02013R1370 — SV — 19.10.2018 — 006.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1370/2013

av den 16 december 2013

om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter

(EGT L 346 20.12.2013, s. 12)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/591 av den 15 april 2016

  L 103

3

19.4.2016

►M2

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/795 av den 11 april 2016

  L 135

115

24.5.2016

►M3

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/1042 av den 24 juni 2016

  L 170

1

29.6.2016

►M4

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/2145 av den 1 december 2016

  L 333

1

8.12.2016

►M5

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/147 av den 29 januari 2018

  L 26

6

31.1.2018

►M6

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/1554 av den 15 oktober 2018

  L 261

1

18.10.2018


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 130, 19.5.2016, s.  19 (1370/2013)
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1370/2013

av den 16 december 2013

om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukterArtikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs åtgärder för fastställande av priser, avgifter, stöd och kvantitativa begränsningar inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter som upprättas genom förordning (EU) nr 1308/2013.

▼M4

Artikel 1a

Referenströsklar

1.  Referenströsklarna ska vara följande:

a) För spannmålssektorn: 101,31 EUR/ton, avseende grossistledet för varor, fritt lager, före lossning.

b) För paddyris: 150 EUR/ton för standardkvalitet enligt definitionen i punkt A i bilaga III till förordning (EU) nr 1308/2013, avseende grossistledet för varor fritt lager, före lossning.

c) För socker i lösvikt av standardkvalitet enligt definitionen i punkt B i bilaga III till förordning (EU) nr 1308/2013, fritt fabrik:

i) för vitsocker: 404,4 EUR/ton.

ii) för råsocker: 335,2 EUR/ton.

d) För nöt- och kalvköttssektorn: 2 224 EUR/ton för slaktkroppar av handjur av nötkreatur av konformationsklass/fettgrupp R3 enligt den unionsskala för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur som är åtta månader gamla eller äldre och som avses i punkt A i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013.

e) För sektorn för mjölk och mjölkprodukter:

i) 246,39 EUR/100 kg för smör.

ii) 169,80 EUR/100 kg för skummjölkspulver.

f) För griskött: 1 509,39 EUR/ton för slaktkroppar av gris av standardkvalitet på grundval av slaktvikt och slaktkropparnas innehåll av magert kött i enlighet med den unionsskala för klassificering av slaktkroppar av gris som avses i punkt B i bilaga IV till förordning (EU) nr 1308/2013 enligt följande:

i) Slaktkroppar som väger minst 60 kg men mindre än 120 kg: klass E.

ii) Slaktkroppar som väger 120–180 kg: klass R.

g) För sektorn för olivolja:

i) 1 779 EUR/ton för extra jungfruolja.

ii) 1 710 EUR/ton för jungfruolja.

iii) 1 524 EUR/ton för bomolja vars innehåll av fria fettsyror är två grader; detta belopp ska minskas med 36,70 EUR/ton för varje extra surhetsgrad.

2.  De referenströsklar som föreskrivs i punkt 1 ska ses över av kommissionen med hänsyn till objektiva kriterier, särskilt produktionsutveckling, produktionskostnader (särskilt insatsvaror) och marknadstendenser. Vid behov ska referenströsklarna uppdateras i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 43.3 i EUF-fördraget med hänsyn till produktions- och marknadsutvecklingen.

3.  Hänvisningar till referenströsklar i förordning (EU) nr 1308/2013 ska anses som hänvisningar till de trösklar som fastställs i punkt 1 i denna artikel.

▼M4

Artikel 2

Interventionspriser

1.  Interventionspriserna ska vara följande:

a) För vanligt vete, durumvete, korn, majs, paddyris och skummjölkspulver ska interventionspriset vid uppköp till fast pris vara samma som de respektive referenströsklar som anges i artikel 1a och får inte överskrida de respektive referenströsklar som gäller vid uppköp genom anbudsförfarande.

b) För smör ska interventionspriset vid uppköp till fast pris vara 90 % av den referenströskel som anges i artikel 1a och får inte överstiga 90 % av den referenströskel som gäller vid uppköp genom anbudsförfarande.

c) För nötkött och kalvkött ska interventionspriset inte överskrida 85 % av den referenströskel som framgår av artikel 1a.

