02012R0036 — SV — 30.05.2018 — 039.003


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 36/2012

av den 18 januari 2012

om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och om upphävande av förordning (EU) nr 442/2011

(EGT L 016 19.1.2012, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 55/2012 av den 23 januari 2012

  L 19

6

24.1.2012

►M2

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 168/2012 av den 27 februari 2012

  L 54

1

28.2.2012

 M3

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 266/2012 av den 23 mars 2012

  L 87

45

24.3.2012

 M4

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 410/2012 av den 14 maj 2012

  L 126

3

15.5.2012

►M5

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 509/2012 av den 15 juni 2012

  L 156

10

16.6.2012

 M6

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING 2012/544/GUSP av den 25 juni 2012

  L 165

20

26.6.2012

►M7

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 545/2012 av den 25 juni 2012

  L 165

23

26.6.2012

 M8

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 673/2012 av den 23 juli 2012

  L 196

8

24.7.2012

 M9

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 742/2012 av den 16 augusti 2012

  L 219

1

17.8.2012

►M10

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 867/2012 av den 24 september 2012

  L 257

1

25.9.2012

 M11

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 944/2012 av den 15 oktober 2012

  L 282

9

16.10.2012

 M12

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1117/2012 av den 29 november 2012

  L 330

9

30.11.2012

►M13

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 325/2013 av den 10 april 2013

  L 102

1

11.4.2013

►M14

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORNING (EU) nr 363/2013 av den 22 april 2013

  L 111

1

23.4.2013

►M15

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 517/2013 av den 13 maj 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M16

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 697/2013 av den 22 juli 2013

  L 198

28

23.7.2013

►M17

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1332/2013 av den 13 december 2013

  L 335

3

14.12.2013

►M18

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 124/2014 av den 10 februari 2014

  L 40

8

11.2.2014

►M19

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 578/2014 av den 28 maj 2014

  L 160

11

29.5.2014

►M20

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 693/2014 av den 23 juni 2014

  L 183

15

24.6.2014

►M21

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 793/2014 av den 22 juli 2014

  L 217

10

23.7.2014

►M22

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1013/2014 av den 26 september 2014

  L 283

9

27.9.2014

►M23

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1105/2014 av den 20 oktober 2014

  L 301

7

21.10.2014

►M24

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1323/2014 av den 12 december 2014

  L 358

1

13.12.2014

►M25

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/108 av den 26 januari 2015

  L 20

2

27.1.2015

►M26

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDING (EU) 2015/375 av den 6 mars 2015

  L 64

10

7.3.2015

►M27

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/780 av den 19 maj 2015

  L 124

1

20.5.2015

►M28

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2015/827 av den 28 maj 2015

  L 132

1

29.5.2015

►M29

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/828 av den 28 maj 2015

  L 132

3

29.5.2015

►M30

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/961 av den 22 juni 2015

  L 157

20

23.6.2015

►M31

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2015/1828 av den 12 oktober 2015

  L 266

1

13.10.2015

►M32

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2350 av den 16 december 2015

  L 331

1

17.12.2015

►M33

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/840 av den 27 maj 2016

  L 141

30

28.5.2016

►M34

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1735 av den 29 september 2016

  L 264

1

30.9.2016

►M35

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1893 av den 27 oktober 2016

  L 293

25

28.10.2016

►M36

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1984 av den 14 november 2016

  L 305I

1

14.11.2016

►M37

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1996 av den 15 november 2016

  L 308

3

16.11.2016

►M38

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/2137 av den 6 december 2016

  L 332

3

7.12.2016

►M39

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/480 av den 20 mars 2017

  L 75

12

21.3.2017

►M40

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/907 av den 29 maj 2017

  L 139

15

30.5.2017

►M41

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1241 av den 10 juli 2017

  L 178

1

11.7.2017

►M42

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1327 av den 17 juli 2017

  L 185

20

18.7.2017

►M43

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1751 av den 25 september 2017

  L 246

1

26.9.2017

►M44

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/282 av den 26 februari 2018

  L 54I

3

26.2.2018

►M45

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/420 av den 19 mars 2018

  L 75I

1

19.3.2018

►M46

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/774 av den 28 maj 2018

  L 131

1

29.5.2018


Rättad genom:

 C1

Rättelse, EGT L 212, 9.8.2012, s.  20 (673/2012)

 C2

Rättelse, EGT L 227, 23.8.2012, s.  15 (742/2012)

 C3

Rättelse, EGT L 123, 4.5.2013, s.  28 (363/2013)

►C4

Rättelse, EGT L 127, 9.5.2013, s.  27 (363/2013)

►C5

Rättelse, EGT L 044, 14.2.2014, s.  56 (1332/2013)

►C6

Rättelse, EGT L 305, 24.10.2014, s.  115 (1105/2014)

 C7

Rättelse, EGT L 146, 9.6.2017, s.  159 (2017/907)

 C8

Rättelse, EGT L 167, 4.7.2018, s.  36 (2018/774)

►C9

Rättelse, EGT L 190, 27.7.2018, s.  20 (36/2012)


Vid utformningen av denna konsoliderade text har EU-domstolarnas avgöranden angående uppgifter i förteckningen över personer och enheter beaktats.
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 36/2012

av den 18 januari 2012

om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och om upphävande av förordning (EU) nr 442/2011KAPITEL I

DEFINITIONER

Artikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)

filial till ett finans-eller kreditinstitut: ett driftsställe som utgör en rättsligt beroende del av ett finans- eller kreditinstitut och som självständigt utför alla eller vissa av de transaktioner som hänför sig till verksamhet i finans- eller kreditinstitut.

b)

förmedlingstjänster:

i) förhandling eller organisering av transaktioner för inköp, försäljning eller leverans av varor och teknik från ett tredjeland till ett annat tredjeland, eller

ii) försäljning eller köp av varor och teknik i ett tredjeland för överföring till ett annat tredjeland.

c)

avtal eller transaktion:alla transaktioner oavsett form eller tillämplig lagstiftning, och oavsett om de omfattar ett eller flera avtal eller liknande förpliktelser mellan samma eller olika parter; för detta ändamål ingår i begreppet ”avtal” alla garantier eller motgarantier, särskilt varje finansiell garanti eller motgaranti och varje kredit, oavsett om de är juridiskt fristående eller ej, samt varje därtill knuten bestämmelse som härrör från en sådan transaktion eller är knuten till denna.

d)

kreditinstitut:ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut ( 1 ), inbegripet dess filialer i eller utanför unionen.

e)

råolja och petroleumprodukter:de produkter som förtecknas i bilaga IV.

f)

ekonomiska resurser:egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör tillgångar men som kan användas för att erhålla tillgångar, varor och tjänster.

g)

finansinstitut:

i) ett företag som inte är ett kreditinstitut men som utför en eller flera av de verksamheter som anges i punkterna 2–12 och 14–15 i bilaga I till direktiv 2006/48/EG, inbegripet sådan verksamhet som bedrivs vid valutaväxlingskontor,

ii) ett försäkringsföretag som är auktoriserat i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring ( 2 ), i den mån som det utför sådan verksamhet som faller inom ramen för det direktivet,

iii) ett värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 rörande marknader för finansiella instrument ( 3 ),

iv) ett företag för kollektiva investeringar som utbjuder andelar och aktier i finansinstitutet, eller

v) en försäkringsförmedlare enligt definitionen i artikel 2.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om försäkringsförmedling ( 4 ), med undantag för sådana förmedlare som avses i artikel 2.7 i det direktivet i de fall de förmedlar livförsäkringar eller andra investeringsrelaterade tjänster,

inbegripet dess filialer i och utanför unionen.

h)

frysning av ekonomiska resurser:förhindrande av att dessa resurser på något sätt används för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

i)

frysning av tillgångar:förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning av, tillgång till eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet portföljförvaltning.

j)

tillgångar

:

finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

i) kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument,

ii) inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,

iii) börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,

iv) räntor, utdelningar eller annan inkomst från eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar,

v) krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,

vi) remburser, fraktsedlar och pantförskrivningar,

vii) sådana dokument som utgör bevis på andelar i tillgångar eller finansiella resurser.

k)

varor:inbegriper artiklar, materiel och utrustning,

l)

försäkring:en förbindelse eller ett åtagande genom vilket en eller flera fysiska eller juridiska personer till en eller flera andra personer, som motprestation för betalning, är skyldiga att, om en risk förverkligas, tillhandahålla en ersättning eller förmån enligt villkoren för förbindelsen eller åtagandet.

m)

återförsäkring:den verksamhet som består i att överta risker som överlåts av ett försäkringsföretag eller ett annat återförsäkringsföretag eller, när det gäller de försäkringsgivare som uppträder under namnet Lloyd’s, även den verksamhet som består i att risker som överlåts av en medlem av Lloyd’s övertas av ett annat försäkrings- eller återförsäkringsföretag än Lloyd’s.

n)

syriskt kredit- eller finansinstitut:

i) kredit- eller finansinstitut med säte i Syrien, inbegripet Syriens centralbank,

ii) filialer och dotterbolag, som omfattas av artikel 35, till kredit- eller finansinstitut med säte i Syrien,

iii) filialer och dotterbolag, som inte omfattas av artikel 35, till kredit- eller finansinstitut med säte i Syrien,

iv) kredit- eller finansinstitut som inte har sitt säte i Syrien men som kontrolleras av en eller flera personer eller enheter som har sin hemvist eller sitt säte i Syrien.

o)

syrisk person eller enhet eller syriskt organ:

i) staten Syrien eller någon av dess myndigheter,

ii) fysiska personer som befinner sig i eller är bosatta i Syrien,

iii) juridiska personer, enheter eller organ som har sitt säte i Syrien,

iv) juridiska personer, enheter eller organ i eller utanför Syrien som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av en eller flera av de ovannämnda personerna eller organen.

p)

tekniskt bistånd:allt tekniskt stöd som har samband med reparationer, utveckling, tillverkning, montering, provning, underhåll eller annan teknisk service, i form av exempelvis anvisningar, rådgivning, utbildning, förmedling av praktisk kunskap, färdigheter eller konsulttjänster, inbegripet bistånd i muntlig form.

q)

unionens territorium:de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som fastställs i fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum.

▼M10

r)

unionens tullområde:det område som avses i artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen ( 5 ).

▼BKAPITEL II

EXPORT- OCH IMPORTRESTRIKTIONER

▼M16

Artikel 2

1.  En medlemsstat får förbjuda eller kräva tillstånd för export, försäljning, leverans eller överföring av utrustning, förutom den som förtecknas i bilaga IA eller bilaga IX, vilka kan användas för internt förtryck oavsett om denna har sitt ursprung i unionen eller inte, till personer, enheter eller organ i Syrien eller för användning i Syrien,

2.  En medlemsstat får förbjuda eller kräva tillstånd för tekniskt bistånd, finansiering eller ekonomiskt stöd i förhållande till den utrustning som avses i punkt 1, till personer, enheter eller organ i Syren eller för användning i Syrien.

Artikel 2a

1.  Det ska vara förbjudet att

a) direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera utrustning, varor eller teknik som kan användas för internt förtryck eller för tillverkning och underhåll av produkter som kan användas för internt förtryck, enligt förteckningen i bilaga IA, oavsett om dessa har sitt ursprung i unionen eller inte, till personer, enheter eller organ i Syrien eller för användning i Syrien,

b) medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som syftar till eller leder till kringgående av de förbud som avses i led a.

2.  Med avvikelse från punkt 1 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, på villkor som de finner lämpliga ge tillstånd till en transaktion i samband med utrustning, varor eller teknik enligt förteckningen i bilaga IA, under förutsättning att utrustningen, varorna eller tekniken är avsedda för livsmedels- eller jordbruksändamål eller för medicinska eller andra humanitära ändamål, eller till förmån för personal vid Förenta nationerna, eller för unionens eller dess medlemsstaters personal.

▼M17

3.  Med avvikelse från punkt 1 a får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, på villkor som de finner lämpliga ge tillstånd till försäljning, leverans, överföring eller export av utrustning, varor eller teknik som förtecknas i bilaga IA som sker i enlighet med punkt 10 i FN:s säkerhetsråds resolution 2118(2013) och tillämpliga beslut från Organisationen för förbud mot kemiska vapens (OPCW) verkställande råd och som står i överensstämmelse med målet för konventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring (konventionen om kemiska vapen) och efter samråd med OPCW.

▼M5

Artikel 2b

1.  Förhandstillstånd ska krävas för direkt eller indirekt försäljning, leverans, överföring eller export av utrustning, varor eller teknik som kan användas för internt förtryck eller för tillverkning och underhåll av produkter som kan användas för internt förtryck, enligt förteckningen i bilaga IX, oavsett om dessa har sitt ursprung i unionen eller inte, till personer, enheter eller organ i Syrien eller för användning i Syrien.

2.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, ska inte ge tillstånd till försäljning, leverans, överföring eller export av utrustning, varor eller teknik enligt förteckningen i bilaga IX om de har rimliga skäl att anta att den utrustning, de varor eller den teknik som omfattas av försäljningen, leveransen, överföringen eller exporten är eller skulle kunna vara avsedd för internt förtryck eller för tillverkning och underhåll av produkter som kan användas för internt förtryck.

3.  Tillståndet ska beviljas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där exportören är etablerad och i enlighet med villkoren i artikel 11 i rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden ( 6 ). Tillståndet ska vara giltigt i hela unionen.

▼M10

Artikel 2c

1.  Reglerna om skyldighet att tillhandahålla information i förväg enligt de relevanta bestämmelserna om summariska deklarationer samt tulldeklarationer i förordning (EEG) nr 2913/92 och i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 ( 7 ) ska tillämpas på alla varor som lämnar unionens tullområde på väg till Syrien.

Den person eller enhet som lämnar denna information ska också visa upp eventuella tillstånd om detta krävs enligt denna förordning.

▼M16

2.  Utrustning, varor eller teknik som enligt artikel 2a i denna förordning inte får levereras, säljas, överföras eller exporteras får, i enlighet med nationell lagstiftning eller ett beslut av en behörig myndighet, beslagtas och avyttras på bekostnad av den person eller enhet som avses i punkt 1 eller, om det inte är möjligt att få ersättning för dessa utgifter från den personen eller enheten, får utgifterna, i enlighet med nationell lagstiftning, tas ut av varje annan person eller enhet som tar på sig ansvaret för försöket till olaglig leverans, försäljning, överföring eller export av sådana varor eller sådan utrustning.

▼M16

Artikel 2d

En medlemsstat får förbjuda eller kräva tillstånd för export till Syrien av produkter med dubbla användningsområden som avses i artikel 4.2 i förordning (EG) nr 428/2009.

▼M5

Artikel 3

▼M16

1.  Det ska vara förbjudet att

a) direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster i samband med utrustning, varor eller teknik som kan användas för internt förtryck, eller för tillverkning och underhåll av produkter som kan användas för internt förtryck, enligt förteckningen i bilaga IA, till personer, enheter eller organ i Syrien eller för användning i Syrien,

b) direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt bistånd i samband med de varor och den teknik som förtecknas i bilaga IA, inbegripet i synnerhet bidrag, lån och exportkreditförsäkring, samt försäkring och återförsäkring, till försäljning, tillhandahållande, överföring eller export av sådana varor eller till tillhandahållande av därtill kopplat tekniskt bistånd till personer, enheter eller organ i Syrien eller för användning i Syrien,

c) medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som syftar eller leder till kringgående av de förbud som avses i leden a och b.

▼M16 —————

▼M16

3.  Med avvikelse från punkt 1 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, på villkor som de finner lämpliga ge tillstånd till tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster, eller finansiering eller ekonomiskt stöd i samband med utrustning, varor och teknik enligt förteckningen i bilaga IA, under förutsättning att utrustningen, varorna eller tekniken är avsedda för livsmedels- eller jordbruksändamål eller för medicinska eller andra humanitära ändamål, eller till förmån för personal vid Förenta nationerna, eller för unionens eller dess medlemsstaters personal.

Den berörda medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt första stycket inom fyra veckor från beviljandet.

▼M7

4.  Förhandstillstånd av den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, ska krävas för att

a) direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster i samband med utrustning, varor och teknik enligt förteckningen i bilaga IX, eller i samband med tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådan utrustning, varor och teknik, till personer, enheter eller organ i Syrien eller för användning i Syrien,

b) tillhandahålla finansiering eller finansiellt bistånd i samband med varor och teknik enligt förteckningen i bilaga IX, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring samt försäkring och återförsäkring, för försäljning, tillhandahållande, överföring eller export av sådana artiklar eller för tillhandahållande av därtill kopplat tekniskt bistånd till personer, enheter eller organ i Syrien eller för användning i Syrien.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska inte ge tillstånd till de transaktioner som avses i första stycket om de har rimliga skäl att anta att de transaktionerna är eller kan vara avsedda att bidra till internt förtryck eller för tillverkning och underhåll av produkter som kan användas för internt förtryck.

▼M17

5.  Med avvikelse från punkt 1 a och b får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, på villkor som de finner lämpliga ge tillstånd till tillhandahållande av tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering eller finansiellt bistånd i samband med utrustning, varor eller teknik som förtecknas i bilaga IA i de fall där sådant tekniskt bistånd, sådana förmedlingstjänster, sådan finansiering eller sådant finansiellt bistånd tillhandahålls för försäljning, leverans, överföring eller export av utrustning, varor eller teknik som sker i enlighet med punkt 10 i FN:s säkerhetsråds resolution 2118(2013) och tillämpliga beslut från OPCW:s verkställande råd och som står i överensstämmelse med målet för konventionen om kemiska vapen och efter samråd med OPCW.

▼M13

Artikel 3a

Det ska vara förbjudet att

a) direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt bistånd med avseende på varor och teknik som tas upp i den gemensamma militära förteckningen, inbegripet finansiella derivat, samt försäkring och återförsäkring och förmedlingstjänster med anknytning till försäkring och återförsäkring, för inköp, import eller transport av sådana varor om de har sitt ursprung i Syrien, eller exporteras från Syrien till något annat land,

b) medvetet eller avsiktligt delta i verksamhet som syftar till eller leder till kringgående av de förbud som avses i led a.

▼M17

Artikel 3b

Artikel 3a ska inte gälla för tillhandahållande av finansiering eller finansiellt bistånd, inbegripet finansiella derivat, eller för försäkring och återförsäkring och förmedlingstjänster med anknytning till försäkring och återförsäkring för import eller transport av varor och teknik som tas upp i den gemensamma militära förteckningen om de har sitt ursprung i Syrien, eller exporteras från Syrien till något annat land, som sker i enlighet med punkt 10 i FN:s säkerhetsråds resolution 2118(2013) och tillämpliga beslut från OPCW:s verkställande råd och som står i överensstämmelse med målet för konventionen om kemiska vapen.

▼B

Artikel 4

1.  Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera utrustning, teknik eller programvara som anges i bilaga V, oavsett om den har sitt ursprung i unionen eller inte, till personer, enheter eller organ i Syrien eller för användning i Syrien, om inte den berörda medlemsstatens behöriga myndighet, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, har givit ett förhandstillstånd.

2.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, ska inte bevilja något tillstånd enligt punkt 1 om de har rimliga skäl att anta att utrustningen, tekniken eller programvaran skulle användas av den syriska regimen eller på dess vägnar för övervakning eller avlyssning av internet eller telekommunikation i Syrien.

3.  Bilaga V ska endast omfatta utrustning, teknik eller programvara som kan användas för övervakning eller avlyssning av internet eller telekommunikation.

4.  Den berörda medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt denna artikel inom fyra veckor från beviljandet.

Artikel 5

1.  Det ska vara förbjudet

a) att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster i samband med utrustning, teknik och programvara som anges i bilaga V, eller i samband med leverans, tillverkning, underhåll eller användning av utrustning och teknik som anges i bilaga V eller i samband med leverans, installation, drift eller uppdatering av programvara som anges i bilaga V, till personer, enheter eller organ i Syrien eller för användning i Syrien,

b) att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd i samband med utrustning, teknik och programvara som anges i bilaga V till personer, enheter eller organ i Syrien eller för användning i Syrien,

c) att tillhandahålla tjänster i samband med övervakning eller avlyssning av telekommunikation eller internet till, eller till direkt eller indirekt nytta för, staten Syrien, dess regering, dess myndigheter, offentligägda företag eller offentliga organ eller personer eller enheter som verkar på deras vägnar eller uppdrag, och

d) att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som syftar till eller leder till kringgående av förbuden i led a, b eller c,

om inte den berörda medlemsstatens behöriga myndighet, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, har gett ett förhandstillstånd med beaktande av artikel 4.2.

2.  Vid tillämpning av punkt 1 c avses med tjänster i samband med övervakning eller avlyssning av telekommunikation eller internet sådana tjänster som, särskilt med hjälp av sådan utrustning, teknik eller programvara som anges i bilaga V, ger åtkomst till och överföring av ett övervaknings- eller avlyssningsobjekts inkommande och utgående telekommunikation och anropsassocierade data för extraktion, avkodning, registrering, bearbetning, analys, lagring eller annan närbesläktad verksamhet.

Artikel 6

Det ska vara förbjudet

a) att importera råolja eller petroleumprodukter till unionen om denna/dessa

i) har sitt ursprung i Syrien, eller

ii) har exporterats från Syrien,

b) att köpa råolja eller petroleumprodukter som befinner sig i eller har sitt ursprung i Syrien,

c) att transportera råolja eller petroleumprodukter om denna/dessa har sitt ursprung i Syrien eller exporteras från Syrien till ett annat land,

▼M38

d) att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt bistånd, inbegripet finansiella derivat, samt försäkring och återförsäkring med anknytning till förbuden i led a,

▼M38

da) att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt bistånd, inbegripet finansiella derivat, samt försäkring och återförsäkring med anknytning till förbuden i leden b och c, och

▼M38

e) att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som direkt eller indirekt syftar till eller leder till kringgående av de förbud som avses i led a, b, c, d eller da.

Artikel 6a

1.  Förbuden i artikel 6 b, c och e ska inte tillämpas på inköp eller transport i Syrien av petroleumprodukter eller på därmed sammanhängande tillhandahållande av finansiering eller finansiellt bistånd genom offentliga organ eller genom juridiska personer, enheter eller organ som mottar offentlig finansiering från unionen eller medlemsstater i syfte att tillhandahålla humanitärt bistånd eller stöd till civilbefolkningen i Syrien, förutsatt att dessa produkter inköps eller transporteras enbart i syfte att tillhandahålla humanitärt bistånd i Syrien eller stöd till civilbefolkningen i Syrien.

2.  Med avvikelse från artikel 6 b, c och e, i fall som inte omfattas av punkt 1 i den här artikeln, får en medlemsstats behöriga myndighet, angiven på den webbplats som förtecknas i bilaga III, ge tillstånd till inköp och transport i Syrien av petroleumprodukter eller tillhandahållande av därmed sammanhängande finansiering eller finansiellt bistånd, på de allmänna och särskilda villkor den anser lämpliga, under förutsättning att sådana inköp och sådan transport

a) sker enbart i syfte att tillhandahålla humanitärt bistånd i Syrien eller stöd till civilbefolkningen i Syrien, och

b) inte bryter mot något av förbuden enligt denna förordning.

Den berörda medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt denna punkt inom två veckor efter beviljandet. Underrättelsen ska innehålla närmare uppgifter om den juridiska person, den enhet eller det organ som beviljats tillståndet och om dess humanitära verksamhet i Syrien.

3.  Denna artikel ska inte påverka efterlevnaden av rådets förordning (EG) nr 2580/2001 ( 8 ), rådets förordning (EG) nr 881/2002 ( 9 ) eller rådets förordning (EU) 2016/1686 ( 10 ).

▼M38

Artikel 6b

Förbuden i artikel 6 b, c och e ska inte tillämpas på inköp eller transport i Syrien av petroleumprodukter eller därmed sammanhängande tillhandahållande av finansiering eller finansiellt bistånd genom en diplomatisk eller konsulär beskickning om dessa produkter inköps eller transporteras för beskickningens officiella ändamål.

▼B

Artikel 7

Förbuden i artikel 6 ska inte gälla

a) uppfyllandet, senast den 15 november 2011, av förpliktelser enligt avtal som ingicks före den 2 september 2011, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som önskar uppfylla förpliktelsen i fråga minst sju arbetsdagar i förväg har anmält aktiviteten eller transaktionen till den behöriga myndighet i den medlemsstat där de är etablerade vilken anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, eller

b) inköp av råolja eller petroleumprodukter som exporterats från Syrien före den 2 september 2011 eller, om exporten ägt rum i enlighet med led a, senast den 15 november 2011.

▼M24

Artikel 7a

1.  Det ska vara förbjudet att

a) direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera flygbränsle och bränsletillsatser som anges i bilaga Va till personer, enheter eller organ i Syrien, eller för användning i Syrien,

b) tillhandahålla finansiering eller finansiellt bistånd, inbegripet finansiella derivat, samt försäkring och återförsäkring, när det gäller försäljning, leverans, överföring eller export av flygbränsle och bränsletillsatser som anges i bilaga Va till personer, enheter eller organ i Syrien, eller för användning i Syrien,

c) tillhandahålla förmedlingstjänster i fråga om försäljning, leverans, överföring eller export av flygbränsle och bränsletillsatser enligt bilaga Va till personer, enheter eller organ i Syrien, eller för andvänding i Syrien.

2.  Bilaga Va ska även omfatta flygbränsle och bränsletillsatser.

3.  Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III ge tillstånd till försäljning, leverans, överföring eller export av flygbränsle och bränsletillsatser och tillhandahållande av finansiering eller finansiellt bistånd, inbegripet finansiella derivat, samt försäkring och återförsäkring och förmedlingstjänster, när det gäller försäljning, leverans, överföring eller export av flygbränsle och bränsletillsatser som anges i bilaga Vb till personer, enheter eller organ i Syrien, eller för användning i Syrien på sådana villkor som de anser lämpliga, om de har försäkrat sig om att flygbränslet och bränsletillsatserna begärs av Förenta nationerna eller organ som agerar på Förenta nationernas vägnar för humanitära ändamål som tillhandahållande av eller stöd till tillhandahållande av bistånd, bland annat medicinska förrnödenheter, livsmedel eller transport av biståndsarbetare och relaterat stöd, eller för evakuering från Syrien eller inom Syrien.

4.  De berörda medlemsstaterna ska inom fyra veckor informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som utfärdats enligt denna artikel.

5.  Förbudet som föreskrivs i punkt 1 ska inte gälla

a) flygbränsle och bränsletillsatser enligt bilaga Vb som utslutande används av icke-syriska civila luftfartyg som landar i Syrien under förutsättning att de är avsedda och används enbart för fortsatt flygning med det luftfartyg i vilket de tankades,

b) flygbränsle och bränsletillsatser enligt bilaga Vb som uteslutande används av ett syriskt lufttrafikföretag som är uppfört på förteckningarna i bilagorna II och IIa och som används för evakueringar från Syrien i enlighet med artikel 16 h,

c) flygbränsle och bränsletillsatser enligt bilaga Vb som uteslutande används av ett syriskt lufttrafikföretag som inte är uppfört på någon förteckning och som används för evakueringar från eller inom Syrien.

▼B

Artikel 8

1.  Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera sådan utrustning eller teknik som anges i bilaga VI till syriska personer, enheter eller organ eller för användning i Syrien.

2.  Bilaga VI ska omfatta viktig utrustning och teknik till följande sektorer inom olje- och gasindustrin i Syrien:

a) Prospektering av råolja och naturgas.

b) Produktion av råolja och naturgas.

c) Raffinering.

d) Kondensering av naturgas.

3.  Bilaga VI ska inte omfatta varor som ingår i den gemensamma militära förteckningen.

Artikel 9

Det ska vara förbjudet

a) att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster i samband med utrustning och teknik som anges i bilaga VI eller i samband med leverans, tillverkning, underhåll eller användning av varor som anges i bilaga VI till syriska personer, enheter eller organ eller för användning i Syrien,

b) att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd i samband med utrustning och teknik som anges i bilaga VI till syriska personer, enheter eller organ eller för användning i Syrien, och

c) att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som syftar till eller leder till kringgående av förbuden i led a eller b.

▼M16

Artikel 9a

1.  Med avvikelse från artiklarna 8 och 9 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, på villkor som de finner lämpliga ge tillstånd till försäljning, leverans, överföring eller export av viktig utrustning eller teknik som förtecknas i bilaga VI, eller tillhandahållande av tillhörande tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster, eller finansiering eller finansiellt bistånd, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a) Den behöriga myndigheten har, på grundval av tillgänglig information, inbegripet information som tillhandahållits av den person, enhet eller organ som ansökt om tillstånd, fastställt at det är rimligt att dra slutsatsen att:

i) de berörda verksamheterna syftar till att tillhandahålla stöd till den syriska civilbefolkningen, särskilt för att tillgodose humanitära behov, bidra till upprätthållande av grundläggande tjänster, återuppbyggnad eller återupprättande av ekonomisk aktivitet, eller andra civila ändamål,

ii) de berörda verksamheterna inte medför att penningmedel eller ekonomiska resurser direkt eller indirekt görs tillgängliga för eller till förmån för en person, en enhet eller ett organ som avses i artikel 14,

iii) de berörda verksamheterna inte bryter mot något av förbuden enligt denna förordning.

b) den berörda medlemsstaten i förväg har rådgjort med en behörig person eller enhet eller ett behörigt organ som utsetts av Syriska nationella koalitionen av revolutions- och motståndsstyrkor vad gäller bland annat,

i) den behöriga myndighetens fastställande enligt leden a, i och ii,

ii) tillgången till information som visar att verksamheten i fråga kan innebära att penningmedel eller ekonomiska resurser direkt eller indirekt görs tillgängliga för eller till förmån för en person, en enhet eller ett organ som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 2580/2001 eller artikel 2 i förordning (EG) 881/2002,

och den personen, enheten eller det organet som utsetts av Syriska nationella koalitionen av revolutions- och motståndsstyrkor har givit sitt utlåtande till den berörda medlemsstaten.

c) Ifall inget utlåtande från den person, enhet eller det organ som utsetts av Syriska nationella koalitionen av revolutions- och motståndsstyrkor inkommit inom 30 dagar efter att begäran gjordes, får den behöriga myndigheten fatta beslut huruvida tillståndet ska beviljas eller inte.

2.  Vid tillämpning av villkoren enligt punkterna 1 a och 1 b ska den behöriga myndigheten kräva lämplig information om användningen av det beviljade tillståndet, inklusive information om slutanvändare och slutlig bestämmelseort för leveransen.

3.  Den berörda medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt denna artikel inom två veckor från beviljandet.

▼B

Artikel 10

1.  Förbudet i artiklarna 8 och 9 ska inte tillämpas på uppfyllandet av förpliktelser enligt avtal som tilldelades eller ingicks före den 19 januari 2012, under förutsättning att de personer eller enheter som önskar åberopa den här artikeln åtminstone 21 kalenderdagar i förväg har anmält detta till den behöriga myndighet i den medlemsstat där de är etablerade vilken anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III.

2.  För tillämpningen av denna artikel ska ett avtal anses ha tilldelats en person eller enhet om detta har bekräftats uttryckligen i ett skriftligt meddelande som sänts av den andra avtalsslutande parten till följd av avslutandet av ett formellt upphandlingsförfarande.

Artikel 11

Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera nya syriska sedlar och mynt som tryckts eller präglats i unionen till Syriens centralbank.

▼M2

Artikel 11a

1.  Det ska vara förbjudet att

a) direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera guld, ädla metaller och diamanter som anges i bilaga VIII, oavsett om de har sitt ursprung i unionen eller inte, till Syriens regering, dess myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ samt till Syriens centralbank, och till personer, enheter eller organ som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, eller enheter eller organ som ägs eller kontrolleras av dem,

b) direkt eller indirekt köpa, importera eller transportera guld, ädla metaller och diamanter som anges i bilaga VIII, oavsett om de har sitt ursprung i Syrien eller inte, från Syriens regering, dess myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ samt från Syriens centralbank, och från personer, enheter eller organ som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, eller enheter eller organ som ägs eller kontrolleras av dem,

c) direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster, finansiering eller finansiellt stöd som har anknytning till de varor som avses i a och b, till Syriens regering, dess myndigheter, offentligägda företag och offentliga organ samt till Syriens centralbank, och till personer, enheter eller organ som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, eller enheter eller organ som ägs eller kontrolleras av dem.

2.  Bilaga VIII ska inbegripa guld, ädla metaller och diamanter som omfattas av de förbud som avses i punkt 1.

▼M5

Artikel 11b

1.  Det ska vara förbjudet att

a) direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera sådana lyxvaror som anges i bilaga X till Syrien,

b) medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som direkt eller indirekt syftar eller leder till kringgående av det förbud som avses i led a.

2.  Med avvikelse från punkt 1 a ska de förbud som avses där inte tillämpas på varor av icke-kommersiell karaktär, för personligt bruk, som ingår i resandes bagage.

▼M17

►C5  Artikel 11c

1.  Det ska vara förbjudet att importera, exportera, överföra eller tillhandahålla förmedlingstjänster som rör import, export eller överföring av syriska kulturföremål och andra varor av arkeologisk, historisk, kulturell, sällsynt vetenskaplig eller religiös betydelse, däribland dem som anges i bilaga XI, i de fall där det finns rimlig anledning att misstänka att föremålen har förts bort från Syrien utan den rättmätige ägarens medgivande eller har förts bort i strid med syrisk lagstiftning eller internationell rätt, särskilt om dessa varor ◄ utgör en integrerad del av antingen offentliga samlingar förtecknade i bevarade samlingar hos syriska museer, arkiv eller bibliotek eller inventarier i syriska religiösa institutioner.

2.  Förbudet i punkt 1 ska inte gälla om det styrks att

▼M28

a) varorna exporterades från Syrien före den 15 mars 2011, eller att

▼M17

b) varorna på ett säkert sätt håller på att återlämnas till deras rättmätiga ägare i Syrien.

