02018R0764 — SV — 23.11.2021 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/764

av den 2 maj 2018

om de avgifter som ska betalas till Europeiska unionens järnvägsbyrå och villkoren för deras betalning

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 129 25.5.2018, s. 68)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1903 av den 29 oktober 2021

  L 387

126

3.11.2021




▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/764

av den 2 maj 2018

om de avgifter som ska betalas till Europeiska unionens järnvägsbyrå och villkoren för deras betalning

(Text av betydelse för EES)



Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

▼M1

1.  
I denna förordning fastställs de avgifter som ska betalas till Europeiska unionens järnvägsbyrå (nedan kallad byrån) för behandling av ansökningar i enlighet med artiklarna 14, 20, 21 och 22 i förordning (EU) 2016/796, inklusive när en sökande använder den one-stop-shop som anges i artikel 12 i den förordningen för inlämning av ansökningar till byrån, samt för tillhandahållande av andra tjänster i enlighet med de mål för vilka byrån har inrättats. Dessutom anges den metod som ska tillämpas för att beräkna dessa avgifter, samt betalningsvillkoren.

▼B

2.  
I denna förordning fastställs även förfaranden för att säkerställa transparens, icke-diskriminering och andra grundläggande principer inom EU-lagstiftningen i förhållande till de kostnader som de nationella säkerhetsmyndigheterna har för behandlingen av den nationella delen av de ansökningar för vilka byrån är ansvarig i enlighet med artiklarna 14, 20 och 21 i förordning (EU) 2016/796.
3.  

Denna förordning ska inte tillämpas på avgifter som tas ut i samband med följande verksamheter som utförs av de nationella säkerhetsmyndigheterna:

a) 

Behandling av ansökningar om gemensamma säkerhetsintyg i enlighet med artikel 10.8 i direktiv (EU) 2016/798 ( 1 ) och motsvarande förhandshantering som föreskrivs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763 ( 2 ).

b) 

Behandling av ansökningar om godkännanden för utsläppande av fordon på marknaden eller typgodkännanden för fordon i enlighet med artiklarna 21.8 och 24.1 i direktiv (EU) 2016/797 ( 3 ) och motsvarande förhandshantering som föreskrivs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/545 ( 4 ).

c) 

Utfärdande av ett yttrande om begäran om godkännande av markbaserad utrustning för ERTMS i enlighet med sista stycket i artikel 19.3 i direktiv (EU) 2016/797.

d) 

Tillhandahållande av tillfälliga godkännanden för test på plats i enlighet med artikel 21.3 och 21.5 i direktiv (EU) 2016/797.

▼M1

Artikel 2

Typer av avgifter som byrån tar ut

1.  

Byrån ska ta ut avgifter

a) 

för inlämning av ansökningar till byrån via one-stop-shoppen, om dessa inte ingår i de fasta avgifterna för behandling av ansökningar,

b) 

för behandling av ansökningar som lämnats in till byrån, även för utfärdande av de kostnadsuppskattningar som avses i artikel 4 eller om en ansökan senare dras tillbaka av sökanden,

c) 

om byrån förlänger, begränsar, ändrar eller ser över ett beslut som utfärdats i enlighet med direktiv (EU) 2016/798 eller direktiv (EU) 2016/797.

Byrån får ta ut avgifter om den återkallar ett godkännande för utsläppande på marknaden på grund av en senare konstaterad icke-överensstämmelse med väsentliga krav för ett fordon i bruk eller en fordonstyp i enlighet med artikel 26 i direktiv (EU) 2016/797, eller på grund av att innehavaren av ett gemensamt säkerhetsintyg inte längre uppfyller villkoren för certifiering i enlighet med artikel 17.5 och 17.6 i direktiv 2016/798.

2.  

