02014R1163 — SV — 01.01.2020 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1163/2014

av den 22 oktober 2014

om tillsynsavgifter

(ECB/2014/41)

(EGT L 311 31.10.2014, s. 23)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2019/2155 av den 5 december 2019

  L 327

70

17.12.2019


Rättad genom:

 C1

Rättelse, EGT L 330, 20.12.2019, s.  107 (2019/2155)
▼B

EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1163/2014

av den 22 oktober 2014

om tillsynsavgifter

(ECB/2014/41)DEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  I denna förordning fastställs

a) 

metoder för att beräkna det totala beloppet för de årliga tillsynsavgifter som ska tas ut från enheter och grupper som står under tillsyn,

b) 

metoder och kriterier för att beräkna den årliga tillsynsavgift som ska bäras av varje enhet och grupp som står under tillsyn,

c) 

förfarandet för ECB:s fakturering av den årliga tillsynsavgiften.

2.  Det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet ska omfatta den årliga tillsynsavgiften för varje betydande enhet eller grupp som står under tillsyn och varje mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn och ska beräknas av ECB på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i förordning (EU) nr 1024/2013 och förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) tillämpas om inget annat anges, tillsammans med följande definitioner:

1.

årlig tillsynsavgift : avgift som ska betalas för varje enhet och grupp som står under tillsyn och som beräknas enligt de metoder som fastställs i artikel 10.6.

2.

årliga kostnader : det belopp som har fastställts i enlighet med bestämmelserna i artikel 5 och som ECB fakturerar i form av årliga tillsynsavgifter för en viss avgiftsperiod.

3.

Avgiftsskyldig : det avgiftsbetalande kreditinstitut eller den avgiftsbetalande filial som fastställs i enlighet med artikel 4 och som avgiftsavin är ställd till.

4.

Avgiftsfaktorer : uppgifter som avser en enhet eller grupp som står under tillsyn enligt definitionen i artikel 10.3 a och som används för att beräkna den årliga tillsynsavgiften.

5.

Avgiftsavi : en avi som är ställd till en avgiftsskyldig och anger vilken årlig tillsynsavgift denne ska betala i enlighet med denna förordning.

6.

avgiftsbetalande kreditinstitut : ett kreditinstitut som är etablerat i en deltagande medlemsstat.

7.

avgiftsbetalande filial : en filial som är etablerad i en deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut etablerat i en icke-deltagande medlemsstat.

8.

Avgiftsperiod : ett kalenderår.

▼M1 —————

▼B

10.

grupp av avgiftsbetalande enheter : i) en grupp som står under tillsyn och ii) ett antal avgiftsbetalande filialer som klassas som en filial i enlighet med artikel 3.3.

11.

Medlemsstat : en medlemsstat i unionen.

▼M1

12.

sammanlagda tillgångar :

a) 

för en grupp under tillsyn – det sammanlagda värdet av tillgångarna fastställt i enlighet med artikel 51 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17), exklusive tillgångar av dotterbolag som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater och tredjeländer om inget annat beslutats av en grupp under tillsyn i enlighet med artikel 10.3 c.

b) 

För en avgiftsbetalande filial – det sammanlagda värdet av tillgångarna som rapporteras för tillsynsändamål. Om det sammanlagda värdet av tillgångarna inte behöver rapporteras för tillsynsändamål, ska det sammanlagda värdet av tillgångarna anges utifrån de senaste reviderade årsredovisningarna som har upprättats enligt internationella redovisningsstandarder (IFRS) som inom unionen gäller i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 ( 1 ) samt, om sådana årsredovisningar inte är tillgängliga, på grundval av de årsredovisningar som har upprättats i enlighet med tillämplig nationell redovisningsrätt. För avgiftsbetalande filialer som inte tar fram någon årsredovisning betyder sammanlagda tillgångar det sammanlagda värdet av tillgångarna fastställt i enlighet med artikel 51.1 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).

c) 

För två eller flera avgiftsbetalande filialer som anses utgöra en filial i enlighet med artikel 3.3 – summan av värdet av de totala tillgångarna fastställda för varje enskild avgiftsbetalande filial.

d) 

I alla andra fall – det sammanlagda värdet av tillgångarna fastställt i enlighet med artikel 51 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).

