02012R0206 — SV — 09.01.2017 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 206/2012

av den 6 mars 2012

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 072 10.3.2012, s. 7)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/2282 av den 30 november 2016

  L 346

51

20.12.2016
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 206/2012

av den 6 mars 2012

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  Genom denna förordning fastställs ekodesignkrav för utsläppande på marknaden av elektriska nätanslutna luftkonditioneringsapparater med nominell kapacitet på ≤ 12kW för kylning, eller uppvärmning om produkten inte har någon kylningsfunktion, och komfortfläktar med elektrisk ineffekt ≤ 125W.

2.  Denna förordning ska inte tillämpas på

a) apparater som inte använder elenergi,

b) luftkonditioneringsapparater där kondensorsidan eller evaporatorsidan, eller båda, inte använder luft som värmeöverföringsmedium.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i artikel 2 i direktiv 2009/125/EG gälla.

Därutöver ska följande definitioner gälla:

1.

luftkonditioneringsapparat : en anordning för kylning eller uppvärmning, eller båda, av inneluft med användning av såväl en ångkompressionscykel som drivs av en elektrisk kompressor, i vilket ingår luftkonditioneringsapparater med tilläggsfunktioner såsom avfuktning, luftrening, ventilation eller tilläggsuppvärmning av luft med elektriskt motstånd som apparater som kan använda vatten (antingen kondensvatten som bildas på evaporatorsidan eller vatten som tillförs utifrån) för förångning på kondensorn, förutsatt att anordningen också kan fungera utan tilläggsvatten, dvs. enbart med luft.

2.

enhetsaggregat med två kanaler : en luftkonditioneringsapparat där intaget till kondensorn (eller evaporatorn) under kylning eller uppvärmning tas från utemiljön till enheten genom en kanal och släpps ut i utemiljön genom en annan kanal, och som i sin helhet är placerad inom det utrymme som ska konditioneras, nära en vägg.

3.

enhetsaggregat med en kanal : en luftkonditioneringsapparat där intaget till kondensorn (eller evaporatorn) under kylning eller uppvärmning tas från utrymmet som omger enheten, och släpps ut i miljön utanför detta utrymme.

4.

nominell kapacitet (Prated) : ångkompressionscykelns kylnings- eller uppvärmningskapacitet för en enhet vid standardförhållanden.

5.

komfortfläkt : en apparat som primärt är konstruerad för att skapa en luftrörelse kring eller på en del av människokroppen för att ge personlig kylkomfort, inklusive komfortfläktar som kan ha tilläggsfunktioner såsom belysning.

6.

fläktens ineffekt (PF) : den elektriska ineffekten uttryckt i Watt för en komfortfläkt som drivs på den deklarerade maximala flödeshastigheten, uppmätt med oscillationsfunktionen påslagen (om sådan finns).

Ytterligare definitioner för termer som används i bilagorna finns i bilaga I.

Artikel 3

Krav på ekodesign, tidtabell

1.  Ekodesignkraven för luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar anges i bilaga I.

2.  De enskilda kraven på ekodesign ska gälla i enlighet med följande tidtabell:

Från den 1 januari 2013:

Enhetsaggregat med en eller två kanaler ska uppfylla kraven enligt punkt 2 a i bilaga I.

Från den 1 januari 2013:

a) Luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en eller två kanaler, ska uppfylla kraven enligt punkt 2 b och punkt 3 a, 3 b och 3 c i bilaga I.

b) Enhetsaggregat med en eller två kanaler ska uppfylla kraven enligt punkt 3 a, 3 b och 3 d i bilaga I.

c) Komfortfläktar ska uppfylla kraven enligt punkt 3 a, 3 b och 3 e i bilaga I.

Från den 1 januari 2014:

a) Luftkonditioneringsapparater ska uppfylla ekodesignkraven enligt punkt 2 c i bilaga I.

b) Enhetsaggregat med en eller två kanaler ska uppfylla kraven enligt punkt 2 d i bilaga I.

3.  Överensstämmelsen med krav på ekodesign ska mätas och beräknas i enlighet med kraven i bilaga II.

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

1.  Förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska vara en intern designkontroll enligt bilaga IV till det direktivet eller det ledningssystem som anges i bilaga V till det direktivet.

2.  För bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska den tekniska dokumentationen innehålla resultaten av den beräkning som anges i bilaga II till denna förordning.

Artikel 5

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

Medlemsstaterna ska tillämpa det kontrollförfarande som beskrivs i bilaga II till denna förordning när de gör marknadsövervakningskontrollerna enligt artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG rörande efterlevnad av kraven enligt bilaga I till denna förordning.

Artikel 6

Riktmärken

Indikativa riktmärken för bäst presterande luftkonditioneringsapparater på marknaden vid den tidpunkt då denna förordning träder i kraft anges i bilaga IV.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska göra en översyn av denna förordning med hänsyn till den tekniska utvecklingen och lägga fram resultatet av översynen för samrådsforumet för ekodesign senast fem år efter det att denna förordning har trätt i kraft. Översynen ska särskilt gälla kraven på effektivitet och ljudeffektnivå, principen om att främja användning av köldmedier med låg global uppvärmningspotential (GWP) och tänkbara ändringar av marknadsandelarna för olika typer av apparater, inklusive luftkonditioneringsapparater med nominell uteffekt över 12 kW. Översynen ska också omfatta lämpligheten hos kraven för standby och frånläge samt metoden för beräkningar och mätningar rörande säsongseffektivitet, inklusive beaktanden vid utvecklingen av en eventuell säsongsmässig beräknings- och mätmetod för alla former av luftkonditioneringsanläggningar för kylnings- och uppvärmningssäsonger.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpning

1.  Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.  Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Ekodesignkrav

1.   DEFINITIONER SOM ÄR TILLÄMPLIGA I BILAGORNA

1)

reversibel luftkonditioneringsapparat : en luftkonditioneringsapparat som både kan avge kyla och värme.

