02014L0096 — SV — 01.04.2020 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV 2014/96/EU

av den 15 oktober 2014

om kraven för märkning, försegling och förpackning av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, inom tillämpningsområdet för rådets direktiv 2008/90/EG

(EGT L 298 16.10.2014, s. 12)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV (EU) 2019/1813 av den 29 oktober 2019

  L 278

7

30.10.2019
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV 2014/96/EU

av den 15 oktober 2014

om kraven för märkning, försegling och förpackning av fruktplantsförökningsmaterial och fruktplantor avsedda för fruktproduktion, inom tillämpningsområdet för rådets direktiv 2008/90/EGArtikel 1

Krav avseende märkning, försegling och förpackning

Medlemsstaterna ska se till att fruktplantsförökningsmaterial, nedan kallat förökningsmaterial, som officiellt certifierats som utgångsmaterial, elitmaterial eller certifierat material, samt fruktplantor avsedda för fruktproduktion, nedan kallade fruktplantor, som officiellt certifierats som certifierat material, släpps ut på marknaden endast om de uppfyller kraven avseende märkning, försegling och förpackning i artiklarna 2 och 4. Där så är lämpligt får ett följedokument enligt artikel 3 användas för att komplettera etiketten.

Medlemsstaterna ska se till att förökningsmaterial och fruktplantor som betecknas som CAC-material (Conformitas Agraria Communitatis) släpps ut på marknaden endast om kraven för leverantörens dokument enligt artikel 5 är uppfyllda.

Artikel 2

Etikett för utgångsmaterial, elitmaterial och certifierat material

1.  När det gäller utgångsmaterial, elitmaterial och certifierat material ska medlemsstaterna se till att det ansvariga officiella organet framställer och anbringar en etikett som uppfyller kraven i punkterna 2–5 på växter eller växtdelar som ska saluföras som förökningsmaterial eller fruktplantor. Medlemsstaterna får föreskriva att det ansvariga officiella organet har möjlighet att tillåta att leverantören, under organets överinseende, framställer och anbringar etiketten. Etikettens utformning ska fastställas av det ansvariga officiella organet i enlighet med punkterna 2, 3 och 4.

Förökningsmaterial eller fruktplantor som ingår i samma parti får saluföras med en enda etikett om materialet eller plantorna ingår i samma förpackning, bunt eller behållare, och förutsatt att etiketten anbringas i enlighet med punkt 5 andra stycket.

Medlemsstaterna får föreskriva att fruktplantor som är minst ett år gamla ska märkas individuellt. I sådana fall kan märkningen utföras på fältet innan eller i samband med att plantorna grävs upp, eller senare. Om märkningen utförs senare ska växter tillhörande samma parti grävas upp tillsammans och hållas åtskilda från andra partier i märkta behållare till dess att de försetts med märkning.

2.  Följande uppgifter ska anges på etiketten:

a) 

Angivelsen ”EU:s regler och standarder”.

b) 

Medlemsstat som svarar för märkningen, eller motsvarande kod.

c) 

Ansvarigt officiellt organ, eller motsvarande kod.

d) 

Leverantörens namn eller registreringsnummer/kod utfärdad av det ansvariga officiella organet.

e) 

Referensnummer för förpackningen eller bunten, individuellt löp-, vecko- eller partinummer.

f) 

Vetenskapligt namn.

g) 

Kategori och, för elitmaterial, generationsnummer.

h) 

Sortens benämning och, i förekommande fall, klonens benämning. För grundstammar som inte hör till någon sort: artens eller arthybridens namn. För ympade fruktplantor ska dessa uppgifter lämnas för både grundstammen och ympkvisten. För sorter för vilka en ansökan om officiell registrering eller om växtförädlarrätt håller på att behandlas ska den föreslagna benämningen anges, tillsammans med upplysningen ”ansökan under behandling”.

i) 

I förekommande fall påpekandet ”sort med officiellt erkänd beskrivning”.

j) 

Mängd.

k) 

Produktionsland och motsvarande kod, om landet inte är detsamma som den medlemsstat som svarar för märkningen.

l) 

Utfärdandeår.

m) 

Om den ursprungliga etiketten ersätts av en ny: den ursprungliga etikettens utfärdandeår.

3.  Etiketten ska vara tryckt med outplånlig skrift på ett av unionens officiella språk, och texten ska vara väl synlig och läslig.

▼M1

4.  Etiketten ska vara

a) 

vit med ett diagonalt violett band för utgångsmaterial,

b) 

vit för elitmaterial,

c) 

blå för certifierat material.

