2011R1225 — SV — 01.07.2013 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1225/2011

av den 28 november 2011

för artiklarna 42–52, 57 och 58 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

(kodifiering)

(EGT L 314, 29.11.2011, p.20)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 504/2013 av den 31 maj 2013

  L 147

1

1.6.2013

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 519/2013 av den 21 februari 2013

  L 158

74

10.6.2013
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1225/2011

av den 28 november 2011

för artiklarna 42–52, 57 och 58 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

(kodifiering)EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse ( 1 ),

av följande skäl:

(1)

Kommissionens förordning (EEG) nr 2290/83 av den 29 juli 1983 om fastställandet av bestämmelser om tillämpningen av artiklarna 50-59b, 63a och 63b i rådets förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för befrielse från tullavgifter ( 2 ) har ändrats flera gånger ( 3 ) på ett väsentligt sätt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.KAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

Denna förordning fastställer bestämmelser för genomförandet av artiklarna 42-52, 57 och 58 i förordning (EG) nr 1186/2009.KAPITEL II

ALLMÄNNA BESTÄMMELSERAVSNITT 1

Förpliktelser för den institution eller den organisation dit varorna sänds

Artikel 2

1.  Tullfri införsel av undervisningsmateriel, vetenskaplig materiel och kulturell materiel, hädanefter benämnda varor, som avses i artiklarna 43, 44.1 och 45 i förordning (EG) nr 1186/2009 ska medföra följande förpliktelser för den institution eller den organisation som varorna sänds till:

a) Att sända varorna i fråga direkt till den angivna destinationsorten.

b) Att föra in varorna i inventarieförteckningen.

c) Att underlätta alla kontroller som de behöriga myndigheterna anser nödvändiga för att säkerställa att villkoren för beviljande av befrielse från importtullar är eller förblir uppfyllda.

I fråga om de varor som avses i artiklarna 44.1 och 45 i förordning (EG) nr 1186/2009 ska det innebära en förpliktelse för den institution eller den organisation som varorna sänds till att använda dessa varor uteslutande för icke-kommersiella ändamål enligt artikel 46 b i den förordningen.

2.  Cheferna för de institutioner eller de organisationer dit varorna sänds eller deras godkända företrädare ska förse de behöriga myndigheterna med en deklaration vari de förklarar att de är medvetna om de olika förpliktelser som är förtecknade i punkt 1 och som innehåller en försäkran om att uppfylla dessa.

Den behöriga myndigheten får begära att den deklaration som avses i första stycket ska lämnas för varje import eller för flera importer eller för alla importer som ska göras av den institution eller den organisation dit varorna sänds.AVSNITT 2

Bestämmelser som ska tillämpas om varorna är utlånade, uthyrda eller överlåtna

Artikel 3

1.  Om artikel 48.2 första stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 tillämpas, ska den institution eller den organisation dit varorna är utlånade, uthyrda eller överlåtna, från den dag varorna mottogs, uppfylla samma förpliktelser som de som anges i artikel 2 i denna förordning.

2.  Om den institution eller den organisation dit en vara är utlånad, uthyrd eller överlåten ligger i en annan medlemsstat än den där den institution som lånat ut, hyrt ut eller överlåtit varan är belägen, ska det behöriga tullkontoret i den avsändande medlemsstaten, när sådana varor skickas, utfärda ett T5-kontrollexemplar i enlighet med de regler som fastställs i artiklarna 912a - 912g i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 ( 4 ) för att säkerställa att dessa varor används på ett sätt som ger rätt till fortsatt befrielse från importtullar.

För detta ändamål ska någon av de i bilaga I angivna texterna föras in på T5-kontrollexemplaret i fält 104 under rubriken ”Annat”.