2)

standardförhållanden : den kombination av innetemperatur (Tin) och utetemperatur (Tj) som beskriver driftsförhållandena vid bestämning av, ljudeffektnivå, nominell kapacitet, nominellt luftflöde, nominell köldfaktor (EERrated) och/eller nominell värmefaktor (COPrated), enligt det som anges i tabell 2 i bilaga II.

3)

innetemperatur (Tin) : den torra innetemperaturen i grader Celsius (med den relativa fuktigheten angiven av motsvarande våttemperatur).

4)

utetemperatur (Tj) : den torra utetemperaturen i grader Celsius (med den relativa fuktigheten angiven av motsvarande våttemperatur).

5)

nominell köldfaktor (EERrated – rated energy efficiency ratio) : förhållandet mellan den deklarerade kapaciteten för kylning (kW) och nominell ineffekt för kylning (kW) hos en enhet i kylningsläge vid standardförhållanden.

6)

nominell värmefaktor (COPrated – rated coefficient of performance) : förhållandet mellan den deklarerade uppvärmningskapaciteten (kW) och nominell ineffekt för uppvärmning (kW) hos en enhet i uppvärmningsläge vid standardförhållanden.

7)

global uppvärmningspotential (GWP – global warming potential) :

mått på hur mycket 1 kg av det köldmedium som används i ångkompressionscykeln uppskattas bidra till den globala uppvärmningen, uttryckt i kg koldioxidekvivalenter över en tid på 100 år.

De GWP-värden som avses kommer att vara de som anges i bilaga 1 i förordning (EG) nr 842/2006.

För fluorerade köldmedier ska GWP-värdena vara de som offentliggjorts i den tredje utvärderingsrapport som antagits av den mellanstatliga panelen för klimatförändringar ( 1 ) (2001 IPCC:s GWP-värden för en 100-årsperiod).

För icke-fluorerade gaser är GWP-värdena de som offentliggjorts i den första IPPC-utvärderingen ( 2 ) under en 100-årsperiod.

GWP-värden för blandningar av köldmedier ska vara baserade på den formel som anges i bilaga I i förordning (EG) nr 842/2006.

För köldmedier som inte ingår i ovannämnda hänvisningar ska IPCC UNEP 2010-rapport om kylning, luftkonditionering och värmepumpar från februari 2011, eller senare, användas som referens.

8)

frånläge : en situation där luftkonditioneringsapparaten eller komfortfläkten är ansluten till nätet utan att utföra någon funktion. Som frånläge räknas också situationer där det endast finns såväl en indikation på frånläge som situationer där det endast finns funktioner avsedda att säkerställa den elektromagnetiska kompatibiliteten enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG ( 3 ).

9)

standbyläge : en situation där utrustningen (luftkonditioneringsapparaten eller komfortfläkten) är ansluten till nätet och är beroende av energi från nätet för att kunna fungera som avsett, och därvid endast tillhandahåller följande funktioner som kan kvarstå under obestämd tid: reaktiveringsfunktion eller reaktiveringsfunktion och endast en indikation på aktiverad reaktiveringsfunktion och/eller visning av information eller status.

10)

reaktiveringsfunktion : en funktion som gör det möjligt att aktivera andra lägen, inklusive aktivläge, via en fjärromkopplare, inklusive fjärrkontroll, en intern sensor, en timer eller ett villkor för att erhålla ytterligare funktioner, inklusive huvudfunktionen.

11)

informations- eller statusmeny : en kontinuerlig funktion som ger information om eller anger status för utrustningen på en skärm, inklusive klockslag.

12)

ljudeffektnivå : den A-vägda ljudeffektnivån (dB(A)) inne och/eller ute uppmätt vid standardförhållanden för kylning (eller uppvärmning om enheten inte har någon kylningsfunktion).

13)

dimensionerande referensförhållanden : kombinationen av krav för dimensionerande referenstemperatur, maximal bivalenttemperatur och maximal gränstemperatur för drift, enligt det som anges i tabell 3 i bilaga II.

14)

dimensionerande referenstemperatur : utetemperaturen (°C) för kylning (Tdesignc) eller uppvärmning (Tdesignh) enligt det som anges i tabell 3 i bilaga II, vid vilken faktorn för dellast ska vara lika med 1 och som varierar beroende på den berörda säsongen för kylning eller uppvärmning.

15)

faktor för dellast (pl(Tj)) : förhållandet mellan utetemperaturen minus 16 °C och den dimensionerande referenstemperaturen minus 16 °C, för kylning eller uppvärmning.

16)

säsong : en av de fyra uppsättningar av driftsförhållanden (för fyra säsonger: en kylningssäsong och tre uppvärmningssäsonger: medel/kallare/varmare) som per bin-villkor beskriver kombinationen av utetemperaturer och det antal timmar med dessa temperaturer per säsong för vilken enheten deklareras vara lämplig för sitt ändamål.

17)

bin-villkor (med index j) : en kombination av utetemperatur (Tj) och bin-timmar (hj), enligt det som anges i tabell I i bilaga II.

18)

bin-timmar : antalet timmar per säsong (hj) som utetemperaturen inträffar per bin-villkor, enligt det som anges i tabell I i bilaga II.

19)

säsongsköldfaktor (SEER – Seasonal Energi Efficiency Ratio) : enhetens totala energieffektivitet över hela kylningssäsongen, beräknad som förhållandet mellan årligt referenskylningsbehov och årlig elförbrukning för kylning.

20)

årligt referenskylningsbehov (QC) : det referenskylningsbehov (kWh/a) som ska användas som bas för beräkning av säsongsköldfaktorn och som beräknas som produkten av dimensionerande last för kylning (Pdesignc) och ekvivalenta aktivlägestimmar för kylning (HCE).

21)

ekvivalenta aktivlägestimmar för kylning (HCE) : det förmodade antalet timmar per år (h/a) under vilka enheten måste uppfylla den dimensionerande lasten för kylning (Pdesignc) för att uppfylla det årliga referenskylningsbehovet enligt det som anges i tabell 4 i bilaga II.

