02011R0404 — SV — 01.01.2017 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 404/2011

av den 8 april 2011

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs

(EGT L 112 30.4.2011, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1962 av den 28 oktober 2015

  L 287

6

31.10.2015


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 328, 10.12.2011, s.  58 (404/2011)

►C2

Rättelse, EGT L 125, 12.5.2012, s.  54 (404/2011)
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 404/2011

av den 8 april 2011

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevsAVDELNING IALLMÄNNA BESTÄMMELSER

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för Europeiska unionens kontrollsystem enligt kontrollförordningen.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

▼M1

1.  unionsfiskefartyg: ett fiskefartyg som för en medlemsstats flagg och är registrerat i unionen,

2.  unionens vatten: vatten enligt definitionen i artikel 4.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1380/2013 ( 1 ),

▼B

3.  innehavare av en fiskelicens: varje fysisk eller juridisk person till vilken det har utfärdats en fiskelicens enligt artikel 6 i kontrollförordningen,

4.  EU-inspektörer: inspektörer enligt definitionen i artikel 4.7 i kontrollförordningen,

5.  anordningar som samlar fisken: utrustning som flyter på havsytan och som har till syfte att dra till sig fisk,

6.  passiva redskap: fångstredskap som inte kräver att man aktivt rör på dem för att de ska fånga fisk, bland andra

a) nät, insnjärningsnät, grimgarn, fiskfällor,

b) drivgarn och drivande grimgarn vilka kan vara försedda med förankring, flöten och navigationshjälpmedel,

c) långbackor, långrevar, tinor och fällor,

7.  bomtrål: alla trålar som släpas och vars trålmynning hålls öppen med hjälp av en bom eller liknande anordning, oavsett om det är fråga om trålar som är försedda med en stödanordning eller inte när de dras över havsbotten,

8.  satellitbaserat kontrollsystem för fartyg (VMS) enligt artikel 9.1 i kontrollförordningen: ett system för övervakning av fiskefartyg som regelbundet förser fiskerimyndigheterna med uppgifter om var fiskefartygen befinner sig, vilken kurs de håller och med vilken hastighet de seglar,

9.  satellitföljare enligt artikel 4.12 i kontrollförordningen: en apparat som är installerad ombord på fiskfartyget och som automatiskt sänder information om position och liknande till centrumet för fiskerikontroll i enlighet med lagstadgade krav och som gör det möjligt att vid varje tidpunkt spåra och identifiera fiskefartyget,

10.  fiskeresa: varje resa ett fiskefartyg gör under vilken det bedriver fiskeverksamhet; fiskeresan inleds när fartyget lämnar hamnen och avslutas när fartyget går i hamn,

11.  fiskeinsats: all verksamhet som innebär sökande efter fisk, utsättning, släpning och upptagning av aktiva fiskeredskap, utsättning och upptagning av passiva fiskeredskap, inbegripet det led då redskapen befinner sig i vattnet, samt överflyttning av eventuell fångst från redskapen, från förvaringskassar eller från en transportkasse till odlingskassar.

12.  elektronisk fiskeloggbok: de uppgifter om fiskeinsatser som ett fiskefartygs befälhavare registrerar med hjälp av en dator och skickar in till medlemsstatens behöriga myndigheter,

13.  produktform: en beskrivning av i vilket beredningsstadium fiskeriprodukten eller delar av denna befinner sig i enlighet med de koder och beskrivningar som anges i bilaga I,

14.  ►C2  Europeiska fiskerikontrollbyrån:  ◄ det organ som avses i definitionen i artikel 1 i förordning (EG) nr 768/2005 ( 2 ),

15.  iakttagelse: varje tillfälle då en behörig myndighet i en medlemsstat observerar ett fiskefartyg,

16.  kommersiellt känslig information: information som, om den görs offentlig, kan skada en aktörs kommersiella intressen,

17.  datoriserat valideringssystem: ett system som kan verifiera att alla uppgifter som registreras i medlemsstaternas databaser är korrekta och fullständiga och har lämnats in inom tidsfristerna,

18.  webbtjänst: ett mjukvarusystem som utarbetats för att hantera driftskompatibel interaktion mellan två datorer över ett nätverk.AVDELNING II

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLTRÄDE TILL VATTEN OCH RESURSERKAPITEL I

Fiskelicenser

Artikel 3

Utfärdande och förvaltning av fiskelicenser

1.  En fiskelicens enligt artikel 6 i kontrollförordningen ska endast gälla för ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ .

2.  Medlemsstaterna ska utfärda, förvalta och dra in fiskelicenser enligt artikel 6 i kontrollförordningen för sina fiskefartyg, i enlighet med denna förordning.

3.  Fiskelicenser enligt artikel 6 i kontrollförordningen ska minst innehålla den information som anges i bilaga II.

4.  Fiskelicenser som utfärdats i enlighet med förordning (EG) nr 1281/2005 ska betraktas som fiskelicenser utfärdade i enlighet med den här förordningen om de innehåller minst den information som krävs enligt punkt 3 i denna artikel.

5.  En fiskelicens ska endast vara giltig om de villkor enligt vilka den utfärdades fortfarande är uppfyllda.

6.  Om en fiskelicens har återkallas tillfälligt eller dras in slutgiltigt ska myndigheterna i flaggmedlemsstaten omedelbart underrätta fiskelicensens innehavare.

▼M1

7.  Den högsta tillåtna kapacitet, uttryckt i bruttoton (GT) eller kilowatt (kW), som anges i fiskelicenser som utfärdats av en medlemsstat, får inte vid något tillfälle överstiga de maximala kapacitetsnivåer för medlemsstaten som fastställts i enlighet med artikel 22.7 i förordning (EU) nr 1380/2013.

▼BKAPITEL II

Fisketillstånd

Artikel 4

Fisketillstånd

1.  Varje fisketillstånd som utfärdas enligt artikel 7 i kontrollförordningen ska endast gälla för ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ .

2.  Fisketillstånd enligt artikel 7 i kontrollförordningen ska minst innehålla den information som anges i bilaga III. Flaggmedlemsstaten ska se till att den information som anges i fisketillståndet är korrekt och förenlig med bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken.

3.  Särskilda fisketillstånd som utfärdas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1627/94 ( 3 ) ska betraktas som fisketillstånd utfärdade i enlighet med den här förordningen om de innehåller minst den information som krävs enligt punkt 2 i denna artikel.

4.  Ett fisketillstånd enligt punkt 2 och en fiskelicens enligt artikel 3.2 i denna förordning får ingå i samma dokument.

5.  Om inte annat följer av särskilda regler, ska ►M1  unionsfiskefartyg ◄ med en total längd på under 10 meter och som endast fiskar i den egna flaggmedlemsstatens territorialvatten inte omfattas av kravet på att inneha ett fisketillstånd.

6.  Artikel 3.2 och 3.5 i denna förordning ska tillämpas på motsvarande sätt.

Artikel 5

Förteckning över fisketillstånd

1.  Om inte annat följer av särskilda regler ska varje medlemsstat, när de webbplatser som avses i artikel 114 i kontrollförordningen kommit i drift och senast den 1 januari 2012, på en säker sida på sin webbplats lägga ut en förteckning över de fiskefartyg som har fått fisketillstånd enligt artikel 7 i kontrollförordningen; detta ska göras innan fisketillstånden blir giltiga. Vid eventuella ändringar i förteckningen ska medlemsstaten aktualisera denna, innan ändringarna träder i kraft.

2.  Medlemsstaterna ska på begäran tillhandahålla kommissionen en förteckning över de fiskefartyg som har fått fisketillstånd för 2011, dvs. för perioden 1 januari 2011–31 december 2011. De ska underrätta kommissionen om alla eventuella ändringar i förteckningen innan dessa ändringar träder i kraft.KAPITEL III

Märkning och identifiering av ►M1  unionsfiskefartyg ◄ och fiskeredskapAvsnitt 1

Märkning och identifiering av fiskefartyg

Artikel 6

Märkning av fiskefartyg

Ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ ska märkas enligt följande:

a) Hamn- eller distriktsbeteckningens bokstäver och siffror ska vara målade eller angivna på annat sätt på båda sidor av ►M1  unionsfiskefartygets ◄ bog, så högt över vattnet som möjligt, så att märkningen är klart synlig från havet och luften, i en färg som kontrasterar mot den bakgrund som de är målade på.

b) För ►M1  unionsfiskefartyg ◄ med en total längd på minst 10 meter men mindre än 17 meter ska höjden på bokstäverna och siffrorna vara minst 25 centimeter med en stapelbredd på minst 4 centimeter. För ►M1  unionsfiskefartyg ◄ med en total längd på över 17 meter ska bokstäverna och siffrorna vara minst 45 cm höga med en stapelbredd på minst 6 cm.

c) Flaggmedlemsstaten kan kräva att den internationella radioanropssignalen (ICRS) eller distriktsbeteckningen är tydligt målade på styrhyttens tak, så att de är väl synliga från luften, i en färg som kontrasterar mot den bakgrund som de är målade på.

d) Kontrastfärgerna ska vara vit och svart.

e) Distriktsbeteckningens bokstäver och siffror som är målade eller på annat sätt angivna på ►M1  unionsfiskefartyget ◄ får inte kunna tas bort, utplånas, ändras, göras oläsliga, täckas eller gömmas.

▼M1

Från och med den 1 januari 2016 ska Internationella sjöfartsorganisationens system med identifieringsnummer för fartyg (nedan kallade IMO-nummer), som antogs genom resolution A.1078(28) den 4 december 2013 och som avses i kapitel XI-1 regel 3 i 1974 års Solas-konvention, tillämpas på följande:

a) Unionsfiskefartyg eller fiskefartyg som kontrolleras av unionsaktörer inom ramen för ett befraktningsavtal, på minst 100 bruttoton eller 100 bruttoregisterton eller med en total längd på minst 24 meter, som endast fiskar i unionens vatten.

b) Alla unionsfiskefartyg eller fiskefartyg som kontrolleras av unionsaktörer inom ramen för ett befraktningsavtal, med en total längd på minst 15 meter, som bedriver verksamhet utanför unionens vatten.

c) Alla fiskefartyg från tredjeland som har tillstånd att bedriva fiske i unionens vatten.

▼B

Artikel 7

Handlingar ombord på ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄

1.  Befälhavaren för ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ med en total längd på över 10 meter ska ombord medföra handlingar som har utfärdats av en behörig myndighet i den medlemsstat där fartyget är registrerat, vilka minst ska innehålla följande uppgifter om fartyget:

a) Fartygets eventuella namn.

b) Fartygets distriktsbeteckning bestående av bokstäver för hamn eller distrikt och siffror för fartygets registreringsnummmer.

c) Fartygets eventuella internationella radioanropssignal.

d) Namn och adress till ägaren eller ägarna och, i förekommande fall, till befraktaren eller befraktarna,

e) Fartygets totala längd, dess maskinstyrka, bruttotonnage och, för EU-fartyg som har tagits i drift efter den 1 januari 1987, datum då de togs i drift.

2.  På ►M1  unionsfiskefartyg ◄ med en total längd på minst 17 meter och med lagerutrymmen för fisk ska befälhavaren ombord medföra aktuella ritningar med beskrivning av lagerutrymmena för fisk, med uppgift om samtliga tillträdespunkter och om vilken lagringskapacitet i kubikmeter lagerutrymmena har.

3.  Befälhavaren på ett EU-fartyg som har kyltankar för havsvatten ska medföra ett dokument med uppgift om tankarnas kalibrering i kubikmeter med intervall på tio centimeter.

4.  De handlingar som avses i punkterna 2 och 3 ska ha styrkts av den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten. Varje ändring av uppgifterna i de handlingar som avses i punkterna 1–3 ska styrkas av en behörig myndighet i flaggmedlemsstaten.

5.  De handlingar som avses i denna artikel ska på tjänstemans begäran läggas fram för kontroll- och inspektionssyften.Avsnitt 2

Märkning och identifiering av fiskeredskap och båtar

Artikel 8

Märkning av båtar och av anordningar som samlar fisk

Båtar som medförs ombord på ►M1  unionsfiskefartyg ◄ och anordningar som samlar fisk ska märkas med distriktsbeteckningen för det eller de ►M1  unionsfiskefartyg ◄ som använder dem.

Artikel 9

Allmänna regler för passiva redskap och bomtrålar

1.  Bestämmelserna i artiklarna 9–12 i denna förordning ska gälla för ►M1  unionsfiskefartyg ◄ som fiskar i alla ►M1  unionens vatten ◄ och bestämmelserna i artiklarna 13–17 i denna förordning ska gälla för ►M1  unionens vatten ◄ utanför en radie på tolv sjömil räknat från kustmedlemsstaternas baslinjer.

2.  Det är förbjudet att i ►M1  unionens vatten ◄ enligt punkt 1 bedriva fiske med andra passiva redskap, vakare och bomtrålar än sådana som har märkts och identifierats i enlighet med artiklarna 10–17 i denna förordning.

3.  I ►M1  unionens vatten ◄ enligt punkt 1 är det förbjudet att medföra följande ombord:

a) Bommar till en bomtrål, som inte är märkta med den distriktsbeteckning som föreskrivs i artikel 10 i denna förordning.

b) Passiva redskap som saknar det märke som föreskrivs i artikel 11.2 i denna förordning.

c) Bombeslag som saknar den märkning som föreskrivs i artikel 13.2 i denna förordning.

Artikel 10

Regler för bomtrålar

Befälhavaren för ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ , eller dennes företrädare, ska se till att alla monterade bomtrålar som finns ombord eller som används för fiske är tydligt märkta med distriktsbeteckningen för det fartyg som de tillhör på bommen till varje bomtrål.

Artikel 11

Regler för passiva redskap

1.  Befälhavaren för ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ , eller dennes företrädare, ska se till att alla passiva redskap som finns ombord eller som används för fiske är tydligt märkta och identifierbara i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

2.  Alla passiva redskap som används för fiske ska vara varaktigt märkta med distriktsbeteckningen för det fartyg som de tillhör, enligt följande:

a) När det gäller nät, på ett märke fäst på översta maskraden.

b) När det gäller linor och långrevar, på ett märke fäst vid kontaktpunkten med förtöjningsvakaren.

c) När det gäller tinor och fällor, på ett märke fäst vid underteln.

d) När det gäller passiva redskap som är längre än en sjömil, på märken fästa enligt a, b och c med jämna avstånd på högst en sjömil så att ingen redskapsdel med en längd av över en sjömil saknar märkning.

Artikel 12

Regler för märken

1.  Alla märken ska vara

a) gjorda i beständigt material,

b) ordentligt fästa vid redskapet,

c) minst 65 millimeter breda,

d) minst 75 millimeter långa.

2.  Märkena får inte kunna tas bort, utplånas, ändras, göras oläsliga, täckas eller gömmas.

Artikel 13

Regler för vakare

1.  Befälhavaren för ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ , eller dennes företrädare, ska se till att det vid varje passivt redskap som används för fiske fästs två vakare som markerar redskapets ändar och mellanvakare mellan dessa och att vakarna är utformade i enlighet med bilaga IV och placeras ut i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt.

2.  Alla vakare som markerar redskapets ändar och alla mellanvakare ska vara märkta med distriktsbeteckningen för det ►M1  unionsfiskefartyg ◄ som de tillhör och som har satt ut dem och följande ska gälla för märkningen:

a) Bokstäverna och siffrorna i beteckningen ska anbringas så högt över vattnet som möjligt så att de syns tydligt och klart.

b) Beteckningen ska ha en färg som kontrasterar mot den yta på vilken den anbringas.

3.  Bokstäverna och siffrorna i beteckningen på vakarna får inte kunna tas bort, ändras eller tillåtas bli oläsliga.

Artikel 14

Regler för linor

1.  Linorna mellan vakare och passiva redskap ska vara tillverkade av sjunkande material eller vara nedtyngda.

2.  Linorna mellan ett redskap och de vakare som markerar dess ändar ska vara fästa vid redskapets ändar.

Artikel 15

Regler för vakare som markerar ett redskaps ändar

1.  De vakare som markerar redskapets ändar ska placeras så att det när som helst är möjligt att fastställa var redskapets båda ändar befinner sig.

