02013R0346 — SV — 01.03.2018 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 346/2013

av den 17 april 2013

om europeiska fonder för socialt företagande

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 115 25.4.2013, s. 18)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/1991 av den 25 oktober 2017

  L 293

1

10.11.2017
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 346/2013

av den 17 april 2013

om europeiska fonder för socialt företagande

(Text av betydelse för EES)KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

I denna förordning fastställs enhetliga krav och villkor för förvaltare av företag för kollektiva investeringar som vill använda beteckningen EuSEF i samband med marknadsföring av godkända fonder för socialt företagande i unionen, och därmed bidra till en väl fungerande inre marknad.

I förordningen fastställs även enhetliga regler för marknadsföring av godkända fonder för socialt företagande till godkända investerare i hela unionen, för portföljsammansättningen i godkända fonder för socialt företagande, för tillåtna investeringsinstrument och investeringsmetoder som ska användas av godkända fonder för socialt företagande, samt för organisation, uppförande och transparens hos förvaltare som marknadsför godkända fonder för socialt företagande inom unionen.

Artikel 2

1.  Denna förordning ska tillämpas på förvaltare av företag för kollektiva investeringar enligt definitionen i artikel 3.1 a, som uppfyller följande villkor:

a) Deras totala förvaltade tillgångar överskrider inte det tröskelvärde som avses i artikel 3.2 b i direktiv 2011/61/EU.

b) De är etablerade i unionen.

c) De är föremål för registrering hos de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat i enlighet med artikel 3.3 a i direktiv 2011/61/EU.

d) De förvaltar portföljer av godkända fonder för socialt företagande.

▼M1

2.  Artiklarna 3–6, 10 och 13, 14.1 d, e och f, 15a–20, artikel 21.3 andra stycket samt artiklarna 22 och 22a i denna förordning ska tillämpas på förvaltare av företag för kollektiva investeringar som har auktoriserats enligt artikel 6 i direktiv 2011/61/EU och som förvaltar portföljer i godkända fonder för socialt företagande och avser att använda beteckningen EuSEF i samband med marknadsföringen av dessa fonder inom unionen.

▼B

3.  När förvaltare av godkända fonder för socialt företagande är externa förvaltare och är registrerade i enlighet med artikel 15, får de också förvalta företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) om de är auktoriserade i enlighet med direktiv 2009/65/EG.

Artikel 3

1.  I denna förordning avses med

a)

företag för kollektiva investeringar : AIF-fond enligt definitionen i artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU,

b)

godkänd fond för socialt företagande :

ett företag för kollektiva investeringar som

i) avser att investera minst 70 % av sitt summerade inbetalda kapital och ej inbetalda kapitalutfästelser i tillgångar som utgör godkända investeringar, beräknat på grundval av investeringsbara belopp efter avdrag för alla relevanta kostnader och innehav i kontanter och likvida tillgångar, inom en tidsperiod som fastställs i dess fondbestämmelser eller bolagsordning,

ii) inte använder mer än 30 % av sitt summerade inbetalda kapital och ej inbetalda kapitalutfästelser till förvärv av andra tillgångar än godkända investeringar, beräknat på grundval av investeringsbara belopp efter avdrag för alla relevanta kostnader och innehav av kontanter och likvida tillgångar,

iii) är etablerat på en medlemsstats territorium,

c)

förvaltare av godkända fonder för socialt företagande : en juridisk person vars ordinarie affärsverksamhet består i förvaltning av minst en fond för socialt företagande,

d)

godkänt portföljföretag :

ett företag som

i) vid tidpunkten för den investering som görs av den godkända fonden för socialt företagande inte är upptaget till handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform (MTF-plattform) enligt definitionen i artikel 4.1.14 och 4.1.15 i direktiv 2004/39/EG,

▼M1

ii) har uppnåendet av mätbara, positiva sociala effekter som sitt primära mål i enlighet med sin bolagsordning, sina stadgar eller andra bestämmelser eller bolagsordning för fastställande av verksamheten, där företaget

 tillhandahåller tjänster eller varor som genererar social avkastning,

 använder en metod för produktion av varor eller tjänster som är ett uttryck för dess sociala mål, eller

 ger finansiellt stöd uteslutande till sociala företag enligt definitionen i de första två strecksatserna,

▼B

iii) primärt använder sina vinster för att uppnå sina primära sociala mål enligt sin bolagsordning, sina stadgar eller andra bestämmelser eller instrument för fastställande av företagets verksamhet; däri på förhand definierade förfaranden och regler som fastställer de omständigheter under vilka vinst delas ut till aktieägare och ägare, för att säkerställa att en eventuell vinstutdelning inte äventyrar företagets primära mål, och

iv) drivs på ett ansvarsfullt och transparent sätt, särskilt genom att involvera anställda, kunder och intressenter som påverkas av dess affärsverksamhet,

v) är etablerat på en hemmedlemsstats territorium eller i ett tredjeland, under förutsättning att tredjelandet

 inte är upptaget i förteckningen över icke samarbetsvilliga länder och territorier av arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

 har undertecknat en överenskommelse med hemmedlemsstaten för förvaltaren av en godkänd fond för socialt företagande och med varje annan medlemsstat där fondandelarna eller aktierna i den godkända fonden för socialt företagande är avsedda att marknadsföras för att säkerställa att tredjelandet till fullo uppfyller normerna i artikel 26 i OECD:s modellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet och att det säkerställer ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden, inbegripet eventuella multilaterala skatteavtal,

e)

godkända investeringar :

något av följande instrument:

i) Egetkapital- eller hybridkapitalinstrument som emitterats av

 ett godkänt portföljföretag och som den godkända fonden för socialt företagande direkt förvärvat av det godkända portföljföretaget,

 ett godkänt portföljföretag i utbyte mot egetkapitalinstrument som det godkända portföljföretaget emitterat, eller

 ett företag som det godkända portföljföretaget är ett majoritetsägt dotterföretag till och som den godkända fonden för socialt företagande förvärvat i utbyte mot aktier som det godkända portföljföretaget emitterat.

ii) Värdepapperiserade och icke värdepapperiserade skuldinstrument, som utfärdats av ett godkänt portföljföretag.

iii) Andelar eller aktier i en eller flera godkända fonder för socialt företagande, under förutsättning att dessa fonder själva inte har investerat mer än 10 % av sitt summerade inbetalda kapital och ej inbetalda kapitalutfästelser i godkända fonder för socialt företagande.

iv) Lån med eller utan säkerhet som beviljas av den godkända fonden för socialt företagande till ett godkänt portföljföretag.

