2014R0692 — SV — 31.07.2014 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 692/2014

av den 23 juni 2014

om restriktiva åtgärder med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol

(EGT L 183, 24.6.2014, p.9)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 825/2014 av den 30 juli 2014

  L 226

2

30.7.2014


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 197, 4.7.2014, s. 87  (692/2014)
▼B

▼M1

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 692/2014

av den 23 juni 2014

om restriktiva åtgärder med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol

▼BEUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2014/386/Gusp av den 23 juni 2014 om restriktioner för varor med ursprung i Krim eller Sevastopol med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol ( 1 ),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Vid sitt möte den 20 och 21 mars 2014 fördömde Europeiska rådet starkt Ryska federationens annektering av den autonoma republiken Krim (nedan kallad Krim) och staden Sevastopol (nedan kallad Sevastopol) och betonade att man inte kommer att erkänna annekteringen. Europeiska rådet uppmanade kommissionen att bedöma de rättsliga följderna av den annekteringen och att föreslå ekonomiska, handelsmässiga och finansiella restriktioner beträffande Krim för ett snabbt genomförande.

(2)

I sin resolution av den 27 mars 2014 bekräftade Förenta nationerna generalförsamling sitt åtagande för Ukrainas suveränitet, politiska oberoende, enhet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser, underströk ogiltigheten i folkomröstningen som hölls den 16 mars i Krim och uppmanade staterna att inte erkänna någon förändring i Krims och Sevastopols ställning.

(3)

Den 23 juni 2014 antog rådet beslut 2014/386/Gusp om restriktioner för varor med ursprung i Krim eller Sevastopol och för tillhandahållande av direkt eller indirekt finansiering eller finansiellt stöd samt försäkring och återförsäkring i samband med import av sådana varor, med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol. För att minimera dessa restriktiva åtgärders konsekvenser för de ekonomiska aktörerna, bör det föreskrivas undantag och övergångsperioder när det gäller handel med varor och tillhörande tjänster för vilka transaktioner krävs enligt ett handelsavtal eller ett anknytande avtal, med förbehåll för ett anmälningsförfarande.

(4)

Dessa åtgärder omfattas av tillämpningsområdet för fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och därför är lagstiftningsåtgärder på unionsnivå nödvändiga, särskilt för att genomföra dem på ett enhetligt sätt i samtliga medlemsstater.

(5)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska bli verkningsfulla, bör den träda i kraft dagen efter det att den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)  krav: oavsett om de görs gällande genom rättsliga förfaranden eller ej, som har framställts före eller efter den 25 juni 2014 och som är knutna till genomförandet av ett avtal eller en transaktion, särskilt

i) ett krav på fullgörande av varje slag av förpliktelse som uppstår inom ramen för eller i samband med ett avtal eller en transaktion,

ii) ett krav på förlängning eller betalning av en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form,

iii) ett krav på ersättning med avseende på ett avtal eller en transaktion,

iv) ett motkrav,

v) ett krav på erkännande eller verkställighet, även genom exekvaturförfarande, av en dom, en skiljedom eller ett liknande avgörande, oavsett var det meddelats.

b)  avtal eller transaktion: alla transaktioner oavsett form eller tillämplig lagstiftning, och oavsett om de omfattar ett eller flera avtal eller liknande förpliktelser mellan samma eller olika parter; för detta ändamål ingår i begreppet ”avtal” alla garantier eller motgarantier, särskilt varje finansiell garanti eller motgaranti och varje kredit, oavsett om de är juridiskt fristående eller ej, samt varje därtill knuten bestämmelse som härrör från en sådan transaktion eller är knuten till denna.

c)  varor med ursprung i Krim eller Sevastopol: varor som är helt framställda i Krim eller i Sevastopol eller som har genomgått den sista väsentliga bearbetningen där, i tillämpliga delar, i enlighet med artiklarna 23 och 24 i förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen ( 2 ).

d)  unionens territorium: de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, enligt de villkor som fastställs i fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum.

e)  behöriga myndigheter: de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilagan.

▼M1

f)  förmedlingstjänster:

i) förhandling eller organisering av transaktioner för inköp, försäljning eller leverans av varor och teknik, eller av finansiella och tekniska tjänster, bland annat från ett tredjeland till ett annat tredjeland, eller

ii) försäljning eller inköp av varor och teknik, eller av finansiella och tekniska tjänster, även när dessa befinner sig i ett tredjeland för överföring till ett annat tredjeland,

g)  tekniskt bistånd: allt tekniskt bistånd som gäller reparationer, utveckling, tillverkning, montering, provning, underhåll eller annan teknisk service, i form av exempelvis anvisningar, rådgivning, utbildning, förmedling av praktisk kunskap, färdigheter eller konsulttjänster, inklusive muntliga former av bistånd.

▼B

Artikel 2

Det ska vara förbjudet att

a) importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till Europeiska unionen,

b) direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd samt försäkring och återförsäkring i samband med import av sådana varor som avses i led a.