13.

total riskexponering :

a) 

För en grupp som står under tillsyn det belopp som fastställts på högsta konsolideringsnivå i de deltagande medlemsstaterna och som beräknats i enlighet med artikel 92.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ( 2 ), exklusive riskexponeringsbeloppet hos dotterbolag som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater och tredjeländer om inget annat beslutats av en grupp under tillsyn i enlighet med artikel 10.3 c.

b) 

För en, eller för två eller flera, avgiftsbetalande filialer som anses utgöra en filial i enlighet med artikel 3.3 – noll.

c) 

I alla andra fall beräknas beloppet i enlighet med artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013.

▼B

Artikel 3

Allmän skyldighet att betala den årliga tillsynsavgiften

1.  ECB ska ta ut en årlig tillsynsavgift för varje enhet och grupp som står under tillsyn för varje avgiftsperiod.

2.  Den årliga tillsynsavgiften för varje enhet och grupp som står under tillsyn framgår av en avgiftsavi som ställs till den avgiftsskyldige. Avgiftsavin och andra meddelanden från ECB avseende tillsynsavgifter kommer att ställas till den avgiftsskyldige. Den avgiftsskyldige är skyldig att erlägga den årliga tillsynsavgiften.

3.  Två eller flera avgiftsbetalande filialer som etablerats av samma kreditinstitut i samma deltagande medlemsstat anses utgöra en filial. Avgiftsbetalande filialer till samma kreditinstitut etablerade i olika deltagande medlemsstater anses inte utgöra en filial.

4.  Avgiftsbetalande filialer ska inom ramen för denna förordning anses utgöra separata enheter i förhållande till dotterföretag till samma kreditinstitut som är etablerade i samma deltagande medlemsstat.

Artikel 4

Den avgiftsskyldige

1.  Den avgiftsskyldige för den årliga tillsynsavgiften ska

a) 

vara det avgiftsbetalande kreditinstitutet, om det rör sig om ett avgiftsbetalande kreditinstitut som inte ingår i en grupp som står under tillsyn,

b) 

vara den avgiftsbetalande filialen, om det rör sig om en avgiftsbetalande filial som inte kombineras med en annan avgiftsbetalande filial,

▼M1

c) 

fastställas i enlighet med bestämmelserna i punkt 2, om det rör sig om en grupp av avgiftsbetalande enheter.

2.  Utan att det påverkar de kostnadsfördelningsarrangemang som görs inom en grupp av avgiftsbetalande enheter, ska en grupp av avgiftsbetalande enheter behandlas som en enda enhet. Varje grupp av avgiftsbetalande enheter ska utse en avgiftsskyldig för hela gruppen samt underrätta ECB om den avgiftsskyldiges identitet. Den avgiftsskyldige ska vara etablerad i en deltagande medlemsstat. En sådan underrättelse ska endast anses giltig om den

a) 

anger namnet på den grupp som underrättelsen gäller,

b) 

undertecknas av den avgiftsskyldige för alla enheter i gruppen som står under tillsyn,

c) 

inkommer till ECB senast den 30 september varje år, så att den kan ligga till grund för den avgiftsavi som utfärdas för den avgiftsperioden.

Om ECB får mer än en underrättelse per grupp av avgiftsbetalande enheter inom utsatt tid, ska den senaste underrättelsen som ECB erhållit för den 30 september gälla. Om en enhet som står under tillsyn blir en del av den grupp som står under tillsyn efter det att ECB har erhållit ett gällande meddelande om avgiftsskyldighet ska detta meddelande också anses vara undertecknat för den enheten, om i fall där ECB skriftligen informeras om något annat.

▼B

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 förbehåller sig ECB rätten att fastställa den avgiftsskyldige.DEL II

UTGIFTER OCH KOSTNADER

Artikel 5

Årliga kostnader

1.  De årliga kostnaderna ligger till grund för fastställandet av de årliga tillsynsavgifterna och finansierar kostnaderna.

2.  Det årliga kostnadsbeloppet ska fastställas på grundval av det årliga utgiftsbeloppet som består av alla utgifter som ECB ådrar sig under den relevanta avgiftsperioden och som direkt eller indirekt hör samman med dess tillsynsuppgifter.

▼M1 —————

▼B

3.  När de årliga kostnaderna fastställs ska ECB beakta

a) 

alla avgiftsbelopp för tidigare avgiftsperioder som inte har kunnat indrivas,

b) 

alla räntebetalningar som har erhållits i enlighet med artikel 14,

c) 

alla belopp som har erhållits eller återbetalats i enlighet med artikel 7.3.