2.  Interventionspriset för vanligt vete, durumvete, korn, majs och paddyris enligt punkt 1 ska justeras med pristillägg eller prisavdrag på grundval av produkternas huvudsakliga kvalitetskriterier.

3.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa tillägg eller avdrag i förhållande till interventionspriset på de produkter som anges i punkt 2 i denna artikel, på de villkor som där anges. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2.

▼B

Artikel 3

Uppköpspriser och tillämpliga kvantitativa begränsningar

1.  När offentlig intervention inleds i enlighet med artikel 13.1 a i förordning (EU) nr 1308/2013 ska uppköp göras till det fasta pris som avses i artikel 2 i den här förordningen och ska inte överstiga de kvantitativa begränsningar för var och en av de perioder som avses i artikel 12 i förordning (EU) nr 1308/2013 enligt följande:

a) Vanligt vete, högst 3 miljoner ton.

b) Smör, högst 50 000 ton.

c) Skummjölkspulver, högst 109 000 ton.

▼M3

Genom undantag från första stycket, ska under 2016 de kvantitativa begränsningarna för uppköp av smör och skummjölkspulver till fast pris vara 100 000 ton för smör och 350 000 ton för skummjölkspulver. De volymer som köps upp inom ramen för ett anbudsförfarande som inletts före den 29 juni 2016 ska inte dras av från dessa kvantitativa begränsningar.

▼M5

Genom undantag från första stycket ska under 2018 den kvantitativa begränsningen för uppköp av skummjölkspulver till fast pris vara 0 ton.

▼M6

Genom undantag från första stycket ska den kvantitativa begränsningen för uppköp av skummjölkspulver till ett fast pris vara 0 ton under 2019.

▼B

2.  När offentlig intervention inleds i enlighet med artikel 13.1 i förordning (EU) nr 1308/2013

a) för vanligt vete, smör och skummjölkspulver utöver de kvantitativa begränsningar som avses i punkt 1 i den här artikeln, och

b) för durumvete, korn, majs, paddyris och nöt- och kalvkött

ska uppköp göras genom ett anbudsförfarande där det högsta uppköpspriset fastställs.

Det högsta uppköpspriset får inte överskrida den nivå som är relevant och som avses i artikel 2.1 i den här förordningen och ska fastställas genom genomförandeakter.

3.  Under särskilda och vederbörligen motiverade omständigheter får kommissionen anta genomförandeakter för att

a) begränsa anbudsförfaranden till en medlemsstat eller en region i en medlemsstat, eller,

b) fastställa uppköpspriset för offentlig intervention per medlemsstat eller region i en medlemsstat på grundval av de noterade genomsnittliga marknadspriserna, om inte annat följer av artikel 2.1.

4.  Det uppköpspris för vanligt vete, durumvete, korn, majs och paddyris som avses i punkterna 2 och 3 ska justeras genom pristillägg eller prisavdrag på grundval av produkternas huvudsakliga kvalitetskriterier.

Kommissionen ska anta genomförandeakter genom vilka sådana pristillägg eller prisavdrag fastställs.

5.  De genomförandeakter som avses i punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2.

6.  Kommissionen ska utan att tillämpa det förfarande som avses i artikel 15.2 anta de genomförandeakter som krävs för att

a) iaktta de begränsningar för intervention som anges i punkt 1 i den här artikeln, och

b) tillämpa det anbudsförfarande som avses i punkt 2 i den här artikeln för vanligt vete, smör och skummjölkspulver utöver de kvantitativa begränsningar som fastställs i punkt 1 i den här artikeln.

Artikel 4

Stöd för privat lagring

►C1  1.  För att fastställa storleken på det stöd för privat lagring för de produkter som förtecknas i artikel 17 i förordning (EU) nr 1308/2013 då stöd beviljas ◄ i enlighet med artikel 18.2 i den förordningen, ska antingen ett anbudsförfarande inledas för en begränsad period eller stödet fastställas i förväg. Stödet får fastställas per medlemsstat eller region i en medlemsstat.