De ansökningar som avses i punkt 1 första stycket leden a och b ska omfatta

a) 

godkännanden för utsläppande på marknaden av andra fordon och fordonstyper i enlighet med artiklarna 20 och 21 i förordning (EU) 2016/796 än de som anges i led b i denna punkt,

b) 

godkännanden för utsläppande på marknaden av ett fordon eller en serie fordon som överensstämmer med en godkänd fordonstyp i enlighet med artikel 25.1 i direktiv (EU) 2016/797,

c) 

gemensamma säkerhetsintyg i enlighet med artikel 14 i direktiv (EU) 2016/796,

d) 

beslut om godkännande av att en lösning med markbaserad ERTMS-utrustning är driftskompatibel med relevant TSD i enlighet med artikel 22 i förordning (EU) 2016/796,

e) 

ansökningar om förhandshantering i enlighet med artikel 22 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/545 och artiklarna 2.3 och 4.5 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763,

f) 

överklaganden som avses i artikel 58 i förordning (EU) 2016/796, i enlighet med artikel 7 i den här förordningen.

3.  
Byrån ska ta ut avgifter för tillhandahållande av andra tjänster än de som avses i punkt 1, vilka begärs av en sökande eller någon annan person eller enhet.
4.  
Byrån ska på sin webbplats offentliggöra en förteckning över tjänster.

Artikel 3

Beräkning av avgifter och fasta avgifter som tas ut av byrån

1.  
De avgifter för användning av one-stop-shoppen för inlämning till byrån av de ansökningar som avses i artikel 2.2 a, c, d och e ska vara ett fast belopp som anges i tabell A i punkt 2 i bilagan. Denna fasta avgift ska betalas när ansökan lämnas in.
2.  

De avgifter för behandling av ansökningar som avses i artikel 2.2 a, c, d och e, inbegripet för utförandet av de verksamheter som avses i artikel 2.1 första stycket led c och andra stycket, ska vara summan av

a) 

antalet timmar som byråns personal och externa experter ägnat åt behandlingen av ansökan multiplicerat med byråns timtaxa enligt punkt 1 i bilagan,

b) 

varvid de avgifter som tas ut av byrån ska kompletteras med det relevanta belopp som lämnats in av de nationella säkerhetsmyndigheterna till följd av kostnaderna för behandlingen av den nationella delen av ansökan.

3.  
De avgifter för inlämning och behandling av respektive ansökningar och utfärdande av godkännanden som avses i artikel 2.2 b ska vara ett fast belopp som anges i tabell B i punkt 3 i bilagan och inkluderar den avgift för användning av one-stop-shoppen som avses i punkt 1. Denna fasta avgift ska betalas när ansökan lämnas in.
4.  
Beloppen för de avgifter för de tjänster som avses i artikel 2.3 ska vara det antal timmar som byråns personal och externa experter lagt ned, multiplicerat med byråns timtaxa enligt punkt 1 i bilagan.
5.  
På begäran av sökanden ska byråns avgift för en ansökan minskas med 20 % för mikroföretag samt små och medelstora företag. En sådan begäran ska göras vid ansökningstillfället om fasta avgifter tillämpas, och senast innan byrån utfärdar en faktura i alla andra fall.

I denna förordning avses med mikroföretag eller små eller medelstora företag ett självständigt järnvägsföretag, en infrastrukturförvaltare eller en tillverkare som är etablerad eller har sitt säte i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som uppfyller villkoren i kommissionens rekommendation 2003/361/EG ( 5 ).

Sökanden ska genom one-stop-shoppen lägga fram bevis som styrker att företaget uppfyller kraven för att klassificeras som mikroföretag eller litet eller medelstort företag. Byrån ska bedöma de bevis som lagts fram och, om tvivel råder eller motivering saknas, avslå begäran om status som mikroföretag eller litet eller medelstort företag.

▼B

Artikel 4

Uppskattning av kostnader för avgifter

1.  
Byrån ska, på begäran av sökanden, göra en icke-bindande kostnadsuppskattning av storleken på avgifterna och taxorna med koppling till ansökan eller begäran om tjänster och tillhandahålla information om när fakturorna kommer att utställas.

De nationella säkerhetsmyndigheter som arbetar med behandlingen av en ansökan ska förse byrån med en beräkning av sina kostnader i den mening som avses i artikel 3.1 b, så att de kan tas upp i den kostnadsuppskattning som görs av byrån.

