

 Art:

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

Zon:

9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spanien

0

(1)

Försiktighets-TAC

Portugal

0

(1)

Unionen

0

(1)

 

TAC

0

(1)

(1)

Kvoten får endast fiskas under perioden 1 juli 2021–30 juni 2022.Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgien

1

 

Analytisk TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

421

 

Tyskland

11

 

Nederländerna

3

 

Sverige

74

 

Unionen

510

 

 

TAC

526

 Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Kattegatt

(COD/03AS.)

Danmark

75

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Tyskland

2

(1)

Sverige

46

(1)

Unionen

123

(1)

 

TAC

123

(1)

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

4, unionens vatten i 2a, den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt

(COD/2A3AX4)

Belgien

109

(1)

Analytisk TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

625

 

Tyskland

396

 

Frankrike

134

(1)

Nederländerna

353

(1)

Sverige

4

 

Unionen

1 621

 

Norge

626

(2)

Förenade kungariket

1 433

(1)

 

TAC

3 680

 

(1)

Särskilt villkor: Varav upp till 5 % får fiskas i 7d (COD/*07D.).

(2)

Får tas i unionens vatten. Fångster som tas inom denna kvot ska dras av från Norges andel av denna TAC.

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter tas i följande zon:

Norska vatten i 4 (COD/*04N-)

 

 

Unionen

2 655

 

 

 Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Norska vatten söder om 62° N

(COD/4N-S62)

Sverige

96

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Unionen

96

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Bifångster av kolja, lyrtorsk, vitling och gråsej ska räknas av från kvoten för dessa arter.Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

6b, unionens vatten och internationella vatten i 5b väster om 12° 00' W och i 12 och 14

(COD/5W6-14)

Belgien

0

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

0

 

Frankrike

2

 

Irland

1

 

Unionen

3

 

Förenade kungariket

3

 

 

TAC

6

 Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

6a, unionens vatten och internationella vatten i 5b öster om 12° 00' W

(COD/5BE6A)

Belgien

1

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 9 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

5

(1)

Frankrike

51

(1)

Irland

71

(1)

Unionen

128

(1)

Förenade kungariket

193

(1)

 

TAC

321

(1)

(1)

Endast för bifångster av torsk i fisket efter andra arter. Inget riktat fiske efter torsk är tillåtet inom denna kvot.Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

7a

(COD/07A.)

Belgien

1

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

2

(1)

Irland

43

(1)

Nederländerna

0

(1)

Unionen

46

(1)

Förenade kungariket

19

(1)

 

TAC

65

(1)

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot.Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

7b, 7c, 7e–k, 8, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgien

5

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 9 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

74

(1)

Irland

115

(1)

Nederländerna

0

(1)

Unionen

194

(1)

Förenade kungariket

8

(1)

 

TAC

202

(1)

(1)

Endast för bifångster av torsk i fisket efter andra arter. Inget riktat fiske efter torsk är tillåtet inom denna kvot.Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

7d

(COD/07D.)

Belgien

9

(1)

Analytisk TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

180

(1)

Nederländerna

5

(1)

Unionen

194

(1)

Förenade kungariket

20

(1)

 

TAC

214

 

(1)

Särskilt villkor: Varav upp till 5 % får fiskas i: 4, unionens vatten i 2a, den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt (COD/*2A3X4).Art:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4

(LEZ/2AC4-C)

Belgien

2

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

2

 

Tyskland

2

 

Frankrike

12

 

Nederländerna

10

 

Unionen

28

 

Förenade kungariket

703

 

 

TAC

731

 Art:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 5b och 6, internationella vatten i 12 och 14

(LEZ/56-14)

Spanien

168

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

654

(1)

Irland

191

 

Unionen

1 013

 

Förenade kungariket

463

(1)

 

TAC

1 476

 

(1)

Särskilt villkor: Varav upp till 5 % får fiskas i: unionens vatten i 2a och 4 (LEZ/*2AC4C).Art:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon:

7

(LEZ/07.)

Belgien

127

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Spanien

1 405

(2)

Frankrike

1 705

(2)

Irland

775

(2)

Unionen

4 012

 

Förenade kungariket

671

(2)

 

TAC

4 683

 

(1)

10 % av denna kvot får utnyttjas i 8a, 8b, 8d och 8e (LEZ/*8ABDE) för bifångster i riktat fiske efter tunga.

(2)

35 % av denna kvot får fiskas i 8a, 8b, 8d och 8e (LEZ/*8ABDE).Art:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon:

8a, 8b, 8d och 8e

(LEZ/8ABDE.)

Spanien

248

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

200

 

Unionen

448

 

 

TAC

448

 Art:

Glasvarar

Lepidorhombus spp.

Zon:

8c, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Spanien

1 912

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

96

 

Portugal

64

 

Unionen

2 072

 

 

TAC

2 158

 Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4

(ANF/2AC4-C)

Belgien

125

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

275

(1)

Tyskland

134

(1)

Frankrike

26

(1)

Nederländerna

94

(1)

Sverige

3

(1)

Unionen

657

(1)

Förenade kungariket

2 865

(1)

 

 

TAC

3 522

 

(1)

Särskilt villkor: Varav upp till 10 % får fiskas i: 6, unionens vatten och internationella vatten i 5b, internationella vatten i 12 och 14 (ANF/*56-14).Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

Norska vatten i 4

(ANF/04-N.)

Belgien

13

 

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel .1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

326

 

Tyskland

5

 

Nederländerna

5

 

Unionen

349

 

Förenade kungariket

76

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

6, unionens vatten och internationella vatten i 5b, internationella vatten i 12 och 14

(ANF/56-14)

Belgien

72

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

82

(1)

Spanien

77

 

Frankrike

881

(1)

Irland

199

 

Nederländerna

69

(1)

Unionen

1 380

 

Förenade kungariket

613

(1)

 

TAC

1 993

 

(1)

Särskilt villkor: Varav upp till 5 % får fiskas i: unionens vatten i 2a och 4 (ANF/*2AC4C).

▼M1Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

7

(ANF/07.)

Belgien

1 468

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

164

(1)

Spanien

583

(1)

Frankrike

9 419

(1)

Irland

1 204

(1)

Nederländerna

190

(1)

Unionen

13 028

(1)

Förenade kungariket

2 857

(1)

 

TAC

15 885

 

(1)

Särskilt villkor: Varav upp till 10 % får fiskas i 8a, 8b, 8d och 8e (ANF/*8ABDE)

▼BArt:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

8a, 8b, 8d och 8e

(ANF/8ABDE.)

Spanien

343

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

1 909

 

Unionen

2 252

 

 

TAC

2 252

 Art:

Marulkfiskar

Lophiidae

Zon:

8c, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

(ANF/8C3411)

Spanien

2 934

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

3

 

Portugal

584

 

Unionen

3 521

 

 

TAC

3 672

 Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

3a

(HAD/03A.)

Belgien

3

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

442

 

Tyskland

28

 

Nederländerna

1

 

Sverige

52

 

Unionen

526

 

 

TAC

548

 Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

4, unionens vatten i 2a

(HAD/2AC4.)

Belgien

52

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

354

 

Tyskland

225

 

Frankrike

393

 

Nederländerna

39

 

Sverige

36

 

Unionen

1 099

 

Norge

1 975

 

Förenade kungariket

5 840

 

 

TAC

8 914

 

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter tas upp i följande zon:

Norska vatten i 4 (HAD/*04N-)

 

 

 

Unionen

5 161

 

 

 Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

Norska vatten söder om 62° N

(HAD/4N-S62)

Sverige

177

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Unionen

177

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Bifångster av torsk, lyrtorsk, vitling och gråsej ska räknas av från kvoten för dessa arter.Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 6b, 12 och 14

(HAD/6B1214)

Belgien

6

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

7

 

Frankrike

289

 

Irland

206

 

Unionen

508

 

Förenade kungariket

2 111

 

 

TAC

2 619

 Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 5b och 6a

(HAD/5BC6A.)

Belgien

1

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

1

(1)

Frankrike

55

(1)

Irland

163

(1)

Unionen

220

 

Förenade kungariket

774

(1)

 

TAC

994

 

(1)

Högst 10 % av denna kvot får fiskas i 4, unionens vatten i 2a (HAD/*2AC4.).Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

7b–k, 8, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgien

30

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

1 810

 

Irland

603

 

Unionen

2 443

 

Förenade kungariket

272

 

 

TAC

2 715

 Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Zon:

7a

(HAD/07A.)