2.  Stången på var och en av de vakare som markerar redskapets ändar ska ha en höjd av minst en meter över vattenytan mätt från flytkroppens översta del till den nedersta flaggans nedersta kant.

3.  De vakare som markerar redskapets ändar ska vara kulörta, men får inte vara röda eller gröna.

4.  Alla vakare som markerar redskapets ändar ska vara försedda med följande:

a) En eller två rektangulära flaggor. Om det krävs två flaggor på samma vakare ska avståndet mellan dem vara minst 20 centimeter. Flaggor som markerar ändarna på ett och samma nät ska ha samma färg, de får dock inte vara vita, och ska ha samma storlek.

b) Ett eller två ljus som avger en gul blixt var femte sekund (Fl Y 5s) och som är synliga på ett avstånd av minst två sjömil.

5.  Varje vakare som markerar redskapets ändar får ha ett klotformat toppmärke med en eller två randiga ljusreflexer som inte får vara röda eller gröna och ska vara minst 6 cm breda.

Artikel 16

Regler för fastgöring av vakare som markerar ett redskaps ändar

1.  De vakare som markerar ett passivt redskaps ändar ska vara fästa vid redskapet på följande sätt:

a) En vakare i västsektorn (halva kompasscirkeln från syd genom väst till och inkluderande nord) ska vara försedd med två flaggor, två randiga ljusreflexer, två ljus och ett märke i enlighet med artikel 12 i denna förordning.

b) En vakare i ostsektorn (halva kompasscirkeln från nord genom ost till och inkluderande syd) ska vara försedd med en flagga, en ljusreflex, ett ljus och ett märke i enlighet med artikel 12 i denna förordning.

2.  Märket ska innehålla de uppgifter som anges i artikel 13.2 i denna förordning.

Artikel 17

Mellanvakare

1.  Mellanvakare ska vara fästa vid passiva redskap som är längre än fem sjömil enligt följande:

a) Mellanvakare ska placeras på högst fem sjömils avstånd från varandra så att ingen redskapsdel med en längd av fem sjömil eller mer saknar märkning.

b) Mellanvakare ska vara försedda med ett blinkande ljus som avger en gul blixt var femte sekund (Fl Y 5s) och som är synliga på ett avstånd av minst två sjömil. De ska uppfylla samma specifikationer som den vakare som markerar redskapets ändar i ostsektorn, med undantag för att flaggan ska vara vit.

2.  I Östersjön ska, genom undantag från punkt 1, passiva redskap som är längre än en sjömil vara försedda med mellanvakare. Mellanvakare ska placeras på högst en sjömils avstånd från varandra så att ingen redskapsdel med en längd av en sjömil eller mer saknar märkning.

Mellanvakare ska uppfylla samma specifikationer som den vakare som markerar redskapets ändar i ostsektorn, med undantag för följande:

a) Flaggorna ska vara vita.

b) Var femte mellanvakare ska vara försedd med en radarreflektor som ger ett eko på ett avstånd av minst två sjömil.KAPITEL IV

Det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg

Artikel 18

Krav på satellitföljare ombord på ►M1  unionsfiskefartyg ◄

1.  Om inte annat följer av artikel 25.3 i denna förordning får ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ som omfattas av det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg (VMS) inte lämna en hamn utan en fullt fungerande satellitföljare ombord.

2.  När ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ ligger i hamn får satellitföljaren endast slås av om

a) förhandsinformation om detta har meddelats till centrumet för fiskerikontroll i flaggmedlemsstaten och centrumet för fiskerikontroll i kustmedlemsstaten, och

b) nästa rapport kan visa att ►M1  unionsfiskefartyget ◄ inte har förflyttat sig från den position som angavs i den föregående rapporten.

De behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten får tillåta att den förhandsinformation som aves i a ersätts med ett automatiskt VMS-meddelande eller larm som genereras av systemet och anger att ►M1  unionsfiskefartyget ◄ befinner sig inom en hamns i förväg definierade geografiska område.

3.  Detta kapitel ska inte tillämpas för ►M1  unionsfiskefartyg ◄ som uteslutande används inom vattenbruk.

Artikel 19

Satellitföljarnas egenskaper

1.  Den satellitföljare som installeras ombord på ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ ska säkerställa att det med regelbundna intervall automatisk överförs uppgifter om följande till flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll:

a) Identifieringsuppgifter för fiskefartyget.

b) Fiskefartygets senaste geografiska position, med positionsfel på mindre än 500 meter och med en noggrannhetsgrad på 99 %.

c) Datum och tidpunkt (uttryckta i UTC, Universal Time Coordinated) då fartygspositionen fastställdes.

d) Fiskefartygets momentana hastighet och kurs.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att satellitföljarna är skyddade mot in- eller utmatning av felaktiga positioner och inte kan manipuleras manuellt.

Artikel 20

Befälhavarens ansvar för satelllitföljarna

1.  Befälhavaren på ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ ska se till att satellitföljaren vid alla tidpunkter är fullt operationell och att de uppgifter som avses i artikel 19.1 i denna förordning överförs.

2.  Om inte annat följer av artikel 26.1 i denna förordning ska befälhavaren på ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ särskilt säkerställa att

a) uppgifterna inte ändras på något sätt,

b) antennen eller antennerna som är kopplade till satellitföljaren inte hindras från att fungera, kopplas från eller blockeras på något sätt,

c) strömtillförseln till satellitföljaren inte bryts på något sätt, och att

d) satellitföljaren inte avlägsnas från fiskefartyget.

3.  Satellitföljaren får inte förstöras, skadas, göras obrukbar eller manipuleras på annat sätt, såvida inte de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten har godkänt reparation eller utbyte av den.

Artikel 21

Kontrollåtgärder som ska antas av flaggmedlemsstaterna

Varje flaggmedlemsstat ska se till att det kontinuerligt och systematiskt kontrolleras att de uppgifter som avses i artikel 19 i denna förordning är riktiga och flaggmedlemsstaterna ska omedelbart vidta åtgärder så snart oriktiga eller ofullständiga uppgifter konstateras.

Artikel 22

Överföringsfrekvens

1.  Varje medlemsstat ska se till att dess centrum för fiskerikontroll minst varannan timme genom VMS erhåller de uppgifter som avses i artikel 19 i denna förordning om medlemsstatens fiskefartyg. Centrumet för fiskerikontroll får begära att få uppgifterna med kortare tidsintervall.

2.  Centrumet för fiskerikontroll ska ha kapacitet att beräkna vart och ett av medlemsstatens fiskefartygs faktiska position.

Artikel 23

Övervakning av inträde i och utträde ur särskilda områden

Varje medlemsstat ska se till att dess centrum för fiskerikontroll via uppgifter från det satellitbaserade kontrollsystemet övervakar datum och tidpunkt för medlemsstatens fiskefartygs inträde i och utträde ur

a) alla havsområden för vilka det finns särskilda bestämmelser om tillträde till vatten och resurser,

b) områden med fiskebegränsning enligt artikel 50 i kontrollförordningen,

c) regleringsområden för de regionala fiskeriförvaltningsorganisationer som Europeiska unionen eller en viss medlemsstat är part i,

d) vatten som står under ett tredjelands överhöghet eller jurisdiktion.

Artikel 24

Överföring av uppgifter till kustmedlemsstaten

▼M1

1.  Varje flaggmedlemsstats centrum för fiskerikontroll ska sörja för att de uppgifter som lämnas enligt artikel 19 i denna förordning automatiskt överförs till kustmedlemsstatens centrum för fiskekontroll under den tid då flaggmedlemsstatens fiskefartyg befinner sig i kustmedlemsstatens vatten. Uppgifterna ska översändas till kustmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll omedelbart efter mottagandet på flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll.

▼B

2.  Kustmedlemsstater som gemensamt övervakar ett område får ange en gemensam mottagare av de överföringar som avses i artikel 19 i denna förordning. De ska underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta.

3.  Varje medlemsstat ska till övriga medlemsstater och till kommissionen översända en fullständig förteckning över de latitud- och longitudkoordinater som avgränsar dess exklusiva ekonomiska zon eller exklusiva fiskezon, i ett om möjligt elektroniskt format som är kompatibelt med World Geodetic System 1984 (WGS 84). Den ska även meddela övriga medlemsstater och kommissionen alla eventuella ändringar av dessa koordinater. Alternativt kan medlemsstaterna offentliggöra förteckningen på den webbplats som avses i artikel 115 i kontrollförordningen.

4.  Medlemsstaterna ska säkerställa effektiv samordning mellan de behöriga myndigheterna när det gäller överföringen av uppgifter från det satellitbaserade kontrollsystemet enligt artikel 9.3 i kontrollförordningen, även genom att det införs tydliga och dokumenterade förfaranden för detta.

Artikel 25

Tekniska problem eller icke-fungerande satellitföljare

1.  Om det uppstår tekniska problem med en satellitföljare som installerats på ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ , eller om den upphör att fungera, ska befälhavaren eller dennas företrädare var fjärde timme, från det att händelsen upptäcktes eller från den tidpunkt då han eller hon informerades i enlighet med punkt 4 eller artikel 26.1 i denna förordning, via lämpliga medel för telekommunikation meddela fiskefartygets aktuella geografiska koordinater till flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll. Medlemsstaterna ska besluta vilka medel för telekommunikation som ska användas och ange dessa på den webbplats som avses i artikel 115 i kontrollförordningen.

2.  Flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll ska så snart de geografiska positionsangivelser som avses i punkt 1 mottagits utan dröjsmål lägga in dem i VMS-databasen. De uppgifter som läggs in manuellt i VMS-databasen ska tydligt gå att skilja från automatiska meddelanden. När så är lämpligt ska dessa manuella VMS-uppgifter utan dröjsmål överföras till kustmedlemsstaterna.

3.  Om det har uppstått ett tekniskt problem med satellitföljaren eller om satellitföljaren har slutat fungera får ►M1  unionsfiskefartyget ◄ inte lämna hamnen förrän satellitföljaren ombord återigen fungerar till fullo och har godkänts av de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten och i kustmedlemsstaten. Genom undantag får flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll tillåta sina fiskefartyg att lämna hamnen med en icke-fungerande satellitföljare för att få den reparerad eller utbytt.

4.  De behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten eller, i tillämpliga fall, de behöriga myndigheterna i kustmedlemsstaten, ska vidta åtgärder för att underrätta befälhavaren eller dennes företrädare om ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ s satellitföljare förefaller vara defekt eller inte fungera till fullo.

5.  Innan satellitföljaren avlägsnas för reparation eller utbyte ska detta godkännas av den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten.

Artikel 26

Uteblivna uppgifter

1.  Om centrumet för fiskerikontroll i en flaggmedlemsstat under tolv sammanhängande timmar inte har fått meddelanden enligt artiklarna 22 eller 25.1 i denna förordning ska centrumet så snart som möjligt underrätta ►M1  unionsfiskefartygets ◄ befälhavare eller ansvariga aktör eller dessas företrädare om detta. Om denna situation inträffar mer än tre gånger inom ett kalenderår med avseende på ett visst ►M1  unionsfiskefartyg ◄ ska flaggmedlemsstaten se till att satellitföljaren på det fartyget kontrolleras noggrant. Flaggmedlemsstaten ska undersöka huruvida utrustningen har manipulerats eller inte. Genom undantag från artikel 20.2 d får undersökningen innebära att utrustning avlägsnas från fartyget för att undersökas.

2.  Om centrumet för fiskerikontroll i en flaggmedlemsstat under tolv timmar inte har fått meddelanden i enlighet med artikel 22 eller artikel 25.1 i denna förordning och den senaste positionsangivelsen var från en annan medlemsstats vatten, ska centrumet så snart som möjligt underrätta den kustmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll om detta.

3.  Om de behöriga myndigheterna i en kustmedlemsstat siktar ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ i sina vatten utan att ha fått några uppgifter i enlighet med artikel 24.1 eller artikel 25.2 i denna förordning ska de meddela befälhavaren på fartyget och flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll om detta.

Artikel 27

Övervakning av fiskeverksamhet och registrering av uppgifter

1.  Medlemsstaterna ska använda de uppgifter som de tar emot i enlighet med artikel 22, 24.1 och 25 i denna förordning för att säkerställa att fiskefartygens verksamhet övervakas effektivt.

2.  Flaggmedlemsstaterna ska

a) säkerställa att uppgifter som tas emot i enlighet med detta kapitel registreras i elektronisk form och lagras på ett säkert sätt i elektroniska databaser under minst tre år,

b) vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera att de endast används för officiella ändamål, och

c) vidta alla nödvändiga tekniska åtgärder för att förhindra att uppgifterna förstörs på grund av missöden eller oegentligheter, oavsiktligt går förlorade, förvanskas, sprids eller kommer obehöriga till del.

▼M1

Artikel 28

Kommissionens tillgång till uppgifter

Kommissionen får begära att medlemsstaterna i enlighet med artikel 111.1 a i kontrollförordningen sörjer för att de uppgifter som lämnas enligt artikel 19 i den här förordningen avseende en viss grupp av fiskefartyg och under en viss tid automatiskt överförs till kommissionen eller till det av kommissionen utsedda organet. Uppgifterna ska översändas till kommissionen eller till det av kommissionen utsedda organet omedelbart efter mottagandet på flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll.

▼BAVDELNING III

KONTROLL AV FISKEKAPITEL I

Fiskeloggbok, omlastningsdeklaration och landningsdeklaration i pappersformatAvsnitt 1

Ifyllande och inlämning av fiskeloggboken, omlastningsdeklarationen och landningsdeklarationen i pappersformat

Artikel 29

►M1  Unionsfiskefartyg ◄ som ska fylla i och lämna in en fiskeloggbok och omlastnings- och landningsdeklarationer i pappersformat

1.  Om inte annat följer av särskilda bestämmelser i fleråriga planer ska befälhavaren för ►M1  unionsfiskefartyg ◄ med en total längd på tio meter eller mer som inte omfattas av skyldigheten att på elektronisk väg fylla i och skicka in uppgifter ur fiskeloggboken samt landnings- och omlastningsdeklarationer, i pappersformat fylla i och skicka in uppgifter ur fiskeloggboken samt landnings- och omlastningsdeklarationer enligt artiklarna 14, 21 och 23 i kontrollförordningen. Dessa omlastningsdeklarationer och landningsdeklarationer kan alternativt fyllas i och lämnas in av befälhavarens företrädare på befälhavarens vägnar.

2.  Skyldigheten att i pappersformat fylla i och skicka in uppgifter ur fiskeloggboken och landnings- och omlastningsdeklarationer ska också gälla för ►M1  unionsfiskefartyg ◄ med en total längd på mindre än tio meter om flaggstaten kräver att de för en fiskeloggbok och skickar in landnings- och/eller omlastningsdeklarationer i enlighet med artikel 16.3 och 25.3 i kontrollförordningen.

▼M1

Artikel 30

Förlagor för fiskeloggbok, omlastnings- och landningsdeklarationer i pappersformat

1.  I unionens vatten ska fiskeloggboken, omlastningsdeklarationen och landningsdeklarationen i pappersformat fyllas i och lämnas in av unionsfiskefartygens befälhavare i enlighet med förlagan i bilaga VI.

2.  Genom undantag från punkt 1 får, för de unionsfiskefartyg som genomför dagliga fiskeresor i Medelhavet, fiskeloggboken, omlastningsdeklarationen och landningsdeklarationen i pappersformat fyllas i och lämnas in av unionsfiskefartygens befälhavare i enlighet med förlagan i bilaga VII.

3.  När unionsfiskefartygen bedriver fiskeverksamhet i ett tredjelands vatten, i vatten som förvaltas av en regional fiskeriförvaltningsorganisation eller i vatten utanför unionens vatten som inte regleras av en regional fiskeriförvaltningsorganisation, ska fiskeloggboken, omlastningsdeklarationerna och landningsdeklarationerna i pappersformat fyllas i och lämnas in av unionsfiskefartygens befälhavare i enlighet med artikel 31 i denna förordning och förlagorna i bilagorna VI och VII, utom i de fall då tredjelandet eller den regionala fiskeriförvaltningsorganisationen specifikt kräver att en annan typ av fiskeloggbok, omlastningsdeklaration eller landningsdeklaration ska användas. Om tredjelandet inte kräver att en särskild fiskeloggbok ska föras, men däremot kräver andra uppgifter än de som krävs enligt unionens bestämmelser, ska dessa uppgifter registreras.