3.  Punkterna 1 och 2 ska också tillämpas på utlåning, uthyrning eller överlåtelse av reservdelar, komponenter eller speciella tillbehör till vetenskapliga instrument och apparater och av verktyg för underhåll, kontroll, kalibrering eller reparation av vetenskapliga instrument eller apparater, vilka har införts utan importtull enligt artikel 45 i förordning (EG) nr 1186/2009.KAPITEL III

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM TULLFRI INFÖRSEL AV UNDERVISNINGSMATERIEL, VETENSKAPLIG MATERIEL OCH KULTURELL MATERIEL ENLIGT ARTIKEL 43 I FÖRORDNING (EG) nr 1186/2009

Artikel 4

För att få tillstånd att införa varor utan importtull enligt artikel 43 i förordning (EG) nr 1186/2009, ska cheferna för de institutioner eller de organisationer som varorna sänds till eller deras godkända företrädare lämna en ansökan till den behöriga myndigheten i den medlemsstat, där institutionen eller organisationen är belägen.

En sådan ansökan ska åtföljas av alla upplysningar som den behöriga myndigheten anser nödvändiga för att avgöra om villkoren, som är fastställda för beviljande av befrielse från importtull, är uppfyllda.KAPITEL IV

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM TULLFRI INFÖRSEL AV VETENSKAPLIGA INSTRUMENT OCH APPARATER ENLIGT ARTIKLARNA 44 OCH 46 I FÖRORDNING (EG) nr 1186/2009

Artikel 5

I artikel 46 a i förordning (EG) nr 1186/2009 avses med objektiva tekniska egenskaper för ett vetenskapligt instrument eller en apparat sådana egenskaper som finns till följd av detta instruments eller denna apparats konstruktion eller som uppkommer vid anpassning av ett standardinstrument eller en standardapparat för att uppnå högre prestanda än vad som normalt krävs för industriellt eller kommersiellt bruk.

Om det inte är möjligt att med utgångspunkt från dess objektiva tekniska egenskaper fastställa om ett instrument eller en apparat ska anses vara av vetenskaplig karaktär, ska hänvisning göras till användningsområdet för det instrument eller den apparat för vilken sådan tullfrihet begärs. Om denna undersökning av det angivna användningsområdet visar att instrumentet eller apparaten i fråga används för vetenskapliga ändamål ska instrumentet eller apparaten anses vara av vetenskaplig karaktär.

Artikel 6

1.  För att få tillstånd att införa vetenskapliga instrument eller apparater utan importtull enligt artikel 44.1 i förordning (EG) nr 1186/2009 ska cheferna för de institutioner eller de organisationer dit varorna sänds eller deras godkända företrädare lämna en ansökan till den behöriga myndigheten i den medlemsstat, där institutionen eller organisationen är belägen.

2.  Den ansökan som avses i punkt 1 ska innehålla följande upplysningar om det instrument eller den apparat som ansökan gäller:

a) Den exakta handelsbeskrivningen som tillverkaren använder för instrumentet eller apparaten, dess förmodade klassificering enligt den Kombinerade nomenklaturen samt de objektiva, tekniska egenskaper, enligt vilka instrumentet eller apparaten kan anses vara av vetenskaplig karaktär.

b) Tillverkarens namn eller firmanamn och adress samt samma uppgifter för leverantören, om de finns tillgängliga.

c) Instrumentets eller apparatens ursprungsland.

d) Den plats där instrumentet eller apparaten ska användas.

e) Den exakta användning som avses för instrumentet eller apparaten.

f) Instrumentets eller apparatens pris eller värde för tulländamål.

g) Antalet instrument eller apparater i fråga.

Dokument som innehåller alla nödvändiga upplysningar om instrumentets eller apparatens egenskaper och tekniska specifikationer ska bifogas ansökan.

Artikel 7

Den behöriga myndigheten, i den medlemsstat där den institution eller den organisation dit varorna sänds är belägen, ska fatta ett direkt beslut om ansökningar enligt artikel 6 i alla förekommande fall.

Artikel 8

Tillstånd för införsel utan importtull ska gälla för en tid av sex månader.