22)

årlig elförbrukning för kylning (QCE) : den elförbrukning (kWh/a) som motsvarar det årliga referenskylningsbehovet och som beräknas som förhållandet mellan det årliga referenskylningsbehovet och aktivlägets säsongsköldfaktor (SEERon) och enhetens elförbrukning vid termostatfrånläge, standbyläge, frånläge och vevhusvärmarläge under kylningssäsongen.

23)

aktivlägets säsongsköldfaktor (SEERon) : enhetens genomsnittliga köldfaktor i kylningsfunktionens aktivläge, som konstrueras utifrån faktorn för dellast och bin-specifik köldfaktor (EERbin(Tj)) och viktas med antalet bin-timmar då bin-villkor inträffar.

24)

dellast : kylningslasten (Pc(Tj)) eller uppvärmningslasten (Ph(Tj)) (kW) vid en specifik utetemperatur Tj, beräknad som dimensionerande last multiplicerad med faktorn för dellast.

25)

bin-specifik köldfaktor (EERbin(Tj)) : den köldfaktor som är specifik för varje bin-villkor j med utetemperaturen Tj under en säsong, härledd från dellast, deklarerad kapacitet och deklarerad köldfaktor (EERd(Tj)) för angivna bin-villkor (j) och beräknad för övriga bin-villkor genom interpolation eller extrapolation, och vid behov korrigerad med tomgångsförluster.

26)

säsongsvärmekoefficient (SCOP) : enhetens övergripande värmekoefficient för hela den avsedda uppvärmningssäsongen (SCOP-värdet hör samman med en avsedd uppvärmningssäsong), beräknad som förhållandet mellan det årliga referensuppvärmningsbehovet och den årliga elförbrukningen för uppvärmning.

27)

årligt referensuppvärmningsbehov (QH) : det referensuppvärmningsbehov (kWh/a) som hör samman med en viss uppvärmningssäsong och som ska användas som bas för beräkning av säsongsvärmefaktorn och som beräknas som produkten av dimensionerande last för uppvärmning (Pdesignh) och säsongens ekvivalenta aktivlägestimmar för uppvärmning (HHE).

28)

ekvivalenta aktivlägestimmar för uppvärmning (HHE) : det förmodade antalet timmar per år (h/a) under vilka enheten måste uppfylla den dimensionerande lasten för uppvärmning (Pdesignh) för att uppfylla det årliga referensuppvärmningsbehovet enligt det som anges i tabell 4 i bilaga II.

29)

årlig elförbrukning för uppvärmning (QHE) : den elförbrukning (kWh/a) som krävs för att uppfylla det årliga referensuppvärmningsbehovet och som hör samman med en avsedd uppvärmningssäsong, och som beräknas som förhållandet mellan det årliga referensuppvärmningsbehovet och aktivlägets säsongsvärmefaktor (SCOPon) och enhetens elförbrukning för termostatfrånläge, standbyläge, frånläge och vevhusvärmarläge under uppvärmningssäsongen.

30)

aktivlägets säsongsvärmefaktor (SCOPon) : enhetens genomsnittliga värmefaktor i påläge för den avsedda uppvärmningssäsongen, beräknad utifrån dellast, kapaciteten hos elektrisk backupvärmare (där sådan behövs) och bin-villkorsspecifik värmekoefficient (COPbin(Tj) och viktad med de bin-timmar då bin-villkoret inträffar.

31)

kapacitet hos elektrisk backupvärmare (elbu(Tj)) : uppvärmningskapaciteten (kW) hos en faktisk eller antagen elektrisk backupvärmare med värmefaktorn 1 som kompletterar den deklarerade uppvärmningskapaciteten (Pdh(Tj)) för att enheten ska klara av dellasten för uppvärmning (Ph(Tj)) i fall där Pdh(Tj) är mindre än Ph(Tj), för utetemperaturen (Tj).

32)

bin-villkorsspecifik värmefaktor (COPbin(Tj)) : den värmefaktor som är specifik för varje bin-villkor j med utetemperaturen Tj under en säsong, härledd från dellast, deklarerad kapacitet och deklarerad värmefaktor (COPd(Tj)) för angivna bin-villkor (j) och beräknad för övriga bin-villkor genom interpolation eller extrapolation, och vid behov korrigerad med tomgångsförluster.

33)

deklarerad kapacitet (kW) : kapaciteten hos enhetens ångkompressionscykel för kylning (Pdc(Tj)) eller uppvärmning (Pdh(Tj)) sammanhörande med en utetemperatur Tj och innetemperatur (Tin), enligt deklaration från tillverkaren.

34)

driftsvärde ((m3/min)/W) : för komfortfläktar kvoten mellan fläktens maximala flöde (m3/min) och fläktens driveffekt (W).

35)

kapacitetskontroll : enhetens förmåga att ändra sin kapacitet genom att ändra det volymetriska flödet. En enhet ska betecknas med ”fast” om den inte kan ändra sitt volymetriska flöde, ”stegvis” om det volymetriska flödet kan ändras eller varieras i serier på högst två steg och ”variabel” om det volymetriska flödet kan ändras eller varieras i serier på tre eller flera steg.

36)

funktion : indikerar om enheten klarar kylning av inneluft, uppvärmning av inneluft eller båda.

37)

dimensionerande last :

den deklarerade kylningslasten (Pdesignc) och/eller den deklarerade uppvärmningslasten (Pdesignh) (kW) vid dimensionerande referenstemperatur, där

Pdesignc vid kylningsläge är samma som den deklarerade kylningskapaciteten vid Tj lika med Tdesignc,

Pdesignh vid uppvärmningsläge är samma som dellasten vid Tj lika med Tdesignh.

38)

deklarerad värmefaktor (EERd(Tj)) : värmefaktorn vid ett begränsat antal angivna bin-villkor (j) med utetemperatur (Tj), enligt deklaration från tillverkaren.

39)

deklarerad köldfaktor (COPd(Tj)) : köldfaktorn vid ett begränsat antal angivna bin-villkor (j) med utetemperatur (Tj), enligt deklaration från tillverkaren.

