02013R0812 — SV — 26.04.2018 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 812/2013

av den 18 februari 2013

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av varmvattenberedare, ackumulatortankar och paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 239 6.9.2013, s. 83)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 518/2014 av den 5 mars 2014

  L 147

1

17.5.2014

►M2

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/254 av den 30 november 2016

  L 38

1

15.2.2017

 M3

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/543 av den 23 januari 2018

  L 90

63

6.4.2018
▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 812/2013

av den 18 februari 2013

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av varmvattenberedare, ackumulatortankar och paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  I denna förordning fastställs kraven för energimärkning och tillhandahållande av kompletterande produktinformation för varmvattenberedare med en nominell avgiven värmeeffekt av ≤ 70 kW, ackumulatortankar med en volym på ≤ 500 liter och paket av varmvattenberedare på ≤ 70 kW med solvärmeutrustning.

2.  Denna förordning ska inte tillämpas på följande:

a) Varmvattenberedare som särskilt konstruerats för att drivas med gasformiga eller flytande bränslen som huvudsakligen framställts av biomassa.

b) Varmvattenberedare för fasta bränslen.

c) Varmvattenberedare som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU ( 1 ).

d) Pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning enligt definition i artikel 2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 811/2013 ( 2 ).

e) Varmvattenberedare som inte åtminstone uppfyller belastningsprofilen med minsta referensenergivärde, enligt tabell 3 i bilaga VII.

f) Varmvattenberedare avsedda uteslutande för varma drycker och/eller livsmedel.

Artikel 2

Definitioner

Förutom de definitioner som anges i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU gäller följande definitioner i denna förordning:

(1)

varmvattenberedare :

en apparat som

a) är ansluten till en extern källa för tappvarmvatten,

b) genererar och överför värme för att tillhandahålla tappvarmvatten med given temperatur, mängd och flödeshastighet under givna intervall, och

c) är utrustad med en eller flera värmegeneratorer

(2)

värmegenerator :

den del av en varmvattenberedare som genererar värme medelst en eller flera av följande processer:

a) Förbränning av fossila bränslen och/eller biomassa.

b) Utnyttjande av Jouleeffekten i elektriska motståndselement.

c) Uppfångande av omgivningsvärme från luft-, vatten- eller markkällor och/eller spillvärme.

(3)

nominell avgiven värmeeffekt : varmvattenberedarens deklarerade värmeproduktion vid vattenuppvärmning vid standardförhållanden, uttryckt i kW.

(4)

volym (V) : en ackumulatortanks märkvolym, uttryckt i liter.

(5)

standardförhållanden : varmvattenberedares driftförhållanden för fastställande av den nominella avgivna värmeeffekten, energieffektiviteten vid uppvärmning av vatten och ljudeffektnivå samt ackumulatortankars driftförhållanden för fastställande av varmhållningsförluster.

(6)

biomassa : den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och rester av biologiskt ursprung från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri, inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.

(7)

biobränsle : ett gasformigt eller flytande bränsle framställt av biomassa.

(8)

fossilt bränsle : ett gasformigt eller flytande bränsle av fossilt ursprung.

(9)

ackumulatortank : ett kärl för lagring av varmvatten för vatten- och/eller rumsuppvärmningsändamål, inbegripet eventuella tillsatser, men som inte är utrustat med värmegeneratorer med eventuellt undantag för en eller flera reservvärmare instuckna i tanken.

(10)

reservvärmare instucken i tanken : värmare som utnyttjar Jouleeffekten i elektriska motståndselement och ingår i ackumulatortankar och producerar värme endast om den externa värmekällan avbryts (även i samband med underhåll) eller är ur funktion, eller som ingår i en solvärmd varmvattenberedare och producerar värme om solvärmekällan inte är tillräcklig för att tillgodose komfortbehoven.

(11)

solvärmeutrustning : ett uteslutande solvärmt system, en solfångare, en solvärmd ackumulatortank eller en pump i solfångarslingan, som släpps ut på marknaden separat.

(12)

uteslutande solvärmt system : en anordning som är utrustad med en eller flera solfångare och solvärmda ackumulatortankar och eventuellt pumpar i solfångarslingorna och andra delar som släpps ut på marknaden som en enhet och är inte utrustade med värmegeneratorer med eventuellt undantag för en eller flera reservvärmare instuckna i tanken.

(13)

paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning : ett paket som erbjuds till slutanvändare och som innehåller en eller flera varmvattenberedare och en eller flera solvärmeutrustningar.

(14)

energieffektiviteten vid uppvärmning av vatten (ηwh) : förhållandet mellan nyttiggjord energi som tillhandahålls av en varmvattenberedare eller ett paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning, och den energi som krävs för produktionen av denna energi, uttryckt i %.

(15)

ljudeffektnivå (LWA) : den A-viktade ljudeffektnivån, inomhus och/eller utomhus, uttryckt i dB.

(16)

varmhållningsförlust (S) : den värmeeffekt som strålar ut från en ackumulatortank vid en given vatten- och rumstemperatur, uttryckt i W.

(17)

varmvattenberedare med värmepump : varmvattenberedare som använder omgivningsvärme från luft-, vatten- eller markkällor och/eller spillvärme för värmeproduktion.

För bilagorna II–IX anges ytterligare definitioner i bilaga I.

Artikel 3

Leverantörernas ansvar och tidtabell

1.  Från och med den 26 september 2015 ska leverantörer som släpper ut varmvattenberedare på marknaden och/eller tar dem i bruk, inbegripet sådana som ingår i paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning, säkerställa att

a) en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 1.1 i bilaga III tillhandahålls för varje varmvattenberedare som överensstämmer med de energieffektivitetsklasser för vattenuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II, varigenom för varmvattenberedare med värmepump, den tryckta etiketten åtminstone tillhandahålls på värmegeneratorns förpackning, och för varmvattenberedare avsedda för användning i paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning, en andra etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 3 i bilaga III tillhandahålls för varje varmvattenberedare,

b) ett produktinformationsblad enligt punkt 1 i bilaga IV tillhandahålls för varje varmvattenberedare, varigenom för varmvattenberedare med värmepump, informationsblad tillhandahålls åtminstone för värmegeneratorn, för varmvattenberedare avsedda för användning i paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning, ytterligare ett informationsblad enligt punkt 4 i bilaga IV tillhandahålls,

c) den tekniska dokumentation som anges i punkt 1 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen,

d) all reklam som rör en särskild varmvattenberedarmodell och innehåller energirelaterad information eller prisinformation omfattar en hänvisning till energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen,

e) allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss varmvattenberedarmodell och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen,

▼M1

f) en elektronisk etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 1.1 i bilaga III tillhandahålls återförsäljare för varje modell av varmvattenberedare som motsvarar de energieffektivitetsklasser för vattenuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II,

g) ett elektroniskt informationsblad om produkten i enlighet med punkt 1 i bilaga IV tillhandahålls återförsäljare för varje modell av varmvattenberedare, och i fråga om varmvattenberedare med värmepump ska det elektroniska informationsbladet tillhandahållas återförsäljare åtminstone för värmegeneratorn.

▼B

Från och med den 26 september 2017 ska en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 1.2 i bilaga III tillhandahållas för varmvattenberedare som överensstämmer med energieffektivitetsklasserna för vattenuppvärmning enligt punkt 1 i bilaga II, varigenom för varmvattenberedare med värmepump, den tryckta etiketten åtminstone ska tillhandahållas på värmegeneratorns förpackning.

▼M1

Från och med den 26 september 2017 ska en elektronisk etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 1.2 i bilaga III tillhandahållas återförsäljare för varje modell av varmvattenberedare som motsvarar de energieffektivitetsklasser vid vattenuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II.

▼B

2.  Från och med den 26 september 2015 ska leverantörer som släpper ut ackumulatortankar på marknaden och/eller tar dem i bruk säkerställa att

a) en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 2.1 i bilaga III tillhandahålls för varje ackumulatortank som överensstämmer med de energieffektivitetsklasser som anges i punkt 2 i bilaga II,

b) ett produktinformationsblad enligt punkt 2 i bilaga IV tillhandahålls,

c) den tekniska dokumentation som anges i punkt 2 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen,

d) all reklam som rör en viss ackumulatortankmodell och innehåller energirelaterad information eller prisinformation även innehåller en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass,

e) allt tekniskt reklammaterial som rör en viss ackumulatortankmodell och beskriver dess specifika tekniska parametrar även innehåller en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass,

▼M1

f) en elektronisk etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 2.1 i bilaga III tillhandahålls återförsäljare för varje ackumulatortankmodell som motsvarar de energieffektivitetsklasser för vattenuppvärmning som anges i punkt 2 i bilaga II,

g) ett elektroniskt produktblad, i enlighet med punkt 2 i bilaga IV, tillhandahålls återförsäljare för varje ackumulatortankmodell.

▼B

Från och med den 26 september 2017 ska en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 2.2 i bilaga III tillhandahållas för ackumulatortankar som överensstämmer med energieffektivitetsklasserna enligt punkt 2 i bilaga II.

▼M1

Från och med den 26 september 2017 ska en elektronisk etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 2.2 i bilaga III tillhandahållas återförsäljare för varje ackumulatortankmodell, i enlighet med de energieffektivitetsklasser som anges i punkt 2 i bilaga II.