De behöriga myndigheterna får emellertid fastställa en längre tidsperiod med hänsyn till de särskilda omständigheterna i varje enskilt fall.KAPITEL V

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM TULLFRI INFÖRSEL AV RESERVDELAR, KOMPONENTER, SPECIELLA TILLBEHÖR OCH VERKTYG ENLIGT ARTIKEL 45 I FÖRORDNING (EG) nr 1186/2009

Artikel 9

I artikel 45 a i förordning (EG) nr 1186/2009 avses med speciella tillbehör de varor som särskilt konstruerats för att användas med ett speciellt instrument eller en speciell apparat för att förbättra dess prestanda och räckvidd.

Artikel 10

För att få tillstånd för tullfri införsel enligt artikel 45 i förordning (EG) nr 1186/2009, antingen av reservdelar, komponenter eller speciella tillbehör eller av verktyg, ska cheferna för de institutioner eller de organisationer dit varorna sänds eller deras godkända företrädare lämna en ansökan till den behöriga myndigheten i den medlemsstat i vilken institutionen eller organisationen är belägen.

Denna ansökan ska åtföljas av alla upplysningar som den behöriga myndigheten anser nödvändiga för att kunna avgöra om de villkor som fastställs i artikel 45 i förordning (EG) nr 1186/2009 är uppfyllda.

Artikel 11

Den behöriga myndigheten, i den medlemsstat där den institution eller den organisation dit varorna sänds är belägen, ska fatta ett direkt beslut om den ansökan som avses i artikel 10.

Artikel 12

Artikel 8 ska tillämpas på motsvarande sätt för tillstånd till införsel utan importtull som utfärdats enligt artikel 45 i förordning (EG) nr 1186/2009.KAPITEL VI

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM TULLFRI INFÖRSEL AV MEDICINSKA INSTRUMENT ELLER APPARATER ENLIGT ARTIKLARNA 57 OCH 58 I FÖRORDNING (EG) nr 1186/2009

Artikel 13

1.  För att få tillstånd att införa instrument eller apparater utan importtull enligt artiklarna 57 och 58 i förordning (EG) nr 1186/2009, ska cheferna för de institutioner eller de organisationer dit varorna sänds eller deras godkända företrädare lämna en ansökan till den behöriga myndigheten i den medlemsstat i vilken institutionen eller organisationen är belägen.

2.  Den ansökan som avses i punkt 1 ska innehålla följande upplysningar om instrumentet eller apparaten i fråga:

a) Den exakta varubeskrivning som tillverkaren använder för instrumentet eller apparaten och dess förmodade klassificering i den Kombinerade nomenklaturen.

b) Tillverkarens namn eller firmanamn och adress samt samma uppgifter för leverantören, om de finns tillgängliga.

c) Instrumentets eller apparatens ursprungsland.

d) Den plats där instrumentet eller apparaten ska användas.

e) Instrumentets eller apparatens användningsområde.

3.  Vid gåva ska ansökan dessutom innehålla följande upplysningar:

a) Givarens namn eller företagsnamn samt adress.

b) En skriftlig försäkran från den sökande som tillkännager att

i) gåvan av instrumentet eller apparaten i fråga inte döljer något kommersiellt syfte från givarens sida, och att

ii) givaren inte på något sätt är förbunden med tillverkaren av de instrument eller de apparater för vilka befrielse från importtull begärs.

Artikel 14

Den behöriga myndigheten, i den medlemsstat där den institution eller den organisation dit varorna sänds är belägen, ska fatta ett direkt, beslut om ansökningar i alla förekommande fall.

Artikel 15

Artiklarna 13 och 14 ska tillämpas på motsvarade sätt på reservdelar, komponenter, speciella tillbehör samt verktyg som är avsedda för underhåll, kontroll, kalibrering eller reparationav instrument eller apparater som har införts utan importtull enligt artikel 57.2 a och b i förordning (EG) nr 1186/2009.

Artikel 16

Artikel 8 ska gälla i tillämpliga delar.