▼M1

Artikel 2a

1.  Följande ska vara förbjudet:

a) Beviljande av särskilda finansiella lån eller krediter för skapande, förvärv eller utveckling av infrastrukturen inom områdena transport, telekommunikation och energi i Krim eller Sevastopol.

b) Förvärv av eller utvidgning av ett ägarintresse, inklusive förvärv av hela företag samt förvärv av andelar eller värdepapper förbundna med ett ägarintresse, i företag som är etablerade i Krim eller Sevastopol, som ägnar sig åt skapande, förvärv eller utveckling av infrastrukturen inom områdena transport, telekommunikation och energi i Krim eller Sevastopol.

c) Upprättande av samriskföretag för skapande, förvärv eller utveckling av infrastrukturen inom områdena transport, telekommunikation och energi i Krim eller Sevastopol.

2.  Följande ska vara förbjudet:

a) Beviljande av särskilda finansiella lån eller krediter för utvinning av olje-, gas- eller mineralresurser i Krim eller Sevastopol.

b) Förvärv av eller utvidgning av ett ägarintresse, inklusive förvärv av hela företag samt förvärv av andelar eller värdepapper förbundna med ett ägarintresse, i företag som är etablerade i Krim eller Sevastopol, som ägnar sig åt utvinning av olje-, gas- eller mineralresurser i Krim eller Sevastopol.

c) Upprättande av samriskföretag för utvinning av olje-, gas- eller mineralresurser i Krim eller Sevastopol.

3.  I denna artikel och artikel 2b avses med

a)  mineralresurser: de mineralresurser som förtecknas i bilaga II.

b)  exploatering: utforskning, prospektering, utvinning, raffinering och förvaltning av olje-, gas- och mineralresurser och tillhandahållande av därmed sammanhängande geologiska tjänster, men inte underhåll för att säkerställa säkerheten hos befintlig infrastruktur.

c)  raffinering: bearbetning, konditionering och förberedelse för försäljning.

Artikel 2b

Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster som rör den investeringsverksamhet som avses i artikel 2a.

Artikel 2c

1.  Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra och exportera sådan viktig utrustning och teknik som förtecknas i bilaga III till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Krim eller Sevastopol eller för användning i Krim eller Sevastopol.

2.  Bilaga III ska omfatta viktig utrustning och teknik i samband med skapande, förvärv eller utveckling av infrastruktur inom följande sektorer:

a) Transport.

b) Telekommunikation.

c) Energi.

d) Exploatering av olja, gas och mineraltillgångar i Krim och Sevastopol.

3.  Det ska vara förbjudet att:

a) Direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster rörande viktig utrustning och teknik som anges i bilaga III eller som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana produkter som förtecknas i bilaga III till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Krim eller Sevastopol eller för användning i Krim eller Sevastopol.

b) Direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd för viktig utrustning och teknik som anges i bilaga III till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Krim eller Sevastopol eller för användning i Krim eller Sevastopol.

4.  Det ska vara förbjudet att medvetet eller avsiktligt delta i verksamhet som har till syfte eller verkan att kringgå de restriktioner som avses i punkterna 1 och 3.

5.  Förbuden i punkt 1 och punkt 3 ska till och med den 28 oktober 2014 inte tillämpas på fullgörandet av transaktioner som krävs enligt ett handelsavtal som ingicks före den 30 juli 2014 avseende viktig utrustning eller teknik som upptas i förteckningen i bilaga III eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som önskar företa sådana transaktioner, eller tillhandahålla bistånd till sådana transaktioner, minst 10 arbetsdagar i förväg har meddelat transaktionen eller biståndet till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade.

Artikel 2d

Artiklarna 2a och 2b ska inte tillämpas på beviljandet av finansiella lån eller krediter, utvidgning av ett ägarintresse eller upprättande av samriskföretag, om följande villkor är uppfyllda:

a) Transaktionen är en följd av en överenskommelse eller ett avtal som ingicks före den 30 juli 2014.

b) Den behöriga myndigheten har underrättats minst 10 arbetsdagar i förväg.

▼B

Artikel 3

Förbuden i artikel 2 ska inte tillämpas på

a) fullgörande till den 26 september 2014 av handelsavtal som ingåtts före den 25 juni 2014, eller av anknytande avtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, den enhet eller det organ som vill fullgöra avtalet minst tio arbetsdagar i förväg har anmält verksamheten eller transaktionen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade,

▼C1

b) varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som tillhandahållits Ukrainas myndigheter för granskning, för vilka överensstämmelse med villkoren för att beviljas förmånsberättigande ursprung har kontrollerats och för vilka ursprungsintyg har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012 och förordning (EU) nr 374/2014 ( 3 ) eller i enlighet med associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

▼B

Artikel 4

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de förbud som fastställs i artikel 2.

Artikel 5

Handlingar som utförs av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ska inte medföra ansvar av något slag för deras del, om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot de åtgärder som fastställs i denna förordning.