▼B

3.  Från och med den 26 september 2015 ska leverantörer som släpper ut solvärmeutrustning på marknaden och/eller tar dem i bruk säkerställa att

a) ett produktinformationsblad enligt punkt 3 i bilaga IV tillhandahålls,

b) den tekniska dokumentation som anges i punkt 3 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen,

▼M1

c) ett elektroniskt produktblad, i enlighet med punkt 3 i bilaga IV, tillhandahålls återförsäljare för varje modell av solvärmeutrustning.

▼B

4.  Från och med den 26 september 2015 ska leverantörer som släpper ut paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning på marknaden och/eller tar dem i drift säkerställa att

a) en tryckt etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 3 i bilaga III tillhandahålls för varje paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning som överensstämmer med de energieffektivitetsklasser för vattenuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II,

b) ett produktinformationsblad enligt punkt 4 i bilaga IV tillhandahålls för varje paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning,

c) den tekniska dokumentationen enligt punkt 4 i bilaga V tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen,

d) all reklam för en specifik paketmodell av varmvattenberedare och solvärmeutrustning som innehåller energi- eller prisrelaterade uppgifter även omfattar en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass för vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden,

e) eventuellt tekniskt reklammaterial för en specifik paketmodell av varmvattenberedare och solvärmeutrustning som innehåller modellens specifika tekniska parametrar även omfattar en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass för vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden,

▼M1

f) en elektronisk etikett som överensstämmer med det format och informationsinnehåll som anges i punkt 3 i bilaga III tillhandahålls återförsäljare för varje paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning, i enlighet med de energieffektivitetsklasser för vattenuppvärmning som anges i punkt 1 i bilaga II,

g) ett elektroniskt produktblad i enlighet med punkt 4 i bilaga IV, tillhandahålls återförsäljare för varje modell som består av ett paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning.

▼B

Artikel 4

Återförsäljarnas ansvar

1.  Återförsäljare av varmvattenberedare ska säkerställa att

a) alla varmvattenberedare på försäljningsstället är försedda med märkning som tillhandahålls av leverantören enligt artikel 3.1, i enlighet med vad som anges i punkt 1 i bilaga III, på apparatens utsidas framsida, så att märkningen är klart synlig,

▼M1

b) varmvattenberedare som erbjuds till försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp, och där slutanvändaren inte kan se varmvattenberedaren i utställt skick, saluförs med den information som tillhandahålls av leverantören i enlighet med punkt 1 i bilaga VI, utom i de fall där erbjudandet görs via internet, då bestämmelserna i bilaga X ska tillämpas,

▼B

c) all reklam som rör en särskild varmvattenberedarmodell och innehåller energirelaterad information eller prisinformation omfattar en hänvisning till energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen,

d) allt tekniskt reklammaterial som gäller en viss varmvattenberedarmodell och beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen.

2.  Återförsäljare av ackumulatortankar ska säkerställa att

a) alla ackumulatortankar på försäljningsstället är försedda med märkning som tillhandahålls av leverantören enligt artikel 3.2, i enlighet med vad som anges i punkt 2 i bilaga III, på apparatens utsidas framsida, så att märkningen är klart synlig,

▼M1

b) ackumulatortankar som erbjuds till försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp, där slutanvändaren inte kan förväntas se ackumulatortanken i utställt skick, saluförs med den information som tillhandahålls av leverantören i enlighet med punkt 2 i bilaga VI, utom i de fall där erbjudandet görs via internet, då bestämmelserna i bilaga X ska tillämpas,

▼B

c) all reklam som rör en viss ackumulatortankmodell och innehåller energirelaterad information eller prisinformation även innehåller en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass,

d) allt tekniskt reklammaterial som rör en viss ackumulatortankmodell och beskriver dess specifika tekniska parametrar även innehåller en hänvisning till modellens energieffektivitetsklass.

3.  Återförsäljare av paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning ska utgående från märkningen och de informationsblad som tillhandahålls av leverantören i enlighet med artikel 3.1, 3.3 och 3.4 se till att

a) alla erbjudanden om ett visst paket omfattar uppgifter om energieffektiviteten vid vattenuppvärmning och energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning för paketet under genomsnittliga, kallare eller varmare klimatförhållanden, beroende på vad som är tillämpligt, genom att tillsammans med paketet visa den märkning som anges i punkt 3 i bilaga III och tillhandahålla det informationsblad som anges i punkt 4 i bilaga IV, vederbörligen ifyllt i enlighet med paketets egenskaper,

▼M1

b) paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning som erbjuds till försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp, och där slutanvändaren inte kan förväntas se paketet med varmvattenberedare och solvärmeutrustning i utställt skick, saluförs med de uppgifter som tillhandahålls i enlighet med punkt 3 i bilaga VI, utom i de fall där erbjudandet görs via internet, då bestämmelserna i bilaga X ska tillämpas,

▼B

c) all reklam som rör en specifik paketmodell för varmvattenberedare och solvärmeutrustning, och som innehåller energirelaterad information eller prisinformation innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen,

d) allt tekniskt reklammaterial som gäller en specifik paketmodell för varmvattenberedare och solvärmeutrustning och som beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller en hänvisning till energieffektivitetsklassen för vattenuppvärmning vid genomsnittliga klimatförhållanden för den berörda modellen

Artikel 5

Mätnings- och beräkningsmetoder

Den information som ska lämnas enligt artiklarna 3 och 4 ska tas fram genom tillförlitliga, exakta och reproducerbara mät- och beräkningsförfaranden, som tar hänsyn till erkända mät- och beräkningsmetoder på aktuell teknisk nivå enligt bilagorna VII och VIII.

Artikel 6

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

Medlemsstaterna ska tillämpa det förfarande som anges i bilaga IX när de bedömer överensstämmelsen vad gäller deklarerad energieffektivitetsklass för vattenuppvärmning, energieffektivitet vid vattenuppvärmning, årlig energiförbrukning och ljudeffektnivå för varmvattenberedare och deklarerad energieffektivitetsklass och varmhållningsförlust för ackumulatortankar.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen senast fem år efter dess ikraftträdande. Vid översynen ska det särskilt undersökas huruvida några betydande förändringar har ägt rum i fråga om de olika apparattypernas marknadsandelar, och huruvida förpackningsinformationsbladet och förpackningsmärkningen enligt punkt 3 i bilaga III och punkt 4 i bilaga IV är adekvat.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Definitioner som gäller för bilagorna II till IX

I bilagorna II–IX gäller följande definitioner:

(1)

konventionell varmvattenberedare : varmvattenberedare som producerar värme genom förbränning av fossila bränslen och/eller biobränslen och/eller Jouleeffekten i elektriska motståndselement.

(2)

solvärmd varmvattenberedare : varmvattenberedare utrustad med en eller flera solfångare, solvärmda ackumulatortankar, värmegeneratorer och eventuellt pumpar i solfångarslingan och andra delar; solvärmda varmvattenberedare släpps ut på marknaden som en enhet.

(3)

belastningsprofil : en given sekvens av vattenuttag, enligt tabell 3 i bilaga VII; varje varmvattenberedare överensstämmer med minst en belastningsprofil.

(4)

vattenuttag : en given kombination av nyttiggjort vattenflöde, nyttiggjord vattentemperatur, nyttiggjort energiinnehåll och topptemperatur enligt tabell 3 i bilaga VII.

(5)

nyttiggjort vattenflöde (f) : minsta vattenflöde i liter per minut för vilket varmvatten bidrar till referensenergivärdet enligt tabell 3 i bilaga VII.

(6)

nyttiggjord vattentemperatur (Tm) : vattentemperaturen i grader Celsius vid vilken varmvatten börjar bidra till referensenergivärdet enligt tabell 3 i bilaga VII.

(7)

nyttiggjort energiinnehåll (Q tap ) : varmvattnets energiinnehåll uttryckt i kWh vid en temperatur som ligger på, eller över, den nyttiggjorda vattentemperaturen, och vid ett vattenflöde motsvarande, eller över, det nyttiggjorda vattenflödet enligt tabell 3 i bilaga VII.

(8)

varmvattnets energiinnehåll : produkten av vattnets specifika värmekapacitet, den genomsnittliga temperaturskillnaden mellan varmvattenutflödet och kallvatteninflödet och den sammanlagda massan av levererat varmvatten.

(9)

topptemperatur (Tp) : vattnets minimitemperatur uttryckt i grader Celsius vid vattenuttag, enligt tabell 3 i bilaga VII.

(10)

referensenergivärde (Q ref ) : summan av vattenuttagens nyttiggjorda energiinnehåll uttryckt i kWh vid en specifik belastningsprofil enligt tabell 3 i bilaga VII.

(11)

maximal belastningsprofil : den belastningsprofil med högst referensenergivärde som en varmvattenberedare kan tillhandahålla om den uppfyller temperatur- och vattenflödesvillkoren för den belastningsprofilen

(12)

deklarerad belastningsprofil : belastningsprofilen tillämpad vid fastställandet av energieffektivitet vid vattenuppvärmning.

(13)

konversionsfaktor (CC) : en faktor som återspeglar den uppskattade genomsnittliga produktionseffektiviteten i EU på 40 % som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU ( 3 ); konversionsfaktorns värde är CC = 2,5.

(14)

daglig elförbrukning (Qelec) : elförbrukningen under 24 på varandra följande timmar med deklarerad belastningsprofil och under givna klimatförhållanden, uttryckt i kWh slutenergi.

(15)

daglig bränsleförbrukning (Qfuel) : bränsleförbrukning under 24 timmar i följd med deklarerad lastprofil och under givna klimatförhållanden, uttryckt i kWh kalometriskt (övre) värmevärde, och för de syften som avses i punkt 4 i bilaga VIII uttryckt i GJ kalometriskt (övre) värmevärde.

