02015R0096 — SV — 21.07.2018 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/96

av den 1 oktober 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 vad gäller krav på miljöprestanda och framdrivningsenheters prestanda för jordbruks- och skogsbruksfordon

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 016, 23.1.2015, p.1)

Upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/985 av den 12 februari 2018

L 182

1

18.7.2018

 
Den sista konsoliderade versionen av rättsakten innan den upphävdes:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02015R0096-20170415