02016R1238 — SV — 07.02.2018 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1238

av den 18 maj 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 206 30.7.2016, s. 15)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/149 av den 15 november 2017

  L 26

11

31.1.2018
▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1238

av den 18 maj 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring

(Text av betydelse för EES)KAPITEL I

INLEDANDE BESTÄMMELSE

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs regler som kompletterar förordning (EU) nr 1308/2013 med avseende på

a) uppköp och försäljning inom ramen för offentlig intervention av produkter som anges i artikel 11 i den förordningen, och

b) beviljande av stöd för privat lagring för produkter som anges i artikel 17 i den förordningen.KAPITEL II

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 2

Aktörer som kan komma i fråga

1.  Aktörerna ska vara etablerade och momsregistrerade i unionen för att kunna lämna in

a) ett erbjudande eller ett anbud inom ramen för uppköpet eller ett anbud inom ramen för försäljningen av produkter som omfattas av offentlig intervention, eller

b) ett anbud inom ramen för stöd för privat lagring eller en ansökan om i förväg fastställt stöd för privat lagring.

2.  När det gäller uppköp av nötkött får bara följande aktörer som avses i punkt 1 lämna anbud:

a) Slakterier för nötkreatur som är godkända enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 ( 1 ).

b) Nötkreaturs- och kötthandlare som för egen räkning låter slakta på sådana slakterier.

3.  När det gäller stöd för privat lagring får bara följande aktörer som avses i punkt 1 ansöka eller lämna anbud:

a) Inom olivoljesektorn, aktörer som uppfyller kraven i bilaga VII.

b) Inom sockersektorn, aktörer som är sockerproducenter.

Artikel 3

Produkter som kan komma i fråga

1.  Produkterna ska vara av sund, god och marknadsmässig kvalitet, samt uppfylla de krav som fastställs i förordning (EU) nr 1308/2013.

2.  När det gäller uppköp, ska produkterna uppfylla de krav som fastställs enligt följande:

a) För spannmål: kraven i bilaga I till denna förordning.

b) För ris: kraven i bilaga II till denna förordning.

c) För nötkött: kraven i bilaga III till denna förordning.

d) För smör: kraven i delarna I och II i bilaga IV till denna förordning och i artikel 21 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240 ( 2 ).

e) För skummjölkspulver: kraven i delarna I och II i bilaga V till denna förordning och i artikel 21 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240.

Smör och skummjölkspulver ska dessutom ha producerats i en anläggning som har godkänts i enlighet med del III i bilaga IV respektive del III i bilaga V till denna förordning.

3.  När det gäller stöd för privat lagring, ska produkterna uppfylla de krav som fastställs i bilaga VI till denna förordning.

Artikel 4

Säkerhet

Aktörerna ska ställa en säkerhet till förmån för det relevanta utbetalande organet i enlighet med kapitel IV avsnitt 2 i delegerad förordning (EU) nr 907/2014 när de

a) lämnar erbjudande eller anbud inom ramen för uppköp eller försäljning av interventionsprodukter, eller inom ramen för avsättning av sådana produkter inom ramen för ordningen för utdelning av livsmedel till de sämst ställda i enlighet med artikel 16.2 i förordning (EU) nr 1308/2013,

b) lämnar ett anbud inom ramen för eller lämnar in en ansökan om stöd för privat lagring, om inte annat anges i en genomförandeförordning om inledande av anbudsförfarandet eller om förutfastställelse av stödbeloppet enligt genomförandeförordning (EU) 2016/1240.

Artikel 5

Frisläppande och förverkande av säkerheten

1.  Den säkerhet som föreskrivs i artikel 4 ska frisläppas om ett anbud, ett erbjudande eller en ansökan inte kan godtas eller har avslagits.

2.  När det gäller interventionsuppköp ska säkerheten frisläppas när

a) aktören har levererat den angivna kvantiteten senast den sista dag för leverans som anges i den leveransorder som avses i artikel 17 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240, och

b) det fastställts att produkterna överensstämmer med de behörighetskrav som anges i artikel 3 i denna förordning, eller

c) en tilldelningskoefficient enligt artikel 11.1 b i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 tillämpas. I detta fall ska beloppet för den frisläppta säkerheten motsvara den kvantitet som inte har godtagits, eller

d) erbjudandet dras tillbaka av en aktör för vilken en tilldelningskoefficient enligt artikel 11.1 b i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 tillämpas.

3.  När det gäller försäljning av interventionsprodukter ska säkerheten frisläppas

a) för de aktörer som inte har tilldelats kontrakt, efter att det beslut som avses i artikel 32.1 eller 36.2 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 har fattats,

b) för de aktörer som har tilldelats kontrakt, med avseende på de kvantiteter för vilka betalning har skett i enlighet med artikel 35 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240,

c) när de skyldigheter som gäller i fråga om avsättning av produkter enligt ordningen för utdelning av livsmedel till de sämst ställda har uppfyllts.

4.  När det gäller stöd för privat lagring ska säkerheten frisläppas när

a) en tilldelningskoefficient enligt artikel 43.2 första stycket i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 tillämpas. I detta fall ska beloppet för den frisläppta säkerheten motsvara den kvantitet som inte har godtagits,

b) anbudet dras tillbaka därför att en tilldelningskoefficient har fastställts enligt artikel 43.2 andra stycket i genomförandeförordning (EU) 2016/1240,

c) de avtalsenliga förpliktelserna i förhållande till den avtalade kvantiteten har uppfyllts.

5.  Säkerheten ska vara förverkad om erbjudandet, anbudet eller ansökan

a) dras tillbaka av andra skäl än att en tilldelningskoefficient har fastställts enligt artikel 11.1 b eller artikel 43.2 första stycket i genomförandeförordning (EU) 2016/1240, eller

b) ändras efter inlämnande.

6.  När det gäller interventionsuppköp ska säkerheten vara förverkad

a) när produkterna inte överensstämmer med de krav som avses i artikel 3 avseende de kvantiteter som inte godtagits,

b) när, utom i fall av force majeure, aktören inte har levererat produkterna senast den sista dag som anges i leveransordern, och då i proportion till de kvantiteter som inte har levererats; uppköpet ska annulleras avseende dessa kvantiteterer.

För spannmål, ris och nötkött gäller dock att om den kvantitet som faktiskt har levererats och godtagits understiger den kvantitet som anges i leveransordern ska hela säkerheten frisläppas när skillnaden är högst 5 %.