▼BKAPITEL III

RESTRIKTIONER FÖR DELTAGANDE I INFRASTRUKTURPROJEKT

Artikel 12

▼M10

1.  Det ska vara förbjudet att

a) sälja, leverera, överföra eller exportera utrustning eller teknik som förtecknas i bilaga VII för användning vid byggande eller installering av nya kraftverk för elproduktion i Syrien,

b) direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, finansiering eller finansiellt bistånd, inbegripet finansiella derivat, samt försäkring eller återförsäkring i samband med sådana projekt som avses i led a.

▼B

2.  Detta förbud ska inte gälla uppfyllandet av förpliktelser enligt avtal eller överenskommelser som ingicks före 19 januari 2012, under förutsättning att de personer eller enheter som önskar åberopa den här artikeln åtminstone 21 kalenderdagar i förväg har anmält detta till den behöriga myndighet i den medlemsstat där de är etablerade vilken anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III.KAPITEL IV

RESTRIKTIONER FÖR FINANSIERING AV VISSA FÖRETAG

Artikel 13

1.  Följande ska vara förbjudet:

a) Beviljande av alla finansiella lån eller krediter till sådana syriska personer, enheter eller organ som avses i punkt 2.

b) Förvärv av eller utökning av ett ägarintresse i sådana syriska personer, enheter eller organ som avses i punkt 2.

c) Upprättande av varje form av samriskföretag med sådana syriska personer, enheter eller organ som avses i punkt 2.

d) Medvetet och avsiktligt deltagande i verksamhet som syftar till eller leder till kringgående av de förbud som avses i led a, b eller c.

2.  Förbuden i punkt 1 ska tillämpas på alla syriska personer, enheter eller organ som är verksamma inom

a) prospektering, produktion eller raffinering av råolja, eller

b) byggande eller installering av nya kraftverk för elproduktion.

3.  För tillämpningen av punkt 2 gäller följande definitioner:

a)

prospektering av råolja : detta inbegriper prospektering för och förvaltning av råoljereserver samt tillhandahållande av geologiska tjänster i samband med sådana reserver,

b)

raffinering av råolja : bearbetning, konditionering eller förberedande av olja för slutförsäljning av bränsle.

4.  Förbuden i punkt 1

a) ska inte påverka uppfyllandet av förpliktelser enligt avtal eller överenskommelser som avser

i) prospektering, produktion eller raffinering av råolja och som ingicks före den 23 september 2011,

ii) byggande eller installering av nya kraftverk för elproduktion vilka ingicks före den 19 januari 2012.

b) ska inte hindra utvidgning av ett ägarintresse som avser

i) prospektering, produktion eller raffinering av råolja, om en sådan utvidgning utgör en förpliktelse enligt ett avtal som ingicks före den 23 september 2011,

ii) byggande eller installering av nya kraftverk för elproduktion, om en sådan utvidgning utgör en förpliktelse enligt ett avtal som ingicks före den 19 januari 2012.

▼M16

Artikel 13a

1.  Med avvikelse från artikel 13.1 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, på villkor som de finner lämpliga ge tillstånd till beviljande av alla finansiella lån eller krediter till eller förvärv eller utvidgning av ett ägarintresse i, eller upprättande av varje form av samriskföretag med sådana syriska personer, enheter eller organ som avses i artikel 13.2 a, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a) Den behöriga myndigheten har, på grundval av tillgänglig information, inbegripet information som tillhandahållits av den person, enhet eller organ som ansökt om tillstånd, fastställt at det är rimligt att dra slutsatsen att:

i) de berörda verksamheterna syftar till att tillhandahålla stöd till den syriska civilbefolkningen, särskilt för att tillgodose humanitära behov, bidra till upprätthållande av grundläggande tjänster, återuppbyggnad eller återupprättande av ekonomisk aktivitet, eller andra civila ändamål,

ii) de berörda verksamheterna inte medför att penningmedel eller ekonomiska resurser direkt eller indirekt görs tillgängliga eller till förmån för en person, en enhet eller ett organ som avses i artikel 14,

iii) de berörda verksamheterna inte bryter mot något av förbuden enligt denna förordning,

b) den berörda medlemsstaten i förväg har rådgjort med en behörig person eller enhet eller ett behörigt organ som utsetts av Syriska nationella koalitionen av revolutions- och motståndsstyrkor vad gäller bland annat,

i) den behöriga myndighetens fastställande enligt leden a, i och ii,

ii) tillgången till information som visar att verksamheten i fråga kan innebära att penningmedel eller ekonomiska resurser direkt eller indirekt görs tillgängliga för eller till förmån för en person, en enhet eller ett organ som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 2580/2001 eller artikel 2 i förordning (EG) 881/2002.

och den personen, enheten eller det organet som utsetts av Syriska nationella koalitionen av revolutions- och motståndsstyrkor har givit sitt utlåtande till den berörda medlemsstaten.

c) Ifall inget utlåtande från den person, enhet eller det organ som utsetts av Syriska nationella koalitionen av revolutions- och motståndsstyrkor inkommit inom 30 dagar efter att begäran gjordes, får den behöriga myndigheten fatta beslut huruvida tillståndet ska beviljas eller inte.

2.  Vid tillämpning av villkoren enligt punkterna 1 a och 1 b ska den behöriga myndigheten kräva lämplig information om användningen av det beviljade tillståndet, inklusive information om syftet med och motparten i transaktionen.

3.  Den berörda medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt denna artikel inom två veckor från beviljandet.

▼BKAPITEL V

FRYSNING AV TILLGÅNGAR OCH EKONOMISKA RESURSER

Artikel 14

1.  Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som förtecknas i bilagorna II och IIa ska frysas.

2.  Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller utnyttjas till gagn för de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagorna II och IIa.

3.  Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som syftar till eller leder till ett direkt eller indirekt kringgående av de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 15

1.  Bilagorna II och IIa ska innehålla följande:

a) Bilaga II ska innehålla en förteckning över de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som i enlighet med artikel 19.1 i beslut 2011/782/Gusp av rådet har fastställts vara personer eller enheter som är ansvariga för det brutala förtrycket av civilbefolkningen i Syrien, personer och enheter som gagnas av eller stöder regimen samt fysiska eller juridiska personer och enheter som har anknytning till dem, och för vilka artikel 21 i denna förordning inte ska gälla.

b) Bilaga IIa ska innehålla en förteckning över enheter som i enlighet med artikel 19.1 i beslut 2011/782/Gusp av rådet har fastställts vara enheter som har anknytning till de personer eller enheter som är ansvariga för det brutala förtrycket av civilbefolkningen i Syrien eller till personer och enheter som gagnas av eller stöder regimen, och för vilka artikel 21 i denna förordning ska gälla.

▼M31

1a.  Förteckningen i bilaga II ska omfatta fysiska och juridiska personer, enheter och organ som, i enlighet med artikel 28.2 i rådets beslut 2013/255/Gusp ( 11 ), av rådet har fastställts omfattas av en av följande kategorier:

a) Ledande affärsmän med verksamhet i Syrien.

b) Medlemmar av familjerna al-Asad (även skrivet Assad) eller Makhlouf.

c) Personer som innehaft ministerposter i den syriska regeringen efter maj 2011.

d) Företrädare för den syriska militärmakten som efter maj 2011 haft motsvarande ”överstes” grad eller högre.

e) Medarbetare vid de syriska säkerhets- och underrättelsetjänsterna som varit i tjänst efter maj 2011.

f) Medlemmar av regimtrogna milisförband.

g) Personer, enheter, organ eller institutioner som är verksamma inom området för spridning av kemiska vapen.

Samt fysiska eller juridiska personer och enheter som har anknytning till dem, och för vilka artikel 21 i denna förordning inte ska tillämpas.

1b.  Personer, enheter och organ inom en av de kategorier som anges i punkt 1a ska inte uppföras eller kvarstå på förteckningen över personer, enheter och organ i bilaga II om det föreligger tillräckliga uppgifter om att de inte, eller inte längre, har samröre med regimen eller utövar inflytande över den och inte heller utgör någon reell risk i fråga om kringgående.

▼B

2.  Bilagorna II och IIa ska innehålla skälen till att de berörda personerna, enheterna och organen har tagits upp i förteckningen.

3.  Bilagorna II och IIa ska även innehålla de uppgifter som behövs för att identifiera de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som berörs, under förutsättning att sådana uppgifter finns att tillgå. När det gäller fysiska personer kan sådana uppgifter innefatta namn, inklusive eventuella alias, födelsedatum och födelseort, medborgarskap, pass- och identitetskortsnummer, kön, adress om den är känd samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter eller organ kan sådana uppgifter omfatta namn, plats och datum för registrering, registreringsnummer och driftsställe.

▼M13

Artikel 16

Med avvikelse från artikel 14 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att dessa tillgångar eller ekonomiska resurser är

a) nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagorna II och IIa, och familjemedlemmar som är beroende av sådana fysiska personer, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b) avsedda uteslutande för betalning av skäliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c) avsedda uteslutande för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar och ekonomiska resurser,

d) nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den relevanta behöriga myndigheten senast två veckor innan tillståndet ges har meddelat de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen av vilka skäl den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas,

▼M38

e) avsedda, i fall som inte omfattas av artikel 16b, att betalas till eller från ett konto tillhörande en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt, i den mån sådana betalningar är avsedda att användas för den diplomatiska eller konsulära beskickningens eller den internationella organisationens officiella ändamål,

▼M38 —————

▼M13

g) nödvändiga för att garantera människors säkerhet eller miljöskyddet,

▼M17

h) nödvändiga för evakueringar från Syrien,

▼M18

i) avsedda uteslutande för betalningar från statsägda syriska enheter eller Syriens centralbank, vilka förtecknas i bilagorna II och IIa, för Syriens räkning till OPCW för verksamhet i samband med OPCW:s kontrollbesök och förstöringen av syriska kemiska vapen, särskilt betalningar till OPCW:s särskilda förvaltningsfond för verksamhet i samband med fullständig förstöring av syriska kemiska vapen utanför Syriens territorium.

▼M13

Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt denna artikel inom fyra veckor från beviljandet.

▼M38

Artikel 16a

1.  Förbudet i artikel 14.2 ska inte tillämpas på tillgångar eller ekonomiska resurser som görs tillgängliga genom offentliga organ eller genom juridiska personer, enheter eller organ som mottar offentlig finansiering från unionen eller medlemsstater i syfte att tillhandahålla humanitärt bistånd i Syrien eller stöd till civilbefolkningen i Syrien, under förutsättning att tillhandahållandet av sådana tillgångar eller ekonomiska resurser står i överensstämmelse med artikel 6a.1.

2.  I fall som inte omfattas av punkt 1 i denna artikel och med avvikelse från artikel 14.2 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III ge tillstånd till att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på de allmänna och särskilda villkor de anser lämpliga, under förutsättning att tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga i det enda syftet att tillhandahålla humanitärt bistånd i Syrien eller stöd till civilbefolkningen i Syrien.

3.  Med avvikelse från artikel 14.1 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, på de allmänna och särskilda villkor de anser lämpliga, under förutsättning att

a) tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga i det enda syftet att tillhandahålla humanitärt bistånd i Syrien eller stöd till civilbefolkningen i Syrien, och

b) tillgångarna eller de ekonomiska resurserna frigörs till FN i syfte att tillhandahålla eller underlätta tillhandahållandet av stöd i Syrien i enlighet med åtgärdsplanen för humanitärt bistånd till Syrien eller eventuella efterföljande planer som samordnas av FN.

4.  Den berörda medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt punkterna 2 och 3 i denna artikel inom två veckor efter beviljandet.

▼M38

Artikel 16b

Förbudet i artikel 14.2 ska inte tillämpas på tillgångar eller ekonomiska resurser som görs tillgängliga från ett konto som tillhör en diplomatisk eller konsulär beskickning, under förutsättning att dessa tillgångar eller ekonomiska resurser tillhandahålls för beskickningens officiella ändamål i enlighet med artikel 6b.

▼B

Artikel 17

Med avvikelse från artikel 14 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att tillhandahållandet av dessa tillgångar eller ekonomiska resurser är nödvändigt för civilbefolkningens i Syrien väsentliga energibehov, under förutsättning att den relevanta behöriga myndigheten, för varje leveranskontrakt, senast fyra veckor innan tillståndet ges har meddelat de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen av vilka skäl den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

▼M13

Artikel 18

1.  Med avvikelse från artikel 14 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a) Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna i fråga är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelats före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 14 förtecknades i bilaga II eller IIa, eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b) Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och andra författningar som reglerar rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c) Beslutet gynnar inte någon av de fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga II eller IIa.

d) Erkännandet av beslutet står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna ordning.

2.  Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt denna artikel.

▼B

Artikel 19

1.  Artikel 14.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) ränta eller övriga intäkter från dessa konton, eller

b) betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som har ingåtts eller uppkommit före den dag från och med vilken kontot omfattas av denna förordning, eller

▼M13

c) betalningar i samband med rättsliga eller administrativa beslut eller skiljedomsbeslut meddelade i en medlemsstat eller verkställbara i den berörda medlemsstaten,

▼B

under förutsättning att alla sådana räntor, övriga intäkter och betalningar fryses i enlighet med artikel 14.1.

2.  Artikel 14.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut i unionen som tar emot tillgångar som överförs till kontot för en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som upptagits i förteckningen krediterar frysta konton, under förutsättning att varje sådan insättning på dessa konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta den relevanta behöriga myndigheten om alla sådana transaktioner.

Artikel 20

Med avvikelse från artikel 14 och under förutsättning att en betalning som ska göras av en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilagorna II eller IIa i enlighet med ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller en förpliktelse som har uppkommit för, den berörda personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet upptogs i förteckningen, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, vilka anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, på villkor som de finner lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, under förutsättning att betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en person eller enhet som avses i artikel 14.

▼M10

Artikel 20a

Med avvikelse från artikel 14 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, på villkor som de finner lämpliga, ge tillstånd till att tillgångar eller ekonomiska resurser överförs av eller genom en av de finansiella enheter som förtecknas i bilaga II eller IIa om överföringen gäller en betalning från en person eller enhet som inte förtecknas i bilaga II eller IIa i samband med tillhandahållande av finansiellt stöd till syriska medborgare som deltar i utbildning eller yrkesutbildning eller bedriver akademisk forskning i unionen, förutsatt att den berörda medlemsstatens behöriga myndighet i varje enskilt fall har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt kommer att tas emot av en person eller enhet som förtecknas i bilaga II eller IIa.

▼B

Artikel 21

Med avvikelse från artikel 14.1 får en enhet som förtecknas i bilaga IIa, under en period på två månader räknat från den dag då enheten angavs, använda frysta tillgångar eller ekonomiska resurser som enheten har erhållit efter den dag då den angavs för att göra en betalning, under förutsättning

a) att betalningen är en följd av ett köpeavtal, och

b) att den berörda medlemsstatens behöriga myndighet har fastställt att betalningen varken direkt eller indirekt kommer att mottas av en person eller en enhet som förtecknas i bilaga II eller IIa.

▼M10

Artikel 21a

1.  Med avvikelse från artikel 14 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, på villkor som de finner lämpliga, ge tillstånd till

a) en överföring av eller genom Syriens centralbank av tillgångar eller ekonomiska resurser som mottagits eller frysts efter dagen för dess uppförande på förteckningen, om överföringen gäller en betalning som ska göras i samband med ett specifikt köpeavtal, eller

b) en överföring av tillgångar eller ekonomiska resurser av eller genom Syriens centralbank, om överföringen gäller en betalning som ska göras i samband med ett specifikt köpeavtal,

förutsatt att den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten i varje enskilt fall har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt kommer att tas emot av någon person eller enhet som förtecknas i bilaga II eller IIa och förutsatt att överföringen inte på annat sätt är förbjuden enligt denna förordning.

2.  Med avvikelse från artikel 14 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, på villkor som de finner lämpliga, ge tillstånd till överföringar av frysta tillgångar eller ekonomiska resurser som görs av eller genom Syriens centralbank för att tillhandahålla finansinstitut under medlemsstaternas jurisdiktion likvida medel för finansiering av handel.

▼M13

Artikel 21b

Artikel 14.2 ska inte gälla åtgärder eller transaktioner med avseende på Syrian Arab Airlines som enbart syftar till att evakuera unionsmedborgare och deras familjemedlemmar från Syrien.

▼M17

Artikel 21c

1.  Med avvikelse från artikel 14 får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, på de villkor som de finner lämpliga ge tillstånd till

a) en överföring av eller genom Commercial Bank of Syria av tillgångar eller ekonomiska resurser som denna har mottagit från en plats utanför unionens territorium och som frysts efter dagen för dess uppförande på förteckningen, om överföringen gäller en betalning som ska göras i samband med ett särskilt handelsavtal för medicinska produkter, livsmedel, skydd, renhållning eller hygien för civil användning, eller

b) en överföring till eller genom Commercial Bank of Syria av tillgångar eller ekonomiska resurser från en plats utanför unionens territorium, om överföringen gäller en betalning som ska göras i samband med ett särskilt handelsavtal för medicinska produkter, livsmedel, skydd, renhållning eller hygien för civil användning,

förutsatt att den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten i varje enskilt fall har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt kommer att tas emot av någon person eller enhet som förtecknas i bilaga II eller IIa och förutsatt att överföringen inte på annat sätt är förbjuden enligt denna förordning.

2.  Den berörda medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen, inom fyra veckor, om alla tillstånd som den beviljar enligt denna artikel.

▼B

Artikel 22

Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ fryser tillgångar eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, i god tro om att åtgärden är förenlig med denna förordning, ska detta inte medföra ansvar av något slag för personen eller enheten eller organet eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att tillgångarna och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.KAPITEL VI

RESTRIKTIONER FÖR FINANSIELLA TJÄNSTER

Artikel 23

Europeiska investeringsbanken ska

a) vara förbjuden att göra några utbetalningar eller betalningar inom ramen för eller i anslutning till befintliga låneavtal som har ingåtts mellan staten Syrien eller en syrisk myndighet och Europeiska investeringsbanken, och

b) tillfälligt avbryta alla tjänsteavtal om tekniskt bistånd som rör projekt som genomförs i Syrien och finansieras inom ramen för låneavtal enligt led a och som direkt eller indirekt gynnar staten Syrien eller en syrisk myndighet.

Artikel 24

Det ska vara förbjudet att

a) sälja eller köpa syriska statsobligationer eller statligt garanterade obligationer utfärdade efter den 19 januari 2012, direkt eller indirekt, till eller från

i) staten Syrien eller dess regering, dess myndigheter, offentligägda företag eller offentliga organ,

ii) ett syriskt kredit- eller finansinstitut:

iii) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar på vägnar av, eller på uppdrag av, sådana juridiska personer, enheter eller organ som avses i led i eller ii,

iv) juridiska personer, enheter eller organ som ägs eller kontrolleras av sådana personer, enheter eller organ som avses i led i, ii eller iii,

b) tillhandahålla förmedlingstjänster till personer, enheter eller organ som avses i led a med avseende på syriska statsobligationer eller statligt garanterade obligationer utfärdade efter den 19 januari 2012,

c) bistå personer, enheter eller organ som avses i led a med att utfärda syriska statsobligationer eller statligt garanterade obligationer genom att tillhandahålla förmedlingstjänster, annonsering eller andra tjänster med avseende på detta slags obligationer.

Artikel 25

1.  Det ska vara förbjudet för kredit- och finansinstitut som omfattas av artikel 35 att

a) öppna ett nytt bankkonto hos ett syriskt kredit- eller finansinstitut,

b) upprätta nya korrespondentbankförbindelser med ett syriskt kredit- eller finansinstitut,

c) öppna ett nytt representationskontor i Syrien eller etablera en ny filial eller ett nytt dotterbolag i Syrien,

d) upprätta ett nytt samriskföretag med ett syriskt kredit- eller finansinstitut.

2.  Det ska vara förbjudet att

a) tillåta att ett syriskt kredit- eller finansinstitut öppnar ett representationskontor eller etablerar en filial eller ett dotterbolag i unionen,

b) ingå avtal för ett syriskt kredit- eller finansinstitut, eller på dess vägnar, i syfte att öppna ett representationskontor eller etablera en filial eller ett dotterbolag i unionen,

c) ge ett representationskontor, en filial eller ett dotterbolag till ett syriskt kredit- eller finansinstitut tillstånd att starta eller bedriva verksamhet som kredit- eller finansinstitut eller någon annan verksamhet som fordrar ett förhandstillstånd, om representationskontoret, filialen eller dotterbolaget i fråga inte hade någon verksamhet före den 19 januari 2012,

d) för ett syriskt kredit- eller finansinstitut att förvärva eller utöka en andel i, eller förvärva någon annan form av ägarintresse i, ett kredit- eller finansinstitut som omfattas av artikel 35.

▼M16

Artikel 25a

1.  Med avvikelse från artikel 25.1 a och 25.1 c får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, på villkor som de finner lämpliga ge tillstånd till att ett nytt bankkonto eller ett nytt representationskontor öppnas, eller att en ny filial eller ett nytt dotterbolag upprättas, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a) Den behöriga myndigheten har, på grundval av tillgänglig information, inbegripet information som tillhandahållits av den person, enhet eller organ som ansökt om tillstånd, fastställt at det är rimligt att dra slutsatsen att:

i) de berörda verksamheterna syftar till att tillhandahålla stöd till den syriska civilbefolkningen, särskilt för att tillgodose humanitära behov, bidra till upprätthållande av grundläggande tjänster, återuppbyggnad eller återupprättande av ekonomisk aktivitet, eller andra civila ändamål,

ii) de berörda verksamheterna inte medför att penningmedel eller ekonomiska resurser direkt eller indirekt görs tillgängliga för eller till förmån för en person, en enhet eller ett organ som avses i artikel 14,

iii) de berörda verksamheterna inte bryter mot något av förbuden enligt denna förordning,

b) den berörda medlemsstaten i förväg har rådgjort med en behörig person eller enhet eller ett behörigt organ som utsetts av Syriska nationella koalitionen av revolutions- och motståndsstyrkor vad gäller bland annat,

i) den behöriga myndighetens fastställande enligt leden a, i och ii,

ii) tillgången till information som visar att verksamheten i fråga kan innebära att penningmedel eller ekonomiska resurser direkt eller indirekt görs tillgängliga för eller till förmån för en person, en enhet eller ett organ som avses i artikel 2 i förordning (EG) nr 2580/2001 eller artikel 2 i förordning (EG) 881/2002.

och den personen, enheten eller det organet som utsetts av Syriska nationella koalitionen av revolutions- och motståndsstyrkor har givit sitt utlåtande till den berörda medlemsstaten.

c) Ifall inget utlåtande från den person, enhet eller det organ som utsetts av Syriska nationella koalitionen av revolutions- och motståndsstyrkor inkommit inom 30 dagar efter att begäran gjordes, får den behöriga myndigheten fatta beslut huruvida tillståndet ska beviljas eller inte.

2.  Vid tillämpning av villkoren enligt punkt 1 a och 1 b ska den behöriga myndigheten kräva lämplig information om användningen av det beviljade tillståndet, inklusive information om syftet med och motparterna i de berörda verksamheterna.

3.  Den berörda medlemsstaten ska underrätta de andra medlemsstaterna och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt denna artikel inom två veckor från beviljandet.

▼B

Artikel 26

1.  Det ska vara förbjudet att

a) tillhandahålla försäkring och återförsäkring till

i) staten Syrien eller dess regering, dess myndigheter, offentligägda företag eller offentliga organ, eller

ii) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar på uppdrag av sådana juridiska personer, enheter eller organ som avses i led i, eller på dessas vägnar,

b) medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som syftar till eller leder till kringgående av de förbud som avses i led a.

2.  Punkt 1 a ska inte gälla tillhandahållande av obligatoriska försäkringar eller försäkring mot skada på tredje man till syriska personer, enheter eller organ baserade i unionen eller tillhandahållande av försäkring för syriska diplomatiska eller konsulära beskickningar i unionen.

3.  Punkt 1 a ii ska inte gälla tillhandahållande av försäkringar, inklusive sjukvårdsförsäkringar och reseförsäkringar, till enskilda personer som agerar i egenskap av privatpersoner, eller återförsäkring i samband med detta.

Punkt 1 a ii får inte förhindra tillhandahållande av försäkring eller återförsäkring till en ägare av ett fartyg, luftfartyg eller fordon som har hyrts av sådana personer, enheter eller organ som avses i punkt 1 a i och som inte förtecknas i bilaga II eller IIa.

Vid tillämpningen av punkt 1 a ii får personer, enheter eller organ inte anses agera på uppdrag av sådana personer, enheter eller organ som avses i punkt 1 a i om uppdraget syftar till att möjliggöra dockning, lastning eller säker passage när det gäller ett fartyg eller ett luftfartyg som tillfälligt befinner sig på syriskt vatten respektive i syriskt luftrum.

4.  Denna artikel förbjuder förlängning eller förnyande av försäkrings- och återförsäkringsavtal som ingåtts före den 19 januari 2012 (utom när försäkringsgivaren eller återförsäkringsgivaren enligt en befintlig avtalsförpliktelse är skyldig att förlänga eller förnya avtalet); dock ska det, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14.2, inte vara förbjudet att uppfylla sådana avtal som ingåtts före den dagen.

▼M13KAPITEL VIA

TRANSPORTRESTRIKTIONER

Artikel 26a

1.  Det ska vara förbjudet, i överensstämmelse med internationell rätt, att acceptera, eller ge tillträde till flygplatser i unionen för, frakt av enbart varor som utförs av syriska lufttrafikföretag och alla flygningar som utförs av Syrian Arab Airlines, utom i fall där

a) luftfartyget anlitas för icke-regelbunden internationell luftfart och landningen sker för andra ändamål än trafikändamål och kommersiella trafikändamål,

b) luftfartyget anlitas för regelbunden internationell luftfart och landningen sker för andra ändamål än trafikändamål,

i enlighet med Chicagokonventionen angående internationell civil luftfart eller Transitöverenskommelsen angående internationella luftfartslinjer.

2.  Punkt 1 ska inte gälla flygningar som enbart syftar till att evakuera unionsmedborgare och deras familjemedlemmar från Syrien.

3.  Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå förbudet i punkt 1.

▼BKAPITEL VII

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

▼M24

Artikel 27

1.  Inga anspråk i samband med ett avtal eller en transaktion som direkt eller indirekt, helt eller delvis, har påverkats av de åtgärder som införts genom denna förordning, inbegripet skadeståndsanspråk eller andra anspråk av detta slag, såsom ersättningsanspråk eller garantianspråk, särskilt ett anspråk på förlängning eller betalning av en obligation, en garanti eller en ersättning, i synnerhet en finansiell garanti eller finansiell ersättning, ska, oavsett form, uppfyllas om de görs av

a) personer, enheter eller organ som är uppförda på förteckningarna i bilaga II eller bilaga IIa,

b) någon annan syrisk person, enhet eller organ, inbegripet Syriens regering,

c) någon person, enhet eller organ som agerar via eller för en av de personer, enheter eller organ som avses i led a eller b.

2.  I alla förfaranden avseende indrivning av ett anspråk är det den person som begär indrivning av anspråket som ska bevisa att ett uppfyllande av anspråket inte är förbjudet enligt punkt 1.

3.  Denna artikel ska inte påverka den rätt som de personer, enheter och organ som avses i punkt 1 har till rättslig prövning av lagligheten av att skyldigheterna enligt avtalet inte uppfylls i enlighet med detta beslut.

▼M24

Artikel 27a

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som syftar till eller leder till kringgående av bestämmelserna i artiklarna 2a, 3, 3a, 4, 5, 6, 7a, 8, 9, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 13, 14, 24, 25, 26 och 26a.

▼B

Artikel 28

Förbuden i denna förordning ska inte medföra ansvar av något slag för de berörda fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen, om dessa inte kände till eller inte hade rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot förbudet ifråga.

Artikel 29

1.  Utan att det påverkar tillämpliga regler om rapportering, konfidentialitet och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a) omedelbart lämna alla uppgifter som skulle underlätta efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 14, till den behöriga myndigheten, vilken anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga III, i den medlemsstat där de är bosatta eller etablerade, samt vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, antingen direkt eller genom medlemsstaterna, och

b) samarbeta med denna behöriga myndighet vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2.  Uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får endast användas i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

Artikel 30

Medlemsstaterna och kommissionen ska omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och lämna varandra alla relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till denna förordning, särskilt upplysningar om överträdelser, problem med genomförandet och domar som meddelats av nationella domstolar.

Artikel 31

Kommissionen ska ha befogenhet att ändra bilaga III på grundval av uppgifter som lämnas av medlemsstaterna.

Artikel 32

1.  Om rådet beslutar att tillämpa sådana åtgärder som avses i artikel 14 på en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, ska rådet ändra bilaga II eller IIa i enlighet med detta.

▼M31

2.  Rådet ska meddela sitt beslut om uppförandet på förteckningen som avses i punkt 1 i denna artikel, inbegripet skälen därtill, till personen, enheten eller organet som berörs, antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att personen, enheten eller organet ges tillfälle att lämna synpunkter. I synnerhet kan personer, enheter eller organ som är uppförda på förteckningen i bilaga II på grund av att de omfattas av de kategorier av personer, enheter eller organ som anges i artikel 15.1a framlägga bevis eller synpunkter om varför de anser att deras uppförande på förteckningen inte är berättigat även om de omfattas av en sådan kategori.

▼B

3.  Om synpunkter inges eller om väsentliga nya bevis framläggs, ska rådet se över sitt beslut och informera de fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen om detta.

4.  Förteckningarna i bilagorna II och IIa ska ses över regelbundet och minst en gång var tolfte månad.

Artikel 33

1.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att reglerna tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.  Medlemsstaterna ska utan dröjsmål anmäla dessa regler till kommissionen efter den 19 januari 2012 samt anmäla eventuella senare ändringar av reglerna.

Artikel 34

I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, meddelande eller underrättelse till eller annan kommunikation med kommissionen ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga III användas.

Artikel 35

Denna förordning ska tillämpas

a) inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

b) ombord på alla luftfartyg och fartyg som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion,

c) på varje person inom och utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d) på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning,

e) på varje juridisk person, enhet eller organ i samband med varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i unionen.

Artikel 36

Förordning (EU) nr 442/2011 ska upphöra att gälla.

Artikel 37

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M16 —————

▼M5
BILAGA Ia

FÖRTECKNING ÖVER UTRUSTNING, VAROR OCH TEKNIK SOM AVSES I ARTIKEL 2a

DEL 1

Inledande anmärkningar

1. Denna del omfattar varor, programvara och teknik som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009 ( 12 ).

2. Om inget annat anges hänvisar de nummer som anges i kolumnen nedan ”Nummer” till kontrollförteckningsnumret och de beskrivningar som anges i kolumnen nedan ”Beskrivning” till de beskrivningar av produkter och teknik med dubbla användningsområden som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009.

3. Definitioner av termer inom ”enkla citattecken” anges i en teknisk anmärkning till relevant produkt.

4. Definitioner av termer inom ”dubbla citattecken” återfinns i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009.

Allmänna anmärkningar

1. Syftet med kontrollerna i denna bilaga ska inte omintetgöras genom export av varor som inte är underställda kontroll (inklusive anläggning) men som innehåller en eller flera beståndsdelar vilka är underställda kontroll, när den eller de beståndsdelar som är underställda kontroll utgör huvudbeståndsdelen av varan och det är möjligt att avlägsna den och använda den för andra ändamål.

Anm.:   Vid bedömning av huruvida en eller flera beståndsdelar som är underställda kontroll ska betraktas som huvudbeståndsdel ska hänsyn tas till kvantitet, värde, tekniskt kunnande samt andra omständigheter som är av betydelse för att bedöma huruvida en eller flera av de beståndsdelar som är underställd kontroll är en huvudbeståndsdel av de varor som anskaffas.

2. Produkter som anges i denna bilaga inbegriper både nya och begagnade varor.

Allmän anmärkning rörande teknik

(Denna anmärkning ska läsas i förening med avsnitt B i denna del.)

1. Försäljning, leverans, överföring eller export av ”teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor vars försäljning, leverans, överföring eller export enligt avsnitt A, B, C och D i denna del är underställd kontroll, kontrolleras i den ordning som föreskrivs i avsnitt E.

2. ”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som är underställda kontroll, är underställd kontroll även om den kan tillämpas på varor som inte är underställda kontroll.

3. Kontrollen gäller inte sådan ”teknik” som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) och reparation av varor som inte är underställda kontroll eller för vilka exporttillstånd har beviljats i enlighet med denna förordning.

4. Kontroll av överföring av ”teknik” gäller inte ”allmänt tillgänglig” information, ”grundforskning” eller det minimum av information som behövs för patentansökningar.

A.    UTRUSTNINGNummer

Beskrivning

I.B.1A004

Utrustning och komponenter för skydd och detektering, som inte omfattas av den militära förteckningen, enligt följande:

a)  Gasmasker, filterbehållare och saneringsutrustning till dessa, konstruerade eller modifierade för försvar mot något av följande, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

1.  Biologiska agens ”anpassade för användning i krig”

2.  Radioaktiva material ”anpassade för användning i krig”

3.  Kemiska stridsmedel (agens) eller

4.  ”Agens för kravallhantering”, bland annat

a)  α-Brombensenactonitril (Brombensylcyanid) (CA) (CAS-nr 5798-79-8)

b)  [(2-klorofenyl) metylen] propandinitril, (o-Klorobensylidenmalononitril) (CS) (CAS-nr 2698-41-1)

c)  2-Klor-1-fenyletanon, Fenylacylklorid (ω-kloracetofenon) (CN) (CAS-nr 532-27-4)

d)  dibens-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS-nr 257-07-8)

e)  10-klor-5,10-dihydrofenarsazin (fenarsazinklorid) (adamsit) (DM) (CAS-nr 578-94-9).

f)  n-nonanoylmorfolin (MPA) (CAS-nr 5299-64-9)

b)  Skyddsdräkter, handskar och skor, speciellt konstruerade eller modifierade för att skydda mot något av följande:

1.  Biologiska agens ”anpassade för användning i krig”

2.  Radioaktiva material ”anpassade för användning i krig” eller

3.  Kemiska stridsmedel (agens)

c)  Detekteringssystem som utformats särskilt eller modifierats för detektion eller identifiering av följande komponenter samt särskilt utformade komponenter för dessa:

1.  Biologiska agens ”anpassade för användning i krig”

2.  Radioaktiva material ”anpassade för användning i krig” eller

3.  Kemiska stridsmedel (agens)

d)  Elektronisk utrustning som är konstruerad för automatisk detektering eller identifiering av förekomsten av restmängder av ”sprängämnen” och som utnyttjar ”spårdetektion”stekniker (t.ex. akustiska ytvågor, spektrometri för jonrörlighet, spektrometri för differentiell rörlighet, masspektrometri).

