2012R0480 — SV — 01.07.2013 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 480/2012

av den 7 juni 2012

om öppnande och förvaltning av en tullkvot för brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00

(kodifiering)

(EGT L 148, 8.6.2012, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 519/2013 av den 21 februari 2013

  L 158

74

10.6.2013
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 480/2012

av den 7 juni 2012

om öppnande och förvaltning av en tullkvot för brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00

(kodifiering)EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1095/96 av den 18 juni 1996 om genomförande av medgivandena i lista CXL som fastställts sedan förhandlingarna enligt Gatt artikel XXIV.6 avslutats ( 1 ), särskilt artikel 1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EG) nr 2058/96 av den 28 oktober 1996 om öppnande och förvaltning av en tullkvot för brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 ( 2 ) har ändrats flera gånger ( 3 ) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Bland ovannämnda koncessioner finns en tullkvot med nolltullsats för 1 000 ton brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, som får importeras varje år för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.

(3)

Det bör anges att kommissionens förordning (EG) nr 1342/2003 av den 28 juli 2003 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för spannmål och ris ( 4 ) är tillämplig för denna förordning.

(4)

Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser ( 5 ) innehåller framför allt bestämmelser om ansökningar om importlicenser, den sökandes status och utfärdandet av licenser. Den begränsar importlicensernas giltighetstid till den sista dagen i tullkvotsperioden utan att det påverkar tillämpningen av ytterligare villkor eller undantag som fastställts i förordningar för enskilda sektorer.

(5)

För att förbättra förvaltningen av den tullkvot som öppnas genom denna förordning är det nödvändigt att fortsätta att tillåta aktörer att lämna in fler än en licensansökan per kvotperiod, vilket innebär ett undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006. För att förbättra kontrollerna av denna kvot samt harmonisera och förenkla förvaltningen av den bör ansökningar om importlicenser kunna lämnas in veckovis.

(6)

För att säkerställa en god administrativ förvaltning av det ovannämnda systemet bör särskilda villkor för inlämnande av ansökningar och utfärdande av licenser fastställas. Dessa villkor är antingen komplement till eller undantag från bestämmelserna i kommissionens förordning (EG) nr 376/2008 av den 23 april 2008 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter ( 6 ).

(7)

Det är nödvändigt att anta särskilda bestämmelser för att säkerställa att det importerade brutna riset används för det föreskrivna ändamålet. Därför bör nolltullsatsen endast beviljas på villkor att importören lämnar en skriftlig försäkran om att produkterna används för det föreskrivna ändamålet och ställer en säkerhet på en summa som är lika med den tull som inte tas ut. En rimlig frist för bearbetning måste medges för att följa upp förvaltningen av systemet i fråga. Sändningen av varorna innebär att kontrollexemplar T5 ska utfärdas i den medlemsstat där varorna övergår till fri omsättning i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen ( 7 ). Detta kontrollexemplar bör användas som bevis för att bearbetningen har ägt rum. När bearbetningen äger rum i den medlemsstat där övergången till fri omsättning sker får beviset för bearbetningen utgöras av ett likvärdigt nationellt dokument.

(8)

Även om den ställda säkerheten garanterar betalningen av en tullskuld som uppkommit vid import, bör en viss flexibilitet införas för frisläppandet av denna säkerhet.

(9)

För att säkerställa en effektiv förvaltning av systemet bör den föreskrivna säkerheten för importlicenser enligt detta system fastställas till 25 euro per ton.

(10)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från förvaltningskommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

En årlig tullkvot med nolltullsats ska öppnas för 1 000 ton brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00 och som är avsett för användning i produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00, enligt bestämmelserna i denna förordning.

Kvoten ska ha löpnummer 09.4079.

Förordningarna (EG) nr 1342/2003, (EG) nr 1301/2006 och (EG) nr 376/2008 ska tillämpas om inget annat anges i den här förordningen.

