02011R0692 — SV — 01.01.2020 — 002.003


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 692/2011

av den 6 juli 2011

om europeisk statistik om turism och om upphävande av rådets direktiv 95/57/EG

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 192 22.7.2011, s. 17)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 253/2013 av den 15 januari 2013

  L 79

5

21.3.2013

►M2

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/1681 av den 1 augusti 2019

  L 258

1

9.10.2019

►M3

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/1569 av den 23 juli 2020

  L 359

1

29.10.2020
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 692/2011

av den 6 juli 2011

om europeisk statistik om turism och om upphävande av rådets direktiv 95/57/EG

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning fastställs en gemensam ram för systematisk utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik om turism.

Medlemsstaterna ska för detta ändamål samla in, sammanställa, bearbeta och översända harmoniserad statistik om tillgång och efterfrågan avseende turism.

Artikel 2

Definitioner

1.  

I denna förordning avses med

a)

referensperiod : en period som uppgifterna avser,

b)

referensår : en referensperiod som består av ett kalenderår,

c)

Nace rev. 2 : den gemensamma statistiska näringsgrensindelningen inom unionen som fastställs genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 ( 1 ),

d)

Nuts : den gemensamma nomenklatur för statistiska territoriella enheter för framställning av regional statistik inom unionen som fastställs genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 ( 2 ),

e)

vanlig omgivning : ett geografiskt område, som inte nödvändigtvis är sammanhängande, där en person tillbringar sin vardag och som fastställs med utgångspunkt från passerande av administrativa gränser eller avståndet från personens bosättningsort, besökets längd, besökets frekvens och syftet med besöket,

f)

turism : den aktivitet som utövas av besökare som reser till ett huvudresmål utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år i annat huvudsyfte, däribland affärer, fritid eller annat personligt syfte, än att vara anställd av en enhet med hemvist på den plats som besöks,

g)

inrikes turism : besök inom en medlemsstat av besökare som är invånare i medlemsstaten,

h)

inkommande turism : besök till en medlemsstat av besökare som inte är invånare i medlemsstaten,

i)

utgående turism : besök av personer som är invånare i en medlemsstat till ett land utanför medlemsstaten,

j)

nationell turism : inrikes och utgående turism,

k)

turism inom landet : inrikes och inkommande turism,

l)

logianläggning för turister : lokal verksamhetsenhet, enligt definitionen i bilagan till rådets förordning (EEG) nr 696/93 av den 15 mars 1993 om statistiska enheter för observation och analys av produktionssystemet inom gemenskapen ( 3 ), som mot betalning – där priset kan vara helt eller delvis subventionerat – erbjuder korttidsinkvartering enligt beskrivningarna i grupperna 55.1 (hotellverksamhet), 55.2 (semesterbostäder och annan korttidsinkvartering) och 55.3 (campingplatsverksamhet) i Nace rev. 2,

m)

logi som inte hyrs : bland annat logi som familj eller vänner tillhandahåller kostnadsfritt och logi i semesterbostäder som bebos av ägaren själv, inklusive andelsbostäder,

n)

dagsbesök : besök utan övernattning som görs av besökare utanför deras vanliga omgivning och som utgår från besökarens bosättningsort.

2.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 11, med avseende på ändringar av definitionerna i punkt 1 i den här artikeln för att anpassa dessa definitioner till ändringar i internationella definitioner.

Artikel 3

Ämnen som behandlas och de insamlade uppgifternas karaktär

1.  

Medlemsstaterna ska vid tillämpningen av denna förordning, i enlighet med artikel 9, översända uppgifter om följande:

a) 

Turism inom landet: kapacitet och beläggning för logianläggningar för turister för de variabler, den frekvens och de fördelningar som fastställs i avsnitten 1, 2 och 3 i bilaga I.

b) 

Turism inom landet: turistnätter med logi som inte hyrs för de variabler, den frekvens och de fördelningar som fastställs i avsnitt 4 i bilaga I.

c) 

Nationell turism: efterfrågan med avseende på turism som gäller deltagande i turism samt turistresors och besökares karaktär för de variabler, den frekvens och de fördelningar som fastställs i avsnitten 1 och 2 i bilaga II.

d) 

Nationell turism: efterfrågan med avseende på turism som gäller dagsbesöks karaktär för de variabler, den frekvens och de fördelningar som fastställs i avsnitt 3 i bilaga II.