2.  Kommissionen ska anta genomförandeakter genom vilka

a) det maximala stödbeloppet för privat lagring fastställs, om ett anbudsförfarande används,

b) det stödbelopp som grundas på lagringskostnader eller andra relevanta marknadsinslag fastställs, om stödet fastställs i förväg.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2.

▼M2

Artikel 5

Stöd till utdelning av frukt och grönsaker i skolan samt av skolmjölk, kompletterande utbildningsåtgärder samt därmed sammanhängande kostnader

1.  Unionsstödet för finansiering av de kompletterande utbildningsåtgärder som avses i artikel 23.1 b i förordning (EU) nr 1308/2013 ska inte överstiga 15 % av medlemsstaternas årliga definitiva tilldelning som avses i punkt 6 i den här artikeln.

2.  Unionsstödet för de därmed sammanhängande kostnader som avses i artikel 23.1 c i förordning (EU) nr 1308/2013 ska totalt inte överstiga 10 % av medlemsstaternas årliga definitiva tilldelning som avses i punkt 6 i den här artikeln.

Kommissionen ska anta genomförandeakter genom vilka den högsta nivån av unionsstöd per kategori av sådana kostnader fastställs i procent av medlemsstaternas årliga definitiva tilldelning eller i procent av kostnaderna för de berörda produkterna.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2 i denna förordning.

3.  Unionsstödet för andelen mjölk i de produkter som avses i artikel 23.5 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska inte överstiga 27 EUR per 100 kilo.

4.  Det stöd som avses i artikel 23.1 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska tilldelas varje medlemsstat i enlighet med denna punkt och med beaktande av de kriterier som fastställs i artikel 23a.2 första stycket i förordning (EU) nr 1308/2013.

Från och med den 1 augusti 2017 till och med den 31 juli 2023 ska den preliminära tilldelningen av det stöd som avses i artikel 23a.1 a respektive b andra stycket i förordning (EU) nr 1308/2013 för varje medlemsstat vara den som anges i bilaga I. Artikel 23a.2 första stycket c i förordning (EU) nr 1308/2013 ska inte gälla för Kroatien under denna period.

Från och med den 1 augusti 2023 ska kommissionen anta genomförandeakter genom vilka den preliminära tilldelningen till varje medlemsstat av det stöd som avses i artikel 23a.1 andra stycket a och b i förordning (EU) nr 1308/2013 fastställs på grundval av de kriterier som avses i första stycket i artikel 23a.2 i den förordningen. Varje medlemsstat ska emellertid erhålla minst 290 000 EUR i unionsstöd för utdelning av frukt och grönsaker i skolan samt minst 193 000 EUR i unionsstöd för utdelning av skolmjölk i enlighet med artikel 23.2 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Kommissionen ska därefter minst vart tredje år utvärdera huruvida den preliminära tilldelningen fortfarande överensstämmer med de kriterier som fastställs i artikel 23a.2 i förordning (EU) nr 1308/2013. Vid behov ska kommissionen anta genomförandeakter genom vilka en ny preliminär tilldelning fastställs.

De genomförandeakter som avses i denna punkt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2 i den här förordningen.

5.  Om en medlemsstat inte har lämnat in en ansökan om unionsstöd för ett visst år, i enlighet med artikel 23a.3 i förordning (EU) nr 1308/2013 eller endast har begärt en del av sin preliminära tilldelning som avses i punkt 4 i den här artikeln, ska kommissionen omfördela den preliminära tilldelningen eller den ej begärda delen av denna till de medlemsstater som har meddelat kommissionen att de vill använda mer än sin preliminära tilldelning.

Kommissionen ska genom genomförandeakter anta de åtgärder som krävs för en sådan omfördelning, vilken ska bygga på det kriterium som avses i artikel 23a.2 första stycket a i förordning (EU) nr 1308/2013 och begränsas alltefter hur mycket den berörda medlemsstaten har använt av den definitiva tilldelning av unionsstöd som avses i punkt 6 i den här artikeln för det läsår som avslutades före den årliga ansökan om unionsstöd.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2 i denna förordning.