Belgien

13

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

57

 

Irland

342

 

Unionen

412

 

Förenade kungariket

378

 

 

TAC

790

 Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

3a

(WHG/03A.)

Danmark

292

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Nederländerna

1

 

Sverige

31

 

Unionen

324

 

 

TAC

415

 Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

4, unionens vatten i 2a

(WHG/2AC4.)

Belgien

82

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

356

 

Tyskland

93

 

Frankrike

535

 

Nederländerna

206

 

Sverige

1

 

Unionen

1 273

 

Norge

304

(1)

Förenade kungariket

2 573

 

 

TAC

4 290

 

(1)

Får tas i unionens vatten. Fångster som tas inom denna kvot ska dras av från Norges andel av denna TAC.

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter tas upp i följande zon:

Norska vatten i 4 (WHG/*04N-)

 

 

Unionen

2 700

 

 

 Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

6, unionens vatten och internationella vatten i 5b, internationella vatten i 12 och 14

(WHG/56-14)

Tyskland

1

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 9 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

14

(1)

Irland

68

(1)

Unionen

83

(1)

Förenade kungariket

151

(1)

 

TAC

234

(1)

(1)

Endast för bifångster av vitling i fisket efter andra arter. Inget riktat fiske efter vitling är tillåtet inom denna kvot.Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

7a

(WHG/07A.)

Belgien

1

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 9 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

6

(1)

Irland

104

(1)

Nederländerna

0

(1)

Unionen

111

(1)

Förenade kungariket

70

(1)

 

TAC

181

(1)

(1)

Endast för bifångster av vitling i fisket efter andra arter. Inget riktat fiske efter vitling är tillåtet inom denna kvot.

▼M1Art:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j och 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgien

37

 

Analytisk TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

2 258

 

Irland

1 629

 

Nederländerna

18

 

Unionen

3 942

 

Förenade kungariket

404

 

 

TAC

4 346

 

▼BArt:

Vitling

Merlangius merlangus

Zon:

8

(WHG/08.)

Spanien

880

 

Försiktighets-TAC

Frankrike

1 321

 

Unionen

2 201

 

 

TAC

2 276

 Art:

Vitling och lyrtorsk

Merlangius merlangus och Pollachius pollachius

Zon:

Norska vatten söder om 62° N

(W/P/4N-S62)

Sverige

48

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Unionen

48

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Bifångster av torsk, kolja och gråsej ska räknas av från kvoten för dessa arter.Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

3a

(HKE/03A.)

Danmark

784

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Sverige

67

(1)

Unionen

851

 

 

TAC

851

 

(1)

Överföringar från denna kvot får göras till unionens vatten i 2a och 4. Sådana överföringar ska dock anmälas i förväg till kommissionen.Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4

(HKE/2AC4-C)

Belgien

14

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

570

(1)

Tyskland

65

(1)

Frankrike

126

(1)

Nederländerna

33

(1)

Unionen

808

(1)

Förenade kungariket

178

(1)

 

TAC

986

 

(1)

Högst 10 % av denna kvot får användas för bifångster i 3a (HKE/*03A.).Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

6 och 7, unionens vatten och internationella vatten i 5b, internationella vatten i 12 och 14

(HKE/571214)

Belgien

146

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Spanien

4 667

 

Frankrike

7 207

(1)

Irland

873

 

Nederländerna

94

(1)

Unionen

12 987

 

Förenade kungariket

2 845

(1)

 

TAC

15 832

 

(1)

Överföringar från denna kvot får göras till unionens vatten i 2a och 4. Sådana överföringar ska dock anmälas i förväg till kommissionen.

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter tas upp i följande zoner:

8a, 8b, 8d och 8e (HKE/*8ABDE)

 

 

Belgien

19

 

 

 

Spanien

753

 

 

 

Frankrike

753

 

 

 

Irland

94

 

 

 

Nederländerna

10

 

 

 

Unionen

1 629

 

 

 

Förenade kungariket

424

 

 

 Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

8a, 8b, 8d och 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgien

5

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Spanien

3 249

 

Frankrike

7 296

 

Nederländerna

10

(1)

Unionen

10 560

 

 

TAC

10 560

 

(1)

Överföringar från denna kvot får göras till 4 och unionens vatten i 2a. Sådana överföringar ska dock anmälas i förväg till kommissionen.

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter tas upp i följande zoner:

6 och 7, unionens vatten och internationella vatten i 5b, internationella vatten i 12 och 14 (HKE/*57-14)

Belgien

1

 

 

 

Spanien

941

 

 

 

Frankrike

1 694

 

 

 

Nederländerna

3

 

 

 

Unionen

2 639

 

 

 Art:

Kummel

Merluccius merluccius

Zon:

8c, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spanien

5 320

 

Försiktighets-TAC

Frankrike

511

 

Portugal

2 483

 

Unionen

8 314

 

 

TAC

8 517

 Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon:

Norska vatten i 2 och 4

(WHB/24-N.)

Danmark

0

 

Analytisk TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Unionen

0

 

Förenade kungariket

0

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

▼M1Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 och 14

(WHB/1X14)

Danmark

34 892

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

13 566

(1)

Spanien

29 581

(1) (2)

Frankrike

24 282

(1)

Irland

27 019

(1)

Nederländerna

42 546

(1)

Portugal

2 748

(1) (2)

Sverige

8 631

(1)

Unionen

183 265

(1) (3)

Norge

69 930

 

Färöarna

7 000

 

Förenade kungariket

45 274

(1)

 

TAC

Ej tillämpligt

(1)

Särskilt villkor: Inom en total tillträdesbegränsning på 24 375 ton för unionen får medlemsstaterna fiska upp till följande procentandel av sina kvoter i färöiska vatten (WHB/*05-F.): 14,3 %.

(2)

Överföringar från denna kvot får göras till 8c, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1. Sådana överföringar ska dock anmälas i förväg till kommissionen.

(3)

Särskilt villkor: Av unionskvoterna i unionens vatten och internationella vatten i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 och 14 (WHB/*NZJM1) och i 8c, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1 (WHB/*NZJM2), får följande kvantitet fiskas i norsk ekonomisk zon eller i fiskezonen runt Jan Mayen:

133 566Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon:

8c, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

(WHB/8C3411)

Spanien

25 065

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Portugal

6 266

 

Unionen

31 331

(1)

 

TAC

Ej tillämpligt

(1)

Särskilt villkor: Av unionskvoterna i unionens vatten och internationella vatten i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 och 14 (WHB/*NZJM1) och i 8c, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1 (WHB/*NZJM2), får följande kvantitet fiskas i norsk ekonomisk zon eller i fiskezonen runt Jan Mayen:

133 566Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

Zon:

Unionens vatten i 2, 4a, 5, 6 norr om 56° 30′ N och 7 väster om 12° W

(WHB/24A567)

Norge

133 566

(1) (2)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Färöarna

26 250

(3) (4)

 

TAC

Ej tillämpligt

(1)

Ska räknas av från den kvot som fastställts av Norge.

(2)

Särskilt villkor: Fångsten i 4a får vara högst nedan angivna mängd (WHB/*04A-C):

28 000

Denna fångstbegränsning i 4a uppgår till följande procent av Norges tillträdesbegränsning:

18 %.

(3)

Ska räknas av från den kvot som fastställts av Färöarna.

(4)

Särskilt villkor: Får även fiskas i 6b (WHB/*06B-C). Fångsten i 4a får vara högst nedan angivna mängd (WHB/*04A-C):

6 563

▼BArt:

Bergskädda och rödtunga

Microstomus kitt och

Glyptocephalus cynoglossus

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4

(L/W/2AC4-C)

Belgien

92

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

253

 

Tyskland

33

 

Frankrike

69

 

Nederländerna

211

 

Sverige

3

 

Unionen

661

 

Förenade kungariket

1 036

 

 

TAC

1 697

 Art:

Birkelånga

Molva dypterygia

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 5b, 6 och 7

(BLI/5B67-)

Tyskland

28

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Estland

4

 

Spanien

89

 

Frankrike

2 032

 

Irland

8

 

Litauen

2

 

Polen

1

 

Övriga

8

(1)

Unionen

2 172

 

Norge

63

(2)

Färöarna

38

(3)

Förenade kungariket

517

 

 

TAC

2 790

 

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot. De fångster som ska räknas av från denna gemensamma kvot ska rapporteras separat (BLI/5B67_AMS).