2.  
Kommissionen ska ges befogenhet att, vid behov, anta delegerade akter i enlighet med artikel 11 med avseende på anpassning av bilagorna, med undantag för de insamlade uppgifternas valfria karaktär och begränsningen av tillämpningsområdet enligt definitionerna i bilagorna, för att ta hänsyn till den ekonomiska, sociala och tekniska utvecklingen. Kommissionen ska då den utövar sina befogenheter enligt denna bestämmelse se till att de antagna delegerade akterna inte medför betydande ytterligare administrativa bördor för medlemsstaterna och för deltagarna.

Artikel 4

Tillämpningsområde

Tillämpningsområdet för kraven i

a) 

artikel 3.1 a ska vara alla logianläggningar för turister enligt definitionen i artikel 2.1.1, om inte annat anges i bilaga I,

b) 

artikel 3.1 b ska vara alla invånares och icke-invånares turistnätter i logi som inte hyrs,

c) 

artikel 3.1 c, beträffande uppgifter om deltagande i turism, ska vara alla individer som är invånare i medlemsstaten, om inte annat anges i avsnitt 1 i bilaga II,

d) 

artikel 3.1 c, beträffande uppgifter om turistresors och besökares karaktär, ska vara den bofasta befolkningens samtliga turistresor med åtminstone en övernattning utanför dess vanliga omgivning som avslutades under referensperioden, om inte annat anges i avsnitt 2 i bilaga II,

e) 

artikel 3.1 d, beträffande uppgifter om dagsbesöks karaktär, ska vara samtliga dagsbesök enligt definitionen i artikel 2.1 n, om inte annat anges i avsnitt 3 bilaga II.

Artikel 5

Pilotstudier

1.  
Kommissionen ska utarbeta ett program för pilotstudier som medlemsstaterna kan genomföra på frivillig basis, i syfte att utveckla, fastställa och sprida enhetliga tabeller för satelliträkenskaper för turismen och utvärdera vilka fördelar denna statistik medför i förhållande till kostnaderna för sammanställningen.
2.  
Kommissionen ska också utarbeta ett program för pilotstudier som medlemsstaterna kan genomföra på frivillig basis, i syfte att utveckla ett system för sammanställning av uppgifter som visar hur turismen påverkar miljön.

Artikel 6

Kvalitetskriterier och rapporter

1.  
Medlemsstaterna ska säkerställa kvaliteten på de översända uppgifterna.
2.  
I denna förordning ska de kvalitetskriterier som anges i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 223/2009 tillämpas.
3.  
Varje år ska medlemsstaterna förse kommissionen (Eurostat) med en rapport om kvaliteten på uppgifterna för referensårets referensperioder och om eventuella metodändringar som gjorts. Rapporten ska lämnas inom nio månader efter referensårets slut.
4.  
Vid tillämpningen av de kvalitetskriterier som anges i punkt 2 för uppgifter som omfattas av denna förordning ska formerna för och uppställningen av kvalitetsrapporterna fastställas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.2.

Artikel 7

Utvärderingsrapport

Senast den 12 augusti 2016 och vart femte år därefter ska kommissionen lämna en utvärderingsrapport till Europaparlamentet och rådet om den statistik som sammanställs enligt denna förordning och särskilt om statistikens relevans och belastningen på företagen.

Artikel 8

Uppgiftskällor

När det gäller den grund på vilken uppgifterna samlas in ska medlemsstaterna vidta de åtgärder de anser lämpliga för att upprätthålla resultatens kvalitet. Medlemsstaterna kan framställa de nödvändiga statistiska uppgifterna genom att använda en kombination av följande olika källor:

a) 

Undersökningar där de uppgiftslämnande enheterna ombes tillhandahålla aktuella, korrekta och fullständiga uppgifter.

b) 

Andra lämpliga källor, däribland administrativa uppgifter, om dessa är lämpliga i fråga om aktualitet och relevans.

c) 

Lämpliga statistiska skattningsförfaranden.

Artikel 9

Översändande av uppgifter

1.  
Medlemsstaterna ska översända uppgifterna, inklusive konfidentiella uppgifter, till kommissionen (Eurostat) i enlighet med artikel 21 i förordning (EG) nr 223/2009.
2.  
Medlemsstaterna ska översända de uppgifter som anges i bilaga I och avsnitten 1 och 3 i bilaga II i form av aggregerade tabeller, i enlighet med en standard för datautväxling som fastställts av kommissionen (Eurostat). Uppgifterna ska översändas eller överföras elektroniskt till kommissionens (Eurostats) dataportal. De praktiska arrangemangen för översändandet av uppgifterna ska antas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.2.
3.  
Medlemsstaterna ska översända de uppgifter som anges i avsnitt 2 i bilaga II i form av mikrodatafiler – där varje observerad resa är en enskild post i den översända uppsättningen uppgifter – som ska vara fullt ut kontrollerad, redigerad och, om nödvändigt, imputerad i enlighet med en standard för datautväxling som fastställts av kommissionen (Eurostat). Uppgifterna ska översändas eller överföras elektroniskt till kommissionens (Eurostats) dataportal. De praktiska arrangemangen för översändandet av uppgifterna ska antas av kommissionen genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 12.2.