v) Varje annan typ av delägande i ett godkänt portföljföretag.

f)

relevanta kostnader : alla avgifter och utgifter som direkt eller indirekt bärs av investerarna och som överenskommits mellan förvaltaren av en godkänd fond för socialt företagande och dess investerare,

g)

eget kapital : ägarandel i ett företag i form av aktier eller andra former av andelar i det godkända portföljföretagets kapital som har emitterats till dess investerare,

h)

hybridkapital : varje typ av finansieringsinstrument som kombinerar eget kapital och lån och där avkastningen av instrumentet är kopplad till det godkända portföljföretagets vinst eller förlust, och där återbetalningen av instrumentet i händelse av konkurs inte är helt garanterad,

i)

marknadsföring : ett direkt eller indirekt erbjudande eller en placering, på initiativ av förvaltaren av godkända fonder för socialt företagande eller för dennes räkning, av andelar eller aktier i en godkänd fond för socialt företagande som denne förvaltar, eller tillsammans med investerare med hemvist eller säte i unionen,

j)

kapitalutfästelse : varje åtagande som förpliktigar en investerare är skyldig att inom den tidsperiod som fastställs i fondbestämmelserna eller bolagsordningen för den godkända fonden för socialt företagande förvärva andelar i, eller lämna ett kapitaltillskott till, den fonden,

▼M1

k)

hemmedlemsstat : den medlemsstat där förvaltaren av en godkänd fond för socialt företagande har sitt säte,

▼B

l)

värdmedlemsstat : annan medlemsstat än hemmedlemsstaten, där förvaltaren av en godkänd fond för socialt företagande marknadsför godkända fonder för socialt företagande i enlighet med denna förordning,

▼M1

m)

behörig myndighet :

i) för de förvaltare som avses i artikel 2.1 i denna förordning, den behöriga myndighet som avses i artikel 3.3 a i direktiv 2011/61/EU,

ii) för de förvaltare som avses i artikel 2.2 i denna förordning, den behöriga myndighet som avses i artikel 7.1 i direktiv 2011/61/EU,

iii) för godkända fonder för socialt företagande, den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den godkända fonden för socialt företagande är etablerad,

▼M1

n)

behörig myndighet i värdmedlemsstaten : myndigheten i en medlemsstat, annan än hemmedlemsstaten, där den godkända fonden för socialt företagande marknadsförs.

▼B

Med avseende på första stycket led c ska den godkända fonden för socialt företagande själv registreras som förvaltare av en godkänd fond för socialt företagande i enlighet med artikel 15 om den juridiska formen för den godkända fonden tillåter intern förvaltning och om fondens styrelse inte utser en extern förvaltare. En godkänd fond för socialt företagande som är registrerad som intern förvaltare av en godkänd fond för socialt företagande ska inte registreras som extern förvaltare av en godkänd fond för socialt företagande som tillhör andra företag för kollektiva investeringar.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26, där det anges vilka typer av varor eller tjänster och vilka produktionsmetoder för varor och tjänster som inbegriper ett socialt mål som avses i punkt 1 d ii i den här artikeln med hänsyn till de olika typer av godkända portföljföretag och de omständigheter under vilka vinster kan delas ut till ägare och investerare.KAPITEL II

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV BETECKNINGEN EuSEF

Artikel 4

Förvaltare av godkända fonder för socialt företagande som uppfyller kraven i detta kapitel ska ha rätt att använda beteckningen EuSEF vid marknadsföringen av godkända fonder för socialt företagande i unionen.

Artikel 5

1.  Förvaltare av godkända fonder för socialt företagande ska säkerställa att förvärv av andra tillgångar än godkända investeringar tar i anspråk högst 30 % av fondens summerade inbetalda kapital och ej inbetalda kapitalutfästelser. Tröskelvärdet på 30 % ska beräknas på basis av investeringsbara belopp efter avdrag för alla relevanta kostnader. Innehav i kontanter och likvida tillgångar ska inte beaktas vid beräkningen av det tröskelvärdet eftersom kontanter och likvida tillgångar inte ska anses som investeringar.

2.  Förvaltare av godkända fonder för socialt företagande får inte för den godkända fonden för socialt företagandes räkning använda metoder som ökar exponeringen för den godkända fonden för socialt företagande utöver nivån för dess kapitalutfästelser, oberoende av om det sker genom lån av kontanter eller värdepapper, utnyttjande av derivatinstrument eller på något annat sätt.

3.  Förvaltare av godkända fonder för socialt företagande får endast låna för den godkända fonden för socialt företagandes räkning, utfärdande av eller ställande av säkerheter, under förutsättning att dessa lån, skuldförbindelser eller säkerheter täcks av ej inbetalda kapitalutfästelser.

Artikel 6

1.  Förvaltare av godkända fonder för socialt företagande ska marknadsföra fondandelar och aktier i godkända fonder för socialt företagande enbart till investerare som betraktas som professionella kunder enligt avsnitt I i bilaga II till direktiv 2004/39/EG eller som på begäran kan behandlas som professionella kunder enligt avsnitt II i bilaga II till direktiv 2004/39/EG, eller till andra investerare som

a) utfäster sig att investera minst 100 000  EUR, och

b) skriftligen, i en annan handling än avtalet som ingås för investeringsåtagandet, uppger att de är medvetna om de risker som är förenade med det avsedda åtagandet.

2.  Punkt 1 ska inte gälla investeringar som görs av företagsledare, styrelseledamöter eller anställda som deltar i förvaltningen av en förvaltare av en godkänd fond för socialt företagande, när de investerar i de godkända fonder för socialt företagande som de förvaltar.

Artikel 7

Förvaltare av godkända fonder för socialt företagande ska, i förhållande till de godkända fonder för socialt företagande som de förvaltar

a) handla hederligt, rättvist och med vederbörlig skicklighet, omsorg och skyndsamhet när de bedriver sin verksamhet,

b) tillämpa lämpliga riktlinjer och förfaranden för att förhindra oegentligheter som rimligen kan förväntas påverka investerarnas och de godkända portföljföretagens intressen,

c) bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den på bästa sätt gagnar de positiva sociala effekterna av de godkända portföljföretag som de har investerat i, de fonder för socialt företagande som de förvaltar, dess investerare och marknadens integritet,

d) sorgfälligt välja och löpande övervaka investeringar i godkända portföljföretag och deras positiva sociala effekter,

e) ha tillräcklig kunskap om och insikt i de godkända portföljföretag som de investerar i,

f) behandla sina investerare rättvist,

g) säkerställa att ingen investerare ges förmånsbehandling, såvida inte uppgifter om sådan förmånsbehandling lämnas i den godkända fonden för socialt företagandes fondbestämmelser eller bolagsordning.

