2014D0461 — SV — 01.01.2014 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 14 juli 2014

om ett tillfälligt undantag från rådets beslut 2013/755/EU vad gäller ursprungsreglerna för beredda och konserverade räkor från Grönland

(2014/461/EU)

(EGT L 207, 15.7.2014, p.20)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22 oktober 2014

  L 304

102

23.10.2014
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 14 juli 2014

om ett tillfälligt undantag från rådets beslut 2013/755/EU vad gäller ursprungsreglerna för beredda och konserverade räkor från Grönland

(2014/461/EU)EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) ( 1 ), särskilt artikel 16 i bilaga VI, och

av följande skäl:

(1)

Den 16 oktober 2009 antog kommissionen beslut 2009/776/EG ( 2 ) om ett undantag från definitionen av begreppet ursprungsprodukter med beaktande av Grönlands särskilda situation när det gäller räkor av arten Pandalus borealis. Detta undantag upphörde att gälla den 31 december 2013.

(2)

Genom en skrivelse av den 1 april 2014 ansökte Grönland om ett nytt undantag från ursprungsreglerna i artikel 16 i bilaga VI till beslut 2013/755/EU för en årlig kvantitet på 2 500 ton beredda och konserverade räkor av arten Pandalus borealis och Pandalus Montagui avsedda att exporteras från Grönland under perioden 1 januari 2014–31 december 2020.

(3)

Grönland grundade sin begäran på den omständigheten att Grönlands totala tillåtna fångstmängd (TAC) har minskat under de senaste åren och kommer att minska ytterligare under 2015, vilket leder till en brist på räkor med ursprungsstatus. Grönland är i akut behov av räkor från angränsande länder för att bibehålla en lägsta produktionsnivå och säkra sysselsättningen.

(4)

I artikel 16.1 c i bilaga VI till beslut 2013/755/EU fastställs det att undantag från ursprungsreglerna får godkännas när befintliga industriers utveckling eller tillkomsten av nya industrier i ett land eller territorium motiverar detta.

(5)

Fisket är Grönlands primärindustri där räkfisket utgör den viktigaste sektorn. Det är av stor betydelse att det i framtiden fortfarande är möjligt att använda räkor från tredjeländer, särskilt från Kanada, för att industrin på land ska kunna utvecklas och den grönländska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden ska kunna upprätthållas.

(6)

Grönland är ett geografiskt isolerat territorium med begränsad infrastruktur och ökande arbetslöshet. När det råder brist på råvaror måste fabriker läggas ned, vilket orsakar långtidsarbetslöshet. De socioekonomiska konsekvenserna av en nedläggning i ett litet samhälle som är beroende av den ekonomiska aktiviteten i sådana fabriker är därför betydande. Bearbetningen av 2 500 ton räkor sysselsätter omkring tio arbetstagare. Grönland har angett i sin begäran att undantaget är nödvändigt för att en av fabrikerna ska överleva.

(7)

Det begärda undantaget är motiverat enligt artikel 16.1 c i bilaga VI till beslut 2013/755/EU med avseende på en befintlig industris utveckling på Grönland. Dessutom kommer undantaget att säkra sysselsättningen i utsatta områden och är av avgörande betydelse för överlevnaden av en av Grönlands fabriker.

(8)

Eftersom det undantag som beviljades 2001 endast användes i liten utsträckning bör detta undantag beviljas för endast 500 ton, vilket motsvarar den maximala utnyttjandenivån under 2002 ökad med en marginal på 25 %.

(9)

Förutsatt att vissa villkor i fråga om kvantiteter, övervakning och varaktighet respekteras skulle undantaget inte ge upphov till allvarlig skada för en ekonomisk sektor eller en etablerad industri i unionen eller i en eller flera medlemsstater.

(10)

Förordning (EEG) nr 2454/93 ( 3 ) innehåller bestämmelser om förvaltningen av tullkvoter. Dessa bestämmelser bör gälla förvaltningen av den kvantitet för vilken undantaget beviljas genom detta beslut.

(11)

Undantaget begärs för en period som börjar den 1 januari 2014 och slutar den 31 december 2020. Eftersom det är nödvändigt att säkerställa kontinuiteten i export från Grönland till unionen och förutsägbarheten för de ekonomiska aktörerna bör undantaget beviljas retroaktivt.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Genom undantag från bilaga VI till beslut 2013/755/EU ska beredda och konserverade räkor av arten Pandalus borealis och Pandalus Montagui enligt KN-nummer ex 1605 21 och ex 1605 29 som bearbetas på Grönland utifrån icke-ursprungsräkor enligt KN-nummer ex 0306 16 99 anses ha ursprung i Grönland i enlighet med villkoren i artiklarna 2–5 i detta beslut.

Artikel 2

Undantaget enligt artikel 1 ska gälla de kvantiteter som anges i bilagan och som importeras till unionen från Grönland under perioden 1 januari 2014–31 december 2020.

Artikel 3

De kvantiteter som anges i bilagan till detta beslut ska förvaltas i enlighet med artiklarna 308a, 308b och 308c i förordning (EEG) nr 2454/93.

Artikel 4

De grönländska tullmyndigheterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att utföra kvantitativa kontroller av exporten av de produkter som avses i artikel 1.

I detta syfte ska alla varucertifikat EUR.1 som de utfärdar avseende dessa produkter innehålla en hänvisning till detta beslut.

Grönlands behöriga myndigheter ska före utgången av den månad som följer på varje kvartal till kommissionen lämna en kvartalsvis rapport om de kvantiteter för vilka varucertifikat EUR.1 har utfärdats enligt detta beslut och om dessa certifikats löpnummer.

Artikel 5

Fält 7 i de EUR.1-varucertifikat som utfärdas enligt detta beslut ska innehålla någon av följande hänvisningar:

 ”Derogation – Commission Implementing Decision 2014/461/EU”

 ”Dérogation – Décision d'exécution 2014/461/UE de la Commission”

Artikel 6

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2014 till och med den 31 december 2020.
BILAGALöpnummer

KN-nummer

Varuslag

Perioder

Kvantiteter

►M1  09.0691 ◄

ex 1605 21

ex 1605 29

Beredda eller konserverade räkor av arten Pandalus borealis och Pandalus Montagui

1.1.2014–31.12.2014

1.1.2015–31.12.2015

1.1.2016– 31.12.2016

1.1.2017–31.12.2017

1.1.2018–31.12.2018

1.1.2019–31.12.2019

1.1.2020–31.12.2020

500 ton

500 ton

500 ton

500 ton

500 ton

500 ton

500 ton( 1 ) EUT L 344, 19.12.2013, s. 1.

( 2 ) Kommissionens beslut 2009/776/EG av den 16 oktober 2009 om ett undantag från rådets beslut 2001/822/EG beträffande ursprungsbestämmelserna för beredda och konserverade räkor från Grönland (EUT L 278, 23.10.2009, s. 51).

( 3 ) Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).