▼M2

4.  

Medlemsstaterna ska översända följande:

a) 

De validerade årliga uppgifter som anges i avsnitten 1 och 2 i bilaga I inom sex månader efter referensperiodens slut, om inte annat anges i bilaga I.

b) 

De validerade månatliga uppgifter som anges i avsnitt 2 i bilaga I inom åtta veckor efter referensperiodens slut för referensåren 2020 och 2021, och inom sex veckor efter referensperiodens slut från och med referensåret 2022.

c) 

De validerade uppgifter som anges i avsnitt 4 i bilaga I inom nio månader efter referensperiodens slut, om den berörda medlemsstaten väljer att översända dem.

d) 

De validerade uppgifter som anges i bilaga II inom sex månader efter referensperiodens slut.

▼B

5.  
Kommissionen ska ges befogenhet att, om det är nödvändigt, anta delegerade akter i enlighet med artikel 11 med avseende på ändringar av tidsfristerna för översändande i punkt 4 i den här artikeln för att ta hänsyn till den ekonomiska, sociala eller tekniska utvecklingen. Varje sådan ändring ska beakta befintliga metoder för datainsamling i medlemsstaterna.
6.  
För alla uppgifter som krävs enligt denna förordning ska den första referensperioden, om inte annat anges, inledas den 1 januari 2012.

Artikel 10

Metodhandbok

Kommissionen (Eurostat) ska i nära samarbete med medlemsstaterna utarbeta och regelbundet uppdatera en metodhandbok som ska innehålla riktlinjer för statistik som framställs i enlighet med denna förordning, däribland definitioner som ska tillämpas i fråga om de insamlade uppgifternas karaktär och gemensamma standarder som är avsedda att säkerställa kvaliteten på uppgifterna.

Artikel 11

Delegeringens utövande

1.  
Befogenheten att anta de delegerade akterna ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  
Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.2, 3.2 och 9.5 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 11 augusti 2011. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.
3.  
Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 2.2, 3.2 och 9.5 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft.
4.  
Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
5.  
En delegerad akt som antas enligt artiklarna 2.2, 3.2 och 9.5 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 12

Kommittéförfarande

1.  
Kommissionen ska biträdas av kommittén för det europeiska statistiksystemet, som inrättats genom förordning (EG) nr 223/2009. Den kommittén ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.
2.  
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 13

Upphävande

Direktiv 95/57/EG ska upphöra att gälla.

Medlemsstaterna ska tillhandahålla resultat i enlighet med direktiv 95/57/EG för alla referensperioder under 2011.

Artikel 14

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

TURISM INOM LANDET

Avsnitt 1

KAPACITETEN INOM LOGIANLÄGGNINGAR FÖR TURISTER

A.   Variabler och fördelningar som ska översändas1.  På regional Nuts-nivå 2 och på nationell nivå ska följande variabler och fördelningar översändas för årliga uppgifter:

Typ av anläggning

Variabler

Fördelningar

Nace 55.1

Antal anläggningar

Antal sovplatser

Antal rum

Typ av lokalitet a och b

Nace 55.2

Antal anläggningar

Antal sovplatser

Typ av lokalitet a och b

Nace 55.3

Antal anläggningar

Antal sovplatser

Typ av lokalitet a och b2.  [frivilligt] På nationell nivå ska följande variabler och fördelningar översändas för årliga uppgifter:

Typ av anläggning

Variabler

Fördelningar

Nace 55.1

Antal anläggningar

Antal sovplatser

Antal rum

Storleksklass3.  På nationell nivå ska följande variabler och fördelningar översändas för treårsuppgifter:

Typ av anläggning

Variabler

Fördelningar

Nace 55.1

Antal anläggningar med ett eller fler rum som är tillgängliga för personer med nedsatt rörlighet, däribland rullstolsburna användare

 

B.   Begränsning av tillämpningsområde

1. För ”hotellverksamhet” och för ”semesterbostäder och annan korttidsinkvartering” ska tillämpningsområdet omfatta åtminstone alla logianläggningar för turister som har 10 eller fler sovplatser.

