02020R0687 — SV — 14.07.2021 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/687

av den 17 december 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om förebyggande och bekämpning av förtecknade sjukdomar

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 174 3.6.2020, s. 64)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/1140 av den 5 maj 2021

  L 247

50

13.7.2021
▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/687

av den 17 december 2019

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om förebyggande och bekämpning av förtecknade sjukdomar

(Text av betydelse för EES)DEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Denna förordning kompletterar de bestämmelser om medvetenhet om, beredskap inför och bekämpning av sjukdomar som ska tillämpas med avseende på de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 a, b och c i förordning (EU) 2016/429.

Dessa bestämmelser omfattar följande:

a) 

Del II omfattar hållna och vilda landlevande djur:

i) 

Kapitel I innehåller kompletterande bestämmelser om åtgärder för sjukdomsbekämpning vid misstanke om och officiell bekräftelse av en sjukdom i kategori A hos hållna djur, i enlighet med artiklarna 53, 54, 55, 58 och 63 i förordning (EU) 2016/429.

ii) 

Kapitel II innehåller kompletterande bestämmelser om upprättande av restriktionszoner vid officiell bekräftelse av en sjukdom i kategori A hos hållna djur, i enlighet med artiklarna 64 och 67 i förordning (EU) 2016/429.

iii) 

Kapitel III innehåller kompletterande bestämmelser om återinsättning av hållna djur i restriktionszonen vid officiell bekräftelse av en sjukdom i kategori A, i enlighet med artiklarna 63 och 68 i förordning (EU) 2016/429.

iv) 

Kapitel IV innehåller kompletterande bestämmelser om åtgärder för sjukdomsbekämpning vid misstanke om och officiell bekräftelse av en sjukdom i kategori A hos vilda djur, i enlighet med artikel 70 i förordning (EU) 2016/429.

v) 

Kapitel V innehåller kompletterande bestämmelser om åtgärder för sjukdomsbekämpning vid misstanke om och officiell bekräftelse av sjukdomar i kategorierna B och C hos landlevande djur, i enlighet med artiklarna 74 och 77 i förordning (EU) 2016/429.

b) 

Del III omfattar hållna och vilda vattenlevande djur:

i) 

Kapitel I innehåller kompletterande bestämmelser om åtgärder för sjukdomsbekämpning vid misstanke om och officiell bekräftelse av en sjukdom i kategori A hos vattenlevande djur, i enlighet med artiklarna 53, 54, 55, 58 och 63 i förordning (EU) 2016/429.

ii) 

Kapitel II innehåller kompletterande bestämmelser om upprättande av restriktionszoner vid officiell bekräftelse av en sjukdom i kategori A hos vattenlevande djur, i enlighet med artiklarna 64 och 67 i förordning (EU) 2016/429.

iii) 

Kapitel III innehåller kompletterande bestämmelser om åtgärder för sjukdomsbekämpning vid misstanke om och officiell bekräftelse av en sjukdom i kategori A hos vilda vattenlevande djur, i enlighet med artikel 70 i förordning (EU) 2016/429.

iv) 

Kapitel IV innehåller kompletterande bestämmelser om åtgärder för sjukdomsbekämpning vid misstanke om och officiell bekräftelse av sjukdomar i kategorierna B och C hos vattenlevande djur, i enlighet med artiklarna 74 och 77 i förordning (EU) 2016/429.

c) 

Del IV innehåller slutbestämmelser.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i genomförandeförordning (EU) 2018/1882 och bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 ( 1 ) gälla, utom om de definitionerna täcker termer som definieras i andra stycket i denna artikel.

Dessutom gäller följande definitioner:

1. 

transportmedel: vägfordon, järnvägsfordon, fartyg och luftfartyg.

2. 

daggamla kycklingar: fjäderfän som är yngre än 72 timmar.

3. 

sperma: ejakulat från ett eller flera djur, antingen i oförändrad, behandlad eller utspädd form.

4. 

oocyter: de haploida stadierna av ootidogenesen, inklusive sekundära oocyter och ägg.

5. 

embryo: det tidigaste utvecklingsstadiet hos ett djur då det kan överföras till ett moderdjur.

6. 

färskt kött: kött, malet kött och köttberedningar, inklusive kött som är vakuumförpackat eller förpackat i kontrollerad atmosfär, som inte har undergått någon annan behandling än kylning, frysning eller djupfrysning.

7. 

slaktkropp av hov- och klövdjur: hela kroppen av ett slaktat eller avlivat hov- och klövdjur efter

— 
avblodning, när det är fråga om slaktade djur,
— 
urtagning,
— 
avlägsnande av gångben nedanför framknä och hasled,
— 
avlägsnande av svans, juver, huvud och hud, utom hos svin.
8. 

slaktbiprodukter: annat färskt kött än slaktkroppen enligt definitionen i led 7, även om det är naturligt förenat med slaktkroppen.

9. 

köttprodukter: bearbetade produkter, inklusive behandlade magar, blåsor, tarmar, utsmält fett, köttextrakt och blodprodukter, som framställs genom bearbetning av kött eller genom vidare bearbetning av sådana bearbetade produkter och vars snittyta visar att produkten inte längre har karaktären av färskt kött.

10. 

fjälster: blåsor och tarmar som efter rengöring har bearbetats genom skrapning, avfettning och tvättning och som efter saltning har torkats.

11. 

råmjölk: den vätska som utsöndras från mjölkkörtlar hos hållna djur upp till fem dagar efter nedkomst, som är rik på antikroppar och mineralämnen och som föregår produktionen av obehandlad mjölk.

12. 

råmjölksbaserade produkter: bearbetade produkter som härrör från bearbetning av råmjölk eller från vidarebearbetning av sådana bearbetade produkter.

13. 

säker vara: vara som kan förflyttas utan att det behövs riskreducerande åtgärder som särskilt avser en viss förtecknad sjukdom, oberoende av vilken status ursprungsmedlemsstaten eller ursprungszonen har när det gäller den sjukdomen.

14. 

distributionskedja: integrerad produktionskedja med en gemensam hälsostatus vad gäller förtecknade sjukdomar som består av ett samarbetande nätverk av specialiserade anläggningar som godkänts av den behöriga myndigheten med avseende på tillämpningen av artikel 45 och mellan vilka djur flyttas för att slutföra produktionscykeln.

15. 

smittad zon: zon där restriktioner för förflyttning av hållna och vilda djur eller produkter samt andra åtgärder för sjukdomsbekämpning och biosäkerhet får tillämpas för att förhindra spridning av en sjukdom i kategori A vid officiell bekräftelse av sjukdomen hos vilda djur.

Artikel 3

Kliniska undersökningar, provtagningsförfaranden och diagnosmetoder

1.  

Om det i enlighet med denna förordning ställs krav på kliniska undersökningar av djur för att bekräfta eller utesluta förekomsten av en sjukdom i kategori A ska den behöriga myndigheten säkerställa

a) 

att provtagningen av djur för klinisk undersökning utförs i enlighet med

i) 

punkt A.1 i bilaga I för landlevande djur, och

ii) 

punkt 1 i bilaga XII för vattenlevande djur,

b) 

att den kliniska undersökningen omfattar

i) 

en första allmän utvärdering av djurhälsostatusen på anläggningen som omfattar samtliga djur av förtecknade arter som hålls på anläggningen, och

ii) 

en individuell undersökning av de djur som ingår i det prov som avses i led a.

2.  

Om det i enlighet med denna förordning ställs krav på laboratorieundersökningar för att bekräfta eller utesluta förekomsten av en sjukdom i kategori A ska den behöriga myndigheten säkerställa följande:

a) 

Provtagningen av djur för laboratorieundersökning ska utföras i enlighet med

i) 

punkt A.2 i bilaga I för landlevande djur, och

ii) 

punkt 1 b, c, d och e i bilaga XII för vattenlevande djur.

b) 

Diagnosmetoderna för laboratorieundersökningar ska uppfylla kraven i

i) 

punkt B i bilaga I för landlevande djur, och

ii) 

punkt 2 i bilaga XII för vattenlevande djur.

c) 

Proverna ska sändas

i) 

utan dröjsmål till ett officiellt laboratorium som utsetts i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 ( 2 ).

ii) 

i enlighet med punkt C i bilaga I för landlevande djur och punkt 1 f i bilaga XII för vattenlevande djur, och

iii) 

i enlighet med andra anvisningar från den behöriga myndigheten och från laboratoriet om biosäkerhet och bioskydd för att förhindra spridning av sjukdomsagens i kategori A.

d) 

När det är fråga om hållna djur

i) 

ska det upprättas en förteckning över alla djur som hålls på anläggningen, med angivande av arter och kategori; för fjäderfä och vattenbruksdjur får antalet uppskattas, och

ii) 

ska ett identifieringsmärke för varje provtaget djur av en förtecknad art registreras eller, i fråga om fjäderfä och vattenbruksdjur, partinumret registreras.

Artikel 4

Beredskapsplaner

Den behöriga myndigheten ska genomföra de åtgärder som fastställs i den här förordningen i enlighet med den beredskapsplan som avses i artikel 43 i förordning (EU) 2016/429.DEL II

LANDLEVANDE DJURKAPITEL I

Åtgärder för bekämpning av sjukdomar i kategori A hos hållna landlevande djurAvsnitt 1

Preliminära åtgärder för sjukdomsbekämpning vid misstanke om en sjukdom i kategori A hos hållna djur

Artikel 5

Aktörernas skyldigheter vid misstanke om en sjukdom i kategori A hos hållna djur på en anläggning

Vid misstanke om en sjukdom i kategori A hos hållna djur ska aktörerna vidta följande åtgärder för sjukdomsbekämpning för att förhindra att sjukdomen i kategori A sprids från de drabbade djur och anläggningar som de ansvarar för till andra icke drabbade djur eller till människor, till dess att den behöriga myndigheten har uteslutit förekomsten av sjukdomen i kategori A:

a) 

Isolera alla djur som misstänks vara smittade med sjukdomen i kategori A.

b) 

Hålla naturgödsel, inklusive strö och använda ströbäddar, och alla produkter, material eller ämnen som troligen är kontaminerade med och troligen överför sjukdomar i kategori A isolerade och skyddade från insekter och gnagare, hållna djur av icke-förtecknade arter och vilda djur, i den utsträckning det är tekniskt och praktiskt genomförbart.

c) 

Vidta lämpliga kompletterande biosäkerhetsåtgärder för att undvika risken för spridning av sjukdomen i kategori A.

d) 

Upphöra med all förflyttning av hållna djur av förtecknade arter till eller från anläggningen.

e) 

Förhindra icke nödvändig förflyttning av djur av icke-förtecknade arter, produkter, material, ämnen, personer och transportmedel till eller från anläggningen.

f) 

Säkerställa att anläggningens journaler över produktion, hälsa och spårbarhet är uppdaterade.

g) 

På begäran ge den behöriga myndigheten all relevant information om sjukdomen i kategori A.

h) 

Följa alla anvisningar från den behöriga myndigheten avseende bekämpning av sjukdomen i kategori A, i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och den här förordningen.

Artikel 6

Den behöriga myndighetens undersökning vid misstanke om en sjukdom i kategori A hos hållna djur på en anläggning

1.  
Vid misstanke om en sjukdom i kategori A hos hållna djur på en anläggning i enlighet med artikel 9.1, 9.3 och 9.4 i delegerad förordning (EU) 2020/689 ska den behöriga myndigheten omedelbart göra en undersökning för att bekräfta eller utesluta förekomsten av den misstänkta förtecknade sjukdomen.
2.  

Den behöriga myndigheten ska vid undersökningen enligt punkt 1 säkerställa att de officiella veterinärerna åtminstone

a) 

gör kliniska undersökningar av hållna djur av förtecknade arter på anläggningen, och

b) 

tar prover för laboratorieundersökningar.

Artikel 7

Preliminära restriktions- och biosäkerhetsåtgärder vid misstanke om en sjukdom i kategori A hos hållna djur på en anläggning

1.  

Vid misstanke om en sjukdom i kategori A på en anläggning ska den behöriga myndigheten sätta anläggningen under officiell övervakning och omedelbart införa följande preliminära restriktions- och biosäkerhetsåtgärder för att förhindra att sjukdomen i kategori A sprids från de drabbade djuren och anläggningen till andra icke drabbade djur eller till människor:

a) 

Förbjuda förflyttning av hållna djur av förtecknade arter till och från anläggningen.

b) 

Förbjuda förflyttning av hållna djur av icke-förtecknade arter till och från anläggningen.

c) 

Förbjuda förflyttning av alla produkter, material eller ämnen som troligen är kontaminerade med eller troligen överför sjukdomar i kategori A från anläggningen.

d) 

Isolera hållna djur av förtecknade arter och skydda dem från vilda djur, djur av icke-förtecknade arter och, vid behov, insekter och gnagare.

e) 

Förbjuda avlivning av djur av förtecknade arter, såvida det inte har godkänts av den behöriga myndigheten.

f) 

Förbjuda icke nödvändig förflyttning av produkter, material, ämnen, personer och transportmedel till anläggningarna.

2.  

Genom undantag från punkt 1 a, b och c får den behöriga myndigheten godkänna förflyttning av djur och produkter från den anläggning där en sjukdom i kategori A misstänks förekomma, efter en riskbedömning och förutsatt

a) 

att förflyttningen av djur och produkter är förenliga med alla de villkor och biosäkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att undvika spridning av sjukdomen,

b) 

att det inte finns några andra hållna djur av förtecknade arter på destinationsanläggningen, och

c) 

att destinationsanläggningen inte är ett slakteri.

3.  
Om undantag enligt punkt 2 beviljas får den behöriga myndigheten införa åtgärder för sjukdomsbekämpning enligt punkt 1 på destinationsanläggningen.
4.  
Den behöriga myndigheten får beordra förebyggande avlivning, i enlighet med artikel 12.1 och 12.2, av djur av förtecknade arter på den anläggning där en sjukdom i kategori A misstänks förekomma, om den epidemiologiska situationen kräver det.
5.  
Alla animaliska biprodukter från djur som har dött eller har avlivats på den anläggning där en sjukdom i kategori A misstänks förekomma ska bearbetas eller bortskaffas i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009 för att säkerställa att det misstänkta sjukdomsagenset är inaktiverat och för att förhindra att sjukdomen sprids till icke drabbade djur eller till människor.

Artikel 8

Förteckning samt analys av journaler vid misstanke om en sjukdom i kategori A hos hållna djur på en anläggning

1.  

Vid misstanke om en sjukdom i kategori A ska den behöriga myndigheten beordra och kontrollera att aktörer på de anläggningar där en sjukdom i kategori A misstänks förekomma utan dröjsmål upprättar och uppdaterar en förteckning över

a) 

djurarter, djurkategorier och antalet djur som hålls på anläggningen; när det gäller fjäderfä får antalet uppskattas,

b) 

det individuella identifieringsnummer som alla djur av de arter som måste ha individuell identifiering i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 ( 3 ),

c) 

djurarter, djurkategorier och antalet hållna djur av förtecknade arter som har fötts, dött, uppvisat kliniska tecken på eller troligen är smittade eller kontaminerade med sjukdomen i kategori A på anläggningen,

d) 

alla produkter, material eller ämnen som troligen är kontaminerade med eller troligen överför den aktuella sjukdomen i kategori A på anläggningen, och

e) 

i förekommande fall alla platser som troligen gör det möjligt för vektorerna för de aktuella sjukdomarna i kategori A att överleva på anläggningen.

2.  
Om anläggningen består av flera epidemiologiska enheter ska informationen i punkt 1 anges för varje epidemiologisk enhet.
3.  

Inom ramen för den epidemiologiska undersökning som avses i artikel 57 i förordning (EU) 2016/429 ska den behöriga myndigheten analysera minst följande journaler på den anläggning där en sjukdom i kategori A misstänks förekomma:

a) 

Den förteckning som avses i punkt 1.

b) 

Journaler över ursprung och ankomst- och avsändningsdatum till eller från anläggningen för hållna djur av förtecknade arter.

c) 

Journaler över ursprung och ankomst- och avsändningsdatum till eller från anläggningen för andra berörda transporter.

d) 

Journaler över produktionen.

e) 

Journaler över besök på anläggningen, om sådana finns.

4.  
Den analys av journaler som avses i punkt 3 ska minst omfatta den övervakningsperiod som fastställs i bilaga II för den aktuella sjukdomen, räknat bakåt från den dag då misstanken anmäldes.

Artikel 9

Tillfälliga restriktionszoner vid misstanke om en sjukdom i kategori A hos hållna landlevande djur på en anläggning

1.  

Vid misstanke om en sjukdom i kategori A hos hållna djur på en anläggning får den behöriga myndigheten upprätta en tillfällig restriktionszon med beaktande av följande:

a) 

Anläggningens läge i ett område med hög täthet av hållna djur av förtecknade arter bland vilka en sjukdom i kategori A misstänks förekomma.

b) 

Förflyttning av djur eller personer som kommer i kontakt med hållna djur av förtecknade arter bland vilka en sjukdom i kategori A misstänks förekomma.

c) 

Den tid det tar innan sjukdomen i kategori A bekräftas i enlighet med artikel 11.

d) 

Otillräcklig information om möjligt ursprung och introduktionsväg för den misstänkta sjukdomen i kategori A.

e) 

Sjukdomsprofilen, särskilt hur och med vilken hastighet sjukdomen överförs och sjukdomens överlevnadspotential i djurpopulationen.

2.  
På anläggningar i den tillfälliga restriktionszonen ska den behöriga myndigheten tillämpa åtminstone de åtgärder som föreskrivs i artikel 7.
3.  
Den behöriga myndigheten får upprätthålla en tillfällig restriktionszon till dess att förekomsten av en sjukdom i kategori A har uteslutits på den anläggning där den misstänktes förekomma eller till dess att förekomsten av den sjukdomen har bekräftats och en restriktionszon upprättas i enlighet med artikel 21.
4.  
Den behöriga myndigheten får beordra förebyggande avlivning, i enlighet med artikel 12.1 och 12.2, eller slakt av djur av förtecknade arter i de tillfälliga restriktionszonerna om den epidemiologiska situationen kräver det.

Artikel 10

Åtgärder som ska tillämpas vid misstanke om en sjukdom i kategori A på livsmedels- och foderföretag, gränskontrollstationer, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra berörda platser, inklusive transportmedel

1.  

Vid misstanke om en sjukdom i kategori A i enlighet med artikel 9.1, 9.3 och 9.4 i delegerad förordning (EU) 2020/689 på livsmedels- och foderföretag, gränskontrollstationer, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra berörda platser, inklusive transportmedel, ska den behöriga myndigheten tillämpa

a) 

de relevanta bestämmelserna i artiklarna 5–9, och

b) 

vid behov ytterligare åtgärder, som är anpassade till den specifika situationen, för att förhindra att sjukdomen sprids till icke drabbade djur eller till människor.

2.  
Den behöriga myndigheten ska också tillämpa bestämmelserna i artiklarna 5–9 på ursprungsanläggningarna för de djur eller produkter som finns på de anläggningar och platser som avses i punkt 1 och som misstänks vara smittade.Avsnitt 2

Åtgärder för sjukdomsbekämpning vid officiell bekräftelse av en sjukdom i kategori A hos hållna djur

Artikel 11

Officiell bekräftelse av en sjukdom i kategori A hos hållna landlevande djur

Den behöriga myndigheten ska officiellt bekräfta ett utbrott av en sjukdom i kategori A hos hållna landlevande djur när ett fall har bekräftats i enlighet med artikel 9.2, 9.3 och 9.4 i delegerad förordning (EU) 2020/689.

Artikel 12

Åtgärder för sjukdomsbekämpning vid officiell bekräftelse av ett utbrott av en sjukdom i kategori A hos hållna djur på en anläggning

1.  

Efter en officiell bekräftelse av ett utbrott av en sjukdom i kategori A på en anläggning i enlighet med artikel 11 ska den behöriga myndigheten beordra att följande åtgärder för sjukdomsbekämpning, utöver de åtgärder som föreskrivs i artikel 7, omedelbart tillämpas under överinseende av officiella veterinärer:

a) 

Alla djur av förtecknade arter som hålls på den drabbade anläggningen ska så snart som möjligt avlivas på plats, på anläggningen, på ett sådant sätt att man undviker risken för spridning av det aktuella sjukdomsagenset i kategori A under och efter avlivning.

b) 

Alla lämpliga och nödvändiga biosäkerhetsåtgärder ska vidtas för att undvika eventuell spridning av sjukdomen i kategori A till icke drabbade hållna eller vilda djur eller till människor.

c) 

Kroppar eller delar av hållna djur av förtecknade arter som har dött eller avlivats i enlighet med led a i denna punkt ska bortskaffas i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009.

d) 

Alla potentiellt smittförande produkter, material eller ämnen som finns på anläggningen ska isoleras till dess att

i) 

de har bortskaffats eller bearbetats i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009, när det gäller animaliska biprodukter (även sådana som är en följd av avlivningen samt produkter av animaliskt ursprung och avelsmaterial),

ii) 

åtgärderna för rengöring och desinfektion är genomförda i enlighet med artikel 15, när det gäller andra material och ämnen lämpade för rengöring och desinfektion,

iii) 

de har bortskaffats under överinseende av officiella veterinärer, när det gäller foder och andra material som inte är lämpade för rengöring och desinfektion.

2.  

Den behöriga myndigheten ska beordra och övervaka att

a) 

transporten från den drabbade anläggningen av animaliska biprodukter som avses i punkt 1 c och 1 d i är förenlig med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1069/2009,

b) 

transporten från den drabbade anläggningen av material eller ämnen som avses i punkt 1 d iii är förenlig med den behöriga myndighetens anvisningar om biosäkerhet och bioskydd för att förhindra spridning av sjukdomsagens i kategori A.

3.  
Den behöriga myndigheten ska ta prover för laboratorieundersökningar från hållna djur av förtecknade arter, innan eller när de avlivas eller är döda, för den epidemiologiska undersökning som avses i artikel 57 i förordning (EU) 2016/429.
4.  

Genom undantag från punkt 1 a får den behöriga myndigheten, efter en riskbedömning och med beaktande av möjligheten att tillämpa andra riskreducerande åtgärder, besluta

a) 

att beordra avlivning av hållna djur av förtecknade arter på närmaste lämpliga plats, på ett sådant sätt att man undviker risken för spridning av sjukdomen i kategori A under avlivning eller transport, eller

b) 

att skjuta upp avlivningen av hållna djur av förtecknade arter, förutsatt att dessa djur är föremål för nödvaccinering enligt artikel 69 i förordning (EU) 2016/429.

Artikel 13

Särskilda undantag från artikel 12.1 a

1.  

Vid utbrott av en sjukdom i kategori A på en anläggning som håller djur av förtecknade arter i två eller fler epidemiologiska enheter får den behöriga myndigheten bevilja undantag från artikel 12.1 a för de epidemiologiska enheter där sjukdomen inte har bekräftats, efter en riskbedömning och vid behov efter laboratorieundersökningar med gynnsamt resultat och förutsatt

a) 

att den epidemiologiska undersökning som avses i artikel 57 i förordning (EU) 2016/429 inte har påvisat något sådant epidemiologiskt samband mellan de epidemiologiska enheter där sjukdomen i kategori A har bekräftats och de epidemiologiska enheter där sjukdomen inte har bekräftats som ger anledning att misstänka att sjukdomen i kategori A har spridits mellan dem, och

b) 

att den behöriga myndigheten har försäkrat sig om att de epidemiologiska enheter där sjukdomen inte har bekräftats har hållits fullständigt åtskilda och hanterats av olika personal, åtminstone under den övervakningsperiod som fastställs i bilaga II för den aktuella sjukdomen och innan sjukdomen i kategori A bekräftades.