(2)

Ska fiskas i unionens vatten i 2a, 4, 5b, 6 och 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Bifångster av skoläst och dolkfisk ska räknas av från denna kvot. Ska fiskas i unionens vatten i 6a norr om 56° 30' N och 6b. Denna bestämmelse ska inte tillämpas på fångster som omfattas av landningsskyldigheten.Art:

Birkelånga

Molva dypterygia

Zon:

Internationella vatten i 12

(BLI/12INT-)

Estland

0

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Spanien

33

(1)

Frankrike

1

(1)

Litauen

0

(1)

Övriga

0

(1)

Unionen

34

(1)

Förenade kungariket

0

(1)

 

TAC

34

(1)

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot. De fångster som ska räknas av från denna gemensamma kvot ska rapporteras separat (BLI/12INT_AMS).Art:

Birkelånga

Molva dypterygia

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 2 och 4

(BLI/24-)

Danmark

1

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

1

 

Irland

1

 

Frankrike

4

 

Övriga

1

(1)

Unionen

8

 

Förenade kungariket

2

 

 

TAC

10

 

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot. De fångster som ska räknas av från denna gemensamma kvot ska rapporteras separat (BLI/24_AMS).Art:

Birkelånga

Molva dypterygia

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 3a

(BLI/03A-)

Danmark

1

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

0

 

Sverige

1

 

Unionen

2

 

 

TAC

2

 Art:

Långa

Molva molva

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 1 och 2

(LIN/1/2.)

Danmark

7

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

7

 

Frankrike

7

 

Övriga

3

(1)

Unionen

24

 

Förenade kungariket

7

 

 

TAC

31

 

(1)

Gäller endast bifångster. Inget riktat fiske är tillåtet inom denna kvot. De fångster som ska räknas av från denna gemensamma kvot ska rapporteras separat (LIN/1/2_AMS).Art:

Långa

Molva molva

Zon:

Unionens vatten i 3a

(LIN/03A-C.)

Belgien

3

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

25

 

Tyskland

3

 

Sverige

10

 

Unionen

41

 

Förenade kungariket

3

 

 

TAC

44

 Art:

Långa

Molva molva

Zon:

Unionens vatten i 4

(LIN/04-C.)

Belgien

7

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

106

(1)

Tyskland

66

(1)

Frankrike

59

 

Nederländerna

2

 

Sverige

5

(1)

Unionen

245

 

Förenade kungariket

815

(1)

 

TAC

1 060

 

(1)

Särskilt villkor: Varav upp till 25 % men högst 75 ton får fiskas i unionens vatten i 3a (LIN/*03A-C).Art:

Långa

Molva molva

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 5

(LIN/05EI.)

Belgien

2

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

2

 

Tyskland

2

 

Frankrike

2

 

Unionen

8

 

Förenade kungariket

2

 

 

TAC

10

 Art:

Långa

Molva molva

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 6, 7, 8, 9, 10, 12 och 14

(LIN/6X14.)

Belgien

12

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

2

(1)

Tyskland

42

(1)

Irland

225

 

Spanien

840

 

Frankrike

896

(1)

Portugal

2

 

Unionen

2 019

 

Norge

2 000

(2) (3) (4)

 

Färöarna

50

(5) (6)

 

Förenade kungariket

1 032

(1)

 

TAC

5 101

 

(1)

Särskilt villkor: Varav upp till 35 % får fiskas i: unionens vatten i 4 (LIN/*04-C).

(2)

Särskilt villkor: Varav en oavsiktlig fångst av andra arter på 25 % per fartyg är tillåten vid varje tillfälle i 5b, 6 och 7. Denna procentsats får emellertid överskridas under de första 24 timmarna efter det att fisket påbörjas i ett visst område. Den totala oavsiktliga fångsten av andra arter i 5b, 6 och 7 får inte överstiga den nedan angivna kvantiteten, i ton (OTH/*6X14.). Bifångst av torsk inom ramen för denna bestämmelse i område 6a får inte överstiga 5 %.

750

 

 

 

(3)

Inklusive lubb. Följande kvoter för Norge får endast fiskas med långrev i 5b, 6 och 7:

 

 

 

 

 

 

Långa (LIN/*5B67-)

2 000

 

 

 

Lubb (USK/*5B67-)

731

 

 

(4)

Kvoterna för långa och lubb för Norge är utbytbara upp till följande kvantitet, i ton:

500

 

 

(5)

Inklusive lubb. Ska fiskas i 6b och 6a norr om 56° 30' N (LIN/*6BAN.).

(6)

Särskilt villkor: Varav en oavsiktlig fångst av andra arter på 20 % per fartyg är tillåten vid varje tillfälle i 6a och 6b. Denna procentsats får emellertid överskridas under de första 24 timmarna efter det att fisket påbörjas i ett visst område. Den totala oavsiktliga fångsten av andra arter i 6a och 6b får inte överstiga följande kvantitet, i ton (OTH/*6AB.):

19Art:

Långa

Molva molva

Zon:

Norska vatten i 4

(LIN/04-N.)

Belgien

2

 

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

297

 

Tyskland

8

 

Frankrike

3

 

Nederländerna

1

 

Unionen

311

 

Förenade kungariket

27

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

3a

(NEP/03A.)

Danmark

9 084

 

Analytisk TAC

Tyskland

26

 

Sverige

3 250

 

Unionen

12 360

 

 

TAC

12 360

 Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4

(NEP/2AC4-C)

Belgien

301

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

301

 

Tyskland

5

 

Frankrike

9

 

Nederländerna

155

 

Unionen

771

 

Förenade kungariket

4 981

 

 

TAC

5 752

 Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

Norska vatten i 4

(NEP/04-N.)

Danmark

142

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

0

 

Unionen

142

 

Förenade kungariket

8

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

6, unionens vatten och internationella vatten i 5b

(NEP/5BC6.)

Spanien

8

 

Analytisk TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

32

 

Irland

54

 

Unionen

94

 

Förenade kungariket

3 881

 

 

TAC

3 975

 

▼M1Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

7

(NEP/07.)

Spanien

252

(1)

Analytisk TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

1 022

(1)

Irland

1 550

(1)

Unionen

2 824

(1)

Förenade kungariket

1 379

(1)

 

TAC

4 203

(1)

(1)

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter tas i följande zon:

Funktionell enhet 16 i Ices-delområde 7 (NEP/*07U16):

Spanien

437

Frankrike

274

Irland

526

Unionen

1 237

Förenade kungariket

213

▼BArt:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

8a, 8b, 8d och 8e

(NEP/8ABDE.)

Spanien

239

 

Analytisk TAC

Frankrike

3 745

 

Unionen

3 984

 

 

TAC

3 984

 Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

8c

(NEP/08C.)

Spanien

2,4

(1)

Försiktighets-TAC

Frankrike

0,0

(1)

Unionen

2,4

(1)

 

TAC

2,4

(1)

(1)

Uteslutande för fångst från kontrollfiske för insamling av data om fångst per ansträngningsenhet (CPUE) med fartyg som har observatörer ombord:

– 1,7 ton i funktionell enhet 25 under fem resor per månad i augusti och september,

– 0,7 ton i funktionell enhet 31 under sju dagar i juli.Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

Zon:

9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

(NEP/9/3411)

Spanien

94

(1)

Försiktighets-TAC

Portugal

280

(1)

Unionen

374

(1) (2)

 

TAC

374

(1) (2)

(1)

Varav högst 6 % får tas i de funktionella enheterna 26 och 27 i Ices-sektion 9a (NEP/*9U267).

(2)

Inom gränserna för ovannämnda TAC får högst följande kvantitet tas i funktionell enhet 30 av Ices-sektion 9a (NEP/*9U30): 65Art:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon:

3a

(PRA/03A.)