2. För ”campingplatsverksamhet” ska tillämpningsområdet omfatta åtminstone alla logianläggningar för turister som har 10 eller fler tältplatser.

3. Medlemsstater som står för mindre än 1 % av det sammanlagda antalet övernattningar på logianläggningar för turister inom Europeiska unionen kan begränsa tillämpningsområdet ytterligare så att det omfattar åtminstone alla logianläggningar för turister som har 20 eller fler sängplatser (20 eller fler tältplatser).

C.   Frekvens

Det första referensåret för de treårsvariabler som anges under rubrik A.3 ska vara 2015.

Avsnitt 2

VISTELSER VID LOGIANLÄGGNINGAR FÖR TURISTER (INRIKES OCH INKOMMANDE)

A.   Variabler och fördelningar som ska översändas för årliga uppgifter1.  På regional Nuts-nivå 2 och på nationell nivå

Typ av anläggning

Variabler

Fördelningar

▼M2

Totalt (alla typer av logianläggningar för turister)

Invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Icke-invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Typ av lokalitet a och b

Regioner på Nuts 3-nivå

Månader av referensåret [frivilligt om Nuts 2-nivån omfattar hela medlemsstaten]

▼B

Nace 55.1

Invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Icke-invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

 

Invånares ankomster till logianläggningar för turister

Icke-invånares ankomster till logianläggningar för turister

 

Nettoutnyttjande av sovplatser

Nettoutnyttjande av rum

 

Nace 55.2

Invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Icke-invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

 

Invånares ankomster till logianläggningar för turister

Icke-invånares ankomster till logianläggningar för turister

 

Nace 55.3

Invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Icke-invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

 

Invånares ankomster till logianläggningar för turister

Icke-invånares ankomster till logianläggningar för turister

 2.  På nationell nivå

Typ av anläggning

Variabler

Fördelningar

▼M2

Totalt (alla typer av logianläggningar för turister)

Invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Icke-invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Typ av lokalitet a kombinerad med typ av lokalitet b

Städer

▼B

Nace 55.1

Invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Icke-invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Typ av lokalitet a och b

Gästens bosättningsland eller bosättningsort

[frivilligt] Storleksklasser

Invånares ankomster till logianläggningar för turister

Icke-invånares ankomster till logianläggningar för turister

Gästens bosättningsland eller bosättningsort

Nettoutnyttjande av sovplatser

Nettoutnyttjande av rum

[frivilligt] Storleksklasser

Nace 55.2

Invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Icke-invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Typ av lokalitet a och b

Gästens bosättningsland eller bosättningsort

Invånares ankomster till logianläggningar för turister

Icke-invånares ankomster till logianläggningar för turister

Gästens bosättningsland eller bosättningsort

Nace 55.3

Invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Icke-invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Typ av lokalitet a och b

Gästens bosättningsland eller bosättningsort

Invånares ankomster till logianläggningar för turister

Icke-invånares ankomster till logianläggningar för turister

Gästens bosättningsland eller bosättningsort

B.   Variabler och fördelningar som ska översändas för månatliga uppgifter på nationell nivåTyp av anläggning

Variabler

Fördelningar

Nace 55.1

Invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Icke-invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

 

Invånares ankomster till logianläggningar för turister

Icke-invånares ankomster till logianläggningar för turister

 

Nettoutnyttjande av sovplatser

Nettoutnyttjande av rum

 

Nace 55.2

Invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Icke-invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

 

Invånares ankomster till logianläggningar för turister

Icke-invånares ankomster till logianläggningar för turister

 

Nace 55.3

Invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

Icke-invånares antal övernattningar på logianläggningar för turister

 

Invånares ankomster till logianläggningar för turister

Icke-invånares ankomster till logianläggningar för turister

 

C.   Begränsning av tillämpningsområde

1. För ”hotellverksamhet” och för ”semesterbostäder och annan korttidsinkvartering” ska tillämpningsområdet omfatta åtminstone alla logianläggningar för turister som har 10 eller fler sovplatser.

2. För ”campingplatsverksamhet” ska tillämpningsområdet omfatta åtminstone alla logianläggningar för turister som har 10 eller fler tältplatser.

3. Medlemsstater som står för mindre än 1 % av det sammanlagda antalet övernattningar på logianläggningar för turister inom Europeiska unionen kan begränsa tillämpningsområdet ytterligare så att det omfattar åtminstone alla logianläggningar för turister som har 20 eller fler sängplatser (20 eller fler tältplatser).