▼M1 —————

▼BKAPITEL VIII

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM TULLFRI INFÖRSEL AV UTRUSTNING ENLIGT ARTIKLARNA 51 OCH 52 I FÖRORDNING (EG) nr 1186/2009

Artikel 19

1.  För att få tillstånd att införa utrustning utan importtull enligt artiklarna 51 och 52 i förordning (EG) nr 1186/2009 ska cheferna för vetenskapliga forskningsinstitutioner eller forskningsorganisationer med säte utanför unionen, eller deras godkända företrädare, lämna en ansökan till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den vetenskapliga forskningsinstitutionen eller forskningsorganisationen med säte inom unionen är belägen.

2.  Den ansökan som avses i punkt 1 ska innehålla följande upplysningar:

a) En kopia av det vetenskapliga samarbetsavtalet mellan forskningsinstitutioner belägna i unionen och i tredjeland.

b) Den exakta varubeskrivningen på utrustningen så väl som dess kvantitet och värde och i förekommande fall dess förmodade klassificering i den Kombinerade nomenklaturen.

c) Ursprungsland och avsändningsland för utrustningen.

d) Den plats där utrustningen ska användas.

e) Den användning som utrustningen är avsedd för och den tid under vilken den ska användas.

▼M1

Artikel 20

Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där den institution eller den organisation dit varorna sänds är belägen ska i samtliga fall fatta ett direkt beslut om ansökningar enligt artikel 19.

▼B

Artikel 21

Artikel 8 ska gälla i tillämpliga delar.KAPITEL IX

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 22

Förordning (EEG) nr 2290/83 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 23

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Texter som avses i artikel 3.2

▼M2

 ’Стоки на ЮНЕСКО: продължаването на митническите освобождавания подлежи на спазване на член 48, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1186/2009’;

 ’Objeto Unesco: se mantiene la franquicia subordinada al respeto del artículo 48, apartado 2, primer párrafo, del Reglamento (CE) n. 1186/2009’;

 ’Zboží Unesco: zachování osvobození za předpokladu splnění podmínek čl. 48 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1186/2009’;

 ’Unesco-varer: Fortsat fritagelse betinget af overholdelse af artikel 48, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1186/2009’;

 ’Unesco-Gegenstand: Weitergewährung der Zollbefreiung abhängig von der Voraussetzung des Artikels 48 Absatz 2 erster Unterabsatz der Verordnung (EG) Nr. 1186/2009’;

 ’Unesco kaup: impordimaksudest vabastamise jätkamine, tingimusel et täidetakse määruse (EÜ) nr 1186/2009 artikli 48 lõike 2 esimest lõiku’;

 ’Αντικείμενο Unesco: Διατήρηση της ατέλειας εξαρτώμενη από την τήρηση του άρθρου 48 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009’;

 ’Unesco goods: continuation of relief subject to compliance with the first subparagraph of Article 48(2) of Regulation (EC) No 1186/2009’;

 ’Objet Unesco: maintien de la franchise subordonné au respect de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n o 1186/2009’;

 ’Unesco robe: nastavak oslobođenja od plaćanja carine u skladu s uvjetima iz članka 48. stavka 2. prvog podstavka Uredbe (EEZ) br. 1186/2009’;

 ’Oggetto Unesco: è mantenuta la franchigia a condizione che venga rispettato l’articolo 48, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1186/2009’;

 ’Unesco preces: atbrīvojuma turpmāka piemērošana atkarīga no atbilstības Regulas (EK) Nr. 1186/2009 48. panta 2. punkta pirmajai daļai’;

 ’Unesco prekės: atleidimo nuo muitų taikymo pratęsimas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 48 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos nuostatų’;

 ’Unesco-áruk: a vámmentesség fenntartása az 1186/2009/EK rendelet 48. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén’;

 ’Oġġetti tal-Unesco: tkomplija ta’ ħelsien mid-dazju suġġetta għal osservanza ta’ l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 48(2) tar-Regolament (KE) Nru 1186/2009’;

