02015R2450 — SV — 15.12.2017 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2450

av den 2 december 2015

om fastställande av tekniska genomförandestandarder med avseende på blanketter för inlämning av uppgifter till tillsynsmyndigheterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 347 31.12.2015, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1868 av den 20 oktober 2016

  L 286

35

21.10.2016

►M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/2189 av den 24 november 2017

  L 310

3

25.11.2017
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2450

av den 2 december 2015

om fastställande av tekniska genomförandestandarder med avseende på blanketter för inlämning av uppgifter till tillsynsmyndigheterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG

(Text av betydelse för EES)KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH KRAV PÅ TILLSYNSRAPPORTERING

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs tekniska genomförandestandarder för regelbunden tillsynsrapportering genom att det införs blanketter för inlämning av de uppgifter till tillsynsmyndigheterna som avses i artikel 35.1 och 35.2 i direktiv 2009/138/EG när det gäller enskilda försäkrings- och återförsäkringsföretag, och i artiklarna 244.2 och 245.2 i samma direktiv när det gäller grupper av sådana företag.

Artikel 2

Format för tillsynsrapportering

Försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag ska lämna de uppgifter som avses i denna förordning i de format för uppgiftsutbyte och utformningar som fastställs av tillsynsmyndigheterna eller grupptillsynsmyndigheten och i enlighet med följande specifikationer:

a) Dataposter av datatypen ”penningbelopp” ska uttryckas i enheter utan decimaler, med undantag av blanketterna S.06.02, S.08.01, S.08.02 och S.11.01, som ska uttryckas i enheter med två decimaler.

b) Dataposter av datatypen ”procentandel” ska uttryckas per enhet, med fyra decimaler.

c) Dataposter av datatypen ”heltal” ska uttryckas i enheter utan decimaler.

Artikel 3

Valuta

1.  Om inte annat krävs av tillsynsmyndigheten ska ”rapporteringsvaluta” vid tillämpningen av denna förordning vara följande:

a) För uppgifter som rapporteras av enskilda företag, den valuta som används för utarbetande av försäkrings- eller återförsäkringsföretagets finansiella redovisning.

b) För uppgifter som rapporteras av grupper, den valuta som används för utarbetande av den konsoliderade finansiella redovisningen.

2.  Dataposter av datatypen ”penningbelopp” ska rapporteras i rapporteringsvalutan, vilket kräver omräkning av andra valutor till rapporteringsvalutan om inte annat sägs i denna förordning.

3.  Vid angivande av värdet på tillgångar eller skulder som är uttryckta i en annan valuta än rapporteringsvalutan ska värdet omräknas till rapporteringsvalutan till en omräkningskurs som motsvarar den avslutande kursen på den sista dag för vilken en lämplig kurs är tillgänglig under den rapporteringsperiod som tillgången eller skulden hänförs till.

4.  Vid angivande av värdet på intäkter eller utgifter ska värdet omräknas till rapporteringsvalutan på samma sätt som den omräkning som görs för redovisningsändamål.

5.  Omräkning till rapporteringsvalutan ska göras genom att använda valutakursen från samma källa som den som används för försäkrings- eller återförsäkringsföretagets finansiella redovisning när det gäller uppgifter som rapporteras av enskilda företag, eller för den konsoliderade finansiella redovisningen när det gäller rapportering på gruppnivå, om inte annat krävs av tillsynsmyndigheten.

Artikel 4

Korrigerad inlämning av uppgifter

Försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag ska lämna korrigerade uppgifter så snart som det är praktiskt möjligt efter det att ursprungligen rapporterade uppgifter för en rapporteringsperiod har ändrats materiellt efter den senaste inlämningen av uppgifter till tillsynsmyndigheterna eller grupptillsynsmyndigheten, genom att använda de blanketter som avses i denna förordning.KAPITEL II

BLANKETTER FÖR KVANTITATIV RAPPORTERING FÖR ENSKILDA FÖRETAG

Artikel 5

Kvantitativa blanketter för inledande information för enskilda företag

Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska lämna de uppgifter som avses i artikel 314.1 a och c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 genom att använda följande blanketter:

a) Blankett S.01.01.03 i bilaga I, med angivande av innehållet i uppgiftsinlämningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.01 i bilaga II.

b) Blankett S.01.02.01 i bilaga I, med angivande av grundläggande information om företaget och rapporteringens innehåll i allmänhet och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.02 i bilaga II.

c) Blankett S.01.03.01 i bilaga I, med angivande av grundläggande information om separata fonder och matchningsjusteringsportföljer och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.03 i bilaga II.

d) Blankett S.02.01.02 i bilaga I, med angivande av uppgifter avseende balansräkningen, i enlighet med värderingsprinciperna i artikel 75 i direktiv 2009/138/EG, och enligt instruktionerna i avsnitt S.02.01 i bilaga II till denna förordning.

e) Blankett S.23.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om kapitalbas och enligt instruktionerna i avsnitt S.23.01 i bilaga II.

f) När företaget använder standardformeln för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett S.25.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.01 i bilaga II.

g) När företaget använder standardformeln och en partiell intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett S.25.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.02 i bilaga II.

h) När företaget använder en fullständig intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett S.25.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.03 i bilaga II.

i) När försäkrings- och återförsäkringsföretaget bedriver enbart livförsäkringsverksamhet eller enbart skadeförsäkrings- eller skadeåterförsäkringsverksamhet, blankett S.28.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om minimikapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.28.01 i bilaga II.

j) När försäkringsföretaget bedriver både liv- och skadeförsäkringsverksamhet, blankett S.28.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om minimikapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.28.02 i bilaga II.

Artikel 6

Kvartalsvisa kvantitativa blanketter för enskilda företag

1.  Såvida rapporteringens omfattning eller frekvens inte är begränsad i enlighet med artikel 35.6 i direktiv 2009/138/EG ska försäkrings- och återförsäkringsföretag för varje kvartal lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, genom att använda följande blanketter:

a) Blankett S.01.01.02 i bilaga I, med angivande av innehållet i uppgiftsinlämningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.01 i bilaga II.

b) Blankett S.01.02.01 i bilaga I, med angivande av grundläggande information om företaget och rapporteringens innehåll i allmänhet och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.02 i bilaga II.

c) Blankett S.02.01.02 i bilaga I, med angivande av uppgifter avseende balansräkningen, i enlighet med värderingsprinciperna i artikel 75 i direktiv 2009/138/EG, och enligt instruktionerna i avsnitt S.02.01 i bilaga II till denna förordning.

d) Blankett S.05.01.02 i bilaga I, med angivande av uppgifter om premier, ersättningar och kostnader i enlighet med de värderings- och redovisningsprinciper som används för företagets finansiella redovisning och för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, och enligt instruktionerna i avsnitt S.05.01 i bilaga II till denna förordning.

e) Blankett S.06.02.01 i bilaga I, med angivande av en förteckning över tillgångar post för post enligt instruktionerna i avsnitt S.06.02 i bilaga II och med användning av de kompletterande identifieringskoder (”CIC-koder”) som anges i bilaga V och definieras i bilaga VI.

f) När andelen kollektiva investeringar som innehas av företaget i förhållande till totala investeringar överskrider 30 %, blankett S.06.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om genomlysningen av samtliga kollektiva investeringar som innehas av företaget och enligt instruktionerna i avsnitt S.06.03 i bilaga II.

g) Blankett S.08.01.01 i bilaga I, med angivande av en förteckning över öppna derivatpositioner post för post enligt instruktionerna i avsnitt S.08.01 i bilaga II och med användning av de CIC-koder som anges i bilaga V och definieras i bilaga VI.

h) Blankett S.08.02.01 i bilaga I, med angivande av en förteckning över derivat post för post som stängts under rapporteringsperioden, enligt instruktionerna i avsnitt S.08.02 i bilaga II och med användning av de CIC-koder som anges i bilaga V och definieras i bilaga VI.

i) Blankett S.12.01.02 i bilaga I, med angivande av uppgifter om försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och sjukförsäkring där verksamheten bedrivs på en liknande teknisk grund som livförsäkring (”SLT sjukförsäkring”), för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 och enligt instruktionerna i avsnitt S.12.01 i bilaga II till denna förordning.

j) Blankett S.17.01.02 i bilaga I, med angivande av uppgifter om försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring, för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 och enligt instruktionerna i avsnitt S.17.01 i bilaga II till denna förordning.

k) Blankett S.23.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om kapitalbas och enligt instruktionerna i avsnitt S.23.01 i bilaga II.

l) När försäkrings- och återförsäkringsföretaget bedriver enbart livförsäkringsverksamhet eller enbart skadeförsäkrings- eller skadeåterförsäkringsverksamhet, blankett S.28.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om minimikapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.28.01 i bilaga II.

m) När försäkringsföretaget bedriver både liv- och skadeförsäkringsverksamhet, blankett S.28.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om minimikapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.28.02 i bilaga II.

2.  Vid tillämpning av punkt 1 f ska andelen kollektiva investeringar som innehas av företaget i förhållande till totala investeringar fastställas som summan av posterna C0010/R0180, företag för kollektiva investeringar som ingår i post C0010/R0220 och företag för kollektiva investeringar som ingår i post C0010/R0090 i blankett S.02.01.02, dividerad med summan av posterna C0010/R0070 och C0010/R0220 i blankett S.02.01.02.

Artikel 7

Förenklingar som medges i fråga om kvartalsvis rapportering för enskilda företag

1.  När det gäller de uppgifter som avses i artikel 6.1 c får kvartalsvisa beräkningar bygga på skattningar och skattningsmetoder i större utsträckning än beräkningarna av årliga finansiella uppgifter. Beräkningsförfarandena för de kvartalsvisa rapporterna ska utformas för att säkerställa att den information som blir resultatet är tillförlitlig och motsvarar normerna i direktiv 2009/138/EG och att all materiell information som är relevant för förståelsen av uppgifterna rapporteras.

2.  Vid inlämning av de uppgifter som avses i artikel 6.1 i och j får försäkrings- och återförsäkringsföretag använda förenklade metoder för att beräkna försäkringstekniska avsättningar.

Artikel 8

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Grundläggande information och innehållet i uppgiftsinlämningen

Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35 genom att använda följande blanketter:

a) Blankett S.01.01.01 i bilaga I, med angivande av innehållet i uppgiftsinlämningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.01 i bilaga II.

b) Blankett S.01.02.01 i bilaga I, med angivande av grundläggande information om företaget och rapporteringens innehåll i allmänhet och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.02 i bilaga II.

c) Blankett S.01.03.01 i bilaga I, med angivande av grundläggande information om separata fonder och matchningsjusteringsportföljer och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.03 i bilaga II.

Artikel 9

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Uppgifter om balansräkningen och annan generell information

Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35 genom att använda följande blanketter:

a) Blankett S.02.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter avseende balansräkningen i enlighet med värderingsprinciperna i artikel 75 i direktiv 2009/138/EG samt i företagets finansiella redovisning, och enligt instruktionerna i avsnitt S.02.01 i bilaga II till denna förordning.

b) Blankett S.02.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om tillgångar och skulder per valuta och enligt instruktionerna i avsnitt S.02.02 i bilaga II.

c) Blankett S.03.01.01 i bilaga I, med angivande av allmän information om poster utanför balansräkningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.03.01 i bilaga II.

d) Blankett S.03.02.01 i bilaga I, med angivande av en förteckning över obegränsade garantier som mottagits av företaget redovisade som poster utanför balansräkningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.03.02 i bilaga II.

e) Blankett S.03.03.01 i bilaga I, med angivande av en förteckning över obegränsade garantier som tillhandahållits av företaget redovisade som poster utanför balansräkningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.03.03 i bilaga II.

f) Blankett S.04.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om verksamhet per land. inbegripet länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och länder utanför EES, i enlighet med de värderings- och redovisningsprinciper som används för företagets finansiella redovisning och för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, och enligt instruktionerna i avsnitt S.04.01 i bilaga II till denna förordning.

g) Blankett S.04.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om klass 10 i del A i bilaga I till direktiv 2009/138/EG, exklusive fraktförares ansvar, och enligt instruktionerna i avsnitt S.04.02 i bilaga II till denna förordning.

h) Blankett S.05.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om premier, ersättningar och kostnader i enlighet med de värderings- och redovisningsprinciper som används för företagets finansiella redovisning och för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, och enligt instruktionerna i avsnitt S.05.01 i bilaga II till denna förordning.

i) Blankett S.05.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om premier, ersättningar och kostnader per land, i enlighet med de värderings- och redovisningsprinciper som används för företagets finansiella redovisning, och enligt instruktionerna i avsnitt S.05.02 i bilaga II.

