02020R1017 — SV — 14.07.2020 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1017

av den 13 juli 2020

om fastställande av budgettak för 2020 för vissa ordningar för direktstöd som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013

(EGT L 225 14.7.2020, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1424 av den 8 oktober 2020

  L 328

4

9.10.2020
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1017

av den 13 juli 2020

om fastställande av budgettak för 2020 för vissa ordningar för direktstöd som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013Artikel 1

1.  De årliga nationella taken för ordningen för grundstöd enligt artikel 22.1 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska för 2020 vara de som fastställs i punkt I i bilagan till den här förordningen.

2.  De årliga nationella taken för systemet för enhetlig arealersättning enligt artikel 36.4 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska för 2020 vara de som fastställs i punkt II i bilagan till den här förordningen.

3.  De årliga nationella taken för omfördelningsstödet enligt artikel 42.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska för 2020 vara de som fastställs i punkt III i bilagan till den här förordningen.

4.  De årliga nationella taken för stödet för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön enligt artikel 47.3 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska för 2020 vara de som fastställs i punkt IV i bilagan till den här förordningen.

5.  De årliga nationella taken för stödet till områden med naturliga begränsningar enligt artikel 49.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska för 2020 vara de som fastställs i punkt V i bilagan till den här förordningen.

6.  De årliga nationella taken för stödet till unga jordbrukare enligt artikel 51.4 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska för 2020 vara de som fastställs i punkt VI i bilagan till den här förordningen.

7.  De högsta beloppen för stödet till unga jordbrukare enligt artikel 51.1 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska för 2020 vara de som fastställs i punkt VII i bilagan till den här förordningen.

8.  De årliga nationella taken för det frivilliga kopplade stödet enligt artikel 53.7 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska för 2020 vara de som fastställs i punkt VIII i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA

I.    Årliga nationella tak för ordningen för grundstöd enligt artikel 22.1 i förordning (EU) nr 1307/2013(tusental euro)

Kalenderår

2020

▼M1

Belgien

225 124

Danmark

522 054

▼B

Tyskland

2 941 232

Irland

825 611

Grekland

1 091 170

Spanien

2 845 377

Frankrike

3 025 958

▼M1

Kroatien

157 075

▼B

Italien

2 118 140

▼M1

Luxemburg

24 004

▼B

Malta

650

Nederländerna

459 920

Österrike

470 383

▼M1

Portugal

290 208

▼B

Slovenien

75 223

Finland

262 840

Sverige

399 568

II.    Årliga nationella tak för systemet för enhetlig arealersättning enligt artikel 36.4 i förordning (EU) nr 1307/2013(tusental euro)

Kalenderår

2020

▼M1

Bulgarien

412 836

▼B

Tjeckien

478 299

Estland

110 920

Cypern

29 643

Lettland

160 460

Litauen

200 349

Ungern

727 048

Polen

1 553 589

Rumänien

974 939

Slovakien

221 593

III.    Årliga nationella tak för omfördelningsstödet enligt artikel 42.2 i förordning (EU) nr 1307/2013(tusental euro)

Kalenderår

2020

Belgien

46 100

▼M1

Bulgarien

60 844

▼B

Tyskland

330 210

Frankrike

687 718

▼M1

Kroatien

34 828

▼B

Litauen

77 554

Polen

281 452

▼M1

Portugal

55 320

▼B

Rumänien

104 163

IV.    Årliga nationella tak för stödet för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön enligt artikel 47.3 i förordning (EU) nr 1307/2013(tusental euro)

Kalenderår

2020

▼M1

Belgien

151 580

Bulgarien

260 016

▼B

Tjeckien

261 843

Danmark

245 627

Tyskland

1 415 187

Estland

50 810

Irland

363 320

Grekland

550 385

Spanien

1 468 030

Frankrike

2 063 154

▼M1

Kroatien

104 484

▼B

Italien

1 111 301

Cypern

14 593

Lettland

90 826

Litauen

155 108

▼M1

Luxemburg

10 583

▼B

Ungern

399 476

Malta

1 573

Nederländerna

198 261

Österrike

207 521

Polen

1 017 297

▼M1

Portugal

205 307

▼B

Rumänien

570 959

Slovenien

40 283

Slovakien

118 316

Finland

157 389

Sverige

209 930

V.    Årliga nationella tak för stödet till områden med naturliga begränsningar enligt artikel 49.2 i förordning (EU) nr 1307/2013(tusental euro)

Kalenderår

2020

Danmark

2 657

Slovenien

2 122

VI.    Årliga nationella tak för stödet till unga jordbrukare enligt artikel 51.4 i förordning (EU) nr 1307/2013(tusental euro)

Kalenderår

2020

▼M1

Belgien

9 563

Bulgarien

3 016

▼B

Tjeckien

1 746

Danmark

15 556

Tyskland

47 173

Estland

1 321

Irland

24 221

Grekland

36 692

Spanien

97 869

Frankrike

68 772

▼M1

Kroatien

6 966

▼B

Italien

74 087

Cypern

686

Lettland

6 055

Litauen

6 463

▼M1

Luxemburg

529

▼B

Ungern

5 326

Malta

21

Nederländerna

13 217

Österrike

13 835

Polen

33 910

▼M1

Portugal

13 687

▼B

Rumänien

20 547

Slovenien

2 014

Slovakien

1 706

Finland

5 246

Sverige

13 995

VII.    Högsta belopp för stödet till unga jordbrukare enligt artikel 51.1 i förordning (EU) nr 1307/2013(tusental euro)

Kalenderår

2020

▼M1

Belgien

10 105

Bulgarien

17 334

▼B

Tjeckien

17 456

Danmark

16 375

Tyskland

94 346

Estland

3 387

Irland

24 221

Grekland

36 692

Spanien

97 869

Frankrike

137 544

▼M1

Kroatien

6 966

▼B

Italien

74 087

Cypern

973

Lettland

6 055

Litauen

10 341

▼M1

Luxemburg

706

▼B

Ungern

26 632

Malta

105

Nederländerna

13 217

Österrike

13 835

Polen

67 820

▼M1

Portugal

13 687

▼B

Rumänien

38 064

Slovenien

2 686

Slovakien

7 888

Finland

10 493

Sverige

13 995

VIII.    Årliga nationella tak för det frivilliga kopplade stödet enligt artikel 53.7 i förordning (EU) nr 1307/2013(tusental euro)

Kalenderår

2020

▼M1

Belgien

83 510

Bulgarien

130 008

▼B

Tjeckien

130 921

▼M1

Danmark

32 863

▼B

Estland

6 315

Irland

3 000

Grekland

182 056

Spanien

584 919

Frankrike

1 031 577

▼M1

Kroatien

52 242

▼B

Italien

478 600

Cypern

3 891

Lettland

45 413

Litauen

77 554

Luxemburg

160

Ungern

199 738

Malta

3 000

Nederländerna

3 350

Österrike

14 526

Polen

504 743

▼M1

Portugal

134 204

▼B

Rumänien

272 554

Slovenien

17 456

Slovakien

59 120

Finland

102 828

Sverige

90 970