(16)

kalometriskt (övre) värmevärde : den sammanlagda värmemängd som frigörs från en mängdenhet bränsle vid fullständig förbränning med syre och om förbränningsprodukterna återgår till omgivningstemperatur; denna mängd omfattar kondensationsvärmen för den vattenånga som eventuellt ingår i bränslet och den vattenånga som bildas vid förbränning av det väte som eventuellt ingår i bränslet.

(17)

smart styrning och reglering : en apparat som automatiskt anpassar vattenuppvärmningsprocessen till individuella användarvillkor i syfte att minska energiförbrukningen.

(18)

överensstämmelse med smart styrning och reglering : bedömningen av huruvida en varmvattenberedare utrustad med smart styrning och reglering uppfyller kriterierna i punkt 5 i bilaga VIII.

(19)

Faktor för smart styrning och reglering : energieffektivitetsvinster vid vattenuppvärmningen till följd av smart styrning och reglering under de villkor som anges i punkt 3 i bilaga VII.

(20)

vecko-elförbrukning med smartkontroll (Qelec,week,smart) : en varmvattenberedares elförbrukning under en vecka med aktiverad smart styrning och reglering, uttryckt i kWh slutenergi.

(21)

vecko-bränsleförbrukning med smartkontroll (Qelec,week,smart) : en varmvattenberedares bränsleförbrukning under en vecka med aktiverad smart styrning och reglering, uttryckt i kWh kalometriskt (övre) värmevärde.

(22)

vecko-elförbrukning utan smartkontrol (Qelec,week) : en varmvattenberedares elförbrukning under en vecka med deaktiverad smart styrning och reglering, uttryckt i kWh slutenergi.

(23)

vecko-bränsleförbrukning utan smartkontroll (Qelec,week) : en varmvattenberedares bränsleförbrukning under en vecka med deaktiverad smart styrning och reglering, uttryckt i kWh kalometriskt (övre) värmevärde.

(24)

årlig elförbrukning (AEC) : en varmvattenberedares årliga elförbrukning med deklarerad belastningsprofil och under givna klimatförhållanden, uttryckt i kWh slutenergi.

(25)

årlig bränsleförbrukning (AFC) : en varmvattenberedares årliga förbrukning av fossila bränslen och/eller biobränslen med deklarerad belastningsprofil och under givna klimatförhållanden, uttryckt i kWh kalometriskt (övre) värmevärde.

(26)

omgivningskorrigeringsfaktor (Qcor) : faktor som tar hänsyn till att varmvattenberedaren inte har en isotermisk placering, uttryckt i kWh.

(27)

varmhållningsförlust (Pstby) : värmeförlusten hos en varmvattenberedare med värmepump i påläge utan uttag av värme, uttryckt i kW.

(28)

genomsnittliga klimatförhållanden, kallare klimatförhållanden och varmare klimatförhållanden : de temperaturer och globala solstrålningsvillkor som är kännetecknande för städerna Strasbourg, Helsingfors respektive Aten.

(29)

årlig energiförbrukning (Qtota) : en solvärmd varmvattenberedares årliga energiförbrukning uttryckt i kWh primärenergi och/eller kWh kalometriskt (övre) värmevärde.

(30)

årligt värmebidrag från andra källor än solen (Qnonsol) : det årliga elbidraget (uttryckt i kWh primärenergi och/eller bränsle (uttryckt i kWh kalometriskt (övre) värmevärde) till den nyttiggjorda värmeeffekten hos en solvärmd varmvattenberedare eller ett paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning, med beaktande av den årliga värmemängd som tas upp av solfångarna och värmeförlusterna i den solvärmda ackumulatortanken.

(31)

solfångare : en apparat avsedd att absorbera solstrålning och överföra den värmeenergi som därigenom uppstår till en vätska som passerar genom apparaten; sådana apparater kännetecknas av solfångares öppningsarea, verkningsgrad vid nollförlust, första gradens koefficient, andra gradens koefficient och infallsvinkelsreglage.

(32)

global solstrålning : den sammanlagda inkommande solenergin, både direkt och indirekt, på ett solfångarplan med en lutning på 45 grader och sydlig orientering vid markytan, uttryckt i W/m2.

(33)

solfångares öppningsarea (Asol) : den maximala projicerade area genom vilken okoncentrerad solstrålning når solfångaren, uttryckt i m2.

(34)

verkningsgrad vid nollförlust (η0) : solfångarens effektivitet när dess vätskemedeltemperatur är samma som omgivningstemperaturen.

(35)

första gradens koefficient (a1) : en solfångares värmeförlustkoefficient uttryckt i W/(m2 K).

(36)

andra gradens koefficient (a2) : koefficienten för den första gradens koefficients temperaturberoende, uttryckt i W/(m2 K2).

(37)

infallsvinkelsreglage : förhållandet mellan en solfångares nyttiggjorda avgivna värme vid en given infallsvinkel och dess nyttiggjorda avgivna värme vid en infallsvinkel på 0 grader.

(38)

infallsvinkel : vinkeln mellan solriktningen och ett lodrätt plan från solfångarens öppningsarea.

(39)

solvärmd ackumulatortank : en ackumulatortank som lagrar värmeenergi från en eller flera solfångare.

(40)

värmegeneratorns energieffektivitet vid vattenuppvärmning (ηwh,nonsol) : energieffektiviteten vid vattenuppvärmning för värmegeneratorer som ingår i solvärmda varmvattenberedare, uttryckt i %, uppmätt under genomsnittliga klimatförhållanden och utan solvärmeintag.

(41)

förbrukning av tillsatsel (Qaux) : i figur 1 i bilaga IV kallad tillsatsel, en solvärmd varmvattenberedares eller ett uteslutande solvärmt systems årliga elförbrukning till följd av pumpens elförbrukning och elförbrukningen i standby-läge, uttryckt i kWh slutenergi.

(42)

pumpens elförbrukning (solpump) : solfångarslingepumpens märkelförbrukning i en solvärmd varmvattenberedare eller ett uteslutande solvärmt system, uttryckt i kWh.

(43)

elförbrukningen i standby-läge (solstandby) : en solvärmd varmvattenberedares eller ett rent solvärmt systems märkelförbrukning när pumpen och värmegeneratorn är deaktiverade, uttryckt i W.

(44)

modellbeteckning : den i regel alfanumeriska kod som särskiljer en viss modell av varmvattenberedare, ackumulatortank, solvärmeutrustning eller paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning från andra modeller av samma varumärke, leverantörsnamn eller återförsäljarnamn.
BILAGA II

Energieffektivitetsklasser

1.   ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER VID VATTENUPPVÄRMNING FÖR VARMVATTENBEREDARE

Energieffektivitetsklassen vid vattenuppvärmning för varmvattenberedare ska fastställas på grundval av varmvattenberedarens energieffektivitet vid vattenuppvärmning enligt tabell 1.

En varmvattenberedares energieffektivitet vid vattenuppvärmning ska beräknas i enlighet med punkt 3 i bilaga VIII, för solvärmda varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump under genomsnittliga klimatförhållanden.Tabell 1

Energieffektivitetsklasser vid vattenuppvärmning för varmvattenberedare, indelade efter deklarerad belastningsprofil, ηwh i %

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 69

ηwh ≥ 90

ηwh ≥ 163

ηwh ≥ 188

ηwh ≥ 200

ηwh ≥ 213

A++

53 ≤ ηwh < 62

53 ≤ ηwh < 62

61 ≤ ηwh < 69

72 ≤ ηwh < 90

130 ≤ ηwh < 163

150 ≤ ηwh < 188

160 ≤ ηwh < 200

170 ≤ ηwh < 213

A+

44 ≤ ηwh < 53

44 ≤ ηwh < 53

53 ≤ ηwh < 61

55 ≤ ηwh < 72

100 ≤ ηwh < 130

115 ≤ ηwh < 150

123 ≤ ηwh < 160

131 ≤ ηwh < 170

A

35 ≤ ηwh < 44

35 ≤ ηwh < 44

38 ≤ ηwh < 53

38 ≤ ηwh < 55

65 ≤ ηwh < 100

75 ≤ ηwh < 115

80 ≤ ηwh < 123

85 ≤ ηwh < 131

B

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

35 ≤ ηwh < 38

35 ≤ ηwh < 38

39 ≤ ηwh < 65

50 ≤ ηwh < 75

55 ≤ ηwh < 80

60 ≤ ηwh < 85

C

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

36 ≤ ηwh < 39

37 ≤ ηwh < 50

38 ≤ ηwh < 55

40 ≤ ηwh < 60

D

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

33 ≤ ηwh < 36

34 ≤ ηwh < 37

35 ≤ ηwh < 38

36 ≤ ηwh < 40

E

22 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

30 ≤ ηwh < 33

30 ≤ ηwh < 34

30 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 36

F

19 ≤ ηwh < 22

20 ≤ ηwh < 23

23 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

28 ≤ ηwh < 32

G

ηwh < 19

ηwh < 20

ηwh < 23

ηwh < 23

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 28

2.   ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER FÖR ACKUMULATORTANKAR

Energieffektivitetsklassen för ackumulatortankar ska fastställas på grundval av dess varmhållningsförlust enligt tabell 2.Tabell 2

Energieffektivitetsklasser för ackumulatortankar

Energieffektivitetsklass

Varmhållningsförlust S i watt, med volym V i liter

A+

image

A

image

B

image

C

image

D

image

E

image

F

image

G

image
BILAGA III

Produktetiketter

1.   VARMVATTENBEREDARE

1.1    Produktetikett 1

1.1.1    Konventionella varmvattenberedare i energieffektivitetsklasserna A till G vid vattenuppvärmning

image

a) Följande information ska anges på produktetiketten:

I. Leverantörens namn eller varumärke.

II. Leverantörens modellbeteckning.

III. Vattenuppvärmningsfunktionen, inbegripet deklarerad belastningsprofil uttryckt genom motsvarande bokstav enligt tabell 3 i bilaga VII.