Artikel 8

1.  När en förvaltare av en godkänd fond för socialt företagande delegerar uppgifter till tredje part får förvaltarens ansvar gentemot den godkända fonden för socialt företagande eller dess investerare inte påverkas. Förvaltaren ska inte heller delegera uppgifter i sådan omfattning att den i praktiken inte längre kan anses fungera som förvaltare av den godkända fonden för socialt företagande och i så stor utsträckning att den blir ett brevlådeföretag.

2.  Eventuell delegering av uppgifter enligt punkt 1 ska inte försvåra en effektiv tillsyn av förvaltaren av en godkänd fond för socialt företagande och får i synnerhet inte hindra den förvaltaren av godkända fonder för socialt företagande från att agera, eller den godkända fonden för socialt företagande från att förvaltas, i investerarnas intresse.

Artikel 9

1.  Förvaltare av godkända fonder för socialt företagande ska identifiera och undvika intressekonflikter och, när de inte kan undvikas, hantera och övervaka dem samt i enlighet med punkt 4 omgående informera om sådana intressekonflikter i syfte att hindra att de påverkar de godkända fonderna för socialt företagandes och dess investerares intressen negativt och säkerställa att de godkända fonderna för socialt företagande som de förvaltar behandlas rättvist.

2.  Förvaltare av godkända fonder för socialt företagande ska särskilt identifiera de intressekonflikter som kan uppstå mellan

a) förvaltare av godkända fonder för socialt företagande, personer som i praktiken leder verksamheten i dessa, anställda eller personer som direkt eller indirekt kontrollerar eller kontrolleras av dessa förvaltare, och den godkända fond för socialt företagande som förvaltas av dessa förvaltare eller dess investerare,

b) en godkänd fond för socialt företagande eller dess investerare, och en annan godkänd fond för socialt företagande som förvaltas av samma förvaltare, eller dess investerare,

c) en godkänd fond för socialt företagande eller dess investerare, och ett företag för kollektiva investeringar eller fondföretag som förvaltas av samma förvaltare eller dess investerare.

3.  Förvaltare av godkända fonder för socialt företagande ska upprätthålla och tillämpa effektiva organisatoriska och administrativa förfaranden för att uppfylla de krav som fastställs i punkterna 1 och 2.

4.  Information om intressekonflikter enligt punkt 1 ska lämnas, i de fall en förvaltare av en godkänd fond för socialt företagande har organisatoriska förfaranden för att belägga, förhindra, hantera och övervaka intressekonflikter, men där dessa inte är tillräckliga för att med rimlig säkerhet förhindra att investerarnas intressen skadas. En förvaltare av godkända fonder för socialt företagande ska tydligt och klart informera investerarna om den allmänna arten av intressekonflikter eller dessas orsaker, innan den genomför affärer på deras vägnar.

5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26 för att ange

a) de typer av intressekonflikter som avses i punkt 2 i denna artikel,

b) de åtgärder som förvaltare av godkända fonder för socialt företagande måste vidta i fråga om strukturer och organisatoriska och administrativa rutiner för att identifiera, förhindra, hantera, övervaka och informera om intressekonflikter.

Artikel 10

1.  Förvaltare av en godkänd fond för socialt företagande ska för varje godkänd fond för socialt företagande som de förvaltar tillämpa förfaranden för att mäta i vilken utsträckning de godkända portföljföretag som dessa godkända fonder för socialt företagande investerar i uppnår de positiva sociala effekter som de utfäst sig att uppnå. Förvaltarna ska se till att dessa förfaranden är tydliga och transparenta och innehåller indikatorer som, beroende på det godkända portföljföretagets sociala mål och kännetecken, kan innehålla en eller flera av nedanstående parametrar:

a) Sysselsättning och arbetsmarknader.

b) Normer och rättigheter i fråga om kvalitet i arbetet.

c) Social integration och skydd av särskilda grupper,

d) Likabehandling, lika möjligheter och icke-diskriminering.

e) Folkhälsa och trygghet.

f) Tillgång till och effekter för socialt skydd och för hälso- och utbildningssystem.

2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26, som närmare specificerar de förfaranden som avses i punkt 1 i den här artikeln när det gäller olika godkända portföljföretag.

Artikel 11

1.  Förvaltare av godkända fonder för socialt företagande ska vid alla tidpunkter ha tillräckliga egna medel och använda de adekvata och lämpliga personella och tekniska resurser som krävs för en korrekt förvaltning av de godkända fonder för socialt företagande som de förvaltar.

▼M1

2.  Såväl internt förvaltade godkända fonder för socialt företagande som externa förvaltare av godkända fonder för socialt företagande ska ha ett startkapital på 50 000  EUR.

▼M1

3.  Kapitalbasen ska alltid uppgå till minst en åttondel av de fasta allmänna omkostnader som uppstått för en förvaltare under föregående år. Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten får justera detta krav i fall av väsentlig förändring i verksamheten hos förvaltaren sedan det föregående året. Om en förvaltare av en godkänd fond för socialt företagande inte har avslutat ett års verksamhet ska kravet uppgå till en åttondel av de fasta allmänna omkostnaderna som förutses i dennes verksamhetsplan, såvida inte den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten kräver en justering av planen.

4.  Om värdet på portföljerna för socialt företagande överstiger 250 000 000  EUR, ska förvaltaren tillhandahålla en ytterligare summa kapitalbas. Denna ytterligare summa ska motsvara 0,02 % av det belopp med vilket värdet av portföljerna för socialt företagande överstiger 250 000 000  EUR.

5.  Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten får tillåta förvaltaren av godkända fonder för socialt företagande att inte tillhandahålla upp till 50 % av den ytterligare kapitalbas som avses i punkt 4, om den förvaltaren innehar en garanti på samma belopp som beviljats av ett kreditinstitut eller försäkringsföretag som har sitt säte i en medlemsstat eller i ett tredjeland där det omfattas av tillsynsregler som den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten anser vara likvärdiga med dem som fastställs i unionsrätten.

6.  Kapitalbasen ska investeras i likvida tillgångar eller tillgångar som enkelt kan omvandlas till likvida medel på kort sikt, och får inte innehålla spekulativa positioner.

▼B

Artikel 12

1.  Regler för värdering av tillgångar ska fastställas i fondbestämmelser eller bolagsordning för de godkända fonderna för socialt företagande och ska säkerställa ett sunt och transparent värderingsförfarande.

