02016D0036(01) — SV — 31.12.2020 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2016/2248

av den 3 november 2016

om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2016/36)

(omarbetning)

(EGT L 347 20.12.2016, s. 26)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2020/1735 av den 12 november 2020

  L 390

60

20.11.2020
▼B

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2016/2248

av den 3 november 2016

om fördelning av de monetära inkomsterna för nationella centralbanker i medlemsstater som har euron som valuta (ECB/2016/36)

(omarbetning)Artikel 1

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

a)

nationell centralbank : en nationell centralbank i en medlemsstat som har euron som valuta.

b)

kreditinstitut : betyder antingen a) ett kreditinstitut enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ( 1 ), som är föremål för tillsyn av en behörig myndighet, eller b) ett annat kreditinstitut enligt artikel 123.2 i fördraget som omfattas av likvärdig tillsyn som den tillsyn som en behörig myndighet utövar.

c)

skuldbasen : summan av de i bilaga I till detta beslut angivna skuldposterna i varje nationell centralbanks balansräkning.

d)

dagen för utbytet av sedlar och mynt : den dag då eurosedlar och euromynt blir lagliga betalningsmedel i en medlemsstat som har euron som valuta.

e)

året för utbyte av sedlar och mynt : en period på 12 månader som börjar på dagen för utbytet av sedlar och mynt.

f)

Eurosystemets saldon för eurosedlar i omlopp : fordringar och skulder som uppkommer mellan en nationell centralbank och ECB samt mellan en nationell centralbank och övriga nationella centralbanker som resultat av att artikel 4 i beslut ECB/2010/29 tillämpas.

g)

fördelningsnyckel för tecknat kapital : de nationella centralbankernas andelar (uttryckta i procent) av ECB:s tecknade kapital, beräknade med tillämpning av de vikter i fördelningsnyckeln som avses i artikel 29.1 i ECBS-stadgan och som gäller för det aktuella räkenskapsåret.

h)

indragna eurosedlar : varje typ eller serie av eurosedlar som dragits in genom ett beslut som ECB-rådet fattat enligt artikel 5 i beslut ECB/2003/4.

i)

utgivningsperiod : avseende en typ eller serie av eurosedlar, den period som startar den dag då den första utgivningen av eurosedlar av denna typ eller serie tas upp i skuldbasen och som slutar den dag då den sista utgivningen av eurosedlar av denna typ eller serie tas upp i skuldbasen.

j)

referensränta : den senaste tillgängliga marginalränta som Eurosystemet använt för sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner enligt artikel 6 i Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ( 2 ). Om mer än en refinansieringstransaktion genomförs med samma likviddag ska ett enkelt genomsnitt av de parallella transaktionernas marginalränta användas.

k)

reserverade tillgångar : summan av de i bilaga II till detta beslut angivna tillgångsposterna i varje nationell centralbanks balansräkning.

l)

referensperiod : en period på 24 månader som börjar 30 månader före dagen för utbytet av sedlar och mynt.

m)

daglig referensväxelkurs : den dagliga referensväxelkurs som baseras på det reguljära dagliga avstämningsförfarandet mellan centralbanker inom och utom Europeiska centralbankssystemet som normalt äger rum kl. 14.15 centraleuropeisk tid ( 3 ).

n)

boka om : att eliminera indragna eurosedlar från balansräkningsposten ”eurosedlar i omlopp”.

o)

utgivningsnyckel : den genomsnittliga fördelningsnyckeln under utgivningsperioden av en typ eller serie indragna eurosedlar.

p)

harmoniserad balansräkning : den harmoniserade balansräkning som framgår av bilaga VIII till Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) ( 4 ).

Artikel 2

Eurosystemets saldon för eurosedlar i omlopp

1.  
Eurosystemets saldon för eurosedlar i omlopp ska beräknas månadsvis och bokföras hos ECB och de nationella centralbankerna den första öppethållandedagen i månaden med den föregående månadens sista öppethållandedag som valutadag.

