02013R0345 — SV — 01.03.2018 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 345/2013

av den 17 april 2013

om europeiska riskkapitalfonder

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 115 25.4.2013, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/1991 av den 25 oktober 2017

  L 293

1

10.11.2017
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 345/2013

av den 17 april 2013

om europeiska riskkapitalfonder

(Text av betydelse för EES)KAPITEL I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

I denna förordning fastställs enhetliga krav och villkor för förvaltare av företag för kollektiva investeringar som vill använda beteckningen EuVECA i samband med marknadsföring av godkända riskkapitalfonder i unionen, och därmed bidra till en väl fungerande inre marknad.

I förordningen fastställs även enhetliga regler för marknadsföring av godkända riskkapitalfonder till tillåtna investerare inom unionen, för sammansättningen av godkända riskkapitalfonders portföljer, för tillåtna investeringsinstrument och investeringsmetoder som ska användas av godkända riskkapitalfonder, samt för organisation, uppförande och transparens hos förvaltare som marknadsför godkända riskkapitalfonder inom unionen.

Artikel 2

1.  Denna förordning ska tillämpas på förvaltare av företag för kollektiva investeringar enligt definitionen i artikel 3 a som uppfyller följande villkor:

a) Deras totala förvaltade tillgångar överskrider inte det tröskelvärde som avses i artikel 3.2 b i direktiv 2011/61/EU.

b) De är etablerade i unionen.

c) De är föremål för registrering hos de behöriga myndigheterna i sin hemmedlemsstat i enlighet med artikel 3.3 a i direktiv 2011/61/EU.

d) De förvaltar portföljer av godkända riskkapitalfonder.

▼M1

2.  Artiklarna 3–6, 12, 13.1 c och i, 14a–19, artikel 20.3 andra stycket samt artiklarna 21 och 21a i denna förordning ska tillämpas på förvaltare av företag för kollektiva investeringar som har auktoriserats enligt artikel 6 i direktiv 2011/61/EU och som förvaltar portföljer i godkända riskkapitalfonder och avser att använda beteckningen EuVECA i samband med marknadsföringen av dessa fonder inom unionen.

▼B

3.  När förvaltare av godkända riskkapitalfonder är externa förvaltare och är registrerade i enlighet med artikel 14, får de också förvalta företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) om de är auktoriserade enligt direktiv 2009/65/EG.

Artikel 3

I denna förordning avses med

a)

företag för kollektiva investeringar : AIF-fond enligt definitionen i artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU,

b)

godkänd riskkapitalfond

:

ett företag för kollektiva investeringar som

i) avser att investera minst 70 % av sitt summerade inbetalda kapital och ej inbetalda kapitalutfästelser i tillgångar som utgör godkända investeringar, beräknat på grundval av investeringsbara belopp efter avdrag för alla relevanta kostnader och innehav i kontanter och likvida tillgångar, inom en tidsperiod som fastställs i dess fondbestämmelser eller bolagsordning,

ii) inte använder mer än 30 % av sitt summerade inbetalda kapital och ej inbetalda kapitalutfästelser till förvärv av andra tillgångar än godkända investeringar, beräknat på grundval av investeringsbara belopp efter avdrag för alla relevanta kostnader och innehav av kontanter och likvida tillgångar,

iii) är etablerat på en medlemsstats territorium,

c)

förvaltare av en godkänd riskkapitalfond : en juridisk person vars ordinarie affärsverksamhet består i förvaltning av minst en godkänd riskkapitalfond,

d)

godkänt portföljföretag

:

ett företag som

▼M1

i) vid tidpunkten för den godkända riskkapitalfondens första investering i det företaget uppfyller ett av följande villkor:

 Företaget är inte upptaget till handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform enligt definitionen i artikel 4.1.21 och 4.1.22 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU ( 1 ) och har upp till 499 anställda.

 Företaget är ett litet eller medelstort företag enligt definitionen i artikel 4.1.13 i direktiv 2014/65/EU som är noterat på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag enligt definitionen i artikel 4.1.12 i det direktivet,

▼B

ii) inte i sig är ett företag för kollektiva investeringar,

iii) inte är ett eller flera av följande:

 ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut ( 2 ),

 ett värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.1 i direktiv 2004/39/EG,

 ett försäkringsinstitut enligt definitionen i artikel 13.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) ( 3 ),

 ett finansiellt holdingföretag enligt definitionen i artikel 4.19 i direktiv 2006/48/EG, eller

 ett holdingföretag med blandad verksamhet enligt definitionen i artikel 4.20 i direktiv 2006/48/EG,

iv) är etablerat på en medlemsstats territorium eller i ett tredjeland, under förutsättning att tredjelandet

 inte är upptaget i förteckningen över icke samarbetsvilliga länder och territorier av arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

 har undertecknat en överenskommelse med hemmedlemsstaten för förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond och med varje annan medlemsstat där fondandelarna eller aktierna i den godkända riskkapitalfonden är avsedda att marknadsföras för att säkerställa att tredjelandet till fullo uppfyller normerna i artikel 26 i OECD:s modellavtal för skatter på inkomst och förmögenhet och att det säkerställer ett effektivt informationsutbyte i skatteärenden inbegripet eventuella multilaterala skatteavtal.

e)

godkända investeringar

:

något av följande instrument:

i) egetkapital- eller hybridkapitalinstrument som emitterats av

 ett godkänt portföljföretag och som den godkända riskkapitalfonden direkt förvärvat av det godkända portföljföretaget,

 ett godkänt portföljföretag i utbyte mot egetkapitalinstrument som det godkända portföljföretaget emitterat, eller

 ett företag som det godkända portföljföretaget är ett majoritetsägt dotterföretag till och som den godkända riskkapitalfonden förvärvat i utbyte mot aktier som det godkända portföljföretaget emitterat.

ii) lån med eller utan säkerhet som den godkända riskkapitalfonden beviljat ett godkänt portföljföretag i vilket den godkända riskkapitalfonden redan innehar godkända investeringar, under förutsättning att högst 30 % av den godkända riskkapitalfondens summerade inbetalda kapital samt ej inbetalda kapitalutfästelser används för sådana lån,

iii) aktier i ett godkänt portföljföretag som har förvärvats från befintliga aktieägare i samma företag,

iv) fondandelar eller aktier i en eller flera andra godkända riskkapitalfonder, under förutsättning att dessa godkända riskkapitalfonder inte själva har investerat mer än 10 % av sitt summerade inbetalda kapital samt ej inbetalda kapitalutfästelser i godkända riskkapitalfonder.

f)

relevanta kostnader : alla avgifter och utgifter som direkt eller indirekt bärs av investerarna och som överenskommits mellan förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond och dess investerare,

g)

eget kapital : ägarandel i ett företag i form av aktier eller andra former av andelar i det godkända portföljföretagets kapital som har emitterats till dess investerare,

h)

hybridkapital : varje typ av finansieringsinstrument som kombinerar eget kapital och lån och där avkastningen av instrumentet är kopplad till det godkända portföljföretagets vinst eller förlust, och där återbetalningen av instrumentet i händelse av konkurs inte är helt garanterad,

i)

marknadsföring : ett direkt eller indirekt erbjudande eller en placering på initiativ av förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond eller för dennes räkning och som avser fondandelar eller aktier i en godkänd riskkapitalfond som denne förvaltar, till eller tillsammans med investerare med hemvist eller säte i unionen,

j)

kapitalutfästelse : varje åtagande som förpliktigar en investerare att inom den tidsperiod som fastställs i den godkända riskkapitalfondens fondbestämmelser eller bolagsordning, förvärva andelar i, eller lämna ett kapitaltillskott till, den fonden,

▼M1

k)

hemmedlemsstat : den medlemsstat där förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond har sitt säte,

▼B

l)

värdmedlemsstat : annan medlemsstat än hemmedlemsstaten där förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond marknadsför godkända riskkapitalfonder i enlighet med denna förordning,

▼M1

m)

behörig myndighet

:

i) för de förvaltare som avses i artikel 2.1 i denna förordning, den behöriga myndighet som avses i artikel 3.3 a i direktiv 2011/61/EU,

ii) för de förvaltare som avses i artikel 2.2 i denna förordning, den behöriga myndighet som avses i artikel 7.1 i direktiv 2011/61/EU,

iii) för godkända riskkapitalfonder, den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den godkända riskkapitalfonden är etablerad,

▼M1

n)

behörig myndighet i värdmedlemsstaten : myndigheten i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten, där den godkända riskkapitalfonden marknadsförs.

▼B

Med avseende på första stycket led c ska den godkända riskkapitalfonden själv registreras som förvaltare av en godkänd riskkapitalfond i enlighet med artikel 14 om riskkapitalfondens juridiska form tillåter intern förvaltning och om fondens styrelse att inte utser en extern förvaltare. En godkänd riskkapitalfond som är registrerad som intern förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska inte registreras som extern förvaltare av en godkänd riskkapitalfond som tillhör andra företag för kollektiva investeringar.KAPITEL II

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV BETECKNINGEN EuVECA

Artikel 4

Förvaltare av godkända riskkapitalfonder som uppfyller kraven i detta kapitel ska ha rätt att använda beteckningen EuVECA vid marknadsföringen av godkända riskkapitalfonder i unionen.

Artikel 5

1.  Förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska säkerställa att förvärv av andra tillgångar än godkända investeringar tar i anspråk högst 30 % av fondens summerade inbetalda kapital och ej inbetalda kapitalutfästelser. Tröskelvärdet på 30 % ska beräknas på grundval av investeringsbara belopp efter avdrag för alla relevanta kostnader. Innehav i kontanter och likvida tillgångar ska inte beaktas vid beräkningen av den tröskeln eftersom kontanter och likvida tillgångar inte ska anses som investeringar.

2.  Förvaltare av godkända riskkapitalfonder får inte för den godkända riskkapitalfondens räkning använda metoder som ökar fondens exponering utöver nivån för dess kapitalutfästelser, oberoende av om det sker genom lån av kontanter eller värdepapper, utnyttjande av derivatinstrument eller på annat sätt.

3.  Förvaltare av godkända riskkapitalfonder får endast låna för den godkända riskkapitalfondens räkning, utfärdande eller ställande av säkerheter, under förutsättning att dessa lån, skuldförbindelser eller säkerheter täcks av ej inbetalda kapitalutfästelser.

Artikel 6

1.  Förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska marknadsföra fondandelar och aktier i godkända riskkapitalfonder enbart till investerare som betraktas som professionella kunder enligt avsnitt I i bilaga II till direktiv 2004/39/EG eller som på begäran kan behandlas som professionella kunder enligt avsnitt II i bilaga II till direktiv 2004/39/EG, eller till andra investerare som

a) utfäster sig att investera minst 100 000 EUR, och

b) skriftligen, i en annan handling än det avtal som ingås för investeringsåtagandet, uppger att de är medvetna om riskerna med det avsedda åtagandet eller investeringen.

2.  Punkt 1 ska inte gälla de investeringar som görs av företagsledare, styrelseledamöter eller anställda som deltar i förvaltningen av en förvaltare av en godkänd riskkapitalfond, när de investerar i de godkända riskkapitalfonder som de förvaltar.

Artikel 7

Förvaltare av riskkapitalfonder ska göra följande när det gäller de godkända riskkapitalfonder som de förvaltar:

a) Handla hederligt, rättvist och med vederbörlig skicklighet, omsorg och skyndsamhet när de bedriver sin verksamhet.

b) Tillämpa lämpliga riktlinjer och förfaranden för att förhindra oegentligheter som rimligen kan förväntas påverka investerarnas och de godkända portföljföretagens intressen.

c) Bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den på bästa sätt gagnar de förvaltade godkända riskkapitalfonderna, dess investerare och marknadens integritet.

d) Sorgfälligt välja och löpande övervaka investeringar i godkända portföljföretag.

e) Inneha tillräcklig kunskap om och insikt i de godkända portföljföretag som de investerar i.

▼M1

f) Behandla sina investerare rättvist. Detta ska inte utesluta en mer gynnsam behandling av privata investerare än av en offentlig investerare, förutsatt att sådan behandling är förenlig med statsstödsregler, i synnerhet artikel 21 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 ( 4 ) och redovisas i fondens bestämmelser eller bolagsordning.

▼B

g) Säkerställa att ingen investerare ges förmånsbehandling, såvida inte uppgifter om sådan förmånsbehandling lämnas i den godkända riskkapitalfondens fondbestämmelser eller bolagsordning.

Artikel 8

1.  Då en förvaltare av en godkänd riskkapitalfond delegerar uppgifter till tredje part får förvaltarens ansvar gentemot den godkända riskkapitalfonden eller dess investerare inte påverkas. Förvaltaren ska inte delegera uppgifter i sådan omfattning att den i praktiken inte längre kan anses fungera som förvaltare av en godkänd riskkapitalfond och i så stor utsträckning att den blir ett brevlådeföretag.

2.  Eventuell delegering av uppgifter enligt punkt 1 ska inte försvåra en effektiv tillsyn av förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond och får i synnerhet inte hindra den förvaltaren från att agera, eller den godkända riskkapitalfonden från att förvaltas, i investerarnas intresse.

Artikel 9

1.  Förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska identifiera och undvika intressekonflikter och, när de inte kan undvikas, hantera och övervaka dem samt, i enlighet med punkt 4, omgående informera om sådana intressekonflikter i syfte att hindra att de påverkar de godkända riskkapitalfondernas och deras investerares intressen negativt och säkerställa att de godkända riskkapitalfonder som de förvaltar behandlas rättvist.

2.  Förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska särskilt identifiera de intressekonflikter som kan uppstå mellan

a) förvaltare av godkända riskkapitalfonder, personer som i praktiken leder verksamheten i dessa, anställda eller varje person som direkt eller indirekt kontrollerar eller kontrolleras av dessa förvaltare och den godkända riskkapitalfond som förvaltas av dessa förvaltare eller dess investerare,

b) den godkända riskkapitalfonden eller dess investerare och en annan godkänd riskkapitalfond som förvaltas av samma förvaltare eller dess investerare.

c) den godkända riskkapitalfonden eller dess investerare och ett företag för kollektiva investeringar eller fondföretag som förvaltas av samma förvaltare eller dess investerare.

3.  Förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska upprätthålla och tillämpa effektiva organisatoriska och administrativa förfaranden för att uppfylla de krav som fastställs i punkterna 1 och 2.

4.  Information om intressekonflikter enligt punkt 1 ska lämnas, i de fall en förvaltare av en godkänd riskkapitalfond har organisatoriska förfaranden för att belägga, förhindra, hantera och övervaka intressekonflikter som inte är tillräckliga för att med rimlig säkerhet förhindra att investerarnas intressen skadas. En förvaltare av en godkänd riskkapitalfond ska tydligt och klart informera investerarna om den allmänna karaktären av intressekonflikter eller dessas orsaker, innan denne genomför affärer på deras vägnar.

5.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25 för att ange

a) de typer av intressekonflikter som avses i punkt 2 i denna artikel,

b) de åtgärder som förvaltare av godkända riskkapitalfonder måste vidta i fråga om strukturer och organisatoriska och administrativa förfaranden för att identifiera, förhindra, hantera, övervaka och informera om intressekonflikter.

Artikel 10

1.  Förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska vid alla tidpunkter ha tillräckliga egna medel och använda de adekvata och lämpliga personella och tekniska resurser som krävs för en korrekt förvaltning av de godkända riskkapitalfonder som de förvaltar.

▼M1

2.  Såväl internt förvaltade godkända riskkapitalfonder som externa förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska ha ett startkapital på 50 000  EUR.

▼M1

3.  Kapitalbasen ska alltid uppgå till minst en åttondel av de fasta allmänna omkostnader som uppstått för en förvaltare under föregående år. Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten får justera detta krav i fall av väsentlig förändring i verksamheten hos förvaltaren sedan det föregående året. Om en förvaltare av en godkänd riskkapitalfond inte har avslutat ett års verksamhet ska kravet uppgå till en åttondel av de fasta allmänna omkostnaderna som förutses i dennes verksamhetsplan, såvida inte den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten kräver en justering av planen.

4.  Om värdet på portföljerna av godkända riskkapitalfonder under förvaltarens förvaltning överstiger 250 000 000  EUR ska förvaltaren tillhandahålla en ytterligare summa kapitalbas. Denna ytterligare summa ska motsvara 0,02 % av det belopp med vilket värdet av de godkända riskkapitalfonderna överstiger 250 000 000  EUR.

5.  Hemmedlemsstatens behöriga myndighet får tillåta att förvaltaren av godkända riskkapitalfonder inte tillhandahåller upp till 50 % av den ytterligare kapitalbas som avses i punkt 4, om förvaltaren innehar en garanti på samma belopp som beviljats av ett kreditinstitut eller försäkringsföretag som har sitt säte i en medlemsstat eller i ett tredjeland där det omfattas av tillsynsregler som de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten anser vara likvärdiga med dem som fastställs i unionsrätten.

6.  Kapitalbasen ska investeras i likvida tillgångar eller tillgångar som enkelt kan omvandlas till likvida medel på kort sikt, och får inte innehålla spekulativa positioner.

▼B

Artikel 11

1.  Regler för värdering av tillgångar ska fastställas i den godkända riskkapitalfondens fondbestämmelser eller bolagsordning och ska säkerställa ett sunt och transparent värderingsförfarande.

2.  De värderingsförfaranden som används ska säkerställa att tillgångarna värderas och att tillgångsvärdet beräknas minst en gång om året.

Artikel 12

1.  Förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska tillhandahålla den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten en årsredovisning för varje godkänd riskkapitalfond som de förvaltar och senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Årsredovisningen ska innehålla en redogörelse för den godkända riskkapitalfondens portföljsammansättning och det gångna årets verksamhet. Den ska också redovisa vinster som intjänats av den godkända riskkapitalfonden i slutet av dess livstid och, i tillämpliga fall, de vinster som delats ut under dess livstid. Den ska innehålla det reviderade bokslutet för den godkända riskkapitalfonden.

Årsredovisningen ska utformas i enlighet med gällande redovisningsstandarder och vad som avtalats mellan förvaltaren av godkända riskkapitalfonder och investerarna. Förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska på begäran lämna rapporten till investerare. Förvaltare av godkända riskkapitalfonder och investerare får sinsemellan komma överens om att lämna ytterligare upplysningar.

2.  En revision av den godkända riskkapitalfonden ska genomföras minst en gång per år. Revisionen ska bekräfta den godkända riskkapitalfondens innehav av pengar och tillgångar och att förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond har upprättat och fört lämpliga räkenskaper och genomfört lämpliga kontroller när det gäller utnyttjandet av mandat eller kontroll över den godkända riskkapitalfondens och dess investerares pengar och tillgångar.

3.  I de fall förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond är skyldig att för den godkända riskkapitalfonden offentliggöra en årlig redovisning i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad ( 5 ) får den information som avses i punkt 1 i den här artikeln lämnas separat eller som ett komplement till den årliga redovisningen.

▼M1

4.  Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska göra alla uppgifter som samlas in enligt denna artikel tillgängliga för den behöriga myndigheten för varje berörd godkänd riskkapitalfond, den behöriga myndigheten i varje berörd värdmedlemsstat och Esma inom rimlig tid med stöd av de förfaranden som avses i artikel 22.

▼B

Artikel 13

1.  Förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska avseende de godkända riskkapitalfonder som de förvaltar på ett tydligt och begripligt sätt informera sina investerare om följande faktorer, innan dessa fattar investeringsbeslut:

a) Identiteten avseende förvaltaren och eventuella andra tjänsteleverantörer som den förvaltaren anlitar för sin förvaltning av de godkända riskkapitalfonderna samt en beskrivning av deras arbetsuppgifter.

▼M1

b) Den kapitalbas som den förvaltaren förfogar över för att upprätthålla de adekvata personella och tekniska resurser som krävs för en korrekt förvaltning av dess godkända riskkapitalfonder.

▼B

c) En beskrivning av den godkända riskkapitalfondens investeringsstrategi och syfte, inklusive

i) de typer av godkända portföljföretag som den avser att investera i,

ii) eventuella andra godkända riskkapitalfonder som den avser att investera i,

iii) de typer av godkända portföljföretag som eventuella andra godkända riskkapitalfonder, som avses i led ii, avser att investera i,

iv) de icke-godkända investeringar som den avser att göra,

v) den teknik den avser att använda, och

vi) eventuella tillämpliga investeringsbegränsningar.

d) En beskrivning av den godkända riskkapitalfondens riskprofil och av eventuella risker som är förbundna med tillgångarna som fonden kan investera i, eller med investeringsteknik som kan användas.

e) En beskrivning av den godkända riskkapitalfondens värderingsförfarande och av dess prissättningsmetod vid värderingen av tillgångarna, inklusive värderingsmetoder för godkända portföljföretag.

f) En beskrivning av hur ersättningen till förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond beräknas.

g) En beskrivning av alla relevanta kostnader och av deras högsta belopp.

h) Den godkända riskkapitalfondens tidigare avkastning, om sådana uppgifter är tillgängliga.

i) Affärsstödjande tjänster och annan stödverksamhet som förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond tillhandahåller eller organiserar genom tredje part för att underlätta utveckling, tillväxt eller andra aspekter av den löpande verksamheten i de godkända portföljföretag som den godkända riskkapitalfonden investerar i eller, om dessa tjänster eller denna verksamhet inte tillhandahålls, en förklaring till detta.

j) En beskrivning av formerna för ändringar av den godkända riskkapitalfondens investeringsstrategi och/eller investeringspolitik.

2.  All information som avses i punkt 1 ska vara rättvisande, tydlig och inte vilseledande. Den ska i tillämpliga fall uppdateras och ses över regelbundet.

3.  Om den godkända riskkapitalfonden är skyldig att offentliggöra prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel ( 6 ) eller i enlighet med nationell rätt avseende den godkända riskkapitalfonden, får den information som avses i punkt 1 lämnas separat eller som en del av prospektet.KAPITEL III

TILLSYN OCH ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 14

1.  Förvaltare av godkända riskkapitalfonder som avser att använda beteckningen EuVECA vid marknadsföringen av sina godkända riskkapitalfonder, ska underrätta den behöriga myndigheten i sin hemmedlemsstat om sin avsikt och ska lämna följande uppgifter:

a) Vilka personer som i praktiken sköter förvaltningen av de godkända riskkapitalfonderna.

b) De godkända riskkapitalfonder vars andelar eller aktier ska marknadsföras och deras investeringsstrategier.

c) Vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla kraven i kapitel II.

d) En förteckning över de medlemsstater där förvaltaren av godkända riskkapitalfonder avser att marknadsföra respektive godkänd riskkapitalfond.

▼M1 —————

▼B

2.  Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska registrera förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond endast om följande villkor är uppfyllda:

a) De personer som i praktiken sköter förvaltningen av godkända riskkapitalfonder har tillräckligt gott anseende och tillräcklig erfarenhet, även i fråga om de investeringsstrategier som förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond tillämpar.

b) De uppgifter som krävs enligt punkt 1 är fullständiga.

c) De åtgärder som anmälts enligt punkt 1 c är lämpliga för att uppfylla kraven i kapitel II.

▼M1 —————

▼B

3.  Registrering enligt denna artikel ska gälla i hela unionen och ska tillåta förvaltare av godkända riskkapitalfonder att i hela unionen marknadsföra godkända riskkapitalfonder under beteckningen EuVECA.

▼M1

4.  Den behöriga myndigheten i deras hemmedlemsstat ska underrätta den förvaltare som avses i punkt 1 om huruvida denne har registrerats som förvaltare av en godkänd riskkapitalfond senast två månader efter det att förvaltaren har lämnat alla de uppgifter som avses i den punkten.

5.  En registrering i enlighet med denna artikel ska utgöra en registrering enligt artikel 3.3 i direktiv 2011/61/EU avseende förvaltningen av godkända riskkapitalfonder.

6.  En förvaltare av en godkänd riskkapitalfond som avses i denna artikel ska till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten anmäla varje väsentlig ändring av villkoren för dess ursprungliga registrering i enlighet med denna artikel innan sådana ändringar genomförs.

Om den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten beslutar att införa de begränsningar som avses i första stycket eller att inte godta dessa ändringar ska den meddela förvaltaren av den godkända riskkapitalfonden inom en månad från mottagandet av anmälan om dessa ändringar. Den behöriga myndigheten får förlänga denna period upp till en månad om den anser att detta är nödvändigt med hänsyn till de särskilda omständigheterna i ärendet, efter att ha underrättat förvaltaren av den godkända riskkapitalfonden. Ändringarna får genomföras om den behöriga myndigheten inom den relevanta bedömningsperioden inte motsätter sig ändringarna.

7.  I syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att ytterligare specificera de uppgifter som ska tillhandahållas de behöriga myndigheterna i den ansökan om registrering som anges i punkt 1 och ytterligare specificera de villkor som anges i punkt 2.

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

8.  I syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn avseende standardformulär, mallar och förfaranden för de uppgifter som ska tillhandahållas de behöriga myndigheterna i den ansökan om registrering som anges i punkt 1 och de villkor som fastställs i punkt 2.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

9.  Esma ska organisera och genomföra inbördes utvärderingar i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 1095/2010 i syfte att förbättra samstämmigheten i de registreringsförfaranden som utförs av behöriga myndigheter enligt denna förordning.

Artikel 14a

1.  Förvaltare av företag för kollektiva investeringar som är auktoriserade enligt artikel 6 i direktiv 2011/61/EU ska ansöka om registrering av de godkända riskkapitalfonder för vilka de avser att använda beteckningen EuVECA.

2.  Den ansökan om registrering som avses i punkt 1 ska göras till den behöriga myndigheten för den godkända riskkapitalfonden och omfatta

a) bestämmelser eller bolagsordning för den godkända riskkapitalfonden,

b) uppgifter om förvaringsinstitutets identitet,

c) de uppgifter som avses i artikel 14.1,

d) en förteckning över de medlemsstater där förvaltarna som avses i punkt 1 har etablerat, eller avser att etablera, godkända riskkapitalfonder.

Vid tillämpning av led c i första stycket ska uppgifter om de åtgärder som vidtagits för att uppfylla kraven i kapitel II avse de åtgärder som vidtagits för att följa bestämmelserna i artiklarna 5, 6 och 13.1 c och i.

3.  Om den behöriga myndigheten för den godkända riskkapitalfonden är en annan än den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, ska den behöriga myndigheten för den godkända riskkapitalfonden fråga den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten huruvida den godkända riskkapitalfonden faller inom ramen för förvaltarens behörighet att förvalta AIF-fonder och huruvida de villkor som fastställs i artikel 14.2 a är uppfyllda.

Den behöriga myndigheten för den godkända riskkapitalfonden får också fråga den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten om förtydliganden och uppgifter vad gäller den dokumentation som avses i punkt 2.

Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska lämna ett svar inom en månad från den dag den mottar förfrågan från den behöriga myndigheten för den godkända riskkapitalfonden.

4.  Förvaltare som avses i punkt 1 ska inte vara skyldiga att tillhandahålla uppgifter eller handlingar som de redan har lämnat enligt direktiv 2011/61/EU.

5.  Efter att ha bedömt den dokumentation som mottagits i enlighet med punkt 2 och efter att ha mottagit det förtydligande och de uppgifter som avses i punkt 3, ska den behöriga myndigheten för den godkända riskkapitalfonden registrera en fond som en godkänd riskkapitalfond, om fondens förvaltare uppfyller villkoren i artikel 14.2.

6.  Den myndighet som är behörig i fråga om den godkända riskkapitalfonden ska underrätta den förvaltare som avses i punkt 1 om huruvida den fonden har registrerats som en godkänd riskkapitalfond senast två månader efter det att dessa förvaltare har lämnat all den dokumentation som avses i punkt 2.

7.  Registreringar enligt denna artikel ska vara giltiga inom hela unionens territorium och möjliggöra marknadsföring av dessa fonder i hela unionen under beteckningen EuVECA.

8.  I syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att ytterligare specificera vilka uppgifter som ska lämnas till de behöriga myndigheterna i enlighet med punkt 2.

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

9.  I syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska genomförandestandarder avseende standardformulär, mallar och förfaranden för de uppgifter som ska tillhandahållas de behöriga myndigheterna i enlighet med punkt 2.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

10.  Esma ska organisera och genomföra inbördes utvärderingar i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 1095/2010 i syfte att förbättra samstämmigheten i de registreringsförfaranden som utförs av behöriga myndigheter enligt denna förordning.

Artikel 14b

Medlemsstaterna ska säkerställa att varje vägran att registrera en förvaltare som avses i artikel 14 eller en fond som avses i artikel 14a ska motiveras, anmälas till de förvaltare som avses i dessa artiklar och omfattas av rätten att överklaga inför en rättsvårdande, administrativ eller annan myndighet på nationell nivå. Denna rätt att överklaga ska även tillämpas i fråga om registrering för det fall inget beslut om registrering har fattats inom två månader efter det att förvaltaren lämnat alla de begärda uppgifterna. Medlemsstaterna får kräva att en förvaltare uttömmer alla preliminära administrativa rättsmedel som föreskrivs enligt nationell rätt innan rätten att överklaga utövas.

▼B

Artikel 15

Förvaltare av godkända riskkapitalfonder ska underrätta den behöriga myndigheten i den hemmedlemsstat om de avser att marknadsföra

a) en ny godkänd riskkapitalfond, eller

b) en befintlig godkänd riskkapitalfond i en medlemsstat som inte nämns i den förteckning som avses i artikel 14.1 d.

Artikel 16

▼M1

1.  Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska omedelbart underrätta de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaterna och Esma om varje registrering eller avregistrering av en förvaltare av en godkänd riskkapitalfond, om varje tillägg till eller avregistrering av en godkänd riskkapitalfond och om varje tillägg till eller avregistrering från den förteckning av medlemsstater där en förvaltare av en godkänd riskkapitalfond avser att marknadsföra dessa fonder.

Vid tillämpning av första stycket ska den myndighet som är behörig för en godkänd riskkapitalfond som registrerats i enlighet med artikel 14a omedelbart underrätta den behöriga myndigheten i hemmedlemstaten, de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaterna och Esma om eventuella tillägg till eller avregistrering från registret av en godkänd riskkapitalfond eller varje tillägg till eller avregistrering från förteckningen över de medlemsstater där förvaltaren av den godkända riskkapitalfonden avser att marknadsföra den fonden.

2.  De behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaterna ska inte föreskriva några krav eller administrativa förfaranden för förvaltare av godkända riskkapitalfonder när det gäller marknadsföring av deras godkända riskkapitalfonder och de ska inte heller kräva förhandsgodkännande av marknadsföring. Sådana krav eller administrativa förfaranden inkluderar avgifter och andra pålagor.

▼B

3.  För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel, ska Esma utarbeta förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa formatet för anmälan enligt denna artikel.

4.  Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast den 16 februari 2014.

5.  Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i punkt 3 i denna artikel i enlighet med förfarandet i artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

▼M1

Artikel 16a

1.  I syfte att organisera och genomföra de inbördes utvärderingarna i enlighet med artikel 14.9 och artikel 14a.10 ska den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten eller, om det är en annan, den behöriga myndigheten för den godkända riskkapitalfonden, säkerställa att de slutliga uppgifterna som låg till grund för beviljande av den registrering som fastställs i artikel 14.1 och 14.2, och artikel 14a.2, tillhandahålls Esma inom rimlig tid efter registreringen. Dessa uppgifter ska göras tillgängliga med stöd av förfarandena som fastställs i artikel 22.

2.  I syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel får Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att ytterligare specificera vilka uppgifter som ska lämnas till Esma i enlighet med punkt 1.

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

3.  I syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande avseende standardformulär, mallar och förfaranden för de uppgifter som ska tillhandahållas Esma i enlighet med punkt 1.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i denna punkt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

▼M1

Artikel 17

1.  Esma ska upprätthålla en central databas, som ska vara tillgänglig för allmänheten på internet och som innehåller en förteckning över alla förvaltare av godkända riskkapitalfonder som använder beteckningen EuVECA och de godkända riskkapitalfonder för vilka de använder beteckningen samt de länder i vilka dessa fonder marknadsförs.

2.  Esma ska på sin webbplats tillhandahålla länkar till relevant information om tredjeländer som uppfyller de tillämpliga kraven enligt artikel 3 första stycket d iv.

▼B

Artikel 18

1.  Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska övervaka att kraven i denna förordning efterlevs.

▼M1

1a.  För de förvaltare som avses i artikel 2.2 ska den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ansvara för att övervaka att de arrangemang och den organisation som finns hos förvaltaren efterlevs och är adekvata, så att den förvaltaren är i stånd att fullgöra de skyldigheter och följa de regler som gäller för bildandet av och funktionen hos alla de godkända riskkapitalfonder som den förvaltar.

1b.  För en godkänd riskkapitalfond som förvaltas av en förvaltare som avses i artikel 2.2, ska den behöriga myndigheten för den godkända riskkapitalfonden ansvara för tillsynen över den godkända riskkapitalfondens efterlevnad av de regler som anges i artiklarna 5, 6 och 13.1 c och i. Den behöriga myndigheten för den godkända riskkapitalfonden ska också ansvara för tillsyn över den fondens efterlevnad av de skyldigheter som fastställs i fondens bestämmelser eller bolagsordning.

▼B

2.  Om den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten har tydliga och påvisbara skäl att tro att förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond handlar i strid mot denna förordning inom dess territorium, ska den snarast informera den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten om detta. Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten ska vidta lämpliga åtgärder.

3.  Om förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond fortsätter att handla på ett sätt som tydligt strider mot denna förordning, trots åtgärder som den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten har vidtagit, eller därför att den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten underlåtit att agera inom rimlig tid, får den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten, efter att ha informerat den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten, vidta alla lämpliga åtgärder som är nödvändiga för att skydda investerare, inklusive förbjuda förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond att fortsätta att marknadsföra sina godkända riskkapitalfonder i värdmedlemsstaten.

Artikel 19

Behöriga myndigheter ska i enlighet med nationell rätt ha alla tillsyns- och utredningsbefogenheter som krävs för att fullgöra sina uppdrag. De ska särskilt ha befogenhet att

a) begära tillgång till och kopiera eller få en kopia av varje handling, oberoende av dess form,

b) kräva att förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond lämnar upplysningar utan dröjsmål,

c) begära upplysningar från varje person med anknytning till förvaltaren av en godkänd riskkapitalfonds verksamhet eller till den godkända riskkapitalfonden,

d) genomföra inspektioner på plats med eller utan föranmälan,

e) vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att en förvaltare av en godkänd riskkapitalfond fortsätter att följa denna förordning,

f) utfärda ett föreläggande för att säkerställa att en förvaltare av en godkänd riskkapitalfond följer denna förordning och avhåller sig från att upprepa ett beteende som kan utgöra en överträdelse av denna förordning.

▼M1

Esma ska organisera och genomföra inbördes utvärderingar i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 1095/2010 i syfte att förbättra samstämmigheten i processerna avseende de tillsyns- och utredningsbefogenheter som utövas av de behöriga myndigheterna enligt denna förordning.

▼B

Artikel 20

1.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om administrativa sanktioner och andra åtgärder som ska gälla vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. De administrativa sanktioner och andra åtgärder som föreskrivs ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.  Senast den ►M1  2 mars 2020 ◄ ska medlemsstaterna underrätta kommissionen och Esma om de regler som avses i punkt 1. De ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och Esma om eventuella ändringar av reglerna.

▼M1

3.  De förvaltare som avses i artikel 2.1 ska alltid uppfylla kraven i denna förordning och ska också ansvara för eventuella överträdelser av denna förordning, inbegripet för förluster eller skador som uppstår till följd av detta.

De förvaltare som avses i artikel 2.2 ska alltid uppfylla kraven i direktiv 2011/61/EU. De ska vara ansvariga för att denna förordning efterlevs och ska också vara ansvariga i enlighet med direktiv 2011/61/EU för överträdelser av denna förordning. Dessa förvaltare ska också vara ansvariga för förluster eller skador som uppstår till följd av överträdelser av denna förordning.

▼B

Artikel 21

▼M1

1.  Med beaktande av proportionalitetsprincipen ska den behöriga myndigheten vidta de lämpliga åtgärder som avses i punkt 2, beroende på vad som är tillämpligt, när förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond

▼B

a) i strid med artikel 5 underlåter att uppfylla kraven på portföljsammansättning,

b) i strid med artikel 6 marknadsför andelar och aktier i en godkänd riskkapitalfond till icke-tillåtna investerare,

▼M1

c) använder beteckningen EuVECA utan att vara registrerad i enlighet med artikel 14, eller när den godkända riskkapitalfonden inte är registrerad i enlighet med artikel 14a,

▼B

d) använder beteckningen EuVECA för marknadsföring av fonder som inte är etablerade i enlighet med artikel 3 b iii,

▼M1

e) har blivit registrerad genom att lämna oriktig information eller genom något annat otillbörligt sätt i strid med artikel 14 eller 14a,

▼B

f) i strid med artikel 7 a inte handlar hederligt, rättvist, eller med vederbörlig skicklighet, omsorg och skyndsamhet när de bedriver sin verksamhet,

g) i strid med artikel 7 b underlåter att tillämpa lämpliga riktlinjer och förfaranden för att förhindra oegentligheter,

h) vid upprepade tillfällen underlåter att uppfylla kraven enligt artikel 12 med avseende på årsredovisningen,

i) vid upprepade tillfällen underlåter att fullgöra skyldigheten att informera investerare i enlighet med artikel 13.

▼M1

2.  I de fall som avses i punkt 1 ska den behöriga myndigheten, beroende på vad som är lämpligt,

a) vidta åtgärder för att säkerställa att den berörda förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond uppfyller kraven i artiklarna 5, 6, 7 a och b samt 12–14a, beroende på vad som är tillämpligt,

b) förbjuda den berörda förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond att använda beteckningen EuVECA och avregistrera den förvaltaren, eller den berörda godkända riskkapitalfonden, från registret.

3.  Den behöriga myndighet som avses i punkt 1 ska utan dröjsmål underrätta andra berörda behöriga myndigheter, de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaterna i enlighet med artikel 14.1 d och Esma om att en förvaltare av en godkänd riskkapitalfond eller en godkänd riskkapitalfond avregistrerats från registret.

4.  Rätten att marknadsföra en eller flera godkända riskkapitalfonder under beteckningen EuVECA i unionen ska med omedelbar verkan upphöra att gälla från och med den dag då den behöriga myndigheten fattat det beslut som avses i punkt 2 b.

▼M1

5.  Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten eller värdmedlemsstaten, beroende på vad som är tillämpligt, ska utan dröjsmål underrätta Esma om den har tydliga och påvisbara skäl att anse att förvaltaren av en godkänd riskkapitalfond har gjort sig skyldig till någon av överträdelserna som avses i artikel 21.1 a–i.

Esma får, med beaktande av proportionalitetsprincipen, utfärda rekommendationer i enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr 1095/2010 riktade till de berörda behöriga myndigheterna att vidta någon av de åtgärder som avses i punkt 2 i den här artikeln eller att avstå från att vidta sådana åtgärder.

Artikel 21a

De befogenheter som tilldelats behöriga myndigheter i enlighet med direktiv 2011/61/EU, inbegripet befogenheter avseende sanktioner, ska även utövas med avseende på de förvaltare som avses i artikel 2.2 i denna förordning.

▼B

Artikel 22

1.  Behöriga myndigheter och Esma ska samarbeta med varandra för att fullgöra sina respektive uppdrag enligt denna förordning i enlighet med förordning (EU) nr 1095/2010.

2.  Behöriga myndigheter och Esma ska utbyta all information och dokumentation som krävs för att de ska kunna fullgöra sina respektive uppgifter enligt denna förordning i enlighet med förordning (EU) nr 1095/2010, särskilt för att konstatera och avhjälpa överträdelser av den här förordningen.

Artikel 23

1.  Alla personer som arbetar, eller har arbetat, för de behöriga myndigheterna eller för Esma samt de revisorer och sakkunniga som de behöriga myndigheterna eller Esma har anlitat ska vara bundna av tystnadsplikt. Ingen konfidentiell information som dessa personer mottagit i tjänsten får röjas till någon annan person eller myndighet, utom i sammandrag eller sammanställningar som omöjliggör att enskilda förvaltare av godkända riskkapitalfonder samt enskilda godkända riskkapitalfonder kan identifieras, dock med förbehåll för fall som omfattas av straffrättslig lagstiftning och förfaranden enligt denna förordning.

2.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter eller Esma får inte hindras från att utbyta information i enlighet med denna förordning eller annan unionsrätt som är tillämplig på förvaltare av godkända riskkapitalfonder samt godkända riskkapitalfonder.

3.  Om de behöriga myndigheterna eller Esma mottar konfidentiell information i enlighet med punkt 2, får de endast använda den vid fullgörandet av sina uppdrag och för administrativa och rättsliga förfaranden.

Artikel 24

Vid oenighet mellan medlemsstaters behöriga myndigheter om en bedömning, handling eller underlåtelse att agera av någon av de behöriga myndigheterna på ett område där det enligt denna förordning krävs samarbete och samordning mellan behöriga myndigheter från fler än en medlemsstat, kan de behöriga myndigheterna hänvisa ärendet till Esma, som får handla i enlighet med sina befogenheter enligt artikel 19 i förordning (EU) nr 1095/2010, såvida oenigheten inte avser artikel 3 b iii eller artikel 3 d iv i den här förordningen.KAPITEL IV

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 25

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9.5 ska ges till kommissionen för en period av fyra år från och med den 15 maj 2013. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fyra år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt, ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas i enlighet med artikel 9.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 26

1.  Kommissionen ska se över denna förordning i enlighet med punkt 2. Översynen ska omfatta en allmän granskning av hur denna förordnings regler har fungerat och vilka erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av dem, bland annat följande:

a) I vilken utsträckning beteckningen EuVECA har använts av förvaltare av godkända riskkapitalfonder i olika medlemsstater, antingen inom landet eller på gränsöverskridande basis.

b) Den geografiska och sektoriella fördelningen av de investeringar som godkända riskkapitalfonder har gjort.

c) Ändamålsenligheten när det gäller informationskraven i artikel 13, särskilt huruvida dessa är tillräckliga för att investerare ska kunna fatta väl underbyggda investeringsbeslut.

d) Förvaltaren av godkända riskkapitalfonders användning av olika godkända investeringar och särskilt huruvida det är nödvändigt att anpassa de godkända investeringarna i denna förordning.

e) Möjligheten att utvidga marknadsföringen av europeiska godkända riskkapitalfonder till icke-professionella investerare.

f) Effektiviteten, proportionaliteten och tillämpningen av administrativa sanktioner och andra åtgärder som medlemsstaterna fastställer i enlighet med denna förordning.

g) Effekterna av denna förordning på riskkapitalmarknaden.

h) Möjligheten att låta riskkapitalfonder som är etablerade i ett tredjeland använda beteckningen EuVECA, med beaktande av erfarenheterna av tillämpningen av kommissionens rekommendation om åtgärder för att uppmuntra tredjeländer att tillämpa miniminormer för god förvaltning i skattefrågor.

i) Det lämpliga i att komplettera denna förordning med ett system med förvaringsinstitut.

j) En utvärdering av eventuella hinder som kan ha förhindrat investeringar i fonder som använder beteckningen EuVECA, inklusive hur institutionella investerare påverkas av annan unionsrätt av tillsynskaraktär.

2.  Den översyn som avses i punkt 1 ska genomföras

a) senast ►M1  2 mars 2022. ◄ när det gäller leden a–g, i och j, och

b) senast den 22 juli 2015 när det gäller led h.

3.  Efter den översyn som avses i första stycket, och efter samråd med Esma, ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet, i förekommande fall åtföljd av ett lagstiftningsförslag.

▼M1

4.  Parallellt med översynen i enlighet med artikel 69 i direktiv 2011/61/EU, i synnerhet när det gäller förvaltare som registrerats enligt artikel 3.2 b i det direktivet, ska kommissionen analysera följande:

a) Förvaltningen av godkända riskkapitalfonder och lämpligheten i att införa ändringar av den rättsliga ramen, inklusive möjligheten av att införa ett förvaltningspass.

b) Lämpligheten av definitionen av marknadsföring för riskkapitalfonder och inverkan som denna definition, och olika nationella tolkningar av den, har på godkända riskkapitalfonders verksamhet och bärkraftighet och den gränsöverskridande distributionen av sådana fonder.

På grundval av den översynen ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet, åtföljt, om så är lämpligt, av ett lagstiftningsförslag.

▼B

Artikel 27

1.  Senast den 22 juli 2017 ska kommissionen inleda en översyn av samspelet mellan denna förordning och andra bestämmelser om företag för kollektiva investeringar och deras förvaltare, särskilt de som fastställs i direktiv 2011/61/EU. Den översynen ska behandla denna förordnings räckvidd. Den ska samla in uppgifter för att utvärdera om det är nödvändigt att utvidga räckvidden så att förvaltare av riskkapitalfonder med totala förvaltade tillgångar som överskrider det tröskelvärde som fastställs i artikel 2.1 kan bli förvaltare av godkända riskkapitalfonder i enlighet med denna förordning.

2.  Efter den översyn som avses i punkt 1, och efter samråd med Esma, ska kommissionen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet, i förekommande fall åtföljd av ett lagstiftningsförslag.

Artikel 28

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 22 juli 2013, med undantag för artikel 9.5 som ska tillämpas från och med den 15 maj 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.( 1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

( 2 ) EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.

( 3 ) EUT L 335, 17.12.2009, s. 1.

( 4 ) Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 187, 26.6.2014, s. 1).

( 5 ) EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.

( 6 ) EUT L 345, 31.12.2003, s. 64.