4. Om en begränsning av tillämpningsområde enligt beskrivningen i 1, 2 eller 3 tillämpas ska en skattning av invånares och icke-invånares totala antal övernattningar under referensåret på sådana logianläggningar för turister som undantas från tillämpningsområdet översändas årligen.

5. När det gäller det första referensår för vilket uppgifter krävs enligt denna förordning ska den skattning som beskrivs i 4 översändas inom tolv månader efter referensperiodens slut.

6. Medlemsstaterna kan begränsa tillämpningsområdet ytterligare när det gäller nettoutnyttjande av rum inom hotellverksamhet så att det omfattar åtminstone alla logianläggningar för turister med 25 rum eller fler.

▼M2 —————

▼B

Avsnitt 3

KLASSIFICERING SOM SKA TILLÄMPAS PÅ AVSNITTEN 1 OCH 2

A.   Typ av anläggning

De tre kategorier som ska användas för typ av anläggning är, med avseende på Nace-grupperna 55.1, 55.2 och 55.3:

— 
hotellverksamhet
— 
semesterbostäder och annan korttidsinkvartering
— 
campingplatsverksamhet.

B.   Typ av lokalitet a

De tre kategorier som ska användas för typ av lokalitet a med avseende på urbanisering i den kommun (eller motsvarande lokala administrativa enhet) där logianläggningarna för turister är belägna är:

— 
tätbefolkat område
— 
medeltätt befolkat område
— 
glesbefolkat område.

C.   Typ av lokalitet b

De två kategorier som ska användas för typ av lokalitet b med avseende på närhet till havet från den kommun (eller motsvarande lokala administrativa enhet) där logianläggningarna för turister är belägna är

— 
kustnära,
— 
ej kustnära.

D.   Storleksklass

De tre kategorier som används för storleksklass med avseende på antal rum på logianläggningarna för turister är:

— 
små anläggningar: färre än 25 rum
— 
medelstora anläggningar: 25–99 rum
— 
stora anläggningar: 100 eller fler rum; följande rapporteras separat på frivillig basis: ”100–249 rum” och ”fler än 250 rum”.

E.   Länder och geografiska områden

De kategorier som används för bosättningslandet eller bosättningsorten för de gäster som vistas på logianläggningarna för turister är följande:

— 
Europeiska unionen (unionen). Följande rapporteras separat: varje medlemsstat.
— 
Europeiska frihandelsorganisationen (Efta). Följande rapporteras separat: Island, Norge, Schweiz (inklusive Liechtenstein).

▼M3

— 
Andra europeiska länder (förutom unionen eller Efta, och med undantag av Förenade kungariket, Ryssland, Turkiet och Ukraina).

▼M3

— 
Förenade kungariket.

▼B

— 
Ryssland.
— 
Turkiet.
— 
Ukraina.
— 
Afrika. Följande rapporteras separat: Sydafrika.
— 
Nordamerika. Följande rapporteras separat: Förenta staterna, Kanada.
— 
Syd- och Centralamerika. Följande rapporteras separat: Brasilien.
— 
Asien. Följande rapporteras separat: Folkrepubliken Kina, Japan, Sydkorea.
— 
Australien, Oceanien och övriga områden. Följande rapporteras separat: Australien.

▼M2

F.   Städer

De städer för vilka uppgifter ska översändas ska vara i enlighet med artikel 4b.3 i förordning (EG) nr 1059/2003 och ska åtminstone omfatta följande:

— 
De städer som tillsammans svarar för 90 % av övernattningarna varje år på logianläggningar för turister i städer i landet.
— 
Huvudstaden.
— 
Alla städer med minst 200 000 invånare.

För detta ändamål är städer de lokala administrativa enheter (LAU) där minst 50 % av befolkningen bor i tätbefolkade centrum. Ett tätbefolkat centrum är ett kluster av 1 km2-rutor som gränsar till varandra, med en befolkningstäthet på minst 1 500 invånare/km2 och tillsammans minst 50 000 invånare i klustret. Kommissionen (Eurostat) ska tillsammans med medlemsstaterna regelbundet uppdatera förteckningen över städer. Medlemsstaterna ska översända uppgifterna för den senaste förteckning över städer som finns tillgänglig den 31 december referensåret.

▼B

Avsnitt 4

TURISM INOM LANDET I LOGI SOM INTE HYRS

A.   Variabler som ska översändas för årliga uppgifter

[frivilligt] Antal turistnätter i logi som inte hyrts under referensåret.