IV. Energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II. Pilen med varmvattenberedarens energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning ska placeras i höjd med pilen för den relevanta energieffektivitetsklassen.

V. Årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VIII.

VI. Ljudeffektnivån LWA i dB, inomhus, avrundat till närmaste heltal.

VII. För konventionella varmvattenberedare som kan drivas under perioder med låg belastning kan det piktogram som avses i punkt 4 d.10 i denna bilaga läggas till.

b) Etiketten för konventionella varmvattenberedare ska utformas enligt punkt 4 i denna bilaga.

1.1.2    Solvärmda varmvattenberedare i energieffektivitetsklasserna A till G vid vattenuppvärmning

image

a) Följande information ska anges på produktetiketten:

I. Leverantörens namn eller varumärke.

II. Leverantörens modellbeteckning.

III. Vattenuppvärmningsfunktionen, inbegripet deklarerad belastningsprofil uttryckt genom motsvarande bokstav enligt tabell 3 i bilaga VII.

IV. Energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden, fastställd enligt punkt 1 i bilaga II. Pilen med varmvattenberedarens energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning ska placeras i höjd med pilen för den relevanta energieffektivitetsklassen.

V. Årlig elförbrukning i kWh slutenergi eller årlig bränsleförbrukning i GJ kalometriskt (övre) värmevärde, under genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VIII.

VI. Europeisk solenergikarta som visar tre indikativa globala solstrålningszoner.

VII. Ljudeffektnivån LWA i dB, inomhus, avrundat till närmaste heltal.

b) Etiketten för solvärmda varmvattenberedare ska utformas enligt punkt 5 i denna bilaga.

1.1.3    Varmvattenberedare med värmepump i energieffektivitetsklass A till G vid vattenuppvärmning

image

a) Följande information ska anges på produktetiketten:

I. Leverantörens namn eller varumärke.

II. Leverantörens modellbeteckning.

III. Vattenuppvärmningsfunktionen, inbegripet deklarerad belastningsprofil uttryckt genom motsvarande bokstav enligt tabell 3 i bilaga VII.

IV. Energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden, fastställd enligt punkt 1 i bilaga II. Pilen med varmvattenberedarens energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning ska placeras i höjd med pilen för den relevanta energieffektivitetsklassen.

V. Årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ kalometriskt (övre) värmevärde, under genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VIII.

VI. Europeisk temperaturkarta som visar tre indikativa temperaturzoner.

VII. Ljudeffektnivån LWA i dB, inomhus (i förekommande fall) och utomhus, avrundat till närmaste heltal.

VIII. För varmvattenberedare med värmepump som kan drivas under perioder med låg belastning kan det piktogram som avses i punkt 6 d.11 i denna bilaga läggas till.

b) Etiketten för varmvattenberedare med värmepump ska utformas enligt punkt 6 i denna bilaga. Som undantag gäller dock att om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 ( 4 ), kan en kopia av miljömärket läggas till.

1.2    Produktetikett 2

1.2.1    Konventionella varmvattenberedare i energieffektivitetsklasserna A+ till F vid vattenuppvärmning

image

(a) Den information som anges i punkt 1.1.1 a i denna bilaga ska tas med på etiketten.

(b) Etiketten för konventionella varmvattenberedare ska utformas enligt punkt 4 i denna bilaga.

1.2.2    Solvärmda varmvattenberedare i energieffektivitetsklasserna A+ till F vid vattenuppvärmning

image

(a) Den information som anges i punkt 1.1.2 a i denna bilaga ska tas med på etiketten.

(b) Etiketten för solvärmda varmvattenberedare ska utformas enligt punkt 5 i denna bilaga.

1.2.3    Varmvattenberedare med värmepump i energieffektivitetsklass A+ till F vid vattenuppvärmning

image

(a) Den information som anges i punkt 1.1.3 a i denna bilaga ska tas med på etiketten.

(b) Etiketten för varmvattenberedare med värmepump ska utformas enligt punkt 6 i denna bilaga.

2.   ACKUMULATORTANKAR

2.1    Produktetikett 1 för ackumulatortankar i energieffektivitetsklass A till G

image

(a) Följande information ska anges på produktetiketten:

I. Leverantörens namn eller varumärke.

II. Leverantörens modellbeteckning.

III. Ackumulatorfunktionen.

IV. Energieffektivitetsklass fastställd i enlighet med punkt 2 i bilaga II. Pilen med ackumulatortankens energieffektivitetsklass ska placeras i höjd med pilen för den relevanta energieffektivitetsklassen.

V. Varmhållningsförluster i W, avrundat till närmaste heltal.

VI. Ackumulatortankens volym i liter, avrundat till närmaste heltal.

(b) Etiketten för ackumulatortankar ska utformas enligt punkt 7 i denna bilaga.

2.2    Produktetikett 2 för ackumulatortankar i energieffektivitetsklass A+ till F

image

(a) Den information som anges i punkt 2.1 a i denna bilaga ska tas med på etiketten.

(b) Etiketten för ackumulatortankar ska utformas enligt punkt 7 i denna bilaga.

3.   PAKET AV VARMVATTENBEREDARE OCH SOLVÄRMEUTRUSTNING

Etikett för paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning i vattenuppvärmningsenergiklass A+++ till G

image

(a) Följande information ska anges på produktetiketten:

I. Återförsäljarens och/eller leverantörens namn eller varumärke.

II. Återförsäljarens och/eller leverantörens modellbeteckning:

III. Vattenuppvärmningsfunktion, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 3 i bilaga VII.

IV. Varmvattenberedarens vattenuppvärmningsenergieffektivitetsklass, fastställd enligt punkt 1 i bilaga II.

V. Uppgifter om huruvida en solfångare och en ackumulatortank kan ingå i paketet med varmvattenberedare och solvärmeutrustning.

VI. Vattenuppvärmningsenergieffektivitetsklass för paketet med varmvattenberedare och solvärmeutrustning, fastställd enligt punkt 4 i bilaga IV. Pilen med vattenuppvärmningsenergieffektivitetsklass för paketet med varmvattenberedare och solvärmeutrustning ska placeras i höjd med pilen för den relevanta energieffektivitetsklassen.

(b) Etiketten för paketet med varmvattenberedare och solvärmeutrustning ska utformas enligt punkt 8 i denna bilaga. För paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning i vattenuppvärmningsenergieffektivitetsklass A+++ till D kan de lägsta klasserna E till G i skalan A+++ till G utelämnas.

4.

Etiketten för konventionella varmvattenberedare ska vara utformad enligt figuren nedan:

image

Förklaringar:

(a) Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

(b) Bakgrunden ska vara vit.

(c) Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

(d) Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

image   EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

image   EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

image   Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm.

image   Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm.

image   Vattenuppvärmningsfunktion:

  Piktogram enligt bild, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 3 i bilaga VII. Calibri fet 16 pt, 100 % svart.

image   Skalorna A–G eller A+–F:

  Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 1 mm, färger:

 

Högsta klassen: X-00-X-00

Klass 2: 70-00-X-00

Klass 3: 30-00-X-00

Klass 4: 00-00-X-00

Klass 5: 00-30-X-00

Klass 6: 00-70-X-00

Lägsta klass: 00-X-X-00

  Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd.

image   Energieffektivitetsklass för uppvärmning av vatten:

  Pil: bredd: 22 mm, höjd: 12 mm, 100 % svart.

  Text: Calibri fet 24 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd.

image   Ljudeffektnivå, inomhus:

  Piktogram enligt bild,

  Ram: 2 pt – färg: cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

  Värde ”YZ”: Calibri fet 15 pt, 100 % svart.

  Text ”dB”: Calibri normal 10 pt, 100 % svart.

image   Årlig energiförbrukning i kWh/år eller GJ/år:

  Ram: 2 pt – färg: cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

  Värde ”WXYZ” eller ”YZ”: Calibri minst 20 pt, 100 % svart,

  Text ”kWh/år” eller ”GJ/år”: Calibri minst 15 pt, 100 % svart,

image   I förekommande fall, möjlighet att uteslutande driva apparaten under perioder med låg belastning:

  Piktogram enligt bild,

  Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

image   År då märkningen infördes och förordningsnummer:

  Text: Calibri fet 10 pt.

image   Leverantörens namn eller varumärke

image   Leverantörens modellbeteckning:

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm.

5.

Etiketten för solvärmda varmvattenberedare ska vara utformad enligt figuren nedan:

image

Förklaringar:

(a) Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

(b) Bakgrunden ska vara vit.

(c) Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

(d) Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

image   EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

image   EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

image   Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm.

image   Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm.

image   Vattenuppvärmningsfunktion:

  Piktogram enligt bild, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 3 i bilaga VII. Calibri fet 16 pt, 100 % svart.

image   Skalorna A–G eller A+–F:

  Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 1 mm, färger:

 

Högsta klassen: X-00-X-00

Klass 2: 70-00-X-00

Klass 3: 30-00-X-00

Klass 4: 00-00-X-00

Klass 5: 00-30-X-00

Klass 6: 00-70-X-00

Lägsta klass: 00-X-X-00

  Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd.

image   Energieffektivitetsklass för uppvärmning av vatten:

  Pil: bredd: 22 mm, höjd: 12 mm, 100 % svart.