2.  

Den behöriga myndigheten får bevilja undantag från artikel 12.1 a för följande djurkategorier förutsatt att villkoren i punkt 3 är uppfyllda:

a) 

Djur som hålls på en avgränsad anläggning.

b) 

Djur som hålls för vetenskapliga ändamål eller i syfte att bevara skyddade eller utrotningshotade arter.

c) 

Djur som officiellt registrerats i förväg som sällsynta raser.

d) 

Djur som har ett vederbörligen motiverat högt avelsvärde, kulturellt värde eller utbildningsvärde.

3.  

Den behöriga myndigheten ska säkerställa att följande villkor är uppfyllda när den beviljar undantag enligt punkt 2:

a) 

Den behöriga myndigheten har gjort en bedömning av effekterna av ett sådant undantag och särskilt effekterna på djurhälsostatusen i den berörda medlemsstaten och de angränsande länderna, och resultatet av denna bedömning visade att djurhälsostatusen inte är hotad.

b) 

Lämpliga biosäkerhetsåtgärder tillämpas för att förebygga risken för överföring av sjukdomen i kategori A till icke drabbade hållna djur, till vilda djur eller till människor, med beaktande av

i) 

sjukdomsprofilen, och

ii) 

de drabbade djurarterna.

c) 

Djuren är föremål för lämplig isolering och klinisk övervakning, inklusive laboratorieundersökningar, till dess att den behöriga myndigheten kan säkerställa att djuren inte utgör någon risk för överföring av sjukdomen i kategori A.

4.  
Den behöriga myndigheten får bevilja särskilda undantag från artikel 12.1 a för hästdjur som hålls på anläggningar där ett utbrott av de sjukdomar i kategori A som avses i bilaga III har bekräftats, på de villkor som anges i den bilagan.

Artikel 14

Ytterligare åtgärder för sjukdomsbekämpning vid utbrott av en sjukdom i kategori A hos hållna landlevande djur på en anläggning

1.  
Den behöriga myndigheten får, utöver de åtgärder som föreskrivs i artikel 12, upprätta provtagningsförfaranden för hållna djur av icke-förtecknade arter och vilda djur av förtecknade arter, på grundval av information från den epidemiologiska undersökning som avses i artikel 57 i förordning (EU) 2016/429.
2.  
Efter bedömning av risken för ytterligare spridning av den aktuella sjukdomen i kategori A och med beaktande av möjligheten att tillämpa andra riskreducerande åtgärder, får den behöriga myndigheten beordra avlivning av hållna djur av icke-förtecknade arter och vilda djur på ett sådant sätt att man undviker risken för spridning av sjukdomen i kategori A under avlivning eller transport och till dess att de hela kropparna eller delarna av de döda djuren bortskaffas.

Artikel 15

Preliminär rengöring och desinfektion samt bekämpning av insekter och gnagare på de drabbade anläggningarna

1.  
Omedelbart efter att de åtgärder som föreskrivs i artikel 12, och i tillämpliga fall artikel 14, har slutförts ska den behöriga myndigheten beordra och övervaka en preliminär rengöring och desinfektion och i tillämpliga fall bekämpning av insekter och gnagare på den drabbade anläggningen för att undvika spridning av sjukdomen i kategori A.
2.  

Den preliminära rengöring och desinfektion samt bekämpning som avses i punkt 1 ska

a) 

utföras i enlighet med förfarandena i punkterna A och B i bilaga IV, med användning av lämpliga biocidprodukter för att säkerställa att det aktuella sjukdomsagenset i kategori A förstörs, och

b) 

dokumenteras på lämpligt sätt.

3.  
När den behöriga myndigheten beviljar ett av de undantag som anges i artikel 13.2 och 13.4 ska den beordra den preliminära rengöring, desinfektion och bekämpning som avses i punkt 1 och anpassa de förfaranden som avses i punkt 2 a till den specifika situationen utan att det inverkar negativt på bekämpningen av spridning av sjukdomen i kategori A från de drabbade djuren, anläggningarna och platserna till icke drabbade djur eller till människor.
4.  
Utöver de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 ska den behöriga myndigheten beordra och övervaka att de transportmedel som används för att transportera djur till och från den drabbade anläggningen har rengjorts och desinficerats på korrekt sätt och i förekommande fall varit föremål för åtgärder för bekämpning av insekter och gnagare.

Artikel 16

Undantag och särskilda regler för den preliminära rengöringen och desinfektionen samt bekämpningen av vektorer

Den behöriga myndigheten får bevilja undantag från det krav på rengöring och desinfektion samt bekämpning av insekter och gnagare som anges i artikel 15, när det gäller

a) 

betesmarker som är epidemiologiskt kopplade till den drabbade anläggningen, inom ramen för särskilda förfaranden för att säkerställa effektiv inaktivering av det aktuella sjukdomsagenset i kategori A, med beaktande av sjukdomsprofilen, typen av anläggning och klimatförhållandena, och

b) 

naturgödsel, inklusive strö och använda ströbäddar, från den drabbade anläggningen, inom ramen för särskilda förfaranden för att säkerställa effektiv inaktivering av det aktuella sjukdomsagenset i kategori A i enlighet med vetenskapliga belägg.

Artikel 17

Identifiering av epidemiologiskt kopplade anläggningar och andra berörda platser, inklusive transportmedel

1.  

Inom ramen för den epidemiologiska undersökning som avses i artikel 57 i förordning (EU) 2016/429 och för att identifiera alla epidemiologiskt kopplade anläggningar och andra berörda platser, inklusive transportmedel, ska den behöriga myndigheten spåra alla hållna djur på den anläggning där ett utbrott av en sjukdom i kategori A har bekräftats samt alla produkter, material, ämnen, transportmedel eller personer som kan sprida den aktuella sjukdomen i kategori A, inklusive

a) 

sådana som sänds till och från anläggningen, och

b) 

sådana som har kommit i kontakt med anläggningen.

2.  
Den spårning som avses i punkt 1 ska minst omfatta den övervakningsperiod som fastställs i bilaga II för den aktuella sjukdomen, räknat bakåt från den dag då misstanken anmäldes.
3.  
Efter en riskbedömning får den behöriga myndigheten från den spårning som avses i punkt 1 undanta sådana produkter som anses vara säkra varor i enlighet med bilaga VII.

Artikel 18

Åtgärder som ska tillämpas på epidemiologiskt kopplade anläggningar och andra berörda platser, inklusive transportmedel

1.  

När den spårning som föreskrivs i artikel 17.1 visar att djuren av förtecknade arter sänts till eller från den drabbade anläggningen under den period som avses i artikel 17.2 ska den behöriga myndigheten

a) 

göra undersökningar och införa restriktions- och biosäkerhetsåtgärder i enlighet med artiklarna 6, 7 och 8 på destinations- eller ursprungsanläggningarna för förflyttningen, eller

b) 

omedelbart utvidga åtgärderna i artikel 12 till ursprungsanläggningen eller destinationsanläggningen för förflyttningen om det finns epidemiologiska belägg för spridning av sjukdomen till, från och via den anläggningen.

2.  
Den behöriga myndigheten ska tillämpa de åtgärder som avses i punkt 1 på andra anläggningar och berörda platser, inklusive transportmedel, som troligen är kontaminerade till följd av kontakt med sådana djur, produkter, material, ämnen, personer eller transportmedel från den drabbade anläggningen som identifierats inom ramen för den spårning som avses i artikel 17, eller på grundval av annan relevant information från den epidemiologiska undersökning som avses i artikel 57 i förordning (EU) 2016/429.

Artikel 19

Åtgärder som ska tillämpas på produkter som identifierats genom spårning

1.  
Den behöriga myndigheten ska beordra och övervaka att sperma, oocyter och embryon som identifierats som smittbärande genom den spårning som avses i artikel 17 bortskaffas i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009.
2.  

Den behöriga myndigheten ska beordra och övervaka behandlingen, bearbetningen eller bortskaffandet av de produkter som identifierats genom den spårning som avses i artikel 17, åtminstone till

a) 

den första anläggningen för livsmedelsbearbetning, när det gäller produkter av animaliskt ursprung,

b) 

kläckeriet eller den anläggning dit äggen sänts för kläckning, när det gäller kläckägg som ännu inte kläckts, och

c) 

den första bearbetningsanläggningen, när det gäller animaliska biprodukter, utom naturgödsel, eller

d) 

lagringsplatsen, när det gäller naturgödsel, inklusive strö och använda ströbäddar.

3.  
Den behöriga myndigheten ska införa officiell övervakning av fjäderfä som under den spårningsperiod som avses i artikel 17.2 kläckts från kläckägg med ursprung i den drabbade anläggningen; denna övervakning ska införas på kläggäggens alla destinationsanläggningar och ska upprätthållas i 21 dagar efter kläckningen.
4.  
Den behöriga myndigheten ska beordra och övervaka att transporten av animaliska biprodukter från anläggningarna omfattas av bestämmelserna i förordning (EG) nr 1069/2009.
5.  
Den behöriga myndigheten ska beordra och övervaka att material eller ämnen som troligen är kontaminerade eller troligen överför den aktuella sjukdomen i kategori A är förenliga med den behöriga myndighetens anvisningar om biosäkerhet och bioskydd för att förhindra spridning av sjukdomsagens i kategori A.

Artikel 20

Åtgärder som ska tillämpas vid officiell bekräftelse av ett utbrott av en sjukdom i kategori A på livsmedels- och foderföretag, gränskontrollstationer, anläggningar för animaliska biprodukter och andra berörda platser, inklusive transportmedel

1.  

Vid officiell bekräftelse av ett utbrott enligt artikel 11 på livsmedels- och foderföretag, gränskontrollstationer, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra berörda platser, inklusive transportmedel, ska den behöriga myndigheten tillämpa

a) 

de relevanta bestämmelserna i artiklarna 12–19, och

b) 

vid behov ytterligare åtgärder, som är anpassade till den specifika situationen, för att förhindra att sjukdomen i kategori A sprids från de drabbade djuren, anläggningarna och platserna till icke drabbade djur eller till människor.

2.  
Den behöriga myndigheten ska tillämpa bestämmelserna i artiklarna 12–19 även på ursprungsanläggningarna för de drabbade djuren eller produkterna på de anläggningar och platser som avses i punkt 1.KAPITEL II

Åtgärder för bekämpning av sjukdomar i kategori A hos hållna landlevande djur i restriktionszonernaAvsnitt 1

Allmänna åtgärder för sjukdomsbekämpning i restriktionszonen

Artikel 21

Upprättande av en restriktionszon

1.  

Vid utbrott av en sjukdom i kategori A på en anläggning, ett livsmedels- och foderföretag, en anläggning för animaliska biprodukter eller andra platser, inklusive transportmedel, ska den behöriga myndigheten omedelbart upprätta en restriktionszon runt den drabbade anläggningen eller platsen som omfattar

a) 

en skyddszon på grundval av den minsta radie från utbrottet som anges för den aktuella sjukdomen i kategori A i bilaga V,

b) 

en övervakningszon på grundval av den minsta radie från utbrottet som anges för den aktuella sjukdomen i kategori A i bilaga V, och

c) 

vid behov ytterligare restriktionszoner runt omkring eller angränsande till skydds- och övervakningszonerna, på grundval av kriterierna i artikel 64.1 i förordning (EU) 2016/429, där de behöriga myndigheterna ska tillämpa samma åtgärder som föreskrivs för övervakningszonen i avsnitt 3 i detta kapitel.

2.  
Den behöriga myndigheten ska anpassa den ursprungliga restriktionszonens gränser, inklusive skydds-, övervaknings- och de ytterligare restriktionszonernas gränser, vid överlappning av två eller fler restriktionszoner på grund av ytterligare utbrott av en sjukdom i kategori A.

▼M1

3.  

Genom undantag från punkt 1 får den behöriga myndigheten efter att ha genomfört en riskbedömning som tar hänsyn till sjukdomsprofilen besluta att inte upprätta en restriktionszon när ett utbrott av en sjukdom i kategori A inträffar på följande platser:

▼B

a) 

Anläggningar som håller djur som avses i artikel 13.2.

b) 

Kläckerier.

c) 

Livsmedels- och foderföretag, gränskontrollstationer, anläggningar för animaliska biprodukter.

d) 

Transportmedel.

e) 

Platser där uppsamling eller tillfälliga utställningar äger rum eller där veterinärhjälp ges.

f) 

Andra platser som inte är en anläggning.

Artikel 22

Åtgärder som ska tillämpas i restriktionszonen

1.  
Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål upprätta och uppdatera en förteckning över alla anläggningar i restriktionszonen som håller djur av förtecknade arter, inklusive djurarter, djurkategorier och antal djur på varje anläggning; när det gäller fjäderfä får antalet uppskattas.
2.  
För att förhindra spridning av sjukdomen och på grundval av den epidemiologiska informationen eller andra belägg får den behöriga myndigheten utföra förebyggande avlivning, i enlighet med artikel 12.1 och 12.2, eller slakt av hållna djur av förtecknade arter på anläggningarna i restriktionszonen.
3.  

Den behöriga myndigheten ska beordra och övervaka att all förflyttning från restriktionszonen av hela kroppar eller delar av döda vilda och hållna djur av förtecknade arter är avsedd för bearbetning eller bortskaffande i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009 på en anläggning som godkänts för dessa ändamål

a) 

inom medlemsstatens territorium, eller

b) 

i en annan medlemsstat i enlighet med artikel 48.1 och 48.3 i förordning (EG) nr 1069/2009, om det inte är genomförbart att bearbeta eller bortskaffa de hela kropparna eller delarna av döda djur i en godkänd anläggning på den medlemsstats territorium där utbrottet förekom.

4.  

Den behöriga myndigheten ska införa särskilda villkor för transport av djur och produkter genom restriktionszonen för att säkerställa att transporterna genomförs

a) 

utan uppehåll eller avlastning i restriktionszonen,

b) 

företrädesvis på huvudleder för motor- och järnvägstrafik, och

c) 

på avstånd från anläggningar som håller djur av förtecknade arter.

▼M1

5.  
Animaliska biprodukter från djur av förtecknade arter, med ursprung i och som förflyttas från restriktionszonen ska åtföljas av ett djurhälsointyg utfärdat av en officiell veterinär där det anges att de får förflyttas från restriktionszonen på de villkor som den behöriga myndigheten fastställt i enlighet med detta kapitel.

▼B

6.  
Den behöriga myndigheten får besluta att det intyg som avses i punkt 5 inte ska utfärdas för förflyttning av animaliska biprodukter inom den berörda medlemsstaten när den myndigheten anser att det finns ett alternativt system som säkerställer att sändningar av sådana produkter är spårbara och att produkterna uppfyller djurhälsokraven för sådan förflyttning.
7.  
All provtagning på de anläggningar i restriktionszonen som håller djur av förtecknade arter för andra ändamål än att bekräfta eller utesluta förekomsten av de aktuella sjukdomarna i kategori A ska godkännas av den behöriga myndigheten.

Artikel 23

Undantag från åtgärder som ska tillämpas i restriktionszonen

Den behöriga myndigheten får bevilja undantag från bestämmelserna i detta kapitel avseende de åtgärder som ska vidtas i restriktionszoner, i den utsträckning som är nödvändig och efter en riskbedömning,

a) 

i de ytterligare restriktionszoner som avses i artikel 21.1 c,

b) 

om den behöriga myndigheten beslutar att upprätta en restriktionszon när ett utbrott av en sjukdom i kategori A inträffar på de anläggningar och platser som avses i artikel 21.3,

c) 

om utbrottet inträffar på en anläggning som håller upp till 50 fåglar i fångenskap, eller

d) 

på anläggningar och platser som avses i artikel 21.3 som ligger i en restriktionszon.

Artikel 24

Krav för de transportmedel som används för hållna djur av förtecknade arter och produkter därav

1.  

Den behöriga myndigheten ska säkerställa att de transportmedel som används för förflyttning av hållna djur av förtecknade arter och produkter därav inom, till, från och genom restriktionszonen

a) 

har konstruerats och underhålls på ett sådan sätt att inga djur, produkter eller föremål som utgör en risk för djurhälsan läcker ut eller försvinner,

b) 

rengörs och desinficeras omedelbart efter varje transport av djur, produkter eller föremål som utgör en risk för djurhälsan, och vid behov desinficeras igen och under alla omständigheter torkas eller får torka före varje ny lastning av djur eller produkter, och

c) 

i förekommande fall varit föremål för åtgärder för bekämpning av insekter och gnagare före transporten.

2.  

Rengöringen och desinfektionen av de transportmedel som avses i punkt 1 ska

a) 

utföras i enlighet med de anvisningar eller förfaranden som fastställts av den behöriga myndigheten, med användning av lämpliga biocidprodukter för att säkerställa att det aktuella sjukdomsagenset i kategori A förstörs, och

b) 

dokumenteras på lämpligt sätt.Avsnitt 2

Åtgärder för sjukdomsbekämpning i skyddszonen

Artikel 25

Åtgärder som ska tillämpas på anläggningar i skyddszonen som håller djur av förtecknade arter

1.  

Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål beordra att följande åtgärder tillämpas på andra anläggningar i skyddszonen som håller djur av förtecknade arter än den anläggning där sjukdomen i kategori A har bekräftats:

a) 

Hålla djur av förtecknade arter åtskilda från vilda djur och djur av icke-förtecknade arter.

b) 

Genomföra ytterligare övervakning för att identifiera eventuell ytterligare spridning av sjukdomen i kategori A till anläggningarna, inklusive ökning av sjuklighet eller dödlighet eller betydande produktionsminskningar. Alla sådana ökningar eller minskningar ska omedelbart anmälas till den behöriga myndigheten.

c) 

I förekommande fall använda lämpliga metoder för bekämpning av insekter, gnagare och andra sjukdomsvektorer på och runt anläggningen.

d) 

Använda lämpliga desinfektionsmedel vid anläggningens in- och utgångar.

e) 

Tillämpa lämpliga biosäkerhetsåtgärder på alla personer som kommer i kontakt med hållna djur av förtecknade arter eller som får tillträde till eller lämnar anläggningen och på transportmedel, för att undvika risken för spridning av den aktuella sjukdomen i kategori A.

f) 

Föra journaler över alla besökare på anläggningen, hålla dem uppdaterade för att underlätta övervakning och bekämpning av sjukdomar och på begäran ge den behöriga myndigheten tillgång till dem.

g) 

Bortskaffa hela kroppar eller delar av döda eller avlivade hållna djur av förtecknade arter i enlighet med artikel 22.3.

2.  
Genom undantag från punkt 1 f krävs det inte besöksjournaler på anläggningar där de djur som avses i artikel 13.2 hålls, om besökarna inte har tillträde till de områden där djuren hålls.

Artikel 26

Besök av officiella veterinärer på anläggningar i skyddszonen

1.  
Den behöriga myndigheten ska säkerställa att officiella veterinärer gör minst ett besök på alla anläggningar som avses i artikel 25, så snart som möjligt och utan omotiverat dröjsmål efter en officiell bekräftelse av ett utbrott av en sjukdom i kategori A.
2.  

Vid de besök som avses i punkt 1 ska de officiella veterinärerna utföra åtminstone följande:

a) 

Dokumentkontroller, inklusive analys av journaler över produktion, hälsa och spårbarhet.

b) 

Kontroll av genomförandet av de åtgärder som tillämpats för att förhindra introduktion och spridning av den aktuella sjukdomen i kategori A i enlighet med artikel 25.

c) 

Kliniska undersökningar av hållna djur av förtecknade arter.

d) 

Vid behov provtagning av djur för laboratorieundersökningar för att bekräfta eller utesluta förekomsten av den aktuella sjukdomen i kategori A.

3.  
Den behöriga myndigheten får ställa krav på ytterligare veterinärbesök på anläggningarna i skyddszonen för att följa upp situationen.
4.  
Den behöriga myndigheten ska journalföra verksamhet och besök som avses i punkterna 1, 2 och 3 och resultaten av dem.
5.  
Genom undantag från punkt 1 får den behöriga myndigheten, om skyddszonens radie enligt bilaga V är större än 3 km, besluta att inte ställa krav på besök på alla anläggningar i enlighet med artikel 25 utan i stället ställa krav på besök på ett representativt antal av dessa anläggningar i enlighet med punkt A.3 i bilaga I.

Artikel 27

Förbud avseende verksamhet, inklusive förflyttning, som rör djur, produkter och andra material inom, till eller från skyddszonen

1.  
Den behöriga myndigheten ska förbjuda verksamhet, inklusive förflyttning, som rör djur av förtecknade arter, produkter av dem och andra material inom, till och från skyddszonen i enlighet med tabellen i bilaga VI.
2.  

Den behöriga myndigheten får utvidga förbuden i punkt 1 till att även gälla

a) 

djur av icke-förtecknade arter och produkter av sådana djur, och

b) 

annan verksamhet, inklusive förflyttning, än den som anges i bilaga VI.

3.  

Följande produkter undantas från förbuden enligt punkterna 1 och 2:

a) 

Produkter av animaliskt ursprung som anses vara säkra varor, i enlighet med bilaga VII, när det gäller den aktuella sjukdomen.

b) 

Produkter av animaliskt ursprung som har genomgått relevant behandling i enlighet med bilaga VII.

c) 

Produkter eller andra material som kan sprida den aktuella sjukdomen och som framställts före den övervakningsperiod som fastställs i bilaga II för den aktuella sjukdomen, räknat bakåt från den dag då misstanken anmäldes.

d) 

Produkter som framställts i skyddszonen och härrör från hållna djur av förtecknade arter

i) 

som hållits utanför skyddszonen,

ii) 

som hållits och slaktats utanför skyddszonen, eller

iii) 

som hållits utanför skyddszonen och slaktats i skyddszonen.

e) 

Framställda produkter.

4.  

De förbud som avses i punkterna 1 och 2 ska tillämpas på de produkter som avses i punkt 3

a) 

om produkterna under produktion, lagring och transport inte har hållits klart åtskilda från produkter som inte får sändas från restriktionszonen i enlighet med denna förordning, eller

b) 

om den behöriga myndigheten har epidemiologiska belägg för att sjukdomen sprids till, från eller genom dessa produkter.

Artikel 28

Allmänna villkor för att bevilja undantag från förbud i skyddszonen

1.  
Genom undantag från förbuden enligt artikel 27 får den behöriga myndigheten godkänna förflyttning av djur och produkter i de fall som omfattas av artiklarna 29–38 på de särskilda villkor som föreskrivs i de artiklarna och de allmänna villkor som anges i punkterna 2–7 i denna artikel.

Innan den behöriga myndigheten beviljar godkännande ska den bedöma riskerna med ett sådant godkännande, och bedömningen ska visa att risken för spridning av sjukdomen i kategori A är försumbar.

2.  