7.  När det gäller försäljning av interventionsprodukter ska, utom i fall av force majeure, säkerheten vara förverkad

a) för kvantiteter för vilka betalning inte har erlagts i enlighet med artikel 35 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240, och försäljningen ska annulleras för dessa kvantiteter,

b) när de skyldigheter som gäller i fråga om avsättning av produkter enligt ordningen för utdelning av livsmedel till de sämst ställda inte har uppfyllts.

8.  När det gäller stöd för privat lagring ska säkerheten vara förverkad när

a) mindre än 95 % av de kvantiteter som anges i anbudet eller ansökan inlagras enligt de villkor som föreskrivs i artikel 52.1 a i genomförandeförordning (EU) 2016/1240,

b) mindre än den procentandel av den avtalade kvantiteten som avses i artikel 8.1 hålls i lager, vilket även gäller socker som lagras i bulk i den silo som angivits av aktören, under den tid som fastställs i genomförandeförordningen om inledande av anbudsförfarande eller om förutfastställelse av stödbeloppet för privat lagring,

c) den tidsfrist för inlagring av produkterna som avses i artikel 47.1 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 inte har iakttagits,

d) de kontroller som föreskrivs i avdelning IV kapitel I i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 visar att de lagrade produkterna inte överensstämmer med de kvalitetskrav som avses i artikel 3 i den här förordningen,

e) det krav som fastställs i artikel 53.3 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 inte har iakttagits.KAPITEL III

SÄRSKILDA REGLER FÖR OFFENTLIG INTERVENTION

Artikel 6

Interventionslagringsplatser

1.  De utbetalande organen ska säkerställa att interventionslagringsplatserna (nedan kallade lagringsplatser) är lämpliga för lagringen av de uppköpta produkterna och för att bevara dem i gott skick, vilket bland annat gäller förvaringstemperaturen, och att de uppfyller de krav som avses i artikel 7.

2.  Under de perioder då interventionsuppköpen äger rum ska de utbetalande organen offentliggöra information om de lagringsplatser som finns på deras territorier och hålla denna information uppdaterad.

Artikel 7

Krav vad gäller lagringsplatser

1.  Varje lagringsplats ska uppfylla följande krav:

a) Den ska förfoga över den tekniska utrustning som krävs för övertagandet av produkterna.

b) Den ska ha kapacitet att utlagra kvantiteter så att den utlagringsperiod som anges i artikel 37.2 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 iakttas.

c) När det gäller spannmål, ris, smör och skummjölkspulver ska den ha en minsta lagringskapacitet enligt vad som anges i artikel 3.1 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240.

2.  De utbetalande organen får fastställa tekniska standarder för lagringsplatser och ska vidta alla andra åtgärder som krävs för att säkerställa att inlagrade produkter förvaras på rätt sätt.

3.  När det gäller nötkött ska lagringsplatserna ha kapacitet för

a) lagring av hela slaktkroppar, halva slaktkroppar och slaktkroppar styckade till kvartsparter som övertagits och urbenats,

b) nedfrysning av allt urbenat kött som ska lagras utan vidare bearbetning.

När urbeningen inte utgör ett anbudsvillkor ska lagringsplatsen emellertid ha kapacitet att överta kött med ben.

När styckningsanläggningen och frysanläggningen vid en lagringsplats är knutna till slakteriet eller aktören, ska det utbetalande organet utföra lämpliga kontroller i syfte att se till att det nötkött som är föremål för intervention hanteras och lagras i enlighet med denna förordning.

De fryslager som är belägna i den medlemsstat som har behörighet med avseende på det utbetalande organet, ska ha kapacitet att lagra allt kött som de tilldelas av det utbetalande organet under minst tre månader och under tekniskt tillfredsställande förhållanden.

När det inte finns tillräcklig fryslagringskapacitet i en medlemsstat för det nötkött som tilldelats, kan det berörda utbetalande organet se till att köttet lagras i en annan medlemsstat och ska underrätta kommissionen om detta.KAPITEL IV

SÄRSKILDA REGLER GÄLLANDE STÖD FÖR PRIVAT LAGRING

Artikel 8

Utbetalning av stöd för privat lagring

1.  Stödet för privat lagring ska betalas ut för den avtalade kvantiteten om den kvantitet som lagras under den avtalade lagringsperioden utgör minst 99 % av den avtalade kvantiteten.

När det gäller följande produkter ska stödet emellertid betalas ut för den avtalade kvantiteten om den kvantitet som lagras under den avtalade lagringsperioden utgör minst 97 % av den avtalade kvantiteten:

a) Socker som lagras separat från annat socker i den silo som angetts av aktören.

b) Olivolja.

c) Linfibrer.

d) Nötkött, griskött, får- och getkött, där den avtalade kvantiteten gäller färskt kött som inlagras.

e) Ost.

f) Skummjölkspulver i storsäckar enligt bilaga VI del VI punkt c.

2.  Om den kvantitet som lagras under den avtalade lagringsperioden, vilket även gäller socker som lagras i bulk i den silo som angivits av aktören, är mindre än den procentandel av den avtalade kvantiteten som avses i punkt 1, ska, utom i fall av force majeure, inget stöd betalas ut. För ost gäller emellertid att om osten förlorat vikt under lagringsperioden och det utbetalande organet anser att viktförlusten har naturliga orsaker, ska viktförlusten inte leda till en minskning av stödet eller till förverkande av säkerheten.

3.  Stöd ska endast betalas ut om den avtalade lagringsperioden överensstämmer med den lagringsperiod som fastställs i genomförandeförordningen om inledande av anbudsförfarande eller om förutfastställelse av stödbeloppet.

4.  Om det vid kontroller under lagringen eller utlagringen konstateras att varorna är defekta, ska inget stöd betalas ut för de berörda kvantiteterna. Den återstående stödberättigande delen av partiet ska minst uppgå till den minimikvantitet som föreskrivs i genomförandeförordningen om inledande av anbudsförfarandet eller i förordningen om förutfastställelse av stödbeloppet.

Samma regel ska gälla om en del av ett lagerparti eller en lagersats på grund av defekter utlagras innan minimilagringsperioden har löpt ut eller före den första dag då utlagring får ske, när ett sådant datum föreskrivs i genomförandeförordningen om inledande av anbudsförfarandet eller förordningen om förutfastställelse av stödbeloppet.