▼B

5.  Etiketten ska anbringas på de plantor och växtdelar som ska saluföras som förökningsmaterial eller fruktplantor. Om sådana plantor eller växtdelar ska saluföras i en förpackning, bunt eller behållare ska etiketten anbringas på denna förpackning, bunt eller behållare.

Om förökningsmaterial eller fruktplantor saluförs med en enda etikett, i enlighet med punkt 1 andra stycket, ska denna etikett anbringas på den förpackning, bunt eller behållare som bildas av förökningsmaterialet eller fruktplantorna i fråga.

Artikel 3

Följedokument för utgångsmaterial, elitmaterial och certifierat material

1.  Medlemsstaterna får föreskriva att ett följedokument som kompletterar den etikett som avses i artikel 2 får tas fram av det ansvariga officiella organet, eller av den berörda leverantören under överinseende av organet, för partier med olika sorter eller typer av utgångsmaterial, elitmaterial eller certifierat material som ska saluföras tillsammans.

2.  Följedokumentet ska

a) 

innehålla de uppgifter som fastställs i artikel 2.2 och som anges på respektive etikett,

b) 

vara avfattat på ett av unionens officiella språk,

c) 

utfärdas i minst två exemplar (leverantör och mottagare),

d) 

åtfölja materialet från leverantören till mottagaren,

e) 

ange mottagarens namn och adress,

f) 

ange datum för dokumentets utfärdande,

g) 

vid behov innehålla ytterligare information beträffande de berörda varupartierna.

3.  Om uppgifterna i följedokumentet inte stämmer överens med uppgifterna på den etikett som avses i artikel 2 ska uppgifterna på etiketten ha företräde.

Artikel 4

Krav avseende försegling och förpackning för utgångsmaterial, elitmaterial och certifierat material

1.  När utgångsmaterial, elitmaterial eller certifierat material saluförs i partier om två eller flera plantor eller växtdelar ska medlemsstaterna se till att dessa partier är tillräckligt homogena.

De plantor eller växtdelar som ingår i partierna ska uppfylla något av följande krav:

a) 

Plantorna eller växtdelarna är i en förpackning eller behållare som förseglats i enlighet med punkt 2.

b) 

Plantorna eller växtdelarna ingår i en bunt som förseglats i enlighet med punkt 2.

2.  I detta direktiv avses med försegling: beträffande en förpackning eller behållare, förslutning på ett sådant sätt att förpackningen/behållaren inte kan öppnas utan att förslutningen skadas och, beträffande en bunt, hopbindning på ett sådant sätt att de plantor eller växtdelar som ingår i bunten inte kan åtskiljas utan att bandet eller banden skadas. Förpackningen, behållaren eller bunten ska vara märkt på ett sådant sätt att etiketten förstörs när den avlägsnas.

▼M1

Artikel 5

Leverantörens dokument för CAC-material

1.  Medlemsstaterna ska se till att CAC-material saluförs med ett dokument som tagits fram av leverantören och som uppfyller kraven i punkterna 2, 3 och 4 (nedan kallat leverantörens dokument).

För att undvika att leverantörens dokument förväxlas med det följedokument som avses i artikel 3, ska medlemsstaterna se till att leverantörens dokument inte liknar följedokumentet.

2.  Leverantörens dokument ska innehålla minst följande uppgifter:

a) 

Angivelsen EU:s regler och standarder

b) 

Namnet på den medlemsstat där dokumentet tagits fram, eller motsvarande kod.

c) 

Ansvarigt officiellt organ, eller motsvarande kod.

d) 

Leverantörens namn eller registreringsnummer/kod utfärdad av det ansvariga officiella organet.

e) 

Individuellt löp-, vecko- eller partinummer.

f) 

Vetenskapligt namn.

g) 

Angivelsen ”CAC-material”.

h) 

Sortens benämning och, i förekommande fall, klonens benämning. För grundstammar som inte tillhör någon sort: artens eller arthybridens namn. För ympade fruktplantor ska dessa uppgifter lämnas för både grundstammen och ympkvisten. För sorter för vilka en ansökan om officiell registrering eller om växtförädlarrätt håller på att behandlas ska den föreslagna benämningen anges, tillsammans med upplysningen ”ansökan under behandling”.

i) 

Datum för dokumentets utfärdande.

3.  Om leverantörens dokument är anbringat på CAC-materialet ska dess färg vara gul.

4.  Leverantörens dokument ska vara tryckt med outplånlig skrift på ett av unionens officiella språk, och texten ska vara väl synlig och läslig.

▼B

Artikel 6

Införlivande

1.  Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2016 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2017.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 7

Översynsklausul

Kommissionen ska före den 1 januari 2019 se över artikel 2.4.

Artikel 8

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 9

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.