All godkänd förflyttning ska genomföras

a) 

uteslutande via bestämda rutter,

b) 

företrädesvis på huvudleder för motor- och järnvägstrafik,

c) 

på avstånd från anläggningar som håller djur av förtecknade arter, och

d) 

utan avlastning eller uppehåll fram till avlastningen på destinationsanläggningen.

3.  
Den behöriga myndigheten för ursprungsanläggningen ska utse destinationsanläggning för förflyttning till eller från skyddszonen. Om den behöriga myndigheten för ursprungsanläggningen är en annan än den behöriga myndigheten för destinationsanläggningen ska den underrätta den behöriga myndigheten för destinationsanläggningen om detta utseende.
4.  
Den behöriga myndigheten för ursprungsanläggningen ska kontrollera att destinationsanläggningen godkänner att den utses och tar emot varje sändning av djur eller produkter.
5.  

När den behöriga myndigheten godkänner förflyttning av djur från skyddszonen ska den säkerställa att sådan förflyttning inte utgör någon risk för spridning av sjukdomen i kategori A, på grundval av

a) 

en klinisk undersökning med gynnsamt resultat av djur som hålls på anläggningen, inklusive de djur som ska förflyttas,

b) 

en laboratorieundersökning med gynnsamt resultat av djur som hålls på anläggningen, inklusive de djur som ska förflyttas, om det är nödvändigt, och

c) 

resultatet av de besök som avses i artikel 26.

6.  

När den behöriga myndigheten godkänner transport av produkter från skyddszonen ska den beordra och övervaka

a) 

att produkterna under hela produktionsprocessen och lagringen hålls klart åtskilda från produkter som inte får sändas från restriktionszonen i enlighet med denna förordning, och

b) 

att produkterna inte kommer att transporteras tillsammans med produkter som inte får sändas från restriktionszonen i enlighet med denna förordning.

7.  
När den behöriga myndigheten beviljar ett godkännande enligt punkt 1 ska den säkerställa att kompletterande biosäkerhetsåtgärder tillämpas från och med lastningen, under hela transporten och fram till avlastningen på den utsedda destinationsanläggningen i enlighet med den behöriga myndighetens anvisningar.

Artikel 29

Särskilda villkor för att godkänna förflyttning för slakt av hållna djur av förtecknade arter i skyddszonen

1.  

Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av hållna djur av förtecknade arter från anläggningar i skyddszonen till ett slakteri som ligger

a) 

så nära ursprungsanläggningen som möjligt, i skyddszonen,

b) 

i övervakningszonen, när det inte är möjligt att slakta djuren i skyddszonen, eller

c) 

så nära övervakningszonen som möjligt, när det inte är möjligt att slakta djuren i restriktionszonen.

2.  

Den behöriga myndigheten får endast bevilja godkännanden enligt punkt 1 på följande villkor:

a) 

Transportmedlet ska vid lastningen förseglas av den avsändande behöriga myndigheten eller under dess överinseende.

b) 

Den behöriga myndigheten för slakteriet ska

i) 

informeras i förväg av den som ansvarar för driften vid slakteriet om avsikten att ta emot hållna djur av förtecknade arter,

ii) 

bekräfta att det inte fanns några tecken på en sjukdom i kategori A under besiktningarna före och efter slakt,

iii) 

övervaka att den som ansvarar för driften vid slakteriet har infört effektiva förfaranden för att säkerställa att hållna djur av förtecknade arter med ursprung i skyddszonen hålls åtskilda från och slaktas separat från sådana djur eller vid andra tidpunkter, företrädesvis sist på ankomstdagen,

iv) 

bekräfta för den behöriga myndigheten för djurens ursprungsanläggning att djuren har slaktats,

v) 

övervaka att den som ansvarar för driften vid slakteriet rengör och desinficerar de lokaler där djuren har hållits och slaktats och har slutfört rengöringen och desinfektionen innan andra hållna djur av förtecknade arter hålls eller slaktas i dessa lokaler, och

vi) 

övervaka att köttet härrör från sådana djur som uppfyller villkoren i artikel 33.

3.  

Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av hållna djur av förtecknade arter från anläggningar utanför skyddszonen till ett slakteri som ligger i skyddszonen om

a) 

djuren hålls åtskilda från andra djur med ursprung i skyddszonen och slaktas separat från sådana djur eller vid en annan tidpunkt,

b) 

det färska kött som erhålls styckas, transporteras och lagras separat från färskt kött från djur med ursprung i skyddszonen, och

c) 

rengöringen och desinfektionen av de transportmedel som avses i artikel 24 sker under officiell övervakning efter att djuren lastats av.

4.  
Genom undantag från artikel 9 i förordning (EG) nr 1069/2009 får den behöriga myndigheten godkänna bearbetning och användning av animaliska biprodukter från djur som slaktats i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 som kategori 3-material i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009, på en anläggning som godkänts för bearbetning eller bortskaffande av animaliska biprodukter och som ligger inom dess territorium eller i en annan medlemsstat, om det inte är genomförbart att bearbeta eller bortskaffa dem på en godkänd anläggning i den medlemsstat där utbrottet förekom.

Om de animaliska biprodukter som avses i första stycket förflyttas till en anläggning i en annan medlemsstat ska destinationsmedlemsstaten och de medlemsstater genom vilka de animaliska biprodukterna passerar godkänna sådan avsändning, och den behöriga myndigheten på destinationen ska godkänna bearbetning och användning av dessa animaliska biprodukter som kategori 3-material i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009.

Artikel 30

Särskilda villkor för godkännande av vissa förflyttningar av fjäderfä från anläggningar i skyddszonen

1.  

Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av daggamla kycklingar från en anläggning i skyddszonen till en anläggning i samma medlemsstat men, om möjligt, utanför restriktionszonen, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a) 

När det gäller daggamla kycklingar som kläckts från ägg med ursprung i restriktionszonen:

i) 

ska transportmedlet förseglas vid lastningen av den behöriga myndigheten eller under dess överinseende,

ii) 

ska destinationsanläggningen ställas under officiell övervakning av de officiella veterinärerna efter djurens ankomst, och

iii) 

ska fjäderfäna vara kvar på destinationsanläggningen i minst 21 dagar om de förflyttas från restriktionszonen.

b) 

När det gäller daggamla kycklingar som kläckts från ägg med ursprung utanför restriktionszonen ska det avsändande kläckeriet kunna säkerställa att det inte har förekommit några kontakter mellan dessa ägg och andra kläckägg eller daggamla kycklingar med ursprung i restriktionszonen.

2.  

Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av värpfärdiga hönor från anläggningar i skyddszonen till anläggningar i samma medlemsstat och, om möjligt, i restriktionszonen, förutsatt att

a) 

det inte finns några andra hållna djur av förtecknade arter på destinationsanläggningen,

b) 

transportmedlet förseglas vid lastningen av den behöriga myndigheten eller under dess överinseende,

c) 

destinationsanläggningen ställs under officiell övervakning av de officiella veterinärerna efter djurens ankomst, och

d) 

djuren är kvar på destinationsanläggningen i minst 21 dagar om de förflyttas från restriktionszonen.

Artikel 31

Särskilda villkor för godkännande av vissa förflyttningar av kläckägg i skyddszonen

1.  

Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av kläckägg antingen

a) 

från en anläggning i skyddszonen till ett kläckeri i samma medlemsstat, eller

b) 

från en anläggning i samma medlemsstat till ett kläckeri i skyddszonen.

2.  

Godkännande enligt punkt 1 a ska omfattas av följande villkor:

a) 

Föräldraflockarna som kläckäggen härrör från ska ha genomgått en klinisk undersökning och ha provtagits för laboratorieundersökning med gynnsamt resultat.

b) 

Kläckäggen och deras förpackningar ska desinficeras före avsändningen och kläckäggens spårbarhet ska kunna säkerställas.

c) 

Kläckäggen ska transporteras i transportmedel som förseglats av den behöriga myndigheten.

3.  

Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av kläckägg från en anläggning i skyddszonen till en anläggning för inomhuskläckning i samma medlemsstat om

a) 

föräldraflockarna som kläckäggen härrör från har genomgått en klinisk undersökning och har provtagits för laboratorieundersökning med gynnsamt resultat,

b) 

destinationsanläggningen ställs under officiell övervakning i 21 dagar efter äggens kläckning,

c) 

fjäderfäna är kvar på destinationsanläggningen under den tid som avses i led b, och

d) 

kraven i punkt 2 b och c är uppfyllda.

Artikel 32

Särskilda villkor för godkännande av förflyttning av sperma från godkända anläggningar för avelsmaterial i skyddszonen

Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av sperma som samlats från djur av förtecknade arter som hålls på godkända anläggningar för avelsmaterial, utom kläckerier, i skyddszonen efter det datum då smittan tidigast beräknas ha drabbat anläggningen, på följande villkor:

a) 

Alla åtgärder för sjukdomsbekämpning av sjukdomen i kategori A har upphävts i skyddszonen i enlighet med artikel 39.

b) 

Alla hållna djur av förtecknade arter på spermasamlingsstationen har genomgått en klinisk undersökning och har provtagits för laboratorieundersökning för att utesluta förekomsten av sjukdomen i kategori A på spermasamlingsstationen.

c) 

Donatordjuret har med gynnsamt resultat blivit föremål för en laboratorieundersökning av ett prov som tagits tidigast sju dagar efter den övervakningsperiod som anges för den aktuella sjukdomen i bilaga II, räknat från den dag som sperman samlades.

Artikel 33

Särskilda villkor för godkännande av förflyttning från anläggningar i skyddszonen av färskt kött och obehandlad mjölk från hållna djur av förtecknade arter

1.  

Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av färskt kött och obehandlad mjölk från djur av förtecknade arter som hålls på anläggningar i skyddszonen,

a) 

om de förflyttas till en bearbetningsanläggning för att genomgå en av de tillämpliga riskreducerande behandlingar som anges i bilaga VII, eller,

b) 

när det gäller färskt fjäderfäkött,

i) 

om det har märkts i enlighet med punkt 1 i bilaga IX i samband med att det erhölls vid slakteriet, och

ii) 

om det är inte avsett för någon annan medlemsstat.

2.  

Den behöriga myndigheten ska säkerställa att förflyttning till en bearbetningsanläggning enligt punkt 1 a uppfyller följande villkor:

a) 

Färsk kött ska ha märkts i enlighet med punkt 2 i bilaga IX vid slakteriet efter besiktningen efter slakt och ska ha ett sådant märke tills det har behandlats.

b) 

Färskt kött och obehandlad mjölk ska förflyttas från ursprungsanläggningen till bearbetningsanläggningen i förseglade behållare.

c) 

Bearbetningsanläggningen ska ligga i samma restriktionszon eller så nära restriktionszonen som möjligt och ska drivas under överinseende av officiella veterinärer.

Artikel 34

Särskilda villkor för godkännande av förflyttning från anläggningar i skyddszonen av ägg avsedda som livsmedel

Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av ägg avsedda som livsmedel från anläggningar i skyddszonen till följande destinationer inom samma medlemsstat:

a) 

En förpackningscentral, förutsatt att äggen är förpackade i

i) 

engångsförpackning, eller

ii) 

en förpackning som kan rengöras och desinficeras på ett sådant sätt att det aktuella sjukdomsagenset i kategori A förstörs.

b) 

En anläggning för framställning av äggprodukter enligt avsnitt X kapitel II i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004 för hantering och behandling i enlighet med kapitel XI i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 ( 4 ).

Artikel 35

Särskilda villkor för godkännande av förflyttning av naturgödsel, inklusive strö och använda ströbäddar, från anläggningar i skyddszonen till en deponi

Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av naturgödsel, inklusive strö och använda ströbäddar, från anläggningar i skyddszonen för bortskaffande till en bestämd deponi i samma medlemsstat endast efter bearbetning i enlighet med artikel 13 c i förordning (EG) nr 1069/2009.

Artikel 36

Särskilda villkor för godkännande av förflyttning av foderråvaror av vegetabiliskt ursprung och halm från skyddszonen

Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av foderråvaror av vegetabiliskt ursprung och halm som producerats i skyddszonen, förutsatt att

a) 

de producerats på platser där man inte håller djur av förtecknade arter,

b) 

de producerats på foderanläggningar där man inte håller djur av förtecknade arter och det obehandlade växtmaterialet har sitt ursprung

i) 

på de platser som avses i led a, eller

ii) 

utanför skyddszonen,

c) 

de är avsedda att användas inom skyddszonen, eller

d) 

de har genomgått minst en av de riskreducerande behandlingarna i enlighet med bilaga VIII.

Artikel 37

Särskilda villkor för godkännande av förflyttning av hållna djur av förtecknade arter och produkter till en anläggning som har godkänts för animaliska biprodukter

1.  

Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av hållna djur av förtecknade arter från anläggningar i skyddszonen till en anläggning som godkänts för bearbetning eller bortskaffande av animaliska biprodukter där

a) 

de hållna djuren omedelbart avlivas, och

b) 

de animaliska biprodukterna bortskaffas i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009.

2.  
Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av produkter från anläggningar och platser i skyddszonen till en anläggning som godkänts för bearbetning eller bortskaffande av animaliska biprodukter, där produkterna bortskaffas eller bearbetas i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009.

Artikel 38

Åtgärder som ska tillämpas på livsmedels- och foderföretag, gränskontrollstationer, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra berörda platser i skyddszonen, inklusive transportmedel

1.  
Den behöriga myndigheten ska tillämpa de relevanta åtgärder som avses i artiklarna 25 och 27–38 på livsmedels- och foderföretag, gränskontrollstationer, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra berörda platser i skyddszonen, inklusive transportmedel.
2.  
På de anläggningar och platser som avses i punkt 1 får den behöriga myndigheten tillämpa ytterligare åtgärder, som är anpassade till den specifika situationen, för att förhindra spridning av sjukdomen i kategori A inom och från skyddszonen.

Artikel 39

Varaktighet för åtgärderna för sjukdomsbekämpning i skyddszonen

1.  

Den behöriga myndigheten får upphäva de åtgärder som föreskrivs i avsnitten 1 och 2 i detta kapitel endast om den minsta tid som fastställs i bilaga X har förflutit och följande villkor är uppfyllda:

a) 

Den preliminära rengöringen och desinfektionen och i tillämpliga fall bekämpningen av insekter och gnagare i den drabbade anläggningen ska ha utförts i enlighet med artikel 15.

b) 

I samtliga anläggningar i skyddszonen som håller djur av förtecknade arter ska djuren av förtecknade arter med gynnsamt resultat ha genomgått kliniska undersökningar och vid behov laboratorieundersökningar i enlighet med artikel 26.

2.  

Om den aktuella sjukdomen i kategori A överförs av en förtecknad vektor i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2018/1882 får den behöriga myndigheten

a) 

fastställa åtgärdernas varaktighet i skyddszonen från fall till fall, med beaktande av alla faktorer som påverkar risken för att sjukdomen sprids, och

b) 

föreskriva om införande av indikatordjur.

3.  
Efter att de åtgärder som avses i punkt 1 har upphävts ska de åtgärder som föreskrivs i avsnitt 3 i detta kapitel tillämpas på skyddszonen under minst den ytterligare tid som anges i bilaga X.Avsnitt 3

Åtgärder för sjukdomsbekämpning i övervakningszonen

Artikel 40

Åtgärder som ska tillämpas på anläggningar i övervakningszonen

Den behöriga myndigheten ska beordra att de åtgärder som föreskrivs i artikel 25 utan dröjsmål tillämpas på alla anläggningar i övervakningszonen som håller djur av förtecknade arter.

Artikel 41

Besök av officiella veterinärer på anläggningar i övervakningszonen

Den behöriga myndigheten ska säkerställa att officiella veterinärer besöker ett urval anläggningar i övervakningszonen som håller djur av förtecknade arter, i enlighet med artikel 26 och punkt A.3 i bilaga I.

Artikel 42

Förbud avseende verksamhet, inklusive förflyttning, som rör djur, produkter och andra material inom, till eller från övervakningszonen

Den behöriga myndigheten ska tillämpa förbud och undantag på verksamhet, inklusive förflyttning, som rör djur av förtecknade arter, produkter av dem och andra material till och från övervakningszonen i enlighet med artikel 27.

Artikel 43

Allmänna villkor för beviljande av undantag från de förbud som föreskrivs i artikel 42

1.  
Genom undantag från artikel 42 får den behöriga myndigheten godkänna förflyttning av djur och produkter endast i de fall som omfattas av artiklarna 44–52 på de särskilda villkor som föreskrivs i de artiklarna och de allmänna villkor som anges i punkterna 2–7 i denna artikel.

Innan den behöriga myndigheten beviljar godkännande ska den bedöma riskerna med ett sådant godkännande. Bedömningen ska visa att risken för spridning av sjukdomen i kategori A är försumbar.

2.  

All godkänd förflyttning ska genomföras

a) 

företrädesvis på huvudleder för motor- och järnvägstrafik,

b) 

på avstånd från anläggningar som håller djur av förtecknade arter, och

c) 

utan avlastning eller uppehåll fram till avlastningen på destinationsanläggningen.

3.  
Den behöriga myndigheten för ursprungsanläggningen ska utse destinationsanläggning för förflyttning till eller från övervakningszonen. Om den behöriga myndigheten inte är samma som på destinationsanläggningen ska den underrätta den behöriga myndigheten för destinationsanläggningen om detta utseende.
4.  
Den behöriga myndigheten för ursprungsanläggningen ska kontrollera att destinationsanläggningen godkänner att den utses och tar emot varje sändning av djur eller produkter.
5.  

När den behöriga myndigheten godkänner förflyttning av djur från övervakningszonen ska den säkerställa att sådan förflyttning inte utgör någon risk för spridning av sjukdomen i kategori A, på grundval av

a) 

en klinisk undersökning med gynnsamt resultat av djur som hålls på anläggningen, inklusive de djur som ska förflyttas,

b) 

en laboratorieundersökning med gynnsamt resultat av djur som hålls på anläggningen, inklusive de djur som ska förflyttas, om det är nödvändigt, och

c) 

resultatet av de besök som avses i artikel 41, om det är tillgängligt.

6.  

När den behöriga myndigheten godkänner transport av produkter från övervakningszonen ska den säkerställa

a) 

att produkterna under hela produktionsprocessen och lagringen hållits klart åtskilda från produkter som inte får sändas från restriktionszonen i enlighet med denna förordning,

b) 

att produkterna inte kommer att transporteras tillsammans med produkter som inte får sändas från restriktionszonen i enlighet med denna förordning.

7.  
När den behöriga myndigheten beviljar undantag enligt punkt 1 ska den säkerställa att kompletterande biosäkerhetsåtgärder tillämpas från och med lastningen, under hela transporten och fram till avlastningen på den utsedda destinationsanläggningen i enlighet med den behöriga myndighetens anvisningar.

Artikel 44

Särskilda villkor för att godkänna förflyttning för slakt av hållna djur av förtecknade arter inom, till och från övervakningszonen

1.  

Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av hållna djur av förtecknade arter med ursprung i övervakningszonen till ett slakteri som ligger

a) 

så nära ursprungsanläggningen som möjligt, i restriktionszonen, eller

b) 

utanför restriktionszonen, så nära övervakningszonen som möjligt, när det inte är möjligt att slakta djuren i restriktionszonen, och efter en riskbedömning.

2.  
Kött från de djur som avses i punkt 1 ska bli föremål för de åtgärder som föreskrivs i artikel 49.
3.  
Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av hållna djur av förtecknade arter med ursprung utanför övervakningszonen till ett slakteri som ligger i övervakningszonen.
4.  
Den behöriga myndigheten får godkänna bearbetning och användning av animaliska biprodukter från djur som slaktats i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 som kategori 3-material i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009, på en anläggning som godkänts för bearbetning eller bortskaffande av animaliska biprodukter och som ligger inom dess territorium eller i en annan medlemsstat, om det inte är genomförbart att bearbeta eller bortskaffa dem på en godkänd anläggning i den medlemsstat där utbrottet förekom.

Om de animaliska biprodukter som avses i första stycket förflyttas till en anläggning i en annan medlemsstat ska destinationsmedlemsstaten och de medlemsstater genom vilka de animaliska biprodukterna passerar godkänna sådan avsändning, och den behöriga myndigheten på destinationen ska godkänna bearbetning och användning av dessa animaliska biprodukter som kategori 3-material i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009.

Artikel 45

Särskilda villkor för godkännande av vissa förflyttningar av hållna hov- och klövdjur av förtecknade arter från anläggningar i övervakningszonen

1.  

Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av hållna hov- och klövdjur av förtecknade arter till betesmarker i övervakningszonen, förutsatt att

a) 

det har gått 15 dagar sedan den preliminära rengöring och desinfektion som avses i artikel 15 slutförts och godkänts, och

b) 

djuren inte kommer i kontakt med djur av förtecknade arter från andra anläggningar.

2.  
Den behöriga myndigheten får, efter en riskbedömning, godkänna förflyttningen av hållna djur av förtecknade arter av hov- och klövdjur till en anläggning som hör till samma distributionskedja och ligger i eller utanför övervakningszonen för att slutföra produktionscykeln före slakt. Om destinationsanläggningen ligger utanför övervakningszonen ska den behöriga myndigheten tillämpa de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 40, 41 och 42 på den anläggningen så länge som åtgärderna för sjukdomsbekämpning upprätthålls i övervakningszonen i enlighet med artikel 55.

Artikel 46

Särskilda villkor för godkännande av vissa förflyttningar av fjäderfä från anläggningar i övervakningszonen

1.  

Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av daggamla kycklingar med ursprung i övervakningszonen

a) 

till anläggningar i samma medlemsstat om de kläckts från ägg med ursprung i anläggningar i övervakningszonen, om

i) 

destinationsanläggningen ställs under officiell övervakning efter djurens ankomst, och

ii) 

djuren är kvar på destinationsanläggningarna i minst 21 dagar om de förflyttas utanför restriktionszonen,

b) 

till anläggningar i samma medlemsstat om de kläckts från ägg med ursprung utanför restriktionszonen, om det avsändande kläckeriet kan säkerställa att det inte har förekommit några kontakter mellan dessa ägg och andra kläckägg eller daggamla kycklingar från djur som hålls i restriktionszonen.

2.  

Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av värpfärdiga hönor från anläggningar i övervakningszonen till anläggningar i samma medlemsstat, om

a) 

det inte finns några andra hållna djur av förtecknade arter på destinationsanläggningen,

b) 

destinationsanläggningen ställs under officiell övervakning efter de värpfärdiga hönornas ankomst, och

c) 

fjäderfäna är kvar på destinationsanläggningen i minst 21 dagar.

Artikel 47

Särskilda villkor för godkännande av vissa förflyttningar av kläckägg till och från anläggningar i övervakningszonen

1.  

Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av kläckägg från en anläggning i samma medlemsstat till

a) 

ett kläckeri i övervakningszonen, eller

b) 

en anläggning för inomhuskläckning i övervakningszonen.

2.  
Den behöriga myndigheten får endast godkänna förflyttning av kläckägg från en anläggning i övervakningszonen till ett kläckeri i samma medlemsstat eller till en anläggning för inomhuskläckning i samma medlemsstat om kläckäggen och deras förpackningar desinficeras före avsändningen och äggens spårbarhet kan säkerställas.