4.  Befälhavarna på unionsfiskefartyg som inte omfattas av bestämmelserna i artikel 15 i kontrollförordningen får till och med den 31 december 2017 fortsätta att använda pappersformat för fiskeloggbok, omlastningsdeklaration och landningsdeklaration som tryckts före den 1 januari 2016.

▼B

Artikel 31

Instruktion för hur fiskeloggboken och omlastningsdeklarationerna och landningsdeklarationerna i pappersformat ska fyllas i och skickas in

1.  Fiskeloggboken och omlastnings- och landningsdeklarationerna i pappersformat ska fyllas i och skickas in i enlighet med de instruktioner som ges i bilaga X.

2.  När instruktionerna i bilaga X anger att tillämpningen av en regel är fakultativ, har flaggmedlemsstaten rätt göra den obligatorisk.

3.  Alla uppgifter som förs in i fiskeloggboken, omlastningsdeklarationerna eller landningsdeklarationerna ska vara tydliga och outplånliga. Inga uppgifter får suddas ut eller ändras. Om en felaktig uppgift förs in av misstag ska uppgiften strykas över med ett enda streck och den rätta uppgiften ska föras in och paraferas av befälhavaren. Varje rad ska paraferas av befälhavaren.

4.  Befälhavaren på ►M1  unionsfiskefartyget ◄ eller, när det gäller omlastnings- och landningsdeklarationer, dennes företrädare ska med sina initialer eller sin namnteckning intyga att uppgifterna i fiskeloggboken och i omlastnings- och landningsdeklarationerna är riktiga.

Artikel 32

Tidsfrister för inskickande av fiskeloggboken och landnings- och omlastningsdeklarationerna i pappersformat

1.  När ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ landar fångst i en hamn eller omlastar i en hamn eller på en plats nära flaggmedlemsstatens kust ska befälhavaren skicka in originalversionen av fiskeloggboken och omlastnings- och landningsdeklarationerna i pappersformat till den berörda medlemsstatens behöriga myndigheter så snart som möjligt och senast 48 timmar efter det att landningen eller omlastningen har avslutats. Originalversionen av omlastningsdeklarationerna och landningsdeklarationerna kan alternativt fyllas i och lämnas in av befälhavarens företrädare på befälhavarens vägnar.

2.  När ingen fångst landas efter en fiskeresa ska befälhavaren lämna in originalet eller originalen till fiskeloggboken elller omlastningsdeklarationen så snart som möjligt och senast 48 timmar efter ankomsten till hamn. Originalversionen omlastningsdeklarationerna kan alternativt lämnas in av befälhavarens företrädare på befälhavarens vägnar.

3.  När ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ omlastar i en hamn eller på en plats nära en kust och när ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ landar fångst i en hamn i en annan medlemsstat än dess flaggmedlemsstat ska den första kopian eller de första kopiorna av fiskeloggboken och landnings- och omlastningsdeklarationerna skickas in till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där omlastningen eller landningen äger rum så snart som möjligt och senast 48 timmar efter det att landningen eller omlastningen har avslutats. Originalversionen av fiskeloggboken och omlastnings- och landningsdeklarationerna ska så snart som möjligt och senast 48 timmar efter det att landningen eller omlastningen har avslutats skickas in till de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten.

4.  När ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ omlastar i en hamn, i ett tredjelands vatten eller på öppet hav eller när ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ landar fångst i en hamn i ett tredjeland ska befälhavaren eller dennes företrädare skicka in originalen till fiskeloggboken och omlastnings- och landningsdeklarationerna till flaggmedlemsstatens behöriga myndigheter så snart som möjligt och senast 48 timmar efter det att omlastningen eller landningen har avslutats.

5.  I de fall då ett tredjeland eller en regional fiskeriförvaltningsorganisations regler specifikt kräver att en annan fiskeloggbok och andra omlastnings- och landningsdeklarationer än de som anges i bilaga VI fylls i och skickas in, ska ►M1  unionsfiskefartygets ◄ befälhavare skicka in en kopia av de handlingarna till de behöriga myndigheterna i sin flaggmedlemsstat så snart som möjligt och senast 48 timmar efter det att omlastningen eller landningen har avslutats.Avsnitt 2

Särskilda regler för fiskeloggboken i pappersformat

Artikel 33

Ifyllande av fiskeloggboken i pappersformat

1.  Även om inga fångster görs ska fiskeloggboken i pappersformat fyllas i med samtliga obligatoriska uppgifter, vid följande tidpunkter:

a) Dagligen, senast kl. 24.00 innan fartyget anlöper hamn.

b) Då inspektion äger rum till havs.

c) I samband med de händelser som har definierats i gemenskapslagstiftningen eller av flaggmedlemsstaten.

2.  En ny rad i fiskeloggboken i pappersformat ska fyllas i

a) för varje dag till havs,

b) då fiske inleds i en ny Ices-sektion eller ett nytt fiskeområde under en och samma dag, och

c) när det läggs in uppgifter om fiskeansträngningen.

3.  En ny sida i fiskeloggboken i pappersformat ska fyllas i

a) när ett annat redskap eller ett nät med annan maskstorlek än det föregående tas i bruk,

b) varje gång fisket återupptas efter en omlastning eller en mellanliggande landning,

c) om antalet kolumner är otillräckligt, och

d) när fartyget lämnar en hamn i vilken ingen landning har gjorts.

4.  När fartyget lämnar en hamn eller efter det att en omlastning har avslutats, och fångst hålls krav ombord, ska det anges vilka kvantiteter av varje art det rör sig om på en ny sida i fiskeloggboken.

5.  Koderna i bilaga XI ska användas för att under lämplig rubrik i fiskeloggboken i pappersformat ange vilka fiskeredskap som har använts.Avsnitt 3

Särskilda regler för omlastningsdeklarationen och landningsdeklarationen i pappersformat

Artikel 34

Överlämnande av omlastningsdeklarationen i pappersformat

1.  När det görs en omlastning mellan två ►M1  unionsfiskefartyg ◄ ska befälhavaren för det omlastande fiskefartyget eller dennes företrädare, när omlastningen har avslutats, överlämna en kopia av fartygets omlastningsdeklaration i pappersformat till befälhavaren på det mottagande fartyget eller till dennes företrädare. Befälhavaren på det mottagande fartyget eller dennes företrädare ska, när omlastningen har avslutats, överlämna en kopia av fartygets omlastningsdeklaration i pappersformat till det omlastande fartygets befälhavare eller dennes företrädare.

2.  De handlingar som avses i punkt 1 ska på tjänstemans begäran läggas fram för kontroll- och inspektionssyften.

Artikel 35

Undertecknande av landningsdeklarationen

Innan landningsdeklarationen överlämnas ska befälhavaren eller dennes företrädare underteckna varje sida i den.KAPITEL II

Fiskeloggbok, landningsdeklaration och omlastningsdeklaration i elektroniskt formatAvsnitt 1

Ifyllande och överföring av fiskeloggbok, landningsdeklarations- och omlastningsdeklarationsuppgifter i elektroniskt format

Artikel 36

Krav på elektroniska registrerings- och rapporteringssystem på ►M1  unionsfiskefartyg ◄

►C2

 

Ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ som omfattas av krav på elektroniskt ifyllande och elektronisk överföring av fiskeloggbok, omlastningsdeklaration och landningsdeklaration i enlighet med artiklarna 15, 21 och 24 i kontrollförordningen får, om inte annat följer av artikel 39.4 i denna förordning, inte lämna hamn utan att ha ett fullt fungerande system för elektronisk registrering och rapportering installerat ombord.

 ◄

2.  Detta kapitel ska inte tillämpas för ►M1  unionsfiskefartyg ◄ som uteslutande används inom vattenbruk.

Artikel 37

Format för överföring av uppgifter från ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ till de behöriga myndigheterna i flaggstaten

Varje medlemsstat ska fastställa det format som ska användas för kommunikation mellan ►M1  unionsfiskefartyg ◄ som för dess flagg och de behöriga myndigheterna vid ifyllande och överföring av fiskeloggboks-, omlastningsdeklarations- och landningsdeklarationsuppgifter enligt artiklarna 15, 21 och 24 i kontrollförordningen.

▼M1

Fiskeloggboken, omlastningsdeklarationen och landningsdeklarationen i elektroniskt format ska fyllas i i enlighet med de instruktioner som ges i bilaga X.

▼B

Artikel 38

Returmeddelanden

1.  Returmeddelanden ska skickas till ►M1  unionsfiskefartyget ◄ varje gång det överför fiskeloggboks- och omlastningsuppgifter, uppgifter enligt förhandsanmälan eller landningsdeklarationsuppgifter. Returmeddelandet ska innehålla ett mottagningsbevis.

2.  Befälhavaren på ett EU-fartyg ska spara returmeddelandet fram till fiskeresans slut.

Artikel 39

Bestämmelser vid tekniska fel på de elektroniska registrerings- och rapporteringssystemens funktion eller om de upphör att fungera

1.  Om det blir tekniskt fel på det elektroniska registrerings- och rapporteringssystemet ombord på ►M1  unionsfiskefartyget ◄ eller om systemet upphör att fungera, ska befälhavaren eller dennas företrädare, från det att händelsen upptäcktes eller från det att han eller hon informerades i enlighet med artikel 40.1 i denna förordning, dagligen eller senast inom 24 timmar, via lämpliga medel för telekommunikation anmäla fiskeloggboks-, omlastningsdeklarations- och landningsdeklarationsuppgifter till de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten, även i de fall då inga fångster har tagits. Medlemsstaterna ska besluta vilka medel för telekommunikation som ska användas och ange dessa på den webbplats som avses i artikel 115 i kontrollförordningen.

2.  Vid tekniska fel på det elektroniska registrerings- och rapporteringssystemet eller om det upphör att fungera ska fiskeloggboks-, landningsdeklarations- och omlastningsdeklarationsuppgifter också skickas in

a) på begäran av den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten,

b) omedelbart efter det att den sista fiskeinsatsen eller det att omlastningen har avslutats,

c) före ankomsten till hamnen,

d) då inspektion äger rum till havs,

e) vid händelser som definieras i gemenskapslagstiftningen eller av flaggmedlemsstaten.

I de fall som avses i a och e ska även uppgifter enligt förhandsanmälan och landningsdeklarationsuppgifter skickas in.

3.  Så snart de uppgifter som avses i punkt 1 mottagits ska de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten utan dröjsmål lägga in dem i den elektroniska databasen.

4.  Efter det att det uppstått ett tekniskt fel på det elektroniska registrerings- och rapporteringssystemet eller om det har upphört att fungera får ►M1  unionsfiskefartyget ◄ inte lämna hamn förrän systemet fungerar på ett sätt som flaggmedlemsstatens behöriga myndigheter finner tillfredsställande eller förrän dessa myndigheter på annat sätt gett sitt tillstånd. När flaggmedlemsstaten har givit ett av sina fiskefartyg tillstånd att lämna en hamn i en kustmedlemsstat trots att fartygets elektroniska registerings- och rapporteringssystem är ur funktion, ska den omedelbart underrätta kustmedlemsstaten om detta.

5.  Innan det elektroniska registrerings- och rapporteringssystemet avlägsnas för reparation eller utbyte ska detta godkännas av den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten.

Artikel 40

Uteblivna uppgifter

1.  Om de behöriga myndigheterna i en flaggmedlemsstat inte har mottagit några överföringar av uppgifter enligt artiklarna 15, 22 och 24 i kontrollförordningen ska de så snart som möjligt underrätta ►M1  unionsfiskefartygets ◄ befälhavare eller ansvarig aktör eller deras företrädare om detta. Om denna situation inträffar mer än tre gånger inom ett kalenderår med avseende på ett visst ►M1  unionsfiskefartyg ◄ ska flaggmedlemsstaten se till att det elektroniska registrerings- och rapporteringssystemet på det fartyget kontrolleras noggrant. Den berörda flaggmedlemsstaten ska undersöka problemet för att fastställa varför uppgifterna inte har kommit fram och ska vidta lämpliga åtgärder.

2.  Om de behöriga myndigheterna i en flaggmedlemsstat inte har tagit emot några överföringar av uppgifter enligt artiklarna 15, 22 och 24 i kontrollförordningen, och den senaste position som har rapporterats via det satellitbaserade övervakningssystemet VMS kom från en kustmedlemsstats vatten, ska de så snart som möjligt underrätta den kustmedlemsstatens behöriga myndigheter om detta.

3.   ►M1  Unionsfiskefartygets ◄ befälhavare eller ansvariga aktör eller deras företrädare ska sända alla uppgifter som ännu inte kommit fram och som anmälts enligt punkt 1 till de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten omedelbart då de tagit emot anmälan.

Artikel 41

Åtkomstfel

1.  Om de behöriga myndigheterna i en kustmedlemsstat siktar ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ som för en annan medlemsstats flagg i sina vatten och inte kan få åtkomst till fiskeloggboks- eller omlastningsuppgifter enligt artikel 44 i denna förordning ska de begära att de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten ser till att åtkomst ges.

2.  Om åtkomst enligt punkt 1 inte har säkerställts inom fyra timmar efter denna begäran ska kustmedlemsstaten underrätta flaggmedlemsstaten. Så snart flaggmedlemsstaten tagit emot meddelandet ska den omedelbart skicka uppgifterna till kustmedlemsstaten på tillgänglig elektronisk väg.

3.  Om kustmedlemsstaten inte får in de uppgifter som avses i punkt 2 ska ►M1  unionsfiskefartygets ◄ befälhavare eller ansvariga aktör eller deras företrädare sända uppgifterna och en kopia av returmeddelandet enligt artikel 38 i denna förordning till kustmedlemsstatens behöriga myndigheter på begäran och med tillgängligt kommunikationsmedel, om möjligt elektroniskt. Medlemsstaterna ska besluta vilka medel som ska användas och ange dessa på den webbplats som avses i artikel 115 i kontrollförordningen.

4.  Om ►M1  unionsfiskefartygets ◄ befälhavare eller ansvariga aktör eller deras företrädare inte kan sända en kopia av det returmeddelande som avses i artikel 38 i denna förordning till kustmedlemsstatens behöriga myndigheter ska fartyget i fråga förbjudas att bedriva fiskeverksamhet i kustmedlemsstatens vatten fram till dess att befälhavaren, den ansvariga aktören eller deras företrädare har sänt en kopia av returmeddelandet eller av den information som avses i artikel 14.1 i kontrollförordningen till myndigheterna i fråga.

Artikel 42

Uppgifter om det elektroniska registrerings- och rapporteringssystemets funktion

1.  Medlemsstaterna ska upprätthålla databaser om funktionen hos sina elektroniska registrerings- och rapporteringssystem. Databaserna ska minst innehålla samt ha kapacitet att automatiskt generera följande information:

a) En förteckning över de av flaggmedlemsstatens fiskefartyg vars elektroniska registrerings- och rapporteringssystem har drabbats av tekniska fel eller upphört att fungera.

b) Antalet fartyg som inte har gjort dagliga elektroniska överföringar av fiskeloggboksuppgifter och det genomsnittliga antalet elektroniska fiskeöverföringar av loggboksuppgifter som inkommit per fiskefartyg, fördelat på flaggmedlemsstat.

c) Antalet överföringar av omlastningsdeklarationer, landningsdeklarationer, deklarationer om övertagande och avräkningsnotor som inkommit, fördelat på flaggmedlemsstat.

2.  Sammanfattningar av information som genererats enligt punkt 1 ska sändas till kommissionen på dess begäran. Alternativt kan denna information också göras tillgänglig på den säkra webbplatsen i ett format och med ett tidsintervall som fastställs av kommissionen efter samråd med medlemsstaterna.

▼M1

Artikel 43

Obligatoriska uppgifter i informationsutbytet mellan medlemsstaterna

Uppgifter som unionsfiskefartygens befälhavare ska registrera i fiskeloggboken, omlastningsdeklarationen, förhandsanmälan och landningsdeklarationen enligt unionens bestämmelser ska också vara obligatoriska i utbytet mellan medlemsstaterna.