6.  Efter medlemsstaternas ansökningar som inlämnats i enlighet med artikel 23a.3 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska kommissionen varje år anta genomförandeakter genom vilka den definitiva tilldelningen av stöd till frukt och grönsaker i skolan samt till skolmjölk till de deltagande medlemsstaterna fastställs inom de gränser som anges i artikel 23a.1 i förordning (EU) nr 1308/2013, med beaktande av de överföringar som avses i artikel 23a.4 i den förordningen.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2 i denna förordning.

▼B

Artikel 7

Produktionsavgift för sockersektorn

1.  Produktionsavgiften för socker-, isoglukos- och inulinsirapskvoter enligt artikel 128 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska vara 12,00 EUR per ton för kvotsocker och kvotinulinsirap. För isoglukos ska produktionsavgiften vara 50 % av avgiften för socker.

2.  Medlemsstaten ska ta ut hela produktionsavgiften enligt punkt 1 av de i medlemsstaten etablerade företagen på grundval av de kvoter som företagen innehaft under regleringsåret.

De företagen ska betala avgiften senast den sista februari regleringsåret i fråga.

3.  Företag i unionen som producerar socker och inulinsirap får begära att sockerbets- och sockerrörsodlare och leverantörer av cikoriarot ska betala upp till 50 % av produktionsavgiften.

Artikel 8

Produktionsbidrag för sockersektorn

Produktionsbidraget för produkter från sockersektorn enligt artikel 129 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska fastställas av kommissionen genom genomförandeakter som grundas på

a) kostnaderna för industrin om importerat socker från världsmarknaden skulle användas, och

▼M4

b) priset på överskottssocker på unionsmarknaden eller, om det inte finns något överskottssocker på den marknaden, referenströskeln för socker enligt artikel 1a c.

▼B

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2 i denna förordning.

Artikel 9

Minimipris för sockerbetor

1.  Minimipriset för kvotbetor enligt artikel 135 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska vara 26,29 EUR per ton fram till utgången av regleringsåret för socker 2016/2017 den 30 september 2017.

2.  Det minimipris som avses i punkt 1 ska tillämpas på sockerbetor av den standardkvalitet som fastställs i del B i bilaga III i till förordning (EU) nr 1308/2013.

3.  Sockerföretag som köper kvotbetor som är lämpade för bearbetning till socker och ämnade för bearbetning till kvotsocker ska vara skyldiga att betala minst minimipriset, justerat genom tillägg eller avdrag för att möjliggöra avvikelser från standardkvaliteten. Sådana tillägg eller avdrag ska fastställas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2.

4.  För de kvantiteter sockerbetor som motsvarar de kvantiteter industrisocker eller överskottssocker som omfattas av den överskottsavgift som föreskrivs i artikel 11, ska sockerföretaget justera inköpspriset så att det blir minst lika med minimipriset för kvotbetor.

Artikel 10

Justering av de nationella sockerkvoterna

Rådet får, i enlighet med artikel 43.3 i fördraget, på förslag av kommissionen, justera kvoterna i bilaga XII till förordning (EU) nr 1308/2013, till följd av beslut som medlemsstaterna fattat i enlighet med artikel 138 i den förordningen.

Artikel 11

Överskottsavgift inom sockersektorn

1.  En överskottsavgift, inbegripet enligt artikel 142 i förordning (EU) nr 1308/2013, ska fastställas till en så hög nivå att de kvantiteter som avses i den artikeln inte ackumuleras. Den avgiften ska fastställas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2 i denna förordning.

2.  Medlemsstaten ska ta ut den överskottsavgift som avses i punkt 1 av de i medlemsstaten etablerade företagen på grundval av företagens konstaterade produktionskvantiteter enligt den punkten under regleringsåret.

