02017D1792 — SV — 15.09.2017 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS BESLUT (EU) 2017/1792

av den 29 maj 2017

om undertecknande, på unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring

(EGT L 258 6.10.2017, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

RÅDETS BESLUT (EU) 2017/1793 av den 15 september 2017

  L 258

3

6.10.2017
▼B

RÅDETS BESLUT (EU) 2017/1792

av den 29 maj 2017

om undertecknande, på unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkringArtikel 1

Undertecknandet på unionens vägnar av det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring bemyndigas härmed, med förbehåll för att nämnda avtal ingås.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

▼M1

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas att utse den eller de personer som ska ha rätt att underteckna avtalet på unionens vägnar samt skriftväxlingen mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater rörande de språkliga arrangemangen. Undertecknandet av avtalet ska äga rum samtidigt som undertecknandet av skriftväxlingen.

▼B

Artikel 3

Artiklarna 4 och 7 i avtalet ska tillämpas provisoriskt i enlighet med artiklarna 9 och 10 i avtalet ( 1 ) i avvaktan på att de förfaranden som är nödvändiga för avtalets ingående avslutas.

▼M1

Artikel 3a

Avtalet ska undertecknas på engelska. I enlighet med unionsrätten ska unionen även upprätta avtalet på bulgariska, danska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken. Dessa ytterligare språkversioner bör bestyrkas genom en utväxling av diplomatiska noter mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater. Alla bestyrkta versioner ska vara lika giltiga.

▼B

Artikel 4

Kommissionen ska företräda unionen i den gemensamma kommitté som föreskrivs i artikel 7 i avtalet, efter att ha inhämtat synpunkter från rådets arbetsgrupp för finansiella tjänster, och ska underrätta den arbetsgruppen när så är lämpligt, och åtminstone en gång per år, om de framsteg som gjorts med genomförandet av avtalet.

Artikel 5

Alla ståndpunkter som ska läggas fram på unionens vägnar ska antas i enlighet med fördragen och följaktligen av rådet enligt artikel 16.1 i fördraget om Europeiska unionen eller artikel 218.9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Artikel 6

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.( 1 ) Den dag från och med vilken avtalet ska tillämpas provisoriskt kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.