Defekta produkter ska inte inbegripas i beräkningen av den lagrade kvantiteten enligt punkt 1.

5.  När aktören åsidosätter det slutdatum för lagringsperioden som har fastställts i enlighet med artikel 48.2 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 och åsidosättandet omfattar den totala lagrade kvantiteten ska, utom i fall av force majeure, stödet för det aktuella avtalet minskas med 10 % för varje kalenderdag som avtalet åsidosätts.

Minskningen ska emellertid inte överstiga 100 % av stödet.

6.  Inget stöd för privat lagring ska betalas med avseende på det aktuella avtalet när det krav som fastställs i artikel 53.3 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 inte har iakttagits.KAPITEL V

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 9

Meddelanden

Medlemsstaterna ska meddela kommissionen uppgifter om godkända utbetalande organ och kvantiteter enligt de närmare villkor som anges i avdelning V kapitel I i genomförandeförordning (EU) 2016/1240.

Artikel 10

Upphävande och övergångsbestämmelser

Förordningarna (EEG) nr 3427/87, (EEG) nr 2351/91, (EG) nr 720/2008, (EG) nr 826/2008, (EG) nr 1130/2009, (EU) nr 1272/2009 och (EU) nr 807/2010 ska upphöra att gälla.

Artiklarna 56.3 och 56.4 i förordning (EU) nr 1272/2009 och del A i bilaga III till förordning (EG) nr 826/2008 ska fortsätta att tillämpas till dess att akter som ersätter kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 ( 3 ) har blivit tillämpliga.

Del II, tabell IV i del IX och del XI.h i bilaga I till förordning (EU) nr 1272/2009 ska fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2017.

Förordning (EU) nr 1272/2009 ska fortsätta att tillämpas för erbjudanden och anbud som mottas enligt den förordningen före dagen för den här förordningens ikraftträdande.

Förordning (EG) nr 826/2008 ska fortsätta att tillämpas för anbud eller ansökningar som mottas enligt den förordningen före dagen för den här förordningens ikraftträdande.

Artikel 11

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 oktober 2016. När det gäller uppköp inom ramen för offentlig intervention ska emellertid del II i bilaga I gälla från och med den 1 juli 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

INTERVENTIONSUPPKÖP AV SPANNMÅL

DEL I

Kriterier för spannmål

1. De villkor för spannmål som avses i artikel 3 är i synnerhet följande:

a) Spannmålen ska ha den färg som är typisk för den sort den tillhör.

b) Spannmålen ska vara fri från främmande lukter och levande skadedjur (även kvalster), oavsett utvecklingsstadium.

c) Spannmålen ska uppfylla minimikraven för kvalitet enligt del II.

d) Halterna av främmande ämnen, även radioaktiv kontaminering, får inte överstiga de högsta tillåtna halterna i unionslagstiftningen.

2. Följande gränsvärden för halten av främmande ämnen, enligt vad som avses i punkt 1 d, får inte överskridas:

a) De gränsvärden för vanligt vete och durumvete som fastställs i rådets förordning (EEG) nr 315/93 ( 4 ), samt de gränsvärden för Fusarium-toxiner som fastställs i punkterna 2.4–2.7 i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 ( 5 ).

b) De gränsvärden för korn och majs som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG ( 6 ).

3. Medlemsstaterna ska kontrollera halterna av främmande ämnen, inklusive radioaktivitet, på grundval av en riskanalys som särskilt beaktar de uppgifter som tillhandahållits av aktören och dennes åtaganden i fråga om kravens uppfyllande, särskilt mot bakgrund av analysresultaten.

Om analyserna visar att Zeleny-talet för ett parti vanligt vete ligger mellan 22 och 30 måste deg av sådant vete vara icke-klistrig och maskinbearbetningsbar för att vetet ska kunna anses vara av sund, god och marknadsmässig kvalitet.

DEL II

Minimikrav för kvalitet enligt del I 

Durumvete

Vete

Korn

Majs

A.  Maximal vattenhalt

14,5 %

14,5 %

14,5 %

13,5 %

B.  Maximal andel av andra beståndsdelar än basspannmål av felfri kvalitet:

12 %

12 %

12 %

12 %

1.  Sönderslagna kärnor

6 %

5 %

5 %

5 %

2.  Orenheter

8,5 %

7 %

12 %

5 %

2.1  Andra orenheter än fläckiga kärnor

5 %

7 %

12 %

5 %

a)  Skrumpna kärnor

X

X

X

Ej tillämpligt

b)  Andra spannmål

3 %

X

5 %

X

c)  Kärnor angripna av skadedjur

X

X

X

X

d)  Kärnor med missfärgat groddanlag

X

X

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

e)  Kärnor som värmeskadats vid torkning

0,50 %

0,50 %

3 %

0,50 %

2.2  Fläckiga kärnor

3,5 %

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

3.  Grodda kärnor

4 %

4 %

6 %

6 %

4.  Andra orenheter

4,5 % (1)

3 %

3 %

3 %

varav:

 

 

 

 

a)  Ogräsfrön:

 

 

 

 

—  skadliga frön

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

—  andra

X

X

X

X

b)  Skadade kärnor:

 

 

 

 

—  kärnor som förstörts genom spontan upphettning eller som värmeskadats vid torkning

0,05 %

0,05 %

X

X

—  mögelangripna kärnor

1,5 %

X

X

X

—  andra

X

X

X

X

c)  Främmande beståndsdelar

X

X

X

X

d)  Agnar (för majs: delar av kolvar)

X

X

X

X

e)  Mjöldrygor

0,05 %

0,05 %

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

f)  Skämda kärnor

X

X

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

g)  Orenheter av animaliskt ursprung

X

X

X

X

C.  Maximal procentandel helt eller delvis mjöliga kärnor

27 %

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

D.  Minimal rymdvikt (kg/hl)

78

73

62

Ej tillämpligt

E.  Minimal proteinhalt (2)

11,5 %

11,0 %

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

F.  Minimalt falltal i sekunder (Hagberg)

220

220

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

G.  Minimalt Zelenytal (ml)

Ej tillämpligt

22

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

(*1)   Varav högst 3 % andra orenheter än mögelangripna kärnor.

(*2)   I procent av torrsubstansen.

”X”  betyder att det krävs en analys, men inga särskilda gränsvärden anges. Däremot ska hänsyn tas till de högsta tillåtna värden som anges i punkterna 2 och 4 i tabellen.

