02015R2195 — SV — 08.01.2020 — 008.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/2195

av den 9 juli 2015

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaterna

(EGT L 313 28.11.2015, s. 22)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/812 av den 18 mars 2016

  L 133

1

24.5.2016

 M2

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/90 av den 31 oktober 2016

  L 15

1

19.1.2017

►M3

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/2016 av den 29 augusti 2017

  L 298

1

15.11.2017

►M4

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/2416 av den 20 oktober 2017

  L 343

35

22.12.2017

►M5

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/1127 av den 28 maj 2018

  L 206

1

14.8.2018

►M6

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/379 av den 19 december 2018

  L 69

1

11.3.2019

►M7

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/697 av den 14 februari 2019

  L 119

1

7.5.2019

►M8

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2170 av den 27 september 2019

  L 329

2

19.12.2019
▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/2195

av den 9 juli 2015

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 om Europeiska socialfonden vad gäller fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp för kommissionens ersättning av utgifter till medlemsstaternaArtikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp som kan användas av kommissionen för ersättning av utgifter till medlemsstaterna.

Artikel 2

Typ av insatser

De typer av insatser som ersätts på grundval av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp i enlighet med artikel 14.1 i förordning (EU) nr 1304/2013 anges i bilagorna.

Artikel 3

Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp samt deras belopp

De standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp samt deras belopp som fastställts i enlighet med artikel 14.1 i förordning (EU) nr 1304/2013 anges i bilagorna.

Artikel 4

Justering av beloppen

1.  De belopp som anges i bilagorna ska justeras i enlighet med de metoder som fastställs i bilagorna.

2.  De belopp som justeras i enlighet med punkt 1 ska tillämpas vid ersättning för utgifter i samband med de delar av insatserna som utförs samma dag eller efter den dag då justeringen görs.

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M4
BILAGA I

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter baserade på standardiserade skalor för enhetskostnader i Sverige

1.    Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnaderTyp av insatser (1)

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorn

Belopp

1.  Insatser som stöds inom insatsområde 1 ”Kompetensförsörjning” i det operativa programmet (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020) (CCI- 2014SE05M9OP001)

Arbetad tid

Alla kostnadskategorier utom deltagarnas lön

Arbetad tid (antal timmar) (2)

Lönegrupp (SSYK-kod (3))

Region: Stockholm (SE 11) (enhetskostnad per timme – belopp i SEK (4))

Alla regioner utom Stockholm (SE 12–33) (enhetskostnad per timme – belopp i SEK)

1  (912 – 913 -919 -921)

321

328

2  (414 – 415 – 421 – 422 -512 – 513 – 514 – 515 – 522 – 611 -612 -613 – 614 -826)

360

356

3  (331 – 348 – 411 – 412 – 413 – 419 – 711 – 712 – 713 – 714 – 721 – 722 – 723 – 724 – 731 – 732 – 734 – 741 – 742 – 743 – 811 – 812 – 813 – 814 – 815 – 816 – 817 – 821 – 822 – 823 -824 – 825 – 827 -828 -829 -831 – 832 – 833 – 834 – 914 – 915 – 931 – 932 – 933)

416

395

4  (223 – 232 – 233 – 234 – 235 – 243 – 249 – 313 – 322 – 323 – 324 – 332 – 342 – 343 – 344 – 345 – 346 – 347 – 511 – 011)

473

438

5  (213 – 221 – 231 – 241 – 244 – 245 – 246 – 247 – 248 – 311 – 312 – 315 – 321 – 341)

587

512

6  (211 – 212 – 214 – 222 – 242 – 314)

776

724

7 A  (121)

1 035

1 035

7 B  (111–123)

1 121

875

7 C  (131–122)

735

601

2.  Insatser som stöds inom insatsområde 1 ”Kompetensförsörjning” i det operativa programmet (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020) (CCI-2014SE05M9OP001)

Deltagartid (timmar)

Deltagarnas lön

Deltagartid (antal timmar) (2)

Region: Stockholm (SE 11) (enhetskostnad per timme – belopp i SEK)

Alla regioner utom Stockholm (SE 12–33) (enhetskostnad per timme – belopp i SEK)

229

234

3.  Insatser som stöds inom insatsområde 2 ”Ökade övergångar till arbete” och insatsområde 3 ”Sysselsättningsinitiativet för unga” i det operativa programmet (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020) (CCI-2014SE05M9OP001)

Arbetad tid

Alla kostnadskategorier utom deltagarersättning

Arbetad tid (antal timmar) (2)

Yrkeskategori

Region: Stockholm (SE 11) (enhetskostnad per timme – belopp i SEK)

Alla regioner utom Stockholm (SE 12–33) (enhetskostnad per timme – belopp i SEK)

Projektledare för insatser där de sammanlagda stödberättigande utgifterna har fastställts i dokumentet om stödvillkoren till över 20 miljoner SEK

749

609

Projektledare för insatser där de sammanlagda stödberättigande utgifterna har fastställts till högst 20 miljoner SEK i dokumentet om stödvillkoren/assisterande projektledare för insatser där de sammanlagda stödberättigande utgifterna i dokumentet om stödvillkoren har fastställts till över 20 miljoner SEK

669

567

Projektmedarbetare

463

420

Projektekonom

598

508

Administratör

416

378

4.  Insatser som stöds inom insatsområde 2 ”Ökade övergångar till arbete” och insatsområde 3 ”Sysselsättningsinitiativet för unga” i det operativa programmet (Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020) (CCI- 2014SE05M9OP001)

Deltagartid (timmar)

Deltagarersättning

Deltagartid (antal timmar) (2)

Ekonomisk ersättning (enhetskostnad per timme)

Ålder

(SEK)

18–24 år

32

25–29 år

40

30–64 år

46

 

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning (enhetskostnad per timme)

Ålder

(SEK)

15–19 år

17

20–24 år

33

25–29 år

51

30–44 år

55

45–69 år

68

 

Aktivitets- och sjukersättning (enhetskostnad per timme)

Ålder

(SEK)

19–29 år (aktivitetsersättning)

51

30–64 år (sjukersättning)

58

 

Sjukpenning, rehabiliteringspenning och arbets- och yrkesskadeersättning (enhetskostnad per timme)

Ålder

(SEK)

– 19 år

48

20–64 år

68

(1)   Beloppen för standardiserade skalor för enhetskostnader ska tillämpas endast på de delar av insatserna som omfattar kostnadskategorier som fastställs i denna bilaga.

(2)   Det sammanlagda antalet timmar inte överstiga ordinarie årsarbetstid i Sverige (1 862 timmar).

(3)   Standard för svensk yrkesklassificering.

(4)   Sveriges valuta.

2.    Justering av beloppen

Enhetskostnaderna i tabellen tillämpas på arbetad tid eller deltagartid under 2015. Med undantag för kostnader för deltagarersättning (punkt 4 i tabellen), som inte kommer att justeras, ska dessa belopp automatiskt räknas upp med 2 % den 1 januari varje år under perioden 2016–2023.

▼M8
BILAGA II

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter på grundval av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp till Frankrike

1.    Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnaderTyp av insatser

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorn

Belopp (i euro)

1.  Garantie Jeunes inom insatsområde 1 Accompagner les jeunes NEET vers et dans l’emploi i det operativa programmet PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER (CCI-2014FR05M9OP001).

Ungdomar som varken arbetar eller studerar (1) med ett positivt resultat inom Garantie Jeunes senast 12 månader efter inledd coachning.

— Bidrag till deltagaren

— Aktiveringskostnader vid s.k. missions locales

Antal ungdomar som varken arbetar eller studerar och som senast 12 månader efter inledd coachning har

— påbörjat en yrkesutbildning som leder till ett utbildningsbevis, genom

— livslångt lärande, eller som har

— grundläggande yrkesutbildning,

eller som har

— startat ett företag, eller som har

— hittat ett arbete, eller som har

— tillbringat minst 80 arbetsdagar (med eller utan betalning) på en arbetsplats.

6 400

2.  Utbildning för arbetslösa som tillhandahålls av ackrediterade utbildningsorganisationer och stöds av det operativa programmet Ile-de-France (CCI 2014FR05M0OP001)

Deltagare med ett framgångsrikt resultat efter en kurs

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

Antal deltagare som efter en kurs har

— fått ett examensbevis eller en bekräftelse på förvärvade färdigheter i slutet av kursen,

— hittat ett arbete som varade i minst en månad,

— registrerat sig på en yrkesinriktad fortbildning,

— omregistrerat sig på sin föregående skolutbildning efter ett avbrott, eller som har

— fått tillgång till en formell valideringsprocess för sina förvärvade färdigheter.

Om en deltagare uppnår fler än ett framgångsrikt resultat efter kursen ska detta endast ge rätt till ersättning för ett belopp för denna utbildning.

Kategori

Sektor

Belopp

1

Hälso- och sjukvård

3 931

Säkerhet för varor och personer

2

Kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter

4 556

Persontjänster

Hantering av mjuka material

Livsmedel, matlagning

Handel och försäljning

Värdtjänster, hotellindustri, catering

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

3

Utbildning i sekretariats- och kontorsautomatisering

5 695

Socialt arbete

Elektronik

Frisörtjänster, skönhetsvård och välbefinnande

Underhåll av utrustning och fordon

Transport, hantering, lagring

4

Jordbruk

7 054

Miljö

Bygg- och anläggningsarbeten

Trycknings- och publiceringsteknik

3.  Utbildning för arbetslösa som tillhandahålls av ackrediterade utbildningsorganisationer och stöds av de operativa programmen

Rhône-Alpes (CCI 2014FR16M2OP010)

och

Auvergne (CCI 2014FR16M0OP002).

Deltagare med ett framgångsrikt resultat efter en kurs

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

Antal deltagare som efter en kurs har

— fått ett examensbevis som är officiellt godkänt av en yrkesorganisation eller statlig myndighet,

— fått en bekräftelse på förvärvade färdigheter i slutet av kursen,

— hittat ett arbete,

— registrerat sig på en yrkesinriktad fortbildning,

— omregistrerat sig på sin föregående skolutbildning efter ett avbrott, eller som har

— fått tillgång till en formell valideringsprocess för sina förvärvade färdigheter.

För kategori 5 gäller även följande: antal deltagare med ett framgångsrikt resultat enligt ovanstående beskrivning som har rätt till bidrag från regionen Auvergne-Rhône-Alpes.

Om en deltagare uppnår fler än ett framgångsrikt resultat efter kursen ska detta endast ge rätt till ersättning för ett belopp för denna utbildning.

Kategori

Trycknings- och publiceringsteknik

Belopp

1

Transport, logistik och turism

4 403

Bank- och försäkringsverksamhet

Förvaltning, affärsadministration, nyföretagande

Tjänster för enskilda och grupper i samhället

2

Hälso- och sjukvård och socialt arbete, fritids-, kultur- och idrottsaktiviteter

5 214

Restaurang-, hotell- och livsmedelsindustrier

Handel

Hantering av mjuka material och trä; grafiska industrier

3

Bygg- och anläggningsarbeten

7 853

Bearbetningsindustrier

Mekanik, metallbearbetning

Jordbruk, fiske

Kommunikation, information, konst och underhållning

4

Underhåll

9 605

Elektricitet, elektronik

It och telekommunikation

5

Bidrag

2 259

4.  Kvalificerande utbildning och yrkesinriktad fortbildning inom det operativa programmet ESF La Réunion (CCI 2014FR05SFOP005) – inom insatsområde 1. Främja ett kunskapsbaserat, konkurrenskraftigt och innovativt samhälle

Tillhandahållande av utbildning som ger yrkesmässiga kvalifikationer, färdigheter eller certifiering

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

Antal månader per deltagare som har genomgått kvalificerande utbildning och yrkesinriktad fortbildning, inklusive månader på ett utbildningscentrum eller ett företag

Kategori A1: 3 131

Kategori B1: 4 277

Kategori C1: 2 763

Kategori D1: 2 470

Kategori D2: 2 332

Kategori D3: 3 465

Kategori E1: 2 841

Kategori E2: 3 392

Kategori E3: 2 569

Kategori F1: 2 319

Kategori F2: 2 990

Kategori F3: 2 910

Kategori G1: 2 381

5.  Förberedande yrkesutbildning för vuxna inom det operativa programmet ESF La Réunion (CCI 2014FR05SFOP005) – inom insatsområde 1 Främja ett kunskapsbaserat, konkurrenskraftigt och innovativt samhälle

Tillhandahållande av yrkesutbildning som ger tillgång till kvalificerande utbildning

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

Antal månader per deltagare som har genomgått förkvalificerande utbildning på högst fem månader

Kategori H1: 2 805

6.  Kvalificerande/certifierande yrkesutbildning genom offentlig upphandling inom det operativa programmet ESF La Réunion (CCI 2014FR05SFOP005)

— Insatsområde 1: Främja ett kunskapsbaserat, konkurrenskraftigt och innovativt samhälle

— Insatsområde 2: Stödja tillgång till sysselsättning genom att utveckla kompetens och rörlighet

— Insatsområde 3: Främja social delaktighet och bekämpa fattigdom genom att stärka offentlig utbildning och offentligt stöd

Deltagare som framgångsrikt har slutfört individuell fortbildning.

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

Antal deltagare som har fått en erkänd kvalifikation/certifiering inom fyra månader från utbildningen

Kategori

Nivå

Enhetsarbetskostnad

A

III

17 509,80

B

IV

14 908,87

C

V

13 847,37

D

VI

9 562,39

 

 

 

7.  Högre yrkesutbildning inom vård och hälsa inom det operativa programmet ESF La Réunion (CCI 2014FR05SFOP005)

— Insatsområde 1: Främja ett kunskapsbaserat, konkurrenskraftigt och innovativt samhälle

Deltagare som framgångsrikt har slutfört den högre yrkesutbildningen inom vård och hälsa (2).

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

Antal deltagare som framgångsrikt har slutfört sitt utbildningsår (som fortsätter med en högre årskurs eller examen)

 

Kod

Belopp (värde 2017)

Statligt examensbevis för vårdare

Inledande

AS-INIT

6 150,99

Avseende viss del

AS-PART

3 444,55

Statligt examensbevis för sjuksköterska

År 1

(IFSI-A1)

9 038,52

År 2

(IFSI-A2)

7 341,99

År 3

(IFSI-A3)

5 620,57

Statligt examensbevis för barnmorska

År 1

(ESF-A1)

15 752,29

År 2

(ESF-A2)

9 878,55

År 3

(ESF-A3)

11 038,54

År 4

(ESF-A4)

5 318,95

Statligt examensbevis för ambulansförare

IFA-AMB

5 886,73

Statligt examensbevis för barnskötarassistent

IFAP

8 102,58

Statligt examensbevis för barnskötare

EP

12 173,43

Statligt examensbevis för arbetsterapeut

År 1

(IRFE-A1)

12 570,94

År 2

(IRFE-A2)

7 557,72

År 3

(IRFE-A3)

6 611,51

Statligt examensbevis för massageterapeut

År 1

(IFMK-A1)

5 761,21

År 2

(IFMK-A2)

4 638,97

År 3

(IFMK-A3)

4 783,31

År 4

(IFMK-A4)

4 493,41

Statligt examensbevis för psykomotorisk terapeut

År 1

(IRFP-A1)

9 504,44

År 2

(IRFP-A2)

8 650,03

År 3

(IRFP-A3)

6 008,29

(1)   Unga som varken arbetar eller studerar och som deltar i en insats som får stöd av PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’INITIATIVE POUR L’EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER.

(2)   Examensbeviset kan utfärdas inom 13 månader efter avslutad utbildning, om extraundervisning har erbjudits deltagarna.

2.    Justering av beloppen

Beloppet för enhetskostnad 1 baseras delvis på en standardskala för enhetskostnader som finansieras helt av Frankrike. Av beloppet på 6 400 euro motsvaras 1 600 euro av den standardskala för enhetskostnad som fastställts i Instruction ministérielle du 11 octobre 2013 relative à l’expérimentation Garantie Jeunes prise pour l’application du décret 2013–80 du 1er octobre 2013 ainsi que par l’instruction ministérielle du 20 mars 2014, som ska täcka de offentliga ungdomsarbetsförmedlingarnas (missions locales) kostnader för coachning av ungdomar som varken arbetar eller studerar och som omfattas av Garantie Jeunes.

Enhetskostnad 1 ska uppdateras och justeras av medlemsstaten i överensstämmelse med de anpassningar enligt nationella regler som görs av standardskalan för enhetskostnad för beloppet på 1 600 euro i punkt 1 ovan, som ska täcka ungdomsarbetsförmedlingarnas kostnader.

Beloppet för enhetskostnaderna 2 och 3 baseras på priser vid offentlig upphandling av utbildningstimmar inom respektive fält och geografiskt område. Dessa belopp ska justeras när upphandlingen av kurserna upprepas enligt följande formel:

Nytt pris (exkl. moms) = tidigare pris (exkl. moms) x (0,5 + 0,5 x Sr/So)

Sr är INSEE:s (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) index över sysselsatta personer, med identifikationsnummer 1567446, i den senaste månatliga publikationen på dagen för justeringen.

So är INSEE:s index över sysselsatta personer, med identifikationsnummer 1567446), i den månatliga publikationen på dagen för inlämningen av anbudet för den första justeringen, och därefter för följande justeringar, i den månatliga publikationen på årsdagen för inlämningen av anbudet.

Beloppen för enhetskostnaderna 4, 5 och 7 kan justeras mot bakgrund av inflationstakten i La Reunion (INSEE index) – referensåret 2017.

Beloppen för enhetskostnad 6 kan justeras enligt mekanismen för översyn av priser om upphandlingen i Réunion-regionen förnyas. Skalornas belopp uppdateras årligen, per den1 januari N på grundval av senast kända index, enligt följande formel:

Formel för översyn av skala: B – B0 (Im/I0)
B: belopp för den reviderade skalan N
B0: belopp för den inledande skalan (N–1)
I0: referensvärdet, Syntec-indexets senast kända värde per den 1 januari, N-1
Im: I0 – 12 månader

Mellanliggande led av beräkningarna ska utföras med fyra decimaler, där skalan omfattar två decimaler och den tillämpliga koefficienten avrundas P0, vid eventuell förekomst i den högsta tusendelen.

Vald framgångsskala enligt den standardiserade skalan för enhetskostnader är 2017 års värde. Referensår 2017 tillämpas därför som utgångspunkt för indexering.

Indexeringen gäller för kurser som startade år N.

3.    Fastställande av enhetsbeloppTyp av insatser

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorn

Belopp

(i euro)

Tekniskt stöd

Insatsområde 4

(2014FR05SFOP001)

OP ESF

Insatsområde 2

(2014FR05M9OP001)

OP YEI

Nya totala utgifter som ingår i en betalningsansökan. (dvs. totala stödberättigande utgifter som ingår i en betalningsansökan som hittills inte har beaktats för beräkning av en delbetalning på 100 000 euro).

Alla stödberättigande kostnader

Delbetalningar på 100 000 euro i nya totala utgifter som ingår i en betalningsansökan till Europeiska kommissionen tills det högsta budgeterade beloppet inom insatsområdet Tekniskt stöd har nåtts.

3 716,64
BILAGA III

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter på grundval av standardiserade skalor för enhetskostnader till Tjeckien

1.    Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnaderTyp av insatser

Indikatornamn

Kostnadskategori (1)

Måttenhet för indikatorn

Belopp

(i den nationella valutan tjeckisk koruna om inget annat anges)

1.  Inrättande av en ny barnomsorgsinrättning inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001)

Ny plats vid en ny barnomsorgsinrättning

— Inköp av utrustning till en barnomsorgsinrättning

— Ledning av projektfasen för att inrätta barnomsorgsinrättningen

Antal nya platser vid den nya barnomsorgsinrättningen (2)

20 544 inkl. moms, eller 17 451 exkl. moms

2.  Ombildning av en befintlig inrättning till en barngrupp inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001).

Ombildad plats i en barngrupp. (3)

— Inköp av utrustning till en ombildad inrättning.

— Inköp av pedagogiska hjälpmedel.

— Ledning av projektfasen för att ombilda inrättningen.

Antal ombildade platser i en barngrupp (4)

9 891 inkl. moms, eller 8 642 exkl. moms

3.  Drift av en barnomsorgsinrättning inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001).

Beläggning per plats vid en barnomsorgsinrättning.

— Löner till pedagogisk personal och annan personal.

— Drift av barnomsorgsinrättningen.

— Ledning av insatsen.

Beläggningsgrad (5)

730 (6)

4.  Kompetenshöjning för barnskötare inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001).

Uppnådd kvalifikation som barnskötare.

— Utbildning och yrkesexamen.

Antal personer som får en yrkesexamen som barnskötare.

14 760

5.  Lokalhyra för barnomsorgsinrättningar inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001).

Beläggning per plats vid en barnomsorgsinrättning.

— Lokalhyra för en barnomsorgsinrättning.

Beläggningsgrad (7).

64 (8)

6.  Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001).

En anställds deltagande i en extern kurs i allmän informationsteknik (it) under en timme (60 minuter).

Alla stödberättigande kostnader, såsom

— direkta kostnader för att anordna utbildningen,

— indirekta kostnader,

— lön till deltagarna.

Antal kurstimmar per anställd.

324

7.  Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001).

En anställds deltagande i en extern kurs i mjuka färdigheter och ledarskap under en timme (60 minuter).

Alla stödberättigande kostnader, såsom

— direkta kostnader för att anordna utbildningen,

— indirekta kostnader,

— lön till deltagarna.

Antal kurstimmar per anställd.

593

8.  Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001)

En anställds deltagande i en extern språkkurs under en timme (60 minuter).

Alla stödberättigande kostnader, såsom

— direkta kostnader för att anordna utbildningen,

— indirekta kostnader,

— lön till deltagarna.

Antal kurstimmar per anställd.

230

9.  Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001).

En anställds deltagande i en specialiserad it-kurs under en timme (60 minuter).

Alla stödberättigande kostnader, såsom

— direkta kostnader för att anordna utbildningen,

— indirekta kostnader,

— lön till deltagarna.

Antal kurstimmar per anställd.

609

10.  Utökad extern yrkesutbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001).

En anställds deltagande i en extern kurs i bokföring, ekonomi och juridik under en timme (60 minuter).

Alla stödberättigande kostnader, såsom

— direkta kostnader för att anordna utbildningen,

— indirekta kostnader,

— lön till deltagarna.

Antal kurstimmar per anställd.

436

11.  Utökad extern fortbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001).

En anställds deltagande i extern fortbildning med inriktning på teknik och andra ämnen under en timme (60 minuter).

Alla stödberättigande kostnader, såsom

— direkta kostnader för att anordna utbildningen,

— indirekta kostnader,

— lön till deltagarna.

Antal kurstimmar per anställd.

252

12.  Utökad intern (9) fortbildning för anställda inom insatsområde 1 i det operativa programmet Sysselsättning (2014CZ05M9OP001).

En anställds deltagande i en kurs som tillhandahålls av en intern handledare inom något av följande områden under en timme (60 minuter):

— Allmän informationsteknik (it)

— Mjuka färdigheter och ledarskap

— Språk

— Specialiserad it

— Bokföring, ekonomi och juridik

— Teknisk och annan yrkesutbildning

Alla stödberättigande kostnader, såsom

— direkta personalkostnader,

— indirekta kostnader,

— lön till deltagarna.