40)

bivalenttemperatur (Tbiv) : den utetemperatur (Tj) (°C) vid vilken, enligt tillverkarens deklaration, den deklarerade kapaciteten för uppvärmning är lika med dellasten, vilket innebär att om temperaturen sjunker under denna temperatur måste den deklarerade kapaciteten kompletteras med kapaciteten hos elektrisk backupvärmare för att enheten ska klara dellasten för uppvärmning.

41)

gränstemperatur för drift (Tol) : den utetemperatur (°C) under vilken, enligt tillverkarens deklaration, luftkonditioneringsapparaten inte klarar uppvärmning. Vid lägre temperaturer än denna temperatur är den deklarerade kapaciteten lika med noll.

42)

effekt testcykel (kW) : det (tidsvägda) medelvärdet av den deklarerade effekten under testcykeln för kylning (Pcycc) eller uppvärmning (Pcych).

43)

testcykelns köldfaktor (EERcyc) : den genomsnittliga köldfaktorn över testcykeln (kompressorn slår på och av) beräknad som förhållandet mellan den integrerade kylningskapaciteten över testcykeln (kWh) och den integrerade elektriska ineffekten över samma testcykel (kWh).

44)

testcykelns värmefaktor (COPcyc) : den genomsnittliga värmefaktorn över testcykeln (kompressorn slår på och av) beräknad som förhållandet mellan den integrerade uppvärmningskapaciteten över intervallet (kWh) och den integrerade elektriska ineffekten över samma testcykel (kWh).

45)

tomgångsförluster : mått på effektivitetsförlust på grund av cykeln (kompressorn slår på och av i aktivläge), som fastställs för kylning (Cdc) respektive uppvärmning (Cdh) eller som sätts till standardvärdet 0,25.

46)

aktivläge : det läge som motsvarar timmarna med kylnings- eller uppvärmningslast från byggnaden och där enhetens kylnings- eller uppvärmningsfunktion är aktiverad. Detta läge kan inbegripa en på/av-cykel för att nå eller upprätthålla önskad innetemperatur.

47)

termostatfrånläge : ett läge som motsvarar timmarna utan kylnings- eller uppvärmningslast och där enhetens kylnings- eller uppvärmningsfunktion är påslagen men enheten inte är aktiv eftersom det inte finns någon kylnings- eller uppvärmningslast. Detta läge är därför relaterat till utetemperaturer och inte till inomhuslaster. Cykler med på/av i aktivläge räknas inte som termostatfrånläge.

48)

läge med drift med vevhusvärmare : en situation där enheten har aktiverat en värmare för att undvika migrering av köldmedium till kompressorn för att begränsa köldmediets koncentration i oljan vid kompressorstart.

49)

effektförbrukning i termostatfrånläge (PTO) : enhetens effektförbrukning (kW) medan den är i termostatfrånläge.

50)

effektförbrukning i standbyläge (PSB) : enhetens effektförbrukning (kW) när den är i standbyläge.

51)

effektförbrukning i frånläge (POFF) : enhetens effektförbrukning (kW) när den är i frånläge.

52)

effektförbrukning i vevhusvärmarläge (PCK) : enhetens effektförbrukning (kW) när den är i ett läge med drift med vevhusvärmare.

53)

drifttimmar i termostatfrånläge (HTO) : antalet timmar (h/a) som enheten anses vara i termostatfrånläge och som varierar beroende på avsedd säsong och funktion.

54)

drifttimmar i standbyläge (HSB) : antalet timmar (h/a) som enheten anses vara i standbyläge och som varierar beroende på avsedd säsong och funktion.

55)

drifttimmar i frånläge (HOFF) : antalet timmar (h/a) som enheten anses vara i frånläge och som varierar beroende på avsedd säsong och funktion.

56)

drifttimmar i vevhusvärmarläge (HCK) : antalet timmar (h/a) som enheten anses vara i läge med drift med vevhusvärmare och som varierar beroende på avsedd säsong och funktion.

57)

nominellt luftflöde : luftflödet (m3/h) uppmätt vid inomhus- och/eller utomhusenheternas luftutsläpp (om tillämpligt) vid standardförhållanden för kylning (eller uppvärmning om produkten inte har någon kylningsfunktion).

58)

nominell ingångseffekt för kylning (PEER) : enhetens ineffekt när den kyler vid standardförhållanden.

59)

nominell ineffekt för uppvärmning (PCOP) : enhetens ineffekt när den värmer vid standardförhållanden.

60)

elförbrukning för enhetsaggregat med en eller två kanaler (QSD respektive QDD) : elförbrukningen för luftkonditioneringsapparater som är enhetsaggregat med en eller två kanaler vid kylnings- och/eller uppvärmningsläge (beroende på vilket som är relevant). (Mäts för apparater med en kanal i kWh/h och för apparater med två kanaler i kWh/a.)

61)

kapacitetsgrad : förhållandet mellan den totala deklarerade kylnings- eller uppvärmningskapaciteten hos alla inomhusenheter i drift och den deklarerade kylnings- eller uppvärmningskapaciteten hos utomhusenheterna vid standardförhållanden.

62)

fläktens maximala flöde (F) : en komfortfläkts luftflöde (m3/min) när den är ställd på maximum, uppmätt vid fläktens utflöde med eventuell oscillationsfunktion avstängd.

63)

oscillationsfunktion : funktion som gör att komfortfläkten automatiskt kan variera luftflödets vinkel när fläkten är i drift.

64)

fläktens ljudeffektnivå : A-viktad ljudeffektnivå för en komfortfläkt när den är ställd på maximalt flöde, uppmätt vid utloppssidan.

65)

fläktens antal timmar i aktivläge (HCE) : antalet timmar (h/a) som komfortfläkten antas tillhandahålla maximalt flöde, enligt det som anges i tabell 4 i bilaga II.