 ’Unesco-voorwerp: handhaving van de vrijstelling is afhankelijk van de nakoming van artikel 48, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1186/2009’;

 ’Towary Unesco: kontynuacja zwolnienia z zastrzeżeniem zachowania warunków określonych w art. 48 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1186/2009’;

 ’Objectos Unesco: é mantida a franquia desde que seja respeitado o n. o 2, primeiro parágrafo do artigo 48. o do Regulamento (CE) n. o 1186/2009’;

 ’Articole Unesco: menținerea scutirii este condiționată de respectarea prevederilor articolului 48 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) Nr. 1186/2009’;

 ’Tovar Unesco: naďalej oslobodený, pokiaľ spĺňa podmienky ustanovené v článku 48 odseku 2 prvom pododseku nariadenia (ES) č. 1186/2009’’;

 ’Blago Unesco: ohranitev oprostitve v skladu s prvim pododstavkom člena 48(2) Uredbe (ES) št. 1186/2009’;

 ’Unesco-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (EY) N:o 1186/2009 48 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ehtoja noudatetaan’;

 ’Unesco-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 48.2 första stycket i förordning (EG) nr 1186/2009 uppfylls’.

▼B
BILAGA IIUpphävd förordning och en förteckning över dess senare ändringar

Kommissionens förordning (EEG) nr 2290/83

(EGT L 220, 11.8.1983, s. 20)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1745/85

(EGT L 167, 27.6.1985, s. 21)

 

Punkt I.19 i bilaga I till 1985 års anslutningsakt

(EGT L 302, 15.11.1985, s. 139)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 3399/85

(EGT L 322, 3.12.1985, s. 10)

endast artikel 1.4

Kommissionens förordning (EEG) nr 3893/88

(EGT L 346, 15.12.1988, s. 32)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1843/89

(EGT L 180, 27.6.1989, s. 22)

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 734/92

(EGT L 81, 26.3.1992, s. 15)

 

Punkt XIII A.II.5 i bilaga I till 1994 års anslutningsakt

(EGT C 241, 29.8.1994, s. 274)

 

Punkt 19.B.2 i bilaga II till 2003 års anslutningsakt

(EUT L 236, 23.9.2003, s. 772)

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1792/2006

(EUT L 362, 20.12.2006, s. 1)

endast punkt 11.B.2 i bilagan
BILAGA IIIJämförelsetabell

Förordning (EEG) nr 2290/83

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2.1, första stycket, inledning

Artikel 2.1, första stycket, inledning

Artikel 2.1, första stycket, första strecksatsen

Artikel 2.1, första stycket, punkt a

Artikel 2.1, första stycket, andra strecksatsen

Artikel 2.1, första stycket, punkt b

Artikel 2.1, första stycket, tredje strecksatsen

Artikel 2.1, första stycket, punkt c

Artikel 2.1, andra stycket

Artikel 21, andra stycket

Artikel 2.2

Artikel 2.2

Artikel 3.1

Artikel 3.1

Artikel 3.2, första stycket

Artikel 3.2, första stycket

Artikel 3.2, andra stycket, inledning

Artikel 3.2, andra stycket

Artikel 3.2, andra stycket, listuppgifter

Bilaga I

Artikel 3.3

Artikel 3.3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 12

Artikel 9

Artikel 13

Artikel 10

Artikel 14

Artikel 11

Artikel 15

Artikel 12

Artikel 15a

Artikel 13

Artikel 15c

Artikel 14

Artikel 15d

Artikel 15

Artikel 15e

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18

Artikel 18a

Artikel 19

Artikel 18b

Artikel 20

Artikel 18c

Artikel 21

Artikel 19

Artikel 22

Artikel 20

Artikel 23

Bilaga II

Bilaga III( 1 ) EUT L 324, 10.12.2009, s. 23.

( 2 ) EGT L 220, 11.8.1983, s. 20.

( 3 ) Se bilaga II.

( 4 ) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.