Artikel 44

Tillgång till uppgifter

1.  När ett fiskefartyg som för en medlemsstats flagg genomför fiskeinsatser i unionens vatten i en kustmedlemsstat ska flaggstaten omedelbart efter mottagandet vidarebefordra de obligatoriska elektroniska fiskeloggboksuppgifterna för den aktuella fiskeresan till den kustmedlemsstaten, med början vid den senaste avgången.

2.  Så länge ett fiskefartyg som för en medlemsstats flagg fiskar i unionens vatten i en annan kustmedlemsstat ska flaggmedlemsstaten omedelbart efter mottagandet vidarebefordra alla obligatoriska elektroniska fiskeloggboksuppgifter till den kustmedlemsstaten. Flaggmedlemsstaten ska också vidarebefordra de korrigeringar som gäller den aktuella fiskeresan och som avses i artikel 47.2 i denna förordning.

3.  När en landning eller omlastning äger rum i en hamn i en annan kustmedlemsstat än flaggmedlemsstaten ska flaggmedlemsstaten omedelbart efter mottagandet vidarebefordra alla obligatoriska uppgifter i den elektroniska landnings- eller omlastningsdeklarationen till den kustmedlemsstaten.

4.  När en flaggmedlemsstat underrättas om att ett fiskefartyg som för dess flagg avser att anlöpa en hamn i en annan kustmedlemsstat ska flaggmedlemsstaten omedelbart efter mottagandet vidarebefordra den elektroniska förhandsanmälan till den kustmedlemsstaten.

5.  När ett fiskefartyg som för en medlemsstats flagg under en fiskeresa kommer in i unionens vatten i en annan kustmedlemsstat, eller när någon av de uppgifter som avses i punkterna 3 och 4 som gäller en bestämd fiskeresa har överförts till en kustmedlemsstat, ska flaggmedlemsstaten medge tillgång till alla elektroniska uppgifter om fiskeverksamhet som avses i artikel 111.1 i kontrollförordningen för den fiskeresan, från avgång till den tidpunkt då landningen avslutats, och överlämna uppgifter på begäran från den kustmedlemsstaten. Tillgången ska medges minst 36 månader efter fiskeresans början.

6.  Flaggmedlemsstaten för ett fiskefartyg som inspekteras av en annan medlemsstat i enlighet med artikel 80 i kontrollförordningen ska på begäran av den inspekterande medlemsstaten överföra de elektroniska uppgifter om fiskeverksamheten som avses i artikel 111.1 i kontrollförordningen för fartygets aktuella fiskeresa från avgång till tidpunkten för begäran.

7.  De begäranden som avses i punkterna 5 och 6 ska vara elektroniska och det ska anges om svaret ska ge de ursprungliga uppgifterna med korrigeringar eller endast de konsoliderade uppgifterna. Svaret på begäran ska genereras automatiskt och översändas utan dröjsmål av den tillfrågade medlemsstaten.

8.  Medlemsstaterna ska medge tillgång till uppgifter i det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg, fiskeloggbok, omlastningsdeklaration, förhandsanmälan och landningsdeklaration på begäran av andra medlemsstater som utför inspektioner till sjöss inom ramen för planer för gemensamt utnyttjande eller annan överenskommen gemensam inspektionsverksamhet.

9.  Befälhavare på unionsfiskefartyg ska vid varje tidpunkt ha säker tillgång till sina egna uppgifter i elektroniska fiskeloggböcker, omlastningsdeklarationer, förhandsanmälningar och landningsdeklarationer som finns lagrade i flaggmedlemsstatens databas.

Artikel 45

Utbyte av uppgifter mellan medlemsstaterna

Medlemsstaterna ska

a) säkerställa att de uppgifter som tas emot enligt detta kapitel sparas i elektronisk form och lagras säkert i datoriserade databaser under minst tre år,

b) vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att uppgifterna endast används för de ändamål som anges i denna förordning, och

c) vidta alla nödvändiga tekniska åtgärder för att förhindra att uppgifterna förstörs på grund av missöden eller oegentligheter, oavsiktligt går förlorade, förvanskas, sprids eller kommer obehöriga till del.

▼B

Artikel 46

Central myndighet

1.  I varje medlemsstat ska en enda myndighet enligt artikel 5.5 i kontrollförordningen ansvara för att överföra, ta emot, förvalta och behandla alla uppgifter som omfattas av detta kapitel.

2.  Medlemsstaterna ska utbyta kontaktuppgifter för de myndigheter som avses i punkt 1 och ska informera kommissionen och det organ som kommissionen utser om detta inom tre månader efter det att denna förordning träder i kraft.

3.  Eventuella ändringar i de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 ska meddelas kommissionen, det organ som kommissionen utser och de övriga medlemsstaterna innan de träder i kraft.Avsnitt 2

Särskilda regler för fiskeloggboken i elektroniskt format

Artikel 47

Överföringsfrekvens

1.  När ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ befinner sig till havs ska befälhavaren minst en gång per dag senast kl. 24.00 överföra uppgifterna i den elektroniska fiskeloggboken till de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten, och detta även om det inte finns någon ny fångst att rapportera. Befälhavaren ska också översända dessa uppgifter

a) på begäran av den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten,

b) omedelbart efter det att den sista fiskeinsatsen har avslutats,

c) före ankomsten till hamnen,

d) då inspektion äger rum till havs,

e) vid händelser som definieras i EU-lagstiftningen eller av flaggmedlemsstaten.

Om den sista fiskeinsatsen ägde rum högst en timma före ankomsten till hamn kan de överföringar som avses i b och c sändas i ett meddelande.

▼M1

1a.  Befälhavaren på ett unionsfiskefartyg ska skicka ett elektroniskt avgångsmeddelande till flaggmedlemsstatens behöriga myndigheter innan fartyget lämnar hamn och innan man påbörjar någon annan elektronisk överföring som rör fiskeresan.

▼B

2.  Befälhavaren kan överföra korrigeringar av uppgifter i den elektroniska fiskeloggboken och omlastningsdeklarationen till och med den sista överföringen enligt punkt 1 c. Korrigeringarna ska vara tydligt markerade. De behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten ska lagra alla originaluppgifter från den elektroniska fiskeloggboken och korrigeringar av dessa.

3.  Befälhavaren ska spara ett exemplar av den information som avses i punkt 1 ombord på fiskefartyget under varje fiskeresa och fram till dess att landningsdeklarationen har lämnats in.

4.  När ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ befinner sig i hamn utan några fiskeriprodukter ombord och befälhavaren har överlämnat landningsdeklarationen för samtliga fiskeinsatser får den överföring som avses i punkt 1 i denna artikel skjutas upp förutsatt att förhandsanmälan om detta har gjorts till flaggmedlemsstatens centrum för fiskerikontroll. Överföringen ska återupptas när ►M1  unionsfiskefartyget ◄ lämnar hamnen. Förhandsanmälan krävs inte för ►M1  unionsfiskefartyg ◄ som är utrustade med ett satellitbaserat kontrollsystem för fartyg (VMS) och överför sina uppgifter via detta.KAPITEL III

Gemensamma regler för fiskeloggböcker, omlastningsdeklarationer och landningsdeklarationer i pappersformat och elektroniskt formatAvsnitt 1

Gemensamma regler för fastställande av levande vikt

Artikel 48

Definitioner

I detta kapitel avses med

1.  presentationsform: den form till vilken fisken har beretts ombord på fiskefartyget och före landning enligt vad som beskrivs i bilaga I,

2.  samlad presentation: en presentation som består av två eller flera delar från samma fisk.

Artikel 49

Omräkningsfaktorer

1.  Vid ifyllandet och överföringen av fiskeloggböcker enligt artiklarna 14 och 15 i kontrollförordningen ska de omräkningsfaktorer för EU som anges i bilagorna XIII, XIV och XV tillämpas för omräkningen av vikten på lagrad och bearbetad fisk till levande vikt. Omräkningsfaktorerna ska tillämpas på fiskeriprodukter som finns ombord på ►M1  unionsfiskefartyg ◄ och som omlastas och landas av ►M1  unionsfiskefartyg ◄ .

2.  Genom undantag från punkt 1 gäller att när regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, i vilka Europeiska unionen är en avtalsslutande part eller en samarbetande icke avtalsslutande part, har fastställt regionala omräkningsfaktorer för sina regleringsområden eller när tredjeländer med vilka Europeiska unionen har avtal om fiske har fastställt regionala omräkningsfaktorer för vatten under deras överhöghet eller jurisdiktion, ska dessa faktorer tillämpas.

3.  Om det inte finns några omräkningsfaktorer enligt punkterna 1 och 2 för en viss art och presentation ska den omräkningsfaktor som antagits av flaggmedlemsstaten gälla.

4.  Om inte annat följer av punkt 2 ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaten använda de EU-omräkningsfaktorer som avses i punkt 1 för omräkning till levande vikt av omlastningar och landningar, i syfte att övervaka kvotutnyttjandet.

Artikel 50

Beräkningsmetod

1.  Fiskens levande vikt erhålls genom att den beredda vikten multipliceras med de omräkningsfaktorer för varje art och presentation som avses i artikel 49 i denna förordning.

2.  När det gäller samlad presentation ska endast en omräkningsfaktor som svarar mot en av delarna i den samlade presentationen användas.Avsnitt 2

Gemensamma regler för ifyllande och överlämnande av fiskeloggboken

Artikel 51

Allmänna regler för fiskeloggböcker

1.  Den toleransmarginal som i artikel 14.3 i kontrollförordningen avses för uppskattningen av de mängder i kilogram levande vikt av varje art som finns ombord ska uttryckas som en procentandel av fiskeloggbokens siffror.

2.  För fångster som ska landas osorterade kan toleransmarginalen beräknas på grundval av ett eller flera prov som är representativa för de sammanlagda kvantiteter som finns ombord.

3.  Vid tillämpningen av artikel 14 i kontrollförordningen ska arter som fångas för användning som levande agn betraktas som arter som fångas och förvaras ombord.

4.  Om ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ seglar igenom en fiskezon där fartyget får fiska ska fartygets befälhavare registrera och rapportera den relevanta information som anges i artikel 14.5 i kontrollförordningen, även om inget fiske bedrivs i zonen.Avsnitt 3

Gemensamma regler för ifyllande och överlämnande av omlastnings- och landningsdeklarationer

Artikel 52

Toleransmarginal i omlastningsdeklarationen

Den toleransmarginal som i artikel 21.3 i kontrollförordningen avses för uppskattningen av de mängder i kilogram levande vikt av varje art som omlastas eller tas emot ska uttryckas som en procentandel av omlastningsdeklarationens siffror.

Artikel 53

Avvikande uppgifter om omlastad fångst

Om det finns en skillnad mellan uppgifterna om vilka kvantiteter fångst som lastas om från ett omlastande fartyg och uppgifterna om vilka kvantiteter som tagits ombord av det mottagande fartyget ska den större kvantiteten anses ha omlastats. Medlemsstaterna ska se till att det vidtas uppföljningsåtgärder för att fastställa den faktiska vikten på de fiskeriprodukter som har omlastats från det omlastande fartyget till det mottagande fartyget.

Artikel 54

Avslutad landning

När fiskeriprodukter, med stöd av artikel 61 i kontrollförordningen, transporteras från landningsplatsen innan de vägts, ska landningen anses vara avslutad för tillämpningen av artiklarna 23.3 och 24.1 i kontrollförordningen först när fiskeriprodukterna har vägts.

Artikel 55

Fiskeinsatser som omfattar två eller flera ►M1  unionsfiskefartyg ◄

Om inte annat följer av särskilda regler när det gäller fiskeinsatser som omfattar två eller flera ►M1  unionsfiskefartyg ◄

 från olika medlemsstater, eller

 från samma medlemsstat, men där fångsterna landas i en medlemsstat som inte är deras flaggmedlemsstat,

ska den landade fångsten tillskrivas det ►M1  unionsfiskefartyg ◄ som landade fiskeriprodukterna.KAPITEL IV

Provtagningsplaner och insamling av uppgifter om ►M1  unionsfiskefartyg ◄ som inte omfattas av kraven på att föra och lämna in en fiskeloggbok och på att lämna in landningsdeklarationer och omlastningsdeklarationer

Artikel 56

Upprättande av provtagningsplaner

Medlemsstaterna ska i enlighet med detta kapitel upprätta de provtagningsplaner som avses i artiklarna 16.2 och 25.2 i kontrollförordningen för övervakning av de ►M1  unionsfiskefartyg ◄ som inte omfattas av kraven på att föra och lämna in en fiskeloggbok och på att lämna in landningsdeklarationer; syftet är att fastställa landningarna av ett bestånd eller en grupp av bestånd som fångats av sådana fiskefartyg och, i tillämpliga fall, deras fiskeansträngning. Dessa uppgifter ska användas för registrering av fångster och, om tillämpligt, av fiskeansträngning enligt artikel 33 i kontrollförordningen.

Artikel 57

Provtagningsmetod

1.  Provtagningsplaner enligt artikel 56 i denna förordning ska utarbetas enligt bilaga XVI.

2.  Storleken på det urval som ska kontrolleras ska baseras på risk enligt följande:

a) ”mycket låg” risk: 3 % av provet.

b) ”låg” risk: 5 % av provet.

c) ”genomsnittlig” risk: 10 % av provet.

d) ”hög” risk: 15 % av provet.

e) ”mycket hög” risk: 20 % av provet.

3.  De fångster ur ett visst bestånd som görs per dag av en viss flottsektor ska beräknas genom att det totala antalet ►M1  unionsfiskefartyg ◄ inom den berörda flottsektorn multipliceras med den genomsnittliga dagsfångsten per berört bestånd per ►M1  unionsfiskefartyg ◄ baserat på fångsterna i det urval av ►M1  unionsfiskefartyg ◄ som inspekterats.

►C1

 

4.  Medlemsstater ska anses ha uppfyllt kravet på en provtagningsplan enligt artikel 56 i denna förordning om de på minst månatlig basis systematiskt samlar in uppgifter för vart och ett av sina fiskefartyg som inte omfattas av kraven på uppgifter ur fiskeloggboken och uppgifter om landningsdeklarationer

a) om alla landningar av fångster av alla arter uttryckt i kilo, inklusive uppgifter om att ingen landning skett,

b) om de statistiska rektanglar där fångsterna togs.

 ◄KAPITEL V

Kontroll av fiskeansträngning

Artikel 58

Rapport om fiskeansträngningen

►C2

 

Rapporten om fiskeansträngningen enligt artikel 28 i kontrollförordningen ska skickas in enligt bilaga XVII.

 ◄

2.  För det fall befälhavaren på ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ sänder ett meddelande till de behöriga myndigheterna via radio i enlighet med artikel 28.1 i kontrollförordningen, ska medlemsstaterna besluta om vilka radiostationer som ska användas och lägga ut dem på den webbplats som avses i artikel 115 i kontrollförordningen.KAPITEL VI

Korrigerande åtgärder

Artikel 59

Allmänna principer

För att komma ifråga för de korrigeringsåtgärder som anges i artikel 37 i kontrollförordningen ska medlemsstaterna så snart som möjligt och senast inom en månad efter det att en stängning av fisket enligt artikel 36 i kontrollförordningen har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning underrätta kommissionen om omfattningen av den skada som medlemsstaten lidit.

Artikel 60

Fördelning av tillgängliga fiskemöjligheter

▼M1

1.  Om skadan inte kan gottgöras helt eller bara kan gottgöras till viss del genom de åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 16.8 i förordning (EG) nr 1380/2013 ska kommissionen, så snart som möjligt efter det att den information som avses i artikel 59 i denna förordning har tagits emot, vidta nödvändiga åtgärder för att åtgärda skadan.

▼B

2.  I den information som avses i punkt 1 ska följande uppgifter ingå:

a) Uppgift om vilka medlemsstater som har drabbats av skadan (den skadedrabbade medlemsstaten) och om skadans omfång (med avdrag för eventuella byten av kvoter).