Danmark

531

 

Analytisk TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Sverige

286

 

Unionen

817

 

 

TAC

1 529

 Art:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4

(PRA/2AC4-C)

Danmark

45

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Nederländerna

0

 

Sverige

2

 

Unionen

47

 

Förenade kungariket

13

 

 

TAC

60

 Art:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

Zon:

Norska vatten söder om 62° N

(PRA/4N-S62)

Danmark

50

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Sverige

31

(1)

Unionen

81

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Bifångster av torsk, kolja, lyrtorsk, vitling och gråsej ska räknas av från kvoterna för dessa arter.Art:

Penaeusräkor

Penaeus spp.

Zon:

Franska Guyanas vatten

(PEN/FGU.)

Frankrike

Fastställs senare

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 6 i denna förordning ska tillämpas.

Unionen

Fastställs senare

(1) (2)

 

TAC

Fastställs senare

(1) (2)

(1)

Det råder förbud mot fiske efter räkor av arterna Penaeus subtilis och Penaeus brasiliensis där vattendjupet är mindre än 30 meter.

(2)

Samma kvantitet som kvoten för Frankrike.Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgien

26

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

3 308

 

Tyskland

17

 

Nederländerna

636

 

Sverige

177

 

Unionen

4 164

 

 

TAC

4 912

 Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

Kattegatt

(PLE/03AS.)

Danmark

369

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

4

 

Sverige

41

 

Unionen

414

 

 

TAC

719

 Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

4, unionens vatten i 2a, den del av 3a som inte tillhör Skagerrak och Kattegatt

(PLE/2A3AX4)

Belgien

1 381

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

4 487

 

Tyskland

1 294

 

Frankrike

259

 

Nederländerna

8 627

 

Unionen

16 048

 

Norge

2 570

(1)

Förenade kungariket

6 385

 

 

TAC

36 713

 

(1)

Varav högst 75 ton får fiskas i Skagerrak (PLE/*03AN.).

 

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter tas i följande zon:

Norska vatten i 4 (PLE/*04N-)

 

 

Unionen

14 010

 

 

 Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

6, unionens vatten och internationella vatten i 5b,

internationella vatten i 12 och 14

(PLE/56-14)

Frankrike

2

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Irland

65

 

Unionen

67

 

Förenade kungariket

97

 

 

TAC

164

 Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

7a

(PLE/07A.)

Belgien

29

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

13

 

Irland

361

 

Nederländerna

9

 

Unionen

412

 

Förenade kungariket

287

 

 

TAC

699

 Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

7b och 7c

(PLE/7BC.)

Frankrike

4

 

Försiktighets-TAC

Irland

15

 

Unionen

19

 

 

TAC

19

 

▼M1Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

7d och 7e

(PLE/7DE.)

Belgien

674

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

2 247

 

Unionen

2 921

 

Förenade kungariket

1 198

 

 

TAC

4 119

 

▼BArt:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

7f och 7g

(PLE/7FG.)

Belgien

117

 

Försiktighets-TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

211

 

Irland

64

 

Unionen

392

 

Förenade kungariket

110

 

 

TAC

502

 Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

7h, 7j och 7k

(PLE/7HJK.)

Belgien

1

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 9 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

2

(1)

Irland

8

(1)

Nederländerna

4

(1)

Unionen

15

(1)

Förenade kungariket

2

(1)

 

TAC

17

(1)

(1)

Endast för bifångster av rödspätta i fisket efter andra arter. Inget riktat fiske efter rödspätta är tillåtet inom denna kvot.Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

Zon:

8, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

(PLE/8/3411)

Spanien

26

 

Försiktighets-TAC

Frankrike

103

 

Portugal

26

 

Unionen

155

 

 

TAC

155

 Art:

Lyrtorsk

Pollachius pollachius

Zon:

6, unionens vatten och internationella vatten i 5b, internationella vatten i 12 och 14

(POL/56-14)

Spanien

1

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

29

 

Irland

9

 

Unionen

39

 

Förenade kungariket

22

 

 

TAC

61

 Art:

Lyrtorsk

Pollachius pollachius

Zon:

7

(POL/07.)

Belgien

95

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Spanien

6

(1)

Frankrike

2 178

(1)

Irland

232

(1)

Unionen

2 511

(1)

Förenade kungariket

530

(1)

 

TAC

3 041

 

(1)

Särskilt villkor: Varav upp till 2 % får fiskas i: 8a, 8b, 8d och 8e (POL/*8ABDE).Art:

Lyrtorsk

Pollachius pollachius

Zon:

8a, 8b, 8d och 8e

(POL/8ABDE.)

Spanien

252

 

Försiktighets-TAC

Frankrike

1 230

 

Unionen

1 482

 

 

TAC

1 482

 Art:

Lyrtorsk

Pollachius pollachius

Zon:

8c

(POL/08C.)

Spanien

149

 

Försiktighets-TAC

Frankrike

17

 

Unionen

166

 

 

TAC

166

 Art:

Lyrtorsk

Pollachius pollachius

Zon:

9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

(POL/9/3411)

Spanien

196

(1)

Försiktighets-TAC

Portugal

7

(1) (2)

Unionen

203

(1)

 

TAC

203

(2)

(1)

Särskilt villkor: Varav upp till 5 % får fiskas i unionens vatten i 8c (POL/*08C.).

(2)

Utöver denna TAC får Portugal fiska kvantiteter av lyrtorsk som inte överstiger 98 ton (POL/93411P).Art:

Gråsej

Pollachius virens

Zon:

3a och 4, unionens vatten i 2a

(POK/2C3A4)

Belgien

7

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

823

 

Tyskland

2 079

 

Frankrike

4 892

 

Nederländerna

21

 

Sverige

113

 

Unionen

7 935

 

Norge

10 426

(1)

Förenade kungariket

1 594

 

 

TAC

19 955

 

(1)

Får enbart tas i unionens vatten i 4 och i 3a (POK/*3A4-C). Fångster som tas inom denna kvot ska dras av från Norges andel av denna TAC.Art:

Gråsej

Pollachius virens

Zon:

6, unionens vatten och internationella vatten i 5b, 12 och 14

(POK/56-14)

Tyskland

88

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

870

 

Irland

100

 

Unionen

1 058

 

Norge

235

(1)

Förenade kungariket

778

 

 

TAC

2 071

 

(1)

Ska fiskas norr om 56° 30' N (POK/*5614N).Art:

Gråsej

Pollachius virens

Zon:

Norska vatten söder om 62° N

(POK/4N-S62)

Sverige

220

(1)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Unionen

220

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Bifångster av torsk, kolja, lyrtorsk och vitling ska räknas av från kvoten för dessa arter.Art:

Gråsej

Pollachius virens

Zon:

7, 8, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgien

2

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

311

 

Irland

373

 

Unionen

686

 

Förenade kungariket

109

 

 

TAC

795

 Art:

Piggvar och slätvar

Scophthalmus maximus och Scopthalmus rhombus

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4

(T/B/2AC4-C)

Belgien

119

 

Försiktighets-TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

255

 

Tyskland

65

 

Frankrike

31

 

Nederländerna

902

 

Sverige

2

 

Unionen

1 374

 

Förenade kungariket

251

 

 

TAC

1 625

 Art:

Rockor

Rajiformes

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4

(SRX/2AC4-C)

Belgien

73

(1) (2) (3) (4)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

3

(1) (2) (3)

Tyskland

4

(1) (2) (3)

Frankrike

12

(1) (2) (3)(4)

Nederländerna

62

(1) (2) (3)(4)

Unionen

154

(1) (3)

Förenade kungariket

281

(1) (2) (3)(4)

 

TAC

435

(3)

(1)

Fångster av ljus rocka (Raja brachyura) i unionens vatten i 4 (RJH/04-C.), blomrocka (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), knaggrocka (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) och fläckrocka (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) ska rapporteras separat.

(2)

Bifångstkvot. Dessa arter får inte utgöra mer än 25 % av den levande vikten av den fångst som behålls ombord per fiskeresa. Detta villkor gäller endast fartyg med en längd överallt av mer än 15 meter. Denna bestämmelse ska inte tillämpas på fångster som omfattas av landningsskyldigheten enligt artikel 15.1 i förordning (EU) nr 1380/2013.