2.  
Under behandlingen av en ansökan ska byrån och de nationella tillsynsmyndigheterna övervaka sina kostnader. När kostnaderna riskerar att överskrida kostnadsuppskattningen med mer än 15 %, ska byrån på begäran av sökanden informera vederbörande om detta.
3.  
Om behandlingen av en ansökan pågår längre än ett år, får sökanden begära en ny kostnadsuppskattning.
4.  
När utfärdandet av kostnadsuppskattningar och en eventuell översyn av dessa begärs kan de tidsfrister som anges i artikel 19.4 och artikel 21.6 i direktiv (EU) 2016/797 och artikel 10.6 i direktiv (EU) 2016/798 skjutas upp i högst tio arbetsdagar.

Artikel 5

Betalningsvillkor

▼M1

1.  

Byrån ska utställa en faktura för de utestående avgifterna inom 30 kalenderdagar från dagen för

a) 

sitt beslut, utom när det gäller beslut som omfattas av systemet med fasta avgifter eller som omfattas av artikel 6.3,

b) 

överklagandenämndens beslut,

c) 

den tillhandahållna tjänstens upphörande,

d) 

återkallandet av en ansökan,

e) 

alla andra händelser som leder till att behandlingen av en ansökan upphör.

När det gäller fasta avgifter som ska betalas vid tidpunkten för inlämnandet av den ansökan som avses i artikel 3.1 och 3.3 och innan byrån behandlar ansökan, får byrån komma överens med enskilda sökande om ett annat förfallodatum och får ingå specialarrangemang för fakturering.

2.  

Fakturan ska i tillämpliga fall innehålla uppgifter om

a) 

differentiering mellan avgifter eller taxor,

b) 

belopp som omfattas av fasta avgifter,

c) 

om inga fasta avgifter tillämpas, det antal timmar som byrån lagt ned och tillämpad timtaxa,

d) 

i förekommande fall, kostnader som debiterats av ansvarig nationell säkerhetsmyndighet. Dessa ska anges i förhållande till uppgifterna och tidsåtgång eller i form av fasta taxor som tillämpas av den nationella säkerhetsmyndigheten på behandlingen av den nationella delen av ansökan.

▼B

3.  
De nationella säkerhetsmyndigheterna ska förse byrån med en redovisning av kostnaderna för deras bidrag som ska ingå i den faktura som utfärdas av byrån, senast den dag då byrån så begär. Av kostnadsredovisningen ska framgå hur kostnaderna har beräknats.
4.  
Alla avgifter ska anges och betalas i euro.

▼M1

4a.  
Om artikel 6.3 är tillämplig på sökande ska byrån ha rätt att utfärda betalningsanmodan med krav på delbetalning för de delar av ansökan som redan behandlats. Om den begärda betalningen inte görs inom en tidsfrist som byrån fastställt, minst 10 kalenderdagar, får byrån avbryta behandlingen av ansökan och informera sökanden om detta. Byrån ska återuppta behandlingen av ansökan om den begärda betalningen görs inom 20 kalenderdagar efter det att sökanden informerats om att behandlingen avbrutits. Om betalning inte görs inom 20 kalenderdagar efter informationen om att behandlingen avbrutits har byrån rätt att avslå ansökan.

▼B

5.  
Byrån ska delge sökanden sitt beslut och utställa fakturan genom den one-stop-shop som avses i artikel 12 i förordning (EU) 2016/796.
6.  
Byrån får fakturera delbelopp var sjätte månad.
7.  
Betalning av avgifterna och taxorna ska ske genom överföring till det av byråns bankkonton som uppgetts för det ändamålet.
8.  
Sökande ska säkerställa att utestående belopp, inbegripet eventuella bankavgifter med koppling till betalningen, betalas till byrån inom 60 kalenderdagar från den dag då fakturan delgavs.

▼M1

9.  
Om sökanden är ett mikroföretag eller ett litet eller medelstort företag, ska byrån beakta begäran om en rimlig förlängning av tidsfristen för betalning och betalning genom delbetalningar.

▼B

10.  
De nationella säkerhetsmyndigheterna ska erhålla ersättning för sina kostnader för behandlingen av den nationella delen av ansökningarna inom de tidsfrister som avses i punkterna 8 och 9.

Artikel 6

Utebliven betalning

▼M1

1.  
Om utestående belopp inte betalas får byrån ta ut ränta för varje ytterligare kalenderdag för vilken betalningen försenas, och ska tillämpa de regler om indrivning som anges i del I avdelning IV kapitel 6 avsnitt 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046, såsom de tillämpas på europeiska byråer, särskilt artikel 101, och i byråns finansiella bestämmelser som antagits i enlighet med artikel 66 i förordning (EU) 2016/796.

