02014R0065 — SV — 07.03.2017 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014

av den 1 oktober 2013

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av ugnar och köksfläktar för hushållsbruk

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 029 31.1.2014, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/254 av den 30 november 2016

  L 38

1

15.2.2017


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 061, 5.3.2015, s.  26 (65/2014)
▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014

av den 1 oktober 2013

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av ugnar och köksfläktar för hushållsbruk

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  I denna förordning fastställs krav för märkning och bestämmelser för kompletterande produktinformation för elektriska ugnar och gasugnar för hushållsbruk (inklusive ugnar som ingår i spisar) samt elektriska köksfläktar, även när de säljs för andra ändamål än hushållsändamål.

2.  Förordningen ska inte tillämpas på följande:

a) Ugnar som använder andra energikällor än elektricitet eller gas.

b) Ugnar som har en mikrovågsvärmefunktion.

c) Små ugnar.

d) Flyttbara ugnar.

e) Värmelagringsugnar.

f) Ugnar som värms med ånga som primär uppvärmningsfunktion.

g) Ugnar avsedda att användas uteslutande med alkangas (propan och butan).

Artikel 2

Definitioner

Utöver de definitioner som fastställs i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU gäller följande definitioner i denna förordning:

1.

ugn : en apparat eller en del av en apparat som inrymmer en eller flera kaviteter som använder elektricitet och/eller gas och i vilken mat tillagas i konventionellt läge eller varmluftsläge.

2.

kavitet : ett slutet ugnsutrymme i vilket temperaturen kan kontrolleras för tillredning av livsmedel.

3.

ugn med flera kaviteter : ugn med två eller flera kaviteter som värms upp separat.

4.

liten ugn : en ugn där alla kaviteter har en bredd och ett djup på mindre än 250 mm eller en höjd på mindre än 120 mm.

5.

flyttbar ugn : en ugn med en produktmassa på mindre än 18 kilogram, förutsatt att den inte är konstruerad för inbyggda installationer.

6.

mikrovågsuppvärmning : uppvärmning av livsmedel med hjälp av elektromagnetisk energi.

7.

konventionellt läge : det ugnsdriftläge som endast använder uppvärmning med naturlig luftcirkulation inuti kaviteten.

8.

varmluftsläge : det ugnsläge där en inbyggd fläkt cirkulerar varm luft inuti kaviteten.

9.

cykel : perioden för uppvärmning av en standardiserad last i en kavitet i enlighet med gällande förhållanden.

10.

spis : en apparat som utgörs av en ugn och en spishäll som drivs med gas eller elektricitet.

11.

driftläge : den status som gäller för ugnen under användning.

12.

värmekälla : den huvudenergiform som används för uppvärmning av en ugn.

13.

köksfläkt : en apparat som drivs med en motor som den styr, avsedd att suga upp förorenad luft ovanför en häll, eller som innefattar ett nedluftsystem som är avsett för installation i anslutning till spisar, spishällar eller liknande köksapparater, som suger in ånga i ett inre avledningsrör.

14.

automatiskt funktionsläge under tillagningsperioden : ett förhållande då köksfläktens luftflöde styrs automatiskt genom givare under tillagningsperioden. Det gäller även fuktighet, temperatur etc.

15.

helautomatisk köksfläkt : en köksfläkt i vilken luftflödet och/eller andra funktioner styrs automatiskt genom givare 24 timmar, inklusive tillagningsperioden.

16.

bästa effektivitetspunkt (BEP) : köksfläktens driftsläge med maximal flödesdynamisk effektivitet (FDEfläkt).

17.

belysningseffektivitet (LEfläkt) : förhållandet mellan det genomsnittliga ljuset i köksfläktens belysningssystem och belysningssystemets effekt i lux/W.

18.

fettfiltreringseffektivitet (GFEfläkt) : den relativa mängden fett som samlas i köksfläktens fettfilter.

19.

frånläge : ett tillstånd när apparaten är ansluten till nätet, men inte tillhandahåller någon funktion, eller endast ger en indikation om frånlägesfunktion, eller endast tillhandahåller de funktioner som är avsedda att garantera elektromagnetisk kompatibilitet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG ( 1 ).

20.

standby-läge : ett läge där apparaten är ansluten till nätet, är beroende av energi från nätet för att kunna fungera som avsett och därvid endast tillhandahåller reaktiveringsfunktion, eller reaktiveringsfunktion och enbart en indikation om aktiverad reaktiveringsfunktion, och/eller information eller statusvisning som kan kvarstå på obestämd tid.

21.

reaktiveringsfunktion : funktion som möjliggör aktiveringen av andra lägen, inbegripet aktivt läge, med hjälp av fjärrstyrning, inbegripet fjärrkontroll, interna sensorer eller timer, i syfte att koppla på ytterligare funktioner, inbegripet huvudfunktionen.

22.

informations- eller statusmeny : en kontinuerlig funktion som ger information om eller anger status för apparaten på en skärm, inklusive klockor.

23.

slutanvändare : en konsument som köper eller förväntas köpa en produkt.

24.

försäljningsställe : plats där apparater ställs eller bjuds ut till försäljning, uthyrning eller hyrköp.

25.

likvärdig modell : en modell som släppts ut på marknaden med samma tekniska parametrar som en annan modell som släppts ut på marknaden med ett annat kommersiellt kodnummer av samma tillverkare eller importör.

Artikel 3

Leverantörernas ansvar och tidtabell

Leverantörerna ska säkerställa följande:

1. När det gäller etiketter, informationsblad och teknisk dokumentation

a) för hushållsugnar:

i) Varje hushållsugn levereras med en eller flera tryckta etiketter som innehåller information i det format som fastställts i punkt 1 i bilaga III för varje kavitet i ugnen.

ii) Ett produktinformationsblad, enligt vad som avses i punkt A i bilaga IV, görs tillgängligt för hushållsugnar som släpps ut på marknaden.

iii) Den tekniska dokumentationen enligt punkt A i bilaga V tillhandahålls på begäran till myndigheterna i medlemsstaterna.

iv) Alla annonser för en viss modell av ugn för hushållsbruk innehåller energieffektivitetsklassen, om annonserna innehåller energirelaterad information eller prisuppgift.

v) Allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss modell av ugn för hushållsbruk och som anger dess specifika tekniska parametrar innehåller denna modells energieffektivitetsklass.

vi) En elektronisk märkning i det format och med de uppgifter som anges i punkt 1 i bilaga III tillhandahålls handlarna för varje kavitet i varje hushållsugnsmodell.

vii) Ett elektroniskt produktblad enligt punkt A i bilaga IV tillhandahålls handlarna för varje hushållsugnsmodell.

b) För köksfläktar för hushållsbruk:

i) Varje köksfläkt levereras med ett tryckt märke som innehåller information i det format som fastställts i punkt 2 i bilaga III.

ii) Ett produktinformationsblad, enligt vad som avses i punkt B i bilaga IV, görs tillgängligt för hushållsugnar som släpps ut på marknaden.

iii) Den tekniska dokumentationen enligt punkt B i bilaga V tillhandahålls på begäran till myndigheterna i medlemsstaterna.

iv) Alla annonser för en viss modell av köksfläkten för hushållsbruk innehåller energieffektivitetsklassen, om annonserna innehåller energirelaterad information eller prisuppgift.

v) Allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss modell av köksfläkt för hushållsbruk och som anger dess specifika tekniska parametrar innehåller denna modells energieffektivitetsklass.

vi) En elektronisk märkning i det format och med de uppgifter som anges i punkt 2 i bilaga III tillhandahålls handlarna för varje hushållsugnsmodell.

vii) Ett elektroniskt produktblad enligt punkt B i bilaga IV tillhandahålls handlarna för varje hushållsugnsmodell.