▼M1

b) I tillämpliga fall, uppgift om vilka medlemsstater som överskridit sina fiskemöjligheter (de överskridande medlemsstaterna) och om överskridandets omfång (med avdrag för eventuella byten av fiskemöjligheter i enlighet med artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013).

▼B

c) I tillämpliga fall, uppgift om vilka avdrag på den överskridande medlemsstatens fiskemöjligheter som ska göras i förhållande till de överskridna fiskemöjligheterna.

d) I tillämpliga fall, uppgift om vilka ökningar av den skadedrabbade medlemsstatens fiskemöjligheter som ska göras i förhållande till skadans omfattning.

e) I tillämpliga fall, uppgift om från vilket eller vilka datum ökningarna och avdragen ska gälla.

f) I tillämpliga fall, övriga åtgärder som krävs för att gottgöra skadan ifråga.KAPITEL VII

Maskinstyrka

Artikel 61

Certifiering av maskinstyrka

1.  Den certifiering av den maximala kontinuerliga maskinstyrkan hos nya framdrivningsmotorer, utbytesframdrivningsmotorer och hos framdrivningsmotor som modifierats tekniskt, som avses i artikel 40.1 och 40.2 i kontrollförordningen, ska göras i enlighet med förordning (EEG) nr 2930/86 ( 4 ).

2.  En framdrivningsmotor ska anses ha modifierats tekniskt på det sätt som avses i punkt 1 om en av huvudkomponenterna (delarna), till exempel (andra delar än de som nämns här kan förekomma) insprutningsutrustning, ventiler, turboladdare, kolvar, cylinderfoder, vevstakar och cylinderhuvuden, har modifierats eller ersatts av nya delar med andra tekniska specifikationer som ger en annan märkeffekt eller om motorinställningarna, som inställningarna till insprutningssystemet, turboladdarens konfiguration eller ventilinställningarna, har modifierats. Den typ av tekniska modifiering som gjorts ska beskrivas tydligt i certifieringen enligt punkt 1.

3.  Innehavaren av en fiskelicens ska informera de behöriga myndigheterna innan en ny framdrivningsmotor installeras eller innan en redan installerad framdrivningsmotor byts ut eller modifieras tekniskt.

4.  Denna artikel ska tillämpas på fiskefartyg som omfattas av ett system för fiskeansträngning från och med den 1 januari 2012. För övriga fiskefartyg ska den tillämpas från och med den 1 januari 2013. Den ska endast tillämpas på fiskefartyg som har fått nya framdrivningsmotorer installerade eller vars installerade framdrivningsmotorer har bytts ut eller modifierats tekniskt, efter det att den här förordningen trädde i kraft.

Artikel 62

Verifiering och provtagningsplan

1.  För verifieringen av maskinstyrkan enligt artikel 41 i kontrollförordningen ska medlemsstaterna utarbeta en provtagningsplan i syfte att identifiera de fiskefartyg eller grupper av fiskefartyg i medlemsstaternas flottor som riskerar att deklarera en för låg maskinstyrka. Provtagningsplanen ska som minst ta hänsyn till riskkriterier som bygger på följande högriskfaktorer:

a) Fiskefartyg som bedriver verksamhet i fiskeområden som omfattas av begränsningar av fisket, särskilt fiskefartyg som tilldelats en individuell fiskeansträngningskvot i kilowatt*dagar.

b) Fiskefartyg som omfattas av begränsningar av maskinstyrkan i enlighet med nationell lag eller EU-lagstiftningen.

c) Fiskefartyg för vilka förhållandet mellan maskinstyrkan (kW) och tonnaget (GT) är 50 % lägre än vad som är genomsnittet för samma typ av fiskefartyg, redskapstyp och målarter. För beräkningen av detta förhållande får medlemsstaterna dela upp flottan med hjälp av följande kriterier:

i) Flottsegment eller förvaltningsenheter enligt nationell lag.

ii) Längdkategorier.

iii) Tonnagekategorier.

iv) Redskap som används.

v) Målarter.

2.  Medlemsstaterna får också använda andra riskkriterier som de anser lämpliga.

3.  Medlemsstaterna ska upprätta en förteckning över de av deras fiskefartyg som uppfyller ett eller flera av de riskkriterier som anges i punkt 1 och, i tillämpliga fall, de riskkriterier som avses i punkt 2.

4.  Från var och en av de grupper av fiskefartyg som uppfyller kriterierna i punkterna 1 och 2 ska medlemsstaterna göra ett slumpurval av fiskefartyg. Slumpurvalet ska vara lika stort som hela kvadratroten avrundad till närmaste heltal av antalet fiskefartyg i den berörda gruppen.

5.  För vart och ett av de fartyg som ingår i slumpurvalet ska medlemsstaterna kontrollera alla dokument med uppgifter om de tekniska egenskaperna enligt artikel 41.1 i kontrollförordningen som de förfogar över. Bland de andra dokument som avses i led g i artikel 41.1 i kontrollförordningen ska medlemsstaterna ta särskild hänsyn till specifikationerna i motortillverkarens katalog, om dessa finns att tillgå.

6.  Denna artikel ska tillämpas från och med den 1 januari 2012. Fysiska kontroller enligt artikel 41.2 i kontrollförordningen ska i första hand riktas mot trålare som är verksamma inom ett fiske som omfattas av en fiskeansträngningsordning.

Artikel 63

Fysisk kontroll

1.  När en mätning av maskinstyrkan görs ombord på ett fiskefartyg inom ramen för en fysisk kontroll enligt artikel 41.2 i kontrollförordningen får maskinstyrkan mätas på det mest lättåtkomliga stället mellan propellern och motorn.

2.  Om maskinstyrkan mäts efter reduceringsväxeln ska en lämplig korrigering av mätningen göras så att maskinstyrkan kan sägas ha uppmätts vid växellådans utgångsfläns i enlighet med definitionen i artikel 5.1 i förordning (EEG) nr 2930/86. Korrigeringen ska ta hänsyn till de förluster av maskinstyrka som beror på växellådan och ska fastställas på grundval av officiella tekniska uppgifter från växellådans tillverkare.KAPITEL VIII

Kontroll av fritidsfiske

Artikel 64

Upprättande av provtagningsplaner

1.  Utan att det påverkar användningen av uppgifter enligt artikel 5, ska medlemsstaterna upprätta provtagningsplaner i enlighet med artikel 55.3 i kontrollförordningen för övervakning av fångster av bestånd som omfattas av återhämtningsplaner och som tas av fartyg som bedriver fritidsfiske; i planerna ska det föreskrivas att uppgifter insamlas vartannat år.

2.  Provtagningsplanerna ska innehålla tydligt angivna metoder och metoderna ska i görligaste mån vara

a) stabila ur ett tidsperspektiv,

b) standardiserade inom regionerna, och

c) förenliga med de kvalitetsnormer som antagits av relevanta internationella vetenskapliga organ, och, tillämpliga fall, av de relevanta regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, i vilka Europeiska unionen är en avtalsslutande part eller observatör.

3.  Provtagningsplanen ska innehålla en provtagningsmodell för uppskattning av vilka fångster som görs ur bestånd som omfattas av återhämtningsplaner, vilka redskap som används samt inom vilket geografiskt område enligt berörd återhämtningsplan som fångsterna görs.

4.  Medlemsstaterna ska systematiskt bedöma de insamlade uppgifternas noggrannhet och precision.

5.  För de provtagningsplaner som avses i punkt 1 får medlemsstaterna använda de uppgifter som samlas in inom ramen för de fleråriga gemenskapsprogram som inrättas genom rådets förordning (EG) nr 199/2008 ( 5 ), i den mån sådana uppgifter finns tillgängliga.

6.  Denna bestämmelse ska inte tillämpas när en medlemsstat har förbjudit fritidsfiske ur bestånd som omfattas av en återhämtningsplan.

Artikel 65

Underrättelse om provtagningsplaner och utvärdering av dessa

1.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sina provtagningsplaner tolv månader efter det att en återhämtningsplan träder i kraft. När det gäller återhämtningsplaner som redan är i kraft när denna förordning träder i kraft ska underrättelser om provtagningsplaner skickas inom tolv månader från det att denna förordning träder i kraft. Underrättelser om eventuella ändringar av provtagningsplanerna ska skickas innan ändringarna träder i kraft.

2.  Utöver den utvärdering som föreskrivs i artikel 55.4 i kontrollförordningen ska vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen också göra utvärderingar enligt följande:

a) Efter det att den underrättele som avses i punkt 1 har gjorts och därefter vart femte år ska det utvärderas om provtagningsplanerna ifråga är förenliga med de kriterier och krav som anges i artikel 64.2 och 64.3 i denna förordning.

b) Det ska utvärderas om eventuella ändringar av en provtagningsplan enligt punkt 1 är förenliga med de kriterier och krav som anges i artikel 64.2 och 64.3 i denna förordning.

3.  Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen ska vid behov utfärda rekommendationer för hur provtagningsplanen kan förbättras.AVDELNING IV

KONTROLL AV SALUFÖRINGENKAPITEL I

Spårbarhet

▼M1

Artikel 66

Definition

I detta kapitel avses med

fiskeri- och vattenbruksprodukter : produkter enligt kapitel 3, undernummer 1212 21 00 i kapitel 12 och nummer 1604 och 1605 i kapitel 16 i Kombinerade nomenklaturen som upprättats genom rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ( 6 ).

▼B

Artikel 67

Uppgifter om partier

1.  Aktörerna ska tillhandahålla den information om fiskeri- och vattenbruksprodukter som anges i artikel 58.5 i kontrollförordningen i samband med att fiskeri- och vattenbruksprodukterna delas upp i partier och senast vid den första försäljningen.

2.  Utöver vad som anges i punkt 1 ska aktörerna aktualisera den relevanta information enligt artikel 58.5 i kontrollförordningen som framkommer i samband med att partierna med fiskeri- och vattenbruksprodukter slås ihop eller delas upp efter den första försäljningen, i det stadium då denna information blir tillgänglig.

3.  När det till följd av att partier slås ihop eller delas upp efter den första försäljningen uppstår en situation där fiskeri- och vattenbruksprodukter från flera fartyg eller vattenbruksenheter blandas, ska aktörerna kunna identifiera varje enskilt ursprungsparti åtminstone genom partiernas identifikationsnummer enligt artikel 58.5 a i kontrollförordningen, och göra det möjligt att spåra dem tillbaka till fångst- eller skördestadiet i enlighet med artikel 58.3 i kontrollförordningen.

4.  De system och förfaranden som avses i artikel 58.4 i kontrollförordningen ska möjliggöra för aktörer att identifiera de omedelbara leverantörerna och, utom när de själva är slutkonsumenter, de omedelbara köparna av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

5.  Den information om fiskeri- och vattenbruksprodukter som avses i artikel 58.5 i kontrollförordningen ska lämnas genom märkning eller emballering av partiet eller genom ett handelsdokument som fysiskt åtföljer partiet. Det får fästas vid partiet med hjälp av identifieringsverktyg som koder, streckkoder, elektroniska chips eller liknande anordningar eller märkningssystem. Informationen om partiet ska förbli tillgänglig under samtliga stadier av tillverkningen, beredningen och distributionen så att medlemsstaternas behöriga myndigheter alltid har tillgång till den.

6.  Aktörerna ska fästa den information om fiskeri- och vattenbruksprodukter som avses i artikel 58.5 i kontrollförordningen med hjälp av identifieringsverktyg som streckkoder, elektroniska chips eller liknande anordningar eller märkningssystem

a) från och med den 1 januari 2013 för fisken som omfattas av en flerårig plan,

b) från och med den 1 januari 2015 för andra fiskeri- och vattenbruksprodukter.

7.  När den information som avses i artikel 58.5 i kontrollförordningen tillhandahålls genom ett handelsdokument som fysiskt åtföljer partiet, ska åtminstone identifikationsnumret fästas på det motsvarande partiet.

8.  Medlemsstaterna ska samarbeta för att säkerställa att den information som fästs vid partiet och/eller fysiskt åtföljer partiet är tillgänglig för de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater än den medlemsstat där fiskeri- eller vattenbruksprodukterna lades samman till ett parti, särskilt om informationen har fästs vid partiet med hjälp av identifieringsverktyg som koder, streckkoder, elektroniska chips eller liknande anordningar. Aktörer som använder sådana verktyg ska se till att de tagits fram enligt internationellt erkända standarder och specifikationer.

9.  Informationen om fångstdatum enligt artikel 58.5 d i kontrollförordningen får omfatta flera kalenderdagar eller en tidsperiod motsvarande flera fångstdatum.

10.  Informationen om leverantörer enligt artikel 58.5 f i kontrollförordningen ska avse aktörens omedelbara leverantörer enligt punkt 4 i denna artikel. Denna information kan i tillämpliga fall tillhandahållas genom det identifieringsmärke som avses i bilaga II avsnitt I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung ( 7 ).

11.  Den information som anges i artikel 58.5 leden a–f i kontrollförordningen ska inte gälla för

a) importerade fiskeri- och vattenbruksprodukter som inte omfattas av tillämpningsområdet för fångstintyget enligt artikel 12.5 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 ( 8 ),

b) fiskeri- och vattenbruksprodukter som fångas eller odlas i sötvatten, och

c) prydnadsfiskar, samt skaldjur och blötdjur för akvarier.

▼M1

12.  Den information som anges i artikel 58.5 i kontrollförordningen ska inte gälla för fiskeri- och vattenbruksprodukter enligt nummer 1604 och 1605 i kapitel 16 i Kombinerade nomenklaturen.

13.  Vid tillämpningen av artikel 58.5 i kontrollförordningen ska information om det område där produkten fångats eller odlats avse,

a) för fångster av bestånd eller grupper av bestånd som omfattas av en kvot och/eller en minimistorlek enligt unionslagstiftningen, relevant geografiskt område enligt definitionen i artikel 4.30 i kontrollförordningen,

b) för fångster av andra bestånd eller grupper av bestånd, fiskeriprodukter fångade i sötvatten och vattenbruksprodukter, namnet på fångst- eller produktionsområdet i enlighet med artikel 38.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 ( 9 ).

▼B

14.  Det värde, per kalenderdag och per slutkonsument, av små mängder av fiskeri- och vattenbruksprodukter som anges i artikel 58.8 i kontrollförordningen, ska gälla vid direktförsäljning från ett fiskefartyg.

▼M1 —————

▼BKAPITEL II

Vägning av fiskeriprodukterAvsnitt 1

Allmänna regler för vägning

Artikel 69

Tillämpningsområde

Om inte annat följer av artiklarna 78–79 i denna förordning ska bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på landningar från ►M1  unionsfiskefartyg ◄ som görs i en medlemsstat och på omlastningar som inbegriper ►M1  unionsfiskefartyg ◄ och som sker i en medlemsstats hamnar eller vid platser nära en medlemsstats strand, samt på vägning av fiskeriprodukter som sker ombord på ►M1  unionsfiskefartyg ◄ i ►M1  unionens vatten ◄ .

Artikel 70

Vägningsjournaler

1.  Registrerade köpare, registrerade auktionsinrättningar eller andra organ eller personer som ansvarar för den första saluföringen av fiskeriprodukter eller lagring av dessa före den första saluföringen, och i tillämpliga fall ►M1  unionsfiskefartygets ◄ befälhavare, ska föra en journal över de vägningar som görs i enlighet med artikel 60 och 61 i kontrollförordningen, och följande information ska anges:

a) FAO:s treställiga bokstavskod för varje vägd art.

b) Vägningsresultaten för varje vägd kvantitet av varje art, som kilogram produktvikt.

c) Distriktsbeteckningens bokstäver och siffror samt namn på det fiskefartyg från vilket de vägda kvantiteterna härstammar.

d) De vägda fiskeriprodukternas produktform.

e) Datum för vägning (ÅÅÅÅ-MM-DD)

2.  Registrerade köpare, registrerade auktionsinrättningar eller andra organ eller personer som ansvarar för den första saluföringen av fiskeriprodukter eller lagring av fiskeriprodukterna före den första saluföringen, eller i tillämpliga fall ►M1  unionsfiskefartygets ◄ befälhavare, ska spara den journal som avses i punkt 1 under tre år.