  Text: Calibri fet 24 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd.

image   Ljudeffektnivå, inomhus:

  Piktogram enligt bild,

  Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

  Värde ”YZ”: Calibri fet 15 pt, 100 % svart.

  Text ”dB”: Calibri normal 10 pt, 100 % svart.

image   Årlig energiförbrukning i kWh/år eller GJ/år:

  Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

  Värden ”WXYZ” eller ”YZ”: Calibri minst 13 pt, 100 % svart.

  Text ”kWh/år” eller ”GJ/år”: Calibri minst 11 pt, 100 % svart.

image   Solkarta över Europa och färgade fyrkanter:

  Piktogram enligt bild.

  Färger: Mörkblå: 86-51-00-00

 Mellanblå: 53-08-00-00

 Ljusblå: 25-00-02-00

image   År då märkningen infördes och förordningsnummer:

  Text: Calibri fet 10 pt.

image   Leverantörens namn eller varumärke

image   Leverantörens modellbeteckning:

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm.

6.

Etiketten för varmvattenberedare med värmepump ska vara utformad enligt figuren nedan:

image

Förklaringar:

(a) Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

(b) Bakgrunden ska vara vit.

(c) Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

(d) Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

image   EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

image   EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

image   Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm.

image   Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm.

image   Vattenuppvärmningsfunktion:

  Piktogram enligt bild, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 3 i bilaga VII. Calibri fet 16 pt, 100 % svart.

image   Skalorna A–G eller A+–F:

  Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 1 mm, färger:

 

Högsta klassen: X-00-X-00

Klass 2: 70-00-X-00

Klass 3: 30-00-X-00

Klass 4: 00-00-X-00

Klass 5: 00-30-X-00

Klass 6: 00-70-X-00

Lägsta klass: 00-X-X-00

  Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd.

image   Energieffektivitetsklass för uppvärmning av vatten:

  Pil: bredd: 22 mm, höjd: 12 mm, 100 % svart.

  Text: Calibri fet 24 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd.

image   Ljudeffektnivå inomhus (i förekommande fall) och utomhus:

  Piktogram enligt bild.

  Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

  Värde ”YZ”: Calibri fet 15 pt, 100 % svart.

  Text ”dB”: Calibri normal 10 pt, 100 % svart.

image   Årlig energiförbrukning i kWh/år eller GJ/år:

  Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

  Värden ”WXYZ” eller ”YZ”: Calibri minst 13 pt, 100 % svart.

  Text ”kWh/år” eller ”GJ/år”: Calibri minst 11 pt, 100 % svart.

image   Temperaturkarta över Europa och färgade fyrkanter:

  Piktogram enligt bild.

  Färger: Mörkblå: 86-51-00-00

 Mellanblå: 53-08-00-00

 Ljusblå: 25-00-02-00

image   I förekommande fall, möjlighet att uteslutande driva apparaten under perioder med låg belastning:

  Piktogram enligt bild.

  Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

image   År då märkningen infördes och förordningsnummer:

  Text: Calibri fet 10 pt.

image   Leverantörens namn eller varumärke.

image   Leverantörens modellbeteckning:

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm.

7.

Etiketten för ackumulatortankar ska vara utformad enligt figuren nedan:

image

Förklaringar:

(a) Etiketten ska vara minst 105 mm bred och 200 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

(b) Bakgrunden ska vara vit.

(c) Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

(d) Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

image   EU-etikettens kantlinje: 4 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

image   EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

image   Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 86 mm, höjd: 17 mm.

image   Linje under logotyper: 1 pt, färg: cyan 100 %, längd: 86 mm.

image   Ackumulatorfunktion:

  Piktogram enligt bild.

image   Skalorna A–G eller A+–F:

  Pil: höjd: 7 mm, mellanrum: 1 mm, färger:

 

Högsta klassen: X-00-X-00

Klass 2: 70-00-X-00

Klass 3: 30-00-X-00

Klass 4: 00-00-X-00

Klass 5: 00-30-X-00

Klass 6: 00-70-X-00

Lägsta klass: 00-X-X-00

  Text: Calibri fet 16 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd.

image   Energieffektivitetsklass:

  Pil: bredd: 22 mm, höjd: 12 mm, 100 % svart.

  Text: Calibri fet 24 pt, versaler, vit, ”+”-symbol: upphöjd.

image   Varmhållningsförlust:

  Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

  Värde ”YZ”: Calibri fet 45 pt, 100 % svart.

  Text ”W”: Calibri normal 30 pt, 100 % svart.

image   Volym:

  Ram: 2 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

  Värde ”XYZ”: Calibri fet 45 pt, 100 % svart.

  Text ”L”: Calibri normal 30 pt, 100 % svart.

image   År då märkningen infördes och förordningsnummer:

  Text: Calibri fet 10 pt.

image   Leverantörens namn eller varumärke

image   Leverantörens modellbeteckning:

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 86 × 12 mm.

8.

Etiketten för paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning ska vara utformad enligt figuren nedan:

image

Förklaringar:

(a) Etiketten ska vara minst 210 mm bred och 297 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett större format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

(b) Bakgrunden ska vara vit.

(c) Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

(d) Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

image   EU-etikettens kantlinje: 6 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

image   EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

image   Energimärkning: Färg: X-00-00-00. Piktogram enligt förlaga: EU-logotyp + energimärkning: bredd: 191 mm, höjd: 37 mm.

image   Linje under logotyper: 2 pt, färg: cyan 100 %, längd: 191 mm.

image   Vattenuppvärmningsfunktion:

  Piktogram enligt bild, inbegripet deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 3 i bilaga VII. Calibri fet 22 pt, 100 % svart.

image   Vattenvärmare:

  Piktogram enligt bild.

  Energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning för varmvattenberedare:

 

Pil: bredd: 24 mm, höjd: 14 mm, 100 % svart.

Text: Calibri fet 28 pt, versaler, vit.

  Ram: 3 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

image   Paket med solfångare och/eller ackumulatortank:

  Piktogram enligt bild

  Plussymbol: Calibri fet 50 pt, cyan 100 %.

  Fält: bredd: 12 mm, höjd: 12 mm, ram: 4 pt, cyan 100 %.

  Ram: 3 pt – färg: cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

image   Skala A+++–G med ram:

  Pil: höjd: 15 mm, mellanrum: 3 mm, färger:

 

Högsta klassen: X-00-X-00

Klass 2: 70-00-X-00

Klass 3: 30-00-X-00

Klass 4: 00-00-X-00

Klass 5: 00-30-X-00

Klass 6: 00-70-X-00

Klass 7: 00-X-X-00

I förekommande fall, lägsta klass: 00-X-X-00.

  Text: Calibri fet 30 pt, versaler, vit, ”+”-symboler: upphöjd, på en enda rad.

  Ram: 3 pt, färg: cyan 100 %, runda hörn: 3,5 mm.

image   Energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning för paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning:

  Pil: bredd: 33 mm, höjd: 19 mm, 100 % svart.

  Text: Calibri fet 40 pt, versaler, vit, ”+”-symboler: upphöjd, på en enda rad.

image   År då märkningen infördes och förordningsnummer:

  Text: Calibri fet 12 pt.

image   Återförsäljarens och/eller leverantörens namn eller varumärke

image   Återförsäljarens och/eller leverantörens modellbeteckning:

Återförsäljarens och/eller leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 191 × 19 mm.
BILAGA IV

Informationsblad

1.   VARMVATTENBEREDARE

1.1 Informationen i informationsbladet för varmvattenberedare ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med samma produkt:

(a) Leverantörens namn eller varumärke.

(b) Leverantörens modellbeteckning.

(c) Deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav och typisk användning enligt tabell 3 i bilaga VII.

(d) Modellens energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II, varvid följande ska gälla: För solvärmda varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump, under genomsnittliga klimatförhållanden.

(e) Energieffektivitet vid vattenuppvärmning i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 3 i bilaga VIII, varvid följande ska gälla: För solvärmda varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump, under genomsnittliga klimatförhållanden.

(f) Årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ som bruttovärmevärde, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VIII, varvid följande ska gälla för solvärmda varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump, under genomsnittliga klimatförhållanden.

(g) I förekommande fall, andra belastningsprofiler för vilka varmvattenberedaren är lämplig att användas och motsvarande energieffektivitet vid vattenuppvärmning och årlig elförbrukning enligt e och f.

(h) Varmvattenberedarens termostat-temperaturinställningar, så som den saluförs av leverantören.

(i) Ljudeffektnivån LWA , i dB inomhus, avrundat till närmaste heltal (för varmvattenberedare med värmepump, i förekommande fall).

(j) I förekommande fall uppgifter om att varmvattenberedaren kan drivas uteslutande under perioder med låg belastning.

(k) Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av varmvattenberedaren.

(l) Om värdet för smart anges som ”1”, en upplysning om att uppgifter om energieffektivitet vid vattenuppvärmning, samt årlig el- eller bränsleförbrukning, beroende på vad som är tillämpligt, endast gäller när inställningarna för smart styrning och reglering är aktiverade.

Dessutom, för solvärmda varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump:

(m) Energieffektivitet vid vattenuppvärmning under kallare och varmare klimatförhållanden, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 3 i bilaga VIII.

(n) Årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukningen i GJ som bruttovärmevärde, under kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VIII.