2.   MINIMIKRAV PÅ ENERGIEFFEKTIVITET, HÖGSTA EFFEKTFÖRBRUKNING I FRÅNLÄGE OCH STANDBYLÄGE OCH KRAV PÅ HÖGSTA LJUDEFFEKTNIVÅ

a) Från och med den 1 januari 2013 ska enhetsaggregat med en eller två kanaler uppfylla de krav som anges i tabellerna 1–3, beräknat enligt bilaga II. Enhetsaggregat med en eller två kanaler och komfortfläktar ska uppfylla kraven på standbyläge och frånläge enligt tabell 2. Minimikraven på energieffektivitet och högsta ljudeffekt ska relatera till de standardförhållanden som anges i tabell 2 i bilaga II.Tabell 1

Minimikrav på energieffektivitet

 

Enhetsaggregat med två kanaler

Enhetsaggregat med en kanal

EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

Om köldmediets GWP > 150

2,40

2,36

2,40

1,80

Om köldmediets GWP < 150

2,16

2,12

2,16

1,62Tabell 2

Krav på högsta effektförbrukning i frånläge och standbyläge för enhetsaggregat med en eller två kanaler

Frånläge

Effektförbrukningen för varje frånläge ska inte överstiga 1,00 W.

Standbyläge

Effektförbrukningen i varje situation med enbart en reaktiveringsfunktion eller varje situation med enbart en reaktiveringsfunktion och enbart en indikering av aktiverad reaktiveringsfunktion, ska inte överstiga 1,00 W.

Effektförbrukningen i varje situation med enbart visning av information eller status eller varje situation med enbart en kombination av reaktiveringsfunktion och visning av information eller status, ska inte överstiga 2,00 W.

Möjlighet till standby- och/eller frånläge

Apparaten ska, utom när detta är olämpligt för den avsedda användningen, ha möjlighet till frånläge och/eller standbyläge och/eller något annat läge där apparaten inte överskrider de tillämpliga effektförbrukningskraven för frånläge och/eller standbyläge när apparaten är ansluten till nätet.

Tabell 3

Krav på högsta ljudeffektnivå

Ljudeffektnivå inomhus i dB(A)

65

b) Från och med den 1 januari 2013 ska luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en eller två kanaler, uppfylla minimikraven på energieffektivitet och högsta ljudeffektnivå enligt tabellerna 4 och 5, beräknat enligt bilaga II. Kraven på energieffektivitet ska tillämpas med beaktande av de dimensionerande referensförhållanden som anges i tabell 3 i bilaga II, med användning av genomsnittlig uppvärmningssäsong där detta är tillämpligt. Kraven på ljudeffekt ska relatera till de standardförhållanden som anges i tabell 2 i bilaga II.Tabell 4

Minimikrav på energieffektivitet

 

Säsongsköldfaktor (SEER)

Säsongsvärmefaktor (SCOP)

(genomsnittlig uppvärmningssäsong)

Om köldmediets GWP > 150

3,60

3,40

Om köldmediets GWP < 150

3,24

3,06Tabell 5

Krav på högsta ljudeffektnivå

Nominell kapacitet ≤ 6 kW

6 < Nominell kapacitet ≤ 12 kW

Ljudeffektnivå inomhus i dB(A)

Ljudeffektnivå utomhus i dB(A)

Ljudeffektnivå inomhus i dB(A)

Ljudeffektnivå utomhus i dB(A)

60

65

65

70

c) Från och med den 1 januari 2014 ska luftkonditioneringsapparater uppfylla de krav som anges i tabell 6, beräknat enligt bilaga II. Kraven på energieffektivitet för luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en eller två kanaler, ska relatera till de dimensionerande referensförhållanden som anges i tabell 3 i bilaga II med användning av genomsnittlig uppvärmningssäsong, där detta är tillämpligt. Kraven på lägsta energieffektivitet för enhetsaggregat med en eller två kanaler ska relatera till de standardförhållanden som anges i tabell 2 i bilaga II.Tabell 6

Minimikrav på energieffektivitet

 

Luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en eller två kanaler

Enhetsaggregat med två kanaler

Enhetsaggregat med en kanal

Säsongsköldfaktor (SEER)

Säsongsvärmefaktor (SCOP)

(uppvärmningssäsong: genomsnitt

EERrated

COPrated

EERrated

COPrated

Om köldmediets GWP > 150 för < 6 kW

4,60

3,80

2,60

2,60

2,60

2,04

Om köldmediets GWP ≤ 150 för < 6 kW

4,14

3,42

2,34

2,34

2,34

1,84

Om köldmediets GWP > 150 för 6–12 kW

4,30

3,80

2,60

2,60

2,60

2,04

Om köldmediets GWP ≤ 150 för 6–12 kW

3,87

3,42

2,34

2,34

2,34

1,84

d) Från och med den 1 januari 2014 ska enhetsaggregat med en eller två kanaler uppfylla de krav som anges i tabell 7, beräknat enligt bilaga II.Tabell 7

Krav på högsta effektförbrukning i frånläge och standbyläge

Frånläge

Effektförbrukningen i varje frånläge ska inte överstiga 0,50 W.

Standbyläge

Effektförbrukning i varje situation med enbart en reaktiveringsfunktion eller varje situation med enbart en reaktiveringsfunktion och enbart en indikering av aktiverad reaktiveringsfunktion, ska inte överstiga 0,50 W.

Effektförbrukningen i varje situation med enbart visning av information eller status eller varje situation med enbart en kombination av reaktiveringsfunktion och visning av information eller status, ska inte överstiga 1,00 W.

Möjlighet till standby- och/eller frånläge

Apparaten ska, utom när detta är olämpligt för den avsedda användningen, ha möjlighet till frånläge och/eller standbyläge och/eller något annat läge där apparaten inte överskrider de tillämpliga effektförbrukningskraven för frånläge och/eller standbyläge när apparaten är ansluten till nätet.

Energistyrning

När apparaten inte utför sin huvudsakliga funktion eller när andra energianvändande produkter inte är beroende av utrustningens funktion, ska apparaten, utom om detta är olämpligt för den avsedda användningen, ge möjlighet till en energistyrningsfunktion eller en liknande funktion som efter så kort tid som möjligt med tanke på apparatens avsedda användning automatiskt kopplar över till

— standbyläge, eller

— frånläge, eller

— något annat läge där apparaten inte överskrider de tillämpliga kraven för effektförbrukning i från- eller standbyläge medan apparaten är ansluten till nätet. Funktionen för energistyrning ska aktiveras före leverans.