B.   Fördelning

[frivilligt] Den variabel som anges under rubrik A ska för unionsinvånare fördelas efter besökarnas bosättningsland, medan besökare bosatta i länder utanför unionen ska grupperas tillsammans i en egen kategori.
BILAGA II

NATIONELL TURISM

Avsnitt 1

DELTAGANDE I TURISM I PERSONLIGA SYFTEN

A.   Variabler och fördelningar som ska översändas för årliga uppgifterVariabler

Fördelningar efter längd och destination för turistresor i personliga syften

Sociodemografiska fördelningar

1.  Antal invånare från 15 år och uppåt som deltar i turism i personliga syften under referensåret

2.  Antal invånare från 15 år och uppåt som inte deltar i turism i personliga syften under referensåret

a)  Valfri typ av resa (dvs. minst 1 resa med minst 1 övernattning)

b)  Endast inrikes resor (dvs. minst 1 inrikes resa med minst 1 övernattning, men inga utrikes resor)

c)  Endast utrikes resor (dvs. minst 1 utrikes resa med minst 1 övernattning, men inga inrikes resor)

d)  Inrikes och utrikes resor (dvs. minst 1 inrikes resa med minst 1 övernattning och minst 1 utrikes resa med minst 1 övernattning)

e)  Korta resor (dvs. minst 1 resa med 1–3 övernattningar)

f)  Långa resor (dvs. minst 1 resa med 4 eller fler övernattningar)

g)  Långa resor, endast inrikes (dvs. minst 1 inrikes resa med 4 eller fler övernattningar, men inga utrikes resor med 4 eller fler övernattningar)

h)  Långa resor, endast utrikes resor (dvs. minst 1 utrikes resa med 4 eller fler övernattningar, men inga inrikes resor med 4 eller fler övernattningar)

i)  Långa resor, inrikes och utrikes resor (dvs. minst 1 inrikes resa med 4 eller fler övernattningar och minst 1 utrikes resa med 4 eller fler övernattningar)

1.  Kön
2.  Åldersgrupp
3.  [frivilligt] Uppnådd utbildningsnivå  ◄
4.  [frivilligt] Sysselsättnings-situation
5.  [frivilligt] Hushållets inkomst

Fördelningarna efter längd och destination för turistresor i personliga syften ska kombineras med de sociodemografiska fördelningarna.

B.   Variabler och fördelningar som ska översändas för treårsuppgifterVariabler

Fördelningar efter huvudskälen till att personerna inte deltar i turism i personliga syften under referensåret (med flera svarsalternativ för deltagarna)

Sociodemografiska fördelningar

1.  Antal invånare från 15 år och uppåt som inte deltar i turism i personliga syften under referensåret (dvs. som inte har gjort någon resa med minst 1 övernattning i personliga syften under referensåret)

a)  Ekonomiska orsaker (inga pengar till semesterresor, har inte råd att åka på semester)

b)  Brist på fritid på grund av familjeåtaganden

c)  Brist på fritid på grund av arbete eller studier

d)  Hälsoskäl eller nedsatt rörlighet

e)  Föredrar att stanna hemma, är inte motiverad att resa

f)  Säkerhet

g)  Andra orsaker

1.  Kön
2.  Åldersgrupp ►M1  
3.  [frivilligt] Uppnådd utbildningsnivå  ◄
4.  [frivilligt] Sysselsättnings-situation
5.  [frivilligt] Hushållets inkomst

Fördelningarna efter huvudskälen till att inte delta i turism i personliga syften under referensåret ska kombineras med de sociodemografiska fördelningarna.

Det första referensåret för treårsvariablerna ska vara 2013.

C.   Klassificeringar som ska tillämpas för sociodemografiska fördelningar

1.

Kön : man, kvinna.

2.

Åldersgrupp : yngre än 15 [frivilligt], 15–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65 eller äldre, med totalsumma för 25–44 och 45–64.

3.

Uppnådd utbildningsnivå : högst högstadieutbildning, gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning (utom högre utbildning), högre utbildning.

4.

Sysselsättningssituation : sysselsatt (anställd eller egen företagare), arbetslös, student (eller elev), ej yrkesarbetande av annat skäl.

5.

Hushållets inkomst : i kvartiler.

Avsnitt 2

TURISTRESOR OCH BESÖKARE SOM GÖR RESORNA

A.   Variabler som ska översändas 

Variabler

Kategorier som ska översändas

Frekvens

1.

Månad för avfärd

 

Årligen

2.

Resans längd i antal övernattningar

 

Årligen

3.

[Endast för utrikes resor] Resans längd: antal övernattningar på inrikes territorium

 

Vart tredje år

4.