Dessutom, för solvärmda varmvattenberedare:

(o) Solfångares öppningsarea i m2, avrundat till två decimaler.

(p) Verkningsgrad vid nollförlust, avrundat till tre decimaler.

(q) Första gradens koefficient i W/(m2 K), avrundad till två decimaler.

(r) Andra gradens koefficient i W/(m2 K2), avrundad till tre decimaler.

(s) Infallsvinkelsreglage, avrundat till två decimaler.

(t) Volym i liter, avrundat till närmaste heltal.

(u) Pumpens elförbrukning i W, avrundat till närmaste heltal.

(v) Elförbrukningen i standby-läge i W, avrundat till två decimaler.

Dessutom, för varmvattenberedare med värmepump:

(w) Ljudeffektnivå i dB, utomhus, avrundat till närmaste heltal.

1.2. Ett informationsblad kan gälla ett antal varmvattenberedarmodeller som levereras av samma leverantör.

1.3. Uppgifterna i informationsbladet kan lämnas i form av en kopia av etiketten i färg eller svartvitt. Om uppgifter som anges i punkt 1.1 inte framgår av etiketten ska även dessa anges.

2.   ACKUMULATORTANKAR

2.1. Informationen i informationsbladet för ackumulatortankar ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med samma produkt:

(a) Leverantörens namn eller varumärke.

(b) Leverantörens modellbeteckning.

(c) Modellens energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med punkt 2 i bilaga II.

(d) Varmhållningsförluster i W, avrundat till närmaste heltal.

(e) Volym i liter, avrundat till närmaste heltal.

2.2. Ett informationsblad kan gälla ett antal modeller av ackumulatortankar som levereras av samma leverantör.

2.3. Uppgifterna i informationsbladet kan lämnas i form av en kopia av etiketten i färg eller svartvitt. Om uppgifter som anges i punkt 2.1 inte framgår av etiketten ska även dessa anges.

3.   SOLVÄRMEUTRUSTNING

3.1. Informationen i informationsbladet för solfångare ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med samma produkt (i förekommande fall för pumpar i solfångarslingan):

(a) Leverantörens namn eller varumärke.

(b) Leverantörens modellbeteckning.

(c) Solfångares öppningsarea i m2, avrundat till två decimaler.

(d) Verkningsgrad vid nollförlust, avrundat till tre decimaler.

(e) Första gradens koefficient i W/(m2 K), avrundad till två decimaler.

(f) Andra gradens koefficient i W/(m2 K), avrundad till tre decimaler.

(g) Infallsvinkelsreglage, avrundat till två decimaler.

(h) Volym i liter, avrundat till närmaste heltal.

(i) Årligt värmebidrag från andra källor än solen Q nonsol i kWh som primärenergi för el och/eller i kWh som bruttovärmevärde för bränsle, för belastningsprofilerna M, L, XL och XXL under genomsnittliga klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal.

(j) Pumpens elförbrukning i W, avrundat till närmaste heltal.

(k) Elförbrukningen i standby-läge i W, avrundat till två decimaler.

(l) Årlig förbrukning av tillsatsel Qaux i kWh slutenergi, avrundat till närmaste heltal.

3.2. Ett informationsblad kan gälla ett antal modeller av solvärmeutrustning som levereras av samma leverantör.

4.   PAKET AV VARMVATTENBEREDARE OCH SOLVÄRMEUTRUSTNING

Informationsbladet för paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning ska omfatta de uppgifter som anges i figur 1 för bedömning av energieffektiviteten vid vattenuppvärmning för ett paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning, varvid följande uppgifter ska finnas med:

 I: Värdet för varmvattenberedarens energieffektivitet vid vattenuppvärmning i %.

 II: Värdet för den matematiska formeln
image , där Qref hämtas från tabell 3 i bilaga VII och Qnonsol från produktinformationsbladet för solvärmeutrustningen för varmvattenberedarens deklarerade belastningsprofil M, L, XL eller XXL.

 III: Värdet för den matematiska formeln
image , i %, där Qaux hämtas från produktinformationsbladet för solvärmeutrustningen och Qref från tabell 3 i bilaga VII för den deklarerade belastningsprofilen M, L, XL eller XXL.

Figur 1

Informationsblad för ett paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning med uppgifter om energieffektiviteten vid vattenuppvärmning för det erbjudna paketet

image
BILAGA V

Teknisk dokumentation

1.   VARMVATTENBEREDARE

Den tekniska dokumentation för varmvattenberedare som avses i artikel 3.1 c ska omfatta:

a) Leverantörens namn och adress.

b) En beskrivning av varmvattenberedarmodellen så att den kan identifieras entydigt.

c) I förekommande fall, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats.

d) I förekommande fall, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

e) Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal.

f) Mätresultaten för de tekniska parametrar som anges i punkt 7 i bilaga VII.

g) Resultaten av beräkningarna av de tekniska parametrar som anges i punkt 2 i bilaga VIII.

h) Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av varmvattenberedaren.

2.   ACKUMULATORTANKAR

Den tekniska dokumentation för ackumulatortankar som avses i artikel 3.2 c ska omfatta:

a) Leverantörens namn och adress.

b) En beskrivning av ackumulatortankmodellen så att den kan identifieras entydigt.

c) I förekommande fall, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats.

d) I förekommande fall, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

e) Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal.

f) Mätresultaten för de tekniska parametrar som anges i punkt 8 i bilaga VII.

g) Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av ackumulatortanken.

3.   SOLVÄRMEUTRUSTNING

Den tekniska dokumentation för solvärmeutrustning som avses i artikel 3.3 b ska omfatta följande:

a) Leverantörens namn och adress.

b) En beskrivning av solvärmeutrustningsmodellen så att den kan identifieras entydigt.

c) I förekommande fall, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats.

d) I förekommande fall, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

e) Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal.

f) Mätresultaten för de tekniska parametrar som anges i punkt 9 i bilaga VII.

g) Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av solvärmeutrustningen.

4.   PAKET AV VARMVATTENBEREDARE OCH SOLVÄRMEUTRUSTNING

För paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning ska den tekniska dokumentation som avses i artikel 3.4 c omfatta följande:

a) Leverantörens namn och adress.

b) En beskrivning av varmvattenberedar- och solvärmeutrustningsmodellen så att den kan identifieras entydigt.

c) I förekommande fall, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats.

d) I förekommande fall, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

e) Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal.

f) Tekniska parametrar:

 energieffektiviteten vid vattenuppvärmning i %, avrundat till närmaste heltal,

 de tekniska parametrar som anges i punkterna 1, 2 och 3 i denna bilaga.

g) Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av paketet med varmvattenberedare och solvärmeutrustning.
BILAGA VI

▼M1

Information som ska lämnas när slutanvändaren inte kan förväntas se den utställda produkten, utom på internet

▼B

1.   VARMVATTENBEREDARE

1.1 De uppgifter som nämns i artikel 4.1 b ska lämnas i följande ordning:

a) Deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav och typisk användning enligt tabell 3 i bilaga VII.

b) Modellens energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II.

c) Energieffektivitet vid vattenuppvärmning under genomsnittliga klimatförhållanden, i % avrundat till närmaste heltal och beräknad i enlighet med punkt 3 i bilaga VIII.

d) Årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukning i GJ som bruttovärmevärde, under genomsnittliga klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VIII.

e) Ljudeffektnivå i dB inomhus, avrundat till närmaste heltal (för varmvattenberedare med värmepump, i förekommande fall).

Dessutom, för solvärmda varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump:

f) Energieffektivitet vid vattenuppvärmning under kallare och varmare klimatförhållanden, i % avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 3 i bilaga VIII:

g) Årlig elförbrukning i kWh slutenergi och/eller årlig bränsleförbrukningen i GJ som bruttovärmevärde, under kallare och varmare klimatförhållanden, avrundat till närmaste heltal och beräknat i enlighet med punkt 4 i bilaga VIII.

Dessutom, för solvärmda varmvattenberedare:

h) Solfångares öppningsarea i m2, avrundat till två decimaler.

i) Volym i liter, avrundat till närmaste heltal.

Dessutom, för varmvattenberedare med värmepump:

j) Ljudeffektnivå i dB, utomhus, avrundat till närmaste heltal.

1.2 Om annan information som lämnas i informationsbladet också redovisas, ska den föreligga i den form och ordning som anges i punkt 1 i bilaga IV.

1.3 Teckenstorlek och typsnitt för den information som avses i punkt 1.1 och 1.2 ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt.

2.   ACKUMULATORTANKAR

2.1 De uppgifter som nämns i artikel 4.2 b ska lämnas i följande ordning:

a) Modellens energieffektivitetsklass, fastställd i enlighet med punkt 2 i bilaga II.

b) Varmhållningsförluster i W, avrundat till närmaste heltal.

c) Volym i liter, avrundat till närmaste heltal.

2.2 Teckenstorlek och typsnitt för den information som avses i punkt 2.1 ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt.

3.   PAKET MED VARMVATTENBEREDARE OCH SOLVÄRMEUTRUSTNING

3.1 De uppgifter som avses i artikel 4.3 b ska tillhandahållas i följande turordning:

a) Modellens energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning, fastställd i enlighet med punkt 1 i bilaga II.

b) Energieffektiviteten vid vattenuppvärmning, uttryckt i %, avrundat till närmaste heltal.

c) De uppgifter som anges i figur 1 i bilaga IV.

3.2 Teckenstorlek och typsnitt för den information som avses i punkt 3.1 ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt.
BILAGA VII

Mätningar

1.