2. När det gäller effektivitetsklasser:

a) För hushållsugnar ska kavitetetens energieffektivitetsklass fastställas i enlighet med punkt 1 i bilaga I, och punkt 1 i bilaga II.

b) För köksfläktar

i) ska energieffektivitetsklasserna fastställas i enlighet med punkt 2 a i bilaga I och punkt 2.1 i bilaga II,

ii) de flödesdynamiska effektivitetsklasserna ska fastställas i enlighet med punkt 2 b i bilaga I och punkt 2.2 i bilaga II,

iii) belysningseffektivitetsklasserna ska fastställas i enlighet med punkt 2 c i bilaga I och punkt 2.3 i bilaga II,

iv) fettfiltreringseffektivitetsklasserna ska fastställas i enlighet med punkt 2 d i bilaga I och punkt 2.4 i bilaga II.

3. När det gäller etiketternas format:

a) För hushållsugnar ska kavitetens etikett vara utformad enligt punkt 1 i bilaga III, för apparater som släppts ut på marknaden från och med den 1 januari 2015.

b) För köksfläktar ska märkesformatet vara enligt punkt 2 i bilaga III, i enlighet med följande tidtabell:

i) När det gäller köksfläktar som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2015 i energieffektivitetsklasserna A, B, C, D, E, F, G ska etiketterna utformas i överensstämmelse med punkt 2.1.1 i bilaga III (etikett 1) eller, när leverantörerna anser att detta är lämpligt, punkt 2.1.2 i den bilagan (etikett 2).

ii) När det gäller köksfläktar som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2016 i energieffektivitetsklasserna A+, A, B, C, D, E, F, ska etiketterna utformas i överensstämmelse med punkt 2.1.2 i bilaga III (etikett 2) eller, när leverantörerna anser att detta är lämpligt, punkt 2.1.3 i den bilagan (etikett 3).

iii) När det gäller köksfläktar som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2018 i energieffektivitetsklasserna A++, A+, A, B, C, D, E, ska etiketterna utformas i överensstämmelse med punkt 2.1.3 i bilaga III (etikett 3) eller, när leverantörerna anser att detta är lämpligt, punkt 2.1.4 i den bilagan (etikett 4).

iv) När det gäller köksfläktar som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2020 i energieffektivitetsklasserna A+++, A++, A+, A, B, C, D, ska etiketterna utformas i överensstämmelse med punkt 2.1.4 i bilaga III (etikett 4).

Artikel 4

Återförsäljarnas ansvar

Återförsäljarna ska säkerställa att

1. för hushållsugnar

a) den etikett som tillhandahålls av leverantören i enlighet med artikel 3.1 a i finns väl synlig på framsidan eller ovansidan av varje ugn som visas på försäljningsstället, eller i dess direkta närhet, så att det klart framgår att etiketten hör till modellen i fråga utan att det krävs någon kontroll av märkesnamn och modellbeteckning,

b) ugnar som bjuds ut till försäljning eller uthyrning, där slutanvändaren inte kan förväntas se produkten utställd, enligt artikel 7 i direktiv 2010/30/EU, marknadsförs med den information som tillhandahålls av leverantören i enlighet med bilaga VI till denna förordning, utom om erbjudandet görs via internet, varvid bestämmelserna i bilaga VII ska gälla,

c) alla annonser för en viss modell av ugnar för hushållsbruk anger energieffektivitetsklassen, om annonserna innehåller energirelaterad information eller prisinformation,

d) allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss modell av ugn och som redogör för dess specifika tekniska parametrar också har en hänvisning till energieffektivitetsklassen.

2. för köksfläktar

a) den etikett som tillhandahålls av leverantören i enlighet med artikel 3.1 b i finns väl synlig på framsidan eller ovansidan av varje köksfläkt som visas på försäljningsstället, eller i dess direkta närhet, så att det klart framgår att etiketten hör till modellen i fråga utan att det krävs någon kontroll av märkesnamn och modellbeteckning,

b) köksfläktar för hushållsbruk som bjuds ut till försäljning eller uthyrning, där slutanvändaren inte kan förväntas se produkten utställd, enligt artikel 7 i direktiv 2010/30/EU, marknadsförs med den information som ska tillhandahållas av leverantören i enlighet med del B i bilaga VI till denna förordning, utom om erbjudandet görs via internet, varvid bestämmelserna i bilaga VII ska gälla,

c) alla annonser för en viss modell av köksfläkt för hushållsbruk anger energieffektivitetsklassen, om annonserna innehåller energirelaterad information eller prisinformation,

d) allt tekniskt reklammaterial som angår en viss modell av köksfläkt för hushållsbruk och som beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller den modellens energieffektivitetsklass.

Artikel 5

Mätnings- och beräkningsmetoder

Den information som ska lämnas enligt artiklarna 3 och 4 ska erhållas genom tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätförfaranden som tar hänsyn till vedertagna mätmetoder på aktuell teknisk nivå.

Artikel 6

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

När medlemsstaternas myndigheter genomför marknadsövervakningskontroller enligt de krav som fastställts i denna förordning ska de använda nedanstående kontrollförfarande som anges i bilaga VIII.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen senast den 1 januari 2021.

Artikel 8

Upphävande

Kommissionens direktiv 2002/40/EG ska upphöra att gälla den 1 januari 2015.

Artikel 9

Övergångsbestämmelser

1.  Hushållsugnar som överensstämmer med bestämmelserna i denna förordning och som släpps ut på marknaden eller saluförs, erbjuds för uthyrning eller leasing före den 1 januari 2015 ska anses uppfylla kraven i direktiv 20002/40/EG.

2.  Mellan den 1 januari och den 1 april 2015, får handlare tillämpa artikel 4.1 b på särskilda ugnar som omfattas av den bestämmelsen.

3.  Mellan den 1 januari och den 1 april 2015 får handlare tillämpa artikel 4.2 b på särskilda köksfläktar som omfattas av den bestämmelsen.

