02013R0577 — SV — 01.11.2019 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 577/2013

av den 28 juni 2013

om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte, om fastställande av förteckningar över territorier och tredjeländer samt om krav på format, utformning och språk för de förklaringar som visar att vissa villkor som fastställs i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 576/2013 uppfyllts

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 178 28.6.2013, s. 109)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1219/2014 av den 13 november 2014

  L 329

23

14.11.2014

 M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/561 av den 11 april 2016

  L 96

26

12.4.2016

►M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1293 av den 29 juli 2019

  L 204

3

2.8.2019


Rättad genom:

 C1

Rättelse, EGT L 215, 10.8.2016, s.  37 (2016/561)
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 577/2013

av den 28 juni 2013

om förlagan till identitetshandlingar för förflyttning av hundar, katter och illrar utan kommersiellt syfte, om fastställande av förteckningar över territorier och tredjeländer samt om krav på format, utformning och språk för de förklaringar som visar att vissa villkor som fastställs i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 576/2013 uppfyllts

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Krav på format, utformning och språk för de förklaringar som avses i artiklarna 7, 11 och 12 i förordning (EU) nr 576/2013

1.  De förklaringar som avses i artiklarna 7.2 a och 11.2 a i förordning (EU) nr 576/2013 ska utarbetas i enlighet med formatet och utformningen i del 1 i bilaga I till den här förordningen och ska uppfylla språkkraven i del 3 i samma bilaga.

2.  Den förklaring som avses i artikel 12.1 c i förordning (EU) nr 576/2013 ska utarbetas i enlighet med formatet och utformningen i del 2 i bilaga I till den här förordningen och ska uppfylla språkkraven i del 3 i samma bilaga.

Artikel 2

De förteckningar över territorier och tredjeländer som anges i artikel 13 i förordning (EU) nr 576/2013

1.  Den förteckning över territorier och tredjeländer som avses i artikel 13.1 i förordning (EU) nr 576/2013 anges i del 1 i bilaga II till den här förordningen.

2.  Den förteckning över territorier och tredjeländer som avses i artikel 13.2 i förordning (EU) nr 576/2013 anges i del 2 i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 3

Förlaga till pass för förflyttning av hundar, katter eller illrar utan kommersiellt syfte

1.  Det pass som avses i artikel 21.1 i förordning (EU) nr 576/2013 ska utarbetas i enlighet med förlagan i del 1 i bilaga III till den här förordningen och uppfylla de kompletterande kraven i del 2 i samma bilaga.

2.  Genom undantag från punkt 1 ska pass som utfärdats i enlighet med artikel 27 a i förordning (EU) nr 576/2013 i ett av de territorier eller tredjeländer som förtecknas i del 1 i bilaga II till den här förordningen utarbetas i enlighet med förlagan i del 3 i bilaga III till den här förordningen och uppfylla de kompletterande kraven i del 4 i samma bilaga.

Artikel 4

Djurhälsointyg för förflyttning av hundar, katter eller illrar utan kommersiellt syfte till unionen

De djurhälsointyg som avses i artikel 25.1 i förordning (EU) nr 576/2013 ska

a) utarbetas i enlighet med förlagan i del 1 i bilaga IV till den här förordningen,

b) vara korrekt ifyllda och utfärdade i enligt anvisningarna i del 2 i samma bilaga,

c) kompletteras med den skriftliga förklaring som avses i artikel 25.3 i förordning (EU) nr 576/2013, som utarbetats i enlighet med förlagan i del 3 avsnitt A i samma bilaga och som uppfyller de kompletterande kraven i del 3 avsnitt B i samma bilaga.

Artikel 5

Upphävanden

Besluten 2003/803/EG, 2004/839/EG och 2005/91/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 6

Ikraftträdande och tillämplighet

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 29 december 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Krav på format, utformning och språk för de förklaringar som avses i artiklarna 7.2 a,

11.2 a och 12.1 c i förordning (EU) nr 576/2013

DEL 1

Format och utformning för den förklaring som avses i artiklarna 7.2 a och 11.2 a i förordning (EU) nr 576/2013

image

DEL 2

Format och utformning för den förklaring som avses i artikel 12.1 c i förordning (EU) nr 576/2013

image

DEL 3

Språkkrav för den förklaring som avses i artiklarna 7.2 a, 11.2 a och 12.1 c i förordning (EU) nr 576/2013

Förklaringarna ska avfattas på åtminstone ett av de officiella språken i bestämmelsemedlemsstaten/den medlemsstaten där införseln sker och på engelska.

