2011R0408 — SV — 17.12.2014 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 408/2011

av den 27 april 2011

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 om statistik om bekämpningsmedel vad gäller överföringsformatet

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 108, 28.4.2011, p.21)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1264/2014 av den 26 november 2014

  L 341

6

27.11.2014
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 408/2011

av den 27 april 2011

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 om statistik om bekämpningsmedel vad gäller överföringsformatet

(Text av betydelse för EES)EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1185/2009 av den 25 november 2009 om statistik om bekämpningsmedel ( 1 ), särskilt artikel 5.1, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 1185/2009 fastställs en ny ram för framställning av jämförbar europeisk statistik om försäljning och användning av bekämpningsmedel.

(2)

I enlighet med artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1185/2009 ska medlemsstaterna översända de statistiska uppgifterna i elektronisk form i ett lämpligt tekniskt format som ska fastställas av kommissionen.

(3)

För att garantera sekretessen kommer det att finnas en markering i överföringsfilen som anger om de uppgifter som översänds om ämnet, den kemiska klassen, produktkategorin eller huvudgruppen är konfidentiella eller inte.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.▼M1

Artikel 1

När medlemsstaterna översänder de statistiska uppgifterna om bekämpningsmedel som avses i bilagorna I och II till förordning (EG) nr 1185/2009 ska de använda definitionerna av SDMX-datastrukturen. Uppgifterna ska tillhandahållas kommissionen (Eurostat) via den centrala dataportalstjänsten eller göras tillgängliga för kommissionen (Eurostat) i elektronisk form.

Artikel 2

Datastrukturen för översändelsen till kommissionen (Eurostat) av uppgifterna om utsläppande av bekämpningsmedel på marknaden ska vara den som anges i bilaga I.

Datastrukturen för översändelsen till kommissionen (Eurostat) av uppgifterna om användning av bekämpningsmedel inom jordbruket ska vara den som anges i bilaga II.

▼B

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M1
BILAGA I

Statistisk datastruktur om utsläppande av bekämpningsmedel på marknaden

Följande datastruktur ska ingå i överföringsfilen:Nummer

Fält

Anmärkningar

1

Land

T.ex. Frankrike

2

År

Referensår för uppgifterna (t.ex. 2010)

3

Huvudgrupp

Koder som finns förtecknade i bilaga III till förordning (EG) nr 1185/2009

4

Produktkategorier

 

5

Kemisk klass

 

6

Verksamt ämne

 

7

Observationsvärde (kvantitet som sålts)

I kilogram av ämnet

8

För fälten nr 3, 4, 5 och 6: sekretessmarkering

Markering
BILAGA II

Statistisk datastruktur om användning av bekämpningsmedel inom jordbruket

Följande datastruktur ska ingå i överföringsfilen:Nummer

Fält

Anmärkningar

1

Land

T.ex. Frankrike

2

År

Referensår för uppgifterna (t.ex. 2010)

3

Gröda

Uppdelning på enskilda grödor

4

Verksamt ämne

Koder som finns förtecknade i bilaga III till förordning (EG) nr 1185/2009

5

Observationsvärde: kvantitet av ämnet som används på grödan

I kilogram av ämnet

6

Observationsvärde: område av grödan som behandlas med ämnet

I hektar

7

Sekretessmarkering

Markering( 1 ) EUT L 324, 10.12.2009, s. 1.