02015R1222 — SV — 15.03.2021 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1222

av den 24 juli 2015

om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 197 25.7.2015, s. 24)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/280 av den 22 februari 2021

  L 62

24

23.2.2021
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1222

av den 24 juli 2015

om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning

(Text av betydelse för EES)AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  
I denna förordning fastställs detaljerade riktlinjer för kapacitetstilldelning mellan elområden och för hantering av överbelastning på dagen före-marknaderna (tidigare kallade påföljande dag-marknaderna) och intradagsmarknaderna, inklusive krav för inrättande av gemensamma metoder för att bestämma den kapacitet som samtidigt är tillgänglig mellan elområden, kriterier för att bedöma effektivitet och en översynsprocess för att fastställa elområden.
2.  
Denna förordning ska tillämpas på alla överföringssystem och sammanlänkningar i unionen, med undantag för överföringssystem på öar som inte är anslutna till andra överföringssystem genom sammanlänkningar.
3.  
I medlemsstater där det finns mer än en systemansvarig för överföringssystem ska denna förordning gälla alla systemansvariga för överföringssystem i den medlemsstaten. Om en systemansvarig för överföringssystem inte har en funktion som är relevant för en eller flera skyldigheter enligt denna förordning, får medlemsstaterna föreskriva att ansvaret för att uppfylla dessa skyldigheter överlåts till en eller flera andra systemansvariga för överföringssystem.
4.  
Unionens gemensamma dagen före- och intradagskoppling kan öppnas för marknadsoperatörer och systemansvariga för överföringssystem som är verksamma i Schweiz, förutsatt att den nationella lagstiftningen i det landet genomför de viktigaste bestämmelserna i unionslagstiftningen om elmarknaden och att det finns ett mellanstatligt avtal om elsamarbete mellan unionen och Schweiz.
5.  
Under förutsättning att villkoren i punkt 4 ovan uppfylls ska deltagande av Schweiz i dagen före-koppling och gemensam intradagskoppling beslutas av kommissionen på grundval av ett yttrande från byrån. De rättigheter och skyldigheter som gäller för schweiziska nominerade elmarknadsoperatörer och systemansvariga för överföringssystem som ansluter sig till gemensam dagen före-koppling ska vara förenliga med de rättigheter och skyldigheter som gäller för nominerade elmarknadsoperatörer och systemansvariga för överföringssystem som är verksamma i unionen, för att möjliggöra att ett smidigt fungerande system för gemensam dagen före- och intradagskoppling med lika villkor för alla aktörer införs på unionsnivå.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i artikel 2 i förordning (EG) nr 714/2009, artikel 2 i kommissionens förordning (EU) nr 543/2013 ( 1 ) och artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG ( 2 ) gälla.

Dessutom ska följande definitioner gälla:

1.

individuell nätmodell : datauppsättning som beskriver ett elkraftsystems egenskaper (produktion, last och nättopologi), samt tillhörande regler för att ändra dessa egenskaper i samband med kapacitetsberäkningen, utarbetad av de ansvariga systemansvariga för överföringssystemen och avsedd att slås samman med andra individuella nätmodeller till den gemensamma nätmodellen.

2.

gemensam nätmodell : en unionsomfattande datauppsättning som överenskommits mellan olika systemansvariga för överföringssystem och som beskriver elkraftsystemets huvudsakliga egenskaper (produktion, last och nättopologi) och regler för ändring av dessa egenskaper under kapacitetsberäkningsprocessen.

3.

kapacitetsberäkningsregion : det geografiska område där samordnad kapacitetsberäkning tillämpas.

4.

scenario : elkraftsystemets prognostiserade status för en bestämd tidsram.

5.

nettoposition : nettosumman av exporterad och importerad el för varje marknadstidsenhet och elområde.

6.

tilldelningsbegränsningar : begränsningar som vid kapacitetstilldelning ska beaktas för att upprätthålla överföringssystemet inom gränserna för driftsäkerhet och därför inte omräknats till överföringskapacitet mellan elområden, eller för att öka effektiviteten i kapacitetstilldelningen.

7.

gränser för driftsäkerhet : driftsförhållanden som är godtagbara för säker nätdrift, t.ex. termiska gränsvärden och gränsvärden för spänning, kortslutningsström, frekvens och dynamisk stabilitet.

8.

metod för samordnad nettoöverföringskapacitet : metod för kapacitetsberäkning baserad på principen att i förväg bedöma och definiera ett maximalt energiutbyte mellan angränsande elområden.

9.

flödesbaserad metod : en metod för kapacitetsberäkning där energiutbyten mellan elområden begränsas av fördelningsfaktorer för kraftöverföring och tillgängliga marginaler för kritiska linjesegment.

10.

oförutsedd händelse : möjligt fel som identifierats eller fel som redan inträffat i ett linjesegment, inbegripet inte bara linjesegment i överföringssystemet utan även betydande nätanvändare och element i distributionsnät om dessa är relevanta för överföringssystemets driftsäkerhet.

11.

samordnad kapacitetsberäknare : enhet eller enheter med uppgift att beräkna överföringskapacitet, på regional nivå eller högre.

12.

produktionsfördelningsnyckel : metod för omräkning av en förändrad nettoposition för ett visst elområde till uppskattade specifika ökningar eller minskningar av inmatningen i den gemensamma nätmodellen.

13.

avhjälpande åtgärd : alla åtgärder som manuellt eller automatiskt tillämpas av en eller flera systemansvariga för överföringssystem i syfte att upprätthålla driftsäkerhet.

14.

säkerhetsmarginal : minskning av kapacitet mellan elområden för att klara osäkerheterna i kapacitetsberäkningen.

15.

marknadstid : medeleuropeisk sommartid eller medeleuropeisk tid, beroende på vilken som gäller.

16.

intäkter från överbelastning : intäkter som uppstår till följd av kapacitetstilldelning.

17.

marknadsrelaterad överbelastning : en situation där det ekonomiska överskottet av gemensam dagen före- eller intradagskoppling har begränsats av kapaciteten mellan elområdena eller av tilldelningsbegränsningar.

18.

fysisk överbelastning : alla nätsituationer där prognostiserade eller verkliga energiflöden bryter mot de termiska gränsvärdena för linjesegment i nätet och gränsvärden för spännings- eller fasvinkelstabilitet i elkraftsystemet.

19.

strukturell överbelastning : överbelastning i överföringssystemet som kan definieras på ett entydigt sätt, som är förutsägbar, geografiskt stabil över tiden och ofta återkommer under normala förhållanden i elkraftsystemet.

20.

matchning : handelsläge där säljorder kopplas till lämpliga köporder för att säkerställa maximalt ekonomiskt överskott i gemensam dagen före- eller intradagskoppling.

21.

order : avsikt att köpa eller sälja energi eller kapacitet, uttryckt av en marknadsaktör och under vissa angivna villkor för genomförandet.

22.

matchade order : alla köp- och säljorder som matchas av priskopplingsalgoritmen eller matchningsalgoritmen för kontinuerlig handel.

23.

nominerad elmarknadsoperatör (NEMO) : enhet som av den behöriga myndigheten utsetts att utföra arbetsuppgifter i samband med gemensam dagen före- eller intradagskoppling.

24.

delad orderbok : modul i systemet för kontinuerlig intradagskoppling som samlar in alla matchningsbara order från nominerade elmarknadsoperatörer som deltar i gemensam intradagskoppling och kontinuerligt matchar dessa order.

25.

affär : en eller flera matchade order.

26.

gemensam dagen före-koppling : auktionsprocess där insamlade order matchas och kapacitet mellan elområden tilldelas samtidigt för olika elområden på dagen före-marknaden.

27.

gemensam intradagskoppling : kontinuerlig process där insamlade order matchas och kapacitet mellan elområden tilldelas samtidigt för olika elområden på intradagsmarknaden.

28.

priskopplingsalgoritm : algoritm som tillämpas i gemensam dagen före-koppling för att samtidigt matcha order och tilldela kapacitet mellan elområden.

29.

matchningsalgoritm för kontinuerlig handel : algoritm som tillämpas i gemensam intradagskoppling för att kontinuerligt matcha order och tilldela kapacitet mellan elområden.

30.

funktion som marknadskopplingsoperatör : uppgiften att matcha order från dagen före- och intradagsmarknaderna för olika elområden och samtidigt tilldela kapacitet mellan elområden.

31.

jämviktspris : det pris som fastställs genom att matcha den högsta accepterade säljordern och den lägsta accepterade köpordern på elmarknaden.

32.

planerat utbyte : elöverföring som är planerad i en bestämd riktning mellan geografiska områden och för varje marknadstidsenhet.

33.

beräknare av planerat utbyte : enhet eller enheter vars uppgift är att beräkna planerade utbyten.

34.

tidsram för dagen före-marknad : elmarknadens tidsram fram till stängningstiden för dagen före-marknaden, där produkter handlas för varje marknadstidsenhet dagen före leverans.

35.

tidsgräns för garanterad kapacitet på dagen före-marknad : tidpunkt från vilken kapacitet mellan elområden garanteras på dagen före-marknaden.

36.

stängningstid för dagen före-marknad : sluttidpunkt för accepterande av order på dagen före-marknaden.

37.

tidsram för intradagsmarknad : elmarknadens tidsram från öppningstid till stängningstid för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden, där produkter handlas för varje marknadstidsenhet, före leverans av de handlade produkterna.

38.

öppningstid för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknad : tidpunkt då kapacitet för överföring mellan två elområden släpps fri för tilldelning, för en viss marknadstidsenhet och en viss elområdesgräns.

39.

stängningstid för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknad : tidpunkt då kapacitetstilldelning mellan elområden inte längre är tillåten för en viss marknadstidsenhet.

40.

kapacitetshanteringsmodul : ett system som innehåller aktuell information om tillgänglig överföringskapacitet mellan elområden, med syfte att tilldela intradagskapacitet mellan elområden.

41.

icke-standardiserad intradagsprodukt : produkt för kontinuerlig intradagskoppling som inte gäller konstant energileverans eller som gäller en period som överstiger en marknadstidsenhet, med särskilda egenskaper som är avsedda att spegla praxis för systemdrift eller marknadsbehov, t.ex. order för flera marknadstidsenheter eller produkter som återspeglar startkostnader för produktionsenheter.

42.

central motpart : enhet eller enheter med uppgift att ingå avtal med marknadsaktörer, genom novation av avtalen från matchningsprocessen, och att organisera överföring av nettopositioner från kapacitetstilldelningen tillsammans med andra centrala motparter eller överföringsombud.

43.

överföringsombud : enhet eller enheter med uppgift att överföra nettopositioner mellan olika centrala motparter.

44.

garanterad kapacitet : garanti för att rätt till kapacitet mellan elområden kommer att kvarstå oförändrad och att en kompensation utbetalas om den trots detta förändras.

45.

force majeure : alla oförutsebara och ovanliga händelser eller situationer som inte orsakas av ett fel hos den systemansvarige för överföringssystemet och som ligger utanför dennes rimliga kontroll, och som inte kan undvikas eller övervinnas med rimlig framsynthet och omsorg, som inte kan åtgärdas genom åtgärder som ur teknisk, finansiell eller ekonomisk synvinkel är rimligt möjliga för den systemansvarige, som verkligen inträffat och objektivt kan kontrolleras, och som tillfälligt eller permanent gör det omöjligt för den systemansvarige att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med denna förordning.

46.

ekonomiskt överskott för gemensam dagen före- eller intradagskoppling : summan av i) producentöverskottet för den gemensamma dagen före- eller intradagskopplingen under den aktuella tidsperioden, ii) konsumentöverskottet för den gemensamma dagen före- eller intradagskopplingen, iii) intäkterna från överbelastning och iv) övrig tillhörande kostnad och nytta där dessa ökar den ekonomiska effektiviteten för den aktuella tidsperioden; där producent- respektive konsumentöverskott är skillnaden mellan de order som accepterats och jämviktspriset per energienhet, multiplicerad med energimängden i de order som accepterats.

Artikel 3

Mål för samarbete om kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning

Syftet med denna förordning är att

a) 

främja ändamålsenlig konkurrens inom elproduktion, elhandel och elförsörjning,

b) 

säkerställa optimal användning av infrastruktur för överföring,

c) 

säkerställa driftsäkerhet,

d) 

optimera beräkning och tilldelning av kapacitet mellan elområden,

e) 

säkerställa rättvis och icke-diskriminerande behandling av systemansvariga för överföringssystem, nominerade elmarknadsoperatörer, byrån, tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer,

f) 

säkerställa och förbättra öppen och tillförlitlig information,

g) 

bidra till en effektiv och långsiktig drift och utveckling av elöverföringssystemet och elsektorn i unionen,

h) 

ta hänsyn till behovet av en rättvis och välordnad marknad och en rättvis och välordnad prisbildning,

i) 

skapa en spelplan med lika villkor för nominerade elmarknadsoperatörer,

j) 

tillhandahålla en icke-diskriminerande tillgång till kapacitet mellan elområden.

Artikel 4

Utnämning av nominerade elmarknadsoperatörer och återkallande av utnämningen

1.  
Varje medlemsstat som genom elnätet är ansluten till ett elområde i en annan medlemsstat ska säkerställa att en eller flera nominerade elmarknadsoperatörer utnämns senast fyra månader efter denna förordnings ikraftträdande för att utföra den gemensamma dagen före- och/eller intradagskopplingen. För detta ändamål kan inhemska och utländska marknadsoperatörer inbjudas att ansöka om utnämning till nominerad elmarknadsoperatör.
2.  
Varje berörd medlemsstat ska säkerställa att minst en nominerad elmarknadsoperatör utnämns i varje elområde på dess territorium. Nominerade elmarknadsoperatörer ska utnämnas för en första period på fyra år. Förutom när artikel 5.1 är tillämplig ska medlemsstaterna tillåta ansökningar om utnämning minst en gång per år.
3.  
Såvida medlemsstaterna inte föreskriver något annat ska tillsynsmyndigheter utgöra den utnämnande myndigheten, med ansvar att utnämna nominerade elmarknadsoperatörer, att övervaka att utnämningskriterier uppfylls och, i fråga om nationella lagstadgade monopol, att godkänna avgifter till nominerade elmarknadsoperatörer eller metoderna för att beräkna avgifter till nominerade elmarknadsoperatörer. Medlemsstaterna får föreskriva att andra myndigheter än tillsynsmyndigheterna utgör den utnämnande myndigheten. Under sådana omständigheter ska medlemsstaterna säkerställa att den utnämnande myndigheten, för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett verkningsfullt sätt, har samma rättigheter och skyldigheter som tillsynsmyndigheterna.
4.  
Den utnämnande myndigheten ska bedöma om de som ansöker om att bli nominerad elmarknadsoperatör uppfyller de kriterier som anges i artikel 6. Dessa kriterier ska tillämpas oavsett om en eller flera nominerade elmarknadsoperatörer utnämns. Vid beslut om utnämning av nominerade elmarknadsoperatörer ska all diskriminering mellan de sökande undvikas, särskilt mellan utländska och inhemska sökande. Om den utnämnande myndigheten inte utgörs av tillsynsmyndigheten ska tillsynsmyndigheten avge ett yttrande om i vilken utsträckning den som söker utnämningen uppfyller kraven för utnämning enligt artikel 6. Utnämningar av nominerade elmarknadsoperatörer ska avvisas endast om utnämningskriterierna i artikel 6 inte är uppfyllda, eller i enlighet med artikel 5.1.
5.  
En nominerad elmarknadsoperatör i en medlemsstat ska ha rätt att erbjuda tjänster för dagen före- och intradagshandel som innebär leverans i en annan medlemsstat. Handelsreglerna i den senare medlemsstaten ska tillämpas, utan att den nominerade elmarknadsoperatören behöver utnämnas som nominerad elmarknadsoperatör i den medlemsstaten. De utnämnande myndigheterna ska inom sin medlemsstat övervaka alla nominerade elmarknadsoperatörer som utför gemensam dagen före- och/eller intradagskoppling. I enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 714/2009 ska de utnämnande myndigheterna säkerställa inom sin medlemsstat att den här förordningen efterlevs av alla nominerade elmarknadsoperatörer som utför gemensam dagen före- och/eller intradagskoppling, oavsett var de nominerade elmarknadsoperatörerna utnämndes. De myndigheter som ansvarar för utnämning, övervakning och verkställighetsåtgärder avseende nominerade elmarknadsoperatörer ska utbyta all information som är nödvändig för en effektiv tillsyn av de nominerade elmarknadsoperatörernas insatser.

En nominerad elmarknadsoperatör som utnämnts måste underrätta den utnämnande myndigheten i en annan medlemsstat om den nominerade elmarknadsoperatören ämnar utföra gemensam dagen före- eller intradagskoppling i den medlemsstaten, och detta måste ske två månader innan verksamheten påbörjas.

6.  

Genom undantag från punkt 5 i denna artikel får en medlemsstat avvisa handelstjänsterna från en nominerad elmarknadsoperatör som utnämnts i en annan medlemsstat, om

a) 

ett nationellt lagstadgat monopol för tjänster inom dagen före- och intradagshandel finns i den medlemsstat eller i det elområde i medlemsstaten där leveransen är avsedd att äga rum i enlighet med artikel 5.1, eller

b) 

den medlemsstat där leveransen är avsedd att äga rum kan påvisa att det finns tekniska hinder för leverans till den medlemsstaten av elektricitet som köpts in på dagen före- och intradagsmarknaderna genom en nominerad elmarknadsoperatör som utnämnts i en annan medlemsstat, med koppling till behovet av att säkerställa att målen i denna förordning uppfylls samtidigt som driftsäkerheten upprätthålls, eller

c) 

handelsreglerna i den medlemsstat där leveransen är avsedd att äga rum inte är förenliga med leverans i medlemsstaten av elektricitet som köpts via tjänster inom dagen före- och intradagshandel som tillhandahålls av en nominerad elmarknadsoperatör som utnämnts i en annan medlemsstat, eller

d) 

den nominerade elmarknadsoperatören utgör ett nationellt lagstadgat monopol i enlighet med artikel 5, i den medlemsstat där den nominerade elmarknadsoperatören är utnämnd.

7.  
I händelse av ett beslut om att avvisa tjänster inom dagen före- och/eller intradagshandel med leverans i en annan medlemsstat ska den medlemsstat där leveransen är avsedd att äga rum meddela sitt beslut till den nominerade elmarknadsoperatören, till den utnämnande myndigheten i den medlemsstat som utnämnt den nominerade elmarknadsoperatören, samt till byrån och till kommissionen. Avvisandet ska vara vederbörligen motiverat. I de fall som anges i punkt 6 led b och led c ska beslutet om att avvisa handelstjänster med leverans i en annan medlemsstat ange även hur och inom vilken tid de tekniska handelshindren kan övervinnas eller de inhemska handelsreglerna kan ändras så att de blir förenliga med handelstjänster med leverans i en annan medlemsstat. Den utnämnande myndigheten i den medlemsstat som avvisar handelstjänsterna ska undersöka beslutet och offentliggöra ett yttrande om hur hindren för handelstjänsterna kan tas bort eller hur handelstjänsterna och handelsreglerna kan ändras så att de blir förenliga med varandra.
8.  
Den medlemsstat där den nominerade elmarknadsoperatören utnämnts ska säkerställa att en utnämning återkallas om den nominerade elmarknadsoperatören brister i att upprätthålla överensstämmelsen med kriterierna i artikel 6 och inte kan återupprätta överensstämmelse inom sex månader från det att den utnämnande myndigheten meddelat operatören om en sådan brist. Om tillsynsmyndigheten inte ansvarar för utnämning och övervakning ska den rådfrågas om återkallandet. Den utnämnande myndigheten ska, samtidigt som den meddelar den nominerade elmarknadsoperatören, också meddela de utnämnande myndigheterna i de andra medlemsstater där den nominerade elmarknadsoperatören är verksam om operatörens brister i att upprätthålla överensstämmelse.
9.  
Om en utnämnande myndighet i en medlemsstat finner att en nominerad elmarknadsoperatör, som är verksam men inte utnämnd i landet, brister i att upprätthålla överensstämmelse med kriterierna i artikel 6 med avseende på operatörens verksamhet i detta land måste den utnämnande myndigheten meddela den nominerade elmarknadsoperatören om dess bristande överensstämmelse. Om den nominerade elmarknadsoperatören inte kan återupprätta överensstämmelse inom tre månader från meddelandet, kan den utnämnande myndigheten tillfälligt återkalla rättigheten att erbjuda tjänster inom intradags- och dagen före-handel i denna medlemsstat tills dess att den nominerade elmarknadsoperatören återupprättar överensstämmelse. Den utnämnande myndigheten ska meddela den utnämnande myndigheten i den medlemsstat som utnämnt den nominerade elmarknadsoperatören, samt byrån och kommissionen.
10.  
Den utnämnande myndigheten ska underrätta byrån om utnämning av nominerade elmarknadsoperatörer och om återkallande av sådana utnämningar. Byrån ska upprätthålla en förteckning över utnämnda nominerade elmarknadsoperatörer, deras status samt var de är verksamma på sin webbplats.

Artikel 5

Utnämning av nominerade elmarknadsoperatörer när det finns ett lagstadgat monopol för handelstjänster

1.  
Om det i en medlemsstat eller medlemsstats elområde, vid denna förordnings ikraftträdande, redan finns ett nationellt lagstadgat monopol för tjänster inom dagen före- och intradagshandel, vilket utesluter utnämning av mer än en nominerad elmarknadsoperatör, måste den berörda medlemsstaten underrätta kommissionen inom två månader från dagen för denna förordnings ikraftträdande och får den berörda medlemsstaten avvisa utnämningen av mer än en nominerad elmarknadsoperatör per elområde.

Om det finns flera sökande till utnämningen av den enda nominerade elmarknadsoperatören ska den berörda medlemsstaten utnämna den sökande som bäst uppfyller kriterierna i artikel 6. Om en medlemsstat avvisar utnämningen av mer än en nominerad elmarknadsoperatör per elområde ska den behöriga nationella myndigheten fastställa eller godkänna avgifterna till den nominerade elmarknadsoperatören för handel på dagen före- och intradagsmarknaderna, i tillräcklig tid innan de börjar gälla, eller ange metoder för att beräkna dem.

I enlighet med artikel 4.6 kan den berörda medlemsstaten också avvisa gränsöverskridande handelstjänster som erbjuds av en nominerad elmarknadsoperatör som utnämnts i en annan medlemsstat. Att skydda befintliga energibörser i medlemsstaten från ekonomiska nackdelar som en följd av konkurrens är dock inget giltigt skäl för avvisandet.

2.  
I denna förordning anses ett nationellt lagstadgat monopol finnas om det i nationell lagstiftning uttryckligen föreskrivs att endast en enhet inom medlemsstaten eller endast en enhet inom ett elområde i medlemsstaten kan utföra tjänster inom dagen före- och intradagshandel.
3.  
Två år efter denna förordnings ikraftträdande ska kommissionen lägga fram en rapport till Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 24 i förordning (EG) nr 714/2009 om utvecklingen av gemensam dagen före- och intradagskoppling i medlemsstaterna, med särskild tonvikt på utvecklingen av konkurrensen mellan de nominerade elmarknadsoperatörerna. På grundval av denna rapport, och om kommissionen anser att det inte finns något berättigande för fortsatta nationella lagstadgade monopol eller för fortsatt vägran från en medlemsstat att tillåta gränsöverskridande handel genom en nominerad elmarknadsoperatör som utnämnts i en annan medlemsstat, får kommissionen överväga lämpliga lagstiftningsåtgärder eller andra lämpliga åtgärder för att ytterligare öka konkurrensen och handeln mellan och inom medlemsstaterna. Kommissionen ska också i sin rapport ta med en bedömning för utvärdering av den styrning av gemensam dagen före- och intradagskoppling som inrättas genom denna förordning, med särskild tonvikt på öppenhet i fråga om de funktioner som marknadskopplingsoperatör som gemensamt upprätthålls av de nominerade elmarknadsoperatörerna. På grundval av denna rapport, och om kommissionen anser att det finns tvetydighet om upprätthållandet av ett monopol i fråga om funktioner som marknadskopplingsoperatör och andra arbetsuppgifter för nominerade elmarknadsoperatörer, får kommissionen överväga lämpliga lagstiftningsåtgärder eller andra lämpliga åtgärder för att ytterligare öka öppenheten och effektiviteten i den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen.

Artikel 6

Kriterier för utnämning av nominerade elmarknadsoperatörer

1.  

En sökande ska utnämnas till nominerad elmarknadsoperatör endast om följande krav uppfylls av den sökande:

a) 

Den sökande har kontrakterat eller ska kontraktera lämpliga resurser för gemensam, samordnad och med reglerna överensstämmande drift av gemensam dagen före- och/eller intradagskoppling, inklusive de resurser som är nödvändiga för att fullgöra funktionen som nominerad elmarknadsoperatör, ekonomiska resurser, nödvändig informationsteknik, teknisk infrastruktur och driftsförfaranden, eller den sökande ska bevisa att dessa resurser kan göras tillgängliga inom en rimlig förberedelseperiod innan den sökande tar sig an arbetsuppgifterna i enlighet med artikel 7.

b) 

Den sökande ska kunna säkerställa att marknadsaktörerna har fri tillgång till information om den nominerade elmarknadsoperatörens arbetsuppgifter i enlighet med artikel 7.

c) 

Den sökande ska vara kostnadseffektiv med avseende på gemensam dagen före- och intradagskoppling och ska i sin interna bokföring ha separata konton för funktioner som marknadskopplingsoperatör och för annan verksamhet, för att därmed förhindra korssubventionering.

d) 

Den sökande ska affärsmässigt vara tillräckligt avskild från andra marknadsaktörer.

e) 

Den sökande får inte, om denne utnämnts att ha ett nationellt lagstadgat monopol för tjänster inom dagen före- och intradagshandel i en medlemsstat, använda de avgifter som avses i artikel 5.1 för att finansiera sin verksamhet inom dagen före- eller intradagshandel i en annan medlemsstat än den medlemsstat där avgifterna samlas in.

f) 

Den sökande ska kunna behandla alla marknadsaktörer på ett icke-diskriminerande sätt.

g) 

Den sökande ska ha inrättat lämpliga arrangemang för marknadsövervakning.

h) 

Den sökande ska ha inrättat lämpliga avtal om öppenhet och sekretess med marknadsaktörer och de systemansvariga för överföringssystemen.

i) 

Den sökande ska kunna tillhandahålla nödvändiga clearing- och avräkningstjänster.

j) 

Den sökande ska kunna inrätta de system och rutiner för kommunikation som krävs för samordning med de systemansvariga för överföringssystemen och med medlemsstaten.

2.  
De utnämningskriterier som anges i punkt 1 ska tillämpas på ett sådant sätt att konkurrensen mellan nominerade elmarknadsoperatörer organiseras på ett rättvist och icke-diskriminerande sätt.

Artikel 7

Arbetsuppgifter för nominerade elmarknadsoperatörer

1.  
Nominerade elmarknadsoperatörer ska agera som marknadsoperatörer på nationella eller regionala marknader för att i samarbete med systemansvariga för överföringssystem utföra gemensam dagen före- och intradagskoppling. Deras arbetsuppgifter ska inbegripa mottagning av order från marknadsaktörer, övergripande ansvar för matchning och tilldelning av order i enlighet med resultaten från den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen, offentliggörande av priser, samt fastställande och clearing av de avtal som är resultatet av affärerna i enlighet med relevanta överenskommelser mellan aktörerna och bestämmelser.

När det gäller gemensam dagen före- och intradagskoppling ska nominerade elmarknadsoperatörer särskilt ansvara för följande arbetsuppgifter:

a) 

Införa de funktioner för marknadskopplingsoperatörer som anges i punkt 2, i samordning med andra nominerade elmarknadsoperatörer.

b) 

Tillsammans fastställa kraven på den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen och krav på funktionerna för marknadskopplingsoperatörer och priskopplingsalgoritmen, med beaktande av alla frågor som rör elmarknadens funktion, i enlighet med punkt 2 i denna artikel och artiklarna 36 och 37.

c) 

Fastställa högsta och lägsta priser i enlighet med artiklarna 41 och 54.

d) 

Anonymisera och dela den information om mottagna order som är nödvändig för att utföra de uppgifter som föreskrivs för marknadskopplingsoperatörer i punkt 2 i denna artikel och i artiklarna 40 och 53.

e) 

Bedöma resultaten av de beräkningar från funktionerna som marknadskopplingsoperatör som anges i punkt 2 i denna artikel, tilldela order baserat på dessa resultat, validera resultaten som slutliga om de anses vara korrekta, samt ta ansvar för dem i enlighet med artiklarna 48 och 60.

f) 

Informera marknadsaktörerna om resultaten av deras order i enlighet med artiklarna 48 och 60.

g) 

Fungera som centrala motparter för clearing och avräkning av det energiutbyte som blir resultatet av gemensam dagen före- och intradagskoppling i enlighet med artikel 68.3.

h) 

Tillsammans med berörda nominerade elmarknadsoperatörer och systemansvariga för överföringssystem fastställa alternativa förfaranden för driften av den nationella eller regionala marknaden i enlighet med artikel 36.3, som back-up om inga resultat från marknadskopplingsoperatören i enlighet med artikel 39.2 är tillgängliga, och med beaktande av de reservförfaranden som föreskrivs i artikel 44.

i) 

Tillsammans lämna prognoser och information om kostnader för gemensam dagen före- och intradagskoppling till behöriga tillsynsmyndigheter och systemansvariga för överföringssystem, där kostnaderna för en nominerad elmarknadsoperatör att inrätta, ändra och driva gemensam dagen före- och intradagskoppling ska täckas av bidraget från de berörda systemansvariga för överföringssystem i enlighet med artiklarna 75–77 och 80.

j) 

I förekommande fall och i enlighet med artiklarna 45 och 57 fastställa former avseende mer än en nominerad elmarknadsoperatör inom ett elområde i samordning med systemansvariga för överföringssystem, och utföra gemensam dagen före- och/eller intradagskoppling i enlighet med de godkända formerna.

2.  

Nominerade elmarknadsoperatörer ska upprätthålla funktionerna som marknadskopplingsoperatör tillsammans med övriga nominerade elmarknadsoperatörer. Dessa funktioner ska innefatta följande:

a) 

Utveckla och upprätthålla algoritmer, system och förfaranden för gemensam dagen före- och intradagskoppling i enlighet med artiklarna 36 och 51.

b) 

Bearbeta inkommande uppgifter om kapacitet mellan elområden och tilldelningsbegränsningar från samordnade kapacitetsberäknare i enlighet med artiklarna 46 och 58.

c) 

Tillämpa priskopplingsalgoritmen och matchningsalgoritmen för kontinuerlig handel i enlighet med artiklarna 48 och 60.

d) 

Validera och skicka resultat från den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen till de nominerade elmarknadsoperatörerna i enlighet med artiklarna 48 och 60.

3.  
Senast åtta månader efter denna förordnings ikraftträdande ska alla nominerade elmarknadsoperatörer till alla tillsynsmyndigheter och till byrån lämna in en plan som beskriver hur de funktioner för marknadskopplingsoperatören som anges i punkt 2 ska inrättas och upprätthållas, inklusive nödvändiga utkast till överenskommelser mellan nominerade elmarknadsoperatörer och med tredje parter. Planen ska innehålla en detaljerad beskrivning och den tidsplan som föreslås för genomförandet, som inte får vara längre än tolv månader, och en beskrivning av villkorens eller metodernas förväntade effekt på inrättandet och upprätthållandet av de funktioner för marknadskopplingsoperatören som anges i punkt 2.
4.  
Samarbete mellan nominerade elmarknadsoperatörer ska vara strikt begränsat till vad som krävs för att effektivt och säkert utforma, genomföra och driva gemensam dagen före- och intradagskoppling. Det samlade resultatet av funktionerna hos marknadskopplingsoperatören ska grundas på principen om icke-diskriminering och säkerställa att ingen nominerad elmarknadsoperatör kan vinna oberättigade ekonomiska fördelar genom deltagande i funktionerna som marknadskopplingsoperatör.
5.  
Byrån ska övervaka de nominerade elmarknadsoperatörernas framsteg när det gäller att inrätta och upprätthålla funktionerna som marknadskopplingsoperatör, särskilt i fråga om regelverk för avtal och bestämmelser och i fråga om teknisk beredskap att fullgöra funktionerna som marknadskopplingsoperatör. Senast tolv månader efter denna förordnings ikraftträdande ska byrån rapportera till kommissionen huruvida framstegen i fastställandet och utförandet av gemensam dagen före- eller intradagskoppling är tillfredsställande.

Byrån får när som helst bedöma ändamålsenligheten och effektiviteten i inrättandet och upprätthållandet av funktionen som marknadskopplingsoperatör. Om denna bedömning visar att kraven inte uppfylls får byrån rekommendera kommissionen ytterligare åtgärder som behövs för att ändamålsenligt, effektivt och i rätt tid tillhandahålla gemensam dagen före- och intradagskoppling.

6.  
Om de nominerade elmarknadsoperatörerna inte kan lämna in en plan i enlighet med artikel 7.3 för att inrätta marknadskopplingsoperatörens funktioner enligt punkt 2 i den här artikeln, för antingen intradagsmarkadens tidsram eller dagen före-marknadens tidsram, får kommissionen, i enlighet med artikel 9.4, föreslå en ändring av denna förordning, med särskilt syfte att överväga om Entso för el eller en annan enhet ska utses att upprätthålla funktionerna hos marknadskopplingsoperatören för gemensam dagen före-koppling eller för intradagskoppling, i stället för de nominerade elmarknadsoperatörerna.

Artikel 8

Arbetsuppgifter för systemansvariga för överföringssystem i fråga om gemensam dagen före- och intradagskoppling

1.  
I medlemsstater som genom elnätet är anslutna till en annan medlemsstat ska alla systemansvariga för överföringssystem delta i den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen.
2.  

Systemansvariga för överföringssystem ska utföra följande:

a) 

Tillsammans fastställa krav från systemansvariga för överföringssystem på priskopplingsalgoritmen och matchningsalgoritmen för kontinuerlig handel, omfattande alla aspekter som rör kapacitetstilldelning i enlighet med artikel 37.1 a.

b) 

Tillsammans validera matchningsalgoritmerna mot de krav som avses i led a i denna punkt i enlighet med artikel 37.4.

c) 

Fastställa och utföra kapacitetsberäkning i enlighet med artiklarna 14–30.

d) 

När så krävs, fastställa kapacitetstilldelning mellan elområden och andra arrangemang i enlighet med artiklarna 45 och 57.

e) 

Beräkna och meddela kapacitet mellan elområden och tilldelningsbegränsningar i enlighet med artiklarna 46 och 58.

f) 

Kontrollera resultaten från gemensam dagen före-koppling när det gäller validerad kapacitet mellan elområden och tilldelningsbegränsningar i enlighet med artiklarna 48.2 och 52.

g) 

När så krävs, inrätta beräknare av planerat utbyte för beräkning och offentliggörande av planerade utbyten över gränserna mellan elområden i enlighet med artiklarna 49 och 56.

h) 

Ta hänsyn till resultaten från gemensam dagen före- och intradagskoppling, beräknade i enlighet med artiklarna 39 och 52.

i) 

Inrätta och upprätthålla reservförfaranden som är lämpliga för kapacitetstilldelning i enlighet med artikel 44.

j) 

Föreslå öppnings- och stängningstider för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden i enlighet med artikel 59.

k) 

Dela med sig av intäkter från överbelastning i enlighet med den metod som utvecklats gemensamt i enlighet med artikel 73.

l) 

Om så överenskommits agera som överföringsombud och överföra nettopositioner i enlighet med artikel 68.6.

▼M1

Artikel 9

Antagande av villkor eller metoder

1.  
Systemansvariga för överföringssystem och nominerade elmarknadsoperatörer ska utarbeta villkoren eller metoderna som krävs i denna förordning och överlämna dem till byrån eller de behöriga tillsynsmyndigheterna för godkännande inom de tidsfrister som anges i denna förordning. Under exceptionella omständigheter, särskilt i fall där en tidsfrist inte kan hållas på grund av omständigheter som systemansvariga för överföringssystem eller nominerade elmarknadsoperatörer inte kan kontrollera, får tidsfristerna för villkor eller metoder förlängas av byrån i förfaranden enligt punkt 6, gemensamt av samtliga behöriga tillsynsmyndigheter i förfaranden enligt punkt 7, och av den behöriga tillsynsmyndigheten i förfaranden enligt punkt 8.

Om ett förslag till villkor eller metod enligt denna förordning behöver utarbetas och godkännas av fler än en systemansvarig för överföringssystem eller nominerad elmarknadsoperatör, ska de deltagande systemansvariga för överföringssystemen och nominerade elmarknadsoperatörerna bedriva ett nära samarbete. Systemansvariga för överföringssystem, med hjälp från Entso för el, och alla nominerade elmarknadsoperatörer ska regelbundet informera de behöriga tillsynsmyndigheterna och byrån om hur utvecklingen av dessa villkor eller metoder fortlöper.

2.  

Om systemansvariga för överföringssystem eller nominerade elmarknadsoperatörer som beslutar om förslag till villkor eller metoder som förtecknas i punkt 6 inte kan nå en överenskommelse ska de fatta beslut med kvalificerad majoritet. Den kvalificerade majoriteten ska uppnås inom var och en av röstningsklasserna systemansvariga för överföringssystem respektive nominerade elmarknadsoperatörer. För en kvalificerad majoritet för förslag som förtecknas i punkt 6 krävs

a) 

systemansvariga för överföringssystem eller nominerade elmarknadsoperatörer som representerar minst 55 % av medlemsstaterna, och

b) 

systemansvariga för överföringssystem eller nominerade elmarknadsoperatörer som representerar medlemsstater som omfattar minst 65 % av unionens befolkning.

En blockerande minoritet i fråga om beslut om förslag till villkor eller metoder som förtecknas i punkt 6 ska omfatta systemansvariga för överföringssystem eller nominerade elmarknadsoperatörer som representerar minst fyra medlemsstater; i annat fall ska den kvalificerade majoriteten anses vara uppnådd.

Då systemansvariga för överföringssystem beslutar om förslag till villkor eller metoder som förtecknas i punkt 6 ska en röst tillskrivas varje medlemsstat. Om det finns flera systemansvariga för överföringssystem på en medlemsstats territorium ska medlemsstaten fördela röstvärdet mellan de systemansvariga.

Då nominerade elmarknadsoperatörer beslutar om förslag till villkor eller metoder som förtecknas i punkt 6 ska en röst tillskrivas varje medlemsstat. Antalet röster för en nominerad elmarknadsoperatör ska vara lika med det antal medlemsstater där operatören är utnämnd. Om det finns flera nominerade elmarknadsoperatörer på en medlemsstats territorium ska medlemsstaten fördela röstvärdet mellan de nominerade elmarknadsoperatörerna, med beaktande av deras respektive volymer av eltransaktioner i just den medlemsstaten under det föregående räkenskapsåret.

3.  

Med undantag för artikel 43.1, artikel 44, artikel 56.1, artikel 63 och artikel 74.1 ska systemansvariga för överföringssystem som beslutar om förslag till villkor eller metoder som förtecknas i punkt 7, om de inte kan nå en överenskommelse och de berörda regionerna består av fler än fem medlemsstater, fatta beslut med kvalificerad majoritet. Den kvalificerade majoriteten ska uppnås inom var och en av röstningsklasserna systemansvariga för överföringssystem respektive nominerade elmarknadsoperatörer. För en kvalificerad majoritet för förslag till villkor eller metoder som förtecknas i punkt 7 krävs

a) 

systemansvariga för överföringssystem som representerar minst 72 % av de berörda medlemsstaterna, och

b) 

systemansvariga för överföringssystem som representerar medlemsstater som omfattar minst 65 % av den berörda regionens befolkning.

En blockerande minoritet i fråga om beslut om förslag till villkor eller metoder som förtecknas i punkt 7 ska omfatta åtminstone det minsta antalet systemansvariga för överföringssystem som representerar mer än 35 % av befolkningen i de deltagande medlemsstaterna, samt systemansvariga för överföringssystem som representerar minst ytterligare en berörd medlemsstat; i annat fall ska den kvalificerade majoriteten anses vara uppnådd.

Systemansvariga för överföringssystem ska vid beslut om förslag till villkor eller metoder som förtecknas i punkt 7, avseende regioner som består av högst fem medlemsstater, besluta i samförstånd.

Då systemansvariga för överföringssystem beslutar om förslag till villkor eller metoder som förtecknas i punkt 7 ska en röst tillskrivas varje medlemsstat. Om det finns flera systemansvariga för överföringssystem på en medlemsstats territorium ska medlemsstaten fördela röstvärdet mellan de systemansvariga.

Nominerade elmarknadsoperatörer ska vid beslut om förslag till villkor eller metoder som förtecknas i punkt 7 besluta i samförstånd.

4.  
Om de systemansvariga för överföringssystemen eller de nominerade elmarknadsoperatörerna inte kan lämna in ett ursprungligt eller ändrat förslag till villkor eller metoder till de behöriga tillsynsmyndigheterna eller till byrån i enlighet med punkterna 6–8 eller punkt 12, inom de tidsfrister som anges i denna förordning, ska de förse de behöriga tillsynsmyndigheterna och byrån med de relevanta utkasten till förslag till villkor eller metoder och förklara vad som har förhindrat en överenskommelse. Byrån, den behöriga tillsynsmyndigheten eller samtliga behöriga tillsynsmyndigheter gemensamt ska vidta lämpliga åtgärder för att anta de nödvändiga villkoren eller metoderna i enlighet med punkterna 6, 7 respektive 8, t.ex. genom att begära ändringar eller se över och komplettera utkasten i enlighet med denna punkt, även i de fall då inga utkast har lämnats in, och godkänna dem.
5.  
Varje tillsynsmyndighet, eller i tillämpliga fall byrån, ska godkänna de villkor eller metoder som tillämpas för att beräkna eller fastställa den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen och som utarbetats av systemansvariga för överföringssystem och nominerade elmarknadsoperatörer. De ska ansvara för godkännandet av de villkor eller metoder som avses i punkterna 6, 7 och 8. Innan byrån eller de behöriga tillsynsmyndigheterna godkänner villkoren eller metoderna ska de vid behov, efter samråd med respektive systemansvariga för överföringssystem eller nominerade elmarknadsoperatörer, se över förslagen för att säkerställa att de är förenliga med denna förordnings syfte och bidrar till marknadsintegrering, icke-diskriminering, effektiv konkurrens och en väl fungerande marknad.
6.  

Förslagen till följande villkor eller metoder, eller eventuella ändringar av dessa, ska vara föremål för byråns godkännande:

a) 

Plan om gemensamt upprätthållande av funktioner hos marknadskopplingsoperatören i enlighet artikel 7.3.

b) 

Kapacitetsberäkningsregioner i enlighet med artikel 15.1.

c) 

Metod för bestämning av produktions- och lastdata i enlighet med artikel 16.1.

d) 

Metod för den gemensamma nätmodellen i enlighet med artikel 17.1.

e) 

Förslag till en harmoniserad metod för kapacitetsberäkning i enlighet med artikel 21.4.

f) 

Alternativ metod som back-up i enlighet med artikel 36.3.

g) 

Den algoritm som lämnats in av nominerade elmarknadsoperatörer i enlighet med artikel 37.5, inbegripet kraven från systemansvariga för överföringssystem och nominerade elmarknadsoperatörer i fråga om algoritmens utveckling i enlighet med artikel 37.1.

h) 

Produkter som nominerade elmarknadsoperatörer kan räkna med i processen för den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen i enlighet med artiklarna 40 och 53.

i) 

Högsta och lägsta priser i enlighet med artiklarna 41.1 och 54.2.

j) 

Metod för prissättning av kapacitet på intradagsmarknaden som ska utvecklas i enlighet med artikel 55.1.

k) 

Öppnings- och stängningstider för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden i enlighet med artikel 59.1.

l) 

Tidsgräns för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden i enlighet med artikel 69.

m) 

Metod för fördelning av intäkter från överbelastning i enlighet med artikel 73.1.

7.  

Förslagen till följande villkor eller metoder, och eventuella ändringar av dessa, ska vara föremål för godkännande av alla tillsynsmyndigheter i den berörda regionen:

a) 

Gemensam metod för kapacitetsberäkning i enlighet med artikel 20.2.

b) 

Beslut om införande och uppskjutande av flödesbaserad beräkning i enlighet med artikel 20.2–20.6 och om undantag i enlighet med artikel 20.7.

c) 

Metod för samordnad omdirigering och motköp i enlighet med artikel 35.1.

d) 

Gemensamma metoder för beräkning av planerade utbyten i enlighet med artiklarna 43.1 och 56.1.

e) 

Reservförfaranden i enlighet med artikel 44.

f) 

Kompletterande regionala auktioner i enlighet med artikel 63.1.

g) 

Villkor för tillhandahållande av explicit tilldelning i enlighet med artikel 64.2.

h) 

Metod för att dela kostnader för omdirigering eller motköp i enlighet med artikel 74.1.

8.  

Följande villkor eller metoder, och eventuella ändringar av dessa, ska vara föremål för enskilt godkännande av varje tillsynsmyndighet eller annan behörig myndighet i de berörda medlemsstaterna:

a) 

Där så är tillämpligt, utnämning av nominerad elmarknadsoperatör samt tillfälligt återkallande och återkallande av sådan utnämning i enlighet med artikel 4.2, 4.8 och 4.9.

b) 

Där så är tillämpligt, avgifter eller metoder för att beräkna avgifter för nominerade elmarknadsoperatörer i samband med handel på dagen före- och intradagsmarknaderna i enlighet med artikel 5.1.

c) 

Förslag från enskilda systemansvariga för överföringssystem om en översyn av elområdeskonfigurationen i enlighet med artikel 32.1 d.

d) 

Där så är tillämpligt, förslag till kapacitetstilldelning mellan elområden och andra arrangemang i enlighet med artiklarna 45 och 57.

e) 

Kostnader för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning i enlighet med artiklarna 75–79.

f) 

Där så är tillämpligt, delning av regionala kostnader för gemensam dagen före- och intradagskoppling i enlighet med artikel 80.4.

9.  
Förslaget till villkor eller metoder ska innehålla ett förslag till tidsplan för genomförande och en beskrivning av förväntad effekt på målen för denna förordning. Förslag till villkor eller metoder som är föremål för godkännande av flera tillsynsmyndigheter i enlighet med punkt 7 ska lämnas in till byrån inom en vecka från det att de lämnats in till tillsynsmyndigheterna. Förslag till villkor eller metoder som är föremål för godkännande av en (1) tillsynsmyndighet i enlighet med punkt 8 får lämnas in till byrån inom en månad från det att de lämnats in, om tillsynsmyndigheten godtar detta, medan de ska lämnas in för informationsändamål på byråns begäran i enlighet med artikel 3.2 i förordning (EU) 2019/942 om byrån anser att förslaget har gränsöverskridande effekter. På begäran av behöriga tillsynsmyndigheter ska byrån inom tre månader avge ett yttrande om förslagen till villkor eller metoder.
10.  
Om godkännandet av villkor eller metoder i enlighet med punkt 7, eller av en ändring i enlighet med punkt 12, kräver ett beslut av fler än en tillsynsmyndighet ska de behöriga tillsynsmyndigheterna samråda, samordna och driva ett nära samarbete med varandra för att nå en överenskommelse. I tillämpliga fall ska de behöriga tillsynsmyndigheterna ta hänsyn till byråns yttrande. Tillsynsmyndigheter, eller byrån om den är behörig, ska fatta beslut om de inlämnade villkoren eller metoderna i enlighet med punkterna 6, 7 och 8 inom sex månader från det att tillsynsmyndigheten eller byrån tagit emot villkoren eller metoderna eller, i förekommande fall, från det att den sista berörda tillsynsmyndigheten tagit emot villkoren eller metoderna. Perioden ska börja dagen efter den dag då förslaget lämnades in till byrån i enlighet med punkt 6, till den sista berörda tillsynsmyndigheten i enlighet med punkt 7 eller, i tillämpliga fall, till tillsynsmyndigheten i enlighet med punkt 8.
11.  
Om tillsynsmyndigheterna inte har kunnat nå någon överenskommelse inom den period som avses i punkt 10, eller på deras gemensamma begäran, eller på byråns begäran i enlighet med artikel 5.3 tredje stycket i förordning (EU) 2019/942, ska byrån anta ett beslut om de inlämnade förslagen till villkor eller metoder inom sex månader, i enlighet med artikel 5.3 och artikel 6.10 andra stycket i förordning (EU) 2019/942.
12.  
Om byrån, en behörig tillsynsmyndighet eller samtliga behöriga tillsynsmyndigheter gemensamt begär en ändring för att godkänna de villkor eller metoder som lämnats in i enlighet med punkterna 6, 7 respektive 8, ska de berörda systemansvariga för överföringssystemen eller nominerade elmarknadsoperatörerna senast två månader efter begäran från byrån, den behöriga myndigheten eller samtliga behöriga tillsynsmyndigheter gemensamt lämna in ett förslag till ändrade villkor eller metoder för godkännande. Byrån, de behöriga tillsynsmyndigheterna eller den behöriga tillsynsmyndigheten ska besluta om de ändrade villkoren eller metoderna inom två månader från det att de lämnats in. Om de behöriga tillsynsmyndigheterna inte har kunnat nå någon överenskommelse om villkor eller metoder enligt punkt 7 inom tidsfristen på två månader, eller på deras gemensamma begäran, eller på byråns begäran i enlighet med artikel 5.3 tredje stycket i förordning (EU) 2019/942, ska byrån anta ett beslut om ändringar av villkor eller metoder inom sex månader, i enlighet med artikel 5.3 och artikel 6.10 andra stycket i förordning (EU) 2019/942. Om de berörda systemansvariga för överföringssystemen eller nominerade elmarknadsoperatörerna inte kan lämna in ett förslag till ändrade villkor eller metoder ska det förfarande som föreskrivs i punkt 4 i denna artikel tillämpas.
13.  
Byrån, den behöriga tillsynsmyndigheten eller samtliga behöriga tillsynsmyndigheter gemensamt får, om de ansvarar för antagandet av villkor eller metoder i enlighet med punkterna 6, 7 respektive 8, begära förslag till ändringar av dessa villkor eller metoder och fastställa en tidsfrist för inlämning av dessa förslag. Systemansvariga för överföringssystem eller nominerade elmarknadsoperatörer som ansvarar för att utarbeta ett förslag till villkor eller metoder får föreslå ändringar för tillsynsmyndigheter och byrån.

Förslagen till ändring av villkoren eller metoderna ska lämnas in för samråd i enlighet med det förfarande som anges i artikel 12 och godkännas i enlighet med det förfarande som anges i den här artikeln.

14.  
Systemansvariga för överföringssystem och nominerade elmarknadsoperatörer med ansvar för att fastställa villkor eller metoder i enlighet med denna förordning ska offentliggöra dessa på internet efter godkännande av byrån eller de behöriga tillsynsmyndigheterna eller, om inget sådant godkännande krävs, efter deras fastställande, såvida inte denna information anses vara konfidentiell i enlighet med artikel 13.

▼B

Artikel 10

Löpande förvaltning av den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen

Systemansvariga för överföringssystem och nominerade elmarknadsoperatörer ska tillsammans organisera den löpande förvaltningen av den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen. De ska träffas regelbundet för att diskutera och besluta när det gäller ärenden om den löpande verksamheten. Systemansvariga för överföringssystem och nominerade elmarknadsoperatörer ska bjuda in byrån och kommissionen som observatörer till dessa möten, och offentliggöra sammanfattande protokoll från mötena.

Artikel 11

Deltagande av intressenter

Byrån ska, i nära samarbete med Entso för el, organisera deltagande av intressenter avseende gemensam dagen före- och intradagskoppling och andra aspekter av genomförandet av denna förordning. Detta ska inbegripa regelbundna möten med intressenter för att kartlägga problem och föreslå förbättringar, särskilt rörande den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen. Detta får inte ersätta samråden med intressenter i enlighet med artikel 12.

Artikel 12

Samråd

1.  
De systemansvariga för överföringssystemen och nominerade elmarknadsoperatörerna med ansvar för att lämna in förslag till villkor eller metoder eller ändringar av dessa i enlighet med denna förordning, ska samråda med intressenter, inklusive de berörda myndigheterna i varje medlemsstat, om utkasten till förslag till villkor eller metoder, där detta uttryckligen anges i denna förordning. Samrådet ska pågå i minst en månad.
2.  
De förslag till villkor eller metoder som lämnats in av de systemansvariga för överföringssystemen och de nominerade elmarknadsoperatörerna på unionsnivå ska offentliggöras och lämnas in för samråd på unionsnivå. Samråd om förslag som lämnas in av de systemansvariga för överföringssystemen och de nominerade elmarknadsoperatörerna på regional nivå ska hållas åtminstone på regional nivå. Parter som lämnar in förslag på bilateral eller multilateral nivå ska samråda åtminstone med de berörda medlemsstaterna.
3.  
De enheter som har ansvar för förslaget till villkor eller metoder ska vederbörligen beakta synpunkter från intressenter till följd av det samråd som genomförs i enlighet med punkt 1, innan förslaget lämnas in för rättsligt godkännande om så krävs enligt artikel 9 eller innan det offentliggörs i alla andra fall. I samtliga fall ska en tydlig och väl underbyggd motivering för eller emot införande av synpunkterna från samrådet utarbetas och ingå i det material som lämnas in, och motiveringen ska offentliggöras i tid, före eller samtidigt med offentliggörandet av förslaget till villkor eller metoder.

Artikel 13

Tystnadsplikt

1.  
Sekretesskraven i punkterna 2–4 ska gälla all konfidentiell information som tas emot, utväxlas eller förmedlas enligt denna förordning.
2.  
Tystnadsplikten ska gälla alla personer som omfattas av bestämmelserna i denna förordning.
3.  
Konfidentiell information som tas emot i tjänsten av de personer som avses i punkt 2 får inte avslöjas för någon annan person eller myndighet, utan att detta påverkar fall som omfattas av nationell lagstiftning, de övriga bestämmelserna i denna förordning eller annan tillämplig unionslagstiftning.
4.  
Utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning får tillsynsmyndigheter, organ eller personer som tar emot konfidentiell information enligt denna förordning endast använda den för att upprätthålla sina funktioner enligt denna förordning.AVDELNING II

KRAV PÅ VILLKOR OCH METODER AVSEENDE KAPACITETSTILLDELNING OCH HANTERING AV ÖVERBELASTNINGKAPITEL 1

KapacitetsberäkningAvsnitt 1

Allmänna krav

Artikel 14

Tidsramar för kapacitetsberäkning

1.  

Alla systemansvariga för överföringssystem ska beräkna kapacitet mellan elområden för åtminstone följande tidsramar:

a) 

Tidsramen för dagen före-marknaden.

b) 

Tidsramen för intradagsmarknaden.

2.  
Inom tidsramen för dagen före-marknaden ska individuella värden för kapaciteten mellan elområden beräknas för varje marknadstidsenhet på dagen före-marknaden. Inom tidsramen för intradagsmarknaden ska individuella värden för kapaciteten mellan elområden beräknas för varje återstående marknadstidsenhet på intradagsmarknaden.
3.  
För tidsramen för dagen före-marknaden ska kapacitetsberäkningen baseras på senast tillgängliga information. Uppdateringen av informationen för tidsramen för dagen före-marknaden får inte inledas före kl. 15.00 marknadstid två dagar före leveransdagen.
4.  
Alla systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion ska säkerställa att kapaciteten mellan elområdena omräknas inom tidsramen för intradagsmarknaden, baserat på senast tillgängliga information. Frekvensen för denna omräkning ska ta hänsyn till effektivitet och driftsäkerhet.

Artikel 15

Kapacitetsberäkningsregioner

1.  
Senast tre månader efter denna förordnings ikraftträdande ska alla systemansvariga för överföringssystem tillsammans utarbeta ett gemensamt förslag om fastställande av kapacitetsberäkningsregioner. Förslaget ska vara föremål för samråd i enlighet med artikel 12.
2.  

I det förslag som avses i punkt 1 ska det finnas en definition av de elområdesgränser som tillskrivs systemansvariga för överföringssystem som tillhör vardera kapacitetsberäkningsregionen. Följande krav ska vara uppfyllda:

a) 

Det ska ta hänsyn till de regioner som anges i punkt 3.2 i bilaga 1 till förordning (EG) nr 714/2009.

b) 

Varje elområdesgräns, eller i förekommande fall två separata elområdesgränser, där det finns en sammanlänkning mellan två elområden ska anvisas till en kapacitetsberäkningsregion.

c) 

Åtminstone dessa systemansvariga för överföringssystem ska anvisas till alla kapacitetsberäkningsregioner där de har elområdesgränser.

3.  

Kapacitetsberäkningsregioner som tillämpar en flödesbaserad metod ska slås samman till en kapacitetsberäkningsregion om följande kumulativa villkor är uppfyllda:

a) 

Deras överföringssystem är direkt länkade till varandra.

b) 

De deltar i samma område för gemensam dagen före- eller intradagskoppling.

c) 

Det är mer effektivt att slå samman dem än att hålla dem åtskilda. De behöriga tillsynsmyndigheterna får begära en gemensam kostnads-nyttoanalys från de berörda systemansvariga för överföringssystemen för att bedöma effektiviteten av sammanslagningen.Avsnitt 2

Den gemensamma nätmodellen

Artikel 16

Metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata

1.  
Senast tio månader efter denna förordnings ikraftträdande ska alla systemansvariga för överföringssystem tillsammans utarbeta ett förslag till en gemensam metod för att tillhandahålla de produktions- och lastdata som krävs för att fastställa den gemensamma nätmodellen, vilken ska vara föremål för samråd i enlighet med artikel 12. Förslaget ska innehålla en motivering, baserad på målen för denna förordning, till att informationen ska lämnas in.
2.  
I metoden för tillhandahållande av produktions- och lastdata ska anges vilka produktionsenheter och laster som är skyldiga att lämna information för kapacitetsberäkning till sina respektive systemansvariga för överföringssystem.
3.  

I metoden för tillhandahållande av produktions- och lastdata ska anges vilken information som ska lämnas av produktionsenheter och laster till de systemansvariga för överföringssystemen. Informationen ska omfatta åtminstone följande:

a) 

Information som rör enheternas tekniska egenskaper.

b) 

Information som rör tillgängligheten för produktionsenheter och laster.

c) 

Information som rör schemaläggning av produktionsenheter.

d) 

Relevant tillgänglig information som rör hur produktionsenheter kommer att kopplas in.

4.  
I metoden ska anges de tidsfrister som gäller för produktionsenheter och laster att tillhandahålla den information som avses i punkt 3.
5.  
Varje systemansvarig för överföringssystem ska använda den information som avses i punkt 3, och dela med sig av den till andra systemansvariga för överföringssystem. Informationen som avses i punkt 3 d ska användas enbart för kapacitetsberäkning.
6.  

Senast två månader efter det att alla tillsynsmyndigheter godkänt metoden för tillhandahållande av produktions- och lastdata ska Entso för el offentliggöra följande:

a) 

En förteckning över enheter som är skyldiga att lämna information till de systemansvariga för överföringssystemen.

b) 

En förteckning över den information som avses i punkt 3 och ska tillhandahållas.

c) 

Tidsfrister för att tillhandahålla information.

Artikel 17

Metod för gemensam nätmodell

1.  
Senast tio månader efter denna förordnings ikraftträdande ska alla systemansvariga för överföringssystem tillsammans utarbeta ett förslag till en metod för gemensam nätmodell. Förslaget ska vara föremål för samråd i enlighet med artikel 12.
2.  

Metoden för den gemensamma nätmodellen ska möjliggöra ett en gemensam nätmodell fastställs. Den ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

a) 

En definition av scenarier i enlighet med artikel 18.

b) 

En definition av individuella nätmodeller i enlighet med artikel 19.

c) 

En beskrivning av processen för att slå samman individuella nätmodeller så att de bildar en gemensam nätmodell.

Artikel 18

Scenarier

1.  
Alla systemansvariga för överföringssystem ska tillsammans utarbeta gemensamma scenarier för varje tidsram för kapacitetsberäkning som avses i artikel 14.1 a och 14.1 b. De gemensamma scenarierna ska användas för att beskriva en specifik förutsedd situation för produktion, last och nättopologi i överföringssystemet i den gemensamma nätmodellen.
2.  
Ett scenario per marknadstidsenhet ska utarbetas för tidsramarna för kapacitetsberäkning, både för dagen före-marknaden och för intradagsmarknaden.
3.  
För varje scenario ska alla systemansvariga för överföringssystem tillsammans utarbeta gemensamma regler för att bestämma nettopositionen i varje elområde och flödet i varje likströmsledning. Dessa gemensamma regler ska för varje scenario baseras på den bästa prognosen för nettopositionen för varje elområde och på den bästa prognosen för flödena i varje likströmsledning, och ska inbegripa den övergripande balansen mellan last och produktion för överföringssystemet i unionen. Vid definieringen av scenarierna får det inte förekomma någon otillbörlig diskriminering mellan interna utbyten och utbyten mellan elområden, i enlighet med punkt 1.7 i bilaga I till förordning (EG) nr 714/2009.

Artikel 19

Individuell nätmodell

1.  

För varje elområde och för varje scenario

a) 

ska alla systemansvariga för överföringssystem i elområdet tillsammans tillhandahålla en gemensam individuell nätmodell som överensstämmer med artikel 18.3, eller

b) 

ska varje systemansvarig för överföringssystem i elområdet tillhandahålla en individuell nätmodell för sitt eget kontrollområde, inklusive sammanlänkningar, förutsatt att summan av nettopositionerna i kontrollområdena, inklusive sammanlänkningar, som motsvarar elområdet överensstämmer med artikel 18.3.

2.  
Varje individuell nätmodell ska för varje scenario visa förhållandena i överföringssystemet, baserat på den bästa möjliga prognos som anges av en eller flera berörda systemansvariga för överföringssystemen vid den tidpunkt då den individuella nätmodellen utarbetas.
3.  
Individuella nätmodeller ska omfatta alla linjesegment i överföringssystemet som används i regional driftsäkerhetsanalys för den berörda tidsramen.
4.  
Alla systemansvariga för överföringssystem ska i största möjliga utsträckning harmonisera det sätt på vilket de individuella nätmodellerna byggs.
5.  
Varje systemansvarig för överföringssystem ska tillhandahålla alla nödvändiga data i den individuella nätmodellen för att möjliggöra analyser i stationärt tillstånd av aktivt och reaktivt energiflöde samt spänning.
6.  
Där så är lämpligt, och efter överenskommelse mellan alla systemansvariga för överföringssystem inom en kapacitetsberäkningsregion, ska varje systemansvarig för överföringssystem i den kapacitetsberäkningsregionen utbyta data för att möjliggöra analyser av spänning och dynamisk stabilitet.Avsnitt 3

Metoder för kapacitetsberäkning

Artikel 20

Införande av flödesbaserad metod för kapacitetsberäkning

1.  
För tidsramarna för dagen före-marknad och intradagsmarknad ska metoden för gemensam kapacitetsberäkning vara baserad på en flödesbaserad metod, utom när kravet i punkt 7 är uppfyllt.
2.  
Senast tio månader efter godkännandet av förslaget till kapacitetsberäkningsregion i enlighet med artikel 15.1 ska alla systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion lämna in ett förslag till en gemensam metod för samordnad kapacitetsberäkning inom respektive region. Förslaget ska vara föremål för samråd i enlighet med artikel 12. Förslaget till metod för kapacitetsberäkning inom regioner i enlighet med denna punkt, i de kapacitetsberäkningsregioner som baseras på Nordvästra Europa och Centrala Östeuropa, enligt definitionen i punkt 3.2 b och 3.2 d i bilaga I till förordning (EG) nr 714/2009, såväl som i de regioner som avses i punkterna 3 och 4, ska kompletteras med en gemensam ram för samordning och kompatibilitet i fråga om de flödesbaserade metoder för flera regioner som ska utarbetas i enlighet med punkt 5.
3.  
De systemansvariga för överföringssystemen i den kapacitetsberäkningsregion där Italien, enligt definitionen i punkt 3.2 c i bilaga I till förordning (EG) nr 714/2009, ingår får förlänga tidsfristen utan att det påverkar skyldigheten i punkt 1 att lämna in förslaget om en gemensam, samordnad metod för kapacitetsberäkning där den flödesbaserade metoden tillämpas för respektive region i enlighet med punkt 2, upp till sex månader efter det att Schweiz ansluter sig till den gemensamma dagen före-kopplingen. Förslaget måste inte omfatta elområdesgränser inom Italien och mellan Italien och Grekland.
4.  
Senast sex månader efter det att åtminstone alla energigemenskapens avtalsslutande parter i Sydösteuropa deltar i den gemensamma dagen före-kopplingen ska de systemansvariga för överföringssystemen från åtminstone Kroatien, Rumänien, Bulgarien och Grekland tillsammans lämna in ett förslag om införande av en gemensam metod för kapacitetsberäkning där den flödesbaserade metoden tillämpas för tidsramen för dagen före- och intradagsmarknaden. Förslagets genomförandedatum för den gemensamma metoden för kapacitetsberäkning där den flödesbaserade metoden tillämpas ska vara senast två år efter det att alla energigemenskapens avtalsslutande parter i Sydösteuropa deltar i den gemensamma dagen före-kopplingen. De systemansvariga för överföringssystem från medlemsstater som gränsar till andra regioner uppmanas att ansluta sig till initiativen för genomförande av en gemensam flödesbaserad metod för kapacitetsberäkning med dessa regioner.
5.  
Vid den tidpunkt då två eller flera angränsande kapacitetsberäkningsregioner i samma synkronområde inför en flödesbaserad metod för kapacitetsberäkning för tidsramen för dagen före- eller intradagsmarknaden ska dessa regioner anses vara en region för detta ändamål, och de systemansvariga för överföringssystemen från denna region ska inom sex månader lämna in ett förslag till tillämpning av en gemensam flödesbaserad metod för kapacitetsberäkning för tidsramen för dagen före- och intradagsmarknaden. Förslaget ska föreskriva ett genomförandedatum för den gemensamma, tvärregionala metoden för kapacitetsberäkning. För tidsramen för dagen före-marknaden ska detta datum vara senast tolv månader efter införandet av den flödesbaserade metoden i dessa regioner, och för tidsramen för intradagsmarknaden ska detta datum vara senast 18 månader efter införandet av den flödesbaserade metoden i dessa regioner. De tidsfrister som anges i denna punkt får justeras i enlighet med punkt 6.

Metoden i de två kapacitetsberäkningsregioner som inlett utvecklingen av en gemensam metod för kapacitetsberäkning får införas först, innan en gemensam metod för kapacitetsberäkning med ytterligare någon kapacitetsberäkningsregion utvecklas.

6.  
Om de berörda systemansvariga för överföringssystemen kan visa att tillämpningen av gemensam flödesbaserad metod i enlighet med punkterna 4 och 5 ännu inte skulle vara effektivare, under antagandet att driftsäkerheten bibehålls på samma nivå, kan de tillsammans begära att de behöriga tillsynsmyndigheterna förlänger tidsfristerna.
7.  
Systemansvariga för överföringssystem får tillsammans begära att de behöriga tillsynsmyndigheterna tillämpar metoden för samordnad nettoöverföringskapacitet i andra regioner och vid andra elområdesgränser än de som avses i punkterna 2–4, om de berörda systemansvariga för överföringssystemen kan visa att tillämpningen av den flödesbaserade metoden för kapacitetsberäkning ännu inte skulle vara effektivare än metoden för samordnad nettoöverföringskapacitet och med antagandet att driftsäkerheten bibehålls på samma nivå i den berörda regionen.
8.  
För att göra det möjligt för marknadsaktörer att anpassa sig till förändringar i metoden för kapacitetsberäkning ska de berörda systemansvariga för överföringssystemen prova ut den nya metoden parallellt med den befintliga metoden och involvera marknadsaktörerna under minst sex månader innan ett förslag till ändrad metod för kapacitetsberäkning genomförs.
9.  
De systemansvariga för överföringssystemen i varje kapacitetsberäkningsregion där den flödesbaserade metoden tillämpas ska fastställa och tillhandahålla ett verktyg som gör det möjligt för marknadsaktörerna att utvärdera växelverkan mellan å ena sidan kapacitet mellan elområden och å andra sidan energiutbyten mellan elområden.

Artikel 21

Metod för kapacitetsberäkning

1.  

Förslaget om en gemensam metod för kapacitetsberäkning i en kapacitetsberäkningsregion, fastställd i enlighet med artikel 20.2, ska åtminstone innehålla följande för varje tidsram för kapacitetsberäkning:

a) 

Metoder för beräkning av de indata som krävs för kapacitetsberäkningen, inklusive följande parametrar:

i) 

En metod för att fastställa säkerhetsmarginalen i enlighet med artikel 22.

ii) 

Metoder för att fastställa gränser för driftsäkerhet, oförutsedda händelser som berör kapacitetsberäkningen och tilldelningsbegränsningar som kan tillämpas i enlighet med artikel 23.

iii) 

En metod för att fastställa produktionsfördelningsnycklar i enlighet med artikel 24.

iv) 

En metod för att fastställa avhjälpande åtgärder som ska beaktas vid kapacitetsberäkning i enlighet med artikel 25.

b) 

En detaljerad beskrivning av metoden för kapacitetsberäkning, inklusive följande:

i) 

En matematisk beskrivning av den tillämpade metoden för kapacitetsberäkning med olika indata för kapacitetsberäkningen.

ii) 

Regler för att undvika otillbörlig diskriminering mellan interna utbyten och utbyten mellan elområden, för att säkerställa överensstämmelse med punkt 1.7 i bilaga I till förordning (EG) nr 714/2009.

iii) 

Regler för att, där så är lämpligt, ta hänsyn till tidigare tilldelad kapacitet mellan elområden.

iv) 

Regler för anpassning av energiflöden i kritiska linjesegment eller av kapacitet mellan elområden till följd av avhjälpande åtgärder i enlighet med artikel 25.

v) 

Vid tillämpning av den flödesbaserade metoden: en matematisk beskrivning av fördelningsfaktorerna för kraftöverföring och av tillgängliga marginaler för kritiska linjesegment.

vi) 

Vid tillämpning av metoden för samordnad nettoöverföringskapacitet: regler för att beräkna kapaciteten mellan elområden, inklusive regler för att effektivt dela förmågan att hantera energiflödet i kritiska linjeelement mellan olika elområdesgränser.

vii) 

Där energiflödena i kritiska linjesegment påverkas av energiutbyten mellan elområden i olika kapacitetsberäkningsregioner: regler för att dela förmågan att hantera energiflödet i kritiska linjeelement mellan olika kapacitetsberäkningsregioner så att dessa flöden kan tillgodoses.

c) 

En metod för att validera kapaciteten mellan elområden i enlighet med artikel 26.

2.  
För kapacitetsberäkning inom tidsramen för intradagsmarknaden ska metoden för kapacitetsberäkning även ange frekvensen, dvs. hur ofta kapaciteten kommer att omprövas i enlighet med artikel 14.4, och motivera den valda frekvensen.
3.  
Metoden för kapacitetsberäkning ska innehålla ett reservförfarande för det fall att den första kapacitetsberäkningen inte leder till några resultat.
4.  
Alla systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion ska så långt som möjligt använda harmoniserade indata till kapacitetsberäkningen. Senast den 31 december 2020 ska alla regioner använda en harmoniserad metod för kapacitetsberäkning som särskilt ska omfatta en harmoniserad metod för kapacitetsberäkning för den flödesbaserade metoden och för metoden för samordnad nettoöverföringskapacitet. Harmoniseringen av metoden för kapacitetsberäkning ska vara föremål för en effektivitetsbedömning som rör harmoniseringen av de flödesbaserade metoderna och metoderna för samordnad nettoöverföringskapacitet så att samma nivå av driftsäkerhet medges. Alla systemansvariga för överföringssystem ska lämna in bedömningen med ett förslag till övergång till en harmoniserad metod för kapacitetsberäkning till alla tillsynsmyndigheter senast tolv månader efter det att minst två kapacitetsberäkningsregioner har infört en gemensam metod för kapacitetsberäkning i enlighet med artikel 20.5.

Artikel 22

Metod för säkerhetsmarginal

1.  
Förslaget till gemensam metod för kapacitetsberäkning ska inbegripa en metod för att fastställa säkerhetsmarginalen. Metoden för att fastställa säkerhetsmarginalen ska bestå av två steg. I det första steget ska de berörda systemansvariga för överföringssystemen uppskatta sannolikhetsfördelningen för avvikelser mellan de förväntade energiflödena vid tidpunkten för kapacitetsberäkning och de verkliga energiflödena i realtid. I det andra steget ska säkerhetsmarginalen beräknas genom att ett värde härleds från sannolikhetsfördelningen.
2.  

I metoden för att bestämma säkerhetsmarginalen ska anges principerna för beräkning av sannolikhetsfördelningen för avvikelserna mellan de förväntade energiflödena vid tidpunkten för kapacitetsberäkning och de verkliga energiflödena i realtid, och vilka osäkerheter som ska tas med i beräkningen. För att bestämma dessa osäkerheter ska särskilt följande beaktas i metoden:

a) 

Oavsiktliga avvikelser i fysiska energiflöden inom en marknadstidsenhet som orsakas av justering av elflöden inom och mellan kontrollområden för att bibehålla en konstant frekvens.

b) 

Osäkerheter som skulle kunna påverka kapacitetsberäkningen och som skulle kunna uppstå mellan tidsramen för kapacitetsberäkning och realtid för den berörda marknadstidsenheten.

3.  
I metoden för att bestämma säkerhetsmarginalen ska de systemansvariga för överföringssystemen även fastställa gemensamma harmoniserade principer för härledning av säkerhetsmarginalen från sannolikhetsfördelningen.
4.  
På grundval av den metod som antagits i enlighet med punkt 1 ska de systemansvariga för överföringssystemen fastställa säkerhetsmarginalen så att gränserna för driftsäkerhet respekteras, med hänsyn tagen till osäkerheter mellan tidsramen för kapacitetsberäkning och realtid och avhjälpande åtgärder som finns tillgängliga efter kapacitetsberäkningen.
5.  
De berörda systemansvariga för överföringssystemen ska, för varje tidsram för kapacitetsberäkning, fastställa säkerhetsmarginalen för kritiska linjesegment där den flödesbaserade metoden tillämpas, och för kapacitet mellan elområden där metoden för samordnad nettoöverföringskapacitet tillämpas.

Artikel 23

Metoder för gränser för driftsäkerhet, oförutsedda händelser och tilldelningsbegränsningar

1.  
Varje systemansvarig för överföringssystem ska ta hänsyn till de gränser för driftsäkerhet och de oförutsedda händelser som används i driftsäkerhetsanalysen.
2.  
Om de gränser för driftsäkerhet och de oförutsedda händelser som används i kapacitetsberäkningen inte är desamma som i driftsäkerhetsanalysen ska de systemansvariga för överföringssystemen i förslaget till gemensam metod för kapacitetsberäkning beskriva den specifika metod och de kriterier som använts för att fastställa de gränser för driftsäkerhet och de oförutsedda händelser som används i kapacitetsberäkningen.
3.  

Om de systemansvariga för överföringssystemen tillämpar tilldelningsbegränsningar kan dessa endast bestämmas med hjälp av

a) 

de begränsningar som behövs för att hålla överföringssystemet inom gränserna för driftsäkerhet och som inte effektivt kan omvandlas till maximala flöden i kritiska linjesegment, eller

b) 

de begränsningar som syftar till att öka det ekonomiska överskottet för gemensam dagen före- eller intradagskoppling.

Artikel 24

Metod för produktionsfördelningsnycklar

1.  
Förslaget till gemensam metod för kapacitetsberäkning ska inbegripa ett förslag till en metod för att fastställa en gemensam produktionsfördelningsnyckel för varje elområde och scenario, utarbetat i enlighet med artikel 18.
2.  
Produktionsfördelningsnycklarna ska motsvara den bästa prognosen för relationen mellan en förändrad nettoposition i ett elområde och en specifik förändring av produktion eller last i den gemensamma nätmodellen. Denna prognos ska särskilt ta hänsyn till information från metoden för tillhandahållande av produktions- och lastdata.

Artikel 25

Metod för avhjälpande åtgärder i kapacitetsberäkning

1.  
Varje systemansvarig för överföringssystem inom varje kapacitetsberäkningsregion ska individuellt fastställa de tillgängliga avhjälpande åtgärderna som ska tas med i kapacitetsberäkningen för att uppfylla målen för denna förordning.
2.  
Varje systemansvarig för överföringssystem inom varje kapacitetsberäkningsregion ska med andra systemansvariga för överföringssystem inom samma region samordna användningen av de avhjälpande åtgärder som ska tas med i kapacitetsberäkningen och deras faktiska tillämpning i realtidsdrift.
3.  
För att möjliggöra att avhjälpande åtgärder tas med i kapacitetsberäkningen ska alla systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion komma överens om användningen av avhjälpande åtgärder som kräver åtgärder från mer än en systemansvarig för överföringssystem.
4.  
Varje systemansvarig för överföringssystem ska säkerställa att avhjälpande åtgärder beaktas i kapacitetsberäkningen, under förutsättning att de tillgängliga avhjälpande åtgärder som återstår efter beräkningen tillsammans med säkerhetsmarginalen som anges i artikel 22 är tillräckliga för att säkerställa driftsäkerheten.
5.  
Varje systemansvarig för överföringssystem ska beakta avhjälpande åtgärder utan kostnader i kapacitetsberäkningen.
6.  
Varje systemansvarig för överföringssystem ska säkerställa att de avhjälpande åtgärder som ska beaktas i kapacitetsberäkningen är samma för alla tidsramar för kapacitetsberäkning, med hänsyn tagen till deras tekniska tillgänglighet för varje tidsram för kapacitetsberäkning.

Artikel 26

Metod för validering av kapacitet mellan elområden

1.  
Varje systemansvarig för överföringssystem ska validera och ha rätt att korrigera kapacitet mellan elområden som är relevant för den systemansvariges elområdesgränser eller för de kritiska linjesegment som angetts av samordnade kapacitetsberäknare i enlighet med artiklarna 27–31.
2.  
När metoden för samordnad nettoöverföringskapacitet tillämpas ska alla systemansvariga för överföringssystem i kapacitetsberäkningsregionen inkludera en regel för uppdelning av korrigeringen av kapacitet mellan elområden mellan de olika elområdenas gränser i den metod för kapacitetsberäkning som avses i artikel 21.
3.  
Varje systemansvarig för överföringssystem får av driftssäkerhetsskäl minska kapaciteten mellan elområden under den validering av kapaciteten mellan elområden som avses i punkt 1.
4.  
Varje samordnad kapacitetsberäknare ska under beräkning och validering av kapacitet samordna sitt arbete med angränsande samordnade kapacitetsberäknare.
5.  
Varje samordnad kapacitetsberäknare ska var tredje månad rapportera alla minskningar som gjorts under valideringen av kapacitet mellan elområden i enlighet med punkt 3 till alla tillsynsmyndigheter i kapacitetsberäkningsregionen. I denna rapport ska anges plats och mängd för varje minskning av kapacitet mellan elområden och skälen till minskningarna.
6.  
Alla tillsynsmyndigheter i kapacitetsberäkningsregionen ska besluta huruvida hela rapporten eller en del av rapporten som avses i punkt 5 ska offentliggöras.Avsnitt 4

Kapacitetsberäkningsprocessen

Artikel 27

Allmänna bestämmelser

1.  
Senast sex månader efter beslutet om den metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata som avses i artikel 16 och om den metod för gemensam nätmodell som avses i artikel 17 ska alla systemansvariga för överföringssystem organisera sammanslagningsprocessen för de individuella nätmodellerna.
2.  
Senast fyra månader efter de beslut om kapacitetsberäkningsmetoder som avses i artiklarna 20 och 21 ska alla systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion tillsammans inrätta samordnade kapacitetsberäknare och fastställa reglerna för deras arbete.
3.  
Alla systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion ska vartannat år se över kvaliteten på de uppgifter som lämnas in till kapacitetsberäkningen, som en del av den tvåårsrapport om beräkning och tilldelning av kapacitet som görs i enlighet med artikel 31.
4.  

Med hjälp av senast tillgängliga information ska alla systemansvariga för överföringssystem regelbundet och minst en gång per år se över och uppdatera följande:

a) 

Gränser för driftsäkerhet, oförutsedda händelser och tilldelningsbegränsningar som används i kapacitetsberäkningen.

b) 

Sannolikhetsfördelning för avvikelserna mellan förväntade energiflöden vid tidpunkten för kapacitetsberäkning och verkliga energiflöden i realtid som används för beräkning av säkerhetsmarginaler.

c) 

Avhjälpande åtgärder som beaktas vid kapacitetsberäkningen.

d) 

Tillämpning av metoderna för att bestämma de produktionsfördelningsnycklar, kritiska linjesegment och oförutsedda händelser som avses i artiklarna 22–24.

Artikel 28

Utarbetande av en gemensam nätmodell

1.  
Varje produktions- eller lastenhet som omfattas av artikel 16 ska, för varje tidsram för kapacitetsberäkning som avses i artikel 14.1, inom de angivna tidsfristerna lämna de uppgifter som anges i metoden för tillhandahållande av produktions- och lastdata till den systemansvarige för överföringssystemet i respektive kontrollområde.
2.  
Varje produktions- eller lastenhet som lämnar information i enlighet med artikel 16.3 ska lämna in de mest tillförlitliga uppskattningar som är praktiskt möjliga.
3.  
Varje systemansvarig för överföringssystem ska, för varje tidsram för kapacitetsberäkning, fastställa den individuella nätmodellen för varje scenario i enlighet med artikel 19, för att de individuella nätmodellerna ska kunna slås samman till en gemensam nätmodell.
4.  
Varje systemansvarig för överföringssystem ska, för varje individuell nätmodell, lämna in de mest tillförlitliga uppskattningar som är praktiskt möjliga till de systemansvariga för överföringssystemen som har ansvar för att slå samman de enskilda nätmodellerna till en gemensam nätmodell.
5.  
För varje tidsram för kapacitetsberäkning ska en unionsomfattande gemensam nätmodell utarbetas för varje scenario som anges i artikel 18 genom sammanslagning av resultat från alla systemansvariga för överföringssystem som tillämpar kapacitetsberäkningsprocessen enligt punkt 3 i den här artikeln.

Artikel 29

Regional beräkning av kapacitet mellan elområden

1.  
Varje systemansvarig för överföringssystem ska, för varje tidsram för kapacitetsberäkning, lämna följande uppgifter till samordnade kapacitetsberäknare och till alla andra systemansvariga för överföringssystem i kapacitetsberäkningsregionen: gränser för driftsäkerhet, produktionsfördelningsnycklar, avhjälpande åtgärder, säkerhetsmarginaler, tilldelningsbegränsningar och tidigare tilldelad kapacitet mellan elområden.
2.  
Varje samordnad kapacitetsberäknare ska utföra en driftsäkerhetsanalys genom att tillämpa gränserna för driftsäkerhet och använda den gemensamma nätmodell som utarbetats för varje scenario i enlighet med artikel 28.5.
3.  

Vid beräkning av kapacitet mellan elområden ska varje samordnad kapacitetsberäknare

a) 

använda produktionsfördelningsnycklar för att beräkna hur förändrade nettopositioner i elområden och flöden påverkar likströmsledningar,

b) 

bortse från de kritiska linjesegment som inte markant påverkas av förändringar i elområdenas nettopositioner i enlighet med den metod som anges i artikel 21, och

c) 

säkerställa att alla nettopositioner för elområden och flöden i likströmsledningar som inte överskrider kapaciteten mellan elområden klarar säkerhetsmarginaler och gränser för driftsäkerhet i enlighet med artikel 21.1 a i och 21.1 a ii, och ta hänsyn till tidigare tilldelad kapacitet mellan elområden i enlighet med artikel 21.1 b iii.

4.  
Varje samordnad kapacitetsberäknare ska optimera kapaciteten mellan elområden med hjälp av tillgängliga avhjälpande åtgärder som beaktas vid kapacitetsberäkning i enlighet med artikel 21.1 a iv.
5.  
Varje samordnad kapacitetsberäknare ska tillämpa de regler för delning som fastställs i enlighet med artikel 21.1 b vi.
6.  
Varje samordnad kapacitetsberäknare ska ta hänsyn till den matematiska beskrivningen av den tillämpade metoden för kapacitetsberäkning i enlighet med artikel 21.1 b i.
7.  

Varje samordnad kapacitetsberäknare som tillämpar den flödesbaserade metoden ska

a) 

använda data om gränser för driftsäkerhet för att beräkna de maximala flödena i kritiska linjesegment,

b) 

använda den gemensamma nätmodellen, produktionsfördelningsnycklar och oförutsedda händelser för att beräkna fördelningsfaktorerna för kraftöverföringen,

c) 

använda fördelningsfaktorerna för kraftöverföringen för att beräkna de flöden som uppstår till följd av tidigare tilldelad kapacitet mellan elområden i kapacitetsberäkningsregionen,

d) 

beräkna flöden i kritiska linjesegment för varje scenario (med hänsyn tagen till oförutsedda händelser) och justera dem under antagandet att det inte finns några energiutbyten mellan elområden inom kapacitetsberäkningsregionen, genom att tillämpa de regler för att undvika otillbörlig diskriminering mellan interna energiutbyten och energiutbyten mellan elområden som fastställts i enlighet med artikel 21.1 b ii,

e) 

beräkna de tillgängliga marginalerna för kritiska linjesegment, med hänsyn tagen till oförutsedda händelser, vilka ska motsvara de maximala flödena, minskade med de justerade flöden som avses i led d, säkerhetsmarginaler samt flöden till följd av tidigare tilldelad kapacitet mellan elområden,

f) 

justera de tillgängliga marginalerna för kritiska linjesegment eller fördelningsfaktorerna för kraftöverföringen genom att använda tillgängliga avhjälpande åtgärder som ska beaktas vid kapacitetsberäkning i enlighet med artikel 25.

8.  

Varje samordnad kapacitetsberäknare som tillämpar metoden för samordnad nettoöverföringskapacitet ska

a) 

använda den gemensamma nätmodellen, produktionsfördelningsnycklar och oförutsedda händelser för att beräkna det maximala energiutbytet över elområdesgränserna, vilket motsvarar det maximala beräknade utbytet mellan två elområden på var sin sida om elområdesgränsen, med hänsyn tagen till gränserna för driftsäkerhet,

b) 

justera det maximala energiutbytet genom att använda avhjälpande åtgärder som ska beaktas vid kapacitetsberäkning i enlighet med artikel 25,

c) 

justera det maximala energiutbytet genom att tillämpa regler för att undvika otillbörlig diskriminering mellan interna energiutbyten och energiutbyten mellan elområden enligt artikel 21.1 b ii,

d) 

tillämpa reglerna som angetts i enlighet med artikel 21.1 b vi för att effektivt dela förmågan att hantera energiflödet i kritiska linjeelement mellan olika elområdesgränser,

e) 

beräkna kapacitet mellan elområden, vilken ska motsvara det maximala energiutbytet efter justering med hänsyn till säkerhetsmarginal och tidigare tilldelad kapacitet mellan elområden.

9.  
Varje samordnad kapacitetsberäknare ska samarbeta med angränsande samordnade kapacitetsberäknare. Angränsande systemansvariga för överföringssystem ska säkerställa sådant samarbete genom att utbyta och bekräfta information om inbördes beroende med berörda samordnade kapacitetsberäknare, i syfte beräkna och validera kapacitet. Angränsande systemansvariga för överföringssystem ska tillhandahålla information om inbördes beroende till samordnade kapacitetsberäknare före kapacitetsberäkningen. En bedömning av riktigheten hos denna information och avhjälpande åtgärder ska ingå i den tvåårsrapport som utarbetas i enlighet med artikel 31, där så är lämpligt.
10.  

Varje samordnad kapacitetsberäknare ska fastställa

a) 

flödesbaserade parametrar för varje elområde inom kapacitetsberäkningsregionen, om den flödesbaserade metoden tillämpas, eller

b) 

värden för kapacitet mellan elområden för varje elområdesgräns inom kapacitetsberäkningsregionen, om metoden för samordnad nettoöverföringskapacitet tillämpas.

11.  
Varje samordnad kapacitetsberäknare ska lämna kapaciteten mellan elområdena till varje systemansvarig för överföringssystem inom sin kapacitetsberäkningsregion för validering i enlighet med artikel 21.1 c.

Artikel 30

Validering och tillhandahållande av kapacitet mellan elområden

1.  
Varje systemansvarig för överföringssystem ska validera de resultat av den regionala kapacitetsberäkningen som gäller de egna elområdesgränserna eller kritiska linjesegmenten i enlighet med artikel 26.
2.  
Varje systemansvarig för överföringssystem ska skicka sin kapacitetsvalidering och sina tilldelningsbegränsningar till berörda samordnade kapacitetsberäknare och till de andra systemansvariga för överföringssystemen i de berörda kapacitetsberäkningsregionerna.
3.  
Varje samordnad kapacitetsberäknare ska tillhandahålla den validerade kapaciteten mellan elområden och tilldelningsbegränsningarna i syfte att tilldela kapacitet i enlighet med artiklarna 46 och 58.Avsnitt 5

Tvåårsrapport om beräkning och tilldelning av kapacitet

Artikel 31

Tvåårsrapport om beräkning och tilldelning av kapacitet

1.  
Senast två år efter denna förordnings ikraftträdande ska Entso för el utarbeta en rapport om beräkning och tilldelning av kapacitet och lämna in den till byrån.
2.  
På begäran från byrån ska Entso för el därefter vartannat år utarbeta en rapport om beräkning och tilldelning av kapacitet och lämna in den till byrån.
3.  

Rapporten om beräkning och tilldelning av kapacitet ska för varje elområde, elområdesgräns och kapacitetsberäkningsregion åtminstone innehålla följande:

a) 

Vilken metod för kapacitetsberäkning som tillämpats.

b) 

Statistiska indikatorer för säkerhetsmarginaler.

c) 

Statistiska indikatorer för kapacitet mellan elområden, inklusive tilldelningsbegränsningar när så är lämpligt, för varje tidsram för kapacitetsberäkning.

d) 

Kvalitetsindikatorer för den information som använts i kapacitetsberäkningen.

e) 

Åtgärder för förbättrad kapacitetsberäkning, där så är lämpligt.

f) 

För regioner där metoden för samordnad nettoöverföringskapacitet tillämpas: en analys av huruvida de villkor som anges i artikel 20.7 fortfarande är uppfyllda.

g) 

Indikatorer för att på längre sikt bedöma och följa effektiviteten för gemensam dagen före- och intradagskoppling, inklusive sammanslagning av kapacitetsberäkningsregioner i enlighet med artikel 15.3 där så är relevant.

h) 

Rekommendationer om vidare utveckling av gemensam dagen före- och intradagskoppling, inklusive fortsatt harmonisering av metoder, processer och styrformer.

4.  
Efter samråd med byrån ska alla systemansvariga för överföringssystem tillsammans komma överens om de statistiska indikatorerna och kvalitetsindikatorerna i rapporten. Byrån får begära ändringar av dessa indikatorer, före överenskommelsen mellan de systemansvariga för överföringssystemen eller medan indikatorerna tillämpas.
5.  
Byrån ska besluta om att offentliggöra hela eller delar av tvåårsrapporten.KAPITEL 2

Elområdeskonfiguration

Artikel 32

Översyn av befintliga elområdeskonfigurationer

1.  

En översyn av en befintlig elområdeskonfiguration kan inledas av någon av följande:

a) 

Byrån, i enlighet med artikel 34.7.

b) 

Flera tillsynsmyndigheter, i enlighet med en rekommendation från byrån i enlighet med artikel 34.

c) 

Systemansvariga för överföringssystem i en kapacitetsberäkningsregion, tillsammans med alla berörda systemansvariga för överföringssystem vars kontrollområden, inklusive sammanlänkningar, finns inom det geografiska område i vilket elområdeskonfigurationen ska bedömas i enlighet med punkt 2 a.

d) 

En enskild tillsynsmyndighet, eller en systemansvarig för överföringssystem med godkännande från dess behöriga tillsynsmyndighet, om det gäller elområdena inom den systemansvariges kontrollområde, om elområdeskonfigurationen har försumbar inverkan på angränsande systemansvarigas kontrollområden, inklusive sammanlänkningar, och om översynen av elområdeskonfigurationen är nödvändig för att förbättra effektiviteten eller för att bibehålla driftsäkerheten.

e) 

Medlemsstater i en kapacitetsberäkningsregion.

2.  

Om en översyn inleds i enlighet med punkt 1 a, 1 b, 1 c eller 1 e ska den enhet som inleder översynen ange följande:

a) 

Det geografiska område där elområdeskonfigurationen ska bedömas och de angränsande geografiska områden där konsekvenserna ska beaktas.

b) 

De deltagande systemansvariga för överföringssystemen.

c) 

De deltagande tillsynsmyndigheterna.

3.  

Om en översyn inleds i enlighet med punkt 1 d ska samtliga följande villkor gälla:

a) 

Det geografiska område där elområdeskonfigurationen bedöms ska begränsas till kontrollområdet, inklusive sammanlänkningar, för den berörda systemansvarige för överföringssystemet.

b) 

Den systemansvarige för överföringssystemet i det berörda kontrollområdet ska vara den enda systemansvarige som deltar i översynen.

c) 

Den behöriga tillsynsmyndigheten ska vara den enda tillsynsmyndigheten som deltar i översynen.

d) 

Den berörda systemansvarige för överföringssystemet respektive tillsynsmyndigheten ska ge angränsande systemansvariga för överföringssystem och tillsynsmyndigheter en ömsesidigt överenskommen förhandsanmälan om att översynen inleds, med angivande av skälen för detta.

e) 

Villkoren för översynen ska anges, och resultaten av denna och förslag till de berörda tillsynsmyndigheterna ska offentliggöras.

4.  

Översynsprocessen ska bestå av två steg.

a) 

I det första steget ska de systemansvariga för överföringssystem som deltar i en översyn av en elområdeskonfiguration utarbeta den metod och de antaganden som ska användas i översynsprocessen, och föreslå alternativa elområdeskonfigurationer för bedömningen.

Förslaget om metod, antaganden och alternativa elområdeskonfigurationer ska lämnas in till de deltagande tillsynsmyndigheterna, som ska kunna kräva samordnade ändringar inom tre månader.

b) 

I det andra steget ska de systemansvariga för överföringssystem som deltar i en översyn av en elområdeskonfiguration göra följande:

i) 

Bedöma och jämföra den nuvarande elområdeskonfigurationen och varje alternativ elområdeskonfiguration med hjälp av de kriterier som anges i artikel 33.

ii) 

Hålla ett samråd i enlighet med artikel 12 och ett arbetsseminarium om förslag till alternativa elområdeskonfigurationer jämfört med den befintliga elområdeskonfigurationen, inklusive tidsplaner för genomförande, såvida inte elområdeskonfigurationen har försumbar inverkan på kontrollområdena för angränsande systemansvariga för överföringssystem.

iii) 

Tillsammans lämna in ett förslag om att bibehålla eller ändra elområdeskonfigurationen till deltagande medlemsstater och tillsynsmyndigheter inom 15 månader efter beslutet att inleda en översyn.

c) 

Efter att ha mottagit det gemensamma förslaget att bibehålla eller ändra elområdeskonfigurationen i enlighet med led iii ovan ska de deltagande medlemsstaterna, eller tillsynsmyndigheterna om detta föreskrivs av medlemsstaterna, inom sex månader nå en överenskommelse om förslaget att bibehålla eller ändra elområdeskonfigurationen.

5.  
Nominerade elmarknadsoperatörer eller marknadsaktörer ska, på begäran av systemansvariga för överföringssystem, lämna information till de systemansvariga för överföringssystem som deltar i en översyn av ett elområde som gör det möjligt för dem att bedöma elområdeskonfigurationer. Denna information ska delas enbart mellan de systemansvariga för överföringssystem som deltar och för det enda syftet att bedöma elområdeskonfigurationer.
6.  
Initiativet till översyn av elområdeskonfigurationer och resultatet av översynen ska offentliggöras av Entso för el, eller om översynen inleddes i enlighet med punkt 1 d av den deltagande systemansvarige för överföringssystemet.

Artikel 33

Kriterier för översyn av elområdeskonfigurationer

1.  

Om en översyn av elområdeskonfiguration genomförs i enlighet med artikel 32 ska åtminstone följande kriterier beaktas:

a) 

I fråga om nätsäkerhet:

i) 

Elområdeskonfigurationernas förmåga att säkerställa driftsäkerhet och försörjningstrygghet.

ii) 

Graden av osäkerhet i beräkningen av kapacitet mellan elområden.

b) 

I fråga om övergripande marknadseffektivitet:

i) 

Varje ökning eller minskning av den ekonomiska effektiviteten till följd av ändringen.

ii) 

Marknadseffektiviteten, inklusive åtminstone kostnaden för att säkert kunna garantera kapacitet, marknadslikviditet, marknadskoncentration och marknadskraft, främjande av effektiv konkurrens, prissignaler för att bygga infrastruktur, riktigheten och tillförlitligheten i prissignaler.

iii) 

Transaktions- och övergångskostnader, inklusive kostnaden för ändring av befintliga avtalsenliga förpliktelser, som marknadsaktörer, nominerade elmarknadsoperatörer och systemansvariga för överföringssystem ådrar sig.

iv) 

Kostnaden för att bygga ny infrastruktur som kan minska befintlig överbelastning.

v) 

Behovet av att säkerställa att marknadsresultatet är uppnåeligt utan en omfattande tillämpning av ekonomiskt olönsamma avhjälpande åtgärder.

vi) 

Alla skadliga effekter av interna transaktioner i andra elområden, för att säkerställa överensstämmelse med punkt 1.7 i bilaga I till förordning (EG) nr 714/2009.

vii) 

Inverkan på driften och effektiviteten för balanseringsmekanismer och processer för avräkning av obalanser.

c) 

I fråga om elområdenas stabilitet och tillförlitlighet:

i) 

Behovet av att elområden är tillräckligt stabila och tillförlitliga under en längre tid.

ii) 

Behovet av att elområden är konsekventa för alla tidsramar för kapacitetsberäkning.

iii) 

Behovet av att varje produktions- och lastenhet tillhör endast ett elområde för varje marknadstidsenhet.

iv) 

Plats och frekvens för överbelastning, om strukturell överbelastning påverkar avgränsningen av elområdena och med hänsyn tagen till framtida investeringar som kan komma att minska befintlig överbelastning.

2.  
En översyn av elområden i enlighet med artikel 32 ska innefatta scenarion som beaktar en rad sannolika infrastrukturutvecklingar under en period av tio år, med början året efter det år då beslutet togs om att inleda översynen.

Artikel 34

Regelbunden rapportering om nuvarande elområdeskonfiguration från Entso för el och byrån

1.  
Byrån ska bedöma effektiviteten i den nuvarande elområdeskonfigurationen vart tredje år.

Byrån ska

a) 

begära att Entso för el utarbetar en teknisk rapport om nuvarande elområdeskonfiguration, och

b) 

utarbeta en marknadsrapport som utvärderar påverkan av nuvarande elområdeskonfiguration på marknadseffektiviteten.

2.  

Den tekniska rapport som avses i punkt 1 andra stycket led a ska omfatta åtminstone följande:

a) 

En förteckning med strukturella överbelastningar och andra större fysiska överbelastningar, inklusive plats och frekvens.

b) 

En analys av den förväntade utvecklingen för fysiska överbelastningar, eller deras undanröjande, på grund av investeringar i nät eller på grund av betydande förändringar i produktions- eller förbrukningsmönster.

c) 

En analys av den andel av energiflödena som inte är resultatet av mekanismen för kapacitetstilldelning, för varje kapacitetsberäkningsregion där detta är lämpligt.

d) 

Intäkter från överbelastning och kostnader för garanterad kapacitet.

e) 

Ett scenario som omfattar en tid av tio år.

3.  
Varje systemansvarig för överföringssystem ska inom rimlig tid lämna data och analysresultat för att göra det möjligt att den tekniska rapporten om den nuvarande elområdeskonfiguration kan framställas.
4.  
Entso för el ska lämna den tekniska rapporten om nuvarande elområdeskonfiguration till byrån senast nio månader efter byråns begäran.
5.  
Den tekniska rapporten om den nuvarande elområdeskonfigurationen ska omfatta tiden för de senaste tre hela kalenderåren närmast före byråns begäran.
6.  
Utan att det påverkar den tystnadsplikt som föreskrivs i artikel 13 ska Entso för el göra den tekniska rapporten tillgänglig för allmänheten.
7.  
Om den tekniska rapporten eller marknadsrapporten visar på svagheter i den nuvarande elområdeskonfigurationen får byrån begära att de systemansvariga för överföringssystemen inleder en översyn av en befintlig elområdeskonfiguration i enlighet med artikel 32.1.KAPITEL 3

Omdirigering och motköp

Artikel 35

Samordnade omdirigeringar och motköp

1.  
Senast 16 månader efter det föreskrivna godkännande av kapacitetsberäkningsregioner som avses i artikel 15 ska alla systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion utarbeta ett förslag om en gemensam metod för samordnade omdirigeringar och motköp. Förslaget ska vara föremål för samråd i enlighet med artikel 12.
2.  
Metoden för samordnade omdirigeringar och motköp ska inbegripa åtgärder med gränsöverskridande betydelse och ska möjliggöra att alla systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion ändamålsenligt kan minska den fysiska överbelastningen, oavsett om orsakerna till den fysiska överbelastningen huvudsakligen faller utanför deras respektive kontrollområde eller inte. Metoden för samordnade omdirigeringar och motköp ska beakta det faktum att dess tillämpning avsevärt kan påverka flöden utanför kontrollområdet för den systemansvarige för överföringssystemet.
3.  
Varje systemansvarig för överföringssystem får omdirigera alla tillgängliga produktionsenheter och laster i enlighet med de lämpliga mekanismer och överenskommelser som gäller för dess kontrollområde, inklusive sammanlänkningar.

Senast 26 månader efter det föreskrivna godkännandet av kapacitetsberäkningsregioner ska alla systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion utarbeta en rapport, som ska vara föremål för samråd enligt artikel 12, som bedömer den successiva fortskridande samordningen och harmoniseringen av dessa mekanismer och överenskommelser, inklusive förslag. Rapporten ska lämnas in till deras respektive tillsynsmyndigheter för bedömning. Förslagen i rapporten ska förhindra att dessa mekanismer och överenskommelser snedvrider marknaden.

4.  
Varje systemansvarig för överföringssystem ska avstå från ensidiga och ej samordnade omdirigerings- och motköpsåtgärder med gränsöverskridande betydelse. Varje systemansvarig för överföringssystem ska samordna användningen av resurser för omdirigering och motköp, med hänsyn tagen till deras inverkan på driftsäkerhet och ekonomisk effektivitet.
5.  
De berörda produktionsenheterna och lasterna ska tillhandahålla priserna för omdirigering och motköp till systemansvariga för överföringssystem innan dessa resurser tas i anspråk för omdirigering och motköp.

Prissättning av omdirigering och motköp ska baseras på

a) 

priser på de relevanta elmarknaderna för den relevanta tidsramen, eller

b) 

kostnaden för resurser i form av omdirigering och motköp, beräknade på ett öppet sätt och på grundval av uppkomna kostnader.

6.  
Produktionsenheter och laster ska i förväg lämna all nödvändig information för att beräkna kostnaden för omdirigering och motköp till de berörda systemansvariga för överföringssystemen. Denna information ska delas mellan de berörda systemansvariga för överföringssystemen enbart för omdirigerings- och motköpsändamål.KAPITEL 4

Algoritmutveckling

Artikel 36

Allmänna bestämmelser

1.  

Alla nominerade elmarknadsoperatörer ska utarbeta, underhålla och tillämpa följande algoritmer:

a) 

En priskopplingsalgoritm.

b) 

En matchningsalgoritm för kontinuerlig handel.

2.  
Nominerade elmarknadsoperatörer ska säkerställa att priskopplingsalgoritmen och matchningsalgoritmen för kontinuerlig handel uppfyller kraven som föreskrivs i artikel 39 respektive 52.
3.  
Senast 18 månader efter denna förordnings ikraftträdande ska alla nominerade elmarknadsoperatörer, i samarbete med systemansvariga för överföringssystem, utarbeta ett förslag till alternativ metod som back-up, som uppfyller de skyldigheter som anges i artikel 39 respektive 52. Förslaget till metod ska vara föremål för samråd i enlighet med artikel 12.
4.  
Nominerade elmarknadsoperatörer ska om möjligt tillämpa redan överenskomna lösningar för att effektivt uppnå målen i denna förordning.

Artikel 37

Algoritmutveckling

1.  

Senast åtta månader efter denna förordnings ikraftträdande ska följande inträffa:

a) 

Alla systemansvariga för överföringssystem ska tillsammans förse alla nominerade elmarknadsoperatörer med ett förslag till ett antal gemensamma krav för effektiv kapacitetstilldelning, för att göra det möjligt att utveckla priskopplingsalgoritmen och matchningsalgoritmen för kontinuerlig handel. I dessa krav ska anges funktioner och prestanda, inklusive tidsfrister för tillhandahållande av resultat från gemensam dagen före- och intradagskoppling, och uppgifter om den kapacitet mellan elområden och de tilldelningsbegränsningar som ska beaktas.

b) 

Alla nominerade elmarknadsoperatörer ska tillsammans föreslå ett antal gemensamma krav för effektiv matchning, för att göra det möjligt att utveckla priskopplingsalgoritmen och matchningsalgoritmen för kontinuerlig handel.

2.  
Senast tre månader efter det att förslagen till ett antal gemensamma krav från de systemansvariga för överföringssystemen och de nominerade elmarknadsoperatörerna lämnats enligt punkt 1 ska alla nominerade elmarknadsoperatörer utarbeta ett förslag till algoritm i enlighet med dessa krav. I detta förslag ska anges den tidsfrist för nominerade elmarknadsoperatörer att lämna in mottagna order som krävs för att upprätthålla funktionerna som marknadskopplingsoperatör i enlighet med artikel 7.1 b.
3.  
Det förslag som avses i punkt 2 ska lämnas in till alla systemansvariga för överföringssystem. Om ytterligare tid krävs för att utarbeta detta förslag ska alla nominerade elmarknadsoperatörer arbeta tillsammans, med stöd från alla systemansvariga för överföringssystem under en period på högst två månader för att säkerställa att förslaget överensstämmer med punkterna 1 och 2.
4.  
Förslagen som avses i punkterna 1 och 2 ska vara föremål för samråd i enlighet med artikel 12.
5.  
Alla nominerade elmarknadsoperatörer ska överlämna det förslag som utarbetats i enlighet med punkterna 2 och 3 till tillsynsmyndigheterna för godkännande senast 18 månader efter denna förordnings ikraftträdande.
6.  
Senast två år efter godkännande av förslaget i enlighet med punkt 5 ska alla systemansvariga för överföringssystem och alla nominerade elmarknadsoperatörer se över hur priskopplingsalgoritmen och matchningsalgoritmen för kontinuerlig handel fungerar och lämna in rapporten till byrån. Översynen ska sedan upprepas vartannat år om byrån begär detta.KAPITEL 5

Gemensam dagen före-kopplingAvsnitt 1

Priskopplingsalgoritmen

Artikel 38

Mål för priskopplingsalgoritmen

1.  

Priskopplingsalgoritmen ska ge de resultat som anges i artikel 39.2 på ett sätt som

a) 

syftar till att maximera det ekonomiska överskottet för gemensam dagen före-koppling för priskopplingsregionens nästa handelsdag,

b) 

använder principen om marginalprissättning, enligt vilken alla accepterade bud kommer att ha samma pris per elområde och marknadstidsenhet,

c) 

underlättar effektiv prisbildning,

d) 

tar hänsyn till kapacitet mellan elområden och tilldelningsbegränsningar,

e) 

är repeterbart och skalbart.

2.  
Priskopplingsalgoritmen ska utarbetas på ett sådant sätt att det skulle vara möjligt att tillämpa den på ett större eller mindre antal elområden.

Artikel 39

Priskopplingsalgoritmen – indata och resultat

1.  

Priskopplingsalgoritmen ska använda följande för att ge resultat:

a) 

Tilldelningsbegränsningar som fastställts i enlighet med artikel 23.3.

b) 

Resultat för kapacitet mellan elområden som validerats i enlighet med artikel 30.

c) 

Order som lämnats in i enlighet med artikel 40.

2.  

Priskopplingsalgoritmen ska ge åtminstone följande resultat samtidigt för varje marknadstidsenhet:

a) 

Ett enda jämviktspris i euro/MWh inom varje elområde och marknadstidsenhet.

b) 

En enda nettoposition inom varje elområde och varje marknadstidsenhet.

c) 

Information som gör det möjligt att fastställa status för orderbehandlingen.

3.  
Alla nominerade elmarknadsoperatörer ska säkerställa riktigheten och effektiviteten för resultaten från den gemensamma priskopplingsalgoritmen.
4.  
Alla systemansvariga för överföringssystem ska kontrollera att resultaten från priskopplingsalgoritmen är förenliga med kapaciteten mellan elområdena och med tilldelningsbegränsningarna.

Artikel 40

Lämpade produkter

1.  
Senast 18 månader efter denna förordnings ikraftträdande ska nominerade elmarknadsoperatörer lämna in ett gemensamt förslag om vilka produkter som kan beaktas i den gemensamma dagen före-kopplingen. Nominerade elmarknadsoperatörer ska säkerställa att order som är ett resultat av dessa produkter och som lämnas till priskopplingsalgoritmen uttrycks i euro och hänvisar till marknadstiden.
2.  
Alla nominerade elmarknadsoperatörer ska säkerställa att priskopplingsalgoritmen kan behandla order som är ett resultat av dessa produkter och som omfattar en marknadstidsenhet och flera marknadstidsenheter.
3.  

Senast två år efter denna förordnings ikraftträdande och därefter vartannat år ska alla nominerade elmarknadsoperatörer samråda enligt artikel 12 med

a) 

marknadsaktörerna för att säkerställa att tillgängliga produkter svarar mot deras behov,

b) 

alla systemansvariga för överföringssystem för att säkerställa att produkterna vederbörligen beaktar driftsäkerhet,

c) 

alla tillsynsmyndigheter för att säkerställa att tillgängliga produkter överensstämmer med målen i denna förordning.

4.  
Alla nominerade elmarknadsoperatörer ska vid behov ändra sina produkter i enlighet med resultaten av det samråd som avses i punkt 3.

Artikel 41

Högsta och lägsta priser

1.  
Senast 18 månader efter denna förordnings ikraftträdande ska alla nominerade elmarknadsoperatörer, i samarbete med de berörda systemansvariga för överföringssystemen, utarbeta ett förslag om harmoniserade högsta och lägsta jämviktspriser, som ska tillämpas i alla elområden som deltar i gemensam dagen före-koppling. Förslaget ska beakta en uppskattning av värdet för förlorad last.

Förslaget ska vara föremål för samråd i enlighet med artikel 12.

2.  
Alla nominerade elmarknadsoperatörer ska lämna in förslaget till tillsynsmyndigheterna för godkännande.

Om en medlemsstat har föreskrivit att en annan myndighet än den nationella tillsynsmyndigheten har befogenhet att godkänna högsta och lägsta jämviktspriser på nationell nivå ska tillsynsmyndigheten samråda om förslaget med den berörda myndigheten när det gäller dess inverkan på nationella marknader.

Efter att ha erhållit ett beslut om godkännande från alla tillsynsmyndigheter ska alla nominerade elmarknadsoperatörer informera de berörda systemansvariga för överföringssystemen om detta beslut utan omotiverade dröjsmål.

Artikel 42

Prissättning av kapacitet mellan elområden på dagen före-marknaden

1.  
Priset för kapacitet mellan elområden på dagen före-marknaden ska återspegla marknadsrelaterad överbelastning och uppgå till skillnaden mellan de motsvarande jämviktspriserna på dagen före-marknaden i de berörda elområdena.
2.  
Inga avgifter, såsom avgifter för obalans eller tilläggsavgifter, ska tillämpas på kapacitet mellan elområden på dagen före-marknaden, med undantag för prissättningen i enlighet med punkt 1.

Artikel 43

Metod för beräkning av planerade utbyten till följd av gemensam dagen före-koppling

1.  
Senast 16 månader efter denna förordnings ikraftträdande ska de systemansvariga för överföringssystem som har för avsikt att beräkna planerade utbyten till följd av gemensam dagen före-koppling utarbeta ett förslag till gemensam beräkningsmetod. Förslaget ska vara föremål för samråd i enlighet med artikel 12.
2.  
Metoden ska beskriva beräkningen och innehålla den information som ska tillhandahållas av de berörda nominerade elmarknadsoperatörerna till de beräknare av planerat utbyte som inrättas i enlighet med artikel 8.2 g och tidsfristerna för tillhandahållandet av denna information. Tidsgränsen för att lämna information ska vara senast kl. 15.30 marknadstid dagen före.
3.  
Beräkningen ska baseras på nettopositioner för varje marknadstidsenhet.
4.  
Senast två år efter godkännandet från tillsynsmyndigheterna i den berörda regionen av det förslag som avses i punkt 1, ska systemansvariga för överföringssystem som tillämpar planerade utbyten se över metoden. Därefter ska metoden ses över vartannat år om så begärs av de behöriga tillsynsmyndigheterna.

Artikel 44

Fastställande av reservförfaranden

Senast 16 månader efter denna förordnings ikraftträdande ska varje systemansvarig för överföringssystem i samordning med alla övriga systemansvariga för överföringssystemen i kapacitetsberäkningsregionen utarbeta ett förslag till robusta och tidsplanerade reservförfaranden, för att säkerställa effektiv, öppen och icke-diskriminerande kapacitetstilldelning om processen för den gemensamma dagen före-kopplingen inte kan ge något resultat.

Förslaget till inrättande av reservförfaranden ska vara föremål för samråd i enlighet med artikel 12.

Artikel 45

Arrangemang som rör mer än en nominerad elmarknadsoperatör i ett elområde och för sammanlänkningar som inte sköts av certifierade systemansvariga för överföringssystem

1.  
Systemansvariga för överföringssystem i elområden där mer än en nominerad elmarknadsoperatör är utnämnd och/eller erbjuder handelstjänster, eller där det finns sammanlänkningar som inte sköts av systemansvariga för överföringssystem som är certifierade i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 714/2009, ska utarbeta ett förslag till kapacitetstilldelning mellan elområden och andra nödvändiga arrangemang för sådana elområden, i samarbete med berörda systemansvariga för överföringssystem, nominerade elmarknadsoperatörer och sammanlänkningsansvariga som inte är certifierade som systemansvariga för överföringssystem, för att säkerställa att de berörda nominerade elmarknadsoperatörerna och sammanlänkningsansvariga tillhandahåller de data och den finansiering som krävs för sådana arrangemang. Dessa arrangemang måste medge att ytterligare systemansvariga för överföringssystem och nominerade elmarknadsoperatörer ansluter sig till arrangemangen.
2.  
Förslaget ska lämnas in för godkännande till de berörda nationella tillsynsmyndigheterna inom fyra månader från det att mer än en nominerad elmarknadsoperatör har utnämnts och/eller tillåtits erbjuda handelstjänster i ett elområde, eller om en ny sammanlänkning inte sköts av en certifierad systemansvarig för överföringssystem. I fråga om befintliga sammanlänkningar som inte sköts av certifierade systemansvariga för överföringssystem ska förslaget lämnas in inom fyra månader från denna förordnings ikraftträdande.Avsnitt 2

Processen för gemensam dagen före-koppling

Artikel 46

Tillhandahållande av indata

1.  
Varje samordnad kapacitetsberäknare ska säkerställa att kapacitet mellan elområden och tilldelningsbegränsningar lämnas till berörda nominerade elmarknadsoperatörer i tid för att säkerställa offentliggörandet av kapacitet mellan elområden och tilldelningsbegränsningar på marknaden senast kl. 11.00 marknadstid dagen före.
2.  
Om en samordnad kapacitetsberäknare inte kan tillhandahålla uppgifter om kapacitet mellan elområden och tilldelningsbegränsningar en timme före stängningstiden för dagen före-marknaden ska den beräknaren anmäla detta till de berörda nominerade elmarknadsoperatörerna. Dessa nominerade elmarknadsoperatörer ska omedelbart offentliggöra ett meddelande till marknadsaktörerna.

I sådana fall ska kapacitet mellan elområden och tilldelningsbegränsningar tillhandahållas av den samordnade kapacitetsberäknaren senast 30 minuter före stängningstiden för dagen före-marknaden.

Artikel 47

Drift av gemensam dagen före-koppling

1.  
Öppningstiden för dagen före-marknaden ska vara senast kl. 11.00 marknadstid dagen före.
2.  
Stängningstiden för dagen före-marknaden i varje elområde ska vara kl. 12.00 marknadstid dagen före. Systemansvariga för överföringssystem eller nominerade elmarknadsoperatörer i den region som är baserad på Centrala Östeuropa eller dess angränsande länder får bestämma en annan stängningstid till dess att regionen har anslutit sig till gemensam dagen före-koppling.
3.  
Marknadsaktörerna ska lämna in alla order till de berörda nominerade elmarknadsoperatörerna före stängningstiden för dagen före-marknaden i enlighet med artiklarna 39 och 40.
4.  
Alla nominerade elmarknadsoperatörer ska lämna de order som tagits emot i enlighet med punkt 3 och som behövs för att upprätthålla funktionerna som marknadskopplingsoperatör i enlighet med artikel 7.2 senast vid en tidpunkt som anges av alla nominerade elmarknadsoperatörer i det förslag till en gemensam priskopplingsalgoritm som anges i artikel 37.5.
5.  
Order som matchas i gemensam dagen före-koppling ska betraktas som garanterade.
6.  
Funktionerna som marknadskopplingsoperatör ska säkerställa anonymitet för inlämnade order.

Artikel 48

Tillhandahållande av resultat

1.  

Senast vid den tidpunkt som angetts av alla systemansvariga för överföringssystem i de krav som anges i artikel 37.1 a ska alla nominerade elmarknadsoperatörer som upprätthåller funktioner som marknadskopplingsoperatör tillhandahålla resultaten från den gemensamma dagen före-kopplingen

a) 

till alla systemansvariga för överföringssystem, alla samordnade kapacitetsberäknare och alla nominerade elmarknadsoperatörer när det gäller de resultat som anges i artikel 39.2 a och 39.2 b,

b) 

till alla nominerade elmarknadsoperatörer när det gäller de resultat som anges i artikel 39.2 c.

2.  
Varje systemansvarig för överföringssystem ska kontrollera att de resultat från priskopplingsalgoritmen för den gemensamma dagen före-kopplingen som avses i artikel 39.2 b har beräknats i enlighet med tilldelningsbegränsningarna och den validerade kapaciteten mellan elområdena.
3.  
Varje nominerad elmarknadsoperatör ska kontrollera att de resultat från priskopplingsalgoritmen för den gemensamma dagen före-kopplingen som avses i artikel 39.2 c har beräknats i enlighet med de order som behandlats.
4.  
Varje nominerad elmarknadsoperatör ska informera marknadsaktörerna om status för behandlingen av deras order utan omotiverade dröjsmål.

Artikel 49

Beräkning av planerade utbyten till följd av gemensam dagen före-koppling

1.  
Varje beräknare av planerade utbyten ska beräkna de planerade utbytena mellan elområdena för varje marknadstidsenhet i enlighet med den metod som fastställts i artikel 43.
2.  
Varje beräknare av planerade utbyten ska meddela de överenskomna planerade utbytena till berörda nominerade elmarknadsoperatörer, centrala motparter, överföringsombud och systemansvariga för överföringssystem.

Artikel 50

Initiering av reservförfaranden

1.  
Om ingen nominerad elmarknadsoperatör som upprätthåller funktioner som marknadskopplingsoperatör kan lämna en del av eller samtliga resultat från priskopplingsalgoritmen vid den tidpunkt som anges i artikel 37.1 a ska de reservförfaranden som fastställts i enlighet med artikel 44 tillämpas.
2.  
I de fall då det finns en risk att ingen nominerad elmarknadsoperatör som upprätthåller funktioner som marknadskopplingsoperatör kan lämna en del av eller samtliga resultat inom tidsfristen ska alla nominerade elmarknadsoperatörer meddela alla systemansvariga för överföringssystem så snart risken har identifierats. Alla nominerade elmarknadsoperatörer som upprätthåller funktioner som marknadskopplingsoperatör ska omedelbart offentliggöra ett meddelande till marknadsaktörerna att reservförfaranden kan behöva tillämpas.KAPITEL 6

Gemensam intradagskopplingAvsnitt 1

Mål, villkor och resultat för gemensam intradagskoppling

Artikel 51

Mål för matchningsalgoritmen för kontinuerlig handel

1.  

Mellan öppningstiden och stängningstiden för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden ska matchningsalgoritmen för kontinuerlig handel avgöra vilka order som ska väljas ut för matchning så att matchningen

a) 

syftar till att maximera det ekonomiska överskottet för gemensam intradagskoppling per affär för tidsramen för intradagsmarknaden, genom tilldelning av kapacitet till order som är möjliga att matcha utifrån deras pris och inlämningstidpunkt,

b) 

tar hänsyn till de tilldelningsbegränsningar som föreskrivs i enlighet med artikel 58.1,

c) 

tar hänsyn till den kapacitet mellan elområden som föreskrivs i enlighet med artikel 58.1,

d) 

tar hänsyn till de krav på tillhandahållande av resultat som anges i artikel 60,

e) 

är repeterbar och skalbar.

2.  
Matchningsalgoritmen för kontinuerlig handel ska ge de resultat som föreskrivs i artikel 52 och motsvara de produktegenskaper och funktioner som anges i artikel 53.

Artikel 52

Matchningsalgoritmen för kontinuerlig handel – resultat

1.  

Alla nominerade elmarknadsoperatörer ska, som en del av funktionen som marknadskopplingsoperatör, säkerställa att matchningsalgoritmen för kontinuerlig handel ger åtminstone följande resultat:

a) 

Status för orderbehandlingen och priserna per affär.

b) 

En enda nettoposition för varje elområde och marknadstidsenhet inom intradagsmarknaden.

2.  
Alla nominerade elmarknadsoperatörer ska säkerställa riktigheten och effektiviteten för resultaten från matchningsalgoritmen för kontinuerlig handel.
3.  
Alla systemansvariga för överföringssystem ska kontrollera att resultaten från matchningsalgoritmen för kontinuerlig handel är förenliga med kapaciteten mellan elområden och tilldelningsbegränsningarna i enlighet med artikel 58.2.

Artikel 53

Lämpade produkter

1.  
Senast 18 månader efter denna förordnings ikraftträdande ska nominerade elmarknadsoperatörer lämna in ett gemensamt förslag om vilka produkter som kan beaktas i den gemensamma intradagskopplingen. Nominerade elmarknadsoperatörer ska säkerställa att alla order som är ett resultat av dessa produkter och som lämnas in för att funktionerna som marknadskopplingsoperatör ska kunna upprätthållas i enlighet med artikel 7 uttrycks i euro och anger marknadstid och marknadstidsenhet.
2.  
Alla nominerade elmarknadsoperatörer ska säkerställa att order som är ett resultat av dessa produkter är kompatibla med variationerna i kapaciteten mellan elområdena så att de kan matchas samtidigt.
3.  
Alla nominerade elmarknadsoperatörer ska säkerställa att matchningsalgoritmen för kontinuerlig handel kan behandla order som omfattar en marknadstidsenhet och flera marknadstidsenheter.
4.  

Senast två år efter denna förordnings ikraftträdande och därefter vartannat år ska alla nominerade elmarknadsoperatörer samråda enligt artikel 12 med

a) 

marknadsaktörerna för att säkerställa att tillgängliga produkter svarar mot deras behov,

b) 

alla systemansvariga för överföringssystem för att säkerställa att produkterna vederbörligen beaktar driftsäkerhet,

c) 

alla tillsynsmyndigheter för att säkerställa att tillgängliga produkter överensstämmer med målen i denna förordning.

5.  
Alla nominerade elmarknadsoperatörer ska vid behov ändra sina produkter i enlighet med resultaten av det samråd som avses i punkt 4.

Artikel 54

Högsta och lägsta priser

1.  
Senast 18 månader efter denna förordnings ikraftträdande ska alla nominerade elmarknadsoperatörer, i samarbete med de berörda systemansvariga för överföringssystemen, utarbeta ett förslag om harmoniserade högsta och lägsta jämviktspriser, som ska tillämpas i alla elområden som deltar i gemensam intradagskoppling. Förslaget ska beakta en uppskattning av värdet för förlorad last.

Förslaget ska vara föremål för samråd i enlighet med artikel 12.

2.  
Alla nominerade elmarknadsoperatörer ska överlämna förslaget till alla tillsynsmyndigheter för godkännande. Om en medlemsstat har föreskrivit att en annan myndighet än den nationella tillsynsmyndigheten har befogenhet att godkänna högsta och lägsta jämviktspriser på nationell nivå ska tillsynsmyndigheten samråda om förslaget med den berörda myndigheten när det gäller dess inverkan på nationella marknader.
3.  
Efter att ha erhållit ett beslut från tillsynsmyndigheterna ska alla nominerade elmarknadsoperatörer informera de berörda systemansvariga för överföringssystemen om beslutet utan omotiverade dröjsmål.

Artikel 55

Prissättning för intradagskapacitet

1.  
Den gemensamma metoden för prissättning av intradagskapacitet mellan elområden, utarbetad i enlighet med artikel 55.3, ska, så snart den börjar tillämpas, återspegla den marknadsrelaterade överbelastningen och baseras på faktiska order.
2.  
Före godkännandet av den gemensamma metod för prissättning av intradagskapacitet mellan elområden som anges i punkt 3 får de systemansvariga för överföringssystemen föreslå en mekanism för tilldelning av intradagskapacitet mellan elområden med tillförlitlig prissättning i enlighet med kraven i punkt 1, för godkännande av tillsynsmyndigheterna i de berörda medlemsstaterna. Denna mekanism ska säkerställa att priset på intradagskapacitet mellan elområden finns tillgängligt för marknadsaktörerna vid tidpunkten för matchning av order.
3.  
Senast 24 månader efter denna förordnings ikraftträdande ska alla systemansvariga för överföringssystem utarbeta ett förslag till en gemensam metod för prissättning av kapacitet mellan elområden på intradagsmarknaden. Förslaget ska vara föremål för samråd i enlighet med artikel 12.
4.  
Inga avgifter, såsom avgifter för obalans eller tilläggsavgifter, ska tillämpas på intradagskapacitet mellan elområden, med undantag för prissättningen i enlighet med punkterna 1–3.

Artikel 56

Metod för beräkning av planerade utbyten till följd av gemensam intradagskoppling

1.  
Senast 16 månader efter denna förordnings ikraftträdande ska de systemansvariga för överföringssystem som har för avsikt att beräkna planerade utbyten till följd av gemensam intradagskoppling utarbeta ett förslag till gemensam beräkningsmetod.

Förslaget ska vara föremål för samråd i enlighet med artikel 12.

2.  
Metoden ska beskriva beräkningen och, när så krävs, innehålla en förteckning över den information som de berörda nominerade elmarknadsoperatörerna ska lämna till aktuell beräknare av planerat utbyte, samt tidsfristerna för att lämna denna information.
3.  
Beräkningen av planerade utbyten ska grundas på nettopositioner så som anges i artikel 52.1 b.
4.  
Senast två år efter godkännandet från tillsynsmyndigheterna i den berörda regionen av det förslag som avses i punkt 1, ska de berörda systemansvariga för överföringssystemen se över metoden. Därefter ska metoden ses över av de systemansvariga för överföringssystemen vartannat år om så begärs av de behöriga tillsynsmyndigheterna.

Artikel 57

Arrangemang som rör mer än en nominerad elmarknadsoperatör i ett elområde och för sammanlänkningar som inte sköts av certifierade systemansvariga för överföringssystem

1.  
Systemansvariga för överföringssystem i elområden där mer än en nominerad elmarknadsoperatör är utnämnd och/eller erbjuder handelstjänster, eller där det finns sammanlänkningar som inte sköts av systemansvariga för överföringssystem som är certifierade i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 714/2009, ska utarbeta ett förslag till kapacitetstilldelning mellan elområden och andra nödvändiga arrangemang för sådana elområden, i samarbete med berörda systemansvariga för överföringssystem, nominerade elmarknadsoperatörer och sammanlänkningsansvariga som inte är certifierade som systemansvariga för överföringssystem, för att säkerställa att de berörda nominerade elmarknadsoperatörerna och sammanlänkningsansvariga tillhandahåller de data och den finansiering som krävs för sådana arrangemang. Dessa arrangemang måste medge att ytterligare systemansvariga för överföringssystem och nominerade elmarknadsoperatörer ansluter sig till arrangemangen.
2.  
Förslaget ska lämnas in för godkännande från de berörda nationella tillsynsmyndigheternas sida inom fyra månader från det att mer än en nominerad elmarknadsoperatör utnämns och/eller tillåts erbjuda handelstjänster i ett elområde, eller om en ny sammanlänkning inte sköts av en certifierad systemansvarig för överföringssystem. I fråga om befintliga sammanlänkningar som inte sköts av certifierade systemansvariga för överföringssystem ska förslaget lämnas in inom fyra månader från denna förordnings ikraftträdande.Avsnitt 2

Processen för gemensam intradagskoppling

Artikel 58

Tillhandahållande av indata

1.  
Varje samordnad kapacitetsberäknare ska säkerställa att kapacitet mellan elområden och tilldelningsbegränsningar lämnas till berörda nominerade elmarknadsoperatörer senast 15 minuter före öppningstiden för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden.
2.  
Om uppdateringar av kapacitet mellan elområden och tilldelningsbegränsningar krävs på grund av driftsrelaterade förändringar i överföringssystemet ska varje systemansvarig för överföringssystem underrätta kapacitetsberäkningsregionens samordnade kapacitetsberäknare. Dessa samordnade kapacitetsberäknare ska därefter underrätta de berörda nominerade elmarknadsoperatörerna.
3.  
Om någon samordnad kapacitetsberäknare inte kan uppfylla kraven i punkt 1 ska denna beräknare underrätta de berörda nominerade elmarknadsoperatörerna. Dessa nominerade elmarknadsoperatörer ska offentliggöra ett meddelande till alla marknadsaktörer utan omotiverade dröjsmål.

Artikel 59

Drift av gemensam intradagskoppling

1.  
Senast 16 månader efter denna förordnings ikraftträdande ska alla systemansvariga för överföringssystem ansvara för att föreslå öppnings- och stängningstider för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden. Förslaget ska vara föremål för samråd i enlighet med artikel 12.
2.  

Stängningstiden för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden ska fastställas på ett sådant sätt att den

a) 

maximerar marknadsaktörernas möjligheter att anpassa sina balanser genom handel inom tidsramarna på intradagsmarknaden så nära realtid som möjligt, och

b) 

ger de systemansvariga för överföringssystemen och marknadsaktörerna tillräcklig tid för planerings- och balanseringsprocesser ur nät- och driftssäkerhetsperspektiv.

3.  
En stängningstid för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden ska fastställas för varje marknadstidsenhet för en viss elområdesgräns. Den får vara högst en timme före starten av den berörda marknadstidsenheten och ska ta hänsyn till de relevanta balanseringsprocesserna med avseende på driftsäkerhet.
4.  
Intradagshandeln med energi för en viss marknadstidsenhet för en elområdesgräns ska inledas senast vid öppningstiden för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden för de berörda elområdesgränserna och tillåtas fram till stängningstiden för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden.
5.  
Marknadsaktörerna ska lämna in alla order för en viss marknadstidsenhet till de berörda nominerade elmarknadsoperatörerna före stängningstiden för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden. Alla nominerade elmarknadsoperatörer ska lämna in order för en viss marknadstidsenhet för gemensam matchning omedelbart efter det att dessa order har mottagits från marknadsaktörerna.
6.  
Order som matchas i gemensam intradagskoppling ska betraktas som garanterade.
7.  
Funktionerna som marknadskopplingsoperatör ska säkerställa anonymitet för de order som lämnas in via den delade orderboken.

Artikel 60

Tillhandahållande av resultat

1.  

Alla nominerade elmarknadsoperatörer som upprätthåller funktioner som marknadskopplingsoperatör ska tillhandahålla följande resultat från matchningsalgoritmen för kontinuerlig handel:

a) 

Till alla andra nominerade elmarknadsoperatörer: Status för orderbehandlingen per affär så som anges i artikel 52.1 a.

b) 

Till alla systemansvariga för överföringssystem och beräknare av planerat utbyte: Gemensamma nettopositioner så som anges i artikel 52.1 b.

2.  
Om någon nominerad elmarknadsoperatör på grund av omständigheter utanför dennes ansvar inte har möjlighet att lämna dessa resultat från matchningsalgoritmen för kontinuerlig handel i enlighet med punkt 1 a ska denna nominerade elmarknadsoperatör underrätta alla andra nominerade elmarknadsoperatörer.
3.  
Om någon nominerad elmarknadsoperatör på grund av omständigheter utanför dennes ansvar inte har möjlighet att lämna dessa resultat från matchningsalgoritmen för kontinuerlig handel i enlighet med punkt 1 b ska denna nominerade elmarknadsoperatör underrätta alla systemansvariga för överföringssystemen och varje beräknare av planerat utbyte så snart som det rimligen är praktiskt möjligt. Alla nominerade elmarknadsoperatörer ska underrätta de berörda marknadsaktörerna.
4.  
Alla nominerade elmarknadsoperatörer ska utan omotiverade dröjsmål skicka den nödvändiga informationen till marknadsaktörerna för att säkerställa att de åtgärder som anges i artiklarna 68 och 73.3 kan genomföras.

Artikel 61

Beräkning av planerade utbyten till följd av gemensam intradagskoppling

1.  
Varje beräknare av planerade utbyten ska beräkna de planerade utbytena mellan elområdena för varje marknadstidsenhet i enlighet med den metod som fastställs i enlighet med artikel 56.
2.  
Varje beräknare av planerade utbyten ska meddela de överenskomna planerade utbytena till berörda nominerade elmarknadsoperatörer, centrala motparter, överföringsombud och systemansvariga för överföringssystem.

Artikel 62

Offentliggörande av marknadsinformation

1.  
Så snart orderna är matchade ska varje nominerad elmarknadsoperatör för berörda marknadsaktörer offentliggöra åtminstone status för orderbehandlingen och priser per affär från matchningsalgoritmen för kontinuerlig handel i enlighet med artikel 52.1 a.
2.  
Varje nominerad elmarknadsoperatör ska säkerställa att information på aggregerad nivå om verkliga volymer och priser görs tillgänglig för allmänheten i ett lättillgängligt format i minst fem år. Den information som ska offentliggöras ska föreslås av alla nominerade elmarknadsoperatörer inom ramen för förslaget till matchningsalgoritm för kontinuerlig handel i enlighet med artikel 37.5.

Artikel 63

Kompletterande regionala auktioner

1.  
Senast 18 månader efter denna förordnings ikraftträdande får de berörda nominerade elmarknadsoperatörerna och systemansvariga för överföringssystemen vid elområdesgränser tillsammans lämna in ett gemensamt förslag till utformning och införande av kompletterande regionala intradagsauktioner. Förslaget ska vara föremål för samråd i enlighet med artikel 12.
2.  
Kompletterande regionala intradagsauktioner får införas inom eller mellan elområden, utöver lösningen för gemensam intradagskoppling som avses i artikel 51. För att regionala intradagsauktioner ska kunna genomföras får den kontinuerliga handeln inom och mellan de berörda elområdena stoppas under en begränsad tidsperiod före stängningstiden för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden; denna tidsperiod får inte överstiga den minsta tid som krävs för att utföra auktionen, och den får aldrig överstiga tio minuter.
3.  
För kompletterande regionala intradagsauktioner kan metoden för prissättning av intradagskapacitet mellan elområden avvika från den metod som fastställs i enlighet med artikel 55.3, men den ska ändå uppfylla de principer som föreskrivs i artikel 55.1.
4.  

De behöriga tillsynsmyndigheterna får godkänna förslaget till kompletterande regionala intradagsauktioner om följande villkor är uppfyllda:

a) 

Regionala auktioner får inte ha en negativ inverkan på likviditeten i den gemensamma intradagskopplingen.

b) 

All kapacitet mellan elområden ska tilldelas genom kapacitetshanteringsmodulen.

c) 

De regionala auktionerna får inte medföra någon otillbörlig diskriminering mellan marknadsaktörer från angränsande regioner.

d) 

Tidtabellerna för regionala auktioner ska vara förenliga med den gemensamma intradagskopplingen för att göra det möjligt för marknadsaktörerna att handla så nära realtid som möjligt.

e) 

Tillsynsmyndigheterna ska ha samrått med marknadsaktörerna i de berörda medlemsstaterna.

5.  
Minst vartannat år efter beslutet om kompletterande regionala auktioner ska tillsynsmyndigheterna i de berörda medlemsstaterna se över kompatibiliteten mellan eventuella regionala lösningar och gemensam intradagskoppling för att säkerställa att ovannämnda villkor fortfarande är uppfyllda.Avsnitt 3

Övergångsarrangemang för intradag

Artikel 64

Bestämmelser som rör explicit tilldelning

1.  
På gemensam begäran från tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna för var och en av de berörda elområdesgränserna ska de berörda systemansvariga för överföringssystemen via kapacitetshanteringsmodulen utöver implicit tilldelning tillhandahålla även explicit tilldelning, det vill säga kapacitetstilldelning över elområdesgränser utanför elhandeln.
2.  
De systemansvariga för överföringssystemen vid de berörda elområdesgränserna ska tillsammans utarbeta ett förslag till de villkor som ska uppfyllas av marknadsaktörerna för att delta i explicit tilldelning. Förslaget ska vara föremål för ett gemensamt godkännande från tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna för var och en av de berörda elområdesgränserna.
3.  
Vid fastställandet av kapacitetshanteringsmodulen ska diskriminering undvikas när kapacitet samtidigt tilldelas implicit och explicit. Kapacitetshanteringsmodulen ska fastställa vilka order som ska väljas ut för matchning och vilka begäran om explicit kapacitet som ska accepteras, enligt en rangordning av pris och tidpunkt för inlämnande.

Artikel 65

Avlägsnande av explicit tilldelning

1.  
De berörda nominerade elmarknadsoperatörerna ska ha ett nära samarbete med de berörda systemansvariga för överföringssystemen och ska samråda med marknadsaktörer i enlighet med artikel 12 för att översätta marknadsaktörernas behov som rör explicit tilldelning av kapacitetsrättigheter till icke-standardiserade intradagsprodukter.
2.  
Innan beslut tas om att avlägsna explicit tilldelning ska tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna för var och en av de berörda elområdesgränserna tillsammans organisera ett samråd för att bedöma om de föreslagna icke-standardiserade intradagsprodukterna uppfyller marknadsaktörernas behov i fråga om intradagshandel.
3.  
De behöriga tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna för var och en av de berörda elområdesgränserna ska tillsammans godkänna de införda icke-standardiserade produkterna och avlägsnandet av explicit tilldelning.

Artikel 66

Bestämmelser som rör intradagsarrangemang

1.  
Marknadsaktörer ska säkerställa att nominering, clearing och avräkning som rör explicit tilldelning av kapacitet mellan elområden fullbordas.
2.  
Marknadsaktörer ska uppfylla alla ekonomiska skyldigheter som rör clearing och avräkning från explicit tilldelning.
3.  
De deltagande systemansvariga för överföringssystemen ska offentliggöra relevant information om de sammanlänkningar där explicit tilldelning är tillämplig, inklusive kapaciteten mellan elområden som finns för explicit tilldelning.

Artikel 67

Begäran om explicit kapacitet

En begäran om explicit kapacitet mellan elområden kan lämnas in av en marknadsaktör endast för en sammanlänkning där explicit tilldelning är tillämplig. För varje begäran om explicit kapacitet ska marknadsaktören lämna in volym och pris till kapacitetshanteringsmodulen. Pris och volym för den explicit tilldelade kapaciteten ska göras tillgängliga för allmänheten av de berörda systemansvariga för överföringssystemen.KAPITEL 7

Clearing och avräkning för gemensam dagen före- och intradagskoppling

Artikel 68

Clearing and avräkning

1.  
De centrala motparterna ska säkerställa clearing och avräkning för alla matchade order inom rimlig tid. De centrala motparterna ska agera som motparter till marknadsaktörerna för alla deras affärer när det gäller de finansiella rättigheter och skyldigheter som uppstår till följd av dessa affärer.
2.  
Varje central motpart ska upprätthålla anonymitet mellan marknadsaktörerna.
3.  
Centrala motparter ska agera som motparter till varandra i samband med energiutbyte mellan elområden när det gäller de finansiella rättigheter och skyldigheter som uppstår till följd av dessa energiutbyten.
4.  

Sådana utbyten ska beakta

a) 

nettopositioner i enlighet med artiklarna 39.2 b och 52.1 b,

b) 

planerade utbyten som beräknats i enlighet med artiklarna 49 och 61.

5.  

Varje central motpart ska för varje marknadstidsenhet säkerställa följande:

a) 

Att det, med alla elområden inräknade och i förekommande fall med hänsyn tagen till tilldelningsbegränsningar, inte finns några avvikelser mellan den totala energi som överförs ut från alla elområden med överskott och den totala energi som överförs in till alla elområden med underskott.

b) 

Att elexport och elimport mellan elområden motsvarar varandra, i förekommande fall med avvikelser enbart som resultat av hänsyn till tilldelningsbegränsningar.

6.  
Utan hinder av punkt 3 kan ett överföringsombud agera som motpart mellan olika centrala motparter för utbyte av energi, om de berörda parterna ingår en särskild överenskommelse om detta. Om ingen överenskommelse kan nås ska överföringsformerna beslutas av de tillsynsmyndigheter som har ansvaret för de elområden mellan vilka det behövs clearing och avräkning för utbyte av energi.
7.  
Alla centrala motparter eller överföringsombud ska samla in intäkter från överbelastning som kommer från den gemensamma dagen före-koppling som anges i artiklarna 46–48 och från den gemensamma intradagskoppling som anges i artiklarna 58–60.
8.  
Alla centrala motparter eller överföringsombud ska säkerställa att de insamlade intäkterna från överbelastningen överförs till de systemansvariga för överföringssystemen senast två veckor efter avräkningsdagen.
9.  
Om betalningarna inte är harmoniserade i tiden mellan två elområden ska de berörda medlemsstaterna säkerställa att en enhet utses att hantera tidsavvikelsen och bära tillhörande kostnader.KAPITEL 8

Garanti för tilldelad kapacitet mellan elområden

Artikel 69

Förslag till tidsgräns för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden

Senast 16 månader efter denna förordnings ikraftträdande ska alla systemansvariga för överföringssystem utarbeta ett gemensamt förslag till en gemensam tidsgräns för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden, där denna tidsgräns inte får ligga närmare än en halvtimme före stängningstiden för dagen före-marknaden. Förslaget ska vara föremål för samråd i enlighet med artikel 12.

Artikel 70

Garantier för kapacitet på dagen före-marknaden och tilldelningsbegränsningar

1.  
Före tidsgränsen för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden får varje samordnad kapacitetsberäknare justera den kapacitet mellan elområden och de tilldelningsbegränsningar som lämnats till berörda nominerade elmarknadsoperatörer.
2.  
Efter det att tidsfristen har gått ut ska all kapacitet på dagen före-marknaden och alla tilldelningsbegränsningar vara garanterade för kapacitetstilldelning på dagen före-marknaden, såvida inte kraven i artikel 46.2 är uppfyllda, varvid kapacitet mellan elområden och tilldelningsbegränsningar ska vara garanterade så snart som de lämnats till de berörda nominerade elmarknadsoperatörerna.
3.  
Efter tidsfristen för garanterad kapacitet på dagen före-marknaden får kapacitet mellan elområden som inte har tilldelats justeras för kommande tilldelningar.

Artikel 71

Garanterad intradagskapacitet

Intradagskapacitet mellan elområden ska vara garanterad så snart som den har tilldelats.

Artikel 72

Garanti vid force majeure eller i nödsituationer

1.  
I händelse av force majeure eller en nödsituation så som avses i artikel 16.2 i förordning (EG) nr 714/2009, där den systemansvarige för överföringssystemet ska handla snabbt och omdirigering eller motköp inte är möjligt, ska varje systemansvarig för överföringssystem ha rätt att inskränka tilldelad kapacitet mellan elområden. Inskränkningen ska i samtliga fall utföras på ett samordnat sätt där alla direkt berörda systemansvariga för överföringssystem underrättas.
2.  
Den systemansvarige för överföringssystemet som åberopar force majeure eller en nödsituation ska offentliggöra ett meddelande som förklarar typen av force majeure eller nödsituation samt dess sannolika varaktighet. Detta meddelande ska göras tillgängligt för de berörda marknadsaktörerna via de nominerade elmarknadsoperatörerna. Om kapacitet explicit tilldelats marknadsaktörer ska den systemansvarige för överföringssystemet som åberopar force majeure eller en nödsituation skicka ett meddelande direkt till sina avtalsparter som innehar kapacitet mellan elområden för den relevanta marknadstidsramen.
3.  

Om den tilldelade kapaciteten inskränks på grund av force majeure eller en nödsituation som åberopas av en systemansvarig för överföringssystem ska denne systemansvarige återbetala eller kompensera för perioden för force majeure eller nödsituationen, i enlighet med följande krav:

a) 

Vid implicit tilldelning ska centrala motparter eller överföringsombud inte lida ekonomisk skada eller dra ekonomisk nytta till följd av varje obalans som skapas av en sådan inskränkning.

b) 

Vid force majeure och om kapacitet tilldelats explicit ska marknadsaktörer ha rätt till återbetalning motsvarande det pris som betalats för kapaciteten under det explicita tilldelningsförfarandet.

c) 

I en nödsituation och om kapacitet tilldelats explicit ska marknadsaktörer ha rätt till kompensation motsvarande prisskillnaden på relevanta marknader mellan de berörda elområdena för den relevanta tidsramen.

d) 

I en nödsituation och om kapacitet tilldelats explicit, men priset i ett elområde inte är beräknat i åtminstone ett av de två berörda elområdena för den aktuella tidsramen, ska marknadsaktörer ha rätt till återbetalning motsvarande det pris som betalats för kapaciteten under det explicita tilldelningsförfarandet.

4.  
Den systemansvarige för överföringssystemet som åberopar force majeure eller en nödsituation ska begränsa följderna och varaktigheten för denna force majeure eller nödsituation.
5.  
Om en medlemsstat så föreskriver ska den nationella tillsynsmyndigheten, på begäran av den berörda systemansvarige för överföringssystemet, bedöma om en händelse ska betecknas som force majeure.AVDELNING III

KOSTNADERKAPITEL 1

Metod för intäkter från överbelastning i gemensam dagen före- och intradagskoppling

Artikel 73

Metod för fördelning av intäkter från överbelastning

1.  
Senast tolv månader efter denna förordnings ikraftträdande ska alla systemansvariga för överföringssystem utarbeta ett förslag till en metod för att dela intäkter från överbelastning.
2.  

Metoden som utarbetas enligt punkt 1 ska

a) 

underlätta en effektiv och långsiktig drift och utveckling av elöverföringssystemet och en effektivt fungerande elmarknad i unionen,

b) 

överensstämma med de allmänna principer för hantering av överbelastningar som anges i artikel 16 i förordning (EG) nr 714/2009,

c) 

möjliggöra rimlig ekonomisk planering,

d) 

vara förenlig med alla tidsramar,

e) 

fastställa former för att dela intäkter från överbelastning som kommer från tillgångar i överföringssystemet som ägs av andra parter än systemansvariga för överföringssystem.

3.  
Systemansvariga för överföringssystem ska fördela intäkterna från överbelastning i enlighet med metoden i punkt 1, så snart det rimligen är praktiskt möjligt och senast en vecka efter det att intäkterna från överbelastning överförts i enlighet med artikel 68.8.KAPITEL 2

Metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp i gemensam dagen före- och intradagskoppling

Artikel 74

Metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp

1.  
Senast 16 månader efter det att beslutet om kapacitetsberäkningsregioner har fattats ska alla systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion utarbeta ett förslag till en gemensam metod för att dela kostnader för omdirigering och motköp.
2.  
Metoden för att dela kostnader för motköp och omdirigering ska omfatta lösningar för att dela kostnader för åtgärder av gränsöverskridande betydelse.
3.  
Kostnader för omdirigering och motköp som är berättigade att delas mellan berörda systemansvariga för överföringssystem ska bestämmas på ett öppet och kontrollerbart sätt.
4.  

Metoden för att dela kostnader för omdirigering och motköp ska åtminstone

a) 

bestämma vilka kostnader, uppkomna efter utnyttjande av sådana avhjälpande åtgärder där kostnader beaktats i kapacitetsberäkningen och där en gemensam ram för utnyttjande av sådana åtgärder har fastställts, som är berättigade att delas mellan alla systemansvariga för överföringssystem i kapacitetsberäkningsregionen enligt metoden för kapacitetsberäkning som anges i artiklarna 20 och 21,

b) 

definiera vilka kostnader, uppkomna efter utnyttjande av omdirigering eller motköp för att säkerställa den garanterade kapaciteten mellan elområdena, som är berättigade att delas mellan alla systemansvariga för överföringssystem i kapacitetsberäkningsregionen enligt metoden för kapacitetsberäkning som anges i artiklarna 20 och 21,

c) 

fastställa regler för regiontäckande kostnadsdelning så som bestämts i enlighet med leden a och b.

5.  

Metoden som utarbetas enligt punkt 1 ska omfatta

a) 

en mekanism för att kontrollera det faktiska behovet av omdirigering eller motköp mellan de berörda systemansvariga för överföringssystemen,

b) 

en mekanism för att i efterhand övervaka användningen av avhjälpande åtgärder med kostnader,

c) 

en mekanism för att bedöma de avhjälpande åtgärdernas inverkan, baserad på driftsäkerhet och ekonomiska kriterier,

d) 

en process som medger förbättringar av de avhjälpande åtgärderna,

e) 

en process som medger att de behöriga tillsynsmyndigheterna kan övervaka varje kapacitetsberäkningsregion.

6.  

Metoden som utarbetas enligt punkt 1 ska också

a) 

ge incitament till hantering av överbelastningar, inklusive avhjälpande åtgärder, och incitament till verkningsfulla investeringar,

b) 

överensstämma med ansvaret och skyldigheterna för de berörda systemansvariga för överföringssystemen,

c) 

säkerställa en rättvis fördelning av kostnader och fördelar mellan de berörda systemansvariga för överföringssystemen,

d) 

överensstämma med andra relaterade mekanismer som åtminstone omfattar

i) 

metoden för att dela intäkter från överbelastning som anges i artikel 73,

ii) 

kompensationsmekanismen mellan systemansvariga för överföringssystem enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 714/2009 och kommissionens förordning (EU) nr 838/2010 ( 3 ),

e) 

underlätta en effektiv och långsiktig utveckling och drift av det alleuropeiska sammanlänkade systemet och en effektivt fungerande alleuropeisk elmarknad,

f) 

underlätta anslutning till de allmänna principerna för hantering av överbelastningar enligt artikel 16 i förordning (EG) nr 714/2009,

g) 

möjliggöra rimlig ekonomisk planering,

h) 

vara förenlig med tidsramarna för dagen före- och intradagsmarknaderna, och

i) 

överensstämma med principerna om öppenhet och icke-diskriminering.

7.  
Senast den 31 december 2018 ska alla systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion ytterligare harmonisera mellan regionerna, så långt det är möjligt, de metoder för att dela kostnader för omdirigering eller motköp som tillämpas i deras respektive kapacitetsberäkningsregion.KAPITEL 3

Kostnadstäckning för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning

Artikel 75

Allmänna bestämmelser om kostnadstäckning

1.  
Kostnader som rör de skyldigheter som åligger de systemansvariga för överföringssystemen enligt artikel 8, inklusive de kostnader som anges i artiklarna 74 och 76–79, ska bedömas av de behöriga tillsynsmyndigheterna. Kostnader som bedöms vara rimliga, effektiva och proportionella ska täckas i rimlig tid genom nättariffer eller andra lämpliga mekanismer som fastställs av de behöriga tillsynsmyndigheterna.
2.  
Medlemsstaternas andel av de gemensamma kostnader som avses i artikel 80.2 a, de regionala kostnader som avses i artikel 80.2 b och de nationella kostnader som avses i artikel 80.2 c och som bedöms vara rimliga, effektiva och proportionella ska täckas genom avgifter till nominerade elmarknadsoperatörer, nättariffer eller andra lämpliga mekanismer som fastställs av de behöriga tillsynsmyndigheterna.
3.  
På begäran av tillsynsmyndigheterna ska berörda systemansvariga för överföringssystem, nominerade elmarknadsoperatörer och delegerade i enlighet med artikel 78 inom tre månader från begäran tillhandahålla den information som är nödvändig för att bedöma de uppkomna kostnaderna.

Artikel 76

Kostnader för att inrätta, ändra och driva gemensam dagen före- och intradagskoppling

1.  

Alla nominerade elmarknadsoperatörer ska bära följande kostnader:

a) 

Gemensamma, regionala och nationella kostnader för att inrätta, uppdatera eller vidareutveckla priskopplingsalgoritmen och den gemensamma dagen före-kopplingen.

b) 

Gemensamma, regionala och nationella kostnader för att inrätta, uppdatera eller vidareutveckla matchningsalgoritmen för kontinuerlig handel och gemensam intradagskoppling.

c) 

Gemensamma, regionala och nationella kostnader för drift av gemensam dagen före- och intradagskoppling.

2.  
Förutsatt att detta överenskoms med de berörda nominerade elmarknadsoperatörerna kan systemansvariga för överföringssystem bidra till de kostnader som föreskrivs i punkt 1, förutsatt att detta godkänns av de berörda tillsynsmyndigheterna. I sådana fall ska varje systemansvarig för överföringssystem, inom två månader efter mottagandet av en prognos från de berörda nominerade elmarknadsoperatörerna, ha rätt att tillhandahålla ett förslag till kostnadsbidrag till den berörda tillsynsmyndigheten för godkännande.
3.  
De berörda nominerade elmarknadsoperatörerna ska ha rätt att täcka kostnaderna i enlighet med punkt 1, om dessa inte har burits av systemansvariga för överföringssystem i enlighet med punkt 2, med hjälp av avgifter eller andra lämpliga mekanismer endast om kostnaderna är rimliga och proportionella och har överenskommits på nationell nivå med den behöriga tillsynsmyndigheten.

Artikel 77

Kostnader för clearing and avräkning

1.  
Alla kostnader som uppkommer för centrala motparter och överföringsombud ska kunna täckas genom avgifter eller andra lämpliga mekanismer om de är rimliga och proportionella.
2.  
De centrala motparterna och överföringsombuden ska sträva efter effektiva former för clearing och avräkning för att undvika onödiga kostnader och för att återspegla den uppkomna risken. Formerna för gränsöverskridande clearing och avräkning ska vara föremål för de berörda nationella tillsynsmyndigheternas godkännande.

Artikel 78

Kostnader för inrättande och drift av samordnad beräkningsprocess för kapacitet

1.  
Varje systemansvarig för överföringssystem ska var för sig bära kostnaderna för att tillhandahålla indata till kapacitetsberäkningsprocessen.
2.  
Alla systemansvariga för överföringssystem ska tillsammans bära kostnaderna för att slå samman de individuella nätmodellerna.

Alla systemansvariga för överföringssystem i varje kapacitetsberäkningsregion ska bära kostnaderna för inrättande och upprätthållande av samordnade kapacitetsberäknare.

3.  
Eventuella kostnader som uppkommit för marknadsaktörer när det gäller att uppfylla kraven i denna förordning ska bäras av dessa marknadsaktörer.

Artikel 79

Kostnader för att säkerställa garanterad kapacitet

Kostnaderna för att säkerställa garanterad kapacitet i enlighet med artiklarna 70.2 och 71 ska bäras av de berörda systemansvariga för överföringssystemen, i den utsträckning det är möjligt enligt artikel 16.6 a i förordning (EG) nr 714/2009. Dessa kostnader ska innefatta kostnader för kompensationsmekanismer i samband med säkerställande av garanterad kapacitet mellan elområden, såväl som kostnader för omdirigering, motköp och obalanser i samband med kompensation av marknadsaktörer.

Artikel 80

Kostnadsdelning mellan nominerade elmarknadsoperatörer och systemansvariga för överföringssystem i olika medlemsstater

1.  
Alla berörda nominerade elmarknadsoperatörer och systemansvariga för överföringssystem ska tillhandahålla en årlig rapport till tillsynsmyndigheterna, där kostnaderna för att inrätta, ändra och driva gemensam dagen före- och intradagskoppling förklaras i detalj. Denna rapport ska offentliggöras av byrån, med vederbörligt beaktande av känsliga affärsuppgifter. Kostnader som har direkt samband med gemensam dagen före och intradagskoppling ska vara klart och separat identifierbara och kontrollerbara. Rapporten ska också ge fullständiga uppgifter om bidrag från systemansvariga för överföringssystem till de nominerade elmarknadsoperatörernas kostnader i enlighet med artikel 76.2.
2.  

De kostnader som avses i punkt 1 ska brytas ned i

a) 

gemensamma kostnader till följd av samordnade insatser från alla nominerade elmarknadsoperatörer eller systemansvariga för överföringssystem i den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen,

b) 

regionala kostnader till följd av insatser från nominerade elmarknadsoperatörer eller systemansvariga för överföringssystem som samarbetar i en viss region,

c) 

nationella kostnader till följd av insatser från nominerade elmarknadsoperatörer eller systemansvariga för överföringssystem i denna medlemsstat.

3.  
Gemensamma kostnader som avses i punkt 2 a ska delas mellan de systemansvariga för överföringssystemen och de nominerade elmarknadsoperatörerna i de medlemsstater och tredjeländer som deltar i den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen. För att beräkna det belopp som ska betalas av de systemansvariga för överföringssystemen och de nominerade elmarknadsoperatörerna i varje medlemsstat, och i förekommande fall i tredjeländer, ska en åttondel av de gemensamma kostnaderna fördelas lika mellan varje medlemsstat och tredjeland, fem åttondelar fördelas mellan varje medlemsstat och tredjeland i proportion till deras förbrukning, och två åttondelar delas lika mellan de deltagande nominerade elmarknadsoperatörerna. Beräkningen av gemensamma kostnader ska regelbundet anpassas för att ta hänsyn till förändringar i de gemensamma kostnaderna eller förändringar bland de deltagande systemansvariga för överföringssystemen och nominerade elmarknadsoperatörerna.
4.  
Nominerade elmarknadsoperatörer och systemansvariga för överföringssystem som samarbetar i en viss region ska tillsammans komma överens om ett förslag till delning av regionala kostnader i enlighet med punkt 2 b. Förslaget ska sedan godkännas individuellt av de behöriga nationella myndigheterna i varje medlemsstat i regionen. Nominerade elmarknadsoperatörer och systemansvariga för överföringssystem som samarbetar i en viss region får som alternativ använda den form av kostnadsdelning som anges i punkt 3.
5.  
Principerna för kostnadsdelning ska gälla kostnader som uppstår från och med denna förordnings ikraftträdande. Detta påverkar inte befintliga lösningar som används för att utveckla gemensam dagen före- och intradagskoppling, och kostnader som uppkommit före denna förordnings ikraftträdande ska delas mellan de nominerade elmarknadsoperatörerna och de systemansvariga för överföringssystemen, baserat på de befintliga överenskommelser som styr sådana lösningar.AVDELNING IV

DELEGERING AV UPPGIFTER OCH ÖVERVAKNING

Artikel 81

Delegering av uppgifter

1.  
En systemansvarig för överföringssystem eller nominerad elmarknadsoperatör kan delegera alla eller delar av en arbetsuppgift som den tilldelats enligt denna förordning till en eller flera tredje parter om den tredje parten kan utföra de respektive uppgifterna minst lika effektivt som den delegerande enheten. Den delegerande enheten ska behålla ansvaret för att skyldigheterna enligt denna förordning uppfylls, inbegripet att säkerställa tillgång till den information som krävs för tillsynsmyndighetens övervakning.
2.  
Före delegeringen ska den berörda tredje parten tydligt ha visat sin förmåga att uppfylla varje skyldighet i denna förordning för den delegerande parten.
3.  
Om alla eller en del av de arbetsuppgifter som anges i denna förordning delegeras till en tredje part ska den delegerande parten säkerställa att lämpliga sekretessavtal i enlighet med den delegerande partens tystnadsplikt finns på plats före delegeringen.

Artikel 82

Övervakning av införandet av gemensam dagen före- och intradagskoppling

1.  
Den eller de enheter som upprätthåller funktionerna som marknadskopplingsoperatör ska övervakas av de tillsynsmyndigheter eller berörda myndigheter som ansvarar för det territorium där dessa enheter är etablerade. Andra tillsynsmyndigheter eller berörda myndigheter, och byrån, ska bidra till övervakningen där så är lämpligt. Tillsynsmyndigheterna eller de relevanta myndigheterna med huvudansvar för att övervaka en nominerad elmarknadsoperatör och funktionerna som marknadskopplingsoperatör ska samarbeta fullt ut och ge andra tillsynsmyndigheter och byrån tillgång till information för att säkerställa en väl fungerande övervakning av gemensam dagen före- och intradagskoppling i enlighet med artikel 38 i direktiv 2009/72/EG.
2.  

Övervakning av hur Entso för el inför gemensam dagen före- och intradagskoppling i enlighet med artikel 8.8 i förordning (EG) nr 714/2009 ska särskilt omfatta samtliga följande punkter:

a) 

Framsteg och eventuella problem med införandet av gemensam dagen före- och intradagskoppling, inklusive valet bland olika tillgängliga alternativ i varje land.

b) 

Utarbetande av rapporten om beräkning och tilldelning av kapacitet i enlighet med artikel 31.1.

c) 

Effektiviteten i nuvarande elområdeskonfiguration, samordnat med byrån i enlighet med artikel 34.

d) 

Ändamålsenligheten för priskopplingsalgoritmen och matchningsalgoritmen för kontinuerlig handel i samarbete med nominerade elmarknadsoperatörer i enlighet med artikel 37.6.

e) 

Effektiviteten hos kriteriet som rör uppskattningen av värdet för förlorad last i enlighet med artiklarna 41.1 och 54.1.

f) 

Översynen av metoden för att beräkna planerade utbyten som följer av den gemensamma dagen före-kopplingen i enlighet med artikel 43.4.

3.  
Entso för el ska lämna in en övervakningsplan, omfattande de rapporter som ska utarbetas och eventuella uppdateringar i enlighet med punkt 2, till byrån för yttrande senast sex månader efter denna förordnings ikraftträdande.
4.  
Byrån ska i samarbete med Entso för el senast sex månader efter denna förordnings ikraftträdande utarbeta en förteckning över den relevanta information som av Entso för el ska lämnas till byrån i enlighet med artiklarna 8.9 och 9.1 i förordning (EG) nr 714/2009. Förteckningen över relevant information kan bli föremål för uppdateringar. Entso för el ska upprätthålla ett omfattande digitalt dataarkiv i standardiserat format för den information som krävs av byrån.
5.  
Alla systemansvariga för överföringssystem ska till Entso för el lämna in den information som krävs för att utföra arbetsuppgifterna i enlighet med punkterna 2 och 4.
6.  
Nominerade elmarknadsoperatörer, marknadsaktörer och andra berörda organisationer när det gäller gemensam dagen före- och intradagskoppling ska, på gemensam begäran av byrån och Entso för el, lämna den information som krävs för övervakning i enlighet med punkterna 2 och 4 till Entso för el, med undantag för den information som tillsynsmyndigheterna, byrån eller Entso för el redan fått inom ramen för deras respektive uppgifter för övervakning av införandet.AVDELNING V

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 83

Övergångsbestämmelser för Irland och Nordirland

1.  
Med undantag för artiklarna 4–6 och för deltagande i utarbetandet av villkor eller metoder, där de respektive tidsfristerna ska tillämpas, ska kraven i denna förordning inte gälla i Irland och Nordirland till och med den 31 december 2017.
2.  

Från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande till och med den 31 december 2017 ska Irland och Nordirland genomföra förberedande övergångsarrangemang. Dessa övergångsarrangemang ska

a) 

underlätta övergången till fullständigt genomförande och efterlevnad av denna förordning, och omfatta alla nödvändiga förberedande åtgärder för fullständigt genomförande och fullständig efterlevnad av denna förordning, senast den 31 december 2017,

b) 

garantera en rimlig grad av integration med marknaderna i angränsande jurisdiktioner,

c) 

föreskriva åtminstone

i) 

tilldelning av sammanlänkningskapacitet i en explicit dagen före-auktion och i minst två implicita intradagsauktioner,

ii) 

gemensam nominering av sammanlänkningskapacitet och energi inom tidsramen för dagen före-marknaden,

iii) 

tillämpning av principen ”use-it-or-lose-it” eller ”use-it-or-sell-it”, enligt vad som anges i punkt 2.5 i bilaga I till förordning (EG) nr 714/2009, för kapacitet som inte utnyttjats inom tidsramen för dagen före-marknaden,

d) 

säkerställa en rättvis och icke-diskriminerande prissättning av sammanlänkningskapacitet i de implicita intradagsauktionerna,

e) 

införa en rättvis, öppen och icke-diskriminerande kompensationsmekanism för att säkerställa garanterad kapacitet,

f) 

föreskriva en detaljerad färdplan, godkänd av tillsynsmyndigheterna för Irland och Nordirland, med hållpunkter för att denna förordning ska genomföras och efterlevas fullt ut,

g) 

vara föremål för en samrådsprocess där alla berörda parter deltar, och ta största möjliga hänsyn till samrådets resultat,

h) 

motiveras på grundval av en kostnads-nyttoanalys,

i) 

inte på ett otillbörligt sätt påverka andra jurisdiktioner.

3.  
Tillsynsmyndigheterna för Irland och Nordirland ska, åtminstone kvartalsvis eller på byråns begäran, förse byrån med all information som krävs för att bedöma övergångsarrangemangen för elmarknaden på ön Irland och framstegen mot att denna förordning ska genomföras och efterlevas fullt ut.

Artikel 84

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.( 1 ) Kommissionens förordning (EU) nr 543/2013 av den 14 juni 2013 om inlämnande och offentliggörande av uppgifter på elmarknaderna och om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 (EUT L 163, 15.6.2013, s. 1).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55).

( 3 ) Kommissionens förordning (EU) nr 838/2010 av den 23 september 2010 om fastställande av riktlinjer för kompensationsmekanismen mellan systemansvariga för överföringssystemen och för gemensamma regler för elöverföringsavgifter (EUT L 250, 24.9.2010, s. 5).