02018R0033 — SV — 11.01.2018 — 000.002


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/33

av den 28 september 2017

om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller det standardiserade presentationsformatet för redovisningen av avgifter och dess gemensamma symbol enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 006 11.1.2018, s. 26)


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 221, 31.8.2018, s.  3 (2018/33)
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/33

av den 28 september 2017

om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller det standardiserade presentationsformatet för redovisningen av avgifter och dess gemensamma symbol enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Mall för redovisningen av avgifter och dess gemensamma symbol

1.  Betaltjänstleverantörer ska använda mallen i bilagan och fylla i den i enlighet med artiklarna 2–18.

2.  Betaltjänstleverantörerna får inte ändra mallen för redovisningen av avgifter genom att fylla i den på annat sätt än det som föreskrivs i denna förordning. Betaltjänstleverantörerna ska i synnerhet följa den i mallen angivna ordningen för information, rubriker och underrubriker.

3.  Redovisningen av avgifter ska

a) presenteras i A4 porträttformat,

b) ha rubriken ”Redovisning av avgifter” högst upp på första sidan, centrerad och placerad i mitten mellan betaltjänstleverantörens logotyp – som är placerad i dokumentets övre vänstra hörn – och den gemensamma symbolen – som är placerad i dokumentets övre högra hörn,

c) innehålla den gemensamma symbolen, som får vara högst 2,5 cm × 2,5 cm och som ska vara återgiven enligt mallen i bilagan,

d) återges med typsnitt Arial eller liknande typsnitt och teckenstorlek 11, med undantag för rubriken ”Redovisning av avgifter” som ska ha teckenstorlek 16 i fetstil, rubriker, som ska ha teckenstorlek 14 i fetstil, och underrubriker, som ska ha teckenstorlek 12 i fetstil, såvida inte större teckenstorlek eller blindskrift för personer med synnedsättning antingen krävs enligt nationell lag eller har överenskommits mellan konsumenten och betaltjänstleverantören,

e) återges i gråskala, förutom betaltjänstleverantörens logotyp och den gemensamma symbolen vilka får återges i färg i enlighet med artikel 2,

f) ha rubriker i halvmörk grå färg med referensnummer 166,166,166 enligt RGB-färgmodellen och underrubriker i ljusgrå färg med referensnummer 191,191,191 enligt RGB-färgmodellen,

g) ha numrerade sidor.

Artikel 2

Den gemensamma symbolen och betaltjänstleverantörens logotyp

1.  Om den gemensamma symbolen återges i färg ska den för bakgrunden följa färgmönstret med referensnummer 0/51/153 (hexadecimal: 003399) enligt RGB-färgmodellen, och för symbolen, färgmönster 255/204/0 (hexadecimal: FFCC00) enligt RGB-färgmodellen.

2.  Betaltjänstleverantörens logotyp och den gemensamma symbolen ska vara lika stora.

3.  Logotypen får endast återges i färg om den gemensamma symbolen är i färg. Om den gemensamma symbolen skrivs ut i gråskala ska den vara tydligt läsbar.

Artikel 3

Kontohållarens namn och kontaktuppgifter

1.  Betaltjänstleverantörerna ska ersätta texten inom hakparentes med kontohållarens namn, i fetstil och vänsterställt.

2.  Betaltjänstleverantörerna ska ersätta texten inom hakparentes med dess kontaktuppgifter, såsom geografisk adress, telefonnummer, e-postadress, faxnummer, webbadress och kontaktperson/kontaktpunkt som betalkontoinnehavaren kan använda för framtida korrespondens.

Kontaktuppgifterna ska återges vänsterställda.

Artikel 4

Betalkontoinnehavarens namn och kontaktuppgifter

1.  Betaltjänstleverantörerna ska ersätta texten inom hakparentes med betalkontoinnehavarens namn.

Namnet ska återges i fetstil och vara vänsterställt.

2.  Betaltjänstleverantörerna ska ersätta texten inom hakparentes med betalkontoinnehavarens geografiska adress.

Den geografiska adressen ska återges vänsterställd och – med undantag för begynnelsebokstäver – med gemener.