”Ej tillämpligt”  betyder att ingen analys behövs.

Andra beståndsdelar än basspannmål av felfri kvalitet definieras i del I i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2016/1240.

Kärnor av basspannmål och andra spannmål som är skadade eller skämda ska klassificeras som ”andra orenheter”, även om de har fel som tillhör andra kategorier.
BILAGA II

INTERVENTIONSUPPKÖP AV RIS

DEL I

Kriterier för paddyris

1. De krav för ris som avses i artikel 3 är i synnerhet följande:

a) Paddyriset är fritt från främmande lukter och levande insekter.

b) Det har en vattenhalt som inte överstiger 14,5 %.

c) Det har en avkastning efter bearbetning som inte understiger de basavkastningar som anges i del II med mer än fem punkter.

d) Procentandelen övriga orenheter, procentandelen korn av andra rissorter och procentandelen korn som inte överensstämmer med den standardkvalitet som definieras i del A i bilaga III till förordning (EU) nr 1308/2013 överstiger inte de maximala procentandelar per rissort som anges i del III i denna bilaga.

e) Radioaktivitetsnivåerna överstiger inte de enligt unionslagstiftningen högsta tillåtna halterna.

2. Med ”andra orenheter” avses i denna bilaga främmande ämnen som inte är ris.

DEL II

Kriterier avseende avkastningen efter bearbetning

Basavkastning efter bearbetningRissort

Avkastning i hela korn (%)

Total avkastning (%)

Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Icke namngivna sorter

64

72

DEL III

Högsta tillåtna procentandelarKorndefekter

Rundkornigt ris

enligt KN-nummer 1006 10 92

Mellankornigt och långkornigt ris A

enligt KN-nummer 1006 10 94 och 1006 10 96

Långkornigt ris B

enligt KN-nummer 1006 10 98

Kritaktiga riskorn

6

4

4

Rödstrimmiga riskorn

10

5

5

Fläckiga och prickiga riskorn

4

2,75

2,75

Bärnstensgula riskorn

1

0,50

0,50

Gula riskorn

0,175

0,175

0,175

Andra orenheter

1

1

1

Riskorn av andra sorter

5

5

5
BILAGA III

INTERVENTIONSUPPKÖP AV NÖTKÖTT

DEL I

Kriterier för nötkött

1. Hela slaktkroppar, halva slaktkroppar och slaktkroppar som styckats i kvartsparter, färska eller kylda (KN-nummer 0201 ) enligt förteckningen i del II i denna bilaga, vilka omfattas av följande kategorier som definieras i del A i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013, får köpas upp för intervention:

a) Kött från okastrerade handjur som är äldre än 12 månader men yngre än 24 månader (kategori A).

b) Kött från av kastrerade handjur som är äldre än 12 månader (kategori C).

c) Kött från handjur som är äldre än åtta månader men yngre än tolv månader (kategori Z).

2. Produkter som avses i punkt 1 får endast köpas upp om följande villkor är uppfyllda:

a) De har slaktats i enlighet med förordning (EG) nr 853/2004 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 ( 7 ).

b) De har klassificerats, presenteras och har identifierats i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1249/2008 ( 8 ).

c) De har märkts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 ( 9 ).

d) De kommer från djur som slaktats högst sex dagar och minst två dagar tidigare.

DEL II

Klassificering av produkter

Vid tillämpningen av denna del ska kategori Z endast avse handjur av nötkreatur enligt beskrivningen i del 1.1 c.BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe S2/Categorie A, klasse S2

Catégorie A, classe S3/Categorie A, klasse S3

Catégorie A, classe E2/Categorie A, klasse E2

Catégorie A, classe E3/Categorie A, klasse E3

Catégorie A, classe U2/Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/Categorie A, klasse R3

Catégorie Z, classe S2/Categorie Z, klasse S2

Catégorie Z, classe S3/Categorie Z, klasse S3

Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2

Catégorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2

Catégorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3

Catégorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2

Catégorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3

БЪЛГАРИЯ

Tрупове, половинки трупове:

категория А, клас R2

категория А, клас R3

категория Z, клас R2

категория Z, клас R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

Kategorie A, třídaO2

Kategorie A, třída U2

Kategorie Z, třída R2

Kategorie Z, třída R3

Kategorie Z, třída O2

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

Kategori A, klasse O2

Kategori A, klasse O3

Kategori Z, klasse R2

Kategori Z, klasse R3

Kategori Z, klasse O2

Kategori Z, klasse O3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

Kategooria A, klass R2

Kategooria A, klass R3

Kategooria Z, klass R2

Kategooria Z, klass R3

EIRE/IRELAND

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

Κατηγορία A, κλάση O2

Κατηγορία A, κλάση O3

Κατηγορία Z, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R3

Κατηγορία Z, κλάση O2

Κατηγορία Z, κλάση O3

ESPAÑA

Canales o medias canales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

Categoría Z, clase U2

Categoría Z, clase U3

Categoría Z, clase R2

Categoría Z, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

Catégorie A, classe O2

Catégorie A, classe O3

Catégorie Z, classe U2

Catégorie Z, classe U3

Catégorie Z, classe R2

Catégorie Z, classe R3

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

HRVATSKA

Trupovi, polovice trupova:

Kategorija A, klasa U2

Kategorija A, klasa U3

Kategorija A, klasa R2

Kategorija A, klasa R3

Kategorija Z, klasa U2

Kategorija Z, klasa U3

Kategorija Z, klasa R2

Kategorija Z, klasa R3

Kategorija Z, klasa O2

ITALIA

Carcasse e mezzene:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria A, classe O2

Categoria A, classe O3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

Categoria Z, classe O2

Categoria Z, classe O3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία Z, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

Z kategorija, R2 klase

Z kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

A kategorija, O2 klasė

A kategorija, O3 klasė

Z kategorija, R2 klasė

Z kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2

Catégorie A, classe R3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

Z kategória, R2 osztály

Z kategória, R3 osztály

MALTA

Karkassi, nofs karkassi:

Kategorija A, klassi R3

Kategorija Z, klassi R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

Categorie A, klasse O2

Categorie A, klasse O3

Categorie Z, klasse R2

Categorie Z, klasse R3

Categorie Z, klasse O2

Categorie Z, klasse O3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

Kategorie Z, Klasse U2

Kategorie Z, Klasse U3

Kategorie Z, Klasse R2

Kategorie Z, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

Kategoria A, klasa O2

Kategoria A, klasa O3

Kategoria Z, klasa R2

Kategoria Z, klasa R3

Kategoria Z, klasa O2

Kategoria Z, klasa O3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

Categoria Z, classe U2

Categoria Z, classe U3

Categoria Z, classe R2

Categoria Z, classe R3

ROMÂNIA

Carcase, jumătăți de carcase

Categoria A, clasa U2

Categoria A, clasa U3

Categoria A, clasa R2

Categoria A, clasa R3

Categoria A, clasa O2

Categoria A, clasa O3

Categoria Z, clasa U2

Categoria Z, clasa U3

Categoria Z, clasa R2

Categoria Z, clasa R3

Categoria Z, clasa O2

Categoria Z, clasa O3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred U2

Kategorija A, razred U3

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

Kategorija A, razred O2

Kategorija Z, razred U2

Kategorija Z, razred R2

Kategorija Z, razred R3

Kategorija Z, razred O2

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovice:

kategória A, trieda kvality R2

kategória A, trieda kvality R3

kategória A, trieda kvality O2

kategória A, trieda kvality O3

kategória Z, trieda kvality R2

kategória Z, trieda kvality R3

kategória Z, trieda kvality O2

kategória Z, trieda kvality O3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3

Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2

Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3

Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2

Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

Kategori A, klass O2

Kategori A, klass O3

Kategori Z, klass R2

Kategori Z, klass R3

UNITED KINGDOM

I.  Great Britain

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3

II.  Northern Ireland

Carcases, half-carcases:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

Category C, class O4

Category A, class U2

Category A, class U3

Category A, class R2

Category A, class R3

Category A, class O2

Category A, class O3

Category Z, class U2

Category Z, class U3

Category Z, class R2

Category Z, class R3

Category Z, class O2

Category Z, class O3
BILAGA IV

INTERVENTIONSUPPKÖP AV SMÖR

DEL I

Kriterier för smör

1. Det utbetalande organet ska endast köpa upp smör som uppfyller kraven i artikel 11 d i förordning (EU) nr 1308/2013, kraven i punkterna 2–6 i denna del i den här bilagan och kraven i del II i bilaga IV till genomförandeförordning (EU) 2016/1240.

2. Det utbetalande organet ska kontrollera smörets kvalitet enligt de metoder som avses i artikel 4 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240, och på grundval av de prover som ska tas enligt reglerna i del I i bilaga IV till den förordningen. De utbetalande organen får emellertid, efter skriftligt medgivande från kommissionen, upprätta ett system för självkontroll under eget överinseende för vissa kvalitetskrav och för vissa godkända företag.

3. Radioaktivitetsnivåerna i smöret får inte överstiga de högsta tillåtna nivåerna enligt unionslagstiftningen och ska övervakas endast om situationen kräver det.

4. Smöret ska ha framställts under de 31 dagar som föregår den dag då det utbetalande organet tar emot erbjudandet om försäljning till fast pris eller, om det är fråga om ett anbudsförfarande, under de 31 dagar som föregår sista dagen för inlämnande av anbud avseende delperioden i fråga.

5. När smör erbjuds eller omfattas av anbud inom ramen för intervention i en annan medlemsstat än den där det tillverkades, ska uppköpet ske på villkor att det visas upp ett intyg som är utfärdat av det behöriga organet i den medlemsstat där tillverkningen ägde rum.

Intyget ska visas upp för det behöriga organet i den uppköpande medlemsstaten senast 35 dagar efter den dag då erbjudandet mottas eller efter den sista dagen för inlämnande av anbud och ska innehålla de uppgifter som avses i del II.2 leden a, b och c i bilaga IV till genomförandeförordning (EU) 2016/1240, samt en bekräftelse på att smöret direkt och uteslutande har framställts av pastöriserad grädde enligt artikel 11 d i förordning (EU) nr 1308/2013 i ett godkänt företag i unionen.

6. Om den medlemsstat där tillverkningen ägde rum har genomfört de kontroller som avses i punkt 2 ska intyget som avses i punkt 5 även innehålla resultaten av dessa kontroller och en bekräftelse på att det rör sig om smör som uppfyller kraven i artikel 11 d i förordning (EU) nr 1308/2013. I detta fall ska förpackningen vara förseglad med en numrerad etikett som utfärdats av det behöriga organet i den medlemsstat där tillverkningen ägde rum. På intyget ska etikettens nummer finnas angivet.

▼M1

DEL II

Krav på sammansättning och kvalitetsegenskaper

Smör är en fast emulsion, huvudsakligen av typen vatten-i-olja, med följande sammansättning och kvalitetsegenskaper:Parametrar

Halt, kvalitetsegenskaper

Fett

Minst 82 %

Vatten

Högst 16 %

Fettfri torrsubstans

Högst 2 %

Halt fria fettsyror

Högst 1,2 mmol/100 g fett

Peroxidtal

Högst 0,3 mekv syre/1 000 g fett

Annat fett än mjölkfett

Ej påvisbart genom triglyceridanalys

Sensoriska egenskaper

Minst 4 poäng av 5 för utseende, smak och konsistens

▼B

DEL III

Kriterier för godkännande av företag enligt artikel 11 d i förordning (EU) nr 1308/2013

1. De företag som avses i artikel 11 d i förordning (EU) nr 1308/2013 ska godkännas endast om de

a) har godkänts i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004 och har lämplig teknisk utrustning,

b) förbinder sig att löpande föra register i den form som det behöriga organet i varje medlemsstat fastställt, med angivande av råvarornas leverantörer och ursprung, de erhållna kvantiteterna smör, paketeringsform, identifikation och utlagringsdag för varje parti som är avsett för offentlig intervention,

c) samtycker till att låta den produktion av smör som kan komma att erbjudas till offentlig intervention genomgå en särskild officiell kontroll,

d) förbinder sig att underrätta det behöriga organet, minst två arbetsdagar i förväg, om sin avsikt att tillverka smör för offentlig intervention; medlemsstaten får emellertid fastställa en kortare frist.

2. För att säkerställa att denna förordning efterlevs, ska de behöriga organen företa oanmälda kontroller på plats utifrån de berörda produktionsanläggningarnas tillverkningsplaner för interventionssmör.