Huvudsakligt destinationsland

Enligt landförteckningen i den metodhandbok som upprättats i enlighet med artikel 10 i denna förordning

Årligen

5.

Huvudsyftet med resan

a)  Personligt: fritid, rekreation och semester

b)  Personligt: besöka släkt och vänner

c)  Personligt: övrigt (till exempel pilgrimsvandring, hälsobehandling)

d)  Yrkes-/affärsmässigt syfte

Årligen

6.

[Endast för resor i personliga syften] Typ av destination, med flera svarsalternativ

a)  Stad

b)  Badort

c)  Landsbygd (även vid sjöar, floder osv.)

d)  Kryssning

e)  Berg (bergsbygd, högland osv.)

f)  Övriga

Vart tredje år

7.

[Endast för resor i personliga syften] Deltagande barn i ressällskapet

a)  Ja

b)  Nej

Vart tredje år

▼M2

8.

Huvudsakligt transportmedel

a)  Flyg (reguljära eller chartrade flygtjänster eller annan luftfart)

b)  Vattenväg (t.ex. passagerarfartyg och färjor, kryssningar, fritidsbåt, hyrt fartyg)

c)  Järnväg

d)  Buss, långfärdsbuss (reguljär/tidtabellsbunden eller tillfällig/icke-tidtabellsbunden)

d1)  [frivilligt] Reguljär/tidtabellsbunden buss eller långfärdsbuss

d2)  [frivilligt] Tillfällig/icke-tidtabellsbunden buss eller långfärdsbuss

e)  Privat motorfordon (ägt eller leasat, inbegripet tillhörande vänner/släktingar)

f)  Hyrt motorfordon (inbegripet onlineplattformar för samåkning eller bildelning)

g)  Övriga (t.ex. cykel)

Årligen

9.

Huvudsakligt logisätt

a)  Hyrd logi: hotell eller därmed jämförbara anläggningar

b)  Hyrd logi: campingplatser, områden för husvagnar och husbilar (ej avsedda för bostadsändamål)

c)  Hyrd logi: t.ex. hus, villa, lägenhet, hyrda rum i en bostad

d)  Hyrd logi: annan typ av hyrd logi (t.ex. vandrarhem, småbåtshamnar, hälsohem)

e)  Logi som inte hyrs: egen semesterbostad

f)  Logi som inte hyrs: logi som familj eller vänner tillhandahåller kostnadsfritt

g)  Logi som inte hyrs: övrig logi som inte hyrs

Årligen

10.

Bokning av resan: internetbokning av huvudsakligt logisätt

a)  Ja

b)  Nej

Vart tredje år

11.

Bokning av resan: bokningskanal för huvudsakligt logisätt

a)  Direkt hos tillhandahållaren av logi

b)  Via resebyrå, researrangör, portal eller uthyrningsföretag för semesterlägenheter eller kortvarig uthyrning av fastigheter som förtecknar flera tillhandahållare av logi

c)  Bokning var inte nödvändig

Vart tredje år

11a.

[Endast för resor där logi bokas på internet via en resebyrå, researrangör, portal eller uthyrningsföretag för semesterlägenheter eller kortvarig uthyrning av fastigheter, endast för resor där huvudsaklig logi är ”hyrd logi: t.ex. hus, villa, lägenhet, hyrda rum i en bostad”]

Bokning av huvudsakligt logisätt via en webbplats eller app som Airbnb, Booking.com, Expedia, HomeAway

a)  Ja

b)  Nej

Vart tredje år

12.

Bokning av resan: internetbokning av huvudsakligt transportmedel

a)  Ja

b)  Nej

Vart tredje år

13.

Bokning av resan: bokningskanal för huvudsakligt transportmedel

a)  Direkt hos tillhandahållaren av transportmedlet

b)  Via resebyrå, researrangör eller portal

c)  Bokning var inte nödvändig

Vart tredje år

13a.

[Frivilligt] [Endast för resor där transporten bokas på internet via en resebyrå, researrangör, portal]

Bokning av huvudsakligt transportmedel via en webbplats eller app som BlaBlaCar

a)  Ja

b)  Nej

Vart tredje år

14.

Bokning av resan: paketresa

a)  Ja

b)  Nej

Vart tredje år

15.

Bokning av resan: internetbokning av paketet

a)  Ja

b)  Nej

Vart tredje år

15a.

Den enskilde turistens paketutgifter under resan

 

Årligen

▼B

16.

Den enskilde turistens transportutgifter under resan

 

Årligen

17.

Den enskilde turistens logiutgifter under resan

 

Årligen

18.

