02016R1719 — SV — 15.03.2021 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/1719

av den 26 september 2016

om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 259 27.9.2016, s. 42)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/280 av den 22 februari 2021

  L 62

24

23.2.2021
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/1719

av den 26 september 2016

om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet

(Text av betydelse för EES)AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  
I denna förordning fastställs detaljerade regler om kapacitetstilldelning mellan elområden på förhandsmarknaderna, inrättandet av en gemensam metod för att bestämma långsiktig kapacitet mellan elområden, inrättandet av en gemensam europeisk tilldelningsplattform som erbjuder långsiktiga överföringsrättigheter, och möjligheten att återlämna långsiktiga överföringsrättigheter för efterföljande förhandstilldelning av kapacitet eller att överlåta långsiktiga överföringsrättigheter mellan marknadsaktörer.
2.  
Denna förordning ska tillämpas på alla överföringssystem och sammanlänkningar i unionen, med undantag för överföringssystem på öar som inte är anslutna till andra överföringssystem genom sammanlänkningar.
3.  
I medlemsstater där det finns mer än en systemansvarig för överföringssystem ska denna förordning gälla alla systemansvariga för överföringssystem. Om en systemansvarig för överföringssystem saknar en funktion som är relevant för en eller flera skyldigheter enligt denna förordning, får medlemsstaterna föreskriva att ansvaret för att uppfylla dessa skyldigheter överlåts till en eller flera andra systemansvariga för överföringssystem.
4.  
Den gemensamma tilldelningsplattformen kan öppnas för marknadsoperatörer och systemansvariga för överföringssystem som är verksamma i Schweiz, förutsatt att dess nationella lagstiftning genomför de viktigaste bestämmelserna i unionslagstiftningen om elmarknaden och att det finns ett mellanstatligt avtal om elsamarbete mellan unionen och Schweiz.
5.  
Under förutsättning att villkoren i punkt 4 uppfylls ska Schweiz deltagande i den gemensamma tilldelningsplattformen beslutas av kommissionen på grundval av ett yttrande från byrån. För att möjliggöra att en smidigt fungerande tilldelning av långsiktiga överföringsrättigheter införs på unionsnivå, med lika villkor för alla intressenter, ska de rättigheter och skyldigheter som gäller för schweiziska systemansvariga för överföringssystem som ansluter sig till den gemensamma tilldelningsplattformen vara förenliga med de rättigheter och skyldigheter som gäller för systemansvariga för överföringssystem som är verksamma i unionen.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i artikel 2 i förordning (EG) nr 714/2009, artikel 2 i förordning (EU) 2015/1222, artikel 2 i kommissionens förordning (EU) nr 543/2013 ( 1 ) och artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG ( 2 ) gälla.

Dessutom gäller följande definitioner:

1.

förhandstilldelning av kapacitet : tilldelning av kapacitet mellan elområden på lång sikt genom en auktion före tidsramen för dagen före-marknaden.

2.

långsiktig överföringsrättighet : en fysisk överföringsrättighet eller en finansiell överföringsrättighet i form av en option eller en finansiell överföringsrättighet i form av en obligation som förvärvats vid förhandstilldelningen av kapacitet.

3.

tilldelningsregler : de regler för förhandstilldelning av kapacitet som tillämpas på den gemensamma tilldelningsplattformen.

4.

gemensam tilldelningsplattform : den europeiska plattform för förhandstilldelning av kapacitet som inrättas av alla systemansvariga för överföringssystem.

5.

auktion : den process genom vilken långsiktig kapacitet mellan elområden erbjuds och tilldelas marknadsaktörer som lämnar anbud.

6.

UIOSI (Use-It-Or-Sell-It) : ”använd eller sälj”, den princip enligt vilken den underliggande kapaciteten mellan elområden för inköpta och icke-nominerade fysiska överföringsrättigheter automatiskt görs tillgänglig för kapacitetstilldelning på dagen före-marknaden, och enligt vilken innehavaren av dessa fysiska överföringsrättigheter erhåller ersättning från de systemansvariga för överföringssystemen.

7.

nominering : anmälan av utnyttjande av långsiktig kapacitet mellan elområden från en innehavare av fysiska överföringsrättigheter och dennes motpart, eller från en behörig tredje part, till respektive systemansvariga för överföringssystem.

8.

nomineringsregler : de regler som avser anmälan av utnyttjande av långsiktig kapacitet mellan elområden från en innehavare av fysiska överföringsrättigheter och dennes motpart, eller från en behörig tredje part, till respektive systemansvariga för överföringssystem.

9.

marknadsprisspridning : skillnaden mellan de timbaserade dagen före-priserna i de två berörda elområdena för respektive marknadstidsenhet och för en viss riktning.

10.

kompensationsregler : de regler enligt vilka varje systemansvarig för överföringssystem som ansvarar för elområdesgränsen, i de fall där långsiktiga överföringsrättigheter har tilldelats, kompenserar innehavare av överföringsrättigheter för inskränkning av de långsiktiga överföringsrättigheterna.

Artikel 3

Mål för förhandstilldelning av kapacitet

Syftet med denna förordning är att

a) 

främja ändamålsenlig långsiktig handel mellan elområden med långsiktiga möjligheter till risksäkring för marknadsaktörer,

b) 

optimera beräkning och tilldelning av långsiktig kapacitet mellan elområden,

c) 

tillhandahålla en icke-diskriminerande tillgång till långsiktig kapacitet mellan elområden,

d) 

säkerställa rättvis och icke-diskriminerande behandling av systemansvariga för överföringssystem, byrån, tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer,

e) 

ta hänsyn till behovet av en rättvis och välordnad förhandstilldelning av kapacitet och en välordnad prisbildning,

f) 

säkerställa och förbättra öppenhet och tillförlitlighet hos information om förhandstilldelning av kapacitet,

g) 

bidra till en effektiv och långsiktig drift och utveckling av elöverföringssystemet och elsektorn i unionen.

▼M1

Artikel 4

Antagande av villkor eller metoder

1.  
Systemansvariga för överföringssystem ska utarbeta villkoren eller metoderna som krävs i denna förordning och överlämna dem till byrån eller de behöriga tillsynsmyndigheterna för godkännande inom de tidsfrister som anges i denna förordning. Under exceptionella omständigheter, särskilt i fall där en tidsfrist inte kan hållas på grund av omständigheter som systemansvariga för överföringssystem inte kan kontrollera, får tidsfristerna för villkor eller metoder förlängas av byrån i förfaranden enligt punkt 6, och gemensamt av samtliga behöriga tillsynsmyndigheter i förfaranden enligt punkt 7. Om ett förslag till villkor eller metoder enligt denna förordning behöver utarbetas och överenskommas mellan fler än en systemansvarig för överföringssystem, ska de deltagande systemansvariga för överföringssystemen bedriva ett nära samarbete. Systemansvariga för överföringssystem ska, med hjälp från Entso för el, regelbundet informera de behöriga tillsynsmyndigheterna och byrån om framstegen i utarbetandet av dessa villkor eller metoder.
2.  

Om systemansvariga för överföringssystem som beslutar om förslag till villkor eller metoder som förtecknas i punkt 6 inte kan nå en överenskommelse ska de fatta beslut med kvalificerad majoritet. För en kvalificerad majoritet för förslag enligt punkt 6 krävs

a) 

systemansvariga för överföringssystem som representerar minst 55 % av medlemsstaterna, och

b) 

systemansvariga för överföringssystem som representerar medlemsstater som omfattar minst 65 % av unionens befolkning.

En blockerande minoritet i fråga om beslut om förslag till villkor eller metoder som förtecknas i punkt 6 ska omfatta systemansvariga för överföringssystem som representerar minst fyra medlemsstater; i annat fall ska den kvalificerade majoriteten anses vara uppnådd.

Då systemansvariga för överföringssystem beslutar om förslag till villkor eller metoder som förtecknas i punkt 6 ska en röst tillskrivas varje medlemsstat. Om det finns flera systemansvariga för överföringssystem på en medlemsstats territorium ska medlemsstaten fördela röstvärdet mellan de systemansvariga.

3.  

Systemansvariga för överföringssystem som beslutar om förslag till villkor eller metoder som förtecknas i punkt 7 ska, om de inte kan nå en överenskommelse och de berörda regionerna består av fler än fem medlemsstater, fatta beslut med kvalificerad majoritet. För en kvalificerad majoritet för förslag enligt punkt 7 krävs

a) 

systemansvariga för överföringssystem som representerar minst 72 % av de berörda medlemsstaterna, och

b) 

systemansvariga för överföringssystem som representerar medlemsstater som omfattar minst 65 % av den berörda regionens befolkning.

En blockerande minoritet i fråga om beslut om förslag till villkor eller metoder som förtecknas i punkt 7 ska omfatta åtminstone det minsta antalet systemansvariga för överföringssystem som representerar mer än 35 % av befolkningen i de deltagande medlemsstaterna, samt systemansvariga för överföringssystem som representerar minst ytterligare en berörd medlemsstat; i annat fall ska den kvalificerade majoriteten anses vara uppnådd.

Systemansvariga för överföringssystem ska vid beslut om förslag till villkor eller metoder som förtecknas i punkt 7, avseende regioner som består av högst fem medlemsstater, besluta i samförstånd.

Då systemansvariga för överföringssystem beslutar om förslag till villkor eller metoder som förtecknas i punkt 7 ska en röst tillskrivas varje medlemsstat. Om det finns flera systemansvariga för överföringssystem på en medlemsstats territorium ska medlemsstaten fördela röstvärdet mellan de systemansvariga.

4.  
Om de systemansvariga för överföringssystemen inte kan lämna in ett ursprungligt eller ändrat förslag till villkor eller metoder till de behöriga tillsynsmyndigheterna eller till byrån i enlighet med punkterna 6 och 7 eller punkt 11, inom de tidsfrister som anges i denna förordning, ska de förse de behöriga tillsynsmyndigheterna och byrån med de relevanta utkasten till förslag till villkor eller metoder och förklara vad som har förhindrat en överenskommelse. Byrån, eller samtliga behöriga tillsynsmyndigheter gemensamt, ska vidta lämpliga åtgärder för att anta de nödvändiga villkoren eller metoderna enligt punkterna 6 och 7, t.ex. genom att begära ändringar eller se över och komplettera utkasten i enlighet med denna punkt, även i de fall då inga utkast har lämnats in, och godkänna dem.
5.  
Varje tillsynsmyndighet, eller i tillämpliga fall byrån, ska ansvara för godkännandet av de villkor eller metoder som avses i punkterna 6 och 7. Innan byrån eller de behöriga tillsynsmyndigheterna godkänner villkoren eller metoderna ska de vid behov, efter samråd med respektive systemansvariga för överföringssystem, se över förslagen för att säkerställa att de är förenliga med denna förordnings syfte och bidrar till marknadsintegrering, icke-diskriminering, effektiv konkurrens och en väl fungerande marknad.
6.  