Dessa kontroller ska minst omfatta följande:

a) Ett kontrollbesök per period om 28 dagar då tillverkning sker för intervention, dock minst ett kontrollbesök per år, för granskning av de register som avses i punkt 1 b.

b) Ett kontrollbesök per år när smör tillverkas för intervention, för att kontrollera att de övriga villkoren för det godkännande som avses i punkt 1 är uppfyllda.

3. Godkännandet ska dras in om de villkor som anges i punkt 1 a inte längre är uppfyllda. På begäran av det berörda företaget får godkännandet utfärdas på nytt efter en period på minst sex månader och efter ett noggrant kontrollbesök.

Om det konstateras att ett företag inte har uppfyllt ett av sina åtaganden enligt punkt 1 b, c och d ska godkännandet, med undantag för fall av force majeure, dras in under en period på mellan en månad och tolv månader beroende på hur allvarlig oegentligheten är.

Medlemsstaten ska inte dra in godkännandet om det kan fastställas att oegentligheten inte begicks avsiktligt eller till följd av grov försumlighet och att den är av mindre betydelse för effektiviteten hos de kontrollbesök som föreskrivs i punkt 2.

4. En rapport ska utarbetas utifrån kontrollbesöken i enlighet med punkterna 2 och 3, av vilken följande ska framgå:

a) Datum för kontrollbesöket.

b) Kontrollbesökets varaktighet.

c) De åtgärder som vidtagits.

Rapporten ska undertecknas av den ansvariga kontrollanten.
BILAGA V

INTERVENTIONSUPPKÖP AV SKUMMJÖLKSPULVER

DEL I

Kriterier för skummjölkspulver

1. Det utbetalande organet ska endast köpa upp skummjölkspulver som uppfyller kraven i artikel 11 e i förordning (EU) nr 1308/2013, kraven i punkterna 2–6 i denna del i den här bilagan och kraven i del II i bilaga V till genomförandeförordning (EU) 2016/1240.

2. Det utbetalande organet ska kontrollera skummjölkpulvrets kvalitet enligt de metoder som avses i artikel 4 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240, och på grundval av de prover som ska tas enligt reglerna i del I i bilaga V till den förordningen. Genom kontrollerna ska det fastställas att skummjölkspulvret inte innehåller några andra produkter, särskilt inte kärnmjölk och vassle enligt definitionen i del II i denna bilaga, utöver sådana tillåtna råvaror som används för proteinjustering enligt punkt 4 b i bilaga I till rådets direktiv 2001/114/EG ( 10 ).

Proteinjustering ska, i förekommande fall, ske i den flytande fasen. De råvaror som används för proteinjustering ska ha sitt ursprung i unionen.

De utbetalande organen får emellertid, efter skriftligt medgivande från kommissionen, upprätta ett system för självkontroll under eget överinseende för vissa kvalitetskrav och för vissa godkända företag.

3. Radioaktivitetsnivåerna i skummjölkspulver får inte överstiga de högsta tillåtna nivåerna enligt unionslagstiftningen och ska övervakas endast om situationen kräver det.

4. Skummjölkspulvret ska ha tillverkats under de 31 dagar som föregår den dag då det utbetalande organet tar emot erbjudandet om försäljning till fast pris eller, om det är fråga om ett anbudsförfarande, under de 31 dagar som föregår sista dagen för inlämnande av anbud avseende delperioden i fråga. Om skummjölkspulvret förvaras i silor som innehåller mer än en dags produktion ska allt skummjölkspulver ha tillverkats under en treveckorsperiod före den vecka då erbjudandet om försäljning till fast pris togs emot eller, om det är fråga om ett anbudsförfarande, under de fyra veckor som föregår sista dagen för inlämnande av anbud avseende delperioden i fråga.

5. När skummjölkspulver erbjuds eller omfattas av anbud inom ramen för intervention i en annan medlemsstat än den där det framställdes, ska uppköpet ske mot uppvisande av ett intyg, som är utfärdat av det behöriga organet i den medlemsstat där tillverkningen ägde rum.

Intyget ska visas upp för det behöriga organet i den uppköpande medlemsstaten senast 35 dagar efter den dag då erbjudandet mottas eller efter den sista dagen för inlämnande av anbud och ska innehålla de uppgifter som avses i del II.2 leden a, b och c i bilaga V till genomförandeförordning (EU) 2016/1240, samt en bekräftelse på att skummjölkspulvret har tillverkats av mjölk i ett godkänt företag i unionen i enlighet med artikel 11 e i förordning (EU) nr 1308/2013 och att eventuell proteinjusteringen har skett i den flytande fasen.

6. Om den medlemsstat där framställningen ägde rum har genomfört de kontroller som avses i punkt 2 ska intyget som avses i punkt 5 även innehålla resultaten av dessa kontroller och en bekräftelse på att det rör sig om skummjölkspulver som uppfyller kraven i artikel 11 e i förordning (EU) nr 1308/2013. I så fall ska säckarna som avses i artikel 21.2 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 vara förseglade med en numrerad etikett som utfärdats av det behöriga organet i den medlemsstat där tillverkningen ägt rum. På intyget ska etikettens nummer finnas angivet.

▼M1

DEL II

Krav på sammansättning och kvalitetsegenskaperParametrar

Halt, kvalitetsegenskaper

Proteiner

Minst 34,0 % av den fettfria torrsubstansen

Fett

Högst 1,00 %

Vatten

Högst 3,5 %

Surhetsgrad mätt i ml av natriumhydroxidvätska

Högst 19,5 ml

Laktater

Högst 150 mg/100 g

Fosfatastest

Negativt, dvs. en fosfatasaktivitet på högst 350 mU per liter rekonstituerad mjölk

Olöslighetsindex

Högst 0,5 ml (24 °C)

Brända partiklar

Högst 15,0 mg, dvs. minst skiva B

Mikroorganismer

Högst 40 000 CFU per gram

Kärnmjölk (1)

Ingen (2)

Löpevassle (3)

Ingen

Sur vassle (3)

Ingen (4) eller högst 150 mg/100 g (5)

Smak och lukt

Neutral

Utseende

Vit eller lätt gulaktig, utan orenheter eller färgade partiklar

(1)   Med kärnmjölk avses den biprodukt som erhålls vid tillverkning av smör efter kärning av grädden och avskiljning av det fasta fettet.

(2)   Frånvaro av kärnmjölk kan fastställas antingen genom en oanmäld kontroll på plats på produktionsanläggningen, minst en gång per vecka, eller genom en laboratorieanalys av slutprodukten med ett värde på högst 69,31 mg FEDP fosfatidyletanolamin dipalmitoyl per 100 g.