Artikel 6

1.  Inga krav får beviljas i samband med ett avtal eller en transaktion, vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom denna förordning, inbegripet krav på kompensation eller andra anspråk av detta slag, till exempel kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt krav på förlängning eller betalning av en garanti eller motgaranti, särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form, om kraven ställs av

a) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I till rådets förordning (EU) nr 269/2014,

b) andra fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar via de personer, enheter eller organ som avses i led a eller för deras räkning,

c) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som genom en skiljedom eller ett domstols- eller förvaltningsbeslut har konstaterats överträda de förbud som anges i denna förordning,

d) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ, om kravet avser varor som inte får importeras enligt artikel 2.

2.  I alla förfaranden som syftar till indrivning av en fordran åligger det den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som begär indrivningen att visa att betalning av fordran inte strider mot punkt 1.

3.  Denna artikel ska inte påverka den rätt som de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkt 1 har till prövning av lagligheten av att skyldigheterna enligt avtalet inte uppfylls, i enlighet med denna förordning.

Artikel 7

1.  Kommissionen och medlemsstaterna ska underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och utbyta relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till förordningen, särskilt upplysningar om överträdelser, problem med genomförandet samt domar som avkunnats av nationella domstolar.

2.  Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta varandra och kommissionen om andra relevanta upplysningar som de förfogar över och som kan påverka det effektiva genomförandet av denna förordning.

Artikel 8

1.  Medlemsstaterna ska fastställa reglerna för sanktioner vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att bestämmelserna följs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.  Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om de regler som avses i punkt 1 så snart som denna förordning har trätt i kraft och underrätta kommissionen om senare ändringar.

Artikel 9

1.  Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som avses i denna förordning och ange dessa på de webbplatser som förtecknas i bilagan. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om varje ändring av adresserna till de webbplatser som förtecknas i bilagan.

2.  Medlemsstaterna ska anmäla namnen på sina behöriga myndigheter, inklusive kontaktuppgifter för dessa behöriga myndigheter, till kommissionen så snart som möjligt efter det att denna förordning har trätt i kraft samt alla ändringar av dessa uppgifter som därefter kan komma att göras.

3.  I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, meddelande eller annan underrättelse till kommissionen, ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilagan användas.

Artikel 10

Denna förordning ska tillämpas

a) inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

b) ombord på varje flygplan och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c) på varje person inom och utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d) på varje juridisk person, enhet eller organ, inom eller utanför unionens territorium, som har bildats eller instiftats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning,

e) på varje juridisk person, enhet eller organ när det gäller varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs inom unionen.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
▼M1

BILAGA I

▼B

Webbplatser med uppgifter om de behöriga myndigheterna samt adress för anmälan till Europeiska kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GREKLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGERN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

ΜΑLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLÄNDERNA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIEN

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adress för anmälan till Europeiska kommissionen:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIEN

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M1
BILAGA II

Mineralresurser som avses i artikel 2a:KN-nummer

Varubeskrivning

2501 00 10

Havsvatten och saltmoderlut

2501 00 31

Salt avsedda för kemisk omvandling (separation av Na från Cl) för framställning av andra produkter

2501 00 51

Salt, denaturerat eller avsett för industriellt bruk, inbegripet raffinering (annat än för kemisk omvandling eller konservering eller beredning av födoämnen för människor eller djur)

2501 00 99

Salt och ren natriumklorid, även i vattenlösning och även med tillsats av klumpförebyggande medel eller flytmedel (annat än bordsalt, salt avsedda för kemisk omvandling [separation av Na från Cl], denaturerat salt och salt avsett för industriellt bruk)

2502 00 00

Svavelkis och andra naturliga järnsulfider, orostade

2503 00

Svavel av alla slag, annat än sublimerat svavel, fällt svavel och kolloidalt svavel

2504

Naturlig grafit

2505

Naturlig sand av alla slag, även färgad, annan än metallhaltig sand enligt kapitel 26

2506

Kvarts (annan än naturlig sand); kvartsit, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

2507 00

Kaolin och andra kaolinartade leror, även brända

2508

Annan lera (med undantag av expanderade leror enligt nr 6806), andalusit, cyanit och sillimanit, även brända; mullit; chamotte och dinas

2509 00 00

Krita

2510

Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita

2511

Naturligt bariumsulfat (tungspat); naturligt bariumkarbonat (witherit), även bränt, dock inte bariumoxid enligt nr 2816

2512 00 00

Kiseldioxidhaltiga fossilmjöl (t.ex. kiselgur, trippel och diatomit) och liknande kiseldioxidhaltiga jordarter, även brända, med en skrymdensitet av högst 1

2513

Pimsten; smärgel; naturlig korund, naturlig granat och andra naturliga slipmedel, även värmebehandlade

2514 00 00

Skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

2515

Marmor, travertin, så kallad belgisk granit och annan monument- eller byggnadskalksten med en skrymdensitet av minst 2,5 samt alabaster, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller byggnadssten, även grovhuggna eller enkelt sönderdelade, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

2517

Småsten, grus och krossad sten av sådana slag som vanligen används för inblandning i betong eller för vägbyggen, banbyggen e.d., singel och flinta, även värmebehandlade; makadam av slagg eller liknande industriellt avfall, även innehållande sådana material som är nämnda i första delen av detta nummer; tjärmakadam; krosskorn, skärv och pulver av stenarter enligt nr 2515 eller 2516, även värmebehandlade

