02013D0519 — SV — 01.06.2017 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 21 oktober 2013

om fastställande av förteckningen över territorier och tredjeländer från vilka det är tillåtet att importera hundar, katter och illrar samt av förlagan till hälsointyg för sådan import

[delgivet med nr C(2013) 6721]

(Text av betydelse för EES)

(2013/519/EU)

(EGT L 281 23.10.2013, s. 20)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/98 Text av betydelse för EES av den 18 januari 2017

  L 16

37

20.1.2017
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 21 oktober 2013

om fastställande av förteckningen över territorier och tredjeländer från vilka det är tillåtet att importera hundar, katter och illrar samt av förlagan till hälsointyg för sådan import

[delgivet med nr C(2013) 6721]

(Text av betydelse för EES)

(2013/519/EU)Artikel 1

Förteckning över territorier eller tredjeländer från vilka hundar, katter eller illrar får importeras i enlighet med direktiv 92/65/EEG

1.  Sändningar av hundar, katter eller illrar som omfattas av bestämmelserna i direktiv 92/65/EEG får endast importeras till unionen under förutsättning att de territorier eller tredjeländer som de kommer från och eventuella territorier eller tredjeländer de transiteras igenom ingår i någon av de förteckningar som anges i

a) bilaga I till beslut 2004/211/EG,

b) del 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 206/2010,

c) bilaga II till genomförandeförordning (EU) nr 577/2013.

2.  Genom undantag från punkt 1 får sändningar av hundar, katter eller illrar avsedda för organ, institut och centrum som godkänts i enlighet med direktiv 92/65/EEG endast importeras till unionen under förutsättning att de territorier eller tredjeländer som de kommer från och eventuella territorier eller tredjeländer de transiteras igenom ingår i den förteckning som avses i punkt 1 c.

Artikel 2

Djurhälsointyg för import från territorier eller tredjeländer

Medlemsstaterna får endast tillåta import av hundar, katter eller illrar som uppfyller följande villkor:

a) De åtföljs av ett djurhälsointyg som har utformats i enlighet med förlagan i del 1 i bilagan samt fyllts i och undertecknats av en officiell veterinär i enligt anvisningarna i del 2 i bilagan.

b) De uppfyller kraven i de djurhälsointyg som avses i led a för de territorier eller tredjeländer som de kommer från samt eventuella territorier eller tredjeländer som de transiteras igenom och som avses i artikel 1.1 a, b och c.

Artikel 3

Upphävanden

Besluten 94/274/EG, 94/275/EG och 2005/64/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 4

Övergångsbestämmelser

Under en övergångsperiod till och med den 29 april 2015 ska medlemsstaterna tillåta import till unionen av hundar, katter eller illrar som åtföljs av ett hälsointyg som utfärdats senast den 28 december 2014 i enlighet med förlagorna i bilagan till beslut 2005/64/EG eller i bilaga I till genomförandebeslut 2011/874/EU.

Artikel 5

Tillämpning

Detta beslut ska tillämpas från och med den 29 december 2014.

Artikel 6

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
BILAGA

▼M1

DEL 1

Förlaga till djurhälsointyg för import till unionen av hundar, katter och illrar

image

image

image

image

image

▼B

DEL 2

Anvisningar för ifyllande av djurhälsointyg

a) Om det i intyget anges att ej tillämpliga förklaringar ska strykas, får den officiella veterinären stryka över, parafera och stämpla förklaringar som inte är relevanta eller stryka dem helt ur intyget.

b) Originalet till varje intyg ska bestå av ett enda blad eller, om mer text krävs, utformas på ett sådant sätt att alla blad som behövs utgör en enda odelbar enhet.

c) Intyget ska avfattas på åtminstone ett av de officiella språken i den medlemsstat där den gränskontrollstation där sändningen förs in till unionen ligger och på minst ett av de officiella språken i bestämmelsemedlemsstaten. Dessa medlemsstater kan dock tillåta att intyget avfattas på det officiella språket eller de officiella språken i en annan medlemsstat och vid behov åtföljs av en officiell översättning.

d) Om det för identifiering av varorna i sändningen (schemat i punkt I.28) bifogas ytterligare blad eller stöddokumentation till intyget, ska även dessa blad eller denna dokumentation betraktas som en del av originalintyget och den officiella veterinären ska underteckna och stämpla på varje sida.

e) Om intyget, med de ytterligare blad som avses i punkt d, består av mer än en sida ska varje sida numreras (sidans nummer av det totala antalet sidor) längst ned på sidan, medan intygets referensnummer, som utfärdats av den behöriga myndigheten, ska anges högst upp på varje sida.

f) Originalintyget ska fyllas i och undertecknas av en officiell veterinär i det exporterande territoriet eller tredjelandet. Den behöriga myndigheten i det exporterande territoriet eller tredjelandet ska se till att de bestämmelser och principer om utfärdande av intyg som följs är likvärdiga med dem som anges i direktiv 96/93/EG.

Underskriften ska ha annan färg än den tryckta texten. Detta gäller även för stämplar, med undantag för präglade stämplar och vattenstämplar.

g) Intygets referensnummer, som anges i fälten I.2 och II.a, ska utfärdas av den behöriga myndigheten i det exporterande territoriet eller tredjelandet.