(3)

Detta gäller inte ljus rocka (Raja brachyura) i unionens vatten i 2a eller småögd rocka (Raja microocellata) i unionens vatten i 2a och 4. Vid oavsiktlig fångst får dessa arter inte komma till skada. Exemplaren ska frisläppas omedelbart. Fiskare ska uppmanas att utarbeta och använda metoder och utrustning som underlättar ett snabbt och säkert frisläppande av dessa arter.

(4)

Särskilt villkor: Varav upp till 10 % får fiskas i unionens vatten i 7d (SRX/*07D2.), utan att det påverkar förbuden i artiklarna 20 och 57 i denna förordning för de områden som där anges. Fångster av ljus rocka (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), blomrocka (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), knaggrocka (Raja clavata) (RJC/*07D2.) och fläckrocka (Raja montagui) (RJM/*07D2.) ska rapporteras separat. Detta särskilda villkor gäller inte småögd rocka (Raja microocellata) eller brokrocka (Raja undulata).Art:

Rockor

Rajiformes

Zon:

Unionens vatten i 3a

(SRX/03A-C.)

Danmark

9

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Sverige

3

(1)

Unionen

12

(1)

 

TAC

12

 

(1)

Fångster av blomrocka (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), ljus rocka (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) och fläckrocka (Raja montagui) (RJM/03A-C.) ska rapporteras separat.Art:

Rockor

Rajiformes

Zon:

Unionens vatten i 6a, 6b, 7a–c och 7e–k

(SRX/67AKXD)

Belgien

230

(1) (2) (3) (4)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Estland

1

(1) (2) (3) (4)

Frankrike

1 032

(1) (2) (3) (4)

Tyskland

3

(1) (2) (3) (4)

Irland

332

(1) (2) (3) (4)

Litauen

5

(1) (2) (3) (4)

Nederländerna

1

(1) (2) (3) (4)

Portugal

6

(1) (2) (3) (4)

Spanien

278

(1) (2) (3) (4)

Unionen

1 888

(1) (2) (3) (4)

Förenade kungariket

658

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

2 546

(3) (4)

(1)

Fångster av blomrocka (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), knaggrocka (Raja clavata) (RJC/67AKXD), ljus rocka (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), fläckrocka (Raja montagui) (RJM/67AKXD), sandrocka (Raja circularis) (RJI/67AKXD) och näbbrocka (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) ska rapporteras separat.

(2)

Särskilt villkor: Varav upp till 5 % får fiskas i unionens vatten i 7d (SRX/*07D.), utan att det påverkar förbuden i artiklarna 20 och 57 i denna förordning för de områden som där anges. Fångster av blomrocka (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), knaggrocka (Raja clavata) (RJC/*07D.), ljus rocka (Raja brachyura) (RJH/*07D.), fläckrocka (Raja montagui) (RJM/*07D.), sandrocka (Raja circularis) (RJI/*07D.) och näbbrocka (Raja fullonica) (RJF/*07D.) ska rapporteras separat. Detta särskilda villkor gäller inte småögd rocka (Raja microocellata) eller brokrocka (Raja undulata).

(3)

Detta gäller inte småögd rocka (Raja microocellata), utom i unionens vatten i 7f och 7g. Vid oavsiktlig fångst får exemplar av dessa arter inte komma till skada. Exemplaren ska frisläppas omedelbart. Fiskare ska uppmanas att utarbeta och använda metoder och utrustning som underlättar ett snabbt och säkert frisläppande av dessa arter. Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter småögd rocka i unionens vatten i 7f och 7g (RJE/7FG.) tas:

Art:

Småögd rocka

Raja microocellata

Zon:

Unionens vatten i 7f och 7g

(RJE/7FG.)

Belgien

4

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Estland

0

Frankrike

20

Tyskland

0

Irland

6

Litauen

0

Nederländerna

0

Portugal

0

Spanien

5

Unionen

35

Förenade kungariket

13

 

 

TAC

48

 

Särskilt villkor: varav upp till 5 % får fiskas i unionens vatten i 7d och rapporteras enligt följande kod: (RJE/*07D.). Detta särskilda villkor påverkar inte förbuden i artiklarna 20 och 57 i denna förordning för de områden som anges där.

(4)

Detta gäller inte brokrocka (Raja undulata).Art:

Rockor

Rajiformes

Zon:

Unionens vatten i 7d

(SRX/07D.)

Belgien

33

(1) (2) (3) (4)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

278

(1) (2) (3) (4)

Nederländerna

2

(1) (2) (3) (4)

Unionen

313

(1) (2) (3) (4)

Förenade kungariket

56

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

369

(4)

(1)

Fångster av blomrocka (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), knaggrocka (Raja clavata) (RJC/07D.), ljus rocka (Raja brachyura) (RJH/07D.), fläckrocka (Raja montagui) (RJM/07D.) och småögd rocka (Raja microocellata) (RJE/07D.) ska rapporteras separat.

(2)

Särskilt villkor: varav upp till 5 % får fiskas i unionens vatten i 6a, 6b, 7a–c och 7e–k (SRX/*67AKD). Fångster av blomrocka (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), knaggrocka (Raja clavata) (RJC/*67AKD), ljus rocka (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) och fläckrocka (Raja montagui) (RJM/*67AKD) ska rapporteras separat. Detta särskilda villkor gäller inte småögd rocka (Raja microocellata) eller brokrocka (Raja undulata).

(3)

Särskilt villkor: Varav upp till 10 % får fiskas i unionens vatten i 2a och 4 (SRX/*2AC4C). Fångster av ljus rocka (Raja brachyura) i unionens vatten i 4 (RJH/*04-C.), blomrocka (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), knaggrocka (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) och fläckrocka (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) ska rapporteras separat. Detta särskilda villkor gäller inte småögd rocka (Raja microocellata).

(4)

Detta gäller inte brokrocka (Raja undulata).

▼M1Art:

Brokrocka

Raja undulata

Zon:

7d och 7e

(RJU/7DE.)

Belgien

13

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Estland

0

(1)

Frankrike

63

(1)

Tyskland

0

(1)

Irland

16

(1)

Litauen

0

(1)

Nederländerna

0

(1)

Portugal

0

(1)

Spanien

14

(1)

Unionen

106

(1)

Förenade kungariket

35

(1)

 

TAC

141

(1)

(1)

Fiske efter denna art får inte förekomma i de områden som omfattas av denna TAC. Denna art får endast landas hel eller rensad. De tidigare bestämmelserna påverkar inte förbuden i artiklarna 20 och 57 i denna förordning för de områden som anges där.

▼BArt:

Rockor

Rajiformes

Zon:

Unionens vatten i 8 och 9

(SRX/89-C.)

Belgien

3

(1) (2)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

451

(1) (2)

Portugal

366

(1) (2)

Spanien

368

(1) (2)

Unionen

1 188

(1) (2)

Förenade kungariket

3

(1) (2)

 

TAC

1 191

(2)

(1)

Fångster av blomrocka (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), ljus rocka (Raja brachyura) (RJH/89-C.) och knaggrocka (Raja clavata) (RJC/89-C.) ska rapporteras separat.

(2)

Detta gäller inte brokrocka (Raja undulata). Fiske efter denna art får inte förekomma i de områden som omfattas av denna TAC. I de fall landningsskyldigheten inte är tillämplig, får bifångst av brokrocka i delområdena 8 och 9 endast landas hel eller rensad. Fångsterna ska ligga under kvoterna i tabellen nedan. Dessa bestämmelser påverkar inte förbuden i artiklarna 20 och 57 i denna förordning för de områden som anges där. Bifångster av brokrocka ska rapporteras separat med de koder som anges i tabellerna nedan. Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter brokrocka tas:

 

Art:

Brokrocka

Raja undulata

Zon:

Unionens vatten i 8

(RJU/8-C.)

Belgien

0

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

3

Portugal

3

Spanien

3

Unionen

9

Förenade kungariket

0

 

 

TAC

9

 

 

Art:

Brokrocka

Raja undulata

Zon:

Unionens vatten i 9

(RJU/9-C.)

Belgien

0

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

5

Portugal

4

Spanien

4

Unionen

13

Förenade kungariket

0

 

 

TAC

13

 Art:

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4, unionens vatten och internationella vatten i 5b och 6

(GHL/2A-C46)

Danmark

4

 

Analytisk TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

6

 

Estland

4

 

Spanien

4

 

Frankrike

58

 

Irland

4

 

Litauen

4

 

Polen

4

 

Unionen

88

 

Norge

313

(1)

Förenade kungariket

228

 

 

TAC

629

 

(1)

Ska tas i unionens vatten i 2a och 6. I 6 får denna kvantitet endast fiskas med långrev (GHL/*2A6-C).