Artikel 2

1.  Ansökan om importlicens ska omfatta en kvantitet på minst 5 och högst 500 ton.

I varje licensansökan ska kvantiteten anges i kilogram utan decimaler.

Ansökningarna om importlicens ska inlämnas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna senast kl. 13.00 (lokal tid Bryssel) varje fredag.

2.  Genom undantag från artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1301/2006 får den sökande lämna in fler än en licensansökan per kvotperiod. Den sökande får dock lämna in högst en licensansökan per vecka.

3.  I fält 7 i licensansökan och i importlicensen ska avsändningslandet anges och ”ja” ska markeras med ett kryss.

4.  Licensansökan och importlicensen ska innehålla:

a) En av de noteringar som anges i bilaga I ska vara införd i fält 20.

b) En av de noteringar som anges i bilaga II ska vara införd i fält 24.

5.  Genom undantag från artikel 12 i förordning (EG) nr 1342/2003 ska säkerheten för de importlicenser som föreskrivs i den här förordningen vara 25 euro per ton.

Artikel 3

1.  Om de kvantiteter som ansökningarna gäller under en vecka överskrider den kvantitet som är tillgänglig inom ramen för kvoten, ska kommissionen, i enlighet med artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1301/2006, senast den fjärde arbetsdagen efter den sista dag för inlämnande av ansökningarna som avses i artikel 2.1 tredje stycket i den här förordningen, fastställa en tilldelningskoefficient för de kvantiteter som ingår i ansökningarna för den vecka som gått och avbryta inlämnandet av nya ansökningar om importlicens fram till tullkvotperiodens slut.

De ansökningar som inlämnas under den innevarande veckan ska betraktas som ogiltiga.

Medlemsstaterna ska tillåta aktörerna att, inom två arbetsdagar efter dagen för offentliggörandet av den genomförandeförordning som fastställer tilldelningskoefficienten, dra tillbaka sina ansökningar, om de tilldelade importlicenserna skulle ha avsett mindre än 20 ton.

2.  Importlicenser ska utfärdas den åttonde arbetsdagen efter den sista dagen för inlämnandet av ansökan.

Artikel 4

Medlemsstaterna ska på elektronisk väg skicka följande information till kommissionen:

a) Senast klockan 18.00 (lokal tid Bryssel) måndagen efter den sista dagen för inlämnandet av licensansökningarna: den information om ansökningarna om importlicens som avses i artikel 11.1 a i förordning (EG) nr 1301/2006 avseende de totala kvantiteter som ansökningarna gäller.

b) Senast den andra arbetsdagen efter utfärdandet av importlicenserna: den information om utfärdade licenser som avses i artikel 11.1 b i förordning (EG) nr 1301/2006 avseende de totala kvantiteter för vilka det har utfärdats licenser samt de kvantiteter för vilka licensansökningar har dragits tillbaka i enlighet med artikel 3.1 tredje stycket i den här förordningen.

c) Senast den sista dagen i varje månad: de totala kvantiteter som övergått till fri omsättning inom den berörda kvoten under nästföregående månad. Om inga kvantiteter har övergått till fri omsättning under de aktuella månaderna, ska meddelandet ”inga” skickas. Ett sådant meddelande behöver emellertid inte skickas den tredje månaden efter licensernas sista giltighetsdag.

Artikel 5

1.  Tullbefrielsen ska beviljas på villkor att

a) importören avger en skriftlig försäkran, undertecknad vid övergången till fri omsättning, om att hela den deklarerade kvantiteten av varan ska bearbetas i enlighet med uppgifterna i fält 20 i licensen inom sex månader från det datum då deklarationen om övergång till fri omsättning har godkänts,

b) importören vid övergången till fri omsättning ställer en säkerhet som är lika stor som den tull för brutet ris som fastställs i artikel 140 i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 ( 8 ).

