02015R2403 — SV — 26.07.2017 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2403

av den 15 december 2015

om fastställande av gemensamma riktlinjer om standarder och metoder för deaktivering i syfte att se till att deaktiverade skjutvapen görs irreversibelt funktionsodugliga

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 333 19.12.2015, s. 62)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1204 av den 5 juli 2017

  L 173

12

6.7.2017
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2403

av den 15 december 2015

om fastställande av gemensamma riktlinjer om standarder och metoder för deaktivering i syfte att se till att deaktiverade skjutvapen görs irreversibelt funktionsodugliga

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Tillämpningsområde

1.  Denna förordning ska tillämpas på skjutvapen av kategorierna A, B, C och D enligt definitionerna i bilaga I till direktiv 91/477/EEG.

2.  Denna förordning får inte tillämpas på skjutvapen som har deaktiverats före den dag då denna förordning börjar tillämpas, såvida inte dessa skjutvapen överförs till en annan medlemsstat eller släpps ut på marknaden.

Artikel 2

Personer och organisationer som bemyndigats att deaktivera skjutvapen

Deaktivering av skjutvapen ska utföras av offentliga eller privata organisationer eller individer som är bemyndigade att göra detta enligt nationell lagstiftning.

Artikel 3

Kontroll och certifiering av deaktivering av skjutvapen

1.  Medlemsstaterna ska utse en behörig myndighet som ska kontrollera att deaktiveringen av skjutvapnet har utförts i enlighet med de tekniska specifikationer som fastställs i bilaga I (nedan kallad kontrollorganisationen).

2.  Om kontrollorganisationen också är bemyndigad att deaktivera skjutvapen ska medlemsstaterna säkerställa en tydlig åtskillnad mellan dessa uppgifter och mellan de personer som utför dem inom denna organisation.

3.  Kommissionen ska på sin webbplats offentliggöra en förteckning över de kontrollorganisationer som utsetts av medlemsstaterna, inbegripet detaljerad information om och symbolen för kontrollorganisationen, samt kontaktuppgifter.

4.  Om deaktiveringen av skjutvapnet har utförts i enlighet med de tekniska specifikationerna i bilaga I ska kontrollorganisationen till skjutvapnets ägare utfärda ett intyg om deaktivering som överensstämmer med mallen i bilaga III. Alla uppgifter i intyget om deaktivering ska tillhandahållas både på språket i den medlemsstat där intyget utfärdas och på engelska.

5.  Ägaren till ett skjutvapen som har deaktiverats ska behålla intyget om deaktivering och ha det tillgängligt vid alla tidpunkter. Om det skjutvapen som har deaktiverats släpps ut på marknaden, ska det åtföljas av intyget om deaktivering.

6.  Medlemsstaterna ska se till att bevara dokumentation över de intyg som utfärdats för deaktiverade skjutvapen, med angivande av datum för deaktivering och intygets nummer, i minst 20 år.

Artikel 4

Begäran om bistånd

Varje medlemsstat får begära bistånd från de organisationer som bemyndigats att deaktivera skjutvapen eller utsetts till kontrollorganisationer av en annan medlemsstat, i syfte att deaktivera respektive kontrollera deaktiveringen av ett skjutvapen. Om begäran avser kontroll av att ett skjutvapen deaktiverats och med förbehåll för att denna begäran beviljas ska den bistående kontrollorganisationen utfärda ett intyg om deaktivering enligt artikel 3.4.

Artikel 5

Märkning av skjutvapen som deaktiverats

Deaktiverade skjutvapen ska märkas med en enhetlig unik märkning som överensstämmer med mallen i bilaga II för att visa att de har deaktiverats i enlighet med de tekniska specifikationerna i bilaga I. Märkningen ska anbringas av kontrollorganisationen på alla komponenter som modifierats vid deaktiveringen av skjutvapnet och ska

a) vara väl synligt och inte kunna avlägsnas,

b) ge uppgift om i vilken medlemsstat deaktiveringen har genomförts och om vilken kontrollorganisation som intygar deaktiveringen,

c) bibehålla skjutvapnets ursprungliga serienummer.

Artikel 6

Kompletterande åtgärder för deaktivering

1.  Medlemsstaterna får vidta kompletterande åtgärder för att deaktivera skjutvapen inom sina territorier som går utöver de tekniska specifikationer som anges i bilaga I.

2.  Kommissionen ska tillsammans med den kommitté som inrättats genom direktiv 91/477/EEG regelbundet analysera eventuella kompletterande åtgärder som vidtas av medlemsstaterna och ska överväga att vid lämplig tidpunkt revidera de tekniska specifikationerna i bilaga I.

Artikel 7

Överföring inom unionen av deaktiverade skjutvapen

1.  Deaktiverade skjutvapen får endast överföras till en annan medlemsstat om de är försedda med den enhetliga unika märkningen och åtföljs av ett intyg om deaktivering i enlighet med denna förordning.

2.  Medlemsstaterna ska godta ett intyg om deaktivering som utfärdats av en annan medlemsstat om intyget uppfyller de krav som fastställs i denna förordning. De medlemsstater som har vidtagit kompletterande åtgärder enligt artikel 6 får dock kräva bevis på att ett deaktiverat skjutvapen som överförs till deras territorium uppfyller dessa kompletterande åtgärder.

Artikel 8

Anmälningskrav

Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla alla åtgärder som de antar inom det område som omfattas av denna förordning samt eventuella kompletterande åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 6. För detta ändamål ska medlemsstaterna tillämpa de anmälningsförfaranden som fastställs i direktiv (EU) 2015/1535.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 8 april 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Tekniska specifikationer för deaktivering av skjutvapen

I. De åtgärder för deaktivering som ska vidtas för att göra skjutvapen irreversibelt funktionsodugliga definieras på grundval av tre tabeller:

 I tabell I anges de olika typerna av skjutvapen.

 I tabell II beskrivs de åtgärder som ska vidtas för att varje väsentlig del av ett skjutvapen ska göras irreversibelt funktionsoduglig.

 I tabell III fastställs vilka åtgärder för deaktivering som ska utföras för olika typer av skjutvapen.

II. För att beakta den tekniska utvecklingen av skjutvapen och av åtgärder för deaktivering, ska dessa tekniska specifikationer regelbundet ses över och uppdateras, minst vartannat år.

III. I syfte att säkerställa en korrekt och enhetlig tillämpning av åtgärderna för deaktivering av skjutvapen kommer kommissionen att utarbeta definitioner i samarbete med medlemsstaterna.TABELL I: Förteckning över typer av skjutvapen

Typer av skjutvapen

1.

Pistoler (enkelskottspistoler och halvautomatiska pistoler)

2.

Revolvrar (inklusive framladdningsrevolvrar)

3.

Långa enkelskottsvapen (inte brytvapen)

4.

Brytvapen (t.ex. slätborrade, räfflade, kombinationsvapen, blocklåsmekanism, korta och långa skjutvapen)

5.

Långa skjutvapen av repetertyp (slätborrade, räfflade)

6.

Halvautomatiska långa skjutvapen (slätborrade, räfflade)

7.

Automatiska (helautomatiska) skjutvapen, t.ex. automatkarbiner, kulsprutepistoler, kulsprutor, automatiska (helautomatiska) pistoler

8.

Mynningsladdade skjutvapenTABELL II: Specifika åtgärder per del

KOMPONENT

FÖRFARANDE

1.  PIPA

1.1  Om pipan är fäst vid stommen (1), fäst pipan vid mekanismen med hjälp av ett stift av härdat stål (med en diameter > 50 % av patronläget, minst 4,5 mm) genom patronläget och stommen. Stiftet ska vara svetsat (2).

1.2  Om pipan är lös (ej fastsatt), skär en längsgående öppning genom hela längden av patronlägets vägg (med en bredd >

image

kalibern och högst 8 mm) och svetsa fast en plugg eller en stång i pipan från patronlägets början (med en längd ≥ 2/3 av pipans längd).

1.3  Inom den första tredjedelen av pipan från patronläget, antingen borra hål (som för slätborrade vapen måste ha en diameter av minst 2/3 av loppets diameter och för alla andra vapen måste ha en diameter av loppets hela diameter; ett hål efter vartannat, 3 st för korta vapen, 6 st för långa vapen), eller skär en V-formad öppning (med en vinkel av 60 ± 5°) i pipan efter patronläget, eller skär en längsgående öppning (med en bredd av 8–10 ± 0,5 mm, och en längd ≥ 52 mm) med samma placering som hålen, eller skär en längsgående öppning (med en bredd av 4–6 mm ± 0,5 mm) från patronläget till mynningen, med undantag av 5 mm vid mynningen.

1.4  För pipor med matningsramp, avlägsna matningsrampen.

1.5  Förhindra att pipan avlägsnas från stommen genom ett stift av härdat stål eller genom svetsning.

2.  SLUTSTYCKE, SLUTSTYCKSHUVUD

2.1  Avlägsna eller förkorta tändstiftet.

2.2  Maskinbearbeta stötbotten till en vinkel av minst 45 grader och på en yta som är större än 50 % av stötbotten.

2.3  Svetsa tändspetshålet.

3.  TRUMMA

3.1  Avlägsna alla trummans innerväggar över minst 2/3 av trummans längd genom maskinbearbetning av en cirkelformad ring ≥ hylsans diameter.

3.2  Om möjligt, förhindra att trumman avlägsnas från stommen genom svetsning; om detta inte är möjligt, vidta lämpliga åtgärder för att göra det omöjligt att avlägsna trumman.

4.  MANTEL

4.1  Maskinbearbeta eller avlägsna mer än 50 % av stötbotten till en vinkel av mellan 45 och 90 grader.

4.2  Avlägsna eller förkorta tändstiftet.

4.3  Maskinbearbeta och svetsa tändspetshålet.

4.4  Maskinbearbeta bort låsklackarna i manteln.

4.5  I tillämpliga fall, maskinbearbeta insidan av den övre främre kanten av mantelns utkastaröppning till en vinkel av 45 grader.

5.  STOMME (PISTOLER)

5.1  Avlägsna matningsrampen.

5.2  Maskinbearbeta bort minst 2/3 av styrlisterna på båda sidor av stommen.

5.3  Svetsa mantelspärren.

5.4  Förhindra isärtagning av pistoler med polymerstomme genom svetsning. I enlighet med nationell lagstiftning kan detta förfarande genomföras efter den nationella myndighetens kontroll.

6.  AUTOMATISKA SYSTEM

6.1  Förstör pistongen och gassystemet genom skärning eller svetsning.

6.2  Avlägsna slutstycket, ersätt det med en ståldel och svetsa eller reducera slutstycket med minst 50 %, svetsa det och skär av låsklackarna från slutstyckshuvudet.

6.3  Svetsa samman avtryckarmekanismen och, om möjligt, svetsa ihop den med stommen. Om svetsning i stommen inte är möjlig: avlägsna avfyrningsmekanismen och fyll det tomma utrymmet på lämpligt sätt (t.ex. genom att limma fast en passande fyllnadsdel med epoxiharts).

6.4  Förhindra avlägsnande av underbeslaget från stommen genom svetsning av dess fästanordning eller genom lämpliga åtgärder som gör det omöjligt att ta bort underbeslaget. Svetsa fast matningsmekanismen på bandmatade vapen.

7.  MEKANISM

7.1  Maskinbearbeta en kon med minst 60 grader (spetsvinkel) för att få fram en basdiameter av minst 1 cm eller motsvarande stötbottens diameter.

7.2  Avlägsna tändstiftet, utvidga tändspetshålet till en diameter av minst 5 mm och svetsa det.

8.  MAGASIN (i tillämpliga fall)

8.1  Punktsvetsa magasinet till stommen eller underbeslaget, beroende på vapentyp, för att förhindra att magasinet avlägsnas.

8.2  Om magasinet saknas, placera punktsvetsar på magasinets plats eller fäst en blockering för att permanent förhindra att ett magasin införs.

8.3  Driv ett stift av härdat stål genom magasin, patronläge och stomme. Svetsa fast stiftet.

9.  MYNNINGSLADDNING

9.1  Avlägsna eller svetsa tändhattsnippeln (tändhattsnipplarna), och svetsa hålet (hålen).

10.  LJUDDÄMPARE

10.1  Förhindra att ljuddämparen tas bort från pipan genom ett stift av härdat stål eller genom svetsning om ljuddämparen är en del av vapnet.

10.2  Avlägsna ljuddämparens alla inre delar och deras fästpunkter så att endast ett rör kvarstår. Borra hål var femte centimeter i det återstående röret.

Hårdhet för de införda delarna

Hårdhet för stift/plugg/stång = 58 -0; + 6 HRC

Gasvolframsvetsning, rostfritt stål av typen ER 316 L

(1)   Pipan fäst vid stommen med skruvning, fastspänning eller något annat förfarande.

(2)   Svetsning är en tillverkningsteknik varvid material, företrädesvis metaller eller termoplaster, sammanfogas genom sammansmältning.TABELL III: Specifika åtgärder per väsentlig del för varje typ av skjutvapen

TYP

1

2

3

4

5

6

7

8

FÖRFARANDE

Pistoler (utom automatiska)

Revolvrar

Långa enkelskottsvapen (inte brytvapen)

Brytvapen (slätborrade, räfflade, kombinationsvapen)

Långa skjutvapen av repetertyp (slätborrade, räfflade)

Halvautomatiska långa skjutvapen (slätborrade, räfflade)

Automatiska skjutvapen: automatkarbiner, kulsprutepistoler, kulsprutor

Mynningsladdade skjutvapen

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 och 1.3

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

X

 

 

 

 

 

 

2.1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2.3

 

 

X

 

X

X

X

 

3.1

 

X

 

 

 

 

 

 

3.2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (för automatiska pistoler)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (för automatiska pistoler)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (för automatiska pistoler)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (för automatiska pistoler)

 

4.5

X

 

 

 

 

X

X (för automatiska pistoler)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (för automatiska pistoler)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (för automatiska pistoler)

 

5.3

X

 

 

 

 

 

X (för automatiska pistoler)

 

5.4

X (polymerstomme)

 

 

 

 

 

X (för automatiska pistoler)

 

6.1

 

 

 

 

 

X

X

 

6.2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7.2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 eller 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8.3

 

 

 

 

X (rörmagasin)

X (rörmagasin)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10.2

X

 

X

X

X

X

X

 
BILAGA II

Mall för märkning av deaktiverade skjutvapen

image

1)  Deaktiveringsmärkning

2)  Land där deaktiveringen ägt rum – officiell internationell kod

3)  Symbol för den organisation som intygar skjutvapnets deaktivering

4)  År för deaktivering

Den fullständiga märkningen ska endast anbringas på skjutvapnets stomme, medan deaktiveringsmärkningen (1) och landet där deaktiveringen ägt rum (2) ska anbringas på alla andra väsentliga delar.
BILAGA III

image