02019R0945 — SV — 09.08.2020 — 001.004


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/945

av den 12 mars 2019

om obemannade luftfartygssystem och om tredjelandsoperatörer av obemannade luftfartygssystem

(EGT L 152 11.6.2019, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/1058 av den 27 april 2020

  L 232

1

20.7.2020

 M2

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/851 av den 22 mars 2022

  L 150

21

1.6.2022
▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/945

av den 12 mars 2019

om obemannade luftfartygssystem och om tredjelandsoperatörer av obemannade luftfartygssystemKAPITEL I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Syfte

1.  
I denna förordning fastställs kraven på konstruktion och tillverkning av obemannade luftfartygssystem som är avsedda att användas i enlighet med de regler och villkor som definieras i genomförandeförordning (EU) 2019/947 samt av tilläggsmoduler för fjärridentifiering. I förordningen definieras också den typ av obemannade luftfartygssystem vars konstruktion, produktion och underhåll ska omfattas av certifiering.

▼M1

2.  
I förordningen fastställs även regler om tillhandahållandet på marknaden av obemannade luftfartygssystem och konverteringssatser och tilläggsmoduler för fjärridentifiering samt om fri rörlighet inom unionen för dessa produkter.

▼B

3.  
Denna förordning innehåller också bestämmelser om tredjelandsoperatörer av obemannade luftfartygssystem som bedriver verksamhet med obemannade luftfartygssystem i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2019/947 inom det gemensamma europeiska luftrummet.

Artikel 2

Tillämpningsområde

▼M1

1.  

Kapitel II i denna förordning är tillämpligt på följande produkter:

a) 

UAS som är avsedda att användas enligt de regler och villkor som gäller för den ”öppna” kategorin av UAS-drift eller för operativa deklarationer inom ramen för den ”specifika” kategorin av UAS-drift enligt förordning (EU) 2019/947, med undantag för privatbyggda obemannade luftfartygssystem, och som är försedda med en klassmärkning enligt delarna 1–5, 16 och 17 i bilagan till denna förordning som anger vilken av de sju UAS-klasser som avses i genomförandeförordning (EU) 2019/947 de tillhör.

b) 

Konverteringssatser för klass C5 enligt del 16.

c) 

Tilläggsmoduler för fjärridentifiering enligt del 6 i bilagan till denna förordning.

2.  
Kapitel III i denna förordning är tillämpligt på obemannade luftfartygssystem som används enligt de regler och villkor som gäller för ”certifierade” och ”specifika” kategorier av UAS-drift i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2019/947 utom vid drift enligt en deklaration.

▼B

3.  
Kapitel IV i denna förordning är också tillämplig på operatörer av obemannade luftfartygssystem som har sitt huvudsakliga verksamhetsställe, är etablerade eller är bosatta i ett tredjeland om de bedriver verksamhet med obemannade luftfartygssystem inom unionen.
4.  
Denna förordning är inte tillämplig på obemannade luftfartygssystem som uteslutande är avsedda att användas inomhus.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

obemannat luftfartyg : alla luftfartyg som flygs eller har konstruerats för att fungera självständigt eller fjärrstyras utan pilot ombord.

2.

utrustning för kontroll av obemannade luftfartyg på distans : instrument, utrustning, mekanismer, apparatur, tillhörigheter, programvara eller tillbehör som är nödvändiga för säker drift av obemannade luftfartyg som inte är delar och som inte medförs ombord på det obemannade luftfartyget.

3.

obemannat luftfartygssystem : ett obemannat luftfartygssystem och utrustning för att kontrollera det på distans.

4.

operatör av obemannat luftfartygssystem : varje juridisk eller fysisk person som bedriver eller avser att bedriva trafik med ett eller flera obemannade luftfartygssystem.

5.

”öppen” kategori : en kategori obemannade luftfartygssystem som definieras i artikel 4 i genomförandeförordning (EU) 2019/947.

6.

”särskild” kategori : en kategori obemannade luftfartygssystem som definieras i artikel 5 i genomförandeförordning (EU) 2019/947.

7.

”certifierad” kategori : en kategori obemannade luftfartygssystem som definieras i artikel 6 i genomförandeförordning (EU) 2019/947.

8.

harmoniserad unionslagstiftning : unionslagstiftning som harmoniserar villkoren för att släppa ut produkter på marknaden.

9.

ackreditering : ackreditering enligt definitionen i artikel 2.10 i förordning (EG) nr 765/2008.

10.

bedömning av överensstämmelse : en process där det visas huruvida specificerade krav avseende en produkt har uppfyllts.

11.

organ för bedömning av överensstämmelse : ett organ som utför bedömningar av överensstämmelse, inbegripet kalibrering, provning, certifiering och kontroll.

12.

CE-märkning : märkning genom vilken tillverkaren visar att produkten är förenlig med tillämpliga krav i unionslagstiftning om harmonisering som föreskriver att denna märkning ska anbringas.

13.

tillverkare : varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en produkt eller som låter konstruera eller tillverka en produkt och saluför produkten i eget namn eller under eget varumärke.

14.

tillverkarens representant : varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra särskilda uppgifter.

15.

importör : varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och som släpper ut en produkt från ett tredjeland på unionsmarknaden.

16.

distributör : varje fysisk eller juridisk person i leveranskedjan utöver tillverkaren eller importören som tillhandahåller en produkt på marknaden.

17.

ekonomisk aktör : tillverkaren, tillverkarens representant, importören och distributören av det obemannade luftfartyget.

18.

tillhandahållande på marknaden : varje leverans av en produkt för distribution, förbrukning eller användning på unionsmarknaden i samband med kommersiell verksamhet, mot betalning eller gratis.

19.

utsläppande på marknaden : det första tillhandahållandet av en produkt på unionsmarknaden.

20.

harmoniserad standard : en harmoniserad standard enligt definitionen i led c i artikel 2.1 i förordning (EU) nr 1025/2012.

21.

teknisk specifikation : ett dokument som fastställer de tekniska krav som ska uppfyllas av en produkt, process eller tjänst.

22.

privatbyggt obemannat luftfartygssystem : ett obemannat luftfartygssystem som har satts samman eller tillverkats för konstruktörens egna bruk, dock inte obemannade luftfartygssystem som har satts samman av en uppsättning delar som har släppts ut på marknaden av en tillverkare som en monteringsfärdig byggsats.

23.

marknadskontrollmyndighet : en myndighet i en medlemsstat som ansvarar för att utöva marknadstillsyn på sitt territorium.

24.

återkallelse : varje åtgärd för att dra tillbaka en produkt som redan tillhandahållits slutanvändaren.

25.

tillbakadragande : varje åtgärd i syfte att förhindra att en produkt i leveranskedjan tillhandahålls på marknaden.

26.

det gemensamma europeiska luftrummet : luftrummet ovanför det territorium som fördragen tillämpas på samt varje annat luftrum där medlemsstaterna tillämpar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 551/2004 ( 1 ) i enlighet med artikel 1.3 i den förordningen.

27.

fjärrpilot : en fysisk person som ansvarar för att på ett säkert sätt genomföra flygningen av ett obemannat luftfartyg genom att använda dess styrorgan, antingen manuellt eller, när det obemannade luftfartyget flyger automatiskt, genom att följa dess kurs och när som helst kunna ingripa och ändra denna.

28.

maximal startmassa (MTOM) : den maximala massa, inbegripet nyttolast och bränsle, med vilken det obemannade luftfartyget kan drivas enligt tillverkarens eller konstruktörens definition.

29.

nyttolast : instrument, mekanism, utrustning, del, apparatur eller tillbehör, inklusive kommunikationsutrustning, som är installerade i eller fastsatta på luftfartyget, som inte används eller är avsedda att användas vid drift eller kontroll av luftfartyg under flygning, och som inte är en del av flygplansskrovet, motorn eller propellern.

30.

follow-me-läge : ett driftsläge för ett obemannat luftfartygssystem där det obemannade luftfartyget hela tiden följer fjärrpiloten inom en i förväg fastställd radie.

31.

direkt fjärridentifiering : ett system för lokal överföring av information om det obemannade luftfartyget under drift, inklusive dess märkning, så att denna information kan inhämtas utan fysisk tillgång till luftfartyget.

32.

geo-awareness : en funktion som på basis av data från medlemsstaterna upptäcker potentiella överträdelser av gränser för luftrummet och varnar fjärrpiloten så att denna omedelbart kan vidta effektiva åtgärder för att förhindra sådana överträdelser.

33.

ljudeffektnivå LWA : den A-vägda ljudeffektnivån i dB i förhållande till 1 pW enligt definitionen i EN ISO 3744:2010.

34.

uppmätt ljudeffektnivå : en ljudeffektnivå som fastställts enligt de mätningar som fastställs i del 13 i bilagan. De uppmätta värdena kan fastställas antingen för ett obemannat luftfartyg som är representativt för typen av utrustning eller som ett medelvärde för ett antal obemannade luftfartyg.

35.

garanterad ljudeffektnivå : en ljudeffektnivå som fastställts enligt kraven i del 13 i bilagan, inbegripet de osäkerhetsfaktorer som beror på variationer i produktionen samt mätförfaranden, i fråga om vilken tillverkaren eller hans i gemenskapen etablerade ombud bekräftar att den enligt de tekniska instrument som används och som det hänvisas till i den tekniska dokumentationen inte överskrids.

36.

hovra : stå stilla i samma geografiska position i luften.

37.

folksamling : sammankomster där personer är förhindrade att ta sig därifrån på grund av den tätt packade folkmassan.

▼M1

38.

kommandoenhet : den utrustning eller det utrustningssystem för kontroll av obemannade luftfartyg på distans, enligt definitionen i artikel 3.32 i förordning (EU) 2018/1139, som stödjer kontrollen eller övervakningen av det obemannade luftfartyget under varje fas av flygningen, med undantag för all infrastruktur som stödjer länktjänsten för styrning och kontroll (C2-länktjänst).

39.

C2-länktjänst : en kommunikationstjänst som erbjuds av en tredje part och som tillhandahåller styrning och kontroll mellan det obemannade luftfartyget och kommandoenheten.

40.

mörker : timmarna mellan den borgerliga skymningens slut och den borgerliga gryningens början enligt definitionen i genomförandeförordning (EU) nr 923/2012 ( 2 ).

▼BKAPITEL II

▼M1

Obemannade luftfartygssystem som är avsedda att användas i den ”öppna” kategorin eller i den ”specifika” kategorin enligt en operativ deklaration, konverteringssatser som är försedda med en klassmärkning och tilläggsmoduler för fjärridentifiering

▼BAVSNITT 1

Produktkrav

Artikel 4

Krav

▼M1

1.  
De produkter som avses i artikel 2.1 ska uppfylla kraven i delarna 1–6, 16 och 17 i bilagan.

▼B

2.  
Obemannade luftfartygssystem som inte är leksaker i den mening som avses i direktiv 2009/48/EG ska uppfylla de tillämpliga hälso- och säkerhetskraven i direktiv 2006/42/EG endast i förhållande till andra risker än de som sammanhänger med de obemannade luftfartygens flygsäkerhet.
3.  
Uppdateringar av programvara för produkter som redan har gjorts tillgängliga på marknaden får endast göras om sådana uppdateringar inte påverkar produktens överensstämmelse med de tillämpliga reglerna.

Artikel 5

Tillhandahållande på marknaden och fri rörlighet för varor

1.  
Produkter får endast tillhandahållas på marknaden om de uppfyller kraven i detta kapitel och inte medför fara för människors hälsa och säkerhet, för husdjur eller för egendom.
2.  
Medlemsstaterna får inte, med hänvisning till de aspekter som omfattas av detta kapitel, förbjuda, begränsa eller hindra att produkter som överensstämmer med kraven i detta kapitel tillhandahålls på marknaden.