2.  Vid övergången till fri omsättning ska importören som bearbetningsplats ange antingen namnet på ett bearbetningsföretag och en medlemsstat eller högst fem olika bearbetningsanläggningar. Vid sändningen av varorna ska kontrollexemplar T5 fyllas i av den avsändande medlemsstaten och denna blankett ska i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2454/93 också tjäna som bevis för att bearbetningen ägt rum.

När bearbetningen äger rum i den medlemsstat där övergången till fri omsättning sker får emellertid beviset för att bearbetningen ägt rum utgöras av ett likvärdigt nationellt dokument.

3.  Kontrollexpemplar T5 ska innehålla:

a) En av de noteringar som anges i bilaga III ska vara införd i fält 104.

b) En av de noteringar som anges i bilaga IV ska vara införd i fält 107.

4.  Den säkerhet som anges i punkt 1 b ska, utom i fall av force majeure, frisläppas när importören, hos de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där övergången till fri omsättning sker, styrkt att hela den kvantitet som övergått till fri omsättning bearbetats till den produkt som anges i importlicensen. Denna bearbetning ska anses ha ägt rum när produkten inom den frist som avses i punkt 1 a har framställts antingen i en eller flera av de bearbetningsanläggningar som tillhör det företag som avses i punkt 2 och som ligger i den medlemsstat som uppgivits, eller i den eller de bearbetningsanläggningar som avses i samma punkt.

För varor som övergått till fri omsättning och som inte har bearbetats inom den fastställda fristen ska den frisläppta säkerheten minskas med 2 % per dag som fristen överskrids.

5.  Beviset för att bearbetningen har ägt rum ska lämnas till de behöriga myndigheterna inom sex månader efter det att fristen för bearbetning har löpt ut.

Om beviset inte lämnas in inom den frist som anges i denna punkt ska den säkerhet som avses i punkt 1 b, eventuellt minskad med den procentsats som anges i punkt 4 andra stycket, minskas med 2 % per dag som fristen överskrids.

Den del av säkerheten som inte frisläpps ska kvarhållas som tull.

Artikel 6

Genom undantag från artikel 7.4 i förordning (EG) nr 376/2008, får den kvantitet som övergår till fri omsättning inte vara större än den som anges i fälten 17 och 18 i importlicensen. Siffran ”0” ska därför skrivas in i fält 19 i licensen.

Artikel 7

Förordning (EG) nr 2058/96 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga VI.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Noteringar som avses i artikel 2.4 a

på bulgariska

:

Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

på spanska

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

på tjeckiska

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

på danska

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

på tyska

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

på estniska

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

på grekiska

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

på engelska

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10 00

på franska

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

▼M1

på kroatiska

:

Lomljena riža iz tarifne oznake KN 1006 40 00 za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00

▼B

på italienska

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

på lettiska

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

på litauiska

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

på ungerska

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

på maltesiska

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10 00

på nederländska

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

på polska

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

på portugisiska

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

på rumänska

:

brizuri de orez având codul NC 1006 40 00 destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

på slovakiska

:

Zlomková ryža spadajúca pod číselný znak KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

på slovenska

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

på finska

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

på svenska

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.
BILAGA II

Noteringar som avses i artikel 2.4 b

på bulgariska

:

Освободено от мито (Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012)

på spanska

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012]

på tjeckiska

:

Osvobozeno od cla (prováděcí nařízení (EU) č. 480/2012)

på danska

:

Toldfri (gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012)

på tyska

:

Zollfrei (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012)

på estniska

:

Tollimaksuvaba (rakendusmäärus (EL) nr 480/2012)

på grekiska

:

Απαλλαγή του δασμού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012]

på engelska

:

Free of customs duty (Implementing Regulation (EU) No 480/2012)

på franska

:

Exemption du droit de douane [règlement d’exécution (UE) no 480/2012]

▼M1

v

:

Oslobođeno carine (Provedbena uredba (EU) br. 480/2012)

▼B

på italienska

:

Esenzione dal dazio doganale [regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012]

på lettiska

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012)

på litauiska

:

Muitas netaikomas (įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012)

på ungerska

:

Vámmentes (480/2012/EU végrehajtási rendelet)

på maltesiska

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012)

på nederländska

:

Vrijgesteld van douanerecht (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012)

på polska

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 480/2012)

på portugisiska

:

Isenção de direito aduaneiro (Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012)

på rumänska

:

Scutit de drepturi vamale [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012]

på slovakiska

:

Oslobodené od cla (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 480/2012)

på slovenska

:

Carine prosto (Izvedbena uredba (EU) št. 480/2012)

på finska

:

Tullivapaa (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012)

på svenska

:

Tullfri (genomförandeförordning (EU) nr 480/2012).
BILAGA III

Noteringar som avses i artikel 5.3 a

på bulgariska

:

Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

på spanska

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

på tjeckiska

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

på danska

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

på tyska

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

på estniska

:

CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

på grekiska

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

på engelska

:

For production of food preparations of CN code 1901 10 00

på franska

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

▼M1

på kroatiska

:

Za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz tarifne oznake KN 1901 10 00

▼B

på italienska

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

på lettiska

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

på litauiska

:

Skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

på ungerska

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

på maltesiska

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10 00

på nederländska

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

på polska

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

på portugisiska

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

på rumänska

:

Destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

på slovakiska

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

på slovenska

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

på finska

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

på svenska

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.
BILAGA IV

Noteringar som avses i artikel 5.3 b

på bulgariska

:

Член 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012

på spanska

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012 — artículo 4

på tjeckiska

:

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012

på danska

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 — artikel 4

på tyska

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 — Artikel 4

på estniska

:

Rakendusmääruse (EL) nr 480/2012 artikkel 4

på grekiska

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 — άρθρο 4

på engelska

:

Article 4 of Implementing Regulation (EU) No 480/2012

på franska

:

Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 — article 4

▼M1

på kroatiska

:

Članak 4. Provedbene uredbe (EU) br. 480/2012

▼B

på italienska

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 — articolo 4

på lettiska

:

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012 4. pants

på litauiska

:

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 4 straipsnis

på ungerska

:

A 480/2012/EU végrehajtási rendelet – 4. cikk

på maltesiska

:

Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012

på nederländska

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012, artikel 4

på polska

:

Art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012

på portugisiska

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012 — artigo 4.o

på rumänska

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, articolul 4

på slovakiska

:

Článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012

på slovenska

:

Člen 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012

på finska

:

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 480/2012 4 artikla

på svenska

:

Genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 – artikel 4.
BILAGA VUpphävd förordning och en förteckning över dess senare ändringar

Kommissionens förordning (EG) nr 2058/96

(EGT L 276, 29.10.1996, s. 7)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1950/2005

(EUT L 312, 29.11.2005, s. 18)

Endast artikel 5 och bilaga IV

Kommissionens förordning (EG) nr 1996/2006

(EUT L 398, 30.12.2006, s. 1)

Endast artikel 7 och bilaga VI

Kommissionens förordning (EG) nr 2019/2006

(EUT L 384, 29.12.2006, s. 48)

Endast artikel 1

Kommissionens förordning (EG) nr 1456/2007

(EUT L 325, 11.12.2007, s. 76)

Endast artikel 1
BILAGA VIJämförelsetabell

Förordning (EG) nr 2058/96

Denna förordning

Artiklarna 1–5

Artiklarna 1–5

Artikel 6.1

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Bilagorna I–IV

Bilagorna I–IV

Bilaga V

Bilaga VI( 1 ) EGT L 146, 20.6.1996, s. 1.

( 2 ) EGT L 276, 29.10.1996, s. 7.

( 3 ) Se bilaga V.

( 4 ) EUT L 189, 29.7.2003, s. 12.

( 5 ) EUT L 238, 1.9.2006, s. 13.

( 6 ) EUT L 114, 26.4.2008, s. 3.

( 7 ) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

( 8 ) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.