Artikel 5

Kontobeteckning och identifiering

1.  Betaltjänstleverantörerna ska ange betalkontots beteckning.

Beteckningen ska återges i fetstil och vara vänsterställd, omedelbart efter relevanta ord.

2.  Betaltjänstleverantörerna ska ange uppgifter som identifierar betalkontot, såsom företagsidentifieringskod (BIC), internationellt bankkontonummer (IBAN), nationellt kontonummer och det nationella kontonumret.

Uppgifterna ska återges vänsterställda.

Artikel 6

Kalenderperiod

Betaltjänstleverantörerna ska på raden ”period” vänsterställt ange den kalenderperiod som redovisningen av avgifter omfattar.

Artikel 7

Datum

Betaltjänstleverantörerna ska på raden ”datum” vänsterställt ange den kalenderdag då redovisningen av avgifter lämnats in.

Artikel 8

Inledning

Inledningstexten i mallen ska i redovisningen av avgifter återges så som den står; radavståndet ska vara 1.15, 0 pt före och 10 pt efter texten.

Artikel 9

Sammanfattning av avgifter och ränta

1.  Betaltjänstleverantörerna ska i fetstil och högerställt ange totalbeloppen av avgifter och räntor i fyra separata tabeller under rubriken ”Sammanfattning av avgifter och ränta”.

2.  Om ränta inte är tillämpligt för ett visst konto, och om information om detta möjliggörs eller krävs enligt nationella bestämmelser som införlivar direktiv 2014/92/EU, ska betaltjänstleverantörerna ange ”ränta ej tillämplig” med gemener, högerställt.

3.  Om ränta är tillämplig men under perioden i fråga uppgår till noll och om sådan information möjliggörs eller krävs enligt nationella bestämmelser som införlivar direktiv 2014/92/EU ska betaltjänstleverantörerna ange ”0” i berört fält i tabellen.

4.  Om så krävs enligt nationella bestämmelser som införlivar direktiv 2014/92/EU ska betaltjänstleverantörerna i en separat tabell ange den heltäckande kostnadsindikator där den övergripande årliga kostnaden för betalkontot summeras. Betaltjänstleverantörerna ska radera tabellen om det enligt dessa nationella bestämmelser inte åligger dem att ange den heltäckande kostnadsindikatorn.

Artikel 10

Detaljerad redovisning av kontoavgifter

1.  Betaltjänstleverantörerna ska i tabellen med rubriken ”Detaljerad redovisning av kontoavgifter” förteckna alla för respektive tjänster uppkomna avgifter under perioden.

Avgifter för tillhandahållande eller underhåll av kontot ska förtecknas under underrubriken ”Allmänna kontotjänster”.

2.  Betaltjänstleverantörerna ska ange tjänsterna i underkolumnen ”Tjänster”, vänsterställt, i fetstil och med radavstånd 0 pt före och 0 pt efter varje tjänst.

3.  Betaltjänstleverantörer ska i underkolumnen ”Antal tillfällen tjänsten nyttjades” – högerställt och med det typsnitt som anges i artikel 1.3 d – ange antalet tillfällen som varje tjänst har nyttjats under den aktuella perioden för redovisningen av avgifter.

Betaltjänstleverantörerna ska lämna underkolumnen ”Antal tillfällen tjänsten nyttjats” tom om

a) en tjänst har nyttjats utan att betaltjänstleverantören tagit ut en avgift för den, och

b) om detta möjliggörs eller krävs genom nationella bestämmelser som införlivar direktiv 2014/92/EU.

4.  Betaltjänstleverantörerna ska i underkolumnen ”Enhetsavgift” ange strukturen för enhetsavgifterna och kostnaden för varje nyttjad tjänst, högerställt.

5.  Betaltjänstleverantörerna ska i underkolumnen ”Antal tillfällen avgift tagits ut” högerställt ange antalet tillfällen som avgift tagits ut för varje tjänst under den aktuella perioden för redovisningen av avgifter. Betaltjänstleverantörerna ska i motsvarande underkolumn ange ”avgift ej uttagen” om

a) en tjänst har nyttjats utan att någon avgift tagits ut, och

b) om detta möjliggörs eller krävs genom nationella bestämmelser som införlivar direktiv 2014/92/EU.