Förslagen till följande villkor eller metoder, eller eventuella ändringar av dessa, ska vara föremål för byråns godkännande:

a) 

Metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata i enlighet med artikel 17.

b) 

Metod för den gemensamma nätmodellen i enlighet med artikel 18.

c) 

Krav för den gemensamma tilldelningsplattformen i enlighet med artikel 49.

d) 

Harmoniserade tilldelningsregler i enlighet med artikel 51.

e) 

Metod för fördelning av intäkter från överbelastning i enlighet med artikel 57.

f) 

Metod för att fördela kostnader för att inrätta, utveckla och driva den gemensamma tilldelningsplattformen i enlighet med artikel 59.

g) 

Metod för att fördela uppkomna kostnader för att säkerställa garanterad kapacitet och ersättning för långsiktiga överföringsrättigheter i enlighet med artikel 61.

7.  

Förslagen till följande villkor eller metoder, och eventuella ändringar av dessa, ska vara föremål för godkännande av alla tillsynsmyndigheter i den berörda regionen:

a) 

Metod för kapacitetsberäkning i enlighet med artikel 10.

b) 

Metod för uppdelning av kapacitet mellan elområden i enlighet med artikel 16.

c) 

Regional utformning av långsiktiga överföringsrättigheter i enlighet med artikel 31.

d) 

Fastställande av reservförfaranden i enlighet med artikel 42.

e) 

Regionala krav i de harmoniserade tilldelningsreglerna i enlighet med artikel 52, inklusive regionala kompensationsregler i enlighet med artikel 55.

8.  
Förslaget till villkor eller metoder ska innehålla ett förslag till tidsplan för genomförande och en beskrivning av förväntad effekt på målen för denna förordning. Förslag till villkor eller metoder som är föremål för godkännande av flera eller samtliga tillsynsmyndigheter i enlighet med punkt 7 ska lämnas in till byrån inom en vecka från det att de lämnats in till tillsynsmyndigheterna. På begäran av behöriga tillsynsmyndigheter ska byrån inom tre månader avge ett yttrande om förslagen till villkor eller metoder.
9.  
Om godkännandet av villkor eller metoder i enlighet med punkt 7, eller av en ändring i enlighet med punkt 11, kräver ett beslut av fler än en tillsynsmyndighet ska de behöriga tillsynsmyndigheterna samråda, samordna och driva ett nära samarbete med varandra för att nå en överenskommelse. I tillämpliga fall ska de behöriga tillsynsmyndigheterna ta hänsyn till byråns yttrande. Tillsynsmyndigheter, eller byrån om den är behörig, ska fatta beslut om de inlämnade villkoren eller metoderna i enlighet med punkterna 6 och 7 senast sex månader efter det att byrån tagit emot villkoren eller metoderna eller, i förekommande fall, efter det att den sista berörda tillsynsmyndigheten tagit emot villkoren eller metoderna. Perioden ska börja dagen efter den dag då förslaget lämnades in till byrån i enlighet med punkt 6 eller till den sista berörda tillsynsmyndigheten i enlighet med punkt 7.
10.  
Om tillsynsmyndigheterna inte har kunnat nå någon överenskommelse inom den period som avses i punkt 9, eller på deras gemensamma begäran, eller på byråns begäran i enlighet med artikel 5.3 tredje stycket i förordning (EU) 2019/942, ska byrån anta ett beslut om de inlämnade förslagen till villkor eller metoder inom sex månader, i enlighet med artikel 5.3 och artikel 6.10 andra stycket i förordning (EU) 2019/942.
11.  
Om byrån eller samtliga behöriga tillsynsmyndigheter gemensamt begär en ändring för att godkänna de villkor eller metoder som lämnats in i enlighet med punkterna 6 och 7, ska de berörda systemansvariga för överföringssystemen inom två månader från byråns eller tillsynsmyndigheternas begäran lämna in ett förslag till ändrade villkor eller metoder för godkännande. Byråns eller de behöriga tillsynsmyndigheterna ska besluta om de ändrade villkoren eller metoderna inom två månader från det att de lämnats in. Om de behöriga tillsynsmyndigheterna inte har kunnat nå någon överenskommelse om villkor eller metoder enligt punkt 7 inom tidsfristen på två månader, eller på deras gemensamma begäran, eller på byråns begäran i enlighet med artikel 5.3 tredje stycket i förordning (EU) 2019/942, ska byrån anta ett beslut om ändringar av villkor eller metoder inom sex månader, i enlighet med artikel 5.3 och artikel 6.10 andra stycket i förordning (EU) 2019/942. Om de berörda systemansvariga för överföringssystemen inte kan lämna in ett förslag till ändrade villkor eller metoder ska det förfarande som föreskrivs i punkt 4 tillämpas.
12.  
Byrån, eller de behöriga tillsynsmyndigheterna gemensamt får, om de ansvarar för antagandet av villkor eller metoder i enlighet med punkterna 6 och 7, begära förslag till ändringar av dessa villkor eller metoder och fastställa en tidsfrist för inlämning av dessa förslag. Systemansvariga för överföringssystem som ansvarar för att utarbeta ett förslag till villkor eller metoder får föreslå ändringar för tillsynsmyndigheter och byrån.

Förslagen till ändring av villkoren eller metoderna ska lämnas in för samråd i enlighet med det förfarande som anges i artikel 6 och godkännas i enlighet med det förfarande som anges i den här artikeln.

13.  
Systemansvariga för överföringssystem med ansvar för att fastställa villkor eller metoder i enlighet med denna förordning ska offentliggöra dessa på internet efter godkännande av byrån eller de behöriga tillsynsmyndigheterna eller, om inget sådant godkännande krävs, efter deras fastställande, såvida inte denna information anses vara konfidentiell i enlighet med artikel 7.

▼B

Artikel 5

Deltagande av intressenter

Byrån ska, i nära samarbete med Entso för el, organisera deltagande av intressenter avseende förhandstilldelning av kapacitet och andra aspekter av genomförandet av denna förordning. Detta ska inbegripa regelbundna möten med intressenter för att kartlägga problem och föreslå förbättringar, särskilt när det gäller att upprätthålla och utveckla förhandstilldelningen av kapacitet, inklusive harmoniseringen av auktionsregler. Detta får inte ersätta samråden med intressenter i enlighet med artikel 6.

Artikel 6

Samråd

1.  
De systemansvariga för överföringssystemen med ansvar för att lämna in förslag till villkor eller metoder, eller ändringar av dessa, i enlighet med denna förordning, ska samråda med intressenter, inklusive de berörda myndigheterna i varje medlemsstat, om utkasten till förslag till villkor eller metoder, där detta uttryckligen anges i denna förordning. Samrådet ska pågå i minst en månad.
2.  
De förslag till villkor eller metoder som lämnats in av de systemansvariga för överföringssystemen på unionsnivå ska offentliggöras och lämnas in för samråd på unionsnivå. Samråd om förslag som lämnats in av de systemansvariga för överföringssystemen på regional nivå ska hållas åtminstone på regional nivå. Parter som lämnar in förslag på bilateral eller multilateral nivå ska samråda åtminstone med de berörda medlemsstaterna.
3.  
De enheter som har ansvar för förslag till villkor eller metoder ska vederbörligen beakta synpunkter från intressenter till följd av det samråd som genomförs i enlighet med punkt 1, innan förslaget lämnas in för rättsligt godkännande om så krävs enligt artikel 4 eller innan det offentliggörs i alla andra fall. I samtliga fall ska en tydlig och väl underbyggd motivering för eller emot införande av synpunkterna från samrådet utarbetas och offentliggöras i lämplig tid före, eller samtidigt med, offentliggörandet av förslaget till villkor eller metoder.

Artikel 7

Tystnadsplikt

1.  
Sekretesskraven i punkterna 2, 3 och 4 ska gälla all konfidentiell information som tas emot, utväxlas eller förmedlas enligt denna förordning.
2.  
Tystnadsplikten ska gälla alla personer som omfattas av bestämmelserna i denna förordning.
3.  
Konfidentiell information som tas emot i tjänsten av de personer som avses i punkt 2 får inte avslöjas för någon annan person eller myndighet, utan att detta påverkar fall som omfattas av nationell lagstiftning, de övriga bestämmelserna i denna förordning eller annan tillämplig unionslagstiftning.
4.  
Utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning eller unionslagstiftning får tillsynsmyndigheter, organ eller personer som tar emot konfidentiell information enligt denna förordning endast använda den för att fullgöra sina funktioner enligt denna förordning.AVDELNING II

KRAV FÖR VILLKOR OCH METODERKAPITEL 1

Förhandsberäkning av kapacitetAvsnitt 1

Allmänna krav

Artikel 8

Kapacitetsberäkningsregioner

I denna förordning ska kapacitetsberäkningsregionerna vara de som fastställs i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2015/1222.

Artikel 9

Tidsramar för kapacitetsberäkning

Alla systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion ska säkerställa att långsiktig kapacitet mellan elområden beräknas för varje förhandstilldelning av kapacitet och åtminstone för de års- och månadsbaserade tidsramarna.Avsnitt 2

Metod för kapacitetsberäkning

Artikel 10

Metod för kapacitetsberäkning

1.  
Senast sex månader efter godkännandet av det förslag till gemensam metod för samordnad kapacitetsberäkning som avses i artikel 9.7 i förordning (EU) 2015/1222 ska alla systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion lämna in ett förslag till en gemensam metod för långsiktiga tidsramar inom respektive region. Förslaget ska vara föremål för samråd i enlighet med artikel 6.
2.  
Den gemensamma metoden för kapacitetsberäkning ska vara baserad på antingen en metod för samordnad nettoöverföringskapacitet eller en flödesbaserad metod.
3.  
Metoden för kapacitetsberäkning ska vara förenlig med den metod för kapacitetsberäkning som fastställs för tidsramarna på dagen före- och intradagsmarknaderna i enlighet med artikel 21.1 i förordning (EU) 2015/1222.
4.  

