02015D0750 — SV — 30.04.2018 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

►M1  KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/750

av den 8 maj 2015

om harmonisering av frekvensbandet 1 427 –1 517  MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i unionen ◄

[delgivet med nr C(2015) 3061]

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 119 12.5.2015, s. 27)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/661 Text av betydelse för EES av den 26 april 2018

  L 110

127

30.4.2018
▼B

▼M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/750

av den 8 maj 2015

om harmonisering av frekvensbandet 1 427 –1 517  MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i unionen

▼B

[delgivet med nr C(2015) 3061]

(Text av betydelse för EES)▼M1

Artikel 1

Detta beslut syftar till att skapa harmoniserade villkor för tillgång till och effektiv användning av frekvensbandet 1 427 –1 517  MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i unionen.

▼B

Artikel 2

1.  Senast sex månader från dagen för anmälan av detta beslut ska medlemsstaterna, på icke-exklusiv grund anvisa och tillgängliggöra frekvensbandet 1 452 –1 492 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster, i enlighet med de parametrar som anges i bilagan.

▼M1

2.  Senast den 1 oktober 2018 ska medlemsstaterna, på icke-exklusiv grund, anvisa och tillgängliggöra frekvensbanden 1 427 –1 452  MHz och 1 492 –1 517  MHz, eller en del av dessa, för markbundna system som kan tillhandahålla trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster, i enlighet med de parametrar som anges i bilagan.

3.  Om medlemstaterna anvisar och tillgängliggör endast en del av frekvensbandet 1 427 –1 452  MHz eller av frekvensbandet 1 492 –1 517  MHz i enlighet med punkt 2

a) ska de säkerställa att all föreliggande användning upprätthålls i den utsträckning som är absolut nödvändig, och med målet att successivt göra dessa frekvensband tillgängliga för markbundna system som kan tillhandahålla trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster,

b) ska de säkerställa att den delen av spektrumet tillsammans med frekvensbandet 1 452 –1 492  MHz framför allt utgör ett sammanhängande frekvensband,

c) får de, fram till den 1 januari 2023, och längre om ingen nationell efterfrågan på trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster har identifierats i enlighet med artiklarna 3 och 6 i beslut nr 243/2012/EU, tillåta användningen av delar av dessa frekvensband för den fortsatta driften av existerande markbundna fasta trådlösa tjänster eller andra befintliga tjänster, som inte kan dela dessa frekvensband med trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster.

▼M1

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de markbundna system som avses i denna artikel erbjuder lämpligt skydd för system i angränsande frekvensband.

5.  Medlemsstaterna ska underlätta gränsöverskridande samordningsöverenskommelser för att möjliggöra driften av system som avses i punkterna 1, 2 och 3, med hänsyn till befintliga regleringsförfaranden och rättigheter samt relevanta internationella överenskommelser.

Artikel 2a

Medlemsstaterna ska se över tillämpningen av artikel 2 vartannat år, i syfte att säkerställa att frekvensbandet 1 427 –1 517  MHz är maximalt tillgängligt för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster.

▼B

Artikel 3

Medlemsstaterna är inte bundna av skyldigheterna enligt artikel 2 i geografiska områden där samordningen med tredjeländer gör det nödvändigt för dem att avvika från parametrarna i bilagan. De ska sträva efter att minska varaktigheten och den geografiska räckvidden för sådana avvikelser.

▼M1

Artikel 4

Medlemsstaterna ska övervaka användningen av frekvensbandet 1 427 –1 517  MHz och rapportera sina iakttagelser till kommissionen, på begäran eller på eget initiativ, så att beslutet i god tid kan ses över vid behov.

▼M1

Artikel 4a

Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen om tillämpningen av detta beslut, inbegripet om i vilken utsträckning frekvensbanden 1 427 –1 452  MHz och 1 492 –1 517  MHz är tillgängliga, senast den 1 november 2018.

▼B

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

▼M1
BILAGA

PARAMETRAR SOM AVSES I ARTIKEL 2.1 OCH 2.2

A.   ALLMÄNNA PARAMETRAR

1. Driftsläget inom frekvensbandet 1 427 –1 517  MHz ska begränsas till basstationsöverföring (endast nedlänk).

2. Blockstorlekarna inom frekvensbandet 1 427 –1 517  MHz ska anvisas i multiplar av 5 MHz. Den lägre frekvensgränsen för ett anvisat block ska vara i linje med den lägre bandkanten av 1 427  MHz eller ha ett avstånd i multiplar av 5 MHz från den.