▼M1

4.  Inom fyra månader efter utgången av varje avgiftsperiod ska det totala årliga tillsynsbeloppet för varje kategori av enheter och grupper som står under tillsyn för den avgiftsperioden offentliggöras på ECB:s webbplats.

▼M1 —————

▼BDEL III

FASTSTÄLLANDE AV DEN ÅRLIGA TILLSYNSAVGIFTEN

Artikel 7

▼M1

Nya enheter som står under tillsyn, enheter som inte längre står under tillsyn eller förändrad status

▼B

1.  Om en enhet eller grupp som står under tillsyn endast står under tillsyn under en del av avgiftsperioden, ska den årliga tillsynsavgiften beräknas utifrån det hela antal avgiftsperiodsmånader som enheten eller gruppen står under tillsyn.

▼M1

2.  Om ECB beslutar att åta sig den direkta tillsynen över en enhet eller grupp som står under tillsyn enligt artikel 45 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17), eller om ECB:s direkta tillsyn över en enhet eller grupp som står under tillsyn upphör enligt artikel 46 i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17), ska den årliga tillsynsavgiften beräknas utifrån det antal månader under vilka den enhet eller grupp som står under tillsyn stått under ECB:s direkta eller indirekta tillsyn på månadens sista dag.

▼B

3.  Om det årliga tillsynsavgiftsbelopp som tas ut avviker från det avgiftsbelopp som har beräknats i enlighet med punkt 1 eller 2, ska ECB göra en återbetalning till den avgiftsskyldige eller också utfärda en extra faktura över det restbelopp som den avgiftsskyldige ska betala.

Artikel 8

Fördelning av årliga kostnader mellan betydande och mindre betydande enheter som står under tillsyn

1.  För att beräkna vilken årlig tillsynsavgift som ska betalas för varje enhet eller grupp som står under tillsyn ska de årliga kostnaderna delas upp i två delar, en för varje kategori av enheter och grupper som står under tillsyn, enligt följande:

a) 

De årliga kostnader som ska finansieras av betydande enheter som står under tillsyn.

b) 

De årliga kostnader som ska finansieras av mindre betydande enheter som står under tillsyn.

2.  Uppdelningen av årliga kostnader enligt punkt 1 ska göras på grundval av kostnadsfördelningen för de relevanta funktioner som utför den direkta tillsynen över betydande enheter som står under tillsyn och den indirekta tillsynen över mindre betydande enheter som står under tillsyn.

▼M1 —————

▼B

Artikel 10

Årlig tillsynsavgift som ska betalas för enheter eller grupper som står under tillsyn

1.  Den årliga tillsynsavgift som ska betalas för varje betydande enhet eller grupp som står under tillsyn ska fastställas genom att de årliga kostnaderna som ska tas ut av kategorin betydande enheter och grupper som står under tillsyn fördelas mellan de enskilda betydande enheterna eller grupperna som står under tillsyn på grundval av deras avgiftsfaktorer.

2.  Den årliga tillsynsavgift som ska betalas för varje mindre betydande enhet eller grupp som står under tillsyn ska fastställas genom att de årliga kostnaderna som ska tas ut av kategorin mindre betydande enheter och grupper som står under tillsyn fördelas mellan de enskilda mindre betydande enheterna och grupperna som står under tillsyn på grundval av deras avgiftsfaktorer.

3.  Avgiftsfaktorerna på högsta sammanställningsnivå inom de deltagande medlemsstaterna ska beräknas enligt nedanstående.

▼M1

a) 

Det årliga tillsynsavgiftsbelopp som ska betalas för varje enhet eller grupp som står under tillsyn ska fastställas utifrån avgiftsfaktorer motsvarande beloppet på referensdagen för:

i) 

sammanlagda tillgångar, och

ii) 

total riskexponering.