6.  Betaltjänstleverantörerna ska i underkolumnen ”Totalt” i fetstil ange totalbeloppet av de avgifter som betalats för nyttjande av berörd tjänst under den aktuella perioden.

7.  Om ingen tjänst har förts upp under en underrubrik ska betaltjänstleverantören stryka den underrubriken. Betaltjänstleverantörerna ska också stryka underrubriken om betalkontoinnehavaren inte har använt någon tjänst utöver dem som angetts i paketet med tjänster under den aktuella perioden.

8.  Betaltjänstleverantörerna ska i fetstil ange det totala beloppet av avgifter som betalats av en betalkontoinnehavare under den aktuella perioden under raden ”Avgifter som betalats totalt”.

Artikel 11

Presentation av typer av avgifter

1.  Om separata avgifter tas ut enligt någon av punkterna nedan ska betaltjänstleverantörer i tabellen ”Detaljerad redovisning av kontoavgifter” i kolumnen ”Tjänst” för respektive tjänst på en separat rad ge en beskrivning av varje avgiftsbelagd händelse, kanal eller villkor (”typer av avgifter”)

a) för olika avgiftsbelagda händelser inom samma tjänst, exempelvis en startavgift och efterföljande expeditionsavgifter för samma tjänst,

b) för olika kanaler genom vilka samma tjänst begärs, nyttjas eller tillhandahålls, till exempel telefon, filial eller internet,

c) beroende på om ett särskilt kriterium för samma tjänst har uppfyllts, exempelvis att ett minimi- eller maximibelopp för kreditöverföringar eller kontantuttag har överskridits.

Beskrivningen ska vara vänsterställd. Avgiften ska anges i kolumnen ”Enhetsavgift” och vara högerställd.

2.  Om avgifter tas ut till följd av en kombination av flera olika typer av avgifter, till exempel avgifter som skiljer sig åt beroende på kanal och sedan ytterligare separeras beroende på om ett tröskelvärde nås, ska betaltjänstleverantörerna utöver att tillämpa artikel 10.5 ►C1  ge en beskrivning indragen till höger av ◄ varje ytterligare typ av avgift.

3.  Om en avgift har ändrats under den aktuella perioden ska betaltjänstleverantörerna förteckna de avgifter som tillämpats under varje period genom att lägga till nya rader till kolumnen ”Enhetsavgift”.

Artikel 12

Presentation av paket med tjänster som utgör delunderlag för avgifter under underrubriken ”Allmänna kontotjänster”

1.  Om ett paket med betalkontotjänster erbjuds tillsammans med kontot och är avgiftsbelagt under underrubriken ”Allmänna kontotjänster” ska betaltjänstleverantörerna i tabellen ”Detaljerad redovisning av kontoavgifter” på raden ”Paket med tjänster” lämna information om de tjänster som ingår i paketet i kolumnen ”Tjänster” och om antalet tillfällen paketet nyttjats i kolumnen ”Antal tillfällen paketet nyttjats”. I kolumnen under ”Avgift” ska betaltjänstleverantörerna ange den avgift som tas ut för paketet som helhet samt antalet tillfällen som avgift för paketet tagits ut under den aktuella perioden i enlighet med artikel 11.1. Raden ska strykas om avgift för paketet med tjänster tas ut separat från avgiften för allmänna kontotjänster.

2.  Avgifter som tas ut för eventuella tjänster som går utöver det antal tjänster som omfattas av paketet ska offentliggöras i den tabell där tjänster och avgifter enligt artiklarna 1–11 förtecknas.

3.  Om antalet tjänster i paketet inte är begränsat eller om antalet tjänster som omfattas av paketet inte har överstigits ska betaltjänstleverantörerna stryka meningen längst ned på raden: ”Avgift för ytterligare tjänster än ovan angivna har tagits ut separat”.