2.  De värderingsförfaranden som används ska säkerställa att tillgångarna värderas korrekt och att tillgångsvärdet beräknas minst en gång om året.

3.  För att åstadkomma samstämdhet när det gäller värderingen av tillgångarna i godkända portföljföretag ska Esma utarbeta riktlinjer med gemensamma principer för behandlingen av investeringar i sådana företag, och därvid beakta att deras huvudmål är att åstadkomma en mätbar positiv social effekt, och att deras vinster i första hand ska användas till att uppnå det målet.

Artikel 13

1.  Förvaltare av godkända fonder för socialt företagande ska tillhandahålla den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten en årsredovisning för varje godkänd fond för socialt företagande som de förvaltar senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsredovisningen ska innehålla en redogörelse för portföljsammansättningen av den godkända fonden för socialt företagande och det gångna årets verksamhet. Den ska också redovisa vinster som intjänats av den godkända fonden för socialt företagande vid slutet av dess livstid och, i tillämpliga fall, de vinster som delas ut under dess livstid. Den ska innehålla det reviderade bokslutet för den godkända fonden för socialt företagande. Årsredovisningen ska utformas i enlighet med gällande redovisningsstandarder och vad som avtalats mellan förvaltaren av godkända fonder för socialt företagande och investerarna. Förvaltare av godkända fonder för socialt företagande ska på begäran lämna rapporten till investerare. Förvaltare av godkända fonder för socialt företagande och investerare får sinsemellan komma överens om att lämna ytterligare upplysningar.

2.  Årsredovisningen ska omfatta åtminstone följande:

a) Uppgifter, när så är lämpligt, om de övergripande sociala resultat som har uppnåtts med hjälp av investeringsstrategin och den metod som används för att mäta dessa resultat.

b) En förklaring om eventuella avyttringar som gäller godkända portföljföretag.

c) En redogörelse för huruvida avyttringar i förhållande till andra tillgångar i den godkända fonden för socialt företagande som inte investerats i godkända portföljföretag skett på grundval av de kriterier som avses i artikel 14.1 f.

d) En sammanfattning av den verksamhet som förvaltaren av godkända fonder för socialt företagande har bedrivit i förhållande till de godkända portföljföretagen enligt artikel 14.1 l.

▼M1

e) Uppgifter om art, värde och ändamål när det gäller andra investeringar än godkända investeringar som avses i artikel 5.1.

▼M1

f) En beskrivning av hur miljö- och klimatrelaterade risker beaktas i investeringsstrategin för de godkända fonderna för socialt företagande.

▼B

3.  En revision av den godkända fonden för socialt företagande ska genomföras minst en gång per år. Revisionen ska bekräfta den godkända fonden för socialt företagandes innehav av pengar och tillgångar och att förvaltaren av godkända fonder för socialt företagande har upprättat och fört lämpliga räkenskaper och genomfört lämpliga kontroller när det gäller utnyttjandet av mandat eller kontroll över pengar och tillgångar som tillhör den godkända fonden för socialt företagande och dess investerare.

4.  I de fall förvaltaren av den godkända fonden för socialt företagande är skyldig att offentliggöra en årlig redovisning i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad ( 1 ) får den information som avses i punkterna 1 och 2 i den här artikeln lämnas separat eller som ett komplement till den årliga redovisningen.

▼M1

5.  Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska göra alla uppgifter som samlas in enligt denna artikel tillgängliga för den behöriga myndigheten för varje berörd godkänd fond för socialt företagande, den behöriga myndigheten i varje berörd värdmedlemsstat och Esma inom rimlig tid med stöd av förfarandena enligt artikel 23.

▼B

Artikel 14

1.  Förvaltare av godkända fonder för socialt företagande ska avseende de godkända fonder för socialt företagande som de förvaltar på ett tydligt och begripligt sätt informera sina investerare om följande faktorer, innan dessa fattar investeringsbeslut:

a) Identiteten avseende den förvaltaren och eventuella andra tjänsteleverantörer som den förvaltaren anlitar för sin förvaltning samt en beskrivning av deras arbetsuppgifter.

▼M1

b) Den kapitalbas som den förvaltaren förfogar över för att upprätthålla de adekvata personella och tekniska resurser som krävs för en korrekt förvaltning av dess godkända fonder för socialt företagande.

▼B

c) En beskrivning av investeringsstrategi och syfte för den godkända fonden för socialt företagande, inklusive

i) de typer av godkända portföljföretag som den avser att investera i,

ii) eventuella andra godkända fonder för socialt företagande som den avser att investera i,

iii) de typer av godkända portföljföretag som eventuella andra godkända fonder för socialt företagande, som avses i led ii, avser att investera i,

iv) de icke godkända investeringar som den avser att göra,

v) den teknik som den avser att använda, och

vi) eventuella tillämpliga investeringsbegränsningar.

d) De positiva sociala effekter som investeringsstrategin för den godkända fonden för socialt företagande inriktas på, inklusive i tillämpliga fall, prognoser över sådana resultat som kan vara rimliga samt information om tidigare uppnådda resultat på detta område.

e) De metodiker som kommer att användas för att mäta sociala effekter.

f) En beskrivning av andra tillgångar än godkända portföljföretag och det förfarande och de kriterier som används för att välja ut dessa tillgångar såvida det inte rör sig om kontanter eller likvida tillgångar.

g) En beskrivning av riskprofilen för den godkända fonden för socialt företagande och de eventuella risker som är förenade med de tillgångar som fonden får investera i eller med de investeringstekniker som får användas.

h) En beskrivning av värderingsförfarandet i den godkända fonden för socialt företagande och av dess prissättningsmetod vid värderingen av tillgångarna, inklusive värderingsmetoder för godkända portföljföretag.

i) En beskrivning av hur ersättningen till förvaltaren av en godkänd fond för socialt företagande beräknas.

j) En beskrivning av alla relevanta kostnader och av deras högsta sammanlagda belopp.

k) Tidigare avkastning för den godkända fonden för socialt företagande, om sådana uppgifter är tillgängliga.

l) Affärsstödjande tjänster och annan stödverksamhet som förvaltaren av en godkänd fond för socialt företagande tillhandahåller eller organiserar genom tredje part för att underlätta utveckling, tillväxt eller andra aspekter av de godkända portföljföretagens löpande verksamhet som den godkända av fonden för socialt företagande investerar i eller, om dessa tjänster eller denna verksamhet inte tillhandahålls, en förklaring till detta.

m) En beskrivning av formerna för ändringar av investeringsstrategi och/eller investeringspolitik för den godkända fonden för socialt företagande.