Osäkerheten som är kopplad till tidsramarna för långsiktig kapacitetsberäkning ska beaktas vid tillämpningen av

a) 

en säkerhetsanalys som grundas på flera scenarier och som utnyttjar indata till kapacitetsberäkningen, den metod för kapacitetsberäkning som avses i artikel 21.1 b och den validering av kapacitet mellan elområden som avses i artikel 21.1 c i förordning (EU) 2015/1222, eller

b) 

en statistisk metod som grundas på historiska uppgifter om kapacitet mellan elområden för tidsramarna på dagen före- eller intradagsmarknaden om det kan visas att denna metod kan

i) 

öka effektiviteten hos metoden för kapacitetsberäkning,

ii) 

ta större hänsyn till osäkerheten i långsiktig beräkning av kapacitet mellan elområden än säkerhetsanalysen enligt punkt 4 a,

iii) 

öka den ekonomiska effektiviteten med bibehållen nivå av systemsäkerhet.

5.  

Alla systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion får gemensamt tillämpa den flödesbaserade metoden avseende tidsramarna för långsiktig kapacitetsberäkning om

a) 

den flödesbaserade metoden leder till ökad ekonomisk effektivitet i kapacitetsberäkningsregionen med bibehållen nivå av systemsäkerhet,

b) 

de flödesbaserade resultatens tydlighet och riktighet har bekräftats i kapacitetsberäkningsregionen,

c) 

de systemansvariga för överföringssystemen ger marknadsaktörerna sex månader för att anpassa sina processer.

6.  
När en säkerhetsanalys, grundad på flera scenarier, tillämpas för att utveckla metoden för kapacitetsberäkning i en kapacitetsberäkningsregion ska de krav på indata till kapacitetsberäkningen, den metod för kapacitetsberäkning och den validering av kapacitet mellan elområden som föreskrivs i artikel 21.1 i förordning (EU) 2015/1222 tillämpas, med undantag för artikel 21.1 a iv där detta är relevant.
7.  
Vid utvecklingen av metoden för kapacitetsberäkning ska hänsyn tas till kraven för reservförfaranden och till det krav som föreskrivs i artikel 21.3 i förordning (EU) 2015/1222.

Artikel 11

Metod för säkerhetsmarginal

Förslag till en gemensam metod för kapacitetsberäkning ska inbegripa en metod för säkerhetsmarginal som ska uppfylla de krav som fastställs i artikel 22 i förordning (EU) 2015/1222.

Artikel 12

Metoder för gränser för driftsäkerhet och oförutsedda händelser

Förslag till en gemensam metod för kapacitetsberäkning ska inbegripa metoder för gränser för driftsäkerhet och oförutsedda händelser som ska uppfylla de krav som fastställs i artikel 23.1 och 23.2 i förordning (EU) 2015/1222.

Artikel 13

Metod för produktionsfördelningsnycklar

Förslag till en gemensam metod för kapacitetsberäkning ska inbegripa en metod för att fastställa produktionsfördelningsnycklar som ska uppfylla de krav som fastställs i artikel 24 i förordning (EU) 2015/1222.

Artikel 14

Metod för avhjälpande åtgärder

Om avhjälpande åtgärder beaktas i den långsiktiga kapacitetsberäkningen ska varje systemansvarig för överföringssystem säkerställa att dessa avhjälpande åtgärder är tekniskt tillgängliga vid realtidsdrift och att de uppfyller de krav som fastställs i artikel 25 i förordning (EU) 2015/1222.

Artikel 15

Metod för validering av kapacitet mellan elområden

Förslag till en gemensam metod för kapacitetsberäkning ska inbegripa en metod för validering av kapacitet mellan elområden som ska uppfylla de krav som fastställs i artikel 26 i förordning (EU) 2015/1222.

Artikel 16

Metod för uppdelning av långsiktig kapacitet mellan elområden

1.  
Senast vid inlämnandet av den metod för kapacitetsberäkning som avses i artikel 10 ska de systemansvariga för överföringssystemen i varje kapacitetsberäkningsregion gemensamt utarbeta ett förslag till metod för att på ett samordnat sätt dela upp långsiktig kapacitet mellan elområden mellan olika långsiktiga tidsramar inom respektive kapacitetsberäkningsregion. Förslaget ska vara föremål för samråd i enlighet med artikel 6.
2.  

Metoden för att dela upp långsiktig kapacitet mellan elområden ska uppfylla följande villkor:

a) 

Den ska uppfylla marknadsaktörernas behov av risksäkring.

b) 

Den ska vara förenlig med metoden för kapacitetsberäkning.

c) 

Den ska inte leda till konkurrensbegränsningar, särskilt när det gäller tillgången till långsiktiga överföringsrättigheter.Avsnitt 3

Gemensam nätmodell

Artikel 17

Metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata

1.  
Senast sex månader efter det godkännande av den fastställda metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata inom tidsramarna på dagen före- och intradagsmarknaderna som avses i artikel 9.6 i förordning (EU) 2015/1222 ska alla systemansvariga för överföringssystem tillsammans utarbeta ett förslag till en gemensam metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata, för att därigenom tillhandahålla de produktions- och lastdata som krävs för att fastställa den gemensamma nätmodellen för långsiktiga tidsramar. Förslaget ska vara föremål för samråd i enlighet med artikel 6. Metoden ska ta hänsyn till och komplettera metoden för tillhandahållande av produktions- och lastdata i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) 2015/1222.
2.  
Vid utvecklingen av metoden för tillhandahållande av produktions- och lastdata ska de krav som fastställs i artikel 16 i förordning (EU) 2015/1222 tillämpas.

Artikel 18

Metod för gemensam nätmodell

1.  
Senast sex månader efter godkännandet av den metod för gemensam nätmodell som fastställs för de tidsramar på dagen före- och intradagsmarknaderna som avses i artikel 9.6 i förordning (EU) 2015/1222 ska alla systemansvariga för överföringssystem tillsammans utarbeta ett förslag till metod för gemensam nätmodell för långsiktiga tidsramar. Förslaget ska vara föremål för samråd i enlighet med artikel 6.
2.  
Metoden för den gemensamma nätmodellen ska ta hänsyn till och komplettera den metod för gemensam nätmodell som utvecklas i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) 2015/1222. Metoden ska möjliggöra att den gemensamma nätmodellen för tidsramar avseende långsiktig kapacitetsberäkning kan fastställas i kapacitetsberäkningsregioner där säkerhetsanalys grundad på flera scenarier i enlighet med artikel 10 tillämpas.
3.  
Vid utvecklingen av metoden för gemensam nätmodell ska de krav som fastställs i artikel 17 i förordning (EU) 2015/1222 tillämpas.

Artikel 19

Scenarier

1.  
Alla systemansvariga för överföringssystem i kapacitetsberäkningsregioner där säkerhetsanalys grundad på flera scenarier i enlighet med artikel 10 tillämpas ska tillsammans utarbeta en gemensam uppsättning av scenarier som ska användas i den gemensamma nätmodellen för varje tidsram avseende långsiktig kapacitetsberäkning.
2.  
Vid utarbetandet av den gemensamma uppsättningen av scenarier ska de relevanta krav som fastställs i artikel 18 i förordning (EU) 2015/1222 tillämpas.

Artikel 20

Individuell nätmodell

Vid utvecklingen av den individuella nätmodellen för en tidsram avseende långsiktig kapacitetsberäkning i kapacitetsberäkningsregioner där säkerhetsanalys grundad på flera scenarier i enlighet med artikel 10 tillämpas ska varje systemansvarig för överföringssystem tillämpa de krav som fastställs i artikel 19 i förordning (EU) 2015/1222.Avsnitt 4

Kapacitetsberäkningsprocess

Artikel 21

Allmänna bestämmelser

1.  
Den process för att slå samman de individuella nätmodellerna som fastställs i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) 2015/1222 ska tillämpas för att slå samman de individuella nätmodellerna till en gemensam nätmodell för varje långsiktig tidsram. Senast sex månader efter godkännandet av den metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata för långsiktiga tidsramar som avses i artikel 17 och av den metod för gemensam nätmodell för långsiktiga tidsramar som avses i artikel 18 ska alla systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion tillsammans utarbeta driftsregler avseende tidsramar för långsiktig kapacitetsberäkning som kompletterar de regler som fastställs för att slå samman de individuella nätmodellerna i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) 2015/1222.
2.  
De samordnade kapacitetsberäknare som fastställs i artikel 27 i förordning (EU) 2015/1222 ska beräkna långsiktig kapacitet mellan elområden för sin kapacitetsberäkningsregion. För detta ändamål ska alla systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion, senast sex månader efter godkännandet av den metod för kapacitetsberäkning för långsiktiga tidsramar som avses i artikel 10, tillsammans utarbeta driftsregler avseende tidsramar för långsiktig kapacitetsberäkning som kompletterar de regler som fastställs för samordnade kapacitetsberäknares arbete i enlighet med artikel 27 i förordning (EU) 2015/1222.
3.  
De relevanta krav som fastställs i artikel 27 i förordning (EU) 2015/1222 ska tillämpas på tidsramarna för långsiktig kapacitetsberäkning.

Artikel 22

Utarbetande av en gemensam nätmodell

Den process och de krav som fastställs i artikel 28 i förordning (EU) 2015/1222 för att utarbeta en gemensam nätmodell ska tillämpas vid utarbetandet av den gemensamma nätmodellen avseende tidsramar för långsiktig kapacitetsberäkning i kapacitetsberäkningsregioner där säkerhetsanalys grundad på flera scenarier i enlighet med artikel 10 tillämpas.

Artikel 23

Regionala beräkningar av långsiktig kapacitet mellan elområden

1.  

När systemansvariga för överföringssystem tillämpar den statistiska metoden i enlighet med artikel 10 ska processen för beräkning av långsiktig kapacitet mellan elområden inbegripa åtminstone följande:

a) 

Ett urval av historiska data om kapacitet mellan elområden på dagen före- eller intradagsmarknaden, från en enskild tidsperiod eller en uppsättning av tidsperioder, arrangerade i en varaktighetskurva.

b) 

En kapacitetsberäkning som motsvarar risknivån för den valda datauppsättningen.

c) 

En beräkning av långsiktig kapacitet mellan elområden som ska erbjudas i form av förhandstilldelad kapacitet, med hänsyn tagen till en marginal för att återspegla skillnaden mellan historiska värden för kapacitet mellan elområden och prognostiserade värden för långsiktig kapacitet mellan elområden.

d) 

Gemensamma regler för att beakta tillgänglig information om planerade avbrott, ny infrastruktur och nya produktions- och lastmönster avseende tidsramarna för långsiktig kapacitetsberäkning.