Artikel 12

Tillfällig marknadsstyrningsmekanism inom sockersektorn

För att sörja för tillräckliga och välavvägda leveranser av socker till unionsmarknaden fram till utgången av regleringsåret för socker 2016/2017 den 30 september 2017 får kommissionen, trots vad som sägs i artikel 142 i förordning (EU) nr 1308/2013, genom genomförandeakter tillfälligt tillämpa en överskottsavgift på utomkvotsproduktion enligt artikel 139.1 e i den förordningen.

Kommissionen ska fastställa beloppet för en sådan avgift genom genomförandeakter.

De genomförandeakter som avses i den här artikeln ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2 i den här förordningen.

Artikel 13

Fastställande av exportbidrag

1.  Kommissionen får, enligt de villkor som anges i artikel 196 i förordning (EU) nr 1308/2013 och enligt artikel 198 i den förordningen, anta genomförandeakter där exportbidrag fastställs

a) med jämna mellanrum, för produkter från förteckningen i artikel 196.1 i förordning (EU) nr 1308/2013,

b) genom anbudsförfaranden för spannmål, ris, socker, mjölk och mjölkprodukter.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2 i den här förordningen.

2.  En eller flera av följande ska beaktas när exportbidrag fastställs för en viss produkt:

a) Den rådande situationen och förväntade utvecklingen vad avser

i) priserna och tillgången till produkten på unionsmarknaden,

ii) priserna för produkten på världsmarknaden.

b) Målen för den samlade marknadsordningen, som är att säkerställa balans och en naturlig utveckling av priserna och handeln på den marknaden.

c) Nödvändigheten av att undvika störningar som kan förorsaka en långvarig obalans mellan utbud och efterfrågan på unionsmarknaden.

d) Ekonomiska aspekter avseende den föreslagna exporten.

e) Begränsningar som följer av internationella avtal som ingåtts i enlighet med fördraget.

f) Behovet av att skapa jämvikt mellan användningen av unionens basprodukter vid framställningen av bearbetade varor som exporteras till tredjeländer och användningen av produkter från dessa länder som importeras inom systemet för förädling.

g) De mest fördelaktiga saluförings- och transportkostnaderna från unionsmarknader till unionshamnar eller andra utförselorter samt transportkostnaderna till bestämmelseländerna.

h) Efterfrågan på unionsmarknaden.

i) När det gäller sektorerna för griskött, ägg och fjäderfäkött, skillnaden mellan priserna i unionen och priserna på världsmarknaden för den kvantitet foderspannmål som krävs för produktion i unionen av produkter inom dessa sektorer.

3.  När så krävs för att säkerställa att åtgärder vidtas snabbt vid snabba förändringar på marknaden får kommissionen justera bidragsbeloppet genom genomförandeakter, antingen på en medlemsstats begäran eller på eget initiativ. Dessa genomförandeakter ska antas utan tillämpning av det förfarande som avses i artikel 15.2.

Artikel 14

Specifika åtgärder för exportbidrag för spannmål och ris

1.  Kommissionen får anta genomförandeakter genom vilka ett anpassat belopp fastställs för de exportbidrag som fastställts för sektorerna för spannmål och ris. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2.

När så krävs för att säkerställa att åtgärder vidtas snabbt vid snabba förändringar på marknaden får kommissionen anta genomförandeakter utan att tillämpa det förfarande som avses i artikel 15.2 genom vilka de anpassade beloppen ändras.

Kommissionen får tillämpa denna punkt på produkter från sektorerna för spannmål och ris som exporteras i form av bearbetade varor i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1216/2009 ( 1 ).

2.  Under regleringsårets första tre månader ska det bidrag som tillämpas på export av malt som fanns i lager vid det föregående regleringsårets slut eller som framställts av korn som vid den tidpunkten fanns i lager vara det som skulle ha gällt för exportlicensen i fråga för export under det föregående regleringsårets sista månad.

►C1  3.  Bidraget för produkterna i del I leden a och b i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013, som fastställts i enlighet med artikel 199.2 i den förordningen, ◄ får justeras av kommissionen genom genomförandeakter, i enlighet med eventuella ändringar av interventionspriset.