Artikel 10

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Information om placeringstillgångar

Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska årligen, såvida de inte beviljats undantag enligt artikel 35.7 i direktiv 2009/138/EG i fråga om en specifik blankett, lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35 genom att använda följande blanketter:

a) Om företaget har beviljats ett undantag från årlig uppgiftsinlämning i blankett S.06.02.01 eller S.08.01.01 i enlighet med artikel 35.7 i direktiv 2009/138/EG, blankett S.06.01.01 i bilaga I till denna förordning, med angivande av sammanfattande uppgifter om tillgångar och enligt instruktionerna i avsnitt S.06.01 i bilaga II till denna förordning.

b) Om företaget har beviljats ett undantag från att rapportera blankett S.06.02.01 för det senaste kvartalet i enlighet med artikel 35.6 i direktiv 2009/138/EG, blankett S.06.02.01 i bilaga I till denna förordning, med angivande av en förteckning över tillgångar post för post, enligt instruktionerna i avsnitt S.06.02 i bilaga II till denna förordning och med användning av de CIC-koder som anges i bilaga V och definieras i bilaga VI till denna förordning.

c) Om företaget har beviljats ett undantag från att rapportera blankett S.06.03.01 för det senaste kvartalet i enlighet med artikel 35.6 i direktiv 2009/138/EG eller inte har rapporterat denna kvartalsvis eftersom andelen kollektiva investeringar som innehas av företaget i förhållande till totala investeringar, som avses i artikel 6.1 f i denna förordning, inte överskrider 30 %, blankett S.06.03.01 i bilaga I till denna förordning, med angivande av uppgifter om genomlysningen av samtliga kollektiva investeringar som innehas av företagen och enligt instruktionerna i avsnitt S.06.03 i bilaga II till denna förordning.

d) Om värdet av strukturerade produkter, fastställt som summan av tillgångar klassificerade i kategorierna 5 och 6 enligt definitionerna i bilaga V, motsvarar mer än 5 % av de totala investeringar som rapporterats i posterna C0010/R0070 och C0010/R0220 i blankett S.02.01.01, blankett S.07.01.01 i bilaga I, med angivande av en förteckning över strukturerade produkter post för post och enligt instruktionerna i avsnitt S.07.01 i bilaga II.

e) Om företagen har beviljats ett undantag från att rapportera blankett S.08.01.01 för det senaste kvartalet i enlighet med artikel 35.6 i direktiv 2009/138/EG, blankett S.08.01.01 i bilaga I till denna förordning, med angivande av en förteckning över öppna derivatpositioner post för post, enligt instruktionerna i avsnitt S.08.01 i bilaga II till denna förordning och med användning av de CIC-koder som anges i bilaga V och definieras i bilaga VI till denna förordning.

f) Om företagen har beviljats ett undantag från att rapportera blankett S.08.02.01 för det senaste kvartalet i enlighet med artikel 35.6 i direktiv 2009/138/EG, blankett S.08.02.01 i bilaga I till denna förordning, med angivande av en förteckning över derivat post för post som stängts under rapporteringsperioden, enligt instruktionerna i avsnitt S.08.02 i bilaga II till denna förordning och med användning av de CIC-koder som anges i bilaga V och definieras i bilaga VI till denna förordning.

g) Blankett S.09.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om inkomster, vinster och förluster under rapporteringsperioden per tillgångskategori enligt definitionerna i bilaga IV och enligt instruktionerna i avsnitt S.09.01 i bilaga II.

h) Om värdet på de underliggande värdepapper i och utanför balansräkningen som ingår i utlåning av värdepapper och återköpsavtal, för kontrakt med förfallodag efter rapportens referensdag, motsvarar mer än 5 % av de totala investeringar som rapporterats i posterna C0010/R0070 och C0010/R0220 i blankett S.02.01.01, blankett S.10.01.01 i bilaga I, med angivande av en förteckning över utlåning av värdepapper och återköpsavtal post för post, i och utanför balansräkningen, och enligt instruktionerna i avsnitt S.10.01 i bilaga II.

i) Blankett S.11.01.01 i bilaga I, med angivande av en förteckning post för post över tillgångar som innehas som säkerhet, bestående av alla typer av tillgångskategorier utanför balansräkningen som innehas som säkerhet, och enligt instruktionerna i avsnitt S.11.01 i bilaga II.

Artikel 11

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Information om försäkringstekniska avsättningar

Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35 genom att använda följande blanketter:

a) Blankett S.12.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring, per klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 och enligt instruktionerna i avsnitt S.12.01 i bilaga II till denna förordning.

b) Blankett S.12.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring per land och enligt instruktionerna i avsnitt S.12.02 i bilaga II.

c) Blankett S.13.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om prognoser enligt bästa skattning för framtida kassaflöden för livförsäkringsverksamhet och enligt instruktionerna i avsnitt S.13.01 i bilaga II.

d) Blankett S.14.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om analyser av livförsäkringsåtaganden, inbegripet livförsäkrings- och livåterförsäkringsavtal och livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal, per produkt och homogen riskgrupp utfärdad av företaget och enligt instruktionerna i avsnitt S.14.01 i bilaga II.

e) Blankett S.15.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om beskrivningen av garantier för fondanknutna livräntor per produkt som utfärdats av företaget inom direkt försäkringsverksamhet och enligt instruktionerna i avsnitt S.15.01 i bilaga II.

f) Blankett S.15.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om hedgning av garantier för fondanknutna livräntor per produkt som utfärdats av företaget inom direkt försäkringsverksamhet och enligt instruktionerna i avsnitt S.15.02 i bilaga II.

g) Blankett S.16.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om livräntor som härrör från skadeförsäkringsåtaganden utfärdade av företaget inom direkt försäkringsverksamhet som ger upphov till livräntor, för samtliga klasser enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 och dessutom per valuta, och enligt instruktionerna i avsnitt S.16.01 i bilaga II till denna förordning. Uppgifter per valuta ska bara rapporteras om den bästa skattningen för diskonterade avsättningar för livränteåtaganden från en klass inom skadeförsäkring motsvarar mer än 3 % av den totala bästa skattningen för samtliga avsättningar för livränteåtaganden, med följande uppdelning:

i) Belopp i rapporteringsvalutan.

ii) Belopp i alla valutor som motsvarar mer än 25 % av den bästa skattningen för diskonterade avsättningar för livränteåtaganden i den ursprungliga valutan från den klassen inom skadeförsäkring.

iii) Belopp i alla valutor som motsvarar mindre än 25 % av den bästa skattningen för (diskonterade) avsättningar för livränteåtaganden i den ursprungliga valutan från den klassen inom skadeförsäkring, men mer än 5 % av den totala bästa skattningen för samtliga avsättningar för livränteåtaganden.

h) Blankett S.17.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring per klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 och enligt instruktionerna i avsnitt S.17.01 i bilaga II till denna förordning.

i) Blankett S.17.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring med avseende på direkt försäkringsverksamhet, per land och enligt instruktionerna i avsnitt S.17.02 i bilaga II.

j) Blankett S.18.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om prognoser för framtida kassaflöden baserade på bästa skattning för skadeförsäkringsverksamhet och enligt instruktionerna i avsnitt S.18.01 i bilaga II.

k) Blankett S.19.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om skadeförsäkringsersättningar i form av utvecklingstrianglar, för totalsumman för varje klass inom skadeförsäkring enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 och dessutom per valuta, och enligt instruktionerna i avsnitt S.19.01 i bilaga II till denna förordning. Uppgifter per valuta ska bara rapporteras om den totala bästa bruttoskattningen för en klass inom skadeförsäkring motsvarar mer än 3 % av den totala bästa bruttoskattningen för avsättningar för ersättningar, med följande uppdelning:

i) Belopp i rapporteringsvalutan.

ii) Belopp i alla valutor som motsvarar mer än 25 % av den bästa bruttoskattningen för avsättningar för ersättningar i den ursprungliga valutan från den klassen inom skadeförsäkring.

iii) Belopp i alla valutor som motsvarar mindre än 25 % av den bästa bruttoskattningen för avsättningar för ersättningar i den ursprungliga valutan från den klassen inom skadeförsäkring, men mer än 5 % av den totala bästa bruttoskattningen för avsättningar för ersättningar i den ursprungliga valutan.

l) Blankett S.20.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om utvecklingen av fördelningen av uppkomna krav på försäkringsersättning vid räkenskapsårets utgång, för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 och enligt instruktionerna i avsnitt S.20.01 i bilaga II till denna förordning.

m) Blankett S.21.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om riskprofilen för skadefördelning inom skadeförsäkringsverksamhet, för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 och enligt instruktionerna i avsnitt S.21.01 i bilaga II till denna förordning.

n) Blankett S.21.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisker vid skadeförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.21.02 i bilaga II.

o) Blankett S.21.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisker vid skadeförsäkring per försäkringsbelopp och klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 och enligt instruktionerna i avsnitt S.21.03 i bilaga II till denna förordning.

Artikel 12

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Information om långsiktiga garantier

Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35 genom att använda följande blanketter:

a) Blankett S.22.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om effekterna av långsiktiga garantier och övergångsregler och enligt instruktionerna i avsnitt S.22.01 i bilaga II.

b) Blankett S.22.04.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om övergångsregler för beräkning av räntesatser och enligt instruktionerna i avsnitt S.22.04 i bilaga II.

c) Blankett S.22.05.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar och enligt instruktionerna i avsnitt S.22.05 i bilaga II.

d) Blankett S.22.06.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om bästa skattningar som omfattas av volatilitetsjustering, per land och valuta och enligt instruktionerna i avsnitt S.22.06 i bilaga II.

Artikel 13

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Information om kapitalbas och ägarintressen

Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35 genom att använda följande blanketter:

a) Blankett S.23.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om kapitalbas och enligt instruktionerna i avsnitt S.23.01 i bilaga II.

b) Blankett S.23.02.01 i bilaga I, med angivande av detaljerade uppgifter om kapitalbas per nivå och enligt instruktionerna i avsnitt S.23.02 i bilaga II.

c) Blankett S.23.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om årliga rörelser för kapitalbasen och enligt instruktionerna i avsnitt S.23.03 i bilaga II.

d) Blankett S.23.04.01 i bilaga I, med angivande av en förteckning över poster i kapitalbasen och enligt instruktionerna i avsnitt S.23.04 i bilaga II.

e) Blankett S.24.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om företagets ägarintressen och en översikt över beräkningen av avdraget från kapitalbasen för ägarintressen i finans- och kreditinstitut, och enligt instruktionerna i avsnitt S.24.01 i bilaga II.

Artikel 14

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Information om solvenskapitalkravet

1.  Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35 genom att använda följande blanketter:

a) När företaget använder standardformeln för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett S.25.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.01 i bilaga II.

b) När företaget använder standardformeln och en partiell intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett S.25.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.02 i bilaga II.

c) När företaget använder en fullständig intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett S.25.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.03 i bilaga II.

d) Blankett S.26.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om marknadsrisk och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.01 i bilaga II.

e) Blankett S.26.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om motpartsrisk och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.02 i bilaga II.

f) Blankett S.26.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisk vid livförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.03 i bilaga II.

g) Blankett S.26.04.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisk vid sjukförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.04 i bilaga II.

h) Blankett S.26.05.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisk vid skadeförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.05 i bilaga II.

i) Blankett S.26.06.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om operativ risk och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.06 i bilaga II.

j) Blankett S.26.07.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om de förenklingar som används för att beräkna solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.07 i bilaga II.

k) Blankett S.27.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om katastrofrisk vid skadeförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.27.01 i bilaga II.

2.  Om det förekommer separata fonder eller matchningsjusteringsportföljer ska de blanketter som avses i punkt 1 d–k inte rapporteras för enheten som helhet.

3.  När en partiell intern modell används ska de blanketter som avses i punkt 1 d–k enbart rapporteras i fråga om de risker som täcks av standardformeln, såvida annat inte beslutats på grundval av artikel 19.

4.  När en fullständig intern modell används ska de blanketter som avses i punkt 1 d–k inte rapporteras.

Artikel 15

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Information om minimikapitalkravet

Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35 genom att använda följande blanketter:

a) När försäkrings- och återförsäkringsföretaget bedriver enbart livförsäkringsverksamhet eller enbart skadeförsäkrings- eller skadeåterförsäkringsverksamhet, blankett S.28.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om minimikapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.28.01 i bilaga II.

b) När försäkringsföretaget bedriver både liv- och skadeförsäkringsverksamhet, blankett S.28.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om minimikapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.28.02 i bilaga II.

Artikel 16

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Information om variationsanalys

Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35 genom att använda följande blanketter:

a) Blankett S.29.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om variationen i det belopp med vilket tillgångar överskrider skulder under rapporteringsåret samt en sammanfattning av huvudkällorna till denna variation, och enligt instruktionerna i avsnitt S.29.01 i bilaga II.

b) Blankett S.29.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om den del av variationen i det belopp med vilket tillgångar överskrider skulder under rapporteringsåret som förklaras av investeringar och finansiella skulder, och enligt instruktionerna i avsnitt S.29.02 i bilaga II.

c) Blanketter S.29.03.01 och S.29.04.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om den del av variationen i det belopp med vilket tillgångar överskrider skulder under rapporteringsåret som förklaras av försäkringstekniska avsättningar, och enligt instruktionerna i avsnitten S.29.03 och S.29.04 i bilaga II.