2.  
När systemansvariga för överföringssystem tillämpar säkerhetsanalysen grundad på flera scenarier, i enlighet med artikel 10, ska de krav som fastställs i artikel 29 i förordning (EU) 2015/1222, med undantag för artikel 29.4 där detta är relevant, tillämpas på tidsramar för långsiktig kapacitetsberäkning i kapacitetsberäkningsregionerna.
3.  
Varje samordnad kapacitetsberäknare ska dela upp den beräknade långsiktiga kapaciteten mellan elområden för varje förhandstilldelning av kapacitet genom att tillämpa metoden för uppdelning av kapacitet mellan elområden i enlighet med artikel 16.
4.  
Varje samordnad kapacitetsberäknare ska till varje systemansvarig för överföringssystem inom den berörda kapacitetsberäkningsregionen lämna in den beräknade långsiktiga kapaciteten mellan elområden och uppdelningen av långsiktig kapacitet mellan elområden för validering i enlighet med artikel 24.

Artikel 24

Validering och tillhandahållande av kapacitet mellan elområden och uppdelning av kapacitet mellan elområden

1.  
Varje systemansvarig för överföringssystem ska validera de resultat från den långsiktiga beräkningen av kapacitet mellan elområden som gäller de egna elområdesgränserna eller de egna kritiska linjesegmenten avseende varje tidsram för långsiktig kapacitetsberäkning i enlighet med artikel 15.
2.  
Varje systemansvarig för överföringssystem ska validera de resultat från beräkningen för uppdelning av långsiktig kapacitet mellan elområden som gäller de egna elområdesgränserna eller de egna kritiska linjesegmenten i enlighet med artikel 16.
3.  
Varje systemansvarig för överföringssystem ska skicka sin kapacitetsvalidering och sin validerade uppdelning av denna kapacitet, avseende varje förhandstilldelning av kapacitet, till berörda samordnade kapacitetsberäknare och till de andra systemansvariga för överföringssystemen i de berörda kapacitetsberäkningsregionerna.
4.  
Validerad uppdelning av långsiktig kapacitet mellan elområden ska tillhandahållas av varje samordnad kapacitetsberäknare för genomförande av förhandstilldelning av kapacitet i enlighet med artikel 29.
5.  
Systemansvariga för överföringssystem ska på begäran förse sina tillsynsmyndigheter med en rapport som beskriver hur värdet för långsiktig kapacitet mellan elområden avseende en specifik tidsram för långsiktig kapacitetsberäkning har erhållits.

Artikel 25

Samordnad inskränkning av kapacitet mellan elområden

1.  
Systemansvariga för överföringssystem ska samordna inskränkningar av redan tilldelad långsiktig kapacitet mellan elområden om inskränkningarna avser en tidsram som ligger mer än 48 timmar före leveransdagens början. I händelse av inskränkning av långsiktiga överföringsrättigheter, inklusive nomineringar som följer av sådana rättigheter, som inträffar mindre än 48 timmar före leveransdagens början ska systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion tillämpa den kapacitetsberäkningsprocess för dagen före- och intradagsmarknader som avses i artikel 29 i förordning (EU) 2015/1222.
2.  
Om en systemansvarig för överföringssystem behöver inskränka redan tilldelad långsiktig kapacitet mellan elområden ska den systemansvarige skicka en begäran till den ansvariga samordnade kapacitetsberäknaren att inleda en samordnad beräkning av kapacitetsberäkningsregionens nödvändiga inskränkningar av långsiktig kapacitet mellan elområden. Den systemansvarige för överföringssystemet ska till stöd för sin begäran tillhandahålla all relevant information.
3.  
Den samordnade kapacitetsberäknaren ska förse de berörda systemansvariga för överföringssystemen med den uppdaterade kapaciteten mellan elområden för validering.
4.  
Varje systemansvarig för överföringssystem ska validera den uppdaterade långsiktiga kapacitet mellan elområden som gäller de egna elområdesgränserna eller de egna kritiska linjesegmenten i enlighet med artikel 24.
5.  
Den samordnade kapacitetsberäknaren ska förse de berörda systemansvariga för överföringssystemen och den gemensamma tilldelningsplattformen med den validerade uppdaterade kapaciteten mellan elområden för genomförande av inskränkningar i enlighet med artikel 53.Avsnitt 5

Tvåårsrapport om kapacitetsberäkning

Artikel 26

Tvåårsrapport om beräkning och tilldelning av kapacitet

1.  
Senast två år efter denna förordnings ikraftträdande ska Entso för el utarbeta en rapport om långsiktig kapacitetsberäkning och kapacitetstilldelning och lämna in den till byrån.
2.  
På begäran från byrån ska Entso för el därefter vartannat år utarbeta en rapport om långsiktig beräkning och tilldelning av kapacitet. I förekommande fall ska rapporten lämnas in till byrån tillsammans med tvåårsrapporten om beräkning och tilldelning av kapacitet i enlighet med artikel 31 i förordning (EU) 2015/1222.
3.  

Rapporten om beräkning och tilldelning av kapacitet ska för varje elområde, elområdesgräns och kapacitetsberäkningsregion åtminstone innehålla följande:

a) 

Den metod för kapacitetsberäkning som tillämpats.

b) 

Statistiska indikatorer för säkerhetsmarginaler.

c) 

Statistiska indikatorer för kapacitet mellan elområden, när så är lämpligt, för varje tidsram för kapacitetsberäkning.

d) 

Kvalitetsindikatorer för den information som använts i kapacitetsberäkningen.

e) 

Åtgärder för förbättrad kapacitetsberäkning, där så är lämpligt.

f) 

Rekommendationer om vidare utveckling av förhandsberäknad kapacitet, inklusive fortsatt harmonisering av metoder, processer och styrformer.

4.  
Efter samråd med byrån ska alla systemansvariga för överföringssystem tillsammans komma överens om de statistiska indikatorerna och kvalitetsindikatorerna i rapporten. Byrån får begära ändringar av dessa indikatorer, före överenskommelsen mellan de systemansvariga för överföringssystemen eller medan indikatorerna tillämpas.
5.  
Byrån ska besluta om att offentliggöra hela eller delar av tvåårsrapporten.KAPITEL 2

Elområden

Artikel 27

Allmänna bestämmelser

1.  
De elområden som tillämpas vid dagen före- och intradagshandel ska tillämpas vid förhandsberäkning och förhandstilldelning av kapacitet.
2.  
Innehavare av långsiktiga överföringsrättigheter över en elområdesgräns som inte längre föreligger ska ha rätt till återbetalning från berörda systemansvariga för överföringssystem, baserat på det ursprungligen betalade priset för de långsiktiga överföringsrättigheterna.KAPITEL 3

Förhandstilldelning av kapacitetAvsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 28

Allmänna principer

Förhandstilldelningen av kapacitet ska ske på ett sätt som

a) 

tillämpar principen om marginalprissättning för att generera resultat för varje elområdesgräns, utnyttjanderiktning och marknadstidsenhet,

b) 

inte tilldelar mer än den långsiktiga kapaciteten mellan elområden som erbjuds i enlighet med artikel 39,

c) 

är repeterbart.

Artikel 29

Indata och resultat

1.  

Den gemensamma tilldelningsplattformen ska använda följande indata för att fastställa den förhandstilldelade kapaciteten i enlighet med punkt 2:

a) 

Validerad uppdelning av långsiktig kapacitet mellan elområden som lämnas in av varje samordnad kapacitetsberäknare och kapacitet som är kopplad till återlämnade långsiktiga överföringsrättigheter i enlighet med artikel 43.

b) 

Anbud som lämnas in av marknadsaktörerna.

2.  

För varje förhandstilldelning av kapacitet ska den gemensamma tilldelningsplattformen samtidigt fastställa åtminstone följande resultat för varje elområdesgräns, utnyttjanderiktning och marknadstidsenhet:

a) 

Den tilldelade volymen av långsiktiga överföringsrättigheter uttryckt i MW.

b) 

Priset för långsiktiga överföringsrättigheter i enlighet med artikel 40.

c) 

Anbudens status efter tilldelningen.

3.  
Den gemensamma tilldelningsplattformen ska säkerställa korrekta auktionsresultat.
4.  
Varje systemansvarig för överföringssystem ska säkerställa att auktionsresultaten är förenliga med de indata som tillhandahållits den gemensamma tilldelningsplattformen i enlighet med punkt 1.Avsnitt 2

Alternativ för risksäkring av överföring mellan elområden

Artikel 30

Beslut om möjligheter till risksäkring avseende överföring mellan elområden

1.  
Systemansvariga för överföringssystem vid en elområdesgräns ska utfärda långsiktiga överföringsrättigheter, såvida inte de behöriga tillsynsmyndigheterna för elområdesgränsen har antagit samordnade beslut om att inte utfärda långsiktiga överföringsrättigheter för elområdesgränsen. De behöriga tillsynsmyndigheterna för elområdesgränsen ska, när de antar sina beslut, samråda med tillsynsmyndigheterna i den berörda kapacitetsberäkningsregionen och ta vederbörlig hänsyn till deras yttranden.
2.  
Om långsiktiga överföringsrättigheter inte föreligger vid en elområdesgräns vid denna förordnings ikraftträdande ska de behöriga tillsynsmyndigheterna för elområdesgränsen senast sex månader efter denna förordnings ikraftträdande anta samordnade beslut om införande av långsiktiga överföringsrättigheter.
3.  

Beslut enligt punkterna 1 och 2 ska grundas på en bedömning som ska fastställa huruvida förhandsmarknaden ger tillräckliga möjligheter till risksäkring i de berörda elområdena. Bedömningen ska utföras på ett samordnat sätt av de behöriga tillsynsmyndigheterna för elområdesgränsen och ska åtminstone omfatta följande:

a) 

Ett samråd med marknadsaktörer om deras behov av möjligheter till risksäkring avseende överföring mellan elområden vid de berörda elområdesgränserna.

b) 

En utvärdering.

4.  