Artikel 10

Ikraftträdande och tillämpning

1.  Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.  Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2015. Artikel 3.1 a iv och 3.1 a v, artikel 3.1 b iv och 3.1 b v, artikel 4.1 b, 4.1 c och 4.1 d samt artikel 4.2 b, 4.2 c och 4.2 d ska emellertid tillämpas från och med den 1 april 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Effektivitetsklasser

1.   HUSHÅLLSUGNAR

Energieffektivitetsklasserna för hushållsugnar ska fastställas separat för varje kavitet i enlighet med de värden som avses i tabell 1 i denna bilaga. Energieffektivitet för ugnar ska fastställas i enlighet med punkt 1 i bilaga II.Tabell 1

Energieffektivitetsklasser för hushållsugnar

Energieffektivitetsklass

Energieffektivitetsindex (EEIkavitet)

A+++ (effektivast)

EEIkavitet < 45

A++

45 ≤ EEIkavitet < 62

A+

62 ≤ EEIkavitet < 82

A

82 ≤ EEIkavitet < 107

B

107 ≤ EEIkavitet < 132

C

132 ≤ EEIkavitet < 159

D (minst effektiv)

EEIkavitet ≥ 159

2.   KÖKSFLÄKTAR FÖR HUSHÅLLSBRUK

a) Energieffektivitetsklasserna för köksfläktar ska fastställas i enlighet med de värden som avses i tabell 2 i denna bilaga. Belysningseffektivitetsindex (EEIfläkt) för köksfläktar ska fastställas i enlighet med punkt 2.1 i bilaga II.Tabell 2

Energieffektivitetsklasser för köksfläktar för hushållsbruk

Energieffektivitetsklass

Energieffektivitetsindex (EEIfläkt)

Etikett 1

Etikett 2

Etikett 3

Etikett 4

A+++ (effektivast)

 

 

 

EEIfläkt < 30

A++

 

 

EEIfläkt < 37

30 ≤ EEIfläkt < 37

A+

 

EEIfläkt < 45

37 ≤ EEIfläkt < 45

37 ≤ EEIfläkt < 45

A

EEIfläkt < 55

45 ≤ EEIfläkt < 55

45 ≤ EEIfläkt < 55

45 ≤ EEIfläkt < 55

B

55 ≤ EEIfläkt < 70

55 ≤ EEIfläkt < 70

55 ≤ EEIfläkt < 70

55 ≤ EEIfläkt < 70

C

70 ≤ EEIfläkt < 85

70 ≤ EEIfläkt < 85

70 ≤ EEIfläkt < 85

70 ≤ EEIfläkt < 85

D

85 ≤ EEIfläkt < 100

85 ≤ EEIfläkt < 100

85 ≤ EEIfläkt < 100

EEIfläkt ≥ 85

E

100 ≤ EEIfläkt < 110

100 ≤ EEIfläkt < 110

EEIfläkt ≥ 100

 

F

110 ≤ EEIfläkt < 120

EEIfläkt ≥ 110

 

 

G (minst effektiv)

EEIfläkt ≥ 120

 

 

 

b) Flödesdynamiska effektivitetsklasser för köksfläktar ska fastställas i enlighet med dess flödesdynamiska effektivitet (FDEfläkt) som i tabell 3 nedan. Den flödesdynamiska effektiviteten för hushållsfläktar ska fastställas i enlighet med punkt 2.2 i bilaga II.Tabell 3

Flödesdynamiska effektivitetsklasser för köksfläktar för hushållsbruk

Flödesdynamisk effektivitetsklass

Flödesdynamisk effektivitet (FDEfläkt)

A (effektivast)

FDEfläkt > 28

B

23 < FDEfläkt ≤ 28

C

18 < FDEfläkt ≤ 23

D

13 < FDEfläkt ≤ 18

E

8 < FDEfläkt ≤ 13

F

4 < FDEfläkt ≤ 8

G (minst effektiv)

FDEfläkt ≤ 4

c) Belysningseffektivitetsklasser för köksfläktar ska fastställas i enlighet med belysningseffektivitet (LEfläkt) som i tabell 4 nedan. Belysningseffektivitet för köksfläktar ska fastställas i enlighet med punkt 2.3 i bilaga II.Tabell 4

Belysningseffektivitetsklasser för köksfläktar för hushållsbruk

Belysningseffektivitetsklass

Belysningseffektivitet (LEfläkt)

A (effektivast)

LEfläkt > 28

B

20 < LEfläkt ≤ 28

C

16 < LEfläkt ≤ 20

D

12 < LEfläkt ≤ 16

E

8 < LEfläkt ≤ 12

F

4 < LEfläkt ≤ 8

G (minst effektiv)

LEfläkt ≤ 4

d) Fettfiltreringseffektivitetsklasser för köksfläktar ska fastställas i enlighet med dess fettfiltreringseffektivitet (GFEfläkt) som i tabell 5 nedan. Fettfiltreringseffektivitet för köksfläktar ska fastställas i enlighet med punkt 2.4 i bilaga II.Tabell 5

Fettfiltreringseffektivitetsklasser (GFEfläkt) för köksfläktar för hushållsbruk

Fettfiltreringseffektivitetsklass

Fettfiltreringseffektivitet (%)

A (effektivast)

GFEfläkt > 95

B

85 < GFEfläkt ≤ 95

C

75 < GFEfläkt ≤ 85

D

65 < GFEfläkt ≤ 75

E

55 < GFEfläkt ≤ 65

F

45 < GFEfläkt ≤ 55

G (minst effektiv)

GFEfläkt ≤ 45
BILAGA II

Mätningar och beräkningar

När det gäller överensstämmelse och kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning ska mätningar och beräkningar utföras med tillförlitliga, noggranna och reproducerbara metoder som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mät- och beräkningsmetoder, inklusive de harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts för detta syfte i Europeiska unionens officiella tidning. De ska överensstämma med de tekniska definitioner, villkor, formler och parametrar som anges i denna bilaga.

1.   HUSHÅLLSUGNAR

Energiförbrukningen i en hushållsugns kavitet ska mätas under en standardiserad cykel, i konventionellt läge och varmluftsläge, om tillgängligt, genom uppvärmning av ett livsmedel i standardmängd blötlagt med vatten. Det ska kontrolleras att temperaturen inuti kaviteten uppnår termostatens temperaturinställning och/eller ugnsvredsdisplayen under testcykelns gång. Energiförbrukningen per cykel som motsvarar läget med bäst prestanda (konventionellt läge eller varmluftsläge) ska användas i följande beräkningar.

För varje kavitet i ugnar för hushållsbruk, ska energieffektivitetsindex (EEIkavitet) beräknas i enlighet med följande formler:

för elektriska ugnar:

image

image

(i kWh)

för gasugnar:

image

image

(i MJ)

där

EEIkavitet = energieffektivitetsindex för varje kavitet i en hushållsugn, i procent, avrundat till en decimal,

SECelkavitet = standardenergiförbrukning (elektricitet) som krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en elektriskt uppvärmd hushållsugn under en cykel, uttryckt i kWh och avrundat till två decimaler,

SECgaskavitet = standardenergiförbrukning som krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en gasuppvärmd hushållsugn under en cykel, uttryckt i MJ och avrundat till två decimaler,

V = kavitetens volym i liter (l), avrundat till närmaste heltal,

ECelkavitet = energiförbrukning som krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en elektriskt uppvärmd hushållsugn under en cykel, uttryckt i kWh och avrundat till två decimaler,

ECgaskavitet = energiförbrukning som krävs för att värma upp en standardiserad last i en kavitet i en gasuppvärmd hushållsugn under en cykel, uttryckt i MJ och avrundat till två decimaler,

2.   KÖKSFLÄKTAR FÖR HUSHÅLLSBRUK

2.1    Beräkning av energieffektivitetsindex (EEIfläkt)

Energieffektivitetsindex (EEIfläkt ) beräknas enligt:

image

och rundas av till närmaste tiondel

där

  SAECfläkt är den årliga standardenergiförbrukningen för köksfläktar i kWh/a, avrundat till en decimal,

  AECfläkt är den årliga energiförbrukningen för köksfläktar i kWh/a, avrundat till en decimal.

