02020R1395 — SV — 26.05.2021 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1395

av den 5 oktober 2020

om förlängt godkännande av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 som fodertillsats för slaktkycklingar och för kycklingar som föds upp till värphöns, och om upphävande av förordning (EG) nr 1292/2008 ( ►M1  innehavare av godkännandet: Evonik Operations GmbH ◄ )

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 324 6.10.2020, s. 3)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/733 av den 5 maj 2021

  L 158

11

6.5.2021
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1395

av den 5 oktober 2020

om förlängt godkännande av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 som fodertillsats för slaktkycklingar och för kycklingar som föds upp till värphöns, och om upphävande av förordning (EG) nr 1292/2008 ( ►M1  innehavare av godkännandet: Evonik Operations GmbH ◄ )

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Godkännandet av den tillsats i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”medel som stabiliserar tarmfloran” som anges i bilagan förlängs för kycklingar som föds upp till värphöns och för slaktkycklingar under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 1292/2008 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGATillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: medel som stabiliserar tarmfloran.

4b1822

►M1  Evonik Operations GmbH ◄

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

Tillsatsens sammansättning

Preparat av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 som innehåller minst

— 1×109 CFU/g tillsats

Fast form

Slaktkycklingar

Kycklingar som föds upp till värphöns

1×109

1.  Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling.

2.  Tillsatsen får användas i foder som innehåller tillåtna koccidiostatika: diklazuril, monensinnatrium eller nicarbazin.

3.  För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd, glasögon och handskar.

26.10.2030

Beskrivning av den aktiva substansen

Sporer av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940

Analysmetod  (1)

Räkning: utstryk på platta med tryptonsojaagar (EN 15 784 )

Identifiering: pulsfältsgelelektrofores (PFGE)

(1)   

Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.