02012R0792 — SV — 19.01.2022 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 792/2012

av den 23 augusti 2012

om regler för utformning av tillstånd, intyg och andra dokument som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 865/2006

(EGT L 242 7.9.2012, s. 13)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/57 av den 15 januari 2015

  L 10

19

16.1.2015

►M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/2281 av den 16 december 2021

  L 473

131

30.12.2021
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 792/2012

av den 23 augusti 2012

om regler för utformning av tillstånd, intyg och andra dokument som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 865/2006Artikel 1

Allmänna bestämmelser

I denna förordning anges utformning och tekniska specifikationer för blanketter för tillstånd, intyg och andra dokument som föreskrivs i förordning (EG) nr 338/97 och förordning (EG) nr 865/2006. Utformning och tekniska specifikationer anges för följande dokument:

1. 

Importtillstånd.

2. 

Exporttillstånd.

3. 

Återexportintyg.

4. 

Intyg för personlig egendom.

5. 

Intyg för provsamling.

▼M1

5a. 

Intyg för musikinstrument.

▼B

6. 

Importanmälningar.

7. 

Intyg för mobil utställning.

▼M1

8. 

Fortsättningsblad för intyg för personlig egendom, för intyg för mobil utställning och för intyg för musikinstrument.

▼B

9. 

Intyg som föreskrivs i artiklarna 5.2 b, 5.3, 5.4, 8.3 och 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97.

10. 

Etiketter som avses i artikel 7.4 i förordning (EG) nr 338/97.

Artikel 2

Blanketter

▼M1

1.  
Blanketter för importtillstånd, exporttillstånd, återexportintyg, intyg för personlig egendom, intyg för provsamling och intyg för musikinstrument samt ansökningsblanketter för dessa handlingar ska, bortsett från det utrymme som reserverats för nationellt bruk, utformas enligt förlagan i bilaga I.

▼B

2.  
Blanketter för importanmälningar ska, bortsett från det utrymme som reserverats för nationellt bruk, utformas enligt förlagan i bilaga II. De får innehålla serienummer.

▼M2

Till och med den 19 januari 2023 får importanmälningar i stället upprättas enligt de förlagor som anges i bilaga II till den version som är i kraft den 18 januari 2022.

▼B

3.  
Blanketter för intyg för mobil utställning och ansökningsblanketter för dessa intyg ska, bortsett från det utrymme som reserverats för nationellt bruk, utformas enligt förlagan i bilaga III.
4.  
Blanketter som ska användas som fortsättningsblad för intyg för personlig egendom och för intyg för mobil utställning ska utformas enligt förlagan i bilaga IV.
5.  
Blanketter för de intyg som avses i artiklarna 5.2 b, 5.3, 5.4, 8.3 och 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97 och för ansökan om dessa intyg ska utformas enligt förlagan i bilaga V, bortsett från det utrymme som reserverats för nationellt bruk.

Medlemsstaterna får emellertid besluta att fälten 18 och 19 enbart ska innehålla uppgift om berört intyg och/eller tillstånd i stället för den förtryckta texten.

6.  
Blanketten för de etiketter som avses i artikel 7.4 i förordning (EG) nr 338/97 ska utformas enligt förlagan i bilaga VI till den här förordningen.

Artikel 3

Tekniska specifikationer för blanketter

1.  
De blanketter som avses i artikel 2 ska tryckas på träfritt skrivpapper med en ytvikt på minst 55 g/m2.
2.  
Storleken på de blanketter som avses i artikel 2.1–2.5 ska vara 210 × 297 mm (A4) med en tolerans på längden om högst minus 18 mm eller plus 8 mm.
3.  

De blanketter som avses i artikel 2.1 ska tryckas på färgat papper enligt följande:

a) 

blankett 1, originalet, vitt papper med guillocherad bakgrund, i grått tryck på framsidan, för att avslöja förfalskningar som utförts på mekanisk eller kemisk väg,

b) 

blankett 2, innehavarens kopia, gult papper,

c) 

blankett 3, det exporterande eller återexporterande landets kopia av ett importtillstånd eller den kopia av ett exporttillstånd eller återexportintyg som tullen återsänder till den utfärdande administrativa myndigheten, ljusgrönt papper,

d) 

blankett 4, den utfärdande administrativa myndighetens kopia, rosa papper,

e) 

blankett 5, ansökan, vitt papper.