▼B

2.  
Räntan ska beräknas enligt den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina större refinansieringstransaktioner och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien; den räntesats som ska tillämpas är den som gäller den första kalenderdagen i den månad då förfallodagen infaller, plus åtta procentenheter.

▼M1

3.  
Om byrån kan bevisa att det finns brister i sökandens ekonomiska kapacitet eller om sökanden inte är etablerad eller inte har sitt säte i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får den begära att sökanden lämnar en bankgaranti eller en säker insättning inom 15 dagar efter mottagandet av ansökan. Om detta inte sker får byrån avslå ansökan.
4.  
Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 får byrån avslå en ny ansökan eller avbryta behandlingen av en pågående ansökan, om sökanden eller dennes rättsliga efterträdare inte har uppfyllt sina betalningsskyldigheter i samband med tidigare uppgifter eller tjänster som utförts av byrån i samband med godkännande och utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg, om sökanden inte betalar alla utestående belopp. Om en pågående ansökan ska avbrytas ska det förfarande som avses i artikel 5.4a tillämpas.

▼B

5.  
Byrån ska vidta alla lämpliga rättsliga åtgärder för att säkerställa full betalning av utställda fakturor. För detta ändamål ska nationella säkerhetsmyndigheter som lämnat in en redovisning av kostnader för vilka ersättning ska utgå stödja byrån i denna process.

Artikel 7

Överklagande och avgifter för överklagande

1.  
Byrån ska ta ut en avgift för varje överklagande som ogillas eller dras tillbaka.
2.  
Avgiften för överklagande ska vara 10 000 euro eller motsvara det belopp som debiteras för det beslut som överklagas.
3.  
Överklagandenämndens registrator ska underrätta klaganden om betalningsvillkoren. Klaganden ska betala fakturan inom 30 kalenderdagar från dagen för delgivandet.
4.  
En sökande får överklaga de fakturerade avgifterna till överklagandenämnden.

Artikel 8

Offentliggörande och översyn av taxorna

▼M1

1.  
Byrån ska på sin webbplats offentliggöra den timtaxa och de fasta taxor som avses i artikel 3.
2.  
Den nationella säkerhetsmyndigheten ska på sin webbplats offentliggöra de taxor som är relevanta för att fastställa de kostnader som avses i artikel 3.2 b och som debiteras byrån. Om den nationella säkerhetsmyndigheten tillämpar en fast taxa, ska den ange på vilka fall av godkännande och utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg som den fasta taxan ska tillämpas. Den nationella säkerhetsmyndigheten ska förse byrån med en länk till sin webbplats med information om dess avgifter och taxor.

▼B

3.  
Byråns webbplats ska innehålla en länk till denna information.
4.  
Byrån ska i den årsrapport som avses i artikel 51.1 a i förordning (EU) 2016/796 ta upp information om de element som ligger till grund för timtaxan, de ekonomiska resultaten och prognoserna.

Artikel 9

Byråns förfaranden

1.  

För att avskilja de inkomster och utgifter som rör de verksamheter som omfattas av avgifter som avses i artikel 1.1, ska byrån

a) 

ta emot och behålla de intäkter som genererats av avgifter på ett separat bankkonto,

b) 

årligen rapportera om de sammanlagda inkomster och utgifter som kan hänföras till de verksamheter som omfattas av avgifter, såväl som om kostnadsstrukturen och utförandet av uppgifterna.

2.  
Om de totala intäkterna från avgifter vid utgången av ett budgetår överstiger de sammanlagda kostnaderna för den verksamhet som omfattas av avgifter, ska överskottet förvaras i en budgetreserv och användas för att hantera överskott eller underskott i enlighet med byråns budgetförordning.
3.  
Hållbarheten i intäkterna från verksamhet som omfattas av avgifter ska garanteras.

Artikel 10

Utvärdering och översyn

1.  
En gång varje räkenskapsår ska systemet för avgifter vara föremål för en utvärdering. Utvärderingen ska grundas på byråns tidigare ekonomiska resultat samt på dess uppskattning av intäkter och utgifter. Den ska också sättas i relation till byråns samlade programdokument.