3.   KRAV PÅ PRODUKTINFORMATION

a) Från och med den 1 januari 2013 ska den information som anges nedan och som har beräknats enligt bilaga II tillhandahållas

i) i produktens tekniska dokumentation,

ii) på öppna webbplatser tillhörande tillverkare av luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar.

b) Tillverkare av luftkonditioneringsapparater och komfortfläktar ska på begäran förse laboratorierna som gör marknadsövervakningskontroller med nödvändig information om de inställningar som tillämpas vid bestämning av deklarerad kapacitet, SEER/EER, SCOP/COP och driftsvärde och ange var sådan information kan fås.

c) Informationskrav för luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en eller två kanaler.Tabell 1

Informationskrav (1)

(Antalet decimaler i rutan indikerar rapporteringens precisionsgrad)

Funktion (ange befintliga funktioner))

Om funktionen omfattar uppvärmning: Ange den uppvärmningssäsong som informationen gäller. De angivna värdena ska relatera till en viss uppvärmningssäsong. Uppvärmningssäsongen ”Genomsnitt” måste ingå.

Kylning

J/N

Genomsnitt

(obligatorisk)

J/N

Uppvärmning

J/N

Varmare

(om tillämpligt)

J/N

 

Kallare

(om tillämpligt)

J/N

Punkt

Symbol

Värde

Enhet

Punkt

Symbol

Värde

Enhet

Dimensionerande last

Säsongseffektivitet

Kylning

Pdesignc

x,x

kW

Kylning

Säsongsköldfaktor (SEER)

x,x

Uppvärmning/genomsnitt

Pdesignh

x,x

kW

Uppvärmning/genomsnitt

SCOP/A

x,x

Uppvärmning/varmare

Pdesignh

x,x

kW

Uppvärmning/varmare

SCOP/W

x,x

Uppvärmning/kallare

Pdesignh

x,x

kW

Uppvärmning/kallare

SCOP/C

x,x

Deklarerad kapacitet (1) för kylning, vid innetemperaturen 27 (19) °C och utetemperaturen Tj

Deklarerad köldfaktor (1), vid innetemperaturen 27 (19) °C och utetemperaturen Tj

Tj = 35 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 35 °C

EERd

x,x

Tj = 30 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 30 °C

EERd

x,x

Tj = 25 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 25 °C

EERd

x,x

Tj = 20 °C

Pdc

x,x

kW

Tj = 20 °C

EERd

x,x

Deklarerad kapacitet (1) för uppvärmning/genomsnittlig säsong, vid innetemperatur 20 °C och utetemperatur Tj

Deklarerad värmefaktor (1)/genomsnittlig säsong, vid innetemperatur 20 °C och utetemperatur Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd

x,x

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = bivalenttemperatur

Pdh

x,x

kW

Tj = bivalenttemperatur

COPd

x,x

Tj = driftsgräns

Pdh

x,x

kW

Tj = driftsgräns

COPd

x,x

Deklarerad kapacitet (1) för uppvärmning/varmare säsong, vid innetemperaturen20 °C och utetemperaturen Tj

Deklarerad värmefaktor (1)/varmare säsong, vid innetemperatur 20 °C och utetemperatur Tj

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = bivalenttemperatur

Pdh

x,x

kW

Tj = bivalenttemperatur

COPd

x,x

Tj = driftsgräns

Pdh

x,x

kW

Tj = driftsgräns

COPd

x,x

Deklarerad kapacitet (1) för uppvärmning/kallare säsong, vid innetemperaturen 20 °C och utetemperaturen Tj

Deklarerad värmefaktor (1)/kallare säsong, vid innetemperatur 20 °C och utetemperatur Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd

x,x

Tj = 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 2 °C

COPd

x,x

Tj = 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 7 °C

COPd

x,x

Tj = 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = 12 °C

COPd

x,x

Tj = bivalenttemperatur

Pdh

x,x

kW

Tj = bivalenttemperatur

COPd

x,x

Tj = driftsgräns

Pdh

x,x

kW

Tj = driftsgräns

COPd

x,x

Tj = – 15 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 15 °C

COPd

x,x

Bivalenttemperatur

Gränstemperatur för drift

Uppvärmning/genomsnitt

Tbiv

x

°C

Uppvärmning/genomsnitt

Tol

x

°C

Uppvärmning/varmare

Tbiv

x

°C

Uppvärmning/varmare

Tol

x

°C

Uppvärmning/kallare

Tbiv

x

°C

Uppvärmning/kallare

Tol

x

°C

Cykelintervallets kapacitet

Cykelintervallets verkningsgrad

För kylning

Pcycc

x,x

kW

För kylning

EERcyc

x,x

För uppvärmning

Pcych

x,x

kW

För uppvärmning

COPcyc

x,x

Tomgångsförluster kylning (2)

Cdc

x,x

Tomgångsförluster uppvärmning (2)

Cdh

x,x

Elektrisk ineffekt i andra effektdrivna lägen än aktivläge

Årlig elförbrukning

Frånläge

POFF

x,x

kW

Kylning

QCE

x

kWh/a

Standbyläge

PSB

x,x

kW

Uppvärmning/genomsnitt

QHE

x

kWh/a

Termostatfrånläge

PTO

x,x

kW

Uppvärmning/varmare

QHE

x

kWh/a

Vevhusvärmarläge

PCK

x,x

kW

Uppvärmning/kallare

QHE

x

kWh/a

Kapacitetskontroll (ange ett av de tre alternativen)

Övrigt

Fast

J/N

Ljudeffektnivå (inomhus/utomhus)

LWA

x,x / x,x

dB(A)

Stegvis

J/N

Global uppvärmningspotential

GWP

x

kg CO2-ekv.

Variabel

J/N

Nominellt luftflöde (inne/ute)

x/x

m3/h

Kontaktuppgifter för att få mer information

Namn och adress för tillverkaren eller dennes behörige representant.

(1)   För multisplitapparater, ska uppgifter anges för kapacitetsfaktor 1.