(3)   Med vassle avses den biprodukt som erhålls vid framställning av ost eller kasein genom försurning, löpe eller kemisk behandling.

(4)   När kontroller på plats har genomförts.

(5)   När ISO 8069 tillämpas.

▼B

DEL III

Kriterier för godkännande av företag enligt artikel 11 e förordning (EU) nr 1308/2013

1. De företag som avses i artikel 11 e i förordning (EU) nr 1308/2013 ska godkännas endast om de

a) har godkänts i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004 och har lämplig teknisk utrustning,

b) förbinder sig att löpande föra register i den form som det behöriga organet i varje medlemsstat fastställt, med angivande av råvarornas leverantörer och ursprung, de erhållna kvantiteterna skummjölkspulver, kärnmjölk och vassle, paketeringsform, identifikation och utlagringsdag för varje parti som är avsett för offentlig intervention,

c) samtycker till att låta den produktion av skummjölkspulver som kan komma att erbjudas till offentlig intervention genomgå en särskild officiell kontroll,

d) förbinder sig att underrätta det behöriga organet, minst två arbetsdagar i förväg, om sin avsikt att tillverka skummjölkspulver för offentlig intervention; medlemsstaten får emellertid fastställa en kortare frist.

2. För att säkerställa att denna förordning efterlevs, ska de behöriga organen företa oanmälda kontroller på plats utifrån de berörda produktionsanläggningarnas tillverkningsplaner för interventionsskummjölkspulver.

Dessa kontroller ska minst omfatta följande:

a) Ett kontrollbesök per period om 28 dagar då tillverkning sker för intervention, dock minst ett kontrollbesök per år, för granskning av de register som avses i punkt 1 b.

b) Ett kontrollbesök per år då skummjölkspulvret tillverkas för intervention, för kontroll av att de övriga villkoren för det godkännande som avses i punkt 1 är uppfyllda.

3. Godkännandet ska dras in om de villkor som anges i punkt 1 a inte längre är uppfyllda. På begäran av det berörda företaget får godkännandet utfärdas på nytt efter en period på minst sex månader och efter ett noggrant kontrollbesök.

Om det konstateras att ett företag inte har uppfyllt ett av sina åtaganden enligt punkt 1 b, c och d ska godkännandet, med undantag för fall av force majeure, dras in under en period på mellan en månad och tolv månader beroende på hur allvarlig oegentligheten är.

Medlemsstaten ska inte dra in godkännandet om det kan fastställas att oegentligheten inte begicks avsiktligt eller till följd av grov försumlighet och att den är av mindre betydelse för effektiviteten hos de kontrollbesök som föreskrivs i punkt 2.

4. En rapport ska utarbetas utifrån kontrollbesöken i enlighet med punkterna 2 och 3, av vilken följande ska framgå:

a) Datum för kontrollbesöket.

b) Kontrollbesökets varaktighet.

c) De åtgärder som vidtagits.

Rapporten ska undertecknas av den ansvariga kontrollanten.
BILAGA VI

KVALITETSKRAV FÖR STÖD TILL PRIVAT LAGRING

Radioaktiviteten hos de produkter som kommer i fråga för privat lagring får inte överstiga de högsta tillåtna nivåer som, i förekommande fall, är tillämpliga enligt unionslagstiftning. Nivån av radioaktiv kontamination ska enbart kontrolleras om situationen kräver det och endast under den tid som krävs.

I.    Socker

Socker som omfattas av ett anbud eller en ansökan ska vara

a) kristalliserat vitsocker i helt parti eller i storsäckar på 800 kg eller mer på vilka nettovikten anges,

b) ha ett fuktinnehåll på högst 0,06 %.

Fram till utgången av regleringsåret för socker 2016/2017 ska det ha producerats inom ramen för en kvot för det regleringsår då anbudet eller ansökan lämnades in, med undantag av vitsocker som återtagits eller överförts.

II.    Linfibrer

Stöd ska endast beviljas för långa linfibrer som framställts genom att fibrerna helt skilts från stjälkens vedartade delar och som efter skäktningen består av i genomsnitt minst 50 cm långa fibrer som ligger parallellt i knippen eller varp, för vilka minimikvantiteten vad gäller ansökningar om eller anbud för stöd är 2 000 kg.

Långa linfibrer ska lagras i balar på vilka, i tillämpliga fall, följande kan anges:

a) Ett nummer som identifierar fabriken och den medlemsstat där tillverkningen ägt rum.

b) Inlagringsdag.

c) Nettovikt.

III.    Kött

Stöd ska endast beviljas för följande:

a) Nötkött som är klassificerat enligt unionens skala för klassificering av slaktkroppar, vilken fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1249/2008 ( 11 ), och som är identifierat enligt artikel 6.3 i den förordningen.

b) Slaktkroppar av lamm som är yngre än tolv månader, och styckningsdelar därav.

c) Kött från djur som är uppfödda inom unionen sedan åtminstone tre månader för nötkött och två månader för griskött och får- och getkött, och som slaktats högst tio dagar före det datum då produkterna inlagras. I fråga om svin som slaktas vid en ålder av mindre än två månader, ska köttet komma från djur som är uppfödda inom unionen sedan födseln.

d) Kött från djur som har slaktats i enlighet med förordning (EG) nr 853/2004 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004.

e) Köttet ska komma från djur som inte har några egenskaper som gör det olämpligt för lagring och senare användning.

f) Köttet ska inte komma från djur som nödslaktats.

g) Köttet ska vara färskt när det läggs i lager och fryst under den tid det hålls i lager.

IV.    Smör

Stöd ska endast beviljas för smör

a) med en lägsta mjölkfetthalt av 80 viktprocent, en högsta fettfri mjölktorrsubstans av 2 viktprocent och en högsta vattenhalt av 16 viktprocent,

b) som tillverkats under de 60 dagar som föregår den första tillämpningsdagen eller den dag då anbudet lämnades in.

Smörförpackningen ska vara märkt med uppgift om nettovikten. Dessutom ska de regler för förpackning av smör som anges i del II i bilaga IV till genomförandeförordning (EU) 2016/1240 gälla, med undantag för skyldigheten att märka förpackningen med ”osyrat smör” om smöret har ett pH-värdet på 6,2 eller högre.