Artikel 71

Tidpunkt för vägningen

1.  Om fiskeriprodukter omlastas från ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ till ett annat ►M1  unionsfiskefartyg ◄ , och den första landningen av de omlastade fiskeriprodukterna kommer att äga rum i en hamn utanför Europeiska unionen, ska fiskeriprodukterna vägas innan de transporteras bort från omlastningshamnen eller omlastningsplatsen.

2.  Om fiskeriprodukterna vägs ombord på ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ i enlighet med artikel 60.3 i kontrollförordningen och vägs igen på land efter landning ska viktuppgifterna från av vägningen på land användas för tillämpningen av artikel 60.5 i kontrollförordningen.

3.  Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna avseende ►M1  unionsfiskefartyg ◄ som inte omfattas av kravet på att föra och skicka in en elektronisk fiskeloggbok enligt artikel 15 i kontrollförordningen, får medlemsstaten kräva att befälhavaren lämnar över en kopia av den aktuella sidan i fiskeloggboken till de behöriga myndigheterna i landningsmedlemsstaten före vägningen.

Artikel 72

Vägningssystem

1.  Alla vägningssystem ska kalibreras och förseglas av medlemsstatens behöriga myndigheter i enlighet med nationella system.

2.  Den fysiska eller juridiska person som ansvarar för vägningssystemet ska föra en kalibreringsjournal.

3.  Om vägning görs på ett löpande band ska en synlig räknare installeras, som anger den sammanlagda totalvikten. Räknaren ska avläsas innan vägningen påbörjas och det avläsningsresultatet och den sammanlagda totalvikten ska föras in i journalen. All användning av vägningssystemet ska journalföras av den fysiska eller juridiska person som ansvarar för vägningen i vägningsloggboken.

Artikel 73

Vägning av frysta fiskeriprodukter

1.  Om inte annat följer av särskilda bestämmelser, särskilt artiklarna 70 och 74 i denna förordning, får, vid vägning av landade kvantiteter av frysta fiskeriprodukter, vikten för fryst fisk som landas i lådor eller block bestämmas per art och, i tillämpliga fall, presentationsform genom att det sammanlagda antalet lådor och block multipliceras med den genomsnittliga nettovikten för en låda eller ett block i enlighet med den metod som anges i bilaga XVIII.

2.  Den fysiska eller juridiska person som väger fiskeriprodukterna ska föra en journal per landning, vilken ska innehålla följande uppgifter:

a) Namnet och distriktsbeteckningens bokstäver och siffror för det fartyg från vilket fiskeriprodukterna har landats.

b) Uppgift om art och, om tillämpligt, presentationsform för den fisk som landats.

c) Uppgift om storleken på partiet och urvalet av pallar per art samt, om tillämpligt, presentationsformen i enlighet med punkt 1 i bilaga XVIII.

d) Vikten för varje pall i urvalet och pallarnas genomsnittliga vikt.

e) Antal lådor eller block i varje pall i urvalet.

f) Lådans taravikt om denna skiljer sig från den taravikt som anges i punkt 4 i bilaga XVIII.

g) Genomsnittlig vikt för en tom pall i enlighet med punkt 3 b i bilaga XVIII.

h) Genomsnittlig vikt per låda eller block fiskeriprodukt per art och, om tillämpligt, presentationsform.

Artikel 74

Is och vatten

1.  Före vägningen ska den registrerade köparen, den registrerade auktionsinrättningen eller de andra organ eller personer som ansvarar för den första saluföringen av fiskeriprodukterna se till att fiskeriprodukterna rensas från is i den mån detta är görligt utan att de skadas eller att kvaliteten försämras.

▼M1

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda regler för pelagiska arter som avses i artiklarna 78–89 i denna förordning och som landas i bulk för överföring till platsen för den första saluföringen eller för lagring eller beredning, får det avdrag från den totala vikten som görs för vatten och is inte vara större än 2 %. Det avdrag som görs för vatten och is ska alltid anges på kvittot tillsammans med viktuppgiften. Inget avdrag för vatten eller is ska göras för landningar för industriändamål eller för andra arter än pelagiska arter.

▼B

Artikel 75

De behöriga myndigheternas tillträde

De behöriga myndigheterna ska alltid ha fritt tillträde till vägningssystemet, vägningsjournaler, skriftliga deklarationer och samtliga lokaler där fiskeriprodukterna lagras och bereds.

Artikel 76

Provtagningsplaner

1.  Den provtagningsplan som avses i artikel 60.1 i kontrollförordningen och alla väsentliga ändringar av denna ska antas av medlemsstaterna i enlighet med den riskbaserade metod som anges i bilaga XIX.

2.  Den provtagningsplan som avses i artikel 60.3 i kontrollförordningen och alla väsentliga ändringar av denna ska antas av medlemsstaterna i enlighet med den riskbaserade metod som anges i bilaga XX. Om fångsterna vägs ombord ska den toleransmarginal som avses i artikel 14.3 och artikel 21.3 i kontrollförordningen inte tillämpas när den viktuppgift som resulterar av vägningen efter landning är större är den motsvarande uppgift som resulterade av vägningen ombord.

3.  En medlemsstat som har för avsikt att anta provtagningsplaner enligt artikel 60.1 och 60.3 i kontrollförordningen ska företrädesvis lämna in en samlad provtagningsplan som omfattar alla berörda vägningsförfaranden under en treårsperiod och detta ska göras inom sex månader efter det att denna förordning träder i kraft. Provtagningsplanen får vara uppdelad i olika delar för olika fisken.

4.  Eventuella nya provtagningsplaner som antas efter det datum som avses i punkt 3 eller eventuella ändringar av befintliga provtagningsplaner ska lämnas in för godkännande senast tre månader före utgången av det aktuella året.

Artikel 77

Kontrollplaner och program för vägning av fiskeriprodukter efter det att de transporterats från landningsplatsen

1.  Den kontrollplan som avses i artikel 61.1 i kontrollförordningen och alla väsentliga ändringar av denna ska antas av medlemsstaterna i enlighet med den riskbaserade metod som anges i bilaga XXI.

2.  När medlemsstater har för avsikt att anta kontrollplaner enligt artikel 61.1 i kontrollförordningen ska de lämna in en samlad kontrollplan per medlemsstat som omfattar alla transporter av fiskeriprodukter som ska vägas efter transport. Den samlade kontrollplanen ska lämnas in inom sex månader efter det att denna förordning träder i kraft. Den samlade kontrollplanen får vara uppdelad i olika delar för olika fisken.

3.  Det gemensamma kontrollprogram som avses i artikel 61.2 i kontrollförordningen och alla väsentliga ändringar av detta ska antas av medlemsstaterna i enlighet med den riskbaserade metod som anges i bilaga XXII.

4.  Medlemsstater som har för avsikt att anta ett gemensamt kontrollprogram enligt artikel 61.2 i kontrollförordningen ska lämna in programmet inom sex månader efter det att denna förordning träder i kraft

5.  Eventuella nya kontrollplaner enligt punkt 2 eller gemensamma kontrollprogram enligt punkt 4 som antas efter de datum som avses i punkterna 2 och 4 eller eventuella ändringar av befintliga kontrollplaner och kontrollprogram ska lämnas in senast tre månader före utgången av det år som föregår det år då planen eller programmet träder i kraft.Avsnitt 2

Särskilda regler för vägning av vissa pelagiska arter

▼M1

Artikel 78

Tillämpningsområde för vägningsförfaranden för fångster av sill, makrill, taggmakrill och blåvitling

De regler som anges i detta avsnitt ska tillämpas på vägningen av fångster av sill (Clupea harengus), makrill (Scomber scombrus), taggmakrill (Trachurus spp.) och blåvitling (Micromesistius poutassou) eller kombinationer av dessa, som landas i unionen eller av unionsfiskefartyg i tredjeländer, där varje landning omfattar mer än tio ton och har fångats i följande områden:

a) För sill, i Ices-områdena I, II, IIIa, IV, Vb, VI och VII.

b) För makrill, i Ices-områdena IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV och i unionens vatten inom Cecaf.

c) För taggmakrill, i Ices-områdena IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV och i unionens vatten inom Cecaf.

d) För taggmakrill, i Ices-områdena IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV och i unionens vatten inom Cecaf.

Artikel 79

Vägningshamnar för fångster av sill, makrill, taggmakrill och blåvitling

▼B

1.  Fångster av de arter som anges i artikel 78 i denna förordning ska vägas omedelbart efter landningen. Fångster av dessa arter får dock vägas efter transport när

 den berörda medlemsstaten, för en destination inom den medlemsstaten, har antagit en kontrollplan enligt artikel 61.1 i kontrollförordningen, i enlighet med den riskbaserade metod som beskrivs i bilaga XXI,

 de berörda medlemsstaterna, för en destination i en annan medlemsstat, har antagit ett kontrollprogram enligt artikel 61.2 i kontrollförordningen, i enlighet med den riskbaserade metod som beskrivs i bilaga XXII,

och om kontrollplanen eller det gemensamma kontrollprogrammet har godkänts av kommissionen.

2.  Var och en av de berörda medlemsstaterna ska fastställa i vilka hamnar vägningen av de arter som avses i artikel 78 i denna förordning ska äga rum och medlemsstaterna ska se till att alla fångster av de aktuella arterna landas i de aktuella hamnarna. För dessa hamnar ska fastställas

a) fasta landnings- eller omlastningstider,

b) fasta landnings- eller omlastningsplatser,

c) fasta inspektions- och övervakningsförfaranden.

3.  De berörda medlemsstaterna ska tillhandahålla kommissionen en förteckning över de aktuella hamnarna och informera kommissionen om vilka inspektions- och övervakningsförfaranden som gäller i dessa hamnar, samt vilka villkor som gäller för registrering och överföring av uppgifter om de kvantiteter av de aktuella arterna som ingår i varje landning.

4.  Eventuella ändringar av den förteckning över hamnar eller av de inspektions- och övervakningsförfaranden som avses i punkt 3 ska meddelas kommissionen senast 15 dagar innan ändringarna träder i kraft.

5.  Medlemsstaterna ska säkerställa att alla landningar av de arter som anges i artikel 78 i denna förordning som görs av medlemsstaternas fiskefartyg i hamnar utanför Europeiska unionen görs i hamnar som särskilt valts ut för vägningsändamål av tredjeländer som har ingått avtal avseende dessa arter med Europeiska unionen.

6.  Kommissionen ska vidarebefordra den information som avses i punkterna 3 och 4 och förteckningen över hamnar som valts ut av tredjeländer till samtliga berörda medlemsstater.

7.  Kommissionen och de berörda medlemsstaterna ska offentliggöra förteckningen över de hamnar som valts ut och eventuella ändringar av förteckningen på sina respektive officiella webbplatser.

Artikel 80

Inträde i en hamn i en medlemsstat

1.  För vägningsändamål ska befälhavaren på ett fiskefartyg eller dennes företrädare senast fyra timmar innan fartyget anlöper landningshamnen informera de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där landningen kommer att äga rum om följande:

a) Vilken hamn fiskefartyget ämnar anlöpa, fartygets namn och distriktsbeteckning.

b) Beräknad ankomsttid till hamnen.

▼M1

c) De kvantiteter sill, makrill, taggmakrill och blåvitling i kilogram levande vikt som behålls ombord.

▼B

d) Relevant geografiskt område eller områden där fångsten togs; området ska anges som det delområde och den zon eller delzon där fångstbegränsningar gäller i enlighet med unionslagstiftningen.

2.  Befälhavaren på ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ som omfattas av kravet på att föra elektronisk fiskeloggbok ska sända den information som avses i punkt 1 elektroniskt till sin flaggmedlemsstat. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål överföra denna information till den medlemsstat där landningen kommer att ske. De elektroniska fiskeloggboksuppgifter som avses i artikel 15 i kontrollförordningen och den information som avses i punkt 1 får sändas i en och samma elektroniska överföring.

3.  Medlemsstaterna får besluta om en kortare tidsfrist för meddelande av informationen än den som anges i punkt 1. I sådana fall ska de berörda medlemsstaterna informera kommissionen om detta 15 dagar innan den kortare tidsfristen träder i kraft. Kommissionen och de berörda medlemsstaterna ska offentliggöra information om detta på sina respektive webbplatser.

Artikel 81

Lossning

De behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten ska föreskriva att inga fångster enligt artikel 78 i denna förordning får lossas förrän uttryckligt tillstånd till detta har utfärdats. Om lossningen avbryts måste nytt tillstånd begäras innan den kan återupptas.

Artikel 82

Fiskeloggbok

1.  Omedelbart efter det att ett fiskefartyg som inte omfattas av kravet på att föra elektronisk fiskeloggbok anlöper en hamn och innan lossningen börjar ska fiskefartygets befälhavare lägga fram den/de relevanta ifyllda sidan/sidorna av fiskeloggboken för den behöriga myndigheten i landningsmedlemsstaten för inspektion.

▼M1

2.  De kvantiteter sill, makrill, taggmakrill och blåvitling som behålls ombord, och som anmälts före landningen enligt artikel 80.1 c i denna förordning, ska överensstämma med de kvantiteter som har registrerats i fiskeloggboken.

Artikel 83

Offentliga vägningsanläggningar för färsk sill, makrill, taggmakrill och blåvitling

▼B

Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 72 i denna förordning ska, i de fall då offentliga vägningsanläggningar används, den fysiska eller juridiska person som väger de fångster som avses i artikel 78 i denna förordning ge köparen ett vägningskvitto med uppgift om datum och tid för vägningen och tankens identifieringsnummer. En kopia av vägningskvittot ska fästas vid avräkningsnotan eller deklarationen om övertagande.

Artikel 84

Privata vägningsanläggningar för färsk fisk

1.  Utöver vad som anges i artikel 72 i denna förordning ska användningen av vägningsanläggningar som drivs privat även omfattas av vad som anges i denna artikel.

2.  De fysiska eller juridiska personer som väger fångster enligt artikel 78 i denna förordning ska för varje vägningssystem föra en inbunden sidnumrerad journal. Journalen ska fyllas i omedelbart efter det att vägningen av en separat landning slutförts, senast klockan 23.59 lokal tid den dag då vägningen slutförs. Journalen ska innehålla uppgifter om följande:

a) Namn och distriktsbeteckning för det fartyg från vilket fångster enligt artikel 78 i denna förordning har landats.

b) Uppgifter om det unika identifieringsnumret för tankbilen och dess last i de fall då fångster enligt artikel 78 i denna förordning har transporterats från landningshamnen före vägningen i enlighet med artikel 79 i denna förordning. Varje tankbilslast ska vägas och registreras separat. Den sammanlagda vikten för alla tankbilslaster från samma fartyg får registreras som en helhet under förutsättning att de vägs i följd och utan avbrott.

c) Uppgift om vilka fiskarter det rör sig om.

d) Vikten på varje landning.

e) Datum och klockslag för när varje vägning påbörjades och avslutades.

3.  Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 72.3 i denna förordning, ska, i de fall då vägningen görs på ett löpande band, varje användning av systemet registreras i en inbunden sidnumrerad vägningsjournal.

▼M1

Artikel 85

Vägning av fryst fisk

Vid vägningen av landade kvantiteter fryst sill, makrill, taggmakrill och blåvitling ska vikten för fryst fisk som landas i lådor fastställas per art i enlighet med artikel 73 i denna förordning.

Artikel 86

Vägningsjournaler

Alla vägningsjournaler enligt artiklarna 84.3 och 85 i denna förordning och kopior av eventuella transportdokument inom ramen för en kontrollplan eller ett gemensamt kontrollprogram enligt artikel 79.1 i denna förordning ska sparas i minst tre år.

▼B

Artikel 87

Avräkningsnotor och deklarationer om övertagande

De fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att skicka in avräkningsnotor och deklarationer om övertagande ska på begäran skicka in dessa avseende de arter som anges i artikel 78 i denna förordning till de behöriga myndigheterna i den aktuella medlemsstaten.