Artikel 17

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Information om återförsäkring och specialföretag

Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35 genom att använda följande blanketter:

a) Blankett S.30.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om fakultativa skydd under nästa rapporteringsår med information om de tio mest betydande riskerna avseende återförsäkrad exponering, för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 för vilken fakultativ återförsäkring används, och enligt instruktionerna i avsnitt S.30.01 i bilaga II till denna förordning.

b) Blankett S.30.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om återförsäkrares andelar av fakultativa skydd under nästa rapporteringsår med information om de tio mest betydande riskerna avseende återförsäkrad exponering, för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 och enligt instruktionerna i avsnitt S.30.02 i bilaga II till denna förordning.

c) Blankett S.30.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om programmet för avgiven återförsäkring under påföljande rapporteringsår med framåtblickande information om återförsäkringsavtal vars giltighetstid omfattar eller överlappar påföljande rapporteringsår, och enligt instruktionerna i avsnitt S.30.03 i bilaga II.

d) Blankett S.30.04.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om programmet för avgiven återförsäkring under påföljande rapporteringsår med framåtblickande information om återförsäkringsavtal vars giltighetstid omfattar eller överlappar påföljande rapporteringsår, och enligt instruktionerna i avsnitt S.30.04 i bilaga II.

e) Blankett S.31.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om återförsäkrares andel och enligt instruktionerna i avsnitt S.31.01 i bilaga II.

f) Blankett S.31.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om specialföretag ur synvinkeln för det försäkrings- eller återförsäkringsföretag som överför risk till specialföretag, och enligt instruktionerna i avsnitt S.31.02 i bilaga II.

Artikel 18

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Information om separata fonder, materiella matchningsjusteringsportföljer och återstående del

1.  Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, i fråga om varje materiell separat fond, materiell matchningsjusteringsportfölj och återstående del, genom att använda följande blanketter:

a) Blankett SR.01.01.01 i bilaga I, med angivande av innehållet i uppgiftsinlämningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.01 i bilaga II.

b) För varje materiell separat fond och återstående del, blankett SR.02.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter avseende balansräkningen i enlighet med både värderingsprinciperna i artikel 75 i direktiv 2009/138/EG och i företagets finansiella redovisning, och enligt instruktionerna i avsnitt S.02.01 i bilaga II till denna förordning.

c) Blankett SR.12.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring, för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 och enligt instruktionerna i avsnitt S.12.01 i bilaga II till denna förordning.

d) Blankett SR.17.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om försäkringstekniska avsättningar för skadeförsäkring, för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35 och enligt instruktionerna i avsnitt S.17.01 i bilaga II till denna förordning.

e) Blankett SR.22.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om prognoser för framtida kassaflöden för beräkningen av bästa skattning för varje materiell matchningsjusteringsportfölj, och enligt instruktionerna i avsnitt S.22.02 i bilaga II.

f) Blankett SR.22.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om beräkningen av matchningsjustering för varje materiell matchningsjusteringsportfölj och enligt instruktionerna i avsnitt S.22.03 i bilaga II.

g) När företaget använder standardformeln för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett SR.25.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.01 i bilaga II.

h) När företaget använder standardformeln och en partiell intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett SR.25.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.02 i bilaga II.

i) När företaget använder en fullständig intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett SR.25.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.03 i bilaga II.

j) Blankett SR.26.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om marknadsrisk och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.01 i bilaga II.

k) Blankett SR.26.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om motpartsrisk och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.02 i bilaga II.

l) Blankett SR.26.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisk vid livförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.03 i bilaga II.

m) Blankett SR.26.04.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisk vid sjukförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.04 i bilaga II.

n) Blankett SR.26.05.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisk vid skadeförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.05 i bilaga II.

o) Blankett SR.26.06.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om operativ risk och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.06 i bilaga II.

p) Blankett SR.26.07.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om de förenklingar som används för att beräkna solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.07 i bilaga II.

q) Blankett SR.27.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om katastrofrisk vid skadeförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.27.01 i bilaga II.

2.  När en partiell intern modell används ska de blanketter som avses i punkt 1 j–q enbart rapporteras i fråga om de risker som täcks av standardformeln, såvida annat inte beslutats på grundval av artikel 19.

3.  När en fullständig intern modell används ska de blanketter som avses i punkt 1 j–q inte rapporteras.

Artikel 19

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Användare av interna modeller

Försäkrings- och återförsäkringsföretag som beräknar solvenskapitalkravet med hjälp av en godkänd partiell eller fullständig intern modell ska med sin tillsynsmyndighet komma överens om vilka blanketter som ska lämnas årligen när det gäller information om solvenskapitalkravet.

Artikel 20

Årliga kvantitativa blanketter för enskilda företag – Information om transaktioner inom gruppen

Försäkrings- och återförsäkringsföretag som inte ingår i en grupp som avses i artikel 213.2 a, b eller c i direktiv 2009/138/EG och vilkas moderföretag är ett försäkringsholdingbolag med blandad verksamhet ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 245.2 andra stycket i det direktivet, jämförd med artikel 265 i samma direktiv, genom att använda följande blanketter:

a) Blankett S.36.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om betydande transaktioner inom gruppen som involverar eget kapital och överföring av skulder och tillgångar, och enligt instruktionerna i avsnitt S.36.01 i bilaga II.

b) Blankett S.36.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om betydande derivattransaktioner inom gruppen, inbegripet garantier som stöder derivatinstrument, och enligt instruktionerna i avsnitt S.36.02 i bilaga II.

c) Blankett S.36.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om betydande återförsäkringstransaktioner inom gruppen och enligt instruktionerna i avsnitt S.36.03 i bilaga II.

d) Blankett S.36.04.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om betydande transaktioner inom gruppen i fråga om intern kostnadsfördelning, eventualförpliktelser (andra än derivat) och poster utanför balansräkningen och andra typer av transaktioner inom gruppen, och enligt instruktionerna i avsnitt S.36.04 i bilaga II.

Artikel 21

Kvantitativa blanketter för enskilda företag – Information om transaktioner inom gruppen

Försäkrings- och återförsäkringsföretag som inte ingår i en grupp som avses i artikel 213.2 a, b eller c i direktiv 2009/138/EG och vilkas moderföretag är ett försäkringsholdingbolag med blandad verksamhet ska snarast möjligt rapportera mycket betydande transaktioner inom gruppen som avses i artikel 245.2 andra stycket i direktivet, jämförd med artikel 265 i samma direktiv, samt de transaktioner inom gruppen som alltid ska rapporteras i enlighet med artikel 245.3 i direktivet, jämförd med 265 i samma direktiv, genom att använda relevanta blanketter bland blanketterna S.36.01.01–S.36.04.01 i bilaga I till denna förordning, och enligt instruktionerna i avsnitten S.36.01–S.36.04 i bilaga II till denna förordning.KAPITEL III

BLANKETTER FÖR KVANTITATIV RAPPORTERING FÖR GRUPPER

Artikel 22

Kvantitativa blanketter för inledande information för grupper

1.  Försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag ska lämna de uppgifter som avses i artikel 314.1 a och c i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 375.1 i den förordningen, genom att använda följande blanketter:

a) Blankett S.01.01.06 i bilaga I, med angivande av innehållet i uppgiftsinlämningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.01 i bilaga III.

b) Blankett S.01.02.04 i bilaga I, med angivande av grundläggande information om gruppen och rapporteringens innehåll i allmänhet och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.02 i bilaga III.

c) Blankett S.01.03.04 i bilaga I, med angivande av grundläggande information om separata fonder och matchningsjusteringsportföljer och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.03 i bilaga III.

d) Blankett S.02.01.02 i bilaga I, med angivande av uppgifter avseende balansräkningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.02.01 i bilaga III.

e) Blankett S.23.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om kapitalbas och enligt instruktionerna i avsnitt S.23.01 i bilaga III.

f) När gruppen använder standardformeln för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett S.25.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.01 i bilaga III.

g) När gruppen använder standardformeln och en partiell intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett S.25.02.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.02 i bilaga III.

h) När gruppen använder en fullständig intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett S.25.03.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.03 i bilaga III.

i) Blankett S.32.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om försäkrings- och återförsäkringsföretag som omfattas av gruppen och enligt instruktionerna i avsnitt S.32.01 i bilaga III.

j) Blankett S.33.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om kraven på de försäkrings- och återförsäkringsföretag som omfattas av gruppen och enligt instruktionerna i avsnitt S.33.01 i bilaga III.

k) Blankett S.34.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om övriga reglerade och oreglerade finansiella företag, inklusive försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag, och enligt instruktionerna i avsnitt S.34.01 i bilaga III.

2.  De blanketter som avses i punkt 1 c, d, f, g och h ska bara lämnas in av sådana försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag som för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i det direktivet.

Artikel 23

Kvartalsvisa kvantitativa blanketter för grupper

1.  Såvida rapporteringens omfattning eller frekvens inte är begränsad i enlighet med artikel 254.2 andra stycket i direktiv 2009/138/EG ska försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag för varje kvartal lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 372.1 i den förordningen, genom att använda följande blanketter:

a) Blankett S.01.01.05 i bilaga I, med angivande av innehållet i uppgiftsinlämningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.01 i bilaga III.

b) Blankett S.01.02.04 i bilaga I, med angivande av grundläggande information om gruppen och rapporteringens innehåll i allmänhet och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.02 i bilaga III.

c) När gruppen för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i det direktivet, blankett S.02.01.02 i bilaga I till denna förordning, med angivande av uppgifter avseende balansräkningen i enlighet med värderingsprinciperna i artikel 75 i direktiv 2009/138/EG, och enligt instruktionerna i avsnitt S.02.01 i bilaga III till denna förordning.

d) Blankett S.05.01.02 i bilaga I, med angivande av uppgifter om premier, ersättningar och kostnader för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, i enlighet med de värderings- och redovisningsprinciper som används för den konsoliderade finansiella redovisningen, och enligt instruktionerna i avsnitt S.05.01 i bilaga III till denna förordning.

e) Blankett S.06.02.04 i bilaga I, med angivande av en förteckning över tillgångar post för post enligt instruktionerna i avsnitt S.06.02 i bilaga III och med användning av de CIC-koder som anges i bilaga V och definieras i bilaga VI.

f) När andelen kollektiva investeringar som innehas av gruppen i förhållande till totala investeringar överskrider 30 %, blankett S.06.03.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om genomlysningen av samtliga kollektiva investeringar som innehas av gruppen och enligt instruktionerna i avsnitt S.06.03 i bilaga III.

g) Blankett S.08.01.04 i bilaga I, med angivande av en förteckning över öppna derivatpositioner post för post enligt instruktionerna i avsnitt S.08.01 i bilaga III och med användning av de CIC-koder som anges i bilaga V och definieras i bilaga VI.

h) Blankett S.08.02.04 i bilaga I, med angivande av en förteckning över derivattransaktioner post för post under rapporteringsåret, enligt instruktionerna i avsnitt S.08.02 i bilaga III och med användning av de CIC-koder som anges i bilaga V och definieras i bilaga VI.

i) Blankett S.23.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om kapitalbas och enligt instruktionerna i avsnitt S.23.01 i bilaga III.

2.  När gruppen för beräkning av solvens på gruppnivå enbart använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG ska, vid tillämpning av punkt 1 f, andelen kollektiva investeringar som innehas av gruppen i förhållande till totala investeringar fastställas som summan av posterna C0010/R0180, företag för kollektiva investeringar som ingår i post C0010/R0220 och företag för kollektiva investeringar som ingår i post C0010/R0090 i blankett S.02.01.02, dividerad med summan av posterna C0010/R0070 och C0010/R0220 i blankett S.02.01.02. När gruppen för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i direktiv 2009/138/EG eller enbart använder metod 2, ska andelen beräknas i enlighet med första meningen och justeras så att de erforderliga posterna för alla enheter som ingår i tillämpningsområdet för blankett S.06.02.04 omfattas.

Artikel 24

Förenklingar som medges i fråga om kvartalsvis rapportering för grupper

När det gäller de uppgifter som avses i artikel 23.1 c får kvartalsvisa beräkningar bygga på skattningar och skattningsmetoder i större utsträckning än beräkningarna av årliga finansiella uppgifter. Beräkningsförfarandena för de kvartalsvisa rapporterna ska utformas för att säkerställa att den information som blir resultatet är tillförlitlig och motsvarar normerna i direktiv 2009/138/EG och att all materiell information som är relevant för förståelsen av uppgifterna rapporteras.

Artikel 25

Årliga kvantitativa blanketter för grupper – Grundläggande information och innehållet i uppgiftsinlämningen

Försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 372.1 i den förordningen, genom att använda följande blanketter:

a) Blankett S.01.01.04 i bilaga I, med angivande av innehållet i uppgiftsinlämningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.01 i bilaga III.

b) Blankett S.01.02.04 i bilaga I, med angivande av grundläggande information om företaget och rapporteringens innehåll i allmänhet och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.02 i bilaga III.

c) När gruppen för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i det direktivet, blankett S.01.03.04 i bilaga I till denna förordning, med angivande av grundläggande information om separata fonder och matchningsjusteringsportföljer, och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.03 i bilaga III till denna förordning.