För de syften som har att göra med överensstämmelse och kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning ska mätningar utföras med harmoniserade standarder vars referensnummer offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för mätmetoder. De ska uppfylla de villkor och tekniska parametrar som anges i punkterna 2–9.

2.

Allmänna villkor för provning av varmvattenberedare

a) Mätningarna ska genomföras med de belastningsprofiler som anges i tabell 3.

b) Mätningarna ska genomföras inom en 24-timmars mätcykel enligt följande:

 00:00 till 06:59: Inget vattenuttag.

 Fr.o.m. 07:00: Vattenuttag enligt deklarerad belastningsprofil.

 Från slutet av det sista vattenuttaget till 24:00: Inget vattenuttag.

c) Den deklarerade belastningsprofilen ska vara den maximala belastningsprofilen eller belastningsprofilen direkt under den maximala belastningsprofilen.Tabell 3

Belastningsprofiler för varmvattenberedare

tid

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

07:05

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:15

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:26

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

 

07:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

08:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

18:15

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

40

 

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:30

 

 

 

 

 

 

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

0,525

5

45

 

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100Tabell 3 (forts.)

Belastningsprofiler för varmvattenberedare

h

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

07:05

1,4

6

40

 

1,4

6

40

 

 

 

 

 

07:15

 

 

 

 

 

 

 

 

1,82

6

40

 

07:26

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

07:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

07:45

 

 

 

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:05

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:25

 

 

 

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

08:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

11:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

11:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

15:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

16:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

18:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

18:15

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

18:30

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

19:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

4,42

10

10

40

21:00

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

21:30

1,4

6

40

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

21:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qref

5,845

11,655

19,07Tabell 3 (forts.)

Belastningsprofiler för varmvattenberedare

h

XXL

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

07:05

 

 

 

 

07:15

1,82

6

40

 

07:26

0,105

3

25

 

07:30

 

 

 

 

07:45

6,24

16

10

40

08:01

0,105

3

25

 

08:05

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

08:25

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

08:45

0,105

3

25

 

09:00

0,105

3

25

 

09:30

0,105

3

25

 

10:00

0,105

3

25

 

10:30

0,105

3

10

40

11:00

0,105

3

25

 

11:30

0,105

3

25

 

11:45

0,105

3

25

 

12:00

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

12:45

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

 

15:00

0,105

3

25

 

15:30

0,105

3

25

 

16:00

0,105

3

25

 

16:30

0,105

3

25

 

17:00

0,105

3

25

 

18:00

0,105

3

25

 

18:15

0,105

3

40

 

18:30

0,105

3

40

 

19:00

0,105

3

25

 

19:30

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

20:45

 

 

 

 

20:46

6,24

16

10

40

21:00

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

21:30

6,24

16

10

40

21:35

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

Qref

24,53

3.

Villkor för provning av varmvattenberedares överensstämmelse med smart styrning och reglering (smart)

Om leverantören anser att det är lämpligt att ange smart-värdet som ”1” ska el- och/eller bränsleförbrukningen per vecka med smart styrning och reglering och el- och/eller bränsleförbrukning per vecka utan smart styrning och reglering mätas i tvåveckorscykler enligt följande:

 Dag 1–5: Slumpmässigt urval av belastningsprofiler från den deklarerade belastningsprofilen och belastningsprofilen direkt under denna, med smart styrning och reglering deaktiverad.

 Dagarna 6 och 7: Inga vattenuttag, smart styrning och reglering deaktiverad.

 Dag 8–12: Upprepning av samma sekvens som tillämpades dag 1–5, med smart styrning och reglering aktiverad.

 Dagarna 13 och 14: Inga vattenuttag, smart styrning och reglering aktiverad.

 Skillnaden mellan nyttiggjort energiinnehåll uppmätt under dagarna 1–7 och nyttiggjort energiinnehåll uppmätt under dagarna 8–14 får inte överstiga 2 % av Qref för den deklarerade belastningsprofilen.

4.

Villkor för provning av solvärmda varmvattenberedare

Solfångare, solvärmda ackumulatortankar, pumpar i solfångarslingan (i förekommande fall) och värmegeneratorer ska provas separat. Om solfångarna och de solvärmda ackumulatortankarna inte kan provas separat ska de provas i kombination. Värmegeneratorn ska provas under de villkor som anges i punkt 2 i denna bilaga.

Resultaten ska användas för de beräkningar som avses i punkt 3 b i bilaga VIII under de villkor som anges i tabellerna 4 och 5. I syfte att fastställa Qtota antas effektiviteten hos värmegeneratorn med användande av Jouleeffekten i elektriska motståndselement vara 100/CC, uttryckt i %.

5.

Villkor för provning av varmvattenberedare med värmepump

 Varmvattenberedare med värmepump ska provas under de villkor som anges i tabell 6.

 Varmvattenberedare med värmepump som använder ventilutluft som värmekälla ska provas under de villkor som anges i tabell 7.

6.

Villkor för provning av solvärmeutrustning

Solfångare, solvärmda ackumulatortankar och pumpar i solfångarslingan (i förekommande fall) ska provas separat. Om solfångarna och de solvärmda ackumulatortankarna inte kan provas separat ska de provas i kombination.

Resultaten ska användas vid beräkning av Qnonsol för belastningsprofilerna M, L, XL och XXL under de genomsnittliga klimatförhållanden som anges i tabellerna 4 och 5 och Qaux .Tabell 4

Genomsnittlig dagstemperatur [°C]

 

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Genomsnittliga klimatförhållanden

+ 2,8

+ 2,6

+ 7,4

+ 12,2

+ 16,3

+ 19,8

+ 21,0

+ 22,0

+ 17,0

+ 11,9

+ 5,6

+ 3,2

Kallare klimatförhållanden

– 3,8

– 4,1

– 0,6

+ 5,2

+ 11,0

+ 16,5

+ 19,3

+ 18,4

+ 12,8

+ 6,7

+ 1,2

– 3,5

Varmare klimatförhållanden

+ 9,5

+ 10,1

+ 11,6

+ 15,3

+ 21,4

+ 26,5

+ 28,8

+ 27,9

+ 23,6

+ 19,0

+ 14,5

+ 10,4Tabell 5

Genomsnittlig global solstrålning [W/m2]

 

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Genomsnittliga klimatförhållanden

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56

Kallare klimatförhållanden

22

75

124

192

234

237

238

181

120

64

23

13

Varmare klimatförhållanden

128

137

182

227

248

268

268

263

243

175

126

109Tabell 6

Standardförhållanden för varmvattenberedare med värmepump, torr lufttemperatur (våt temperatur anges inom parentes)

Värmekälla

Utomhusluft

Inomhusluft

Ventilutluft

Saltlösning

Vatten

Klimatförhållanden

Genomsnittliga klimatförhållanden

Kallare klimatförhållanden

Varmare klimatförhållanden

Ej tillämpligt

Alla klimatförhållanden

Temperatur

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 2 °C (+ 1 °C)

+ 14 °C (+ 13 °C)

+ 20 °C (max.+ 15 °C)

+ 20 °C (+ 12 °C)

0 °C (intag)/– 3 °C (utsläpp)

+ 10 °C (intag)/+ 7 °C (utsläpp)Tabell 7

Maximal tillgänglig ventilutluft [m3/tim], vid en temperatur på 20 °C och en fuktighetsgrad på 5,5 g/m3

Deklarerad belastningsprofil

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Maximal tillgänglig ventilutluft

109

128

128

159

190

870

1 021

7.

Varmvattenberedarnas tekniska parametrar

Följande parametrar ska anges för varmvattenberedare:

a) Daglig elförbrukning Qelec i kWh, avrundat till tre decimaler.

b) Deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 3 i denna bilaga.

c) Ljudeffektnivå i dB inomhus, avrundat till närmaste heltal (för varmvattenberedare med värmepump, i förekommande fall).

Dessutom, för varmvattenberedare som använder fossila bränslen och/eller biobränslen:

d) Daglig bränsleförbrukning Qfuel i kWh för bruttovärmevärdet, avrundat till tre decimaler.

Dessutom, för varmvattenberedare för vilka smart-värdet angivits som ”1”:

e) Veckovis bränsleförbrukning med smart styrning och reglering Qfuel,week,smart i kWh för bruttovärmevärdet, avrundat till tre decimaler.

f) Veckovis elförbrukning med smart styrning och reglering Qelec,week,sma i kWh, avrundat till tre decimaler.

g) Veckovis bränsleförbrukning utan smart styrning och reglering Qfuel,week i kWh för bruttovärmevärdet, avrundat till tre decimaler.

h) Veckovis elförbrukning utan smart styrning och reglering Qelec,week i kWh, avrundat till tre decimaler.

Dessutom, för solvärmda varmvattenberedare:

i) Solfångares öppningsarea Asol i m2, avrundat till två decimaler.

j) Verkningsgrad vid nollförlust η0 , avrundat till tre decimaler.

k) Första gradens koefficient a1 i W/(m2 K), avrundad till två decimaler.

l) Andra gradens koefficient a2 i W/(m2 K2), avrundad till tre decimaler.

m) Infallsvinkelsreglage IAM, avrundat till två decimaler.

n) Pumpens elförbrukning (solpump) i W, avrundat till två decimaler.

o) Elförbrukning i standby-läge (solstandby) i W, avrundat till två decimaler.

Dessutom, för varmvattenberedare med värmepump:

p) Ljudeffektnivå LWA i dB, utomhus, avrundat till närmaste heltal.

8.