▼M1

3.  
Artikel 4.1–4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 ska tillämpas från och med den 16 juli 2021.

▼BAVSNITT 2

De ekonomiska aktörernas skyldigheter

Artikel 6

Tillverkarnas skyldigheter

▼M1

1.  
Tillverkarna ska, när de släpper ut sina produkter på unionsmarknaden, se till att de har konstruerats och tillverkats i enlighet med kraven i delarna 1–6, 16 och 17 i bilagan.
2.  
Tillverkarna ska utarbeta den tekniska dokumentationen enligt artikel 17 och utföra eller låta utföra den bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 13.

Om bedömningen av överensstämmelse har visat att produkten uppfyller kraven i delarna 1–6, 16 och 17 i bilagan ska tillverkarna upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse och anbringa CE-märkningen.

▼B

3.  
Tillverkarna ska behålla den tekniska dokumentationen och EU-försäkran om överensstämmelse i tio år efter det att produkten har släppts ut på marknaden.
4.  
Tillverkarna ska se till att det finns rutiner som säkerställer att serietillverkningen fortsätter att överensstämma med kraven i detta kapitel. Det ska också tas hänsyn till ändringar i produktens konstruktion, egenskaper och programvara samt ändringar i de harmoniserade standarderna eller de tekniska specifikationer som det hänvisas till vid försäkran om överensstämmelse för en produkt.

När det anses lämpligt med tanke på de risker som en produkt utgör ska tillverkarna, för att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet, utföra slumpvis provning av saluförda produkter, granska och vid behov registerföra inkomna klagomål, produkter som inte överensstämmer med kraven och produktåterkallelser samt informera distributörerna om all sådan övervakning.

▼M1

5.  
Tillverkare av obemannade luftfartygssystem ska säkerställa att luftfartygen är försedda med sådana typnummer som avses i beslut 768/2008/EG och med unika serienummer genom vilka de kan identifieras, samt att de i tillämpliga fall uppfyller kraven i delarna 2–4, 16 och 17 i bilagan. Tillverkare av konverteringssatser för klass C5 ska säkerställa att satserna är försedda med typnummer och unika serienummer genom vilka de kan identifieras. Tillverkare av tilläggsmoduler för fjärridentifiering ska säkerställa att modulerna är försedda med typnummer och med unika serienummer genom vilka de kan identifieras, samt att de uppfyller kraven i del 6 i bilagan. I samtliga fall ska tillverkarna säkerställa att ett unikt serienummer också införs i EU-försäkran om överensstämmelse eller den förenklade EG-försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 14.

▼B

6.  
Tillverkarna ska ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke samt den webbadress och postadress på vilken de kan kontaktas på produkten, eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller i ett dokument som följer med produkten. I adressen ska endast en kontaktpunkt till tillverkaren anges. Kontaktuppgifterna ska anges på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och marknadskontrollmyndigheterna.

▼M1

7.  
Tillverkarna ska se till att produkten åtföljs av tillverkarens instruktioner och information enligt punkterna 1–6, 16 och 17 i bilagan på ett språk som lätt kan förstås av konsumenter och andra slutanvändare och som har bestämts av den berörda medlemsstaten. Sådana instruktioner från tillverkaren och sådan information liksom alla etiketter ska vara tydliga, lättbegripliga och läsliga.

▼B

8.  
Tillverkarna ska se till att alla produkter åtföljs av en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse eller av en förenklad EU-försäkran om överensstämmelse. Om en förenklad EU-försäkran om överensstämmelse finns ska den innehålla den exakta webbadress där hela texten till EU-försäkran om överensstämmelse kan erhållas.
9.  
Tillverkare som anser eller har skäl att tro att produkter som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med detta kapitel ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få produkten att överensstämma med kraven eller, om så är lämpligt, dra tillbaka eller återkalla den. Om produkten utgör en risk ska tillverkarna omedelbart underrätta marknadskontrollmyndigheterna i de medlemsstater på vilkas marknad de har tillhandahållit produkten om detta, och lämna uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen, eventuella korrigerande åtgärder som har vidtagits och resultaten av dessa.
10.  
Tillverkarna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet i pappersform eller i elektronisk form ge myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med detta kapitel, på ett språk som lätt kan förstås av myndigheten. De ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med den produkt som de har släppt ut på marknaden.

►M1

 

Tillverkare ska, när de släpper ut ett UAS i klass C5 eller C6 eller en tilläggsmodul för klass C5 på marknaden, informera medlemsstatens marknadskontrollmyndighet om sitt huvudsakliga verksamhetsställe.

 ◄

Artikel 7

Tillverkarens representanter

1.  
En tillverkare får genom skriftlig fullmakt utse en representant.

Skyldigheterna i enlighet med artikel 6.1 och den skyldighet att upprätta teknisk dokumentation som avses i artikel 6.2 får inte delegeras till tillverkarens representant.

2.  

Tillverkarens representant ska utföra de uppgifter som anges i fullmakten från tillverkaren. Fullmakten ska ge tillverkarens representant rätt att minst göra följande:

a) 

inneha EU-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen för att kunna uppvisa dem för de nationella marknadskontrollmyndigheterna i tio år efter det att produkten har släppts ut på unionsmarknaden,

b) 

på motiverad begäran av en marknads- eller gränskontrollmyndighet ge denna myndighet all information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven och

c) 

på begäran samarbeta med marknads- eller gränskontrollmyndigheterna om de åtgärder som vidtas för att åtgärda den bristande överensstämmelsen hos de produkter som omfattas av fullmakten eller undanröja riskerna med dem.

Artikel 8

Importörernas skyldigheter

1.  
Importörerna ska endast släppa ut produkter som uppfyller kraven i detta kapitel på unionsmarknaden.
2.  

Innan en produkt släpps ut på marknaden ska importörerna säkerställa att

a) 

det lämpliga förfarande för bedömning av överensstämmelse som avses i artikel 13 har genomförts av tillverkaren,

b) 

tillverkaren har upprättat den tekniska dokumentation som avses i artikel 17,

c) 

produkten är försedd med CE-märkning och, vid behov, identifieringsetikett som anger det obemannade luftfartygets klass och ljudeffektnivå,

d) 

produkten åtföljs av de dokument som avses i artikel 6.7 och 6.8,

e) 

tillverkaren har uppfyllt kraven i artikel 6.5 och 6.6.

▼M1

Om en importör anser eller har skäl att tro att produkten inte är förenlig med kraven i delarna 1–6, 16 och 17 i bilagan får importören inte släppa ut produkten på marknaden förrän den är förenlig med de tillämpliga kraven. Om produkten utgör en risk för konsumenters och tredje parters hälsa och säkerhet ska importören dessutom underrätta tillverkaren och de behöriga nationella myndigheterna om detta.

▼B

3.  
Importörerna ska ange sitt namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke samt den webbadress och postadress på vilken de kan kontaktas på produkten, eller, om detta inte är möjligt, på förpackningen eller i ett dokument som följer med produkten. Kontaktuppgifterna ska vara på ett språk som lätt kan förstås av slutanvändarna och marknadskontrollmyndigheterna.

▼M1

4.  
Importörer ska säkerställa att produkten åtföljs av tillverkarens instruktioner och information enligt punkterna 1–6, 16 och 17 i bilagan på ett språk som lätt kan förstås av konsumenterna och andra slutanvändare och som har bestämts av den berörda medlemsstaten. Sådana instruktioner från tillverkaren och sådan information liksom alla etiketter ska vara tydliga, lättbegripliga och läsliga.

▼B

5.  
Importörerna ska, så länge de har ansvar för produkten, se till att lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar överensstämmelsen med de väsentliga kraven i artikel 4.
6.  
När det anses lämpligt med tanke på de risker som en produkt utgör ska importörerna, för att skydda slutanvändarnas och tredje parters hälsa och säkerhet, utföra slumpvis provning av produkter som tillhandahållits på marknaden, granska och vid behov registerföra inkomna klagomål, produkter som inte överensstämmer med kraven och återkallelser av produkter samt informera distributörerna om all sådan övervakning.
7.  
Importörer som anser eller har skäl att tro att en produkt som de har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen ska omedelbart vidta de korrigerande åtgärder som krävs för att få produkten att överensstämma med kraven, eller om så är lämpligt dra tillbaka eller återkalla den. Om produkten utgör en risk ska importörerna dessutom omedelbart underrätta marknadskontrollmyndigheterna i de medlemsstater på vilkas marknad de har tillhandahållit produkten, och lämna uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som har vidtagits.
8.  
Under tio år efter det att produkten har släppts ut på marknaden ska importörerna kunna uppvisa en kopia av EU-försäkran om överensstämmelse för marknadskontrollmyndigheterna och se till att dessa myndigheter på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen.
9.  
Importörerna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet i pappersform eller elektronisk form ge myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av den myndigheten. De ska på begäran samarbeta med den behöriga myndigheten om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med den produkt som de har släppt ut på marknaden.

▼M1

10.  
Importörer ska, när de släpper ut ett UAS i klass C5 eller C6 eller en tilläggsmodul för klass C5 på marknaden, informera medlemsstatens marknadskontrollmyndighet om sitt huvudsakliga verksamhetsställe.

▼B

Artikel 9

Distributörernas skyldigheter

1.  
När distributörerna tillhandahåller en produkt på unionsmarknaden ska de iaktta vederbörlig omsorg för att se till att kraven i detta kapitel uppfylls.

▼M1

2.  
Innan distributörerna tillhandahåller en produkt på marknaden ska de kontrollera att produkten är försedd med CE-märkning och, i tillämpliga fall, klassmärkningen för det obemannade luftfartyget samt uppgift om ljudeffektnivå, att den åtföljs av de dokument som avses i artikel 6.7 och 6.8, samt att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i artikel 6.5 och 6.6 och artikel 8.3.

Distributörer ska se till att produkten åtföljs av tillverkarens instruktioner och information enligt punkterna 1–6, 16 och 17 i bilagan på ett språk som lätt kan förstås av konsumenter och andra slutanvändare och som har bestämts av den berörda medlemsstaten. Sådana instruktioner från tillverkaren och sådan information liksom alla etiketter ska vara tydliga, lättbegripliga och läsliga.

▼B

Om en distributör anser eller har skäl att tro att en produkt inte uppfyller de krav som anges i artikel 4 får denne inte tillhandahålla produkten på marknaden förrän den överensstämmer med de tillämpliga kraven. Om produkten utgör en risk ska distributören dessutom informera tillverkaren eller importören samt de behöriga marknadskontrollmyndigheterna om detta.

3.  
Distributörerna ska, så länge de har ansvar för produkten, se till att lagrings- eller transportförhållandena inte äventyrar överensstämmelsen med de väsentliga kraven i artikel 4.
4.  
Distributörer som anser eller har skäl att tro att en produkt som de har tillhandahållit på marknaden inte överensstämmer med den tillämpliga harmoniserade unionslagstiftningen ska försäkra sig om att det vidtas nödvändiga korrigerande åtgärder för att få produkten att överensstämma med kraven, eller om så är lämpligt för att dra tillbaka eller återkalla den. Om produkten utgör en risk ska distributörerna dessutom omedelbart underrätta marknadskontrollmyndigheterna i de medlemsstater på vilkas marknad de har tillhandahållit produkten, och lämna uppgifter om i synnerhet den bristande överensstämmelsen och de korrigerande åtgärder som har vidtagits.
5.  
Distributörerna ska på motiverad begäran av en behörig nationell myndighet i pappersform eller elektronisk form ge myndigheten den information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven. De ska på begäran samarbeta med denna myndighet om de åtgärder som vidtas för att undanröja riskerna med den produkt som de har tillhandahållit på marknaden.

Artikel 10

De fall när importörer och distributörer ska ha samma skyldigheter som tillverkaren

Importörer eller distributörer ska anses vara tillverkare enligt detta kapitel och ska ha samma skyldigheter som tillverkarna har enligt artikel 6 när de släpper ut en produkt på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en produkt som redan har släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med detta kapitel kan påverkas.