4.  

De blanketter som avses i artikel 2.2 ska tryckas på färgat papper enligt följande:

a) 

blankett 1, originalet, vitt papper,

b) 

blankett 2, importörens kopia, gult papper.

5.  

De blanketter som avses i artikel 2.3 och 2.5 ska tryckas på färgat papper enligt följande:

a) 

blankett 1, originalet, gult papper med guillocherad bakgrund, i grått tryck på framsidan, för att avslöja förfalskningar som utförts på mekanisk eller kemisk väg,

b) 

blankett 2, den utfärdande administrativa myndighetens kopia, rosa papper,

c) 

blankett 3, ansökan, vitt papper.

6.  
Det papper som används till de fortsättningsblad och etiketter som avses i artikel 2.4 och 2.6 ska vara vitt.
7.  
De blanketter som avses i artikel 2 ska tryckas och fyllas i på ett av unionens officiella språk i enlighet med vad den administrativa myndigheten i varje medlemsstat fastställer. De ska vid behov även innehålla en översättning till ett av konventionens officiella arbetsspråk.
8.  
Medlemsstaterna ska ansvara för tryckningen av de blanketter som avses i artikel 2, och de blanketter som avses i artikel 2.1–2.5 kan ingå i ett datoriserat förfarande för utfärdande av tillstånd och intyg.

Artikel 4

Förordning (EG) nr 865/2006 ska ändras på följande sätt:

1. 

Artiklarna 2 och 3 ska utgå.

2. 

Bilagorna I–VI ska utgå.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 27 september 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

image

Anvisningar och förklaringar

▼M1

1. Fyll i den egentliga (åter)exportörens fullständiga namn och adress, inte en representants. Om det gäller ett intyg för personlig egendom eller ett intyg för musikinstrument ska den lagliga ägarens fullständiga namn och adress anges. Om det gäller ett intyg för musikinstrument där sökanden inte är den lagliga ägaren ska både ägarens och sökandens fullständiga namn och adress anges på blanketten, och en kopia av ett låneavtal mellan ägare och sökande lämnas till den behöriga utfärdande myndigheten.

2. Exporttillstånd och återexportintyg ska vara giltiga i högst sex månader och importtillstånd i högst tolv månader. Intyg för personlig egendom och intyg för musikinstrument ska vara giltiga i högst tre år. Efter den sista giltighetsdagen ska dessa handlingar anses som ogiltiga, och originalet och alla kopior ska genast återlämnas av innehavaren till den utfärdande administrativa myndigheten. Ett importtillstånd är inte giltigt om motsvarande Cites-dokument från det exporterande/återexporterande landet används för export/återexport efter dess sista giltighetsdag eller om införseln till unionen sker mer än sex månader efter dess utfärdandedatum.

3. Fyll i den egentliga importörens fullständiga namn och adress, inte en representants. Ska inte fyllas i om det gäller ett intyg för personlig egendom eller ett intyg för musikinstrument.

5. Ska inte fyllas i om det gäller ett intyg för personlig egendom eller ett intyg för musikinstrument.

▼B

6. För levande exemplar av arter förtecknade i bilaga A, utom exemplar födda och uppvuxna i fångenskap och artificiellt förökade exemplar, får den utfärdande myndigheten föreskriva på vilken plats de ska förvaras genom angivelse i detta fält. Varje förflyttning från den angivna platsen – utom vid brådskande veterinärbehandling och förutsatt att exemplaren genast återförs till den godkända platsen – måste godkännas i förväg av den behöriga administrativa myndigheten.

▼M1

8. Beskrivningen ska vara så noggrann som möjligt och innehålla en kod med tre bokstäver i enlighet med bilaga VII till förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem. Om det gäller ett intyg för musikinstrument ska beskrivningen av instrumentet göra det möjligt för den behöriga myndigheten att kontrollera att intyget motsvarar det exemplar som importeras eller exporteras, och beskrivningen ska innefatta uppgifter som tillverkarens namn, serienummer eller annan identifiering såsom fotografier.

▼B

9/10. Använd enheter för kvantitet och/eller nettovikt i enlighet med dem som anges i bilaga VII till förordning (EG) nr 865/2006.