▼M1Art:

Makrill

Scomber scombrus

Zon:

3a och 4, unionens vatten i 2a, 3b, 3c och delsektionerna 22–32

(MAC/2A34.)

Belgien

407

(1) (2)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

13 999

(1) (2)

Tyskland

424

(1) (2)

Frankrike

1 281

(1) (2)

Nederländerna

1 289

(1) (2)

Sverige

3 821

(1) (2) (3)

Unionen

21 221

(1) (2)

Norge

133 741

(4)

Förenade kungariket

1 194

(1) (2)

 

TAC

Ej tillämpligt

(1)

Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter även tas i följande två zoner:

 

Norska vatten i 2a (MAC/*02AN-)

Färöiska vatten (MAC/*FRO1)

Belgien

55

56

Danmark

1 887

1 929

Tyskland

57

59

Frankrike

173

176

Nederländerna

174

178

Sverige

515

527

Unionen

2 860

2 925

 

 

 

Förenade kungariket

161

165

(2)

Får också tas i norska vatten i 4a (MAC/*4AN.).

(3)

Särskilt villkor: Inbegripet följande tonnage, som ska tas i norska vatten i 2a och 4a (MAC/*2A4AN):

190

Vid fiske enligt detta särskilda villkor ska bifångster av torsk, kolja, lyrtorsk, vitling och gråsej räknas av från kvoterna för dessa arter.

(4)

Ska dras av från Norges andel av TAC:en (tillträdeskvot). Denna mängd inbegriper följande andel för Norge av TAC:en för Nordsjön:

38 778

Denna kvot får fiskas endast i 4a (MAC/*04A.), utom när det gäller följande mängd, i ton, som får fiskas i 3a (MAC/*03A.):

2 100

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter tas i följande zoner: 

3a

3a och 4bc

4b

4c

6, internationella vatten i 2a, under perioderna 1 januari–15 februari och 1 september–31 december

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Danmark

0

2891

0

0

8399

Frankrike

0

343

0

0

0

Nederländerna

0

343

0

0

0

Sverige

0

0

273

7

2179

Förenade kungariket

0

343

0

0

0

Norge

2100

0

0

0

0Art:

Makrill

Scomber scombrus

Zon:

6, 7, 8a, 8b, 8d och 8e, unionens vatten och internationella vatten i 5b, internationella vatten i 2a, 12 och 14

(MAC/2CX14-)

Tyskland

17 562

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Spanien

19

(1)

Estland

146

(1)

Frankrike

11 709

(1)

Irland

58 539

(1)

Lettland

108

(1)

Litauen

108

(1)

Nederländerna

25 610

(1)

Polen

1 237

(1)

Unionen

115 038

(1)

Norge

12 369

(2) (3)

Färöarna

26 142

(4)

Förenade kungariket

160 985

(1)

 

TAC

Ej tillämpligt

(1)

Särskilt villkor: Varav upp till 25 % får göras tillgängliga för utbyte för att fiskas av Spanien, Frankrike och Portugal i 8c, 9 och 10 och unionens vatten i Cecaf 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2)

Får fiskas i 2a, 6a norr om 56° 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f och 7h (MAC/*AX7H).

(3)

Nedanstående tillträdesbegränsning (MAC/*N5630), i ton, får fiskas av Norge norr om 56° 30′ N. De mängder som inte räknas av enligt fotnot 2 ska räknas av från den fångstbegränsning som fastställts av Norge.

28 659

(4)

Denna mängd ska dras av från Färöarnas fångstbegränsning (tillträdeskvot). Den får endast fiskas i 6a norr om 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Under perioderna 1 januari–15 februari och 1 oktober–31 december får dock denna kvot fiskas även i 2a och 4a norr om 59° (EU-zon) (MAC/*24N59).

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter tas i följande zoner och under följande perioder: 

Unionens vatten i 2a, unionens vatten och norska vatten i 4a. Under perioderna 1 januari–15 februari och 1 september–31 december

Norska vatten i 2a

Färöiska vatten

 

(MAC/*4A-EN)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Tyskland

10 599

1 428

1 461

Frankrike

7 067

951

974

Irland

35 330

4 762

4 871

Nederländerna

15 457

2 082

2 131

Unionen

68 453

9 223

9 437

Förenade kungariket

97 162

13 097

13 395Art:

Makrill

Scomber scombrus

Zon:

8c, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

(MAC/8C3411)

Spanien

24 990

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

166

(1)

Portugal

5 165

(1)

Unionen

30 321

 

 

TAC

Ej tillämpligt

(1)

Särskilt villkor: kvantiteter som byts med andra medlemsstater får tas i 8a, 8b och 8d (MAC/*8ABD.). De kvantiteter som tillhandahålls av Spanien, Portugal eller Frankrike i utbytessyfte och som ska tas i 8a, 8b och 8d får dock inte överskrida 25 % av den givande medlemsstatens kvoter.

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter tas i följande zon:

8b (MAC/*08B.)Spanien

2 099

Frankrike

14

Portugal

433

▼BArt:

Makrill

Scomber scombrus

Zon:

Norska vatten i 2a och 4a

(MAC/2A4A-N)

Danmark

9 394

 

Analytisk TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Unionen

9 394

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 Art:

Tunga

Solea solea

Zon:

3a, unionens vatten i delsektionerna 22–24

(SOL/3ABC24)

Danmark

500

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

29

(1)

Nederländerna

48

(1)

Sverige

19

 

Unionen

596

 

 

TAC

596

 

(1)

Denna kvot får endast fiskas i unionens vatten i 3a, delsektionerna 22–24.

▼M1Art:

Tunga

Solea solea

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4

(SOL/24-C.)

Belgien

731

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

334

 

Tyskland

585

 

Frankrike

146

 

Nederländerna

6 597

 

Unionen

8 393

 

Norge

5

(1)

Förenade kungariket

376

 

 

TAC

8 774

 

(1)

Får enbart fiskas i unionens vatten i 4 (SOL/*04-C.).

▼BArt:

Tunga

Solea solea

Zon:

6, unionens vatten och internationella vatten i 5b, internationella vatten i 12 och 14

(SOL/56-14)

Irland

12

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Unionen

12

 

Förenade kungariket

3

 

 

TAC

15

 Art:

Tunga

Solea solea

Zon:

7a

(SOL/07A.)

Belgien

53

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

1

 

Irland

19

 

Nederländerna

17

 

Unionen

90

 

Förenade kungariket

24

 

 

TAC

114

 

▼M1Art:

Tunga

Solea solea

Zon:

7b och 7c

(SOL/7BC.)

Frankrike

6

 

Försiktighets-TAC

Irland

28

 

Unionen

34

 

 

TAC

34

 Art:

Tunga

Solea solea

Zon:

7d

(SOL/07D.)

Belgien

339

 

Försiktighets-TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

678

 

Unionen

1 017

 

Förenade kungariket

242

 

 

TAC

1 259

 

▼BArt:

Tunga

Solea solea

Zon:

7e

(SOL/07E.)

Belgien

13

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

139

 

Unionen

152

 

Förenade kungariket

218

 

 

TAC

370

 Art:

Tunga

Solea solea

Zon:

7f och 7g

(SOL/7FG.)

Belgien

258

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

26

 

Irland

13

 

Unionen

297

 

Förenade kungariket

116

 

 

TAC

413

 Art:

Tunga

Solea solea

Zon:

7h, 7j och 7k

(SOL/7HJK.)

Belgien

7

 

Försiktighets-TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

14

 

Irland

37

 

Nederländerna

11

 

Unionen

69

 

Förenade kungariket

14

 

 

TAC

83

 Art:

Tunga

Solea solea

Zon:

8a och 8b

(SOL/8AB.)

Belgien

42

 

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Spanien

8

 

Frankrike

3 116

 

Nederländerna

233

 

Unionen

3 399

 

 

TAC

3 483

 Art:

Tungor

Solea spp.