2.  All information som avses i punkt 1 ska vara rättvisande, tydlig och får inte vara vilseledande. Den ska i tillämpliga fall uppdateras och ses över regelbundet.

3.  Om förvaltaren av en godkänd fond för socialt företagande är skyldig att offentliggöra ett prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel ( 2 ) eller i enlighet med nationell rätt avseende den godkända fonden för socialt företagande, får den information som avses i punkt 1 i denna artikel lämnas separat eller som en del av prospektet.

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 26 för att ange

a) innehållet i den information som avses i punkt 1 c–f och l i denna artikel,

b) hur den information som avses i punkt 1 c–f och 1 i denna artikel kan presenteras på ett enhetligt sätt för att säkerställa högsta möjliga nivå av jämförbarhet.KAPITEL III

TILLSYN OCH ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 15

1.  Förvaltare av godkända fonder för socialt företagande som avser att använda beteckningen EuSEF vid marknadsföringen av sina godkända fonder för socialt företagande, ska underrätta den behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat om sin avsikt och ska lämna följande uppgifter:

a) Vilka personer som i praktiken sköter förvaltningen av godkända fonder för socialt företagande.

b) De godkända fonder för socialt företagande vars andelar eller aktier ska marknadsföras samt deras investeringsstrategier.

c) Vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla kraven i kapitel II.

d) En förteckning över medlemsstater där förvaltaren av godkända fonder för socialt företagande avser att marknadsföra respektive godkänd fond för socialt företagande.

▼M1 —————

▼B

2.  Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska registrera förvaltaren av den godkända fonden för socialt företagande endast om följande villkor är uppfyllda:

a) De personer som i praktiken sköter förvaltningen av godkända fonder för socialt företagande har tillräckligt gott anseende och tillräcklig erfarenhet, även i fråga om de investeringsstrategier som förvaltaren av en godkänd fond för socialt företagande tillämpar.

b) De uppgifter som krävs enligt punkt 1 är fullständiga.

c) De åtgärder som anmälts enligt punkt 1 c är lämpliga för att uppfylla kraven i kapitel II.

▼M1 —————

▼B

3.  Registrering enligt denna artikel ska gälla i hela unionen och ska tillåta förvaltare av godkända fonder för socialt företagande att i hela unionen marknadsföra godkända fonder för socialt företagande under beteckningen EuSEF.

▼M1

4.  Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska underrätta den förvaltare som avses i punkt 1 huruvida denne har registrerats som förvaltare av en godkänd fond för socialt företagande senast två månader efter det att denne har lämnat alla de uppgifter som avses i den punkten.

5.  En registrering i enlighet med denna artikel ska utgöra en registrering enligt artikel 3.3 i direktiv 2011/61/EU avseende förvaltningen av godkända fonder för socialt företagande.

6.  En förvaltare av en godkänd fond för socialt företagande som avses i denna artikel ska till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten anmäla varje väsentlig ändring av villkoren för dess ursprungliga registrering i enlighet med denna artikel innan sådana ändringar genomförs.

Om den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten beslutar att införa begränsningar eller att inte godta ändringarna som avses i första stycket ska den meddela förvaltaren av den godkända fonden för socialt företagande inom en månad från anmälan av dessa ändringar. Den behöriga myndigheten får förlänga denna period upp till en månad om den anser att detta är nödvändigt med hänsyn till de särskilda omständigheterna i ärendet, efter att ha underrättat förvaltaren av den godkända fonden för socialt företagande. Ändringarna får genomföras om den behöriga myndigheten inom den relevanta bedömningsperioden inte motsätter sig ändringarna.

7.  I syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att ytterligare specificera de uppgifter som ska tillhandahållas de behöriga myndigheterna i den ansökan om registrering som anges i punkt 1 och ytterligare specificera de villkor som anges i punkt 2.

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

8.  I syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn avseende standardformulär, mallar och förfaranden för de uppgifter som ska tillhandahållas de behöriga myndigheterna i den ansökan om registrering som anges i punkt 1 och de villkor som fastställs i punkt 2.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

9.  Esma ska organisera och genomföra inbördes utvärderingar i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 1095/2010 i syfte att förbättra samstämmigheten i de registreringsförfaranden som utförs av behöriga myndigheter enligt denna förordning.

Artikel 15a

1.  Förvaltare av företag för kollektiva investeringar som är auktoriserade enligt artikel 6 i direktiv 2011/61/EU ska ansöka om registrering av de godkända fonder för socialt företagande för vilka de avser att använda beteckningen EuSEF.

2.  Den ansökan om registrering som avses i punkt 1 ska göras till den behöriga myndigheten för fonden för socialt företagande och omfatta

a) bestämmelser eller bolagsordning för den godkända fonden för socialt företagande,

b) uppgifter om förvaringsinstitutets identitet,

c) de uppgifter som avses i artikel 15.1,

d) en förteckning över de medlemsstater där de förvaltare som avses i punkt 1 har etablerat, eller avser att etablera, godkända fonder för socialt företagande.

Vid tillämpning av led c i första stycket ska uppgifter om de åtgärder som vidtagits för att uppfylla kraven i kapitel II avse de åtgärder som vidtagits för att följa bestämmelserna i artiklarna 5, 6, 10, 13.2 och 14.1 d, e och f.

3.  Om den behöriga myndigheten för en godkänd fond för socialt företagande är en annan än den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, ska den behöriga myndigheten för den godkända fonden för socialt företagande fråga den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten huruvida den godkända fonden för socialt företagande faller inom ramen för förvaltarens auktorisation att förvalta AIF-fonder och huruvida de villkor som fastställs i artikel 15.2 a är uppfyllda.

Den behöriga myndigheten för den godkända fonden för socialt företagande får också fråga den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten om förtydliganden och uppgifter vad gäller den dokumentation som avses i punkt 2.

Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska lämna ett svar inom en månad från det datum den mottar förfrågan från den behöriga myndigheten för den godkända fonden för socialt företagande.

4.  De förvaltare som avses i punkt 1 ska inte vara skyldiga att tillhandahålla uppgifter eller handlingar som de redan har tillhandahållit enligt direktiv 2011/61/EU.

5.  Efter att ha bedömt den dokumentation som mottagits i enlighet med punkt 2 och efter att ha mottagit de förtydliganden och de uppgifter som avses i punkt 3, ska den behöriga myndigheten för den godkända fonden för socialt företagande registrera en fond som en godkänd fond för socialt företagande, om den fondens förvaltare uppfyller villkoren i artikel 15.2.