Teknisk anm.:

”Spårdetektion” definieras som förmågan att detektera mindre än 1 ppm ånga eller 1 mg fast eller flytande ämne.

Anm. 1:  Avsnitt 1A004.d omfattar inte kontrollutrustning som är speciellt konstruerad för laboratorieanvändning.

Anm. 2:  Avsnitt 1A004.d omfattar inte säkerhetsbågar som passeras utan att vidröras.

Anm.:  Avsnitt 1A004 omfattar inte följande:

a)  Personliga dosimetrar för mätning av strålning

b)  Utrustning som genom konstruktion eller funktion är begränsade till att skydda för olyckor inom bostadsområden eller civil industri, inklusive

1.  gruvor

2.  stenbrott

3.  jordbruk

4.  läkemedelsindustrin

5.  den medicinska sektorn

6.  den veterinära sektorn

7.  miljöskydd

8.  avfallshantering

9.  livsmedelsindustrin

Tekniska anm.:

Avsnitt 1A004 omfattar utrustning och komponenter som har identifierats, framgångsrikt testats i enlighet med nationella standarder eller på annat sätt visats vara effektiva för detektering av eller försvar mot radioaktiva material ”anpassade för användning i krig”, biologiska agens ”anpassade för användning i krig”, kemiska stridsmedel, ”simulatorer” eller ”agens för kravallhantering”, även om sådan utrustning eller sådana komponenter används inom civil industri, t.ex. gruvor, stenbrott, jordbruk, läkemedelsindustrin, den medicinska och den veterinära sektorn, miljöskydd, avfallshantering eller livsmedelsindustrin.

En ”simulator” är ett ämne eller material som används i stället för en toxisk agens (kemisk eller biologisk) i samband med utbildning, forskning, testning eller utvärdering.

I.B.9A012

”Obemannade luftfartyg” (”UAV”) och därmed sammanhörande system, utrustning och komponenter enligt följande:

a)  ”Obemannade luftfartyg” som har något av följande:

1.  Autonom flyglednings- och navigeringsfunktion (t.ex. autopilot med ett tröghetsnavigeringssystem), eller

2.  En funktion för flygledning utanför det direkta synfältet med hjälp av en mänsklig operatör (t.ex. tv-fjärrkontroll).

b)  Sammanhörande system, utrustning och komponenter enligt följande:

1.  Utrustning som är särskilt konstruerad för fjärrkontroll av de ”UAV” som anges i avsnitt 9A012.a.

2.  System för navigation, positionering, styrning eller kontroll, andra än de som omfattas av avsnitt 7A i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009, särskilt konstruerade för att tillhandahålla autonom flygstyrning eller navigationsförmåga för ”UAV” som anges i avsnitt 9A012.a.

3.  Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade för att omvandla ett bemannat ”luftfartyg” till en ”UAV” som anges i avsnitt 9A012.a.

4.  Kolv- eller turbinmotorer av förbränningstyp som använder syre, särskilt konstruerade eller modifierade för framdrivning av ”UAV” på höjder över 50 000 fot (15 240 meter).

I.B.9A350

Besprutnings- eller dimbildningssystem, särskilt konstruerade eller modifierade för montering på flygplan, ”lättare än luftfarkoster” eller obemannade luftfartyg, samt särskilt konstruerade komponenter för dessa, enligt följande:

Fullständiga besprutnings- eller dimbildningssystem som, från en vätskesuspension, kan sprida en initial droppe med ”VMD” som understiger 50 μm vid en flödeshastighet som överstiger två liter per minut.

Besprutningskranarmar eller system av aerosolgenereringsenheter som, från en vätskesuspension, kan sprida en initial droppe med ”VMD” som understiger 50 μm vid en flödeshastighet som överstiger två liter per minut.

Aerosolgenereringsenheter som är särskilt konstruerade för montering på system som specificeras i avsnitt 9A350.a och b.

Anmärkning:  Aerosolgeneringsenheter är anordningar som är särskilt konstruerade eller modifierade för montering på flygplan, t.ex. munstycken, spridningsmunstycken med roterande trumma och liknande anordningar.

Anmärkning:  Avsnitt 9A350 omfattar inte besprutnings- eller dimbildningssystem för vilka det kan visas att de inte kan sprida biologiska agens i form av smittsamma aerosoler.

Tekniska anm.:

1.  Droppstorleken för besprutningsutrustning eller munstycken som är särskilt konstruerade för användning på flygplan, ”lättare än luftfarkoster” eller obemannade luftfartyg bör mätas enligt någon av följande metoder:

a)  Dopplerlasermetoden.

b)  Främre laserdiffraktionsmetoden.

2.  I avsnitt 9A350 avses med ”VMD” volymmediandiametern och för vattenbaserade system motsvarar detta massmediandiametern (MMD).

B.    TEST- OCH PRODUKTIONSUTRUSTNINGNummer

Beskrivning

I.B.2B350

Hjälpmedel, utrustning och komponenter för kemisk tillverkning enligt följande:

a)  Reaktorkärl eller reaktorer, med eller utan omrörare, med en total inre (geometrisk) volym större än 0,1 m3 (100 liter) och mindre än 20 m3 (20 000 liter), där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

1.  ”Legeringar” med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.  Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.  Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.  Nickel eller ”legeringar” med mer än 40 viktprocent nickel.

5.  Tantal eller tantal ”legeringar”.

6.  Titan eller titan ”legeringar”.

7.  Zirkonium eller zirkonium ”legeringar”.

8.  Niob (columbium) eller niob ”legeringar”.

b)  Omrörare för användning i reaktionskärl eller reaktorer enligt avsnitt 2B350.a, samt impellrar, blad eller axlar avsedda för sådana omrörare, där alla omrörarens ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

1.  ”Legeringar” med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.  Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.  Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.  Nickel eller ”legeringar” med mer än 40 viktprocent nickel.

5.  Tantal eller tantal ”legeringar”.

6.  Titan eller titan ”legeringar”.

7.  Zirkonium eller zirkonium ”legeringar”.

8.  Niob (columbium) eller niob ”legeringar”.

c)  Lagertankar, reservoarer eller behållare med en total inre (geometrisk) volym större än 0,1 m3 (100 liter) där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

1.  ”Legeringar” med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.  Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.  Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.  Nickel eller ”legeringar” med mer än 40 viktprocent nickel.

5.  Tantal eller tantal ”legeringar”.

6.  Titan eller titan ”legeringar”.

7.  Zirkonium eller zirkonium ”legeringar”. eller

8.  Niob (columbium) eller niob ”legeringar”.

d)  Värmeväxlare eller kondensorer med en värmeöverföringsyta större än 0,15 m2 och mindre än 20 m2, samt rör, plattor, slingor eller block (kylpaket) avsedda för sådana värmeväxlare eller kondensorer, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas är gjorda av något av följande material:

1.  ”Legeringar” med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.  Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.  Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.  Grafit eller ”kolgrafit”.

5.  Nickel eller ”legeringar” med mer än 40 viktprocent nickel.

6.  Tantal eller tantal ”legeringar”.

7.  Titan eller titan ”legeringar”.

8.  Zirkonium eller zirkonium ”legeringar”.

9.  Kiselkarbid.

10.  Titankarbid.

11.  Niob (columbium) eller niob ”legeringar”.

e)  Destillations- eller absorptionskolonner med en innerdiameter större än 0,1 m, samt vätskefördelare, ångfördelare eller vätskeuppsamlare avsedda för sådana destillations- eller absorptionskolonner, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas är gjorda av något av följande material:

1.  ”Legeringar” med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.  Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.  Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.  Grafit eller ”kolgrafit”.

5.  Nickel eller ”legeringar” med mer än 40 viktprocent nickel.

6.  Tantal eller tantal ”legeringar”.

7.  Titan eller titan ”legeringar”.

8.  Zirkonium eller zirkonium ”legeringar”.

9.  Niob (columbium) eller niob ”legeringar”.

f)  Fjärrstyrda doseringsutrustningar där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas är gjorda av något av följande material:

1.  ”Legeringar” med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom, eller

2.  Nickel eller ”legeringar” med mer än 40 viktprocent nickel.

g)  Ventiler med en nominell storlek över 10 mm och hus (ventilhus) eller förformade infodringar som är konstruerade för sådana ventiler, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

1.  ”Legeringar” med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.  Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.  Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.  Nickel eller ”legeringar” med mer än 40 viktprocent nickel.

5.  Tantal eller tantal ”legeringar”.

6.  Titan eller titan ”legeringar”.

7.  Zirkonium eller zirkonium ”legeringar”.

8.  Niob (columbium) eller niob ”legeringar”

9.  Keramiska material enligt följande:

a)  Kiselkarbid med en renhet av minst 80 viktprocent.

b)  Aluminiumoxid med en renhet av minst 99,9 viktprocent.

c)  Zirkoniumoxid.

Teknisk anm.:

Med ”nominell storlek” avses den mindre av in- och utloppsdiametrarna.

h)  Flerväggiga rör försedda med en öppning för läckindikering, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

1.  ”Legeringar” med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.  Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.  Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.  Grafit eller ”kolgrafit”.

5.  Nickel eller ”legeringar” med mer än 40 viktprocent nickel.

6.  Tantal eller tantal ”legeringar”.

7.  Titan eller titan ”legeringar”.

8.  Zirkonium eller zirkonium ”legeringar”.

9.  Niob (columbium) eller niob ”legeringar”.

i)  Multipeltätade och tätningsfria pumpar som har en av tillverkaren specificerad flödeshastighet som är större än 0,6 m3/timme, eller vakuumpumpar med en av tillverkaren specificerad flödeshastighet större än 5 m3/timme (vid standardtemperatur (273 K (0 °C)) och tryck (101,3 kPa), samt hus (pumphus), förformade infodringar, impellrar, rotorer eller strålpumpsmunstycken avsedda för sådana pumpar, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas är gjorda av något av följande material:

1.  ”Legeringar” med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.  Keramik.

3.  Ferrokisel (järnlegeringar med hög kiselhalt).

4.  Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

5.  Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

6.  Grafit eller ”kolgrafit”.

7.  Nickel eller ”legeringar” med mer än 40 viktprocent nickel.

8.  Tantal eller tantal ”legeringar”.

9.  Titan eller titan ”legeringar”.

10.  Zirkonium eller zirkonium ”legeringar”.

11.  Niob (columbium) eller niob ”legeringar”.

j)  Förbränningsugnar utformade för att förstöra kemikalier som omfattas av avsnitt 1C350 vilka har särskilt utformade hanteringssystem för förbränningsprodukterna, särskilda hanteringshjälpmedel och en medeltemperatur i förbränningskammaren över 1 273 K (1 000 °C), i vilka alla ytor som kommer direkt i kontakt med förbränningsprodukterna är gjorda av eller beklädda med något av följande material:

1.  ”Legeringar” med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.  Keramik.

3.  Nickel eller ”legeringar” med mer än 40 viktprocent nickel.

Tekniska anm.:

1.  ”Kolgrafit” är en sammansättning som består av amorft kol och grafit, där grafitinnehållet är åtta viktprocent eller mer.

2.  För materialen i förteckningarna ovan avses med termen ”legering”, när det inte anges någon specifik koncentration av någon beståndsdel, de legeringar i vilka den identifierade metallen förekommer i en högre viktprocentandel än någon annan beståndsdel.

I.B.2B351

Övervakningssystem för giftig gas och för dem avsedda detekteringskomponenter, andra än de som anges i avsnitt 1A004, enligt följande, samt detektorer, sensoranordningar och ersättningsbara sensorpatroner

a)  som är utformade för kontinuerlig drift och i stånd att upptäcka kemiska stridsmedel eller kemikalier som omfattas av avsnitt 1C350 vid en koncentration på mindre än 0,3 mg/m3, eller

b)  som är i stånd att upptäcka kemiska föreningar med en antikolinesterasfunktion.

I.B.2B352

Utrustning som kan användas vid hantering av biologiska material, enligt följande:

a)  Kompletta biologiska säkerhetslaboratorier (complete biological containment facilities) av P3, P4 säkerhetsklass.

Teknisk anm.:

P3 eller P4 (BL3, BL4, L3, L4) säkerhetsklass finns specificerad i WHO Laboratory Biosafety manual (3:e upplagan, Genève, 2004).

b)  Fermentorer som kan odla patogena ”mikroorganismer” eller virus eller som kan producera toxiner utan spridning av aerosoler, och som har en total kapacitet av 20 liter eller mer.

Teknisk anm.:

Fermentorer omfattar bioreaktorer, kemostater och system med kontinuerligt flöde.

c)  Centrifugalseparatorer som kan användas för kontinuerlig avskiljning, utan spridning av aerosoler, och som har samtliga följande egenskaper:

1.  En flödeshastighet högre än 100 liter per timme.

2.  Beståndsdelar av polerat rostfritt stål eller titan.

3.  En avtätning mot läckage genom en eller flera tätningar mellan vilka upprätthålls ett kontinuerligt ångtryck.

4.  En utformning så att de kan steriliseras i slutet tillstånd på plats.

Teknisk anm.:

Centrifugalseparatorer omfattar också dekanteringsutrustning.

d)  Genomströmningsfilterutrustning (tangentiell) och komponenter, enligt följande:

1.  Genomströmningsfilterutrustning (tangentiell) utformad för avskiljning av patogena mikroorganismer, virus, toxiner eller cellodlingar, utan spridning av aerosoler, som har båda följande egenskaper:

a)  En total filteryta på 1 m2 eller större.

b)  Någon av följande egenskaper:

1.  En utformning så att de kan steriliseras eller desinficeras på plats.

2.  Använder filtreringskomponenter för engångsbruk.

Teknisk anm.:

Med sterilisera avses i avsnitt 2B352.d.1.b eliminering av alla livskraftiga mikrober från utrustningen, med användning av antingen fysikaliska agens (t.ex. ånga) eller kemiska agens. Med desinficera avses dödande av eventuella mikrobiella smittämnen på utrustningen genom användning av kemiska agens med bakteriedödande effekt. Desinficering och sterilisering skiljer sig från hygienisering, som avser rengöringsåtgärder för att minska antalet mikrober på utrustningen, utan att alla mikrobiella smittämnen eller livskraftiga mikrober nödvändigtvis elimineras.

2.  Beståndsdelar till genomströmningsfilterutrustning (tangentiell) (t.ex. moduler, element, patroner/kassetter, kassetter, enheter eller skivor) med en filteryta som är 0,2 m2 eller större för varje beståndsdel och som är utformade för användning i genomströmningsfilterutrustning (tangentiell) enligt 2B352.d.

Anmärkning:  Avsnitt 2B352.d omfattar inte utrustning för omvänd osmos enligt tillverkarens specifikation.

e)  Ångsteriliserbar frystorkningsutrustning med en kylkapacitet av 10 kg is eller mer per dygn och mindre än 1 000 kg is per dygn.

f)  Skydds- och inneslutningsutrustning enligt följande:

1.  Skyddskläder i form av hel- eller halvdräkter, eller kåpor som är beroende av bunden extern lufttillförsel och fungerar med övertryck.

Anmärkning:  Avsnitt 2B352.f.1 omfattar inte dräkter som ska bäras med inbyggd andningsapparat.

2.  Biologiska säkerhetsskåp eller isolatorer från klass III med liknande prestandanormer.

Anmärkning:  Med isolatorer avses i avsnitt 2B352.f.2 flyttbara isolatorer, torkskåp, anaerobatiska kammare, lådor med manövrering via handskar och laminarflowhuvar (slutna med vertikalt flöde).

g)  Kammare vilka utformats för aerosoltestning (aerosolinhalationskammare) med ”mikroorganismer”, virus eller ”toxiner” och som har en volym av 1 m3 eller mer.

C.    MATERIALNummer

Beskrivning

I.B.1C350

Kemikalier som kan användas som prekursorer för giftiga kemiska agens, enligt följande, och ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av dessa:

Anm.:  SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING OCH AVSNITT 1C450.

1.  Tiodiglykol (111-48-8).

2.  Fosforoxiklorid (10025-87-3).

3.  Dimetylmetylfosfonat (756-79-6).

4.  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR

Metylfosfonyldifluorid (676-99-3).

5.  Metylfosfonyldiklorid (676-97-1).

6.  Dimetylfosfit (DMP) (868-85-9).

7.  Fosfortriklorid (7719-12-2).

8.  Trimetylfosfit (TMP) (121-45-9).

9.  Tionylklorid (7719-09-7).

10.  3-Hydroxi1-metylpiperidin (3554-74-3).

11.  N,N-diisopropyl-(beta)-aminoetylklorid (96-79-7).

12.  N,N-diisopropyl-(beta)-aminoetantiol (5842-07-9).

13.  3-Kinuklidinol (1619-34-7).

14.  Kaliumfluorid (7789-23-3).

15.  2-Kloretanol (107-07-3).

16.  Dimetylamin (124-40-3).

17.  Dietyletylfosfonat (78-38-6).

18.  Dietyl-N,N-dimetylfosforamidat (2404-03-7).

19.  Dietylfosfit (762-04-9).

20.  Dimetylaminhydroklorid (506-59-2).

21.  Etyldiklorofosfin (1498-40-4).

22.  Etylfosfonyldiklorid (1066-50-8).

23.  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR

Etylfosfonyldifluorid (753-98-0).

24.  Fluorväte (7664-39-3).

25.  Metylbensilat (76-89-1).

26.  Metyldiklorfosfin (676-83-5).

27.  N,N-diisopropyl-(beta)-aminoetanol (96-80-0).

28.  Pinakolylalkohol (464-073).

29.  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR

O-etyl-2-diisopropylaminoetyl-metylfosfonit (QL) (57856-11-8).

30.  Trietylfosfit (122-52-1).

31.  Arseniktriklorid (7784-34-1).

32.  Bensilsyra (76-93-7).

33.  Dietylmetylfosfonit (15715-41-0).

34.  Dimetyletylfosfonat (6163-75-3).

35.  Etyldifluorfosfin (430-78-4).

36.  Metyldifluorfosfin (753-59-3).

37.  3-Kinuklidinon (3731-38-2).

38.  Fosforpentaklorid (10026-13-8).

39.  Pinakolon (75-97-8).

40.  Kaliumcyanid (151-50-8).

41.  Kaliumvätefluorid (7789-29-9).

42.  Ammoniumvätefluorid eller ammoniumbifluorid (1341-49-7).

43.  Natriumfluorid (7681-49-4).

44.  Natriumvätefluorid (1333-83-1).

45.  Natriumcyanid (143-33-9).

46.  Trietanolamin (102-71-6).

47.  Fosforpentasulfid (1314-80-3).

48.  Diisopropylamin (108-18-9).

49.  Dietylaminoetanol (100-37-8).

50.  Natriumsulfid (1313-82-2).

51.  Svavelmonoklorid (10025-67-9).

52.  Svaveldiklorid (10545-99-0).

53.  Trietanolaminhydroklorid (637-39-8).

54.  N,N-Diisopropyl-(Beta)-aminoetylkloridhydroklorid (4261-68-1).

55.  Metylfosfonsyra (993-13-5).

56.  Dietylmetylfosfonat (683-08-9).

57.  N,N-Dimetylfosforamidodiklorid (677-43-0).

58.  Triisopropylfosfit (116-17-6).

59.  Etyldietanolamin (139-87-7).

60.  O,O-Dietylfosfortioat (2465-65-8).

61.  O,O-Dietylfosforditioat (298-06-6).

62.  Natriumhexafluorosilikat (16893-85-9).

63.  Metyltiofosfonyldiklorid (676-98-2).

Anm. 1:  För export till ”stater som inte är parter i konventionen om kemiska vapen” omfattar avsnitt 1C350 inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som anges under avsnitt 1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57 och 63 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 10 viktprocent av blandningen.

Anm. 2:  Avsnitt 1C350 omfattar inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som anges under 1C350.2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30, 37–53 och 58–62 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 30 viktprocent av blandningen.

Anm. 3:  Avsnitt 1C350 omfattar inte produkter som identifieras som konsumentvaror förpackade för detaljhandelsförsäljning för personligt bruk eller förpackade för enskilt bruk.

I.B.1C351

Humana patogener, zoonoser och ”toxiner”, enligt följande:

a)  Virus, såväl naturliga som förstärkta eller modifierade, både som ”isolerade levande kulturer” eller som material som innehåller levande material som avsiktligt har blivit inympat eller förorenat med sådana kulturer, enligt följande:

1.  Andesvirus

2.  Chaparevirus

3.  Chikungunyavirus

4.  Choclovirus

5.  Kongo-Krim hemorragisk febervirus

6.  Denguefebervirus

7.  Dobrava–Belgrade-virus

8.  Östlig hästencefalitvirus

9.  Ebolavirus

10.  Guanaritovirus

11.  Hantaanvirus

12.  Hendravirus (Equint morbillivirus)

13.  Japansk encefalitvirus

14.  Juninvirus

15.  Kyasanur Forest-virus

16.  Laguna Negra-virus

17.  Lassafebervirus

18.  Louping ill-virus

19.  Lujovirus

20.  Lymfocitärt koriomengit-virus

21.  Machupovirus

22.  Marburgvirus

23.  Apkoppsvirus

24.  Murray Valley-encefalitvirus

25.  Nipahvirus

26.  Omsk hemorragiskt febervirus

27.  Oropouchevirus

28.  Powassanvirus

29.  Rift Valley febervirus

30.  Rociovirus

31.  Sabiavirus

32.  Seoulvirus

33.  Sin nombre-virus

34.  St Louis-encefalitvirus

35.  Fästingburen encefalitvirus (TBE) (Rysk sommar-vår-encefalitvirus)

36.  Smittkoppsvirus

37.  Venezuelansk hästencefalit-virus

38.  Västlig hästencefalit-virus

39.  Gula febern-virus

b)  Rikettsier, såväl naturliga som förstärkta eller modifierade, både som ”isolerade levande kulturer” eller som material som innehåller levande material som avsiktligt har blivit inympat eller förorenat med sådana kulturer, enligt följande:

1.  Coxiella burnetii

2.  Bartonella quintana (Rochalimaea quintana, Rickettsia quintana)

3.  Rickettsia prowasecki

4.  Rickettsia rickettsii

c)  Bakterier, såväl naturliga som förstärkta eller modifierade, både som ”isolerade levande kulturer” eller som material som innehåller levande material som avsiktligt har blivit inympat eller förorenat med sådana kulturer, enligt följande:

1.  Bacillus anthracis

2.  Brucella abortus

3.  Brucella melitensis

4.  Brucella suis

5.  Chlamydia psittaci

6.  Clostridium botulinum

7.  Francisella tularensis

8.  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

9.  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

10.  Salmonella typhi

11.  Shigella dysenteriae

12.  Vibrio cholerae

13.  Yersinia pestis

14.  Toxinproducerande typer av Clostridium perfringens epsilon

15.  Enterohemorragisk Escherichia coli, serotyp O157 och andra verotoxinproducerande serotyper

d)  ”Toxiner” och ”toxinkomponenter”, enligt följande:

1.  Botulinus-toxiner

2.  Clostridium perfringens-toxiner

3.  Conotoxin

4.  Ricin

5.  Saxitoxin

6.  Shiga-toxin

7.  Staphylococcus aureus-toxiner

8.  Tetrodotoxin

9.  Verotoxin och shigaliknande ribosominaktiverande proteiner.

10.  Mikrocystin (Cyanginosin)

11.  Aflatoxiner

12.  Abrin

13.  Choleratoxin

14.  Diacetoxyscirpenoltoxin

15.  T-2-toxin

16.  HT-2-toxin

17.  Modeccin

18.  Volkensin

19.  Viscum album Lectin 1 (Viscumin)

Anmärkning:  Avsnitt 1C351.d omfattar inte botulinustoxiner eller conotoxiner i form av produkter som uppfyller samtliga följande kriterier:

1.  Är farmaceutiska formuleringar avsedda för behandling av sjukdomar hos människor.

2.  Är förpackade för distribution som läkemedel.

3.  Har godkänts av en statlig myndighet för att släppas ut på marknaden som läkemedel.

e)  Svampbildningar, oavsett om de är naturliga, förbättrade eller modifierade, antingen som ”isolerade levande kulturer” eller som material som innehåller levande material som avsiktligt inympats eller kontaminerats med sådana kulturer, enligt följande:

1.  Coccidioides immitis.

2.  Coccidioides posadsii.

Anmärkning:  Avsnitt 1C351 omfattar inte ”vaccin” eller ”immuntoxiner”.

I.B.1C352

Animala patogener enligt följande:

a)  Virus, såväl naturliga som förstärkta eller modifierade, både som ”isolerade levande kulturer” eller som material som innehåller levande material som avsiktligt har blivit inympat eller förorenat med sådana kulturer, enligt följande:

1.  Afrikansk svinpest-virus

2.  Aviär influensa-virus som är

a)  okarakteriserade, eller

b)  definierade som högpatogena i bilaga I.2 till direktiv 2005/94/EG (1), enligt följande:

1.  Typ A virus med ett IVPI (intravenöst patogenitetsindex) på 6 veckor gamla kycklingar vilket är större än 1,2, eller

2.  typ A virus av subtyp H5 eller H7 med en genomsekvens som kodar för flerbasiska aminosyror vid hemagglutininmolekylens klyvningsställe, motsvarande den genomsekvens som har påvisats för andra HPAI-virus och som tyder på att hemagglutininmolekylen kan klyvas med hjälp av allmänt förekommande proteaser i värdcellen.

3.  Bluetonguevirus

4.  Mul- och klövsjukevirus

5.  Getkoppsvirus

6.  Svinherpesvirus (Aujeszkys sjukdom)

7.  Klassiskt svinpestvirus

8.  Lyssavirus

9.  Newcastlesjukevirus

10.  Peste des petits ruminants-virus

11.  Svinenterovirus typ 9 (swine vesicular disease virus)

12.  Boskapspestvirus

13.  Fårkoppsvirus

14.  Teschensjukevirus

15.  Vesikulär stomatitvirus

16.  Lumpy skin desease-virus

17.  Afrikanskt hästpestvirus

b)  Mycoplasma, såväl naturliga som förstärkta eller modifierade, både som ”isolerade levande kulturer” eller som material som innehåller levande material som avsiktligt har blivit inympat eller förorenat med sådana kulturer, enligt följande:

1.  Mycoplasma mycoides underart mycoides sc (små kolonier).

2.  Mycoplasma capricolum underart capripneumoniae.

Anmärkning:  Avsnitt 1C352 omfattar inte ”vacciner”.

I.B.1C353

Genetiska beståndsdelar och genetiskt modifierade organismer enligt följande:

a)  Genetiskt modifierade organismer eller genetiska beståndsdelar som innehåller nukleinsyresekvenser förknippade med patogenitet som har sitt ursprung i organismer som omfattas av avsnitt 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 eller 1C354.

b)  Genetiskt modifierade organismer eller genetiska beståndsdelar som innehåller nukleinsyresekvenser kodade för någon av de ”toxiner” som omfattas av avsnitt 1C351.d eller ”toxinkomponenter” i dessa.

Tekniska anm.:

1.  Genetiska beståndsdelar omfattar bland annat kromosomer, genom, plasmider, transposoner och vektorer, vare sig de är genetiskt modifierade eller icke modifierade.

2.  Med nukleinsyresekvenser förknippade med patogenitet som har sitt ursprung i någon av de mikroorganismer som omfattas av avsnitt 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 eller IC354 avses en sekvens som är specifik för den angivna mikroorgansimen och som

a)  i sig själv eller genom dess transkriberade eller translaterade produkter utgör en betydande risk för människors, djurs eller växters hälsa, eller

b)  är känd för att öka förmågan hos en angiven mikroorganism, eller någon annan organism i vilken den kan införas eller på annat sätt integreras, att orsaka allvarlig skada för människors, djurs eller växters hälsa.

Anmärkning:  Avsnitt 1C353 gäller inte nukleinsyresekvenser förknippade med patogenitet som har sitt ursprung i Enterohemorragisk Escherichia coli, serotyp O157 och andra verotoxinproducerande stammar, andra än de som är kodade för verotoxiner eller deras komponenter.

I.B.1C354

Växtpatogener, enligt följande:

a)  Virus, såväl naturliga som förstärkta eller modifierade, både som ”isolerade levande kulturer” eller som material som innehåller levande material som avsiktligt har blivit inympat eller förorenat med sådana kulturer, enligt följande:

1.  Potato Andean latent tymovirus.

2.  Potato spindle tuber viroid.

b)  Bakterier, naturliga, förstärkta eller modifierade, antingen i form av ”isolerade levande kulturer” eller som material som avsiktligt har blivit inympade eller förorenade med sådana kulturer, enligt följande:

1.  Xanthomonas albilineans.

2.  Xanthomonas campestris pv. citri, inklusive stammar som refereras till som Xanthomonas campestris pv. citri typ A, B, C, D, E eller på annat sätt klassificerade som Xanthomonas citri, Xanthomonas campestris pv. aurantifolia eller Xanthomonas campestris pv. citrumelo.

3.  Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae).

4.  Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum eller Corynebacterium Sepedonicum).

5.  Ralstonia solanacearum raserna 2 och 3 (Pseudomonas solanacearum raserna 2 och 3 eller Burkholderia solanacearum raserna 2 och 3).

c)  Svampar, naturliga, förstärkta eller modifierade, antingen i form av ”isolerade levande kulturer” eller som material som avsiktligt har blivit inympade eller förorenade med sådana kulturer, enligt följande:

1.  Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae).

2.  Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae).

3.  Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei).

4.  Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici).

5.  Puccinia graminis (syn. Puccinia glumarum).

6.  Magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae).

I.B.1C450

Giftiga kemikalier och prekursorer för giftiga kemikalier, enligt följande, och ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av dessa:

Anm.:  SE ÄVEN AVSNITTEN 1C350, 1C351.d OCH KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a)  Giftiga kemikalier enligt följande:

1.  Amiton: O,O-dietyl S-[2-(dietylamino)etyl] fosforotiolat (78-53-5) och motsvarande alkylerade eller protonerade salter.

2.  PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormetyl)-1-propen (382-21-8).

3.  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR

BZ: 3-kinuklidinylbensilat (6581-06-2).

4.  Fosgen: karbonyldiklorid (75-44-5).

5.  Cyanklorid (506-77-4).

6.  Vätecyanid (74-90-8).

7.  Klorpikrin: triklornitrometan (76-06-2).

Anm. 1:  För export till ”stater som inte är parter i konventionen om kemiska vapen” omfattar avsnitt 1C450 inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som anges under avsnitt 1C450.a.1 och a.2 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 1 viktprocent av blandningen.

Anm. 2:  Avsnitt 1C450 omfattar inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som anges under avsnitt 1C450.a.4, a.5, a.6 och a.7 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 30 viktprocent av blandningen.

Anm. 3:  Avsnitt 1C450 omfattar inte produkter som identifieras som konsumentvaror förpackade för detaljhandelsförsäljning för personligt bruk eller förpackade för enskilt bruk.

b)  Giftiga kemiska prekursorer enligt följande:

1.  Kemikalier, andra än de som anges i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning eller i avsnitt 1C350, som innehåller en fosforatom till vilken är bunden en metyl-, etyl- eller propyl-(normal eller iso) grupp men inga ytterligare kolatomer.

Anmärkning:  Avsnitt 1C450.b.1 omfattar inte fonofos: O-etyl-S-fenyletylfosfonotiolotionat (944-22-9).

2.  N,N-dialkyl [metyl, etyl eller propyl (normal eller iso)] fosforamidodihalider, andra än N,N-dimetylfosforamidodiklorid.

Anm.:  Se avsnitt 1C350.57 för N,N-dimetylfosforamidodiklorid.

3.  Dialkyl [metyl, etyl eller propyl (normal eller iso)] N,N-dialkyl [metyl, etyl eller propyl (normal eller iso)] fosforamidater, andra än dietyl-N,N-dimetylfosforamidat, som anges i avsnitt 1C350.

4.  N,N-dialkyl [metyl, etyl eller propyl (normal eller iso)] aminoetyl-2-klorider och motsvarande protonerade salter, andra än N,N-diisopropyl-(beta)-aminoetylklorid eller N,N-diisopropyl-(beta)-aminoetylkloridhydroklorid, som anges i avsnitt 1C350.

5.  N,N-dialkyl [metyl, etyl eller propyl (normal eller iso)] aminoetan-2-oler och motsvarande protonerade salter, andra än N,N-diisopropyl-(beta)-aminoetanol (96-80-0) och N,N-dietylaminoetanol (100-37-8), som anges i avsnitt 1C350.

Anmärkning:  Avsnitt 1C450.b.5 omfattar inte följande:

a)  N,N-dimetylaminoetanol (108-01-0) och motsvarande protonerade salter.

b)  Protonerade salter av N,N-dietylaminoetanol (100-37-8).

6.  N,N-dialkyl [metyl, etyl eller propyl (normal eller iso)] aminoetan-2-tioler och motsvarande protonerade salter, andra än N,N-diisopropyl-(beta)-aminoetantiol, som anges i avsnitt 1C350.