Artikel 13

Presentation av paket med betalkontotjänster för vilket avgift tas ut separat enligt avgifter under underrubriken ”Allmänna kontotjänster”

1.  Om en betaltjänstleverantör erbjuder ett paket med betalkontotjänster för det kontot och avgift för det paketet tas ut separat enligt avgifter under underrubriken ”Allmänna kontotjänster” för allmänna kontotjänster, som avses i den tabell där tjänster och avgifter förtecknas, ska betaltjänstleverantörerna ange följande information om paket med tjänster i tabellen:

a) I kolumnen för paket med tjänster ska hakparenteserna strykas och ersättas med namnet på varumärket, i förekommande fall, eller paketets innehåll.

b) I kolumnen ”Avgift” ska avgiften som tas ut för paketet som helhet för perioden för redovisningen av avgifter anges högerställt.

c) I tredje kolumnen ska antalet tillfällen då paketavgiften tagits ut under den aktuella perioden anges.

Alla extraavgifter som tas ut för eventuella tjänster som går utöver det antal tjänster som omfattas av paketavgiften ska offentliggöras i den tabell över tjänster och avgifter som avses i artiklarna 10 och 11.

2.  Om paketavgiften tas ut med regelbundna intervaller ska intervallen anges vänsterställt i kolumnen ”Avgift” och den totala årliga kostnaden angiven på raden omedelbart under intervallen, i fetstil och med lydelsen ”Total årlig kostnad”.

3.  Om olika paket ger upphov till olika avgifter under den aktuella perioden ska informationen i punkt 1 lämnas för varje paket i en separat tabell.

4.  Betaltjänstleverantörerna ska stryka hela tabellen, inklusive rubriken ”Uppgift om avgifter som ingår i paketet med tjänster” om inget paket med tjänster erbjuds tillsammans med kontot eller om avgiften för paketet med tjänster som erbjuds tillsammans med kontot tas ut som en del av någon allmän kontotjänst.

5.  Om antalet tjänster i paketet inte är begränsat eller om antalet tjänster som omfattas av paketet inte har överskridits ska betaltjänstleverantörerna stryka den mening längst ned i tabellen som lyder ”Avgift för ytterligare tjänster än ovan angivna har tagits ut separat”.

Artikel 14

Uppgift om ränta som betalats för kontot

1.  Betaltjänstleverantörerna ska i tabellen ”Uppgift om ränta som betalats för kontot”, i förekommande fall ange den ränta som betalats av betalkontoinnehavaren under den period som omfattas av redovisningen av avgifter.

2.  Betaltjänstleverantörerna ska ange räntesatsen i kolumnen ”Räntesats” i procent på årsbasis. Om räntan har ändrats under den aktuella perioden ska betaltjänstleverantörerna på en separat rad ange varje räntesats som gällt under respektive period.

3.  Betaltjänstleverantörerna ska i kolumnen ”Ränta” ange den ränta som betalats av en betalkontoinnehavare uttryckt i kontots valuta och i fetstil. Om räntan har ändrats under den aktuella perioden ska betaltjänstleverantörerna på en separat rad ange varje räntebelopp som betalkontoinnehavaren betalat under respektive period.

4.  Betaltjänstleverantörerna ska i fetstil ange det totala räntebelopp som betalats av en betalkontoinnehavare under den aktuella perioden under raden ”Räntebetalning totalt”.

5.  Om betalkontoinnehavaren inte betalat någon ränta på grund av att ränta inte är tillämplig på kontot, och om information om detta möjliggörs eller krävs enligt nationella bestämmelser som införlivar direktiv 2014/92/EU ska betaltjänstleverantörerna med lydelsen ”ränta ej tillämplig” i gemener i fetstil och vänsterställt ange detta i raden ”Räntebetalning totalt”.

Artikel 15

Uppgift om upplupen ränta på kontot

1.  Betaltjänstleverantörerna ska i tabellen ”Uppgift om upplupen ränta på kontot”, i förekommande fall ange den till betalkontoinnehavaren upplupna räntan under den period som omfattas av redovisningen av avgifter.