Överensstämmelse med kravet på ursprungsmärkning kan styrkas genom bevis på att smöret har tillverkats i ett företag som godkänts i enlighet med del III punkt 1 a, b och c i bilaga IV till denna förordning, eller genom ett annat lämpligt bevis som utfärdats av den behöriga myndigheten i produktionsmedlemsstaten och som styrker överensstämmelse med detta krav.

När smöret har tillverkats i en annan medlemsstat än den där lagringsavtalet ingås ska produktionsmedlemsstaten tillhandahålla det bistånd som den medlemsstat där avtalet ingås kan komma att begära i samband med kontrollen av produktens ursprung.

V.    Ost

Stöd för privat lagring ska endast beviljas för ost som omfattas av skyddad ursprungsbeteckning (SUB) eller skyddad geografisk beteckning (SGB); den dag då lagringsavtalet inleds ska osten, som kommer att säljas efter den avtalade lagringsperioden, ha en lägsta ålder som motsvarar den period för mognadslagring som anges i produktspecifikationen enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 ( 12 ) ökad med den ytterligare mognadsperiod som bidrar till att öka den aktuella ostens värde.

Om ingen mognadsperiod föreskrivs i den produktspecifikation som avses i artikel 7 förordning (EU) nr 1151/2012 ska osten, den dag då lagringsavtalet inleds, ha en minimiålder som motsvarar den mognadsperiod som bidrar till att öka den aktuella ostens värde.

Vidare ska osten uppfylla följande krav:

a) Den är outplånligt märkt med uppgift, eventuellt i kodad form, om det företag där den har tillverkats och med tillverkningsdag.

b) Den lagras som hel ost i den medlemsstat där osten tillverkas och där den uppfyller villkoren för att få omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen eller den skyddade geografiska beteckningen enligt förordning (EU) nr 1151/2012.

c) Den har inte omfattats av ett tidigare lagringsavtal.

Den lageransvariga ska föra ett register i vilket de uppgifter som avses i tredje stycket led a förs in på inlagringsdagen.

VI.    Skummjölkspulver

Stöd ska endast beviljas för skummjölkspulver som

a) innehåller högst 1,5 % fett och 5 % vatten och med en proteinhalt på minst 34 % av fettfri torrsubstans,

b) tillverkats under de 60 dagar som föregår den första tillämpningsdagen eller den dag då anbudet lämnades in,

c) lagras i säckar med en nettovikt på 25 kg eller i så kallade storsäckar med en vikt på högst 1 500 kg.

Säckarna ska vara märkta med uppgift om nettovikten. Dessutom ska de regler för leverans och förpackning av skummjölkspulver som anges i del II.2 och II.3 i bilaga V till genomförandeförordning (EU) 2016/1240 gälla, med undantag för skyldigheten att märka säckarna med ”spraytorkat skummjölkspulver”.

Överensstämmelse med kravet på ursprungsmärkning kan styrkas genom bevis på att skummjölkspulvret har framställts i ett företag som godkänts i enlighet med del III punkt 1 a, b och c i bilaga V till denna förordning, eller genom ett annat lämpligt bevis som utfärdats av den behöriga myndigheten i produktionsmedlemsstaten sker och som styrker överensstämmelse med detta krav.

När skummjölkspulvret har framställts i en annan medlemsstat än den där lagringsavtalet ingås ska produktionsmedlemsstaten tillhandahålla det bistånd som den medlemsstat där avtalet ingås kan komma att begära i samband med kontrollen av produktens ursprung.
BILAGA VII

VILLKOR FÖR AKTÖRER INOM OLIVOLJESEKTORN SOM LÄMNAR I ETT ANBUD INOM RAMEN FÖR STÖD TILL PRIVAT LAGRING ELLER EN ANSÖKAN OM STÖD FÖR PRIVAT LAGRING

Olivoljeaktörer ska delas in i följande kategorier:

a) En producentorganisation eller en sammanslutning av producentorganisationer som har erkänts enligt gällande nationell lagstiftning i den berörda medlemsstaten.

b) En pressanläggning för utvinning av olivolja som uppfyller de krav som fastställts av den berörda medlemsstaten.

c) Ett förpackningsföretag för olivolja som uppfyller de krav som fastställts av den berörda medlemsstaten.

Om en olivoljeaktör underlåter att fullgöra de skyldigheter som anges i den här förordningen eller i Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1305/2013 ( 13 ), (EU) nr 1307/2013 ( 14 ) eller (EU) nr 1308/2013 ska denne inte ha rätt att lämna in ett anbud inom ramen för eller en ansökan om stöd för privat lagring under en period på tolv månader från och med den dag då orsakerna till underlåtelsen blivit åtgärdade.

Sådana åtgärder ska inte vidtas i de fall som avses i artikel 64.2 a–d i förordning (EU) nr 1306/2013 eller om underlåtelsen var av mindre betydelse.( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55).

( 2 ) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring (se sidan 71 i detta nummer av EUT).

( 3 ) Kommissionens förordning (EG) nr 729/2009 av den 31 augusti 2009 om närmare bestämmelser för medlemsstaternas anmälningar till kommissionen av uppgifter och dokument inom ramen för genomförandet av den gemensamma organisationen av marknaderna, systemet för direktstöd, främjandet av försäljning av jordbruksprodukter och ordningarna för de yttersta randområdena och de mindre Egeiska öarna (EUT L 228, 1.9.2009, s. 3).

( 4 ) Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fastställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel (EGT L 37, 13.2.1993, s. 1).

( 5 ) Kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel (EUT L 364, 20.12.2006, s. 5).

( 6 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om främmande ämnen och produkter i djurfoder (EGT L 140, 30.5.2002, s. 10).

( 7 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L 139, 30.4.2004, s. 206).

( 8 ) Kommissionens förordning (EG) nr 1249/2008 av den 10 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens skalor för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och rapporteringen av priser på dessa (EUT L 337, 16.12.2008, s. 3).

( 9 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 204, 11.8.2000, s. 1).

( 10 ) Rådets direktiv 2001/114/EG av den 20 december 2001 om vissa former av hållbarhetsbehandlad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk avsedd som livsmedel (EUT L 15, 17.1.2002, s. 19).

( 11 ) Kommissionens förordning (EG) nr 1249/2008 av den 10 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens skalor för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får och rapporteringen av priser på dessa (EUT L 337, 16.12.2008, s. 3).

( 12 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

( 13 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).

( 14 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) nr 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).