▼M1 —————

▼M1

ba) 

Avgiftsfaktorerna ska fastställas för varje avgiftsperiod utifrån uppgifter som rapporteras för tillsynsändamål av de enheter som står under tillsyn per den 31 december under föregående avgiftsperiod.

bb) 

Om en enhet som står under tillsyn tar fram sitt årsbokslut, inklusive konsoliderade årsredovisningar, baserat på ett räkenskapsår som inte sammanfaller med kalenderåret, ska referensdatum för de sammanlagda tillgångarna vara utgången för räkenskapsåret som motsvarar föregående avgiftsperiod.

bc) 

Om en enhet eller grupp som står under tillsyn skapas efter respektive referensdag som framgår av led ba eller bb men före den 1 oktober under den avgiftsperiod för vilken avgiften fastställs, och det följaktligen saknas avgiftsfaktorer för det referensdatumet, ska referensdagen för avgiftsfaktorerna vara det kvartalsslut som ligger närmast den aktuella referensdagen som framgår av led ba eller bb.

bd) 

För enheter eller grupper som står under tillsyn som inte omfattas av obligatorisk rapportering för tillsynsändamål eller grupper som står under tillsyn som exkluderar tillgångar och/eller riskexponeringsbelopp hos dotterbolag som är etablerade i icke-deltagande medlemsstater och tredjeländer i enlighet med punkt c, ska avgiftsfaktorerna fastställas utifrån information som dessa rapporterar separat för beräkningen av tillsynsavgiften. Avgiftsfaktorerna ska lämnas till den berörda nationella behöriga myndigheten per den relevanta referensdagen enligt vad som framgår av led ba, bb eller bc i enlighet med ett ECB-beslut.

▼M1

c) 

Vid beräkningen av avgiftsfaktorer ska grupperna som står under tillsyn – som huvudregel – exkludera sådana tillgångar och riskexponeringsbelopp som avser dotterföretag etablerade i icke-deltagande medlemsstater och tredjeländer. Grupper som står under tillsyn får besluta att inte exkludera sådana tillgångar och/eller riskexponeringsbelopp vid beräkningen av avgiftsfaktorerna.

▼B

d) 

För enheter och grupper som står under tillsyn som klassats som mindre betydande med stöd av artikel 6.4 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska avgiftsfaktorn för de sammanlagda tillgångarna inte överstiga 30 miljarder euro.

e) 

Följande relativa viktning ska användas för avgiftsfaktorer:

i) 

sammanlagda tillgångar: 50 %.

ii) 

total riskexponering: 50 %.

▼M1

4.  Summan av alla avgiftsskyldigas sammanlagda tillgångar och summan av alla de avgiftsskyldigas totala riskexponering ska offentliggöras på ECB:s webbplats.

5.  Om en avgiftsskyldig inte tillhandahåller avgiftsfaktorerna, ska ECB fastställa avgiftsfaktorerna i enlighet med ett ECB-beslut.

▼B

6.  Den årliga tillsynsavgiften som ska erläggas av en avgiftsskyldig ska beräknas enligt nedan.

a) 

Den årliga tillsynsavgiften är summan av den lägsta avgiftskomponenten och den variabla avgiftskomponenten.

▼M1

b) 

Den lägsta avgiftskomponenten beräknas som en fast procentsats av det totala årliga tillsynsbeloppet för varje kategori av enheter och grupper som står under tillsyn i enlighet med vad som framgår av artikel 8.

i) 

För kategorin betydande enheter och grupper som står under tillsyn är den fasta procentsatsen 10 procent. Detta belopp ska fördelas lika mellan samtliga avgiftsskyldiga. För betydande enheter och grupper som står under tillsyn vars tillgångar uppgår till högst 10 miljarder euro halveras den lägsta avgiftskomponenten.

ii) 

För kategorin mindre betydande enheter och grupper som står under tillsyn är den fasta procentsatsen 10 procent. Detta belopp ska fördelas lika mellan samtliga avgiftsskyldiga. För mindre betydande enheter och grupper som står under tillsyn vars tillgångar uppgår till högst 1 miljard euro halveras den lägsta avgiftskomponenten.

▼B

c) 

Den variabla avgiftskomponenten är skillnaden mellan det totala årliga tillsynsbeloppet för varje kategori av enheter som står under tillsyn i enlighet med ►M1  artikel 8 ◄ , och den lägsta avgiftskomponenten för samma kategori. Den variabla avgiftskomponenten ska fördelas mellan de enskilda avgiftsskyldiga i varje kategori på grundval av respektive en avgiftsskyldigs andel av summan av alla avgiftsskyldigas viktade avgiftsfaktorer som har fastställts enligt punkt 3.

▼M1

Utifrån de beräkningar som görs i enlighet med denna punkt och de avgiftsfaktorer som fastställts i enlighet med denna artikel ska ECB besluta om den årliga tillsynsavgiften som ska tas ut av varje avgiftsskyldig. Den årliga tillsynsavgiften som den avgiftsskyldige ska betala framgår av avgiftsavin.