2518

Dolomit, även bränd eller sintrad, inbegripet dolomit som är grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form; stampmassa av dolomit

2519 00 00

Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit); smält magnesia; död-bränd (sintrad) magnesia, även innehållande små mängder av andra oxider, tillsatta före sintringen; annan magnesiumoxid, även ren

2520

Gipssten; anhydrit; bränd gips, även färgad eller innehållande små mängder acceleratorer eller fördröjningsmedel

2521 00 00

Kalksten med användning som flussmedel; kalksten av sådana slag som vanligen används för framställning av kalk eller cement

2522

Osläckt kalk, släckt kalk och hydraulisk kalk, dock inte kalciumoxid och kalciumhydroxid enligt nr 2825

2523

Portlandcement, aluminatcement, slaggcement och liknande hydraulisk cement, även färgade eller i form av klinker

2524

Asbest

2525

Glimmer, även kluven; glimmeravfall

2526

Talk (inbegripet naturlig steatit), även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form

2528 00 00

Naturliga borater och koncentrat av sådana borater (även brända), med undantag av borater utvunna ur naturliga saltlösningar; naturlig borsyra innehållande högst 85 viktprocent H3BO3, beräknat på torrsubstansen

2529

Fältspat; leucit; nefelin och nefelinsyenit; flusspat

2530

Mineraliska ämnen, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

2601

Järnmalm, även anrikad, inbegripet rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider

2602 00 00

Manganmalm, även anrikad, inbegripet järnhaltig manganmalm, även anrikad, med en manganhalt av minst 20 viktprocent, beräknat på torrsubstansen

2603 00 00

Kopparmalm, även anrikad

2604 00 00

Nickelmalm, även anrikad

2605 00 00

Koboltmalm, även anrikad

2606 00 00

Aluminiummalm, även anrikad

2607 00 00

Blymalm, även anrikad

2608 00 00

Zinkmalm, även anrikad

2609 00 00

Tennmalm, även anrikad

2610 00 00

Krommalm, även anrikad

2611 00 00

Volframmalm, även anrikad

2612

Uranmalm och toriummalm, även anrikade

2613

Molybdenmalm, även anrikad

2614 00 00

Titanmalm, även anrikad

2615

Niobmalm, tantalmalm, vanadinmalm och zirkoniummalm, även anrikade

2616

Ädelmetallmalm, även anrikad

2617

Annan malm, även anrikad

2618 00 00

Granulerad slagg (slaggsand) från järn- och ståltillverkning

2619 00

Ogranulerad slagg, glödspån och annat avfall från järn- och ståltillverkning

2620

Slagg, aska och återstoder (andra än från järn- och ståltillverkning), innehållande metaller, arsenik eller deras föreningar

2621

Annan slagg och annan aska, inbegripet aska av havstång; aska och återstoder från förbränning av kommunalt avfall

2701

Stenkol; briketter och liknande fasta bränslen framställda av stenkol

2702

Brunkol, även agglomererad, dock inte gagat (jet)

2703 00 00

Torv (inbegripet torvströ), även agglomererad

2704 00

Koks (inbegripet lågtemperaturkoks) av stenkol, brunkol eller torv, även agglomererad; retortkol

2705 00 00

Kolgas, vattengas, generatorgas och liknande gaser, andra än petroleumgaser och andra gasformiga kolväten

2706 00 00

Stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra mineraltjäror, även separerade eller delvis destillerade (toppade), inbegripet så kallade preparerad tjära

2707

Oljor och andra produkter erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol; liknande produkter i vilka vikten av de aromatiska beståndsdelarna överstiger vikten av de ickearomatiska beståndsdelarna

2708

Stenkolstjärbeck och annat mineraltjärbeck samt koks av sådant beck

2709 00

Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral; avfallsoljor

2711

Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten

2712

Vaselin; paraffin, mikrovax, ”slack wax”, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även färgade

2713

Petroleumkoks, petroleumbitumen, (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

2714

Naturlig bitumen och naturasfalt; bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand; asfaltit och asfaltsten

2715 00 00

Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck (t.ex. asfaltmastix, ”cut backs”)

2716 00 00

Elektrisk energi

2801

Fluor, klor, brom och jod

2802 00 00

Svavel, sublimerat eller fällt; kolloidalt svavel

2803 00 00

Kol (kimrök och andra former av kol, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans)

2804

Väte, ädelgaser och andra ickemetaller

2805

Alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller; sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium, även blandade eller legerade med varandra; kvicksilver

2806

Väteklorid (klorväte) och saltsyra (klorvätesyra); klorosvavelsyra

2807 00 00

Svavelsyra; oleum (rykande svavelsyra)

2808 00 00

Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra

2809

Fosforpentaoxid; fosforsyra; polyfosforsyror, även inte kemiskt definierade

2810 00

Boroxider; borsyror

2811

Andra oorganiska syror och andra oorganiska syreföreningar av ickemetaller

2812

Halogenider och halogenidoxider av ickemetaller

2813

Sulfider av ickemetaller; kommersiell fosfortrisulfid

2814

Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning

2815

Natriumhydroxid (kaustik soda); kaliumhydroxid (kaustikt kali); natriumperoxid och kaliumperoxid