7.  Se avsnitt 1C350 när det gäller etyldietanolamin (139-87-7).

8.  Metyldietanolamin (105-59-9).

Anm. 1:  För export till ”stater som inte är parter i konventionen om kemiska vapen” omfattar avsnitt 1C450 inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som anges under avsnitt 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 och b.6 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 10 viktprocent av blandningen.

Anm. 2:  Avsnitt 1C450 omfattar inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som anges under avsnitt 1C450.b.8 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 30 viktprocent av blandningen.

Anm. 3:  Avsnitt 1C450 omfattar inte produkter som identifieras som konsumentvaror förpackade för detaljhandelsförsäljning för personligt bruk eller förpackade för enskilt bruk.

(1)   Rådets direktiv 2005/94/EG av den 20 december 2005 om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa (EUT L 10, 14.1.2006, s. 16).

D.    PROGRAMVARANummer

Beskrivning

I.B.1D003

”Programvara” som är särskilt utformad eller modifierad för att utrustning ska kunna utföra de funktioner som utförs av utrustning som anges i avsnitt 1A004.c eller 1A004.d.

I.B.2D351

”Programvara”, annan en sådan som omfattas av avsnitt ID003, som är särskilt utformad för ”användning” av produkter som omfattas av avsnitt 2B351.

I.B.9D001

”Programvara” som är särskilt utformad eller modifierad för ”utveckling” av utrustning eller ”teknik” som omfattas av avsnitt 9A012.

I.B.9D002

”Programvara” som är särskilt utformad eller modifierad för ”produktion” av utrustning som omfattas av avsnitt 9A012.

E.    TEKNIKNummer

Beskrivning

I.B.1E001

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning eller material som omfattas av avsnitt 1A004, 1C350–1C354 eller 1C450.

I.B.2E001

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” av ”programvara” som omfattas av avsnitt 2B350, 2B351, 2B352 eller 2D351.

I.B.2E002

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”produktion” av utrustning som omfattas av avsnitt 2B350, 2B351 eller 2B352.

I.B.2E301

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av produkter som omfattas av avsnitt 2B350–2B352.

I.B.9E001

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” av utrustning eller ”programvara” som omfattas av avsnitt 9A012 eller 9A350.

I.B.9E002

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”produktion” av utrustning som omfattas av avsnitt 9A350.

I.B.9E101

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”produktion” av ”UAV” som omfattas av avsnitt 9A012.

Teknisk anm.:

I avsnitt 9E101.b avses med ”UAV” system för obemannade luftfartyg med en räckvidd som överstiger 300 km.

I.B.9E102

”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av ”UAV” som omfattas av avsnitt 9A012.

Teknisk anm.:

I avsnitt 9E101.b avses med ”UAV” system för obemannade luftfartyg med en räckvidd som överstiger 300 km.

DEL 2

Inledande anmärkningar

1. Om inget annat anges hänvisar de nummer som anges i kolumnen ”Beskrivning” till de beskrivningar av produkter med dubbla användningsområden som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009.

2. Ett hänvisningsnummer i kolumnen ”Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009” betyder att produktens egenskaper enligt kolumnen ”Beskrivning” inte motsvarar de parametrar som angetts i beskrivningen för den produkt med dubbla användningsområden som det hänvisas till.

3. Definitioner av termer inom ”enkla citattecken” ges i en teknisk anmärkning till relevant produkt.

4. Definitioner av termer inom ”dubbla citattecken” återfinns i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009.

Allmänna anmärkningar

1. Syftet med kontrollerna i denna bilaga ska inte omintetgöras genom export av varor som inte är underställda kontroll (inklusive anläggning) men som innehåller en eller flera beståndsdelar vilka är underställda kontroll, när den eller de beståndsdelar som är underställda kontroll utgör huvudbeståndsdelen av varan och det är möjligt att avlägsna den och använda den för andra ändamål.

Anm.:   Vid bedömning av huruvida en eller flera beståndsdelar som är underställda kontroll ska betraktas som huvudbeståndsdel ska hänsyn tas till kvantitet, värde, tekniskt kunnande samt andra omständigheter som är av betydelse för att bedöma huruvida en eller flera av de beståndsdelar som är underställd kontroll är en huvudbeståndsdel av de varor som anskaffas.

2. Produkter som anges i denna bilaga inbegriper både nya och begagnade varor.

Allmän anmärkning rörande teknik

(Denna anmärkning ska läsas tillsammans med del 1.)

1. Försäljning, leverans, överföring eller export av ”teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor vars försäljning, leverans, överföring eller export enligt avsnitt I.C.A i denna del är underställd kontroll, kontrolleras i den ordning som föreskrivs i avsnitt I.C.B i denna del.

2. ”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som är underställda kontroll, är underställd kontroll även om den kan tillämpas på varor som inte är underställda kontroll.

3. Kontrollen gäller inte sådan ”teknik” som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) och reparation av varor som inte är underställda kontroll eller för vilka exporttillstånd har beviljats i enlighet med denna förordning.

4. Kontroll av överföring av ”teknik” gäller inte ”allmänt tillgänglig” information, ”grundforskning” eller det minimum av information som behövs för patentansökningar.

I.C.A.    VAROR

(Material och kemikalier)Nummer

Beskrivning

Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

I.C.A.001

Kemikalier med en koncentration av minst 95 procent enligt följande:

1.  Etylendiklorid (CAS-nr 107-06-2).

 

I.C.A.002

Kemikalier med en koncentration av minst 95 procent enligt följande:

1.  Nitrometan (CAS-nr 75-52-5).

2.  Pikrinsyra (CAS-nr 88-89-1).

 

I.C.A.003

Kemikalier med en koncentration av minst 95 procent enligt följande:

1.  Aluminiumklorid (CAS-nr 7446-70-0).

2.  Arsenik (CAS-nr 7440-38-2).

3.  Arseniktrioxid (CAS-nr 1327-53-3).

4.  Bis(2-kloroetyl)etylaminhydroklorid (CAS-nr 3590-07-6).

5.  Bis(2-kloroetyl)metylaminhydroklorid (CAS-nr 55-86-7).

6.  Tris(2-kloroetyl)aminhydroklorid (CAS-nr 817-09-4).

 

I.C.B.    TEKNIKB.001

”Teknik” som erfordras för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varorna i avsnitt I.C.A.

Teknisk anm.:

”Programvara” inbegrips i begreppet ”teknik”.

 
▼M31

BILAGA II

Förteckning över de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som avses i artiklarna 14, 15.1 a och 15.1a

▼C4A.  Personer

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för införande

1.

Bashar ( image) Al-Assad ( image)

Född den 11 september 1965,

födelseort: Damaskus,

diplomatpass nr D1903

Syriens president. Har gett order om och haft överinseende över de repressiva åtgärderna mot demonstranter.

23.5.2011

▼M34

2.

Maher (image) (alias Mahir) Al-Asad (image)

Födelsedatum: den 8 december 1967

Födelseort: Damaskus

Diplomatpass nr 4138

Generalmajor i 42:a brigaden och tidigare brigadbefälhavare i arméns 4:e pansardivision

Medlem av den syriska försvarsmakten som har motsvarande överstes grad eller högre och som varit i tjänst efter maj 2011, generalmajor i 42:a brigaden och tidigare brigadbefälhavare i arméns 4:e pansardivision. Medlem av familjen al-Asad, bror till president Bashar al-Asad.

9.5.2011

▼M29

3.

Ali ( image) Mamluk ( image) (alias Mamlouk)

Födelsedatum: 19 februari 1946,

Födelseort: Damaskus,

Diplomatpass nr: 983

Chef för den nationella säkerhetsbyrån. Tidigare chef för det syriska underrättelsedirektoratet, delaktig i våldet mot demonstranter.

9.5.2011

▼M34

4.

Atej (image) (alias Atef, Atif) Najib (image) (alias Najeeb)

Födelseort: Jablah, Syrien

Tidigare chef för direktoratet för politisk säkerhet i Dara, delaktig i våldet mot demonstranter. Medlem av familjen al-Asad, kusin till president Bashar al-Asad.

9.5.2011

5.

Hafiz (image) Makhlouf (image) (alias Hafez Makhlouf)

Födelsedatum: den 2 april 1971

Födelseort: Damaskus

Diplomatpass nr 2246

Tidigare överste och ledare för en enhet inom säkerhetstjänsten i Damaskus som varit i tjänst efter maj 2011. Medlem av familjen Makhlouf, kusin till president Bashar al-Asad.

9.5.2011

▼M29

6.

Muhammad ( image) Dib ( image) Zaytun ( image) (alias Mohammed Dib Zeitoun, alias Mohamed Dib Zeitun)

Födelsedatum: 20 maj 1951,

Födelseort: Damaskus,

Diplomatpass nr: D000001300

Chef för generaldirektoratet för säkerhet, delaktig i våldet mot demonstrater.

9.5.2011

▼M46

7.

Amjad (image) Abbas (image) (alias Al-Abbas)

 

Chef för avdelningen för statens säkerhet i Baniyas, delaktig i våldet mot demonstranter i Baida (Bayda).

9.5.2011

8.

Rami (image) Makhlouf (image)

Född: den 10 juli 1969

Födelseort: Damaskus

Pass nr 000098044

Utfärdandenummer: 002-03-0015187

Ledande affärsman verksam i Syrien med intressen inom telekommunikation, finansiella tjänster, transport- och fastighetssektorerna. Han har ekonomiska intressen i och/eller innehar högre och ledande befattningar inom Syriatel – Syriens ledande mobiloperatör, investeringsfonderna Al Mashreq, Bena Properties och Cham Holding.

Han tillhandahåller finansiering och stöd till den syriska regimen genom sina affärsintressen.

Han är en inflytelserik medlem av familjen Makhlouf och har nära anknytning till familjen al-Asad; kusin till president Bashar al-Asad.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah (image) Qudsiyah (image)

Född: 1953

Födelseort: Hama

Diplomatpass nr D0005788

Officer med generalmajors grad i den syriska försvarsmakten, i tjänst efter maj 2011.

Biträdande direktör för Baathpartiets nationella säkerhetsbyrå. F.d. chef för Syriens direktorat för den militära underrättelsetjänsten. Delaktig i brutalt förtryck av civilbefolkningen i Syrien.

9.5.2011

▼M34

10.

Jamil (image) (alias Jameel) Hassan (image) (alias al-Hassan)

Född: 1953

Födelseort: Homs, Syrien

Chef för det syriska flygvapnets underrättelsetjänst

Officer med generalmajors grad i syriska flygvapnet som varit i tjänst efter maj 2011. Chef för det syriska flygvapnets underrättelsetjänst som varit i tjänst efter maj 2011. Ansvarig för brutalt förtryck av civilbefolkningen i Syrien.

9.5.2011

▼M29 —————

▼M30 —————

▼M46

13.

Munzir (image) (alias Mundhir, Monzer) Jamil (image) Al-Assad (image) (al-Asad)

Födelsedatum: den 1 mars 1961

Födelseort: Kerdaha, provinsen Latakia

Pass nr 86449 och nr 842781

Delaktig i våldet mot civilbefolkningen då han tillhör Shabiha-milisen.

9.5.2011

▼M19 —————

▼M34 —————

▼M29

16.

Faruq ( image) (alias Farouq, Farouk) Al Shar’ ( image) (alias Al Char’, Al Shara’, Al Shara)

Födelsedatum: 10 december 1938

Syriens tidigare vicepresident, delaktig i våldet mot civilbefolkningen.

23.5.2011

▼M33 —————

▼M33

18.

Mohammed ( image) Hamcho ( image)

Född den 20 maj 1966

Pass nr 002954347

Ledande affärsman verksam i Syrien med intressen inom ingenjörs- och byggnadsbranschen, media, hotell- och restaurangbranschen samt hälsosektorn. Han har ekonomiska intressen i och/eller innehar högre och verkställande befattningar inom ett antal företag i Syrien, särskilt Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project och Syria Metal industries.

Han spelar en viktig roll för näringslivet i Syrien som generalsekreterare i Damaskus handelskammare (utsedd av den dåvarande ministern för ekonomi, Khodr Orfali i december 2014), ordförande i de bilaterala affärsråden Kina–Syrien (sedan mars 2014) och ordförande för det syriska metall- och stålrådet (sedan december 2015).

Han har nära affärsförbindelser med centrala syriska regimföreträdare, t.ex. Mahir al-Assad.

Mohammed Hamcho gagnas av och stöder den syriska regimen genom sina affärsintressen och har samröre med personer som gagnas av och stöder regimen.

27.1.2015

▼M46

19.

Iyad (image) (alias Eyad) Makhlouf (image)

Födelsedatum: den 21 januari 1973

Födelseort: Damaskus

Pass nr N001820740

Medlem av familjen Makhlouf: son till Mohammed Makhlouf, bror till Hafez och Rami och bror till Ihab Makhlouf. Kusin till president Bashar al-Asad.

Medarbetare vid de syriska säkerhets- och underrättelsetjänsterna, i tjänst efter maj 2011.

Tjänsteman inom säkerhetstjänsten, delaktig i våldet mot civilbefolkningen i Syrien.

23.5.2011

▼C4

20.

Bassam ( image) Al Hassan ( image) (alias Al Hasan)

 

Presidentens rådgivare i strategiska frågor, delaktig i våldet mot civilbefolkningen.

23.5.2011

▼M46 —————

▼M33

22.

Ihab ( image) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf ( image)

Född den 21 januari 1973

Födelseort: Damaskus

Pass nr N002848852

Ledande affärsman med verksamhet i Syrien. Ihab Makhlouf är vice ordförande och aktieägare i Syriatel, som är den största mobiloperatören i Syrien. Han har också affärsintressen i flera andra syriska företag och enheter, inklusive Ramak Construction Co och Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).

Som vice ordförande i Syriatel, som genom sitt licensavtal överför en betydande del av sina vinster till den syriska regeringen, stöder Ihab Makhlouf också direkt den syriska regimen.

Han är en inflytelserik medlem av familjen Makhlouf och har nära anknytning till familjen al-Assad; kusin till president Bashar al-Assad.

23.5.2011

▼M46

23.

Zoulhima (image) (alias Zu al-Himma) Chaliche (image) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Dhu al-Himma Shalish)

Född: 1951 eller 1946 eller 1956

Födelseort: al-Qardaha (Kerdaha)

Tjänsteman vid de syriska säkerhets- och underrättelsetjänsterna, i tjänst efter maj 2011. F.d. säkerhetschef hos presidenten.

Medarbetare vid den syriska försvarsmakten med generalmajors grad, i tjänst efter maj 2011.

Delaktig i våld mot demonstranter.

Medlem av familjen al-Asad: kusin till president Bashar al-Asad.

23.6.2011

▼C4

24.

Riyad ( image) Chaliche ( image) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Riyad Shalish)

 

Direktör för Military Housing Establishment, finansierar regimen, kusin till president Bashar al-Assad

23.6.2011

25.

Brigadgeneral, befälhavare, Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali ( image) Jafari ( image) (alias Jaafari, Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)

Född den 1 september 1957,

födelseort: Yazd, Iran

Befälhavare för Islamiska revolutionsgardet i Iran, delaktig i tillhandahållandet av utrustning och stöd för att bistå den syriska regimen med att slå ner protesterna i Syrien.

23.6.2011

▼M46

26.

Generalmajor Qasem (image) Soleimani (Soleymani) (image) (alias Qasim Soleimany; Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani)

Födelsedatum: den 11 mars 1957

Födelseort: Oom, Iran (Islamiska Republiken)

Pass nr 008827, utfärdat i Iran

Befälhavare för Qods-styrkan inom Islamiska revolutionsgardet i Iran, delaktig i tillhandahållandet av utrustning och stöd för att bistå den syriska regimen med att slå ner protesterna i Syrien.

23.6.2011

27.

Hossein (image) Taeb (image) (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Född: 1963

Födelseort: Teheran, Iran

Ställföreträdande befälhavare för underrättelseavdelningen vid Islamiska revolutionsgardet, delaktig i tillhandahållandet av utrustning och stöd för att bistå den syriska regimen med att slå ner protesterna i Syrien.

23.6.2011

▼M33

28.

Khalid ( image) (alias Khaled) Qaddur ( image) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Ledande företagare verksam i Syrien, med intressen och/eller verksamhet inom telekommunikation, olje- och plastindustrin och med nära affärsförbindelser med Mahir al-Assad.

Han gagnas av och stöder den syriska regimen genom sin affärsverksamhet.

Medhjälpare till Mahir al-Assad, bland annat genom sin affärsverksamhet.

27.1.2015

29.

Ra'if ( image) Al-Quwatly ( image) (alias Ri'af Al-Quwatli, alias Raeef Al-Kouatly)

Född den 3 februari 1967

Födelseort: Damaskus

Affärspartner till Maher Al-Assad och ansvarig för förvaltningen av vissa av hans affärsintressen, tillhandahåller finansiellt stöd till regimen.

23.6.2011

▼C4

30.

Mohammad ( image) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh ( image) (alias Muflih)

 

Chef för den militära underrättelsetjänsten i Hama, delaktig i repressiva åtgärder mot demonstranterna.

1.8.2011

31.

Generalmajor Tawfiq ( image) (alias Tawfik) Younes ( image) (alias Yunes)

 

Chef för säkerhetstjänstens avdelning för inre säkerhet, delaktig i våldet mot civilbefolkningen.

1.8.2011

▼M33

32.

Mohammed ( image) Makhlouf ( image) (alias Abu Rami)

Född den 19 oktober 1932

födelseort: Latakia, Syrien

Inflytelserik medlem av familjen Makhlouf, affärspartner och far till Rami, Ihab och Iyad Makhlouf. Har nära samröre med familjen al-Assad och är morbror till Bashar och Mahir al-Assad. Även kallad Abu Rami.

Ledande företagare verksam i Syrien, med intressen och/eller verksamhet inom flera sektorer av Syriens näringsliv, samt intressen och/eller betydande inflytande i General Organisation of Tobacco samt inom olje-, gas-, vapen- och banksektorerna.

Inblandad i affärstransaktioner som utförts åt Assad-regimen inom ramen för vapenanskaffning och inom banksektorn. Med hänsyn till omfattningen av sin verksamhet och sina politiska band till regimen stöder han och gagnas av den syriska regimen.

1.8.2011

33.

Ayman ( image) Jabir ( image) (alias Aiman Jaber)

Födelseort: Latakia

Ledande affärsman verksam i Syrien inom stål-, medie-, konsumtionsvaru- och oljebranschen samt inom handeln med dessa varor. Han har ekonomiska intressen och/eller innehar verkställande befattningar i ett antal företag och enheter i Syrien, särskilt Al Jazira (även kallat Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV och Sama Satellite Channel.

Genom sitt företag Al Jazira har Ayman Jaber underlättat oljeimport från Overseas Petroleum Trading till Syrien.

Ayman Jaber gagnas av och stöder regimen genom sina affärsintressen.

Han ger direkt stöd till och spelar en ledande roll vid verksamhet som bedrivs av regimtrogna milisförband som går under namnet Shabiha och/eller Suqur as-Sahraa.

Medhjälpare till Rami Makhlouf genom sin affärsverksamhet och förbunden med Mahir al-Assad genom sin roll i regimtrogna milisförband.

27.1.2015

▼C4

34.

Hayel ( image) Al-Assad ( image)

 

Medarbetare till Mahir al-Assad, chef för militärpolisen inom arméns 4:e division, delaktig i de repressiva åtgärderna.

23.8.2011

35.

Ali ( image) Al-Salim ( image) (alias Al-Saleem)

 

Direktör för det syriska försvarsministeriets materielkontor, vilket upphandlar samtlig krigsmateriel för den syriska armén.

23.8.2011

▼M46

36.

Nizar (image) al-Asaad (image) (alias Nizar Asaad)

Kusin till Bashar al-Asad. Tidigare chef för företaget Nizar Oilfield Supplies.

Person med mycket nära kontakter till viktiga statstjänstemän.

Finansierar Shabiha-milisen i provinsen Latakia.

23.8.2011

37.

Generalmajor Rafiq (image) (alias Rafeeq) Shahadah (image) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

Födelsedatum: 1956

Födelseort: Jablah, provinsen Latakia

Medarbetare vid den syriska försvarsmakten med generalmajors grad, i tjänst efter maj 2011. Tidigare chef för sektion 293 (inre ärenden) inom Syriens militära underrättelsetjänst i Damaskus. Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i Damaskus. Rådgivare till president Bashar al-Asad i strategiska frågor samt för den militära underrättelsetjänsten.

23.8.2011

▼C4

38.

Brigadgeneral Jamea ( image) Jamea ( image) (alias Jami Jami, Jame’, Jami’)

 

Chef för Syriens militära underrättelsetjänst i provinsen Dayr al-Zawr, direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i Dayr al-Zawr och Abu Kamal.

23.8.2011

▼M46 —————

▼C4

40.

Muhammad ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said ( image) (alias Sa’id, Sa’eed, Saeed) Bukhaytan ( image)

 

Sedan 2005 biträdande regionsekreterare inom Arabiska Socialistiska Bathpartiet, var 2000–2005 chef för Bathpartiets enhet för nationell säkerhet. F.d. guvernör i provinsen Hama (1998–2000). Nära förbunden med president Bashar al-Assad och Mahir al-Assad. Högre beslutsfattare inom regimen i fråga om repressiva åtgärder mot civilbefolkningen.

23.8.2011

▼M33

41.

Ali ( image) Douba ( image)

Född 1933

Födelseort: Karfis, Syrien

Ansvarig för morden i Hama 1980, återkallad till Damaskus som särskild rådgivare till president Bashar al-Assad.

23.8.2011

▼M29

42.

Brigadgeneral Nawful ( image) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn ( image) (alias Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Chef för Syriens militära underrättelsetjänst i provinsen Idlib. Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i provinsen Idlib.

23.8.2011

▼C4

43.

Brigadgeneral Husam ( image) Sukkar ( image)

 

Presidentens rådgivare i säkerhetsfrågor. Rådgivare åt presidenten i fråga om säkerhetsorganens repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen.

23.8.2011

▼M29

44.

Brigadgeneral Muhammed ( image) (alias Muhamad) Zamrini ( image) (alias Zamreni)

 

Chef för Syriens militära underrättelsetjänst i provinsen Homs. Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i Homs.

23.8.2011

▼M34

45.

Munir (image) (alias Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (image) (alias Adnuf, Adanof)

Född: 1951

Födelseort: Homs, Syrien

Passnummer: 0000092405

Befattning: Biträdande generalstabschef med ansvar för insatser och utbildning inom den syriska armén

Grad: generallöjtnant, syriska arabiska armén

Officer med generallöjtnants grad och biträdande generalstabschef med ansvar för insatser och utbildning inom den syriska armén som varit i tjänst efter maj 2011. I sin befattning som biträdande generalstabschef var han direkt delaktig i förtrycket av och våldet mot civilbefolkningen i Syrien.

23.8.2011

▼C4

46.

Brigadgeneral Ghassan ( image) Khalil ( image) (alias Khaleel)

 

Chef för informationsavdelningen inom säkerhetstjänsten. Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i Syrien.

23.8.2011

47.

Mohammed ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir ( image) (alias Jaber)

Födelseort: Latakia

Shabiha-milisen. Medhjälpare till Mahir al-Assad i fråga om Shabiha-milisen. Direkt delaktig i repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen samt i samordningen av grupperna inom Shabiha-milisen.

23.8.2011

▼M33

48.

Samir ( image) Hassan ( image)

 

Ledande företagare verksam i Syrien, med intressen och/eller verksamhet inom många branscher i det syriska näringslivet. Han innehar andelar i och/eller har ett betydande inflytande över Amir Group och Cham Holdings, två konglomerat med intressen i fastigheter, turism, transport och finansmarknaderna. Sedan i mars 2014 är han ordförande för Ryssland i det bilaterala affärsrådet efter att ha utnämnts av ministern för ekonomi, Khodr Orfali.

Samir Hassan stöder regimens krigshandlingar med penninggåvor.

Samir Hassan har samröre med personer som gagnas av eller stöder regimen. Särskilt har han samröre med Rami Makhlouf och Issam Anbouba, som har förts upp på förteckningen av rådet och gagnas av den syriska regimen.

27.9.2014

▼C4

49.

Fares ( image) Chehabi ( image) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Son till Ahmad Chehabis.

Född den 7 maj 1972

Ordförande i Aleppos industri- och handelskammare. Vice ordförande i Cham Holding. Stöder den syriska regimen ekonomiskt.

2.9.2011

▼M46

50.

Tarif (image) Akhras (image) (alias Al Akhras (image))

Födelsedatum: den 2 juni 1951

Födelseort: Homs, Syrien

Syriskt passnr 0000092405

Framträdande affärsman som drar nytta av och stöder regimen. Grundare av Akhras-gruppen (råvaror, handel, bearbetning och logistik) och f.d. ordförande för handelskammaren i Homs. Nära affärsförbindelser med president al-Asads familj. Ledamot i styrelsen för förbundet av syriska handelskammare. Tillhandahöll logistiskt stöd för regimen (bussar och transportfordon för stridsvagnar).

2.9.2011

▼C4

51.

Issam ( image) Anbouba ( image)

Verkställande direktör för Anbouba for Agricultural Industries Co,

Född 1952,

födelseort: Homs, Syrien

Ger finansiellt stöd åt den förtryckande maktapparaten och de paramilitära grupper som utövar våld mot civilbefolkningen i Syrien. Tillhandahåller egendom (fastigheter, lagerlokaler) för provisoriska fångläger. Har finansiella relationer med högt uppsatta syriska tjänstemän.

2.9.2011

52.

██████

██████

██████

██████

██████

██████

▼M46

53.

Adib (image) Mayaleh (image) (alias André Mayard)

Född: den 15 maj 1955

Födelseort: Bassir

F.d. chef och styrelseordförande för den syriska centralbanken.

Abid Mayaleh kontrollerade den syriska banksektorn och förvaltade det syriska penningutbudet genom utgivning och indragning av sedlar och kontroll av det syriska pundets växelkursvärde. Genom sin roll vid den syriska centralbanken gav Adib Mayaleh ekonomiskt och finansiellt stöd till den syriska regimen.

F.d. minister för ekonomi och utrikeshandel, som innehaft posten efter maj 2011.

15.5.2012

▼C4

54.

Generalmajor Jumah ( image) Al-Ahmad ( image) (alias Al-Ahmed)

 

Befälhavare för specialstyrkorna. Ansvarig för användningen av våld mot demonstranter i Syrien.

14.11.2011

▼M29

55.

Överste Lu'ai ( image) (alias Louay, Loai) al-Ali ( image)

 

Chef för Syriens militära underrättelsetjänst i Dara. Ansvarig för användningen av våld mot demonstranter i Dara.

14.11.2011

▼M44

56.

Ali (image) Abdullah (image) (alias Abdallah) Ayyub (image) (alias Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)

Födelsedatum: 1952

Födelseort: Lattakia (Latakia), Syrien

Försvarsminister. Utnämnd i januari 2018. Officer med generals grad i den syriska armén som varit i tjänst efter maj 2011. F.d. generalstabschef i den syriska försvarsmakten. Person som stöder Asad-regimen och är ansvarig för förtryck av och våld mot civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

57.

Fahd (image) (alias Fahid, Fahed) Jasim (image) (alias Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj ( image) (alias Al-Freij)

Födelsedatum: 1 januari 1950

Födelseort: Hama, Syrien

F.d. försvarsminister. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

14.11.2011

▼C4

58.

General Aous ( image) (Aws) Aslan ( image)

Född 1958

Bataljonschef inom det republikanska gardet. Står Mahir al-Assad och president al-Assad nära. Delaktig i de repressiva åtgärderna mot civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

▼M40

59.

General Ghassan ( image) Belal ( image)

 

General och befälhavare över 4:e divisionens reservister. Rådgivare till Mahir al-Asad och samordnare av säkerhetsoperationer. Ansvarig för de repressiva åtgärderna mot civilbefolkningen i Syrien och inblandad i flera överträdelser mot upphörandet av fientligheter i Ghouta.

14.11.2011

▼C4

60.

Abdullah ( image) (alias Abdallah) Berri ( image)

 

Chef för familjen Berris milis. Ansvarig för regeringsvänliga miliser delaktiga i de repressiva åtgärderna mot civilbefolkningen i Aleppo.

14.11.2011

61.

George ( image) Chaoui ( image)

 

Ingår i Syriens ”elektroniska armé”. Delaktig i brutala ingripanden och i uppmaning till våld mot civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

▼M34

62.

Zuhair (image) (alias Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (image)

Födelseort: Damaskus, Syrien

Grad: Generalmajor

Nuvarande befattning: Biträdande chef för direktoratet för säkerhetstjänsten (även kallat generaldirektoratet för säkerhet) sedan juli 2012

Officer med generalmajors grad i den syriska försvarsmakten som varit i tjänst efter maj 2011. Biträdande chef för direktoratet för säkerhetstjänsten. Ansvarig för förtryck, människorättskränkningar och våld riktat mot civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

▼C4

63.

Amar ( image) (alias Ammar) Ismael ( image) (alias Ismail)

Född den 3 april 1973 eller däromkring,

födelseort: Damaskus

Civilist – Chef för Syriens ”elektroniska armé” (arméns underrättelsetjänst). Delaktig i det brutala ingripandet och i uppmaning till våld mot civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

64.

Mujahed ( image) Ismail ( image) (alias Ismael)

 

Ingår i Syriens ”elektroniska armé”. Delaktig i det brutala ingripandet och i uppmaning till våld mot civilbefolkningen i Syrien.

14.11.2011

65.

Generalmajor Nazih ( image)

 

Biträdande direktör för direktoratet för säkerhetstjänsten. Ansvarig för användningen av våld i Syrien samt för hotelser mot och tortyr av demonstranter.

14.11.2011

▼M40

66.

Kifah ( image) Moulhem ( image) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

Tidigare bataljonschef inom 4:e divisionen. Utnämnd till biträdande chef för den militära underrättelsetjänsten i juli 2015. Ansvarig för de repressiva åtgärderna mot civilbefolkningen i Dayr az-Zawr.

14.11.2011

▼C4

67.

Generalmajor Wajih ( image) (alias Wajeeh) Mahmud ( image)

 

Befälhavare för 18:e pansardivisionen. Ansvarig för användningen av våld mot demonstranter i Homs.

14.11.2011

68.

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

69.

Generallöjtnant Talal ( image) Mustafa ( image) Tlass ( image)

 

Biträdande generalstabschef (logistik och underhåll). Ansvarig för användningen av våld mot demonstranter i Syrien.

14.11.2011

70.

Generalmajor Fu'ad ( image) Tawil ( image)

 

Biträdande chef för det syriska flygvapnets underrättelsetjänst. Ansvarig för användningen av våld i Syrien och hotelser och tortyr av demonstranter.

14.11.2011

▼M34

71.

Bushra (image) Al-Asad (image) (alias Bushra Shawkat, Bouchra Al Asad)

Födelsedatum: den 24 oktober 1960

Medlem av familjen al-Asad, syster till Bashar al-Asad. Mot bakgrund av det nära personliga förhållandet och det inneboende ekonomiska förhållandet till Syriens president Bashar al-Asad, gagnas hon av den syriska regimen och är förbunden med den.

23.3.2012

72.

Asma (image) Al-Asad (image) (alias Asma Fawaz Al Akhras)

Födelsedatum: den 11 augusti 1975

Födelseort: London, Förenade kungariket

Passnummer 707512830, upphör att gälla den 22 september 2020

Namn som ogift: Al Akhras

Medlem av familjen al-Asad med nära anknytning till centrala personer i regimen, hustru till president Bashar al-Asad. Mot bakgrund av det nära personliga förhållandet och det inneboende ekonomiska förhållandet till Syriens president Bashar al-Asad, gagnas hon av den syriska regimen och är förbunden med den.

23.3.2012

▼C4

73.

Manal ( image) Al-Assad ( image) (alias Manal Al Ahmad)

Född den 2 februari 1970,

födelseort: Damaskus,

passnr (syriskt): 0000000914,

namn som ogift: Al Jadaan

Maka till Mahir al-Assad, gagnas därigenom av regimen och är nära förbunden med den.

23.3.2012

▼M34 —————

▼C4

75.

Generallöjtnant ( image) (alias Fahd) Al-Jassim ( image)

 

Stabschef. Militär delaktig i våldet i Homs.

1.12.2011

76.

Generalmajor Ibrahim ( image) Al-Hassan ( image) (alias Al-Hasan)

 

Biträdande stabschef. Militär delaktig i våldet i Homs.

1.12.2011

77.

Brigadgeneral Khalil ( image) (alias Khaleel) Zghraybih ( image, image) (alias Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

 

14:e divisionen. Militär delaktig i våldet i Homs.

1.12.2011

78.

Brigadgeneral Ali ( image) Barakat ( image)

 

103:e brigaden inom det republikanska gardet. Militär delaktig i våldet i Homs.

1.12.2011

▼M46

79.

Generalmajor Talal ( image) Makhluf ( image) (alias Makhlouf)

 

F.d. befälhavare vid 105:e brigaden inom det republikanska gardet. För närvarande befälhavare för det republikanska gardet. Medarbetare vid den syriska försvarsmakten med generalmajors grad, i tjänst efter maj 2011. Militär delaktig i våldet i Damaskus.

1.12.2011

80.

Generalmajor Nazih ( image) (alias Nazeeh) Hassun ( image) (alias Hassoun)

 

Officer med generalmajors grad i den syriska försvarsmakten, i tjänst efter maj 2011. Chef för den syriska säkerhetstjänstens direktorat för politisk säkerhet, i tjänst efter maj 2011. Ansvarig för brutalt förtryck av civilbefolkningen i Syrien.

1.12.2011

▼C4

81.

Kapten Maan ( image) (alias Ma’an) Jdiid ( image) (alias Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

 

Presidentens garde. Militär delaktig i våldet i Homs.

1.12.2011

82.

Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar ( image) (alias Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

 

Direktoratet för statens säkerhet. Militär delaktig i våldet i Homs.

1.12.2011

83.

Khald ( image) (alias Khaled) Al-Taweel ( image) (alias Al-Tawil)

 

Direktoratet för statens säkerhet. Militär delaktig i våldet i Homs.

1.12.2011

84.

Ghiath ( image) Fayad ( image) (alias Fayyad)

 

Direktoratet för statens säkerhet. Militär delaktig i våldet i Homs.

1.12.2011

85.

Brigadgeneral Jawdat ( image) Ibrahim ( image) Safi ( image)

Befälhavare för 154:e regementet

Beordrade trupper att skjuta mot demonstranter i och runt Damaskus, bl.a. i al-Muadamiyya (Mo'adamiyeh), Duma och al-Abasiyya (Abasiyeh).

23.1.2012

86.

Generalmajor Muhammad ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali ( image) Durgham

Befälhavare för 4:e divisionen

Beordrade trupper att skjuta mot demonstranter i och runt Damaskus, bl.a. i al-Muadamiyya (Mo'adamiyeh), Duma och al-Abasiyya (Abasiyeh).

23.1.2012

87.

Generalmajor Ramadan ( image) Mahmoud ( image) Ramadan ( image)

Befälhavare för 35:e regementet inom specialstyrkorna

Beordrade trupper att skjuta mot demonstranter i Baniyas and Dara.

23.1.2012

88.

Brigadgeneral Ahmed ( image) (alias Ahmad) Yousef ( image) (alias Youssef) Jarad ( image) (alias Jarrad)

Befälhavare för 132:a brigaden

Beordrade trupper att skjuta mot demonstranter i Dara, bl.a. med kulsprutor och luftvärnsvapen.

23.1.2012

89.

Generalmajor Naim ( image) (alias Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem ( image) Suleiman ( image)

Befälhavare för 3:e divisionen

Beordrade trupper att skjuta demonstranter i Duma.

23.1.2012

90.

Brigadgeneral Jihad ( image) Mohamed ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan ( image)

Befälhavare för 65:e brigaden

Beordrade trupper att skjuta demonstranter i Duma.

23.1.2012

91.

Generalmajor Fo'ad ( image) (alias Fouad, Fu’ad) Hamoudeh ( image) (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

Befälhavare för militära operationer i Idlib

Beordrade trupper att skjuta demonstranter i Idlib i början av september 2011.

23.1.2012

92.

Generalmajor Bader ( image) Aqel ( image)

Befälhavare inom specialstyrkorna

Beordrade soldaterna att hämta kropparna och överlämna dem till avdelningen för militära underrättelser (Shubat al-Mukhabarat al Askariyya) samt ansvarig för våldet i Abu Kamal (al-Bukamal).

23.1.2012

93.

Brigadgeneral Ghassan ( image) Afif ( image) (alias Afeef)

Befälhavare vid 45:e regementet

Befälhavare för militära operationer i Homs, Baniyas och Idlib.

23.1.2012

94.

Brigadgeneral Mohamed ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf ( image) (alias Maarouf, Ma'ruf)

Befälhavare vid 45:e regementet

Befälhavare för militära operationer i Homs. Gav order om att skjuta demonstranter i Homs.

23.1.2012

95.

Brigadgeneral Yousef ( image) Ismail ( image) (alias Ismael)

Befälhavare för 134:e brigaden

Beordrade trupper att skjuta mot hus och människor på tak under en begravning i Talbisa av demonstranter som hade dödats föregående dag.

23.1.2012

96.

Brigadgeneral Jamal ( image) Yunes ( image) (alias Younes)

Befälhavare för 555:e regementet

Beordrade trupper att skjuta mot demonstranter i al-Muadamiyya (Mo'adimiyeh).

23.1.2012

97.

Brigadgeneral Mohsin ( image) Makhlouf ( image)

 

Beordrade trupper att skjuta mot demonstranter i al-Hirak.

23.1.2012

98.

Brigadgeneral Ali ( image) Dawwa

 

Beordrade trupper att skjuta demonstranter i al-Hirak

23.1.2012

99.

Brigadgeneral Mohamed ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor ( image) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

Befälhavare för 106:e brigaden, presidentens garde

Beordrade trupper att slå demonstranterna med påkar och därefter gripa dem. Ansvarig för tvångsåtgärder mot fredliga demonstranter i Duma.

23.1.2012

100.

Generalmajor Suheil ( image) (alias Suhail) Salman ( image) Hassan ( image)

Befälhavare för 5:e divisionen

Beordrade trupper att skjuta mot demonstranter i Dara

23.1.2012

101.

Wafiq ( image) (alias Wafeeq) Nasser ( image)

Chef för regionalkontoret i al-Suwayda (avdelningen för militära underrättelser)

I egenskap av chef för al-Suwayda-kontoret vid ministeriet för militära underrättelser ansvarig för godtyckligt frihetsberövande och tortyr av fängslade i al-Suwayda.

23.1.2012

102.

Ahmed ( image) (alias Ahmad) Dibe ( image) (alias Dib, Deeb)

Chef för regionalkontoret i Dara (Deraa) (direktoratet för allmän säkerhet)

I egenskap av chef för regionalkontoret i Dara inom direktoratet för allmän säkerhet ansvarig för godtyckligt frihetsberövande och tortyr av fängslade i Dara.

23.1.2012

103.

Makhmoud ( image) (alias Mahmoud) al-Khattib ( image) (alias Al-Khatib, Al-Khateeb)

Chef för undersöknings-avdelningen (direktoratet för statens säkerhet)

I egenskap av chef för undersökningsavdelningen vid direktoratet för politisk säkerhet ansvarig för frihetsberövande och tortyr av fängslade.

23.1.2012

104.

Mohamed ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat ( image) (alias Hikmat, Hekmat) Ibrahim ( image)

Chef för operativa avdelningen (direktoratet för statens säkerhet)

I egenskap av chef för operativa avdelningen vid direktoratet för politisk säkerhet ansvarig för frihetsberövande och tortyr av fängslade.

23.1.2012

105.

Nasser ( image) (alias Naser) Al-Ali ( image) (alias Brigadgeneral Nasr al-Ali)

Chef för regionalkontoret i Dara (Deraa) (Direktoratet för statens säkerhet)

I egenskap av chef för regionalkontoret i Dara (Deraa) vid direktoratet för politisk säkerhet ansvarig för frihetsberövande och tortyr av fängslade. Sedan april 2012 chef för avdelningen i Dara inom direktoratet för politisk säkerhet (före detta chef för Homs-grenen).

23.1.2012

▼M40

106.

Dr Wael ( image) Nader ( image) al-Halqi ( image) (alias Al-Halki)

Födelseår: 1964

Födelseort: provinsen Dara

Tidigare premiärminister till och med den 3 juli 2016 och tidigare hälso- och sjukvårdsminister. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

27.2.2012

▼M34

107.

Mohammad (image) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (image) Al-Sha'ar (image) (alias Al-Chaar, Al-Shaar) (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Född: 1956

Födelseort: Aleppo

Inrikesminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar som minister i regeringen ansvaret för det brutala förtrycket av det syriska folket.

1.12.2011

▼M33

108.

Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati ( image)

Född 1945

Födelseort: Damaskus

F.d. finansminister till och med den 9 februari 2013. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

1.12.2011

▼M46

109.

Imad ( image) Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb ( image) Khamis ( image) (alias Imad Mohammad Dib Khamees)

Födelsedatum: den 1 augusti 1961

Födelseort: nära Damaskus

Premiärminister och f.d. minister för elektricitet. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

▼M40

110.

Omar ( image) Ibrahim ( image) Ghalawanji ( image)

Födelseår: 1954

Födelseort: Tartus

F.d. vice premiärminister för tjänster, f.d. minister för lokal administration till och med den 3 juli 2016. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

▼M33

111.

Joseph ( image) Suwaid ( image)

Född 1958

Födelseort: Damaskus

F.d. biträdande minister, minst till och med den 21 januari 2014. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

112.

Hussein ( image) (alias Hussain) Mahmoud ( image) Farzat ( image) (alias Hussein Mahmud Farzat)

Född: 1957

Födelseort: Hama

F.d. biträdande minister, minst till och med 2014. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

▼C4

113.

Mansour ( image) Fadlallah ( image) Azzam ( image) (alias: Mansur Fadl Allah Azzam)

Född 1960,

födelseort: provinsen al-Suwayda (Sweida)

Minister för presidentärenden. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

27.2.2012

▼M46

114.

Emad ( image) Abdul-Ghani ( image) Sabouni ( image) (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Född: 1964

Födelseort: Damaskus

F.d. minister för telekommunikation och teknik, minst till och med april 2014. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen. Utnämnd i juli 2016 till chef för organet för planering och internationellt samarbete (statligt organ).

27.2.2012

▼C4

115.

General Ali ( image) Habib ( image) (alias Habeeb) Mahmoud ( image)

Född 1939,

födelseort: Tartus

F.d. försvarsminister. Har anknytning till den syriska regimen och den syriska militären och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

1.8.2011

▼M46

116.

Tayseer ( image) Qala ( image) Awwad ( image)

Född: 1943

Födelseort: Damaskus

F.d. justitieminister. Har anknytning till den syriska regimen och dess brutala förtryck av civilbefolkningen. F.d. ordförande för militärdomstolen. Ledamot av det höga domarrådet.

23.9.2011

▼M40

117.

Adnan ( image) Hassan ( image) Mahmoud ( image)

Födelseår: 1966

Födelseort: Tartus

Syriens ambassadör i Iran F.d. informationsminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.9.2011

▼C4

118.

██████

██████

██████

██████

██████

119.

Sufian ( image) Allaw ( image)

Född 1944,

födelseort: Abu Kamal (al-Bukamal), provinsen Dayr al-Zawr (Deir Ezzor)

F.d. minister för olje- och mineralresurser. Har anknytning till den syriska regimen och den syriska militären och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

27.2.2012

120.

Dr Adnan ( image) Slakho ( image)

Född 1955,

födelseort: Damaskus

F.d. industriminister. Har anknytning till den syriska regimen och den syriska militären och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

27.2.2012

121.

Dr Saleh ( image) Al-Rashed ( image)

Född 1964,

födelseort: provinsen Aleppo

F.d. utbildningsminister. Har anknytning till den syriska regimen och den syriska militären och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

27.2.2012

122.

Dr Fayssal ( image) (alias Faysal) Abbas ( image)

Född 1955,

födelseort: provinsen Hama

F.d. transportminister. Har anknytning till den syriska regimen och den syriska militären och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

27.2.2012

123.

Ghiath ( image) Jeraatli ( image) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

Född: 1950,

födelseort: Salamiya

F.d. biträdande minister. Har anknytning till den syriska regimen och den syriska militären och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

124.

Yousef ( image) Suleiman ( image) Al-Ahmad ( image) (alias Al-Ahmed)

Född 1956,

födelseort: al-Hasaka

F.d. biträdande minister. Har anknytning till den syriska regimen och den syriska militären och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

125.

Hassan ( image, image) al-Sari ( image)

Född 1953,

födelseort: Hama

F.d. biträdande minister. Har anknytning till den syriska regimen och den syriska militären och dess brutala förtryck av civilbefolkningen.

23.3.2012

126.

Bouthaina ( image) Shaaban ( image) (alias Buthaina Shaaban)

Född 1953,

födelseort: Homs, Syrien

Rådgivare till presidenten i politiska och medierelaterade frågor sedan juli 2008 och som sådan delaktig i det våldsamma ingripandet mot befolkningen.

26.6.2012

127.

Brigadgeneral Sha'afiq ( image) (alias Shafiq, Shafik) Masa ( image) (alias Massa)

 

Chef för avdelning 215 (Damaskus) vid arméns underrättelsetjänst. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella. Deltar i förtrycket mot civila.

24.7.2012

128.

Brigadgeneral Burhan ( image) Qadour ( image) (alias Qaddour, Qaddur)

 

Chef för avdelning 291 (Damaskus) vid arméns underrättelsetjänst. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

129.

Brigadgeneral Salah ( image) Hamad ( image)

 

Biträdande chef för avdelning 291 vid arméns underrättelsetjänst. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

130.

Brigadgeneral Muhammad ( image) (eller: Mohammed) Khallouf ( image) (alias Abou Ezzat)

 

Chef för avdelning 235, även kallad ”Palestina”, (Damaskus) vid arméns underrättelsetjänst, vilken spelar en central roll i arméns repressiva åtgärder. Deltar direkt i förtrycket mot oppositionella. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

131.

Generalmajor Riad ( image) (alias Riyad) al-Ahmed ( image) (alias Al-Ahmad)

 

Chef för Latakia-kontoret inom arméns underrättelsetjänst. Ansvarig för tortyr och avrättningar av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

▼M46

132.

Brigadgeneral Abdul- Salam ( image) Fajr ( image) Mahmoud ( image)

 

Chef för Bab Touma-kontoret (Damaskus) inom flygvapnets underrättelsetjänst. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

▼C4

133.

Brigadgeneral Jawdat ( image) al-Ahmed ( image) (alias Al-Ahmad)

 

Chef för Homs-kontoret inom flygvapnets underrättelsetjänst. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

134.

Överste Qusay ( image) Mihoub ( image)

 

Chef för Dara-kontoret (utsändes från Damaskus till Dara i början av demonstrationerna i denna stad) inom flygvapnets underrättelsetjänst. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

135.

Överste Suhail ( image) (alias Suheil) Al-Abdullah ( image) (alias Al- Abdallah)

 

Chef för Latakia-kontoret inom flygvapnets underrättelsetjänst. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

136.

Brigadgeneral Khudr ( image) Khudr ( image)

 

Chef för Latakia-kontoret inom underrättelsetjänsten. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

▼M29

137.

Brigadgeneral Ibrahim ( image) Ma'ala ( image) (alias Maala, Maale, Ma'la)

 

Chef för sektion 285 (Damaskus) inom den allmänna underrättelsetjänsten (efterträdde Brigad-general Hussam Fendi i slutet av 2011). Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

▼C4

138.

Brigadgeneral Firas ( image) Al-Hamed ( image) (alias Al-Hamid)

 

Chef för avdelning 318 (Homs) inom underrättelsetjänsten. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

139.

Brigadgeneral Hussam ( image) (alias Husam, Housam, Houssam) Luqa ( image) (alias Louqa, Louca, Louka, Luka)

 

Chef för Homs-kontoret inom direktoratet för statens säkerhet sedan april 2012 (efterträdde brigadgeneral Nasr al-Ali). Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

140.

Brigadgeneral Taha ( image) Taha ( image)

 

Ansvarig för Latakia-kontoret inom direktoratet för statens säkerhet. Ansvarig för tortyr av frihetsberövade oppositionella.

24.7.2012

141.

Bassel ( image) (alias Basel) Bilal ( image)

 

Polistjänsteman vid centralfängelset i Idlib. Har deltagit direkt i tortyr av oppositionella fängslade i centralfängelset i Idlib.

24.7.2012

142.

Ahmad ( image) (alias Ahmed) Kafan ( image)

 

Polistjänsteman vid centralfängelset i Idlib. Har deltagit direkt i tortyr av oppositionella fängslade i centralfängelset i Idlib.

24.7.2012

143.

Bassam ( image) al-Misri ( image)

 

Polistjänsteman vid centralfängelset i Idlib. Har deltagit direkt i tortyr av oppositionella fängslade i centralfängelset i Idlib.

24.7.2012

144.

Ahmed ( image) (alias Ahmad) al-Jarroucheh ( image) (alias Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Född: 1957

Chef för den externa avdelningen inom underrättelsetjänsten (avdelning 279). I denna egenskap är han ansvarig för underrättelsetjänstens verksamhet vid de syriska ambassaderna. Han deltar direkt i de syriska myndigheternas repressiva åtgärder mot oppositionella och är bland annat ansvarig för repressiva åtgärder mot den syriska oppositionen i utlandet.

24.7.2012

145.

Michel ( image) Kassouha ( image) (alias Kasouha) (alias Ahmed Salem; alias Ahmed Salem Hassan)

Född: den 1 februari 1948

Medlem av syriska säkerhetstjänsten sedan början av 1970-talet och delaktig i kampen mot oppositionella i Frankrike och Tyskland. Sedan mars 2006 informationsansvarig inom avdelning 273 vid Syriens allmänna underrättelsetjänst. Han har en bakgrund som nära förbunden med chefen för underrättelsetjänsten, Ali Mamlouk, en av regimens högsta säkerhetschefer, som sedan den 9 maj 2011 omfattas av EU:s restriktiva åtgärder. Han stöder direkt regimens repressiva åtgärder mot oppositionella och är bland annat ansvarig för repressiva åtgärder mot den syriska oppositionen i utlandet.

24.7.2012

146.

General Ghassan ( image) Jaoudat ( image) Ismail ( image) (alias Ismael)

Född: 1960,

Ursprungsort: Derikich, provinsen Tartus

Ansvarig för insatsavdelningen vid flygvapnets underrättelsetjänst, vilken i samarbete med avdelningen för specialoperationer leder elittrupperna inom flygvapnets underrättelsetjänst, som spelar en viktig roll i regimens repressiva åtgärder. Därigenom är Ghassan Joudat en av de militära ledare som är direkt ansvariga för regimens repressiva åtgärder mot oppositionella.

24.7.2012

▼M46

147.

General Amer al-Achi (alias Amer Ibrahim al-Achi; alias Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi) ( image)

 

Chef för underrättelseavdelningen inom flygvapnets underrättelsetjänst (2012–2016). Genom sin befattning vid flygvapnets underrättelsetjänst deltar Amer al-Achi i repressiva åtgärder mot den syriska oppositionen.

24.7.2012

▼C4

148.

General Mohammed ( image) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali ( image) Nasr ( image) (eller: Mohammed Ali Naser)

Född: omkring 1960

Nära förbunden med Mahir al-Assad, yngre bror till presidenten. Han har framför allt varit verksam inom det republikanska gardet. Han tjänstgör sedan 2010 vid den interna avdelningen (eller avdelning 251) vid den allmänna underrättelsetjänsten, som har i uppdrag att bekämpa den politiska oppositionen. Som en av de huvudansvariga för denna deltar general Mohammed Ali direkt i förtrycket mot oppositionella.

24.7.2012

149.

General Issam ( image) Hallaq ( image)

 

Chef för flygvapnet sedan 2010. Leder flygoperationerna mot oppositionen.

24.7.2012

150.

Ezzedine ( image) Ismael ( image) (alias Ismail)

Född: i mitten på 1940-talet (förmodligen 1947),

födelseort: Bastir, distriktet Jabla (Jableh) Bastir, regionen Jabla

Pensionerad general med bakgrund inom flygvapnets underrättelsetjänst som han tog över ledningen för i början av 2000-talet. Han utnämndes 2006 till rådgivare åt presidenten i politiska frågor och säkerhetsfrågor. Som rådgivare åt Syriens president i politiska frågor och säkerhetsfrågor är Ezzedine Ismael inblandad i den politiska repression som regimen för mot oppositionen.

24.7.2012

151.

Samir ( image) (alias Sameer) Joumaa ( image) (alias Jumaa, Jum'a, Joum'a) (alias Abou Sami)

Född: omkring 1962

Han har i nästan 20 år varit kanslichef åt Muhammad Nasif Khayrbik, en av Bashar al-Assads främsta säkerhetsrådgivare (som officiellt innehar posten som assistent till vice president Faruq Al Shar'). Genom den nära relationen till Bashar al-Assad och Muhammad Nasif Khayrbik är Samir Joumaa delaktig i den politiska repression som regimen för mot oppositionen.

24.7.2012

▼M20

152.

Dr Qadri ( image) (även skrivet Kadri) Jamil ( image) (även skrivet Jameel)

 

Tidigare vice premiärminister med ansvar för ekonomiska frågor, före detta minister för inrikeshandel och konsumentskydd. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M46

153.

Waleed ( image) (alias Walid) Al Mo'allem (al-Muallim) ( image) (alias Al Moallem, Muallem ( image))

 

Vice premiärminister, utrikesminister med ansvar för utvandrade. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M34 —————

▼C4

155.

Dr Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar ( image) (alias Abd al-Sattar) Al Sayed ( image) (alias Al Sayyed)

 

Minister för religiösa donationer. Delar som minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M19

156.

Ingenjör Hala ( image) Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser ( image)

 

Tidigare minister med ansvar för turism. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M46

157.

Ingenjör Bassam ( image) Hanna ( image)

Födelsedatum: 1954

Födelseort: Aleppo (Syrien)

F.d. minister för vattenresurser, som innehaft posten efter maj 2011. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M19

158.

Ingenjör Subhi ( image) Ahmad ( image) Al Abdallah ( image) (alias Al-Abdullah)

 

Tidigare minister för jordbruk och jordbruksreform. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

159.

Dr Mohammad ( image) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya ( image) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla ( image) (alias Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)

 

Tidigare utbildningsminister. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M46

160.

Dr Hazwan ( image) Al Wez ( image) (alias Al Wazz)

 

Utbildningsminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M19

161.

Dr Mohamad ( image) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer ( image) (alias Dhafer) Mohabak ( image) (alias Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Tidigare minister för ekonomi och utrikeshandel. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M40

162.

Dr Mahmoud ( image) Ibraheem ( image) (alias Ibrahim) Sa'iid ( image) (alias Said, Sa'eed, Saeed)

 

F.d. transportminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M19

163.

Dr. Safwan ( image) Al Assaf ( image)

 

Tidigare bostadsminister med ansvar för stadsplanering. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

164.

Ingenjör Yasser ( image) (alias Yaser) Al Siba'ii ( image) (alias Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)

 

Tidigare minister för offentliga arbeten. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

165.

Ingenjör Sa'iid ( image) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi ( image) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi ( image)

 

Tidigare minister för olje- och mineralresurser. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M40

166.

Dr Lubana ( image) (alias Lubanah) Mushaweh ( image) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Födelseår: 1955

Födelseort: Damaskus

F.d. kulturminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M19

167.

Dr Jassem ( image) (alias Jasem) Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria ( image)

Född 1968

Tidigare arbetsmarknads- och socialminister. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M40

168.

Omran ( image) Ahed ( image) Al Zu'bi ( image) (alias Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)

Födelsedatum: den 27 september 1959

Födelseort: Damaskus

F.d. informationsminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M46

169.

Dr Adnan ( image) Abdo ( image) (alias Abdou) Al Sikhny ( image) (alias Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

Födelsedatum: 1961

Födelseort: Aleppo (Syrien)

F.d. industriminister. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M40

170.

Najm ( image) (alias Nejm) Hamad ( image) Al Ahmad ( image) (alias Al-Ahmed)

 

F.d. justitieminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M46

171.

Dr Abdul-Salam ( image) Al Nayef ( image)

 

F.d. hälsovårdsminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼C4

172.

Dr Ali ( image) Heidar ( image) (alias Haidar, Heydar, Haydar)

 

Biträdande minister med ansvar för nationell försoning. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M40

173.

Dr Nazeera ( image) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah ( image) Sarkees ( image) (alias Sarkis)

 

F.d. biträdande minister med ansvar för miljöfrågor, som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M19

174.

Mohammed ( image) Turki ( image) Al Sayed ( image)

 

Tidigare industriminister. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M46

175.

Najm-eddin ( image) (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit ( image) (alias Khrait)

 

Tidigare premiärminister. Delar som minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

176.

Abdullah ( image) (alias Abdallah) Khaleel ( image) (alias Khalil) Hussein ( image) alias Hussain)

 

F.d. biträdande minister, som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M40

177.

Jamal ( image) Sha'ban ( image) (alias Shaaban) Shaheen ( image)

 

F.d. biträdande minister, som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

16.10.2012

▼M19 —————

▼C4

179.

Razan ( image) Othman ( image)

Hustru till Rami Makhlouf, dotter till Waleed (alias Walid) Othman

Född den 31 januari 1977:

födelseort: Latakia,

ID nr.: 06090034007

Hon har nära personliga och ekonomiska förbindelser med Rami Makhlouf, en kusin till president Bashar al-Assad och en huvudfinansiär för regimen, som är uppförd på förteckningen. Har därmed anknytning till den syriska regimen och drar nytta av detta.

16.10.2012

▼M20

180.

Ahmad al-Qadri

Född 1956

Jordbruks- och jordbruksreformminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

▼M40

181.

Suleiman Al Abbas

 

F.d. olje- och mineralresursminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för det brutala förtrycket av det syriska folket.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Födelseår: 1959

F.d. industriminister, som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat (alias Shmat)

Födelseår: 1973

F.d. socialminister, som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Födelseår: 1964

F.d. arbetsmarknadsminister som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael (alias Ismail Ismail eller Isma'Il Isma'il)

Födelseår: 1955

F.d. finansminister, som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

186.

Dr Khodr Orfali (alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Födelseår: 1956

F.d. minister för ekonomi och utrikeshandel som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Födelseår: 1966

F.d. minister för inrikeshandel och konsumentskydd som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

▼M20

188.

Bishr Riyad Yazigi

Född 1972

Turismminister. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

▼M46

189.

Dr Malek ( image) Ali ( image) (alias Malik Ali)

Födelsedatum: 1956

Födelseort: Tartous (Syrien)

F.d. minister för högre utbildning, som innehaft posten efter maj 2011. Delar som tidigare minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

▼M20

190.

Hussein Arnous

(alias Arnus)

Född 1953

Minister för offentliga arbeten. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

▼M40

191.

Dr Hassib Elias Shammas (alias Hasib)

Födelseår: 1957

F.d. biträdande minister, som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

24.6.2014

▼M33

192.

Hashim Anwar al-Aqqad alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

Född: 1961

Födelseort: Mohagirine, Syrien

Ledande företagare verksam i Syrien, med intressen och/eller verksamhet inom många branscher i det syriska näringslivet. Han innehar andelar i eller har ett betydande inflytande i Anwar Akkad Sons Group (AASG) och dess dotterbolag, United Oil. AASG är ett konglomerat med intressen inom sektorer som olja, gas, kemikalier, försäkring, industriella maskiner, fastigheter, turism, utställningar, upphandling, försäkring och medicinsk utrustning.

Så sent som 2012 tjänstgjorde Hashim Anwar al-Aqqad som ledamot av det syriska parlamentet.

Al-Aqqad kunde inte ha varit fortsatt framgångsrik utan stöd från regimen. Med hänsyn till omfattningen av sin verksamhet och sina politiska band till regimen stöder han och gagnas av den syriska regimen.

23.7.2014

▼M34

193.

Suhayl (alias Sohail, Suhail, Suheil) Hassan (alias Hasan, al-Hasan, al-Hassan) känd som ”Tigern” (alias al-Nimr)

Född: 1970

Födelseort: Jableh (provinsen Latakia, Syrien)

Grad: Generalmajor

Befattning: Befälhavare för Qawat al-Nimr (tigerstyrkorna)

Officer med generalmajors grad i den syriska armén som varit i tjänst efter maj 2011. Befälhavare för en armédivision känd som ”tigerstyrkorna”. Ansvarig för brutalt förtryck av civilbefolkningen i Syrien.

23.7.2014

▼M27

182.

Amr Armanazi (alias Amr Muhammad Najib Al-Armanazi,

Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy

Födelsedatum: 7 februari 1944

Generaldirektör för Syrian Scientific Studies and Research Center (SSRC), ansvarig för tillhandahållande av stöd till den syriska armén för anskaffning av utrustning som används för övervakning och förtryck av demonstranter. Även ansvarig för utveckling och produktion av icke-konventionella vapen, inklusive kemiska vapen, och missiler för att avfyra dem.

Ansvarig för det brutala förtrycket av den civila befolkningen, stöder regimen.

23.7.2014

▼M40

►M46  264 ◄ .

Houmam Jaza'iri (alias Humam al-Jazaeri, Hammam al-Jazairi)

Födelseår: 1977

F.d. minister för ekonomi och utrikeshandel som innehaft posten efter maj 2011. Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för det brutala förtrycket av det syriska folket.

21.10.2014

►M46  265 ◄ .

Mohamad Amer Mardini (alias Mohammad Amer Mardini)

Födelseår: 1959

Födelseort: Damaskus

F.d. minister för högre utbildning som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

►M46  266 ◄ .

Mohamad Ghazi Jalali (alias Mohammad Ghazi al-Jalali)

Födelseår: 1969

Födelseort: Damaskus

F.d. kommunikations- och teknikminister som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

►M46  15 ◄ .

Kamal Cheikha (alias Kamal al-Sheikha)

Födelseår: 1961

Födelseort: Damaskus

F.d. minister för vattenresurser som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

►M46  17 ◄ .

Hassan Nouri (alias Hassan al-Nouri)

Födelsedatum: den 9 februari 1960

F.d. minister för administrativ utveckling som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

▼M23

►M46  74 ◄ .

Mohammad Walid Ghazal

Född 1951,

födelseort: Aleppo

Bostadsminister med ansvar för stadsutveckling sedan den 27 augusti 2014. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

▼M40

►M46  118 ◄ .

Khalaf Souleymane Abdallah (alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Födelseår: 1960

Födelseort: Dayr az-Zawr (Deir ez-Zor)

F.d. arbetsmarknadsminister som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

▼M23

►M46  178 ◄ .

Nizar Wahbeh Yazaji

(även skrivet Nizar Wehbe Yazigi)

Född 1961,

födelseort: Damaskus

Hälso- och sjukvårdsminister sedan den 27 augusti 2014. Delar i egenskap av minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

▼M40

►M46  202 ◄ .

Hassan Safiyeh (alias Hassan Safiye)

Födelseår: 1949

Födelseort: Latakia

F.d. minister för inrikeshandel och konsumentskydd som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

►M46  267 ◄ .

Issam Khalil

Födelseår: 1965

Födelseort: Banias

F.d. kulturminister som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad (alias Mohammad Muti'a Moayyad)

Födelseår: 1968

Födelseort: Ariha (Idlib)

F.d. biträdande minister som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

12.

Ghazwan Kheir Bek (alias Ghazqan Kheir Bek)

Födelseår: 1961

Födelseort: Latakia

F.d. transportminister som innehaft posten efter maj 2011 (utnämnd den 27 augusti 2014). Delar i egenskap av f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

21.10.2014

▼M34

►M46  268 ◄ .

Ghassan Ahmed Ghannan (alias generalmajor Ghassan Ghannan, brigadgeneral Ghassan Ahmad Ghanem)

Grad: Generalmajor

Befattning: Befälhavare för 155:e missilbrigaden.

Medlem av den syriska försvarsmakten som har motsvarande överstes grad eller högre och som varit i tjänst efter maj 2011. Generalmajor och befälhavare för 155:e missilbrigaden. Medhjälpare till Mahir al-Asad genom sin befattning i 155:e missilbrigaden. Som befälhavare för 155:e missilbrigaden stöder han den syriska regimen och är ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen. Ansvarig för att ha avfyrat Scud-missiler mot olika civila platser mellan januari och mars 2013.

21.10.2014

▼M23

14.

Överste Mohammed Bilal

(även skrivet överstelöjtnant Muhammad Bilal)

 

I egenskap av högre officer vid det syriska flygvapnets underrättelsetjänst stöder han den syriska regimen och är ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen. Han har även samröre med Scientific Studies Research Centre (SSRC) som är upptaget på förteckningen.

21.10.2014

▼M33 —————

▼M23

►M46  269 ◄ .

Abdelhamid Khamis Abdullah

(även skrivet Abdulhamid Khamis Abdullah även skrivet Hamid Khamis även skrivet Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)

 

Ordförande för Overseas Petroleum Trading Company (OPT), som av rådet har införts i förteckningen för att enheten gagnas av och stöder den syriska regimen. Han samordnade oljeleveranser till den syriska regimen med det förtecknade syriska statliga oljebolaget Sytrol. Således gagnas han av och stöder den syriska regimen.

Med tanke på att han innehar den högsta befattningen vid enheten är han ansvarig för enhetens verksamhet.

21.10.2014

▼M34

199.

Bayan Bitar (alias dr Bayan Al-Bitar)

Födelsedatum: den 8 mars 1947

Adress: PO Box 11037, Damaskus, Syrien

VD för Organisation for Technological Industries (OTI) och Syrian Company for Information Technology (SCIT) som båda ägs av det syriska försvarsministeriet, som sedan tidigare har blivit uppförda på förteckningen av rådet. OTI deltar i produktionen av kemiska vapen för den syriska regimens räkning. Som VD för OTI och SCIT ger Bitar stöd åt den syriska regimen. På grund av sin roll inom produktionen av kemiska vapen är han också medansvarig för den brutala repressionen mot Syriens befolkning. Genom sin höga ställning inom dessa enheter har han också samröre med enheterna OTI och SCIT som har blivit uppförda på förteckningen.

7.3.2015

200.

Brigadgeneral Ghassan Abbas

Födelsedatum: den 10 mars 1960

Födelseort: Homs

Adress: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (även kallat SSRC, Scientific Studies and Research Centre, Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damaskus, Syrien)

Chef för den filial till Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC/CERS) som har blivit uppförd på förteckningen, och som ligger i närheten av Jumraya/Jmraiya. Han har deltagit i spridningen av kemiska vapen och i organisationen av attacker med kemiska vapen, bland annat i al-Ghuta i augusti 2013. Han är därför medansvarig för den brutala repressionen mot Syriens befolkning. Som chef för den filial till SSRC/CERS som ligger nära Jumraya/Jmraiya ger han stöd till den syriska regimen. Genom sin höga ställning inom SSRC har han också samröre med enheten SSRC som har blivit uppförd på förteckningen.

7.3.2015

201.

Wael Abdulkarim (alias Wael Al Karim)

Födelsedatum: den 30 september 1973

Födelseort: Damaskus, Syrien (av palestinskt ursprung)

Adress: Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damaskus, Syrien

Ledande affärsman verksam i Syrien inom olje-, kemikalie- och tillverkningsindustrin. Främst företräder han Abdulkarim Group, även kallat Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group är en ledande tillverkare av smörjmedel, fetter och industriella kemikalier i Syrien.

7.3.2015

▼M41 —————

▼M41

203.