När en medlemsstat inför euron ska beräkningen av Eurosystemets saldon för eurosedlar i omlopp enligt första stycket bokföras hos ECB och de nationella centralbankerna med dagen för utbytet av sedlar och mynt som valutadag.

Eurosystemets saldon för eurosedlar i omlopp ska, för perioden 1–31 januari under det första året från och med vilket var och en av de femårsvisa justeringarna enligt ECBS-stadgans artikel 29.3 ska tillämpas, beräknas utifrån den justerade fördelningsnyckeln för tecknat kapital tillämpad på saldona för eurosedlar i omlopp den 31 december föregående år.

2.  
Eurosystemets saldon för eurosedlar i omlopp, inklusive sådana som uppkommer genom tillämpningen av artikel 4 i detta beslut, ska förräntas till referensräntan.
3.  
Den förräntning som avses i punkt 2 ska avvecklas genom kvartalsvisa betalningar via Target2.

Artikel 3

Metod för beräkning av monetära inkomster

1.  

Varje nationell centralbanks monetära inkomster ska fastställas genom en beräkning av de faktiska inkomsterna från dess bokförda reserverade tillgångar. Undantaget från detta är:

a) 

guld, som inte ska anses generera några inkomster.

b) 

Nedanstående ska anses generera monetära inkomster motsvarande referensräntan:

i) 

värdepapper som innehas för penningpolitiska ändamål enligt beslut ECB/2009/16.

ii) 

värdepapper som innehas för penningpolitiska ändamål enligt beslut ECB/2011/17.

▼M1

iii) 

skuldinstrument som emitteras av staten, regionala eller kommunala myndigheter och erkända organ och utgör ett substitut för skuldinstrument som emitterats av offentliga icke-finansiella bolag som innehas för penningpolitiska ändamål antingen enligt Europeiska centralbankens beslut (EU) 2020/188 (ECB/2020/9) ( 5 ) eller enligt Europeiska centralbankens beslut (EU) 2020/440 (ECB/2020/17) ( 6 ).

▼B

2.  
Om en nationell centralbanks reserverade tillgångar över- eller understiger värdet på dess skuldbas, ska mellanskillnaden kompenseras genom att man tillämpar referensräntan på mellanskillnaden.

Artikel 4

Justeringar av saldon inom Eurosystemet

1.  

Vid beräkningen av de monetära inkomsterna ska varje nationell centralbanks saldon inom Eurosystemet för eurosedlar i omlopp justeras med ett utjämningsbelopp som beräknas enligt följande formel:

C = (K – A) × S

där

C

är utjämningsbeloppet,

K

är det belopp i euro för varje nationell centralbank som erhålls om man använder fördelningsnyckeln för tecknat kapital på det genomsnittliga värdet av sedlar i omlopp under referensperioden, varmed beloppet av sedlar i omlopp denominerade i den nationella valutan i en medlemsstat som inför euron ska omräknas till euro till den dagliga referensväxelkursen under referensperioden,

A

är det genomsnittliga värdet i euro för varje nationell centralbank av sedlar i omlopp under referensperioden, omräknat till euro till den dagliga referensväxelkursen under referensperioden,

S

är följande koefficient för varje räkenskapsår som börjar med dagen för utbytet av sedlar och mynt:Räkenskapsår