▼M1
BILAGA II

Förteckning över territorier och tredjeländer enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 576/2013

▼M3

DEL 1

Förteckning över territorier och tredjeländer enligt artikel 13.1 i förordning (EU) nr 576/2013ISO-kod

Territorium eller tredjeland

AD

Andorra

CH

Schweiz

FO

Färöarna

GI

Gibraltar

GL

Grönland

IS

Island

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

SM

San Marino

VA

Vatikanstaten

DEL 2

Förteckning över territorier och tredjeländer enligt artikel 13.2 i förordning (EU) nr 576/2013ISO-kod

Territorium eller tredjeland

Territorier som ingår

AC

Ascension

 

AE

Förenade Arabemiraten

 

AG

Antigua och Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Australien

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnien och Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrain

 

BM

Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius och Saba (BES-öarna)

 

BY

Vitryssland

 

CA

Kanada

 

CL

Chile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fiji

 

FK

Falklandsöarna

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamaica

 

JP

Japan

 

KN

Saint Kitts och Nevis

 

KY

Caymanöarna

 

LC

Santa Lucia

 

MS

Montserrat

 

MK

Nordmakedonien

 

MU

Mauritius

 

MX

Mexiko

 

MY

Malaysia

 

NC

Nya Kaledonien

 

NZ

Nya Zeeland

 

PF

Franska Polynesien

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

RU

Ryssland

 

SG

Singapore

 

SH

Sankt Helena

 

SX

Sint-Maarten

 

TT

Trinidad och Tobago

 

TW

Taiwan

 

US

Förenta staterna

AS — Amerikanska Samoa

GU — Guam

MP — Nordmarianerna

PR — Puerto Rico

VI — Amerikanska Jungfruöarna

VC

Saint Vincent och Grenadinerna

 

VG

Brittiska Jungfruöarna

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis och Futuna

 

▼B
BILAGA III

Förlagor till pass för förflyttning av hundar, katter eller illrar utan kommersiellt syfte

DEL 1

Förlaga till pass som utfärdas i en medlemsstat

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

DEL 2

Kompletterande krav för pass som utfärdas i en medlemsstat

1. Passets format

Passet ska ha måtten 100 × 152 mm.

2. Passets pärm

a) Främre pärm:

i) Färg: blå (PANTONE® Reflex Blue) och gula stjärnor (PANTONE® Yellow) i den övre fjärdedelen i enlighet med anvisningarna för det europeiska emblemet ( 1 ).

ii) Orden ”Europeiska unionen” och namnet på den medlemsstat som utfärdar passet ska vara tryckta i samma typsnitt.

iii) Den utfärdande medlemsstatens ISO-kod följt av en unik alfanumerisk kod (markerat med ”nummer” i förlagan till pass i del 1) ska tryckas längst ner.

b) Insidan av den främre pärmen och insidan av den bakre pärmen: Färg: vit.

c) Bakre pärm: Färg: blå (PANTONE® Reflex Blue).

3. Rubrikernas ordningsföljd och sidnumrering i passet

a) Rubrikernas ordningsföljd (romerska siffror) ska iakttas strikt.

b) Sidorna i passet ska numreras längst ner på varje sida i följande format: ”sida x av n”, där x är det aktuella sidnumret och n det totala antalet sidor i passet.

c) Den utfärdande medlemsstatens ISO-kod följt av en unik alfanumerisk kod ska tryckas på varje sida av passet.

d) Antalet sidor samt storleken och formen av ”rutorna” i förlagan till pass i del 1 är vägledande.

4. Språk

All tryckt text ska vara på det officiella språket eller de officiella språken i den medlemsstat som utfärdar passet och på engelska.

5. Säkerhetsdetaljer

a) Efter det att de nödvändiga uppgifterna har förts in i avsnitt III i passet ska sidan förseglas med hjälp av en transparent självhäftande film.

b) Om uppgifterna på en av sidorna i passet utgörs av ett klistermärke ska det förseglas med hjälp av en transparent självhäftande film i de fall då klistermärket inte förstörs av sig själv när det avlägsnas.

DEL 3

Förlaga till pass som utfärdas i ett av de territorier eller tredjeländer som förtecknas i del 1 i bilaga II till denna förordning

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

DEL 4

Kompletterande krav för pass som utfärdas i ett av de territorier eller tredjeländer som förtecknas i del 1 i bilaga II till denna förordning

1. Passets format

Passet ska ha måtten 100 × 152 mm.

