02017R1128 — SV — 30.06.2017 — 000.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/1128

av den 14 juni 2017

om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 168 30.6.2017, s. 1)


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 198, 28.7.2017, s.  42 (2017/1128)
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/1128

av den 14 juni 2017

om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  Genom denna förordning införs ett gemensamt förhållningssätt i unionen till gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online genom att säkerställa att abonnenter av portabla innehållstjänster online som tillhandahålls lagligen i deras hemmedlemsstat kan få tillgång till och använda dessa tjänster under tillfälliga vistelser i en annan medlemsstat än sina hemmedlemsstater.

2.  Denna förordning ska inte tillämpas på skatteområdet.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

1.  abonnent: varje konsument som på grundval av ett avtal om tillhandahållande av en innehållstjänst online, antingen det sker mot betalning i pengar eller inte, har rätt att få tillgång till och använda tjänsten i hemmedlemsstaten,

2.  konsument: varje fysisk person som i samband med avtal som omfattas av denna förordning agerar för ändamål som faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten,

3.  hemmedlemsstat: den medlemsstat där abonnenten, i enlighet med artikel 5, har sin faktiska och stadigvarande hemvist,

4.  tillfällig vistelse i en medlemsstat: vistelse i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten under en begränsad tidsperiod,

5.  innehållstjänst online: en tjänst enligt definitionen i artiklarna 56 och 57 i EUF-fördraget som leverantörer lagligen tillhandahåller abonnenter i deras hemmedlemsstater på överenskomna villkor som är online och portabel, och som är

i) en audiovisuell medietjänst i den mening som avses i artikel 1.1 a i direktiv 2010/13/EU, eller

ii) en tjänst vars huvudsyfte är tillhandahållande av tillgång till och användning av verk eller andra skyddade alster, eller sändarföretagsöverföringar, linjärt eller på begäran,

6.  portabel: en funktion hos en innehållstjänst online genom vilken abonnenter i praktiken kan få tillgång till och använda innehållstjänsten online i sin hemmedlemsstat utan att begränsas till en viss plats.

Artikel 3

Skyldighet att möjliggöra gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online

1.  Leverantören av en innehållstjänst online som tillhandahålls mot betalning i pengar, ska göra det möjligt för en abonnent som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat att få tillgång till och använda innehållstjänsten online på samma sätt som i hemmedlemsstaten genom att ge tillgång till samma innehåll på samma typer och antal apparater, för samma antal användare och med samma funktioner.

2.  Leverantören ska inte ålägga abonnenten extra avgifter för att få tillgång till och använda innehållstjänsten online enligt punkt 1.

3.  Den skyldighet som avses i punkt 1 ska inte omfatta de kvalitetskrav avseende leverans av innehållstjänster online som leverantören omfattas av när den tjänsten tillhandahålls i hemmedlemsstaten, om inte annat uttryckligen överenskommits mellan leverantören och abonnenten.

Leverantören får inte vidta några åtgärder för att minska kvaliteten på innehållstjänsterna online vid tillhandahållandet av innehållstjänster i enlighet med punkt 1.

4.  Leverantören ska, på grundval av information som leverantören har tillgång till, ge abonnenten information om kvaliteten på leveransen av innehållstjänsten online som tillhandahålls i enlighet med punkt 1. Informationen ska ges till abonnenten innan innehållstjänsten online tillhandahålls i enlighet med punkt 1 och på ett lämpligt och proportionellt sätt.

Artikel 4

Lokalisering av tillhandahållande av, tillgång till och användning av innehållstjänster online

Tillhandahållande av en innehållstjänst online enligt denna förordning till en abonnent som tillfälligt vistas i en annan medlemsstat, samt denna abonnents tillgång till och användning av den tjänsten, ska uteslutande anses äga rum i abonnentens hemmedlemsstat.

Artikel 5

Kontroll av hemmedlemsstat

1.  Vid ingående och förnyande av avtal om tillhandahållande av en innehållstjänst online som tillhandahålls mot betalning i pengar, ska leverantören kontrollera abonnentens hemmedlemsstat genom högst två av följande metoder och samtidigt se till att de metoder som används är rimliga, proportionella och effektiva:

a) Ett identitetskort, elektroniska identifikationsmedel, särskilt sådana som omfattas av de system för elektronisk identifiering som anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 ( 1 ), eller annan giltig identitetshandling som intygar abonnentens hemmedlemsstat.

b) Betalningsinformation såsom abonnentens bankkonto eller numret på abonnentens kreditkort eller betalkort.

c) Installationsplats för en digitalbox, dekoder eller en liknande anordning som används för tillhandahållandet av tjänster till abonnenten.

d) Uppgift om att abonnenten betalar en licensavgift för andra tjänster som tillhandahålls i medlemsstaten, t.ex. radio och tv i allmänhetens tjänst.

e) Ett avtal om tillhandahållande av internet- eller telefonanslutning eller ett annat liknande avtal som kopplar abonnenten till medlemsstaten.

f) Registrering i lokala röstlängder, om sådan information är offentligt tillgänglig.

g) Betalning av lokala skatter, om sådan information är offentligt tillgänglig.

h) En faktura för en allmännyttig tjänst, såsom en el-, vatten- eller gasräkning, som kopplar abonnenten till medlemsstaten.

i) Abonnentens faktureringsadress eller postadress.

j) En försäkran från abonnenten som intygar abonnentens adress i medlemsstaten.

k) En kontroll av IP-adress (internetprotokoll) för att identifiera den medlemsstat där abonnenten har tillgång till innehållstjänsten online.

Kontrollmetoderna enligt led i–k ska endast användas i kombination med en av de kontrollmetoder som anges i led a–h, om inte postadressen i led i ingår i ett offentligt tillgängligt officiellt register.

2.  Om leverantören har rimliga skäl att tvivla på en abonnents hemmedlemsstat under avtalstiden för tillhandahållandet av en innehållstjänst online, får leverantören upprepa kontrollen av abonnentens hemmedlemsstat, i enlighet med punkt 1. I sådana fall får emellertid metoden i led k användas som enda medel. Uppgifter som härrör från användningen av kontrollmetoden i led k ska endast inhämtas i binärt format.

3.  Leverantören ska ha rätt att kräva att abonnenten tillhandahåller den information som är nödvändig för att fastställa abonnentens hemmedlemsstat enligt punkterna 1 och 2. Om abonnenten inte tillhandahåller informationen och leverantören därför inte kan kontrollera abonnentens hemmedlemsstat får leverantören inte på grundval av denna förordning ge denna abonnent möjlighet att få tillgång till eller använda innehållstjänsten online när han eller hon tillfälligt vistas i en annan medlemsstat.

4.  Innehavare av upphovsrätt eller närstående rättigheter och innehavare av andra rättigheter till innehåll i en innehållstjänst online får tillåta tillhandahållande av, tillgång till och användning av deras innehåll enligt denna förordning utan kontroll av hemmedlemsstat. I sådana fall ska avtalet mellan leverantören och abonnenten om tillhandahållandet av en innehållstjänst online vara tillräckligt för att fastställa abonnentens hemmedlemsstat.

Innehavare av upphovsrätt eller närstående rättigheter eller innehavare av andra rättigheter till innehåll i en innehållstjänst online ska ha rätt att återkalla det tillstånd som avses i första stycket förutsatt att leverantören ges rimligt varsel.

5.  Avtalet mellan leverantören och innehavare av upphovsrätt eller närstående rättigheter eller innehavare av andra rättigheter till innehåll i innehållstjänster online ska inte begränsa sådana rättighetshavares möjlighet att återkalla det tillstånd som avses i punkt 4.

Artikel 6

Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online som tillhandahålls utan betalning i pengar

1.  En leverantör av en innehållstjänst online som tillhandahålls utan betalning i pengar får besluta att ge sina abonnenter möjlighet att när de tillfälligt vistas i en annan medlemsstat få tillgång till och använda innehållstjänsten online, under förutsättning att leverantören kontrollerar abonnentens hemmedlemsstat i enlighet med denna förordning.

2.  Leverantören ska informera sina abonnenter, relevanta innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter och relevanta innehavare av andra rättigheter till innehållet i en innehållstjänst online om sitt beslut att tillhandahålla innehållstjänsten online i enlighet med punkt 1 innan tjänsten tillhandahålls. Informationen ska ges på ett lämpligt och proportionellt sätt.