Årlig standardenergiförbrukning (SAECfläkt ) för köksfläktar ska beräknas som

image

där

  WBEP är köksfläktens elektriska ineffekt vid bästa effektivitetspunkt, i watt och avrundat till en decimal,

  WL är belysningssystemets nominella elektriska ineffekt över kokytan, i watt och avrundat till en decimal.

Årlig energiförbrukning (AECfläkt ) för köksfläktar ska beräknas som

i) för helautomatiska köksfläktar:

▼C1

image

ii) för alla andra köksfläktar:

image

där

  tL är den genomsnittliga belysningstiden per dag och i minuter (tL = 120),

  tH är den genomsnittliga drifttiden per dag för köksfläktar, i minuter (tH = 60),

  Po är den elektriska ineffekten i köksfläktens frånläge, i watt och avrundat till två decimaler,

  Ps är den elektriska ineffekten i köksfläktens standbyläge, i watt och avrundat till två decimaler,

  f är tidökningsfaktorn, beräknat och avrundat till en decimal, enligt följande

 
image

2.2    Beräkning av den flödesdynamiska effektiviteten (FDEfläkt)

Flödesdynamisk effektivitet (FDEfläkt ) vid bästa effektivitetspunkt beräknas med hjälp av följande formel, och avrundas till en decimal:

image

där

  QBEP är köksfläktens flödesfrekvens vid bästa effektivitetspunkt, uttryckt i m3/tim och avrundat till en decimal,

  PBEP är köksfläktens statiska tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt, uttryckt i Pa och avrundat till närmaste heltal,

  WBEP är köksfläktens elektriska ineffekt vid bästa effektivitetspunkt, uttryckt i watt och avrundat till en decimal.

2.3    Beräkning av belysningseffektiviteten (LEfläkt)

Belysningseffektiviteten (LEfläkt) hos en köksfläkt är förhållandet mellan den genomsnittliga belysningen och belysningssystemets nominella elektriska ineffekt. Den ska beräknas i lux per watt och avrundas till närmaste heltal, som

image

där

  Emedel är ljussystemets genomsnittliga belysning på kokytan, i lux, mätt under standardförhållanden, och avrundat till närmaste heltal,

  WL är belysningssystemets nominella elektriska ineffekt över kokytan, i watt och avrundat till en decimal.

2.4    Beräkning av fettfiltreringseffektivitet (GFEfläkt)

Fettfiltreringseffektiviteten (GFEfläkt) hos en köksfläkt är den relativa mängden fett som samlas i köksfläktens fettfilter. Den ska beräknas och avrundas till en decimal, enligt följande:

image

där

wg = oljans massa i fettfiltret, inklusive alla borttagbara fläktar, i g och avrundat till en decimal,

wr = massan för kvarbliven olja i köksfläktens luftkanaler, i g och avrundat till en decimal,

wt = massan för kvarbliven olja i det absoluta filtret, i g och avrundat till en decimal.

2.5    Buller

Bullervärdet (i dB) mäts som luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp (viktat genomsnittsvärde – LWA) för en köksfläkt på högsta läge för normal användning, och avrundat till närmaste heltal.
BILAGA III

Etiketten

1.   MÄRKE FÖR HUSHÅLLSUGNAR

1.1    Elektriska hushållsugnar

1.1.1    Etikettpresentation – för varje kavitet i en elektrisk hushållsugn

image

1.1.2    Etikettinformation – elektriska hushållsugnar

Följande information ska finnas på etiketten:

I. Leverantörens namn eller varumärke.

II. Leverantörens modellbeteckning. Därmed avses den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss modell av hushållsugn från andra modeller av samma varumärke eller med samma leverantörsnamn.

III. Hushållsugnens energikälla.

IV. Energieffektivitetsklass för kaviteten, fastställd i enlighet med bilaga I. Pilen med den indikerande bokstaven ska placeras på samma höjd som pilen för motsvarande energieffektivitetsklass.

V. Användbar volym för kaviteten i liter, avrundat till närmaste heltal.

VI. Energiförbrukning per cykel uttryckt i kWh/cykel (elförbrukning) för värmefunktion(er) (konventionell och i förekommande fall varmluft) i kaviteten baserat på standardbelastning som fastställs i enlighet med provningsförfaranden, avrundat till två decimaler (ECelkavitet ).

1.1.3    Etikettdesign – hushållsugnar

Etikettdesignen för varje kavitet i en elektrisk ugn ska överensstämma med figuren nedan:

image

Förklaringar:

i) Etiketten ska vara minst 85 mm bred och 170 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

ii) Bakgrunden ska vara vit.

iii) Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00–70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

iv) Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

image   Kantlinje: 4 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 3 mm.

image   EU-logotyp – färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

image   Energilogotyp: Färg: X-00-00-00; piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 70 mm, höjd: 14 mm.

image   Linje under logotyper: 1,5 pt – färg: cyan 100 % – längd: 70 mm.

image   Skala över energiklasser

  Pil: höjd: 5,5 mm, mellanrum: 1 mm – färg:

 

Högsta klass: X-00-X-00.

Klass 2: 70-00-X-00.

Klass 3: 30-00-X-00.

Klass 4: 00-00-X-00.

Klass 5: 00-30-X-00.

Klass 6: 00-70-X-00.

Lägsta klass: 00-X-X-00.

  Text: Calibri fet 18 pt, versaler och vit; ”+”-symbol: Calibri fet 12 pt, vit, på en enda rad.

image   Energieffektivitetsklass

  Pil: bredd: 20 mm, höjd: 10 mm, 100 % svart.

  Text: Calibri fet 24 pt, versaler och vit; ”+”-symbol: Calibri fet 18 pt, vit, på en enda rad.

image   Energiförbrukning per cykel

  Kant: 1,5 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 3 mm.

  Värde: Calibri fet 19 pt, 100 % svart och Calibri normal 10 pt, 100 % svart.

image   Volym

  Kant: 1,5 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 3 mm.

  Värde: Calibri fet 20 pt, 100 % svart och Calibri normal 10 pt, 100 % svart.

image   Asterisk: Calibri normal 6 pt, 100 % svart.

image   Rättsaktens nummer: Calibri fet 10 pt, 100 % svart.

image   Leverantörens namn eller varumärke

image   Leverantörens modellbeteckning

image  Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 70 × 13 mm.