Artikel 11

Identifiering av ekonomiska aktörer

1.  

De ekonomiska aktörerna ska på begäran lämna uppgifter om följande aktörer till myndigheterna för marknadskontroll:

a) 

Ekonomiska aktörer som har levererat en produkt till dem.

b) 

Ekonomiska aktörer som de har levererat en produkt till.

2.  

De ekonomiska aktörerna ska kunna lämna den information som avses i punkt 1

a) 

i tio år efter det att de har fått produkten levererad och

b) 

i tio år efter det att de har levererat produkten.AVSNITT 3

Produktöverensstämmelse

Artikel 12

Presumtion om överensstämmelse

▼M1

En produkt som överensstämmer med de harmoniserade standarder eller delar av dem till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning ska förutsättas överensstämma med de krav som omfattas av dessa standarder eller delar av dem som fastställs i delarna 1–6, 16 och 17 i bilagan.

▼B

Artikel 13

Förfaranden för bedömning av överensstämmelse

▼M1

1.  
Tillverkaren ska göra en bedömning av produktens överensstämmelse med kraven i delarna 1–6, 16 och 17 i bilagan med hjälp av ett av följande förfaranden. Vid bedömningen av överensstämmelse ska hänsyn tas till alla avsedda och förutsebara driftsförhållanden.

▼B

2.  

De tillgängliga förfarandena för bedömning av överensstämmelse är följande:

▼M1

a) 

Intern tillverkningskontroll enligt del 7 i bilagan, vid bedömning av en produkts överensstämmelse med de krav som anges i delarna 1, 5, 6, 16 eller 17 i bilagan, under förutsättning att tillverkaren har tillämpat de harmoniserade standarder till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning för alla krav för vilka sådana standarder finns.

▼B

b) 

EU-typkontroll följd av överensstämmelse med typ som grundar sig på intern tillverkningskontroll enligt del 8 i bilagan.

c) 

Överensstämmelse som grundar sig på fullständig kvalitetssäkring enligt del 9 i bilagan, utom vid bedömning av överensstämmelsen hos en produkt som är en leksak i den mening som avses i direktiv 2009/48/EG.

Artikel 14

EU-försäkran om överensstämmelse

▼M1

1.  
Den EU-försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 6.8 ska ange att produkten har befunnits uppfylla kraven i delarna 1–6, 16 och 17 i bilagan samt, för UAS, innehålla uppgift om dess klass.

▼B

2.  
EU-försäkran om överensstämmelse ska utformas i enlighet med mallen i del 11 i bilagan, innehålla de uppgifter som anges i denna del och regelbundet uppdateras. Den ska översättas till det eller de språk som krävs av den medlemsstat där produkten släpps ut eller tillhandahålls på marknaden.
3.  
Den förenklade EU-försäkran om överensstämmelse som avses i artikel 6.8 ska innehålla de uppgifter som anges i del 12 i bilagan och ska fortlöpande uppdateras. Den ska översättas till det eller de språk som krävs av den medlemsstat där produkten släpps ut eller tillhandahålls på marknaden. Hela texten till EU-försäkran om överensstämmelse ska vara tillgänglig via den webbadress som avses i den förenklade EU-försäkran om överensstämmelse, på det eller de språk som krävs av den medlemsstat där produkten släpps ut eller tillhandahålls på marknaden.
4.  
Om en produkt omfattas av mer än en unionsakt där det ställs krav på EU-försäkran om överensstämmelse ska en enda EU-försäkran om överensstämmelse upprättas med avseende på alla dessa unionsakter. I denna försäkran ska det anges vilka unionsakter som berörs, och det ska lämnas en publikationshänvisning till dem.
5.  
Genom att upprätta EU-försäkran om överensstämmelse tar tillverkaren ansvar för att produkten uppfyller de krav som fastställs i detta kapitel.

Artikel 15

Allmänna principer för CE-märkning

CE-märkningen ska omfattas av de allmänna principer som fastställs i artikel 30 i förordning (EG) nr 765/2008.

Artikel 16

Regler och villkor för anbringande av CE-märkning, det anmälda organets identifikationsnummer samt den identifieringsetikett som anger luftfartygets klass och ljudeffektnivå

1.  
CE-märkningen ska anbringas på produkten eller dess märkskylt så att den är synlig, lätt läsbar och varaktig. Om detta inte är möjligt eller lämpligt på grund av produktens storlek ska märkningen anbringas på förpackningen.

▼M1

2.  
Klassmärkningen för det obemannade luftfartyget ska anbringas väl synligt, läsbart och outplånligt på luftfartyget eller, i förekommande fall, på varje tillbehör i en konverteringssats för klass C5, och dess förpackning, och ska vara minst 5 mm hög. Det ska vara förbjudet att på produkter anbringa märkning, symboler och inskriptioner som kan vara vilseledande för tredje part i fråga om innebörden eller utformningen av klassmärkningen.

▼B

3.  
Den uppgift om ljudeffektnivån som avses i del 14 i bilagan ska i tillämpliga fall anbringas väl synligt, läsbart och outplånligt på det obemannade luftfartyget, såvida detta inte är omöjligt eller olämpligt på grund av produktens storlek, och på dess förpackning.
4.  
CE-märkningen och, i tillämpliga fall, uppgiften om ljudeffektnivå och identifieringsetiketten som anger det obemannade luftfartygets klass ska anbringas innan produkten släpps ut på marknaden.
5.  
CE-märkningen ska åtföljas av det anmälda organets identifikationsnummer, om det förfarande för bedömning av överensstämmelse som anges i del 9 i bilagan tillämpas.

Det anmälda organets identifikationsnummer ska anbringas av det anmälda organet självt, eller, efter dess anvisningar, av tillverkaren eller dennes representant.

6.  
Medlemsstaterna ska utgå från befintliga mekanismer för att se till att bestämmelserna om CE-märkning tillämpas korrekt och vidta lämpliga åtgärder i händelse av otillbörlig användning av märkningen.

Artikel 17

Teknisk dokumentation

▼M1

1.  
Den tekniska dokumentationen ska innehålla alla relevanta uppgifter om hur tillverkaren gått till väga för att säkerställa att produkten uppfyller de krav som anges i delarna 1–6, 16 och 17 i bilagan. Den ska åtminstone innehålla de uppgifter som anges i del 10 i bilagan.

▼B

2.  
Den tekniska dokumentationen ska upprättas innan produkten släpps ut på marknaden och ska regelbundet uppdateras.
3.  
Den tekniska dokumentation och korrespondens som avser förfaranden för EU-typkontroll eller bedömning av tillverkarens kvalitetssystem ska avfattas på ett officiellt språk i den medlemsstat där det anmälda organet finns eller på ett språk som kan godtas av organet i fråga.

▼M1

4.  
Om den tekniska dokumentationen inte överensstämmer med punkterna 1, 2 eller 3 i denna artikel kan marknadskontrollmyndigheten uppmana tillverkaren eller importören att låta ett organ som myndigheten godtar utföra ett test på tillverkarens eller importörens bekostnad inom en viss föreskriven tid i syfte att kontrollera om produkten uppfyller de tillämpliga kraven i delarna 1–6, 16 och 17 i bilagan.

▼BAVSNITT 4

Anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse

Artikel 18

Anmälan

Medlemsstaterna ska anmäla till kommissionen och de andra medlemsstaterna vilka organ som fått i uppdrag att utföra bedömningar av överensstämmelse i enlighet med detta kapitel.

Artikel 19

Anmälande myndigheter

1.  
Medlemsstaterna ska utse en anmälande myndighet med ansvar för att inrätta och genomföra de förfaranden som krävs för bedömning och anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse och för övervakning av anmälda organ, inklusive överensstämmelse med artikel 24.
2.  
Medlemsstaterna får besluta att den bedömning och övervakning som avses i punkt 1 ska utföras av ett nationellt ackrediteringsorgan i den betydelse som anges i förordning (EG) nr 765/2008.
3.  
Om den anmälande myndigheten delegerar eller på annat sätt överlåter den bedömning, anmälan eller övervakning som avses i punkt 1 till ett organ som inte är offentligt, ska det organet vara en juridisk person och ska i tillämpliga delar gälla för kraven i artikel 20. Dessutom ska detta organ ha vidtagit åtgärder för att kunna hantera ansvarsskyldighet som kan uppstå i samband med dess verksamhet.
4.  
Den anmälande myndigheten ska ta det fulla ansvaret för de uppgifter som utförs av det organ som avses i punkt 3.

Artikel 20

Krav på de anmälande myndigheterna

1.  

En anmälande myndighet ska

a) 

vara inrättad på ett sådant sätt att det inte uppstår någon intressekonflikt med organen för bedömning av överensstämmelse,

b) 

vara organiserad och drivas på ett sådant sätt att dess verksamhet är objektiv och opartisk,

c) 

vara organiserad på ett sådant sätt att alla beslut som rör anmälan av ett organ för bedömning av överensstämmelse fattas av annan behörig personal än den som har gjort bedömningen,

d) 

inte erbjuda eller utföra sådan verksamhet som utförs av organ för bedömning av överensstämmelse och får inte heller erbjuda eller utföra konsulttjänster på kommersiell eller konkurrensmässig grund,

e) 

skydda erhållen konfidentiell information och

f) 

ha tillräckligt många anställda med lämplig kompetens för att kunna utföra sina uppgifter.

Artikel 21

Anmälande myndigheters informationsskyldighet

1.  
Medlemsstaterna ska informera kommissionen om sina förfaranden för bedömning och anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse och för övervakning av anmälda organ samt om eventuella ändringar.
2.  
Kommissionen ska offentliggöra denna information.

Artikel 22

Krav avseende anmälda organ

1.  
När det gäller anmälan ska ett organ för bedömning av överensstämmelse uppfylla kraven i punkterna 2–11.
2.  
Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska inrättas enligt medlemsstatens nationella lag och vara en juridisk person.
3.  
Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska vara ett tredjepartsorgan som är oberoende av den organisation som det bedömer.

Detta organ får vara ett organ som hör till en näringslivsorganisation eller branschorganisation som företräder företag som är involverade i konstruktion, tillverkning, leverans, installation, användning eller underhåll av den produkt som det bedömer, förutsatt att det kan styrkas att organet är oberoende och att det inte finns några intressekonflikter.

4.  
Ett organ för bedömning av överensstämmelse, dess högsta ledning och den personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse får inte utgöras av den som konstruerar, tillverkar, levererar, installerar, köper, äger, använder eller underhåller produkten eller av företrädare för någon av dessa parter. Detta ska inte hindra användning av den bedömda produkten som är nödvändig för verksamheten inom organet för bedömning av överensstämmelse eller användning av en sådan produkt för personligt bruk.

Ett organ för bedömning av överensstämmelse, dess högsta ledning och personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse får varken delta direkt i konstruktion, tillverkning, marknadsföring, installation, användning eller underhåll av denna produkt eller företräda parter som bedriver sådan verksamhet. De får inte delta i någon verksamhet som kan påverka deras objektivitet och integritet i samband med den bedömning av överensstämmelse för vilken de har anmälts. Detta ska framför allt gälla konsulttjänster.

Organ för bedömning av överensstämmelse ska säkerställa att deras dotterbolags eller underentreprenörers verksamhet inte påverkar konfidentialiteten, objektiviteten eller opartiskheten i deras bedömningar av överensstämmelse.