Tekniska parametrar för ackumulatortankar

Följande parametrar ska fastställas för ackumulatortankar:

a) Volym V i liter, avrundat till en decimal.

b) Varmhållningsförlust S i W, avrundat till en decimal.

9.

Tekniska parametrar för solvärmeutrustning

Följande parametrar ska anges för solvärmeutrustning:

a) Solfångares öppningsarea Asol i m2, avrundat till två decimaler.

b) Verkningsgrad vid nollförlust η0 , avrundat till tre decimaler.

c) Första gradens koefficient a1 i W/(m2 K), avrundad till två decimaler.

d) Andra gradens koefficient a2 i W/(m2 K2), avrundad till tre decimaler.

e) Infallsvinkelsreglage IAM, avrundat till två decimaler.

f) Pumpens elförbrukning (solpump) i W, avrundat till två decimaler.

g) Elförbrukning i standby-läge (solstandby) i W, avrundat till två decimaler.
BILAGA VIII

Metod för beräkning av varmvattenberedares energieffektivitet vid vattenuppvärmning

1.

För de syften som har att göra med överensstämmelse och kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning ska beräkningar genomföras med harmoniserade standarder vars referensnummer offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra lämpliga beräkningsmetoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för beräkningsmetoder. De ska vara förenliga med de tekniska parametrar och beräkningar som anges i punkterna 2–6.

Tekniska parametrar för beräkningarna ska mätas i enlighet med bilaga VII.

2.

Varmvattenberedarnas tekniska parametrar

Följande parametrar ska beräknas för varmvattenberedare under genomsnittliga klimatförhållanden:

a) Energieffektivitet vid vattenuppvärmning ηwh i %, avrundat till en decimal.

b) Årlig elförbrukning AEC i kWh slutenergi, avrundat till närmaste heltal.

Dessutom, för bränsledrivna varmvattenberedare under genomsnittliga klimatförhållanden:

c) Årlig bränsleförbrukning AFC i kWh som bruttovärmevärde, avrundat till närmaste heltal.

Dessutom, för solvärmda varmvattenberedare under genomsnittliga klimatförhållanden:

d) Värmegeneratorns energieffektivitet vid vattenuppvärmning ηwh,nonsol i %, avrundat till en decimal.

e) Årlig förbrukning av tillsatsel Qaux i kWh slutenergi, avrundat till en decimal.

Dessutom, för solvärmda varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump under kallare och varmare klimatförhållanden:

f) parametrarna i led a–c;

Dessutom, för solvärmda varmvattenberedare under genomsnittliga, kallare och varmare klimatförhållanden:

g) Årligt värmebidrag från andra källor än solen (Qnonsol ) i kWh för primärenergi för el och/eller i kWh för bruttovärmevärdet, avrundat till en decimal.

3.

Beräkning av energieffektiviteten vid vattenuppvärmning ηwh

a) Konventionella varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump

Energieffektiviteten vid vattenuppvärmning beräknas på följande sätt:

image

För varmvattenberedare med vatten-/saltlösning-till-vatten-värmepump ska elförbrukningen för en eller flera grundvattenpumpar beaktas.

b) Solvärmda varmvattenberedare:

Energieffektiviteten vid vattenuppvärmning beräknas på följande sätt:

image

där

image

4.

Beräkning av den årliga elförbrukningen AEC och den årliga bränsleförbrukningen AFC

a) Konventionella varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump

Årlig elförbrukning AEC i kWh slutenergi beräknas enligt följande:

image

Årlig bränsleförbrukning AFC i GJ som bruttovärmevärde beräknas enligt följande:

image

b) Solvärmda varmvattenberedare:

Årlig elförbrukning AEC i kWh slutenergi beräknas enligt följande:

image

Årlig bränsleförbrukning AFC i GJ som bruttovärmevärde beräknas enligt följande:

image

5.

Fastställande av faktorn för smart styrning och reglering SCF och överensstämmelse med smart styrning och reglering smart

a) Faktorn för smart styrning och reglering beräknas på följande sätt:

image

b) Om SCF ≥ 0,07 ska smartvärdet vara 1. I alla övriga fall ska smartvärdet vara 0.

6.

Fastställande av omgivningskorrigeringsfaktorn Qcor

Omgivningskorrigeringsfaktorn beräknas på följande sätt:

a) För konventionella varmvattenberedare som drivs med el:

image

b) För konventionella varmvattenberedare som drivs med bränsle:

image

c) För varmvattenberedare med värmepump:

image

där

k-värdena anges i tabell 8 för varje belastningsprofil.Tabell 8

k-värden

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

k

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,0

▼M2
BILAGA IX

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen. Värdena och klasserna på etiketten eller i informationsbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna delegerade förordning, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1. Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2. Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a) de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med artikel 5 b i direktiv 2010/30/EU (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för leverantören än motsvarande värden som anges i provningsrapporterna i enlighet med led iii i den artikeln, och

b) de värden som offentliggörs på etiketten och i informationsbladet inte är gynnsammare för leverantören än de deklarerade värdena, och den angivna energiklassen inte är gynnsammare för leverantören än den klass som fastställs genom de deklarerade värdena, och

c) när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 9.

3. Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla andra likvärdiga modeller av varmvattenberedare, ackumulatortankar, solvärmeutrustning eller paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

4. Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra likvärdiga modeller.

5. Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 9.

6. Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla andra likvärdiga modeller av varmvattenberedare, ackumulatortankar, solvärmeutrustning eller paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

7. Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilagorna VII och VIII.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 9 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.Tabell 9

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Daglig elförbrukning, Qelec

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %.

Ljudeffektnivå, LWA , inomhus och/eller utomhus

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 2 dB.

Daglig bränsleförbrukning, Qfuel

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %.

Vecko-bränsleförbrukning med smartkontroll, Qfuel,week,smart

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %.

Vecko-elförbrukning med smartkontroll, Qelec,week,smart

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %.

Vecko-bränsleförbrukning utan smartkontroll, Qfuel,week

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %.

Vecko-elförbrukning utan smartkontroll, Qelec,week

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %.

Volym, V

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 2 %.

Solfångares öppningsarea, Asol

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 2 %.

Pumpens elförbrukning, solpump

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 3 %.

Elförbrukning i standby-läge, solstandby

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %.

Varmhållningsförlust, S

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %.

▼M1
BILAGA X

Information som ska lämnas när det gäller försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp via internet

1. För de syften som avses i punkterna 2–5 i denna bilaga ska följande definitioner gälla:

a)  visningsmekanism: bildskärmar, inbegripet pekskärmar eller annan visuell teknik för att visa internetinnehåll för användare,

b)  kapslad skärmbild: visuellt gränssnitt där man kan få åtkomst till en bild eller ett dataset genom att klicka med musen, förflytta markören över skärmen eller beröra en annan bild eller ett annat dataset,

c)  pekskärm: skärm som reagerar på beröring, som på datorplattor, pekplattor eller smartphones,

d)  alternativ text: text som tillhandahålls som alternativ till en graf och som gör det möjligt att presentera uppgifter i icke-grafisk form om skärmen inte kan återge grafiskt material eller som hjälp för åtkomlighet, exempelvis input till röstsyntestillämpningar.

2. Lämplig märkning som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3 eller, i fråga om paket, den märkning och vederbörligt ifyllda informationsblad som leverantören tillhandahåller i enlighet med artikel 3, ska visas på visningsmekanismen nära produktens eller paketets pris i enlighet med den tidtabell som anges i artikel 3. Om både en produkt och ett paket visas, men bara priset för paketet anges, ska enbart märkningen för paketet visas. Märkningen ska vara av en storlek som är tydligt synlig och läsbar och stå i proportion till den storlek som anges i bilaga III. Märkningen får visas med hjälp av en kapslad skärmbild, förutsatt att den bild som används för att göra märkningen åtkomlig överensstämmer med specifikationerna i punkt 3 i denna bilaga. Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

3. Den bild som används för att komma åt märkningen om kapslad skärmbild ska uppfylla följande krav:

a) Vara en pil i den färg som motsvarar produktens eller paketets energieffektivitetsklass på etiketten.

b) På pilen ska produktens eller paketets energieffektivitetsklass anges i vitt i en typstorlek som motsvarar storleken på prisangivelsen.

c) Ha ett av följande två format:

image

4. Om kapslad skärmbild används ska följande turordning användas för presentation av märkningen:

a) Den bild som avses i punkt 3 i denna bilaga ska visas på visningsmekanismen nära produktens eller paketets pris.

b) Bilden ska vara länkad till märkningen.

c) Märkningen ska visas vid musklickning, när markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

d) Märkningen ska visas genom pop-up, ny flik, ny sida eller infälld skärmbild.

e) För förstoring av märkningen på pekskärmar ska apparatens normala funktioner för pekförstoring kunna användas.

f) Märkningen ska upphöra att visas genom ett stängningsalternativ eller annan normal stängningsfunktion.

g) Den alternativa text för grafen som ska visas om märkningen inte kan visas, ska vara produktens eller paketets energieffektivitetsklass i en typstorlek som är samma som prisuppgiften.

5. Ett lämpligt produktblad som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3 ska visas på visningsmekanismen nära uppgifterna om produktens pris. Typstorleken ska vara sådan att uppgifterna är klart synliga och läsbara. Produktbladet får visas genom en kapslad skärmbild, förutsatt att länken till produktbladet tydligt och läsbart är försedd med texten ”produktblad”. Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.( 1 ) EUT L 334, 17.12.2010, s. 17.

( 2 ) Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

( 3 ) EUT L 315, 14.11.2012, s. 1.

( 4 ) EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.