2.  Betaltjänstleverantörerna ska i fetstil ersätta texten ”Kontots namn” med namnet på kontot i fråga.

3.  Betaltjänstleverantörerna ska ange räntesatsen i kolumnen ”Räntesats” i procent på årsbasis. Om räntan ändrats under den aktuella perioden ska betaltjänstleverantörerna på en separat rad ange varje räntesats som gällt under respektive period.

4.  Betaltjänstleverantörerna ska i kolumnen ”Ränta” ange den till betalkontoinnehavaren upplupna räntan uttryckt i kontots valuta och i fetstil. Om räntan har ändrats under perioden för redovisning av avgifter ska betaltjänstleverantörerna på en separat rad ange varje upplupet räntebelopp som betalkontoinnehavaren erhållit under respektive period. Om ränta är tillämplig men under den specifika perioden uppgår till noll ska betaltjänstleverantörerna ange ”0” i kolumnen ”Ränta”.

5.  Om ingen ränta upplupit på ett konto på grund av att detta konto inte är föremål för någon ränta ska betaltjänstleverantörerna med gemener och vänsterställt ange ”ränta ej tillämplig” i kolumnen ”Ränta”.

6.  Betaltjänstleverantörerna ska i raden ”Upplupen ränta totalt” i fetstil ange det totala upplupna räntebelopp som tillfaller betalkontoinnehavaren under den period som omfattas av redovisningen av avgifter.

7.  Om ett konto inte betalar någon ränta på grund av att ränta inte är tillämplig på kontot, och om information om detta möjliggörs eller krävs enligt nationella bestämmelser som införlivar direktiv 2014/92/EU ska betaltjänstleverantörerna med lydelsen ”ränta ej tillämplig” i gemener i fetstil och vänsterställt ange detta i raden ”Upplupen ränta totalt”.

Artikel 16

Ytterligare information

1.  Betaltjänstleverantörerna ska i tabellen ”Ytterligare information” ange eventuell ytterligare information som går utöver den information som omfattas av artiklarna 2–15 och som är direkt kopplad till de tjänster eller avgifter som betalats eller uttagen eller upplupen ränta, eller tillämpade räntesatser i enlighet med artikel 5.2 i direktiv 2014/92/EU under den period som omfattas av redovisningen av avgifter. Den ytterligare information som anges i tabellen ska innehålla sådan information som krävs enligt nationella bestämmelser.

2.  Betaltjänstleverantörerna ska när de fyller i tabellen i förekommande fall följa det presentationsformat som föreskrivs i denna förordning.

3.  Betaltjänstleverantörerna ska stryka denna tabell om de inte lägger fram information av det slag som anges i punkt 1.

Artikel 17

Namn på varumärken

Om ett varumärkesnamn används ska detta anges omedelbart efter namnet på tjänsten med det standardtypsnitt som avses i artikel 1.3 d och inom hakparentes.

Artikel 18

Användning av elektroniska medel

1.  Om redovisningen av avgifter tillhandahålls elektroniskt får betaltjänstleverantörerna – under förutsättning att konsumenten samtidigt förses med en kopia av redovisningen av avgifter i linje med mallen i bilagan och ifylld i enlighet med artiklarna 2–17 – ändra mallen endast på följande sätt:

a) Genom undantag från artikel 1.3 d öka teckenstorleken förutsatt att proportionerna alltjämt är de samma som de som anges i artikel 1.3.

b) Om dimensionerna inom de elektroniska verktygen är sådana att flera tabeller eller kolumner gör redovisningen av avgifter svårläst, använda en enda kolumn eller en enda tabell, förutsatt att ordningen för information, rubriker och underrubriker alltjämt är densamma.

c) använda elektroniska verktyg, såsom så kallad layering eller pop-ups, förutsatt att titeln på redovisningen av avgifter, den gemensamma symbolen, rubriker och underrubriker är väl synliga och att ordningen för informationen förblir densamma.

2.  Användning av de elektroniska verktyg som avses i punkt 1 c får inte vara störande på ett sätt som gör att det avleder konsumentens uppmärksamhet från informationen i redovisningen av avgifter. Information som tillhandahålls genom layering eller pop-ups ska begränsas till den information som avses i denna förordning.

Artikel 19

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA

Mall för redovisning av avgifter

image

image

image