2816

Magnesiumhydroxid och magnesiumperoxid; oxider, hydroxider och peroxider av strontium eller barium

2817 00 00

Zinkoxid; zinkperoxid

2818

Konstgjord korund, även inte kemiskt definierad; aluminiumoxid; aluminiumhydroxid

2819

Kromoxider och kromhydroxider

2820

Manganoxider

2821

Järnoxider och järnhydroxider; jordpigment innehållande minst 70 viktprocent bundet järn, räknat som Fe2O3

2822 00 00

Koboltoxider och kobolthydroxider; kommersiella koboltoxider

2823 00 00

Titanoxider

2824

Blyoxider; mönja och orangemönja

2825

Hydrazin och hydroxylamin samt oorganiska salter av dessa ämnen; andra oorganiska baser; andra metalloxider, metallhydroxider och metallperoxider

2826

Fluorider; fluorosilikater, fluoroaluminater och andra fluorkomplexa salter

2827

Klorider, kloridoxider och hydroxidklorider; bromider och bromidoxider; jodider och jodidoxider

2828

Hypokloriter; kommersiellt kalciumhypoklorit; kloriter; hypobromiter

2829

Klorater och perklorater; bromater och perbromater; jodater och perjodater

2830

Sulfider; polysulfider, även inte kemiskt definierade

2831

Ditioniter (hydrosulfiter) och sulfoxylater

2832

Sulfiter; tiosulfater

2833

Sulfater; alunarter; peroxosulfater (persulfater)

2834

Nitriter; nitrater

2835

Fosfinater (hypofosfiter), fosfonater (fosfiter) och fosfater; polyfosfater, även inte kemiskt definierade

2836

Karbonater; peroxokarbonater (perkarbonater); kommersiellt ammoniumkarbonat innehållande ammoniumkarbamat

2837

Cyanider, cyanidoxider och komplexa cyanider

2839

Silikater; kommersiella silikater av alkalimetaller

2840

Borater; peroxoborater (perborater)

2841

Salter av metalloxosyror och metallperoxosyror

2842

Andra salter av oorganiska syror eller peroxosyror (inbegripet aluminiumsilikater, även inte kemiskt definierade), andra än azider

2843

Ädla metaller i kolloidal form; oorganiska och organiska föreningar av ädla metaller, även inte kemiskt definierade; amalgamer av ädla metaller

2844

Radioaktiva kemiska grundämnen och radioaktiva isotoper (inbegripet klyvbara och fertila kemiska grundämnen och isotoper) samt föreningar av sådana grundämnen och isotoper; blandningar och återstoder innehållande dessa produkter

2845

Isotoper som inte omfattas av nr 2844; oorganiska och organiska föreningar av sådana isotoper, även inte kemiskt definierade

2846

Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller

2847 00 00

Hydrogenperoxid (väteperoxid), även i fast form (i förening med karbamid)

2848 00 00

Fosfider, även inte kemiskt definierade, med undantag av järnfosfid (fosforjärn)

2849

Karbider, även inte kemiskt definierade

2850 00

Hydrider, nitrider, azider, silicider och borider, även inte kemiskt definierade, med undantag av sådana föreningar som även utgör karbider enligt nr 2849

2852

Oorganiska och organiska föreningar av kvicksilver, även kemiskt definierade, med undantag av amalgamer

2853 00

Andra oorganiska föreningar (inbegripet destillerat vatten och ledningsförmågevatten samt vatten av motsvarande renhetsgrad); flytande luft (även med ädelgaserna avlägsnade); komprimerad luft; amalgamer, med undantag av amalgamer av ädla metaller

2901

Acykliska kolväten

2902

Cykliska kolväten

2903

Halogenderivat av kolväten

2904

Sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten, även halogenerade

2905

Acykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer

2906

Cykliska alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana alkoholer

2907

Fenoler; fenolalkoholer

2908

Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av fenoler eller fenolalkoholer

2909

Etrar, eteralkoholer, eterfenoler, eteralkoholfenoler, alkoholperoxider, eterperoxider, ketonperoxider (även inte kemiskt definierade) samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

2910

Epoxider, epoxialkoholer, epoxifenoler och epoxietrar med tre atomer i ringen samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

2911 00 00

Acetaler och hemiacetaler, även med annan syrefunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

2912

Aldehyder, även med annan syrefunktion; cykliska polymerer av aldehyder; paraformaldehyd

2913 00 00

Halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av produkter enligt nr 2912

2914

Ketoner och kinoner, även med annan syrefunktion, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

2915

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

2916

Omättade acykliska monokarboxylsyror, cykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

2917

Polykarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

2918

Karboxylsyror med annan syrefunktion samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

2919

Estrar av fosforsyra och deras salter, inbegripet laktofosfater; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