Artikel 26

Årliga kvantitativa blanketter för grupper – Uppgifter om balansräkningen och annan generell information

1.  Försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 372.1 i den förordningen, genom att använda följande blanketter:

a) Blankett S.02.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter avseende balansräkningen i enlighet med både värderingsprinciperna i artikel 75 i direktiv 2009/138/EG samt i den konsoliderade finansiella redovisningen, och enligt instruktionerna i avsnitt S.02.01 i bilaga III.

b) Blankett S.02.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om tillgångar och skulder per valuta och enligt instruktionerna i avsnitt S.02.02 i bilaga III.

c) Blankett S.03.01.04 i bilaga I, med angivande av allmän information om poster utanför balansräkningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.03.01 i bilaga III.

d) Blankett S.03.02.04 i bilaga I, med angivande av en förteckning över obegränsade garantier som mottagits av företaget redovisade som poster utanför balansräkningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.03.02 i bilaga III.

e) Blankett S.03.03.04 i bilaga I, med angivande av en förteckning över obegränsade garantier som tillhandahållits av företaget redovisade som poster utanför balansräkningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.03.03 i bilaga III.

f) Blankett S.05.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om premier, ersättningar och kostnader för varje klass enligt definitioner i bilaga I till delegerad förordning (EU) 2015/35, i enlighet med de värderings- och redovisningsprinciper som används för den konsoliderade finansiella redovisningen, och enligt instruktionerna i avsnitt S.05.01 i bilaga III till denna förordning.

g) Blankett S.05.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om premier, ersättningar och kostnader per land, i enlighet med de värderings- och redovisningsprinciper som används för den konsoliderade finansiella redovisningen, och enligt instruktionerna i avsnitt S.05.02 i bilaga III.

2.  De blanketter som avses i punkt 1 a och b ska bara lämnas in av sådana försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag som för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i det direktivet.

Artikel 27

Årliga kvantitativa blanketter för grupper – Information om placeringstillgångar

1.  Försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag ska, såvida de inte beviljats ett undantag enligt artikel 254.2 tredje stycket i direktiv 2009/138/EG i fråga om en viss blankett, årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 372.1 i den förordningen, genom att använda följande blanketter:

a) Om gruppen har beviljats ett undantag från årlig uppgiftsinlämning i blankett S.06.02.04 eller S.08.01.04 i enlighet med artikel 254.2 tredje stycket i direktiv 2009/138/EG, blankett S.06.01.01 i bilaga I till denna förordning, med angivande av sammanfattande uppgifter om tillgångar och enligt instruktionerna i avsnitt S.06.01 i bilaga III till denna förordning.

b) Om gruppen har beviljats ett undantag från att rapportera blankett S.06.02.04 för det senaste kvartalet i enlighet med artikel 254.2 andra stycket i direktiv 2009/138/EG, blankett S.06.02.04 i bilaga I till denna förordning, med angivande av en förteckning över tillgångar post för post och enligt instruktionerna i avsnitt S.06.02 i bilaga III till denna förordning.

c) Om gruppen har beviljats ett undantag från att rapportera blankett S.06.03.04 för det senaste kvartalet i enlighet med artikel 254.2 andra stycket i direktiv 2009/138/EG eller inte har rapporterat denna kvartalsvis eftersom andelen kollektiva investeringar som innehas av gruppen i förhållande till totala investeringar, som avses i artikel 23.1 f i denna förordning, inte överskrider 30 %, blankett S.06.03.04 i bilaga I till denna förordning, med angivande av uppgifter om genomlysningen av samtliga kollektiva investeringar som innehas av företagen och enligt instruktionerna i avsnitt S.06.03 i bilaga III till denna förordning.

d) När andelen av värdet av strukturerade produkter som innehas av gruppen i förhållande till totala investeringar överskrider 5 %, blankett S.07.01.04 i bilaga I, med angivande av en förteckning över strukturerade produkter post för post och enligt instruktionerna i avsnitt S.07.01 i bilaga III.

e) Om gruppen har beviljats ett undantag från att rapportera blankett S.08.01.04 för det senaste kvartalet i enlighet med artikel 254.2 andra stycket i direktiv 2009/138/EG, blankett S.08.01.04 i bilaga I till denna förordning, med angivande av en förteckning över öppna derivatpositioner post för post och enligt instruktionerna i avsnitt S.08.01 i bilaga III till denna förordning.

f) Om gruppen har beviljats ett undantag från att rapportera blankett S.08.02.04 för det senaste kvartalet i enlighet med artikel 254.2 andra stycket i direktiv 2009/138/EG, blankett S.08.02.04 i bilaga I till denna förordning, med angivande av en förteckning över derivattransaktioner post för post och enligt instruktionerna i avsnitt S.08.02 i bilaga III till denna förordning.

g) Blankett S.09.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om inkomster, vinster och förluster under rapporteringsperioden per tillgångskategori enligt definitionerna i bilaga IV och enligt instruktionerna i avsnitt S.09.01 i bilaga III.

h) Om andelen av värdet på de underliggande värdepapper i och utanför balansräkningen som ingår i utlåning av värdepapper och återköpsavtal, för kontrakt med förfallodag efter rapportens referensdag, i förhållande till totala investeringar överskrider 5 %, blankett S.10.01.04 i bilaga I, med angivande av en förteckning över utlåning av värdepapper och återköpsavtal post för post, i och utanför balansräkningen, och enligt instruktionerna i avsnitt S.10.01 i bilaga III.

i) Blankett S.11.01.04 i bilaga I, med angivande av en förteckning post för post över tillgångar som innehas som säkerhet, bestående av alla typer av tillgångskategorier utanför balansräkningen som innehas som säkerhet, och enligt instruktionerna i avsnitt S.11.01 i bilaga III.

2.  När gruppen för beräkning av solvens på gruppnivå enbart använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG ska, vid tillämpning av punkt 1 d, andelen av värdet på strukturerade produkter som innehas av gruppen i förhållande till totala investeringar fastställas som summan av tillgångar klassificerade i kategorierna 5 och 6 enligt definitionerna i bilaga IV till denna förordning, dividerad med summan av posterna C0010/R0070 och C0010/R0020 i blankett S.02.01.01. När gruppen för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i direktiv 2009/138/EG eller enbart använder metod 2, ska andelen beräknas i enlighet med första meningen och justeras så att de erforderliga posterna för alla enheter som ingår i tillämpningsområdet för blankett S.06.02.04 omfattas.

3.  När gruppen för beräkning av solvens på gruppnivå enbart använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG ska, vid tillämpning av punkt 1 h, andelen fastställas som summan av underliggande värdepapper i och utanför balansräkningen som ingår i utlåning av värdepapper och återköpsavtal, för kontrakt med förfallodag efter rapportens referensdag, dividerad med summan av posterna C0010/R0070 och C0010/R0220 i blankett S.02.01.01. När gruppen för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i direktiv 2009/138/EG eller enbart använder metod 2, ska andelen beräknas i enlighet med första meningen och justeras så att de erforderliga posterna för alla enheter som ingår i tillämpningsområdet för blankett S.06.02.04 omfattas.

Artikel 28

Årliga kvantitativa blanketter för grupper – Information om fondanknutna livräntor

Försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 372.1 i den förordningen, genom att använda följande blanketter:

a) Blankett S.15.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om beskrivningen av garantier för fondanknutna livräntor per produkt som utfärdats inom direkt försäkringsverksamhet av företag som omfattas av gruppen och som är etablerade utanför EES, och enligt instruktionerna i avsnitt S.15.01 i bilaga III.

b) Blankett S.15.02.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om hedgning av garantier för fondanknutna livräntor per produkt som utfärdats inom direkt försäkringsverksamhet av företag som omfattas av gruppen och som är etablerade utanför EES, och enligt instruktionerna i avsnitt S.15.02 i bilaga III.

Artikel 29

Årliga kvantitativa blanketter för grupper – Information om långsiktiga garantier

Försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 372.1 i den förordningen, genom att använda blankett S.22.01.04 i bilaga I till denna förordning, med angivande av uppgifter om effekterna av långsiktiga garantier och övergångsregler och enligt instruktionerna i avsnitt S.22.01 i bilaga III till denna förordning.

Artikel 30

Årliga kvantitativa blanketter för grupper – Information om kapitalbas

1.  Försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 372.1 i den förordningen, genom att använda följande blanketter:

a) Blankett S.23.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om kapitalbas och enligt instruktionerna i avsnitt S.23.01 i bilaga III.

b) Blankett S.23.02.04 i bilaga I, med angivande av detaljerade uppgifter om kapitalbas per nivå och enligt instruktionerna i avsnitt S.23.02 i bilaga III.

c) Blankett S.23.03.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om årliga rörelser för kapitalbasen och enligt instruktionerna i avsnitt S.23.03 i bilaga III.

d) Blankett S.23.04.04 i bilaga I, med angivande av en förteckning över poster i kapitalbasen och enligt instruktionerna i avsnitt S.23.04 i bilaga III.

2.  De blanketter som avses i punkt 1 b och c ska bara lämnas in av sådana försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag som för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i det direktivet.

Artikel 31

Årliga kvantitativa blanketter för grupper – Information om solvenskapitalkravet

1.  De försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag som för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i det direktivet, ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 372.1 i den förordningen, genom att använda följande blanketter:

a) När gruppen använder standardformeln för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett S.25.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.01 i bilaga III.

b) När gruppen använder standardformeln och en partiell intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett S.25.02.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.02 i bilaga III.

c) När gruppen använder en fullständig intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett S.25.03.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.03 i bilaga III.

d) Blankett S.26.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om marknadsrisk och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.01 i bilaga III.

e) Blankett S.26.02.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om motpartsrisk och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.02 i bilaga III.

f) Blankett S.26.03.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisk vid livförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.03 i bilaga III.

g) Blankett S.26.04.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisk vid sjukförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.04 i bilaga III.

h) Blankett S.26.05.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisk vid skadeförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.05 i bilaga III.

i) Blankett S.26.06.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om operativ risk och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.06 i bilaga III.

j) Blankett S.26.07.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om de förenklingar som används för att beräkna solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.07 i bilaga III.

k) Blankett S.27.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om katastrofrisk vid skadeförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.27.01 i bilaga III.

2.  Om det förekommer separata fonder eller matchningsjusteringsportföljer ska de blanketter som avses i punkt 1 d–k inte rapporteras för gruppen som helhet.

3.  När en partiell intern modell används ska de blanketter som avses i punkt 1 d–k enbart rapporteras i fråga om de risker som täcks av standardformeln, såvida annat inte beslutats på grundval av artikel 35.

4.  När en fullständig intern modell används ska de blanketter som avses i punkt 1 d–k inte rapporteras.

Artikel 32

Årliga kvantitativa blanketter för grupper – Information om återförsäkrare och specialföretag

Försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 372.1 i den förordningen, genom att använda följande blanketter:

a) Blankett S.31.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om återförsäkrares andel och enligt instruktionerna i avsnitt S.31.01 i bilaga III.

b) Blankett S.31.02.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om specialföretag ur synvinkeln för det försäkrings- eller återförsäkringsföretag som överför risk till specialföretag, och enligt instruktionerna i avsnitt S.31.02 i bilaga III.

Artikel 33

Årliga kvantitativa blanketter för grupper – Specifik information om gruppen

Försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 372.1 i den förordningen, genom att använda följande blanketter:

a) Blankett S.32.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om försäkrings- och återförsäkringsföretag som omfattas av gruppen och enligt instruktionerna i avsnitt S.32.01 i bilaga III.

b) Blankett S.33.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om kraven på de försäkrings- och återförsäkringsföretag som omfattas av gruppen och enligt instruktionerna i avsnitt S.33.01 i bilaga III.

c) Blankett S.34.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om finansiella företag, som inte är försäkrings- och återförsäkringsföretag, samt icke reglerade företag som bedriver finansiell verksamhet enligt definitionen i artikel 1.52 i delegerad förordning (EU) 2015/35, och enligt instruktionerna i avsnitt S.34.01 i bilaga III.

d) Blankett S.35.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om de försäkringstekniska avsättningar som gjorts av företag i gruppen och enligt instruktionerna i avsnitt S.35.01 i bilaga III.

e) Blankett S.36.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om sådana betydande transaktioner inom gruppen som involverar eget kapital och överföring av skulder och tillgångar och som överstiger det tröskelvärde som fastställts av grupptillsynsmyndigheten enligt artikel 245.3 i direktiv 2009/138/EG, och enligt instruktionerna i avsnitt S.36.01 i bilaga III till denna förordning.

f) Blankett S.36.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om sådana betydande derivattransaktioner inom gruppen, inbegripet garantier som stöder derivatinstrument, som överstiger det tröskelvärde som fastställts av grupptillsynsmyndigheten enligt artikel 245.3 i direktiv 2009/138/EG, och enligt instruktionerna i avsnitt S.36.02 i bilaga III till denna förordning.

g) Blankett S.36.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om sådana betydande återförsäkringstransaktioner inom gruppen som överstiger det tröskelvärde som fastställts av grupptillsynsmyndigheten enligt artikel 245.3 i direktiv 2009/138/EG, och enligt instruktionerna i avsnitt S.36.03 i bilaga III till denna förordning.

h) Blankett S.36.04.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om sådana betydande transaktioner inom gruppen i fråga om intern kostnadsfördelning, eventualförpliktelser (andra än derivat) och poster utanför balansräkningen och andra typer av transaktioner inom gruppen som överstiger det tröskelvärde som fastställts av grupptillsynsmyndigheten enligt artikel 245.3 i direktiv 2009/138/EG, och enligt instruktionerna i avsnitt S.36.04 i bilaga III till denna förordning.

i) Blankett S.37.01.04 i bilaga I, med angivande av uppgifter om väsentliga riskkoncentrationer som överstiger det tröskelvärde som fastställts av grupptillsynsmyndigheten enligt artikel 244.3 i direktiv 2009/138/EG, och enligt instruktionerna i avsnitt S.37.01 i bilaga III till denna förordning.