5.  
Organ för bedömning av överensstämmelse och deras personal ska utföra bedömningen av överensstämmelse med största möjliga yrkesintegritet och med erforderlig teknisk kompetens på det specifika området och ska vara fria från alla påtryckningar och incitament, i synnerhet ekonomiska, som kan påverka deras omdöme eller resultaten av deras bedömning av överensstämmelse, särskilt när det gäller personer eller grupper av personer som har ett intresse av resultaten av denna verksamhet.
6.  
Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska kunna utföra alla de uppgifter avseende bedömning av överensstämmelse som fastställs i delarna 8 eller 9 i bilagan för ett sådant organ och för vilka det har anmälts, oavsett om dessa uppgifter utförs av organet för bedömning av överensstämmelse eller för dess räkning och under dess ansvar.

Vid alla tidpunkter och för varje förfarande för bedömning av överensstämmelse och för varje typ eller kategori av produkter för vilka det har anmälts ska organet för bedömning av överensstämmelse ha följande till sitt förfogande:

a) 

Personal med teknisk kunskap och tillräcklig och lämplig erfarenhet för att kunna utföra de uppgifter som ingår i bedömningen av överensstämmelse.

b) 

Beskrivningar av förfarandena i enlighet med vilka bedömningar av överensstämmelse utförs, som säkerställer insyn och möjligheten att reproducera förfarandena. Organet ska ha lämpliga riktlinjer och förfaranden för att skilja mellan de uppgifter som det utför i sin egenskap av anmält organ och annan verksamhet.

c) 

Förfaranden som gör det möjligt för organet att utöva sin verksamhet med vederbörlig hänsyn tagen till ett företags storlek, bransch och struktur, den berörda produktens komplexitet och eventuell massproduktion eller serietillverkning.

Organet för bedömning av överensstämmelse ska ha de nödvändiga medlen för att korrekt kunna utföra de tekniska och administrativa uppgifterna i samband med bedömningen av överensstämmelse och ska ha tillgång till den utrustning och de hjälpmedel som är nödvändiga.

7.  

Den personal som ansvarar för att utföra bedömning av överensstämmelse ska ha

a) 

fullgod teknisk och yrkesinriktad utbildning som täcker all slags bedömning av överensstämmelse för vilken organet för bedömning av överensstämmelse har anmälts,

b) 

tillfredsställande kunskap om kraven för de bedömningar som den utför och fullgod befogenhet att utföra dessa bedömningar,

c) 

tillräcklig kännedom och insikt om kraven, de tillämpliga harmoniserade standarderna och de relevanta bestämmelserna i den harmoniserade unionslagstiftningen och

d) 

förmåga att upprätta EU-typintyg eller godkännanden av kvalitetssystem, protokoll och rapporter som visar att bedömningarna har gjorts.

8.  
Det ska garanteras att organ för bedömning av överensstämmelse, deras högsta ledning och den personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse är opartiska.

Ersättningen till den högsta ledningen och den personal som ansvarar för att utföra bedömningen av överensstämmelse vid ett organ för bedömning av överensstämmelse får inte vara beroende av antalet bedömningar som görs eller resultaten av bedömningarna.

9.  
Organ för bedömning av överensstämmelse ska vara ansvarsförsäkrade, såvida inte ansvaret åligger medlemsstaten enligt nationell rätt eller medlemsstaten själv tar direkt ansvar för bedömningen av överensstämmelse.
10.  
Personalen vid ett organ för bedömning av överensstämmelse ska iaktta tystnadsplikt beträffande all information som de erhåller vid utförandet av sina uppgifter enligt delarna 8 eller 9 i bilagan eller bestämmelser i nationell rätt som genomför dessa, utom gentemot de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där verksamheten bedrivs. Äganderättigheter ska skyddas.
11.  
Organ för bedömning av överensstämmelse ska delta i, eller se till att deras personal som ansvarar för bedömningen av överensstämmelse känner till, det relevanta standardiseringsarbetet, tillsynsmyndigheternas arbete när det gäller obemannade luftfartygssystem och frekvensplanering samt det arbete som utförs i den samordningsgrupp för anmälda organ som inrättats i enlighet med relevant harmoniserad unionslagstiftning, och de ska som generella riktlinjer använda de administrativa beslut och dokument som är resultatet av den gruppens arbete.

Artikel 23

Presumtion om överensstämmelse för anmälda organ

Ett organ för bedömning av överensstämmelse som kan visa att det uppfyller kriterierna i de relevanta harmoniserade standarderna eller delar av dem till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, ska förutsättas uppfylla kraven i artikel 22, förutsatt att dessa krav omfattas av de tillämpliga harmoniserade standarderna.

Artikel 24

Dotterbolag och underentreprenörer till anmälda organ

1.  
Om det anmälda organet lägger ut specifika uppgifter med anknytning till bedömningen av överensstämmelse på underentreprenad eller anlitar ett dotterbolag ska det se till att underentreprenören eller dotterbolaget uppfyller kraven i artikel 22 och informera den anmälande myndigheten om detta.
2.  
De anmälda organen ska ta det fulla ansvaret för underentreprenörernas eller dotterbolagens uppgifter, oavsett var de är etablerade.
3.  
Verksamhet får läggas ut på underentreprenad eller utföras av ett dotterbolag endast om kunden samtycker till det.
4.  
De anmälda organen ska se till att den anmälande myndigheten har tillgång till de relevanta dokumenten om bedömningen av underentreprenörens eller dotterbolagets kvalifikationer och det arbete som har utförts av dem i enlighet med delarna 8 och 9 i bilagan.

Artikel 25

Ansökan om anmälan

1.  
Ett organ för bedömning av överensstämmelse ska lämna in en ansökan om anmälan till den anmälande myndigheten i den medlemsstat där det är etablerat.
2.  
Ansökan om anmälan ska åtföljas av en beskrivning av de bedömningar av överensstämmelse, den eller de moduler för bedömning av överensstämmelse och den produkt som organet förklarar sig ha kompetens för samt ett ackrediteringsintyg som utfärdats av ett nationellt ackrediteringsorgan och där det intygas att organet för bedömning av överensstämmelse uppfyller kraven i artikel 22.

Artikel 26

Anmälningsförfarande

1.  
De anmälande myndigheterna får endast anmäla de organ för bedömning av överensstämmelse som har uppfyllt kraven i artikel 22.
2.  
De ska anmäla organ för bedömning av överensstämmelse till kommissionen och de andra medlemsstaterna med hjälp av det elektroniska anmälningsverktyg som har utvecklats och förvaltas av kommissionen.
3.  
Anmälan ska innehålla detaljerade uppgifter om bedömningarna av överensstämmelse, modulerna för bedömning av överensstämmelse och den berörda produkten samt ett relevant ackrediteringsintyg.
4.  
Det berörda organet får bedriva verksamhet som anmält organ endast om kommissionen eller de övriga medlemsstaterna inte har gjort invändningar inom två veckor från anmälan.
5.  
Endast ett sådant organ ska anses vara ett anmält organ i enlighet med detta kapitel.
6.  
Den anmälande myndigheten ska underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om alla relevanta ändringar av anmälan.

Artikel 27

Identifikationsnummer och förteckning över anmälda organ

1.  
Kommissionen ska tilldela varje anmält organ ett identifikationsnummer.
2.  
Organet ska tilldelas ett enda nummer även om det anmäls enligt flera unionsakter.
3.  
Kommissionen ska offentliggöra förteckningen över de organ som anmälts i enlighet med denna förordning, inklusive de identifikationsnummer som de har tilldelats och den verksamhet som de har anmälts för.

Kommissionen ska se till att förteckningen hålls uppdaterad.

Artikel 28

Ändringar i anmälan

1.  
Om en anmälande myndighet har konstaterat eller har informerats om att ett anmält organ inte längre uppfyller de krav som anges i artikel 22 eller att det underlåter att fullgöra sina skyldigheter, ska myndigheten om så är lämpligt, beroende på hur allvarlig underlåtenheten att uppfylla kraven eller fullgöra skyldigheterna är, begränsa eller återkalla anmälan tillfälligt eller slutligt. Myndigheten ska omedelbart informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om detta.
2.  
I händelse av begränsning, tillfällig eller slutlig återkallelse av anmälan, eller om det anmälda organet har upphört med verksamheten, ska den anmälande medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att det anmälda organets dokumentation antingen behandlas av ett annat anmält organ eller hålls tillgänglig för de ansvariga anmälande myndigheterna och marknadskontrollmyndigheterna på deras begäran.

Artikel 29

Ifrågasättande av de anmälda organens kompetens

1.  
Kommissionen ska undersöka alla fall där den tvivlar på att ett anmält organ har erforderlig kompetens eller att ett anmält organ fortsatt uppfyller de krav och fullgör de skyldigheter som det omfattas av, och även alla fall där den gjorts uppmärksam på att det föreligger sådana tvivel.
2.  
Den anmälande medlemsstaten ska på begäran ge kommissionen all information om grunderna för anmälan eller det anmälda organets kompetens upprätthålls.
3.  
Kommissionen ska se till att all känslig information som erhållits i samband med undersökningen behandlas konfidentiellt.
4.  
Om kommissionen konstaterar att ett anmält organ inte uppfyller eller inte längre uppfyller kraven för anmälan ska den meddela detta till den anmälande medlemsstaten och anmoda medlemsstaten att vidta erforderliga korrigerande åtgärder, t.ex. vid behov återta anmälan.

Artikel 30

De anmälda organens operativa skyldigheter

1.  
Anmälda organ ska utföra bedömningar av överensstämmelse i enlighet med förfarandena för bedömning av överensstämmelse i delarna 8 och 9 i bilagan.
2.  
Bedömningarna av överensstämmelse ska utföras på ett proportionellt sätt så att de ekonomiska aktörerna inte belastas i onödan. Organen för bedömning av överensstämmelse ska när de utför sin verksamhet ta vederbörlig hänsyn till ett företags storlek, bransch, och struktur och till produktens komplexitet och eventuell massproduktion eller serietillverkning.

Samtidigt ska de dock respektera den grad av noggrannhet och skyddsnivå som krävs för att det obemannade luftfartyget eller det obemannade luftfartygssystemet ska överensstämma med detta kapitel.

▼M1

3.  
Om ett anmält organ konstaterar att en tillverkare inte uppfyller kraven i delarna 1–6, 16 och 17 i bilagan eller motsvarande harmoniserade standarder eller andra tekniska specifikationer, ska det begära att tillverkaren vidtar korrigerande åtgärder, och det ska inte utfärda något EU-typintyg eller något godkännande av kvalitetssystem.

▼B

4.  
Om ett anmält organ vid en kontroll av överensstämmelse efter det att ett EU-typintyg eller ett godkännande av kvalitetssystem har utfärdats konstaterar att en produkt inte längre uppfyller kraven ska det begära att tillverkaren vidtar korrigerande åtgärder, och det ska vid behov tillfälligt eller slutgiltigt återkalla EU-typintyget eller godkännandet av kvalitetssystem.
5.  
Om inga korrigerande åtgärder vidtas eller om de inte får önskat resultat, ska det anmälda organet i förekommande fall belägga EU-typintyget eller godkännandet av kvalitetssystem med restriktioner eller återkalla det tillfälligt eller slutgiltigt.

Artikel 31

Överklagande av de anmälda organens beslut

De anmälda organen ska se till att det finns ett öppet och tillgängligt förfarande för överklagande av deras beslut.

Artikel 32

De anmälda organens informationsskyldighet

1.  

Anmälda organ ska informera den anmälande myndigheten om följande:

a) 

Avslag, begränsningar och tillfällig eller slutgiltig återkallelse av ett EU-typintyg eller av godkännandet av kvalitetssystem i enlighet med kraven i delarna 8 och 9 i bilagan.

b) 

Omständigheter som inverkar på omfattningen av eller villkoren för anmälan.

c) 

Begäran från marknadskontrollmyndigheterna om information om bedömningar av överensstämmelse.

d) 

På begäran, bedömningar av överensstämmelse som gjorts inom ramen för anmälan och all annan verksamhet, inklusive gränsöverskridande verksamhet och underentreprenad.