1.2    Gasugnar för hushållsbruk

1.2.1    Etikettpresentation – för varje kavitet i en gasugn för hushållsbruk

image

1.2.2    Etikettinformation

Följande information ska finnas på etiketten:

I. Leverantörens namn eller varumärke.

II. Leverantörens modellbeteckning. Därmed avses den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss modell av hushållsugn från andra modeller av samma varumärke eller med samma leverantörsnamn.

III. Hushållsugnens energikälla.

IV. Energieffektivitetsklass för kaviteten, fastställd i enlighet med bilaga I. Pilen med den indikerande bokstaven ska placeras på samma höjd som pilen för motsvarande energieffektivitetsklass.

V. Användbar volym för kaviteten i liter, avrundat till närmaste heltal.

VI. Energiförbrukning per cykel uttryckt i MJ/cykel och i kWh/cykel ( 2 ) (gasförbrukning) för värmefunktion(er) (konventionell och, i förekommande fall, varmluft) i kaviteten baserat på standardbelastning som fastställs i enlighet med provningsförfaranden, avrundat till två decimaler (ECgaskavitet ).

1.2.3    Etikettdesign – gasugnar för hushållsbruk

Etikettdesignen för varje kavitet i en gasugn för hushållsbruk ska överensstämma med figuren nedan:

image

Förklaringar:

i) Etiketten ska vara minst 85 mm bred och 170 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

ii) Bakgrunden ska vara vit.

iii) Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

iv) Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

image   Kantlinje: 4 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 3 mm.

image   EU-logotyp – färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

image   Energilogotyp: Färg: X-00-00-00; piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 70 mm, höjd: 14 mm.

image   Linje under logotyper: 1,5 pt – färg: cyan 100 % – längd: 70 mm.

image   Skala över energiklasser

  Pil: höjd: 5,5 mm, mellanrum: 1 mm – färg:

 

Högsta klass: X-00-X-00.

Klass 2: 70-00-X-00.

Klass 3: 30-00-X-00.

Klass 4: 00-00-X-00.

Klass 5: 00-30-X-00.

Klass 6: 00-70-X-00.

Lägsta klass: 00-X-X-00.

  Text: Calibri fet 18 pt, versaler och vit, ”+”-symbol: Calibri fet 12 pt, vit, på en enda rad.

image   Energieffektivitetsklass

  Pil: bredd: 20 mm, höjd: 10 mm, 100m% svart.

  Text: Calibri fet 24 pt, versaler och vit, ”+”-symbol: Calibri fet 18 pt, vit, på en enda rad.

image   Energiförbrukning per cykel

  Kant: 1,5 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 3 mm.

  Värde: Calibri fet 19 pt, 100 % svart och Calibri normal 10 pt, 100 % svart.

image   Volym

  Kant: 1,5 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 3 mm.

  Värde: Calibri fet 20 pt, 100 % svart och Calibri normal 10 pt, 100 % svart.

image   Asterisk: Calibri normal 6 pt, 100 % svart.

image   Rättsaktens nummer: Calibri fet 10 pt, 100 % svart.

image   Leverantörens namn eller varumärke

image   Leverantörens modellbeteckning

image  Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 70 × 13 mm.

2.   ETIKETT FÖR KÖKSFLÄKTAR FÖR HUSHÅLLSBRUK

2.1    Etikettformat

2.1.1    Köksfläktar för hushållsbruk i energieffektivitetsklasserna A till G (etikett 1)

image

2.1.2    Köksfläktar för hushållsbruk i energieffektivitetsklasserna A+ till F (etikett 2)

image

2.1.3    Köksfläktar för hushållsbruk i energieffektivitetsklasserna A++ till E (etikett 3)

image

2.1.4    Köksfläktar för hushållsbruk i energieffektivitetsklasserna A+++ till D (etikett 4)

image

2.2    Etikettinformation – köksfläktar för hushållsbruk

Följande information ska finnas på etiketten:

I. Leverantörens namn eller varumärke.

II. Leverantörens modellbeteckning. Därmed avses den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss modell av köksfläkt för hushållsbruk från andra modeller av samma varumärke eller med samma leverantörsnamn.

III. Energieffektivitetsklass för köksfläkten för hushållsbruk, fastställd i enlighet med bilaga I. Pilen som anger köksfläktens energieffektivitetsklass ska placeras på samma höjd som pilen för motsvarande energieffektivitetsklass.

IV. Årlig energiförbrukning (AECfläkt) beräknad i enlighet med bilaga II i kWh/a och avrundad till närmaste heltal.

V. Energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med bilaga I.

VI. Belysningseffektivitetsklass, fastställd i enlighet med bilaga I.

VII. Fettfiltreringseffektivitetsklass, fastställd i enlighet med bilaga I.

VIII. Bullervärde fastställt i enlighet med punkt 2.5 i bilaga II, avrundat till närmaste heltal.

2.3    Etikettdesign – köksfläktar för hushållsbruk

Etikettens design ska vara utformad enligt figuren nedan:

image

Förklaringar:

i) Etiketten ska vara minst 60 mm bred och 120 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

ii) Bakgrunden ska vara vit.

iii) Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

iv) Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

image   Kantlinje: 3 pt – färg: cyan 100 % – runda hörn: 2 mm.

image   EU-logotyp: färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

image   Energilogotyp: färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 51 mm, höjd: 10 mm.

image   Linje under logotyper: 1 pt – färg: cyan 100 % – längd: 51 mm.

image   Skala över energiklasser

  Pil: höjd: 4 mm, mellanrum: 0,75 mm – färg:

 

Högsta klass: X-00-X-00.

Klass 2: 70-00-X-00.

Klass 3: 30-00-X-00.

Klass 4: 00-00-X-00.

Klass 5: 00-30-X-00.

Klass 6: 00-70-X-00.

Lägsta klass: 00-X-X-00.

  Text: Calibri fet 10 pt, versaler och vit, ”+”-symbol: Calibri fet 7 pt, vit, på en enda rad.

image   Energieffektivitetsklass

  Pil: bredd: 15 mm, höjd: 8 mm, 100 % svart.

  Text: Calibri fet 17 pt, versaler och vit, ”+”-symbol: Calibri fet 12 pt, vit, på en enda rad.

image   Årlig energiförbrukning

  Kant: 1 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 2,5 mm.

  Värde: Calibri fet 21 pt, 100 % svart och Calibri normal 8 pt, 100 % svart.

image   Flödesdynamisk effektivitet

 Piktogram enligt bild

  Kant: 1 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 2,5 mm.

  Värde: Calibri normal 6 pt, 100 % svart och Calibri fet 11,5 pt, 100 % svart.

image   Belysningseffektivitet

  Piktogram enligt bild

  Kant: 1 pt – färg: cyan 100 % – runda hörn: 2,5 mm.

  Värde: Calibri normal 6 pt, 100 % svart och Calibri fet 11,5 pt, 100 % svart.

image   Fettfiltreringseffektivitet

  Piktogram enligt bild

  Kant: 1 pt – färg: cyan 100 % – runda hörn: 2,5 mm.