Zon:

8c, 8d, 8e, 9 och 10, unionens vatten i Cecaf 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Spanien

258

 

Försiktighets-TAC

Portugal

428

 

Unionen

686

 

 

TAC

686

 Art:

Skarpsill och därtill hörande bifångster

Sprattus sprattus

Zon:

3a

(SPR/03A.)

Danmark

0

(1) (2)

Analytisk TAC

Tyskland

0

(1) (2)

Sverige

0

(1) (2)

Unionen

0

(1) (2)

 

TAC

0

(2)

(1)

Upp till 5 % av kvoten får utgöras av bifångster av vitling och kolja (OTH/*03A.). Bifångster av vitling och kolja som räknas av från kvoten i enlighet med denna bestämmelse och bifångster av arter som räknas av från kvoten i enlighet med artikel 15.8 i förordning (EU) nr 1380/2012 får tillsammans inte överstiga 9 % av kvoten.

(2)

Denna kvot får endast fiskas under perioden 1 juli 2021–30 juni 2022.Art:

Skarpsill och därtill hörande bifångster

Sprattus sprattus

Zon:

Unionens vatten i 2a och 4

(SPR/2AC4-C)

Belgien

0

(1) (2)

Analytisk TAC

Danmark

0

(1) (2)

Tyskland

0

(1) (2)

Frankrike

0

(1) (2)

Nederländerna

0

(1) (2)

Sverige

0

(1) (2) (3)

Unionen

0

(1) (2)

Norge

0

(1)

Färöarna

0

(1) (4)

Förenade kungariket

0

(1) (2)

 

TAC

0

(1)

(1)

Kvoten får endast fiskas under perioden 1 juli 2021–30 juni 2022.

(2)

Upp till 2 % av kvoten får utgöras av bifångster av vitling (OTH/*2AC4C). Bifångster av vitling som räknas av från kvoten i enlighet med denna bestämmelse och bifångster av arter som räknas av från kvoten i enlighet med artikel 15.8 i förordning (EU) nr 1380/2012 får tillsammans inte överstiga 9 % av kvoten.

(3)

Inklusive tobisar.

(4)

Får omfatta upp till 4 % bifångst av sill.Art:

Skarpsill

Sprattus sprattus

Zon:

7d och 7e

(SPR/7DE.)

Belgien

2

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

122

 

Tyskland

2

 

Frankrike

26

 

Nederländerna

26

 

Unionen

178

 

Förenade kungariket

198

 

 

TAC

376

 Art:

Pigghaj

Squalus acanthias

Zon:

Unionens vatten och internationella vatten i 1, 5, 6, 7, 8, 12 och 14

(DGS/15X14)

Belgien

5

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

1

(1)

Spanien

3

(1)

Frankrike

21

(1)

Irland

13

(1)

Nederländerna

0

(1)

Portugal

0

(1)

Unionen

43

(1)

Förenade kungariket

25

(1)

 

TAC

68

(1)

(1)

Pigghaj får inte fiskas i de områden som omfattas av denna TAC. Vid oavsiktlig fångst i fiske där pigghaj inte omfattas av landningsskyldigheten får exemplaren inte komma till skada och de ska frisläppas omedelbart, i enlighet med kraven i artiklarna 20 och 57 i denna förordning. Genom undantag från artikel 14 får fartyg som deltar i programmet för undvikande av bifångst som godkänts av STECF, per månad, inte landa mer än 2 ton pigghaj som är död vid den tidpunkt då fiskeredskapet halas ombord. Medlemsstater som deltar i programmet för undvikande av bifångst ska säkerställa att de totala årliga landningarna av pigghaj på grundval av detta undantag inte överstiger ovanstående kvantiteter. De ska meddela kommissionen förteckningen över deltagande fartyg innan de tillåter någon landning. Medlemsstaterna ska utbyta information om områden för fångstundvikande.Art:

Taggmakrillar och därtill hörande bifångster

Trachurus spp.

Zon:

Unionens vatten i 4b, 4c och 7d

(JAX/4BC7D)

Belgien

3

(1)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

1 328

(1)

Tyskland

117

(1) (2)

Spanien

25

(1)

Frankrike

110

(1) (2)

Irland

84

(1)

Nederländerna

799

(1) (2)

Portugal

3

(1)

Sverige

19

(1)

Unionen

2 488

 

Norge

638

(3)

Förenade kungariket

316

(1) (2)

 

TAC

3 442

 

(1)

Upp till 5 % av kvoten får utgöras av bifångster av trynfiskar, kolja, vitling och makrill (OTH/*4BC7D). Bifångster av trynfiskar, kolja, vitling och makrill som räknas av från kvoten i enlighet med denna bestämmelse och bifångster av arter som räknas av från kvoten i enlighet med artikel 15.8 i förordning (EU) nr 1380/2012 får tillsammans inte överstiga 9 % av kvoten.

(2)

Särskilt villkor: upp till 5 % av denna kvot fiskad i sektion 7d får räknas som fiskad inom kvoten för följande zon: unionens vatten i 2a, 4a, 6, 7a–c, 7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e, unionens vatten och internationella vatten i 5b, internationella vatten i 12 och 14 (JAX/*7D-EU).

(3)

Får fiskas i unionens vatten i 4a, men inte i unionens vatten i 7d (JAX/*04-C.).

▼M1Art:

Taggmakrillar och därtill hörande bifångster

Trachurus spp.

Zon:

Unionens vatten i 2a, 4a, 6, 7a–c,

7e–k, 8a, 8b, 8d och 8e, unionens vatten och internationella vatten i 5b, internationella vatten i 12 och 14

(JAX/2A-14)

Danmark

5 457

(1) (3)

Analytisk TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

4 258

(1) (2) (3)

Spanien

5 808

(3) (5)

Frankrike

2 191

(1) (2) (3) (5)

Irland

14 181

(1) (3)

Nederländerna

17 085

(1) (2) (3)

Portugal

559

(3) (5)

Sverige

540

(1) (3)

Unionen

50 079

(3)

Färöarna

1 280

(4)

Förenade kungariket

5 135

(1) (2) (3)

 

TAC

56 494

 

(1)

Särskilt villkor: Upp till 5 % av denna kvot fiskad i unionens vatten i 2a eller 4a före den 30 juni får räknas som fiskad inom kvoten för följande zon: unionens vatten i 4b, 4c och 7d (JAX/*2A4AC).

(2)

Särskilt villkor: Upp till 5 % av denna kvot får fiskas i 7d (JAX/*07D.). Enligt detta särskilda villkor, och i enlighet med fotnot 3, ska bifångster av trynfiskar och vitling rapporteras separat med följande kod: (OTH/*07D.).

(3)

Upp till 5 % av kvoten får utgöras av bifångster av trynfiskar, kolja, vitling och makrill (OTH/*2A-14). Bifångster av trynfiskar, kolja, vitling och makrill som räknas av från kvoten enligt denna bestämmelse och bifångster av arter som räknas av från kvoten enligt artikel 15.8 i förordning (EU) nr 1380/2013 får tillsammans inte överstiga 9 % av kvoten.

(4)

Begränsat till 4a, 6a (norr om 56° 30′ N endast), 7e, 7f och 7h.

(5)

Särskilt villkor: Upp till 80 % av denna kvot får fiskas i 8c (JAX/*08C2). Enligt detta särskilda villkor, och i enlighet med fotnot 3, ska bifångster av trynfiskar och vitling rapporteras separat med följande kod: (OTH/*08C2).

▼BArt:

Taggmakrillar

Trachurus spp.

Zon:

8c

(JAX/08C.)

Spanien

2 504

(1)

Analytisk TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Frankrike

44

 

Portugal

248

(1)

Unionen

2 796

 

 

TAC

2 796

 

(1)

Särskilt villkor: Upp till 10 % av denna kvot får fiskas i 9 (JAX/*09.).Art:

Taggmakrillar

Trachurus spp.

Zon:

9

(JAX/09.)

Spanien

31 834

(1)

Analytisk TAC

Artikel 8.2 i denna förordning ska tillämpas.

Portugal

91 211

(1)

Unionen

123 045

 

 

TAC

128 627

 

(1)

Särskilt villkor: Upp till 10 % av denna kvot får fiskas i 8c (JAX/*08C.).Art:

Taggmakrillar

Trachurus spp.