Artikel 34

Årliga kvantitativa blanketter för grupper – Information om separata fonder, materiella matchningsjusteringsportföljer och återstående del

1.  De försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag som för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i det direktivet, ska årligen lämna de uppgifter som avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 372.1 i den förordningen, genom att använda följande blanketter när det gäller samtliga materiella separata fonder och samtliga materiella matchningsjusteringsportföljer relaterade till den del som konsoliderats enligt artikel 335.1 a och c i delegerad förordning (EU) 2015/35, samt när det gäller den återstående delen:

a) Blankett SR.01.01.04 i bilaga I, med angivande av innehållet i uppgiftsinlämningen och enligt instruktionerna i avsnitt S.01.01 i bilaga III.

b) När gruppen använder standardformeln för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett SR.25.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.01 i bilaga III.

c) När gruppen använder standardformeln och en partiell intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett SR.25.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.02 i bilaga III.

d) När gruppen använder en fullständig intern modell för att beräkna solvenskapitalkravet, blankett SR.25.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.25.03 i bilaga III.

e) Blankett SR.26.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om marknadsrisk och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.01 i bilaga III.

f) Blankett SR.26.02.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om motpartsrisk och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.02 i bilaga III.

g) Blankett SR.26.03.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisk vid livförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.03 i bilaga III.

h) Blankett SR.26.04.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisk vid sjukförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.04 i bilaga III.

i) Blankett SR.26.05.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om teckningsrisk vid skadeförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.05 i bilaga III.

j) Blankett SR.26.06.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om operativ risk och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.06 i bilaga III.

k) Blankett SR.26.07.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om de förenklingar som används för att beräkna solvenskapitalkravet och enligt instruktionerna i avsnitt S.26.07 i bilaga III.

l) Blankett SR.27.01.01 i bilaga I, med angivande av uppgifter om katastrofrisk vid skadeförsäkring och enligt instruktionerna i avsnitt S.27.01 i bilaga III.

2.  När en partiell intern modell används ska de blanketter som avses i punkt 1 e–l enbart rapporteras i fråga om de risker som täcks av standardformeln, såvida annat inte beslutats på grundval av artikel 35.

3.  När en fullständig intern modell används ska de blanketter som avses i punkt 1 e–l inte rapporteras.

4.  De försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag som för beräkning av solvens på gruppnivå använder metod 1 enligt artikel 230 i direktiv 2009/138/EG, antingen enbart eller i kombination med metod 2 enligt artikel 233 i det direktivet, ska utöver de uppgifter som lämnas i de blanketter som avses i punkt 1, årligen lämna uppgifter avseende balansräkningen för samtliga materiella separata fonder relaterade till den del som konsoliderats enligt artikel 335.1 a eller c i delegerad förordning (EU) 2015/35, samt för den återstående delen, vilket avses i artikel 304.1 d i delegerad förordning (EU) 2015/35, jämförd med artikel 372.1 i den förordningen, genom att använda blankett SR.02.01.01 i bilaga I till denna förordning, och enligt instruktionerna i avsnitt S.02.01 i bilaga III till denna förordning.

Artikel 35

Årliga kvantitativa blanketter för grupper – Användare av interna modeller

Försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag som beräknar solvenskapitalkravet med hjälp av en godkänd partiell eller fullständig intern modell ska med sin grupptillsynsmyndighet komma överens om vilka blanketter som ska lämnas årligen när det gäller information om solvenskapitalkravet.

Artikel 36

Kvantitativa blanketter för grupper – Transaktioner inom gruppen och riskkoncentrationer

Försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag och blandade finansiella holdingföretag ska rapportera följande:

a) Betydande och mycket betydande transaktioner inom gruppen enligt artikel 245.2 första och andra stycket i direktiv 2009/138/EG och transaktioner inom gruppen som alltid ska rapporteras enligt artikel 245.3 i samma direktiv, genom att använda, beroende på vad som är tillämpligt, blanketterna S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 och S.36.04.01 i bilaga I till denna förordning, och enligt instruktionerna i avsnitten S.36.01–S.36.04 i bilaga III till denna förordning.

b) Väsentliga riskkoncentrationer enligt artikel 244.2 i direktiv 2009/138/EG och riskkoncentrationer som alltid ska rapporteras enligt artikel 244.3 i samma direktiv, genom att använda blankett S.37.01.04 i bilaga I till denna förordning, och enligt instruktionerna i avsnitt S.37.01 i bilaga III till denna förordning.KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSE

Artikel 37

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA IS.01.01.01

Innehåll i uppgiftsinlämningen

Numerisk kod

Benämning

 

C0010

S.01.02.01

Grundläggande information – allmänt

R0010

 

S.01.03.01

Grundläggande information – separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

R0020

 

S.02.01.01

Balansräkning

R0030

 

S.02.02.01

Tillgångar och skulder efter valuta

R0040

 

S.03.01.01

Poster utanför balansräkningen – allmänt

R0060

 

S.03.02.01

Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som mottagits av företaget

R0070

 

S.03.03.01

Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som tillhandahållits av företaget

R0080

 

S.04.01.01

Verksamhet per land

R0090

 

S.04.02.01

Information om klass 10 under del A i bilaga I till Solvens II-direktivet, exklusive fraktförares ansvar

R0100

 

S.05.01.01

Premier, ersättningar och kostnader per affärsgren

R0110

 

S.05.02.01

Premier, ersättningar och kostnader per land

R0120

 

S.06.01.01

Sammanfattning av tillgångar

R0130

 

S.06.02.01

Förteckning över tillgångar

R0140

 

S.06.03.01

Kollektiva investeringar – genomlysningsmetod

R0150

 

S.07.01.01

Strukturerade produkter

R0160

 

S.08.01.01

Öppna derivatpositioner

R0170

 

S.08.02.01

Derivattransaktioner

R0180

 

S.09.01.01

Inkomster/vinster och förluster under perioden

R0190

 

S.10.01.01

Utlåning av värdepapper och återköpsavtal

R0200

 

S.11.01.01

Tillgångar som innehas som säkerhet

R0210

 

S.12.01.01

Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring

R0220

 

S.12.02.01

Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring – per land

R0230

 

S.13.01.01

Prognoser för framtida kassaflöden brutto

R0240

 

S.14.01.01

Analys av livförsäkringsåtaganden

R0250

 

S.15.01.01

Beskrivning av fondförsäkring med garanti

R0260

 

S.15.02.01

Hedgning av fondförsäkring med garanti

R0270

 

S.16.01.01

Information om livräntor som härrör från skadeförsäkringsåtaganden

R0280

 

S.17.01.01

Försäkringstekniska avsättningar, skadeförsäkring

R0290

 

S.17.02.01

Försäkringstekniska avsättningar, skadeförsäkring – per land

R0300

 

S.18.01.01

Prognoser för framtida kassaflöden (bästa skattning – matchningsportföljer)

R0310

 

S.19.01.01

Skadeförsäkringsersättningar

R0320

 

S.20.01.01

Utveckling av fördelningen av uppkomna krav på försäkringsersättning

R0330

 

S.21.01.01

Riskprofil för skadefördelning

R0340

 

S.21.02.01

Teckningsrisker vid skadeförsäkring

R0350

 

S.21.03.01

Skadeförsäkringens fördelning av teckningsrisker – per försäkringsbelopp

R0360

 

S.22.01.01

Effekterna av långsiktiga garantier och övergångsregler

R0370

 

S.22.04.01

Information om övergångsregler för beräkning av räntesatser

R0380

 

S.22.05.01

Övergripande beräkning av övergångsregler för försäkringstekniska avsättningar

R0390

 

S.22.06.01

Bästa skattning som omfattas av volatilitetsjustering per land och valuta

R0400

 

S.23.01.01

Kapitalbas

R0410

 

S.23.02.01

Detaljerad information per nivå för kapitalbas

R0420

 

S.23.03.01

Årliga rörelser för kapitalbas

R0430

 

S.23.04.01

Förteckning över poster i kapitalbas

R0440

 

S.24.01.01

Ägarintressen som innehas

R0450

 

S.25.01.01

Solvenskapitalkrav – för företag som omfattas av standardformeln

R0460

 

S.25.02.01

Solvenskapitalkrav – för företag som använder standardformeln och partiell intern modell

R0470

 

S.25.03.01

Solvenskapitalkrav – för företag med fullständig intern modell

R0480

 

S.26.01.01

Solvenskapitalkrav – marknadsrisk

R0500

 

S.26.02.01

Solvenskapitalkrav – motpartsrisk

R0510

 

S.26.03.01

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för livförsäkring

R0520

 

S.26.04.01

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för sjukförsäkring

R0530

 

S.26.05.01

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för skadeförsäkring

R0540

 

S.26.06.01

Solvenskapitalkrav – operativ risk

R0550

 

S.26.07.01

Solvenskapitalkrav – förenklingar

R0560

 

S.27.01.01

Solvenskapitalkrav – katastrofrisk för skadeförsäkring och NSLT sjukförsäkring

R0570

 

S.28.01.01

Minimikapitalkrav – enbart livförsäkrings- eller enbart skadeförsäkrings- eller skadeåterförsäkringsverksamhet

R0580

 

S.28.02.01

Minimikapitalkrav – både livförsäkrings- och skadeförsäkringsverksamhet

R0590

 

S.29.01.01

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

R0600

 

S.29.02.01

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder – förklarat av investeringar och finansiella skulder

R0610

 

S.29.03.01

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder – förklarat av försäkringstekniska avsättningar

R0620

 

S.29.04.01

Detaljerad analys för perioden – tekniska flöden kontra försäkringstekniska avsättningar

R0630

 

S.30.01.01

Grunddata för fakultativt skydd avseende skade- och livförsäkring

R0640

 

S.30.02.01

Andelsdata för fakultativt skydd avseende skade- och livförsäkring

R0650

 

S.30.03.01

Grunddata för programmet för avgiven återförsäkring

R0660

 

S.30.04.01

Andelsdata för programmet för avgiven återförsäkring

R0670

 

S.31.01.01

Återförsäkrares andel (inklusive finansiell återförsäkring och specialföretag)

R0680

 

S.31.02.01

Specialföretag

R0690

 

S.36.01.01

Transaktion inom grupp – transaktioner av typen eget kapital, överföring av skulder och tillgångar

R0740

 

S.36.02.01

Transaktion inom grupp – derivat

R0750

 

S.36.03.01

Transaktion inom grupp – intern återförsäkring

R0760

 

S.36.04.01

Transaktion inom grupp – kostnadsfördelning, eventualförpliktelser, utanför balansräkningen och andra poster

R0770

 S.01.01.02

Innehåll i uppgiftsinlämningen

Numerisk kod

Benämning

 

C0010

S.01.02.01

Grundläggande information – allmänt

R0010

 

S.02.01.02

Balansräkning

R0030

 

S.05.01.02

Premier, ersättningar och kostnader per affärsgren

R0110

 

S.06.02.01

Förteckning över tillgångar

R0140

 

S.06.03.01

Kollektiva investeringar – genomlysningsmetod

R0150

 

S.08.01.01

Öppna derivatpositioner

R0170

 

S.08.02.01

Derivattransaktioner

R0180

 

S.12.01.02

Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring

R0220

 

S.17.01.02

Försäkringstekniska avsättningar, skadeförsäkring

R0290

 

S.23.01.01

Kapitalbas

R0410

 

S.28.01.01

Minimikapitalkrav – enbart livförsäkrings- eller enbart skadeförsäkrings- eller skadeåterförsäkringsverksamhet

R0580

 

S.28.02.01

Minimikapitalkrav – både livförsäkrings- och skadeförsäkringsverksamhet

R0590

 S.01.01.03

Innehåll i uppgiftsinlämningen

Numerisk kod

Benämning

 

C0010

S.01.02.01

Grundläggande information – allmänt

R0010

 

S.01.03.01

Grundläggande information – separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

R0020

 

S.02.01.02

Balansräkning

R0030

 

S.23.01.01

Kapitalbas

R0410

 

S.25.01.01

Solvenskapitalkrav – för företag som omfattas av standardformeln

R0460

 

S.25.02.01

Solvenskapitalkrav – för företag som använder standardformeln och partiell intern modell

R0470

 

S.25.03.01

Solvenskapitalkrav – för företag med fullständig intern modell

R0480

 

S.28.01.01

Minimikapitalkrav – enbart livförsäkrings- eller enbart skadeförsäkrings- eller skadeåterförsäkringsverksamhet

R0580

 

S.28.02.01

Minimikapitalkrav – både livförsäkrings- och skadeförsäkringsverksamhet

R0590

 S.01.01.04

Innehåll i uppgiftsinlämningen

Numerisk kod

Benämning

 

C0010

S.01.02.04

Grundläggande information – allmänt

R0010

 

S.01.03.04

Grundläggande information – separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

R0020

 

S.02.01.01

Balansräkning

R0030

 

S.02.02.01

Tillgångar och skulder efter valuta

R0040

 

S.03.01.04

Poster utanför balansräkningen – allmänt

R0060

 

S.03.02.04

Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som mottagits av företaget

R0070

 

S.03.03.04

Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som tillhandahållits av företaget

R0080

 

S.05.01.01

Premier, ersättningar och kostnader per affärsgren

R0110

 

S.05.02.01

Premier, ersättningar och kostnader per land

R0120

 

S.06.01.01

Sammanfattning av tillgångar

R0130

 

S.06.02.04

Förteckning över tillgångar

R0140

 