George Haswani

(alias Heswani, Hasawani, Al Hasawani)

Adress: Yabroud, Al Jalaa St, Provinsen Damaskus, Syrien

Ledande affärsman verksam i Syrien, med intressen och/eller verksamheter inom ingenjörs-, byggnads-, olje- och gassektorn. Han innehar andelar i och/eller har ett betydande inflytande över ett antal företag och enheter i Syrien, särskilt HESCO Engineering and Construction Company, ett större teknik- och byggnadsföretag.

7.3.2015

▼M34

204.

Emad (image) Hamsho (image) (alias Imad Hmisho, Hamchu, Hamcho, Hamisho, Hmeisho, Hemasho)

Adress: Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damaskus, Syrien

Han innehar en högre ledande befattning inom Hamsho Trading. Med anledning av sin höga befattning i Hamsho Trading, ett dotterbolag till Hamsho International, som har blivit uppfört på förteckningen av rådet, ger han stöd till den syriska regimen. Han har också samröre med enheten Hamsho International som har blivit uppförd på förteckningen. Han är också vice ordförande i det syriska järn- och stålrådet, tillsammans med till regimen knutna affärsmän som har blivit uppförda på förteckningen, så som Ayman Jaber. Han har också samröre med Bashar al-Asad.

7.3.2015

▼M32 —————

▼M46

206.

Generalmajor Muhamad ( image) (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla ( image) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Född: 1960

Födelseort: Jableh

Medarbetare vid den syriska försvarsmakten med generalmajors grad, i tjänst efter maj 2011. Chef för sektion 293 (inre ärenden) inom Syriens militära underrättelsetjänst sedan april 2015. Ansvarig för repressiva åtgärder och våld mot civilbefolkningen i Damaskus och landsbygden kring Damaskus. Tidigare biträdande chef för politisk säkerhet (2012), officer i det syriska republikanska gardet och biträdande direktör för direktoratet för politisk säkerhet. Chef för militärpolisen, ledamot av nationella säkerhetsbyrån.

29.5.2015

▼M35

207.

Adib Salameh

(alias Adib Salamah, Adib Salama, Adib Salame, Mohammed Adib Salameh, Adib Nimr Salameh)

(image)

Befattning: Generalmajor, biträdande direktör för direktoratet för flygvapnets underrättelsetjänst i Damaskus

Medarbetare vid de syriska säkerhets- och underrättelsetjänsterna som varit i tjänst efter maj 2011. Biträdande direktör för direktoratet för flygvapnets underrättelsetjänst i Damaskus; tidigare chef för flygvapnets underrättelsetjänst i Aleppo.

Företrädare för den syriska militärmakten som efter maj 2011 haft motsvarande ”överstes” grad eller högre. Innehar generalmajors grad.

Ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen i Syrien genom planering av och deltagande i militära angrepp i Aleppo och befogenhet över gripanden och frihetsberövande av civila.

28.10.2016

208.

Adnan Aboud Hilweh

(alias Adnan Aboud Helweh, Adnan Aboud)

(image)

Befattning: Brigadgeneral

Har brigadgenerals grad i brigad 155 och brigad 157 i den syriska armén, i tjänst efter maj 2011.

Som brigadgeneral för brigad 155 och brigad 157 är han ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen i Syrien, bland annat genom sitt ansvar för utplacering och användning av missiler och kemiska vapen i områden med civilbefolkning under 2013 och genom sin inblandning i de omfattande frihetsberövandena.

28.10.2016

209.

Jawdat Salbi Mawas

(alias Jawdat Salibi Mawwas, Jawdat Salibi Mawwaz)

(ximage)

Befattning: Generalmajor

Har generalmajors grad och är högt uppsatt officer vid avdelningen för artilleri och missiler i den syriska militärmakten, i tjänst efter maj 2011.

I egenskap av högre officer vid det syriska direktoratet för artilleri och missiler är han ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen, bland annat genom av honom underställda brigaders användning av missiler och kemiska vapen i tätbefolkade områden med civilbefolkning i Ghouta under 2013.

28.10.2016

▼M46

210.

Tahir ( image) Hamid ( image) Khalil ( image) (alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)

Befattning: Generalmajor

Innehar generalmajors grad, chef för den syriska militärmaktens direktorat för artilleri och missiler, i tjänst efter maj 2011. I egenskap av högre officer vid det syriska direktoratet för artilleri och missiler är han ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen, bland annat genom av honom underställda brigaders utplacering av missiler och kemiska vapen i tätbefolkade områden med civilbefolkning i Ghouta under 2013.

28.10.2016

▼M35

211.

Hilal Hilal

(alias Hilal al-Hilal)

(image)

Födelsedatum: 1966

Medlem av det regimtrogna milisförband som kallas Kataeb al-Baath (Bathpartiets milis). Stödjer regimen genom sin roll i rekryteringen och organiseringen av Bathpartiets milis.

28.10.2016

▼M44

212.

Ammar Al-Sharif

(alias Amar Al-Sharif, Amar Al-Charif, Ammar Sharif, Ammar Charif, Ammar al Shareef, Ammar Sherif, Ammar Medhat Sherif)

( image)

Födelsedatum: 26 juni 1969

Födelseort: Lattakia (Latakia)

Nationalitet: Syrien

Syriskt passnummer: 010312413

Utfärdandenummer: 002-15-L093534

Datum för utfärdande: 14 juli 2015

Ort för utfärdande: Damaskus-Centrum

Löper ut: 13 juli 2021

Nationellt nummer: 060–10276707

Ledande syrisk affärsman med verksamhet i Syrien, aktiv inom banksektorn, försäkringssektorn och hotell- och restaurangbranschen. En av grundarna av Byblos Bank Syria, viktig aktieägare i Unlimited Hospitality Ltd och styrelseledamot i Solidarity Alliance Insurance Company och Al-Aqueelah Takaful Insurance Company.

28.10.2016

▼M35

213.

Bishr al-Sabban

(alias Mohammed Bishr Al-Sabban, Bishr Mazin Al-Sabban)

(image)

 

Guvernör i Damaskus som utsetts av och har anknytning till Bashar al-Assad. Stödjer regimen och är ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen i Syrien, bland annat genom deltagande i diskriminering av sunnimuslimska grupper i huvudstaden.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir, Ahmad al-Sheik Abdulquader)

(image)

 

Guvernör i Quneitra som har anknytning till och har utsetts av Bashar al-Assad. Tidigare guvernör i Latakia. Stödjer och gagnas av regimen, bland annat genom offentligt stöd till den syriska militärmakten och regimvänliga milisförband.

28.10.2016

215.

Dr Ghassan Omar Khalaf

(image)

 

Guvernör i Hama som utsetts av och har anknytning till Bashar al-Assad. Vidare stödjer han och gagnas av regimen. Ghassan Omar Khalaf har nära anknytning till medlemmar av ett regimtroget milisförband i Hama som kallas Hama-brigaden.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed

(alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed, Mohamed Khair al-Sayyed, Kheredden al-Sayyed, Khairuddin as-Sayyed, Khaireddin al-Sayyed, Kheir Eddin al-Sayyed, Kheir Eddib Asayed)

(image)

 

Guvernör i Idlib som har anknytning till och har utsetts av Bashar al-Assad. Gagnas av och stödjer regimen, bland annat genom att tillhandahålla stöd till den syriska militärmakten och regimvänliga milisförband. Har anknytning till regimens minister för religiösa donationer (awqaf), Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyed, som är hans bror.

28.10.2016

▼M40

217.

Atef Naddaf image

Födelseår: 1956

Födelseort: provinsen Damaskus

Minister för högre utbildning.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

218.

Hussein Makhlouf (alias Makhluf) image

Födelseår: 1964

Födelseort: Lattakia (Latakia)

F.d. guvernör i provinsen Damaskus

Minister för lokal förvaltning.

Utnämnd i juli 2016.

Kusin till Rami Makhlouf.

14.11.2016

219.

Ali Al-Zafir (alias al-Dafeer) image

Födelseår: 1962

Födelseort: Tartus

Kommunikations- och teknikminister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

220.

Ali Ghanem image

Födelseår: 1963

Födelseort: Damaskus

Petroleum- och mineralresursminister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

▼M44

221.

Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (alias Tourjuman)

( image)

Födelsedatum: 1966

Födelseort: Damaskus, Syrien

F.d. informationsminister. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

14.11.2016

▼M40

222.

Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (alias al-Ahmad) image

Födelseår: 1961

Födelseort: Lattakia (Latakia)

Kulturminister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

223.

Ali Hamoud (alias Hammoud) image

Födelseår: 1964

Födelseort: Tartus

Transportminister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

224.

Mohammed Zuhair (alias Zahir) Kharboutli image

Födelseort: Damaskus

Elektricitetsminister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

225.

Maamoun (alias Ma'moun) Hamdan image

Födelseår: 1958

Födelseort: Damaskus

Finansminister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

226.

Nabil al-Hasan (alias al-Hassan) image

Födelseår: 1963

Födelseort: Aleppo

Minister för vattenresurser.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

▼M44

227.

Ahmad al-Hamu (alias al-Hamo)

( image)

Födelsedatum: 1947

F.d. industriminister. Delar som f.d. minister i regeringen ansvaret för regimens brutala förtryck av civilbefolkningen.

14.11.2016

▼M40

228.

Abdullah al-Gharbi (alias al-Qirbi) image

Födelseår: 1962

Födelseort: Damaskus

Minister för inrikeshandel och konsumentskydd.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

229.

Abdullah Abdullah ( image)

Födelseår: 1956

Biträdande minister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

230.

Salwa Abdullah image

Födelseår: 1953

Födelseort: Quneitra (al-Qunaytira)

Biträdande minister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (alias Saad) image

Födelseår: 1954

Födelseort: Habran village (provinsen al-Suwayda)

Biträdande minister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

232.

Wafiqa Hosni image

Födelseår: 1952

Födelseort: Damaskus

Biträdande minister.

Utnämnd i juli 2016.

14.11.2016

233.

Rima Al-Qadiri (alias Al-Kadiri) image

Födelseår: 1963

Födelseort: Damaskus

Socialminister (sedan augusti 2015).

14.11.2016

▼M36

234.

Duraid Durgham

 

Chef för Syriens centralbank.

Ansvarig för att ha gett ekonomiskt och finansiellt stöd till den syriska regimen genom sin befattning som chef för Syriens centralbank; som också är uppförd på förteckningen

14.11.2016

▼M39

235.

Ahmad Ballul

(alias Ahmad Muhammad Ballul, Ahmed Balol)

image

Födelsedatum: 10 oktober 1954

Rang: generalmajor, befälhavare för det syriska arabiska flygvapnet och de syriska luftförsvarsstyrkorna

Innehar generalmajors grad, en hög officer och befälhavare för det syriska arabiska flygvapnet och de syriska luftförsvarsstyrkorna, har varit i tjänst efter maj 2011.

Är verksam inom området för spridning av kemiska vapen och är, i egenskap av högre officer i det syriska flygvapnet, ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen bland annat genom användningen av kemiska vapen vid attacker utförda av den syriska regimen, som fastställts i rapporten från den gemensamma utredningsmekanismen.

21.3.2017

▼M43

236.

Saji' Darwish

(alias: Saji Jamil Darwish, Sajee Darwish, Sjaa Darwis)

( image)

Födelsedatum: den 11 januari 1957

Grad: generalmajor, syriska arabiska flygvapnet

Har generalmajors grad och är högt uppsatt officer och f.d. befälhavare i 22:a divisionen i det syriska arabiska flygvapnet, har varit i tjänst efter maj 2011. Är verksam inom området för spridning av kemiska vapen och är, i egenskap av högre officer i det syriska arabiska flygvapnet och befälhavare för den 22:a divisionen fram till april 2017, ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen bland annat genom användningen av kemiska vapen av luftfartyg som utgår från flygbaser som kontrolleras av den 22:a divisionen, inbegripet vid attacken i Talmenes som enligt den gemensamma utredningsmekanismens rapport utfördes av regimens helikoptrar som utgick från flygbasen i Hama.

21.3.2017

▼M39

237.

Muhammed Ibrahim

image

Födelsedatum: 5 augusti 1964

Rang: brigadgeneral, ställföreträdande befälhavare för det syriska arabiska flygvapnets 63:e brigad vid flygfältet i Hama

Innehar brigadgenerals grad, en hög officer och ställföreträdande befälhavare för det syriska arabiska flygvapnets 63:e brigad, har varit i tjänst efter maj 2011.

Är verksam inom området för spridning av kemiska vapen och är, i egenskap av högre officer i det syriska arabiska flygvapnet under den period som undersökts av den gemensamma utredningsmekanismen och ställföreträdande befälhavare för den 63:e brigaden från mars till december 2015, ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen genom den 63:e brigadens användning av kemiska vapen i Talmenes (den 21 april 2014), Qmenas (den 16 mars 2015) och Sarmin (den 16 mars 2015).

21.3.2017

238.

Badi' Mu'alla

image

Födelsedatum: 1961

Födelseort: Bistuwir, Jablah, Syrien

Rang: brigadgeneral, befälhavare för det syriska arabiska flygvapnets 63:e brigad

Innehar brigadgenerals grad, en hög officer och befälhavare för 63:e brigaden i det syriska arabiska flygvapnet, har varit i tjänst efter maj 2011.

Är verksam inom området för spridning av kemiska vapen och är, i egenskap av befälhavare för den 63:e brigaden under den period som undersökts av den gemensamma utredningsmekanismen, ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen genom den 63:e brigadens användning av kemiska vapen i Talmenes (den 21 april 2014), Qmenas (den 16 mars 2015) och Sarmin (den 16 mars 2015).

21.3.2017

▼M40

239.

Hisham Mohammad Mamdouh al-Sha'ar

Födelseår: 1958.

Födelseort: Damaskus (Syrien)

Justitieminister. Utnämnd i mars 2017.

30.5.2017

240.

Mohammad Samer Abdelrahman al-Khalil

 

Ekonomi- och utrikeshandelsminister. Utnämnd i mars 2017.

30.5.2017

241.

Salam Mohammad al-Saffaf

Födelseår: 1979.

Minister för förvaltningsutveckling. Utnämnd i mars 2017.

30.5.2017

▼M42

242.

Samir Dabul

(alias Samir Daaboul)

Födelsedatum: 4 september 1965

Titel: brigadgeneral

Innehar brigadgenerals grad, har varit i tjänst efter maj 2011.

I egenskap av högre officer är han ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen och inblandad i förvaringen och användningen av kemiska vapen. Han har även samröre med Syrian Scientific Studies and Research Centre, en enhet som är uppförd på förteckningen.

18.7.2017

243.

Ali Wanus

(alias Ali Wannous)

( image)

Födelsedatum: 5 februari 1964

Titel: brigadgeneral

Innehar brigadgenerals grad, har varit i tjänst efter maj 2011.

I egenskap av högre officer är han ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen och inblandad i förvaringen och användningen av kemiska vapen.

Han har även samröre med Syrian Scientific Studies and Research Centre, en enhet som är uppförd på förteckningen.

18.7.2017

244.

Yasin Ahmad Dahi

(alias Yasin Dahi, Yasin Dhahi)

( image)

Födelsedatum: 1960

Titel: brigadgeneral

Innehar brigadgenerals grad i den syriska försvarsmakten, har varit i tjänst efter maj 2011. Högre officer vid den syriska försvarsmaktens direktorat för den militära underrättelsetjänsten. Tidigare chef för den militära underrättelsetjänstens avdelning 235 i Damaskus och den militära underrättelsetjänsten i Homs. I egenskap av högre officer är han ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen.

18.7.2017

245.

Muhammad Yousef Hasouri

(alias Mohammad Yousef Hasouri, Mohammed Yousef Hasouri)

( image)

Titel: brigadgeneral

Brigadgeneral Muhammad Hasouri är en högre officer i det syriska flygvapnet som har varit i tjänst efter maj 2011. Han innehar befattningen som stabschef för flygvapnets brigad 50 och ställföreträdande befälhavare för flygbasen Shayrat. Brigadgeneral Muhammad Hasouri är verksam inom området för spridning av kemiska vapen. I egenskap av högre officer är han ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen i Syrien.

18.7.2017

246.

Malik Hasan

(alias Malek Hassan)

( image)

Titel: generalmajor

Innehar generalmajors grad, en högre officer och befälhavare för 22:a divisionen i det syriska flygvapnet, har varit i tjänst efter maj 2011.

I egenskap av högre officer i det syriska flygvapnet och i befälsordningen vid den 22:a divisionen är han ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen i Syrien, inbegripet användningen av kemiska vapen av luftfartyg som utgår från flygbaser som kontrolleras av den 22:a divisionen, bland annat vid attacken i Talmenes, som enligt rapporten från den gemensamma utredningsmekanism som inrättats av Förenta nationerna utfördes av regimens helikoptrar som utgick från flygbasen i Hama.

18.7.2017

▼M43

247.

Jayyiz Rayyan Al-Musa

(alias: Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa, Jayez al-Hammoud al-Moussa)

( image)

Födelsedatum: 1954

Födelseort: Hama, Syrien

Grad: generalmajor

Guvernör i Hasaka, utnämnd av Bashar al-Asad; han har samröre med Bashar al-Asad.

Innehar generalmajors grad, en högre officer och tidigare stabschef vid det syriska flygvapnet.

I egenskap av högre officer i det syriska flygvapnet är han ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen i Syrien, bland annat genom användningen av kemiska vapen vid attacker utförda av den syriska regimen under hans tid som stabschef för det syriska flygvapnet, såsom fastställts i rapporten från den gemensamma utredningsmekanism som inrättats av Förenta nationerna.

18.7.2017

248.

Mayzar 'Abdu Sawan

(alias: Meezar Sawan)

( image)

Födelsedatum: 1954

Grad: generalmajor

Innehar generalmajors grad, en högre officer och befälhavare för 20:e divisionen i det syriska flygvapnet, har varit i tjänst efter maj 2011.

I egenskap av högre officer i det syriska flygvapnet är han ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen, inbegripet attacker mot områden med civilbefolkning av luftfartyg som utgår från flygbaser som kontrolleras av den 20:e divisionen.

18.7.2017

249.

Isam Zahr Al-Din

(alias: Isam Zuhair al-Din, Isam Zohruddin, Issam Zahruddin, Issam Zahreddine, Essam Zahruddin, Issam Zaher Eldin, Issam Zaher al-Deen, Nafed Assadllah)

( image)

Födelsedatum: 1961

Födelseort: Tarba, provinsen al-Suwayda, Syrien

Grad: brigadgeneral

Innehar brigadgenerals grad och är en högre officer i det republikanska gardet, har varit i tjänst efter maj 2011. I egenskap av högre officer är han ansvarig för det brutala förtrycket av civilbefolkningen, bland annat under belägringen av Baba Amr i februari 2012.

18.7.2017

▼M42

250.

Mohammad Safwan Katan

(alias Mohammad Safwan Qattan)

( image)

 

Mohammad Safwan Katan är ingenjör vid Syrian Scientific Studies and Research Centre, en enhet som är uppförd på förteckningen. Han är inblandad i spridning och leverans av kemiska vapen. Mohammad Safwan Katan har varit inblandad i konstruktionen av tunnbomber som använts mot civilbefolkningen i Syrien.

Han har samröre med Syrian Scientific Studies and Research Centre, en enhet som är uppförd på förteckningen.

18.7.2017

▼M46

251.

Mohammad ( image) Ziad ( image) Ghriwati ( image) (alias Mohammad Ziad Ghraywati)

 

Mohammad Ziad Ghriwati är ingenjör vid Syrian Scientific Studies and Research Centre. Han är inblandad i spridning och leverans av kemiska vapen. Mohammad Ziad Ghriwati har varit inblandad i konstruktionen av tunnbomber som använts mot civilbefolkningen i Syrien.

Han har samröre med Syrian Scientific Studies and Research Centre, en enhet som är uppförd på förteckningen.

18.7.2017

▼M42

252.

Mohammad Darar Khaludi

(alias Mohammad Darar Khloudi)

( image)

 

Mohammad Darar Khaludi är ingenjör vid Syrian Scientific Studies and Research Centre. Han är inblandad i spridning och leverans av kemiska vapen. Mohammad Darar Khaludi har även varit känd för att vara inblandad i konstruktionen av tunnbomber som använts mot civilbefolkningen i Syrien.

Han har även samröre med SSRC, en enhet som är uppförd på förteckningen.

18.7.2017

▼M46

253.

Khaled ( image) Sawan ( image)

 

Dr. Khaled Sawan är en ingenjör vid Syrian Scientific Studies and Research Centre som är inblandad i spridning och leverans av kemiska vapen. Han har varit inblandad i konstruktionen av tunnbomber som använts mot civilbefolkningen i Syrien.

Han har haft samröre med Syrian Scientific Studies and Research Centre, en enhet som är uppförd på förteckningen.

18.7.2017

254.

Raymond ( image) Rizq ( image) (alias Raymond Rizk)

 

Raymond Rizq är en ingenjör vid Syrian Scientific Studies and Research Centre som är inblandad i spridning och leverans av kemiska vapen. Han har varit inblandad i konstruktionen av tunnbomber som använts mot civilbefolkningen i Syrien.

Han har samröre med Syrian Scientific Studies and Research Centre, en enhet som är uppförd på förteckningen.

18.7.2017

▼M42

255.

Fawwaz El-Atou

(alias Fawaz Al Atto)

( image)

 

Fawwaz El-Atou är en laboratorietekniker vid Syrian Scientific Studies and Research Centre som är inblandad i spridning och leverans av kemiska vapen. Fawwaz El-Atou har varit inblandad i konstruktionen av tunnbomber som använts mot civilbefolkningen i Syrien.

Han har samröre med Syrian Scientific Studies and Research Centre, en enhet som är uppförd på förteckningen.

18.7.2017

256.

Fayez Asi

(alias Fayez al-Asi)

( image)

 

Fayez Asi är en laboratorietekniker vid Syrian Scientific Studies and Research Centre som är inblandad i spridning och leverans av kemiska vapen. Han har varit inblandad i konstruktionen av tunnbomber som använts mot civilbefolkningen i Syrien.

Han har samröre med Syrian Scientific Studies and Research Centre, en enhet som är uppförd på förteckningen.

18.7.2017

257.

Hala Sirhan

(alias Halah Sirhan)

( image)

Födelsedatum: 5 januari 1953

Titel: Doktor

Hala Sirhan arbetar med den syriska militära underrättelsetjänsten vid Syrian Scientific Studies and Research Centre. Hon var verksam vid Institute 3000 som är inblandad i spridning av kemiska vapen.

Hon har samröre med Syrian Scientific Studies and Research Centre, en enhet som är uppförd på förteckningen.

18.7.2017

▼M44

258.

Mohamed Mazen Ali Yousef

( image)

Födelsedatum: 17 maj 1969

Födelseort: Damaskus landsbygd

Industriminister. Utnämnd i januari 2018.

26.2.2018

259.

Imad Abdullah Sara

( image)

Födelsedatum: 1968

Födelseort: Damaskus, Syrien

Informationsminister. Utnämnd i januari 2018.

26.2.2018

▼M45

260.

Yusuf Ajeeb

(alias image, Yousef, Ajib)

Brigadgeneral, doktor, säkerhetschef för Scientific Studies and Research Centre (SSRC)

Adress: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, PO Box 4470, Damaskus

Högre officer med brigadgenerals grad i den syriska försvarsmakten som varit i tjänst efter maj 2011. Sedan 2012 säkerhetschef för Scientific Studies and Research Centre (SSRC), som är involverat i spridningen av kemiska vapen. Genom sin höga ställning som säkerhetschef för SSRC har han samröre med enheten SSRC, som är uppförd på förteckningen.

19.3.2018

▼M46

261.

Maher Sulaiman (alias image; Mahir; Suleiman)

Födelseort: Lattakia, Syrien

Doktor, direktör för Higher Institute for Applied Sciences and Technology

Adress: Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), P.O. Box 31983, Damaskus

Direktör för Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), som tillhandahåller utbildning och stöd inom området för spridning av kemiska vapen i Syrien. Genom sin höga ställning vid HIAST, som är närstående och dotterbolag till Scientific Studies and Research Centre (SSRC), har han samröre med HIAST och SSRC, som båda är uppförda på förteckningen.

19.3.2018

▼M45

262.

Salam Tohme

(alias image, Salim, Taame, Ta'mah, Toumah)

Doktor, biträdande generaldirektör för Scientific Studies and Research Centre (SSRC)

Adress: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, PO Box 4470, Damaskus

Biträdande generaldirektör för Scientific Studies and Research Centre (SSRC) som ansvarar för utveckling och produktion av icke-konventionella vapen, inklusive kemiska vapen, och missiler för att avfyra dem. Genom sin höga ställning har han samröre med enheten SSRC, som är uppförd på förteckningen.

19.3.2018

263.

Zuhair Fadhlun

(alias image, Zoher, Fadloun, Fadhloun)

Chef för Institute 3000 (alias Institute 5000), Scientific Studies and Research Centre (SSRC)

Adress: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damaskus

Direktör för den avdelning vid Scientific Studies and Research Centre (SSRC) som kallas Institute 3000 (alias Institute 5000). I denna kapacitet ansvarar han för projekt rörande kemiska vapen som omfattar produktion av kemiska stridsmedel och ammunition. Genom sin höga ställning har han samröre med enheten SSRC, som är uppförd på förteckningen.

19.3.2018

▼M14B.  Enheter

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för införande

1.

Bena Properties

 

Kontrolleras av Rami Makhlouf. Finansierar regimen.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

Box 108,

Damaskus

Tfn: +963 112110059 / +963 112110043

Fax: +963 933333149

Kontrolleras av Rami Makhlouf. Finansierar regimen.

23.6.2011

▼M25

3.

Hamcho International

(även skrivet Hamsho International Group)

Baghdad Street,

PO Box 8254

Damaskus

Tfn 963 112316675

Fax 963 112318875

Internet: www.hamshointl.com

E-post: info@hamshointl.com och hamshogroup@yahoo.com

Hamcho International är ett stort syriskt holdingbolag som ägs av Mohammed Hamcho.

Hamcho International gagnas av och stöder regimen och har samröre med en person som gagnas av och stöder regimen.

27.1.2015

▼M14

4.

Military Housing Establishment (alias Milihouse)

 

Bolag för offentliga arbeten. Kontrolleras av Riyad Chaliche och förvarsministeriet. Finansierar regimen.

23.6.2011

5.

Direktoratet för statens säkerhet

 

Syriskt statligt organ som direkt deltar i de repressiva åtgärderna

23.8.2011

6.

Direktoratet för säkerhetstjänsten

 

Syriskt statligt organ som direkt deltar i de repressiva åtgärderna

23.8.2011

7.

Direktoratet för den militära underrättelse-tjänsten

 

Syriskt statligt organ som direkt deltar i de repressiva åtgärderna

23.8.2011

8.

Flygvapnets underrättelsetjänst

 

Syriskt statligt organ som direkt deltar i de repressiva åtgärderna

23.8.2011

9.

IRGC Qods Force Qods-styrkan (Quds Force)

Teheran, Iran

Teheran, Iran Qods-styrkan är en elitgren inom Islamiska revolutionsgardet. Qods-styrkan medverkar i leverans av utrustning till den syriska regimen samt stöder och bistår denna i kuvandet av protester i Syrien. Qods-styrkan inom Islamiska revolutionsgardet har gett den syriska säkerhetstjänsten tekniskt bistånd samt utrustning och stöd för dess repressiva åtgärder mot civila proteströrelser.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Filial till Holding Cham (Sehanya Daraa Highway, PO Box 9525 Tfn: +963 11 99 62)

Ekonomisk enhet som finansierar regimen.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Filial till Holding Cham (Sehanya Daraa Highway, PO Box 9525 Tfn: +963 11 99 62)

Ekonomisk enhet som finansierar regimen.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square,

Damaskus

P.O. Box: 2337

Damaskus, Syrien

Tfn: +963 11 2456777 och 2218602;

5467, Merjah,

Damaskus, Syrien

Fax: +963 11 2237938 och 2211186;

Bankens e-post: Publicrelations@reb.sy

Webbplats: www.reb.sy

Statsägd bank som finansiellt stöder regimen.

2.9.2011

13.

Addounia TV (alias Dounia TV)

Tfn: +963 11 5667274; +963 11 511 13 52

Fax: 5467, Merjah

Damaskus Syrisk

fax: +963 115667272;

Webbplats: www.slcb.com.lb http://www.addounia.tv

Addounia TV har manat till våld mot civilbefolkningen i Syrien

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Damaskus – Syrien

Box 9525

Tfn: +963 11 9962, +963 11 668 14000, +963 11 673 1044,

Fax: +963 11 673 1274,

e-post: info@chamholding.sy

Webbplats: www.chamholding.sy

Kontrolleras av Rami Makhlouf. Syriens största holdingbolag, gagnas av och stöder regimen.

23.9.2011

15.

El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company)

Adress: Dair Ali Jordan Highway,

P.O. Box 13052,

Damaskus, Syrien

Tfn: +963 11 2212345,

e-post: sales@eltelme.com

Webbplats: www.eltelme.com

Tillverkar och levererar kommunikationsmasten, sändningstorn och annan utrustning avsedd för den syriska armén.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Adress: Dara'a Highway,

Damaskus, Syrien

Tfn: +963 11 6858111;

Mobil: +963 933 240231

Uppförande av militärförläggningar, gränsposteringar och andra byggnader för arméns behov.

23.9.2011

▼M23

17.

Souruh Company

(även skrivet Soroh Al Cham Company)

Adress: Adra Free Zone Area Damaskus; Syrien

Tfn: +963 11 5327266;

Mobil: +963 933 526 812;

+963 932 878 282;

Fax: +963-11-5316396;

E-post: sorohco@gmail.com;

Webbplats: http://sites.google.com/site/sorohco

Rami Makhlouf innehar direkt eller indirekt aktiemajoritet i företaget.

►C6  23.9.2011 ◄

▼M14

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor,

BP 2900;

Tfn: +963 11 61 26 270;

5467, Merjah,

Damaskus, Syrien

Fax: +963 11 23 73 97 19;

e-post: info@syriatel.com.sy;

Webbplats: www.slcb.com.lb http://syriatel.sy/

Kontrolleras av Rami Makhlouf. stöder regimen ekonomiskt: genom sitt licensavtal betalar bolaget 50 % av sina vinster till regeringen.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damaskus

Tfn: +963 11 2260805;

5467, Merjah,

Damaskus, Syrien

Fax: +963 11 2260806

e-post: mail@champress.com

Webbplats: www.champress.net

Tv-kanal som deltar i desinformations-kampanjer och anstiftan till våld mot demonstranter.

1.12.2011

20.

Al Watan (al-Watan)

Al Watan Newspaper - Damaskus – Duty Free Zone

Tfn: +963 11 2137400;

5467, Merjah,

Damaskus, Syrien

Fax: +963 11 2139928

Dagstidning som deltar i desinformations-kampanjer och anstiftan till våld mot demonstranter.

1.12.2011

▼M43

21.

Centre d'études et de recherches syrien (CERS)

(alias: Centre d'Etude et de Recherche Scientifique [CERS], Scientific Studies and Research Center [SSRC], Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street,

PO Box 4470,

Damaskus

Stöder den syriska armén med anskaffning av utrustning som används för övervakning och förtryck av demonstranter.

Enheten är verksam inom området för spridning av kemiska vapen och är den statliga enhet som ansvarar för utveckling och produktion av icke-konventionella vapen, inklusive kemiska vapen, och missiler för att avfyra dem.

1.12.2011

▼M14

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9,

PO Box 7155,

Damaskus

Tfn: 963112725499,

5467, Merjah,

Damaskus, Syrien

Fax: +963 112725399

Skalbolag för att för Cers räkning införskaffa känsligt materiel.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5,

PO Box 6394,

Damaskus

Tfn/fax: +63 114471080

Skalbolag för att för Cers räkning införskaffa känsligt materiel.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202,

Industrial Zone,

Al-Qadam Road,

Damaskus

Skalbolag för att för Cers räkning införskaffa känsligt materiel.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries Kaboon Street P.O.

Kaboon Street,

P.O.Box 5966,

Damaskus

Tfn: +963 11 5111352;

+963 11 511 01 17

Skalbolag för att för Cers räkning införskaffa känsligt materiel.

1.12.2011

26.

Handasieh – organisation för verkstadsindustri P.O.

P.O. Box 5966,

Abou Bakr Al-Seddeq St.,

Damaskus

och PO BOX 2849

Al-Moutanabi Street,

Damaskus

och PO BOX 21120

Baramkeh,

Damaskus

Box 60694,

Damaskus, Syrien

Tfn: +963 112121834, +963 112214650, +963 112212743, +963115110117

Skalbolag för att för Cers räkning införskaffa känsligt materiel.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building,

17 Street Nissan,

Damaskus, Syrien

Statsägt oljeföretag med ansvar för all export av olja från Syrien. Stöder regimen ekonomiskt

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham – Building of Syrian Oil Company,

P.O. 60694

Tfn: +963 113141635,

5467, Merjah,

Damaskus, Syrien

Fax: +963 113141634,

e-post: info@gpc-sy.com

Statsägt oljebolag. Stöder regimen ekonomiskt

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar – New Sham – Western Dummar 1st. Island – Property 2299 – AFPC Building,

P.O. Box 7660,

Damaskus, Syrien

Tfn: +963 11 6183333; +963 11 31913333;

5467, Merjah,

Damaskus, Syrien

Fax: +963 11 6184444; +963 11 31914444;

afpc@afpc.net.sy

Samriskföretag som till 50 % ägs av GPC. Stöder regimen ekonomiskt

1.12.2011

30.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,

P.O. Box 7572,

Damaskus, Syrien

Tfn: +963 11 222 8200; +963 11 222 7910;

5467, Merjah,

Damaskus, Syrien

Fax: +963 11 222 8412

Statsägd bank. Stöder regimen ekonomiskt

23.1.2012

31.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6:e Floor, Maysaloun Street,

Damaskus, Syrien

Tfn: +963 11 222 7604; +963 11 221 8376;

5467, Merjah,

Damaskus, Syrien

Fax: +963 11 221 0124

Statsägd bank. Stöder regimen ekonomiskt

23.1.2012

32.

Saving Bank

Al-Furat St., P.O. Box: Född 5467,

5467, Merjah,

Damaskus, Syrien

Fax: +224 4909; 245 3471;

Tfn: +222 8403;

e-post: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy

Statsägd bank. Stöder regimen ekonomiskt

23.1.2012

33.

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus, Tajhez, P.O.

Box 4325,

Damaskus, Syrien

Tfn: +963 11 221 3462; +963 11-222-1393;

5467, Merjah,

Damaskus, Syrien

Fax: +963 11 224 1261;

www.slcb.com.lb www.agrobank.org

Statsägd bank. Stöder regimen ekonomiskt

23.1.2012

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,

P.O. Box 118701,

Beirut, Libanon

Tfn: +961 1 741666;

Fax: +961 11 511 13 52 +961 11 511 13 52: +961 11 511 13 52

www.slcb.com.lb www.slcb.com.lb

Dotterföretag till den redan på förteckningen uppförda Commercial Bank of Syria. Stöder regimen ekonomiskt

23.1.2012

35.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, och 6th Floor Zillat Street Mazza Area

P.O. Box 9120

Damaskus, Syrien;

Tfn: +963 11 662 1175; +963 11 662 1400;

5467, Merjah,

Damaskus, Syrien

Fax: +963 11 662 1848

Ett samriskföretag där General Petroleum Corporation (GPC) är intressent. Stöder regimen ekonomiskt

23.1.2012

▼M40

36.

Ebla Petroleum Company alias Ebco

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16,

P.O. Box 9120,

Damaskus, Syrien

Tfn +963 116691100

Ett samriskföretag där General Petroleum Corporation (GPC) är intressent. Stöder regimen ekonomiskt.

23.1.2012

▼M14

37.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway,

P.O. Box 81,

Damaskus, Syrien

Ett samriskföretag där General Petroleum Corporation (GPC) är intressent. Stöder regimen ekonomiskt

23.1.2012

38.

Central Bank of Syria

Syria, Damascus, Sabah Bahrat Square

Postal address: Altjreda al Maghrebeh square,

Damaskus, Syrien,

P.O. Box: 2254

Stöder regimen finansiellt.

27.2.2012

39.

Syrian Petroleum company

Adress: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32

P.O. BOX: 2849 eller 3378;

Tfn: +963 11 3137935 eller 3137913;

5467, Merjah,

Damaskus, Syrien

Fax: +963 11 3137979 eller 3137977;

e-post: spccom2@scs-net.org or spccom1@scs-net.org;

Webbplatser: www.spc.com.sy www.spc-sy.com

Statsägt oljebolag. Tillhandahåller finansiellt stöd till Syriens regim.

23.3.2012

40.

Mahrukat Company (The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products)

Huvudkontor: Damascus – Al Adawi st., Petroleum building,

5467, Merjah,

Damaskus, Syrien

Fax: +963 11/4445796;

Tfn: +963 11/44451348 – 4451349;

e-post: mahrukat@net.sy;

www.slcb.com.lb http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php

Statsägt oljebolag. Tillhandahåller finansiellt stöd till Syriens regim.

23.3.2012

41.

General Organisation of Tobacco

Salhieh Street 616,

Damaskus, Syrien

Tillhandahåller finansiellt stöd till Syriens regim. Den syriska staten är enda ägare till The General Organisation of Tobacco. De vinster organisationen genererar, inbegripet genom försäljningen av tillstånd för marknadsföring av utländska tobaksmärken och skatter på import av utländska tobaksmärken, överförs till den syriska staten.

15.5.2012

42.

Försvars-ministeriet

Adress: Umayyad Square,

Damaskus;

Tfn: +963 11 7770700

Del av Syriens statsförvaltning som är direkt inblandad i förtrycket.

26.6.2012

43.

Inrikesministeriet

Adress: Merjeh Square,

Damaskus;

Tfn: +963 11 2219400; +963 11 511 13 52

Fax: +963 11 511 13 52

Fax: +963 11 2210404

Del av Syriens statsförvaltning som är direkt inblandad i förtrycket.

26.6.2012

44.

Syriens nationella säkerhetsbyrå

 

Del av Syriens statsförvaltning och del av syriska Bathpartiet. Direkt inblandad i förtrycket. Under dess ledning har de syriska säkerhetsstyrkorna brukat extremt våld mot demonstranter.

26.6.2012

▼M19 —————

▼M14

46.

General Organisation of Radio and TV (alias Syrian Directorate General of Radio & Television Est; alias General Radio and Television Corporation; alias Radio and Television Corporation; alias Gort)

Adress: Al Oumaween Square,

P.O. Box 250,

Damaskus, Syrien.

Tfn: +963 11 223 4930

Statlig myndighet under Syriens informationsministerium som stöder och främjar detta ministeriums informationspolitik. Den är ansvarig för Syriens statliga tv-kanaler, två markbundna och en satellitbunden, samt statliga radiostationer. Gort har uppmanat till våld mot civilbefolkningen i Syrien genom att tjäna som propagandainstrument åt Assad-regimen och sprida vilseledande information

26.6.2012

47.

Syrian Company for Oil Transport (alias Syrian Crude Oil Transportation Company; alias ”SCOT”; alias ”SCOTRACO”)

Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way,

P.O. Box 13,

Baniyas, Syrien;

Webplats: www.scot-syria.com;

e-post: scot50@scn-net.org

Syriskt statligt oljebolag. Stöder regimen ekonomiskt

26.6.2012

48.

Drex Technologies S.A.

Registreringsdatum: 4 juli 2000

Registreringsnummer: 394678

Direktör: Rami Makhlouf

Registrerat ombud: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd

Drex Technologies ägs helt av Rami Makhlouf, som omfattas av EU-sanktioner för att finansiellt stödja den syriska regimen. Rami Makhlouf använder Drex Technologies för att befrämja och sköta sina finansiella innehav, inbegripet en majoritetsandel i SyriaTel som EU tidigare infört restriktiva åtgärder mot på grund av dess finansiella stöd till den syriska regimen.

24.7.2012

49.

Cotton Marketing Organisation

Adress: Bab Al-Faraj

P.O. Box 729,

Aleppo;

Tfn: +963 21 2239495/6/7/8;

Cmo-aleppo@mail.sy, www.cmo.gov.sy

Statsägt företag. Tillhandahåller Syriens regim finansiellt stöd.

24.7.2012

50.

Syrian Arab Airlines (SAA, alias Syrian Air)

Al-Mohafazeh Square,

P.O. Box 417,

Damaskus, Syrien;

Tfn: +963 112240774

Statsägt företag som kontrolleras av regimen. Tillhandahåller regimen finansiellt stöd.

24.7.2012

51.

Drex Technologies Holding S.A.

Registrerad i Luxemburg under nummer B77616, med tidigare säte på följande adress:

17, rue Beaumont,

L-1219 Luxemburg.

Faktisk betalningsmottagare i Drex Technologies Holding S.A. är Rami Makhlouf, som omfattas av EU-sanktioner för att finansiellt stödja den syriska regimen.

17.8.2012

52.

Megatrade

Adress: Aleppo Street,

P.O. Box 5966,

Damaskus, Syrien;

5467, Merjah,

Damaskus, Syrien

Fax: +963114471081

Företräder Scientific Studies and Research Centre (SSRC), som är upptaget på förteckningen. Handlar med varor med dubbla användningsområden som förbjudits genom EU-sanktioner mot den syriska regeringen.

16.10.2012

53.

Expert Partners

Adress: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5,

PO Box: 7006,

Damaskus, Syrien

Företräder Scientific Studies and Research Centre (SSRC), som är upptaget på förteckningen. Handlar med varor med dubbla användningsområden som förbjudits genom EU-sanktioner mot den syriska regeringen.

16.10.2012

▼M22

54.

Overseas Petroleum Trading

alias ”Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)”

alias ”Overseas Petroleum Company”

Dunant Street, Snoubra Sector, Beirut, Libanon

Tillhandahåller stöd till den syriska regimen och gagnas av denna genom organiserande av hemliga oljeleveranser till den syriska regimen.

23.7.2014

▼M37 —————

▼M21

56.

The Baniyas Refinery Company alias Banias, Banyas

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syrien

Dotterbolag till General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), en underavdelning till ministeriet för olje- och mineraltillgångar. Stöder i denna egenskap den syriska regimen ekonomiskt.

23.7.2014

57.

The Homs Refinery Company alias Hims, General Company for Homs Refinery

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syrien

Dotterbolag till General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), en underavdelning till ministeriet för olje- och mineraltillgångar. Stöder i denna egenskap den syriska regimen ekonomiskt.

23.7.2014

58.

Army Supply Bureau

PO Box 3361, Damaskus

Delaktig i anskaffande av militär utrustning till stöd för regimen och därför ansvarig för det brutala förtrycket av den civila befolkningen i Syrien. En avdelning av det syriska försvarsministeriet.

23.7.2014

59.

Industrial Establishment of Defence alias Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Establissements Industriels de la Defense (EID), Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation

Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damascas, eller Al-Hameh, Damascas Countryside, P.O. Box 2230

Delaktig i anskaffande av militär utrustning till regimen och därför ansvarig för det brutala förtrycket av den civila befolkningen i Syrien. En avdelning av det syriska försvarsministeriet.

23.7.2014

▼M46

60.

Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST) ( image image) (även kallat Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT))

P.O. Box 31983, Barzeh

Närstående och ett dotterinstitut till Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), som redan är uppförd på förteckningen. Tillhandahåller utbildning och stöd till SSRC och är därför ansvarig för det brutala förtrycket av den civila befolkningen.

23.7.2014

▼M21

61.

National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)

P.O. Box 4470 Damaskus

Närstående och ett dotterinstitut till Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), som redan är uppförd på förteckningen. Tillhandahåller utbildning och stöd till SSRC och är därför ansvarig för det brutala förtrycket av den civila befolkningen.

23.7.2014

62.

El Jazireh alias Al Jazerra

Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beirut; kolvätesektorn

Ägs eller kontrolleras av Ayman Jaber, och därför associerad med en person som är uppförd på förteckningen.

23.7.2014

▼M23

63.

Pangates International Corp Ltd

(även skrivet Pangates)

PO Box 8177

Sharjah Airport International Free Zone

Förenade Arabemiraten

Pangates agerar som mellanhand vid oljeleveranser till den syriska regimen. Således stöder och gagnas enheten av den syriska regimen. Den har även samröre med det förtecknade syriska oljebolaget Sytrol.

21.10.2014

64.

Abdulkarim Group

(även skrivet Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damaskus

Syrien

Moderbolag till Pangates, med operativ kontroll över enheten. Stöder i denna egenskap den syriska regimen och gagnas av den. Enheten har även samröre med det förtecknade syriska oljebolaget Sytrol.

21.10.2014

▼M26

65.

Organisation for Technological Industries

(även skrivet Technical Industries Corporation [TIC])

Adress: PO Box 11037 Damaskus, Syrien

Företag som ägs av Syriens försvarsministerium, vilket har blivit uppfört på förteckningen av rådet.

OTI deltar i produktionen av kemiska vapen för den syriska regimens räkning.

Företaget bär därför ansvar för den brutala repressionen mot Syriens befolkning.

Som dotterföretag ägt av försvarsministeriet har det också samröre med en enhet som har blivit uppförd på förteckningen.

7.3.2015

66.

Syrian Company for Information Technology (SCIT)

Adress: PO Box 11037 Damaskus, Syrien

Dotterbolag till Organisation for Technological Industries (OTI) och därmed till Syriens försvarsministerium, som har blivit uppfört på förteckningen av rådet. Det arbetar också tillsammans med Syriens centralbank, som har blivit uppförd på förteckningen av rådet.

Som dotterföretag till OTI och försvarsministeriet har SCIT samröre med dessa enheter som har blivit uppförda på förteckningen.

7.3.2015

67.

Hamsho Trading

(alias Hamsho Group, Hmisho Trading Group, Hmisho Economic Group)

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damaskus

Syrien

Dotterföretag till Hamsho International, som har blivit uppfört på förteckningen av rådet.

Som sådant har Hamsho Trading samröre med enheten Hamsho International som har blivit uppförd på förteckningen.

Stöder den syriska regimen genom sina dotterföretag, däribland Syria Steel. Genom sina dotterföretag har Hamsho Trading samröre med grupper som de regimvänliga Shabia-miliserna.

7.3.2015

▼M32 —————

▼M26

70.

DK Group

(alias DK Group Sarl, DK Middle-East & Africa Regional Office)

Adresser: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Beirut, Libanon

Azarieh Building – Block 03, 5th Floor

Azarieh Street – Solidere – Downtown, PO Box 11-503, Beirut, Libanon

DK Group tillhandahåller nya sedlar åt Syriens centralbank.

DK Group ger därmed stöd till regimen. På grund av detta tillhandahållande har DK Group har också samröre med enheten Syriens centralbank som har blivit uppförd på förteckningen.

7.3.2015

▼M41

71.

Abdulkarim Group

(alias Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damaskus

Syrien

Abdulkarim Group är ett internationellt erkänt syriskt konglomerat som har samröre med Wael Abdulkarim, som finns upptagen på förteckningen som ledande affärsman verksam i Syrien.

11.7.2017

▼B
BILAGA IIa

FÖRTECKNING ÖVER DE ENHETER ELLER ORGAN SOM AVSES I ARTIKLARNA 14 OCH 15.1 BEnheter

 

Namn

Identifieringsinformation

Skäl

Datum för uppförande på förteckningen

1.

Commercial Bank of Syria

— Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syrien;

— Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syrien; ►C9  SWIFT/BIC CMSYSYDA; ◄ samtliga kontor i världen [NPWMD].

Webbplats: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tfn: +963 11 2218890

Fax: +963 11 2216975

Direktionen: dir.cbs@mail.sy

Statsägd bank som ger finansiellt stöd till regimen.

13.10.2011

▼M13
BILAGA III

Webbplatser med uppgifter om de behöriga myndigheter samt adress för meddelanden till Europeiska kommissionen

A.   Behöriga myndigheter i varje medlemsstat:

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GREKLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M15

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M13

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGERN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLÄNDERNA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIEN

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adress för meddelanden till och annan kommunikation med Europeiska kommissionen:

Europeiska kommissionen

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

▼M38
BILAGA IV

FÖRTECKNING ÖVER RÅOLJA OCH PETROLEUMPRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 6Del A

RÅOLJA

HS-nummer

Beskrivning

2709 00

Råolja erhållen ur petroleum eller ur bituminösa mineral.

Del B

PETROLEUMPRODUKTER

HS-nummer

Beskrivning

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral; avfallsoljor (med undantag för flygfotogen enligt KN-nummer 2710 19 21 , som får köpas i Syrien om det är avsett och används enbart för fortsatt flygning med det luftfartyg i vilket det tankades).

2712

Vaselin; paraffin, mikrovax, ”slack wax”, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även färgade.

2713

Petroleumkoks, petroleumbitumen, (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral.

2714

Naturlig bitumen och naturasfalt; bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand; asfaltit och asfaltsten.

2715 00 00

Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck (t.ex. asfaltmastix, ”cut backs”).

▼B
BILAGA V

UTRUSTNING, TEKNIK ELLER PROGRAMVARA SOM AVSES I ARTIKEL 4

Allmän anmärkning

Denna bilaga ska trots sitt innehåll inte tillämpas på

a) utrustning, teknik eller programvara som anges i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 428/2009 ( 13 ) eller i den gemensamma militära förteckningen, eller

b) programvara som är konstruerad så att användaren själv kan installera den utan väsentlig medverkan av försäljaren och som är allmänt tillgänglig för allmänheten genom att den säljs från lager via en detaljists försäljningsställe utan restriktioner

i) över disk,

ii) via postordertransaktioner,

iii) på elektronisk väg, eller

iv) via telefonförsäljning, eller

c) programvara som är ”allmänt tillgänglig”.

Kategorierna A, B, C, D och E hänvisar till de kategorier som avses i förordning (EG) nr 428/2009.

Den utrustning, teknik och programvara som avses i artikel 4 är följande:

A.  Förteckning över utrustning

 Utrustning för djup paketinspektion

 Utrustning för nätavlyssning, inklusive Interception Management Equipment (IMS) och Data Retention Link Intelligence-utrustning

 Utrustning för radiofrekvensövervakning

 Nät- och satellitstörningsutrustning

 Fjärrmanövrerade infektionsutrustning

 Utrustning för röstigenkänning och röstbearbetning

 Utrustning för avlyssning och övervakning av IMSI ( 14 ), MSISDN ( 15 ), IMEI ( 16 ), TMSI ( 17 )

 Utrustning för taktisk avlyssning och övervakning av SMS ( 18 )/GSM ( 19 )/GPS ( 20 )/GPRS ( 21 )/UMTS ( 22 )/CDMA ( 23 )/PSTN ( 24 )

 Utrustning för avlyssning och övervakning av information från DHCP ( 25 )/SMTP ( 26 )/GTP ( 27 )

 Utrustning för igenkänning och profilering av mönster

 Fjärrmanövrerad utrustning för kriminaltekniska ändamål

 Semantisk processorutrustning

 Utrustning för kodknäckande av WEP och WPA

 Utrustning för avlyssning av egenutvecklade protokoll och standardprotokoll för IP-telefoni (VoIP)

B.  Används ej.

C.  Används ej.

D.  ”Programvara” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av den utrustning som anges i A ovan.

E.  ”Teknik” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av den utrustning som anges i A ovan.

Utrustningen, tekniken och programvaran i dessa kategorier omfattas av tillämpningsområdet för denna bilaga endast i den mån de omfattas av den allmänna beskrivningen ”system för avlyssning och övervakning av internet samt tele- och satellitkommunikation”.

I denna bilaga avses med ”övervakning”: insamling, extraktion, avkodning, registrering, bearbetning, analys och arkivering av anropsinnehåll eller nätdata.

▼M24
BILAGA Va

FLYGBRÄNSLE OCH BRÄNSLETILLSATSER SOM AVSES I ARTIKEL 7a.1Nr

Beskrivning

KN-nr

(1)

Flygbränsle (annat än fotogen):

 

Jetbensin (lättoljor)

2710 12 70

Andra än fotogen (mellanoljor)

2710 19 29

(2)

Flygfotogen (mellanoljor)

2710 19 21

(3)

Flygfotogen blandat med biodiesel (1)

2710 20 90

(4)

Preparat för motverkande av oxidation

Preparat för motverkande av oxidation som används i tillsatsmedel för smörjoljor:

 

—  preparat för motverkande av oxidation innehållande oljor erhållna ur petroleum:

3811 21 00

—  andra preparat för motverkande av oxidation:

3811 29 00

Preparat för motverkande av oxidation som används för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor:

3811 90 00

(5)

Tillsatsmedel för att motverka statisk elektricitet

Tillsatsmedel för att motverka statisk elektricitet avsedda för smörjoljor:

 

—  innehållande oljor erhållna ur petroleum:

3811 21 00

—  andra:

3811 29 00

Tillsatsmedel för att motverka statisk elektricitet för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor:

3811 90 00

(6)

Preparat för motverkande av korrosion

Preparat för motverkande av korrosion avsedda för smörjoljor:

 

—  innehållande oljor erhållna ur petroleum:

3811 21 00

—  andra:

3811 29 00

Preparat för motverkande av korrosion för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor:

3811 90 00

(7)

Preparat för förhindrande av isbildning i bränslesystem (antifrysmedel)

Preparat för förhindrande av isbildning i bränslesystem avsedda för smörjoljor:

 

—  innehållande oljor erhållna ur petroleum:

3811 21 00

—  andra:

3811 29 00

Preparat för förhindrande av isbildning i bränslesystem för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor:

3811 90 00

(8)

Metalldesaktivatorer

Metalldesaktivatorer för smörjoljor:

 

—  innehållande oljor erhållna ur petroleum:

3811 21 00

—  andra:

3811 29 00

Metalldesaktivatorer för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor:

3811 90 00

(9)

Biocidtillsatsmedel

Biocidtillsatsmedel för smörjoljor:

 

—  innehållande oljor erhållna ur petroleum:

3811 21 00

—  andra:

3811 29 00

Biocidtillsatsmedel för andra vätskor som används för samma ändamål som mineral:

3811 90 00

(10)

Tillsatsmedel för att förbättra den termiska stabiliteten

Tillsatsmedel för att förbättra den termiska stabiliteten avsedda för smörjoljor:

 

—  innehållande oljor erhållna ur petroleum:

3811 21 00

—  andra:

3811 29 00

Tillsatsmedel för att förbättra den termiska stabiliteten för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor:

3811 90 00

(1)   Förutsatt att det fortfarande innehåller minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller bituminösa mineral.
BILAGA Vb

FLYGBRÄNSLE OCH BRÄNSLETILLSATSER SOM AVSES I ARTIKEL 7a.3Nr

Beskrivning

KN-nr

(1)

Flygbränsle (annat än fotogen):

 

Jetbensin (lättoljor)

2710 12 70

Andra än fotogen (mellanoljor)

2710 19 29

(2)

Flygfotogen (mellanoljor)

2710 19 21

(3)

Flygfotogen blandat med biodiesel (1)

2710 20 90

(4)

Preparat för motverkande av oxidation

Preparat för motverkande av oxidation som används i tillsatsmedel för smörjoljor:

 

—  preparat för motverkande av oxidation innehållande oljor erhållna ur petroleum:

3811 21 00

—  andra preparat för motverkande av oxidation:

3811 29 00

Preparat för motverkande av oxidation som används för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor:

3811 90 00

(5)

Tillsatsmedel för att motverka statisk elektricitet

Tillsatsmedel för att motverka statisk elektricitet avsedda för smörjoljor:

 

—  innehållande oljor erhållna ur petroleum:

3811 21 00

—  andra:

3811 29 00

Tillsatsmedel för att motverka statisk elektricitet för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor:

3811 90 00

(6)

Metalldesaktivatorer

Metalldesaktivatorer för smörjoljor:

 

—  innehållande oljor erhållna ur petroleum:

3811 21 00

—  andra:

3811 29 00

Metalldesaktivatorer för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor:

3811 90 00

(7)

Biocidtillsatsmedel

Biocidtillsatsmedel för smörjoljor:

 

—  innehållande oljor erhållna ur petroleum:

3811 21 00

—  andra:

3811 29 00

Biocidtillsatsmedel för andra vätskor som används för samma ändamål som mineral:

3811 90 00

(8)

Tillsatsmedel för att förbättra den termiska stabiliteten

Tillsatsmedel för att förbättra den termiska stabiliteten avsedda för smörjoljor:

 

—  innehållande oljor erhållna ur petroleum:

3811 21 00

—  andra:

3811 29 00

Tillsatsmedel för att förbättra den termiska stabiliteten för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor:

3811 90 00

(1)   Förutsatt att det fortfarande innehåller minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller bituminösa mineral.

▼B
BILAGA VI

FÖRTECKNING ÖVER VIKTIG UTRUSTNING OCH TEKNIK SOM AVSES I ARTIKEL 8

Allmänna anmärkningar

1. Syftet med förbuden i denna bilaga ska inte omintetgöras genom export av varor som inte omfattas av förbud (inklusive anläggning) men som innehåller en eller flera beståndsdelar vilka omfattas av förbud, när den eller de beståndsdelar som omfattas av förbud utgör huvudbeståndsdelen av varan och det är möjligt att avlägsna den eller använda den för andra ändamål.

Anm.: Vid bedömning av huruvida en eller flera beståndsdelar ska betraktas som huvudbeståndsdel ska hänsyn tas till kvantitet, värde, tekniskt kunnande samt andra omständigheter som är av betydelse för att bedöma huruvida en eller flera av de förbjudna beståndsdelarna är en huvudbeståndsdel av de varor som anskaffas.

2. Varor som anges i denna bilaga inbegriper både nya och begagnade varor.

3. Definitioner av begrepp inom ”enkla citattecken” återges i en teknisk not till den relevanta produkten.

4. Definitioner av begrepp inom ”dubbla citattecken” återges i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009.

Allmän anmärkning rörande teknik (General Technology Note – GTN)

1. ”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som omfattas av förbud, omfattas av förbud även om den kan tillämpas på varor som inte omfattas av förbud.

2. Förbuden gäller inte sådan ”teknik” som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) och reparation av varor som inte omfattas av förbud eller för vilka exporttillstånd har beviljats i enlighet med denna förordning.

3. Förbud mot överföring av ”teknik” gäller inte ”allmänt tillgänglig” information, ”grundforskning” eller det minimum av information som behövs för patentansökningar.

Prospektering och produktion av råolja och naturgas

1.A    Utrustning

1. Utrustning för geofysiska undersökningar, fordon, fartyg och luftfartyg som särskilt har anpassats för att samla in data för prospektering av olja och gas, och därtill hörande särskilt utformade komponenter.

2. Sensorer som är särskilt utformade för borrning i olje- och gaskällor, inbegripet sensorer för mätning samtidigt med borrning, och därtill hörande utrustning som är särskilt utformad för att registrera och lagra uppgifter från sådana sensorer.

3. Borrutrustning som är utformad för att borra i bergsformationer, särskilt för att prospektera eller producera olja, gas och andra naturligt förekommande kolväten.

4. Borrskär, borrör, viktrör, centreringsanordningar och annan utrustning som är särskilt utformad för användning i och med utrustning för borrning i olje- och gaskällor.

5. Brunnshuvuden (wellheads), ”säkerhetsventiler mot utblåsning” samt ”julgranar” (”Christmas trees” eller ”production trees”) och därtill hörande särskilt utformade delar, som uppfyller ”API- och ISO-specifikationerna” för användning i olje- och gaskällor.

Tekniska anm.:

a)   En ”säkerhetsventil mot utblåsning” är en anordning som vanligen används på marknivå (eller på havsbottnen vid borrning under vatten) under borrningen för att förhindra att olja och/eller gas läcker ut från källan okontrollerat.

b)   En ”julgran” är en anordning som vanligen används för att kontrollera flödet av vätska från källan när borrhålet är klart och produktionen av olja och/eller gas har inletts.

c)   I detta avsnitt avser ”API- och ISO-specifikationer” American Petroleum Institutes specifikationer nr 6A, 16A, 17D och 11W och/eller Internationella standardiseringsorganisationens specifikationer nr 10423 och 13533 för säkerhetsventiler för utblåsning, brunnshuvud och julgranar för användning i olje- och/eller gaskällor.

6. Plattformar för borrning och produktion av råolja och naturgas.

7. Fartyg och pråmar med utrustning för borrning och/eller bearbetning av petroleum som används för att producera olja, gas och andra naturligt förekommande brännbara material.

8. Separatorer för olja och gas som uppfyller API-specifikation 12J och är särskilt utformade för att bearbeta produktionen från en olje- eller gaskälla, för att separera petroleumvätskor från vatten samt gas från vätskorna.

9. Gaskompressorer med ett beräkningstryck på 40 bar (40 PN och/eller 300 Ansi) eller mer och med en sugkapacitet på 300 000 Nm3/h eller mer för den första bearbetningen och överföringen av naturgas, utom gaskompressorer för CNG-stationer (komprimerad naturgas) och därtill hörande särskilt utformade delar.

10. Utrustning för kontroll av undervattensproduktion samt de härtill hörande delar som uppfyller ”API- och ISO-specifikationerna” för användning i olje- och gaskällor.

Teknisk anm.:

I detta avsnitt avser ”API- och ISO-specifikationer” American Petroleum Institutes specifikationer 17 F och/eller Internationella standardiseringsorganisationens specifikationer 13268 för utrustning för kontroll av undervattensproduktion.

11. Pumpar, vanligtvis av hög kapacitet och/eller med högt tryck (som överstiger 0,3 m3 /minut och/eller 40 bar), som är särskilt utformade för att pumpa in borrhålsvätska och/eller cement i olje- eller gaskällor.

1.B    Test- och inspektionsutrustning

1. Utrustning som är utformad för provtagning, testning och analys av borrhålsvätska, cement för oljekällor och andra material som är särskilt utformade och/eller avsedda för användning i olje- och gaskällor.

2. Utrustning som är särskilt utformad för provtagning, testning och analys av egenskaperna hos bergarts-, vätske- och gasprover och andra material som tagits från en olje- och/eller gaskälla antingen under eller efter borrning, eller från de därtill hörande anläggningarna för första bearbetning.

3. Utrustning som är särskilt utformad för insamling och tolkning av data rörande det fysiska och mekaniska tillståndet hos en olje- och/eller gaskälla och för fastställande av bergarts- och reservoarformationens egenskaper.

1.C    Material

1. Borrhålsvätska, tillsatser till borrhålsvätska och deras beståndsdelar, som är särskilt avsedda för att stabilisera olje- och gaskällor under borrning, få upp borrmassa till ytan och smörja och kyla ned borrutrustningen i källan.

2. Cement och andra material som uppfyller ”API- och ISO-specifikationerna” för användning i olje- och gaskällor.

Teknisk anm.:

”API-specifikation” avser American Petroleum Institutes specifikation 10A eller Internationella standardiseringsorganisationens specifikation 10426 för cement för oljekällor och andra material som är särskilt avsedda för cementering av olje- och gaskällor.

3. Korrosionshämmare, emulsionsbehandling, skumdämpningsmedel och andra kemikalier som är särskilt avsedda för användning vid borrning efter petroleum i en olje- och/eller gaskälla och den första bearbetningen av petroleum därifrån.

1.D    Programvara

1. ”Programvara” som är särskilt utformad för att samla in och tolka data som erhållits vid seismiska, elektromagnetiska eller magnetiska undersökningar eller undersökningar av gravitation i syfte att fastställa möjligheterna att prospektera olja eller gas.

2. ”Programvara” som är särskilt utformad för att lagra, analysera och tolka data som erhållits vid borrning och produktion för att bedöma de fysiska egenskaperna och beteendet hos olje- eller gasreservoarer.

3. ”Programvara” som är särskilt utformad för ”användning” inom anläggningar för produktion och bearbetning av petroleum eller särskilda underenheter till dem.

1.E    Teknik

1. ”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” och ”användning” av utrustning som anges i led 1.A.01–1.A.11.

Raffinering av råolja och naturgas

2.A    Utrustning

1. Värmeväxlare enligt följande, samt därtill hörande särskilt utformade komponenter:

a) Lamellvärmeväxlare med en proportion mellan yta och volym större än 500 m2/m3, som är särskilt utformade för förhandskylning av naturgas.

b) Batterivärmeväxlare som är särskilt utformade för kondensering eller underkylning av naturgas

2. Kryopumpar för transport av medier vid en temperatur under – 120 °C med en transportkapacitet på över 500 m3/h och därtill hörande särskilt utformade komponenter.

3. ”Köldboxar” och utrustning till ”köldboxar” som inte anges i punkt 2.A1.

Teknisk anm.:

”Utrustning till köldboxar” avser en konstruktion som är särskilt utformad för LNG-anläggningar där processteget kondensering sker. ”Köldboxen” innehåller värmeväxlare, rörledningar, andra instrument och värmeisolatorer. Temperaturen i ”köldboxen” är under – 120 °C (förutsättning för kondensering av naturgas). ”Köldboxens” funktion är att värmeisolera den utrustning som beskrivits ovan.

4. Utrustning för terminaler för transport av flytande gaser med en temperatur under – 120 °C samt därtill hörande särskilt utformade komponenter.

5. Flexibel och icke-flexibel överföringsledning med en diameter över 55 mm för transport av medier med en temperatur under – 120 °C.

6. Fartyg som är särskilt utformade för transporter av flytande naturgas.

7. Elektrostatiska avsaltare som är särskilt utformade för att avlägsna föroreningar såsom salt, fasta partiklar och vatten från råolja och därtill hörande särskilt utformade komponenter.

8. Alla krackningsanläggningar, inbegripet hydrokrackningsanläggningar – och koksningsenheter, som är särskilt utformade för konvertering av vakuumgasolja eller vakuumåterstoder och därtill hörande särskilt utformade komponenter.

9. Vätebehandlare som är särskilt utformade för avsvavling av bensin, dieselfraktioner och fotogen och därtill hörande särskilt utformade komponenter.

10. Katalytiska reformeringsanläggningar som är särskilt utformade för konvertering av avsvavlad bensin till högoktanig bensin och därtill hörande särskilt utformade komponenter.

11. Raffinaderienheter för isomerisering, C-5–C-6-fraktion, och raffinaderienheter för alkylering av lätta olefiner för att förbättra kolvätefraktionernas oktantal

12. Pumpar som är särskilt utformade för transport av råolja och sekundära produkter, med en kapacitet på minst 50 m3/h, och därtill hörande särskilt utformade komponenter.

13. Rör med en yttre diameter på minst 0,2 m av något av följande material:

a) Rostfria stål med minst 23 % viktprocent krom.

b) Rostfria stål och nickelbaserade legeringar vilkas ”PRE-tal” (Pitting resistance equivalence number) är högre än 33.

Teknisk anm.:

”PRE-talet” betecknar korrosionsbeständigheten hos rostfria stål och nickellegeringar mot punkt- eller sprickkorrosion. Punktkorrosionsbeständigheten hos rostfria stål och nickellegeringar bestäms huvudsakligen av deras sammansättning, främst halten av krom, molybden och kväve. Formeln för beräkning av PRE-talet är

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14. ”Rörskrapor” och därtill hörande särskilt utformade komponenter.

Teknisk anm.:

En ”rörskrapa” är en anordning för rengöring eller undersökning av en rörledning från insidan (korrosionstillstånd eller sprickbildning) som drivs framåt av trycket från produkten i rörledningen.

15. Avskjutnings- och mottagaranordningar för rörskrapor.

16. Tankar för lagring av råolja och sekundära produkter med en volym större än 1 000 m3 (1 000 000 liter) enligt följande, och därtill hörande särskilt utformade komponenter:

a) Tankar med fast tak.

b) Tankar med flytande tak.

17. Flexibla undervattensrör som är särskilt utformade för transport av kolväten och injektionsvätskor, vatten eller gas, med en diameter större än 50 mm.

18. Flexibla rör för högtryck, för toppsides- och undervattenstillämpningar.

19. Isomeriseringsutrustning som är särskilt utformad för framställning av högoktanig bensin av lätta kolväten.

2.B    Test- och inspektionsutrustning

1. Utrustning som är särskilt utformad för testning och analys av råolje- och bränslekvalitet (egenskaper).

2. Gränssnittskontrollsystem som är särskilt utformade för kontroll och optimering av avsaltningsprocessen.

2.C    Material

1. Dietyleneglykol (CAS No: 111-46-6) och tietylenglykol (CAS 112-27-6)

2. N-Metylpyrrolidon (CAS No 872-50-4) och sulfolan (CAS No: 126-33-0)

3. Zeoliter, naturligt förekommande eller syntetiska, som är särskilt avsedda för fluidiserad katalytisk krackning eller för rening och/eller torkning av gaser, inbegripet naturgas.

4. Katalysatorer för krackning och konvertering av kolväten enligt följande:

a) Icke blandade metaller i platinagruppen på aluminiumoxid eller zeolit som är särskilt utformade för en katalytisk reformeringsprocess.

b) Metallblandningar (platina i kombination med andra ädla metaller) på aluminiumoxid eller zeolit som är särskilt utformade för en katalytisk reformeringsprocess.

c) Kobolt- och nickelkatalysatorer dopade med molybden på aluminiumoxid eller zeolit som är särskilt utformade för en katalytisk avsvavlingsprocess.

d) Palladium-, nickel-, krom- och volframkatalysatorer på aluminiumoxid eller zeolit som är särskilt utformade för en katalytisk hydrokrackningsprocess.

5. Bensintillsatser som är särskilt avsedda för att öka oktantalet i bensinen.

Anm.:

Denna post inbegriper etyl-tert-butyleter (ETBE) (CAS 637-92-3) och metyl-tert-butyleter (MTBE)(CAS 1634-04-4).

2.D    Programvara

1. ”Programvara” som är särskilt utformad för ”användning” i LNG-anläggningar eller därtill hörande särskilda underenheter.

2. ”Programvara” som är särskilt utformad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av anläggningar för oljeraffinering eller därtill hörande underenheter.

2.E    Teknik

1. ”Teknik” för konditionering och rening av rå naturgas (torkning, behandling med amingas, borttagande av orenheter).

2. ”Teknik” för kondensering av naturgas, inbegripet ”teknik” som krävs för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av en LNG-anläggning.

3. ”Teknik” för transport av flytande naturgas.

4. ”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av fartyg som är särskilt utformade för transport av flytande naturgas.

5. ”Teknik” för lagring av råolja och bränslen.

6. ”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av en raffinaderianläggning, såsom:

6.1 ”Teknik” för konvertering av lätta olefiner till bensin.

6.2 Katalytisk reformering och isomerisering.

6.3 Katalytisk och termisk krackning.
BILAGA VIIUtrustning och teknik som avses i artikel 12

8406 81

Ångturbiner med en effekt på mer än 40 MW.

8411 82

Gasturbiner med en effekt på mer än 5 000 kW.

ex  85 01

Samtliga elektriska motorer och generatorer med en effekt på mer än 3 MW eller 5 000 kVa.

▼M2
BILAGA VIIIFörteckning över guld, ädla metaller och diamanter som avses i artikel 11a

HS-nummer

Varuslag

7102

Diamanter, även bearbetade men inte monterade eller infattade.

7106

Silver (inbegripet förgyllt eller platinerat silver), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver.

7108

Guld (inbegripet platinerat guld), obearbetat eller i form av halvfabrikat eller pulver.

7109

Oädel metall eller silver, med plätering av guld, obearbetade eller i form av halvfabrikat.

7110

Platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat eller pulver.

7111

Oädel metall, silver eller guld, med plätering av platina, obearbetad eller i form av halvfabrikat.

7112

Avfall och skrot av ädla metaller eller av metall med plätering av ädel metall; annat avfall och skrot innehållande ädel metall eller ädla metallföreningar, av sådana slag som huvudsakligen används för återvinning av ädla metaller.

▼M5
BILAGA IX

FÖRTECKNING ÖVER UTRUSTNING, VAROR OCH TEKNIK SOM AVSES I ARTIKEL 2b

▼M16

Den förteckning som framgår av denna bilaga ska inte omfatta produkter som identifieras som konsumentvaror förpackade för detaljhandelsförsäljning för personligt bruk eller förpackade för enskilt bruk, med undantag för isopropanol.

▼M5

Inledande anmärkningar

1. Om inget annat anges hänvisar de nummer som anges i kolumnen ”Beskrivning” till de beskrivningar av produkter med dubbla användningsområden som ges i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009.

2. Ett hänvisningsnummer i kolumnen ”Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009” betyder att produktens egenskaper enligt kolumnen ”Beskrivning” inte motsvarar de parametrar som angetts i beskrivningen för den produkt med dubbla användningsområden som det hänvisas till.

3. Definitioner av termer inom ”enkla citattecken” ges i en teknisk anmärkning till relevant produkt.

4. Definitioner av termer inom ”dubbla citattecken” återfinns i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009.

Allmänna anmärkningar

1. Syftet med kontrollerna i denna bilaga ska inte omintetgöras genom export av varor som inte är underställda kontroll (inklusive anläggning) men som innehåller en eller flera beståndsdelar vilka är underställda kontroll, när den eller de beståndsdelar som är underställda kontroll utgör huvudbeståndsdelen av varan och det är möjligt att avlägsna den och använda den för andra ändamål.

Anm.:  Vid bedömning av huruvida en eller flera beståndsdelar som är underställda kontroll ska betraktas som huvudbeståndsdel ska hänsyn tas till kvantitet, värde, tekniskt kunnande samt andra omständigheter som är av betydelse för att bedöma huruvida en eller flera av de beståndsdelar som är underställd kontroll är en huvudbeståndsdel av de varor som anskaffas.

2. Produkter som anges i denna bilaga inbegriper både nya och begagnade produkter.

Allmän anmärkning rörande teknik

(Denna anmärkning ska läsas i förening med avsnitt B i denna bilaga.)

1. Försäljning, leverans, överföring eller export av ”teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor vars försäljning, leverans, överföring eller export enligt avsnitt IX.A i denna bilaga är underställd kontroll, kontrolleras i den ordning som föreskrivs i avsnitt B.

2. ”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som är underställda kontroll, är underställd kontroll även om den kan tillämpas på varor som inte är underställda kontroll.

3. Kontrollen gäller inte sådan ”teknik” som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) och reparation av varor som inte är underställda kontroll eller för vilka exporttillstånd har beviljats i enlighet med denna förordning.

4. Kontroll av överföring av ”teknik” gäller inte ”allmänt tillgänglig” information, ”grundforskning” eller det minimum av information som behövs för patentansökningar.

VARORIX.A1.  Vissa material, kemikalier, ”mikroorganismer” och ”gifter”

Nummer

Beskrivning

Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

IX.A1.001

Kemikalier med en koncentration av minst 95 procent enligt följande:

Tributylfosfit (CAS-nr 102-85-2).

Metylisocyanat (CAS-nr 624-83-9).

Kinaldin (CAS-nr 91-63-4).

2-bromkloretan (CAS-nr 107-0-2).

 

IX.A1.002

Kemikalier med en koncentration av minst 95 procent enligt följande:

Bensil (CAS-nr 134-81-6).

Dietylamin (CAS-nr 109-89-7).

Dietyleter (CAS-nr 60-29-7).

Dimetyleter (CAS-nr 115-10-6).

Dimetylaminoetanol (CAS-nr 108-01-0).

 

IX.A1.003

Kemikalier med en koncentration av minst 95 procent enligt följande:

2-metoxietanol (CAS-nr 109-86-4).

Butyrylkolinesteras (BCHE).

Dietylentriamin (CAS-nr 111-40-0).

Diklormetan (CAS-nr 75-09-3).

Dimetylanilin (CAS-nr 121-69-7).

Etylbromid (CAS-nr 74-96-4).

Etylklorid (CAS-nr 75-00-3).

Etylamin (CAS-nr 75-04-7).

Hexamin (CAS-nr 100-97-0).

Isopropylbromid (CAS-nr 75-26-3).

Isopropyleter (CAS-nr 108-20-3).

Metalymin (CAS-nr 74-89-5).

Metylbromid (CAS-nr 74-83-9).

Isopropylamin (CAS-nr 75-31-0).

Obidoximklorid (CAS-nr 114-90-9).

Kaliumbromid (CAS-nr 7758-02-3).

Pyridin (CAS-nr 110-86-1).

Pyridostigminbromid (CAS-nr 101-26-8).

Natriumbromid (CAS-nr 7647-15-6).

Natriummetall (CAS-nr 7440-23-5).

Tributylamin (CAS-nr 102-82-9).

Trietylamin (CAS-nr 121-44-8).

Trimetylamin (CAS-nr 75-50-3).

 

▼M16

IX.A1.004

Isolerade kemiskt definierade föreningar i enlighet med anmärkning 1 till kapitlen 28 och 29 i Kombinerade nomenklaturen (1), med en koncentration av minst 90 %, om inget annat anges, enligt följande:

Aceton, (CAS-nr 67-64-1) (KN-nr 2914 11 00 )

Acetylen, (CAS-nr 74-86-2) (KN-nr 2901 29 00 )

Ammoniak, (CAS-nr 7664-41-7) (KN-nr 2814 10 00 )

Antimon, (CAS-nr 7440-36-0) (nr 8110 )

Bensaldehyd, (CAS-nr 100-52-7) (KN-nr 2912 21 00 )

Bensoin, (CAS-nr 119-53-9) (KN-nr 2914 40 90 )

1-butanol, (CAS-nr 71-36-3) (KN-nr 2905 13 00 )

2-butanol, (CAS-nr 78-92-2) (KN-nr 2905 14 90 )

Isobutanol, (CAS-nr 78-83-1) (KN-nr 2905 14 90 )

T-butanol, (CAS-nr 75-65-0) (KN-nr 2905 14 10 )

Kalciumkarbid, (CAS-nr 75-20-7) (KN-nr 2849 10 00 )

Kolmonoxid, (CAS-nr 630-08-0) (KN-nr 2811 29 90 )

Klor, (CAS-nr 7782-50-5) (KN-nr 2801 10 00 )

Cyklohexanol, (CAS-nr 108-93-0) (KN-nr 2906 12 00 )

Dicyklohexylamin, (CAS-nr 101-83-7) (KN-nr 2921 30 99 )

Etanol, (CAS-nr 64-17-5) (KN-nr 2207 10 00 )

Eten, (CAS-nr 74-85-1) (KN-nr 2901 21 00 )

Etylenoxid, (CAS-nr 75-21-8) (KN-nr 2910 10 00 )

Fluorapatit, (CAS-nr 1306-05-4) (KN-nr 2835 39 00 )

Väteklorid, (CAS-nr 7647-01-0) (KN-nr 2806 10 00 )

Vätesulfid, (CAS-nr 7783-06-4) (KN-nr 2811 19 80 )

Isopropanol med en koncentration av minst 95 %, (CAS RN 67-63-0) (KN-nr 2905 12 00 )

Mandelsyra, (CAS-nr 90-64-2) (KN-nr 2918 19 98 )

Metanol, (CAS-nr 67-56-1) (KN-nr 2905 11 00 )

Metylklorid, (CAS-nr 74-87-3) (KN-nr 2903 11 00 )

Metyljodid, (CAS-nr 74-88-4) (KN-nr 2903 39 90 )

Metylmerkaptan, (CAS-nr 74-93-1) (KN-nr 2930 90 99 )

Etylenglykol, (CAS-nr 107-21-1) (KN-nr 2905 31 00 )

Oxalylklorid, (CAS-nr 79-37-8) (KN-nr 2917 19 90 )

Kaliumsulfid, (CAS-nr 1312-73-8) (KN-nr 2830 90 85 )

Kaliumtiocyanat, (KSCN), (CAS-nr 333-20-0) (KN-nr 2842 90 80 )

Natriumhypoklorit, (CAS-nr 7681-52-9) (KN-nr 2828 90 00 )

Svavel, (CAS-nr 7704-34-9) (KN-nr 2802 00 00 )

Svaveldioxid, (CAS-nr 7446-09-5) (KN-nr 2811 29 05 )

Svaveltrioxid, (CAS-nr 7446-11-9) (KN-nr 2811 29 10 )

Tiofosforylklorid, (CAS-nr 3982-91-0) (KN-nr 2853 00 90 )

Tri-isobutylfosfit, (CAS-nr 1606-96-8) (KN-nr 2920 90 85 )

Vit/gul fosfor (CAS-nr 12185-10-3, 7723-14-0) (KN-nr 2804 70 00 )

 

▼M5

(1)   Enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 927/2012 av den 9 oktober 2012 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 304, 31.10.2012, s. 1).IX.A2.  Bearbetningsutrustning

Nummer

Beskrivning

Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

IX.A2.001

Golvmonterade dragskåp (med ståhöjd) med en minsta nominell bredd på 2,5 meter.

 

IX.A2.002

Friskluftsandningsskydd med luftrening och helmask, andra än sådana som anges i 1A004 eller 2B352f1.

1A004.a

IX.A2.003

Biologiska säkerhetsskåp eller isolatorer från klass II med liknande prestandanormer.

2B352.f.2

IX.A2.004

Satscentrifuger med en rotorkapacitet på minst 4 liter, som kan användas för biologiskt material.

 

IX.A2.005

Fermentorer som kan användas för att odla patogena ”mikroorganismer” eller virus eller för att producera toxiner, utan spridning av aerosoler, och som har en total kapacitet av minst 5 liter men högst 20 liter.

Teknisk anm.:

Fermentorer omfattar bioreaktorer, kemostater och system med kontinuerligt flöde.

2B352.b

IX.A2.007

Konventionella renrum eller renrum med turbulent luftflöde samt inbyggda fläkt-/filterenheter (Hepa eller Ulpa-filter) för användning i anläggningar som uppfyller inneslutningskriterierna P3 eller P4 (BL3, BL4, L3, L4).

2B352.a

IX.A2.008

Hjälpmedel, utrustning och komponenter för kemisk tillverkning, andra än de som anges i avsnitt 2B350 eller A2.009 enligt följande:

a)  Reaktorkärl eller reaktorer, med eller utan omrörare, med en total inre (geometrisk) volym större än 0,1 m3 (100 liter) och mindre än 20 m3 (20 000 liter), där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den vätska som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

1.  Rostfritt stål med en kromhalt på mer än eller lika med 10,5 % och en kolhalt av mindre än eller lika med 1,2 %.

b)  Omrörare för användning i reaktionskärl eller reaktorer enligt avsnitt 2B350.a, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den vätska som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

1.  Rostfritt stål med en kromhalt på mer än eller lika med 10,5 % och en kolhalt av mindre än eller lika med 1,2 %.

c)  Lagertankar, reservoarer eller behållare med en total inre (geometrisk) volym större än 0,1 m3 (100 liter) där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den vätska som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

1.  Rostfritt stål med en kromhalt på mer än eller lika med 10,5 % och en kolhalt av mindre än eller lika med 1,2 %.

d)  Värmeväxlare eller kondensorer med en värmeöverföringsyta större än 0,05 m2 och mindre än 30 m2, samt rör, plattor, slingor eller block (kylpaket) avsedda för sådana värmeväxlare eller kondensorer, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den vätska som bearbetas är gjorda av något av följande material:

1.  Rostfritt stål med en kromhalt på mer än eller lika med 10,5 % och en kolhalt av mindre än eller lika med 1,2 %.

Teknisk anm.:

Det material som används för packningar och tätningar och annan försegling är inte avgörande för värmeväxlarens kontrollstatus.

e)  Destillations- eller absorptionskolonner med en innerdiameter större än 0,1 m, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den vätska som bearbetas är gjorda av något av följande material:

1.  Rostfritt stål med en kromhalt på mer än eller lika med 10,5 % och en kolhalt av mindre än eller lika med 1,2 %.

f)  Ventiler med en nominell storlek över 10 mm och hus (ventilhus) som är konstruerade för sådana ventiler, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den vätska som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

1.  Rostfritt stål med en kromhalt på mer än eller lika med 10,5 % och en kolhalt av mindre än eller lika med 1,2 %.

Teknisk anm.:

1.  Det material som används för packningar och tätningar och annan försegling är inte avgörande för ventilens kontrollstatus.

2.  Med ”nominell storlek” avses den mindre av in- och utloppsdiametrarna.

g)  Multipeltätade och tätningsfria pumpar som har en av tillverkaren specificerad flödeshastighet som är större än 0,6 m3/tim, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas är gjorda av följande material:

1.  Rostfritt stål med en kromhalt på mer än eller lika med 10,5 % och kolhalt av mindre än eller lika med 1,2 %.

h)  Vakuumpumpar med en av tillverkaren specificerad flödeshastighet större än 1 m3/tim (vid standardtemperatur (273 K (0 °C)) och tryck (101,3 kPa), samt hus (pumphus), förformade infodringar, impellrar, rotorer eller strålpumpsmunstycken konstruerade för sådana pumpar, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas är gjorda av något av följande material:

1.  ”Legeringar” med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.  Keramik.

3.  ”Ferrokisel”.

4.  Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

5.  Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

6.  Grafit eller ”kolgrafit”.

7.  Nickel eller ”legeringar” med mer än 40 viktprocent nickel.

8.  Rostfritt stål med mer än 20 viktprocent nickel och 19 viktprocent krom.

9.  Tantal eller tantal ”legeringar”.

10.  Titan eller titan ”legeringar”.

11.  Zirkonium eller zirkonium ”legeringar”. eller

12.  Niob (columbium) eller niob ”legeringar”.

Tekniska anm.:

1.  Det material som används för membran, packningar och tätningar och annan försegling är inte avgörande för pumpens kontrollstatus.

2.  ”Kolgrafit” är en sammansättning som består av amorft kol och grafit, där grafitinnehållet är åtta viktprocent eller mer.

3.  ”Ferrokisel” är järnlegeringar med en kiselhalt på minst 8 viktprocent.

För materialen i förteckningarna ovan avses med termen ”legering”, när det inte anges någon specifik koncentration av någon beståndsdel, de legeringar i vilka den identifierade metallen förekommer i en högre viktprocentandel än någon annan beståndsdel.

2B350.a–e

2B350.g

2B350.i

IX.A2.009

Hjälpmedel, utrustning och komponenter för kemisk tillverkning, andra än de som anges i avsnitt 2B350 eller A2.008, enligt följande:

Reaktorkärl eller reaktorer, med eller utan omrörare, med en total inre (geometrisk) volym större än 0,1 m3 (100 liter) och mindre än 20 m3 (20 000 liter), där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den vätska som bearbetas eller innesluts är gjorda av följande material:

Rostfritt stål med mer än 20 viktprocent nickel och 19 viktprocent krom.

Omröra för användning i reaktorkärl eller reaktorer enligt a, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den vätska som bearbetas eller innesluts är gjorda av följande material:

Rostfritt stål med mer än 20 viktprocent nickel och 19 viktprocent krom.

Lagertankar, reservoarer eller behållare med en total inre (geometrisk) volym större än 0,1 m3 (100 liter) där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den vätska som bearbetas eller innesluts är gjorda av följande material:

Rostfritt stål med mer än 20 viktprocent nickel och 19 viktprocent krom.

Värmeväxlare eller kondensorer med en värmeöverföringsyta större än 0,05 m2 och mindre än 30 m2, samt rör, plattor, slingor eller block (kylpaket) avsedda för sådana värmeväxlare eller kondensorer, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den vätska som bearbetas är gjorda av följande material:

Rostfritt stål med mer än 20 viktprocent nickel och 19 viktprocent krom.

Teknisk anm.:

Det material som används för packningar och tätningar och annan försegling är inte avgörande för värmeväxlarens kontrollstatus.

Destillations- eller absorptionskolonner med en innerdiameter större än 0,1 m, samt vätskefördelare, ångfördelare eller vätskeuppsamlare, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas är gjorda av följande material:

Rostfritt stål med mer än 20 viktprocent nickel och 19 viktprocent krom.

Ventiler med en nominell diameter över 10 mm och hus (ventilhus), kulor eller käglor som är konstruerade för sådana ventiler, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av följande material:

Rostfritt stål med mer än 20 viktprocent nickel och 19 viktprocent krom.

Teknisk anm.:

Med ”nominell storlek” avses den mindre av in- och utloppsdiametrarna.

Multipeltätade och tätningsfria pumpar som har en av tillverkaren specificerad flödeshastighet som är större än 0,6 m3/tim (vid standardtemperatur (273 K (0 °C)) och tryck (101,3 kPa), samt hus (pumphus), förformade infodringar, impellrar, rotorer eller strålpumpsmunstycken konstruerade för sådana pumpar, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas är gjorda av något av följande material:

Keramik.

Ferrokisel (järnlegeringar med en kiselhalt på minst 8 viktprocent).

Rostfritt stål med mer än 20 viktprocent nickel och 19 viktprocent krom.

Tekniska anm.:

Det material som används för membran, packningar och tätningar och annan försegling är inte avgörande för pumpens kontrollstatus.

För materialen i förteckningarna ovan avses med termen ”legering”, när det inte anges någon specifik koncentration av någon beståndsdel, de legeringar i vilka den identifierade metallen förekommer i en högre viktprocentandel än någon annan beståndsdel.

 

▼M16

IX.A2.010

Utrustning

Laboratorieutrustning, inbegripet delar av och tillbehör till sådan utrustning, för (förstörande eller icke-förstörande) analys eller påvisande av kemiska ämnen, med undantag för utrustning, inbegripet delar och tillbehör, särskit utformade för medicinskt bruk.

 

▼M5B.  TEKNIK

Nummer

Beskrivning

Relaterad produkt i bilaga I till förordning (EG) nr 428/2009

IX.B.001

”Teknik” som erfordras för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varorna i avsnitt IX.A.

Teknisk anm.:

”Programvara” inbegrips i begreppet ”teknik”.

 
BILAGA X

FÖRTECKNING ÖVER LYXVAROR SOM AVSES I ARTIKEL 11B

1.   Renrasiga hästar

KN-nr: 0101 21 00

2.   Kaviar och kaviarersättning; kaviarersättning om försäljningspriset är högre än 20 EUR per 100 gram

KN-nr: ex 1604 31 00 , ex 1604 32 00

3.   Tryffel

KN-nr: 2003 90 10

4.   Vin (inbegripet mousserande vin) med ett försäljningspris på över 50 euro per liter, sprit och spritdrycker med ett försäljningspris på över 50 EUR per liter

KN-nr: ex 2204 21 till ex 2204 29 , ex  22 08 , ex  22 05

5.   Cigarrer och cigariller med ett försäljningspris på över 10 EUR per cigarr eller cigarill

KN-nr: ex 2402 10 00

6.   Parfymer och luktvatten med ett försäljningspris på över 70 EUR per 50 ml och kosmetika, inbegripet skönhets- och kosmetikprodukter, med ett försäljningspris på över 70 EUR per 50 ml

KN-nr: ex 3303 00 10 , ex 3303 00 90 , ex  33 04 , ex  33 07 , ex  34 01

7.   Lädervaror, sadelmakeriarbeten, reseffekter, handväskor och liknande artiklar, med ett försäljningspris på över 200 EUR per styck

KN-nr: ex 4201 00 00 , ex  42 02 , ex 4205 00 90

8.   Kläder, tillbehör till kläder och skodon (oavsett material), med ett försäljningspris på över 600 EUR per styck

KN-nr: ex  42 03 , ex  43 03 , ex 61 , ex 62 , ex  64 01 , ex  64 02 , ex  64 03 , ex  64 04 , ex  64 05 , ex  65 04 , ex 6605 00 , ex 6506 99 , ex 6601 91 00 , ex 6601 99 , ex 6602 00 00

9.   Pärlor, ädelstenar, halvädelstenar, varor av pärlor, smycken samt guld- och silversmedsvaror

KN-nr: 7101 , 7102 , 7103 , 7104 20 , 7104 90 , 7105 , 7106 , 7107 , 7108 , 7109 , 7110 , 7111 , 7113 , 7114 , 7115 , 7116

10.   Mynt och sedlar, inte utgörande lagligt betalningsmedel

KN-nr: ex 4907 00 , 7118 10 , ex 7118 90

11.   Bestick av ädel metall eller med överdrag av ädel metall

KN-nr: ex  71 14 , ex  71 15 , ex  82 14 , ex  82 15 , ex  93 07

12.   Bords- och köksartiklar av porslin, sten- eller lergods eller fin keramik, med ett försäljningspris på över 500 EUR per styck

KN-nr: ex 6911 10 00 , ex 6912 00 30 , ex 6912 00 50

13.   Glasvaror av blykristall med ett försäljningspris på över 200 EUR per styck

KN-nr: ex 7009 91 00 , ex 7009 92 00 , ex  70 10 , ex 7013 22 , ex 7013 33 , ex 7013 41 , ex 7013 91 , ex 7018 10 , ex 7018 90 , ex 7020 00 80 , ex 9405 10 50 , ex 9405 20 50 , ex 9405 50 , ex 9405 91

14.   Lyxfordon för persontransport till lands, i luften eller till sjöss samt tillbehör till dessa; nya fordon om försäljningspriset är högre än 25 000 EUR; begagnade fordon om försäljningspriset är högre än 15 000 EUR

KN-nr: ex  86 03 , ex 8605 00 00 , ex  87 02 , ex  87 03 , ex  87 11 , ex 8712 00 , ex 8716 10 , ex 8716 40 00 , ex 8716 80 00 , ex 8716 90 , ex 8801 00 , ex 8802 11 00 , ex 8802 12 00 , ex 8802 20 00 , ex 8802 30 00 , ex 8802 40 00 , ex 8805 10 , ex 8901 10 , ex  89 03

15.   Klockor och armbandsur och delar till dessa, med ett försäljningspris på över 500 EUR per styck

KN-nr: ex  91 01 , ex  91 02 , ex  91 03 , ex  91 04 , ex  91 05 , ex  91 08 , ex  91 09 , ex  91 10 , ex  91 11 , ex  91 12 , ex  91 13 , ex  91 14

16.   Konstverk, föremål för samlingar samt antikviteter

KN-nr: 97

17.   Artiklar och utrustning för skidåkning, golf och vattensporter, med ett försäljningspris på över 500 EUR per styck

KN-nr: ex 4015 19 00 , ex 4015 90 00 , ex 6112 20 00 , ex 6112 31 , ex 6112 39 , ex 6112 41 , ex 6112 49 , ex 6113 00 , ex  61 14 , ex 6210 20 00 , ex 6210 30 00 , ex 6210 40 00 , ex 6210 50 00 , ex 6211 11 00 , ex 6211 12 00 , ex 6211 20 , ex 6211 32 90 , ex 6211 33 90 , ex 6211 39 00 , ex 6211 42 90 , ex 6211 43 90 , ex 6211 49 00 , ex 6402 12 , ex 6403 12 00 , ex 6404 11 00 , ex 6404 19 90 , ex 9004 90 , ex  90 20 , ex 9506 11 , ex 9506 12 , ex 9506 19 00 , ex 9506 21 00 , ex 9506 29 00 , ex 9506 31 00 , ex 9506 32 00 , ex 9506 39 , ex  95 07

18.   Artiklar och utrustning för biljard, bowling, kasinospel och spel som aktiveras med mynt eller sedlar, med ett försäljningspris på över 500 EUR per styck

KN-nr: ex 9504 20 , ex 9504 30 , ex 9504 40 00 , ex 9504 90 80

▼M17
BILAGA XIFörteckning över de kategorier av varor som avses i artikel 11c

ex KN-nummer

Varubeskrivning

9705 00 00

1.  Arkeologiska föremål som är äldre än 100 år och som härrör från

9706 00 00

—  utgrävningar och fynd på land eller under vatten

—  arkeologiska fyndplatser

—  arkeologiska samlingar

9705 00 00

9706 00 00

2.  Föremål som utgör en integrerad del av söndertagna konstnärliga, historiska eller religiösa minnesmärken som är äldre än 100 år

9701

3.  Tavlor och målningar, som inte tillhör kategori 4 eller 5, som utförts helt för hand, på vilket underlag och i vilket material som helst (1)

9701

4.  Akvareller, gouacher och pasteller som utförts helt för hand, på vilket underlag och i vilket material som helst (1)

6914

9701

5.  Mosaiker, som inte ingår i kategorierna 1 eller 2, som utförts helt för hand i vilket material som helst och teckningar som utförts helt för hand på vilket underlag och i vilket material som helst (1)

Kapitel 49

9702 00 00

8442 50 80

6.  Originalgravyrer, tryck, silkscreentryck och litografier med deras respektive matriser och originalaffischer (1)

9703 00 00

7.  Originalskulpturer eller originalstatyer och kopior, framställda enligt samma process som originalet (1) och som inte tillhör kategori 1

3704

3705

3706

4911 91 00

8.  Fotografier, filmer och negativ av dessa (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

9.  Inkunabler och manuskript, inbegripet kartor och partitur, enstaka eller i samlingar (1)

9705 00 00

9706 00 00

10.  Böcker som är äldre än 100 år, enstaka eller i samlingar

9706 00 00

11.  Tryckta kartor som är äldre än 200 år

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

12.  Arkiv och däri ingående delar, som är äldre än 50 år, på vilket underlag och i vilket medium som helst

9705 00 00

13.  

a)  Samlingar, enligt definitionen av domstolen i dess dom i mål 252/84 (2), och föremål från zoologiska, botaniska, mineralogiska eller anatomiska samlingar

9705 00 00

b)  Samlingar (2), av historiskt, paleontologiskt, etnografiskt eller numismatiskt intresse

9705 00 00

Kapitlen 86–89

14.  Transportmedel som är äldre än 75 år

 

15.  Andra antikviteter som inte tillhör kategorierna 1–14 och som är

 

a)  mellan 50 och 100 år gamla:

Kapitel 95

—  leksaker och spel

7013

—  glas och glasvaror

7114

—  guld- och silversmedsvaror

Kapitel 94

—  möbler

Kapitel 90

—  optiska instrument och apparater, foto och kinoapparater

Kapitel 92

—  musikinstrument

Kapitel 91

—  ur och delar till ur

Kapitel 44

—  varor av trä

Kapitel 69

—  keramiska produkter

5805 00 00

—  tapisserier

Kapitel 57

—  mattor

4814

—  papperstapeter

Kapitel 93

—  vapen

9706 00 00

b)  äldre än 100 år.

(1)   Som är äldre än 50 år och inte tillhör sina upphovsmän.

(2)   Enligt definitionen i domstolens dom i mål 252/84: Samlarföremål enligt nr 97.05 i Gemensamma tulltaxan är föremål som har de egenskaper som krävs för att ingå i en samling, dvs. föremål som är relativt sällsynta, som normalt inte används för sitt ursprungliga ändamål, som är föremål för speciella transaktioner utanför den normala handeln med liknande bruksföremål och som är av högt värde.( 1 ) EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.

( 2 ) EGT L 345, 19.12.2002, s. 1.

( 3 ) EUT L 145, 30.4.2004, s. 1.

( 4 ) EGT L 9, 15.1.2003, s. 3.

( 5 ) EUT L 302, 19.10.1992, s. 1.

( 6 ) EUT L 134, 29.5.2009, s. 1.

( 7 ) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

( 8 ) Rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (EGT L 344, 28.12.2001, s. 70).

( 9 ) Rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med organisationerna Isil (Daish) och al-Qaida associerade personer och enheter (EGT L 139, 29.5.2002, s. 9).

( 10 ) Rådets förordning (EU) 2016/1686 av den 20 september 2016 om införande av ytterligare restriktiva åtgärder mot Isil (Daish) och al-Qaida samt fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som har samröre med dem (EUT L 255, 21.9.2016, s. 1).

( 11 ) Rådets beslut 2013/255/Gusp av den 31 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 147, 1.6.2013, s. 14).

( 12 ) Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (EUT L 134, 29.5.2009, s. 1).

( 13 ) Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (EUT L 134, 29.5.2009, s. 1).

( 14 IMSI är förkortningen för International Mobile Subscriber Identity. Det är en unik identifikationskod för varje mobiltelefonanordning, integrerad i SIM-kortet, som gör det möjligt att identifiera sådana SIM-kort via GSM- och UMTS-näten.

( 15 MSISDN är förkortningen för ”Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number.” Det är ett nummer som unikt identifierar ett abonnemang i ett GSM- eller UMTS-mobilnät. Enkelt uttryckt är detta telefonnumret till SIM-kortet i en mobiltelefon som gör det möjligt att identifiera mobilabonnenten och IMSI, men i förbindelse med dirigering till abonnenten.

( 16 IMEI är förkortningen för International Mobile Equipment Identity. Detta är ett nummer, oftast unikt för att identifiera GSM-, WCDMA- och IDEN-mobiltelefoner samt en del satellittelefoner. Det brukar vara tryckt inuti telefonens batterifack. Avlyssning kan specificeras genom dess IMEI, IMSI och MSISDN.

( 17 TIMSI är förkortningen för Temporary Mobile Subscriber Identity. Det är den identitet som oftast skickas mellan mobilen och nätverket.

( 18 SMS är förkortningen för Short Message System.

( 19 GSM är förkortningen för Global System for Mobile Communications.

( 20 GPS är förkortningen för Global Positioning System

( 21 GPRS är förkortningen för General Package Radio Service

( 22 UMTS är förkortningen för Universal Mobile Telecommunication System

( 23 CDMA är förkortningen för Code Division Multiple Access

( 24 PSTN är förkortningen för Public Switch Telephone Networks

( 25 DHCP är förkortningen för Dynamic Host Configuration Protocol

( 26 SMTP är förkortningen för Simple Mail Transfer Protocol.

( 27 GTP är förkortningen för GPRS Tunneling Protocol.