6.  Den behöriga myndigheten för en godkänd fond för socialt företagande ska underrätta den förvaltare som avses i punkt 1 om huruvida den har registrerats som en godkänd fond för socialt företagande senast två månader efter det att den förvaltaren har lämnat alla den dokumentation som avses i punkt 2.

7.  Registreringar enligt denna artikel ska vara giltiga inom hela unionens territorium och möjliggöra marknadsföring av dessa fonder i hela unionen under beteckningen EuSEF.

8.  I syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att ytterligare specificera vilka uppgifter som ska tillhandahållas de behöriga myndigheterna i enlighet med punkt 2.

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

9.  I syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska genomförandestandarder avseende standardformulär, mallar och förfaranden för de uppgifter som ska tillhandahållas de behöriga myndigheterna i enlighet med punkt 2.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

10.  Esma ska organisera och genomföra inbördes utvärderingar i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 1095/2010 i syfte att förbättra samstämmigheten i de registreringsförfaranden som utförs av behöriga myndigheter enligt denna förordning.

Artikel 15b

Medlemsstaterna ska säkerställa att varje vägran att registrera en förvaltare som avses i artikel 15 eller en fond som avses i artikel 15a ska motiveras, anmälas till de förvaltare som avses i dessa artiklar och omfattas av rätten att överklaga inför en rättsvårdande, administrativ eller annan myndighet på nationell nivå. Denna rätt att överklaga ska även tillämpas i fråga om registrering för det fall inget beslut om registrering har fattats inom två månader efter det att den förvaltaren lämnat alla de begärda uppgifterna. Medlemsstaterna får kräva att en förvaltare uttömmer alla preliminära administrativa rättsmedel enligt nationell rätt innan den rätten att överklaga utövas.

▼B

Artikel 16

Förvaltare av godkända fonder för socialt företagande ska underrätta den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten om de avser att marknadsföra

a) en ny godkänd fond för socialt företagande, eller

b) en befintlig godkänd fond för socialt företagande i en medlemsstat som inte nämns i den förteckning som avses i artikel 15.1 d.

Artikel 17

▼M1

1.  Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaterna och Esma om varje registrering eller avregistrering av en förvaltare av en godkänd fond för socialt företagande, om varje tillägg eller avregistrering av en godkänd fond för socialt företagande och om varje tillägg till eller avregistrering från den förteckning av medlemsstater där en förvaltare av en godkänd fond för socialt företagande avser att marknadsföra dessa fonder.

Vid tillämpning av första stycket ska den myndighet som är behörig för en godkänd fond för socialt företagande som registrerats i enlighet med artikel 15a omedelbart underrätta den behöriga myndigheten i hemmedlemstaten, de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaterna och Esma om eventuella tillägg till eller avregistrering från registret av en godkänd fond för socialt företagande eller varje tillägg till eller avregistrering från förteckningen över de medlemsstater där förvaltaren av den godkända fonden för socialt företagande avser att marknadsföra den fonden.

2.  De behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaterna ska inte föreskriva några krav eller administrativa förfaranden för förvaltare av godkända fonder för socialt företagande när det gäller marknadsföring av deras godkända fonder för socialt företagande och de ska inte heller kräva förhandsgodkännande av marknadsföring. Sådana krav eller administrativa förfaranden ska inkludera avgifter och andra pålagor.

▼B

3.  För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel, ska Esma utarbeta förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa formatet för anmälan enligt denna artikel.

4.  Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast den 16 februari 2014.

5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i punkt 3 i enlighet med förfarandet i artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

▼M1

Artikel 17a

1.  I syfte att organisera och genomföra de inbördes utvärderingarna i enlighet med artikel 15.9 och artikel 15a.10 ska den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten eller, om det är en annan, den behöriga myndigheten för den godkända fonden för socialt företagande, säkerställa att de slutliga uppgifter som låg till grund för registreringen som fastställs i artikel 15.1 och 15.2 och artikel 15a.2 tillhandahålls Esma inom rimlig tid efter registreringen. Dessa uppgifter ska göras tillgängliga med stöd av de förfaranden som avses i artikel 23.

2.  I syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att ytterligare specificera vilka uppgifter som ska lämnas till/göras tillgängliga för Esma i enlighet med punkt 1.

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

3.  I syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande avseende standardformulär, mallar och förfaranden för de uppgifter som ska lämnas till Esma i enlighet med punkt 1.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

▼M1

Artikel 18

1.  Esma ska upprätthålla en central databas, som är tillgänglig för allmänheten på internet och innehåller en förteckning över alla förvaltare av fonder för socialt företagande som använder beteckningen EuSEF och de godkända fonder för socialt företagande för vilka de använder beteckningen samt de länder i vilka dessa fonder marknadsförs.

2.  Esma ska på sin webbplats tillhandahålla länkar till relevant information om tredjeländer som uppfyller de tillämpliga kraven enligt artikel 3.1 första stycket d v.

▼B

Artikel 19

1.  Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska övervaka att kraven i denna förordning efterlevs.

▼M1

1a.  För de förvaltare som avses i artikel 2.2 ska den behöriga myndigheten ansvara för att övervaka att de arrangemang och den organisation som finns hos förvaltaren efterlevs och är adekvata, så att den förvaltaren är i stånd att fullgöra de skyldigheter och regler som gäller för bildandet av och funktionen hos alla de godkända fonder för socialt företagande som den förvaltar.

1b.  För en godkänd fond för socialt företaganden som förvaltas av en förvaltare som avses i artikel 2.2 ska den behöriga myndigheten för den godkända fonden för socialt företagande ansvara för tillsynen över fondens efterlevnad av de regler som anges i artiklarna 5, 6 och 14.1 c och i. Den behöriga myndigheten för den godkända fonden för socialt företagande ska också ansvara för tillsyn av den fondens efterlevnad av de skyldigheter som fastställs i dess bestämmelser eller bolagsordning.

▼B

2.  Om den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten har tydliga och påvisbara skäl att tro att förvaltaren av en godkänd fond för socialt företagande handlar i strid mot denna förordning inom dess territorium, ska den snarast informera den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten om detta. Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska vidta lämpliga åtgärder.

3.  Om förvaltaren av en godkänd fond för socialt företagande fortsätter att handla på ett sätt som tydligt strider mot denna förordning, trots åtgärder som den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten har vidtagit eller därför att den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten underlåtit att agera inom rimlig tid, får den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten, efter att ha informerat den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, vidta alla lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att skydda investerare, inklusive att förbjuda den berörda förvaltaren av godkända fonder för socialt företagande att fortsätta med all marknadsföring av sina godkända fonder för socialt företagande i värdmedlemsstaten.