  Värde: Calibri normal 10 pt, 100 % svart och Calibri fet 14 pt, 100 % svart.

image   Bullernivå

  Piktogram enligt bild

  Kant: 1 pt – färg: cyan 100 % – avrundade hörn: 2,5 mm.

  Värde: Calibri normal 6 pt, 100 % svart och Calibri fet 11,5 pt, 100 % svart.

image   Rättsaktens nummer: Calibri fet 8 pt, 100 % svart.

image   Leverantörens namn eller varumärke

image   Leverantörens modellbeteckning

image  Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 51 × 9 mm.
BILAGA IV

Informationsblad

A.   INFORMATIONSBLAD FÖR HUSHÅLLSUGNAR

1. Uppgifterna i informationsbladet för hushållsugnar som det hänvisas till i artikel 3.1 a ii ska anges enligt nedan och i den ordning som specificeras nedan, och ska ingå i produktbroschyren eller annan dokumentation som tillhandahålls med produkten:

a) Leverantörens namn eller varumärke.

b) Leverantörens modellbeteckning vilket innebär den vanligtvis alfanumeriska koden som särskiljer en specifik hushållsugnsmodell från andra modeller med samma varumärke eller leverantörsnamn och med olika uppgivna värden för alla de parametrar som ingår i märket för hushållsugnar (punkt 1 i bilaga III).

c) Energieffektivitetsindex (EEIkavitet) för varje kavitet i modellen beräknas i enlighet med punkt 1 i bilaga II och avrundas till första decimalvärde. Det fastställda energieffektivitetsindexet får inte överstiga det index som rapporteras i den tekniska dokumentationen i bilaga V.

d) Modellens energieffektivitetsklass för varje kavitet enligt vad som avses i tabell 1 i bilaga I. Den angivna klassen får inte vara mer fördelaktig än den klass som rapporteras i den tekniska dokumentationen i bilaga V.

e) Energiförbrukningen per cykel för varje kavitet, om tillgänglig i konventionellt läge och i varmluftsläge (den uppmätta energiförbrukningen ska uttryckas i kWh (el- och gasugnar) och i MJ (gasugnar), avrundat till två decimaler. Det angivna värdet får inte vara lägre än det värde som rapporteras i den tekniska dokumentationen i bilaga V.

f) Antalet kaviteter, värmekälla/värmekällor per kavitet och volym för varje kavitet.

2. När en modell har tilldelats EU:s miljömärke enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 ( 3 ) kan miljömärket läggas till utan att det påverkar tillämpningen av kraven i EU:s miljömärkesprogram.

3. Ett informationsblad kan gälla ett antal hushållsugnsmodeller som levereras av samma leverantör.

4. Uppgifterna i informationsbladet får lämnas i form av en kopia av märket för varje kavitet (i färg eller svartvitt). Om den information som anges i punkt 1 inte redan har visats på märket måste även den anges.

B.   INFORMATIONSBLAD FÖR KÖKSFLÄKTAR

1. Uppgifterna i informationsbladet för köksfläktar som det hänvisas till i artikel 3.1 b ii ska anges enligt nedan och i den ordning som specificeras nedan, och ska ingå i produktbroschyren eller annan dokumentation som tillhandahålls med produkten:

a) Leverantörens namn eller varumärke.

b) Leverantörens modellbeteckning, vilket innebär den vanligtvis alfanumeriska koden som särskiljer en specifik hushållsfläktsmodell från andra modeller med samma varumärke eller leverantörsnamn och med olika uppgivna värden för alla de parametrar som ingår i märket för hushållsfläktar (punkt 2 i bilaga III).

c) Den årliga energiförbrukningen (AECfläkt) beräknas enligt punkt 2 i bilaga II, i kWh/a, och avrundas till en decimal. Det uppgivna värdet får inte vara lägre än det värde som rapporteras i den tekniska dokumentationen i bilaga V.

d) Energieffektivitetsklass enligt vad som avses i tabell 2 i bilaga I. Den angivna klassen får inte vara mer fördelaktig än den klass som rapporteras i den tekniska dokumentationen i bilaga V.

e) Den flödesdynamiska effektiviteten (FDEfläkt) beräknas enligt punkt 2 i bilaga II och avrundas till en decimal. Det uppgivna värdet får inte vara högre än det värde som rapporteras i den tekniska dokumentationen i bilaga V.

f) Den flödesdynamiska klassen som avses i tabell 3 i bilaga I. Den angivna klassen får inte vara bättre än den klass som rapporteras i den tekniska dokumentationen i bilaga V.

g) Belysningseffektiviteten (LEfläkt) beräknas enligt punkt 2 i bilaga II, i lux/watt, och avrundas till en decimal. Det uppgivna värdet får inte vara högre än det värde som rapporteras i den tekniska dokumentationen i bilaga V.

h) Belysningseffektivitetsklass enligt vad som avses i tabell 4 i bilaga I. Den angivna klassen får inte vara bättre än den klass som rapporteras i den tekniska dokumentationen i bilaga V.

i) Fettfiltreringseffektiviteten beräknas enligt punkt 2 i bilaga II, i procentenheter, och avrundas till en decimal. Det uppgivna värdet får inte vara högre än det värde som rapporteras i den tekniska dokumentationen i bilaga V.

j) Den fettfiltreringseffektivitetsklass som avses i tabell 5 i bilaga I. Den angivna klassen får inte vara bättre än den klass som rapporteras i den tekniska dokumentationen i bilaga V.

k) Luftflöde (i m3/tim och avrundat till närmaste heltal), vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk, uteslutet intensiv- eller boostinställning. De uppgivna värdena får inte vara högre än de värden som rapporteras i den tekniska dokumentationen i bilaga V.

l) Om tillgängligt, luftflöde (i m3/tim och avrundat till närmaste heltal), vid intensiv- eller boostinställning. Det uppgivna värdet får inte vara högre än de värden som rapporteras i den tekniska dokumentationen i bilaga V.

m) Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp (i dB avrundat till närmaste heltal), vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk. Det uppgivna värdet får inte vara lägre än det värde som rapporteras i den tekniska dokumentationen i bilaga V.

n) Om tillgängligt, luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp (i dB avrundat till närmaste heltal), vid intensiv- eller boostinställning. Det uppgivna värdet får inte vara lägre än det värde som rapporteras i den tekniska dokumentationen i bilaga V.

o) Om tillämpligt, effektförbrukningen i frånläge (Po) i watt och avrundat till två decimaler. De uppgivna värdena får inte vara lägre än de värden som rapporteras i den tekniska dokumentationen i bilaga V.

p) Om tillämpligt, effektförbrukningen i standby-läge (Ps) i watt och avrundat till två decimaler. De uppgivna värdena får inte vara lägre än de värden som rapporteras i den tekniska dokumentationen i bilaga V.