2.  
De anmälda organen ska i enlighet med kraven i delarna 8 och 9 i bilagan ge de andra organ som anmälts i enlighet med detta kapitel och som utför liknande bedömningar av överensstämmelse som täcker samma kategorier av obemannade luftfartyg eller obemannade luftfartygssystem, relevant information om frågor som rör negativa och, på begäran, positiva resultat av bedömningar av överensstämmelse.
3.  
De anmälda organen ska fullgöra de informationsskyldigheter som fastställs i delarna 8 och 9 i bilagan.

Artikel 33

Utbyte av erfarenhet

Kommissionen ska sörja för att erfarenhetsutbyte förekommer mellan de myndigheter i medlemsstaterna som ansvarar för riktlinjerna för anmälan.

Artikel 34

Samordning av anmälda organ

1.  
Kommissionen ska säkerställa att lämplig samordning och lämpligt samarbete sker mellan de organ som anmälts i enlighet med detta kapitel och att samordningen och samarbetet bedrivs på ett tillfredsställande sätt genom en sektorsspecifik grupp av anmälda organ.
2.  
Anmälda organ ska delta i denna grupps arbete direkt eller genom utsedda representanter.AVSNITT 5

Marknadskontroll i unionen, kontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden och unionens skyddsförfarande

Artikel 35

Marknadskontroll och kontroll av produkter som förs in på unionsmarknaden

1.  
Medlemsstaterna ska organisera och genomföra marknadskontroll av produkter som släpps ut på unionsmarknaden i enlighet med artikel 15.3 och artiklarna 16–26 i förordning (EG) nr 765/2008.
2.  
Medlemsstaterna ska organisera och genomföra kontroll av produkter som släpps ut på unionsmarknaden i enlighet med artikel 15.5 och artiklarna 27, 28 och 29 i förordning (EG) nr 765/2008.
3.  
Medlemsstaterna ska säkerställa att deras marknads- och gränskontrollmyndigheter samarbetar med de behöriga myndigheter som har utsetts enligt artikel 17 i genomförandeförordning (EU) 2019/947 om säkerhetsfrågor och ska inrätta lämpliga mekanismer för kommunikation och samordning mellan dem, där de på bästa sätt använder den information som finns i det system för rapportering av händelser som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 376/2014 ( 3 ) och de informationssystem som beskrivs i artiklarna 22 och 23 i förordning (EG) nr 765/2008.

Artikel 36

Förfarande för att hantera produkter som utgör en risk på nationell nivå

▼M1

1.  
Om en medlemsstats marknadskontrollmyndigheter har tillräckliga skäl att anta att en produkt utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet eller för andra aspekter av skydd i allmänhetens intresse som omfattas av detta kapitel, ska de göra en utvärdering av produkten som omfattar alla tillämpliga krav som fastställs i detta kapitel. De berörda ekonomiska aktörerna ska när så krävs samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna i detta syfte.

▼B

Om marknadskontrollmyndigheterna vid den utvärdering som avses i första stycket konstaterar att produkten inte uppfyller kraven i detta kapitel ska de utan dröjsmål ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att produkten ska uppfylla dessa krav, dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den inom en rimlig period som de fastställer i förhållande till typen av risk.

Marknadskontrollmyndigheterna ska informera det berörda anmälda organet om detta.

Artikel 21 i förordning (EG) nr 765/2008 ska tillämpas på de åtgärder som avses i andra stycket i denna punkt.

2.  
När marknadskontrollmyndigheterna anser att den bristande överensstämmelsen inte bara gäller det nationella territoriet, ska de informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om utvärderingsresultaten och om de åtgärder som de har ålagt den ekonomiska aktören att vidta.
3.  
De ekonomiska aktörerna ska se till att alla lämpliga korrigerande åtgärder vidtas i fråga om alla berörda produkter som de har tillhandahållit på unionsmarknaden.
4.  
Om den berörda ekonomiska aktören inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder inom den period som avses i punkt 1 andra stycket, ska marknadskontrollmyndigheterna vidta alla lämpliga tillfälliga åtgärder för att förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av produkten på sin nationella marknad, dra tillbaka produkten från den marknaden eller återkalla den.

Marknadskontrollmyndigheterna ska utan dröjsmål informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om dessa åtgärder.

5.  

I den information som avses i punkt 4 ska alla tillgängliga uppgifter ingå, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera den produkt som inte uppfyller kraven, dess ursprung, vilken typ av bristande överensstämmelse som görs gällande och den risk produkten utgör, vilken typ av nationell åtgärd som vidtagits och dess varaktighet samt den berörda ekonomiska aktörens synpunkter. Marknadskontrollmyndigheterna ska särskilt ange om den bristande överensstämmelsen beror på någon av följande omständigheter:

a) 

Produkten uppfyller inte de krav som anges i artikel 4.

b) 

Brister i de harmoniserade standarder som avses i artikel 12.

6.  
Andra medlemsstater än den som inledde förfarandet enligt denna artikel ska utan dröjsmål informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om vidtagna åtgärder och om eventuella kompletterande uppgifter som de har tillgång till med avseende på den berörda produktens bristande överensstämmelse med kraven samt eventuella invändningar mot den vidtagna nationella åtgärden.
7.  
Åtgärden ska anses vara berättigad om ingen medlemsstat eller kommissionen har rest invändningar inom tre månader efter mottagandet av den information som avses i punkt 5 mot en provisorisk åtgärd som vidtagits av en medlemsstat.
8.  
Medlemsstaterna ska se till att lämpliga begränsande åtgärder, till exempel tillbakadragande av produkten från marknaden, utan dröjsmål vidtas i fråga om produkten.

Artikel 37

Unionens förfaranden i fråga om skyddsåtgärder

1.  
Om det, efter det att förfarandet i artikel 36.3 och 36.4 har slutförts, har rests invändningar mot en åtgärd som en medlemsstat vidtagit eller om kommissionen anser att en nationell åtgärd strider mot unionslagstiftningen, ska kommissionen utan dröjsmål inleda samråd med medlemsstaterna och den eller de berörda ekonomiska aktörerna och utvärdera den nationella åtgärden. På grundval av utvärderingsresultaten ska kommissionen besluta om den nationella åtgärden är berättigad eller inte.

Kommissionen ska rikta beslutet till alla medlemsstater och omedelbart delge det till dem och den eller de berörda ekonomiska aktörerna.

2.  
Om den nationella åtgärden anses vara berättigad ska alla medlemsstater vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att den produkt som inte uppfyller kraven dras tillbaka eller återkallas från deras marknader och underrätta kommissionen om detta. Om den nationella åtgärden anses oberättigad ska den berörda medlemsstaten upphäva åtgärden.
3.  
Om den nationella åtgärden anses vara berättigad och produktens bristande överensstämmelse kan tillskrivas brister i de harmoniserade standarder som avses i artikel 36.5 b i denna förordning, ska kommissionen tillämpa det förfarande som föreskrivs i artikel 11 i förordning (EU) nr 1025/2012.

Artikel 38

Produkt som uppfyller kraven men utgör en risk

1.  
Om en medlemsstat, efter en utvärdering i enlighet med artikel 36.1, konstaterar att produkten visserligen uppfyller kraven i detta kapitel, men utgör en risk för människors hälsa eller säkerhet eller skydd av andra samhällsintressen som omfattas av detta kapitel ska den ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga åtgärder antingen för att säkerställa att den berörda produkten när den har släppts ut på marknaden inte längre utgör en sådan risk eller för att dra tillbaka eller återkalla produkten från marknaden inom en rimlig tid som medlemsstaten fastställer i förhållande till typen av risk.
2.  
De ekonomiska aktörerna ska se till att det vidtas korrigerande åtgärder i fråga om alla berörda produkter som de har tillhandahållit på unionsmarknaden.
3.  
Medlemsstaten ska omedelbart underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna. Informationen ska innehålla alla tillgängliga uppgifter, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera den berörda produkten, produktens ursprung och leveranskedja, den risk produkten utgör, vilken typ av nationella åtgärder som vidtagits och deras varaktighet.
4.  
Kommissionen ska utan dröjsmål inleda samråd med medlemsstaterna och den eller de berörda ekonomiska aktörerna och utvärdera de nationella åtgärderna. På grundval av utvärderingsresultaten ska kommissionen besluta om den nationella åtgärden är berättigad eller inte, och vid behov föreslå lämpliga åtgärder.
5.  
Kommissionen ska rikta beslutet till alla medlemsstater och omedelbart delge det till dem och den eller de berörda ekonomiska aktörerna.

Artikel 39

Formell bristande överensstämmelse

1.  

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 36 ska en medlemsstat, om den konstaterar något av följande avseende produkter som omfattas av det här kapitlet, ålägga den berörda ekonomiska aktören att åtgärda den bristande överensstämmelsen:

a) 

CE-märkningen har anbringats i strid med artikel 30 i förordning (EG) nr 765/2008 eller artikel 15 eller 16 i den här förordningen.

b) 

CE- eller typmärkningen har inte anbringats.

c) 

Det anmälda organets identifikationsnummer, i de fall där det förfarande för bedömning av överensstämmelse som fastställs i del 9 i bilagan används, har anbringats i strid med artikel 16 eller saknas.

d) 

Identifieringsetiketten som anger det obemannade luftfartygets klass har inte anbringats.

e) 

Uppgiften om ljudeffektnivån, om sådan krävs, har inte anbringats.

f) 

Serienumret har inte anbringats eller har fel format.

g) 

Bruksanvisningen eller informationsmeddelandet är inte tillgängligt.

h) 

EU-försäkran om överensstämmelse saknas eller har inte upprättats.

i) 

EU-försäkran om överensstämmelse har inte upprättats på ett korrekt sätt.

j) 

Den tekniska dokumentationen är antingen inte tillgänglig eller inte komplett.

k) 

Tillverkarens eller importörens namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke, webbadress eller postadress saknas.

2.  
Om sådan bristande överensstämmelse som avses i punkt 1 kvarstår ska den berörda medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för att begränsa eller förbjuda tillhandahållandet av produkten på marknaden eller se till att den återkallas eller dras tillbaka från marknaden.KAPITEL III

▼M1

Krav för obemannade luftfartygssystem som används i kategorierna ”certifierad” och ”specifik” utom vid drift enligt en deklaration

Artikel 40

Krav för obemannade luftfartygssystem som används i kategorierna ”certifierad” och ”specifik” utom vid drift enligt en deklaration

1. 

Konstruktion, produktion och underhåll av obemannade luftfartygssystem ska certifieras om det obemannade luftfartygssystemet uppfyller något av följande villkor:

a) 

Det har karaktäristiska mått på 3 meter eller mer och är konstruerat för att framföras över folksamlingar.

b) 

Det är utformat för att transportera personer.

c) 

Det är avsett för transport av farligt gods och kräver en hög nivå av tillförlitlighet för att minska riskerna för tredje part i händelse av olycka.

d) 

Det är avsett att användas i den ”specifika” driftskategori som fastställs i artikel 5 i genomförandeförordning (EU) 2019/947 och i det drifttillstånd som ska utfärdas av den behöriga myndigheten, efter en riskbedömning som föreskrivs i artikel 11 i genomförandeförordning (EU) 2019/947 och som fastställer att risken inte kan minskas på ett tillfredsställande sätt utan certifiering av det obemannade luftfartygssystemet.

2. 

Ett obemannat luftfartygssystem som omfattas av certifiering ska uppfylla de tillämpliga krav som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 748/2012, kommissionens förordning (EU) 2015/640 och kommissionens förordning (EU) nr 1321/2014.

3. 

Såvida det inte behöver certifieras i enlighet med punkt 1, ska ett UAS som används i den ”specifika” kategorin ha den tekniska kapacitet som anges i det drifttillstånd som utfärdats av den behöriga myndigheten eller enligt definitionen i drifttillståndet för lätta obemannade luftfartygssystem (Light UAS Operator Certificate, LUC) enligt del C i bilagan till genomförandeförordning (EU) 2019/947.