2920

Estrar av andra oorganiska syror av ickemetaller (med undantag av estrar av hydrogenhalogenider) och deras salter; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

2921

Föreningar med aminofunktion

2922

Aminoföreningar med syrefunktion

2923

Kvaternära ammoniumsalter och ammoniumhydroxider; lecitiner och andra fosfoaminolipider, även inte kemiskt definierade

2924

Föreningar med karboxamidfunktion; föreningar av kolsyra med amidfunktion

2925

Föreningar med karboximidfunktion (inbegripet sackarin och dess salter) och föreningar med iminofunktion

2926

Föreningar med nitrilfunktion

2927 00 00

Diazo-, azo- och azoxiföreningar

2928 00

Organiska derivat av hydrazin eller hydroxylamin

2929

Föreningar med annan kvävefunktion

2930

Svavelorganiska föreningar

2931

Andra organiska-oorganiska föreningar

2932

Heterocykliska föreningar med enbart syre som heteroatom(er)

2933

Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er)

2934

Nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även inte kemiskt definierade; andra heterocykliska föreningar

2935 00

Sulfonamider

7106

Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver

7107 00 00

Oädel metall med plätering av silver, obearbetade eller i form av halvfabrikat

7108

Guld (inbegripet platinerat guld), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver

7109 00 00

Oädel metall eller silver, med plätering av guld, obearbetade eller i form av halvfabrikat

7110

Platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat eller pulver

7111 00 00

Oädel metall, silver eller guld, med plätering av platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat

7112

Avfall och skrot av ädla metaller eller av metall med plätering av ädel metall; annat avfall och skrot innehållande ädel metall eller ädla metallföreningar, av sådana slag som huvudsakligen används för återvinning av ädla metaller

7201

Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former

7202

Ferrolegeringar

7203

Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former

7204

Avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningsgöt av järn eller stål

7205

Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål

7206

Järn och olegerat stål i form av göt eller i andra obearbetade former (med undantag av järn enligt nr 7203)

7401 00 00

Kopparskärsten; cementkoppar (utfälld koppar)

7402 00 00

Oraffinerad koppar; kopparanoder för elektrolytisk raffinering

7403

Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form

7404 00

Avfall och skrot av koppar

7405 00 00

Kopparförlegeringar

7406

Pulver och fjäll av koppar

7501

Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framställning av nickel

7502

Nickel i obearbetad form

7503 00

Avfall och skrot av nickel

7504 00 00

Pulver och fjäll av nickel

7601

Aluminium i obearbetad form

7602 00

Avfall och skrot av aluminium

7603

Pulver och fjäll av aluminium

7801

Bly i obearbetad form

7802 00 00

Avfall och skrot av bly

ex78 04

Pulver och fjäll av bly

7901

Zink i obearbetad form

7902 00 00

Avfall och skrot av zink

7903

Stoft, pulver och fjäll av zink

8001

Tenn i obearbetad form

8002 00 00

Avfall och skrot av tenn

ex81 01

Volfram, inbegripet avfall och skrot (med undantag av halvfärdiga och färdiga produkter)

ex81 02

Molybden, inbegripet avfall och skrot (med undantag av halvfärdiga och färdiga produkter)

ex81 03

Tantal, inbegripet avfall och skrot (med undantag av halvfärdiga och färdiga produkter)

ex81 04

Magnesium, inbegripet avfall och skrot (med undantag av halvfärdiga och färdiga produkter)

ex81 05

Koboltskärsten, inbegripet avfall och skrot (med undantag av halvfärdiga och färdiga produkter)

ex81 06 00

Vismut, inbegripet avfall och skrot (med undantag av halvfärdiga och färdiga produkter)

ex81 07

Kadmium, inbegripet avfall och skrot (med undantag av halvfärdiga och färdiga produkter)

ex81 08

Titan, inbegripet avfall och skrot (med undantag av halvfärdiga och färdiga produkter)

ex81 09

Zirkonium, inbegripet avfall och skrot (med undantag av halvfärdiga och färdiga produkter)

ex81 10

Antimon, inbegripet avfall och skrot (med undantag av halvfärdiga och färdiga produkter)

ex81 11 00

Mangan, inbegripet avfall och skrot (med undantag av halvfärdiga och färdiga produkter)

ex81 12

Beryllium, krom, germanium, vanadin, gallium, hafnium, indium, niob (columbium), rhenium och tallium, inbegripet avfall och skrot (med undantag av halvfärdiga och färdiga produkter)

ex81 13 00

Kermeter, inbegripet avfall och skrot (med undantag av halvfärdiga och färdiga produkter)
BILAGA III

Viktig utrustning och teknik i samband med skapande, förvärv eller utveckling av infrastruktur i Krim och Sevastopol som avses i artikel 2c:KN-nummer

Varubeskrivning

7304 11 00

RÖR AV SÅDANA SLAG SOM ANVÄNDS TILL OLJE- ELLER GASLEDNINGAR, SÖMLÖSA, AV ROSTFRITT STÅL

7304 19 10

RÖR AV SÅDANA SLAG SOM ANVÄNDS TILL OLJE- ELLER GASLEDNINGAR, SÖMLÖSA, AV JÄRN ELLER STÅL, MED EN YTTERDIAMETER AV HÖGST 168,3 MM (UTOM PRODUKTER AV ROSTFRITT STÅL ELLER GJUTJÄRN)