Artikel 48

Särskilda villkor för godkännande av förflyttning av sperma från godkända anläggningar för avelsmaterial i övervakningszonen

Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av sperma som samlats från djur av förtecknade arter som hålls på godkända anläggningar för avelsmaterial, utom kläckerier, i övervakningszonen efter det datum då smittan tidigast beräknas ha drabbat anläggningen, förutsatt att

a) 

alla åtgärder för sjukdomsbekämpning av den aktuella sjukdomen i kategori A har upphävts i övervakningszonen i enlighet med artikel 55,

b) 

alla hållna djur av förtecknade arter på spermasamlingsstationen har genomgått en klinisk undersökning och har provtagits för laboratorieundersökningar för att utesluta förekomsten av sjukdomen i kategori A på spermasamlingsstationen,

c) 

donatordjuret med gynnsamt resultat har blivit föremål för en laboratorieundersökning av ett prov som tagits tidigast sju dagar efter den övervakningsperiod som anges för den aktuella sjukdomen i bilaga II, räknat från den dag som sperman samlades.

Artikel 49

Särskilda villkor för godkännande av förflyttning från anläggningar i övervakningszonen av färskt kött och obehandlad mjölk från hållna djur av förtecknade arter

1.  

Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av färskt kött och obehandlad mjölk från djur av förtecknade arter som hålls på anläggningar i övervakningszonen,

a) 

om det färska köttet eller den obehandlade mjölken förflyttas till en bearbetningsanläggning för att genomgå en av de riskreducerande behandlingar som anges i bilaga VII, eller

b) 

om det färska köttet kommer från fjäderfä.

2.  

Den behöriga myndigheten ska säkerställa att det färska kött och den obehandlade mjölk som förflyttas i enlighet med punkt 1 a uppfyller följande villkor:

a) 

Färskt kött ska vara märkt i enlighet med bilaga IX när det erhålls vid slakteriet och ha ett sådant märke tills det har behandlats.

b) 

Behandlingen ska utföras på en anläggning som ligger i samma restriktionszon eller så nära restriktionszonen som möjligt och som drivs under överinseende av officiella veterinärer.

Artikel 50

Särskilda villkor för godkännande av förflyttning från anläggningar i övervakningszonen av ägg avsedda som livsmedel

1.  

Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av ägg avsedda som livsmedel från anläggningar i övervakningszonen till en förpackningscentral i samma medlemsstat, förutsatt att äggen är förpackade i

a) 

engångsförpackning, eller

b) 

en förpackning som kan rengöras och desinficeras på ett sådant sätt att sjukdomsagenset i kategori A förstörs,

2.  

Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av ägg avsedda som livsmedel från anläggningar i övervakningszonen till en anläggning för framställning av äggprodukter i samma medlemsstat om

a) 

anläggningen för framställning av äggprodukter uppfyller kraven i avsnitt X kapitel II i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, och

b) 

äggen förflyttas till anläggningen för framställning av äggprodukter för hantering och behandling i enlighet med kapitel XI i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004.

Artikel 51

Särskilda villkor för godkännande av förflyttning av naturgödsel, inklusive strö och använda ströbäddar, från anläggningar i övervakningszonen

Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av naturgödsel, inklusive strö och använda ströbäddar, från anläggningar i övervakningszonen

a) 

utan bearbetning, till en deponi som den behöriga myndigheten har godkänt för detta ändamål och som ligger i samma övervakningszon, eller

b) 

efter bearbetning, till en deponi som den behöriga myndigheten har godkänt för detta ändamål och som ligger på medlemsstatens territorium.

Artikel 52

Särskilda villkor för godkännande av förflyttning av foderråvaror av vegetabiliskt ursprung och halm från övervakningszonen

Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av foderråvaror av vegetabiliskt ursprung eller halm som producerats i övervakningszonen, förutsatt att foderråvarorna eller halmen

a) 

producerats på platser där man inte håller djur av förtecknade arter, utom foderanläggningar,

b) 

producerats på foderanläggningar som inte håller djur av förtecknade arter och det obehandlade växtmaterialet har sitt ursprung

i) 

på de platser som avses i led a, eller

ii) 

utanför övervakningszonen,

c) 

är avsedda att användas i övervakningszonen,

d) 

har genomgått minst en av de riskreducerande behandlingarna i bilaga VIII.

Artikel 53

Särskilda villkor för godkännande av förflyttning av hållna djur av förtecknade arter och produkter till en godkänd anläggning

1.  

Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av hållna djur av förtecknade arter från anläggningar i övervakningszonen till en anläggning som godkänts för bearbetning eller bortskaffande av animaliska biprodukter, där

a) 

de hållna djuren omedelbart avlivas, och

b) 

de animaliska biprodukterna bortskaffas i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009.

2.  
Den behöriga myndigheten får godkänna förflyttning av produkter från anläggningar och andra platser i övervakningszonen till en anläggning som godkänts för bearbetning eller bortskaffande av animaliska biprodukter, där produkterna bortskaffas eller bearbetas i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009.

Artikel 54

Åtgärder som ska tillämpas på livsmedels- och foderföretag, gränskontrollstationer, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra berörda platser i övervakningszonen, inklusive transportmedel

1.  
Den behöriga myndigheten ska tillämpa de åtgärder som avses i artiklarna 40 och 42–53 på livsmedels- och foderföretag, gränskontrollstationer, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra berörda platser i skyddszonen, inklusive transportmedel.
2.  
På de anläggningar och platser som avses i punkt 1 får den behöriga myndigheten tillämpa ytterligare åtgärder, som är anpassade till den specifika situationen, för att förhindra spridning av sjukdomen i kategori A inom och från övervakningszonen.

Artikel 55

Varaktighet för åtgärderna för sjukdomsbekämpning i övervakningszonen

1.  

Den behöriga myndigheten får upphäva de åtgärder för sjukdomsbekämpning som tillämpas i övervakningszonen i enlighet med avsnitten 1 och 3 i detta kapitel endast om den tid som fastställs i bilaga XI har förflutit och följande villkor är uppfyllda:

a) 

De krav som fastställs i artikel 39 ska ha uppfyllts i skyddszonen.

b) 

Ett representativt antal anläggningar som håller djur av förtecknade arter ska med gynnsamt resultat ha varit föremål för besök av officiella veterinärer, i enlighet med artikel 41.

2.  

Om den aktuella sjukdomen i kategori A överförs av en förtecknad vektor i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2018/1882 får den behöriga myndigheten

a) 

fastställa åtgärdernas varaktighet i övervakningszonen från fall till fall, med beaktande av de faktorer som påverkar risken för att sjukdomen sprids, och

b) 

föreskriva om införande av indikatordjur.Avsnitt 4

Undantag som är tillämpliga i restriktionszonen i händelse av ytterligare sjukdomsutbrott

Artikel 56

Undantag från förbuden mot förflyttning av djur i restriktionszonerna när restriktionsåtgärderna upprätthålls

1.  

När de förbud mot förflyttning av djur som föreskrivs i artiklarna 27 och 42 upprätthålls efter den tid som fastställs i bilaga XI på grund av att ytterligare utbrott av sjukdomen i kategori A har bekräftats officiellt, får den behöriga myndigheten under exceptionella omständigheter godkänna förflyttning av hållna djur av förtecknade arter från en anläggning i restriktionszonen i de fall som inte omfattas av undantagen i artiklarna 27 och 42, om

a) 

aktören har lämnat en motiverad ansökan om sådant godkännande,

b) 

riskerna med att godkänna sådan förflyttning har bedömts före godkännandet och bedömningen visar att risken för spridning av sjukdomen i kategori A är försumbar,

c) 

de officiella veterinärerna har utfört kliniska undersökningar och tagit prover för laboratorieundersökningar från djur av förtecknade arter, inklusive de djur som ska förflyttas, med gynnsamt resultat.

2.  
Om förflyttning av djur godkänns i enlighet med punkt 1 ska den behöriga myndigheten säkerställa att transporten uppfyller kraven i artikel 24.KAPITEL III

Återinsättning av landlevande djur på anläggningar i restriktionszoner

Artikel 57

Villkor för godkännande av återinsättning på den drabbade anläggningen

1.  

Den behöriga myndigheten får endast tillåta återinsättning på den drabbade anläggningen om

a) 

en slutlig rengöring och desinfektion och i tillämpliga fall bekämpning av insekter och gnagare

i) 

har utförts i enlighet med förfarandena i punkterna A och C i bilaga IV, med användning av lämpliga biocidprodukter för att säkerställa att det aktuella sjukdomsagenset i kategori A förstörs, och

ii) 

har dokumenteras på lämpligt sätt,

b) 

den övervakningsperiod som anges för den aktuella sjukdomen i bilaga II, räknat från den dag som den slutliga rengöringen och desinfektionen enligt led a utfördes, har förflutit.

2.  
Den behöriga myndigheten ska övervaka att den slutliga rengöringen och desinfektionen och i tillämpliga fall bekämpningen av insekter och gnagare på den drabbade anläggningen utförs i enlighet med kraven i punkt 1 a.
3.  
Den behöriga myndigheten får inte tillåta att hållna djur av förtecknade arter får tillträde till betesmark under den tid som den anses vara smittförande; denna tid ska fastställas efter en riskbedömning.
4.  

Om den slutliga rengöring och desinfektion och i tillämpliga fall bekämpning av insekter och gnagare som avses i punkt 1 av vederbörligen motiverade skäl inte har slutförts helt och hållet på den drabbade anläggningen, får den behöriga myndigheten genom undantag från punkt 1 godkänna återinsättning, förutsatt att

a) 

det har gått minst tre månader sedan den preliminära rengöring och desinfektion som avses i artikel 15 utfördes, och

b) 

den behöriga myndigheten, innan den beviljar godkännande, har bedömt riskerna med ett sådant godkännande, och bedömningen visar att risken för spridning av sjukdomen i kategori A är försumbar.

Artikel 58

Undantag från det krav som föreskrivs i artikel 55.1 b

Vid officiell bekräftelse av ett utbrott av en sjukdom i kategori A på livsmedels- och foderföretag, uppsamlingsplatser, gränskontrollstationer, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra berörda platser, inklusive transportmedel, får den behöriga myndigheten godkänna återinsättning av hållna djur av förtecknade arter för slakt, uppsamling, inspektion eller transport 24 timmar efter slutförande av

a) 

de åtgärder som avses i artiklarna 12, 14, 15, 17, 18 och 57.1 a, och

b) 

eventuella ytterligare åtgärder anpassade till den specifika situationen som tillämpas av den behöriga myndigheten.

Artikel 59

Krav för återinsättning av hållna djur av förtecknade arter på den drabbade anläggningen

1.  
Den behöriga myndigheten ska övervaka att återinsättningen med hållna djur av förtecknade arter på den drabbade anläggningen sker i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.
2.  

Hållna djur av förtecknade arter som är avsedda för återinsättning

a) 

får inte ha sitt ursprung på en anläggning som är föremål för de restriktioner som föreskrivs i kapitel III, och

b) 

ska provtas för laboratorieundersökning för att utesluta förekomsten av sjukdomen, med gynnsamt resultat, innan de återinsätts på anläggningen.

3.  

Vid tillämpning av punkt 2 b ska proven tas från

a) 

ett representativt antal av alla djur som ska sättas in på anläggningen, om alla sätts in vid samma tidpunkt och från samma ursprungsanläggning, eller

b) 

ett representativt antal djur från varje sändning, om alla djur ska sättas in vid olika tidpunkter eller från olika ursprungsanläggningar.

När det gäller daggamla kycklingar får den behöriga myndigheten besluta att inte utföra den provtagning för laboratorieundersökning som avses i punkt 2 b.

4.  

Hållna djur av förtecknade arter som är avsedda för återinsättning ska sättas in på anläggningarna

a) 

i alla epidemiologiska enheter och byggnader på den drabbade anläggningen,

b) 

företrädesvis samtidigt eller inom den övervakningsperiod som anges i bilaga II för den aktuella sjukdomen, räknat från den dag som det första djuret sattes in, eller

c) 

när det gäller en anläggning med utedrift eller när kravet i led a inte är praktiskt genomförbart, genom användning av indikatordjur som har provtagits för laboratorieundersökningar med gynnsamt resultat för den aktuella sjukdomen i kategori A innan de sätts in på anläggningen.

5.  

Officiella veterinärer ska genomföra minst ett besök på den drabbade anläggningen den sista dagen av den övervakningsperiod som anges i bilaga II för den aktuella sjukdomen, räknat från den dag som djuren sattes in på anläggningen, och under alla omständigheter tidigare än 30 dagar efter den dagen, och de ska åtminstone utföra

a) 

dokumentkontroller, inklusive analys av journaler över produktion, hälsa och spårbarhet,

b) 

kliniska undersökningar av hållna djur av förtecknade arter, och

c) 

provtagning av djur för laboratorieundersökning för att bekräfta eller utesluta förekomsten av den aktuella sjukdomen i kategori A.

6.  
Varje person som kommer till eller lämnar anläggningen ska iaktta lämpliga biosäkerhetsåtgärder för att förhindra spridning av den aktuella sjukdomen i kategori A.
7.  
Hållna djur av förtecknade arter får endast lämna anläggningen efter godkännande av den behöriga myndigheten och efter att den laboratorieundersökning som avses i punkt 5 c gett ett gynnsamt resultat.
8.  

Från den dag då djuren sattes in på anläggningen till dess att återinsättningen är avslutad i enlighet med artikel 61 ska aktören

a) 

uppdatera journalerna med hälso- och produktionsuppgifter för hållna djur av förtecknade arter, och

b) 

omedelbart anmäla betydande förändringar av produktionsuppgifterna och alla andra avvikelser till den behöriga myndigheten.

9.  
Om ovanlig dödlighet eller kliniska tecken på den aktuella sjukdomen i kategori A anmäls till den behöriga myndigheten under den tid som avses i punkt 8 ska de officiella veterinärerna utan dröjsmål ta prover för laboratorieundersökning för att utesluta förekomsten av den aktuella sjukdomen i kategori A.
10.  
Den behöriga myndigheten får undanta avgränsade anläggningar från en eller flera av de bestämmelser som fastställs i punkterna 1–9 efter att ha bedömt riskerna med ett sådant undantag och om bedömningen visar att risken för spridning av sjukdomen i kategori A är försumbar.

Artikel 60

Ytterligare krav när det gäller återinsättning på den drabbade anläggningen

1.  
Den behöriga myndigheten ska godkänna återinsättning på den drabbade anläggningen av andra djur än hållna förtecknade arter, med beaktande av risken för spridning av den aktuella sjukdomen i kategori A och risken för att vektorn överlever.
2.  
Den behöriga myndigheten får utöka vissa eller alla bestämmelser som föreskrivs i artiklarna 57 och 59, vid tillämpning av förebyggande avlivning i enlighet med artiklarna 7.4 och 9.4.

Artikel 61

Avslutad återinsättning på den drabbade anläggningen och upphävande av åtgärderna för sjukdomsbekämpning på den drabbade anläggningen

1.  
Återinsättningen på den drabbade anläggningen ska anses vara slutförd när de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 57 och 59, och i tillämpliga fall artikel 60, har slutförts framgångsrikt.
2.  
Den behöriga myndigheten ska upphäva alla åtgärder för sjukdomsbekämpning som tillämpas på den drabbade anläggningen i enlighet med denna förordning när återinsättningen anses vara slutförd i enlighet med punkt 1.KAPITEL IV

Åtgärder för sjukdomsbekämpning avseende vilda djur av förtecknade arter

Artikel 62

Åtgärder vid misstanke om en sjukdom i kategori A hos vilda djur av förtecknade arter

1.  
Vid misstanke om en sjukdom i kategori A hos vilda djur av förtecknade arter i enlighet med artikel 9.1, 9.3 och 9.4 i delegerad förordning (EU) 2020/689 ska den behöriga myndigheten omedelbart utföra en undersökning för att bekräfta eller utesluta förekomsten av den misstänkta förtecknade sjukdomen.
2.  
Vid den undersökning som avses i punkt 1 ska den behöriga myndigheten åtminstone organisera undersökning och provtagning för laboratorieundersökning av vilda djur av förtecknade arter som skjutits eller hittats döda, för att bekräfta eller utesluta förekomsten av sjukdomen i kategori A.
3.  

När det gäller kroppar av döda vilda djur hos vilka den aktuella sjukdomen i kategori A misstänks förekomma, ska den behöriga myndigheten, oavsett om de vilda djuren avlivats eller hittats döda, säkerställa

a) 

att de hela kropparna eller delar av de döda vilda djuren bortskaffas eller bearbetas i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009, och,

b) 

om det är genomförbart, att alla material eller ämnen som troligen är smittförande till följd av kontakt med kropparna av döda vilda djur eller de animaliska biprodukterna från dem genomgår rengöring och desinfektion eller bortskaffas i enlighet med officiella veterinärers anvisningar och under deras överinseende.

Artikel 63

Åtgärder vid utbrott en sjukdom i kategori A hos vilda djur av förtecknade arter

1.  

Vid officiell bekräftelse av ett utbrott av en sjukdom i kategori A hos vilda djur av förtecknade arter i enlighet med artikel 9.2, 9.3 och 9.4 i delegerad förordning (EU) 2020/689 får den behöriga myndigheten fastställa en smittad zon för att förhindra ytterligare spridning av sjukdomen, på grundval av

a) 

sjukdomsprofilen,

b) 

den uppskattade populationen av vilda djur av förtecknade arter,

c) 

de riskfaktorer som bidrar till spridningen av den aktuella sjukdomen i kategori A, särskilt risken för att en sjukdom i kategori A introduceras på anläggningar som håller djur av förtecknade arter,

d) 

provtagningsresultat, och

e) 

andra relevanta faktorer.

2.  

När det gäller kroppar av vilda djur hos vilka den aktuella sjukdomen i kategori A har bekräftats ska den behöriga myndigheten, oavsett om de vilda djuren avlivats eller hittats döda, säkerställa

a) 

att de hela kropparna eller delar av de döda vilda djuren bortskaffas eller bearbetas i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009, och,

b) 

om det är genomförbart, att alla material eller ämnen som troligen är smittförande till följd av kontakt med kropparna av döda vilda djur eller de animaliska biprodukterna från dem om möjligt genomgår rengöring och desinfektion eller bortskaffas i enlighet med officiella veterinärers anvisningar och under deras överinseende.

3.  

Den behöriga myndigheten får anpassa gränserna för den ursprungliga smittade zonen

a) 

för att bekämpa ytterligare spridning av den aktuella sjukdomen i kategori A, och

b) 

när ytterligare utbrott av sjukdomen i kategori A har bekräftats hos vilda djur.

4.  
Den behöriga myndigheten ska omedelbart underrätta aktörer, kliniska veterinärer, jägare, andra berörda behöriga myndigheter och alla andra fysiska eller juridiska personer som är berörda om sjukdomsutbrottet och de bekämpningsåtgärder som antagits.

Artikel 64

Åtgärder som ska tillämpas i den smittade zonen

1.  
I den smittade zon som fastställts i enlighet med artikel 63 ska den behöriga myndigheten organisera undersökning av vilda djur av förtecknade arter som skjutits eller hittats döda, inklusive provtagning för laboratorieundersökning vid behov.
2.  

I den smittade zonen ska den behöriga myndigheten åtminstone

a) 

genomföra riskreducerande åtgärder och förstärkta biosäkerhetsåtgärder för att förhindra att sjukdomen i kategori A sprids från de drabbade djuren och den smittade zonen till icke drabbade djur eller till människor,

b) 

förbjuda förflyttning av vilda djur av förtecknade arter och produkter av animaliskt ursprung därav i enlighet med delegerad förordning (EU) 2020/688 ( 5 ) och

c) 

säkerställa att alla kroppar av döda vilda djur av förtecknade arter, oavsett om djuren avlivats eller hittats döda, eller delar därav bortskaffas eller bearbetas i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009.

Artikel 65

Ytterligare åtgärder som ska tillämpas i den smittade zonen

För att undvika spridning av sjukdomen i kategori A i den smittade zonen får den behöriga myndigheten

a) 

reglera förflyttning av hållna djur av förtecknade arter,

b) 

reglera jakt och andra utomhusaktiviteter,

c) 

begränsa utfodringen av vilda djur av förtecknade arter, och

d) 

utforma och genomföra en utrotningsplan för sjukdomen i kategori A hos vilda djur av förtecknade arter om den epidemiologiska situationen kräver det.

Artikel 66

Funktionsduglig expertgrupp

Vid ett officiellt bekräftat utbrott av en sjukdom i kategori A hos vilda djur av förtecknade arter och om den behöriga myndigheten fastställer en smittad zon i enlighet med artikel 63, ska den behöriga myndigheten inrätta en funktionsduglig expertgrupp i enlighet med artikel 43 i förordning (EU) 2016/429 som ska bistå den behöriga myndigheten vid

a) 

bedömningar av den epidemiologiska situationen och dess utveckling,

b) 

avgränsning av den smittade zonen,

c) 

fastställande av lämpliga åtgärder som ska tillämpas i den smittade zonen i enlighet med detta kapitel och åtgärdernas varaktighet, och

d) 

utformning av en utrotningsplan i förekommande fall.

Artikel 67

Åtgärdernas varaktighet i den smittade zonen

Den behöriga myndigheten ska upprätthålla de åtgärder som tillämpas i den smittade zonen i enlighet med detta kapitel till dess att den epidemiologiska informationen visar att den berörda vilddjurspopulationen inte längre utgör någon risk för att en sjukdom i kategori A introduceras på anläggningar som håller djur av förtecknade arter och den funktionsdugliga gruppen rekommenderar att åtgärderna upphävs.KAPITEL V

Åtgärder för bekämpning av sjukdomar i kategori b och c hos landlevande djur

Artikel 68

Preliminära åtgärder för sjukdomsbekämpning som ska tillämpas när den behöriga myndigheten misstänker att en sjukdom i kategori B eller C förekommer i medlemsstater eller zoner som har beviljats sjukdomsfri status

Vid misstanke om en sjukdom i kategori B eller C i enlighet med artikel 9.1, 9.3 eller 9.4 i delegerad förordning (EU) 2020/689 i medlemsstater eller zoner som har beviljats sjukdomsfri status i enlighet med artikel 36.4 i förordning (EU) 2016/429 eller artikel 84.1 i delegerad förordning (EU) 2020/689 ska den behöriga myndigheten tillämpa de åtgärder som fastställs i

a) 

artiklarna 21, 22 och 23 i delegerad förordning (EU) 2020/689 när det gäller infektion med Brucella abortus, B. melitensis, B. suis, infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet, enzootisk bovin leukos, infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit, infektion med Aujeszkys sjukdom-virus och bovin virusdiarré,

b) 

artikel 35 i delegerad förordning (EU) 2020/689 när det gäller infektion med rabiesvirus, och

c) 

artikel 41 i delegerad förordning (EU) 2020/689 när det gäller infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24).