2. Ett informationsblad kan gälla för ett antal köksfläktmodeller som levereras av samma leverantör.

3. Uppgifterna i informationsbladet får lämnas i form av en kopia av märket (antingen i färg eller svartvitt). Om den information som anges i punkt 1 inte redan visas på märket måste även den anges.
BILAGA V

Teknisk dokumentation

A.   TEKNISK DOKUMENTATION FÖR HUSHÅLLSUGNAR

1. Den tekniska dokumentation som avses i artikel 3.1 a iii ska minst innehålla följande:

a) Leverantörens namn och adress.

b) En allmän beskrivning av apparatmodellen, som ska vara tillräcklig för att den ska kunna identifieras på ett entydigt sätt, inklusive leverantörens modellbeteckning (dvs. koden, normalt sett en alfanumerisk kod) som särskiljer en viss modell av hushållsugn från andra modeller av samma varumärke eller med samma leverantörsnamn och med olika uppgivna värden för alla de parametrar som ingår i märket för hushållsugnar (punkt 1 i bilaga III).

c) Tekniska mätparametrar enligt följande:

i) Antalet kaviteter, varje kavitets volym, värmekällor per kavitet, uppvärmningsfunktion(er) (konventionell och/eller varmluft) per kavitet.

ii) Energiförbrukningen per cykel för varje kavitet, om tillgänglig i konventionellt läge och i varmluftsläge. Den uppmätta energiförbrukningen ska uttryckas i kWh (el- och gasugnar) och i MJ (gasugnar), avrundat till två decimaler.

iii) Energieffektivitetsindex (EEIkavitet) för varje kavitet i hushållsugnen beräknat i enlighet med punkt 1 i bilaga II och avrundat till en decimal.

iv) Energieffektivitetsklass för varje kavitet i hushållsugnen enligt vad som avses i tabell 1 i bilaga I.

d) En kopia av beräkningen och resultaten av den beräkning som genomförts i enlighet med bilaga II.

e) I förekommande fall, hänvisningar till de harmoniserade standarder som använts.

f) I förekommande fall, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

g) Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal.

2. Leverantörer kan lägga till information i slutet av ovanstående lista.

B.   TEKNISK DOKUMENTATION FÖR KÖKSFLÄKTAR FÖR HUSHÅLLSBRUK

1. Den tekniska dokumentation som avses i artikel 3.1 b iii ska minst innehålla följande:

a) Leverantörens namn och adress,

b) En allmän beskrivning av apparatmodellen, som ska vara tillräcklig för att den ska kunna identifieras på ett entydigt sätt, inklusive leverantörens modellbeteckning (dvs. koden, normalt sett en alfanumerisk kod) som särskiljer en viss modell av köksfläkt från andra modeller av samma varumärke eller med samma leverantörsnamn och med olika uppgivna värden för alla de parametrar som ingår i märket för köksfläktar för hushållsbruk (punkt 2 i bilaga III),

c) Tekniska mätparametrar enligt följande:

1) Energieffektivitetsindex (EEIfläkt) beräknat i enlighet med punkt 2 i bilaga II och avrundat till en decimal.

2) Energieffektivitetsklass enligt vad som avses i tabell 2 i bilaga I.

3) Årlig energiförbrukning (AECfläkt) beräknad i enlighet med punkt 2 i bilaga II i kWh/a och avrundat till en decimal.

4) Tidökningsfaktor (f), i enlighet med punkt 2 i bilaga II och avrundat till en decimal.

5) Flödesdynamisk effektivitet (FDEfläkt) beräknad i enlighet med punkt 2 i bilaga II och avrundat till en decimal.

6) Flödesdynamisk effektivitetsklass enligt vad som avses i tabell 3 i bilaga I.

7) Köksfläktens uppmätta flödesvärde vid bästa effektivitetspunkt (QBEP), i m3/tim och avrundat till närmaste heltal.

8) Det uppmätta flödesvärdet för köksfläktens statiska tryckskillnad vid bästa effektivitetspunkt (PBEP), i Pa och avrundat till en decimal.

9) Det uppmätta värdet för köksfläktens elektriska ineffekt vid bästa effektivitetspunkt (WBEP), i watt och avrundat till en decimal.

10) Ljussystemets genomsnittliga belysning på kokytan (Emedel), i lux och avrundat till närmaste heltal.

11) Ljussystemets nominella effektförbrukning på kokytan (Wmedel), i watt och avrundat till en decimal.

12) Det uppmätta värdet för belysningseffektivitet (LEfläkt) beräknat i enlighet med punkt 2 i bilaga II i lux/watt och avrundat till närmaste heltal.

13) Energieffektivitetsklass enligt vad som avses i tabell 4 i bilaga I.

14) Det uppmätta värdet för fettfiltreringseffektivitet (GFEfläkt) beräknat i enlighet med punkt 2 i bilaga II och avrundat till en decimal.

15) Fettfiltreringseffektivitetsklass enligt vad som avses i tabell 5 i bilaga I.

16) Om tillämpligt, effektförbrukningen i frånläge (Po) i watt och avrundat till två decimaler.

17) Om tillämpligt, effektförbrukningen i standby-läge (Ps) i watt och avrundat till två decimaler.

18) Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp på minimi- och maximihastighet vid normal användning, uttryckt i dB och avrundat till närmaste heltal.

19) I förekommande fall, luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning, i dB och avrundat till närmaste heltal.

20) Köksfläktens luftflödesvärden på minimi- och maximihastighet vid normal användning, i m3/tim och avrundat till en decimal.

21) I förekommande fall, köksfläktens luftflödesvärde på minimi- och maximihastighet vid intensiv- eller boostinställning, i m3/tim och avrundat till närmaste heltal.

d) En kopia av beräkningarna och resultaten av den beräkning som genomförts i enlighet med bilaga II.

e) I förekommande fall, hänvisningar till de harmoniserade standarder som använts.

f) I förekommande fall, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

g) Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal.

2. Leverantörer kan lägga till information.
BILAGA VI

Information som ska tillhandahållas i fall där slutanvändarna inte kan förväntas se produkten utställd, utom på internet

A.   HUSHÅLLSUGNAR

1. De uppgifter som avses i artikel 4.1 b ska lämnas i följande ordning:

a) Leverantörens namn eller varumärke.

b) Leverantörens modellbeteckning, nämligen modellbeteckningen för den specifika hushållsugn för vilken siffrorna nedan tillämpas.

c) Modellens energieffektivitetsklass för varje kavitet enligt vad som avses i tabell 1 i bilaga I. Den angivna klassen ska inte vara gynnsammare än den klass som anges i den tekniska dokumentationen i bilaga V.

d) Energiförbrukningen per cykel för varje kavitet, om tillgängligt i konventionellt läge och i varmluftsläge. Den uppmätta energiförbrukningen ska uttryckas i kWh (el- och gasugnar) och i MJ (gasugnar), avrundat till två decimaler. Den angivna klassen ska inte vara gynnsammare än den klass som anges i den tekniska dokumentationen i bilaga V.

e) Antalet kaviteter, värmekälla/värmekällor per kavitet och volym för varje kavitet.

2. Om annan information som lämnas på produktbladet också redovisas, ska den föreligga i den form och ordning som anges i bilaga IV.

3. Teckenstorlek och typsnitt för all information som avses i denna bilaga ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt.