S.06.03.04

Kollektiva investeringar – genomlysningsmetod

R0150

 

S.07.01.04

Strukturerade produkter

R0160

 

S.08.01.04

Öppna derivatpositioner

R0170

 

S.08.02.04

Derivattransaktioner

R0180

 

S.09.01.04

Inkomster/vinster och förluster under perioden

R0190

 

S.10.01.04

Utlåning av värdepapper och återköpsavtal

R0200

 

S.11.01.04

Tillgångar som innehas som säkerhet

R0210

 

S.15.01.04

Beskrivning av fondförsäkring med garanti

R0260

 

S.15.02.04

Hedgning av fondförsäkring med garanti

R0270

 

S.22.01.04

Effekterna av långsiktiga garantier och övergångsregler

R0370

 

S.23.01.04

Kapitalbas

R0410

 

S.23.02.04

Detaljerad information per nivå för kapitalbas

R0420

 

S.23.03.04

Årliga rörelser för kapitalbas

R0430

 

S.23.04.04

Förteckning över poster i kapitalbas

R0440

 

S.25.01.04

Solvenskapitalkrav – för grupper som omfattas av standardformeln

R0460

 

S.25.02.04

Solvenskapitalkrav – för grupper som använder standardformeln och partiell intern modell

R0470

 

S.25.03.04

Solvenskapitalkrav – för grupper med fullständig intern modell

R0480

 

S.26.01.04

Solvenskapitalkrav – marknadsrisk

R0500

 

S.26.02.04

Solvenskapitalkrav – motpartsrisk

R0510

 

S.26.03.04

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för livförsäkring

R0520

 

S.26.04.04

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för sjukförsäkring

R0530

 

S.26.05.04

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för skadeförsäkring

R0540

 

S.26.06.04

Solvenskapitalkrav – operativ risk

R0550

 

S.26.07.04

Solvenskapitalkrav – förenklingar

R0560

 

S.27.01.04

Solvenskapitalkrav – katastrofrisk för skadeförsäkring och NSLT sjukförsäkring

R0570

 

S.31.01.04

Återförsäkrares andel (inklusive finansiell återförsäkring och specialföretag)

R0680

 

S.31.02.04

Specialföretag

R0690

 

S.32.01.04

Företag som omfattas av gruppen

R0700

 

S.33.01.04

Individuella krav för försäkring och återförsäkring

R0710

 

S.34.01.04

Enskilda krav för övriga reglerade och icke reglerade finansiella företag inklusive holdingförsäkringsföretag och blandat finansiellt holdingföretag

R0720

 

S.35.01.04

Bidrag till försäkringstekniska avsättningar för grupp

R0730

 

S.36.01.01

Transaktion inom grupp – transaktioner av typen eget kapital, överföring av skulder och tillgångar

R0740

 

S.36.02.01

Transaktion inom grupp – derivat

R0750

 

S.36.03.01

Transaktion inom grupp – intern återförsäkring

R0760

 

S.36.04.01

Transaktion inom grupp – kostnadsfördelning, eventualförpliktelser, utanför balansräkningen och andra poster

R0770

 

S.37.01.04

Riskkoncentration

R0780

 S.01.01.05

Innehåll i uppgiftsinlämningen

Numerisk kod

Benämning

 

C0010

S.01.02.04

Grundläggande information – allmänt

R0010

 

S.02.01.02

Balansräkning

R0030

 

S.05.01.02

Premier, ersättningar och kostnader per affärsgren

R0110

 

S.06.02.04

Förteckning över tillgångar

R0140

 

S.06.03.04

Kollektiva investeringar – genomlysningsmetod

R0150

 

S.08.01.04

Öppna derivatpositioner

R0170

 

S.08.02.04

Derivattransaktioner

R0180

 

S.23.01.04

Kapitalbas

R0410

 S.01.01.06

Innehåll i uppgiftsinlämningen

Numerisk kod

Benämning

 

C0010

S.01.02.04

Grundläggande information – allmänt

R0010

 

S.01.03.04

Grundläggande information – separata fonder och matchningsjusteringsportföljer

R0020

 

S.02.01.02

Balansräkning

R0030

 

S.23.01.04

Kapitalbas

R0410

 

S.25.01.04

Solvenskapitalkrav – för grupper som omfattas av standardformeln

R0460

 

S.25.02.04

Solvenskapitalkrav – för grupper som använder standardformeln och partiell intern modell

R0470

 

S.25.03.04

Solvenskapitalkrav – för grupper med fullständig intern modell

R0480

 

S.32.01.04

Företag som omfattas av gruppen

R0700

 

S.33.01.04

Individuella krav för försäkring och återförsäkring

R0710

 

S.34.01.04

Enskilda krav för övriga reglerade och icke reglerade finansiella företag inklusive holdingförsäkringsföretag och blandat finansiellt holdingföretag

R0720

 

SR.01.01.01

Innehåll i uppgiftsinlämningenSeparat fond/matchningsjusteringsportfölj eller resterande del

Z0010

 

Fond-/portföljnummer

Z0020

 Numerisk kod

Benämning

 

C0010

SR.02.01.01

Balansräkning

R0790

 

SR.12.01.01

Försäkringstekniska avsättningar för livförsäkring och SLT sjukförsäkring

R0800

 

SR.17.01.01

Försäkringstekniska avsättningar, skadeförsäkring

R0810

 

SR.22.02.01

Prognoser för framtida kassaflöden (bästa skattning – matchningsportföljer)

R0820

 

SR.22.03.01

Information om beräkningen av matchningsjustering

R0830

 

SR.25.01.01

Solvenskapitalkrav – för företag som omfattas av standardformeln

R0840

 

SR.25.02.01

Solvenskapitalkrav – för företag som använder standardformeln och partiell intern modell

R0850

 

SR.25.03.01

Solvenskapitalkrav – för företag med fullständig intern modell

R0860

 

SR.26.01.01

Solvenskapitalkrav – marknadsrisk

R0870

 

SR.26.02.01

Solvenskapitalkrav – motpartsrisk

R0880

 

SR.26.03.01

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för livförsäkring

R0890

 

SR.26.04.01

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för sjukförsäkring

R0900

 

SR.26.05.01

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för skadeförsäkring

R0910

 

SR.26.06.01

Solvenskapitalkrav – operativ risk

R0920

 

SR.26.07.01

Solvenskapitalkrav – förenklingar

R0930

 

SR.27.01.01

Solvenskapitalkrav – katastrofrisk för skadeförsäkring och NSLT sjukförsäkring

R0940

 

SR.01.01.04

Innehåll i uppgiftsinlämningenSeparat fond/matchningsjusteringsportfölj eller resterande del

Z0010

 

Fond-/portföljnummer

Z0020

 Numerisk kod

Benämning

 

C0010

SR.02.01.04

Balansräkning

R0790

 

SR.25.01.01

►M1  Solvenskapitalkrav – för grupper som omfattas av standardformeln ◄

R0840

 

SR.25.02.01

►M1  Solvenskapitalkrav – för grupper som använder standardformeln och partiell intern modell ◄

R0850

 

SR.25.03.01

►M1  Solvenskapitalkrav – för grupper med fullständig intern modell ◄

R0860

 

SR.26.01.01

Solvenskapitalkrav – marknadsrisk

R0870

 

SR.26.02.01

Solvenskapitalkrav – motpartsrisk

R0880

 

SR.26.03.01

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för livförsäkring

R0890

 

SR.26.04.01

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för sjukförsäkring

R0900

 

SR.26.05.01

Solvenskapitalkrav – teckningsrisk för skadeförsäkring

R0910

 

SR.26.06.01

Solvenskapitalkrav – operativ risk

R0920

 

SR.26.07.01

Solvenskapitalkrav – förenklingar

R0930

 

SR.27.01.01

Solvenskapitalkrav – katastrofrisk för skadeförsäkring och NSLT sjukförsäkring

R0940

 S.01.02.01

Grundläggande information – allmänt

 

 

C0010

Företagets namn

R0010

 

Företagets identifieringskod

R0020

 

Typ av företagskod

R0030

 

Typ av företag

R0040

 

Tillståndsland

R0050

 

Rapporteringsspråk

R0070

 

Rapporteringsdatum

R0080

 

▼M2

Räkenskapsårets utgång

R0081

 

▼B

Rapportens referensdag

R0090

 

Regelbunden/ad hoc inlämning

R0100

 

Rapporteringsvaluta

R0110

 

Redovisningsregler

R0120

 

Metod för beräkning av solvenskapitalkravet

R0130

 

Användning av företagsspecifika parametrar

R0140

 

Separata fonder

R0150

 

Matchningsjustering

R0170

 

Volatilitetsjustering

R0180

 

Övergångsbestämmelser för den riskfria räntan

R0190

 

Övergångsbestämmelser för försäkringstekniska avsättningar

R0200

 

Inledande inlämning eller korrigerad inlämning

R0210

 S.01.02.04

Grundläggande information – allmänt

 

 

C0010

Namn på företaget med ägarintresse

R0010

 

Kodbeteckning för gruppen

R0020

 

Typ av företagskod

R0030

 

Grupptillsynsmyndighetens land

R0050

 

Information för undergrupp

R0060

 

Rapporteringsspråk

R0070

 

Rapporteringsdatum

R0080

 

▼M2

Räkenskapsårets utgång

R0081

 

▼B

Rapportens referensdag

R0090

 

Regelbunden/ad hoc inlämning

R0100

 

Rapporteringsvaluta

R0110

 

Redovisningsregler

R0120

 

Metod för beräkning av solvenskapitalkravet på gruppnivå

R0130

 

Användning av gruppspecifika parametrar

R0140

 

Separata fonder

R0150

 

Använd metod för beräkning av solvens på gruppnivå

R0160

 

Matchningsjustering

R0170

 

Volatilitetsjustering

R0180

 

Övergångsbestämmelser för den riskfria räntan

R0190

 

Övergångsbestämmelser för försäkringstekniska avsättningar

R0200

 

Inledande inlämning eller korrigerad inlämning

R0210

 

S.01.03.01

Grundläggande information – separata fonder och matchningsjusteringsportföljerFörteckning över alla separata fonder/matchningsjusteringsportföljer (överlappningar tillåtna)

Fond-/portföljnummer

Namn på separat fond/matchningsjusteringsportfölj Separat fond/matchningsjusteringsportfölj/återstående del av en fond

Separata fonder/matchningsjusteringsportföljer med undergrupp separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

Antal separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

Materiellt

Artikel 304

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 Förteckning över alla separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

Antal separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

Antalet separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp

Separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp

C0100

C0110

C0120

 

 

 

S.01.03.04

Grundläggande information – separata fonder och matchningsjusteringsportföljerFörteckning över alla separata fonder/matchningsjusteringsportföljer (överlappningar tillåtna)

Företagets juridiska namn

Företagets identifieringskod

Typ av identifieringskod

Fond-/portföljnummer

Namn på separat fond/matchningsjusteringsportfölj

Separata fonder/matchningsjusteringsportföljer med undergrupp separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

Antal separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

Materiellt

Artikel 304

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 Förteckning över alla separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

Antal separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

Antalet separata fonder/matchningsjusteringsportföljer

Separata fonder/matchningsjusteringsportföljer som finns i undergrupp

C0100

C0110

C0120

 

 

 S.02.01.01

Balansräkning

 

 

Solvens II-värde

Värdet av lagstadgad redovisning

Tillgångar

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Förutbetalda anskaffningskostnader

R0020

 

 

Immateriella tillgångar

R0030

 

 

Uppskjutna skattefordringar

R0040

 

 

Överskott av pensionsförmåner

R0050

 

 

Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk

R0060

 

 

Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal)

R0070

 

 

Fastighet (annat än för eget bruk)

R0080

 

 

Innehav i anknutna företag, inklusive intressebolag

R0090

 

 

Aktier

R0100

 

 

Aktier – börsnoterade

R0110

 

 

Aktier – icke börsnoterade

R0120

 

 

Obligationer

R0130

 

 

Statsobligationer

R0140

 

 

Företagsobligationer

R0150

 

 

Strukturerade produkter

R0160

 

 

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter

R0170

 

 

Investeringsfonder

R0180

 

 

Derivat

R0190

 

 

Banktillgodohavanden som inte är likvida medel

R0200

 

 

Övriga investeringar

R0210

 

 

Tillgångar som innehas för index-reglerade avtal och fondförsäkringsavtal

R0220

 

 

Lån och hypotekslån

R0230

 

 

Lån på försäkringsbrev

R0240

 

 

Lån och hypotekslån till fysiska personer

R0250

 

 

Andra lån och hypotekslån

R0260

 

 

Fordringar enligt återförsäkringsavtal från:

R0270

 

 

Skadeförsäkring och sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring

R0280

 

 

Skadeförsäkring exklusive sjukförsäkring

R0290

 

 

Sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring

R0300

 

 

Livförsäkring och sjukförsäkring som liknar livförsäkring, exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal

R0310

 

 

Sjukförsäkring som liknar livförsäkring

R0320

 

 

Livförsäkring exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal

R0330

 

 

Livförsäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring

R0340

 

 

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

R0350

 

 

Försäkringsfordringar och fordringar på förmedlare

R0360

 

 

Återförsäkringsfordringar

R0370

 

 

Fordringar (kundfordringar, inte försäkring)