Artikel 69

Åtgärder för sjukdomsbekämpning som ska tillämpas när en sjukdom i kategori B eller C har bekräftats

Vid bekräftelse av en sjukdom i kategori B eller C i enlighet med artikel 9.2 i delegerad förordning (EU) 2020/689 i medlemsstater eller zoner som har beviljats sjukdomsfri status i enlighet med artikel 36.4 i förordning (EU) 2016/429 eller artikel 84.1 i delegerad förordning (EU) 2020/689 ska den behöriga myndigheten tillämpa de åtgärder som fastställs i

a) 

artiklarna 24–31 i delegerad förordning (EU) 2020/689 när det gäller infektion med Brucella abortus, B. melitensis och B. suis, infektion med Mycobacterium tuberculosis-komplexet, enzootisk bovin leukos, infektiös bovin rhinotrakeit/infektiös pustulär vulvovaginit, infektion med Aujeszkys sjukdom-virus och bovin virusdiarré,

b) 

artikel 36 i delegerad förordning (EU) 2020/689 när det gäller infektion med rabiesvirus, och

c) 

artikel 42 i delegerad förordning (EU) 2020/689 när det gäller infektion med blåtungevirus (serotyperna 1–24).DEL III

VATTENLEVANDE DJURKAPITEL I

Åtgärder för bekämpning av sjukdomar i kategori a hos vattenbruksdjurAvsnitt 1

Preliminära åtgärder för sjukdomsbekämpning vid misstanke om en sjukdom i kategori A hos vattenbruksdjur

Artikel 70

Aktörernas skyldigheter vid misstanke om en sjukdom i kategori A hos vattenbruksdjur på anläggningar

Vid misstanke om en sjukdom i kategori A hos vattenbruksdjur av förtecknade arter ska aktörerna vidta följande åtgärder för sjukdomsbekämpning för att förhindra att sjukdomen i kategori A sprids från de drabbade djur och vattenbruksanläggningar som de ansvarar för till icke drabbade vattenbruksdjur fram till dess att den behöriga myndigheten har uteslutit förekomsten av sjukdomen i kategori A:

a) 

Om det är tekniskt möjligt, isolera alla vattenbruksdjur på anläggningen som misstänks vara smittade med sjukdomen i kategori A.

b) 

Förhindra förflyttning av vattenbruksdjur till och från anläggningen.

c) 

Journalföra alla besök och förflyttningar till och från anläggningen.

d) 

Hålla alla produkter, redskap, material eller ämnen som troligen är kontaminerade med och troligen överför sjukdomar i kategori A isolerade och, om det är genomförbart, skyddade från vektorer och andra vattenlevande djur.

e) 

Vidta lämpliga biosäkerhetsåtgärder för att undvika spridning av sjukdomen i kategori A.

f) 

På begäran ge den behöriga myndigheten all relevant information om sjukdomen i kategori A.

g) 

Följa alla anvisningar avseende bekämpning av sjukdomen i kategori A som den behöriga myndigheten gett i enlighet med förordning (EU) 2016/429 och den här förordningen.

Artikel 71

Den behöriga myndighetens undersökning vid misstanke om en sjukdom i kategori A hos vattenbruksdjur på en anläggning

1.  
Vid misstanke om en sjukdom i kategori A hos vattenbruksdjur på en anläggning i enlighet med artikel 9.1, 9.3 och 9.4 i delegerad förordning (EU) 2020/689 ska den behöriga myndigheten omedelbart utföra en undersökning för att bekräfta eller utesluta förekomsten av den misstänkta förtecknade sjukdomen.
2.  

Den behöriga myndigheten ska vid undersökningen enligt punkt 1 säkerställa att de officiella veterinärerna åtminstone

a) 

gör kliniska undersökningar av vattenbruksdjur, och

b) 

tar prover för laboratorieundersökning.

Artikel 72

Preliminära restriktions- och biosäkerhetsåtgärder som ska tillämpas vid misstanke om en sjukdom i kategori A hos vattenbruksdjur

1.  

Vid misstanke om en sjukdom i kategori A på en anläggning ska den behöriga myndigheten anordna officiell övervakning av anläggningen och omedelbart införa följande preliminära restriktions- och biosäkerhetsåtgärder för att förhindra att sjukdomen i kategori A sprids från de drabbade vattenbruksdjuren och anläggningarna till icke drabbade vattenlevande djur:

a) 

Förbud mot förflyttning av vattenbruksdjur till och från anläggningen.

b) 

Förbud mot icke nödvändig förflyttning från anläggningen av transportmedel och utrustning.

c) 

Förbud mot slakt av vattenbruksdjur avsedda som livsmedel.

d) 

Beordra att alla vattenbruksdjur isoleras, om det är tekniskt genomförbart och anses nödvändigt.

e) 

Införa lämpliga metoder och åtgärder för att kontrollera fåglar och andra rovdjur, om det är praktiskt genomförbart.

2.  
Den behöriga myndigheten får beordra förebyggande avlivning av förtecknade arter på den drabbade anläggning där en sjukdom i kategori A misstänks förekomma, förutsatt att alla nödvändiga biosäkerhetsåtgärder och andra riskreducerande åtgärder tillämpas för att förhindra att sjukdomen i kategori A sprids från anläggningen.
3.  
Den behöriga myndigheten ska, genom undantag från artikel 10 i i förordning (EG) nr 1069/2009 och efter en riskbedömning, godkänna förflyttning av vattenbruksdjur enbart för omedelbar avlivning på en livsmedelsanläggning för sjukdomskontroll av vattenlevande djur eller en anläggning som godkänts för bearbetning eller bortskaffande av animaliska biprodukter i kategori 1 eller kategori 2 i enlighet med den förordningen. Godkännandet får beviljas först när de nödvändiga biosäkerhetsåtgärderna och andra riskreducerande åtgärder tillämpas för att förhindra att sjukdomen i kategori A sprids.
4.  
Alla animaliska biprodukter från vattenbruksdjur som har dött eller har avlivats i enlighet med denna artikel, inklusive blötdjursskal med mjukdelar, ska genom undantag från artikel 10 i i förordning (EG) nr 1069/2009 bearbetas eller bortskaffas som kategori 1- eller kategori 2-material i enlighet med den förordningen, så att det säkerställs att det aktuella sjukdomsagenset inaktiveras och så att sjukdomen inte överförs till andra vattenlevande djur.

Artikel 73

Förteckning och analys av journaler vid misstanke om en sjukdom i kategori A hos vattenbruksdjur

1.  

Vid misstanke om en sjukdom i kategori A ska den behöriga myndigheten beordra och kontrollera att aktörer på de anläggningar där en sjukdom i kategori A misstänks förekomma utan dröjsmål upprättar en uppdaterad förteckning över

a) 

arterna, kategorierna och kvantiteterna (antal, volym eller vikt) av alla vattenbruksdjur som hålls på anläggningen,

b) 

alla produkter, material eller ämnen som troligen är kontaminerade med eller troligen överför sjukdomen i kategori A, och

c) 

dödligheten inom varje epidemiologisk enhet på anläggningen, som registreras dagligen.

2.  
Inom ramen för den epidemiologiska undersökning som avses i artikel 57 i förordning (EU) 2016/429 ska de officiella veterinärerna, på de anläggningar där sjukdomen misstänks förekomma, analysera åtminstone de uppgifter som anges i artikel 186.1 i förordning (EU) 2016/429.

Artikel 74

Utvidgning av åtgärderna för sjukdomsbekämpning vid misstanke om en sjukdom i kategori A till andra anläggningar

För att förhindra spridning av en sjukdom i kategori A ska den behöriga myndigheten utföra en undersökning enligt artikel 71 och efter en riskbedömning utvidga de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 72 och 73 till att även omfatta

a) 

anläggningar som ligger i samma anläggningskrets som den anläggning där sjukdomen misstänks förekomma, eller som på grund av avstånd, hydrodynamiska förhållanden eller topografiska förhållanden löper ökad risk för att drabbas av det aktuella sjukdomsagenset från den anläggning där sjukdomen misstänks förekomma,

b) 

alla andra anläggningar än sådana som avses i led a som har ett direkt epidemiologiskt samband med den anläggning där sjukdomen misstänks förekomma.

Artikel 75

Tillfälliga restriktionszoner runt anläggningen

Den behöriga myndigheten får upprätta en tillfällig restriktionszon runt den anläggning där en sjukdom i kategori A misstänks förekomma och där preliminära åtgärder för sjukdomsbekämpning tillämpas i enlighet med artiklarna 72 och 73, med beaktande av

a) 

anläggningens läge i ett område med andra anläggningar som håller vattenbruksdjur av förtecknade arter bland vilka en sjukdom av kategori A misstänks förekomma,

b) 

förflyttning av djur i närheten av den misstänkta anläggningen,

c) 

den tid det tar innan sjukdomen i kategori A bekräftas i enlighet med artikel 77,

d) 

otillräcklig information om möjligt ursprung och introduktionsväg för den misstänkta sjukdomen i kategori A, och

e) 

sjukdomsprofilen, särskilt hur och med vilken hastighet sjukdomen överförs och sjukdomens överlevnadspotential i den berörda populationen vattenbruksdjur av förtecknade arter.

Artikel 76

Åtgärder som ska tillämpas vid misstanke om en sjukdom i kategori A på livsmedels- och foderföretag, reningsanläggningar, leveranscentraler, gränskontrollstationer, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra berörda platser, inklusive transportmedel

1.  

Vid misstanke om en sjukdom i kategori A i enlighet med artikel 9.1, 9.3 och 9.4 i delegerad förordning (EU) 2020/689 på livsmedels- och foderföretag, reningsanläggningar, leveranscentraler, gränskontrollstationer, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra berörda platser, inklusive transportmedel, ska den behöriga myndigheten tillämpa

a) 

åtgärderna i artiklarna 71–75, och

b) 

vid behov ytterligare åtgärder, som är anpassade till den specifika situationen, för att förhindra att sjukdomen i kategori A sprids från de misstänkta djuren, anläggningarna eller platserna till icke drabbade djur.

2.  
Den behöriga myndigheten ska tillämpa bestämmelserna i artiklarna 71–75 även på ursprungsanläggningarna för de djur eller produkter som finns på de anläggningar och platser som avses i punkt 1.Avsnitt 2

Åtgärder för sjukdomsbekämpning vid officiell bekräftelse av en sjukdom i kategori A hos vattenbruksdjur

Artikel 77

Officiell bekräftelse av en sjukdom i kategori A hos vattenbruksdjur

Den behöriga myndigheten ska officiellt bekräfta ett utbrott av en sjukdom i kategori A hos vattenbruksdjur när villkoren i artikel 9.2, 9.3 och 9.4 i delegerad förordning (EU) 2020/689 är uppfyllda.

Artikel 78

Åtgärder för sjukdomsbekämpning vid officiell bekräftelse av ett utbrott av en sjukdom i kategori A på en anläggning

1.  

Efter en officiell bekräftelse av ett utbrott av en sjukdom i kategori A i enlighet med artikel 77 ska den behöriga myndigheten, utöver de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 72 och 73, beordra att följande åtgärder för sjukdomsbekämpning omedelbart tillämpas under de officiella veterinärernas överinseende på den anläggning där ett utbrott av en sjukdom i kategori A officiellt har bekräftats:

a) 

Fisk och kräftdjur av förtecknade arter ska avlivas så snart som möjligt och blötdjur av förtecknade arter ska avlägsnas från vattnet så snart som möjligt.

b) 

De djur som avses i led a ska genom undantag från artikel 10 i i förordning (EG) nr 1069/2009 bortskaffas som kategori 1- eller kategori 2-material i enlighet med den förordningen.

c) 

De åtgärder som föreskrivs i leden a och b ska vidtas

i) 

på den anläggning där ett utbrott av en sjukdom i kategori A officiellt har bekräftats, med bearbetning på plats, eller

ii) 

på en livsmedelsanläggning för sjukdomskontroll av vattenlevande djur eller på en anläggning som godkänts i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009 för bearbetning eller bortskaffande på ett sätt som förhindrar spridning av sjukdomen i kategori A.

d) 

Vattenbruksdjur av icke-förtecknade arter ska så snart som möjligt avlivas eller slaktas för att användas som livsmedel eller, när det gäller blötdjur, avlägsnas från vattnet i enlighet med punkt 1 b.

e) 

Lämpliga åtgärder ska tillämpas för att begränsa eventuell spridning av sjukdomen i kategori A till och från vilda vattenlevande djur som skulle kunna vara i epidemiologisk kontakt med anläggningen.

f) 

Alla potentiellt smittförande produkter, material eller ämnen ska isoleras till dess att

i) 

de har bortskaffats i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009, när det gäller animaliska biprodukter,

ii) 

de genom undantag från artikel 10 i i förordning (EG) nr 1069/2009 har bortskaffats eller bearbetats som kategori 1- eller kategori 2-material i enlighet med den förordningen, när det gäller produkter av animaliskt ursprung,

iii) 

åtgärderna för rengöring och desinfektion har genomförts i enlighet med bestämmelserna i artikel 80, när det gäller material och ämnen som är lämpade för rengöring och desinfektion, och

iv) 

de har avlägsnats från anläggningen och bortskaffats under överinseende av officiella veterinärer, när det gäller foder och andra material som inte är lämpade för rengöring och desinfektion.

2.  

Den behöriga myndigheten ska beordra och övervaka

a) 

att transporten från den drabbade anläggningen av de animaliska biprodukter som avses i punkt 1 f i och av de produkter av animaliskt ursprung som avses i punkt 1 f ii är förenlig med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1069/2009, och

b) 

att transporten från den drabbade anläggningen av material eller ämnen som avses i punkt 1 f iv är förenlig med den behöriga myndighetens anvisningar om biosäkerhet och bioskydd för att förhindra spridning av sjukdomsagens i kategori A.

3.  
Genom undantag från punkt 1 a får den behöriga myndigheten efter en riskbedömning tillåta att fisk eller kräftdjur slaktas eller att blötdjur avlägsnas från vattnet för användning som livsmedel, på anläggningen eller en livsmedelsanläggning för sjukdomskontroll av vattenlevande djur, förutsatt att lämpliga biosäkerhetsåtgärder och andra nödvändiga riskreducerande åtgärder vidtas för att förhindra att sjukdomen i kategori A sprids. Alla animaliska biprodukter som är en följd av det undantaget ska genom undantag från artikel 10 i i förordning (EG) nr 1069/2009 bearbetas eller bortskaffas som kategori 1- eller kategori 2-material i enlighet med den förordningen.
4.  
Genom undantag från punkt 1 d får den behöriga myndigheten efter en riskbedömning besluta att inte avliva, slakta eller avlägsna vattenbruksdjur av icke-förtecknade arter från vattnet, förutsatt att lämpliga riskreducerande åtgärder tillämpas för att förhindra att den aktuella sjukdomen i kategori A sprids från anläggningen.
5.  
Genom undantag från punkt 1 f ii får den behöriga myndigheten efter en riskbedömning tillåta att produkter av animaliskt ursprung släpps ut på marknaden i enlighet med artikel 83.

Artikel 79

Särskilda undantag från bekämpningsåtgärder på anläggningar där förtecknade arter hålls för vetenskapliga ändamål eller i syfte att bevara utrotningshotade arter

1.  

Den behöriga myndigheten får bevilja undantag från de åtgärder som föreskrivs i artikel 78.1 a och c vid officiell bekräftelse av en sjukdom i kategori A på anläggningar där förtecknade arter hålls för vetenskapliga ändamål eller i syfte att bevara utrotningshotade arter, förutsatt

a) 

att djurhälsostatusen i den berörda medlemsstaten, eller i andra medlemsstater, inte äventyras, och

b) 

att alla lämpliga biosäkerhetsåtgärder som anges i artikel 78 vidtas för att förebygga risken för spridning av sjukdomsagenset i kategori A.

2.  

Om ett undantag beviljas i enlighet med punkt 1 ska den behöriga myndigheten säkerställa att de vattenbruksdjur av förtecknade arter som omfattas av undantaget

a) 

hålls i lokaler där lämpliga biosäkerhetsåtgärder vidtagits för att undvika spridning av den aktuella sjukdomen i kategori A, och

b) 

är föremål för ytterligare övervakning och laboratorieundersökning och inte förflyttas från anläggningen förrän laboratorietesterna har visat att de inte utgör någon risk för ytterligare spridning av den aktuella sjukdomen i kategori A.

Artikel 80

Rengöring och desinfektion

1.  

Den behöriga myndigheten ska beordra aktörerna att, omedelbart efter att åtgärderna för sjukdomsbekämpning enligt artikel 78 slutförts, rengöra och desinficera

a) 

anläggningen, i den mån den behöriga myndigheten anser att det är tekniskt möjligt,

b) 

all utrustning som används i djurhållningen, inklusive men inte begränsat till utfodring, klassificering, behandling, vaccinering och arbetsbåtar,

c) 

all utrustning som används i produktionen, inklusive men inte begränsat till burar, nät, ställningar, kassar och rep,

d) 

alla skyddskläder eller all säkerhetsutrustning som används av aktörer och besökare, och

e) 

alla transportmedel, inklusive behållare och annan utrustning som används för att förflytta smittade djur eller personal som varit i kontakt med smittade djur.

2.  

Rengöring och desinfektion enligt punkt 1 ska utföras

a) 

i enlighet med ett protokoll som den behöriga myndigheten och aktören kommit överens om, och

b) 

under officiella veterinärers överinseende.

Artikel 81

Driftuppehåll på den drabbade anläggningen

Den behöriga myndigheten ska beordra aktörerna att, efter rengöring och desinfektion enligt artikel 80, ha en tomtid på den drabbade anläggningen under den tid som anges i bilaga XIII.

Artikel 82

Utvidgning av åtgärderna för sjukdomsbekämpning vid bekräftelse av en sjukdom i kategori A

För att förhindra spridning av en sjukdom i kategori A ska den behöriga myndigheten göra en undersökning enligt artikel 71 och efter en riskbedömning utvidga vissa eller alla åtgärder enligt artiklarna 78, 80 och 81 till att även omfatta

a) 

anläggningar i samma anläggningskrets eller som på grund av avstånd, hydrodynamiska förhållanden eller topografiska förhållanden löper ökad risk att drabbas av det aktuella sjukdomsagenset från den misstänkta anläggning där sjukdomen har bekräftats,

b) 

alla anläggningar som i den undersökning som avses i artikel 57 i förordning (EU) 2016/429 har uppvisat ett direkt epidemiologiskt samband med den anläggning där sjukdomen har bekräftats.

Artikel 83

Utsläppande på marknaden av produkter av animaliskt ursprung från vattenbruksdjur av förtecknade arter som framställts på smittade anläggningar

1.  

När den behöriga myndigheten beviljar undantag i enlighet med artikel 78.5 får den tillåta att produkter av animaliskt ursprung släpps ut på marknaden endast om följande villkor är uppfyllda:

a) 

Fisk ska vara slaktad och urtagen före avsändning.

b) 

Blötdjur och kräftdjur ska vara fullständigt spårbara och bearbetade till icke-viabla produkter som inte överlever om de släpps ut i vatten igen före avsändning.

När rening är nödvändig före bearbetning och utsläppande på marknaden ska den utföras på en livsmedelsanläggning för sjukdomskontroll av vattenlevande djur eller en reningsanläggning som garanterar biosäkerheten.

2.  

De produkter av animaliskt ursprung som avses i punkt 1 ska vara avsedda

a) 

direkt för slutkonsumenten, eller

b) 

för vidare bearbetning på en livsmedelsanläggning för sjukdomskontroll av vattenlevande djur.

Artikel 84

Åtgärder som ska tillämpas vid bekräftelse av en sjukdom i kategori A på livsmedels- och foderföretag, reningsanläggningar, leveranscentraler, gränskontrollstationer eller andra berörda platser, inklusive transportmedel

1.  

Vid bekräftelse av en sjukdom i kategori A i enlighet med artikel 77 på livsmedels- och foderföretag, reningsanläggningar, leveranscentraler, gränskontrollstationer eller andra berörda platser, inklusive transportmedel, ska den behöriga myndigheten tillämpa

a) 

de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 78, 80 och 81, och

b) 

vid behov ytterligare åtgärder, som är anpassade till den specifika situationen, för att förhindra att sjukdomen sprids från de drabbade djuren, anläggningarna eller platserna till icke drabbade djur.

2.  
Den behöriga myndigheten ska tillämpa bestämmelserna i artiklarna 78, 80 och 81 även på ursprungsanläggningarna för de djur eller produkter som finns på de anläggningar och platser som avses i punkt 1.KAPITEL II

Åtgärder för bekämpning av sjukdomar i kategori A hos vattenbruksdjur i restriktionszonenAvsnitt 1

Allmänna åtgärder för sjukdomsbekämpning i restriktionszonen

Artikel 85

Upprättande av en restriktionszon

1.  

Vid officiell bekräftelse av ett utbrott av en sjukdom i kategori A på en anläggning, ett livsmedels- och foderföretag, en anläggning för animaliska biprodukter eller andra berörda platser, inklusive transportmedel, ska den behöriga myndigheten omedelbart upprätta en restriktionszon runt den drabbade anläggningen eller platsen som inbegriper

a) 

en skyddszon runt den anläggning eller plats där en sjukdom i kategori A har bekräftats,

b) 

en övervakningszon runt skyddszonen, och

c) 

vid behov ytterligare restriktionszoner runt omkring eller angränsande till skydds- och övervakningszonerna, på grundval av kriterierna i artikel 64.1 i förordning (EU) 2016/429.

2.  

Zonernas utsträckning ska fastställas från fall till fall, med beaktande av de faktorer som påverkar risken för att sjukdomen sprids. Därvidlag ska den behöriga myndigheten beakta följande uppgifter och kriterier:

a) 

Uppgifter från den epidemiologiska undersökning som avses i artikel 57 i förordning (EU) 2016/429.

b) 

Relevanta hydrodynamiska uppgifter.

c) 

De kriterier som anges i artikel 64.1 i förordning (EU) 2016/429.

d) 

De kriterier som fastställs i bilaga XIV till den här förordningen.

3.  
Den behöriga myndigheten ska anpassa den ursprungliga restriktionszonens gränser, inklusive skydds-, övervaknings- och de ytterligare restriktionszonernas gränser, vid överlappning av två eller fler restriktionszoner på grund av ytterligare utbrott av en sjukdom i kategori A.
4.  

Genom undantag från punkt 1 får den behöriga myndigheten, på grund av särskilda geografiska, hydrodynamiska och epidemiologiska omständigheter och efter en riskbedömning som tar hänsyn till sjukdomsprofilen,

a) 

inte upprätta restriktionszonen enligt punkt 1 runt den smittade anläggningen eller platsen,

b) 

upprätta en restriktionszon bestående av en skyddszon utan någon angränsande övervakningszon, och

c) 

inte upprätta en restriktionszon när en sjukdom i kategori A har bekräftats på livsmedels- och foderföretag, reningsanläggningar, leveranscentraler, gränskontrollstationer, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra berörda platser, inklusive transportmedel.

5.  

Den behöriga myndigheten får, i den utsträckning som är nödvändig och efter en riskbedömning som tar hänsyn till geografiska, hydrodynamiska och epidemiologiska omständigheter och till sjukdomsprofilen, göra undantag från bestämmelserna i detta kapitel

a) 

i de ytterligare restriktionszonerna, och

b) 

om den behöriga myndigheten beslutar att upprätta restriktionszonen när ett utbrott av en sjukdom i kategori A inträffar på de anläggningar eller andra berörda platser som avses i punkt 4 c.