Zon:

10, unionens vatten i Cecaf (1)

(JAX/X34PRT)

Portugal

Fastställs senare

 

Försiktighets-TAC

Artikel 6 i denna förordning ska tillämpas.

Unionen

Fastställs senare

(2)

 

TAC

Fastställs senare

(2)

(1)

Vatten som gränsar till Azorerna.

(2)

Samma kvantitet som kvoten för Portugal.Art:

Taggmakrillar

Trachurus spp.

Zon:

Unionens vatten i Cecaf (1)

(JAX/341PRT)

Portugal

Fastställs senare

 

Försiktighets-TAC

Artikel 6 i denna förordning ska tillämpas.

Unionen

Fastställs senare

(2)

 

TAC

Fastställs senare

(2)

(1)

Vatten som gränsar till Madeira.

(2)

Samma kvantitet som kvoten för Portugal.Art:

Taggmakrillar

Trachurus spp.

Zon:

Unionens vatten i Cecaf (1)

(JAX/341SPN)

Spanien

Fastställs senare

 

Försiktighets-TAC

Artikel 6 i denna förordning ska tillämpas.

Unionen

Fastställs senare

(2)

 

TAC

Fastställs senare

(2)

(1)

Vatten som gränsar till Kanarieöarna.

(2)

Samma kvantitet som kvoten för Spanien.Art:

Vitlinglyra och därtill hörande bifångster

Trisopterus esmarkii

Zon:

3a, unionens vatten i 2a och 4

(NOP/2A3A4_Q1)

År

2021

 

 

 

 

 

 

Danmark

5 620

(1) (3)

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Tyskland

1

(1) (2) (3)

Nederländerna

4

(1) (2) (3)

Unionen

5 625

(1) (3)

Norge

pm

(4)

Färöarna

pm

(5)

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Upp till 5 % av kvoten får utgöras av bifångster av kolja och vitling (OT2/*2A3A4_Q1). Bifångster av kolja och vitling som räknas av från kvoten i enlighet med denna bestämmelse och bifångster av arter som räknas av från kvoten i enlighet med artikel 15.8 i förordning (EU) nr 1380/2012 får tillsammans inte överstiga 9 % av kvoten.

(2)

Denna kvot får endast fiskas i unionens vatten i Ices-områdena 2a, 3a och 4.

(3)

Unionskvoten får endast fiskas under perioden 1 januari 2021–31 mars 2021.

(4)

En sorteringsrist ska användas.

(5)

En sorteringsrist ska användas. Den inkluderar högst 15 % oundvikliga bifångster (NOP/*2A3A4), som ska räknas av från denna kvot.Art:

Industrifisk

Zon:

Norska vatten i 4

(I/F/04-N.)

Sverige

200

(1) (2)

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Unionen

200

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Bifångster av torsk, kolja, lyrtorsk, vitling och gråsej ska räknas av från kvoterna för dessa arter.

(2)

Särskilt villkor: varav högst följande kvantitet taggmakrillar (JAX/*04-N.):

100

 

 Art:

Övriga arter

Zon:

Unionens vatten i 5b, 6 och 7

(OTH/5B67-C)

Unionen

Ej tillämpligt

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Norge

70

(1)

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Endast fångad med långrev.Art:

Övriga arter

Zon:

Norska vatten i 4

(OTH/04-N.)

Belgien

15

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

1 375

 

Tyskland

155

 

Frankrike

64

 

Nederländerna

110

 

Sverige

Ej tillämpligt

(1)

Unionen

1 719

(2)

Förenade kungariket

1 031

 

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Kvot för ”övriga arter” som Norge enligt tradition tilldelar Sverige.

(2)

Inklusive ej specifikt nämnda fisken. Undantag kan vid behov införas efter samråd.Art:

Övriga arter

Zon:

Unionens vatten i 2a, 4 och 6a norr om 56° 30' N

(OTH/2A46AN)

Unionen

Ej tillämpligt

 

Försiktighets-TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Norge

1 688

(1) (2)

Färöarna

38

(3)

 

TAC

Ej tillämpligt

 

(1)

Begränsat till 2a och 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Inklusive ej specifikt nämnda fisken. Undantag kan vid behov införas efter samråd.

(3)

Ska fiskas i 4 och 6a norr om 56° 30' N (OTH/*46AN).
Tillägg

De TAC:er som avses i artikel 9.4 är följande:

För Belgien: tunga i 7a; tunga i 7f och 7g; tunga i 7e; tunga i 8a och 8b; glasvarar i 7; kolja i 7b–k, 8, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1; havskräfta i 7; torsk i 7a; rödspätta i 7f och 7g; rödspätta i 7h, 7j och 7k; rockor i 6a, 6b, 7a–c och 7e–k.
För Frankrike: makrill i 3a och 4; unionens vatten i 2a, 3b, 3c och delsektionerna 22–32; sill i 4, 7d och unionens vatten i 2a; taggmakrill i unionens vatten i 4b, 4c och 7d; vitling i 7b–k; kolja i 7b–k, 8, 9 och 10; unionens vatten i Cecaf 34.1.1; tunga i 7f och 7g; vitling i 8; fläckpagell i unionens vatten och internationella vatten i 6, 7 och 8; trynfiskar i unionens vatten och internationella vatten i 6, 7 och 8; makrill i 6, 7, 8a, 8b, 8d och 8e; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 2a, 12 och 14; rockor i unionens vatten i 6a, 6b, 7a–c och 7e–k; rockor i unionens vatten i 7d; rockor i unionens vatten i 8 och 9; brokrocka i unionens vatten i 7d och 7e.
För Irland: marulkfiskar i 6; unionens vatten och internationella vatten i 5b; internationella vatten i 12 och 14; marulkfiskar i 7; havskräfta i funktionell enhet 16 i Ices-delområde 7.
BILAGA IB

NORDOSTATLANTEN OCH GRÖNLAND, ICES-DELOMRÅDENA 1, 2, 5, 12 OCH 14 OCH GRÖNLÄNDSKA VATTEN I NAFO 1

▼M1Art:

Sill

Clupea harengus

Zon:

Unionens vatten, färöiska vatten, norska vatten och internationella vatten i 1 och 2

(HER/1/2-)

Belgien

10

(1)

Analytisk TAC

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

9 965

(1)

Tyskland

1 745

(1)

Spanien

33

(1)

Frankrike

430

(1)

Irland

2 580

(1)

Nederländerna

3 566

(1)

Polen

504

(1)

Portugal

33

(1)

Finland

154

(1)

Sverige

3 692

(1)

Unionen

22 713

(1)

Förenade kungariket

6 371

(1)

Färöarna

5 950

(2) (3)

Norge

26 175

(2) (4)

 

TAC

446 755

 

(1)

När fångster rapporteras till kommissionen ska även de kvantiteter som fiskats i vart och ett av följande områden rapporteras: NEAFC:s regleringsområde och unionens vatten.

(2)

Får fiskas i unionens vatten norr om 62° N.

(3)

Ska räknas av från Färöarnas fångstbegränsningar.

(4)

Ska räknas av från Norges fångstbegränsningar.

Särskilt villkor: Inom gränserna för de ovannämnda kvoterna får högst nedan angivna kvantiteter tas i följande zoner:

Norska vatten norr om 62° N och fiskezonen runt Jan Mayen (HER/*2AJMN)

26 175

2, 5b norr om 62° N (färöiska vatten) (HER/*25B-F)Belgien

2

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Danmark

2 040

Tyskland

357

Spanien

7

Frankrike

88

Irland

528

Nederländerna

729

Polen

103

Portugal

7

Finland

31

Sverige

756

Förenade kungariket

1 303Art:

Torsk

Gadus morhua

Zon:

Norska vatten i 1 och 2

(COD/1N2AB.)

Tyskland

1 300

 

Analytisk TAC

Artikel 3 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 4 i förordning (EG) nr 847/96 ska inte tillämpas.

Artikel 7.1 i denna förordning ska tillämpas.

Grekland

161

 

Spanien

1 450

 

Irland

161

 

Frankrike

1 194

 

Portugal

1 450

 

Unionen

5 716

 

Förenade kungariket

5 044

 

 

TAC

Ej tillämpligt