R0380

 

 

Egna aktier (direkt innehav)

R0390

 

 

Fordringar avseende primärkapitalposter eller garantikapital som infordrats men ej inbetalats

R0400

 

 

Kontanter och andra likvida medel

R0410

 

 

Övriga tillgångar som inte visas någon annanstans

R0420

 

 

Summa tillgångar

R0500

 

 

Skulder

 

C0010

C0020

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring

R0510

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring (exklusive sjukförsäkring)

R0520

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0530

 

 

Bästa skattning

R0540

 

 

Riskmarginal

R0550

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring)

R0560

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0570

 

 

Bästa skattning

R0580

 

 

Riskmarginal

R0590

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

R0600

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande livförsäkring)

R0610

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0620

 

 

Bästa skattning

R0630

 

 

Riskmarginal

R0640

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

R0650

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0660

 

 

Bästa skattning

R0670

 

 

Riskmarginal

R0680

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal

R0690

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0700

 

 

Bästa skattning

R0710

 

 

Riskmarginal

R0720

 

 

Övriga försäkringstekniska avsättningar

R0730

 

 

Eventualförpliktelser

R0740

 

 

Andra avsättningar än försäkringstekniska avsättningar

R0750

 

 

Pensionsåtaganden

R0760

 

 

Depåer från återförsäkrare

R0770

 

 

Uppskjutna skatteskulder

R0780

 

 

Derivat

R0790

 

 

Skulder till kreditinstitut

R0800

 

 

Andra finansiella skulder än skulder till kreditinstitut

R0810

 

 

Försäkringsskulder och skulder till förmedlare

R0820

 

 

Återförsäkringsskulder

R0830

 

 

Skulder (leverantörsskulder, inte försäkring)

R0840

 

 

Efterställda skulder

R0850

 

 

Efterställda skulder som inte ingår i primärkapitalet

R0860

 

 

Efterställda skulder som ingår i primärkapitalet

R0870

 

 

Övriga skulder som inte visas någon annanstans

R0880

 

 

Summa skulder

R0900

 

 

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

R1000

 

 S.02.01.02

Balansräkning

 

 

Solvens II-värde

Tillgångar

 

C0010

Goodwill

R0010

 

Förutbetalda anskaffningskostnader

R0020

 

Immateriella tillgångar

R0030

 

Uppskjutna skattefordringar

R0040

 

Överskott av pensionsförmåner

R0050

 

Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk

R0060

 

Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal)

R0070

 

Fastighet (annat än för eget bruk)

R0080

 

Innehav i anknutna företag, inklusive intressebolag

R0090

 

Aktier

R0100

 

Aktier – börsnoterade

R0110

 

Aktier – icke börsnoterade

R0120

 

Obligationer

R0130

 

Statsobligationer

R0140

 

Företagsobligationer

R0150

 

Strukturerade produkter

R0160

 

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter

R0170

 

Investeringsfonder

R0180

 

Derivat

R0190

 

Banktillgodohavanden som inte är likvida medel

R0200

 

Övriga investeringar

R0210

 

Tillgångar som innehas för index-reglerade avtal och fondförsäkringsavtal

R0220

 

Lån och hypotekslån

R0230

 

Lån på försäkringsbrev

R0240

 

Lån och hypotekslån till fysiska personer

R0250

 

Andra lån och hypotekslån

R0260

 

Fordringar enligt återförsäkringsavtal från:

R0270

 

Skadeförsäkring och sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring

R0280

 

Skadeförsäkring exklusive sjukförsäkring

R0290

 

Sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring

R0300

 

Livförsäkring och sjukförsäkring som liknar livförsäkring, exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal

R0310

 

Sjukförsäkring som liknar livförsäkring

R0320

 

Livförsäkring exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal

R0330

 

Livförsäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring

R0340

 

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

R0350

 

Försäkringsfordringar och fordringar på förmedlare

R0360

 

Återförsäkringsfordringar

R0370

 

Fordringar (kundfordringar, inte försäkring)

R0380

 

Egna aktier (direkt innehav)

R0390

 

Fordringar avseende primärkapitalposter eller garantikapital som infordrats men ej inbetalats

R0400

 

Kontanter och andra likvida medel

R0410

 

Övriga tillgångar som inte visas någon annanstans

R0420

 

Summa tillgångar

R0500

 

Skulder

 

C0010

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring

R0510

 

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring (exklusive sjukförsäkring)

R0520

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0530

 

Bästa skattning

R0540

 

Riskmarginal

R0550

 

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring)

R0560

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0570

 

Bästa skattning

R0580

 

Riskmarginal

R0590

 

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

R0600

 

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande livförsäkring)

R0610

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0620

 

Bästa skattning

R0630

 

Riskmarginal

R0640

 

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

R0650

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0660

 

Bästa skattning

R0670

 

Riskmarginal

R0680

 

Försäkringstekniska avsättningar – indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal

R0690

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0700

 

Bästa skattning

R0710

 

Riskmarginal

R0720

 

Övriga försäkringstekniska avsättningar

R0730

 

Eventualförpliktelser

R0740

 

Andra avsättningar än försäkringstekniska avsättningar

R0750

 

Pensionsåtaganden

R0760

 

Depåer från återförsäkrare

R0770

 

Uppskjutna skatteskulder

R0780

 

Derivat

R0790

 

Skulder till kreditinstitut

R0800

 

Andra finansiella skulder än skulder till kreditinstitut

R0810

 

Försäkringsskulder och skulder till förmedlare

R0820

 

Återförsäkringsskulder

R0830

 

Skulder (leverantörsskulder, inte försäkring)

R0840

 

Efterställda skulder

R0850

 

Efterställda skulder som inte ingår i primärkapitalet

R0860

 

Efterställda skulder som ingår i primärkapitalet

R0870

 

Övriga skulder som inte visas någon annanstans

R0880

 

Summa skulder

R0900

 

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

R1000

 

SR.02.01.01

BalansräkningSeparat fond eller resterande del

Z0020

 

Beståndsnummer

Z0030

  

 

Solvens II-värde

Värdet av lagstadgad redovisning

Tillgångar

 

C0010

C0020

Goodwill

R0010

 

 

Förutbetalda anskaffningskostnader

R0020

 

 

Immateriella tillgångar

R0030

 

 

Uppskjutna skattefordringar

R0040

 

 

Överskott av pensionsförmåner

R0050

 

 

Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk

R0060

 

 

Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal)

R0070

 

 

Fastighet (annat än för eget bruk)

R0080

 

 

Innehav i anknutna företag, inklusive intressebolag

R0090

 

 

Aktier

R0100

 

 

Aktier – börsnoterade

R0110

 

 

Aktier – icke börsnoterade

R0120

 

 

Obligationer

R0130

 

 

Statsobligationer

R0140

 

 

Företagsobligationer

R0150

 

 

Strukturerade produkter

R0160

 

 

Värdepapperiserade lån och lån med ställda säkerheter

R0170

 

 

Investeringsfonder

R0180

 

 

Derivat

R0190

 

 

Banktillgodohavanden som inte är likvida medel

R0200

 

 

Övriga investeringar

R0210

 

 

Tillgångar som innehas för index-reglerade avtal och fondförsäkringsavtal

R0220

 

 

Lån och hypotekslån

R0230

 

 

Lån på försäkringsbrev

R0240

 

 

Lån och hypotekslån till fysiska personer

R0250

 

 

Andra lån och hypotekslån

R0260

 

 

Fordringar enligt återförsäkringsavtal från:

R0270

 

 

Skadeförsäkring och sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring

R0280

 

 

Skadeförsäkring exklusive sjukförsäkring

R0290

 

 

Sjukförsäkring som liknar skadeförsäkring

R0300

 

 

Livförsäkring och sjukförsäkring som liknar livförsäkring, exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal

R0310

 

 

Sjukförsäkring som liknar livförsäkring

R0320

 

 

Livförsäkring exklusive sjukförsäkring samt index- och fondförsäkringsavtal

R0330

 

 

Livförsäkring med indexreglerade förmåner och fondförsäkring

R0340

 

 

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring

R0350

 

 

Försäkringsfordringar och fordringar på förmedlare

R0360

 

 

Återförsäkringsfordringar

R0370

 

 

Fordringar (kundfordringar, inte försäkring)

R0380

 

 

Egna aktier (direkt innehav)

R0390

 

 

Fordringar avseende primärkapitalposter eller garantikapital som infordrats men ej inbetalats

R0400

 

 

Kontanter och andra likvida medel

R0410

 

 

Övriga tillgångar som inte visas någon annanstans

R0420

 

 

Summa tillgångar

R0500

 

 

Skulder

 

C0010

C0020

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring

R0510

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – skadeförsäkring (exklusive sjukförsäkring)

R0520

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0530

 

 

Bästa skattning

R0540

 

 

Riskmarginal

R0550

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande skadeförsäkring)

R0560

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0570

 

 

Bästa skattning

R0580

 

 

Riskmarginal

R0590

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

R0600

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – sjukförsäkring (liknande livförsäkring)

R0610

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0620

 

 

Bästa skattning

R0630

 

 

Riskmarginal

R0640

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – livförsäkring (exklusive sjukförsäkring samt indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal)

R0650

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0660

 

 

Bästa skattning

R0670

 

 

Riskmarginal

R0680

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – indexreglerade avtal och fondförsäkringsavtal

R0690

 

 

Försäkringstekniska avsättningar beräknade som helhet

R0700

 

 

Bästa skattning

R0710

 

 

Riskmarginal

R0720

 

 

Övriga försäkringstekniska avsättningar

 

 

 

Eventualförpliktelser

R0740

 

 

Andra avsättningar än försäkringstekniska avsättningar

R0750

 

 

Pensionsåtaganden

R0760

 

 

Depåer från återförsäkrare

R0770

 

 

Uppskjutna skatteskulder

R0780

 

 

Derivat

R0790

 

 

Skulder till kreditinstitut

R0800

 

 

Andra finansiella skulder än skulder till kreditinstitut

R0810

 

 

Försäkringsskulder och skulder till förmedlare

R0820

 

 

Återförsäkringsskulder

R0830

 

 

Skulder (leverantörsskulder, inte försäkring)

R0840

 

 

Efterställda skulder

R0850

 

 

Efterställda skulder som inte ingår i primärkapitalet

R0860

 

 

Efterställda skulder som ingår i primärkapitalet

R0870

 

 

Övriga skulder som inte visas någon annanstans

R0880

 

 

Summa skulder

R0900

 

 

Belopp med vilket tillgångar överskrider skulder

R1000

 

 S.02.02.01

Tillgångar och skulder efter valuta

 

 

 

 

 

 

Valutor

 

 

 

 

 

 

C0010

Valutakod

 

 

 

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanlagt värde av alla valutor

Värdet av Solvens II-rapporteringsvaluta

Värdet av resterande övriga valutor

 

Värdet av väsentliga valutor

 

 

C0020

C0030

C0040

 

C0050

Tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

Placeringstillgångar (andra än tillgångar som innehas för index- och fondförsäkringsavtal)

R0020

 

 

 

 

 

Övriga tillgångar: Materiella anläggningstillgångar som innehas för eget bruk, kontanter och andra likvida medel, lån på försäkringsbrev, lån och hypotekslån till fysiska personer samt andra lån och hypotekslån (andra än index- och fondförsäkringsavtal)

R0030

 

 

 

 

 

Tillgångar som innehas för index-reglerade avtal och fondförsäkringsavtal

R0040

 

 

 

 

 

Fordringar enligt återförsäkringsavtal

R0050

 

 

 

 

 

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring, försäkringsfordringar och fordringar hos förmedlare och fordringar enligt återförsäkringsavtal

R0060

 

 

 

 

 

Alla övriga tillgångar

R0070

 

 

 

 

 

Summa tillgångar

R0100

 

 

 

 

 

Skulder

 

 

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar (exklusive index- och fondförsäkringsavtal)

R0110

 

 

 

 

 

Försäkringstekniska avsättningar – index- och fondförsäkringsavtal

R0120

 

 

 

 

 

Depåer från återförsäkrare och samt skulder från försäkringsrörelsen, skulder till försäkringsförmedlare och återförsäkringsskulder

R0130

 

 

 

 

 

Derivat

R0140

 

 

 

 

 

Finansiella skulder

R0150

 

 

 

 

 

Eventualförpliktelser

R0160

 

 

 

 

 

Alla övriga skulder

R0170

 

 

 

 

 

Summa skulder

R0200

 

 

 

 

 S.03.01.01

Poster utanför balansräkningen – allmänt

 

 

Högsta värde

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser

Värde av tillgångar för vilka säkerhet hålls

Värde av förpliktelser för vilka säkerhet hålls

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Garantier som ges av företaget, inklusive bankkreditiv

R0010

 

 

 

 

Varav, garantier, inklusive bankkreditiv som ges till andra företag i samma grupp

R0020

 

 

 

 

Garantier som mottagits av företaget, inklusive bankkreditiv

R0030

 

 

 

 

Varav, garantier, inklusive bankkreditiv som mottagits av andra företag i samma grupp

R0040

 

 

 

 

Innehavda säkerheter

 

 

 

 

 

Säkerhet som innehas för tecknade lån eller köpta obligationer

R0100

 

 

 

 

Säkerheter innehas för derivat

R0110

 

 

 

 