Artikel 86

Åtgärder som ska tillämpas i restriktionszonen

1.  
Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål upprätta och regelbundet uppdatera en förteckning över alla anläggningar i restriktionszonen som håller vattenbruksdjur av förtecknade arter, inklusive djurarter, djurkategorier och uppskattat antal djur på varje anläggning.
2.  
På anläggningarna i restriktionszonen får den behöriga myndigheten, på grundval av den epidemiologiska informationen eller andra relevanta belägg och efter en riskbedömning, utföra förebyggande avlivning eller slakt för användning som livsmedel av vattenbruksdjur av förtecknade arter, eller i fråga om blötdjur avlägsna dem från vattnet, i enlighet med artikel 78.1 a och 78.2.
3.  
All provtagning på anläggningar i restriktionszonen som håller vattenbruksdjur av förtecknade arter för andra ändamål än att bekräfta eller utesluta förekomsten av den aktuella sjukdomen i kategori A ska godkännas av den behöriga myndigheten.Avsnitt 2

Åtgärder för sjukdomsbekämpning i skyddszonen

Artikel 87

Åtgärder som ska tillämpas på anläggningar i skyddszonen som håller vattenbruksdjur

1.  

Den behöriga myndigheten ska beordra aktörer som i skyddszonen driver andra anläggningar för djurhållning med vattenbruksdjur, oberoende av art, än den anläggning där sjukdomen i kategori A har bekräftats, att vidta åtminstone följande åtgärder för att förhindra och bekämpa spridning av sjukdomen:

a) 

Utan dröjsmål uppdatera uppgifterna i den förteckning som föreskrivs i artikel 73.1.

b) 

Om det är praktiskt genomförbart, vidta lämpliga åtgärder för att begränsa eventuell spridning av sjukdomen i kategori A till och från vilda vattenlevande djur som skulle kunna vara i epidemiologisk kontakt med anläggningen.

c) 

Förhindra att vattenbruksdjur avlägsnas från den anläggning där de hålls, såvida det inte har godkänts av den behöriga myndigheten.

d) 

Vidta lämpliga biosäkerhetsåtgärder för alla produkter, redskap, material eller ämnen som kan sprida den aktuella sjukdomen i kategori A.

e) 

Begränsa antalet besökare till så många som absolut behövs för att driva anläggningen på korrekt sätt.

f) 

Om det är praktiskt genomförbart, använda lämpliga rengörings- och desinfektionsmedel vid anläggningens ingång och utgång.

2.  
Den behöriga myndigheten ska beordra och övervaka att aktören i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009 har bearbetat eller bortskaffat animaliska biprodukter från vattenbruksdjur av förtecknade arter som dött eller avlivats, inklusive blötdjursskal med mjukdelar, som material i berörd kategori på anläggningar i skyddszonen som håller förtecknade arter.
3.  
Den behöriga myndigheten får efter en riskbedömning besluta att artiklarna 87 och 88 endast ska tillämpas på vattenbruksdjur av förtecknade arter.

Artikel 88

Besök av officiella veterinärer på anläggningar i skyddszonen

1.  
Den behöriga myndigheten ska säkerställa att officiella veterinärer gör minst ett besök på alla anläggningar som avses i artikel 87, så snart som möjligt och utan dröjsmål efter en officiell bekräftelse av ett utbrott av en sjukdom i kategori A, och då prioriterar anläggningar som enligt den behöriga myndighetens bedömning löper hög risk att drabbas av eller sprida sjukdomen.
2.  

Vid de besök som avses i punkt 1 ska de officiella veterinärerna utföra åtminstone följande verksamhet:

a) 

Dokumentkontroll och analys av journaler.

b) 

Kontroll av genomförandet av de åtgärder som är avsedda att förhindra introduktion eller spridning av den aktuella sjukdomen i kategori A i enlighet med artikel 87.

c) 

Klinisk undersökning av vattenbruksdjur av förtecknade arter.

d) 

Vid behov provtagning för laboratorieundersökning för att bekräfta eller utesluta förekomsten av den aktuella sjukdomen i kategori A.

3.  
Den behöriga myndigheten får ställa krav på ytterligare veterinärbesök på anläggningarna för att följa upp situationen.
4.  
Den behöriga myndigheten ska journalföra verksamhet och besök som avses i punkterna 1, 2 och 3 och resultaten därav.

Artikel 89

Förbud avseende förflyttning av vattenbruksdjur, produkter av vattenbruksdjur, andra ämnen och material inom, till eller från skyddszonen

1.  

Den behöriga myndigheten ska förbjuda följande förflyttningar inom restriktionszonen:

a) 

Förflyttning av vattenbruksdjur av förtecknade arter mellan anläggningar i skyddszonen.

b) 

Förflyttning av vattenbruksdjur av förtecknade arter till eller från skyddszonen.

c) 

All förflyttning från anläggningar i skyddszonen av transportmedel och utrustning, produkter, material eller ämnen som kan överföra den aktuella sjukdomen i kategori A.

d) 

Transport av vattenbruksdjur med brunnbåtar genom skyddszonen.

e) 

Avsändande av obearbetade animaliska biprodukter från vattenbruksdjur av alla arter från anläggningar i skyddszonen.

2.  
Den behöriga myndigheten får efter en riskbedömning utvidga förbuden i punkt 1 a–d till att även gälla djur av icke-förtecknade arter och produkter av dem.

Artikel 90

Allmänna villkor för att bevilja undantag från förbud mot förflyttning och transport av vattenlevande djur och produkter i skyddszonen

1.  
Genom undantag från de förbud som föreskrivs i artikel 89.1 får den behöriga myndigheten godkänna förflyttning och transport av vattenlevande djur och produkter i de fall som omfattas av artiklarna 91–94 på de särskilda villkor som föreskrivs i de artiklarna och de allmänna villkor som anges i punkt 2 i denna artikel.
2.  

När den behöriga myndigheten beviljar undantag enligt punkt 1 ska den säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

a) 

All förflyttning ska ske uteslutande via bestämda rutter, som överenskommits med den behöriga myndigheten, utan avlastning eller uppehåll.

b) 

Vattenbyte och utsläpp av vatten under transporten ska ske i områden, på anläggningar och på platser för vattenbyte som godkänts av den behöriga myndigheten.

c) 

Transportmedlen ska vara konstruerade och underhållas på ett sådant sätt att de kan rengöras och desinficeras på rätt sätt.

d) 

Transportmedlen ska rengöras och desinficeras

i) 

före transport, och

ii) 

efter transport under överinseende av den officiella veterinären.

e) 

Alla andra kompletterande biosäkerhetsåtgärder som den behöriga myndigheten anser nödvändiga ska vidtas i samband med transport.

Artikel 91

Särskilda villkor för slakt och förflyttning för slakt eller bearbetning av vattenbruksdjur av förtecknade arter från anläggningar i skyddszonen

1.  

Vattenbruksdjur från anläggningar i skyddszonen som håller förtecknade arter får

a) 

slaktas på anläggningen i enlighet med de biosäkerhetsåtgärder som den behöriga myndigheten fastställt, eller

b) 

förflyttas för omedelbar slakt för användning som livsmedel till en livsmedelsanläggning för sjukdomskontroll av vattenlevande djur, eller,

c) 

i fråga om blötdjur, avlägsnas från vattnet och förflyttas till en livsmedelsanläggning för sjukdomskontroll av vattenlevande djur för rening, vid behov, och vidare bearbetning.

2.  
Den behöriga myndigheten får, efter en riskbedömning på grundval av relevanta epidemiologiska data, begränsa tillämpningen av åtgärder enligt punkt 1 till anläggningar som enbart håller vattenbruksdjur av de arter som förtecknas i tredje kolumnen i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1882.
3.  

När den behöriga myndighet som är ansvarig för livsmedelsanläggningen för sjukdomskontroll av vattenlevande djur godkänner förflyttning av vattenbruksdjur enligt punkt 1 b ska den

a) 

underrättas om avsikten att sända vattenbruksdjur av förtecknade arter till livsmedelsanläggningen för sjukdomskontroll av vattenlevande djur,

b) 

gå med på att ta emot vattenbruksdjuren i fråga,

c) 

övervaka och bekräfta för den avsändande behöriga myndigheten att djuren har slaktats,

d) 

säkerställa att vattenbruksdjur av förtecknade arter med ursprung i skyddszonen hålls åtskilda från vattenbruksdjur av förtecknade arter med ursprung utanför skyddszonen och att de slaktas eller bearbetas separat från de djuren,

e) 

övervaka slakten eller bearbetningen,

f) 

säkerställa att rengöring och desinfektion av lokalerna har slutförts innan vattenbruksdjur från anläggningar utanför skyddszonen slaktas eller bearbetas,

g) 

säkerställa att produkter av animaliskt ursprung från vattenbruksdjur uppfyller de särskilda villkoren för utsläppande på marknaden i artikel 92, och

h) 

säkerställa att animaliska biprodukter från slakt eller andra förfaranden som avses i punkt 1 bearbetas eller bortskaffas i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009.

Artikel 92

Särskilda villkor för utsläppande på marknaden av produkter av animaliskt ursprung från vattenbruksdjur av förtecknade arter som framställts på anläggningar i skyddszonen som inte drabbats

1.  

Den behöriga myndigheten får bevilja utsläppande på marknaden av produkter av animaliskt ursprung från vattenbruksdjur av förtecknade arter på anläggningar i skyddszonen som inte drabbats, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a) 

Fisk ska vara slaktad och urtagen före avsändning.

b) 

Blötdjur och kräftdjur ska vara fullständigt spårbara och bearbetade till icke-viabla produkter som inte överlever om de släpps ut i vatten igen före avsändning.

2.  

De produkter av animaliskt ursprung som avses i punkt 1 ska vara avsedda

a) 

för direkt leverans till slutkonsumenten eller,

b) 

för vidare bearbetning på en livsmedelsanläggning för sjukdomskontroll av vattenlevande djur.

Artikel 93

Särskilda villkor för godkännande av transport av obearbetade animaliska biprodukter från anläggningar i skyddszonen

Den behöriga myndigheten får godkänna transport av obearbetade animaliska biprodukter från vattenbruksdjur av förtecknade arter från anläggningar i skyddszonen till en anläggning för vidare bearbetning i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009.

Artikel 94

Riskreducerande åtgärder avseende viss verksamhet som gäller vattenlevande djur i skyddszonen

1.  

Den behöriga myndigheten får efter en riskbedömning vidta riskreducerande åtgärder när det gäller

a) 

kommersiellt fiske och fritidsfiske i skyddszonen,

b) 

annan verksamhet som rör vattenlevande djur i skyddszonen och kan utgöra en risk för att sjukdomen sprids, och

c) 

transport av båtar som används för underhållsarbete och behandling av vattenlevande djur i skyddszonen.

2.  
Inom ramen för de åtgärder som anges i punkt 1 får den behöriga myndigheten i tillämpliga fall beordra rengöring och desinfektion av utrustning som har varit i vatten som ligger i skyddszonen.

Artikel 95

Åtgärder som ska tillämpas på livsmedels- och foderföretag, reningsanläggningar, leveranscentraler, gränskontrollstationer, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra berörda platser i skyddszonen, inklusive transportmedel

1.  
Den behöriga myndigheten ska tillämpa de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 87–93 på livsmedels- och foderföretag, reningsanläggningar, leveranscentraler, gränskontrollstationer, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra berörda platser i skyddszonen, inklusive transportmedel.
2.  
På de anläggningar och platser som avses i punkt 1 får den behöriga myndigheten tillämpa ytterligare åtgärder, som är anpassade till den specifika situationen, för att förhindra spridning av sjukdomen i kategori A inom och från skyddszonen.

Artikel 96

Avlägsnande av vattenbruksdjur från drabbade anläggningar och riskreducerande åtgärder

1.  
Den behöriga myndigheten ska fastställa en tidpunkt när vattenbruksdjur på alla smittade anläggningar senast ska avlägsnas.
2.  
Den behöriga myndigheten får efter en riskbedömning besluta att punkt 1 också ska tillämpas på anläggningar i skyddszonen där sjukdomen i kategori A inte har bekräftats, för att bekämpa och förhindra eventuell spridning av sjukdomen.
3.  
Efter att vattenbruksdjuren har avlägsnats enligt punkt 1 ska rengöring och desinfektion utföras och driftuppehåll göras i enlighet med artiklarna 80 respektive 81.
4.  
Den behöriga myndigheten ska beordra samtidiga driftuppehåll på de drabbade anläggningarna och de anläggningar som valts ut i enlighet med punkt 2.
5.  
Det samtidiga driftuppehåll som avses i punkt 4 ska vara under den tid som fastställs i bilaga XIII.

Artikel 97

Varaktighet för åtgärderna för sjukdomsbekämpning i skyddszonen, återutsättning i anläggningar som ligger i skyddszonen

1.  

Den behöriga myndigheten ska upprätthålla åtgärderna för sjukdomsbekämpning i skyddszonen enligt avsnitt 2 i detta kapitel till dess att

a) 

åtgärderna i artikel 96 har vidtagits och slutförts, och

b) 

den behöriga myndigheten på grundval av resultatet av de undersökningar som gjorts i enlighet med artikel 88 har uteslutit alla förekomster av den aktuella sjukdomen i kategori A på de andra anläggningarna i skyddszonen.

2.  

När villkoren i punkt 1 är uppfyllda

a) 

ska den behöriga myndigheten tillämpa åtgärderna i avsnitt 3 i detta kapitel i skyddszonen under den tid som anges i artikel 101, och

b) 

får djuren återutsättas i de anläggningar som avses i artikel 96.1 och 96.2 och som ligger i en tidigare skyddszon.Avsnitt 3

Åtgärder för sjukdomsbekämpning i övervakningszonen

Artikel 98

Åtgärder som ska tillämpas på anläggningar i övervakningszonen

1.  
I övervakningszonen ska den behöriga myndigheten beordra att de åtgärder som föreskrivs i artikel 87 tillämpas på alla anläggningar som håller vattenbruksdjur av förtecknade arter.
2.  
Officiella veterinärer ska besöka de anläggningar som avses i punkt 1 och utföra den verksamhet som föreskrivs i artikel 88.2 efter behov.
3.  
Anläggningar i övervakningszonen ska övervakas, vilket också innefattar besök och provtagning enligt punkt 1 i bilaga XV.
4.  
Övervakningen enligt punkt 3 ska bedrivas av den behöriga myndigheten.

Artikel 99

Åtgärder avseende förflyttning och transport av vattenbruksdjur inom, till och från övervakningszonen

1.  
Den behöriga myndigheten ska förbjuda all förflyttning av vattenbruksdjur från anläggningar i övervakningszonen för slakt, vidareodling eller utsättning i naturen utanför övervakningszonen.
2.  
Den behöriga myndigheten ska säkerställa att all transport av vattenbruksdjur av förtecknade arter inom eller till övervakningszonen genomförs på de villkor som anges i artiklarna 90 a–e och 91.
3.  
Den behöriga myndigheten får beordra att lämpliga kompletterande biosäkerhetsåtgärder tillämpas på transporten, inklusive avlastningen på den utsedda destinationsanläggningen, för att bekämpa och förhindra eventuell spridning av sjukdomen.
4.  
Genom undantag från punkt 1 och i samförstånd med den behöriga myndigheten på destinationen får den behöriga myndigheten godkänna förflyttning av vattenbruksdjur, förutsatt att lämpliga biosäkerhetsåtgärder tillämpas för att förhindra att sjukdomen i kategori A sprider sig.

Artikel 100

Åtgärder som ska tillämpas på livsmedels- och foderföretag, reningsanläggningar, leveranscentraler, gränskontrollstationer, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra berörda platser i övervakningszonen, inklusive transportmedel

1.  
Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål beordra att åtgärderna enligt artiklarna 98 och 99 tillämpas på livsmedels- och foderföretag, reningsanläggningar, leveranscentraler, gränskontrollstationer, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra berörda platser i övervakningszonen, inklusive transportmedel.
2.  
På de platser som avses i punkt 1 får den behöriga myndigheten tillämpa ytterligare åtgärder, som är anpassade till den specifika situationen, för att förhindra spridning av sjukdomen i kategori A inom och från övervakningszonen.

Artikel 101

Varaktighet för åtgärderna för sjukdomsbekämpning i övervakningszonen

Den behöriga myndigheten ska upphäva de åtgärder för sjukdomsbekämpning som föreskrivs i detta avsnitt när den övervakningsperiod som anges i punkt 2 i bilaga XV för den aktuella sjukdomen i kategori A har förflutit med gynnsamt resultat.KAPITEL III

Åtgärder för sjukdomsbekämpning avseende vilda vattenlevande djur

Artikel 102

Åtgärder vid ett misstänkt fall av en sjukdom i kategori A hos vilda vattenlevande djur av förtecknade arter

Vid ett misstänkt fall av en sjukdom i kategori A hos vilda vattenlevande djur av förtecknade arter i enlighet med artikel 9.1, 9.3 och 9.4 delegerad förordning (EU) 2020/689 ska den behöriga myndigheten

a) 

omedelbart utföra en undersökning av vilda vattenlevande djur av förtecknade arter som fiskats, fångats, samlats in eller hittats döda för att bekräfta eller utesluta förekomsten av sjukdomen i kategori A, i enlighet med artikel 71.2,

b) 

säkerställa att alla animaliska biprodukter från de vilda vattenlevande djur av förtecknade arter som misstänks vara smittade, inklusive blötdjursskal med mjukdelar, bearbetas eller bortskaffas som kategori 1- eller kategori 2-material i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009,

c) 

säkerställa att alla material eller ämnen som troligen har kontaminerats av djur som misstänkts vara drabbade eller av animaliska biprodukter från de djuren, om det är praktiskt genomförbart, genomgår rengöring och desinfektion eller bortskaffas i enlighet med officiella veterinärers anvisningar och under deras överinseende, och

d) 

lämna relevant information till de aktörer eller myndigheter som ansvarar för hanteringen av den berörda djurpopulationen.

Artikel 103

Åtgärder vid utbrott av en sjukdom i kategori A hos vilda vattenlevande djur av förtecknade arter

1.  

Vid ett officiellt bekräftat fall av en sjukdom i kategori A hos vilda vattenlevande djur av förtecknade arter ska den behöriga myndigheten fastställa en smittad zon på grundval av

a) 

de hydrodynamiska, topografiska och epidemiologiska förhållandena,

b) 

sjukdomsprofilen och den uppskattade populationen av vattenlevande djur av förtecknade arter, och

c) 

de riskfaktorer som bidrar till spridningen av den aktuella sjukdomen i kategori A, särskilt de som är förknippade med risken för att sjukdomen introduceras på anläggningar som håller vattenlevande djur av förtecknade arter.

2.  

Den behöriga myndigheten får anpassa gränserna för den ursprungliga smittade zonen

a) 

för att bekämpa ytterligare spridning av den aktuella sjukdomen i kategori A, och

b) 

när ytterligare utbrott av sjukdomen i kategori A har bekräftats hos vilda djur.

3.  
Den behöriga myndigheten ska omedelbart informera aktörer, andra berörda behöriga myndigheter, berörda veterinärer och alla andra fysiska eller juridiska personer som är berörda, om sjukdomsutbrottet och de bekämpningsåtgärder som antagits.

Artikel 104

Åtgärder som ska tillämpas i den smittade zonen

1.  

I den smittade zon som fastställts i enlighet med artikel 103 ska den behöriga myndigheten

a) 

genomföra riskreducerande åtgärder och förstärkta biosäkerhetsåtgärder för att förhindra att sjukdomen i kategori A sprids från de drabbade djuren och den smittade zonen till icke drabbade djur och områden,

b) 

förbjuda människor att från den smittade zonen förflytta vilda vattenlevande djur av förtecknade arter och produkter av animaliskt ursprung från de djuren,

c) 

genom undantag från artikel 10 i i förordning (EG) nr 1069/2009 säkerställa att alla produkter av animaliskt ursprung från de vilda vattenlevande djuren av förtecknade arter i den smittade zonen, inklusive blötdjursskal med mjukdelar, bearbetas eller bortskaffas som kategori 1- eller kategori 2-material i enlighet med den förordningen,

d) 

säkerställa att alla material eller ämnen som troligen har kontaminerats av vilda vattenlevande djur av förtecknade arter i den smittade zonen eller animaliska biprodukter från de djuren, om det är praktiskt genomförbart, genomgår rengöring och desinfektion eller bortskaffas i enlighet med officiella veterinärers anvisningar och under deras överinseende, och

e) 

förbjuda att det till anläggningar som håller vattenlevande djur av förtecknade arter både i och utanför den smittade zonen eller till avrinningsområden eller kustområden utanför den smittade zonen förs in delar av vattenlevande djur av förtecknade arter, oavsett om de har fiskats, fångats, samlats in eller hittats döda i den smittade zonen, och produkter, material eller ämnen som troligen är kontaminerade med en sjukdom i kategori A i den smittade zonen.

2.  
Genom undantag från punkt 1 b och för att bevara värdefullt genetiskt material får den behöriga myndigheten godkänna förflyttning av vilda vattenlevande djur av förtecknade arter från den smittade zonen till en anläggning som den behöriga myndigheten har godkänt för detta ändamål, förutsatt att lämpliga biosäkerhetsåtgärder tillämpas för att förhindra att sjukdomen i kategori A sprider sig. Destinationsanläggningen ska anses vara en anläggning i den smittade zonen vid tillämpning av artikel 108.

Artikel 105

Ytterligare åtgärder som ska tillämpas i den smittade zonen

1.  
Efter en riskbedömning ska den behöriga myndigheten fastställa de ytterligare åtgärder som behövs för att bekämpa eller utrota den aktuella sjukdomen i kategori A.
2.  

Som ett led i bekämpningen eller utrotningen av den aktuella sjukdomen i kategori A får den behöriga myndigheten

a) 

tillfälligt stoppa återutsättning, fiske, insamling och fångst,

b) 

beordra obligatorisk rengöring och desinfektion av fiskeredskap, båtar och annan utrustning som troligen är kontaminerad, och

c) 

öka fiske, insamling och fångst eller vidta andra relevanta åtgärder för att utrota sjukdomen.

3.  
Åtgärderna enligt punkt 1 ska vidtas efter samråd med och i samarbete med den funktionsdugliga expertgrupp som avses i artikel 107 och andra myndigheter och berörda parter.

Artikel 106

Utvidgning av åtgärder

Den behöriga myndigheten får besluta att åtgärderna i artiklarna 102–105 även ska tillämpas på vattenlevande djur av icke-förtecknade arter.

Artikel 107

Funktionsduglig expertgrupp

1.  
Vid ett bekräftat fall av en sjukdom i kategori A hos vilda vattenlevande djur av förtecknade arter ska den behöriga myndigheten inrätta en funktionsduglig expertgrupp enligt artikel 43.2 d iii i förordning (EU) 2016/429.
2.  

Den funktionsdugliga expertgruppen ska bistå den behöriga myndigheten vid

a) 

bedömningar av den epidemiologiska situationen och dess utveckling,

b) 

fastställande av den smittade zonen, och

c) 

fastställande av lämpliga åtgärder som ska tillämpas i den smittade zonen och åtgärdernas varaktighet.

Artikel 108

Åtgärder på anläggningar i den smittade zonen

1.  
Den behöriga myndigheten ska tillämpa de åtgärder som föreskrivs i artikel 87 på de anläggningar som håller vattenbruksdjur av förtecknade arter i den smittade zonen.
2.  