Första stycket kan tillämpas, helt eller delvis, på produkter som anges i del I leden c och d i bilaga I till förordning (EU) nr 1308/2013 samt på produkter som förtecknas i del I till den bilagan och som exporteras i form av bearbetade varor i enlighet med förordning (EG) nr 1216/2009. I sådana fall ska kommissionen genom genomförandeakter korrigera den justering som avses i första stycket i denna punkt genom att tillämpa en koefficient som uttrycker förhållandet mellan kvantiteten basprodukt och den kvantitet basprodukt som den bearbetade exporterade produkten innehåller eller som har använts i de exporterade varorna.

De genomförandeakter som avses i denna punkt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 15.2 i den här förordningen.

Artikel 15

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket som inrättats genom artikel 229 i förordning (EU) nr 1308/2013. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 16

Jämförelsetabell

Hänvisningar till relevanta bestämmelser i förordning (EG) nr 1234/2007 efter det att den upphävts genom förordning (EU) nr 1308/2013 ska betraktas som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilagan till den här förordningen.

Artikel 17

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Artiklarna 7–12 ska tillämpas fram till utgången av regleringsåret 2016/17 för socker den 30 september 2017.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
►M2  BILAGA II ◄

▼C1JÄMFÖRELSETABELL

som avses i artikel 16

Förordning (EG) nr 1234/2007

Denna förordning

Artikel 18.1 och 18.3

Artikel 2

Artikel 18.2 a

Artikel 3.1 a

Artikel 13.1 c

Artikel 3.1 b

Artikel 13.1 d

Artikel 3.1 c

Artikel 18.2 första stycket

Artikel 3.2

Artikel 18.2 andra stycket

Artikel 3.3

Artikel 18.4

Artikel 3.4

Artikel 43 aa

Artikel 3.6

Artikel 31.2

Artikel 4

Artikel 103ga.4

Artikel 5.1

Artikel 103ga.5

Artikel 5.2

Artikel 102.4

Artikel 6.1

Artikel 102.3

Artikel 6.2 och 6.3

Artikel 51.2

Artikel 7.1

Artikel 51.3

Artikel 7.2

Artikel 51.4

Artikel 7.3

Artikel 97

Artikel 8

Artikel 49

Artikel 9

Artikel 64.2

Artikel 11.1

Artikel 64.3

Artikel 11.2

Artikel 164.2

Artikel 13.1 och 13.3

Artikel 164.3

Artikel 13.2

Artikel 164.4

Artikel 14.1

Artikel 165

Artikel 14.2

Artikel 166

Artikel 14.3

▼M2
BILAGA I

Preliminär tilldelning

för perioden 1 augusti 2017–31 juli 2023

(som avses i artikel 5.4 andra stycket)Medlemsstat

Preliminär tilldelning för frukt och grönsaker i skolan

Preliminär tilldelning för skolmjölk

Belgien

3 367 930

1 650 729

Bulgarien

2 093 779

1 020 451

Tjeckien

3 123 230

1 600 707

Danmark

1 807 661

1 460 645

Tyskland

19 696 932

9 404 154

Estland

439 163

700 309

Irland

1 757 779

900 398

Grekland

3 218 885

1 550 685

Spanien

12 932 647

6 302 784

Frankrike

22 488 086

12 625 577

Kroatien

1 360 232

800 354

Italien

16 711 302

8 003 535

Cypern

290 000

500 221

Lettland

633 672

700 309

Litauen

900 888

1 032 456

Luxemburg

290 000

193 000

Ungern

3 029 587

1 756 776

Malta

290 000

193 000

Nederländerna

5 431 641

2 401 061

Österrike

2 238 064

1 100 486

Polen

11 639 985

10 204 507

Portugal

3 283 397

2 220 981

Rumänien

6 866 848

10 399 594

Slovenien

554 020

320 141

Slovakien

1 708 720

900 398

Finland

1 599 047

3 824 689

Sverige

2 854 972

8 427 723

Förenade kungariket

19 391 534

9 804 331

Summa

150 000 000

100 000 000( 1 ) Rådets förordning (EG) nr 1216/2009 av den 30 november 2009 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (EUT L 328, 15.12.2009, s. 10).