Koefficient

Året för utbytet av sedlar och mynt

1

Året för utbytet av sedlar och mynt plus 1 år

0,8606735

Året för utbytet av sedlar och mynt plus 2 år

0,7013472

Året för utbytet av sedlar och mynt plus 3 år

0,5334835

Året för utbytet av sedlar och mynt plus 4 år

0,3598237

Året för utbytet av sedlar och mynt plus 5 år

0,1817225

2.  
Summan av de nationella centralbankernas utjämningsbelopp ska vara 0.
3.  
Utjämningsbeloppen ska beräknas var gång en medlemsstat inför euron eller när ECB:s fördelningsnyckel för tecknat kapital ändras.
4.  
När en nationell centralbank blir medlem i Eurosystemet ska dess utjämningsbelopp fördelas mellan övriga nationella centralbanker i förhållande till deras respektive andel i fördelningsnyckeln för tecknat kapital med tecknet (+/–) omvänt, och ska utgå utöver andra utjämningsbelopp som redan gäller för övriga nationella centralbanker.
5.  
Utjämningsbeloppen och bokföringsposter som balanserar dessa utjämningsbelopp ska bokföras på separata konton inom Eurosystemet i varje nationell centralbanks räkenskaper med dagen för utbytet av sedlar och mynt som valutadag och med samma valutadag för varje påföljande år under justeringsperioden. De bokföringsposter som används för att balansera utjämningsbeloppen ska inte förräntas.
6.  
Om det inträffar sådana speciella omständigheter som beskrivs i bilaga III till detta beslut rörande ändrade omloppsmönster för sedlarna ska, med avvikelse från punkt 1, varje nationell centralbanks saldo inom Eurosystemet för eurosedlar i omlopp justeras i enlighet med föreskrifterna i nämnda bilaga.
7.  
Föreskrifterna i denna artikel om justeringar av saldon inom Eurosystemet ska upphöra att gälla från och med den första dagen det sjätte året som följer på året för utbytet av sedlar och mynt.

Artikel 5

Beräkning och fördelning av de monetära inkomsterna

1.  
ECB ska för varje dag beräkna de monetära inkomsterna för varje nationell centralbank. Beräkningen ska göras på grundval av de redovisningsuppgifter som de nationella centralbankerna rapporterar till ECB. ECB ska varje kvartal informera de nationella centralbankerna om de kumulerade beloppen.
2.  
De olika nationella centralbankernas monetära inkomster ska justeras med ett belopp som motsvarar upplupen, erlagd eller erhållen ränta för skulder som ingår i skuldbasen och i enlighet med beslut som ECB-rådet fattar på grundval av artikel 32.4 andra stycket i ECBS-stadgan.
3.  
Fördelningen av de nationella centralbankernas monetära inkomster i förhållande till fördelningsnyckeln för tecknat kapital ska göras i slutet av varje räkenskapsår.

Artikel 6

Beräkning och fördelning av inkomster som är resultatet av ombokningen av eurosedlar

1.  
Indragna eurosedlar ska fortsätta att ingå i skuldbasen ända fram tills de lösts in eller skrivits av, beroende på vilket som inträffar först.
2.  
ECB-rådet får besluta att boka om indragna eurosedlar i vilket fall det ska ange dagen för ombokningen och det sammanlagda beloppet på den avsättning som ska göras för de indragna eurosedlarna som förväntas bli inlösta.
3.  

Indragna eurosedlar ska bokas om på följande sätt:

a) 

På dagen för ombokningen ska ECB:s och de nationella centralbankernas balansräkningsposter ”eurosedlar i omlopp” reduceras med det sammanlagda belopp som motsvarar de indragna eurosedlarna som fortfarande är i omlopp. För detta ändamål ska de faktiska beloppen av eurosedlar som tas ur omlopp från den mängd sedlar som satts i omlopp justeras till sina pro-rata belopp som beräknas i enlighet med utgivningsnyckeln, och avvikelserna ska fördelas mellan ECB och de nationella centralbankerna.

b) 

Det justerade beloppet av eurosedlar som tas ur omlopp ska bokas om från balansräkningsposten ”eurosedlar i omlopp” till de nationella centralbankernas resultaträkning.

c) 

Varje nationell centralbank ska göra en avsättning för sådana indragna eurosedlar som förväntas bli inlösta. Denna avsättning ska motsvara respektive nationella centralbanks andel i den sammanlagda avsättningen som beräknats med hjälp av utgivningsnyckeln.