Den utvärdering som avses i punkt 3 b ska undersöka hur elgrossistmarknader fungerar och ska grundas på tydliga kriterier som åtminstone omfattar följande:

a) 

En analys av huruvida de produkter eller den kombination av produkter som erbjuds på förhandsmarknaderna utgör en risksäkring mot dagen före-prisets volatilitet för den berörda elområdesgränsen. En sådan produkt eller kombination av produkter ska betraktas som en lämplig risksäkring mot ändringar av dagen före-priset för det berörda elområdet om det finns en tillräcklig korrelation mellan dagen före-priset för det berörda elområdet och det underliggande pris som utgör grunden för avräkningen av produkten eller kombinationen av produkter.

b) 

En analys av huruvida produkterna eller kombinationen av produkter som erbjuds på förhandsmarknaderna är effektiva. För detta ändamål ska åtminstone följande indikatorer beaktas:

i) 

Handelshorisont.

ii) 

Köp/sälj-spridning.

iii) 

Handlade volymer i förhållande till fysisk förbrukning.

iv) 

Öppna kontrakt i förhållande till fysisk förbrukning.

5.  

Om den bedömning som avses i punkt 3 visar att det finns otillräckliga möjligheter till risksäkring i ett eller flera elområden ska de behöriga tillsynsmyndigheterna begära att de berörda systemansvariga för överföringssystemen

a) 

utfärdar långsiktiga överföringsrättigheter, eller

b) 

säkerställer att andra långsiktiga risksäkringsprodukter för överföring mellan elområden görs tillgängliga som ett stöd till elgrossistmarknadernas funktion.

6.  
Om de behöriga tillsynsmyndigheterna väljer att utfärda en begäran såsom avses i punkt 5 b ska de berörda systemansvariga för överföringssystemen utarbeta de nödvändiga arrangemangen och lämna in dem till de behöriga tillsynsmyndigheterna för godkännande senast sex månader efter begäran från de behöriga tillsynsmyndigheterna. Dessa nödvändiga arrangemang ska genomföras senast sex månader efter godkännandet från de behöriga tillsynsmyndigheterna. De behöriga tillsynsmyndigheterna får, på begäran från de berörda systemansvariga för överföringssystemen, förlänga genomförandetiden med högst sex månader.
7.  
Om tillsynsmyndigheterna beslutar att långsiktiga överföringsrättigheter inte ska utfärdas av respektive systemansvarig för överföringssystem, eller att andra långsiktiga risksäkringsprodukter för överföring mellan elområden ska göras tillgängliga av respektive systemansvariga för överföringssystem, ska artiklarna 16, 28, 29, 31–57, 59 och 61 inte tillämpas på de systemansvariga för överföringssystemen vid elområdesgränserna.
8.  
De behöriga tillsynsmyndigheterna för en elområdesgräns ska på gemensam begäran från de systemansvariga för överföringssystemen vid elområdesgränsen, eller på eget initiativ, minst vart fjärde år och i samarbete med byrån, utföra en bedömning i enlighet med punkterna 3–5.

Artikel 31

Regional utformning av långsiktiga överföringsrättigheter

1.  
Långsiktig kapacitet mellan elområden ska tilldelas marknadsaktörer genom tilldelningsplattformen, som fysiska överföringsrättigheter i enlighet med UIOSI-principen eller som finansiella överföringsrättigheter i form av optioner eller finansiella överföringsrättigheter i form av obligationer.
2.  
Alla systemansvariga för överföringssystem som utfärdar långsiktiga överföringsrättigheter ska genom den gemensamma tilldelningsplattformen erbjuda långsiktig kapacitet mellan elområden till marknadsaktörer, åtminstone för de års- och månadsbaserade tidsramarna. Alla systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion får gemensamt föreslå att långsiktig kapacitet mellan elområden ska erbjudas för ytterligare tidsramar.
3.  
Senast sex månader efter denna förordnings ikraftträdande ska systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion där det finns långsiktiga överföringsrättigheter tillsammans utarbeta ett förslag till regional utformning av långsiktiga överföringsrättigheter som ska utfärdas för varje elområdesgräns inom kapacitetsberäkningsregionen.

Senast sex månader efter de samordnade besluten från tillsynsmyndigheterna för elområdesgränsen om att införa långsiktiga överföringsrättigheter i enlighet med artikel 30.2 ska systemansvariga för överföringssystem i den berörda kapacitetsberäkningsregionen tillsammans utarbeta ett förslag till regional utformning av långsiktiga överföringsrättigheter som ska utfärdas för varje elområdesgräns inom den berörda kapacitetsberäkningsregionen.

Tillsynsmyndigheterna i medlemsstater där den nuvarande regionala utformningen av långsiktiga överföringsrättigheter utgör en del av ett gränsöverskridande arrangemang för omdirigering, som omfattar systemansvariga för överföringssystem och syftar till att säkerställa att driften hålls inom gränserna för driftsäkerhet, får besluta om att behålla långsiktiga fysiska överföringsrättigheter för sina elområdesgränser.

4.  

De förslag som avses i punkt 3 ska innehålla en tidsplan för genomförandet och åtminstone en beskrivning av följande punkter som anges i tilldelningsreglerna:

a) 

Typ av långsiktiga överföringsrättigheter.

b) 

Tidsramar för förhandstilldelning av kapacitet.

c) 

Typ av produkt (baslast, höglast, låglast).

d) 

Elområdesgränser som omfattas.

5.  
Förslagen ska vara föremål för samråd i enlighet med artikel 6. Varje systemansvarig för överföringssystem ska vederbörligen beakta resultatet av samrådet i fråga om utfärdandet av de föreslagna långsiktiga överföringsrättigheterna.
6.  
Parallell tilldelning av fysiska överföringsrättigheter och finansiella överföringsrättigheter i form av optioner vid samma elområdesgräns är inte tillåten. Parallell tilldelning av fysiska överföringsrättigheter och finansiella överföringsrättigheter i form av obligationer vid samma elområdesgräns är inte tillåten.
7.  

En översyn av de långsiktiga överföringsrättigheter som erbjuds för en elområdesgräns får inledas av

a) 

samtliga tillsynsmyndigheter för elområdesgränsen, på deras eget initiativ, eller

b) 

samtliga tillsynsmyndigheter för elområdesgränsen på grundval av en rekommendation från byrån eller en gemensam begäran från samtliga systemansvariga för överföringssystem vid den berörda elområdesgränsen.

8.  
Alla systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion ska ansvara för att översynen genomförs såsom föreskrivs i punkt 9.
9.  

Varje systemansvarig för överföringssystem som deltar i översynen av långsiktiga överföringsrättigheter ska

a) 

bedöma de långsiktiga överföringsrättigheter som erbjuds, med beaktande av de egenskaper som anges i punkt 4,

b) 

om det anses nödvändigt, föreslå alternativa långsiktiga överföringsrättigheter, med beaktande av resultatet från den bedömning som avses i led a,

c) 

genomföra ett samråd i enlighet med artikel 6 när det gäller

i) 

resultaten från bedömningen av de erbjudna långsiktiga överföringsrättigheterna,

ii) 

i förekommande fall, förslag till alternativa långsiktiga överföringsrättigheter.

10.  
Efter det samråd som avses i punkt 9 c och inom tre månader från utfärdandet av beslutet att inleda en översyn ska de systemansvariga för överföringssystemen i den berörda kapacitetsberäkningsregionen tillsammans lämna in ett förslag till de behöriga tillsynsmyndigheterna om att behålla eller ändra typen av långsiktiga överföringsrättigheter.

Artikel 32

Fysiska överföringsrättigheter

1.  
Varje innehavare av fysiska överföringsrättigheter ska ha rätt att nominera hela eller delar av sitt innehav av fysiska överföringsrättigheter i enlighet med artikel 36.
2.  
Om innehavarna av fysiska överföringsrättigheter inte gör en nominering inom den tidsfrist som anges i nomineringsreglerna ska de ha rätt att erhålla ersättning i enlighet med artikel 35.

Artikel 33

Finansiella överföringsrättigheter i form av optioner

1.  
Innehavare av finansiella överföringsrättigheter i form av optioner ska ha rätt att få ersättning i enlighet med artikel 35.
2.  
Införandet av finansiella överföringsrättigheter i form av optioner ska förutsätta tillämpning av dagen före-priskoppling i enlighet med artiklarna 38–50 i förordning (EU) 2015/1222.

Artikel 34

Finansiella överföringsrättigheter i form av obligationer

1.  
Innehavare av finansiella överföringsrättigheter i form av obligationer ska ha rätt att erhålla eller skyldighet att betala ekonomisk ersättning i enlighet med artikel 35.
2.  
Införandet av finansiella överföringsrättigheter i form av obligationer ska förutsätta tillämpning av dagen före-priskoppling i enlighet med artiklarna 38–50 i förordning (EU) 2015/1222.

Artikel 35

Principer för ersättning avseende långsiktiga överföringsrättigheter

1.  
De berörda systemansvariga för överföringssystem som tilldelar överföringsrättigheter vid en elområdesgräns genom den gemensamma tilldelningsplattformen ska ersätta innehavarna av långsiktiga överföringsrättigheter om prisskillnaden är positiv i den riktning som gäller för de långsiktiga överföringsrättigheterna.
2.  
Innehavare av finansiella överföringsrättigheter i form av obligationer ska ersätta de berörda systemansvariga för överföringssystemen genom den gemensamma tilldelningsplattform som tilldelar överföringsrättigheter vid en elområdesgräns, om prisskillnaden är negativ i den riktning som gäller för de finansiella överföringsrättigheterna i form av obligationer.
3.  

Ersättningen för långsiktiga överföringsrättigheter i punkterna 1 och 2 ska överensstämma med följande principer:

a) 

Om kapaciteten mellan elområden tilldelas genom implicit tilldelning eller någon annan metod som är en följd av en situation där reservförfaranden tillämpas avseende tidsramen för dagen före-marknaden ska ersättningen för långsiktiga överföringsrättigheter vara lika stor som marknadsprisspridningen.

b) 

Om kapaciteten mellan elområden tilldelas genom explicit auktion inom tidsramen för dagen före-marknaden ska ersättningen för långsiktiga överföringsrättigheter vara lika stor som jämviktspriset på den dagliga auktionen.

4.  
Om tilldelningsbegränsningar för sammanlänkningar mellan elområden har inkluderats i processen för kapacitetstilldelning på dagen före-marknaden, i enlighet med artikel 23.3 i förordning (EU) 2015/1222, får dessa beaktas i beräkningen av ersättning för långsiktiga överföringsrättigheter i enlighet med punkt 3.Avsnitt 3

Nomineringsförfaranden för fysiska överföringsrättigheter

Artikel 36

Allmänna bestämmelser om nominering av fysiska överföringsrättigheter

1.  
Om systemansvariga för överföringssystem utfärdar och tillämpar fysiska överföringsrättigheter för elområdesgränser ska de göra det möjligt för innehavare av fysiska överföringsrättigheter och/eller deras motparter att nominera sina planerade utbyten av elektricitet. Innehavare av fysiska överföringsrättigheter får ge behörighet till berättigade tredje parter att på innehavarnas uppdrag nominera deras planerade utbyten av elektricitet i enlighet med punkt 3.
2.  