▼BDEL IV

SAMARBETE MED NATIONELLA BEHÖRIGA MYNDIGHETER

Artikel 11

Samarbete med nationella behöriga myndigheter

1.  ECB ska kommunicera med de nationella behöriga myndigheterna innan den fattar beslut om den slutliga avgiftsnivån för att säkerställa att tillsynen alltjämt håller en kostnadseffektiv och rimlig nivå för samtliga berörda kreditinstitut och filialer. För detta ändamål ska ECB utveckla och införa en lämplig kommunikationskanal i samarbete med de nationella behöriga myndigheterna.

2.  På ECB:s begäran ska de nationella behöriga myndigheterna bistå ECB med att ta ut avgifter.

3.  För kreditinstitut i en deltagande medlemsstat utanför euroområdet vars nära samarbete med ECB varken har avbrutits eller avslutats ska ECB utfärda instruktioner till den nationella behöriga myndigheten i respektive medlemsstat om insamling av avgiftsfaktorer och fakturering av den årliga tillsynsavgiften.DEL V

FAKTURERING

Artikel 12

Avgiftsavi

▼M1

1.  ECB ska varje år utfärda en avgiftsavi till alla avgiftsskyldiga inom sex månader från starten av den nya avgiftsperioden.

▼B

2.  I avgiftsavin ska betalningsmetod för den årliga tillsynsavgiften anges. Den avgiftsskyldige ska uppfylla de krav som framgår av avgiftsavin med avseende på betalning av den årliga tillsynsavgiften.

3.  En avgiftsskyldig ska betala det belopp som förfaller till betalning enligt avgiftsavin inom 35 dagar från avgiftsavins utfärdandedag.

Artikel 13

Underrättelse om avgiftsavi

1.  Varje avgiftsskyldig ansvarar själv för att dennes kontaktuppgifter för avgiftsavin är aktuella och ska meddela ECB eventuella ändringar av kontaktuppgifterna (dvs. namn, funktion, organisationsenhet, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer). ►M1  ————— ◄

2.  ECB ska översända avgiftsavin på ett av följande sätt: a) elektroniskt eller genom annan jämförbar kommunikationsmetod, b) via fax, c) per budservice, d) per rekommenderad försändelse med mottagningsbevis, e) genom delgivning eller personligt överlämnande. Avgiftsavin är giltig även utan underskrift.

Artikel 14

Ränta vid utebliven betalning

Vid delbetalning, utebliven betalning eller bristande uppfyllelse av de betalningsvillkor som anges i avgiftsavin sker ränteberäkningen dag för dag på det utestående beloppet av den årliga tillsynsavgiften till räntesatsen för ECB:s huvudsakliga refinansieringsränta plus 8 procentenheter räknat från den dag då betalningen förföll, utan att detta påverkar andra åtgärder som ECB kan vidta.DEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 15

Sanktioner

Vid överträdelse av denna förordning får ECB förelägga sanktioner mot enheter som står under tillsyn i enlighet med rådets förordning (EG) nr 2532/98 ( 3 ), i kombination med förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).

▼M1 —————

▼B

Artikel 17

▼M1

Rapportering

▼B

1.  I enlighet med artikel 20.2 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska ECB årligen rapportera till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och eurogruppen om den förutsedda utvecklingen vad gäller strukturen och beloppen för de årliga tillsynsavgifterna.

▼M1

2.  Inom fyra månader från starten av varje avgiftsperiod ska de beräknade årliga kostnaderna för den avgiftsperioden publiceras på ECB:s webbplats.

▼M1

Artikel 17a

Övergångsbestämmelser för avgiftsperioden 2020

1.  Den årliga tillsynsavgiften som ska betalas för varje enhet eller grupp som står under tillsyn avseende avgiftsperioden 2020 ska framgå av den avgiftsavi som ställs ut till den avgiftsskyldige 2021.

2.  Ett eventuellt överskott eller underskott från avgiftsperioden 2019 som fastställs genom att de faktiska årliga kostnaderna som uppstått under den avgiftsperioden dras från de skattade årliga kostnaderna som tagits ut avseende den avgiftsperioden, ska beaktas när man fastställer de årliga kostnaderna för avgiftsperioden 2020.

▼B

Artikel 18

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater i enlighet med fördragen.( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

( 3 ) Rådets förordning (EG) nr 2532/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner (EGT L 318, 27.11.1998, s. 4).