▼M1

Artikel 88

Korskontroller

Till dess att en datoriserad databas upprättats i enlighet med artikel 109 i kontrollförordningen ska de behöriga myndigheterna för alla landningar genomföra administrativa korskontroller mellan följande uppgifter:

a) De kvantiteter sill, makrill, taggmakrill och blåvitling som anges i förhandsanmälan om landning enligt artikel 80.1 c i denna förordning och de kvantiteter som anges i fiskeloggboken.

b) De kvantiteter sill, makrill, taggmakrill och blåvitling som anges i fiskeloggboken och de kvantiteter som anges i landningsdeklarationen.

c) De kvantiteter sill, makrill, taggmakrill och blåvitling som anges i landningsdeklarationen och de kvantiteter som anges i deklarationen om övertagande eller i avräkningsnotan.

d) Det fångstområde som anges i fartygets fiskeloggbok och VMS-uppgifterna för fartyget i fråga.

Artikel 89

Övervakning av vägning

1.  Övervakningen av vägningen av ett fartygs fångster av sill, makrill, taggmakrill och blåvitling ska göras per art. Om ett fartyg pumpar fångsten i land ska kontrollen omfatta vägningen av hela den mängd som lossas. För landningar av fryst sill, makrill, taggmakrill och blåvitling ska samtliga lådor räknas och den metod för beräkning av lådornas genomsnittliga nettovikt som anges i bilaga XVIII ska övervakas.

2.  Utöver de uppgifter som avses i artikel 88 i denna förordning ska korskontroller göras mellan följande uppgifter:

a) De kvantiteter per art av sill, makrill, taggmakrill och blåvitling som anges i vägningsjournalerna vid offentliga eller privata anläggningar och de kvantiteter per art som anges i deklarationen om övertagande eller i avräkningsnotan.

b) De kvantiteter per art av sill, makrill, taggmakrill och blåvitling som anges i alla typer av transportdokument inom ramen för en kontrollplan eller ett gemensamt kontrollprogram enligt artikel 79.1 i denna förordning.

c) Tankbilarnas unika identifieringsnummer som registrerats i enlighet med artikel 84.2 b i denna förordning.

3.  Det ska kontrolleras att fartyget tömts på all fisk, i enlighet med de särskilda reglerna i detta avsnitt, när lossningen är slutförd.

4.  All övervakning enligt denna artikel och artikel 107 i denna förordning ska dokumenteras. Dokumentationen ska sparas i minst tre år.KAPITEL III

Avräkningsnotor och deklarationer om övertagande

▼B

Artikel 90

Allmänna regler

▼M1

1.  På avräkningsnotan och deklarationen om övertagande ska antalet individer enligt artiklarna 64.1 f och 66.3 e i kontrollförordningen anges, om kvoten i fråga förvaltas på individbas.

▼B

2.  I uppgifterna om presentationsform enligt artikel 64.1 g i kontrollförordningen ska ingå uppgifter om fiskeriprodukternas presentationsskick i enlighet med bilaga I.

3.  Det pris som avses i artikel 64.1 l i kontrollförordningen ska anges i den valuta som används i den medlemsstat där försäljningen äger rum.

▼M1

Artikel 91

Format för avräkningsnotor och deklarationer om övertagande

1.  Medlemsstaterna ska fastställa det format som ska användas för ifyllande och överföring av avräkningsnotor och deklarationer om övertagande mellan registrerade köpare, registrerade auktionsinrättningar eller andra av medlemsstaterna auktoriserade organ eller personer och de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 63 och 67 i kontrollförordningen.

2.  De uppgifter som registrerade köpare, registrerade auktionsinrättningar eller andra av medlemsstaterna auktoriserade organ eller personer i enlighet med unionens regler obligatoriskt ska registrera i sina avräkningsnotor eller deklarationer om övertagande ska även vara obligatoriska vid uppgiftsutbyte mellan medlemsstater.

3.  Uppgifter som avses i artikel 111.2 i kontrollförordningen och som överförts för insatser under de senaste 36 månaderna av den medlemsstat på vars territorium den första försäljningen eller övertagandet ägde rum ska göras tillgängliga av den medlemsstaten på begäran av flaggmedlemsstaten eller den medlemsstat inom vars territorium fiskeriprodukterna har landats. Svaret på begäran ska genereras automatiskt och översändas utan dröjsmål.

4.  Medlemsstaterna ska

a) säkerställa att de uppgifter som tas emot enligt detta kapitel sparas i elektronisk form och lagras säkert i datoriserade databaser under minst tre år,

b) vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att uppgifterna endast används för de ändamål som anges i denna förordning, och

c) vidta alla nödvändiga tekniska åtgärder för att förhindra att uppgifterna förstörs på grund av missöden eller oegentligheter, oavsiktligt går förlorade, förvanskas, sprids eller kommer obehöriga till del.

5.  I varje medlemsstat ska den samordnande myndigheten enligt artikel 5.5 i kontrollförordningen ansvara för att överföra, ta emot, förvalta och behandla alla uppgifter som omfattas av detta kapitel.

6.  Medlemsstaterna ska utbyta kontaktuppgifter för de myndigheter som avses i punkt 5 och ska informera kommissionen och det av kommissionen utsedda organet inom tre månader efter det att denna förordning träder i kraft.

7.  Eventuella ändringar i de uppgifter som avses i punkterna 5 och 6 ska meddelas kommissionen, det av kommissionen utsedda organet och övriga medlemsstater innan de träder i kraft.

▼BAVDELNING V

ÖVERVAKNINGKAPITEL I

Övervakningsrapporter

Artikel 92

Information som ska anges i övervakningsrapporten

1.  De övervakningsrapporter som avses i artikel 71.3 och 71.4 i kontrollförordningen ska upprättas i enlighet med bilaga XXIII till denna förordning.

2.  Medlemsstaterna ska lägga in uppgifterna i sina övervakningsrapporter i den elektroniska databas som avses i artikel 78 i kontrollförordningen och sörja för de funktioner som avses i bilaga XXIV punkt 2 i denna förordning. Databasen ska som ett minimikrav innehålla den information som anges i bilaga XXIII. Övervakningsrapporter i pappersformat kan också skannas och läggas in i databasen.

3.  Informationen i övervakningsrapporterna ska finnas tillgänglig i databasen under minst tre år.

4.  Efter mottagande av en övervakningsrapport enligt punkt 1 ska flaggmedlemsstaten så snart som möjligt inleda en undersökning av den verksamhet som bedrivs av de av dess fiskefartyg som övervakningsrapporten gäller.

5.  Punkt 1 ska tillämpas utan att det påverkar de regler som har antagits av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer i vilka Europeiska unionen är avtalsslutande part.KAPITEL II

Kontrollobservatörer

Artikel 93

Allmänna regler för kontrollobservatörer

1.  Utan att det påverkar de särskilda regler som har antagits av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer eller regler som överenskommits med ett tredjeland ska ►M1  unionsfiskefartyg ◄ som valts ut för ett observationsprogram ha minst en kontrollobservatör ombord under den period som angetts för observationsprogrammet.

2.  Medlemsstaterna ska utse kontrollobservatörer och se till att de kan utföra sina uppgifter. Medlemsstaterna ska särskilt sörja för att kontrollobservatörerna kan komma till och från det aktuella ►M1  unionsfiskefartyget ◄ .

3.  Kontrollobservatörerna ska inte utföra några andra uppgifter än de som fastställs i artikel 73 i kontrollförordningen och i artikel 95 i denna förordning, utom om andra uppgifter ska utföras inom ramen för EU:s observationsprogram eller som ett led i ett observationsprogram som inrättats av en regional fiskeriförvaltningsorganisation eller inom ramen för ett bilateralt avtal med ett tredjeland.

4.  De behöriga myndigheterna ska se till att kontrollobservatörerna för att kunna utföra sitt uppdrag har tillgång till kommunikationsutrustning som är fristående från fiskefartygets kommunikationssystem.

5.  Dessa regler påverkar inte fiskefartygets befälhavares befogenheter som ensam ansvarig för fartygets verksamhet.

Artikel 94

Kontrollobservatörernas oberoende

För att säkerställa att en kontrollobservatör är oberoende av EU-fiskfartygets ägare, ansvariga aktör, befälhavare och besättningsmedlemmar, såsom anges i artikel 73.2 i kontrollförordningen, får kontrollobservatören inte

 vara släkt med eller anställd av det aktuella ►M1  unionsfiskefartygets ◄ befälhavare eller besättningsmedlemmar eller släkt med eller anställd av befälhavarens, fartygsägarens eller den ansvariga aktörens företrädare,

 vara anställd i ett företag som kontrolleras av det aktuella ►M1  unionsfiskefartygets ◄ befälhavare, en besättningsmedlem eller en företrädare för ►M1  unionsfiskefartygets ◄ befälhavare eller ansvariga aktör.

Artikel 95

Kontrollobservatörernas uppgifter

1.  Kontrollobservatörerna ska kontrollera relevanta dokument och registrera den fiskeverksamhet som bedrivs av det ►M1  unionsfiskefartyg ◄ som de befinner sig på i enlighet med bilaga XXV.

2.  Kontrollobservatörerna ombord på ett ►M1  unionsfiskefartyg ◄ ska i tillämpliga fall informera de tjänstemän som ska inspektera fiskefartyget i samband med att de kommer ombord. Informationen ska ges inom ramen för ett slutet möte om resurserna ombord på ►M1  unionsfiskefartyget ◄ medger detta.

3.  Kontrollobservatörerna ska upprätta den rapport som avses i artikel 73.5 i kontrollförordningen i det format som anges i bilaga XXVI. De ska utan dröjsmål, och senast inom 30 dagar efter det att ett uppdrag har avslutats, skicka in rapporten till sina myndigheter och till de behöriga myndigheterna i flaggmedlemsstaten. Kontrollobservatörernas behöriga myndigheter ska på begäran ställa rapporten till förfogande för kustmedlemsstaten, kommissionen eller det organ som kommissionen utser. I de kopior av rapporten som ställs till förfogande för övriga medlemsstater behöver inte ingå uppgifter om var fångster gjordes med avseende på fiskeinsatsernas start- och slutpositioner, men rapporten får innehålla uppgifter om de totala dagliga fångsterna, uttryckta i kilogram levandeviktsekvivalenter per art, och om vilka Ices-områden eller andra områden det är fråga om.

▼M1 —————

▼BAVDELNING VI

INSPEKTIONKAPITEL I

Genomförande av inspektionerAvsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 97

Tjänstemän som auktoriserats att genomföra inspektioner till havs och på land

1.  De tjänstemän som ansvarar för att genomföra inspektioner enligt artikel 74 i kontrollförordningen ska vara auktoriserade av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska för detta ändamål förse sina tjänstemän med ett tjänstekort som styrker deras identitet och officiella uppdrag. Varje tjänsteman i tjänst ska bära detta tjänstekort och vid inspektion visa fram det vid första möjliga tillfälle.

2.  Medlemsstaterna ske ge sina tjänstemän de bemyndiganden de behöver för att kunna genomföra sina uppdrag beträffande kontroll, inspektion och kontroll av efterlevnaden enligt denna förordning och för att säkerställa efterlevnaden av den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser.

Artikel 98

Allmänna principer

1.  Utan att de påverkar bestämmelserna i fleråriga planer ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna tillämpa en riskbaserad strategi för urvalet av inspektionsobjekt och därvid beakta all tillgänglig information. I enlighet med denna strategi ska tjänstemännen genomföra inspektioner i enlighet med de regler som anges i detta kapitel.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i fleråriga planer ska medlemsstaterna samordna sina insatser när det gäller kontroll, inspektion och tillsyn av efterlevnaden. För det ändamålet ska de anta och genomföra nationella kontrollprogram i enlighet med artikel 46 i kontrollförordningen och gemensamma kontrollprogram i enlighet med artikel 94 i kontrollförordningen, vilka ska omfatta verksamhet både till havs och på land i den utsträckning som krävs för att det ska vara möjligt att säkerställa att den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser efterlevs.

3.  Var och en av medlemsstaterna ska, i enlighet med en riskbaserad strategi för kontroll och efterlevnadstillsyn, genomföra de inspektionsinsatser som krävs för att motverka att fiskeriprodukter som härrör från verksamhet som är oförenlig med den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser förvaras ombord, omlastas, landas, överförs till burar eller vattenbruksanläggningar, bearbetas, transporteras, lagras, eller saluförs.

4.  Inspektionerna ska genomföras på ett sätt som i möjligaste mån hindrar all negativ påverkan på de inspekterade fiskeriprodukternas hygienstatus eller kvalitet.

5.  Medlemsstaterna ska säkerställa att deras nationella fiskerirelaterade informationssystem tillåter direkt elektroniskt informationsutbyte om hamnstatsinspektioner inom medlemsstaterna och med övriga medlemsstater, kommissionen och det av kommissionen utsedda organet, i enlighet med artikel 111 i kontrollförordningen.

Artikel 99

Tjänstemännens uppgifter i fasen före en inspektion

I fasen före en inspektion ska tjänstemännen, när så är möjligt, samla in all lämplig information, bland annat följande:

a) Fiskelicenser och fisketillstånd.

b) VMS-uppgifter om den aktuella fiskeresan.

c) Uppgifter från flygövervakning och från andra iakttagelser.

d) Tidigare inspektionsrapporter och information rörande det aktuella ►M1  unionsfiskefartyget ◄ som finns att tillgå på den säkra delen av flaggmedlemsstatens webbplats.

Artikel 100

Uppgifter som ska utföras av de tjänstemän som auktoriserats för att genomföra inspektioner

1.  De tjänstemän som har auktoriserats för att genomföra inspektioner ska kontrollera de relevanta poster som anges i relevant inspektionsmodul i inspektionsrapporten i bilaga XXVII och anteckna sina observationer. För detta ändamål får de fotografera och göra video- och ljudupptagningar i enlighet med nationell lagstiftning och vid behov ta prover.

2.  Tjänstemännen ska respektera att varje aktör har rätt att kommunicera med de behöriga myndigheterna i flaggstaten under det att en inspektion genomförs.

3.  Tjänstemännen ska ta hänsyn till all information som, i enlighet med artikel 95.2 i denna förordning, lämnas av en kontrollobservatör ombord på det fiskefartyg som ska inspekteras.

4.  När inspektionen har avslutats ska tjänstemännen ge aktörerna lämplig information om den fiskerilagstiftning som är relevant under de rådande omständigheterna.

5.  När inspektionen har avslutats ska tjänstemännen så snart som möjligt lämna fiskefartyget eller de inspekterade lokalerna, om inga bevis för uppenbara överträdelser har framkommit.

Artikel 101

Åligganden för medlemsstaterna, kommissionen och ►C2  Europeiska fiskerikontrollbyrån ◄

1.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter och, i tillämpliga fall, kommissionen och ►C2  Europeiska fiskerikontrollbyrån ◄ , ska sörja för att tjänstemännen uppträder på ett artigt och korrekt sätt och genomför inspektionerna på ett professionellt sätt enligt höga standarder.

2.  De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat ska införa förfaranden som säkrar att varje klagomål som inkommer från aktörerna beträffande de inspektioner som genomförts av medlemsstatens tjänstemän följs upp på ett rättvist och grundligt sätt i enlighet med nationell lagstiftning.

3.  Under förutsättning att det har ingåtts en lämplig överenskommelse med flaggmedlemsstaten får en kustmedlemsstat bjuda in tjänstemän från den flaggmedlemsstatens behöriga myndigheter att delta i en inspektion av ett fiskefartyg från flaggmedlemsstaten som görs då fiskefartyget i fråga fiskar i kustmedlemsstatens vatten eller landar fångst i en av dess hamnar.Avsnitt 2

Inspektioner till havs

Artikel 102

Allmänna bestämmelser för inspektioner till havs

1.  Alla fartyg som används för kontrolländamål, inbegripet övervakning, ska vara försedda med en tydligt synlig vimpel eller symbol i enlighet med bilaga XXVIII.

2.  Den bordningsbåt som används för att transportera de tjänstemän som genomför en inspektion ska hissa en flagga eller vimpel av samma slag för att visa att bordningsbåten ingår i fiskeriinspektionen.

3.  De personer som ansvarar för inspektioner ska iaktta reglerna för gott sjömansskap och ska manövrera sina fartyg på ett sådant sätt att de håller sig på ett säkert avstånd från fiskefartyget i enlighet med de internationella sjövägsreglerna.