Artikel 20

Behöriga myndigheter ska i enlighet med nationell rätt ha alla tillsyns- och utredningsbefogenheter som krävs för att fullgöra sina uppdrag. De ska särskilt ha befogenhet att

a) begära tillgång till och kopiera eller få en kopia av varje handling, oberoende av dess form,

b) kräva att förvaltaren av en godkänd fond för socialt företagande lämnar upplysningar utan dröjsmål,

c) begära upplysningar från varje person med anknytning till förvaltaren av en godkänd fond för socialt företagandes verksamhet eller till den godkända fonden för socialt företagande,

d) genomföra inspektioner på plats med eller utan föranmälan,

e) vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att en förvaltare av en godkänd fond för socialt företagande fortsätter att följa denna förordning.

f) utfärda ett föreläggande för att säkerställa att en förvaltare av en godkänd fond för socialt företagande följer denna förordning och avhåller sig från att upprepa ett beteende som kan utgöra en överträdelse av denna förordning.

▼M1

Esma ska organisera och genomföra inbördes utvärderingar i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 1095/2010 i syfte att förbättra samstämmigheten i processerna avseende de tillsyns- och utredningsbefogenheter som utövas av de behöriga myndigheterna enligt denna förordning.

▼B

Artikel 21

1.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om administrativa sanktioner och andra åtgärder som ska gälla vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. De administrativa sanktioner och andra åtgärder som föreskrivs ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.  Senast ►M1  2 mars 2020 ◄ ska medlemsstaterna underrätta kommissionen och Esma om de regler som avses i punkt 1. De ska omedelbart underrätta kommissionen och Esma om eventuella ändringar av reglerna.

▼M1

3.  De förvaltare som avses i artikel 2.1 ska alltid uppfylla kraven i denna förordning och ska också ansvara för eventuella överträdelser av denna förordning, inbegripet för förluster eller skador som uppstår till följd av detta.

De förvaltare som avses i artikel 2.2 ska alltid uppfylla kraven i direktiv 2011/61/EU. De ska vara ansvariga för att denna förordning efterlevs och ska också vara ansvariga i enlighet med direktiv 2011/61/EU. Dessa förvaltare ska också vara ansvariga för förluster eller skador som uppstår till följd av överträdelser av denna förordning.

▼B

Artikel 22

▼M1

1.  Med beaktande av proportionalitetsprincipen ska den behöriga myndigheten vidta de lämpliga åtgärder som avses i punkt 2, beroende på vad som är tillämpligt, när förvaltaren av den godkända fonden för socialt företagande.

▼B

a) i strid med artikel 5 underlåter att uppfylla kraven på portföljsammansättning.

b) i strid med artikel 6 marknadsför andelar och aktier i en godkänd fond för socialt företagande till icke-tillåtna investerare.

▼M1

c) använder beteckningen EuSEF utan att vara registrerad i enlighet med artikel 15, eller när den godkända fonden för socialt företagande inte är registrerad i enlighet med artikel 15a.

▼B

d) använder beteckningen EuSEF vid marknadsföringen av fonder som inte är etablerade i enlighet med artikel 3.1 b iii.

▼M1

e) har blivit registrerad genom att lämna oriktig information eller genom något annat otillbörligt sätt i strid med artikel 15 eller artikel 15a.

▼B

f) i strid med artikel 7 a inte handlar hederligt, rättvist, med vederbörlig skicklighet, omsorg och skyndsamhet vid utövande av sin verksamhet.

g) i strid med artikel 7 b inte tillämpar adekvata riktlinjer och förfaranden för att förhindra oegentligheter.

h) vid upprepade tillfällen underlåter att uppfylla kraven enligt artikel 13 om årsredovisning.

i) vid upprepade tillfällen underlåter att fullgöra skyldigheten att informera investerare i enlighet med artikel 14.

▼M1

2.  I de fall som avses i punkt 1 ska den behöriga myndigheten, beroende på vad som är lämpligt:

a) Vidta åtgärder för att säkerställa att den berörda förvaltaren av en godkänd fond för socialt företagande uppfyller kraven i artiklarna 5, 6 och 7 a och b samt artiklarna 13–15a, beroende på vad som är tillämpligt.

b) Förbjuda den berörda förvaltaren av den godkända fonden för socialt företagande att använda beteckningen EuSEF och avregistrera den förvaltaren, eller den berörda godkända fonden för socialt företagande, från registret.

3.  Den behöriga myndighet som avses i punkt 1 ska utan dröjsmål underrätta andra berörda behöriga myndigheter, de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaterna i enlighet med artikel 15.1 d och Esma om att en förvaltare av en godkänd fond för socialt företagande eller en godkänd fond för socialt företagande avregistrerats från registret.

4.  Rätten att marknadsföra en eller flera godkända fonder för socialt företagande under beteckningen EuSEF i unionen ska med omedelbar verkan upphöra att gälla från och med den dag då den behöriga myndigheten fattat det beslut som avses i punkt 2 b.

▼M1

5.  Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten eller värdmedlemsstaten, beroende på vad som är tillämpligt, ska utan dröjsmål underrätta Esma om den har tydliga och påvisbara skäl att anse att förvaltaren av en godkänd fond för socialt företagande har gjort sig skyldig till någon av överträdelserna som avses i leden a–i i punkt 1.

Esma får, med beaktande av proportionalitetsprincipen, utfärda rekommendationer i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1095/2010 riktade till de berörda behöriga myndigheterna att vidta någon av de åtgärder som avses i punkt 2 i den här artikeln eller att avstå från att vidta sådana åtgärder.

Artikel 22a

De befogenheter som tilldelats behöriga myndigheter i enlighet med direktiv 2011/61/EU, inbegripet befogenheter avseende sanktioner, ska även utövas med avseende på de förvaltare som avses i artikel 2.2 i denna förordning.

▼B

Artikel 23

1.  Behöriga myndigheter och Esma ska samarbeta med varandra för att fullgöra sina respektive uppdrag enligt denna förordning i enlighet med förordning (EU) nr 1095/2010.

2.  De behöriga myndigheterna och Esma ska utbyta all information och dokumentation som krävs för ett de ska kunna fullgöra sina respektive uppgifter enligt denna förordning, i enlighet med förordning (EU) nr 1095/2010, särskilt för att konstatera och avhjälpa överträdelser av den här förordningen.