3. Basstationsöverföring ska överensstämma med de tekniska villkor (block edge mask) som anges i denna bilaga.

B.   TEKNISKA VILLKOR FÖR BASSTATIONER – BLOCK EDGE MASK

Följande tekniska parametrar för basstationer som benämns ”block edge mask” (BEM) ska användas för att säkerställa samexistens mellan näraliggande nät i de fall då det saknas bilaterala eller multilaterala överenskommelser mellan operatörer av sådana näraliggande nät. Mindre strikta tekniska parametrar, som berörda operatörer eller förvaltningar kommer överens om, får också användas, under förutsättning att dessa parametrar uppfyller de tekniska villkoren för skydd av andra tjänster eller tillämpningar, även i angränsande frekvensband eller i enlighet med gränsöverskridande skyldigheter.

BEM är en spektrummask som definieras som en funktion av frekvensen i förhållande till gränsen för ett spektrumblock för vilket en operatör har beviljats nyttjanderätter. Den utgörs av effektgränser inom blocket och utanför blocket. Effektgräns inom blocket avser ett block som ägs av en operatör. Effektgränserna utanför blocket tillämpas på spektrum som används för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster inom frekvensbandet 1 427 –1 517  MHz som ligger utanför ett block som beviljats en operatör. De anges i tabell 2. Effektgränserna utanför bandet tillämpas på spektrum utanför den del av frekvensbandet 1 427 –1 517  MHz som används för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster på nationell nivå.

Effektgränser vid samexistens definieras för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster inom frekvensbandet 1 427 –1 517  MHz för att säkerställa kompatibilitet mellan dessa tjänster och andra radiotjänster eller radiotillämpningar, inbegripet om en del av frekvensbanden 1 427 –1 452  MHz och 1 492 –1 517  MHz inte har anvisats för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster. Effektgränser vid samexistens för tjänster eller tillämpningar i angränsande frekvensband (dvs. utanför det spektrum som används för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster) anges i tabellerna 3, 4 och 5, och de ger också möjlighet till nationell flexibilitet vid anvisande av spektrum för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster inom frekvensbandet 1 427 –1 517  MHz enligt detta beslut.

Kompletterande tekniska åtgärder eller förfaranden ( 1 ), eller bådadera, får tillämpas på nationell nivå för att garantera samexistens med tjänster och tillämpningar i angränsande frekvensband.

Krav inom blocket

En gräns inom blocket vad gäller EIRP (ekvivalent isotropt utstrålad effekt) för basstationer är inte obligatorisk, utom för frekvensblocket 1 512 –1 517  MHz, för vilket en sådan gräns anges i tabell 1. För andra frekvensblock än 1 512 –1 517  MHz får medlemsstaterna fastställa en EIRP-gräns på högst 68 dBm/5 MHz, som får höjas för särskilda tillämpningar, t.ex. för aggregerad spektrumanvändning inom frekvensbandet 1 427 –1 512  MHz och spektrum i lägre frekvensband.Tabell 1

Högsta EIRP inom blocket per cell (1) för basstationer som används för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster i frekvensblocket 1 512 –1 517  MHz

Frekvensblock

Högsta EIRP inom blocket

Mätbandbredd

1 512 –1 517  MHz

58 dBm

5 MHz

(1)   I ett område med flera sektorer motsvarar värdet per ”cell” värdet för en av sektorerna.

Förklaring till tabell 1

Dessa krav är avsedda att säkerställa kompatibilitet mellan trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster som använder frekvensblocket 1 512 –1 517  MHz och mobila satellittjänster som använder frekvensbandet 1 518 –1 525  MHz.