4.  
Indragna eurosedlar som blir inlösta efter dagen för ombokningen ska tas upp i bokföringen hos den nationella centralbank som tagit emot dem. Inflödet av indragna eurosedlar ska fördelas mellan de nationella centralbankerna minst en gång per år med hjälp av utgivningsnyckeln, och beloppen ska avräknas dem emellan. Varje nationell centralbank ska kvitta sin andel av beloppet mot sin avsättning eller, om inflödet överstiger avsättningen, ta upp motsvarande kostnad i sin resultaträkning.
5.  
ECB-rådet ska varje år kontrollera beloppet på de sammanlagda avsättningarna.

Artikel 7

Upphävande

1.  
Beslut ECB/2010/23 ska upphöra att gälla.
2.  
Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Artikel 8

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 31 december 2016.
BILAGA I

SKULDBASENS SAMMANSÄTTNING

A. Skuldbasen ska endast omfatta följande poster:

1. 

Sedlar i omlopp

Inom ramen för denna bilaga ska ”sedlar i omlopp”, under året för utbyte av sedlar och mynt, för varje nationell centralbank som blir medlem i Eurosystemet

a) 

omfatta sedlar som den nationella centralbanken gett ut i den nationella valutaenheten, och

b) 

minskas med värdet på räntefria lån i samband med förhandstilldelningen av eurosedlar som ännu ej debiterats (del av tillgångspost 6 i den harmoniserade balansräkningen).

Efter utgången av året för utbyte av sedlar och mynt ska ”sedlar i omlopp” för varje nationell centralbank uteslutande betyda sedlar denominerade i euro.

Om dagen för övergången till eurokontanter infaller på en dag då Target2 är stängt, ska skulden för en nationell centralbank som ingår i Eurosystemet, och som är resultatet av att eurosedlar förhandstilldelats enligt riktlinje ECB/2006/9 och sedan satts i omlopp före dagen för utbytet av sedlar och mynt, utgöra en del av skuldbasen (som en del av korrespondentkontona under skuldpost 10.4 i den harmoniserade balansräkningen) fram till dess att skulden blir en del av de skulder inom Eurosystemet som är resultatet av transaktioner i Target2.

2. 

Skulder till kreditinstitut inom euroområdet som härrör från penningpolitiska transaktioner i euro, inklusive

a) 

löpande räkningar inklusive kassakrav enligt artikel 19.1 i ECBS-stadgan (skuldpost 2.1 i den harmoniserade balansräkningen),

b) 

medel i Eurosystemets inlåningsfacilitet (skuldpost 2.2 i den harmoniserade balansräkningen),

c) 

inlåning med fast löptid (skuldpost 2.3 i den harmoniserade balansräkningen),

d) 

skulder som härrör från finjusterande repotransaktioner (skuldpost 2.4 i den harmoniserade balansräkningen),

e) 

skulder avseende tilläggssäkerheter (skuldpost 2.5 i den harmoniserade balansräkningen).

3. 

Inlåning från motparter i Eurosystemet som inte fullgjort sina skyldigheter och som klassificerats om från skuldpost 2.1 i den harmoniserade balansräkningen.

4. 

De nationella centralbankernas skulder inom Eurosystemet med anknytning till emission av ECB-skuldcertifikat enligt artikel 13 i till riktlinje (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (skuldpost 10.2 i den harmoniserade balansräkningen).

5. 

Nettoskulder i Eurosystemet från eurosedlar i omlopp, inklusive sådana som uppkommer genom tillämpningen av artikel 4 i detta beslut (del av skuldpost 10.3 i den harmoniserade balansräkningen).

6. 

Nettoskulder inom Eurosystemet på grund av Target2-transaktioner som förräntas med referensräntan (del av skuldpost 10.4 i den harmoniserade balansräkningen).

7. 

Upplupen ränta på penningpolitiska skulder med en löptid på minst ett år (del av skuldpost 12.2 i den harmoniserade balansräkningen) som varje nationell centralbank redovisat vid utgången av varje kvartal.