Antal kurstimmar per anställd.

144

13.  Stöd från personal med tidsbegränsad anställning till skol- eller utbildningsverksamhet inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

0,1 heltidsekvivalent för en skolpsykolog och/eller specialiserad skolpedagog per månad.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader.

Antal arbetade 0,1 heltidsekvivalenter per månad.

5 871

14.  Stöd från personal med tidsbegränsad anställning till skol- eller utbildningsverksamhet inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

0,1 heltidsekvivalent för en skolassistent och/eller socialpedagog per månad.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal arbetade 0,1 heltidsekvivalenter per månad.

Skolassistent:

3 617

Socialpedagog:

4 849

15.  Stöd från personal med tidsbegränsad anställning till skol- eller utbildningsverksamhet inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

0,1 heltidsekvivalent för en barnsköterska per månad.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal arbetade 0,1 heltidsekvivalenter per månad.

3 402

16.  Tillhandahållande av aktiviteter utanför läroplanen för barn/elever som riskerar att misslyckas med sin skolgång inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001).

Tillhandahållande av ett undervisningsblock med 16 lektioner på 90 minuter utanför läroplanen till en grupp med minst sex barn/elever, varav två riskerar att misslyckas med sin skolgång.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal tillhandahållna undervisningsblock med 16 lektioner på 90 minuter till en grupp med minst sex barn/elever, varav två riskerar att misslyckas med sin skolgång.

17 833

17.  Stöd till elever som riskerar att misslyckas med sin skolgång genom handledning inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001).

Tillhandahållande av ett block med 16 timmars handledning till en grupp med minst tre inskrivna elever som riskerar att misslyckas med sin skolgång.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal tillhandahållna block med 16 timmars handledning till en grupp med minst tre inskrivna elever som riskerar att misslyckas med sin skolgång.

8 917

18.  Kompetensutveckling för pedagoger genom strukturerade kurser inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001).

Antal timmars kompetensutveckling för pedagoger.

Alla stödberättigande kostnader, inklusive direkta kostnader för att tillhandahålla utbildningen.

Antal kurstimmar per pedagog.

1)  435 för utbildning under ordinarie lektionstid.

2)  170 för utbildning utanför ordinarie lektionstid utanför ordinarie lektionstid.

19.  Tillhandahållande av information till föräldrar genom möten inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001).

Tematiska möten med minst åtta föräldrar under minst två timmar (120 minuter).

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal tematiska möten med minst åtta föräldrar under minst två timmar (120 minuter).

3 872

20.  Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

Block med 30 timmars extern mentorsverksamhet/coachning till en grupp med mellan tre och åtta pedagoger.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal block med 30 timmars mentorsverksamhet/coachning till en grupp med mellan tre och åtta pedagoger.

31 191

21.  Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

Utbildningscykel med 15 timmars strukturerat arbetsplatsbesök av en pedagog.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal genomförda utbildningscykler om 15 timmar per pedagog som gör ett strukturerat besök hos en annan pedagog i en annan skola.

4 505

22.  Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

Utbildningscykel med tio timmars ömsesidigt samarbete i en grupp med minst tre pedagoger.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal genomförda utbildningscykler om tio timmar för en grupp med minst tre pedagoger.

8 456

23.  Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

2,75 timmar lång tandemlektion (10).

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader.

Antal genomförda tandemlektioner.

815

24.  Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

Cykel om 19 timmars ömsesidigt samarbete och inlärning med en expert och två pedagoger.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal genomförda cykler om 19 timmar med en expert och två andra pedagoger.

5 637

25.  Yrkesvägledning vid skolor och samarbete mellan skolor och arbetsgivare inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

0,1 heltidsekvivalent per månad för en yrkesvägledare och/eller samordnare för samarbete mellan skolor och arbetsgivare.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal arbetade 0,1 heltidsekvivalenter per månad.

4 942

26.  Kompetensutveckling för pedagoger vid skolor och utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

Utbildningscykel med 8,5 timmars strukturerat arbetsplatsbesök av en pedagog och en mentor.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal genomförda utbildningscykler om 8,5 timmar per strukturerat besök vid en skola, ett företag eller en utbildningsinstitution.

2 395

27.  Kompetensutveckling för pedagoger inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001) och insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001).

Utbildningscykel om 3,75 timmar eller 4 utbildningscykler om 3,75 timmar med en pedagog och en expert inom informations- och kommunikationstekni.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal genomförda utbildningscykler om 3,75 timmar med en pedagog och en expert inom informations- och kommunikationsteknik.

En utbildningscykel: 1 103

Fyra utbildningscykler: 4 412

28.  Utbytesprogram för forskare inom insatsområde 2 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

Mobilitetsperiodens längd i månader per forskare.

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

Antal månaders mobilitet per forskare.

Delar

Belopp (11) (euro)

Bidrag till levnadsomkostnader (för forskare som kommer till Tjeckien)

Unga forskare

2 674

 

Erfarna forskare

3 990

Bidragen till levnadsomkostnader för forskare från Tjeckien som åker utomlands (utåtriktad rörlighet) ska beräknas genom att multiplicera beloppen för utländska forskare som kommer till Tjeckien (inåtriktad rörlighet) med relevant korrektionskoefficient som anges i punkt 3 nedan, beroende på destinationsland.

Flyttbidrag

600

Familjetillägg

500

Kostnader för forskning, utbildning och nätverksbyggande

800

Förvaltningskostnader och indirekta kostnader

650

29.  Stöd till elever med ett annat modersmål, lärare eller föräldrar genom hjälp av en person som arbetar med interkulturell verksamhet eller en tvåspråkig assistent inom insatsområde 4 i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001).

1)  Arbetade 0,1 heltidsekvivalenter per månad för en person som arbetar med interkulturell verksamhet (12) eller en tvåspråkig assistent.

2)  En timmes (60 minuters) arbete för en person som arbetar med interkulturell verksamhet (13).

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

1)  Antal arbetade 0,1 heltidsekvivalenter för en person som arbetar med interkulturell verksamhet eller en tvåspråkig assistent per månad.

2)  Antal arbetade timmar för en person som arbetar med interkulturell verksamhet.

1)  Person som arbetar med interkulturell verksamhet: 5 373

Tvåspråkig assistent: 4 464

2)  Person som arbetar med interkulturell verksamhet: 308

30.  Transnationella mobilitetsprojekt för utbildning av utbildningspersonal inom insatsområde 4, Utbildning och lärande och främjande av sysselsättning, i det operativa programmet Prag som tillväxtpol (2014CZ16M2OP001).

En fyradagars praktikplats för utbildningspersonal vid en skola i en annan europeisk stat, bestående av minst 24 timmars utbildningsverksamhet.

Alla stödberättigande kostnader för insatsen, vilka utgörs av följande:

1)  Lön till deltagarna.

2)  Kostnader för att anordna praktikplatsen vid värdskolan och den skola från vilken deltagarna kommer.

3)  Resekostnader och kostnader för uppehälle.

Antal fyradagars praktikplatser med deltagande av utbildningspersonal vid en skola i en annan europeisk stat.

1)  5 087

2)  350 euro

3)  Till dessa belopp för varje fyradagars praktikplats kan ett belopp per deltagare för resekostnader och kostnader för uppehälle läggas till enligt följande:

Resekostnader beroende på avstånd, enligt följande (14):

Belopp

10–99 km:

20 euro

100–499 km:

180 euro

500–1 999 km:

275 euro

2 000–2 999 km:

360 euro

3 000–3 999 km:

530 euro

4 000–7 999 km:

820 euro

8 000 km eller mer:

1 300 euro

Kostnader för uppehälle beroende på land, enligt följande:

Belopp

Danmark, Irland, Norge, Sverige, Förenade kungariket

448 euro

Belgien, Bulgarien, Grekland, Frankrike, Italien, Cypern, Luxemburg, Ungern, Österrike, Polen, Rumänien, Finland,

392 euro

Tyskland, Spanien, Lettland, Malta, Portugal, Slovakien,

336 euro

Estland, Kroatien, Litauen, Slovenien

280 euro

31.  Utveckling av färdigheter inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) för elever och personal vid skolor/utbildningsinstitutioner inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

45 minuter lång lektion i vilken IKT-verktyg används, med minst tio elever av vilka minst tre riskerar att misslyckas med sin skolgång.

Alla stödberättigande kostnader för insatsen, inklusive direkta kostnader för IKT och direkta personalkostnader.

Antal 45 minuter långa lektioner med minst tio elever av vilka minst tre riskerar att misslyckas med sin skolgång.

2 000

32.  Kompetensutveckling för pedagoger inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001).

Projektdag bestående av samarbetsundervisning av pedagoger och en extern expert.

Alla stödberättigande kostnader, inklusive resekostnader och direkta personalkostnader.

Antal projektdagar med samarbetsundervisning, som uppfyller följande krav:

— De består av fyra 45 minuter långa lektioner med undervisning utanför ordinarie studiemiljö.

— Undervisning ges till en grupp med minst tio studenter, varav minst tre riskerar att misslyckas med sin skolgång, och kompletteras med gemensamma förberedelser och gemensam diskussion i minst 60 minuter.

6 477

33.  Utbildning av utbildningspersonal genom transnationell rörlighet inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Utbildning för en lärare eller lärarkandidat vid en skola i en annan EU-medlemsstat eller ett icke-EU-land utanför Erasmus+-programmet, bestående av sex timmar specifika aktiviteter

Alla stödberättigande kostnader, inklusive resekostnader och direkta personalkostnader.

1)  Löner för deltagande lärare

2)  Kostnader vid värdskolan och den utsändande skolan för att organisera

3)  Kostnader för resor och uppehälle

Antal kurser för utbildningspersonal vid skolor i ett annat EU-land eller ett icke-EU-land utanför Erasmus+-programmet.

En kurs kan bestå av en eller flera utbildningsdagar med sex timmar specifika aktiviteter

1)  1 388 tjeckisk koruna (per dag)

2)  350 euro (per kurs)

3)  Kostnader för resor och uppehälle

Resekostnader per tur och returresa beroende på avstånd, enligt följande (15):

Belopp

0–99 km:

20 euro

100–499 km:

180 euro

500–1 999 km:

275 euro

2 000–2 999 km:

360 euro

3 000–3 999 km:

530 euro

4 000–7 999 km:

820 euro

8 000 km eller mer:

1 300 euro

Kostnader för uppehälle beroende på land och antal dagar, enligt följande:

Belopp

Danmark, Irland, Norge, Sverige, Norge, Sverige, Förenade kungariket, Finland, Luxemburg, Island, Liechtenstein:

153 euro per dag (1–14 dagar), 107 euro (15–60 dagar).

Nederländerna, Österrike, Belgien, Frankrike Tyskland, Italien, Spanien, Cypern, Grekland, Malta, Portugal:

136 euro per dag (1–14 dagar), 95 euro (15–60 dagar).

Slovenien, Estland, Lettland, Kroatien, Slovakien, Litauen, Turkiet, Ungern, Polen, Rumänien, Bulgarien, Nordmakedonien

119 euro per dag (1–14 dagar), 83 euro (15–60 dagar).

34.  Samarbete mellan forskningsorganisationer och andra enheter inom insatsområde 2 i det operativa programmet Forskningz, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Praktik och praktisk utbildning i forskningsorganisationer och samarbete mellan forskningsorganisationer i samband med detta

Alla stödberättigande kostnader, inklusive resekostnader och direkta personalkostnader.

Antal manarbetsdagar i forskningsorganisationer utomlands (utåtriktad rörlighet) eller i tjeckiska forskningsorganisationer (inåtriktad rörlighet)

219 euro för inåtriktad rörlighet

219 euro x relevant korrektionskoefficient (se tabell under punkt 3) för utåtriktad rörlighet

35.  Kompetensutveckling för utbildare i informella utbildningsorganisationer inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Tillhandahållande av strukturerat arbetsplatsbesök för en utbildningscykel på 20 timmar

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal utbildningscykler med strukturerat arbetsplatsbesök som tillhandahålls av anställda eller volontärer

1) 5 262 CZK tjeckisk koruna (experten är anställd)

2) 3 070 CZK tjeckisk koruna (experten är volontär)

36.  Kompetensutveckling för utbildare i informella utbildningsorganisationer inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Tillhandahållande av tandemutbildningscykel på nio timmar

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal tandemutbildningscykler på nio timmar som tillhandahålls av anställda eller volontärer

1) 2 499 tjeckisk koruna (experten är anställd)

2) 1 184 tjeckisk koruna (experten är volontär)

37.  Kompetensutveckling för utbildare genom strukturerad utbildning i informella utbildningsorganisationer inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Tillhandahållande av utbildning i ackrediterade strukturerade kurser

1)  Alla stödberättigande kostnader, inklusive direkta kostnader för att tillhandahålla utbildningen samt måltidskostnader

2)  Alla stödberättigande kostnader, inklusive direkta kostnader för att tillhandahålla utbildningen samt måltidskostnader + resekostnader

(1)  Antal kurstimmar per deltagare

(2)  Antal kurstimmar per deltagare som omfattas av resekostnader (enkel resa minst 10 km)

(1)  200,50 tjeckisk koruna

(2)  200,50 CZK 2,50 euro

38.  Kompetensutveckling för utbildare i informella utbildningsorganisationer inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Cykel om 22 timmars ömsesidigt samarbete och inlärning med en expert och två utbildare.

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antalet genomförda cykler om 22 timmar med en expert och två andra utbildare.

1)  6 227 tjeckisk koruna (experten är anställd)

2)  2 719 tjeckisk koruna (experten är volontär)

39.  Kompetensutveckling för utbildare i informella utbildningsorganisationer inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Projektdag på minst fyra timmar bestående av samarbetsundervisning av utbildare och en extern expert

Alla stödberättigande kostnader, inklusive resekostnader, personalkostnader och indirekta kostnader.

Antal genomförda projektdagar för minst tio studenter minst 10 km från organisationens huvudsäte

246 euro

40.  En informell utbildningsorganisations tillhandahållande av aktiviteter utanför läroplanen för barn/elever som riskerar att misslyckas med sin skolgång inom insatsområde 3 i det operativa programmet Forskning, utveckling och utbildning (2014CZ05M2OP001)

Tillhandahållande av aktiviteter utanför läroplanen i sammanlagt 24 timmar.

Alla stödberättigande kostnader, exklusive direkta personalkostnader

Antal block med 24 timmar genomförda aktiviteter utanför läroplanen.

6 315 tjeckisk koruna

(1)   För enhetskostnaderna 1–5 ska de kostnadskategorier som tas upp täcka alla kostnader i samband med den berörda insatsen, utom för insatstyperna 1 och 2, som också får inbegripa andra kostnadskategorier.

(2)   Med detta avses en ny plats i den nya barnomsorgsinrättningens mottagningskapacitet i enlighet med nationella bestämmelser, och där det kan styrkas att utrustning finns för varje ny plats.

(3)   Med en barngrupp avses en barngrupp som registrerats som sådan i enlighet med nationell lagstiftning om tillhandahållande av barnomsorg i en barngrupp.

(4)   Med detta avses en plats vid en befintlig inrättning som nyligen registrerats som en barngrupp i enlighet med nationell lagstiftning och som ingår i den gruppens officiella kapacitet, och där det kan styrkas att utrustning finns för varje plats.

(5)   Beläggningsgraden definieras som antalet närvarande barn vid barnomsorgsinrättningen per halvdag under sex månader, dividerat med inrättningens maximala kapacitet per halvdag under sex månader, multiplicerat med 100.

(6)   Detta belopp betalas ut för varje procentenhet av beläggning per plats upp till högst 75 procentenheter under en period av sex månader. Om beläggningsgraden är lägre än 20 % utbetalas ingen ersättning.

(7)   Beläggningsgraden definieras som antalet närvarande barn vid barnomsorgsinrättningen per halvdag under sex månader, dividerat med inrättningens maximala kapacitet per halvdag under sex månader, multiplicerat med 100.

(8)   Detta belopp betalas ut för varje procentenhet av beläggning per plats upp till högst 75 procentenheter under en period av sex månader. Om beläggningsgraden är lägre än 20 % utbetalas ingen ersättning.

(9)   Intern utbildning är utbildning som tillhandahålls av en intern handledare.

(10)   Under en tandemlektion samarbetar två pedagoger i syfte att utvecklas yrkesmässigt genom att gemensamt planera, genomföra och diskutera undervisningsmetoder för en klass.

(11)   Det totala beloppet per deltagare kommer att bero på de olika mobilitetsperiodernas utformning och tillämpligheten för varje del som fastställs.

(12)   Denna indikator kommer att användas för personer som arbetar med interkulturell verksamhet eller tvåspråkiga assistenter som är direkt anställda på heltid eller deltid av skolan.

(13)   Denna indikator ska användas för externa personer som arbetar med interkulturell verksamhet och som har anställts av skolan för att tillhandahålla tjänster på timbasis.

(14)   Baserat på reseavstånd per deltagare. Reseavstånd ska beräknas med hjälp av den avståndsberäknare som stöds av Europeiska kommissionen – http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sv

(15)   Baserat på reseavstånd per deltagare. Reseavstånd ska beräknas med hjälp av den avståndsberäknare som stöds av Europeiska kommissionen – http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sv

2.    Justering av beloppen

Beloppen för enhetskostnaderna 6–11 kan justeras genom att den ursprungliga minimilönen ändras i den beräkningsmetod som inbegriper minimilön, kostnad för att tillhandahålla utbildningen och indirekta kostnader.

Beloppet för enhetskostnad 12 kan justeras genom att de ursprungliga direkta personalkostnaderna, inklusive social- och sjukförsäkringsavgifter, och/eller deltagarnas löner, inklusive social- och sjukförsäkringsavgifter, ändras i den beräkningsmetod som inbegriper direkta personalkostnader, inklusive social- och sjukförsäkringsavgifter, och/eller löner till deltagarna, inklusive social- och sjukförsäkringsavgifter.

Beloppen för enhetskostnaderna 13–17, 19–27 och 29 kan justeras genom att de ursprungliga direkta personalkostnaderna, inklusive social- och sjukförsäkringsavgifter, ändras i den beräkningsmetod som inbegriper direkta personalkostnader, inklusive social- och sjukförsäkringsavgifter, plus indirekta kostnader.

Beloppen för enhetskostnad 18 kan justeras genom att lönerna till deltagarna, inklusive social- och sjukförsäkringsavgifter, ändras i den beräkningsmetod som inbegriper kostnader för att tillhandahålla utbildningen plus löner till deltagarna, inklusive social- och sjukförsäkringsavgifter, plus indirekta kostnader.

Beloppen för enhetskostnad 28 kan justeras genom att ändra beloppen för bidraget till levnadsomkostnader, flyttbidraget, familjetillägget, kostnaderna för forskning, utbildning och nätverksbyggande samt förvaltningskostnaderna och de indirekta kostnaderna.

Beloppet för enhetskostnad 30 kan justeras genom att de ursprungliga direkta personalkostnaderna, inklusive social- och sjukförsäkringsavgifter, kostnader för att anordna praktikplatser vid värdskolan och den skola från vilken deltagarna kommer samt resekostnader och kostnader för uppehälle, ändras i den beräkningsmetod som inbegriper direkta personalkostnader inklusive social- och sjukförsäkringsavgifter, kostnader för att anordna praktikplatser vid värdskolan och den skola från vilken deltagarna kommer samt resekostnader och kostnader för uppehälle.

Beloppet för enhetskostnad 32 kan justeras genom att beloppet för resekostnader ändras i den beräkningsmetod som inbegriper direkta resekostnader, plus direkta personalkostnader, plus indirekta kostnader.

Justeringarna kommer att grundas på de uppdaterade uppgifterna enligt följande:

— 
När det gäller minimilön: ändringar av minimilön enligt regeringsdekret nr 567/2006 Sb.
— 
När det gäller socialförsäkringsavgifter: ändringar av arbetsgivarnas avgifter till socialförsäkringssystemet genom lag nr 589/1992 Sb om social trygghet.
— 
När det gäller sjukförsäkringsavgifter: ändringar av arbetsgivaravgifter till sjukförsäkringssystemet genom lag nr 592/1992 Sb om avgifter för sjukförsäkring.
— 
När det gäller genomsnittslöner som underlag för att fastställa löner/personalkostnader: ändringar av de senast publicerade årliga uppgifterna för berörda kategorier i informationssystemet för genomsnittsinkomster (www.ISPV.cz).
— 
När det gäller bidrag till levnadsomkostnader, flyttbidrag, familjetillägg, kostnader för forskning, utbildning och nätverksbyggande samt förvaltningskostnader och indirekta kostnader: ändringar av belopp för Horisont 2020 – Marie Skłodowska-Curie-åtgärden, enligt https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
— 
När det gäller resekostnader, kostnader för uppehälle och organisatoriska kostnader enligt enhetskostnad 30: ändringar av beloppen för resekostnader och organisatoriska kostnader samt stöd till enskilda personer som fastställts av Europeiska kommissionen för programområde 1 (mobilitetsprojekt) inom programmet Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/).
— 
När det gäller resekostnader enligt enhetskostnad 32: ändringar av beloppen för resekostnader mellan 10 och 99 kilometer som anges i avståndsberäknaren för programmet Erasmus+ (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_sv).

3.    Tabell över koefficienter för forskare som reser utomlands (utåtriktad rörlighet) och samarbete mellan forskningsorganisationer

3.A    För samarbete mellan forskningsorganisationerKorrigeringskoefficient för Marie Skłodowska-Curie-åtgärder, värde (1)

Korrigeringskoefficient (2)

Belopp – en mandag

0,48–0,799

0,75

164,25 euro

0,8–0,999

0,875

191,63 euro

1,00–1,52

1

219 euro

(1)   Korrigeringskoefficient för Marie Skłodowska-Curie-åtgärder 2018–2020.

(2)   Korrigeringskoefficient för utbytesprogram baserade på Erasmus.

3.B    Tabell över koefficienter för forskare som reser utomlands

(MSCA-korrektionskoefficient)Land

Korrigeringskoefficientens belopp

Albanien

0,799

Algeriet

0,905

Angola

1,567

Argentina

0,802

Armenien

0,922

Australien

1,277

Österrike

1,305

Azerbajdzjan

1,080

Bangladesh

0,747

Barbados

1,376

Vitryssland

0,728

Belgien

1,223

Belize

0,942

Benin

1,186

Bermuda

1,853

Bolivia

0,826

Bosnien och Hercegovina

0,844

Botswana

0,632

Brasilien

1,197

Bulgarien

0,758

Burkina Faso

1,181

Burundi

0,907

Kambodja

0,911

Kamerun

1,174

Kanada

1,074

Kap Verde

0,877

Centralafrikanska republiken

1,328

Colombia

0,953

Komorerna

0,845

Costa Rica

1,004

Kroatien

1,026

Kuba

0,961

Cypern

1,010

Tjeckien

1,000

Republiken Kongo

1,680

Danmark

1,651

Djibouti

1,058

Dominikanska republiken

0,769

Östtimor

1,093

Ecuador

0,923

Egypten

0,708

Eritrea

1,210

Estland

0,971

Etiopien

1,040

Färöarna

1,651

Fiji

0,838

Finland

1,477

Frankrike

1,415

Gabon

1,318

Gambia

0,844

Georgien

0,921

Tyskland

1,186

Ghana

0,784

Förenade kungariket

1,710

Grekland

1,085

Guatemala

1,010

Guinea

0,901

Guinea-Bissau

1,181

Guyana

0,761

Haiti

1,157

Honduras

0,898

Hongkong

1,228

Ungern

0,947

Tchad

1,441

Chile

0,720

Kina

1,121

Island

1,410

Indien

0,775

Indonesien

0,854

Irland

1,414

Israel

1,298

Italien

1,277

Elfenbenskusten

1,202

Jamaica

1,125

Japan

1,290

Jordanien

1,058

Kazakstan

1,002

Kenya

0,997

Kirgizistan

0,982

Laos

1,091

Lettland

0,950

Libanon

1,055

Lesotho

0,591

Liberia

1,359

Libyen

0,704

Liechtenstein

1,482

Litauen

0,887

Luxemburg

1,223

Nordmakedonien

0,734

Madagaskar

1,052

Malawi

0,831

Malaysia

0,841

Mali

1,155

Malta

1,032

Mauretanien

0,764

Mauritius

0,910

Mexiko

0,821

Montenegro

0,793

Marocko

0,922

Moçambique

0,874

Myanmar/Burma

0,801

Namibia

0,751

Nepal

0,942

Nederländerna

1,320

Nya Kaledonien

1,433

Nya Zeeland

1,220

Nicaragua

0,691

Niger

1,037

Nigeria

1,132

Norge

1,597

Pakistan

0,635

Palestinska territorierna

1,355

Panama

0,773

Papua Nya Guinea

1,241

Paraguay

0,844

Peru

0,981

Filippinerna

0,898

Polen

0,923

Portugal

1,030

Moldavien

0,758

Republiken Serbien

0,823

Republiken Kongo

1,475

Rumänien

0,841

Ryssland

1,290

Rwanda

1,009

El Salvador

0,851

Samoa

1,015

Saudiarabien

0,988

Senegal

1,158

Sierra Leone

1,306

Singapore

1,382

Slovakien

0,983

Slovenien

1,053

Salomonöarna

1,314

Republiken Sydafrika

0,621

Sydkorea

1,194

Spanien

1,167

Sri Lanka

0,855

Sudan

1,219

Surinam

0,685

Swaziland

0,654

Sverige

1,490

Schweiz

1,482

Syrien

0,994

Taiwan

1,011

Tadzjikistan

0,761

Tanzania

0,800

Thailand

0,876

Togo

1,032

Tonga

1,040

Trinidad och Tobago

0,991

Tunisien

0,826

Turkiet

1,004

Turkmenistan

0,775

Uganda

0,862

Ukraina

0,866

Förenade Arabemiraten

1,119

Uruguay

1,031

Förenta staterna

1,212

Uzbekistan

0,813

Vanuatu

1,321

Venezuela

1,103

Vietnam

0,652

Jemen

0,992

Zambia

0,947

Zimbabwe

1,123

▼M1
BILAGA IV

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter baserade på standardiserade skalor för enhetskostnader i Belgien

1.    Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnaderTyp av insats

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorn

Belopp

(euro)

1.  Individuell yrkesutbildning (IBO) som stöds inom insatsområde 1 (investeringsprioritering 8.1) eller insatsområde 3 (investeringsprioritering 9.1) i det operativa programmet för ESF

(2014BE05SFOP002)

Deltagare som fullgjort den individuella yrkesutbildningen (IBO)

Alla kategorier av stödberättigande kostnader för den individuella yrkesutbildningen (IBO)

Antal deltagare med en (eller flera) individuella yrkesutbildningar (registrerade med ett unikt avtalsnummer i webbapplikationen för individuella yrkesutbildningar), dvs. deltagare

— som även deltagit i en IBO-vägledning (registrerad med ett unikt löpnummer i MLP-kundakten), och

— som avslutat den individuella yrkesutbildningen (enligt registreringen i webbapplikationen för individuella yrkesutbildningar) under kalenderåret, och

— och som har arbetat (som anställd eller egenföretagare) inom tre månader från dagen för den (sist avslutade) individuella yrkesutbildningen.

1 439,55  (1)

2.  Yrkesutbildning (VDAB) som stöds inom insatsområde 1 (investeringsprioritering 8.1) eller insatsområde 3 (investeringsprioritering 9.1) i det operativa programmet för ESF

(2014BE05SFOP002)

Deltagare som fullgjort yrkesutbildningen

Alla kategorier av stödberättigande kostnader för yrkesutbildningen

Antal deltagare med en (eller flera) yrkesutbildningar (registrerade med ett unikt löpnummer i MPL-kundakten), dvs. deltagare

— som har avslutat yrkesutbildningen (och registrerats i MPL-kundakten) under kalenderåret, och

— som enligt uppgifter i Dimona och RSVZ arbetar (som anställd eller egenföretagare) inom tre månader från den (senast avslutade) utbildningen (2).

8 465,80  (1)

(1)   I tillämpliga fall ska detta belopp minskas med det stöd som beviljas från andra europeiska struktur- och investeringsfonder och andra unionsinstrument.

(2)   Utbildningarna i avsnitten ”målgruppsspecifika utvecklingsvägar” och ”språkstöd” anses inte vara relevanta.

2.    Justering av beloppen

Ej tillämpligt

▼M8
BILAGA V

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter på grundval av standardiserade skalor för enhetskostnader och enhetsbelopp till Malta

1.    Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnaderTyp av insatser

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorerna

Belopp

(i euro)

1.  Sysselsättningsstöd (program A2E) inom insatsområde 1 i det operativa programmet II för ESF – Investera i humankapital för att skapa fler möjligheter och främja välfärd i samhället (2014MT05SFOP001)

Utbetalat sysselsättningsstöd per vecka till arbetstagare med sämre förutsättningar, kraftigt sämre förutsättningar eller funktionsnedsättning (1)

Alla kostnader för sysselsättningsstödet

Antal arbetade veckor per arbetstagare

1.  Arbetstagare med sämre förutsättningar: 85 euro per vecka i högst 52 veckor

2.  Arbetstagare med kraftigt sämre förutsättningar: 85 euro per vecka i högst 104 veckor

3.  Arbetstagare med funktionsnedsättning: 125 euro per vecka i högst 156 veckor

2.  Utbildningsstöd (programmet Investera i kompetens) till företag inom den privata sektorn inom insatsområde 3 i det operativa programmet II för ESF – Investera i humankapital för att skapa fler möjligheter och främja välfärd i samhället (2014MT05SFOP001).

Deltagande i en timmes ackrediterad eller icke ackrediterad extern utbildning

Direkta kostnader för att tillhandahålla den externa utbildningen

Antal kurstimmar per deltagare

25

3.  Utbildningsstöd (programmet Investera i kompetens) till företag inom den privata sektorn inom insatsområde 3 i det operativa programmet II för ESF – Investera i humankapital för att skapa fler möjligheter och främja välfärd i samhället (2014MT05SFOP001).

Tillhandahållande av en timmes ackrediterad eller icke ackrediterad intern utbildning

Lönekostnad för internutbildare

Antal tillhandahållna kurstimmar per utbildare

4,90

4.  Utbildningsstöd (programmet Investera i kompetens) till företag inom den privata sektorn inom insatsområde 3 i det operativa programmet II för ESF – Investera i humankapital för att skapa fler möjligheter och främja välfärd i samhället (2014MT05SFOP001).

Deltagande i en timmes ackrediterad eller icke ackrediterad intern eller extern utbildning

Lönekostnad för deltagare

Antal kurstimmar per deltagare

4,90

5.  Utbildning och arbetspraktik inom ungdomsgarantin, insatsområde 1, investeringsprioritering 8ii i operativt program 2014MT05SFOP001

1)  Profilering av ungdomar under 25 år (klassificerade som ungdomar som varken arbetar eller studerar) inom ungdomsgarantin

2)  Ungdomar under 25 år (klassificerade som ungdomar som varken arbetar eller studerar) som har slutfört en utbildning inom ungdomsgarantin

3)  En timme sakkunnigt stöd till ungdomar under 25 år.

4)  Ersättningar till deltagare under 25 år (klassificerade som ungdomar som varken arbetar eller studerar) som har slutfört ungdomsgarantiprogrammet

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

1)  Antal ungdomar under 25 år för vilka en profileringsrapport gjorts och för vilka man bekräftat att det finns deltagaruppgifter i enlighet med bilaga I till förordning (EU) 1304/2013.

2)  Antal ungdomar under 25 år som fortsätter till nästa fas av ungdomsgarantin (dvs. arbetsexponering eller vuxenutbildning)

3)  Antal timmars sakkunnigt stöd till ungdomar under 25 år per deltagare

4)  Antal ungdomar under 25 år som har slutfört programmet för arbetsexponering eller vuxenutbildning och har fått ett intyg på slutförd utbildning

1)  2 601,50

2)  2 128,50

3)  50

4)  1 398

6.  It-utbildning inom ungdomsgarantin, insatsområde 1, investeringsprioritering 8ii i operativt program 2014MT05SFOP001

Ungdomar under 25 år som får utbildning på nivå 2 av de IKT-kurser som ges sommartid inom Maltas ram för kvalifikationer (2).

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

1)  Antal ungdomar som är anmälda till nivå 2 av en IKT-kurs som ges sommartid inom Maltas ram för kvalifikationer

2)  Antal ungdomar som har fått ett intyg på närvaro eller slutförd utbildning för nivå 2 av en IKT-kurs som ges sommartid inom Maltas ram för kvalifikationer

1)  416

2)  318

7.  It-utbildning (europeiska datakörkortet) på nivå 3 av Maltas ram för kvalifikationer, insatsområde 1, investeringsprioritering 8ii i operativt program 2014MT05SFOP001.

Ungdomar under 25 år som får utbildning på nivå 3 av standardkursen för det europeiska datakörkortet inom Maltas ram för kvalifikationer (3)

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

1)  Antal ungdomar som är anmälda till nivå 3 av standardkursen för det europeiska datakörkortet inom Maltas ram för kvalifikationer

2)  Antal ungdomar som har fått ett intyg på närvaro eller slutförd utbildning för nivå 3 av standardkursen för det europeiska datakörkortet inom Maltas ram för kvalifikationer

1)  226,50

2)  528,50

8.  Förebyggande klasser för Maltas högskola för konst, vetenskap och teknik inom ungdomsgarantin, insatsområde 1, investeringsprioritering 8ii i operativt program 2014MT05SFOP001.

Ungdomar under 25 år som deltar i förebyggande klasser på Maltas högskola för konst, vetenskap och teknik

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

1)  Antal ungdomar som är anmälda till en förebyggande klass på Maltas högskola för konst, vetenskap och teknik

2)  Antal ungdomar gör om examensprovet på Maltas högskola för konst, vetenskap och teknik

3)  Antal ungdomar som klarat kursen på Maltas högskola för konst, vetenskap och teknik efter att gjort om examensprovet i september det året eller som har uppnått fullständig kvalifikation i slutet av utbildningen

1)  62,10

2)  113,85

3)  31,05

9.  Förebyggande klasser för att få intyg på gymnasieutbildning (Secondary Education Certificate) inom ungdomsgarantin, insatsområde 1, investeringsprioritering 8ii i operativt program 2014MT05SFOP001

Ungdomar under 25 år som deltar i förebyggande klasser på Maltas idrottshögskola

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

1)  Antal ungdomar som har anmält sig för att ta om examen på Maltas idrottshögskola

2)  Antal ungdomar som tar om examen på Maltas idrottshögskola

3)  Antal ungdomar som har förbättrat sitt examensresultat på Maltas idrottshögskola jämfört med föregående examen

1)  38,10

2)  69,85

3)  19,05

10.  Tillhandahållande av stipendier på högskolenivå till olika målgrupper på nivå 7 av den europeiska ramen för kvalifikationer (EQF L 7) inom insatsområde 3 (investeringsprioriteringar 10ii och 10iii) och 4 (investeringsprioritering 11i) i operativt program 2014MT05SFOP001.

Deltagare som genomgår studieprogram på nivå 7 av den europeiska ramen för kvalifikationer och som erhåller en kvalifikation eller certifiering efter avslutad utbildning

Kursavgifter

Antal erhållna ECTS (4)-poäng × 0,95 för vilka ett preliminärt utdrag uppvisas

Antal erhållna ECTS-poäng × 0,05 för vilka ett ackrediteringsintyg eller ett definitivt utdrag uppvisas

För studieprogram i Malta

58

För studieprogram i andra länder och för gemensamma studieprogram

100

(1)   Enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 187, 26.6.2014, s. 1).

(2)   https://ncfhe.gov.mt/en/Pages/MQF.aspx

(3)   http://ecdl.org

(4)   Europeiska systemet för överföring av studiemeriter - https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_sv

2.    Justering av beloppen

Enhetskostnad 1 kan justeras genom att ändra den ursprungliga minimilönen och/eller lagstadgade bonusen och/eller veckovisa ersättningen och/eller socialförsäkringsavgifterna i den beräkningsmetod som inbegriper det lägsta beloppet per vecka av den nationella minimilönen för ett visst år, den lagstadgade bonusen, veckovisa ersättningen och socialförsäkringsavgifterna, och sedan dela resultatet med 2.

Enhetskostnad 2 kan justeras genom att tillämpa den årliga inflationstakten på respektive belopp. Från 2017 kan detta göras för ett givet år N genom att tillämpa inflationstakten för år N-1 som offentliggörs av Maltas nationella statistikkontor på: https://nso.gov.mt/en/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx

Enhetskostnaderna 3–4 kan justeras genom att den ursprungliga nationella minimilönen för personer som är 18 år eller äldre och/eller den lagstadgade bonusen och/eller den veckovisa ersättningen och/eller socialförsäkringsavgifterna ändras i den beräkningsmetod som inbegriper timlönen av den nationella minimilönen för ett visst år för personer som är 18 år eller äldre, den lagstadgade bonusen, den veckovisa ersättningen och socialförsäkringsavgifterna.

Justeringarna kommer att grundas på de uppdaterade uppgifterna enligt följande:

— 
Den nationella minimilönen fastställs i sekundärlagstiftning 452.71 (National Minimum Wage Standing Order).
— 
De lagstadgade bonusbeloppen, veckovisa ersättningarna och socialförsäkringsavgifterna framgår av kapitel 452 i den maltesiska lagen om sysselsättning och relationer på arbetsmarknaden (Employment and Industrial relations Act).

Enhetskostnaderna 5–9 kan justeras i enlighet med inflationskostnaden på nationell nivå för det relevanta året då den aktuella insatsen genomförs. De årliga inflationstakterna offentliggörs av det nationella statistikkontoret och finns på: https://nso.gov.mt/en/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx

Enhetskostnad 10 kommer att justeras i enlighet med inflationen i det land där kursen genomförs. För som tilldelas av ett organ som inte är baserat i Malta och för gemensamma studieprogram kommer ett genomsnitt av inflationstakterna vid tidpunkten att tillämpas.

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00118&plugin=1

3.    Fastställande av enhetsbeloppTyp av insatser

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorerna

Belopp

(i euro)

Alla insatser i det operativa programmet 2014MT05SFOP001

Nya totala utgifter som ingår i en betalningsansökan (dvs. totala stödberättigande utgifter som ingår i en betalningsansökan som hittills inte har beaktats för beräkning av en delbetalning på 100 000 euro) för att täcka indirekta kostnader.

Indirekta kostnader

Delbetalningar på 100 000 euro i nya totala utgifter per grupp (1) av insatser som ingår i en betalningsansökan till Europeiska kommissionen.

Se punkt 4.

(1)   Insatserna grupperas efter typ av stödmottagare och projektstorlek. Insatser med en sammanlagd projektbudget, enligt överenskommelsen vid undertecknandet av det ursprungliga bidragsavtalet, på under 750 000 euro är små insatser, insatser på 750 000–3 000 000 euro är medelstora insatser och insatser på 3 000 000 euro eller mer är stora insatser.

4.    BeloppTyp av enhet

Offentligt organ

Ministerium/departement

Icke-statliga organisationer

Offentlig arbetsförmedling

Projektstorlek

Stor

8 000 euro

8 000 euro

/

25 000 euro

Medelstor

25 000 euro

25 000 euro

/

25 000 euro

Liten

25 000 euro

25 000 euro

25 000 euro

25 000 euro

5.    Justering av beloppen

Ej tillämpligt.
BILAGA VI

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter baserade på standardiserade skalor för enhetskostnader i Italien

1.    Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnaderTyp av insatser

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorerna

Belopp

(i euro)

1.  Åtgärd 1.B i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser (1):

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017

— POR Calabria 2014IT16M2OP006

— POR Campania 2014IT05SFOP020

— POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003

— POR Friuli-Venezia Giulia 2014IT05SFOP004

— POR Lazio 2014IT05SFOP005

— POR Liguria 2014IT05SFOP006

— POR Molise 2014IT16M2OP001

— POR Piemonte 2014IT05SFOP013

— POR Puglia 2014IT16M2OP002

— POR Sardegna 2014IT05SFOP021

— POR Sicilia 2014IT05SFOP014

— PO Trento 2014IT05SFOP018

— POR Umbria 2014IT05SFOP010

— POR Valle D’Aosta 2014IT05SFOP011

— PON SPAO 2014IT05SFOP002

— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

— PON Inclusione 2014IT05SFOP001

— POR Lombardia FSE 2014IT05SFOP007

Timtaxa för stöd på första vägledningsnivån

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader.

Antal timmars stöd på första vägledningsnivån

34,00

2.  Åtgärd 1.C i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser (2):

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017

— POR Calabria 2014IT16M2OP006

— POR Campania 2014IT05SFOP020

— POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003

— POR Friuli-Venezia Giulia 2014IT05SFOP004

— POR Lazio 2014IT05SFOP005

— POR Liguria 2014IT05SFOP006

— POR Molise 2014IT16M2OP001

— POR Piemonte 2014IT05SFOP013

— POR Puglia 2014IT16M2OP002

— POR Sardegna 2014IT05SFOP021

— POR Sicilia 2014IT05SFOP014

— PO Trento 2014IT05SFOP018

— POR Umbria 2014IT05SFOP010

— POR Valle D’Aosta 2014IT05SFOP011

— PON SPAO 2014IT05SFOP002

— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

— PON Inclusione 2014IT05SFOP001

— POR Lombardia FSE 2014IT05SFOP007

Timtaxa för specialiststöd eller stöd på andra vägledningsnivån

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal timmars specialiststöd eller stöd på andra vägledningsnivån

35,50

3.  Åtgärd 2.A, 2.B, 4.A, 4.C och 7.1 i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser (3) inom:

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017

— POR Calabria 2014IT16M2OP006

— POR Campania 2014IT05SFOP020

— POR Lazio 2014IT05SFOP005

— POR Liguria 2014IT05SFOP006

— POR Molise 2014IT16M2OP001

— POR Puglia 2014IT16M2OP002

— POR Sardegna 2014IT05SFOP021

— POR Sicilia 2014IT05SFOP014

— POR Valle D’Aosta 2014IT05SFOP011

— PON SPAO 2014IT05SFOP002

— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

— PON Inclusione 2014IT05SFOP001

— POR Lombardia FSE 2014IT05SFOP007

Timtaxa för följande utbildningsinsatser:

— Utbildning som syftar till integration på arbetsmarknaden

— Återintegrering i skol- och utbildningssystemet för ungdomar mellan 15 och 18 år

— Lärlingsutbildning med sikte på kvalifikationer och yrkeslegitimation

— Lärlingsutbildning med sikte på högre utbildning och forskning

— Utbildning i egenföretagande och entreprenörskap (4)

Denna timtaxas storlek är beroende av typen av klass (A, B eller C (5))

Timtaxa per deltagande elev

Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader och exklusive eventuella ersättningar till deltagarna

Antal timmar per kurs fördelade på typ av klass, och antal timmar per elev

TYP AV KLASS

TIMTAXA PERKURS

TIMTAXA PER DELTAGARE

C

73,13

0,80

B

117,00

 

A

146.25

 

4.  Åtgärd 3 i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser (6) inom:

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017

— POR Calabria 2014IT16M2OP006

— POR Campania 2014IT05SFOP020

— POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003

— POR Friuli-Venezia Giulia 2014IT05SFOP004

— POR Lazio 2014IT05SFOP005

— POR Liguria 2014IT05SFOP006

— POR Molise 2014IT16M2OP001

— POR Piemonte 2014IT05SFOP013

— POR Puglia 2014IT16M2OP002

— POR Sardegna 2014IT05SFOP021

— POR Sicilia 2014IT05SFOP014

— PO Trento 2014IT05SFOP018

— POR Umbria 2014IT05SFOP010

— POR Valle D’Aosta 2014IT05SFOP011

— PON SPAO 2014IT05SFOP002

— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

— PON Inclusione 2014IT05SFOP001

— POR Lombardia 2014IT05SFOP007

Nya anställningsavtal som ett resultat av jobbcoachning

Alla stödberättigande kostnader, såsom direkta personalkostnader

Antal nya anställningsavtal fördelade på typ av avtal och profiler (från låg till mycket hög) (7)

Profilklassificering

LÅG

MEDEL

HÖG

MYCKET HÖG

Tillsvidareanställning och lärlingsavtal på nivå 1 och 3

1 500

2 000

2 500

3 000

Lärlingsavtal på nivå 2, visstidsanställning och tillfällig anställning ≥ 12 månader

1 000

1 300

1 600

2 000

Visstidsanställning och tillfällig anställning 6–12 månader

600

800

1 000

1 200

5.  Åtgärd 5 i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser (8) inom:

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017

— POR Calabria 2014IT16M2OP006

— POR Campania 2014IT05SFOP020

— POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003

— POR Friuli-Venezia Giulia 2014IT05SFOP004

— POR Lazio 2014IT05SFOP005

— POR Liguria 2014IT05SFOP006

— POR Molise 2014IT16M2OP001

— POR Piemonte 2014IT05SFOP013

— POR Puglia 2014IT16M2OP002

— POR Sardegna 2014IT05SFOP021

— POR Sicilia 2014IT05SFOP014

— PO Trento 2014IT05SFOP018

— POR Umbria 2014IT05SFOP010

— POR Valle D’Aosta 2014IT05SFOP011

— PON SPAO 2014IT05SFOP002

— POR Lombardia 2014IT05SFOP007

— PON Inclusione 2014IT05SFOP001

Nya regionala/interregionala/

transnationella praktikplatser

Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader för att tillhandahålla en praktikplats

Antal praktikplatser fördelade på profiler

 

LÅG

MEDEL

HÖG

MYCKET

REGIONALA/INTERREGIONALA/

TRANSNATIONELLA

200

300

400

500

6.  Åtgärd 5 i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser (9) inom:

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017

— POR Calabria 2014IT16M2OP006

— POR Campania 2014IT05SFOP020

— POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003

— POR Friuli-Venezia Giulia 2014IT05SFOP004

— POR Liguria 2014IT05SFOP006

— POR Molise 2014IT16M2OP001

— POR Piemonte 2014IT05SFOP013

— POR Puglia 2014IT16M2OP002

— POR Sardegna 2014IT05SFOP021

— POR Sicilia 2014IT05SFOP014

— PO Trento 2014IT05SFOP018

— POR Umbria 2014IT05SFOP010

— POR Valle D’Aosta 2014IT05SFOP011

— PON SPAO 2014IT05SFOP002

— POR Lombardia 2014IT05SFOP007

— PON Inclusione 2014IT05SFOP001

Praktikplatser inom ramen för interregional rörlighet

Praktikplatser inom ramen för transnationell rörlighet

För interregional rörlighet: alla stödberättigande kostnader inklusive kostnader för resor, logi och måltider, men exklusive ersättningar till deltagarna.

För transnationell rörlighet: alla stödberättigande kostnader.

Antal praktikplatser fördelade på orter och – för interregional rörlighet – praktiktid

Interregional rörlighet med de taxor som anges i punkt 3.4

Transnationell rörlighet med de taxor som anges i punkt 3.5

7.  Åtgärd 6 i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser (10) inom:

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017

— POR Calabria 2014IT16M2OP006

— POR Campania 2014IT05SFOP020

— POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003

— POR Molise 2014IT16M2OP001

— POR Piemonte 2014IT05SFOP013

— POR Umbria 2014IT05SFOP010

— POR Valle D’Aosta 2014IT05SFOP011

— PON SPAO 2014IT05SFOP002

— POR Lombardia 2014IT05SFOP007

— PON Inclusione 2014IT05SFOP001

Allmän förberedande 30-timmarskurs inför frivillig civiltjänst

Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader, exklusive ersättningar och försäkringar

Antal deltagare som fullgör 30-timmarskursen

90

8.  Åtgärd 7,1 i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser (11) inom:

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017

— POR Calabria 2014IT16M2OP006

— POR Campania 2014IT05SFOP020

— POR Emilia-Romagna 2014IT05SFOP003

— POR Friuli-Venezia Giulia 2014IT05SFOP004

— POR Lazio 2014IT05SFOP005

— POR Molise 2014IT16M2OP001

— POR Sardegna 2014IT05SFOP021

— POR Sicilia 2014IT05SFOP014

— PO Trento 2014IT05SFOP018

— POR Umbria 2014IT05SFOP010

— POR Valle D’Aosta 2014IT05SFOP011

— PON SPAO 2014IT05SFOP002

— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

— POR Lombardia 2014IT05SFOP007

— PON Inclusione 2014IT05SFOP001

Timtaxa för stöd till egenföretagande och entreprenörskap (12)

Alla stödberättigande kostnader inklusive direkta personalkostnader men exklusive eventuella ersättningar

Antal timmars stöd till deltagarna

40

9.  Åtgärd 8 i det nationella operativa programmet Sysselsättningsinitiativet för unga (2014IT05M9OP001) och liknande insatser (13) inom:

— POR Abruzzo 2014IT05SFOP009

— POR Basilicata 2014IT05SFOP016

— PO Bolzano 2014IT05SFOP017

— POR Calabria 2014IT16M2OP006

— POR Campania 2014IT05SFOP020

— POR Liguria 2014IT05SFOP006

— POR Molise 2014IT16M2OP001

— POR Puglia 2014IT16M2OP002

— POR Sardegna 2014IT05SFOP021

— POR Sicilia 2014IT05SFOP014

— PO Trento 2014IT05SFOP018

— POR Umbria 2014IT05SFOP010

— POR Valle D’Aosta 2014IT05SFOP011

— PON SPAO 2014IT05SFOP002

— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

— POR Lombardia 2014IT05SFOP007

— PON Inclusione 2014IT05SFOP001

A.  Anställningsavtal till följd av interregional eller transnationell rörlighet för yrkesverksamma.

B.  Anställningsintervju inom ramen för transnationell rörlighet för yrkesverksamma.

Alla stödberättigande kostnader (engångsbidrag för resor, logi och måltider samt intervjuersättning). Ytterligare ersättningar till mindre gynnade personer eller för resor, logi och måltider inom ramen för interregional rörlighet som arbetsgivaren tillhandahåller utgår inte.

Antal anställningsavtal eller anställningsintervjuer fördelade på orter

— Interregional rörlighet för yrkesverksamma till de belopp för mer än 600 timmar som anges i tabellen under punkt 3.4 (14)

— Transnationell rörlighet för yrkesverksamma för intervjuändamål till de belopp som anges i punkt 3.6

— Transnationell rörlighet för yrkesverksamma till de belopp som anges i punkt 3.7

10.  Åtgärder som ökar antalet befattningar för personer med doktorsexamen i industrin inom ramen för följande operativa program:

— PON Ricerca 2014IT16M20P005

— POR Basilicata FSE 2014IT05SFOP016

— POR Campania FSE 2014IT05SFOP020

— POR Puglia FESR FSE 2014IT16M2OP002

— POR Calabria FESR FSE 2014IT16M2OP006

— POR Abruzzo FSE 2014IT05SFOP009

— POR Sardegna FSE 2014IT05SFOP021

— POR Molise FESR FSE 2014IT16M2OP001

— POR Friuli Venezia Giulia FSE 2014IT05SFOP004

— POR Liguria FSE 2014IT05SFOP006

— POR Lombardia FSE 2014IT05SFOP007

— POR Valle d’Aosta FSE 2014IT05SFOP011

— POR Toscana FSE 2014IT05SFOP015

— PA Bolzano FSE 2014IT05SFOP017

— POR Sicilia FSE 2014IT05SFOP014

— POR Umbria FSE 2014IT05SFOP010

— POR Emilia-Romagna FSE 2014IT05SFOP003

— PA Trento 2014IT05SFOP018

Månaders doktorandstudier

Alla stödberättigande kostnader för deltagaren (lön och sociala avgifter) och den institution som tillhandahåller doktorandutbildningen (direkta och indirekta kostnader).

Antal månaders doktorandstudier fördelade på orter i Italien och utomlands

Utan utlandsvistelse:

1 927,63 per månad

Med utlandsvistelse:

2 891,45 per månad

11.  Vuxenutbildning i det operativa programmet Utbildning 2014IT05M20P001

Deltagare som får intyg för vuxenutbildning

Alla kostnadskategorier

Antal deltagare som får intyg för vuxenutbildning, fördelat på modulens längd och ytterligare särskilt stöd (15)

327 (30-timmarsmodul)

357 (30-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd)

654 (60-timmarsmodul)

684 (60-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd)

1 090 (100-timmarsmodul)

1 120 (100-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd)

12.  Verksamhet som rör medborgarskap och rättsstatsprincipen i det operativa programmet Utbildning 2014IT05M20P001

Deltagare som får ett intyg inom insatser som rör medborgarskap och rättsstatsprincipen

Alla kostnadskategorier

Antal deltagare som får ett intyg inom insatser som rör medborgarskap och rättsstatsprincipen, fördelade på modulens längd, ytterligare särskilt stöd och måltidsersättning

191,10 (30-timmarsmodul)

221,10 (30-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd)

261,10 (30-timmarsmodul med måltidsersättning)

291,10 (30-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd och måltidsersättning)

382,20 (60-timmarsmodul)

412,20 (60-timmarsmedel med ytterligare särskilt stöd)

522,20 (60-timmarsmodul med måltidsersättning)

552,20 (60-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd och måltidsersättning)

637,00 (100-timmarsmodul)

667,00 (100-timmarsmedel med ytterligare särskilt stöd)

871,00 (100-timmarsmodul med måltidsersättning)

901,00 (100-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd och måltidsersättning)

13.  Klassrumsundervisning i det operativa programmet Utbildning 2014IT05M20P001

Deltagare som får intyg vid klassrumsundervisning

Alla kostnadskategorier

Antal deltagare som får ett intyg vid klassrumsundervisning, fördelade på modulens längd, ytterligare särskilt stöd och måltidsersättning

360,60 (30-timmarsmodul)

390,60 (30-timmarsmedel med ytterligare särskilt stöd)

430,60 (30-timmarsmodul med måltidsersättning)

460,60 (30-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd och måltidsersättning)

721,20 (60-timmarsmodul)

751,20 (60-timmarsmedel med ytterligare särskilt stöd)

861,20 (60-timmarsmodul med måltidsersättning)

891,20 (60-timmarsmodul med ytterligare särskilt stöd och måltidsersättning)

1 202,00 (100-timmarsmodul)

1 232,00 (100-timmarsmedel med ytterligare särskilt stöd)

1 436,00 (100-timmarsmodul med måltidsersättning)

1 466,00 (100 timmar med ytterligare särskilt stöd och måltidsersättning)

14.  Språkundervisning i samband med transnationell rörlighet i det operativa programmet 2014IT05M20P001

Deltagare som får ett intyg vid språkundervisning i samband med transnationell rörlighet

Alla kostnadskategorier utom rese- och logikostnader för personer som åtföljer deltagarna

Antal deltagare som får ett intyg för språkundervisning i samband med transnationell rörlighet, fördelade på modulens längd, land, vistelsens längd och reseavstånd

774,00 (40-timmarsmodul)

1 161,00 (60-timmarsmodul)

1 548,00 (80-timmarsmodul)

För varje deltagare kan utöver dessa belopp ett dagligt belopp läggas till för logikostnader, fördelade på land såsom anges i punkt 3.8 nedan, och för resekostnader enligt följande:

Km

Belopp

100–499

500–1 999

2 000–2 999

3 000–3 999

4 000–7 999

8 000–19 999

180

275

360

530

820

1 100

15.  Praktik i det operativa programmet Utbildning 2014IT05M20P001

Deltagare som får ett praktikintyg, med eller utan transnationell rörlighet

Alla kostnadskategorier utom rese- och logikostnader för personer som åtföljer deltagarna

Antal deltagare som får ett praktikintyg, med eller utan transnationell rörlighet, fördelade på modulens längd och, där transnationell rörlighet ingår, land, vistelsens längd och reseavstånd

786,60 (60-timmarsmodul)

1 179,90 (90-timmarsmodul)

1 573,20 (120-timmarsmodul)

3 146,40 (240-timmarsmodul)

För praktik med transnationell rörlighet kan utöver dessa belopp och för varje deltagare ett dagligt belopp läggas till för logikostnader, fördelade på land såsom anges i punkt 3.8 nedan, och för resekostnader enligt följande:

Km

Belopp

100–499

500–1 999

2 000–2 999

3 000–3 999

4 000–7 999

8 000–19 999

180

275

360

530

820

1 100

16.  Språkundervisning och praktik i samband med transnationell rörlighet i det operativa programmet 2014IT05M20P001

Personer som åtföljer deltagarna

Rese- och logikostnader

Antal personer som åtföljer deltagarna

Logikostnader per deltagare, fördelade på land såsom anges i punkt 3.8 nedan, och följande belopp för resekostnader:

Km

Belopp

100–499

500–1 999

2 000–2 999

3 000–3 999

4 000–7 999

8 000–19 999

180

275

360

530

820

1 100

17.  Utbildning vid tekniska högskolor i följande operativa program:

— 2014IT05SFOP016 (POR FSE Basilicata)

— 2014IT16M2OP006 (POR FSE/FESR Calabria)

— 2014IT05SFOP020 (POR FSE Campania)

— 2014IT16M2OP002 (POR FSE/FESR Puglia)

— 2014IT05SFOP014 (POR FSE Sicilia)

— 2014IT05SFOP009 (POR FSE Abruzzo)

— 2014IT16M2OP001 (POR FSE Molise)

— 2014IT05SFOP021 (POR FSE Sardegna)

— 2014IT05SFOP017 (POR FSE Bolzano)

— 2014IT05SFOP003 (POR FSE Emilia-Romagna)

— 2014IT05SFOP004 (POR FSE Friuli-Venezia Giulia)

— 2014IT05SFOP005 (POR FSE Lazio)

— 2014IT05SFOP006 (POR FSE Liguria)

— 2014IT05SFOP007 (POR FSE Lombardia)

— 2014IT05SFOP008 (POR FSE Marche)

— 2014IT05SFOP013 (POR FSE Piemonte)

— 2014IT05SFOP015 (POR FSE Toscana)

— 2014IT05SFOP010 (POR FSE Umbria)

— 2014IT05SFOP011 (POR FSE Valle d’Aosta)

— 2014IT05SFOP012 (POR FSE Veneto)

Deltagande i utbildning vid en teknisk högskola (16)

Slutförd utbildning vid en teknisk högskola.

Enhetskostnaderna omfattar alla stödberättigande utgifter, med undantag av omkostnader för utbildningar som tillhandahålls av certifierade center och som är obligatoriska för att man ska erhålla den obligatoriska certifiering som föreskrivs i bestämmelserna från ministeriet för infrastruktur och transport inom följande områden: ”Rörlighet för människor och varor – fartygsbefäl” och ”Rörlighet för människor och varor – hantering av utrustning och montering ombord”.

Antal timmars deltagande i utbildning vid en teknisk högskola.

Antal deltagare som framgångsrikt slutfört ett läsår (17) vid en teknisk högskola.

Timtaxa

49,93

För 2-åriga utbildningar per avslutat år:

4 809,50

För 3-åriga utbildningar per avslutat år:

3 206,30

18.  Utbytesprogram för forskare i det operativa programmet OP 2014IT16M20P005 – 2014–2020 Forskning och innovation, insatsområde 1, Humankapital, programområde I.2. Utbytesprogram för forskare och liknande insatser:

— 2014IT05SFOP011 (POR FSE Valle d’Aosta)

— 2014IT05SFOP020 (POR FSE Campania)

— 2014IT05SFOP004 (POR FSE Friuli-Venezia Giulia)

Månadskostnad för en forskare med visstidsanställning (18)

Alla kostnadskategorier

Antal månader som en forskare, anställd enligt lag nr 240/2010 för en period om 36 månader, som valts ut genom ett allmänt uttagningsförfarande vid ett offentligt eller privat universitet spenderar på eller utanför universitetet i en av de regioner som omfattas av insatsen.

A.Utan verksamhetsperioder utanför universitetet eller utomlands för forskare inom verksamhetsområde ”rörlighet” (19)

4 885,38 euro

B.Med verksamhetsperioder utanför universitetet eller utomlands för forskare inom verksamhetsområde ”rörlighet” och inom verksamhetsområde ”dragningskraft” (20)

5 496,05 euro

19.  Grupputbildning inom åtgärderna 5a, 6a och 8 i NOP YEI 2014IT05M9OP001 samt för liknande insatser (inklusive olika målgrupper) som genomförs inom NOP SAEP 2014IT05SFOP002.

Timtaxa för följande utbildningsinsatser:

— Sysselsättning och utbildning (21)

— Språkutbildning inför frivillig civiltjänst i EU (22)

— Språkutbildning för transnationell rörlighet för yrkesverksamma

— Språkutbildning för praktikplatser inom transnationell rörlighet (23)

Denna timtaxas storlek är beroende av typen av klass (A, B eller C 24)

Timtaxa per deltagande elev

Alla stödberättigande kostnader (personalkostnader, andra direkta och indirekta kostnader), exklusive eventuella ersättningar

Kostnad per utbildningstimme per student plus kostnad för en timmes utbildningskurs fördelad på klass

TYP AV KLASS

TIMTAXA PER

KURS

TIMTAXA PER

DELTAGARE

C

73,13

0,80

B

117,00

 

A

146,25

 

20.  Individuell och individuellt anpassad utbildning enligt planerat inom åtgärderna 2.A, 2.B, 2.C, 4.A, 4.C i NOP YEI 2014IT05M9OP001 samt för liknande insatser (inklusive olika målgrupper) som genomförs inom NOP SAEP 2014IT05SFOP002.

Timtaxa för följande individuella och individuellt anpassade utbildningar:

— Utbildning som syftar till integration på arbetsmarknaden (25)

— Återintegrering i skol- och utbildningssystemet för ungdomar mellan 15 och 18 år (26)

— Sysselsättning och utbildning

— Lärlingsutbildning med sikte på kvalifikationer och yrkeslegitimation

— Lärlingsutbildning med sikte på högre utbildning och forskning

Alla stödberättigande kostnader (personalkostnader, andra direkta och indirekta kostnader), exklusive eventuella ersättningar

Antal utbildningstimmar och deltagare (27)

40,00

21.  Allmän utbildning inom åtgärderna 5a, 6a och 8 i NOP YEI 2014IT05M9OP001 samt för liknande insatser (inklusive olika målgrupper) som genomförs inom NOP SAEP 2014IT05SFOP002.

Allmänna utbildningskurser som genomförs i början av

— praktik utanför läroplanen i samband med transnationell rörlighet

— Frivillig civiltjänst i EU

— projekt för transnationell rörlighet för yrkesverksamma

Alla stödberättigande kostnader (personalkostnader, andra direkta och indirekta kostnader), exklusive eventuella ersättningar

Antal deltagare i en allmän utbildningskurs bestående av minst 30 timmar

180,00

22.  Frivillig civiltjänst inom åtgärderna 6a i NOP YEI 2014IT05M9OP001 samt för liknande insatser (inklusive olika målgrupper) som genomförs inom NOP SAEP 2014IT05SFOP002.

— Dagersättning för varje dag av faktisk utlandsvistelse

— Bidrag till logi och måltider för varje dag av faktisk utlandsvistelse

alla stödberättigande kostnader (personalkostnader, andra direkta kostnader, indirekta kostnader, ersättningar och försäkringskostnader), exklusive resekostnader

Antal dagar av faktisk utlandsvistelse

15,00 –dagersättning för varje dag av faktisk utlandsvistelse

30,00 – Bidrag till logi och måltider för varje dag av faktisk utlandsvistelse

(1)   Med liknande insatser avses insatser som har liknande verksamhet som i åtgärd 1.B i NOP YEI, men som har andra målgrupper.

(2)   Med liknande insatser avses insatser som har liknande verksamhet som i åtgärd 1.C i NOP YEI, men som har andra målgrupper.

(3)   Med liknande insatser avses insatser som har liknande verksamhet som i åtgärderna 2.A, 2.B, 4.A, 4.C och 7.1 i NOP YEI, men som har andra målgrupper.

(4)   För enhetskostnad 3, utbildning i egenföretagande och entreprenörskap, ersätts beloppet endast om gruppen består av minst fyra elever.

(5)   Klasserna definieras i enlighet med bestämmelserna i ministeriets cirkulär nr 2 från den 2 februari 2009. I detta cirkulär definieras klasserna utifrån vilken typ av lärare som tillhandahåller undervisningen.

(6)   Med liknande insatser avses insatser som har liknande verksamhet som i åtgärd 3 i NOP YEI, men som har andra målgrupper.

(7)   

Ungdomarna delas in i fyra klasser (låg, medelhög, hög, mycket hög) på basis av följande variabler:

— Ålder

— Kön

— Utbildning

— Sysselsättning ett år tidigare

— Region och provins där det behöriga organ som ansvarar för den unga personen är baserat

— Språkkunskaper (gäller endast utländska medborgare som inte har italienska utbildningsbevis), vilka bedöms med hjälp av den redan utvecklade metoden för beviljande av uppehållstillstånd i EU för varaktigt bosatta personer.

(8)   Med liknande insatser avses insatser som har liknande verksamhet som i åtgärd 5 i NOP YEI, men som har andra målgrupper.

(9)   Med liknande insatser avses insatser som har liknande verksamhet som i åtgärd 5 i NOP YEI, men som har andra målgrupper

(10)   Med liknande insatser avses insatser som har liknande verksamhet som i NOP YEI, men som har andra målgrupper.

(11)   Med liknande insatser avses insatser som har liknande verksamhet som i åtgärd 7,1 i NOP YEI, men som har andra målgrupper.

(12)   För enhetskostnad 8, stöd till egenföretagande och entreprenörskap, ersätts beloppet endast vid individuell eller individuellt anpassad utbildning (individuellt anpassad innebär en grupp om högst tre elever).

(13)   Med liknande insatser avses insatser som har liknande verksamhet som i åtgärd 8 i NOP YEI, men som har andra målgrupper.

(14)   

Beloppen i tabell 3.4 är maximala ersättningsbelopp. Om en arbetsgivare betalar ett traktamente som ska täcka resor, logi eller måltider ska ersättningsbeloppet i punkt 3.4 reduceras med

— det belopp för resor som anges i punkt 3.1 (beroende på ort)

— det belopp för logi som anges i punkt 3.2 (beroende på ort)

— det belopp för måltider som anges i punkt 3.3 (beroende på ort).

(15)   Ytterligare särskilt stöd är begränsat till en enhet per student och modul.

(16)   ”Istituto Tecnico Superiore”.

(17)   Ett slutfört läsår ger tillträde till nästa läsår eller till slutexamen.

(18)   En forskare som visstidsanställts på heltid enligt lag nr 240/2010 för en period om 36 månader och som har valts ut genom ett allmänt uttagningsförfarande.

(19)   Verksamhetsområde Rörlighet.

(20)   Verksamhetsområde Dragningskraft.

(21)   Ett tak på 4 000 euro per slutlig mottagare planeras.

(22)   Ett tak på 1 200 0 euro per slutlig mottagare planeras.

(23)   Ett tak på 1 200 euro per slutlig mottagare planeras.

(24)   Klasserna definieras i enlighet med bestämmelserna i ministeriets cirkulär nr 2 från den 2 februari 2009. I detta cirkulär definieras klasserna utifrån vilken typ av lärare som tillhandahåller undervisningen.

(25)   För åtgärd 2.A anges att standardiserade enhetskostnader för utbildning som syftar till integration på arbetsmarknaden ska betalas enligt följande: 70 % av stödet beviljas på grundval av de genomförda utbildningstimmarna Resterande 30 % beviljas på grundval av de genomförda utbildningstimmarna under förutsättning att deltagaren hittar ett jobb (inom 120 dagar efter kursens slut).

(26)   För åtgärderna 2.B, 2.C, 4A och 4.C ska standardiserade enhetskostnader betalas enligt följande: 100 % av stödet beviljas på grundval av de genomförda utbildningstimmarna.

(27)   Högsta antal elever per utbildning: 3 personer.

2.    Justering av beloppen

a) 

Beloppen för enhetskostnaderna 1–9 och 19–20 kan justeras om FOI-indexet (konsumentprisindex för arbetar- och tjänstemannahushåll, exklusive tobaksvaror) visar att penningvärdet har förändrats med minst 5 %. För ett givet år y görs justeringen om skillnaden under period y+t mellan FOI-indexets riktmärkningskoefficienter för dessa år är minst 5 %. Basåret, och det år på basis av vilket beloppen har justerats, är 2014. Om förändringen är minst 5 % kan de olika enhetskostnaderna justeras på detta sätt.

b) 

För den standardiserade skalan för enhetskostnader 10 kan beloppen justeras genom att det månatliga stipendiebeloppet och/eller socialförsäkringsavgifterna ändras i den beräkningsmetod som inbegriper månatliga stipendiebelopp plus socialförsäkringsavgifter plus ett belopp för alla övriga kostnader. Aktuella uppgifter finns i tilläggen till ministerdekretet av den 18 juni 2008 (vari det totala årliga bruttobeloppet för doktorandstipendier anges) och i de justeringar av socialförsäkringsavgifterna som görs vartannat år (cirkulär nr 13 av den 29 januari 2016 från generaldirektören för det nationella socialförsäkringsinstitutet INPS).

c) 

Beloppen för enhetskostnaderna 11–15, som bygger på det historiska genomsnittliga antalet intyg (resultat) som utfärdats per modul, kan justeras i slutet av varje räkenskapsår (31/12) efter det att den förvaltande myndigheten gjort en bedömning av genomförandet av insatserna som är kopplade till varje enhetskostnad. Om bedömningen uppvisar en avvikelse i det genomsnittliga antalet utfärdade intyg per modul för varje typ av utbildning i jämförelse med det genomsnittliga antal som används som grund för beräkning av den befintliga enhetskostnaden, kommer en ny enhetskostnad att beräknas enligt följande formel:

Enhetskostnadny = Enhetskostnadtidigare + Avvikelse

där

Avvikelse = Enhetskostnadtidigare – (Enhetskostnadtidigare * Resultatnytt / Resultattidigare)

d) 

För de standardiserade skalorna för enhetskostnader 17 kommer beloppen att ses över vart fjärde år och om det i förhållande till referensåret 2017 skett en ökning på mer än 5 % kommer ISTAT att göra en justering på grundval av FOI-indexet (konsumentprisindex för arbetar- och tjänstemannahushåll, exklusive tobaksvaror).

e) 

För de standardiserade skalorna för enhetskostnader 18 kan beloppen justeras till följd av ändringar av den gällande lagstiftningen (som omfattar lag nr 240/2010, presidentdekret nr 232/2011, lag nr 232/2016 (budgetlag 2017), lag nr 448/1998 ”Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, lag nr 335/1995, lagdekret nr 446/1997 och presidentdekret nr 1032/1973).

f) 

Beloppen för enhetskostnader 21 och 22 kan komma att anpassas i enlighet med ändringar av lagstiftningsdekret 77/2002, beslut av den 19 december 2007 och beslut nr 348 av den 18 maj 2016 från statsrådets kansli – avdelningen för ungdomsfrågor och frivillig civiltjänst

3.1    Interregionala resekostnader (i euro)Ursprungsregion

Resekostnader

Bestämmelseregion

Aostadalen

Autonoma provinsen Bolzano

Autonoma provinsen Trento

Ligurien

Piemonte

Lombardiet

Venetien

Friuli Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Toscana

Marche

Abruzzerna

Umbrien

Lazio

Kampanien

Molise

Basilicata

Apulien

Kalabrien

Sicilien

Sardinien

Abruzzerna

269,30

211,17

198,50

148,63

231,83

232,74

201,95

226,34

167,99

68,60

58,98

0,00

23,32

25,81

125,43

45,79

83,99

93,05

164,82

165,16

182,46

Basilicata

271,11

236,02

227,31

236,81

294,55

239,98

259,23

264,89

201,50

176,59

97,35

83,99

142,75

67,92

33,96

31,24

0,00

55,47

71,43

114,33

224,18

Kalabrien

369,32

285,04

273,72

242,02

351,32

340,51

304,28

304,39

270,32

238,63

243,15

164,82

178,18

139,01

90,33

85,58

71,43

69,05

0,00

75,62

280,55

Kampanien

253,00

271,68

259,06

113,20

246,78

221,87

165,84

302,24

178,86

160,74

169,86

125,43

151,01

99,62

0,00

21,28

33,96

89,20

90,33

113,20

190,22

Emilia-Romagna

146,48

81,50

74,71

38,26

129,05

92,82

63,39

55,47

0,00

54,34

62,26

167,99

52,07

131,31

178,86

160,52

201,50

140,37

270,32

292,06

188,94

Friuli-Venezia Giulia

129,05

103,24

82,30

120,22

175,52

99,62

37,36

0,00

55,47

70,18

163,01

226,34

162,50

113,20

302,24

218,87

264,89

241,12

304,39

325,00

279,13

Lazio

230,31

172,06

160,74

129,05

210,55

201,50

165,27

113,20

131,31

99,62

70,18

25,81

54,34

0,00

99,62

29,21

67,92

113,20

139,01

138,10

156,65

Ligurien

53,66

113,94

105,11

0,00

36,22

49,81

106,41

120,22

38,26

67,47

118,07

148,63

75,50

129,05

113,20

152,03

236,81

250,17

242,02

231,61

224,15

Lombardiet

59,37

97,35

76,47

49,81

67,92

0,00

69,05

99,62

92,82

113,20

108,67

232,74

84,90

201,50

221,87

223,91

239,98

179,99

340,51

335,07

179,51

Marche

200,25

84,90

76,98

118,07

119,99

108,67

70,18

163,01

62,26

108,11

0,00

58,98

43,92

70,18

169,86

75,96

97,35

107,54

243,15

216,21

251,20

Molise

259,51

196,06

194,31

152,03

232,97

223,91

194,48

218,87

160,52

126,56

75,96

45,79

106,75

29,21

21,28

0,00

31,24

70,30

85,58

140,48

185,85

Autonoma provinsen Bolzano

118,58

0,00

36,22

113,94

151,35

97,35

96,22

103,24

81,50

110,94

84,90

67,92

127,01

172,06

271,68

196,06

236,02

138,10

285,04

310,17

273,47

Autonoma provinsen Trento

112,24

36,22

0,00

105,11

147,22

76,47

19,02

82,30

74,71

99,62

76,98

198,50

120,44

160,74

259,06

194,31

227,31

132,44

273,72

308,24

247,26

Piemonte

17,43

151,35

147,22

36,22

0,00

67,92

103,01

175,52

129,05

147,16

119,99

231,83

181,74

210,55

246,78

232,97

294,55

191,31

351,32

273,60

187,92

Apulien

275,59

138,10

132,44

250,17

191,31

179,99

164,71

241,12

140,37

212,82

107,54

93,05

156,78

113,20

89,20

70,30

55,47

0,00

69,05

147,61

279,42

Sardinien

205,36

273,47

247,26

224,15

187,92

179,51

248,56

279,13

188,94

189,41

251,20

182,46

210,98

156,65

190,22

185,85

224,18

279,42

280,55

185,82

0,00

Sicilien

350,35

310,17

308,24

231,61

273,60

335,07

303,38

325,00

292,06

273,94

216,21

165,16

189,50

138,10

113,20

140,48

114,33

147,61

75,62

0,00

185,82

Toscana

169,12

110,94

99,62

67,47

147,16

113,20

95,09

70,18

54,34

0,00

108,11

68,60

36,22

99,62

160,74

126,56

176,59

212,82

238,63

273,94

189,41

Umbrien

199,18

127,01

120,44

75,50

181,74

84,90

125,14

162,50

52,07

36,22

43,92

23,32

0,00

54,34

151,01

106,75

142,75

156,78

178,18

189,50

210,98

Aostadalen

0,00

118,58

112,24

53,66

17,43

59,37

155,03

129,05

146,48

169,12

200,25

269,30

199,18

230,31

253,00

259,51

271,11

275,59

369,32

350,35

205,36

Venetien

155,03

96,22

19,02

106,41

103,01

69,05

0,00

37,36

63,39

95,09

70,18

201,95

125,14

165,27

165,84

194,48

259,23

164,71

304,28

303,38

248,56

3.2    Interregionala logikostnader (under mer än 600 timmar) (i euro)Ursprungsregion

KOSTNADER FÖR LOGI

Bestämmelseregion

Aostadalen

Autonoma provinsen Bolzano

Autonoma provinsen Trento

Ligurien

Piemonte

Lombardiet

Venetien

Friuli Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Toscana

Marche

Abruzzerna

Umbrien

Lazio

Kampanien

Molise

Basilicata

Apulien

Kalabrien

Sicilien

Sardinien

Abruzzerna

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Basilicata

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Kalabrien

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Kampanien

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Emilia-Romagna

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Friuli-Venezia Giulia

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Lazio

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Ligurien

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Lombardiet

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Marche

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Molise

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Autonoma provinsen Bolzano

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Autonoma provinsen Trento

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Piemonte

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Apulien

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Sardinien

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Sicilien

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Toscana

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Umbrien

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Aostadalen

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

Venetien

803,84

1 153,94

788,70

741,25

695,62

1 229,98

700,07

703,65

967,41

1 227,68

601,19

578,51

628,23

1 229,68

930,19

519,08

684,62

607,95

575,50

988,35

600,62

3.3    Interregionala kostnader för uppehälle (under mer än 600 timmar) (i euro)Ursprungsregion

Måltidskostnader

Bestämmelseregion

Aostadalen

Autonoma provinsen Bolzano

Autonoma provinsen Trento

Ligurien

Piemonte

Lombardiet

Venetien

Friuli Venezia Giulia

Emilia-Romagna

Toscana

Marche

Abruzzerna

Umbrien

Lazio

Kampanien

Molise

Basilicata

Apulien

Kalabrien

Sicilien

Sardinien

Abruzzerna

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Basilicata

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Kalabrien

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Kampanien

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Emilia-Romagna

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Friuli-Venezia Giulia

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Lazio

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Ligurien

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Lombardiet

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Marche

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Molise

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Autonoma provinsen Bolzano

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Autonoma provinsen Trento

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Piemonte

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Apulien

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Sardinien

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Sicilien

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Toscana

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Umbrien

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Aostadalen

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

Venetien

482,30

252,45

320,93

407,41

521,52

502,26

416,04

616,19

514,94

200,21

480,95

433,27

641,87

596,60

298,90

638,86

205,47

440,97

487,71

359,11

256,27

3.4    Interregionala ersättningar för praktikplatser (i euro)Antal utbildningstimmar

Abruzzerna

Basilicata

Kalabrien

Kampanien

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Ligurien

Lombardiet

Marche

Molise

Autonoma provinsen Bolzano

Autonoma provinsen Trento

Piemonte

Apulien

Sardinien

Sicilien

Toscana

Umbrien

Aostadalen

Venetien

Region där utbildningen genomförs

Aostadalen

160

611,70

613,51

711,72

595,40

488,88

471,45

572,71

396,06

401,77

542,65

601,91

460,98

454,64

359,83

617,99

547,76

692,75

511,52

541,58

497,43

161–200

613,84

615,65

713,86

597,54

491,02

473,59

574,85

398,20

403,91

544,79

604,05

463,12

456,78

361,97

620,13

549,90

694,89

513,66

543,72

499,57

201–249

699,44

701,25

799,46

683,14

576,62

559,19

660,45

483,80

489,51

630,39

689,65

548,72

542,38

447,57

705,73

635,50

780,49

599,26

629,32

585,17

250–300

804,30

806,11

904,32

788,00

681,48

664,05

765,31

588,66

594,37

735,25

794,51

653,58

647,24

552,43

810,59

740,36

885,35

704,12

734,18

690,03

301–600

913,44

915,25

1 013,46

897,14

790,62

773,19

874,45

697,80

703,51

844,39

903,65

762,72

756,38

661,57

919,73

849,50

994,49

813,26

843,32

799,17

> 600

1 555,44

1 557,25

1 655,46

1 539,14

1 432,62

1 415,19

1 516,45

1 339,80

1 345,51

1 486,39

1 545,65

1 404,72

1 398,38

1 303,57

1 561,73

1 491,50

1 636,49

1 455,26

1 485,32

1 441,17

Bolzano

160

585,59

610,44

659,45

646,09

455,92

477,65

546,48

488,35

471,77

459,31

570,48

410,64

525,76

512,52

647,88

684,58

485,35

501,42

492,99

470,63

161–200

587,93

612,78

661,79

648,43

458,26

479,99

548,82

490,69

474,11

461,65

572,82

412,98

528,10

514,86

650,22

686,92

487,69

503,76

495,33

472,97

201–249

681,53

706,38

755,39

742,04

551,86

573,60

642,42

584,29

567,71

555,26

666,42

506,58

621,71

608,46

743,83

780,53

581,29

597,37

588,93

566,58

250–300

796,20

821,04

870,06

856,70

666,53

688,26

757,09

698,96

682,37

669,92

781,08

621,25

736,37

723,13

858,49

895,19

695,96

712,03

703,60

681,24

301–600

915,54

940,39

989,40

976,05

785,87

807,60

876,43

818,30

801,72

789,27

900,43

740,59

855,71

842,47

977,83

1 014,53

815,30

831,38

822,94

800,59

> 600

1 617,57

1 642,41

1 691,43

1 678,07

1 487,90

1 509,63

1 578,46

1 520,33

1 503,74

1 491,29

1 602,45

1 442,62

1 557,74

1 544,50

1 679,86

1 716,56

1 517,33

1 533,40

1 524,97

1 502,61

Trento

160

493,91

522,71

569,13

554,47

370,12

377,71

456,15

400,52

371,88

372,38

489,72

331,63

442,63

427,85

542,67

603,65

395,02

415,85

407,65

314,43

161–200

495,75

524,56

570,97

556,31

371,97

379,55

458,00

402,36

373,72

374,23

491,56

333,48

444,47

429,70

544,52

605,50

396,87

417,70

409,49

316,27

201–249

569,60

598,41

644,82

630,17

445,82

453,40

531,85

476,21

447,57

448,08

565,42

407,33

518,32

503,55

618,37

679,35

470,72

491,55

483,35

390,12

250–300

660,07

688,88

735,29

720,63

536,29

543,87

622,32

566,68

538,04

538,55

655,88

497,80

608,79

594,02

708,84

769,82

561,19

582,02

573,81

480,59

301–600

754,23

783,04

829,46

814,80

630,45

638,03

716,48

660,84

632,20

632,71

750,05

591,96

702,95

688,18

803,00

863,98

655,35

676,18

667,98

574,76

> 600

1 308,13

1 336,93

1 383,35

1 368,69

1 184,34

1 191,93

1 270,37

1 214,74

1 186,10

1 186,61

1 303,94

1 145,85

1 256,85

1 242,07

1 356,89

1 417,87

1 209,25

1 230,07

1 221,87

1 128,65

Ligurien

160

454,43

542,61

547,82

419,00

344,06

426,02

434,85

355,61

423,87

457,83

419,74

410,91

342,02

555,97

529,95

537,41

373,27

381,30

359,46

412,21

161–200

456,34

544,52

549,73

420,91

345,97

427,93

436,76

357,52

425,78

459,74

421,65

412,82

343,93

557,88

531,86

539,32

375,18

383,21

361,37

414,12

201–249

532,79

620,97

626,18

497,36

422,42

504,38

513,21

433,97

502,23

536,19

498,10

489,27

420,38

634,33

608,31

615,77

451,63

459,66

437,82

490,57

250–300

626,44

714,63

719,83

591,01

516,07

598,03

606,86

527,62

595,88

629,84

591,75

582,92

514,04

727,98

701,96

709,42

545,28

553,32

531,47

584,22

301–600

723,92

812,10

817,31

688,48

613,55

695,50

704,33

625,09

693,35

727,31

689,22

680,39

611,51

825,46

799,43

806,89

642,75

650,79

628,94

681,69

> 600

1 297,29

1 385,47

1 390,68

1 261,86

1 186,92

1 268,88

1 277,71

1 198,47

1 266,73

1 300,69

1 262,59

1 253,76

1 184,88

1 398,83

1 372,81

1 380,27

1 216,13

1 224,16

1 202,32

1 255,07

Piemonte

160

555,86

618,58

675,35

570,81

453,08

499,55

534,58

360,26

391,95

444,02

557,00

475,38

471,25

515,34

511,95

597,64

471,19

505,77

341,46

427,04

161–200

557,89

620,60

677,37

572,83

455,10

501,57

536,61

362,28

393,98

446,05

559,02

477,40

473,27

517,36

513,98

599,66

473,22

507,80

343,49

429,07

201–249

638,90

701,61

758,38

653,84

536,11

582,58

617,62

443,29

474,98

527,06

640,03

558,41

554,28

598,37

594,99

680,67

554,22

588,81

424,50

510,08

250–300

738,13

800,85

857,61

753,07

635,35

681,82

716,85

542,52

574,22

626,29

739,26

657,65

653,52

697,61

694,22

779,90

653,46

688,04

523,73

609,31

301–600

841,42

904,13

960,90

856,36

738,63

785,10

820,14

645,81

677,50

729,58

842,55

760,93

756,80

800,89

797,51

883,19

756,74

791,33

627,02

712,60

> 600

1 448,98

1 511,69

1 568,46

1 463,92

1 346,19

1 392,66

1 427,69

1 253,37

1 285,06

1 337,13

1 450,11

1 368,49

1 364,36

1 408,45

1 405,07

1 490,75

1 364,30

1 398,88

1 234,57

1 320,15

Lombardiet

160

693,90

701,15

801,67

683,03

553,99

560,78

662,66

510,97

569,83

685,07

558,51

537,63

529,08

641,15

640,67

796,23

574,36

546,06

520,54

530,21

161–200

696,78

704,03

804,55

685,92

556,87

563,66

665,54

513,85

572,72

687,95

561,40

540,51

531,96

644,03

643,56

799,12

577,24

548,94

523,42

533,10

201–249

812,07

819,32

919,84

801,21

672,16

678,95

780,83

629,14

688,01

803,24

676,69

655,80

647,26

759,32

758,85

914,41

692,54

664,24

638,71

648,39

250–300

953,31

960,55

1 061,07

942,44

813,39

820,18

922,06

770,37

829,24

944,48

817,92

797,03

788,49

900,55

900,08

1 055,64

833,77

805,47

779,94

789,62

301–600

1 100,30

1 107,55

1 208,07

1 089,43

960,39

967,18

1 069,06

917,37

976,23

1 091,47

964,91

944,03

935,48

1 047,55

1 047,07

1 202,63

980,76

952,46

926,94

936,61

> 600

1 964,98

1 972,23

2 072,75

1 954,11

1 825,07

1 831,86

1 933,74

1 782,05

1 840,91

1 956,15

1 829,59

1 808,71

1 800,16

1 912,23

1 911,75

2 067,31

1 845,44

1 817,14

1 791,61

1 801,29

Venetien

160

499,08

556,36

601,42

462,97

360,53

334,49

462,41

403,54

366,19

367,32

491,61

393,36

316,15

400,15

461,84

545,70

600,51

392,22

422,28

452,16

161–200

500,94

558,22

603,27

464,83

362,38

336,35

464,26

405,40

368,04

369,18

493,47

395,21

318,01

402,00

463,70

547,56

602,37

394,08

424,13

454,02

201–249

575,22

632,50

677,56

539,11

436,67

410,63

538,55

479,68

442,33

443,46

567,75

469,50

392,29

476,29

537,98

621,84

676,65

468,36

498,42

528,30

250–300

666,22

723,50

768,56

630,11

527,67

501,63

629,55

570,68

533,33

534,46

658,75

560,49

483,29

567,29

628,98

712,84

767,65

559,36

589,42

619,30

301–600

760,93

818,21

863,27

724,82

622,38

596,34

724,26

665,39

628,04

629,17

753,46

655,21

578,00

662,00

723,69

807,55

862,36

654,07

684,13

714,01

> 600

1 318,06

1 375,34

1 420,39

1 281,95

1 179,51

1 153,47

1 281,39

1 222,52

1 185,17

1 186,30

1 310,59

1 212,33

1 135,13

1 219,13

1 280,82

1 364,68

1 419,49

1 211,20

1 241,26

1 271,14

Friuli-Venezia Giulia

160

577,72

616,26

655,77

653,62

406,84

464,57

471,59

450,99

514,38

570,24

454,61

433,67

526,89

592,49

630,50

676,37

421,56

513,87

480,42

388,73

161–200

579,91

618,46

657,96

655,81

409,04

466,77

473,79

453,18

516,58

572,44

456,81

435,86

529,08

594,68

632,70

678,57

423,75

516,07

482,62

390,92

201–249

667,75

706,30

745,81

743,66

496,88

554,61

561,63

541,03

604,42

660,28

544,65

523,71

616,93

682,53

720,54

766,41

511,60

603,91

570,46

478,77

250–300

775,36

813,91

853,41

851,26

604,49

662,22

669,24

648,63

712,03

767,89

652,26

631,32

724,54

790,13

828,15

874,02

619,20

711,52

678,07

586,37

301–600

887,36

925,91

965,41

963,26

716,49

774,22

781,24

760,63

824,03

879,89

764,26

743,31

836,54

902,13

940,15

986,02

731,20

823,52

790,07

698,37

> 600

1 546,18

1 584,73

1 624,24

1 622,09

1 375,31

1 433,04

1 440,06

1 419,46

1 482,85

1 538,71

1 423,08

1 402,14

1 495,36

1 560,96

1 598,97

1 644,84

1 390,03

1 482,34

1 448,89

1 357,20Antal utbildningstimmar

Abruzzerna

Basilicata

Kalabrien

Kampanien

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Ligurien

Lombardiet

Marche

Molise

Autonoma provinsen Bolzano

Autonoma provinsen Trento

Piemonte

Apulien

Sardinien

Sicilien

Toscana

Umbrien

Aostadalen

Venetien

Region där utbildningen genomförs

Emilia-Romagna

160

562,62

596,13

664,95

573,49

450,10

525,95

432,89

487,46

456,89

555,15

476,14

469,35

523,68

535,00

583,58

686,69

448,97

446,71

541,11

458,03

161–200

565,09

598,60

667,42

575,96

452,57

528,41

435,36

489,92

459,36

557,62

478,60

471,81

526,15

537,47

586,04

689,16

451,44

449,17

543,58

460,49

201–249

663,75

697,25

766,08

674,61

551,23

627,07

534,02

588,58

558,02

656,28

577,26

570,47

624,81

636,13

684,70

787,81

550,09

547,83

642,24

559,15

250–300

784,60

818,11

886,94

795,47

672,08

747,93

654,88

709,44

678,87

777,13

698,12

691,33

745,66

756,98

805,56

908,67

670,95

668,69

763,10

680,01

301–600

910,39

943,90

1 012,73

921,26

797,87

873,72

780,67

835,23

804,66

902,92

823,91

817,12

871,45

882,77

931,35

1 034,46

796,74

794,48

888,88

805,80

> 600

1 650,33

1 683,84

1 752,66

1 661,20

1 537,81

1 613,65

1 520,60

1 575,16

1 544,60

1 642,86

1 563,84

1 557,05

1 611,39

1 622,71

1 671,28

1 774,40

1 536,68

1 534,41

1 628,82

1 545,73

Toscana

160

448,73

556,73

618,76

540,88

434,47

450,32

479,75

447,60

493,34

488,24

506,69

491,07

479,75

527,30

592,95

569,54

654,08

416,36

549,26

475,22

161–200

451,11

559,10

621,14

543,26

436,85

452,70

482,13

449,98

495,71

490,62

509,07

493,45

482,13

529,67

595,33

571,92

656,46

418,74

551,63

477,60

201–249

546,14

654,14

716,17

638,29

531,88

547,73

577,16

545,01

590,75

585,65

604,10

588,48

577,16

624,71

690,36

666,95

751,49

513,77

646,67

572,63

250–300

662,56

770,55

832,59

754,71

648,30

664,15

693,58

661,43

707,16

702,07

720,52

704,90

693,58

741,12

806,78

783,37

867,91

630,19

763,08

689,05

301–600

783,73

891,72

953,76

875,87

769,47

785,31

814,75

782,60

828,33

823,24

841,69

826,07

814,75

862,29

927,95

904,54

989,07

751,35

884,25

810,22

> 600

1 496,48

1 604,48

1 666,51

1 588,63

1 482,22

1 498,07

1 527,50

1 495,35

1 541,08

1 535,99

1 554,44

1 538,82

1 527,50

1 575,04

1 640,70

1 617,29

1 701,83

1 464,11

1 597,01

1 522,97

Marche

160

347,07

385,44

531,24

457,95

350,35

451,10

358,27

406,16

396,76

364,05

372,99

365,07

408,08

395,63

539,29

504,30

396,20

332,01

488,34

358,27

161–200

348,87

387,24

533,04

459,75

352,15

452,90

360,07

407,96

398,56

365,85

374,79

366,87

409,88

397,43

541,09

506,10

398,00

333,81

490,14

360,07

201–249

420,89

459,27

605,07

531,77

424,17

524,92

432,10

479,98

470,59

437,87

446,81

438,89

481,91

469,45

613,12

578,13

470,02

405,83

562,16

432,10

250–300

509,12

547,49

693,29

620,00

512,40

613,15

520,32

568,21

558,81

526,10

535,04

527,12

570,13

557,68

701,34

666,35

558,25

494,06

650,39

520,32

301–600

600,95

639,32

785,12

711,83

604,23

704,98

612,15

660,04

650,64

617,93

626,87

618,95

661,96

649,51

793,17

758,18

650,08

585,89

742,22

612,15

> 600

1 141,12

1 179,49

1 325,29

1 251,99

1 144,40

1 245,15

1 152,32

1 200,21

1 190,81

1 158,10

1 167,04

1 159,11

1 202,13

1 189,68

1 333,34

1 298,35

1 190,24

1 126,06

1 282,39

1 152,32

Abruzzerna

160

353,35

434,18

394,78

437,35

495,70

295,17

417,99

502,10

328,34

315,15

337,28

467,86

501,19

362,41

451,81

434,52

337,96

292,68

538,66

471,31

161–200

355,04

435,86

396,47

439,03

497,39

296,85

419,67

503,78

330,02

316,83

338,96

469,54

502,88

364,09

453,50

436,20

339,64

294,36

540,35

472,99

201–249

422,38

503,20

463,81

506,37

564,73

364,19

487,01

571,12

397,36

384,17

406,30

536,88

570,22

431,43

520,84

503,54

406,98

361,70

607,69

540,33

250–300

504,87

585,69

546,30

588,86

647,22

446,68

569,51

653,61

479,85

466,66

488,79

619,37

652,71

513,92

603,33

586,03

489,47

444,19

690,18

622,82

301–600

590,73

671,55

632,16

674,72

733,08

532,54

655,36

739,47

565,71

552,52

574,65

705,23

738,57

599,78

689,19

671,89

575,33

530,05

776,03

708,68

> 600

1 095,77

1 176,60

1 137,21

1 179,77

1 238,12

1 037,59

1 160,41

1 244,52

1 070,76

1 057,57

1 079,70

1 210,28

1 243,61

1 104,83

1 194,24

1 176,94

1 080,38

1 035,10

1 281,08

1 213,73

Umbrien

160

361,45

480,87

516,31

489,14

390,20

500,63

392,46

413,63

423,03

382,05

444,88

465,14

458,57

519,87

494,91

549,11

527,63

374,35

537,30

463,27

161–200

363,56

482,99

518,42

491,25

392,31

502,74

394,58

415,75

425,14

384,16

446,99

467,25

460,69

521,98

497,02

551,22

529,74

376,47

539,42

465,38

201–249

448,09

567,52

602,95

575,78

476,85

587,27

479,11

500,28

509,67

468,70

531,52

551,78

545,22

606,52

581,56

635,76

614,27

461,00

623,95

549,92

250–300

551,65

671,07

706,50

679,34

580,40

690,82

582,66

603,83

613,23

572,25

635,07

655,34

648,77

710,07

685,11

739,31

717,82

564,55

727,50

653,47

301–600

659,42

778,85

814,28

787,11

688,18

798,60

690,44

711,61

721,00

680,03

742,85

763,12

756,55

817,85

792,89

847,09

825,60

672,33

835,28

761,25

> 600

1 293,42

1 412,84

1 448,27

1 421,11

1 322,17

1 432,59

1 324,43

1 345,60

1 355,00

1 314,02

1 376,84

1 397,11

1 390,54

1 451,84

1 426,88

1 481,08

1 459,59

1 306,32

1 469,27

1 395,24

Lazio

160

512,01

554,12

625,21

585,81

617,51

599,40

615,25

687,69

556,38

515,40

658,26

646,94

696,75

599,40

642,84

624,30

585,81

540,53

716,50

651,47

161–200

515,05

557,16

628,25

588,85

620,55

602,44

618,28

690,73

559,42

518,44

661,30

649,98

699,79

602,44

645,88

627,34

588,85

543,57

719,54

654,51

201–249

636,60

678,71

749,80

710,40

742,10

723,99

739,83

812,28

680,97

639,99

782,85

771,53

821,34

723,99

767,43

748,89

710,40

665,12

841,09

776,06

250–300

785,49

827,60

898,69

859,30

891,00

872,88

888,73

961,18

829,87

788,89

931,75

920,43

970,24

872,88

916,33

897,79

859,30

814,02

989,99

924,96

301–600

940,47

982,58

1 053,67

1 014,27

1 045,97

1 027,86

1 043,71

1 116,15

984,84

943,86

1 086,72

1 075,40

1 125,21

1 027,86

1 071,31

1 052,76

1 014,27

968,99

1 144,96

1 079,93

> 600

1 852,09

1 894,20

1 965,29

1 925,89

1 957,59

1 939,48

1 955,33

2 027,77

1 896,46

1 855,48

1 998,34

1 987,02

2 036,83

1 939,48

1 982,93

1 964,38

1 925,89

1 880,61

2 056,58

1 991,55

Kampanien

160

452,64

361,17

417,55

506,07

629,46

426,83

440,41

549,08

497,07

348,49

598,89

586,27

573,99

416,41

517,43

440,41

487,96

478,22

580,21

493,05

161–200

454,68

363,22

419,59

508,11

631,50

428,87

442,46

551,13

499,11

350,54

600,94

588,32

576,03

418,46

519,48

442,46

490,00

480,27

582,26

495,10

201–249

536,49

445,02

501,39

589,92

713,30

510,68

524,26

632,93

580,92

432,34

682,74

670,12

657,84

500,26

601,28

524,26

571,80

562,07

664,06

576,90

250–300

636,69

545,23

601,60

690,13

813,51

610,89

624,47

733,14

681,13

532,55

782,95

770,33

758,05

600,47

701,49

624,47

672,01

662,28

764,27

677,11

301–600

740,99

649,53

705,90

794,42

917,81

715,18

728,77

837,44

785,42

636,85

887,25

874,63

862,34

704,77

805,79

728,77

776,31

766,58

868,57

781,41

> 600

1 354,52

1 263,05

1 319,43

1 407,95

1 531,34

1 328,71

1 342,29

1 450,96

1 398,95

1 250,37

1 500,77

1 488,15

1 475,87

1 318,29

1 419,31

1 342,29

1 389,84

1 380,10

1 482,09

1 394,93

Molise

160

354,06

339,51

393,85

329,55

468,79

527,14

337,48

460,30

532,18

384,23

504,33

502,58

541,24

378,57

494,12

448,75

434,83

415,02

567,78

502,75

161–200

355,99

341,44

395,78

331,48

470,71

529,07

339,40

462,22

534,11

386,15

506,26

504,50

543,16

380,49

496,05

450,68

436,75

416,94

569,71

504,67

201–249

433,05

418,51

472,84

408,55

547,78

606,14

416,47

539,29

611,17

463,22

583,33

581,57

620,23

457,56

573,12

527,75

513,82

494,01

646,78

581,74

250–300

527,46

512,92

567,25

502,95

642,19

700,54

510,88

633,70

705,58

557,63

677,73

675,98

714,64

551,97

667,52

622,15

608,23

588,42

741,18

676,15

301–600

625,72

611,18

665,51

601,21

740,45

798,81

609,14

731,96

803,84

655,89

776,00

774,24

812,90

650,23

765,78

720,41

706,49

686,68

839,44

774,41

> 600

1 203,73

1 189,18

1 243,52

1 179,22

1 318,46

1 376,81

1 187,14

1 309,97

1 381,85

1 233,90

1 354,00

1 352,25

1 390,90

1 228,24

1 343,79

1 298,42

1 284,50

1 264,69

1 417,45

1 352,42Antal utbildningstimmar

Abruzzerna

Basilicata

Kalabrien

Kampanien

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Ligurien

Lombardieta

Marche

Molise

Autonoma provinsen Bolzano

Autonoma provinsen Trento

Piemonte

Apulien

Sardinien

Sicilien

Toscana

Umbrien

Aostadalen

Venetien

Region där utbildningen genomförs

Basilicata

160

320,95

308,39

270,92

438,46

501,85

304,88

473,77

476,94

334,31

268,20

472,98

464,27

531,51

292,43

461,14

351,29

413,55

379,71

508,07

496,19

161–200

322,44

309,87

272,40

439,94

503,33

306,36

475,26

478,43

335,79

269,68

474,46

465,75

532,99

293,91

462,62

352,77

415,03

381,19

509,56

497,67

201–249

381,68

369,11

331,64

499,18

562,57

365,60

534,50

537,67

395,03

328,92

533,70

524,99

592,23

353,15

521,86

412,01

474,27

440,43

568,80

556,91

250–300

454,25

441,68

404,21

571,75

635,14

438,17

607,07

610,23

467,60

401,49

606,27

597,56

664,80

425,72

594,43

484,58

546,84

513,00

641,36

629,48

301–600

529,78

517,21

479,74

647,28

710,67

513,70

682,60

685,77

543,13

477,02

681,80

673,09

740,33

501,25

669,96

560,11

622,37

588,53

716,90

705,01

> 600

974,08

961,51

924,04

1 091,58

1 154,97

958,00

1 126,90

1 130,07

987,43

921,33

1 126,10

1 117,39

1 184,63

945,55

1 114,26

1 004,41

1 066,67

1 032,83

1 161,20

1 149,31

Apulien

160

372,30

334,71

348,30

368,45

419,61

520,36

392,45

529,42

459,23

386,79

349,54

417,35

411,69

470,55

558,67

426,86

492,06

436,03

554,83

443,95

161–200

374,04

336,46

350,04

370,19

421,36

522,11

394,19

531,16

460,98

388,53

351,29

419,09

413,43

472,30

560,41

428,60

493,81

437,77

556,58

445,70

201–249

443,85

406,27

419,85

440,00

491,17

591,92

464,00

600,97

530,79

458,34

421,10

488,91

483,25

542,11

630,22

498,41

563,62

507,58

626,39

515,51

250–300

529,37

491,79

505,37

525,52

576,69

677,44

549,52

686,49

616,31

543,86

506,62

574,42

568,76

627,63

715,74

583,93

649,14

593,10

711,91

601,03

301–600

618,38

580,80

594,38

614,53

665,70

766,45

638,53

775,50

705,32

632,87

595,63

663,43

657,77

716,64

804,75

672,94

738,15

682,11

800,92

690,04

> 600

1 141,97

1 104,38

1 117,97

1 138,12

1 189,28

1 290,03

1 162,11

1 299,09

1 228,90

1 156,45

1 119,21

1 187,02

1 181,36

1 240,22

1 328,34

1 196,53

1 261,73

1 205,70

1 324,50

1 213,62

Kalabrien

160

447,87

354,48

373,38

553,37

587,45

422,06

525,07

623,56

526,20

368,63

568,09

556,77

634,37

352,10

563,61

358,67

521,68

461,23

652,37

587,33

161–200

449,64

356,25

375,15

555,14

589,22

423,83

526,84

625,33

527,97

370,40

569,86

558,54

636,14

353,87

565,38

360,44

523,45

463,00

654,14

589,10

201–249

520,40

427,01

445,92

625,90

659,98

494,59

597,60

696,09

598,74

441,16

640,62

629,30

706,90

424,64

636,14

431,20

594,21

533,76

724,90

659,86

250–300

607,09

513,70

532,60

712,59

746,66

581,28

684,29

782,77

685,42

527,85

727,31

715,99

793,58

511,32

722,82

517,89

680,89

620,44

811,58

746,55

301–600

697,31

603,92

622,82

802,81

836,88

671,50

774,51

873,00

775,64

618,07

817,53

806,21

883,81

601,54

813,04

608,11

771,12

710,67

901,81

836,77

> 600

1 228,03

1 134,64

1 153,54

1 333,53

1 367,61

1 202,22

1 305,23

1 403,72

1 306,36

1 148,79

1 348,25

1 336,93

1 414,53

1 132,26

1 343,77

1 138,83

1 301,84

1 241,39

1 432,53

1 367,49

Sicilien

160

523,88

473,06

434,34

471,93

650,78

683,72

496,83

590,33

693,80

574,94

499,21

668,89

666,97

632,33

506,34

544,54

632,67

548,22

709,08

662,10

161–200

526,13

475,30

436,59

474,17

653,02

685,96

499,07

592,57

696,04

577,18

501,45

671,14

669,21

634,57

508,58

546,79

634,91

550,46

711,32

664,34

201–249

615,81

564,98

526,27

563,85

742,70

775,65

588,75

682,26

785,72

666,86

591,13

760,82

758,89

724,25

598,26

636,47

724,59

640,15

801,00

754,02

250–300

725,67

674,84

636,13

673,71

852,56

885,51

698,61

792,12

895,58

776,72

700,99

870,68

868,75

834,11

708,12

746,33

834,45

750,01

910,86

863,88

301–600

840,01

789,18

750,47

788,05

966,91

999,85

812,96

906,46

1 009,92

891,06

815,33

985,02

983,10

948,46

822,46

860,67

948,80

864,35

1 025,21

978,23

> 600

1 512,62

1 461,79

1 423,08

1 460,66

1 639,52

1 672,46

1 485,57

1 579,07

1 682,53

1 563,67

1 487,94

1 657,63

1 655,71

1 621,07

1 495,08

1 533,28

1 621,41

1 536,96

1 697,82

1 650,84

Sardinien

160

410,58

452,31

508,68

418,35

417,07

507,25

384,77

452,27

407,64

479,33

413,98

501,59

475,39

416,05

507,55

413,94

417,53

439,11

433,48

476,69

161–200

412,01

453,73

510,10

419,77

418,49

508,68

386,20

453,70

409,06

480,75

415,40

503,02

476,81

417,47

508,97

415,37

418,96

440,53

434,91

478,11

201–249

469,04

510,76

567,14

476,80

475,52

565,71

443,23

510,73

466,09

537,78

472,43

560,05

533,84

474,50

566,00

472,40

475,99

497,56

491,94

535,15

250–300

538,90

580,63

637,00

546,67

545,39

635,57

513,09

580,59

535,96

607,65

542,30

629,91

603,71

544,37

635,87

542,26

545,85

567,43

561,80

605,01

301–600

611,61

653,34

709,71

619,38

618,10

708,29

585,80

653,31

608,67

680,36

615,01

702,63

676,42

617,08

708,58

614,98

618,56

640,14

634,51

677,72

> 600

1 039,35

1 081,07

1 137,45

1 047,11

1 045,83

1 136,02

1 013,54

1 081,04

1 036,40

1 108,09

1 042,74

1 130,36

1 104,15

1 044,81

1 136,31

1 042,71

1 046,30

1 067,87

1 062,25

1 105,46

3.5    Ersättning för praktikplatser inom ramen för transnationell rörlighet (i euro)Land

Månader

SA (1)

MA (2)

GA (3)

1

2

3

4

5

6

Österrike

1 617

2 312

3 094

4 082

4 732

5 382

162,5

650,2

22,733

Belgien

1 501

2 183

2 841

3 719

4 305

4 890

151,0

585,3

21,575

Bulgarien

990

1 413

1 831

2 583

2 980

3 377

99,2

396,7

13,97

Cypern

1 342

1 854

2 499

3 316

3 957

4 495

134,5

538,2

18,94

Tjeckien

1 365

1 876

2 522

3 369

4 018

4 564

136,5

546,17

19,51

Tyskland

1 477

1 477

2 751

3 749

4 344

4 939

148,7

594,67

21,24

Danmark

1 973

2 840

3 707

5 080,5

5 889

6 698

202,1

808,5

28,88

Estland

1 504

2 226

2 949

3 765

4 366

4 968

150,3

601,33

21,48

Spanien

1 552

2 199

2 860

3 894

4 514

5 133

154,8

619,17

22,11

Finland

1 806

2 587

3 351

4 537

5 260

5 982

180,6

722,5

25,80

Frankrike

1 771

2 533

3 295

4 451

5 162

5 873

177,8

711

25,39

Förenade kungariket

1 972

2 820

3 668

4 950

5 737

6 525

196,9

787,67

28,13

Ungern

1 255

1 790

2 324

3 223

3 727

4 231

126,1

504,33

18,01

Grekland

1 402

2 000

2 598

3 674

4 251

4 828

144,2

576,83

20,60

Irland

1 788

2 559

3 330

4 493

5 210

5 927

179,3

717,3

25,62

Island

1 614

2 312

3 011

4 062

4 710

5 358

162

648

23,14

Liechtenstein

1 978

2 817

3 656

4 968

5 758

6 547

197,4

789,5

28,20

Litauen

1 145

1 639

2 133

2 912

3 420

3 882

115,6

462,3

16,51

Luxemburg

1 501

2 148

2 794

3 802

4 406

5 010

151

604

21,57

Lettland

1 204

1 721

2 238

3 104

3 589

4 074

121,2

484,8

17,32

Malta

1 315

1 883

2 452

3 362

3 891

4 420

132,3

529

18,89

Nederländerna

1 597

2 350

3 058

4 144

4 805

5 466

165,3

661,2

23,61

Norge

2 129

3 035

3 942

5 341

6 189

7 036

211,9

847,7

30,27

Polen

1 232

1 758

2 284

3 174

3 669

4 165

123,9

495,5

17,70

Portugal

1 371

1 959

2 548

3 492

4 041

4 591

137,4

549,5

19,63

Rumänien

1 056

1 507

1 958

2 745

3 170

3 596

106,3

425,3

15,19

Sverige

1 771

2 533

3 288

4 452

5 161

5 871

177,3

709,3

25,33

Slovenien

1 363

1 945

2 526

3 465

4 011

4 556

136,3

545,3

19,48

Slovakien

1 293

1 850

2 408

3 308

3 827

4 346

129,8

519,2

18,54

Turkiet

1 194

1 706

2 218

3 071

3 552

4 033

120,3

481

17,18

Schweiz

1 879

2 579

3 279

4 670

5 370

6 070

175,0

700,0

25,00

Kroatien

1 157

1 589

2 021

2 953

3 385

3 817

108

432

15,43

(1)   SA = tilläggsvecka

(2)   MA = tilläggsmånad

(3)   GA = tilläggsdag

3.6    Ersättning för intervjuBestämmelseort eller -land

Avstånd (km)

Belopp (euro)

Resa och logi

Dagtraktamente

EU-28-land eller Island och Norge

0–50

0

50/dag (> 12 timmar) 25/halvdag (> 6–12 timmar) Max 3 dagar

> 50–250

100

> 250–500

250

> 500

350

3.7    Ersättning för flytt till annan medlemsstat (för praktik)Bestämmelseland

Belopp (euro)

Österrike

1 025

Belgien

970

Bulgarien

635

Kroatien

675

Cypern

835

Tjeckien

750

Danmark

1 270

Estland

750

Finland

1 090

Frankrike

1 045

Tyskland

940

Grekland

910

Ungern

655

Island

945

Irland

1 015

Italien

995

Lettland

675

Litauen

675

Luxemburg

970

Malta

825

Nederländerna

950

Norge

1 270

Polen

655

Portugal

825

Rumänien

635

Slovakien

740

Slovenien

825

Spanien

890

Sverige

1 090

Förenade kungariket

1 060

3.8    Dagliga logikostnader (i euro) 

 

Dagersättning för studenter

Dagersättning för personal

Landsgrupp

Land

(Dag 1–14)

(Dag 15–60)

(Dag 1–14)

(Dag 15–60)

Grupp A

Förenade kungariket

90

63

128

90

Grupp B

Danmark

86

60

128

90

Grupp C

Nederländerna

83

58

128

90

 

Sverige

83

58

128

90

Grupp D

Cypern

77

54

112

78

 

Finland

77

54

112

78

 

Luxemburg

77

54

112

78

Grupp E

Österrike

74

52

112

78

 

Belgien

74

52

112

78

 

Bulgarien

74

52

112

78

 

Tjeckien

74

52

112

78

Grupp F

Grekland

70

49

112

78

 

Ungern

70

49

112

78

 

Schweiz

70

49

112

78

 

Ungern

70

49

112

78

 

Schweiz

70

49

112

78

 

Polen

70

49

112

78

 

Rumänien

70

49

112

78

 

Turkiet

70

49

112

78

Grupp G

Tyskland

67

47

96

67

 

Spanien

67

47

96

67

 

Lettland

67

47

96

67

 

Nordmakedonien

67

47

96

67

 

Malta

67

47

96

67

 

Slovakien

67

47

96

67

Grupp H

Kroatien

58

41

80

56

 

Estland

58

41

80

56

 

Litauen

58

41

80

56

 

Slovenien

58

41

80

56

Grupp I

Frankrike

80

56

112

78

 

Irland

80

56

128

90

 

Island

80

56

112

78

Grupp L

Portugal

64

45

96

67
BILAGA VII

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter på grundval av standardiserade skalor för enhetskostnader till Slovakien

1.    Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnaderTyp av insatser

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorerna

Belopp

(i euro)

1.  Kompetensutveckling för anställda i form av språkundervisning inom insatsområdena 2, 3 och 4 i det operativa programmet Mänskliga resurser (2014SK05M0OP001).

45-minuters språklektion per anställd.

Alla stödberättigande kostnader för insatsen, inklusive direkta kostnader för att tillhandahålla utbildningen.

Antal slutförda 45-minuters språklektioner per anställd.

8,53

2.  Europeiska datakörkortet (ECDL-certifiering) inom insatsområdena 1, 2 och 3 i det operativa programmet Mänskliga resurser (2014SK05M0OP001).

ECDL-certifiering

Alla stödberättigande kostnader, inklusive direkta kostnader för att genomföra provet och utfärda körkortet.

Antal utfärdade datakörkort fördelade på profiler och moduler (1)

Körkortets namn

Pris

ECDL-profil – 1 Bas/standardtest

31,50

ECDL-profil – 2 Bas/standardtest

59,00

ECDL-profil – 3 Bas/standardtest

76,50

ECDL-profil – 4 Bas/standardtest

92,00

ECDL-profil – 5 Bas/standardtest

111,50

ECDL-profil – 6 Bas/standardtest

127,00

ECDL-profil – 7 Bas/standardtest

142,50

ECDL-profil – 8 Bas/standardtest

163,00

ECDL-profil – 1 Avancerat test

39,10

ECDL-profil – 2 Avancerat test

74,30

ECDL-profil – 3 Avancerat test

99,40

ECDL-profil – 4 Avancerat test

122,50

3.  Integrationsarbete i för-, grund- och gymnasieskolan inom insatsområde 1 Utbildning och insatsområde 5 Integrering av marginaliserade romska grupper i det operativa programmet Mänskliga resurser (2014SK05M0OP001).

Tillsättning av nya eller befintliga ESF-finansierade tjänster i inkluderande team

Direkta lönekostnader.

Indirekta kostnader

Antal månader under vilka en ny eller befintlig ESF-finansierad tjänst i ett inkluderande team är tillsatt

Skolpsykolog – 1 353 per månad

Specialpedagog/socialpedagog – 1 559 per månad

4.  Integrationsarbete i för-, grund- och gymnasieskolan inom insatsområde 1 Utbildning och insatsområde 5 Integrering av marginaliserade romska grupper i det operativa programmet Mänskliga resurser (2014SK05M0OP001).

Tillsättning av nya eller befintliga ESF-finansierade tjänster för lärarassistenter

Direkta lönekostnader

Indirekta kostnader

Antal månader under vilka en ny eller befintlig ESF-finansierad tjänst för en lärarassistent är tillsatt

1 115 per månad

5.  Integration av elever i för- och grundskolan inom insatsområdet Utbildning i det operativa programmet Mänskliga resurser (2014SK05M0OP001).

Tillsättning av en ny eller befintlig ESF-finansierad lärarassistenttjänst

Direkta lönekostnader

Indirekta kostnader

Antal månader under vilka en ny eller befintlig ESF-finansierad tjänst för en lärarassistent är tillsatt

1 062 per månad

6.  Utbildning av lärare och specialiserad personal inom insatsområdet Utbildning i det operativa programmet Mänskliga resurser (2014SK05M0OP001).

En timmes deltagande i utbildning för lärare och specialiserad personal.

Direkta lönekostnader för utbildaren och deltagarens lön.

Indirekta kostnader

Antal slutförda timmar per deltagare i utbildning för lärare och specialiserad personal.

Grupp om 20 deltagare: 10,10 per slutförd timme per deltagare

Grupp om 12 deltagare: 10,65 per slutförd timme per deltagare

7.  Utbildning av blivande lärare vid institutioner för högre utbildning inom insatsområdet Utbildning i det operativa programmet Mänskliga resurser (2014SK05M0OP001).

En timmes analys utförd av en utbildande lärare av en students direkta undervisningsenhet (skolklass) eller direkta utbildningsaktivitet (skola).

Direkta lönekostnader.

Material och administrativa kostnader.

Antal timmar analys utförd av en utbildande lärare av en students direkta undervisningsenhet (skolklass) eller direkta utbildningsaktivitet (skola).

9,66 per timme

8.  Undervisningsklubbar (2) inom insatsområdet Utbildning i det operativa programmet Mänskliga resurser (2014SK05M0OP001).

En timmes deltagande av pedagoger (3) i en undervisningsklubb.

Direkta lönekostnader Indirekta kostnader

Antal timmar av deltagande av pedagoger i en undervisningsklubb.

11,20

9.  Undervisning i extralektioner (4) inom insatsområdet Utbildning i det operativa programmet Mänskliga resurser (2014SK05M0OP001).

1.  En timmes undervisning i en extralektion av en grundskollärare.

2.  En timmes undervisning i en extralektion av en gymnasielärare.

Direkta lönekostnader och indirekta kostnader.

1.  Antal timmars undervisning i extralektioner av en grundskollärare.

2.  Antal timmars undervisning i extralektioner av en gymnasielärare.

1.  12,45

2.  13,20

(1)   Det finns två moduler – 1) Bas/standard och 2) Avancerad.

(2)   En undervisningsklubb ska bestå av minst tre och högst tio medlemmar och varje klubbmöte ska vara högst tre timmar långt. Undervisningsklubbar både med och utan skriftlig produktion kan redovisa högst 30 timmar per termin för deltagande av varje medlem i klubben. Undervisningsklubbar med skriftlig produktion kan redovisa högst 50 timmar för framställning av sin skriftliga produktion.

(3)   Deltagande i undervisningsklubbar begränsas strikt till följande kategorier av pedagoger, enligt definitionen i § 3 och § 12 i lag nr 317/2009: lärare, lärarassistenter, utbildare och lärare/fortbildare i praktisk undervisning. lärare, lärarassistenter, utbildare och lärare/fortbildare i praktisk undervisning.

(4)   Extralektioner är lektioner i skolans regi utöver de som normalt finansieras av statens budget. En extralektion är 60 minuter lång och består av 45 minuters undervisning samt 15 minuters förberedelser eller uppföljning. Det högsta antalet extralektioner per läsår och skola är följande:

2.    Justering av beloppen

Beloppet för enhetskostnaderna 3 och 4 kan justeras för att spegla de löneändringar för skolpsykologer, specialpedagoger och socialpedagoger som har fastställts på nationell nivå i enlighet med lag nr 553/2003 om ersättning till vissa kategorier av anställda som arbetar i samhällets intresse inklusive ändringar och genomförandeakter.

Beloppet för enhetskostnad 5 kan justeras i linje med ändringar av det normativa bidraget för lärarassistenter som har fastställts i enlighet med § 9 a avsnitt 3 i regeringsförordning nr 630/2008 i Republiken Slovakien om uppdelning av den statliga budgetens medel för skolor och skolinrättningar.

Beloppet för enhetskostnad 7 kan justeras i linje med ändringar av riktlinjerna för tilldelning av statligt stöd till offentliga högre utbildningsanstalter, i enlighet med lag nr 131/2002 om högre utbildningsanstalter.

Beloppet för enhetskostnaderna 8 och 9 kan justeras genom att de ursprungliga direkta lönekostnaderna ändras i den beräkningsmetod som inbegriper direkta lönekostnader och en schablonsats för indirekta kostnader.

Justeringar kommer att baseras på de löneändringar för lärare i grundskola och gymnasieskola som har fastställts på nationell nivå i enlighet med § 28 avsnitt 1 i lag nr 553/2003 om ersättning till vissa anställda som arbetar i samhällets intresse.

▼M4
BILAGA VIII

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter baserade på standardiserade skalor för enhetskostnader i Tyskland

1.    Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnaderTyp av insatser

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorn

Belopp

(i euro)

1.  Utbildning i att skapa inkluderande skolor:

Vidareutbildning för lärare med chefsansvar

Insatsområde B

OP 2014DE05SFOP009

(Mecklenburg-Vorpommern)

Deltagare som fullgör utbildningen.

Alla stödberättigande kostnader (personalkostnader, andra direkta och indirekta kostnader)

Antal deltagare som

— har deltagit under minst 51 av de schemalagda 60 timmarna (i evenemang med obligatorisk närvaro och i processtöd i skolorna) och

— har erhållit kursintyg på grundval av detta.

4 702,60

2.  Utbildning i att skapa inkluderande skolor:

Utbildning i kollegiearbete

Insatsområde B

OP 2014DE05SFOP009

(Mecklenburg-Vorpommern)

Deltagare i ett arbetsseminarium om att skapa inkluderande skolor

Alla stödberättigande kostnader (personalkostnader, andra direkta och indirekta kostnader)

Antal personer som har deltagit i det åtta timmar långa arbetsseminariet och erhållit intyg på grundval av detta.

33,32

3.  Utbildning i att skapa inkluderande skolor:

Vidareutbildning av klasslärare

Insatsområde B

OP 2014DE05SFOP009

(Mecklenburg-Vorpommern)

Deltagare som fullgör utbildningen.

Alla stödberättigande kostnader (personalkostnader, andra direkta och indirekta kostnader)

Antal deltagare som

— har deltagit under minst 153 av de schemalagda 180 timmarna och

— har erhållit kursintyg på grundval av detta.

11 474,14

4.  Utbildning i att skapa inkluderande skolor:

Vidareutbildning om praktisk inlärning

Insatsområde B

OP 2014DE05SFOP009

(Mecklenburg-Vorpommern)

Deltagare som fullgör utbildningen.

Alla stödberättigande kostnader (personalkostnader, andra direkta och indirekta kostnader)

Antal deltagare som

— har deltagit under minst 26 av de schemalagda 30 timmarna och

— har erhållit kursintyg på grundval av detta.

1 698,24

5.  Utbildning i att skapa inkluderande skolor:

Vidareutbildning för lärare

Insatsområde B

OP 2014DE05SFOP009

(Mecklenburg-Vorpommern)

Deltagare som fullgör utbildningen.

Alla stödberättigande kostnader (personalkostnader, andra direkta och indirekta kostnader)

Antal deltagare som

— har deltagit under minst 36 av de schemalagda 42 timmarna (i olika evenemang och processtöd) och

— har erhållit kursintyg på grundval av detta.

246,20

6.  Utbildning för lärare vid yrkesskolor:

Utbildning i metodik och speciell didaktik

Insatsområde B

OP 2014DE05SFOP009

(Mecklenburg-Vorpommern)

Deltagare som fullgör utbildningen.

Alla stödberättigande kostnader (personalkostnader, andra direkta och indirekta kostnader)

Antal deltagare som

— har deltagit i evenemang med obligatorisk närvaro under minst 104 av de schemalagda 120 timmarna och

— har deltagit under minst 51 av de schemalagda 60 timmarnas arbete i smågrupper och

— har utfört alla uppgifter som ingår i planen för självstudier och

— har erhållit kursintyg eftersom de har uppfyllt de tre kriterierna ovan.

14 678,40

7.  Utbildning för lärare vid yrkesskolor:

Utbildning i att hjälpa ungdomar med invandrarbakgrund att lära sig tyska

Insatsområde B

OP 2014DE05SFOP009

(Mecklenburg-Vorpommern)

Deltagare som fullgör utbildningen.

Alla stödberättigande kostnader (personalkostnader, andra direkta och indirekta kostnader)

Antal deltagare som

— har deltagit i evenemang med obligatorisk närvaro under minst 80 av de schemalagda 96 timmarna och

— har deltagit i sex timmars individuell rådgivning och

— har utfört alla uppgifter som ingår i planen för självstudier och

— har erhållit kursintyg eftersom de har uppfyllt de tre kriterierna ovan.

7 268,34

8.  Utbildning för lärare vid yrkesskolor:

Utbildning i individuell hjälp till ungdomar i mycket heterogena elevgrupper

Insatsområde B

OP 2014DE05SFOP009

(Mecklenburg-Vorpommern)

Deltagare som fullgör utbildningen.

Alla stödberättigande kostnader (personalkostnader, andra direkta och indirekta kostnader)

Antal deltagare som

— har deltagit i evenemang med obligatorisk närvaro under minst 104 av de schemalagda 120 timmarna och

— har deltagit under minst 51 av de schemalagda 60 timmarnas arbete i smågrupper och

— har utfört alla uppgifter som ingår i planen för självstudier och

— har erhållit kursintyg eftersom de har uppfyllt de tre kriterierna ovan.

14 105,51

9.  Utbildning i att skapa inkluderande skolor:

Vidareutbildning för lärare vid regionala skolor och grundskolor avseende allmän språkundervisning och interkulturell undervisning

Insatsområde C

OP 2014DE05SFOP009

(Mecklenburg-Vorpommern)

Deltagare som fullgör utbildningen.

Alla stödberättigande kostnader (personalkostnader, andra direkta och indirekta kostnader)

Antal deltagare som

— har deltagit under minst 153 av de schemalagda 180 timmarna och

— har erhållit kursintyg på grundval av detta.

12 393,97

10.  Utbildning i att skapa inkluderande skolor:

Vidareutbildning för skolledare vid yrkesskolor avseende genomförandet av inkluderande undervisning och lärandekoncept

Insatsområde C

OP 2014DE05SFOP009

(Mecklenburg-Vorpommern)

Deltagare som fullgör utbildningen.

Alla stödberättigande kostnader (personalkostnader, andra direkta och indirekta kostnader)

Antal deltagare som

— har deltagit i evenemang med obligatorisk närvaro under minst 72 av de schemalagda 84 timmarna och

— har deltagit under minst 51 av de schemalagda 60 timmarnas arbete i smågrupper och

— har utfört alla uppgifter som ingår i planen för självstudier och

— har erhållit kursintyg eftersom de har uppfyllt dessa tre kriterier.

12 588,14

11.  Utbildning i att skapa inkluderande skolor:

Vidareutbildning för lärare vid yrkesskolor avseende inkluderande koncept för lektionsplanering

Insatsområde C

OP 2014DE05SFOP009

(Mecklenburg-Vorpommern)

Deltagare som fullgör utbildningen.

Alla stödberättigande kostnader (personalkostnader, andra direkta och indirekta kostnader)

Antal deltagare som

— har deltagit i evenemang med obligatorisk närvaro under minst 104 av de schemalagda 120 timmarna och

— har deltagit under minst 51 av de schemalagda 60 timmarnas arbete i smågrupper och

— har utfört alla uppgifter som ingår i planen för självstudier

— och har erhållit kursintyg eftersom de har uppfyllt dessa tre kriterier.

13 704,25

2.    Justering av beloppen

Ej tillämpligt.

▼M8
BILAGA IX

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter baserade på enhetskostnader och enhetsbelopp i Nederländerna

1.    Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnaderTyp av insatser

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorerna

Belopp

(i euro)

1.  Åtgärder för att återintegrera interner inom sektorn Fängelsetjänster

Insatsområde 1

Operativt program 2014NL05SFOP001

Investeringsprioritering: 9I – Aktiv inkludering

En interns deltagande i kalenderdagar under insatsperioden (1), inom sektorn Fängelsetjänster (GW)

Alla stödberättigande kostnader (personalkostnader, andra direkta och indirekta kostnader)

Antal kalenderdagar för en interns deltagande under insatsperioden

14,50

2.  Åtgärder för att återintegrera interner för rättspsykiatrisk vård (Forzo)

Insatsområde 1

Operativt program 2014NL05SFOP001

Investeringsprioritering: 9I – Aktiv inkludering

En interns deltagande i kalenderdagar under insatsperioden, inom sektorn Rättspsykiatrisk vård (Forzo)

Alla stödberättigande kostnader (personalkostnader, andra direkta och indirekta kostnader)

Antal kalenderdagar för en interns deltagande under insatsperioden

21,00

3.  Åtgärder för att återintegrera ungdomsbrottslingar och ungdomar som har placerats på institutioner genom civilrättsliga domstolsbeslut

Insatsområde 1

Operativt program 2014NL05SFOP001

Investeringsprioritering: 9I – Aktiv inkludering

En ungdomsbrottslings eller ung människas deltagande i kalenderdagar under insatsperioden inom sektorn Ungdomsbrottslingar och institutionsplacerade ungdomar (JI)

Alla stödberättigande kostnader (personalkostnader, andra direkta och indirekta kostnader)

Antal kalenderdagar för ungdomsbrottslingars eller unga människors deltagande under insatsperioden

26,50

4.  Jobbcoachning för unga med funktionsnedsättning

Operativt program 2014NL05SFOP001

Investeringsprioritering: 9I – Aktiv inkludering

Jobbcoachning för unga med funktionsnedsättning som får ersättning från UWV (arbetstagarnas försäkringsorganisation) för att de ska kunna få och behålla avlönad anställning på den öppna arbetsmarknaden.

Alla stödberättigande kostnader

Antal timmars jobbcoaching till deltagarna.

55,05

5.  Insatser som främjar och förbättrar PrO- och VSO (2)-elevernas kontakter med arbetsmarknaden eller fortsatt yrkesutbildning

Operativt program 2014NL05SFOP001

Investeringsprioritering: 9I – Aktiv inkludering

Tillhandahållande av ytterligare arbetsmarknadsvägledning till elever som är inskrivna på en PrO- eller VSO-skola.

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

Antal PrO- eller VSO-elever per läsår som får ytterligare arbetsmarknadsvägledning

1 720,00

(1)   För insatstyperna 1–3 är insatsperioden perioden från intagningsdatum i kriminalvårdsanstalt till frigivningsdatum.

(2)   PrO = PraktijkOnderwijs (praktisk utbildning) and VSO = Voortgezet Speciaal Onderwijs (högre specialutbildning).

2.    Justering av beloppen

Beloppen för enhetskostnaderna för insatstyperna 1–3 och 5 kommer att justeras årligen i enlighet med Nederländernas konsumentprisindex: https://www.cbs.nl/nl-nl/conversie/uitgelicht/de-consumentenprijsindex. Indextalen finns på CBS Statline.

Den första indexeringen för insatstyperna 1–3 kommer att göras 2017 och för insatstypen 5 2020. Basåret för beloppen för enhetskostnader i bilagan är 2015 (konsumentprisindex 2015 = 100).

Varje år (N) från och med 2017 kommer beloppen att indexeras utifrån konsumentprisindex för år N-1 med år 2015 som basår. Följande formel kommer att användas för att beräkna de enhetskostnader som ska tillämpas för ett givet år:

Beloppen för enhetskostnader år N = beloppen för enhetskostnader som ingår i denna bilaga * konsumentprisindex för år N-1 (med referensår 2015 = 100) / 100

Beloppen för enhetskostnaderna för insatstyp 4 kommer att justeras när reglerna och bestämmelserna om jobbcoachning ändras enligt nederländsk lag. Den fasta procentsats på 60 % som ligger till grund för beräkningen av beloppet per timme, med beaktande av att det avsatta antalet timmar inte alltid används, kommer att räknas om vart annat år på samma sätt som dessa beräkningar, med 2018 som referensår. Om genomsnittet avviker med mer än 2 % av det totala antalet timmar kommer den nya procentsatsen att tillämpas som det nya genomsnittet.

3.    Fastställande av enhetsbeloppTyp av insatser

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorn

Belopp

(i euro)

Tekniskt stöd

Insatsområde 4

(2014NL05SFOP001)

Nya totala utgifter som ingår i en betalningsansökan (dvs. totala stödberättigande utgifter som ingår i en betalningsansökan som hittills inte har beaktats för beräkning av en delbetalning på 100 000 euro).

Alla stödberättigande kostnader

Delbetalningar på 100 000 euro i nya totala utgifter som ingår i en betalningsansökan till Europeiska kommissionen tills det högsta budgeterade beloppet (1) inom insatsområdet Tekniskt stöd har nåtts.

5 690

(1)   Enligt artikel 119 i kommissionens förordning (EG) nr 1303/2013.

4.    Justering av beloppen

Ej tillämpligt.

▼M6
BILAGA X

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter på grundval av standardiserade skalor för enhetskostnader till Österrike

1.    Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnaderTyp av insatser

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorerna

Belopp (i euro)

1.  Åtgärder för att minska antalet elever som slutar skolan i förtid.

Insatsområde 3 i det operativa programmet 2014AT05SFOP001

Tillhandahållande av undervisningstimmar (1).

Personalkostnader för lärare (2).

Antal undervisningstimmar per typ av skola.Typ av skola (3)

Belopp

3070

95,91

3080

89,98

3081

96,28

3082

107,09

3091

78,87

2.  Grundläggande utbildningskurser inom insatsområdena 1.1, 3.2 och 4 i det operativa programmet 2014AT05SFOP001.

Antal timmar grundläggande utbildning inom fem kompetensområden som tillhandahållits av en eller två handledare, och antal timmar kompletterande barnomsorg som tillhandahållits.

Alla kostnader för insatsen.

Antal undervisningstimmar (3) som tillhandahålls av

— en eller två handledare (4),

— inom eller utanför stödmottagarens huvudsakliga bosättningsort,

— med eller utan barnomsorg.Kriterier

Belopp per undervisningstimme

Kurser med en handledare.

110

Kurser med två handledare.

150

Kurser med en handledare och tillhandahållande av barnomsorg.

150

Kurser med två handledare och tillhandahållande av barnomsorg.

190

Kurser med en handledare utanför stödmottagarens huvudsakliga bosättningsort.

140

Kurser med två handledare utanför stödmottagarens huvudsakliga bosättningsort.

180

Kurser med en handledare och tillhandahållande av barnomsorg utanför stödmottagarens huvudsakliga bosättningsort.

180

3.  Utbildningsrådgivning inom insatsområdena 3.2 och 4 i det operativa programmet 2014AT05SFOP001.

Tillhandahållande av personliga rådgivningstjänster.

Alla kostnader för insatsen.

Antal personliga rådgivningstillfällen som tillhandahållits.

338,43

4.  Förvaltningskontroller i det operativa programmet 2014AT05SFOP001 inom insatsområde 5 (teknisk stöd)

Antal timmar av förvaltningskontrolltjänster som tillhandahållits den förvaltande myndigheten – stöd för förvaltningskontrollens uppgifter.

Alla kostnader för insatsen.

Antal timmar då förvaltningskontroll utförts.

62,96

5.  Alla insatser inom det operativa programmet 2014AT05SFOP001, med undantag av insatser som omfattas av enhetskostnader 1–4 i denna bilaga.

Arbetstimmar för personal som arbetar direkt med insatsen.

Direkta personalkostnader för insatsen (kolumn A).

Alla kostnader för insatsen, med undantag av löner och bidrag till deltagare (kolumn B).

Antal faktiska arbetstimmar per personalkategori (5). 

Belopp per timme (A)

Belopp per timme (b) (7)

Administrativ personal

24,90

34,86

Nyckelpersonal

30,09

42,13

Projektledare

40,06

56,09

(1)   En undervisningstimme motsvarar 50 minuter.

(2)   Dessa kostnader är de enda kostnader för vilka det begärs ersättning från ESF för de angivna insatserna.

(3)   En undervisningstimme motsvarar 50 minuter.

(4)   Två handledare är tillåtna för grupper med minst sju deltagare.

(5)   För personal med en fast procentsats arbetstid inom insatsen per månad behöver inget separat tidsregistreringssystem upprättas. Arbetsgivaren ska för varje anställd utfärda ett dokument som anger den fasta procentsatsen arbetstid inom insatsen.

(3)  Typ av skola:

3070 Grund-/gymnasieskola (AHS).

3080 Teknisk/industriell skola (TMHS).

3081 Grund-/gymnasieskola och eftergymnasial utbildning med inriktning på turism samt social- och tjänsterelaterade yrken (HUM).

3082 Handelsakademi och handelsskola (HAK/HAS).

3091 Utbildningsinstitut för förskolepedagogik (BAfEP)/Utbildningsinstitut för socialpedagogik (BASOP).

(7)  Det totala beloppet i den här kolumnen används för att täcka alla kostnader för insatsen, med undantag av löner och bidrag till deltagarna. Detta belopp baseras på följande metod: ett belopp per timme plus ett belopp som motsvarar en schablonsats på 40 % av beloppet per timme.

2.    Justering av beloppen

Beloppen för enhetskostnad 1 justeras årligen i linje med förordningen om finansiella verkningar ( 1 ). Förordningen publiceras årligen och innehåller specifikationer om värderingen av personalkostnader för budgetplanering för de kommande åren. Beloppen kommer att justeras första gången den 1 september 2017 på grundval av den värdering för 2017 som anges i den förordningen.

Beloppet för enhetskostnad 3 kommer att justeras årligen i enlighet med ändringar i konsumentprisindex som publiceras av Statistik Austria.

Beloppet för enhetskostnad 4 kommer att justeras årligen i linje med den rättsliga grunden för priser på dessa tjänster så som föreskrivs av Finansministeriet.

Beloppen för enhetskostnad 5 kommer att justeras årligen i enlighet med ändringar i kollektivavtalen BABE och SWÖ.

▼M3
BILAGA XI

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter baserade på standardiserade skalor för enhetskostnader i Litauen

1.    Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnaderTyp av insats

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorn

Belopp

(i EUR)

1.  Yrkesutbildning för arbetslösa inom insatsområde 7, Främja sysselsättning av god kvalitet och deltagande i arbetsmarknaden, i det operativa programmet 2014LT16MAOP001

Arbetslösa som slutför den längre formella utbildningen

Alla stödberättigande kostnader

Antal deltagare som har mottagit ett intyg som visar att den längre formella utbildningen på 184 dagar eller mer har slutförts

3 460,33

2.  Yrkesutbildning för arbetslösa inom insatsområde 7, Främja sysselsättning av god kvalitet och deltagande i arbetsmarknaden, i det operativa programmet 2014LT16MAOP001

Arbetslösa som slutför den medellånga formella utbildningen

Alla stödberättigande kostnader

Antal deltagare som har mottagit ett intyg som visar att den medellånga formella utbildningen på mellan 97 och 183 dagar har slutförts

2 508,12

3.  Yrkesutbildning för arbetslösa inom insatsområde 7, Främja sysselsättning av god kvalitet och deltagande i arbetsmarknaden, i det operativa programmet 2014LT16MAOP001

Arbetslösa som slutför den kortare formella utbildningen

Alla stödberättigande kostnader

Antal deltagare som har mottagit ett intyg som visar att den kortare formella utbildningen på 96 dagar eller mindre har slutförts

872,66

4.  Yrkesutbildning för arbetslösa inom insatsområde 7, Främja sysselsättning av god kvalitet och deltagande i arbetsmarknaden, i det operativa programmet 2014LT16MAOP001

Arbetslösa som slutför den icke-formella utbildningen

Alla stödberättigande kostnader

Antal deltagare som har mottagit ett intyg som visar att den icke-formella utbildningen har slutförts

1 136,97

2.    Justering av beloppen

De belopp som anges ovan kan justeras under det andra kvartalet varje år genom att i år N inbegripa den publicerade inflationstakten för konsumentpriser (harmoniserat konsumentprisindex (HIKP) på https://osp.stat.gov.lt/en/statistiniu-rodikliu-analize#/ för år N-1.

Beloppen kan också justeras genom att ändra

den nationella minimilönen i Litauen,
de högsta utgifterna som omfattar yrkesutbildning,
utbildningsstipendiekoefficienten som anges i den litauiska lagen om anställningsstöd,
1-kilometerstaxan som godkänts genom social- och arbetsmarknadsministeriets förordning nr A1-352 av den 20 juli 2010 om godkännande av 1-kilometerstaxa i beräkningsmetoden, och
schablonbeloppet för indirekta kostnader som anges i programmet för tillämpning av schablonbelopp till indirekta projektkostnader som godkänts genom finansministeriets förordning nr 1K-316 av den 8 oktober 2014 om godkännande av projektförvaltning och finansieringsreglering
i beräkningsmetoden, där den totala kostnaden för yrkesutbildning inbegriper summan av kostnader för yrkesutbildningen, kostnader för stipendier för yrkesutbildningen, resekostnader till och från platsen för yrkesutbildningen, logikostnader, kostnader för obligatorisk hälsovård och vaccinering mot sjukdomar samt indirekta kostnader.
BILAGA XII

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter baserade på standardiserade skalor för enhetskostnader i Polen

1.    Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnaderTyp av insats

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorn

Belopp

(i EUR)

1.  Transnationella rörlighetsprojekt för unga personer i åldern 18–35 som löper risk att hamna i socialt utanförskap Tillhandahållande av praktikplatser, lärlingsplatser och annan arbetsrelaterad verksamhet utomlands

Insatsområde IV i ESF:s operativa program Kunskap, utbildning och utveckling

(2014PL05M9OP001)

Dagligt belopp för deltagarnas utlandsvistelse under ett transnationellt rörlighetsprojekt

Dagersättning i samband med deltagarnas utlandsvistelse

Antal kalenderdagar som en deltagare tillbringat utomlands

Bestämmelseland

Belopp

Österrike

57,13

Belgien

57,13

Bulgarien

57,13

Kroatien

44,97

Cypern

59,37

Tjeckien

57,13

Danmark

66,07

Estland

44,97

Finland

59,37

Frankrike

61,60

Tyskland

51,67

Grekland

53,90

Ungern

53,90

Irland

61,60

Italien

57,13

Lettland

51,67

Litauen

44,97

Luxemburg

59,37

Malta

51,67

Nederländerna

63,83

Portugal

49,43

Rumänien

53,90

Slovakien

51,67

Slovenien

44,97

Spanien

51,67

Sverige

63,83

Förenade kungariket

69,30

2.  Transnationella rörlighetsprojekt för unga personer i åldern 18–35 som löper risk att hamna i socialt utanförskap Tillhandahållande av praktikplatser, lärlingsplatser och annan arbetsrelaterad verksamhet utomlands

Insatsområde IV i ESF:s operativa program Kunskap, utbildning och utveckling

(2014PL05M9OP001)

Dagligt belopp för utlandsvistelse under ett transnationellt rörlighetsprojekt för deltagare med svåra funktionsnedsättningar (1)

Dagersättning i samband med deltagarnas utlandsvistelse

Antal kalenderdagar som en deltagare med svåra funktionsnedsättningar tillbringat utomlands

Bestämmelseland

Belopp

Österrike

74

Belgien

74

Bulgarien

74

Kroatien

58

Cypern

77

Tjeckien

74

Danmark

86

Estland

58

Finland

77

Frankrike

80

Tyskland

67

Grekland

70

Ungern

70

Irland

80

Italien

74

Lettland

67

Litauen

58

Luxemburg

77

Malta

67

Nederländerna

83

Portugal

64

Rumänien

70

Slovakien

67

Slovenien

58

Spanien

67

Sverige

83

Förenade kungariket

90

3.  Transnationella rörlighetsprojekt för unga personer i åldern 18–35 som löper risk att hamna i socialt utanförskap Tillhandahållande av praktikplatser, lärlingsplatser och annan arbetsrelaterad verksamhet utomlands

Insatsområde IV i ESF:s operativa program Kunskap, utbildning och utveckling

(2014PL05M9OP001)

Dagligt belopp för en mentor som åtföljer en grupp deltagare under en utlandsvistelse inom ett transnationellt rörlighetsprojekt

Dagersättning i samband med mentorns utlandsvistelse

Antal kalenderdagar som en mentor tillbringat utomlands; gruppen måste bestå av minst fyra deltagare den dag då mentorn åker utomlands

Bestämmelseland

Belopp

Österrike

75,77

Belgien

75,77

Bulgarien

75,77

Kroatien

53,90

Cypern

75,77

Tjeckien

75,77

Danmark

85,93

Estland

53,90

Finland

75,77

Frankrike

75,77

Tyskland

64,83

Grekland

75,77

Ungern

75,77

Irland

85,93

Italien

75,77

Lettland

64,83

Litauen

53,90

Luxemburg

75,77

Malta

64,83

Nederländerna

85,93

Portugal

64,83

Rumänien

75,77

Slovakien

64,83

Slovenien

53,90

Spanien

64,83

Sverige

85,93

Förenade kungariket

85,93

4.  Transnationella rörlighetsprojekt för unga personer i åldern 18–35 som löper risk att hamna i socialt utanförskap Tillhandahållande av praktikplatser, lärlingsplatser och annan arbetsrelaterad verksamhet utomlands

Insatsområde IV i ESF:s operativa program Kunskap, utbildning och utveckling

(2014PL05M9OP001)

Dagligt belopp för en person som åtföljer en deltagare med svåra funktionsnedsättningar under en utlandsvistelse inom ett transnationellt rörlighetsprojekt

Dagersättning i samband med den åtföljande personens utlandsvistelse

Antal kalenderdagar för den åtföljande personens utlandsvistelse

Bestämmelseland

Belopp

Österrike

75,77

Belgien

75,77

Bulgarien

75,77

Kroatien

53,90

Cypern

75,77

Tjeckien

75,77

Danmark

85,93

Estland

53,90

Finland

75,77

Frankrike

75,77

Tyskland

64,83

Grekland

75,77

Ungern

75,77

Irland

85,93

Italien

75,77

Lettland

64,83

Litauen

53,90

Luxemburg

75,77

Malta

64,83

Nederländerna

85,93

Portugal

64,83

Rumänien

75,77

Slovakien

64,83

Slovenien

53,90

Spanien

64,83

Sverige

85,93

Förenade kungariket

85,93

5.  Transnationella rörlighetsprojekt för unga personer i åldern 18–35 som löper risk att hamna i socialt utanförskap Tillhandahållande av praktikplatser, lärlingsplatser och annan arbetsrelaterad verksamhet utomlands

Insatsområde IV i ESF:s operativa program Kunskap, utbildning och utveckling

(2014PL05M9OP001)

Dagligt belopp för att stå värd för en grupp deltagare i transnationella rörlighetsprojekt

Värdorganisationens alla kostnader i samband med assistans och stöd inom det transnationella rörlighetsprojektet omfattas av det dagliga beloppet

Antal kalenderdagar för värdskapet

Om gruppen har mindre än åtta deltagare den dag då gruppen åker utomlands kommer värdorganisationens belopp att minskas proportionerligt

En grupp måste ha minst fyra deltagare (beloppet skulle minskas med 50 % i sådana fall)

Bestämmelseland

Belopp

Danmark, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Sverige

241

Belgien, Frankrike, Italien, Finland, Tyskland, Förenade kungariket.

214

Tjeckien, Grekland, Spanien, Cypern, Malta, Portugal, Slovenien

137

Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Ungern, Rumänien, Slovakien

74

(1)   Enligt definitionen i lagen av den 27 augusti 1997 om yrkesmässig och social rehabilitering och anställning av personer med funktionsnedsättningar, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971230776

2.    Justering av beloppen

Om det sker ändringar av de nationella beloppen för Erasmus+, vilka utgör grunden för enhetskostnaderna som anges i denna förordning, kan den förvaltande myndigheten justera beloppen i enlighet med detta. Om beloppen för Erasmus+ ändras kan samma ändring ske i respektive standardiserade skala för enhetskostnader för nya ansökningsomgångar (dvs. ansökningsomgångar som inletts efter att de nya beloppen för Erasmus+ börjat gälla). För insatserna 1–4 är formeln som används för att uppdatera de respektive dagliga beloppen (14 × A + 46 × B) / 60, där A står för det dagliga beloppet från det polska Erasmus+-programmet för de första 14 dagarna under utlandsvistelsen, och B står för de återstående 46 dagarna.

▼M8
BILAGA XIII

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter på grundval av standardiserade skalor för enhetskostnader till Rumänien

1.    Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnaderTyp av insatser

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorerna

Belopp

(i rumänsk leu)

1.  Stöd som betalas till arbetsgivare för anställning av vissa grupper av arbetstagare inom insatsområdena 1, 2, 3, 4 och 5 i det operativa programmet Mänskligt kapital (2014RO05M9OP001).

Månatligt stöd som betalas till arbetstagare för varje person som anställs med avtal om tillsvidareanställning.

Alla kostnader för sysselsättningsstödet.

Antal månaders anställning.

900 per månad i upp till 12 månader för varje arbetsgivare som anställer med avtal om tillsvidareanställning i minst 18 månader

personer med examen från ett utbildningsinstitut,

arbetslösa över 45 år,

långtidsarbetslösa,

ungdomar som varken arbetar eller studerar,

arbetslösa som är ensamstående föräldrar i enföräldersfamiljer.

900 per månad i upp till 18 månader för varje arbetsgivare som anställer personer med funktionsnedsättningar (utom de som anställs i enlighet med rättsliga skyldigheter) med avtal om tillsvidareanställning i minst 18 månader.

900 per månad i upp till fem år för arbetstagare som heltidsanställer arbetslösa personer som uppfyller villkoren för deltidspension i förtid eller ålderspension inom fem år från anställningsdatumet.

2.  Yrkesutbildning inom insatsområdena 1, 2, 3, 4, 5 och 6 i det operativa programmet Mänskligt kapital (2014RO05M9OP001).

En deltagare som får yrkeskvalifikationer (nivå 2, 3 eller 4).

Alla kostnader för utbildningen – inklusive indirekta kostnader – utom kostnader för deltagarna, såsom transport, logi, måltider och stöd samt projektledningskostnader.

Antal månader per person som får ett certifikat om yrkeskvalifikationer (nivå 2, 3 eller 4).

a)  1 324 per månad

för kvalifikation nivå 2

b)  2 224 per månad

för kvalifikation nivå 3

c)  4 101 per månad

för kvalifikation nivå 4

3.  Ekonomiskt stöd för arbetsgivare som anställer personer till lärlingsprogram inom insatsområdena 1, 2 och 3 i det operativa programmet Mänskligt kapital (2014RO05M9OP001).

Månatligt ekonomiskt stöd som betalas till en arbetsgivare för varje person som är inskriven på en avlönad lärlingsutbildning.

Alla kostnader för stödet för lärlingsutbildning

Antal månaders anställning.

1 125 per månad

per lärling under högst:

— 12 månader – för kvalifikation nivå 2

— 24 månader – för kvalifikation nivå 3

— 36 månader – för kvalifikation nivå 4

4.  Ekonomiskt stöd för arbetsgivare som anställer personer till ett praktikprogram inom insatsområdena 1, 2 och 3 i det operativa programmet Mänskligt kapital (2014RO05M9OP001).

Månatligt ekonomiskt stöd som betalas till en arbetsgivare för varje person med högskoleutbildning som är inskriven i ett praktikprogram.

Alla kostnader för stödet för praktiktjänstgöring.

Antal månaders anställning.

1 350 per månad

per praktikant med högskoleutbildning för en period om högst sex månader.

5.  Tillhandahållande av måltider till barn i tidig förskola inom insatsområdet 6 ”Utbildning och kompetens” i det operativa programmet Mänskligt kapital (2014RO05M9OP001).

Dagliga måltidskostnader för ett barn (0–3 år) i barnomsorg för vilket en enhetskostnad på EU-nivå har betalats.

Alla kostnader för tillhandahållande av dagliga måltider

Antal barnomsorgsdagar per barn som får stöd (0–3 år)

12 per barn och dag

2.    Justering av beloppen

Beloppen för enhetskostnad 1 kan justeras genom ändringar av de belopp som anges i lag nr 76/2002 om systemet för arbetslöshetsförsäkring och anställningsstimulering. Sådana ändringar kommer att börja gälla samma dag som ändringarna av ovannämnda lag träder i kraft.

Beloppen för enhetskostnad 2 kommer att ändras automatiskt med hänsyn till den årliga inflationstakten på basis av Rumäniens nationella statistikbyrås inflationsindex. När detta dokument har antagits kan t.ex. nivån justeras den 1 januari varje år genom multiplicering med Rumäniens nationella statistikbyrås inflationsindex, med år 2015 som basår med värdet 100.

Beloppen för enhetskostnaderna 3 och 4 kan komma att justeras genom ändringar av de belopp som anges i lag nr 76/2002 om systemet för arbetslöshetsförsäkring och anställningsstimulering, inklusive senare ändringar, och lag nr 279/2005 om lärlingsutbildning på arbetsplatsen, med senare ändringar, och lag nr 335/2013 om praktikprogram för personer som har genomgått högre utbildning, med senare ändringar. Sådana ändringar kommer att börja gälla samma dag som ändringarna av ovannämnda lag träder i kraft.

Ändringar av enhetskostnadernas totala värde enligt ovan gäller inte redan tillkännagivna ansökningsomgångar.

Beloppen för enhetskostnad 5 kan justeras i enlighet med ändringar i regeringsbeslut (GD) nr 904/2014 för att fastställa trösklar för utgifter i samband med de rättigheter som föreskrivs enligt artikel 129.1 i lag nr 272/2004 om skydd och främjande av barnets rättigheter. Sådana ändringar kommer att börja gälla på samma datum som översynen av ovannämnda lag träder i kraft.
BILAGA XIV

Villkor för utbetalning av ersättning för utgifter på grundval av standardiserade skalor för enhetskostnader till alla angivna medlemsstater

1.    Fastställande av standardiserade skalor för enhetskostnaderTyp av insatser (1)

Indikatornamn

Kostnadskategori

Måttenhet för indikatorerna

Belopp

(i euro)

1.  Insatser i formell utbildning (från förskola till eftergymnasial nivå, inklusive formell yrkesutbildning) i alla ESF:s operativa program.

Deltagare i formell utbildning under ett läsår.

Alla stödberättigande kostnader som har ett direkt samband med tillhandahållande av centrala varor och tjänster för utbildning (2).

Antal deltagare med verifierad närvaro (3) under ett läsår av formell utbildning, fördelad efter ISCED (4)-klassificering.

Se punkt 3.1 (5)

Dessa belopp är för deltagande på heltid under ett läsår.

Om deltagande sker på deltid ska beloppet fastställas proportionellt så att det återspeglar den studerandes deltagande.

Om kursen är kortare än ett läsår ska beloppet fastställas proportionellt så att det återspeglar kursens längd.

För yrkesutbildning (gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning utom vid universitet eller högskola), när det gäller kurser där andelen tid vid en formell utbildningsanstalt är nedsatt i förhållande till de kurser som rapporterades för datainsamling under referensåret, ska beloppet minskas proportionellt så att det återspeglar den tid som tillbringats vid utbildningsanstalten.

2.  Varje insats som rör utbildning (6) av registrerade arbetslösa, arbetssökande eller sysslolösa personer, förutom typer av insatser för vilka andra förenklade kostnadsalternativ har fastställts i en annan bilaga i den här delegerade förordningen.

Sådana ändringar kommer att börja gälla samma dag som ändringarna av ovannämnda lag träder i kraft (7).

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

Antal deltagare som framgångsrikt har slutfört en utbildningskurs (8).

Se punkt 3.2.1

För de medlemsstater som anges i punkt 3.3:

— De belopp som anges i punkt 3.2 ska multipliceras med index för det relevanta regionala operativa program som anges i punkt 3.3.

— Om de operativa programmen omfattar mer än en region ska ersättningsbeloppet motsvara beloppet för den region där insatsen eller projektet genomförs.

— Metoden som används för att beräkna dessa belopp förutsätter att där beloppen begärs för en typ av insats inom ett operativt program, ska samma belopp begäras för alla liknande typer av insatser inom samma operativa program.

3.  Varje insats som rör tillhandahållande av arbetsförmedlingstjänster (9) för registrerade arbetslösa, arbetssökande eller sysslolösa personer, förutom typer av insatser för vilka andra förenklade kostnadsalternativ har fastställts i en annan bilaga i den här delegerade förordningen.

1.  Timtaxa för tillhandahållande av arbetsförmedling.

2.  Månadstaxa för tillhandahållande av arbetsförmedling.

3.  Årlig taxa för tillhandahållande av arbetsförmedling.

Alla stödberättigande kostnader för insatsen, förutom bidrag till deltagare.

1.  Antal tillhandahållna timmar av arbetsförmedling (10).

2.  Antal tillhandahållna månader av arbetsförmedling.

3.  Antal tillhandahållna år av arbetsförmedling.

Se punkterna 3.2.2, 3.2.3 och 3.2.4 nedan.

För de medlemsstater som anges i punkt 3.3:

— De belopp som anges i punkt 3.2 ska multipliceras med index för det relevanta regionala operativa program som anges i punkt 3.3.

— Om de operativa programmen omfattar mer än en region ska ersättningsbeloppet motsvara beloppet för den region där insatsen eller projektet genomförs.

— Metoden som används för att beräkna dessa belopp förutsätter att där beloppen begärs för en typ av insats inom ett operativt program, ska samma belopp begäras för alla liknande typer av insatser inom samma operativa program.

4.  Varje insats som rör tillhandahållande av utbildning för sysselsatta personer, förutom typer av insatser för vilka andra förenklade kostnadsalternativ har fastställts i en annan bilaga i den här delegerade förordningen.

1.  Timtaxa för tillhandahållen utbildning för sysselsatta personer.

2.  Timtaxa för lön som betalas till en anställd som genomgår en utbildningskurs.

Alla stödberättigande kostnader för insatsen.

I de fall där lönen för den anställda personen under tiden denna är på utbildningskurs inte är en stödberättigande kostnad, ska ersättning endast ges för enhetskostnad 1.

I de fall där lönen för den anställda personen under tiden denna är på utbildning anses vara en stödberättigande kostnad, kan ersättning ges för det kombinerade beloppet av enhetskostnaderna 1 och 2.

1.  Antal genomförda utbildningstimmar (11) för sysselsatta personer per deltagare.

2.  Antal timmars lön som betalas till anställda som genomgår en utbildningskurs (12).

Se punkterna 3.2.5 och 3.2.6 nedan.

För de medlemsstater som anges i punkt 3.3:

— De belopp som anges i punkt 3.2 ska multipliceras med index för det relevanta regionala operativa program som anges i punkt 3.3.

— Om de operativa programmen omfattar mer än en region ska ersättningsbeloppet motsvara beloppet för den region där insatsen eller projektet genomförs.

— Metoden som används för att beräkna dessa belopp förutsätter att där beloppen begärs för en typ av insats inom ett operativt program, ska samma belopp begäras för alla liknande typer av insatser inom samma operativa program.

(1)   Dessa enhetskostnader kan inte användas för insatstyper för vilka det finns andra förenklade kostnadsalternativ i andra bilagor till denna delegerade förordning.

(2)   Andra eventuella stödberättigande kostnader för denna insatstyp, t.ex. bidrag, transport, logi eller någon annan typ av stöd som ges till studerande som deltar i dessa insatstyper omfattas inte av enhetskostnaden.

(3)   Verifierad närvaro innebär att ett intyg på att eleven har närvarat i den formella undervisningen ska verifieras av nationella myndigheter vid två eller tre tillfällen per läsår, i enlighet med varje medlemsstats vanliga praxis och förfaranden för verifiering av närvaro i formell undervisning.

(4)   Internationella standarden för utbildningsklassificering: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED)

(5)   Tabellen i punkt 3,1 anger belopp för alla medlemsstater med undantag för Danmark för vilka det för närvarande inte finns några uppgifter. För kurser som varar i minst ett helt läsår kan dessa belopp återbetalas till medlemsstaterna på grundval av följande: För kurser som varar i minst ett helt läsår kan dessa belopp återbetalas till medlemsstaterna på grundval av följande: 50 % för det första närvarointyget under läsåret (vanligtvis i början av läsåret, i enlighet med nationella regler och pra