Krav utanför blocketTabell 2

BEM för basstationers EIRP-gränser utanför blocket per antenn (out-of-block EIRP limits) inom frekvensbandet 1 427 –1 517  MHz

Frekvensintervall för utsändningar utanför blocket

Högsta genomsnittliga EIRP utanför blocket

Mätbandbredd

– 10 till – 5 MHz från nedre blockgränsen

11 dBm

5 MHz

– 5 till 0 MHz från nedre blockgränsen

16,3 dBm

5 MHz

0 till + 5 MHz från övre blockgränsen

16,3 dBm

5 MHz

+ 5 till + 10 MHz från övre blockgränsen

11 dBm

5 MHz

Frekvensintervall inom frekvensbandet 1 427 –1 517  MHz på mer än 10 MHz från nedre eller övre blockgränsen

9 dBm

5 MHz

Samexistenskrav för angränsande frekvensbandTabell 3

Gränsvärden gällande oönskad utstrålad effekt från basstationer i frekvensbandet 1 400 –1 427  MHz för basstationer som använder frekvensbandet 1 427 –1 452  MHz

Frekvensintervall för utsändningar utanför bandet

Maximal effektnivå för oönskad utstrålning (1)

Mätbandbredd

1 400 –1 427  MHz

– 72 dBW

27 MHz

(1)   Med effektnivå för oönskad utstrålning avses här den nivå som uppmäts vid antennporten.

Förklaring till tabell 3

Detta krav är avsett att skydda radioastronomitjänster och satellitbaserade tjänster för passiv jordobservation i det passiva frekvensbandet 1 400 –1 427  MHz mot trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster som använder frekvensbandet 1 427 –1 452  MHz, inbegripet när endast en del av detta frekvensband har anvisats för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster. Ytterligare nationella åtgärder kan behövas för att förbättra skyddet av radioastronomiobservationer i det passiva frekvensbandet 1 400 –1 427  MHz mot trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster.Tabell 4

Basstationers EIRP-gränser utanför bandet per cell (1) i frekvensintervallet 1 518 –1 559  MHz för basstationer som använder frekvensbandet 1 492 –1 517  MHz

Frekvensintervall för utsändningar utanför bandet

Högsta EIRP utanför bandet

Mätbandbredd

1 518 –1 520  MHz

– 0,8 dBm

1 MHz

1 520 –1 559  MHz

– 30 dBm

1 MHz

(1)   I ett område med flera sektorer motsvarar värdet per ”cell” värdet för en av sektorerna.

Förklaring till tabell 4

Dessa krav är avsedda att ge lämpligt skydd för mobila satellittjänster som använder frekvensbandet 1 518 –1 559  MHz, i synnerhet vid kusthamnar, flygplatser och markstationer som används av den mobila satellittjänsten för sök- och räddningsinsatser, mot trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster som använder frekvensbandet 1 492 –1 517  MHz, inbegripet när endast en del av detta frekvensband har anvisats för trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster. Ytterligare nationella åtgärder kan behövas för att förbättra skyddet av mobila satellittjänster i frekvensbandet 1 518 –1 559  MHz.Tabell 5

Basstationers EIRP-gränser utanför bandet per cell under 1 452  MHz och över 1 492  MHz för basstationer som använder frekvensbandet 1 452 –1 492  MHz

Frekvensintervall för utsändningar utanför bandet

Högsta genomsnittlig EIRP utanför bandet

Mätbandbredd

Under 1 449  MHz

– 20 dBm

1 MHz

1 449 –1 452  MHz

14 dBm

3 MHz

1 492 –1 495  MHz

14 dBm

3 MHz

Över 1 495  MHz

– 20 dBm

1 MHz

Förklaring till tabell 5

Dessa krav gäller när trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster inte har införts under 1 452  MHz och/eller över 1 492  MHz. De är avsedda att säkerställa kompatibilitet mellan trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster inom frekvensbandet 1 452 –1 492  MHz och samordnade fasta länkar, mobila tjänster och telemetritjänster för luftfarten som är begränsade till markstationer och som används i angränsande frekvensband under 1 452  MHz eller över 1 492  MHz.

Om trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster har införts inom blocken omedelbart under 1 452  MHz gäller inte de gränser som anges i tabell 5 för frekvenser under 1 452  MHz. Om trådlösa bredbandiga elektroniska kommunikationstjänster har införts inom blocken omedelbart över 1 492  MHz gäller inte de gränser som anges i tabell 5 för frekvenser över 1 492  MHz. Detta påverkar inte de utombandskrav som anges i tabellerna 3 och 4 och de utomblockskrav som anges i tabell 2.( 1 ) Exempelvis ett eller flera av följande: samordning av frekvensplanering, platssamordning, striktare effektgränser inom bandet för basstationer, striktare effektgränser utanför bandet vad gäller EIRP (ekvivalent isotropt utstrålad effekt) för basstationer än vad som föreskrivs i tabell 5.