[frivilligt] Den enskilde turistens utgifter för mat och dryck på kaféer och restauranger under resan

 

Årligen

19.

Den enskilde turistens övriga utgifter under resan; 19a rapporteras separat: kapitalvaror och värdefullt gods

 

Årligen

20.

Besökarens profil: kön

a)  Man

b)  Kvinna

Årligen

21.

Besökarens profil: ålder, antal fyllda år

 

Årligen

22.

Besökarens profil: bosättningsland

 

Årligen

23.

►M1  [frivilligt] Besökarens profil: uppnådd utbildningsnivå ◄

►M1  
a)  Högst grundskoleutbildning
b)  Gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning (utom högre utbildning)
c)  Högre utbildning  ◄

Årligen

24.

[frivilligt] Besökarens profil: sysselsättningssituation

a)  Sysselsatt (anställd eller egen företagare)

b)  Arbetslös

c)  Student (eller elev)

d)  Ej yrkesarbetande av annat skäl

Årligen

25.

[frivilligt] Besökarens profil: hushållets inkomst i kvartiler

 

Årligen

B.   Begränsning av tillämpningsområde

Tillämpningsområdet ska vara samtliga turistresor som görs av den bofasta befolkningen som är 15 år eller mer med minst en övernattning utanför den vanliga omgivningen som avslutades under referensperioden. Uppgifter om den andel av befolkningen som är under 15 år kan översändas separat på frivillig basis.

C.   Frekvens

1. Det första referensåret för de treårsvariabler och -kategorier som anges under rubrikerna A.3, A.6 och A.7 ska vara 2013.

2. Det första referensåret för de treårsvariabler och -kategorier som anges under rubrikerna A.10–A.15 ska vara 2014.

Avsnitt 3

DAGSBESÖK

A.   Variabler och fördelningar som ska översändas för årliga uppgifter (utgående dagsbesök)Variabler

[frivilligt]

Fördelningar

[frivilligt]

Sociodemografiska fördelningar

1.  Antal utgående dagsbesök i personliga syften

2.  Antal utgående dagsbesök av yrkesmässiga skäl

a)  enligt destinationsland

1.  Kön
2.  Åldersgrupp
3.  Uppnådd utbildningsnivå  ◄
4.  Sysselsättningssituation
5.  Hushållets inkomst

3.  Utgifter under utgående dagsbesök i personliga syften

4.  Utgifter under utgående dagsbesök av yrkesmässiga skäl

a)  enligt destinationsland

b)  enligt utgiftskategori: resekostnader, shopping, restauranger/kaféer, övrigt

B.   Variabler och fördelningar som ska översändas för treårsuppgifter (inrikes dagsbesök)Variabler

[frivilligt]

Fördelningar

[frivilligt]

Sociodemografiska fördelningar

1.  Antal inrikes dagsbesök i personliga syften

2.  Antal inrikes dagsbesök av yrkesmässiga skäl

 

1.  Kön
2.  Åldersgrupp
3.  Uppnådd utbildningsnivå  ◄
4.  Sysselsättningssituation
5.  Hushållets inkomst

3.  Utgifter under inrikes dagsbesök i personliga syften

4.  Utgifter under inrikes dagsbesök av yrkesmässiga skäl

a)  enligt utgiftskategori: resekostnader, shopping, restauranger/kaféer, övrigt

C.   Klassificeringar som ska tillämpas för sociodemografiska fördelningar

De klassificeringar som ska tillämpas för sociodemografiska fördelningar finns angivna under rubrik C i avsnitt 1 i denna bilaga.

D.   Begränsning av tillämpningsområde

Tillämpningsområdet ska vara samtliga dagsbesök som görs av den bofasta befolkningen som är 15 år eller mer utanför den vanliga omgivningen. Uppgifter om den andel av befolkningen som är under 15 år kan översändas separat på frivillig basis.

E.   Frekvens och första referensperioder

1. Dagsbesökens karaktär, som anges under rubrik A, ska översändas årligen, med separat angivande av de fyra kvartalen under föregående kalenderår. Den första referensperioden ska inledas den 1 januari 2014.

2. Dagsbesökens karaktär, som anges under rubrik B, ska översändas vart tredje år, med separat angivande av de fyra kvartalen under föregående kalenderår. Den första referensperioden ska inledas den 1 januari 2015. Översändandet ska vara frivilligt endast under den första referensperioden.( 1 ) EUT L 393, 30.12.2006, s. 1.

( 2 ) EUT L 154, 21.6.2003, s. 1.

( 3 ) EGT L 76, 30.3.1993, s. 1.