11. Fyll i numret på den Cites-bilaga (I, II eller III) i vilken arten är förtecknad vid utfärdandet av tillståndet/intyget.

12. Fyll i beteckningen på den bilaga till förordning (EG) nr 338/97 (A, B eller C) i vilken arten är förtecknad vid utfärdandet av tillståndet/intyget.

13. Använd en av följande koder för att ange ursprung:

W

Exemplar tagna från sin naturliga miljö

R

Exemplar av djur uppfödda i en kontrollerad miljö, tagna som ägg eller unga från sin naturliga miljö där de annars skulle ha haft en mycket liten sannolikhet att överleva till vuxen ålder

D

Djur enligt bilaga A, uppfödda i fångenskap för kommersiellt ändamål i verksamheter som är införda i Cites-sekretariatets register, i enlighet med resolution Conf. 12.10 (Rev. CoP 15), och växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för kommersiellt ändamål i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur eller växter

A

Växter enligt bilaga A, artificiellt förökade för icke-kommersiellt ändamål, och växter enligt bilagorna B och C, artificiellt förökade i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana växter

C

Djur uppfödda i fångenskap i enlighet med kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur

F

Djur som är födda i fångenskap men inte uppfyller villkoren i kapitel XIII i förordning (EG) nr 865/2006, liksom delar och produkter av sådana djur

I

Beslagtagna eller förverkade exemplar ( 1 )

O

Anskaffade innan konventionen blev tillämplig (2) 

U

Okänt ursprung (måste motiveras)

▼M1

X

Exemplar som hämtats i marin miljö som inte står under någon stats jurisdiktion

▼M2

Y

Växtexemplar från assisterad produktion, som inte anses vara ”artificiellt förökade” enligt artikel 56 i förordning (EG) nr 865/2006 ( 2 ) och inte heller anses vara vilda eftersom de förökas eller planteras i en miljö med en viss grad av mänsklig inblandning för växtproduktionsändamål.

▼B

14. Använd en av följande koder för att ange ändamålet för (åter)exporten/importen:

B

Avel i fångenskap eller artificiell förökning

E

Utbildning

G

Botaniska trädgårdar

H

Jakttroféer

L

Upprätthållande av lagen/rättsligt/kriminaltekniskt ändamål

M

Medicinska ändamål (inbegripet biomedicinsk forskning)

N

Återinförande eller införande i naturen

P

Personliga ägodelar

▼M1

Q

Mobila utställningar (provsamling, cirkus, menageri, växtutställning, orkester eller museiutställning som förevisas för allmänheten i kommersiellt syfte)

▼B

S

Vetenskapliga ändamål

T

Kommersiella ändamål

Z

Djurparker

15–17. Ursprungslandet är det land där exemplaren har insamlats eller infångats i naturen, fötts eller vuxit upp i fångenskap eller artificiellt förökats. Om detta är ett tredjeland ska fälten 16 och 17 innehålla information om relevant tillstånd. När exemplar med ursprung i en medlemsstat exporteras från en annan medlemsstat, ska endast ursprungsmedlemsstaten anges i fält 15.

18–20. När det gäller återexportintyg är det sista återexportlandet det återexporterande tredjeland från vilket exemplaren importerades innan de återexporterades från unionen. I fråga om importtillstånd är återexportlandet det återexporterande tredjeland från vilket exemplaren ska importeras. Fälten 19 och 20 ska innehålla uppgifter om relevant återexportintyg.

21. Det vetenskapliga namnet ska anges i enlighet med de standardverk för nomenklatur som anges i bilaga VIII till förordning (EG) nr 865/2006.

23–25. För officiellt bruk.

26. Importören/exportören/återexportören eller dennes representant ska i tillämpliga fall ange numret på konossementet eller flygfraktsedeln.

27. Ska fyllas i av det tullkontor där införsel till unionen sker, eller där (åter)export sker. Vid införsel ska originalet (blankett 1) återlämnas till den berörda medlemsstatens administrativa myndighet och innehavarens kopia (blankett 2) till importören. Vid export/återexport ska kopian för retur från tullkontoret till den utfärdande myndigheten (blankett 3) återlämnas till den administrativa myndigheten i den berörda medlemsstaten och originalet (blankett 1) och innehavarens kopia (blankett 2) till exportören/återexportören.