8. 

Skulder gentemot ECB som utgör säkerhet för en fordran som avser svappavtal mellan ECB och en centralbank utanför Eurosystemet som medför nettointäkter för Eurosystemet (en del av skulder utanför balansräkningen).

B. Varje nationell centralbanks skuldbas ska beräknas i enlighet med de harmoniserade principer och regler för redovisning som framgår av riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).
BILAGA II

TILLGÅNGAR SOM KAN RESERVERAS

A. Endast följande poster kan reserveras:

1. 

Utlåning till kreditinstitut inom euroområdet som härrör från penningpolitiska transaktioner i euro (tillgångspost 5 i den harmoniserade balansräkningen).

2. 

Värdepapper som innehas för penningpolitiska ändamål (del av tillgångspost 7.1 i den harmoniserade balansräkningen).

3. 

Fordringar inom Eurosystemet motsvarande överföringen av andra reservtillgångar än guld till ECB enligt artikel 30 i ECBS-stadgan (del av tillgångspost 9.2 i den harmoniserade balansräkningen).

4. 

Nettofordringar inom Eurosystemet för eurosedlar i omlopp, inklusive sådana som uppkommer genom tillämpningen av artikel 4 i detta beslut (del av tillgångspost 9.4 i den harmoniserade balansräkningen).

5. 

Nettofordringar inom Eurosystemet på grund av Target2-transaktioner som förräntas med referensräntan (del av tillgångspost 9.5 i den harmoniserade balansräkningen).

6. 

Guld, inklusive fordringar avseende guld som överförts till ECB, till ett belopp som gör det möjligt för varje nationell centralbank att reservera en så stor andel av sitt guld som motsvarar dess andel i fördelningsnyckeln för tecknat kapital i förhållande till den totala mängden guld som reserverats av alla nationella centralbanker (tillgångspost 1 och del av tillgångspost 9.2 i den harmoniserade balansräkningen).

Inom ramen för detta beslut ska guld värderas enligt det guldpris i euro per ”fine ounce” som fastställts den 31 december 2002.

7. 

Fordringar som är resultatet av att eurosedlar förhandstilldelats enligt riktlinje ECB/2006/9 och sedan satts i omlopp före dagen för utbytet av sedlar och mynt (del av tillgångspost 4.1 i den harmoniserade balansräkningen fram till dagen för utbytet av sedlar och mynt och därefter del av korrespondentkontona under tillgångspost 9.5 i den harmoniserade balansräkningen), men endast fram till den tidpunkt då sådana fordringar blir en del av fordringarna inom Eurosystemet till följd av transaktioner i Target2.

8. 

Utestående fordringar som är resultatet av att någon av Eurosystemets motparter inte fullgör sina skyldigheter inom ramen för Eurosystemets kreditoperationer, och/eller finansiella tillgångar och fordringar (gentemot tredje part), som övertas och/eller förvärvas i samband med att säkerheter realiseras som ställts av en av Eurosystemets motparter som inte fullgör sina skyldigheter inom ramen för Eurosystemets kreditoperationer, klassificeras om från tillgångspost 5 i den harmoniserade balansräkningen (del av tillgångspost 11.6 i den harmoniserade balansräkningen).

9. 

Upplupen ränta på penningpolitiska tillgångar med en löptid på minst ett år (del av tillgångspost 11.5 i den harmoniserade balansräkningen) som varje nationell centralbank redovisat vid kvartalsslutet.

▼M1

9a. 

Belopp avseende upplupen ränta för nedskrivna värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (med undantag av upplupen ränta för några av de nedskrivna värdepapper som avses i artikel 3.1 b i detta beslut) (del av tillgångspost 11.5 i den harmoniserade balansräkningen).

▼B

10. 

Fordringar på motparter i euroområdet som avser svappavtal mellan ECB och en centralbank utanför Eurosystemet som medför nettointäkter för Eurosystemet (en del av tillgångspost 3.1 i den harmoniserade balansräkningen).