4. 

Såvida de inte är privatbyggda ska alla UAS som inte omfattas av registrering enligt artikel 14 i genomförandeförordning (EU) 2019/947 ha ett unikt serienummer som överensstämmer med standarden ANSI/CTA-2063-A-2019, Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers, 2019.

5. 

Varje obemannat luftfartyg som är avsett att användas i den ”specifika” kategorin och på en höjd under 120 meter ska vara utrustat med ett fjärridentifieringssystem som möjliggör följande:

a) 

Uppladdning av UAS-operatörens registreringsnummer som krävs i enlighet med artikel 14 i genomförandeförordning (EU) 2019/947 och varje ytterligare nummer som föreskrivs i registreringssystemet. Systemet ska genomföra en konsekvenskontroll som kontrollerar integriteten hos den fullständiga sträng som skickas till UAS-operatören vid tidpunkten för registreringen. Vid inkonsekvens ska det obemannade luftfartygssystemet sända ut ett felmeddelande till UAS-operatören.

b) 

Periodisk utsändning av åtminstone följande uppgifter, i realtid under hela flygningen, på ett sådant sätt att de kan tas emot av befintliga mobila enheter:

i) 

UAS-operatörens registreringsnummer och den kontrollkod som tillhandahålls av medlemsstaten under registreringsprocessen, såvida inte den konsekvenskontroll som nämns i punkt a misslyckas.

ii) 

Det obemannade luftfartygets unika serienummer enligt punkt 4 eller, om det obemannade luftfartyget är privatbyggt, tilläggsmodulens unika serienummer, i enlighet med del 6 i bilagan.

iii) 

Tidsangivelse, det obemannade luftfartygets geografiska position och dess höjd över ytan eller startpunkten.

iv) 

Det obemannade luftfartygets flygväg mätt medurs utifrån den geografiska nordpolen och luftfartygets färdhastighet.

v) 

Fjärrpilotens geografiska position.

vi) 

En indikation om det obemannade luftfartygssystemets nödlägesstatus.

c) 

En minskning av möjligheten att manipulera funktionaliteten i systemet för direkt fjärridentifiering.

▼BKAPITEL IV

Tredjelandsoperatörer av obemannade luftfartygssystem

Artikel 41

Tredjelandsoperatörer av obemannade luftfartygssystem

1.  
Operatörer av obemannade luftfartygssystem som har sin huvudsakliga verksamhet, är etablerade eller bosatta i ett tredjeland, ska uppfylla kraven i förordning (EU) genomförandeförordning (EU) 2019/947 i fråga om av användning av obemannade luftfartyg inom det gemensamma europeiska luftrummet.
2.  
Den behöriga myndigheten för tredjelandsoperatörer av obemannade luftfartygssystem är den behöriga myndigheten i den första medlemsstat där operatören avser att bedriva verksamhet.
3.  

Genom undantag från punkt 1 kan ett intyg av fjärrpiloten behörighetsbevis eller obemannade luftfartyg i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2019/947, eller motsvarande handling, erkännas av den behöriga myndigheten för drift inom, till och från unionen under förutsättning att

a) 

tredjelandet har begärt ett sådant erkännande,

b) 

intyget om fjärrpilotens kompetens eller om operatören av obemannade luftfartygssystem är giltiga i den utfärdande staten och att

c) 

kommissionen, efter samråd med Easa, har säkerställt att de krav som ställs för att utfärda sådana certifikat ger samma säkerhetsgrad som denna förordning.KAPITEL V

Slutbestämmelser

Artikel 42

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M1
BILAGA

DEL 1

Krav för obemannade luftfartygssystem i klass C0

Ett obemannat luftfartyg som ingår i ett obemannat luftfartygssystem i klass C0 ska vara försett med följande klassmärkning:

image

Ett obemannat luftfartygssystem i klass C0 ska uppfylla följande krav:

1) 

Ha en maximal startmassa som understiger 250 g, inbegripet nyttolast.

2) 

Ha en maximal hastighet vid planflykt på 19 m/s.

3) 

Kunna nå en högsta höjd över startpunkten på 120 m.

4) 

Kunna styras säkert med tanke på stabilitet, manövrerbarhet och styr- och kontrollänkens prestanda av en fjärrpilot enligt tillverkarens instruktioner, på det sätt som erfordras under alla driftsförhållanden som kan förutses, inbegripet efter bortfall av ett eller, i förekommande fall, flera system.

5) 

Vara konstruerat och utfört på ett sådant sätt att risken för personskador minimeras under drift. Vassa kanter ska undvikas, såvida de inte är tekniskt oundvikliga enligt god konstruktions- och tillverkningssed. Om det obemannade luftfartyget är utrustat med propellrar ska det vara utformat på ett sådant sätt att eventuella skador som kan åsamkas av propellerbladen begränsas.

6) 

Vara helt och hållet eldrivet.

7) 

Om det är utrustat med follow-me-läge och när denna funktion är inkopplad befinna sig högst 50 m från fjärrpiloten och möjliggöra för denne att återta kontrollen över det obemannade luftfartyget.

8) 

Släppas ut på marknaden med tillverkarens instruktioner som innehåller följande:

a) 

Uppgifter om det obemannade luftfartygets egenskaper, inklusive, men inte begränsat till,

— 
det obemannade luftfartygets klass,
— 
det obemannade luftfartygets massa (med en beskrivning av referenskonfigurationen) och maximala startmassa (MTOM),
— 
en allmän beskrivning av den tillåtna nyttolasten i termer av massa, dimensioner, gränssnitt mot det obemannade luftfartyget och andra eventuella begränsningar,
— 
utrustning och programvara för fjärrkontroll av det obemannade luftfartyget, och
— 
en beskrivning av hur det obemannade luftfartyget uppför sig vid förlust av styr- och kontrollänken.
b) 

En tydlig bruksanvisning.

c) 

Uppgifter om driftbegränsningar (inklusive, men inte begränsat till, meteorologiska förhållanden och drift i dagsljus/mörker).

d) 

En beskrivning av alla risker som sammanhänger med UAS-drift, anpassad för användarens ålder.

9) 

Innehålla ett informationsmeddelande från Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) i vilket tillämpliga begränsningar och skyldigheter anges, i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2019/947.

10) 

Punkterna 4, 5 och 6 ska inte tillämpas för obemannade luftfartygssystem som är leksaker i den mening som avses i direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet.

DEL 2

Krav för obemannade luftfartygssystem i klass C1

Ett obemannat luftfartyg som ingår i ett obemannat luftfartygssystem i klass C1 ska vara försett med följande klassmärkning:

image

Ett obemannat luftfartygssystem i klass C1 ska uppfylla följande krav:

1) 

Vara tillverkat av sådana material och ha sådana prestanda och fysiska egenskaper att den energi som skulle överföras till ett människohuvud vid en kollision i högsta hastighet skulle vara mindre än 80 J, eller, som ett alternativ, ha en maximal startmassa som understiger 900 g, inbegripet nyttolast.

2) 

Ha en maximal hastighet vid planflykt på 19 m/s.

3) 

Kunna nå en högsta höjd över startpunkten på 120 m eller vara utrustat med ett system som begränsar höjden över ytan eller över startpunkten till 120 m eller till ett värde som kan väljas av fjärrpiloten. Om värdet är valbart ska tydlig information om det obemannade luftfartygets höjd över ytan eller startpunkten under flygning lämnas till fjärrpiloten.

4) 

Kunna styras säkert med tanke på stabilitet, manövrerbarhet och styr- och kontrollänkens prestanda av en fjärrpilot med den kompetens som föreskrivs i genomförandeförordning (EU) 2019/947 och enligt tillverkarens instruktioner, på det sätt som erfordras under alla driftsförhållanden som kan förutses, inbegripet efter bortfall av ett eller, i förekommande fall, flera system.

5) 

Ha erforderlig mekanisk hållfasthet för det obemannade luftfartyget, inklusive en eventuell nödvändig säkerhetsfaktor och, i förekommande fall, tillräcklig stabilitet för att tåla de påfrestningar som det utsätts för under användning utan sönderbrytning eller deformering som skulle kunna påverka flygsäkerheten.

6) 

Vara konstruerat och utfört på ett sådant sätt att risken för personskador minimeras under drift. Vassa kanter på det obemannade luftfartyget ska undvikas, såvida de inte är tekniskt oundvikliga enligt god konstruktions- och tillverkningssed. Om det obemannade luftfartyget är utrustat med propellrar ska det vara utformat på ett sådant sätt att eventuella skador som kan åsamkas av propellerbladen begränsas.

7) 

Vid förlust av styr- och kontrollänken ska det ha en tillförlitlig och förutsägbar metod för att det obemannade luftfartyget ska kunna återupprätta styr- och kontrollänken eller, om detta misslyckas, avbryta flygningen på ett sätt som minskar påverkan på tredje parter i luften eller på marken.

8) 

Om det inte är ett obemannat luftfartyg med fasta vingar ska det ha en garanterad A-vägd ljudeffektnivå LWA fastställd enligt del 13 som inte överstiger de nivåer som fastställs i del 15.

9) 

Om det inte är ett obemannat luftfartyg med fasta vingar ska det vara försett med uppgifter om den garanterade A-vägda ljudeffektnivån på själva luftfartyget och/eller dess förpackning enligt del 14.

10) 

Vara helt och hållet eldrivet.

11) 

Ha ett unikt serienummer som överensstämmer med standarden ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers 2019.

12) 

Ha en direkt fjärridentifiering som uppfyller följande villkor:

a) 

Möjliggör uppladdning av UAS-operatörens registreringsnummer som krävs i enlighet med artikel 14 i genomförandeförordning (EU) 2019/947 och varje ytterligare nummer som föreskrivs i registreringssystemet. Systemet ska genomföra en konsekvenskontroll som kontrollerar integriteten hos den fullständiga sträng som skickas till UAS-operatören vid tidpunkten för registreringen. Vid inkonsekvens ska det obemannade luftfartygssystemet sända ut ett felmeddelande till UAS-operatören.

b) 

I realtid under hela flygningen säkerställer direkt periodisk utsändning från det obemannade luftfartyget, med hjälp av ett öppet och dokumenterat sändningsprotokoll, av minst följande uppgifter på ett sådant sätt att de kan tas emot direkt av befintliga mobila enheter inom utsändningsområdet:

i) 

UAS-operatörens registreringsnummer och den kontrollkod som tillhandahålls av registreringsmedlemsstaten under registreringsprocessen, såvida inte den konsekvenskontroll som nämns i punkt a misslyckas.

ii) 

Det obemannade luftfartygets unika fysiska serienummer som överensstämmer med punkt 11.

iii) 

Tidsangivelse, det obemannade luftfartygets geografiska position och dess höjd över ytan eller startpunkten.

iv) 

Det obemannade luftfartygets flygväg mätt medurs utifrån den geografiska nordpolen och luftfartygets färdhastighet.

v) 

Fjärrpilotens geografiska position eller, om denna inte är tillgänglig, startpunkten.

vi) 

En indikation om det obemannade luftfartygssystemets nödlägesstatus.

c) 

Minskar möjligheten att manipulera funktionaliteten i systemet för direkt fjärridentifiering.

13) 

Vara utrustat med en geomedvetenhetsfunktion som tillhandahåller

a) 

ett gränssnitt för att ladda upp och uppdatera data som innehåller information om de gränser för luftrummet i förhållande till det obemannade luftfartygets position och höjd som sätts av de geografiska UAS-zoner som definieras i artikel 15 i genomförandeförordning (EU) 2019/947, vilket säkerställer att uppladdning och uppdatering av sådana data inte försämrar deras integritet och giltighet,

b) 

en varningssignal till fjärrpiloten när en potentiell överträdelse av luftrummets gränser upptäcks, och

c) 

information till fjärrpiloten om det obemannade luftfartygets status samt en varningssignal när dess positionsbestämnings- och navigeringssystem inte kan säkerställa en väl fungerande geomedvetenhetsfunktion.