2. Passets pärm

a) Främre pärm:

i) Färg: PANTONE® monochrome och nationellt emblem i den övre fjärdedelen.

ii) Det utfärdande territoriets eller tredjelandets ISO-kod följt av en unik alfanumerisk kod (markerat med ”nummer” i förlagan till pass i del 3) ska tryckas längst ner.

b) Insidan av den främre pärmen och insidan av den bakre pärmen: Färg: vit.

c) Bakre pärm: Färg: PANTONE® monochrome.

3. Rubrikernas ordningsföljd och sidnumrering i passet:

a) Rubrikernas ordningsföljd (romerska siffror) ska iakttas strikt.

b) Sidorna i passet ska numreras längst ner på varje sida i följande format: ”sida x av n”, där x är det aktuella sidnumret och n det totala antalet sidor i passet.

c) Det utfärdande territoriets eller tredjelandets ISO-kod följt av en unik alfanumerisk kod ska tryckas på varje sida av passet.

d) Antalet sidor samt storleken och formen av ”rutorna” i förlagan till pass i del 3 är vägledande.

4. Språk

All tryckt text ska vara på det officiella språket eller de officiella språken i det territorium eller tredjeland som utfärdar passet och på engelska.

5. Säkerhetsdetaljer

a) Efter det att de nödvändiga uppgifterna har förts in i avsnitt III i passet ska sidan förseglas med hjälp av en transparent självhäftande film.

b) Om uppgifterna på en av sidorna i passet utgörs av ett klistermärke ska det förseglas med hjälp av en transparent självhäftande film i de fall då klistermärket inte förstörs av sig själv när det avlägsnas.
BILAGA IV

▼M3

DEL 1

Förlaga till djurhälsointyg för förflyttning av hundar, katter eller illrar utan kommersiellt syfte från ett territorium eller tredjeland till en medlemsstat i enlighet med artikel 5.1 och 5.2 i förordning (EU) nr 576/2013

image

image

image

image

image

image

image

▼B

DEL 2

Anvisningar för ifyllande av djurhälsointyg

a) Om det i intyget anges att förklaringar som inte är tillämpliga ska strykas, får den officiella veterinären stryka över, parafera och stämpla förklaringar som inte är relevanta eller stryka dem helt ur intyget.

b) Originalet till varje intyg ska bestå av ett enda blad eller, om mer text krävs, utformas på ett sådant sätt att alla blad som behövs utgör en enda odelbar enhet.

c) Intyget ska avfattas på åtminstone ett av de officiella språken i den medlemsstat där införseln sker och på engelska. Det ska fyllas i med versaler på åtminstone ett av de officiella språken i den medlemsstaten där införseln sker eller på engelska.

d) Om ytterligare blad eller stöddokumentation bifogas till intyget, ska även dessa blad eller denna dokumentation betraktas som en del av originalintyget och den officiella veterinären ska underteckna och stämpla på varje sida.

e) Om intyget, med de ytterligare sidor som avses i punkt d, består av mer än en sida ska varje sida numreras (sidans nummer av det totala antalet sidor) längst ned på sidan, medan intygets referensnummer, som utfärdats av den behöriga myndigheten, ska anges högst upp på varje sida.

f) Originalintyget ska utfärdas av en officiell veterinär i det territorium eller tredjeland som djuret avsänds från eller av en förordnad veterinär, och därefter godkännas av den behöriga myndigheten i det territorium eller tredjeland som djuret avsänds från. Den behöriga myndigheten i det territorium eller tredjeland som djuret avsänds från ska se till att de bestämmelser och principer om utfärdande av intyg som följs är likvärdiga med dem som anges i direktiv 96/93/EG.

Underskriften ska ha annan färg än den tryckta texten. Detta gäller även för stämplar, med undantag för präglade stämplar och vattenstämplar.

g) Intygets referensnummer, som anges i fälten I.2 och II.a, ska utfärdas av den behöriga myndigheten i det territorium eller tredjeland som djuret avsänds från.

DEL 3

Skriftlig förklaring som avses i artikel 25.3 i förordning (EU) nr 576/2013

Avsnitt A

Förlaga till förklaring

image

Avsnitt B

Kompletterande krav för förklaringen

Förklaringen ska avfattas på åtminstone ett av de officiella språken i den medlemsstat där införseln sker och på engelska samt ska fyllas i med versaler.( 1 ) Det europeiska emblemet – en grafisk guide: http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm