2013D0034 — SV — 09.12.2013 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS BESLUT 2013/34/GUSP

av den 17 januari 2013

om Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av den maliska försvarsmakten (EUTM Mali)

(EGT L 014, 18.1.2013, p.19)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

RÅDETS BESLUT 2013/729/GUSP av den 9 december 2013

  L 332

18

11.12.2013
▼B

RÅDETS BESLUT 2013/34/GUSP

av den 17 januari 2013

om Europeiska unionens militära uppdrag i syfte att bidra till utbildning av den maliska försvarsmakten (EUTM Mali)EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 42.4 och 43.2,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 23 juli 2012 konstaterade rådet att den dramatiska utvecklingen i Mali gör det nödvändigt att se över de åtgärder som unionen bör vidta för att stödja Mali vid återinrättandet av en demokratisk regering och återinförandet av rättsstatsprincipen överallt på landets territorium. Det begärde att unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (nedan kallad den höga representanten) och kommissionen lägger fram konkreta förslag till unionsåtgärder på ett antal områden för att reagera på den ändrade situationen.

(2)

Genom en skrivelse daterad den 18 september 2012 begärde Republiken Malis president unionens stöd för att återupprätta Malis territoriella integritet.

(3)

I Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 2071 (2012) om situationen i Mali som antogs den 12 oktober 2012 uttrycktes en allvarlig oro över de följder som den instabila situationen i norra Mali kan få i och utanför regionen, och man betonade att den snabbt måste åtgärdas för att stabiliteten i hela Sahelregionen ska kunna bevaras, och uppmanade de internationella partnerna, däribland unionen, att ge bistånd, expertkunskaper, utbildning samt stöd för kapacitetsuppbyggnad åt Malis armé och säkerhetsstyrkor.

(4)

I sina slutsatser av den 15 oktober 2012 begärde rådet att planeringen av ett eventuellt militärt uppdrag inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) utan dröjsmål fullföljs och fördjupas, särskilt genom att utarbeta ett krishanteringskoncept i fråga om omorganisation och utbildning av Malis försvarsstyrkor med beaktande av de nödvändiga villkoren för ett eventuellt uppdrags effektivitet, däribland fullt stöd till de maliska myndigheterna och fastställandet av en exitstrategi.

(5)

I sina slutsatser av den 19 november 2012 välkomnade rådet framläggandet av den höga representantens krishanteringskoncept och uppmanade behöriga arbetsgrupper att snarast granska det så att det kunde godkännas av rådet i december 2012.

(6)

Den 10 december 2012 godkände rådet ett krishanteringskoncept om ett eventuellt GSFP-uppdrag för militär utbildning i Mali. Rådet framhöll att ett uppdrag i Mali vore ett centralt inslag i unionens övergripande hållning, så som denna har utformats inom strategin för säkerhet och utveckling i Sahel.

(7)

Genom en skrivelse daterad den 24 december 2012 sände Republiken Malis president en inbjudan till den höga representanten i vilken han välkomnade genomförandet av EU:s militära utbildningsuppdrag i Mali.

(8)

Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) bör, under ledning av rådet och den höga representanten, utöva den politiska kontrollen över unionens militära uppdrag, tillhandahålla strategisk ledning och fatta lämpliga beslut, i enlighet med artikel 38 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).

(9)

Det är nödvändigt att förhandla och ingå internationella avtal om statusen för EU:s enheter och personal och om tredjestaters deltagande i unionsuppdrag.

(10)

I enlighet med artikel 41.2 i EU-fördraget och i enlighet med rådets beslut 2011/871/Gusp av den 19 december 2011 om inrättande av en mekanism för att förvalta finansieringen av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser (Athena) ( 1 ) ska de driftsutgifter som uppkommer i samband med det här beslutet och som har militära eller försvarsmässiga konsekvenser belasta medlemsstaterna.

(11)

I enlighet med artikel 5 i protokollet om Danmarks ställning, fogat till EU-fördraget och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), deltar Danmark inte i arbetet med att utarbeta och genomföra sådana unionsbeslut och unionsåtgärder som har anknytning till försvarsfrågor. Danmark deltar inte i genomförandet av detta beslut och deltar därför inte i finansieringen av detta uppdrag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Uppdrag

1.  Unionen ska genomföra ett militärt utbildningsuppdrag (nedan kallat EUTM Mali) för att i södra Mali ge råd i militära frågor och utbildningsfrågor till den maliska försvarsmakten som är verksam under de legitima civila myndigheternas kontroll, i syfte att bidra till att återupprätta deras militära kapacitet så att de kan genomföra militära operationer med syftet att återupprätta Malis territoriella integritet och minska hotet från terroristgrupper. EUTM Mali ska inte vara inblandat i stridsoperationer.

2.  Målet för EUTM Mali ska vara att tillgodose de operativa behov som den maliska försvarsmakten har genom tillhandahållande av

a) stöd till utbildning för att öka den maliska försvarsmaktens kapacitet,

b) utbildning och rådgivning i fråga om ledning, logistikkedjan och mänskliga resurser, samt utbildning i internationell humanitär rätt, skydd av civila och mänskliga rättigheter.

3.  EUTM Mali ska syfta till att stärka villkoren för de legitima civila myndigheternas verkliga politiska kontroll över den maliska försvarsmakten.

4.  EUTM Mali ska utföra sin verksamhet i nära samordning med andra aktörer som ger stöd till Malis försvarsmakt, särskilt Förenta nationerna (FN) och Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas).

Artikel 2

Utnämning av EU:s uppdragschef

1.  Brigadgeneral François LECOINTRE utnämns härmed till EU:s uppdragschef.

2.  EU:s uppdragschef ska fungera som EU:s operationschef och EU-styrkans befälhavare.

Artikel 3

Utseende av plats för uppdragshögkvarter

1.  Uppdragshögkvarteret för EUTM Mali ska förläggas till Mali. Det ska fungera både som operationshögkvarter och styrkehögkvarter.

2.  Uppdragshögkvarteret ska inbegripa en stödenhet i Bryssel.

▼M1

Artikel 3a

Projektenhet

1.  EUTM Mali ska ha en projektenhet som ska fastställa och genomföra projekt. Uppdraget ska, i tillämpliga fall, samordna, underlätta och ge råd om projekt som medlemsstater och tredjestater genomför på eget ansvar inom områden som rör uppdragets mandat och till stöd för dess mål.

2.  Med förbehåll för punkt 3 ska EU:s uppdragschef vara bemyndigad att använda finansiella bidrag från medlemsstater eller tredjestater för att genomföra projekt som konstaterats komplettera EUTM Malis övriga åtgärder på ett konsekvent sätt. I sådana fall ska EU:s uppdragschef ingå ett avtal med dessa stater som särskilt omfattar de särskilda förfarandena för att hantera eventuella klagomål från tredje parter gällande skador som orsakats av EU-uppdragschefens handlingar eller försummelser vid användningen av medlen från dessa stater.

Under inga omständigheter får unionen eller den höga representanten hållas ansvariga av de bidragsgivande staterna för en handling eller försummelse från EU-uppdragschefens sida vid användningen av medlen från dessa stater.

3.  Finansiella bidrag från tredjestater till projektenheten ska godkännas av Kusp.

▼B

Artikel 4

Planering och inledande av EUTM Mali

Beslutet att inleda EUTM Mali ska antas av rådet efter det att uppdragsplanen och insatsreglerna har godkänts.

Artikel 5

Politisk kontroll och strategisk ledning

1.  Kusp ska under ansvar av rådet och den höga representanten utöva den politiska kontrollen och den strategiska ledningen av EUTM Mali. Rådet bemyndigar härmed Kusp att fatta lämpliga beslut i enlighet med artikel 38 i EU-fördraget. Detta bemyndigande ska omfatta befogenhet att ändra planeringsdokumenten, inklusive uppdragsplanen och befälsordningen. Bemyndigandet ska också inbegripa befogenhet att fatta beslut om utnämningen av EU:s kommande uppdragschefer. Behörigheten att fatta beslut om målen för och avslutande av EUTM Mali ska förbli rådets.

2.  Kusp ska regelbundet avlägga rapport till rådet.

3.  Kusp ska regelbundet erhålla rapporter från ordföranden för EU:s militära kommitté (EUMC) om hur EUTM Mali genomförs. Kusp får vid behov bjuda in EU:s uppdragschef till sina möten.

Artikel 6

Militär ledning

1.  EUMC ska övervaka att EUTM Mali genomförs korrekt under ansvar av EU:s uppdragschef.

2.  EUMC ska regelbundet erhålla rapporter från EU:s uppdragschef. EUMC får vid behov bjuda in EU:s uppdragschef till sina möten.

3.  EUMC:s ordförande ska vara den primära kontaktpunkten för EU:s uppdragschef.

Artikel 7

Enhetlighet i unionens reaktion och samordning

1.  Den höga representanten ska säkerställa genomförandet av detta beslut och dess förenlighet med unionens yttre åtgärder, inklusive unionens utvecklingsprogram.

2.  Utan att det påverkar befälsordningen ska EU:s uppdragschef få vägledning om lokala politiska förhållanden från chefen för unionens delegation i Bamako i nära samordning med EU:s samordnare för Sahel.

3.  EUTM Mali ska samordnas med unionens GSFP-uppdrag i Niger (Eucap Sahel Niger) för att utforska möjliga synergier.

4.  EUTM Mali ska samordna sin verksamhet med medlemsstaternas bilaterala verksamhet i Mali och med andra internationella aktörer i regionen, särskilt FN, Afrikanska unionen (AU), Ecowas samt bilaterala aktörer, däribland Förenta staterna och Kanada, och med viktiga regionala aktörer.

Artikel 8

Deltagande av tredjestater

1.  Utan att det påverkar unionens självständiga beslutsfattande eller dess enhetliga institutionella ram får tredjestater, i enlighet med Europeiska rådets relevanta riktlinjer, inbjudas att delta i EUTM Mali.

2.  Rådet bemyndigar härmed Kusp att uppmana tredjestater att erbjuda bidrag och att fatta relevanta beslut om godkännande av föreslagna bidrag, på rekommendation av EU:s uppdragschef och EUMC.

3.  Närmare villkor för tredjestaters deltagande ska omfattas av avtal som ska ingås i enlighet med artikel 37 i EU-fördraget och i enlighet med förfarandet i artikel 218 i EUF-fördraget. Om unionen och en tredjestat har ingått ett avtal om upprättande av ramen för tredjestatens deltagande i unionens krishanteringsuppdrag ska bestämmelserna i det avtalet tillämpas inom ramen för EUTM Mali.

4.  Tredjestater som ger betydande militära bidrag till EUTM Mali ska i fråga om den dagliga ledningen av uppdraget ha samma rättigheter och skyldigheter som de medlemsstater som deltar i EUTM Mali.

5.  Rådet bemyndigar härmed Kusp att fatta lämpliga beslut om inrättande av en bidragande staters kommitté för det fall att tredjestater ger betydande militära bidrag.

Artikel 9

Den EU-ledda personalens status

Statusen för de EU-ledda enheterna och deras personal, inbegripet privilegier, immunitet och de ytterligare garantier som krävs för uppdragets uppfyllande och smidiga genomförande, ska vara föremål för ett avtal som ingås i enlighet med artikel 37 i EU-fördraget och i överensstämmelse med förfarandet i artikel 218 i EUF-fördraget.

Artikel 10

Finansiella arrangemang

1.  De gemensamma kostnaderna för EUTM Mali ska förvaltas i enlighet med beslut 2011/871/Gusp.

2.  Det finansiella referensbeloppet för de gemensamma kostnaderna för EUTM Mali ska uppgå till 12,3 miljoner EUR. Den procentandel av det referensbelopp som avses i artikel 25.1 i beslut 2011/871/Gusp ska uppgå till 50 %, och procentandelen för de åtagandebemyndiganden som avses i artikel 32.3 i beslut 2011/871/Gusp ska uppgå till 70 %.

Artikel 11

Utlämnande av uppgifter

1.  Den höga representanten ska bemyndigas att till tredjestater som är associerade med detta beslut, i tillämpliga fall, alltefter EUTM Malis behov och i enlighet med rådets beslut 2011/292/EU av den 31 mars 2011 om säkerhetsbestämmelser för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter ( 2 ), lämna ut säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som rör EUTM Mali

a) upp till den nivå som anges i tillämpligt informationssäkerhetsavtal som ingåtts mellan unionen och berörd tredjestat, eller

b) i andra fall, upp till nivån ”CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”.

2.  Den höga representanten ska också bemyndigas att till FN och Ecowas, alltefter EUTM Malis operativa behov och i enlighet med beslut 2011/292/EU, lämna ut säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som rör uppdraget, upp till nivån ”RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. Arrangemang mellan den höga representanten och FN:s och Ecowas behöriga myndigheter ska utformas i detta syfte.

3.  Om det föreligger ett specifikt och omedelbart operativt behov ska den höga representanten även bemyndigas att, i enlighet med beslut 2011/292/EU, till värdstaten lämna ut sådana säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som rör EUTM Mali, upp till nivån ”RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. Arrangemang mellan den höga representanten och värdstatens behöriga myndigheter ska utformas i detta syfte.

4.  Den höga representanten ska bemyndigas att till tredjestater som är associerade med detta beslut lämna ut alla icke säkerhetsskyddsklassificerade EU-handlingar med anknytning till rådets överläggningar angående EUTM Mali och som omfattas av sekretess enligt artikel 6.1 i rådets arbetsordning ( 3 ).

5.  Den höga representanten får delegera de befogenheter som avses i punkterna 1–4 samt förmågan att ingå de arrangemang som avses i punkterna 2 och 3 till personal vid Europeiska utrikestjänsten och/eller EU:s uppdragschef.

Artikel 12

Ikraftträdande och upphörande

1.  Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

2.  Mandatet för EUTM Mali ska upphöra 15 månader efter det att rådet har antagit ett beslut om att inleda EUTM Mali.

3.  Detta beslut ska upphöra att gälla samma dag som uppdragshögkvarteret stängs, i enlighet med de planer som godkänts för avslutande av EUTM Mali och utan att det påverkar förfarandena för revision och kontoredovisning av EUTM Mali i enlighet med beslut 2011/871/Gusp.( 1 ) EUT L 343, 23.12.2011, s. 35.

( 2 ) EUT L 141, 27.5.2011, s. 17.

( 3 ) Rådets beslut 2009/937/EU av den 1 december 2009 om antagande av rådets arbetsordning (EUT L 325, 11.12.2009, s. 35).