7304 19 30

RÖR AV SÅDANA SLAG SOM ANVÄNDS TILL OLJE- ELLER GASLEDNINGAR, SÖMLÖSA, AV JÄRN ELLER STÅL, MED EN YTTERDIAMETER AV MER ÄN 168,3 MM MEN HÖGST 406,4 MM (UTOM PRODUKTER AV ROSTFRITT STÅL ELLER GJUTJÄRN)

7304 19 90

RÖR AV SÅDANA SLAG SOM ANVÄNDS TILL OLJE- ELLER GASLEDNINGAR, SÖMLÖSA, AV JÄRN ELLER STÅL, MED EN YTTERDIAMETER AV MER ÄN 406,4 MM (UTOM PRODUKTER AV ROSTFRITT STÅL ELLER GJUTJÄRN)

7304 22 00

BORRÖR, SÖMLÖSA, AV ROSTFRITT STÅL, AV SÅDANA SLAG SOM ANVÄNDS VID BORRNING EFTER OLJA ELLER GAS

7304 23 00

BORRÖR, SÖMLÖSA, AV SÅDANA SLAG SOM ANVÄNDS VID BORRNING EFTER OLJA ELLER GAS, AV JÄRN ELLER STÅL (UTOM PRODUKTER AV ROSTFRITT STÅL ELLER GJUTJÄRN)

7304 24 00

FODERRÖR OCH ANDRA RÖR, SÖMLÖSA, AV SÅDANA SLAG SOM ANVÄNDS VID BORRNING EFTER OLJA ELLER GAS, AV ROSTFRITT STÅL

7304 29 10

FODERRÖR OCH ANDRA RÖR AV SÅDANA SLAG SOM ANVÄNDS VID BORRNING EFTER OLJA ELLER GAS, SÖMLÖSA, AV JÄRN ELLER STÅL, MED EN YTTERDIAMETER AV HÖGST 168,3 MM (UTOM PRODUKTER AV GJUTJÄRN)

7304 29 30

FODERRÖR OCH ANDRA RÖR AV SÅDANA SLAG SOM ANVÄNDS VID BORRNING EFTER OLJA ELLER GAS, SÖMLÖSA, AV JÄRN ELLER STÅL, MED EN YTTERDIAMETER AV MER ÄN 168,3 MM MEN HÖGST 406,4 MM (UTOM PRODUKTER AV GJUTJÄRN)

7304 29 90

FODERRÖR OCH ANDRA RÖR AV SÅDANA SLAG SOM ANVÄNDS VID BORRNING EFTER OLJA ELLER GAS, SÖMLÖSA, AV JÄRN ELLER STÅL, MED EN YTTERDIAMETER AV MER ÄN 406,4 MM (UTOM PRODUKTER AV GJUTJÄRN)

7305 11 00

RÖR AV SÅDANA SLAG SOM ANVÄNDS TILL OLJE- ELLER GASLEDNINGAR (PIPELINES), MED ETT RUNT TVÄRSNITT OCH MED EN YTTERDIAMETER AV MER ÄN 406,4 MM, AV JÄRN ELLER STÅL, LÄNGSSVETSADE GENOM PULVERBÅGSSVETSNING

7305 12 00

RÖR AV SÅDANA SLAG SOM ANVÄNDS TILL OLJE- ELLER GASLEDNINGAR (PIPELINES), MED ETT RUNT TVÄRSNITT OCH MED EN YTTERDIAMETER AV MER ÄN 406,4 MM, AV JÄRN ELLER STÅL, LÄNGSSVETSADE PÅ ANNAT SÄTT (UTOM PRODUKTER SOM ÄR LÄNGSSVETSADE GENOM PULVERBÅGSSVETSNING)

7305 19 00

RÖR AV SÅDANA SLAG SOM ANVÄNDS TILL OLJE- ELLER GASLEDNINGAR (PIPELINES), MED ETT RUNT TVÄRSNITT OCH MED EN YTTERDIAMETER AV MER ÄN 406,4 MM, AV VALSADE PLATTA PRODUKTER AV JÄRN ELLER STÅL (UTOM PRODUKTER SOM ÄR LÄNGSSVETSADE GENOM PULVERBÅGSSVETSNING)

7305 20 00

FODERRÖR AV SÅDANA SLAG SOM ANVÄNDS VID BORNING EFTER OLJA ELLER GAS, MED ETT RUNT TVÄRSNITT OCH MED EN YTTERDIAMETER AV MER ÄN 406,4 MM, AV VALSADE PLATTA PRODUKTER AV JÄRN ELLER STÅL

7306 11

RÖR AV SÅDANA SLAG SOM ANVÄNDS TILL OLJE- ELLER GASLEDNINGAR (PIPELINES), SVETSADE, AV VALSADE PLATTA PRODUKTER AV ROSTFRITT STÅL, MED EN YTTERDIAMETER AV HÖGST 406,4 MM