Utöver de åtgärder som föreskrivs i artikel 87 ska den behöriga myndigheten förbjuda att vattenbruksdjur som hålls på anläggningar i den smittade zonen förflyttas

a) 

från den smittade zonen, eller,

b) 

till andra anläggningar i den smittade zonen.

3.  
Den behöriga myndigheten får efter en riskbedömning begränsa förbudet i punkt 2 till vattenbruksdjur av förtecknade arter.
4.  
Genom undantag från punkt 2 får den behöriga myndigheten, efter en riskbedömning och i samförstånd med den behöriga myndigheten på destinationen, godkänna förflyttning av djur av förtecknade arter från den smittade zonen eller till andra anläggningar i den smittade zonen.

Artikel 109

Åtgärdernas varaktighet i den smittade zonen

Den behöriga myndigheten ska upprätthålla alla åtgärder som föreskrivs i detta kapitel till dess att den epidemiologiska informationen visar att den berörda vilddjurspopulationen inte längre utgör någon risk för att sjukdomen sprids och den funktionsdugliga gruppen rekommenderar att åtgärderna upphävs.KAPITEL IV

Åtgärder för bekämpning av sjukdomar i kategori b och c hos vattenlevande djur

Artikel 110

Preliminära åtgärder för sjukdomsbekämpning som ska tillämpas när den behöriga myndigheten misstänker att en sjukdom i kategori B eller C förekommer i medlemsstater, zoner eller anläggningskretsar som har beviljats sjukdomsfri status

Den behöriga myndigheten ska tillämpa de åtgärder som fastställs i artiklarna 55, 56 och 57 i delegerad förordning (EU) 2020/689 vid misstanke om en sjukdom i kategori B eller C i enlighet med artikel 9.1, 9.3 eller 9.4 i delegerad förordning (EU) 2020/689 i medlemsstater, zoner eller anläggningskretsar som har beviljats sjukdomsfri status enligt artiklarna 36.4 och 37.4 i förordning (EU) 2016/429 eller artikel 83, 84.1 h–m eller 84.2 b–g i delegerad förordning (EU) 2020/689.

Artikel 111

Åtgärder för sjukdomsbekämpning som ska tillämpas när en sjukdom i kategori B eller C har bekräftats

Den behöriga myndigheten ska tillämpa de åtgärder som fastställs i artiklarna 58–65 i delegerad förordning (EU) 2020/689 vid bekräftelse av en sjukdom i kategori B eller C i enlighet med artikel 9.2, 9.3 eller 9.4 i delegerad förordning (EU) 2020/689 i medlemsstater, zoner eller anläggningskretsar som har beviljats sjukdomsfri status enligt artiklarna 36.4 och 37.4 i förordning (EU) 2016/429 eller artikel 83, 84.1 h–m eller 84.2 b–g i delegerad förordning (EU) 2020/689.DEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

▼M1

Artikel 112

Upphävanden

1.  
Direktiven 92/66/EEG, 2001/89/EG, 2003/85/EG och 2005/94/EG samt de akter som antagits på grundval av dessa direktiv ska upphöra att gälla med verkan från och med den 21 april 2021.
2.  
Direktiven 2000/75/EG och 2002/60/EG samt de akter som antagits på grundval av dessa direktiv ska upphöra att gälla med verkan från och med den 14 juli 2021.

▼B

Artikel 113

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 21 april 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

KLINISKA UNDERSÖKNINGAR, PROVTAGNINGSFÖRFARANDEN, DIAGNOSMETODER FÖR SJUKDOMAR I KATEGORI A OCH TRANSPORT AV PROVER

(som avses i artikel 3 i denna förordning)

A.    Urvalsförfaranden

A.1   URVAL AV DJUR FÖR KLINISKA UNDERSÖKNINGAR

1. Kliniska undersökningar ska om möjligt innefatta

a) 

djur som uppvisar kliniska tecken på sjukdomar i kategori A,

b) 

djur som nyligen dött, sannolikt till följd av den misstänkta eller bekräftade sjukdomen,

c) 

djur som har ett epidemiologiskt samband med ett misstänkt eller bekräftat fall, och

d) 

djur för vilka tidigare laboratorieundersökningar gett ett positivt eller tvetydligt resultat.

2. De djur som ska undersökas ska slumpmässigt ha valts ut bland tillräckligt många djur för att det ska gå att påvisa sjukdomen, om den förekommer, när det inte finns några uppenbara sjukdomstecken eller postmortala förändringar som tyder på sjukdomar i kategori A.

3. De djur som ska undersökas och urvalsmetoden ska väljas i överensstämmelse med den behöriga myndighetens anvisningar och beredskapsplanen enligt artikel 43 i förordning (EU) 2016/429. Vilka djur som ska undersökas och urvalsmetoden ska väljas med hänsyn till sjukdomsprofilen och

a) 

syftet med provtagningen,

b) 

de förtecknade arter som hålls på anläggningen,

c) 

antalet djur av förtecknade arter som hålls på anläggningen,

d) 

kategorin av hållna djur,

e) 

tillgängliga journaler över produktion, hälsa och spårbarhet avseende de hållna djuren som är relevanta för undersökningen,

f) 

typ av anläggning och djurhållningsmetoder,

g) 

exponeringsrisken:

i) 

sannolikheten för exponering för sjukdomsagenset eller vektorn,

ii) 

avsaknad av immunitet genom vaccinering eller maternell immunitet, och

iii) 

uppehållsperiod på anläggningen,

h) 

andra relevanta epidemiologiska faktorer.

4. Det minsta antal djur som ska undersökas ska överensstämma med den behöriga myndighetens anvisningar och beredskapsplanen enligt artikel 43 i förordning (EU) 2016/429. Det minsta antal djur som ska undersökas ska fastställas med hänsyn till sjukdomsprofilen, särskilt

a) 

förväntad prevalens på anläggningen,

b) 

önskad konfidensgrad för undersökningsresultatet, dock inte lägre är 95 %, och

c) 

internationella standarder och tillgängliga vetenskapliga belägg.

A.2   URVAL AV DJUR FÖR LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

1. Provtagningen för laboratorieundersökningar ska ta hänsyn till resultatet av de kliniska undersökningar som avses i punkt A.1 och om möjligt inkludera de djur som avses i punkt A.1.1.

2. Om det inte finns några uppenbara sjukdomstecken eller postmortala förändringar som tyder på sjukdomar i kategori A ska proven tas slumpmässigt vid varje epidemiologisk enhet på anläggningen och det ska gå att påvisa sjukdomen, om den förekommer.

3. De djur som ska provtas, typen av prover som ska tas och provtagningsmetoden ska överensstämma med den behöriga myndighetens anvisningar och beredskapsplanen enligt artikel 43 i förordning (EU) 2016/429. Valet av djur som ska provtas, typ av prover som ska tas och provtagningsmetod ska ta hänsyn till sjukdomsprofilen och kriterierna i punkt A.1.3.

4. Det minsta antal djur som ska provtas ska överensstämma med den behöriga myndighetens anvisningar och beredskapsplanen enligt artikel 43 i förordning (EU) 2016/429. Det minsta antal djur som ska provtas ska fastställas med hänsyn till kriterierna i punkt A.1.4 och de tester som används.

5. När det gäller vilda djur ska proven tas från djur som skjutits, hittats döda eller avsiktligt fångats eller erhållas genom icke-invasiva metoder, såsom slickstenar, tuggrep eller beten. Det minsta antalet och typen av prover ska fastställas med hänsyn till vilddjurspopulationens uppskattade storlek och de tillämpliga kriterierna i punkt A.1.3 och A.1.4.

A.3   URVAL AV ANLÄGGNINGAR FÖR BESÖK

1. De anläggningar som ska provtas och urvalsmetoden ska väljas i överensstämmelse med den behöriga myndighetens anvisningar och beredskapsplanen enligt artikel 43 i förordning (EU) 2016/429. Valet av anläggningar som ska provtas och provtagningsmetoden ska ta hänsyn till sjukdomsprofilen och kriterierna i punkt A.1.3.

2. Det minsta antal anläggningar som ska besökas ska överensstämma med den behöriga myndighetens anvisningar och beredskapsplanen enligt artikel 43 i förordning (EU) 2016/429.

B.    Diagnosmetoder

Teknikerna, referensmaterialen, standardisering av dem och tolkningen av resultaten från de tester som genomförs med användning av de relevanta diagnosmetoderna för sjukdomar i kategori A ska vara förenliga med artikel 6 i och del III i bilaga VI till delegerad förordning (EU) 2020/689.

Diagnosmetoderna ska syfta till att maximera sensitiviteten vid övervakningen. Under vissa omständigheter får denna övervakning innefatta laboratorieundersökningar för att bedöma tidigare exponering för sjukdomen.

C.    Transport av prover

1. Alla prover som tas för att bekräfta eller utesluta förekomsten av en sjukdom i kategori A ska förses med korrekt märkning och identifieringsmärkning och skickas till ett officiellt laboratorium som har informerats om att proverna kommer. Dessa prover ska åtföljas av lämpliga formulär, i enlighet med de krav som fastställts av den behöriga myndigheten och det laboratorium som tar emot proverna. Formulären ska innehålla åtminstone följande information:

a) 

De provtagna djurens ursprungsanläggning.

b) 

Art, ålder och kategori när det gäller de provtagna djuren.

c) 

Djurens kliniska bakgrund, om den finns tillgänglig och är relevant.

d) 

Kliniska tecken och resultat av besiktning efter slakt.

e) 

All annan relevant information.

2. Alla prover ska

a) 

förvaras i vattentäta och oförstörbara behållare och förpackningar och i enlighet med tillämpliga internationella standarder,

b) 

hållas vid lämpligaste temperatur och andra förhållanden under transport med hänsyn till faktorer som kan påverka provernas kvalitet.

3. Utsidan av förpackningen ska vara märkt med det mottagande laboratoriets adress och följande meddelande ska vara väl synligt:

”Patologiskt material från djur. Lättfördärvligt. Ömtåligt. Får endast öppnas vid destinationslaboratoriet.”

4. Den ansvariga personen vid det mottagande laboratoriet ska i god tid informeras om att proverna kommer.
BILAGA II

ÖVERVAKNINGSPERIOD

(som avses i artiklarna 8, 17, 27, 32, 48, 57 och 59 i denna förordning)Sjukdomar i kategori A

Övervakningsperiod

Mul- och klövsjuka (FMD)

21 dagar

Infektion med boskapspestvirus (RP)

21 dagar

Infektion med Rift Valley-febervirus (RVFV)

30 dagar

Infektion med lumpy skin disease-virus (LSD)

28 dagar

Infektion med Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (elakartad lungsjuka hos nötkreatur) (CBPP)

45 dagar

Får- och getkoppor (SPGP)

21 dagar

Infektion med peste des petits ruminants–virus (PPR)

21 dagar

Elakartad lungsjuka hos getter (CCPP)

45 dagar

Afrikansk hästpest (AHS)

14 dagar

Infektion med Burkholderia mallei (rots)

6 månader

Klassisk svinpest (CSF)

15 dagar

Afrikansk svinpest (ASF)

15 dagar

Högpatogen aviär influensa (HPAI)

21 dagar

Infektion med Newcastlesjukevirus (NCD)

21 dagar
BILAGA III

VILLKOR FÖR VISSA UNDANTAG FRÅN ARTIKEL 12.1 a FÖR HÄSTDJUR

(som avses i artikel 13.4)

1. Vid utbrott av afrikansk hästpest får den behöriga myndigheten bevilja undantag från artikel 12.1 a för drabbade och icke drabbade djur, förutsatt att

a) 

de drabbade djur som omfattas av undantaget isoleras i vektorskyddade lokaler där man undviker all överföring av sjukdomsagenset från djuren till de berörda vektorerna till dess att det har gått 40 dagar, motsvarande den smittsamma perioden enligt det tillämpliga kapitlet i OIE:s (Världsorganisationen för djurhälsa) Terrestrial Animal Health Code, efter att kommit in i de vektorskyddade lokalerna, och,

b) 

den övervakning, och vid behov de laboratorieundersökningar, som genomförs av den behöriga myndigheten visar att inte något djur i de vektorskydddade lokalerna utgör en risk för överföring av viruset.

2. Vid utbrott av en infektion med Burkholderia mallei (rots) får den behöriga myndigheten bevilja undantag från artikel 12.1 a för de icke drabbade djuren, förutsatt att de djur som omfattas av undantaget hålls i karantän till dess att

a) 

de drabbade djuren har avlivats och destruerats,

b) 

rengöringen och desinfektionen av anläggningen, efter avlivningen, har slutförts i enlighet med artikel 15, och

c) 

de återstående djuren med negativt resultat har genomgått ett komplementbindningstest vid en serumspädning på 1:5 på prov tagna minst sex månader efter den rengöring och desinfektion som avses i led b.
BILAGA IV

FÖRFARANDEN FÖR RENGÖRING, DESINFEKTION OCH VID BEHOV BEKÄMPNING AV INSEKTER OCH GNAGARE

(som avses i artiklarna 12, 15, 16, 39, 45 och 57 i denna förordning)

A.    Allmänna krav

1. Valet av biocidprodukter och förfaranden för rengöring och desinfektion ska göras med beaktande av

a) 

smittagens,

b) 

typen av anläggningar, fordon, föremål och material som ska behandlas, och

c) 

tillämplig lagstiftning.

2. Biocidprodukter ska användas på ett sådant sätt att deras effektivitet inte försämras. Särskild hänsyn ska tas till tillverkarens uppgifter om tekniska parametrar som tryck, temperatur, erforderlig kontakttid eller lagring. Desinfektionsmedlets verkan får inte äventyras genom interaktion med andra ämnen.

3. Återkontaminering av tidigare rengjorda delar ska undvikas, särskilt om man för rengöringen använder vätskor som appliceras under tryck.

4. Vatten som används för rengöring ska lagras och bortskaffas på ett sådant sätt att man undviker risken för spridning av sjukdomsagens i kategori A.

5. Biocidprodukter ska användas på ett sätt som i möjligaste mån minskar den negativa effekt som användningen av dem kan ha på miljön och folkhälsan.

B.    Preliminär rengöring och desinfektion

Vid preliminär rengöring och desinfektion enligt artikel 15 ska följande åtgärder vidtas för att undvika spridning av sjukdomen i kategori A:

a) 

Hela kroppar eller delar av döda hållna djur av förtecknade arter ska besprutas med desinfektionsmedel och avlägsnas från anläggningen i slutna och läckagesäkra fordon eller behållare för bearbetning och bortskaffande.

b) 

Alla vävnader och allt blod som kan ha spillts under avlivning, slakt eller postmortal undersökning ska omsorgsfullt samlas upp och bortskaffas.

c) 

Så snart som de hela kropparna eller delarna av döda hållna djur av förtecknade arter har avlägsnats för bearbetning eller bortskaffande ska de delar av anläggningen där dessa djur hållits, samt alla delar av andra byggnader, ytor eller utrustning som kontaminerats under avlivning eller postmortal undersökning besprutas med desinfektionsmedel.

d) 

Naturgödsel, inklusive strö och använda ströbäddar, ska vara ordentligt indränkt med desinfektionsmedel.

e) 

Desinfektionsmedlet ska verka på den behandlade ytan i minst 24 timmar.

f) 

Utrustning, behållare, mat- och foderredskap, ytor eller andra material som kan ha kontaminerats efter tvättning och desinfektion ska destrueras.

C.    Slutlig rengöring och desinfektion

För slutlig rengöring och desinfektion vid tillämpning av artikel 57:

1. 

Naturgödsel, inklusive strö och använda ströbäddar, ska avlägsnas och behandlas på följande sätt:

a) 

Fast gödsel, inklusive strö och använda ströbäddar, ska

i) 

ångbehandlas vid en temperatur på minst 70 °C,

ii) 

destrueras genom förbränning,

iii) 

grävas ner så djupt att djur inte kan komma åt det, eller

iv) 

lagras så att brinning uppstår, besprutas med desinfektionsmedel och lämnas orört i minst 42 dagar, under vilken tid gödsellagret antingen ska övertäckas eller lagras om så att det försäkras att samtliga lager genomgår värmebehandling.

b) 

Flytgödsel ska lagras i minst 42 dagar, 60 dagar när det gäller högpatogen aviär influensa, efter det sista tillskottet av smittat material.

2. 

Byggnader, ytor och utrustning ska noggrant tvättas och rengöras, varvid kvarvarande fett och smuts avlägsnas, och besprutas med desinfektionsmedel.

3. 

Efter sju dagar ska anläggningarna rengöras och desinficeras igen.
BILAGA V

MINSTA RADIE FÖR SKYDDS- OCH ÖVERVAKNINGSZONER

(som avses i artikel 21 i denna förordning)

Anges som radie av en cirkel runt anläggningenSjukdomar i kategori A

Skyddszon

Övervakningszon

Mul- och klövsjuka

3 km

10 km

Infektion med boskapspestvirus

3 km

10 km

Infektion med Rift Valley-febervirus

20 km

50 km

Infektion med lumpy skin disease-virus

20 km

50 km

Infektion med Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (elakartad lungsjuka hos nötkreatur)

Anläggning

3 km

Får- och getkoppor

3 km

10 km

Infektion med peste des petits ruminants–virus

3 km

10 km

Elakartad lungsjuka hos getter

Anläggning

3 km

Afrikansk hästpest

100 km

150 km

Infektion med Burkholderia mallei (rots)

Anläggning

Anläggning

Klassisk svinpest

3 km

10 km

Afrikansk svinpest

3 km

10 km

Högpatogen aviär influensa

3 km

10 km

Infektion med Newcastlesjukevirus

3 km

10 km
BILAGA VI

FÖRBUD I RESTRIKTIONSZONEN

(som avses i artikel 27 i denna förordning)

Tabell: Förbud mot verksamhet som rör djur av förtecknade arter och produkter av dessa djur

▼M1FÖRBUD MOT VERKSAMHET SOM RÖR DJUR OCH PRODUKTER MED ANKNYTNING TILL SJUKDOMAR I KATEGORI A (1)

FMD

RP

RVFV

LSD

CBPP

SPGP

PPR

CCPP

CSF

ASF

AHS

GLAND

HPAI

NCD

Förflyttning av hållna djur av förtecknade arter från anläggningar i restriktionszonen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Förflyttning av hållna djur av förtecknade arter till anläggningar i restriktionszonen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Återutsättning av vilt av förtecknade arter

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Mässor, marknader, utställningar och andra ansamlingar av hållna djur av förtecknade arter, inbegripet hämtning och leverans

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

Förflyttning av sperma, oocyter och embryon från hållna djur av förtecknade arter från anläggningar i restriktionszonen

X

X

X

(2)

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

Samling av sperma, oocyter och embryon från hållna djur av förtecknade arter

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NP

NA

NA

NA

Ambulerande artificiell insemination av hållna djur av förtecknade arter

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

Ambulerande naturlig betäckning av hållna djur av förtecknade arter

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

NA

NA

Förflyttning av kläckägg från anläggningar i restriktionszonen

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

Förflyttning av färskt kött, med undantag av slaktbiprodukter, från hållna och vilda djur av förtecknade arter från slakterier eller vilthanteringsanläggningar i restriktionszonen

X

X

X

NP

NP

X

X

NP

X

X

NP

NA

X

X

FÖRBUD MOT VERKSAMHET SOM RÖR DJUR OCH PRODUKTER MED ANKNYTNING TILL SJUKDOMAR I KATEGORI A (1) (forts.)

FMD

RP

RVFV

LSD

CBPP

SPGP

PPR

CCPP

CSF

ASF

AHS

GLAND

HPAI

NCD

Förflyttning av slaktbiprodukter från hållna och vilda djur av förtecknade arter från slakterier eller vilthanteringsanläggningar i restriktionszonen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NP

NA

X

X

Förflyttning av köttprodukter som framställts av färskt kött från djur av förtecknade arter från anläggningar i restriktionszonen

X

X

X

NP

NP

NP

X

NP

X

X

NP

NA

X

X

Förflyttning av obehandlad mjölk och råmjölk från hållna djur av förtecknade arter från anläggningar i restriktionszonen

X

X

X

X

NP

X

X

NP

NA

NA

NP

NA

NA

NA

Förflyttning av mjölkprodukter och råmjölksbaserade produkter från anläggningar i restriktionszonen

X

X

X

X

NP

X

X

NP

NA

NA

NP

NA

NA

NA

Förflyttning av ägg för användning som livsmedel från anläggningar i restriktionszonen

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

X

X

Förflyttning av animaliska biprodukter från hållna djur av förtecknade arter från anläggningar i restriktionszonen, utom hela kroppar eller delar av döda djur

Naturgödsel, inklusive strö och använt strö

X

X

X

X

NP

X

X

NP

X

X

NP

NA

X

X

Hudar, skinn, ull, borst och fjädrar

X

X

X

X

NP

X

X

NP

X

X

NP

NA

X

X

Andra animaliska biprodukter än naturgödsel, inklusive strö och använt strö, och andra än hudar, skinn, ull, borst och fjädrar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

FÖRBUD MOT VERKSAMHET SOM RÖR DJUR OCH PRODUKTER (FORTS.) MED ANKNYTNING TILL SJUKDOMAR I KATEGORI A (1)

FMD

RP

RVFV

LSD

CBPP

SPGP

PPR

CCPP

CSF

ASF

AHS

GLAND

HPAI

NCD

Förflyttning av foderråvaror av vegetabiliskt ursprung och halm från skyddszonen

X

X

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

NA

NP

NP

(1)   

Förkortningar för sjukdomar i kategori A enligt bilaga II.

(2)   

Endast oocyter och embryon.

NA = ej tillämpligt

X = förbud

NP = inte förbjudet

▼B
BILAGA VII

RISKREDUCERANDE BEHANDLINGAR FÖR PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG FRÅN RESTRIKTIONSZONEN

(som avses i artiklarna 27, 33 och 49 i denna förordning)Behandling

FMD (8)

RP

RVFV

LSD

CBPP

SPGP

PPR

CCPP

CSF

ASF

AHS

HPAI

NCD

KÖTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmebehandling i en hermetiskt sluten behållare, för att uppnå ett F0 (7)-värde på minst 3

x

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

Värmebehandling för att uppnå en kärntemperatur på 80 °C.

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

Värmebehandling för att uppnå en kärntemperatur på 70 °C.

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

Värmebehandling (av urbenat och avfettat kött) för att hålla en kärntemperatur på 70 °C i minst 30 minuter.