3.  Denna förordning ska tillämpas på leverantörer som tillhandahåller innehållstjänster online i enlighet med punkt 1.

Artikel 7

Avtalsbestämmelser

1.  Alla avtalsbestämmelser, inbegripet sådana mellan leverantörer av innehållstjänster online och innehavare av upphovsrätt eller närstående rättigheter, eller innehavare av andra rättigheter till innehållet i innehållstjänster online, liksom avtalsbestämmelser mellan sådana leverantörer och deras abonnenter, ska vara utan verkan om de strider mot denna förordning, vilket även gäller avtalsbestämmelser som förbjuder eller begränsar gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online till en viss tidsperiod.

2.  Denna förordning ska gälla oavsett vilken lag som är tillämplig på avtal mellan leverantörer av innehållstjänster online och innehavare av upphovsrätt eller närstående rättigheter eller innehavare av andra rättigheter till innehåll i innehållstjänster online, eller på avtal som ingåtts mellan sådana leverantörer och deras abonnenter.

Artikel 8

Skydd av personuppgifter

1.  Den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för denna förordning, i synnerhet i samband med kontroll av abonnentens hemmedlemsstat enligt artikel 5, ska utföras i enlighet med direktiven 95/46/EG och 2002/58/EG. I synnerhet användningen av kontrollmetoderna i enlighet med artikel 5 och all behandling av personuppgifter enligt denna förordning ska begränsas till vad som är nödvändigt och proportionellt för att uppnå syftet.

2.  Uppgifter som har samlats in i enlighet med artikel 5 ska endast användas för att kontrollera abonnentens hemmedlemsstat. De får inte meddelas, överföras, delas, licensieras eller på annat sätt vidarebefordras till eller delges innehavare av upphovsrätt eller närstående rättigheter eller de som innehar andra rättigheter till innehållet i innehållstjänster online eller andra tredje parter.

3.  Leverantörer av innehållstjänster online ska inte lagra uppgifter som har samlats in i enlighet med artikel 5 längre än vad som är nödvändigt för att slutföra kontrollen av abonnentens hemmedlemsstat enligt artikel 5.1 eller 5.2. Vid slutförandet av varje kontroll ska uppgifterna omedelbart och oåterkalleligt förstöras.

Artikel 9

Tillämpning på befintliga avtal och förvärvade rättigheter

1.  Denna förordning ska även tillämpas på avtal som ingåtts eller rättigheter som förvärvats före den dag då förordningen börjar tillämpas, om de efter detta datum är relevanta för tillhandahållande av, tillgång till och användning av en innehållstjänst online i enlighet med artiklarna 3 och 6.

2.   ►C1  Senast den 2 juni 2018 ◄ ska leverantören av en innehållstjänst online som erbjuds mot betalning i pengar kontrollera, i enlighet med denna förordning, hemmedlemsstaten för de abonnenter som har tecknat avtal om tillhandahållande av innehållstjänsten online före detta datum.

Inom två månader från den dag då leverantören av en innehållstjänst online som tillhandahålls utan betalning i pengar för första gången erbjuder tjänsten i enlighet med artikel 6 ska leverantören, i enlighet med denna förordning, kontrollera hemmedlemsstaten för de abonnenter som har tecknat avtal för tillhandahållande av innehållstjänsten online före detta datum.

Artikel 10

Översyn

►C1  Senast den 2 april 2021 ◄ och därefter vid behov ska kommissionen göra en utvärdering av tillämpningen av denna förordning mot bakgrund av den juridiska, tekniska och ekonomiska utvecklingen, och överlämna en rapport om detta till Europaparlamentet och rådet.

Den rapport som avses i första stycket ska bland annat innehålla en utvärdering av tillämpningen av metoderna för kontroll av den hemmedlemsstat som avses i artikel 5, med beaktande av nyligen framtagna tekniker, branschstandarder och metoder, samt vid behov innehålla en bedömning av behovet av en översyn. I rapporten ska man särskilt behandla effekterna av denna förordning på små och medelstora företag och personuppgiftsskyddet. Kommissionens rapport ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

Artikel 11

Slutbestämmelser

1.  Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   ►C1  Den ska tillämpas från och med den 1 april 2018. ◄

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.( ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).