Tillgångar som pantsatts av återförsäkrare för överlåtna försäkringstekniska avsättningar

R0120

 

 

 

 

Övrig säkerhet som innehas

R0130

 

 

 

 

Sammanlagda säkerheter som innehas

R0200

 

 

 

 

Ställda säkerheter

 

 

 

 

 

Säkerheter som ställts för tecknade lån eller emitterade obligationer

R0210

 

 

 

 

Säkerhet ställd för derivat

R0220

 

 

 

 

Säkerheter som ställts till återförsäkringstagare för försäkringstekniska avsättningar (beviljad återförsäkring)

R0230

 

 

 

 

Övriga ställda säkerheter

R0240

 

 

 

 

Sammanlagda ställda säkerheter

R0300

 

 

 

 

Eventualförpliktelser

 

 

 

 

 

Eventualförpliktelser ej i Solvens II-balansräkning

R0310

 

 

 

 

Varav eventualförpliktelser mot företag i samma grupp

R0320

 

 

 

 

Eventualförpliktelser i Solvens II-balansräkning

R0330

 

 

 

 

Totala eventualförpliktelser

R0400

 

 

 

 S.03.01.04

Poster utanför balansräkningen – allmänt

 

 

Högsta värde

Värde av garanti/säkerhet/eventualförpliktelser

Värde av tillgångar för vilka säkerhet hålls

Värde av förpliktelser för vilka säkerhet hålls

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

Garantier som ges av företaget, inklusive bankkreditiv

R0010

 

 

 

 

Garantier som mottagits av företaget, inklusive bankkreditiv

R0030

 

 

 

 

Innehavda säkerheter

 

 

 

 

 

Säkerhet som innehas för tecknade lån eller köpta obligationer

R0100

 

 

 

 

Säkerheter innehas för derivat

R0110

 

 

 

 

Tillgångar som pantsatts av återförsäkrare för överlåtna försäkringstekniska avsättningar

R0120

 

 

 

 

Övrig säkerhet som innehas

R0130

 

 

 

 

Sammanlagda säkerheter som innehas

R0200

 

 

 

 

Ställda säkerheter

 

 

 

 

 

Säkerheter som ställts för tecknade lån eller emitterade obligationer

R0210

 

 

 

 

Säkerhet ställd för derivat

R0220

 

 

 

 

Säkerheter som ställts till återförsäkringstagare för försäkringstekniska avsättningar (beviljad återförsäkring)

R0230

 

 

 

 

Övriga ställda säkerheter

R0240

 

 

 

 

Sammanlagda ställda säkerheter

R0300

 

 

 

 

Eventualförpliktelser

 

 

 

 

 

Eventualförpliktelser ej i Solvens II-balansräkning

R0310

 

 

 

 

Eventualförpliktelser i Solvens II-balansräkning

R0330

 

 

 

 

Totala eventualförpliktelser

R0400

 

 

 

 S.03.02.01

Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som mottagits av företaget

Kod för garanti

Namn på tillhandahållare av garanti

Kod för tillhandahållare av garanti

Typ av kod för tillhandahållare av garanti

Tillhandahållare av garanti som hör till samma grupp

Utlösande händelser för garanti

Specifika utlösande händelser för garanti

Giltighetsdatum för garanti

Tilläggskapital

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.02.04

Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som mottagits av företaget

Kod för garanti

Namn på tillhandahållare av garanti

Kod för tillhandahållare av garanti

Typ av kod för tillhandahållare av garanti

Utlösande händelser för garanti

Specifika utlösande händelser för garanti

Giltighetsdatum för garanti

Tilläggskapital

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.01

Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som tillhandahållits av företaget

Kod för garanti

Namn på mottagare av garanti

Kod för tillhandahållare av garanti

Typ av kod för mottagare av garanti

Mottagare av garanti som hör till samma grupp

Utlösande händelser för garanti

Uppskattning av högsta värdet av garantin

Specifika utlösande händelser för garanti

Giltighetsdatum för garanti

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.03.03.04

Poster utanför balansräkningen – förteckning över obegränsade garantier som tillhandahållits av företaget

Kod för garanti

Namn på mottagare av garanti

Kod för tillhandahållare av garanti

Typ av kod för mottagare av garanti

Utlösande händelser för garanti

Uppskattning av högsta värdet av garantin

Specifika utlösande händelser för garanti

Giltighetsdatum för garanti

C0010

C0020

C0030

C0040

C0060

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

S.04.01.01

Verksamhet per land 

 

Affärsgren

Z0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företag

Alla EES-medlemmar

Sammanlagd tecknad affär genom friheten att tillhandahålla tjänster, från alla EES-filialer

 

 

Tecknad affär i hemlandet, från företaget

Tecknad affär genom friheten att tillhandahålla tjänster, från företaget i EES-länder andra än hemlandet

Tecknad affär genom friheten att tillhandahålla tjänster, från någon EES-filial

Sammanlagd tecknad affär från alla EES-filialer i det land där de är etablerade

Sammanlagd tecknad affär genom friheten att tillhandahålla tjänster, av alla EES-filialer

Sammanlagd tecknad affär genom friheten att tillhandahålla tjänster från företaget och alla EES-filialer

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Land

R0010

 

 

 

 

 

 

 

Premieinkomst

R0020

 

 

 

 

 

 

 

Inträffade skadekostnader

R0030

 

 

 

 

 

 

 

Provisioner

R0040

 

 

 

 

 

 

  

 

Genom EES-medlem

Från relevant icke-EES-medlem

 

 

Tecknad affär i det berörda landet, från EES-filial som etablerats i det landet

Tecknad affär genom friheten att tillhandahålla tjänster, från EES-filial som är etablerad i det berörda landet

Tecknad affär i det berörda landet genom friheten att tillhandahålla tjänster, från företaget eller någon EES-filial

Tecknad affär i det berörda landet, från EES-filial som etablerats i det landet

Tecknad affär genom friheten att tillhandahålla tjänster, från EES-filial som är etablerad i det berörda landet

Tecknad affär i det berörda landet genom friheten att tillhandahålla tjänster, från företaget eller någon EES-filial

Tecknad affär från relevanta icke-EES-landsfilialer

 

 

C0080

C0090

C0100

 

C0110

 

Land

R0010

 

 

 

 

Premieinkomst

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Inträffade skadekostnader

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

Provisioner

R0040

 

 

 

 

 

 

 

 S.04.02.01

Information om klass 10 under del A i bilaga I till Solvens II-direktivet, exklusive fraktförares ansvar

 

 

Företag

Av EES-medlem

 

 

Friheten att tillhandahålla tjänster

Filial

Friheten att tillhandahålla tjänster

Filial

Friheten att tillhandahålla tjänster

 

 

C0010

C0020

C0030

 

Land

R0010

 

 

 

 

 

Skadefrekvens för motorfordonsansvar (utom fraktförares ansvar)

R0020

 

 

 

 

 

Genomsnittliga försäkringsersättningar för motorfordonsansvar (utom fraktförares ansvar)

R0030

 

 

 

 

 

S.05.01.01

Premier, ersättningar och kostnader per affärsgren 

 

Affärsgren för: skadeförsäkring och återförsäkringsförpliktelser (direkt försäkring och beviljad proportionell återförsäkring)

 

 

Sjukvårdsförsäkring

Försäkring avseende inkomstskydd

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Ansvarsförsäkring för motorfordon

Övrig motorfordonsförsäkring

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

Försäkring mot brand och annan skada på egendom

Allmän ansvarsförsäkring

Kredit- och borgensförsäkring

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Premieinkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intjänade premier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inträffade skadekostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändringar inom övriga avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M1 

 

Affärsgren för: skadeförsäkring och återförsäkringsförpliktelser (direkt försäkring och mottagen proportionell återförsäkring)

Affärsgren för:

mottagen icke-proportionell återförsäkring

Totalt

 

 

Rättsskyddsförsäkring

Assistansförsäkring

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

Hälsa

Olycksfall

Sjöfart, luftfart, transport

Egendom

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Premieinkomst

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Intjänade premier

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Inträffade skadekostnader

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändringar inom övriga försäkringstekniska avsättningar

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B 

 

Affärsgren för: skadeförsäkringsförpliktelser

 

 

Sjukvårdsförsäkring

Försäkring avseende inkomstskydd

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Ansvarsförsäkring för motorfordon

Övrig motorfordonsförsäkring

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

Försäkring mot brand och annan skada på egendom

Allmän ansvarsförsäkring

Kredit- och borgensförsäkring

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Uppkomna kostnader

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativa kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader för kapitalförvaltning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader för skadereglering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anskaffningskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala kostnader

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Affärsgren för: skadeförsäkringsförpliktelser

Affärsgren för: mottagen icke-proportionell återförsäkring

Totalt

 

 

Rättsskyddsförsäkring

Assistansförsäkring

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

Sjukförsäkring

Olycksfall

Sjöfart, luftfart, transport

Fastigheter

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Uppkomna kostnader

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativa kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0610

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0620

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0630

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0700

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader för kapitalförvaltning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0710

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0720

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0730

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0740

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0800

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader för skadereglering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0810

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0820

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0830

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0840

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0900

 

 

 

 

 

 

 

 

Anskaffningskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0910

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0920

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0930

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0940

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1000

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R1010

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R1020

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R1030

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1040

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1100

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala kostnader

R1300

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Affärsgren för: livförsäkringsförpliktelser

Livåterförsäkringsförpliktelser

Totalt

 

 

Sjukförsäkring

Försäkring med rätt till överskott

Fondförsäkring och indexförsäkring

Annan livförsäkring

Skadelivräntor till följd av skadeförsäkringsavtal som härrör från sjukförsäkringsåtaganden

Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser andra försäkringsförpliktelser än sjukförsäkringsförpliktelser

Sjukförsäkring mottagen återförsäkring

Livåterförsäkring

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Premieinkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intjänade premier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inträffade skadekostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändringar inom övriga avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppkomna kostnader

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativa kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader för kapitalförvaltning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostnader för skadereglering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R2120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2200

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Affärsgren för: livförsäkringsförpliktelser

Livåterförsäkringsförpliktelser

Totalt

 

 

Sjukförsäkring

Försäkring med rätt till överskott

Fondförsäkring och indexförsäkring

Annan livförsäkring

Skadelivräntor till följd av skadeförsäkringsavtal som härrör från sjukförsäkringsåtaganden

Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser andra försäkringsförpliktelser än sjukförsäkringsförpliktelser

Sjukförsäkring mottagen återförsäkring

Livåterförsäkring

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Anskaffningskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R2220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omkostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R2310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R2320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R2400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala kostnader

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt belopp för återköp

R2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.01.02

Premier, ersättningar och kostnader per affärsgren 

 

Affärsgren för: skadeförsäkring och återförsäkringsförpliktelser (direkt försäkring och beviljad proportionell återförsäkring)

 

 

Sjukvårdsförsäkring

Försäkring avseende inkomstskydd

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Ansvarsförsäkring för motorfordon

Övrig motorfordonsförsäkring

Sjö-, luftfarts- och transportförsäkring

Försäkring mot brand och annan skada på egendom

Allmän ansvarsförsäkring

Kredit- och borgensförsäkring

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Premieinkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intjänade premier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inträffade skadekostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändringar inom övriga avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppkomna kostnader

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala kostnader

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Affärsgren för: skadeförsäkring och återförsäkringsförpliktelser (direkt försäkring och beviljad proportionell återförsäkring)

Affärsgren för: mottagen icke-proportionell återförsäkring

Totalt

 

 

Rättsskyddsförsäkring

Assistansförsäkring

Försäkring mot ekonomiska förluster av olika slag

Sjukförsäkring

Olycksfall

Sjöfart, luftfart, transport

Fastigheter

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Premieinkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Intjänade premier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Inträffade skadekostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändringar inom övriga avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppkomna kostnader

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala kostnader

R1300

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Affärsgren för: livförsäkringsförpliktelser

Livåterförsäkringsförpliktelser

Totalt

 

 

Sjukförsäkring

Försäkring med rätt till överskott

Fondförsäkring och indexförsäkring

Annan livförsäkring

Skadelivräntor till följd av skadeförsäkringsavtal som härrör från sjukförsäkringsåtaganden

Livräntor som härrör från skadeförsäkringsavtal och som avser andra försäkringsförpliktelser än sjukförsäkringsförpliktelser

Sjukförsäkring mottagen återförsäkring

Livåterförsäkring

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Premieinkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intjänade premier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inträffade skadekostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ändringar inom övriga avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppkomna kostnader

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totala kostnader

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Premier, ersättningar och kostnader per land 

 

Hemland

Fem största länder (per bruttopremieinkomst) – skadeförsäkringsförpliktelser

Totalt för de fem största länderna och hemlandet

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Premieinkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Intjänade premier

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Inträffade skadekostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Ändringar inom övriga avsättningar

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – direkt försäkring

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen proportionell återförsäkring

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Brutto – mottagen icke-proportionell återförsäkring

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäkrares andel

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Netto

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Uppkomna kostnader

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Övriga kostnader

R1200

 

 

 

 

 

 

 

▼M1

Totala kostnader

R1300

 

 

 

 

 

 

 

▼B 

 

Hemland

Fem länder i topp (bruttopremieinkomst) – livförsäkringsåtaganden

Totalt för de fem största länderna och hemlandet

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280