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

I en hermetiskt sluten behållare, vid 60 °C i minst 4 timmar

X

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Kärntemperatur på 73,9  °C i minst 0,51 sekunder (6)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Kärntemperatur på 70,0  °C i minst 3,5 sekunder (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Kärntemperatur på 65,0  °C i minst 42 sekunder (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Kärntemperatur på 60 °C i minst 507 sekunder (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

Värmebehandling för att uppnå torkning med ett Aw-värde på högst 0,93 och ett pH-värde på högst 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmebehandling för att hålla en kärntemperatur på 65 °C tillräckligt länge för att ett pastöriseringsvärde på minst 40 ska uppnås

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Naturlig jäsning och mognadslagring för kött med ben: minst nio månader, för att uppnå ett Aw-värde på högst 0,93 och ett pH-värde på högst 6

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Naturlig jäsning och mognadslagring för urbenat kött: minst nio månader, för att uppnå ett Aw-värde på högst 0,93 och ett pH-värde på högst 6

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Naturlig jäsning för rygg: minst 140 dagar, för att uppnå ett Aw-värde på högst 0,93 och ett pH-värde på högst 6 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Naturlig jäsning för skinka: minst 190 dagar, för att uppnå ett Aw-värde på högst 0,93 och ett pH-värde på högst 6 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Torkning efter saltning av skinka med ben av italiensk typ: minst 313 dagar (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Torkning efter saltning av skinka och rygg med ben av spansk typ (5):

— iberisk skinka: minst 252 dagar

— iberisk bog: minst 140 dagar

— iberisk rygg: minst 126 dagar

— serranoskinka: minst 140 dagar

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

Mognad av slaktkroppar vid en lägsta temperatur på 2 °C i minst 24 timmar efter slakt

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avlägsnande av slaktbiprodukter

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

FJÄLSTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saltning med natriumklorid (NaCl), antingen torr eller som mättad saltlake (Aw < 0,80 ), under en kontinuerlig period på minst 30 dagar vid en omgivande temperatur på minst 20 °C

X

 

 

SC (4)

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Saltning med salt med fosfat som innehåller 86,5 % NaCl, 10,7 % Na2HPO4 och 2,8 % Na3PO4, antingen torr eller som mättad saltlake (Aw < 0,80 ), under en kontinuerlig period på minst 30 dagar vid en omgivande temperatur på lägst 20 °C

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

Saltning med natriumklorid (NaCl) i minst 30 dagar (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blekning (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torkning (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MJÖLK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmebehandling (sterilisering) för att uppnå ett F0-värde på minst 3

X

 

 

 

SC (1)

 

 

SC (1)

 

 

 

 

 

UHT-behandling: vid lägst 132 °C i minst 1 sekund

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

UHT-behandling: vid lägst 135 °C under en lämplig hålltid

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lågpastörisering (HTST) om mjölkens pH-värde är lägre än 7, vid lägst 72 °C i minst 15 sekunder

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Lågpastörisering (HTST) om mjölkens pH-värde är minst 7, vid lägst 72 °C i minst 15 sekunder, i två omgångar

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Lågpastörisering (HTST) kombinerad med en fysikalisk behandling för att uppnå ett pH-värde under 6 i minst 1 timme eller uppnå lägst 72 °C, tillsammans med torkning

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastörisering i en enda värmebehandling med en uppvärmningseffekt som minst motsvarar den som uppnås genom pastörisering vid 72 °C i 15 sekunder

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

(1)   

Säker vara

(2)   

Ej för fjälster från nötkreatur, får, getter och svin

(3)   

Ej för fjälster från nötkreatur, får, getter och svin

(4)   

Säker vara

(5)   

Endast för svin.

(6)   

Endast för fjäderfäkött.

(7)   

F0 är den beräknade avdödande effekten på bakteriesporer. Ett F0-värde på 3 innebär att den kallaste punkten i produkten har upphettats tillräckligt för att uppnå samma avdödande effekt som vid 121 °C (250 °F) i tre minuter med snabb upphettning och avkylning.

(8)   

Förkortningarna förklaras i bilaga II.Behandling

HPAI

NCD

ÄGG

 

 

Värmebehandling:

— Hela ägg:

— 

— 60,0  °C – 188 sekunder

— genomkokta

— Heläggsmassa:

— 

— 60 °C – 188 sekunder

— genomkokta

— 61,1  °C – 94 sekunder

— Flytande äggvita:

— 

— 55,6  °C – 870 sekunder

— 56,7  °C – 232 sekunder

— Ren äggula:

— 

— 60 °C – 288 sekunder

— Äggula som tillsatts 10 % salt:

— 

— 62,2  °C – 138 sekunder

— Torkad äggvita:

— 

— 67 °C – 20 timmar

— 54,4  °C – 50,4 timmar

— 51,7  °C – 73,2 timmar

X

 

Värmebehandling:

— Hela ägg:

— 

— 55 °C – 2 521 sekunder

— 57 °C – 1 596 sekunder

— 59 °C – 674 sekunder

— genomkokta

— Flytande äggvita:

— 

— 55 °C – 2 278 sekunder

— 57 °C – 986 sekunder

— 59 °C – 301 sekunder

— Äggula som tillsatts 10 % salt:

— 

— 55 °C – 176 sekunder

— Torkad äggvita:

— 

— 57 °C – 54,0 timmar

 

X
BILAGA VIII

RISKREDUCERANDE BEHANDLINGAR FÖR PRODUKTER FRÅN RESTRIKTIONSZONEN SOM INTE HAR ANIMALISKT URSPRUNG

(som avses i artiklarna 36 och 52 i denna förordning)Behandling

FMD (1)

RP

Värmebehandling vid en lägsta temperatur på 80 °C i minst 10 minuter, med ånga i sluten kammare

X

X

Lagring i packar eller balar under tak i lokaler som ligger minst 2 km från närmaste utbrott och ingen utförsel därifrån förrän minst tre månader efter att åtgärder för rengöring och desinfektion enligt artikel 15 har slutförts.

X

X

(1)   

Förkortningarna förklaras i bilaga II.
BILAGA IX

MÄRKNING AV FÄRSKT KÖTT FRÅN SKYDDSZONEN

(som avses i artiklarna 33 och 49 i denna förordning)

1. Märkningen av färskt fjäderfäkött som har sitt ursprung i skyddszonen och inte är avsett för någon annan medlemsstat i enlighet med artikel 33.1 b ska överensstämma med följande:

a) 

Form och innehåll:

”XY” avser den tillämpliga landskoden enligt avsnitt I del B punkt 6 i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004, och ”1234” avser anläggningens godkännandenummer enligt avsnitt I del B punkt 7 i bilaga II till förordning (EG) nr 853/2004.

b) 

Dimensioner:

— 
”XY”, bredd 8 mm
— 
”1234”, bredd 11 mm
— 
Yttre diameter minst 30 mm
— 
Linjens tjocklek 3 mm

2. Märkningen av färskt kött avsett för behandling i en bearbetningsanläggning enligt artikel 33.2 a ska bestå av antingen

a) 

den identifieringsmärkning som föreskrivs i förordning (EG) nr 853/2004, med ett diagonalt kors bestående av två räta linjer som korsar varandra mitt i stämpeln samtidigt som uppgifterna på märkningen fortfarande är läsliga, eller

b) 

en oval stämpel som är minst 6,5 cm bred och 4,5 cm hög med följande uppgifter återgivna med fullt läsliga tecken:

— 
I övre delen, medlemsstatens fullständiga namn eller ISO-kod med versaler,
— 
i mitten, slakteriets godkännandenummer,
— 
i nedre delen, en av beteckningarna CE, EC, EF, EG, EK, EY, EO, ES, EU, EB, WE eller EZ,
— 
två räta linjer som korsar varandra mitt i stämpeln på ett sådant sätt att uppgifterna fortfarande är fullt läsliga,
— 
minst 0,8 cm höga bokstäver och minst 1 cm höga siffror.
BILAGA X

ÅTGÄRDERNAS VARAKTIGHET I SKYDDSZONEN

(som avses i artikel 39 i denna förordning)Sjukdomar i kategori A

Minsta varaktighet för åtgärder i skyddszonen (artikel 39.1)

Ytterligare tid för övervakningsåtgärder i skyddszonen (artikel 39.3)

Mul- och klövsjuka

15 dagar

15 dagar

Infektion med boskapspestvirus

21 dagar

9 dagar

Infektion med Rift Valley-febervirus

30 dagar

15 dagar

Infektion med lumpy skin disease-virus

28 dagar

17 dagar

Infektion med Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (elakartad lungsjuka hos nötkreatur)

45 dagar

Ej tillämpligt

Får- och getkoppor

21 dagar

9 dagar

Infektion med peste des petits ruminants–virus

21 dagar

9 dagar

Elakartad lungsjuka hos getter

45 dagar

Ej tillämpligt

Afrikansk hästpest

12 månader

Ej tillämpligt

Infektion med Burkholderia mallei (rots)

6 månader

Ej tillämpligt

Klassisk svinpest

15 dagar

15 dagar

Afrikansk svinpest

15 dagar

15 dagar

Högpatogen aviär influensa

21 dagar

9 dagar

Infektion med Newcastlesjukevirus

21 dagar

9 dagar
BILAGA XI

ÅTGÄRDERNAS VARAKTIGHET I ÖVERVAKNINGSZONEN

(som avses i artiklarna 55 och 56 i denna förordning)Sjukdomar i kategori A

Minsta varaktighet för åtgärder i övervakningszonen

Mul- och klövsjuka

30 dagar

Infektion med boskapspestvirus

30 dagar

Infektion med Rift Valley-febervirus

45 dagar

Infektion med lumpy skin disease-virus

45 dagar

Infektion med Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (elakartad lungsjuka hos nötkreatur)

45 dagar

Får- och getkoppor

30 dagar

Infektion med peste des petits ruminants–virus

30 dagar

Elakartad lungsjuka hos getter

45 dagar

Afrikansk hästpest

12 månader

Infektion med Burkholderia mallei (rots)

Ej tillämpligt

Klassisk svinpest

30 dagar

Afrikansk svinpest

30 dagar

Högpatogen aviär influensa

30 dagar

Infektion med Newcastlesjukevirus

30 dagar
BILAGA XII

PROVTAGNINGSFÖRFARANDEN OCH DIAGNOSMETODER FÖR SJUKDOMAR I KATEGORI A HOS VATTENLEVANDE DJUR

1. Följande förfaranden ska tillämpas på klinisk undersökning och provtagning:

a) 

Den kliniska undersökningen och provtagningen för laboratorieundersökning ska innefatta

i) 

vattenbruksdjur av förtecknade arter som uppvisar kliniska tecken på den aktuella sjukdomen i kategori A, och

ii) 

vattenbruksdjur som nyligen dött, sannolikt till följd av den misstänkta eller bekräftade sjukdomen i kategori A, och

iii) 

vattenbruksdjur som har ett epidemiologiskt samband med ett misstänkt eller bekräftat fall av en sjukdom i kategori A.

b) 

Minsta antal prover som ska tas: 

Scenario

Typ av djur

Rapportering av ökad dödlighet

Introduktion av smittade djur

Tecken vid postmortal undersökning eller kliniska tecken

Misstanke på grundval av andra omständigheter

Blötdjur (hela djuret)

30

30

150

Kräftdjur

10

 

10

150

Fisk

10

30

c) 

Följande ytterligare kriterier ska tillämpas på provtagning av blötdjur:

i) 

Djur som misstänks vara smittade ska väljas ut för provtagning. Om det finns förtecknade arter i de djurpopulationer som berörs av misstanken ska de väljas ut för provtagning.

ii) 

Om det förekommer svaga blötdjur, blötdjur med öppna skal eller nydöda blötdjur (ej sönderfallande/ruttna) ska de väljas i första hand. Om sådana blötdjur inte förekommer ska de utvalda blötdjuren omfatta de äldsta friska blötdjuren.

iii) 

Om anläggningen använder mer än en vattentäkt för blötdjursproduktion, ska blötdjur från samtliga vattentäkter ingå i provtagningen så att det säkerställs att samtliga delar av anläggningen är proportionellt representerade i provet.

iv) 

Vid provtagning från en grupp anläggningar för blötdjursodling som förefaller ha samma epidemiologiska status ska blötdjur från ett representativt antal provtagningsplatser ingå i provet.

Huvudfaktorerna som ska beaktas vid urvalet av dessa provtagningsplatser är beståndstäthet, vattenströmmar, förekomst av förtecknade arter, såväl mottagliga arter som vektorarter, vattendjup och hantering. Naturliga bäddar i eller intill anläggningarna för blötdjursodling ska provtas.

d) 

Följande ytterligare kriterier ska tillämpas på provtagning av kräftdjur:

i) 

Om det förekommer svaga eller döende kräftdjur av förtecknade arter i produktionsenheterna ska de väljas i första hand. Om det inte förekommer några sådana djur ska de kräftdjur som valts ut innefatta kräftdjur av olika årgångar som är proportionellt representerade i provet.

ii) 

Om fler än en vattentäkt används för kräftdjursproduktion ska kräftdjur av förtecknade arter från samtliga vattentäkter ingå i provtagningen, så att det säkerställs att samtliga delar av anläggningen är proportionellt representerade i provet.

iii) 

När det ställs krav på provtagning från vilda djurpopulationer av förtecknade arter i enlighet med artikel 102 a i denna förordning, ska provtagningsplatsernas antal och geografiska fördelning fastställas på ett sätt som säkerställer en rimlig täckning av det område som misstänks vara smittat.

Provtagningsplatserna ska vara representativa för de olika ekosystem där vilda populationer av mottagliga arter finns, t.ex. marina system, flodmynningar, flod- och sjösystem.

e) 

Följande ytterligare kriterier ska tillämpas på provtagning av fisk:

i) 

Om det förekommer svag fisk som beter sig onormalt eller nydöd fisk (ej sönderfallande/rutten) ska denna fisk väljas. Om det inte förekommer några sådana djur ska den fisk som valts ut innefatta fisk av förtecknade arter av olika årgångar som är proportionellt representerade i provet.

ii) 

Om fler än en vattentäkt används för fiskproduktion, ska fisk av förtecknade arter från samtliga vattentäkter ingå i provtagningen så att det säkerställs att samtliga delar av anläggningen är proportionellt representerade i provet.

iii) 

Om det förekommer regnbåge (Onchorynchus mykiss) eller abborre (Perca fluviatilis) får endast fisk av de arterna väljas för provtagning. Om varken regnbåge eller abborre förekommer ska provet vara representativt för alla andra förtecknade arter som förekommer, i enlighet med kriterierna i leden a–d.

iv) 

När det ställs krav på provtagning från vilda djurpopulationer av förtecknade arter i enlighet med artikel 102 a i denna förordning, ska provtagningsplatsernas antal och geografiska fördelning fastställas på ett sätt som säkerställer en rimlig täckning av det område som misstänks vara smittat.

Provtagningsplatserna ska också vara representativa för de olika ekosystem där vilda populationer av mottagliga arter finns, t.ex. marina system, flodmynningar, flod- och sjösystem.

f) 

Val av organ som ska provtas, beredning, lagring och transport av prover till laboratoriet ska göras i enlighet med rekommendationer från Europeiska unionens referenslaboratorium för den aktuella sjukdomen.

2. Proverna ska undersökas i ett laboratorium som använder de diagnosmetoder och förfaranden som godkänts av Europeiska unionens referenslaboratorium för den aktuella sjukdomen.
BILAGA XIII

MINSTA TID FÖR DRIFTUPPEHÅLL PÅ DRABBADE VATTENBRUKSANLÄGGNINGARVaraktighet för det driftuppehåll som föreskrivs i artikel 81 och det samtidiga driftuppehåll som föreskrivs i artikel 96.4 och 96.5 i denna förordning

Sjukdom i kategori A

Minsta tid för driftuppehåll på den drabbade anläggningen

Minsta tid för samtidigt driftuppehåll på drabbade anläggningar i samma skyddszon

Kompletterande krav

Infektion med Mikrocytos mackini

6 månader

4 veckor

Ska innefatta den kallaste tiden på året

Infektion med Perkinsus marinus

6 månader

4 veckor

Ska innefatta den varmaste tiden på året

Infektion med Taura-syndromvirus

6 veckor

4 veckor

Ska innefatta den varmaste tiden på året

Infektion med yellowheadvirus

6 veckor

3 veckor

Ska innefatta den varmaste tiden på året

Epizootisk hematopoietisk nekros

8 veckor

4 veckor

Ska innefatta den varmaste tiden på året
BILAGA XIV

KRITERIER FÖR ATT UPPRÄTTA RESTRIKTIONSZONER NÄR DET GÄLLER SJUKDOMAR I KATEGORI A HOS VATTENLEVANDE DJUR

1. Restriktionszoner enligt artikel 85 ska fastställas utifrån varje enskilt fall med beaktande av minst följande faktorer:

a) 

Sammanlagt antal, sammanlagd andel och fördelning av dödlighet hos blötdjur/kräftdjur/fisk på den anläggning eller grupp av odlingsanläggningar som smittats med sjukdomar i kategori A.

b) 

Relevant information om förflyttning till eller från den eller de smittade anläggningarna.

c) 

Avstånd till närliggande anläggningar och deras täthet.

d) 

Förekomst av vilda vattenlevande djur.

e) 

Eventuell kännedom om dödlighet, misstänkta fall eller utbrott hos vilda vattenlevande djur som har eller skulle kunna ha samband med den specifika sjukdomen i kategori A.

f) 

Närhet till bearbetningsanläggningar och de arter som finns på dessa anläggningar, särskilt när det gäller förtecknade arter.

g) 

Odlingsmetoder på de drabbade anläggningarna och närliggande anläggningar.

h) 

Hydrodynamiska förhållanden och andra faktorer av epidemiologisk betydelse som identifierats.

2. För den geografiska avgränsningen av skydds- och övervakningszonerna för sjukdomar i kategori A som drabbar blötdjur och kräftdjur ska följande minimikrav tillämpas:

a) 

En skyddszon ska upprättas i den omedelbara närheten av en anläggning eller grupp av odlingsanläggningar som officiellt bekräftats vara smittad med en sjukdom i kategori A, och den ska motsvara ett område som fastställs enligt lämpliga hydrodynamiska och epidemiologiska uppgifter.

b) 

En övervakningszon ska upprättas utanför skyddszonen och den ska motsvara ett område som omger den skyddszon som upprättats enligt lämpliga hydrodynamiska eller epidemiologiska uppgifter.

3. För den geografiska avgränsningen av skydds- och övervakningszonerna för sjukdomar i kategori A som drabbar fisk ska följande minimikrav tillämpas:

a) 

En skyddszon ska upprättas runt en anläggning där epizootisk hematopoietisk nekros har bekräftats. Denna zon ska motsvara följande:

i) 

I kustområden: Ett område inom en cirkel med en radie som minst motsvarar förflyttningen under en tidvattencykel eller på minst 5 km, beroende på vilket område som är störst, med centrum på den anläggning där epizootisk hematopoietisk nekros har bekräftats officiellt, eller ett motsvarande område som fastställs enligt lämpliga hydrodynamiska eller epidemiologiska uppgifter.

ii) 

I inlandsområden: Hela avrinningsområdet runt den anläggning där epizootisk hematopoietisk nekros har bekräftats officiellt. Den behöriga myndigheten får begränsa zonens omfattning till delar av avrinningsområdet, eller anläggningsområdet, förutsatt att sjukdomen inte riskerar att spridas.

b) 

En övervakningszon ska upprättas utanför skyddszonen av den behöriga myndigheten och den ska motsvara följande:

i) 

I kustområden: Ett område som omger skyddszonen med överlappande förflyttning av tidvatten, eller ett område som omger skyddszonen inom en cirkel med en radie på 10 km från skyddszonens centrum, eller ett motsvarande område som fastställs enligt lämpliga hydrodynamiska eller epidemiologiska uppgifter.

ii) 

I inlandsområden: Ett utvidgat område utanför den upprättade skyddszonen.
BILAGA XV

ÖVERVAKNING OCH BEKÄMPNINGSÅTGÄRDERNAS VARAKTIGHET I ÖVERVAKNINGSZONEN NÄR DET GÄLLER SJUKDOMAR I KATEGORI A HOS VATTENBRUKSDJUR

(som avses i artiklarna 98 och 101 i denna förordning)

1.    Övervakning

Anläggningar och grupper av anläggningar för vattenbruksdjur som håller förtecknade arter i en övervakningszon ska övervakas i enlighet med artikel 98 för kontroll av om de är smittade med den aktuella sjukdomen i kategori A. Övervakningen ska innefatta hälsobesök, inklusive provtagning från produktionsenheter. Besöken ska genomföras av den behöriga myndigheten i enlighet med tabellerna 1 och 2.

Kriterierna i punkt 1 i bilaga XII för arten ska tillämpas på provtagning.Tabell 1

Övervakning omfattande hälsobesök och provtagning på anläggningar och grupper av anläggningar för sjukdomar i kategori A hos vattenlevande djur, med undantag för epizootisk hematopoietisk nekros

Sjukdom i kategori A

Antal hälsobesök per år

Antal laboratorieundersökningar per år

Antal djur i provet

Tid på året för provtagning

De provtagna djurens uppehållsperiod på anläggningen

Infektion med Mikrocytos mackini

1

1

150

När det är känt att prevalensen för infektion är som högst eller april–maj, efter en tid på 3–4 månader när havsvattentemperaturen är lägre än 10 °C

4 månader

Infektion med Perkinsus marinus

1

1

150

När det är känt att prevalensen för infektion är som högst eller under september, oktober eller november

4 månader

Infektion med Taura-syndromvirus

2

2

150

Under den tid på året när vattentemperaturen sannolikt är som högst

2 månader

Infektion med yellowheadvirus

2

2

150

Under den tid på året när vattentemperaturen sannolikt är som högst

2 månaderTabell 2

Särskild övervakning omfattande hälsobesök och provtagning på anläggningar för epizootisk hematopoietisk nekros hos vattenlevande djur (1)

Typer av anläggning

Antal hälsoinspektioner per år (två år)

Antal provtagningar per år (två år)

Antal fiskar i provet

Antal fiskar i tillväxtbestånd

Antal avelsfiskar (2)

a)  Anläggningar med avelsbestånd

2

2

150 (första och andra inspektionen)

150 (första eller andra inspektionen)

b)  Anläggningar med enbart avelsbestånd

2

1

0

150 (2) (första eller andra inspektionen)

c)  Anläggningar utan avelsbestånd

2

2

150 (första och andra inspektionen)

0

Högsta antal fiskar per sammanslaget prov: 10

(1)   

Provtagning av fisk för laboratorieundersökning ska göras när vattentemperaturen är mellan 11 och 20 °C. Kravet på vattentemperatur ska också gälla hälsoinspektioner. På anläggningar där vattentemperaturen inte når upp till 11 °C under året ska provtagning och hälsobesök göras när vattentemperaturen har nått sin högsta nivå.

(2)   

Prov från avelsbestånd får inte innehålla körtelvätska, mjölke eller ägg, eftersom det saknas belägg för att epizootisk hematopoietisk nekros orsakar infektion i genitalorgan.

2.    Varaktighet för bekämpningsåtgärderna i övervakningszonenSjukdom i kategori A

Minsta övervakningstid

Infektion med Mikrocytos mackini

3 år

Infektion med Perkinsus marinus

3 år

Infektion med Taura-syndromvirus

2 år

Infektion med yellowheadvirus

2 år

Epizootisk hematopoietisk nekros

2 år

När övervakningstiden är över och det inte har påvisats någon ny infektion med den aktuella sjukdomen i kategori A, ska åtgärderna i övervakningszonen upphävas i enlighet med artikel 101 i denna förordning.( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1).

( 3 ) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 av den 28 juni 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckäg (EUT L 314, 5.12.2019, s. 115).

( 4 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1).

( 5 ) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/688 av den 17 december 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsokrav för förflyttningar av landlevande djur och kläckägg inom unionen (se sidan 140 i detta nummer av EUT).