B.   KÖKSFLÄKTAR

1. De uppgifter som avses i artikel 4.2 b ska lämnas i följande ordning:

a) Leverantörens namn eller varumärke.

b) Leverantörens modellbeteckning, nämligen modellbeteckningen för den specifika fläkt som siffrorna nedan tillämpas på.

c) Modellens energieffektivitetsklass enligt vad som avses i tabell 2 i bilaga I. Den angivna klassen ska inte vara gynnsammare än den klass som anges i den tekniska dokumentationen i bilaga V.

d) Modellens årliga energiförbrukning i kWh, enligt vad som avses i punkt 2.1 i bilaga II. Den angivna klassen ska inte vara gynnsammare än den klass som anges i den tekniska dokumentationen i bilaga V.

e) Modellens flödesdynamiska effektivitetsklass enligt vad som avses i tabell 3 i bilaga I. Den angivna klassen ska inte vara gynnsammare än den klass som anges i den tekniska dokumentationen i bilaga V.

f) Modellens belysningseffektivitet enligt vad som avses i tabell 4 i bilaga I. Den angivna klassen ska inte vara gynnsammare än den klass som anges i den tekniska dokumentationen i bilaga V.

g) Modellens fettfiltreringseffektivitetsklass enligt vad som avses i tabell 5 i bilaga I. Den angivna klassen ska inte vara gynnsammare än den klass som anges i den tekniska dokumentationen i bilaga V.

h) Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp (viktat medelvärde – LWA) från en köksfläkt på minimi- och maximihastighet vid normal användning, uttryckt i dB avrundat till närmaste heltal. Den angivna klassen ska inte vara gynnsammare än den klass som anges i den tekniska dokumentationen i bilaga V.

2. Om annan information som lämnas på produktbladet också redovisas, ska den föreligga i den form och ordning som anges i bilaga IV.

3. Teckenstorlek och typsnitt för all information som avses i denna bilaga ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt.
BILAGA VII

Information som ska tillhandahållas vid försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp via internet

1. För de syften som avses i punkterna 2–5 i denna bilaga ska följande definitioner gälla:

a)

displaymekanism : bildskärmar, inbegripet pekskärmar eller annan visuell teknik för att visa internetinnehåll för användare.

b)

kapslad skärmbild : visuellt gränssnitt där en bild eller ett dataset kan ropas upp genom musklick, hovring eller pekning på en annan bild eller ett annat dataset.

c)

pekskärm : skärm som reagerar på pekning, såsom på datorplattor, pekplattor eller smartphones.

d)

alternativ text : text som tillhandahålls som alternativ till en graf och som gör det möjligt att presentera uppgifter i icke-grafisk form om skärmen inte kan återge grafiskt material eller som hjälp för åtkomlighet såsom input till röstsyntestillämpningar.

2. Lämplig märkning som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3.1 a vi eller 3.1 b vi ska visas på displaymekanismen nära produktens pris i enlighet med den tidtabell som anges i artikel 3.3. För ugnar ska lämplig märkning visas för varje ugnsutrymme. Märkningen ska vara av en storlek som är tydligt synlig och läsbar och stå i proportion till den storlek som anges i bilaga III. Märkningen får presenteras med hjälp av en kapslad skärmbild, förutsatt att den bild som används för att göra märkningen åtkomlig överensstämmer med specifikationerna i punkt 3 i denna bilaga. Om kapslade skärmbilder används ska märkningen presenteras vid första musklicket, hovringen eller pekningen på bilden.

3. Den bild som används för att komma åt märkningen om kapslade skärmbilder används ska

a) vara en pil i den färg som motsvarar produktens energieffektivitetsklass på märkningen,

b) på pilen ange produktens energieffektivitetsklass i vitt i en typstorlek som motsvarar storleken på prisangivelsen och

c) ha ett av följande två format:image

image

4. Om kapslad skärmbild används ska följande turordning användas för presentation av märkningen:

a) Den bild som avses i punkt 3 i denna bilaga ska visas på displaymekanismen nära produktens pris.

b) Bilden ska vara länkad till märkningen.

c) Märkningen ska visas efter musklick, hovring eller pekning på bilden.

d) Märkningen ska presenteras genom pop-up, ny tab, ny sida eller infälld skärmbild.

e) För förstoring av bilden på pekskärmar ska apparatens normala funktioner för pekförstoring kunna tillämpas.

f) Märkningen ska upphöra att visas genom en stängfunktion eller andra standardtillämpningar för stängning.

g) Den alternativa text för grafen som ska visas om grafen inte kan återges ska omfatta produktens energieffektivitetsklass i en motsvarande typstorlek som prisuppgiften.

5. Lämpligt produktinformationsblad som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3.1 a vii eller 3.1 b vii ska visas på displaymekanismen nära produktens pris. Storleken ska vara sådan att produktinformationsbladet är klart synligt och läsbart. Produktinformationsbladet kan visas genom en kapslad skärmbild, förutsatt att länken till produktinformationsbladet tydligt och läsbart ska ange ”produktinformationsblad”. Om kapslade skärmbilder används ska produktinformationsbladet bli synligt vid första musklicket, hovringen eller pekningen på länken.

▼M1
BILAGA VIII

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen. Värdena och klasserna på etiketten eller i informationsbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna delegerade förordning, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1. Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2. Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a) de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med artikel 5 b i direktiv 2010/30/EU (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för leverantören än motsvarande värden som anges i provningsrapporterna i enlighet med led iii i den artikeln, och

b) de värden som offentliggörs på etiketten och i informationsbladet inte är gynnsammare för leverantören än de deklarerade värdena, och den angivna energiklassen inte är gynnsammare för leverantören än den klass som fastställs genom de deklarerade värdena, och

c) när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 6.

3. Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i leverantörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

4. Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens tekniska dokumentation.

5. Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 6.

6. Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i leverantörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

7. Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga II.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 6 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.Tabell 6

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Ugnens massa, M

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för M med mer än 5 %.

Kavitetens volym, V

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet för V med mer än 5 %.

ECelkavitet , ECgaskavitet

De fastställda värdena får inte överstiga de deklarerade värdena för ECelkavitet och ECgaskavitet med mer än 5 %.

WBEP , WL

De fastställda värdena får inte överstiga de deklarerade värdena för WBEP och WL med mer än 5 %.

QBEP , PBEP

De fastställda värdena får inte understiga de deklarerade värdena för QBEP och PBEP med mer än 5 %.

Qmax

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för Qmax med mer än 8 %.

Emedel

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet för Emedel med mer än 5 %.

GFEfläkt

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet för GFEfläkt med mer än 5 %.

Po , Ps

De fastställda värdena för effektförbrukning Po och Ps får inte överstiga de deklarerade värdena för Po och Ps med mer än 10 %. Fastställda värden för effektförbrukning Po och Ps på högst 1,00 W får inte överstiga de deklarerade värdena för Po och Ps med mer än 0,10 W.

Ljudeffektnivå, LWA

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för LWA .( 1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG av den 15 december 2004 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet och om upphävande av direktiv 89/336/EEG (EUT L 390, 31.12.2004, s. 24).

( 2 ) 1 kWh/cykel = 3,6 MJ/cykel.

( 3 ) EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.