14) 

Om det obemannade luftfartyget har en funktion som begränsar dess tillträde till vissa områden eller volymer i luftrummet ska denna funktion vara så utformad att den samverkar väl med det obemannade luftfartygets styrsystem utan att påverka flygsäkerheten negativt. Dessutom ska fjärrpiloten erhålla tydlig information när denna funktion hindrar det obemannade luftfartyget från att komma in i dessa områden eller volymer i luftrummet.

15) 

Ge fjärrpiloten en tydlig varning när batteriet i det obemannade luftfartyget eller dess kommandoenhet når en låg laddningsnivå, så att denne har tillräckligt med tid för att landa luftfartyget på ett säkert sätt.

16) 

Vara utrustat

a) 

med belysning för att det obemannade luftfartyget ska kunna manövreras och

b) 

med minst ett blinkande grönt ljus för att det obemannade luftfartyget ska vara synligt i mörker så att en person på marken kan särskilja det obemannade luftfartyget från ett bemannat luftfartyg.

17) 

Om det är utrustat med follow-me-läge och när denna funktion är inkopplad befinna sig högst 50 m från fjärrpiloten och möjliggöra för denne att återta kontrollen över det obemannade luftfartyget.

18) 

Släppas ut på marknaden med tillverkarens instruktioner som innehåller följande:

a) 

Uppgifter om det obemannade luftfartygets egenskaper, inklusive, men inte begränsat till,

— 
det obemannade luftfartygets klass,
— 
det obemannade luftfartygets massa (med en beskrivning av referenskonfigurationen) och maximala startmassa (MTOM),
— 
en allmän beskrivning av den tillåtna nyttolasten i termer av massa, dimensioner, gränssnitt mot det obemannade luftfartyget och andra eventuella begränsningar,
— 
utrustning och programvara för fjärrkontroll av det obemannade luftfartyget,
— 
förfarandena för uppladdning av UAS-operatörens registreringsnummer till fjärridentifieringssystemet,
— 
hänvisning till det sändningsprotokoll som används för den direkta fjärridentifieringen,
— 
ljudeffektnivå, och
— 
en beskrivning av hur det obemannade luftfartyget uppför sig vid förlust av datalänken, och metoden för att återupprätta styr- och kontrollänken för det obemannade luftfartyget.

b) 

En tydlig bruksanvisning.

c) 

Förfarande för uppladdning av luftrumsbegränsningarna till geomedvetenhetsfunktionen.

d) 

Underhållsanvisningar.

e) 

Felsökningsrutiner.

f) 

Uppgifter om driftbegränsningar (inklusive, men inte begränsat till, meteorologiska förhållanden och drift i dagsljus/mörker).

g) 

En beskrivning av alla risker som sammanhänger med UAS-drift.

19) 

Innehålla ett informationsmeddelande från Easa i vilket tillämpliga begränsningar och skyldigheter anges, i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2019/947.

20) 

Om det är utrustat med ett nätbaserat system för fjärridentifiering ska det uppfylla följande villkor:

a) 

i realtid under hela flygningen medge utsändning från det obemannade luftfartyget, med hjälp av ett öppet och dokumenterat sändningsprotokoll, av minst följande uppgifter på ett sådant sätt att de kan tas emot via ett nät:

i) 

UAS-operatörens registreringsnummer och den kontrollkod som tillhandahålls av registreringsmedlemsstaten under registreringsprocessen, såvida inte den konsekvenskontroll som nämns i punkt a misslyckas.

ii) 

Det obemannade luftfartygets unika serienummer som överensstämmer med punkt 11.

iii) 

Tidsangivelse, det obemannade luftfartygets geografiska position och dess höjd över ytan eller startpunkten.

iv) 

Det obemannade luftfartygets flygväg mätt medurs utifrån den geografiska nordpolen och luftfartygets färdhastighet.

v) 

Fjärrpilotens geografiska position eller, om denna inte är tillgänglig, startpunkten.

vi) 

En indikation om det obemannade luftfartygssystemets nödlägesstatus.

b) 

Minska möjligheten att manipulera funktionaliteten i systemet för direkt fjärridentifiering.

DEL 3

Krav för obemannade luftfartygssystem i klass C2

Ett obemannat luftfartyg som ingår i ett obemannat luftfartygssystem i klass C2 ska vara försett med följande klassmärkning:

image

Ett obemannat luftfartygssystem i klass C2 ska uppfylla följande krav:

1) 

Ha en maximal startmassa som understiger 4 kg, inbegripet nyttolast.

2) 

Kunna nå en högsta höjd över startpunkten på 120 m eller vara utrustat med ett system som begränsar höjden över ytan eller över startpunkten till 120 m eller till ett värde som kan väljas av fjärrpiloten. Om värdet är valbart ska tydlig information om det obemannade luftfartygets höjd över ytan eller startpunkten under flygning lämnas till fjärrpiloten.

3) 

Kunna styras säkert med tanke på stabilitet, manövrerbarhet och styr- och kontrollänkens prestanda av en fjärrpilot med den kompetens som föreskrivs i genomförandeförordning (EU) 2019/947 och enligt tillverkarens instruktioner, på det sätt som erfordras under alla driftsförhållanden som kan förutses, inbegripet efter bortfall av ett eller, i förekommande fall, flera system.

4) 

Ha erforderlig mekanisk hållfasthet för det obemannade luftfartyget, inklusive en eventuell nödvändig säkerhetsfaktor och, i förekommande fall, tillräcklig stabilitet för att tåla de påfrestningar som det utsätts för under användning utan sönderbrytning eller deformering som skulle kunna påverka flygsäkerheten.

5) 

När det gäller ett förtöjt obemannat luftfartyg, ska det ha en förtöjning som är högst 50 m lång och en mekanisk hållfasthet som inte understiger

a) 

aerodynens vikt med maximal massa multiplicerad med tio för luftfartyg som är tyngre än luft,

b) 

den kraft som utövas av kombinationen av maximal statisk dragkraft och aerodynamisk kraft vid den maximala tillåtna vindhastigheten under flygning multiplicerad med fyra för luftfartyg som är lättare än luft.

6) 

Vara konstruerat och utfört på ett sådant sätt att risken för personskador minimeras under drift. Vassa kanter på det obemannade luftfartyget ska undvikas, såvida de inte är tekniskt oundvikliga enligt god konstruktions- och tillverkningssed. Om det obemannade luftfartyget är utrustat med propellrar ska det vara utformat på ett sådant sätt att eventuella skador som kan åsamkas av propellerbladen begränsas.

7) 

Om det inte är förtöjt, vid förlust av styr- och kontrollänken, ska det ha en tillförlitlig och förutsägbar metod för att det obemannade luftfartyget ska kunna återupprätta styr- och kontrollänken eller, om detta misslyckas, avbryta flygningen på ett sätt som minskar påverkan på tredje parter i luften eller på marken.

8) 

Om det inte är förtöjt, ska det vara utrustat med en styr- och kontrollänk som är skyddad mot obehörigt tillträde till styr- och kontrollfunktionerna.

9) 

Om det inte är ett obemannat luftfartyg med fasta vingar ska det ha ett låghastighetsläge som fjärrpiloten kan välja och som begränsar färdhastigheten till högst 3 m/s.

10) 

Om det inte är ett obemannat luftfartyg med fasta vingar ska det ha en garanterad A-vägd ljudeffektnivå LWA fastställd enligt del 13 som inte överstiger de nivåer som fastställs i del 15.

11) 

Om det inte är ett obemannat luftfartyg med fasta vingar ska det vara försett med uppgifter om den garanterade A-vägda ljudeffektnivån på själva luftfartyget och/eller dess förpackning enligt del 14.

12) 

Vara helt och hållet eldrivet.

13) 

Ha ett unikt serienummer som överensstämmer med standarden ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers 2019.

14) 

Ha en direkt fjärridentifiering som uppfyller följande villkor:

a) 

möjliggör uppladdning av UAS-operatörens registreringsnummer som krävs i enlighet med artikel 14 i genomförandeförordning (EU) 2019/947 och varje ytterligare nummer som föreskrivs i registreringssystemet. Systemet ska genomföra en konsekvenskontroll som kontrollerar integriteten hos den fullständiga sträng som skickas till UAS-operatören vid tidpunkten för registreringen. Vid inkonsekvens ska det obemannade luftfartygssystemet sända ut ett felmeddelande till UAS-operatören.

b) 

I realtid under hela flygningen säkerställer direkt periodisk utsändning från det obemannade luftfartyget, med hjälp av ett öppet och dokumenterat sändningsprotokoll, av minst följande uppgifter på ett sådant sätt att de kan tas emot direkt av befintliga mobila enheter inom utsändningsområdet:

i) 

UAS-operatörens registreringsnummer och den kontrollkod som tillhandahålls av medlemsstaten under registreringsprocessen, såvida inte den konsekvenskontroll som nämns i punkt a misslyckas.

ii) 

Det obemannade luftfartygets unika serienummer som överensstämmer med punkt 13.

iii) 

Tidsangivelse, det obemannade luftfartygets geografiska position och dess höjd över ytan eller startpunkten.

iv) 

Det obemannade luftfartygets flygväg mätt medurs utifrån den geografiska nordpolen och luftfartygets färdhastighet.

v) 

Fjärrpilotens geografiska position eller, om denna inte är tillgänglig, startpunkten.

vi) 

En indikation om det obemannade luftfartygssystemets nödlägesstatus.

c) 

minskar möjligheten att manipulera funktionaliteten i systemet för direkt fjärridentifiering.

15) 

Vara utrustat med en geomedvetenhetsfunktion som tillhandahåller

a) 

ett gränssnitt för att ladda upp och uppdatera data som innehåller information om de gränser för luftrummet i förhållande till det obemannade luftfartygets position och höjd som sätts av de geografiska UAS-zoner som definieras i artikel 15 i genomförandeförordning (EU) 2019/947, vilket säkerställer att uppladdning och uppdatering av dessa data inte försämrar deras integritet och giltighet,

b) 

en varningssignal till fjärrpiloten när en potentiell överträdelse av luftrummets gränser upptäcks, och

c) 

information till fjärrpiloten om det obemannade luftfartygets status samt en varningssignal när dess positionsbestämnings- och navigeringssystem inte kan säkerställa en väl fungerande geomedvetenhetsfunktion.

16) 

Om det obemannade luftfartyget har en funktion som begränsar dess tillträde till vissa områden eller volymer i luftrummet ska denna funktion vara så utformad att den samverkar väl med det obemannade luftfartygets styrsystem utan att påverka flygsäkerheten negativt. Dessutom ska fjärrpiloten erhålla tydlig information när denna funktion hindrar det obemannade luftfartyget från att komma in i dessa områden eller volymer i luftrummet.

17) 

Ge fjärrpiloten en tydlig varning när batteriet i det obemannade luftfartyget eller dess kommandoenhet når en låg laddningsnivå, så att denne har tillräckligt med tid för att landa luftfartyget på ett säkert sätt.

18) 

Vara utrustat

a) 

med belysning för att det obemannade luftfartyget ska kunna manövreras och

b) 

med minst ett blinkande grönt ljus för att det obemannade luftfartyget ska vara synligt i mörker så att en person på marken kan särskilja det obemannade luftfartyget från ett bemannat luftfartyg.

19) 

Släppas ut på marknaden med tillverkarens instruktioner som innehåller följande:

a) 

Uppgifter om det obemannade luftfartygets egenskaper, inklusive, men inte begränsat till,

— 
det obemannade luftfartygets klass,
— 
det obemannade luftfartygets massa (med en beskrivning av referenskonfigurationen) och maximala startmassa (MTOM),
— 
en allmän beskrivning av den tillåtna nyttolasten i termer av massa, dimensioner, gränssnitt mot det obemannade luftfartyget och andra eventuella begränsningar,
— 
utrustning och programvara för fjärrkontroll av det obemannade luftfartyget,
— 
förfarandena för uppladdning av UAS-operatörens registreringsnummer till fjärridentifieringssystemet,
— 
hänvisning till det sändningsprotokoll som används för den direkta fjärridentifieringen,
— 
ljudeffektnivå, och
— 
en beskrivning av hur det obemannade luftfartyget uppför sig vid förlust av styr- och kontrollänken, och metoden för att återupprätta styr- och kontrollänken för det obemannade luftfartyget.

b) 

En tydlig bruksanvisning.

c) 

Förfarandet för uppladdning av luftrumsbegränsningarna till geomedvetenhetsfunktionen.

d) 

Underhållsanvisningar.

e) 

Felsökningsrutiner.

f) 

Uppgifter om driftbegränsningar (inklusive, men inte begränsat till, meteorologiska förhållanden och drift i dagsljus/mörker).

g) 

En beskrivning av alla risker som sammanhänger med UAS-drift.

20) 

Innehålla ett informationsmeddelande från Easa i vilket tillämpliga begränsningar och skyldigheter anges, i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2019/947.

21) 

Om det är utrustat med ett nätbaserat system för fjärridentifiering ska det uppfylla följande villkor:

a) 

I realtid under hela flygningen säkerställa utsändning från det obemannade luftfartyget, med hjälp av ett öppet och dokumenterat sändningsprotokoll, av minst följande uppgifter på ett sådant sätt att de kan tas emot via ett nät:

i) 

UAS-operatörens registreringsnummer och den kontrollkod som tillhandahålls av registreringsmedlemsstaten under registreringsprocessen, såvida inte den konsekvenskontroll som nämns i punkt 14 a misslyckas.

ii) 

Det obemannade luftfartygets unika serienummer som överensstämmer med punkt 13.

iii) 

Tidsangivelse, det obemannade luftfartygets geografiska position och dess höjd över ytan eller startpunkten.

iv) 

Det obemannade luftfartygets flygväg mätt medurs utifrån den geografiska nordpolen och luftfartygets färdhastighet.

v) 

Fjärrpilotens geografiska position eller, om denna inte är tillgänglig, startpunkten.

vi) 

En indikation om det obemannade luftfartygssystemets nödlägesstatus.

b) 

Minska möjligheten att manipulera funktionaliteten i systemet för direkt fjärridentifiering.

DEL 4

Krav för obemannade luftfartygssystem i klass C3

Ett obemannat luftfartyg som ingår i ett obemannat luftfartygssystem i klass C3 ska vara försett med följande klassmärkning:

image

Ett obemannat luftfartygssystem i klass C3 ska uppfylla följande krav:

1) 

Ha en maximal startmassa som understiger 25 kg, inbegripet nyttolast, och ett maximalt karaktäristiskt mått som understiger 3 meter.

2) 

Kunna nå en högsta höjd över startpunkten på 120 m eller vara utrustat med ett system som begränsar höjden över ytan eller över startpunkten till 120 m eller till ett värde som kan väljas av fjärrpiloten. Om värdet är valbart ska tydlig information om det obemannade luftfartygets höjd över ytan eller startpunkten under flygning lämnas till fjärrpiloten.

3) 

Kunna styras säkert med tanke på stabilitet, manövrerbarhet och styr- och kontrollänkens prestanda av en fjärrpilot med den kompetens som föreskrivs i genomförandeförordning (EU) 2019/947 och enligt tillverkarens instruktioner, på det sätt som erfordras under alla driftsförhållanden som kan förutses, inbegripet efter bortfall av ett eller, i förekommande fall, flera system.

4) 

När det gäller ett förtöjt obemannat luftfartyg, ha en förtöjning som är högst 50 m lång och en mekanisk hållfasthet som inte understiger

a) 

aerodynens vikt med maximal massa multiplicerad med tio för luftfartyg som är tyngre än luft,

b) 

den kraft som utövas av kombinationen av maximal statisk dragkraft och aerodynamisk kraft vid den maximala tillåtna vindhastigheten under flygning multiplicerad med fyra för luftfartyg som är lättare än luft.

5) 

Om det inte är förtöjt, vid förlust av styr- och kontrollänken, ska det ha en tillförlitlig och förutsägbar metod för att det obemannade luftfartyget ska kunna återupprätta styr- och kontrollänken eller, om detta misslyckas, avbryta flygningen på ett sätt som minskar påverkan på tredje parter i luften eller på marken.

6) 

Om det inte är ett obemannat luftfartyg med fasta vingar vara försett med uppgifter om den garanterade A-vägda ljudeffektnivån LWA fastställd i enlighet med del 13 på själva luftfartyget och/eller förpackningen enligt del 14.

7) 

Vara helt och hållet eldrivet.

8) 

Ha ett unikt serienummer som överensstämmer med standarden ANSI/CTA-2063-A-2019 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers 2019.

9) 

Om det inte är förtöjt, ha en direkt fjärridentifiering som uppfyller följande villkor:

a) 

Möjliggör uppladdning av UAS-operatörens registreringsnummer som krävs i enlighet med artikel 14 i genomförandeförordning (EU) 2019/947 och varje ytterligare nummer som föreskrivs i registreringssystemet. Systemet ska genomföra en konsekvenskontroll som kontrollerar integriteten hos den fullständiga sträng som skickas till UAS-operatören vid tidpunkten för registreringen. Vid inkonsekvens ska det obemannade luftfartygssystemet sända ut ett felmeddelande till UAS-operatören.

b) 

I realtid under hela flygningen säkerställer direkt periodisk utsändning från det obemannade luftfartyget, med hjälp av ett öppet och dokumenterat sändningsprotokoll, av minst följande uppgifter på ett sådant sätt att de kan tas emot direkt av befintliga mobila enheter inom utsändningsområdet:

i) 

UAS-operatörens registreringsnummer och den kontrollkod som tillhandahålls av medlemsstaten under registreringsprocessen, såvida inte den konsekvenskontroll som nämns i punkt a misslyckas.

ii) 

Det obemannade luftfartygets unika serienummer som överensstämmer med punkt 8.

iii) 

Tidsangivelse, det obemannade luftfartygets geografiska position och dess höjd över ytan eller startpunkten.

iv) 

Det obemannade luftfartygets flygväg mätt medurs utifrån den geografiska nordpolen och luftfartygets färdhastighet.

v) 

Fjärrpilotens geografiska position eller, om denna inte är tillgänglig, startpunkten.

vi) 

En indikation om det obemannade luftfartygssystemets nödlägesstatus.

c) 

Minskar möjligheten att manipulera funktionaliteten i systemet för direkt fjärridentifiering.

10) 

Vara utrustat med en geomedvetenhetsfunktion som tillhandahåller

a) 

ett gränssnitt för att ladda upp och uppdatera data som innehåller information om de gränser för luftrummet i förhållande till det obemannade luftfartygets position och höjd som sätts av de geografiska UAS-zoner som definieras i artikel 15 i genomförandeförordning (EU) 2019/947, vilket säkerställer att uppladdning och uppdatering av dessa data inte försämrar deras integritet och giltighet,

b) 

en varningssignal till fjärrpiloten när en potentiell överträdelse av luftrummets gränser upptäcks, och

c) 

information till fjärrpiloten om det obemannade luftfartygets status samt en varningssignal när dess positionsbestämnings- och navigeringssystem inte kan säkerställa en väl fungerande geomedvetenhetsfunktion.

11) 

Om det obemannade luftfartyget har en funktion som begränsar dess tillträde till vissa områden eller volymer i luftrummet ska denna funktion vara så utformad att den samverkar väl med det obemannade luftfartygets styrsystem utan att påverka flygsäkerheten negativt. Dessutom ska fjärrpiloten erhålla tydlig information när denna funktion hindrar det obemannade luftfartyget från att komma in i dessa områden eller volymer i luftrummet.

12) 

Om det inte är förtöjt, ska det vara utrustat med en styr- och kontrollänk som är skyddad mot obehörigt tillträde till styr- och kontrollfunktionerna.

13) 

Ge fjärrpiloten en tydlig varning när batteriet i det obemannade luftfartyget eller dess kommandoenhet når en låg laddningsnivå, så att denne har tillräckligt med tid för att landa luftfartyget på ett säkert sätt.

14) 

Vara utrustat

a) 

med belysning för att det obemannade luftfartyget ska kunna manövreras och

b) 

med minst ett blinkande grönt ljus för att det obemannade luftfartyget ska vara synligt i mörker så att en person på marken kan särskilja det obemannade luftfartyget från ett bemannat luftfartyg.

15) 

Släppas ut på marknaden med tillverkarens instruktioner som innehåller följande:

a) 

Uppgifter om det obemannade luftfartygets egenskaper, inklusive, men inte begränsat till,

— 
det obemannade luftfartygets klass,
— 
det obemannade luftfartygets massa (med en beskrivning av referenskonfigurationen) och maximala startmassa (MTOM),
— 
en allmän beskrivning av den tillåtna nyttolasten i termer av massa, dimensioner, gränssnitt mot det obemannade luftfartyget och andra eventuella begränsningar,
— 
utrustning och programvara för fjärrkontroll av det obemannade luftfartyget,
— 
förfarandena för uppladdning av UAS-operatörens registreringsnummer till fjärridentifieringssystemet,
— 
hänvisning till det sändningsprotokoll som används för den direkta fjärridentifieringen,
— 
ljudeffektnivå,
— 
en beskrivning av hur det obemannade luftfartyget uppför sig vid förlust av styr- och kontrollänken, och metoden för att återupprätta styr- och kontrollänken för det obemannade luftfartyget.
b) 

En tydlig bruksanvisning.

c) 

Förfarandet för uppladdning av luftrumsbegränsningarna till geomedvetenhetsfunktionen.

d) 

Underhållsanvisningar.

e) 

Felsökningsrutiner.

f) 

Uppgifter om driftbegränsningar (inklusive, men inte begränsat till, meteorologiska förhållanden och drift i dagsljus/mörker).

g) 

En beskrivning av alla risker som sammanhänger med UAS-drift.

16) 

Innehålla ett informationsmeddelande från Easa i vilket tillämpliga begränsningar och skyldigheter anges, i enlighet med genomförandeförordning (EU) 2019/947.

17) 

Om det är utrustat med ett nätbaserat system för fjärridentifiering ska det uppfylla följande villkor:

a) 

I realtid under hela flygningen säkerställa utsändning från det obemannade luftfartyget, med hjälp av ett öppet och dokumenterat sändningsprotokoll, av minst följande uppgifter på ett sådant sätt att de kan tas emot via ett nät:

i) 

UAS-operatörens registreringsnummer och den kontrollkod som tillhandahålls av registreringsmedlemsstaten under registreringsprocessen, såvida inte den konsekvenskontroll som nämns i punkt 9 a misslyckas.

ii) 

Det obemannade luftfartygets unika serienummer som överensstämmer med punkt 8.

iii) 

Tidsangivelse, det obemannade luftfartygets geografiska position och dess höjd över ytan eller startpunkten.

iv) 

Det obemannade luftfartygets flygväg mätt medurs utifrån den geografiska nordpolen och luftfartygets färdhastighet.

v) 

Fjärrpilotens geografiska position eller, om denna inte är tillgänglig, startpunkten.

vi) 

En indikation om det obemannade luftfartygssystemets nödlägesstatus.

b) 

Minska möjligheten att manipulera funktionaliteten i systemet för direkt fjärridentifiering.

DEL 5

Krav för obemannade luftfartygssystem i klass C4

Ett obemannat luftfartyg som ingår i ett obemannat luftfartygssystem i klass C4 ska vara försett med följande tydliga märkning: