02015D1500 — SV — 17.11.2016 — 005.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/1500

av den 7 september 2015

om vissa skyddsåtgärder mot lumpy skin disease i Grekland och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2015/1423

[delgivet med nr C(2015) 6221]

(Endast den grekiska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 234, 8.9.2015, p.19)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2008 av den 15 november 2016

L 310

51

17.11.2016