▼M1

1a.  

Byrån ska för första gången 2023 och därefter varje budgetår indexera de belopp som avses i bilagan, med verkan från och med den 1 januari, på grundval av

a) 

den årliga uppdateringen av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska unionen samt de korrigeringskoefficienter som tillämpas på dessa som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, i enlighet med en beräkningsmetod som ska godkännas av byråns styrelse och baseras på de relevanta finansiella uppgifter som används i byråns samlade programdokument och dess konsoliderade årliga verksamhetsrapporter, och/eller

b) 

inflationstakten i unionen, i enlighet med den metod som anges i punkt 4 i bilagan.

▼B

2.  
Om nödvändigt ska kommissionen, på grundval av byråns ekonomiska resultat och prognoser, se över avgifter.

▼M1

3.  
Mot bakgrund av den information som byrån lagt fram i sina årsrapporter ska denna förordning ses över senast den 16 juni 2024 med avseende på det gradvisa införandet av ytterligare fasta avgifter.

▼B

Artikel 11

Övergångsbestämmelser

I de fall som avses i artikel 55.4 i förordning (EU) 2018/545 och artikel 15.4 i genomförandeförordning (EU) 2018/763 ska det arbete som utförts innan ansökan lämnats in till byrån inte omfattas av avgifterna och taxorna i den här förordningen och vara föremål för nationell lagstiftning.

Artikel 12

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 16 februari 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M1




BILAGA

1. 

Byrån ska tillämpa en timtaxa på 239 euro.

2. 

De fasta avgifter som ska betalas till byrån för användning av one-stop-shoppen ska vara följande:



Tabell A

 

Kostnadskategori för one-stop-shop

Belopp (euro)

Inlämnande av en ansökan till byrån för:

1.

Ett gemensamt säkerhetsintyg.

400

2.

Ett godkännande av fordonstyp.

400

3.

Ett annat fordonsgodkännande än ett godkännande på grundval av överensstämmelse med typ.

400

4.

Ett godkännande av markbaserat ERTMS.

400

5.

En process för förhandshantering.

400

3. 

De fasta avgifterna för inlämning och handläggning av ansökningar om utsläppande på marknaden av ett fordon eller en serie fordon som överensstämmer med en godkänd fordonstyp ska vara följande:



Tabell B

 

Kostnadskategori

Belopp (euro)

Inlämnande till och handläggning av byrån av en ansökan om ett beslut om godkännande av fordon på grundval av överensstämmelse med typ:

1.

Godsvagnar och alla fordon som avses i punkt 2 i bilagan till kommissionens förordning (EU) nr 321/2013 (1).

775

2.

a)  Drivenheter med el- eller förbränningsmotordrift.

b)  Personvagnar.

c)  Fordon för uppbyggnad och underhåll av järnvägsinfrastruktur.

970

3.

Motorvagnståg med el- eller förbränningsmotordrift.

1 115

(1)   

Kommissionens förordning (EU) nr 321/2013 av den 13 mars 2013 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – godsvagnar i Europeiska unionens järnvägssystem och om upphävande av kommissionens beslut 2006/861/EG (EUT L 104, 12.4.2013, s. 1).

4. 

Den årliga inflationstakt som avses i artikel 10.1a fastställs på följande sätt:



Årlig inflationstakt som ska användas:

”Eurostat HIKP (alla poster) – Europeiska unionens alla länder” (2015 = 100), förändring som procentandel/genomsnitt över tolv månader

Värde av den takt som ska beaktas:

Värdet av inflationstakten tre månader före genomförandet av indexeringen



( 1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 av den 11 maj 2016 om järnvägssäkerhet (EUT L 138, 26.5.2016, s. 102).

( 2 ) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763 av den 9 april 2018 om fastställande av praktiska arrangemang för utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg till järnvägsföretag i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 653/2007 (se sidan 49 i detta nummer av EUT).

( 3 ) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (EUT L 138, 26.5.2016, s. 44).

( 4 ) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/545 av den 4 april 2018 om fastställande av praktiska arrangemang i processen för godkännande av järnvägsfordon och typer av järnvägsfordon enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 (EUT L 90, 6.4.2018, s. 66).

( 5 ) Kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).