(*1)   För enheter med stegvis kapacitetskontroll deklareras två värden separerade med snedstreck (/) i varje ruta i sektionen ”Enhetens deklarerade kapacitet” och ”Enhetens deklarerade EER/COP”.

(*2)   Om standardvärdet Cd = 0,25 används krävs inga (resultat från) cykeltest. I annat fall krävs värde från testning av uppvärmnings- eller kylningscykeln.

Tillverkaren ska lämna informationen enligt tabell 1 i produktens tekniska dokumentation i den mån uppgifterna är relevanta för produktens funktion. Om en enhets kapacitetskontroll anges som ”stegvis” ska det högsta och lägsta värdet anges med snedstreck emellan (”högt/lågt”) i varje ruta under ”Deklarerad kapacitet”.

d) Informationskrav för enhetsaggregat med en eller två kanaler.

Enhetsaggregat med en kanal ska betecknas med ”apparat för lokal luftkonditionering” på förpackningar, i produktdokumentation och marknadsföringsmaterial i elektronisk form eller pappersform.

Tillverkaren ska tillhandahålla den information som anges i tabell 2.Tabell 2

Informationskrav

Information som identifierar den modell (de modeller) som informationen gäller

(Fyll i efter behov)

Beskrivning

Symbol

Värde

Enhet

Nominell kylningskapacitet

Prated för kylning

[x,x]

kW

Nominell uppvärmningskapacitet

Prated för uppvärmning

[x,x]

kW

Nominell ineffekt för kylning

PEER

[x,x]

kW

Nominell ineffekt för uppvärmning

PCOP

[x,x]

kW

Nominell köldfaktor

EERd

[x,x]

Nominell värmefaktor

COPd

[x,x]

Effektförbrukning i termostatfrånläge

PTO

[x,x]

W

Effektförbrukning i standbyläge

PSB

[x,x]

W

Effektförbrukning för enhetsaggregat med en kanal (SD) eller två kanaler (DD)

(ange separat för kylning och uppvärmning)

DD QDD

DD [x]

DD kWh/a

SD QSD

SD [x,x]

SD kWh/h

Ljudeffektnivå

LWA

[x]

dB(A)

Global uppvärmningspotential

GWP

[x]

kg CO2-ekv.

Kontaktuppgifter för att få mer information

Namn och adress för tillverkaren eller dennes behörige representant

e) Informationskrav för komfortfläktar.

Tillverkaren ska tillhandahålla den information som anges i tabell 3.Tabell 3

Informationskrav

Information som identifierar den modell (de modeller) som informationen gäller

(Fyll i efter behov)

Beskrivning

Symbol

Värde

Enhet

Fläktens högsta flödeshastighet

F

[x,x]

m3/min

Fläktens ineffekt

P

[x,x]

W

Driftsvärde

SV

[x,x]

(m3/min)/W

Effektförbrukning i standbyläge

PSB

[x,x]

W

Fläktens ljudeffektnivå

LWA

[x]

dB(A)

Maximal lufthastighet

c

[x,x]

m/s

Standard som använts för mätning av driftsvärde

(Ange hänvisning till den mätningsstandard som använts)

Kontaktuppgifter för att få mer information

Namn och adress för tillverkaren eller dennes behörige representant
BILAGA II

Mätningar och beräkningar

1. För efterlevnad och verifiering av efterlevnad av kraven i denna förordning ska mätningar och beräkningar göras med användning av de harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning eller med användning av någon annan tillförlitlig, exakt och reproducerbar metod där man beaktar allmänt godtagna metoder på modern teknisk nivå vars resultat bedöms ha liten osäkerhet. De ska uppfylla alla av de nedan angivna tekniska parametrarna.

2. Vid bestämning av säsongvis energiförbrukning och säsongsköldfaktor (SEER) och säsongsvärmekoefficient (SCOP) ska följande beaktas:

a) Europeiska kylnings- och uppvärmningssäsonger enligt tabell 1.

b) Dimensionerande referensförhållanden enligt tabell 3.

c) Elenergiförbrukning för alla relevanta driftlägen, med användning av de tidsperioder som anges i tabell 4.

d) Tomgångsförlusternas effekter på energieffektiviteten till följd av på/av-cykler (om tillämpligt) beroende på typen av styrning av kylnings- och/eller uppvärmningskapaciteten.

e) Korrigering av effektivitetens säsongskoefficienter i förhållanden där uppvärmningslasten är för stor för uppvärmningskapaciteten.

f) Bidraget från en backupvärmare (om tillämpligt) i beräkningen av säsongseffektiviteten för en enhet i uppvärmningsläge.

3. I fall där informationen rörande en viss modell som är en kombination av inomhus- och utomhusenhet(er) har tagits fram genom beräkningar som grundar sig på konstruktion och/eller extrapolering från andra kombinationer, ska dokumentationen innehålla uppgifter om dessa beräkningar och/eller extrapoleringar liksom om testning som har gjorts för att bekräfta beräkningarnas noggrannhet (inklusive uppgifter om den matematiska modellen för beräkning av kombinationernas prestanda och om mätningar som gjorts för att verifiera modellen).

4. Den nominella köldfaktorn (EERrated), och där det är tillämpligt, den nominella värmefaktorn (COPrated), för enhetsaggregat med en eller två kanaler ska fastställas vid de standardförhållanden som anges i tabell 2.

5. Beräkningen av säsongsvis elförbrukning för kylning (och/eller uppvärmning) ska göras med beaktande av elektrisk effektförbrukning för alla relevanta driftlägen som anges i tabell 3, med användning av drifttimmar, som anges i tabell 4.

6. Effektiviteten hos komfortfläktar ska fastställas på grundval av förhållandet mellan enhetens nominella luftflöde och enhetens nominella elektriska ineffekt.