7306 19

RÖR AV SÅDANA SLAG SOM ANVÄNDS TILL OLJE- ELLER GASLEDNINGAR (PIPELINES), SVETSADE, AV VALSADE PLATTA PRODUKTER AV JÄRN ELLER STÅL, MED EN YTTERDIAMETER AV HÖGST 406,4 MM (UTOM PRODUKTER AV ROSTFRITT STÅL ELLER GJUTJÄRN)

7306 21

FODERRÖR OCH ANDRA RÖR AV SÅDANA SLAG SOM ANVÄNDS VID BORRNING EFTER OLJA ELLER GAS, SVETSADE, AV VALSADE PLATTA PRODUKTER AV ROSTFRITT STÅL, MED EN YTTERDIAMETER AV HÖGST 406,4 MM

7306 29

FODERRÖR OCH ANDRA RÖR AV SÅDANA SLAG SOM ANVÄNDS VID BORRNING EFTER OLJA ELLER GAS, SVETSADE, AV VALSADE PLATTA PRODUKTER AV JÄRN ELLER STÅL, MED EN YTTERDIAMETER AV HÖGST 406,4 MM (UTOM PRODUKTER AV ROSTFRITT STÅL ELLER GJUTJÄRN)

ex73 11 00

BEHÅLLARE AV JÄRN ELLER STÅL FÖR KOMPRIMERAD ELLER TILL VÄTSKA FÖRTÄTAD GAS (UTOM BEHÅLLARE SOM ÄR SPECIELLT KONSTRUERADE ELLER UTRUSTADE FÖR BEFORDRAN MED ETT ELLER FLERA TRANSPORTMEDEL)

8207 13 00

VERKTYG FÖR BERG- ELLER JORDBORRNING, UTBYTBARA, MED VERKSAM DEL AV HÅRDMETALL ELLER KERMET

8207 19 10

VERKTYG FÖR BERG- ELLER JORDBORRNING, UTBYTBARA, MED VERKSAM DEL AV DIAMANT ELLER AGGLOMERERAD DIAMANT

8413 50

KOLV- ELLER MEMBRANPUMPAR FÖR VÄTSKOR, MOTORDRIVNA (UTOM PUMPAR ENLIGT NR 8413 11 OCH 8413 19, BRÄNSLE-, SMÖRJMEDELS- ELLER KYLMEDELSPUMPAR FÖR FÖRBRÄNNINGSKOLVMOTORER SAMT BETONGPUMPAR)

8413 60

ROTERANDE FÖRTRÄNGNINGSPUMPAR FÖR VÄTSKOR, MOTORDRIVNA (UTOM PUMPAR ENLIGT NR 8413 11 OCH 8413 19 OCH BRÄNSLE-, SMÖRJMEDELS- ELLER KYLMEDELSPUMPAR FÖR FÖRBRÄNNINGSKOLVMOTORER)

8413 82 00

VÄTSKEELEVATORER (UTOM PUMPAR)

8413 92 00

DELAR TILL VÄTSKEELEVATORER, I.A.N.

8430 49 00

MASKINER FÖR BORRNING, INBEGRIPET DJUPBORRNINGSMASKINER, FÖR BORRNING ELLER BRYTNING AV JORD, MINERAL ELLER MALM, INTE SJÄLVGÅENDE OCH INTE HYDRAULISKA (UTOM MASKINER FÖR TUNNELDRIVNING OCH HANDVERKTYG)

8431 39 00

DELAR TILL MASKINER ENLIGT NR 8428, I.A.N.

8431 43 00

DELAR TILL MASKINER FÖR BORRNING ELLER DJUPBORRNING ENLIGT NR 8430 41 ELLER 8430 49, I.A.N.

8431 49

DELAR TILL MASKINER ENLIGT NR 8426, 8429 OCH 8430, I.A.N.

8479 89 97

MASKINER OCH MEKANISKA APPARATER, I.A.N.

8705 20 00

BILAR MED DJUPBORRNINGSUTRUSTNING

8905 20 00

FLYTANDE ELLER NEDSÄNKBARA BORRNINGS- ELLER PRODUKTIONSPLATTFORMAR

8905 90 10

FYRSKEPP, FLODSPRUTOR, PONTONKRANAR OCH ANDRA FARTYG I FRÅGA OM VILKA FÖRFLYTTNINGEN ÄR AV UNDERORDNAD BETYDELSE I FÖRHÅLLANDE TILL DERAS HUVUDUPPGIFT, FÖR ÖPPEN SJÖ (UTOM MUDDERVERK, FLYTANDE ELLER NEDSÄNKBARA BORRNINGS- ELLER PRODUKTIONSPLATTFORMAR; FISKEFARTYG OCH KRIGSFARTYG)( 1 ) Rådets beslut 2014/386/Gusp av den 23 juni 2014 om restriktioner för varor med ursprung i Krim eller Sevastopol med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol (se sidan 70 i detta nummer av EUT).

( 2 ) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

( 3 ) EUT L 118, 22.4.2014, s. 1.