Artikel 24

1.  Alla personer som arbetar eller har arbetat för de behöriga myndigheterna eller för Esma samt de revisorer och sakkunniga som de behöriga myndigheterna eller Esma har anlitat ska vara bundna av tystnadsplikt. Ingen konfidentiell information som dessa personer mottagit i tjänsten får röjas till någon annan person eller myndighet, utom i sammandrag eller sammanställningar som omöjliggör att enskilda förvaltare av godkända fonder för socialt företagande och enskilda godkända fonder för socialt företagande kan identifieras, dock med förbehåll för fall som omfattas av straffrättslig lagstiftning och förfaranden enligt denna förordning.

2.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter eller Esma får inte hindras från att utbyta information i enlighet med denna förordning eller annan unionsrätt som är tillämplig på förvaltare av godkända fonder för socialt företagande och godkända fonder för socialt företagande.

3.  Om de behöriga myndigheterna eller Esma mottar konfidentiell information i enlighet med punkt 2, får de endast använda den vid fullgörandet av sina uppdrag och för administrativa och rättsliga förfaranden.

Artikel 25

Vid oenighet mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter om en bedömning, handling eller underlåtelse att agera av någon av de behöriga myndigheterna på ett område där det enligt denna förordning krävs samarbete och samordning mellan behöriga myndigheter från fler än en medlemsstat, kan de behöriga myndigheterna hänvisa ärendet till Esma, som får handla i enlighet med sina befogenheter enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010, såvida oenigheten inte avser artikel 3.1 b i eller artikel 3.1 d i i den här förordningen.KAPITEL IV

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 26

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2, 9.5, 10.2 och 14.4 ska ges till kommissionen för en period av fyra år från den 15 maj 2013. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fyra år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.2, 9.5, 10.2 och 14.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.2, 9.5, 10.2 och 14.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 27

1.  Kommissionen ska se över denna förordning i enlighet med punkt 2. Översynen ska omfatta en allmän granskning av hur denna förordnings regler har fungerat och vilka erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av dem, bland annat följande:

a) I vilken utsträckning beteckningen EuSEF har använts av förvaltare av godkända fonder för socialt företagande i olika medlemsstater, antingen inom landet eller på gränsöverskridande basis.

b) Den geografiska och sektoriella fördelningen av de investeringar som de godkända fonderna för socialt företagande har gjort.

c) Ändamålsenligheten när det gäller informationskraven enligt artikel 14, särskilt om huruvida de är tillräckliga för att investerarna ska kunna fatta väl underbyggda investeringsbeslut.

d) Användningen av de olika godkända investeringar som de godkända fonderna för socialt företagande har gjort och hur detta har påverkat utvecklingen av sociala företag inom hela unionen.

e) Lämpligheten av att införa en europeisk märkning för ”sociala företag”.

f) Möjligheten att låta fonder för socialt företagande som är etablerade i ett tredjeland använda beteckningen EuSEF, med beaktande av erfarenheterna av tillämpningen av kommissionens rekommendation om åtgärder för att uppmuntra tredjeländer att tillämpa miniminormer för god förvaltning i skattefrågor.

g) Den praktiska tillämpningen av kriterierna för att identifiera godkända portföljföretag, vilka effekter detta har fått på utvecklingen av sociala företag inom hela unionen och deras positiva sociala effekter.

h) En analys av de förfaranden som förvaltarna av godkända fonder för socialt företagande har använt för att mäta de positiva sociala effekter som de godkända portföljföretag som avses i artikel 10 har åstadkommit samt en utvärdering av möjligheterna att införa harmoniserade standarder för mätning av de sociala effekterna på unionsnivå, på ett sätt som överensstämmer med unionens socialpolitik.

i) Möjligheten att utsträcka marknadsföringen av godkända fonder för socialt företagande till icke-professionella investerare.

j) Lämpligheten av att inkludera godkända fonder för socialt företagande bland godkända tillgångar enligt direktiv 2009/65/EG.

k) Lämpligheten av att komplettera denna förordning med ett system med förvaringsinstitut.

l) En genomgång av eventuella skattehinder för godkända fonder för socialt företagande och en utvärdering av eventuella skatteincitament som skulle kunna uppmuntra socialt företagande i unionen.

m) En utvärdering av eventuella hinder som kan ha förhindrat investeringar i fonder som använder beteckningen EuSEF, inklusive hur institutionella investerare påverkas av annan unionsrätt av tillsynskaraktär.

2.  Den översyn som avses i punkt 1 ska genomföras

a) senast ►M1  2 mars 2022 ◄ när det gäller leden a–e och g–m, och

b) senast den 22 juli 2015 när det gäller led f.

3.  Efter den översyn som avses i punkt 1 och efter samråd med Esma ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet, i förekommande fall åtföljd av ett förslag till rättsakt.

▼M1

4.  Parallellt med översynen i enlighet med artikel 69 i direktiv 2011/61/EU, i synnerhet när det gäller förvaltare som registrerats enligt artikel 3.2 b i det direktivet, ska kommissionen analysera följande:

a) Förvaltningen av godkända fonder för socialt företagande och lämpligheten i att införa ändringar av den rättsliga ramen, inklusive möjligheten av att införa ett förvaltningspass.

b) Lämpligheten av definitionen av marknadsföring för fonder för socialt företagande och inverkan som denna definition, och olika nationella tolkningar av den, har på verksamheten och bärkraftighet i godkända fonder för socialt företagande och av den gränsöverskridande distributionen av sådana fonder.

Till följd av den översynen ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet, i förekommande fall åtföljd av ett lagstiftningsförslag.

▼B

Artikel 28

1.  Senast den 22 juli 2017 ska kommissionen inleda en översyn av samspelet mellan denna förordning och andra bestämmelser om företag för kollektiva investeringar och deras förvaltare, särskilt de som fastställs i direktiv 2011/61/EU. Den översynen ska behandla denna förordnings räckvidd. Den ska samla in uppgifter för att utvärdera om det är nödvändigt att utvidga räckvidden så att förvaltare av godkända fonder för socialt företagande med totala förvaltade tillgångar som överskrider det tröskelvärde som fastställs i artikel 2.1 kan bli förvaltare av godkända fonder för socialt företagande i enlighet med den förordningen.

2.  Efter den översyn som avses i punkt 1, och efter samråd med Esma, ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet, i förekommande fall åtföljd av ett lagstiftningsförslag.

Artikel 29

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 22 juli 2013, med undantag av artiklarna 3.2, 9.5, 10.2 och 14.4, vilka ska tillämpas från och med den 15 maj 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.( 1 ) EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.

( 2 ) EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.