Senast tolv månader efter denna förordnings ikraftträdande ska alla systemansvariga för överföringssystem som utfärdar fysiska överföringsrättigheter vid en elområdesgräns lämna in ett förslag till nomineringsregler för planerade utbyten av elektricitet mellan elområden till de berörda tillsynsmyndigheterna för godkännande. Förslaget ska vara föremål för samråd i enlighet med artikel 6. Nomineringsreglerna ska innehålla åtminstone följande information:

a) 

Rätten för en innehavare av fysiska överföringsrättigheter att nominera planerade utbyten av elektricitet.

b) 

Tekniska minimikrav för nominering.

c) 

Beskrivning av nomineringsprocessen.

d) 

Tidsplan för nominering.

e) 

Format och kommunikation avseende nominering.

3.  
Alla systemansvariga för överföringssystem ska gradvis harmonisera nomineringsreglerna för alla elområdesgränser där fysiska överföringsrättigheter tillämpas.
4.  
Innehavare av fysiska överföringsrättigheter, i förekommande fall deras motparter, eller en behörig tredje part som arbetar på deras uppdrag ska nominera hela eller delar av sina innehav av fysiska överföringsrättigheter mellan elområden i överensstämmelse med nomineringsreglerna.
5.  
Om tilldelningsbegränsningar för sammanlänkningar mellan elområden har inkluderats i processen för kapacitetstilldelning på dagen före-marknaden, i enlighet med artikel 23.3 i förordning (EU) 2015/1222, ska dessa beaktas i det förslag till nomineringsregler som avses i punkt 2.Avsnitt 4

Processer och funktionssätt

Artikel 37

Villkor för deltagande i förhandstilldelning av kapacitet

1.  
Marknadsaktörerna ska registreras på den gemensamma tilldelningsplattformen och uppfylla alla krav för att bli berättigad aktör enligt de harmoniserade tilldelningsreglerna innan de har rätt att delta i auktioner eller överlåta sina långsiktiga överföringsrättigheter. Kraven för att bli berättigad aktör ska överensstämma med principerna om icke-diskriminering och öppenhet.
2.  
Efter att en marknadsaktör ansökt om registrering ska den gemensamma tilldelningsplattformen meddela marknadsaktören huruvida denne uppfyller alla krav för att bli berättigad och har rätt att delta i auktioner eller överlåta sina långsiktiga överföringsrättigheter från och med ett visst datum.
3.  
Marknadsaktörer ska fullt ut uppfylla villkoren i de harmoniserade tilldelningsreglerna. De ska hålla all information som rör deras deltagande uppdaterad och anmäla eventuella ändringar av denna information till den gemensamma tilldelningsplattformen utan dröjsmål.
4.  
Den gemensamma tilldelningsplattformen ska ha rätt att tillfälligt återkalla, eller att upphäva, en marknadsaktörs rätt att delta i auktioner eller att överlåta sina långsiktiga överföringsrättigheter, som en följd av att aktören inte uppfyllt sina avtalsenliga förpliktelser enligt de harmoniserade tilldelningsreglerna.
5.  
Ett tillfälligt återkallande eller ett upphävande, i enlighet med de harmoniserade tilldelningsreglerna, av marknadsaktörens rätt att delta i auktioner eller att överlåta sina långsiktiga överföringsrättigheter ska inte befria en marknadsaktör eller den gemensamma tilldelningsplattformen från deras förpliktelser som följer av långsiktiga överföringsrättigheter som tilldelats och betalats ut före det tillfälliga återkallandet eller upphävandet.

Artikel 38

Inlämnande av indata till den gemensamma tilldelningsplattformen

Varje systemansvarig för överföringssystem ska säkerställa att validerad uppdelning av långsiktig kapacitet mellan elområden lämnas in till den gemensamma tilldelningsplattformen före offentliggörandet av auktionsbeskrivningen i enlighet med artikel 39.

Artikel 39

Funktionssätt för förhandstilldelning av kapacitet

1.  

Senast vid den tidpunkt som anges i de harmoniserade tilldelningsreglerna för varje förhandstilldelning av kapacitet ska en auktionsbeskrivning fastställas och offentliggöras på den gemensamma tilldelningsplattformen, inklusive åtminstone följande information:

a) 

Datum och tidpunkt för öppning och stängning av auktionen.

b) 

Validerad uppdelning av långsiktig kapacitet mellan elområden och typ av långsiktiga överföringsrättigheter som kommer att auktioneras ut.

c) 

Format för anbud.

d) 

Datum och tidpunkt för offentliggörande av auktionsresultat.

e) 

Den period under vilken auktionsresultat kan bestridas.

2.  
Den offentliggjorda långsiktiga kapaciteten mellan elområden ska inte ändras under en tidsperiod före auktionens stängning. Denna tidsperiod ska anges i de harmoniserade tilldelningsreglerna.
3.  
Varje marknadsaktör ska lämna in sina anbud till den gemensamma tilldelningsplattformen före stängningstiden och i enlighet med de villkor som anges i auktionsbeskrivningen.
4.  
Den gemensamma tilldelningsplattformen ska säkerställa sekretessen för inlämnade anbud.

Artikel 40

Prissättning av långsiktiga överföringsrättigheter

Priset på långsiktiga överföringsrättigheter för varje elområdesgräns, utnyttjanderiktning och marknadstidsenhet ska fastställas på grundval av principen om marginalprissättning och uttryckas i euro per MW. Om efterfrågan på långsiktig kapacitet mellan elområden för en elområdesgräns, utnyttjanderiktning och marknadstidsenhet är lägre än eller lika med den långsiktiga kapacitet mellan elområden som erbjuds ska priset vara noll.

Artikel 41

Ekonomiska krav och avräkning

1.  
Den gemensamma tilldelningsplattformen ska tillhandahålla fakturerings- och självfaktureringsförfaranden för avräkning av debiteringar eller krediteringar som uppkommit vid tilldelning av långsiktiga överföringsrättigheter, återlämnande av långsiktiga överföringsrättigheter och ersättning för långsiktiga överföringsrättigheter. Dessa förfaranden ska anges i de harmoniserade tilldelningsreglerna.
2.  
En marknadsaktör ska, för att få delta i auktionerna, ha tillräckliga säkerheter för anbud och tilldelade långsiktiga överföringsrättigheter i enlighet med de villkor som fastställs i de harmoniserade tilldelningsreglerna.

Artikel 42

Fastställande av reservförfaranden

1.  
Om förhandstilldelningen av kapacitet inte ger några resultat ska reservförfarandet vara att förhandstilldelningen av kapacitet skjuts upp.
2.  
Alla systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion ska ha rätt att genomföra alternativa samordnade reservlösningar. I sådana fall ska alla systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion utarbeta ett samordnat förslag till tillförlitliga reservförfaranden.

Artikel 43

Återlämnande av långsiktiga överföringsrättigheter

1.  
Innehavare av långsiktiga överföringsrättigheter får återlämna sina långsiktiga överföringsrättigheter till de berörda systemansvariga för överföringssystemen genom den gemensamma tilldelningsplattformen för efterföljande förhandstilldelning av kapacitet.
2.  
Innehavare av långsiktiga överföringsrättigheter som är villiga att återlämna sina långsiktiga överföringsrättigheter för efterföljande förhandstilldelning av kapacitet ska anmäla detta direkt, eller indirekt genom en tredje part, till den gemensamma tilldelningsplattformen såsom fastställs i de harmoniserade tilldelningsreglerna.
3.  
Innehavare av långsiktiga överföringsrättigheter som återlämnar sina långsiktiga överföringsrättigheter ska ersättas direkt, eller indirekt genom en tredje part, av de berörda systemansvariga för överföringssystemen genom den gemensamma tilldelningsplattformen. Denna ersättning ska vara lika med det pris som sätts i den auktion där de långsiktiga överföringsrättigheterna tilldelas på nytt.

Artikel 44

Överlåtelse av långsiktiga överföringsrättigheter

1.  
Innehavare av långsiktiga överföringsrättigheter ska ha rätt att överlåta hela eller delar av sina innehav av långsiktiga överföringsrättigheter till andra marknadsaktörer i enlighet med de harmoniserade tilldelningsreglerna.
2.  
Bestämmelserna om tillåtlighet och en förteckning över marknadsaktörer som är registrerade i den gemensamma tilldelningsplattformen och som är berättigade att överlåta långsiktiga överföringsrättigheter ska offentliggöras på den gemensamma tilldelningsplattformen.
3.  
Innehavare av långsiktiga överföringsrättigheter ska anmäla överlåtelser av långsiktiga överföringsrättigheter direkt, eller indirekt genom en tredje part, till den gemensamma tilldelningsplattformen i enlighet med de harmoniserade tilldelningsreglerna.
4.  
Marknadsaktörer som förvärvar dessa långsiktiga överföringsrättigheter ska, i enlighet med de harmoniserade tilldelningsreglerna, bekräfta den anmälan som skickas av den tidigare innehavaren av de långsiktiga överföringsrättigheterna direkt, eller indirekt genom en tredje part, till den gemensamma tilldelningsplattformen.

Artikel 45

Tillhandahållande av resultat

1.  
Den gemensamma tilldelningsplattformen ska inom den tidsfrist som anges i auktionsbeskrivningen meddela resultatet av förhandstilldelningen av kapacitet till de systemansvariga för överföringssystem som ansvarar för den elområdesgräns till vilken de långsiktiga överföringsrättigheterna är knutna, samt till marknadsaktörerna och innehavarna av de långsiktiga överföringsrättigheterna.
2.  
Den gemensamma tilldelningsplattformen ska informera marknadsaktörerna om status för deras anbud efter tilldelningen och om jämviktspriserna för deras anbud.

Artikel 46

Initiering av reservförfaranden

1.  
Om den gemensamma tilldelningsplattformen inte kan tillhandahålla auktionsbeskrivningen i enlighet med artikel 39 eller delar av eller hela resultatet från förhandstilldelningen av kapacitet inom den tidsfrist som anges i de harmoniserade tilldelningsreglerna ska de systemansvariga för överföringssystem som ansvarar för elområdesgränsen genomföra de reservförfaranden som fastställs i enlighet med artikel 42.
2.  
Så snart det konstateras att de uppgifter som avses i punkt 1 inte kan tillhandahållas ska den gemensamma tilldelningsplattformen meddela de systemansvariga för överföringssystemen vid elområdesgränsen. Den gemensamma tilldelningsplattformen ska meddela marknadsaktörerna att reservförfaranden kan komma att tillämpas.

Artikel 47

Offentliggörande av marknadsinformation

1.  

Åtminstone följande information ska offentliggöras på den gemensamma tilldelningsplattformen för varje elområdesgräns och utnyttjanderiktning:

a) 

En auktionsbeskrivning i enlighet med artikel 39.

b) 

En vägledande auktionskalender som anger den typ av långsiktiga överföringsrättigheter som erbjuds och de datum då dessa långsiktiga överföringsrättigheter ska erbjudas till marknadsaktörer.

c) 

Resultat från förhandstilldelning av kapacitet i enlighet med artikel 29.

d) 

Antal deltagande marknadsaktörer i varje auktion.

e) 

En förteckning över marknadsaktörer som är berättigade att överlåta långsiktiga överföringsrättigheter.

f) 

Den gemensamma tilldelningsplattformens kontaktuppgifter.

2.  
De berörda systemansvariga för överföringssystemen ska via den gemensamma tilldelningsplattformen offentliggöra den nödvändiga information som avses i punkt 1 i enlighet med den tidsplan som fastställs i auktionsbeskrivningen och i förordning (EU) nr 543/2013.
3.  
Den gemensamma tilldelningsplattformen ska säkerställa att historiska data för en period på minst fem år offentliggörs.KAPITEL 4

Gemensam tilldelningsplattform

Artikel 48

Inrättande

1.  
Alla systemansvariga för överföringssystem ska säkerställa att den gemensamma tilldelningsplattformen är driftsklar och uppfyller de funktionskrav som anges i artikel 49 inom tolv månader från godkännandet av förslaget till en gemensam uppsättning av krav och till inrättandet av den gemensamma tilldelningsplattformen. De behöriga tillsynsmyndigheterna får, på begäran från de berörda systemansvariga för överföringssystemen, förlänga denna tidsperiod med högst sex månader, med hänvisning till dröjsmål i samband med förfaranden för offentlig upphandling.
2.  
Förhandstilldelning av kapacitet för likströmssammanlänkningar ska ske på den gemensamma tilldelningsplattformen senast 24 månader efter det godkännande som avses i punkt 1.

Artikel 49

Funktionskrav

1.  
Inom sex månader från denna förordnings ikraftträdande ska alla systemansvariga för överföringssystem lämna in ett gemensamt förslag till en uppsättning av krav och till inrättandet av den gemensamma tilldelningsplattformen till alla tillsynsmyndigheter. Förslaget ska innehålla olika alternativ för inrättandet och styrningen av den gemensamma tilldelningsplattformen, inklusive det utvecklingsarbete som krävs av de systemansvariga för överföringssystemen eller av tredje part på deras uppdrag. Förslaget från de systemansvariga för överföringssystemen ska omfatta de allmänna uppgifter för den gemensamma tilldelningsplattformen som föreskrivs i artikel 50 och kraven för kostnadstäckning i enlighet med artikel 59.
2.  

Funktionskraven för den gemensamma tilldelningsplattformen ska åtminstone innehålla följande:

a) 

Förväntade elområdesgränser som omfattas.

b) 

Teknisk tillgänglighet och tillförlitlighet för de tjänster som tillhandahålls.

c) 

Driftsprocesser.

d) 

Produkter som erbjuds.

e) 

Tidsramar för förhandstilldelning av kapacitet.

f) 

Tilldelningsmetoder och algoritmer.

g) 

Principer för ekonomisk avräkning och riskhantering för tilldelade produkter.

h) 

Harmoniserad avtalsram för marknadsaktörer.

i) 

Gränssnitt för data.

Artikel 50

Allmänna arbetsuppgifter

De berörda systemansvariga för överföringssystemen ska använda den gemensamma tilldelningsplattformen för åtminstone följande ändamål:

a) 

Registrering av marknadsaktörer.

b) 

Tillhandahållande av en enda kontaktpunkt för marknadsaktörer.

c) 

Genomförande av auktioner.

d) 

Ekonomisk avräkning av tilldelade långsiktiga överföringsrättigheter med marknadsaktörer, inklusive hantering av säkerheter.

e) 

Samarbete med en clearingcentral, om detta krävs i de gemensamma reglerna för genomförandet av finansiella överföringsrättigheter i form av obligationer i enlighet med artikel 34.

f) 

Organisation av ett reservförfarande i enlighet med artiklarna 42 och 46.

g) 

Möjlighet till återlämnande av långsiktiga överföringsrättigheter i enlighet med artikel 43.

h) 

Underlättande av överlåtelse av långsiktiga överföringsrättigheter i enlighet med artikel 44.

i) 

Offentliggörande av marknadsinformation i enlighet med artikel 47.

j) 

Tillhandahållande och drift av gränssnitt för datautbyte med marknadsaktörer.KAPITEL 5

Harmoniserade tilldelningsregler

Artikel 51

Införande av harmoniserade tilldelningsregler

1.  
Inom sex månader från denna förordnings ikraftträdande ska alla systemansvariga för överföringssystem tillsammans utarbeta ett förslag till harmoniserade regler för tilldelning av långsiktiga överföringsrättigheter i enlighet med artikel 52.2. Förslaget ska vara föremål för samråd i enlighet med artikel 6. Detta förslag ska omfatta regionala krav och specifika krav för elområdesgränser om sådana utarbetas av de systemansvariga för överföringssystemen i varje kapacitetsberäkningsregion i enlighet med artikel 52.3.
2.  
Så snart de regionala kraven har trätt i kraft ska de ha företräde framför de allmänna krav som fastställs i de harmoniserade tilldelningsreglerna. I de fall där de allmänna kraven i de harmoniserade tilldelningsreglerna ändras och lämnas in till alla tillsynsmyndigheter för godkännande ska även de regionala kraven lämnas in till tillsynsmyndigheterna för godkännande i den berörda kapacitetsberäkningsregionen.

Artikel 52

Krav för de harmoniserade tilldelningsreglerna

1.  
Kraven för de harmoniserade tilldelningsreglerna för långsiktiga överföringsrättigheter ska omfatta fysiska överföringsrättigheter, finansiella överföringsrättigheter i form av optioner och finansiella överföringsrättigheter i form av obligationer. Systemansvariga för överföringssystem ska överväga och vederbörligen beakta särdragen för olika typer av produkter.
2.  

De harmoniserade tilldelningsreglerna för långsiktiga överföringsrättigheter ska följa principerna om icke-diskriminering och öppenhet och innehålla åtminstone följande allmänna krav:

a) 

Harmoniserade definitioner och tillämpningsområde.

b) 

En ram för avtal mellan den gemensamma tilldelningsplattformen och marknadsaktörerna, inklusive bestämmelser om tillämplig lag, tillämpligt språk, sekretess, tvistlösning, skadeståndsansvar och force majeure.

c) 

Harmoniserade bestämmelser om UIOSI i fråga om fysiska överföringsrättigheter i enlighet med artikel 32.

d) 

En beskrivning av de typer av långsiktiga överföringsrättigheter som erbjuds, inklusive principer för ersättning i enlighet med artikel 35.

e) 

En principbeskrivning av de tillämpliga nomineringsreglerna i enlighet med artikel 36.

f) 

Harmoniserade bestämmelser om berättigande och rättighet, tillfälligt återkallande och förnyelse samt kostnader för deltagande i enlighet med artikel 37.

g) 

En beskrivning av processen för förhandstilldelning av kapacitet, inklusive åtminstone bestämmelser om auktionsbeskrivning, inlämning av anbud, offentliggörande av auktionsresultat, tidsfrist för bestridande och reservförfaranden i enlighet med artiklarna 37, 38, 39, 42, 43 och 44.

h) 

Harmoniserade bestämmelser om ekonomiska krav och avräkning i enlighet med artikel 41.

i) 

Harmoniserade bestämmelser om återlämnande av långsiktiga överföringsrättigheter i enlighet med artikel 43.

j) 

Harmoniserade bestämmelser om anmälan om överlåtelse av långsiktiga överföringsrättigheter i enlighet med artikel 44.

k) 

Bestämmelser om garanterad kapacitet och kompensationsregler i enlighet med artikel 53 och artikel 55.

l) 

Harmoniserade bestämmelser om nettning och ekonomiska säkerheter för finansiella överföringsrättigheter i form av obligationer, om detta är tillämpligt.

3.  

De harmoniserade tilldelningsreglerna får även innehålla regionala krav eller specifika krav för elområdesgränser, särskilt i fråga om, men inte begränsat till, följande:

a) 

Beskrivningen av de typer av långsiktiga överföringsrättigheter som erbjuds för varje elområdesgräns inom kapacitetsberäkningsregionen i enlighet med artikel 31.

b) 

Den typ av ersättningssystem för långsiktiga överföringsrättigheter som ska gälla för varje elområdesgräns inom kapacitetsberäkningsregionen enligt tilldelningen inom tidsramen för dagen före-marknaden i enlighet med artikel 35.

c) 

Införandet av alternativa samordnade regionala reservlösningar i enlighet med artikel 42.

d) 

De regionala kompensationsregler som fastställer regional garanterad kapacitet i enlighet med artikel 55.KAPITEL 6

Garanti för tilldelad kapacitet mellan elområden

Artikel 53

Allmänna bestämmelser om garanterad kapacitet

1.  
Alla systemansvariga för överföringssystem ska ha rätt att inskränka långsiktiga överföringsrättigheter för att säkerställa att driften hålls inom gränserna för driftsäkerhet före tidsgränsen för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden. Om systemansvariga för överföringssystem inskränker långsiktiga överföringsrättigheter ska de rapportera detta till respektive tillsynsmyndigheter och även offentliggöra de faktiska orsaker som ledde till inskränkningen.
2.  
De berörda systemansvariga för överföringssystemen vid den elområdesgräns där långsiktiga överföringsrättigheter har inskränkts ska kompensera innehavarna av de inskränkta långsiktiga överföringsrättigheterna, och kompensationen ska motsvara marknadsprisspridningen.

Artikel 54

Definitioner av tak

1.  
De berörda systemansvariga för överföringssystemen vid en elområdesgräns får föreslå ett tak för den sammanlagda kompensation som ska utbetalas till samtliga innehavare av inskränkta långsiktiga överföringsrättigheter under det berörda kalenderåret, eller den berörda kalendermånaden när det gäller likströmssammanlänkningar.
2.  
Taket får inte vara lägre än de totala intäkter från överbelastning som samlas in av de berörda systemansvariga för överföringssystemen vid elområdesgränsen under det berörda kalenderåret. När det gäller likströmssammanlänkningar får systemansvariga för överföringssystem föreslå ett tak som inte är lägre än de totala intäkter från överbelastning som samlas in av de berörda systemansvariga för överföringssystemen vid elområdesgränsen under den berörda kalendermånaden.
3.  
När det gäller flera sammanlänkningar som drivs av olika systemansvariga för överföringssystem vid samma elområdesgräns, och som är föremål för olika regelverk som övervakas av tillsynsmyndigheter, får de totala intäkter från överbelastning som används för att beräkna taket för kompensation i enlighet med punkt 2 hållas isär för varje sammanlänkning. En sådan uppdelning ska föreslås av de berörda systemansvariga för överföringssystemen och godkännas av de behöriga tillsynsmyndigheterna.

Artikel 55

Kompensationsregler

Om systemansvariga för överföringssystem föreslår tillämpning av ett tak enligt artikel 54 ska de tillsammans föreslå en uppsättning kompensationsregler avseende det tak som tillämpas.

Artikel 56

Garanterad kapacitet vid force majeure

1.  
I händelse av force majeure får systemansvariga för överföringssystem inskränka långsiktiga överföringsrättigheter. En sådan inskränkning ska utföras på ett samordnat sätt efter det att alla direkt berörda systemansvariga för överföringssystem meddelats.
2.  
Den systemansvarige för överföringssystem som åberopar force majeure ska offentliggöra ett meddelande som beskriver typen av force majeure och dess sannolika varaktighet.
3.  
I händelse av inskränkning på grund av force majeure ska de berörda innehavarna av långsiktiga överföringsrättigheter erhålla kompensation för tidsperioden för denna force majeure från den systemansvarige för överföringssystemet som åberopade force majeure. I detta fall ska kompensationen vara lika stor som det belopp som ursprungligen betalats för de berörda långsiktiga överföringsrättigheterna i processen för förhandstilldelning.
4.  
Den systemansvarige för överföringssystem som åberopar force majeure ska göra sitt yttersta för att begränsa följderna av och varaktigheten för denna force majeure.
5.  
Om en medlemsstat så föreskriver ska den nationella tillsynsmyndigheten, på begäran från den berörda systemansvarige för överföringssystemet, bedöma om en händelse ska betecknas som force majeure.KAPITEL 7

Fördelning av intäkter från överbelastning

Artikel 57

Metod för fördelning av intäkter från överbelastning

1.  
Inom sex månader från godkännandet av den metod för att fördela intäkter från överbelastning som avses i artikel 9.6 i förordning (EU) 2015/1222 ska alla systemansvariga för överföringssystem tillsammans utarbeta ett förslag till en gemensam metod för att fördela intäkter från överbelastning avseende förhandstilldelning av kapacitet.
2.  
När systemansvariga för överföringssystem utvecklar den metod som avses i punkt 1 ska de ta hänsyn till den metod för att fördela intäkter från överbelastning som utvecklas i enlighet med artikel 73 i förordning (EU) 2015/1222.
3.  
Vid utvecklingen av metoden för att fördela intäkter från överbelastning avseende förhandstilldelning av kapacitet ska de krav som fastställs i artikel 73 i förordning (EU) 2015/1222 tillämpas.KAPITEL 8

Kostnadstäckning

Artikel 58

Allmänna bestämmelser om kostnadstäckning

1.  
Kostnader som uppkommit för systemansvariga för överföringssystem som en följd av skyldigheter enligt denna förordning ska bedömas av alla tillsynsmyndigheter.
2.  
Kostnader som bedöms vara rimliga, effektiva och proportionella ska täckas i rimlig tid genom nättariffer eller andra lämpliga mekanismer som fastställs av de behöriga tillsynsmyndigheterna.
3.  
På begäran av tillsynsmyndigheterna ska berörda systemansvariga för överföringssystem inom tre månader från begäran tillhandahålla den information som krävs för att underlätta bedömningen av de uppkomna kostnaderna.

Artikel 59

Kostnader för att inrätta, utveckla och driva den gemensamma tilldelningsplattformen

Alla systemansvariga för överföringssystem som utfärdar långsiktiga överföringsrättigheter på den gemensamma tilldelningsplattformen ska tillsammans bära kostnaderna för dess inrättande och drift. Inom sex månader från denna förordnings ikraftträdande ska alla systemansvariga för överföringssystem föreslå en metod för att fördela dessa kostnader, vilka ska vara rimliga, effektiva och proportionella, t.ex. genom att den baseras på principer som liknar dem som föreskrivs i artikel 80 i förordning (EU) 2015/1222.

Artikel 60

Kostnad för inrättande och upprätthållande av den samordnade kapacitetsberäkningsprocessen

1.  
Varje systemansvarig för överföringssystem ska själv bära kostnaderna för att tillhandahålla indata till kapacitetsberäkningen.
2.  
Alla systemansvariga för överföringssystem ska tillsammans bära kostnaderna för att inrätta och upprätthålla sammanslagningen av de individuella nätmodellerna.
3.  
Alla systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion ska bära kostnaderna för inrättande och upprätthållande av samordnade kapacitetsberäknare.

Artikel 61

Kostnader för att säkerställa garanterad kapacitet och ersättning för långsiktiga överföringsrättigheter

1.  
Kostnaden för att säkerställa garanterad kapacitet ska innefatta kostnader som uppkommer från kompensationsmekanismer i samband med säkerställande av garanterad kapacitet mellan elområden, liksom kostnaden för omdirigering, motköp och obalanser i samband med kompensation av marknadsaktörer, och den ska bäras av de systemansvariga för överföringssystemen i enlighet med artikel 16.6 a i förordning (EG) nr 714/2009, i den mån detta är möjligt.
2.  
När tillsynsmyndigheter fastställer eller godkänner överföringstariffer eller någon annan lämplig mekanism i enlighet med artikel 37.1 a i direktiv 2009/72/EG, och med beaktande av artikel 14.1 i förordning (EG) nr 714/2009, ska de betrakta kompensationsbetalningar som berättigande kostnader förutsatt att de är rimliga, effektiva och proportionella.
3.  
Inom sex månader från godkännandet av den metod för att fördela intäkter från överbelastning som avses i artikel 57 ska alla systemansvariga för överföringssystem tillsammans utveckla en metod för att fördela uppkomna kostnader för att säkerställa garanterad kapacitet och ersättning för långsiktiga överföringsrättigheter. Denna metod ska vara förenlig med den metod för att fördela intäkter från överbelastning avseende förhandstilldelning av kapacitet som avses i artikel 57.AVDELNING III

DELEGERING AV ARBETSUPPGIFTER OCH ÖVERVAKNING

Artikel 62

Delegering av arbetsuppgifter

1.  
En systemansvarig för överföringssystem kan helt eller delvis delegera en eller flera arbetsuppgifter som den tilldelats enligt denna förordning till en eller flera tredje parter, om den tredje parten kan utföra de olika uppgifterna minst lika effektivt som den systemansvarige för överföringssystemet. Den systemansvarige för överföringssystem som delegerar arbete ska behålla ansvaret för att skyldigheterna enligt denna förordning uppfylls, inbegripet att säkerställa tillgång till den information som krävs för tillsynsmyndighetens övervakning.
2.  
Före delegeringen ska den berörda tredje parten tydligt ha visat sin förmåga att uppfylla varje skyldighet i denna förordning inför den systemansvarige för överföringssystem som delegerar arbete.
3.  
Om en eller flera av de arbetsuppgifter som anges i denna förordning helt eller delvis delegeras till en tredje part ska den delegerande systemansvarige för överföringssystemet säkerställa att lämpliga sekretessavtal i enlighet med tystnadsplikten för den delegerande systemansvarige för överföringssystemet finns på plats före delegeringen.

Artikel 63

Övervakning

1.  

Entso för el ska övervaka genomförandet av förhandstilldelning av kapacitet och inrättandet av en gemensam tilldelningsplattform i enlighet med artikel 8.8 i förordning (EG) nr 714/2009. Övervakningen ska särskilt omfatta följande frågor:

a) 

Framsteg och eventuella problem avseende genomförandet av förhandstilldelning av kapacitet, inklusive rättvis och öppen tillgång till långsiktiga överföringsrättigheter för marknadsaktörer.

b) 

Ändamålsenlighet för metoderna för att dela upp långsiktig kapacitet mellan elområden i enlighet med artikel 16.

c) 

Rapporten om beräkning och tilldelning av kapacitet i enlighet med artikel 26.

d) 

Ändamålsenlighet för upprätthållandet av förhandstilldelningen av kapacitet och den gemensamma tilldelningsplattformen.

2.  
Entso för el ska lämna in en övervakningsplan, omfattande de rapporter som ska utarbetas och eventuella uppdateringar i enlighet med punkt 1, till byrån för yttrande senast sex månader efter denna förordnings ikraftträdande.
3.  
Byrån ska i samarbete med Entso för el inom sex månader från denna förordnings ikraftträdande utarbeta en förteckning över den relevanta information som Entso för el ska lämna till byrån i enlighet med artiklarna 8.9 och 9.1 i förordning (EG) nr 714/2009. Förteckningen över relevant information kan bli föremål för uppdateringar. Entso för el ska upprätthålla ett omfattande digitalt dataarkiv i standardiserat format för den information som krävs av byrån. Alla systemansvariga för överföringssystem ska till Entso för el lämna in den information som krävs för att utföra arbetsuppgifterna i enlighet med punkterna 1 och 3.
4.  
Marknadsaktörer och andra berörda organisationer när det gäller förhandstilldelning av kapacitet ska, på gemensam begäran av byrån och Entso för el, lämna den information som krävs för övervakning i enlighet med punkterna 1 och 3 till Entso för el, med undantag för den information som tillsynsmyndigheterna, byrån eller Entso för el redan fått inom ramen för deras respektive uppgifter för övervakning av genomförandet.AVDELNING IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 64

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.( 1 ) Kommissionens förordning (EU) nr 543/2013 av den 14 juni 2013 om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på elmarknaderna och om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 (EUT L 163, 15.6.2013, s. 1).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55).