Tabell 1

Bin-villkor för kylnings- och uppvärmningssäsong (j = bin-index, Tj = utetemperatur, hj = timmar per år per bin-villkor) där ”db” = torr temperaturKYLNINGSSÄSONG

j

#

Tj

°C

db

hj

h/år

1

17

205

2

18

227

3

19

225

4

20

225

5

21

216

6

22

215

7

23

218

8

24

197

9

25

178

10

26

158

11

27

137

12

28

109

13

29

88

14

30

63

15

31

39

16

32

31

17

33

24

18

34

17

19

35

13

20

36

9

21

37

4

22

38

3

23

39

1

24

40

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total-timmar

2 602UPPVÄRMNINGSSÄSONG

j

#

Tj

°C

db

hj

h/år

Medelvärde

Varmare

Kallare

1 till 8

– 30 till – 23

0

0

0

9

-22

0

0

1

10

-21

0

0

6

11

-20

0

0

13

12

-19

0

0

17

13

-18

0

0

19

14

-17

0

0

26

15

-16

0

0

39

16

-15

0

0

41

17

-14

0

0

35

18

-13

0

0

52

19

-12

0

0

37

20

-11

0

0

41

21

-10

1

0

43

22

-9

25

0

54

23

-8

23

0

90

24

-7

24

0

125

25

-6

27

0

169

26

-5

68

0

195

27

-4

91

0

278

28

-3

89

0

306

29

-2

165

0

454

30

-1

173

0

385

31

0

240

0

490

32

1

280

0

533

33

2

320

3

380

34

3

357

22

228

35

4

356

63

261

36

5

303

63

279

37

6

330

175

229

38

7

326

162

269

39

8

348

259

233

40

9

335

360

230

41

10

315

428

243

42

11

215

430

191

43

12

169

503

146

44

13

151

444

150

45

14

105

384

97

46

15

74

294

61

Total-timmar

4 910

3 590

6 446Tabell 2

Standardförhållanden, torr lufttemperatur

(våt temperatur anges inom parentes)

Apparat

Funktion

Inneluftens temperatur

(°C)

Uteluftens temperatur

(°C)

Luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en kanal

Kylning

27 (19)

35 (24)

Uppvärmning

20 (max. 15)

7 (6)

Enhetsaggregat med en kanal

Kylning

35 (24)

35 (24) (1)

Uppvärmning

20 (12)

20 (12) (1)

(*1)   För enhetsaggregat med en kanal matas kondensorn (evaporatorn) vid kylning (uppvärmning) inte med utomhusluft, utan med inomhusluft.Tabell 3

Dimensionerande referensförhållanden, torr lufttemperatur

(våt temperatur anges inom parentes)

Funktion/säsong

Inneluftens temperatur

(°C)

Uteluftens temperatur

(°C)

Bivalent-temperatur

(°C)

Gränstemperatur för drift

(°C)

 

Tin

Tdesignc/Tdesignh

Tbiv

Tol

Kylning

27 (19)

Tdesignc = 35 (24)

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Uppvärmning/genomsnitt

20 (15)

Tdesignh = – 10 (– 11)

max. 2

max. – 7

Uppvärmning/varmare

Tdesignh = 2 (1)

max. 7

max. 2

Uppvärmning/kallare

Tdesignh = – 22 (– 23)

max. – 7

max. – 15Tabell 4

Drifttimmar per typ av apparat per funktionsläge att använda för beräkning av elförbrukning

Typ av apparat/funktion

(om tillämpligt)

Enhet

Uppvärmningssäsong

Påläge

Termostatfrånläge

Standbyläge

Frånläge

Vevhusvärmarläge

 

 

 

Kylning: HCE

Uppvärmning: HHE

HTO

HSB

HOFF

HCK

Luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en eller två kanaler

Kylningsläge, om apparaten endast ger kylning

h/år

 

350

221

2 142

5 088

7 760

Kylnings- och uppvärmningsläge, om apparaten ger båda

Kylningsläge

h/år

 

350

221

2 142

0

2 672

Uppvärmningsläge

h/år

Medelvärde

1 400

179

0

0

179

Varmare

1 400

755

0

0

755

Kallare

2 100

131

0

0

131

Uppvärmningsläge, om apparaten endast ger uppvärmning

h/år

Medelvärde

1 400

179

0

3 672

3 851

Varmare

1 400

755

0

4 345

4 476

Kallare

2 100

131

0

2 189

2 944

Enhetsaggregat med två kanaler

Kylningsläge, om apparaten endast ger kylning

h/60 min

 

1

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Kylnings- och uppvärmningsläge, om apparaten ger båda

Kylningsläge

h/60 min

 

1

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Uppvärmningsläge

h/60 min

 

1

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Uppvärmningsläge, om apparaten endast ger uppvärmning

h/60 min

 

1

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Enhetsaggregat med en kanal

Kylningsläge

h/60 min

 

1

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Uppvärmningsläge

h/60 min

 

1

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

▼M1
BILAGA III

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1. Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2. Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a) de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b) de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c) när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

3. Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4. Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell.

5. Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

6. Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7. Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga II.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 1 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.Tabell 1

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Säsongsköldfaktor – (SEER)

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 8 %

Säsongsvärmekoefficient – (SCOP)

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 8 %

Effektförbrukning i frånläge

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 10 %

Effektförbrukning i standbyläge

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 10 %

Nominell köldfaktor (EER rated)

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 10 %

Nominell värmefaktor (COP rated)

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 10 %

Ljudeffektnivå

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 2 dB(A)

▼B
BILAGA IV

Riktmärken

När denna förordning träder i kraft anses bästa teknik på marknaden för luftkonditioneringsapparater när det gäller energiprestanda vara följande:Riktmärken för luftkonditioneringsapparater

Luftkonditioneringsapparater, utom enhetsaggregat med en eller två kanaler

Enhetsaggregat med två kanaler

Enhetsaggregat med en kanal

SEER

SCOP

EER

COP

EER

COP

8,50

5,10

3,00  (1)

3,15

3,15  (1)

2,60

(*1)   På grundval av effektiviteten hos evaporatorkylda enhetsaggregat med en kanal.

Riktmärke för GWP för det köldmedium som används i luftkonditioneringsapparaten är GWP ≤ 20.( 1 ) IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.shtml

( 2 ) Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J.Jenkins, J.J. Ephraums (ed.) Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

( 3 ) EUT L 390, 31.12.2004, s. 24.