▼M1

11. 

Fordringar på centralbanker utanför Eurosystemet som avser likvidiserande transaktioner (del av tillgångspost 4.1 i den harmoniserade balansräkningen, eller del av tillgångsposter utanför balansräkningen).

▼B

B. Värdet på varje nationell centralbanks reserverade tillgångar beräknas i enlighet med de harmoniserade principer och regler för redovisning som framgår av riktlinje (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).
BILAGA III

A.    Den första justeringen

Om det genomsnittliga sammanlagda värdet av sedlar i omlopp under ett år för utbyte av sedlar och mynt är lägre än det genomsnittliga sammanlagda värdet i euro av sedlar i omlopp under referensperioden (inklusive de som är denominerade i den nationella valutan i den medlemsstat som har infört euron och som omräknats till euro till den dagliga referensväxelkursen under referensperioden) minskas koefficienten ”S”, som ska användas under året för utbytet av sedlar och mynt i enlighet med artikel 4.1, med retroaktiv verkan i samma förhållande som minskningen av det sammanlagda genomsnittet av sedlar i omlopp.

Minskningen får inte leda till en lägre koefficient än 0,8606735. Om detta undantag tillämpas, ska en fjärdedel av minskningen av de nationella centralbankernas utjämningsbelopp (C) som gäller för året för utbytet av sedlar och mynt adderas till varje nationell centralbanks utjämningsbelopp enligt artikel 4.1 som gäller för det andra till och med det femte året som följer på året för utbytet av sedlar och mynt.

B.    Den andra justeringen

Om de nationella centralbanker, för vilka utjämningsbeloppet som avses i artikel 4.1 är ett positivt tal, erlägger nettoränta för saldon inom Eurosystemet avseende sedlar i omlopp som resulterar i en nettokostnad när den adderas till posten ”nettoresultat från sammanräkningen av monetära inkomster” i deras resultaträkning vid årets slut, ska koefficienten ”S” som ska användas under året för utbytet av sedlar och mynt i enlighet med artikel 4.1, minskas så mycket att nettokostnaden neutraliseras.

Minskningen får inte leda till en lägre koefficient än 0,8606735. Om detta undantag tillämpas, ska en fjärdedel av minskningen av de nationella centralbankernas utjämningsbelopp (C) som gäller för året för utbytet av sedlar och mynt adderas till varje nationell centralbanks utjämningsbelopp enligt artikel 4.1 som gäller för det andra till och med det femte året som följer på året för utbytet av sedlar och mynt.
BILAGA IV

UPPHÄVT BESLUT OCH ÄNDRINGAR AV DETTABeslut ECB/2010/23

EUT L 35, 9.2.2011, s. 17

Beslut ECB/2011/18

EUT L 319, 2.12.2011, s. 116

Beslut ECB/2014/24

EUT L 117, 7.6.2014, s. 168

Beslut ECB/2014/56

EUT L 53, 25.2.2015, s. 21

Beslut ECB/2015/37

EUT L 313, 28.11.2015, s. 42( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

( 2 ) Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (EUT L 91, 2.4.2015, s. 3).

( 3 ) Centraleuropeisk tid beaktar omställningen till centraleuropeisk sommartid.

( 4 ) Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2016/2249 av den 3 november 2016 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet (ECB/2016/34) (se sidan 37 i detta nummer av EUT).

( 5 ) Europeiska centralbankens beslut (EU) 2020/188 av den 3 februari 2020 om ett program för köp av den offentliga sektorns tillgångar på andrahandsmarknaderna (ECB/2020/9) (EUT L 39, 12.2.2020, s. 12).

( 6 ) Europeiska centralbankens beslut (EU) 2020/440 av den 24 mars 2020 om ett tillfälligt stödprogram föranlett av pandemin (ECB/2020/17) (EUT L 91, 25.3.2020, s. 1).