Artikel 103

Bordning av fiskefartyg till havs

1.  De tjänstemän som ansvarar för inspektionen ska säkerställa att inga åtgärder vidtas som skulle kunna äventyra fiskefartygets och besättningens säkerhet.

2.  Tjänstemännen får inte beordra det fiskefartyg som ska ta ombord tjänstemän eller låta tjänstemän stiga av att stanna eller göra manöver under pågående fiskeverksamhet eller att avbryta utsättning eller upptagning av fiskeredskap. För att tjänstemännen ska kunna gå ombord och lämna fiskefartyget på ett säkert sätt, får de dock begära att utsättningen av fiskeredskap avbryts eller skjuts upp till dess att de har stigit ombord på eller lämnat fiskefartyget. Vid bordning får den tidsperiod under vilken utsättningen skjuts upp inte vara mer än 30 minuter efter det att tjänstemännen har stigit ombord på fartyget, förutsatt att ingen överträdelse har konstaterats. Denna bestämmelse påverkar inte tjänstemännens möjlighet att begära att fiskeredskap tas upp för inspektion.

Artikel 104

Verksamhet ombord

1.  Under inspektionen ska tjänstemännen kontrollera alla relevanta poster som anges i relevant modul i inspektionsrapporten i bilaga XXVII till denna förordning och anteckna sina observationer.

2.  Tjänstemännen får begära att befälhavaren tar upp fiskeredskap för inspektion.

3.  En inspektionsgrupp ska normalt bestå av två tjänstemän. Vid behov får fler tjänstemän ingå i inspektionsgruppen.

4.  En inspektion får pågå under högst fyra timmar eller till dess att redskapet har tagits upp och redskapet och fångsten har inspekterats, beroende på vilket som tar längst tid. Denna bestämmelse ska inte gälla om en uppenbar överträdelse konstateras eller om tjänstemännen behöver ytterligare information.

5.  Om en uppenbar överträdelse konstateras får identifieringsmärken och förseglingar fästas på ett säkert sätt på valfritt ställe på fiskeredskapet eller fiskefartyget, samt på containrar med fiskeriprodukter samt fack och utrymmen där de kan stuvas, och tjänstemännen får stanna kvar ombord så länge de behöver för att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att bevisningen för den uppenbara överträdelsen inte går förlorad eller undanröjs.Avsnitt 3

Inspektioner i hamn

Artikel 105

Förberedelse av inspektioner

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av de riktmärken som anges i särskilda kontroll- och inspektionsprogram och de mål som anges i artikel 9 i förordning (EG) nr 1005/2008 ska ett fiskefartyg inspekteras i hamn eller vid landning i följande fall:

a) Rutinmässigt, enligt en stickprovsmetod som bygger på riskbaserad förvaltning.

b) Om det finns en misstanke om att den gemensamma fiskeripolitikens bestämmelser inte iakttas.

2.  I de fall som avses i punkt 1 b och om inte annat följer av sista meningen i artikel 106.2 i denna förordning, ska medlemsstaterna sörja för att ett fiskefartyg som ska inspekteras i hamn möts upp av medlemsstaternas tjänstemän vid ankomsten till hamnen.

3.  Punkt 1 hindrar inte att medlemsstaternas genomför stickprovsinspektioner.

Artikel 106

Inspektioner i hamn

1.  Under inspektionen ska tjänstemännen kontrollera de relevanta poster som anges i motsvarande modul för inspektionsrapporten i bilaga XXVII till denna förordning och anteckna sina observationer. Tjänstemännen ska ta vederbörlig hänsyn till eventuella särskilda villkor som gäller för det inspekterade fiskefartyget, särskilt relevanta bestämmelser i fleråriga planer.

2.  När en landning inspekteras ska tjänstemännen inspektera hela landningsprocessen från början till slut. Korskontroller ska göras mellan de kvantiteter per art som anges i förhandsanmälan av landningen, de kvantiteter per art som anges i fiskeloggboken och de kvantiteter per art som har landats eller omlastats, beroende på vad som är relevant. Denna bestämmelse hindrar inte att en inspektion sker efter det att landningen inletts.

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de lokaler som används i samband med fiskeriverksamheten och för efterföljande beredning av fiskeriprodukterna inspekteras och kontrolleras.

▼M1

Artikel 107

Inspektion av landningar av vissa pelagiska arter

När det gäller landningar av sill, makrill, taggmakrill och blåvitling i enlighet med artikel 78 i denna förordning ska en medlemsstats behöriga myndigheter sörja för att minst 7,5 % av de kvantiteter av varje art som landas och minst 5 % av landningarna inspekteras i sin helhet.

▼BAvsnitt 4

Inspektion av transporter

Artikel 108

Allmänna principer

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i fleråriga planer får inspektioner av transporter göras närsomhelst och varsomhelst under det att fiskeriprodukterna transporteras från landningsplatsen till försäljnings- eller beredningsplatsen. Under inspektionerna ska nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa att det inte sker något avbrott i kylkedjan för de inspekterade fiskeriprodukterna.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i fleråriga planer, nationella kontrollprogram eller särskilda kontroll- och inspektionsprogram ska det i transportinspektioner, om så är möjligt, ingå en fysisk kontroll av de produkter som transporteras.

3.  I den fysiska kontrollen av de transporterade fiskeriprodukterna ska ingå att det tas ett stickprov som är representativt för de olika delarna av det eller de partier som transporteras.

4.  Vid en transportinspektion ska tjänstemännen kontrollera alla de punkter som anges i artikel 68.5 i kontrollförordningen och alla relevanta poster i den rapportmodul som återfinns i bilaga XXVII till denna förordning, och anteckna sina observationer. I inspektionen ska ingå en kontroll av att de kvantiteter fiskeriprodukter som transporteras överensstämmer med de uppgifter som anges i transportdokumentet.

Artikel 109

Förseglade transportfordon

1.  Om ett fordon eller en container förseglas för att förhindra att någon manipulerar lasten ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaten se till att förseglingarnas serienummer anges på transportdokumentet. Tjänstemännen ska kontrollera att förseglingarna är intakta och att serienumren överensstämmer med uppgifterna i transportdokumentet.

2.  Om förseglingarna bryts för att möjliggöra inspektion av lasten innan den anländer till slutdestinationen ska tjänstemännen ersätta de ursprungliga förseglingarna med nya förseglingar och ange dessas serienummer i transportdokumentet samt skälen till varför de ursprungliga förseglingarna bröts.Avsnitt 5

Marknadsinspektioner

Artikel 110

Allmänna principer

Tjänstemännen ska verifiera och göra anteckning om samtliga relevanta poster som förtecknas i den motsvarande inspektionsmodulen enligt bilaga XXVII till denna förordning när de besöker kyllager, grossist- eller detaljhandelsmarknader, restauranger eller andra lokaler där fisk lagras och/eller säljs efter det att landningen skett.

Artikel 111

Kompletterande metoder och teknik

Som komplement till de poster som förtecknas i bilaga XXVII kan medlemsstaterna använda tillgängliga metoder och teknik för identifiering och validering av fiskeriprodukter, produkternas källa eller ursprung samt leverantörer och fångstfartyg eller produktionsenheter.

▼M1

Artikel 112

Kontroll av fiskeriprodukter som omfattas av lagringsmekanism

Tjänstemännen ska kontrollera att fiskeriprodukter som omfattas av den lagringsmekanism som avses i artikel 30 i förordning (EU) nr 1379/2013 uppfyller de villkor som anges i artikel 30 och i artikel 67 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 ( 10 ).

▼BKAPITEL II

Aktörernas skyldigheter

Artikel 113

Aktörernas allmänna skyldigheter

1.  Alla aktörer som verkar under en medlemsstats jurisdiktion kan bli föremål för en inspektion med avseende på deras skyldigheter enligt den gemensamma fiskeripolitikens regler.

2.  Alla aktörer som är föremål för inspektion ska

a) underlätta för tjänstemännen och på begäran tillhandahålla nödvändig information och den dokumentation, vilket inbegriper kopior när så är möjligt, eller tillträde till relevanta databaser, rörande fiskeverksamhet som ska fyllas i och sparas i elektroniskt format eller pappersformat i enlighet med den gemensamma fiskeripolitikens regler,

b) underlätta tillträdet till samtliga delar av fartyg, lokaler och alla former av transportmedel, även luftfartyg och svävare, som används i samband med eller som är knutna till fiske- och beredningsverksamhet,

c) vid varje enskilt tillfälle garantera tjänstemännens säkerhet, och aktivt bistå och samarbeta med dem när de utför sina inspektionsuppdrag,

d) inte hindra, hota eller störa och inte förmå någon annan person att hindra, hota eller störa tjänstemännen när de utför inspektionen, samt förhindra att någon annan person hindrar, hotar eller stör tjänstemännen när de utför inspektionen,

e) om möjligt tillhandahålla ett enskilt mötesrum där tjänstemännen får information av kontrollobservatören enligt artikel 95.2 i denna förordning.

Artikel 114

Befälhavarens skyldigheter vid inspektioner

1.  Befälhavaren på ett fiskefartyg som inspekteras eller befälhavarens företrädare ska

a) underlätta säker och effektiv bordning för tjänstemän i enlighet med gott sjömansskap så snart lämplig signal enligt det internationella signalsystemet ges eller när ett fartyg eller en helikopter med en tjänsteman ombord genom radiokommunikation meddelar avsikt att borda,

b) tillhandahålla en lejdare som uppfyller kraven i bilaga XXIX för att underlätta säkert och bekvämt tillträde till fartyg som kräver 1,5 meters klättring eller mer,

c) underlätta tjänstemännens inspektionsuppdrag genom att tillhandahålla begärd och skälig assistans,

d) göra det möjligt för inspektörerna att kommunicera med myndigheterna i flaggstaten, i kuststaten och i den stat som genomför inspektionen,

e) uppmärksamma tjänstemännen på särskilda säkerhetsrisker ombord på fiskefartygen,

f) ge tjänstemännen tillträde till samtliga områden på fartyget, samtliga beredda och icke beredda fångster, alla fiskeredskap och all relevant information och alla relevanta handlingar,

g) underlätta säker avstigning för tjänstemännen när de slutfört inspektionen.

2.  Befälhavare ska inte vara skyldiga att sända kommersiellt känslig information via öppna radiokanaler.KAPITEL III

Inspektionsrapport

Artikel 115

Allmänna bestämmelser rörande inspektionsrapporter

1.  Om inte annat följer av särskilda regler inom ramen för de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna, ska inspektionsrapporter enligt artikel 76 i kontrollförordningen innehålla de relevanta uppgifter som ingår i relevant modul i bilaga XXVII. Rapporterna ska fyllas i av tjänstemännen under inspektionen eller så snart som möjligt efter slutförd inspektion.

2.  När en uppenbar överträdelse konstateras under pågående inspektion ska de juridiska aspekterna och de aspekter som är av väsentlig betydelse samt all övrig information som rör överträdelsen tas upp i inspektionsrapporten. När flera överträdelser konstateras under en inspektion ska de relevanta aspekterna avseende varje enskild överträdelse tas upp i inspektionsrapporten.

3.  Vid avslutad inspektion ska tjänstemännen meddela inspektionsresultaten till den fysiska person med ansvar (aktör) för de fiskefartyg, det luftfartyg, den svävare eller de lokaler som inspekterats. Aktören ska ha möjlighet att kommentera inspektionen och resultaten av denna. Aktörens kommentarer ska antecknas i inspektionsrapporten. Om tjänstemännen inte talar samma språk som den inspekterade aktören ska de vidta lämpliga åtgärder för att göra inspektionsresultaten förståeliga.

4.  På begäran ska aktören ha rätt att kontakta sin företrädare eller de behöriga myndigheterna i sin flaggstat, om det uppstår allvarliga svårigheter vad avser förståelsen av inspektionsresultaten eller den efterföljande rapporten.

5.  Formatet för elektronisk överföring enligt artikel 76.1 i kontrollförordningen ska fastställas efter samråd mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Artikel 116

Ifyllande av inspektionsrapporter

1.  När inspektionsrapporten upprättas för hand i pappersformat ska den vara läslig, outplånlig och tydligt utformad. Inga uppgifter i rapporten får suddas ut eller ändras. Vid felskrivning i en handskriven rapport ska den inkorrekta uppgiften strykas över ordentligt och paraferas av den berörda tjänstemannen.

2.  Den tjänsteman som har ansvaret för inspektionen ska underteckna rapporten. Aktören ska uppmanas att underteckna rapporten. Om inte annat följer av nationell lagstiftning ska hans eller hennes namnteckning innebära en bekräftelse av rapporten, men ska inte betraktas som ett godtagande av dess innehåll.

3.  Tjänstemännen kan upprätta inspektionsrapporter enligt artikel 115 i denna förordning elektroniskt.

Artikel 117

Kopia av inspektionsrapporten

En kopia av inspektionsrapporten enligt artikel 116 i denna förordning ska skickas till aktören senast 15 arbetsdagar efter avslutad inspektion och i enlighet med den nationella lagstiftningen i den medlemsstat som har suveränitet eller jurisdiktion över inspektionsplatsen. Om en överträdelse upptäcks ska delgivning av rapporten ske under iakttagande av de lagar om utlämnande av information som är tillämpliga i den berörda medlemsstaten.KAPITEL IV

Elektronisk databas

Artikel 118

Elektronisk databas

1.  I medlemsstaternas nationella kontrollprogram ska det ingå förfaranden för tjänstemännens registrering av inspektionsrapporter i pappersformat eller i elektroniskt format. Rapporterna ska registreras i den elektroniska databas som avses i artikel 78 i kontrollförordningen och omfatta de funktioner som avses i XXIV punkt 2 i denna förordning. Den elektroniska databasen ska minst innehålla de poster som antecknas i enlighet med artikel 115.1 i denna förordning och som anges vara obligatoriska i bilaga XXVII. Inspektionsrapporter i pappersformat ska skannas in i databasen.

2.  Databasen ska vara åtkomlig för kommissionen och det av kommissionen utsedda organet, i enlighet med de förfaranden som beskrivs i artiklarna 114, 115 och 116 i kontrollförordningen. De relevanta uppgifterna i databasen ska också vara åtkomliga för andra medlemsstater inom ramen för en plan för gemensamt utnyttjande.

3.  Uppgifterna från inspektionsrapporterna ska vara åtkomliga i databasen under minst tre år.KAPITEL V

EU-inspektörer

Artikel 119

Meddelande av EU-inspektörer

1.  Medlemsstaterna och ►C2  Europeiska fiskerikontrollbyrån: ◄ ska inom tre månader från denna förordnings ikraftträdande på elektronisk väg meddela kommissionen namnen på de tjänstemän som ska ingå i den förteckning över EU-inspektörer som avses i artikel 79 i kontrollförordningen.

2.  Tjänstemännen i förteckningen ska

a) har gedigen erfarenhet av fiskerikontroll och -inspektion,

b) ha ingående kunskaper om Europeiska unionens fiskerilagstiftning,

c) har gedigna kunskaper i ett av Europeiska unionens officiella språk och tillfredsställande kunskaper i ett andra,

d) uppfylla kraven på fysisk lämplighet för arbetsuppgifterna,

e) i tillämpliga fall ha genomgått nödvändig sjösäkerhetsutbildning.

Artikel 120

Förteckning över EU-inspektörer

1.  På grundval av medlemsstaternas meddelanden och meddelandet från ►C2  Europeiska fiskerikontrollbyrån: ◄ ska kommissionen anta en förteckning över EU-inspektörer sex månader efter denna förordnings ikraftträdande.

2.  Efter det att den första förteckningen upprättats, ska medlemsstaterna och ►C2  Europeiska fiskerikontrollbyrån: ◄ senast i oktober varje år meddela kommissionen de eventuella ändringar av förteckningen som de önskar göra för nästa kalenderår. Senast den 31 december varje år ska kommissionen ändra förteckningen i enlighet med medlemsstaternas önskemål.

3.  Förteckningen med ändringar ska offentliggöras på kontrollorganets officiella webbplats.

Artikel 121

Meddelande av EU-inspektörer till de regionala fiskeriförvaltningsorganisationerna

Det av kommissionen utsedda organet ska skicka förteckningen över EU-inspektörer som kommer att utföra inspektioner inom ramen för en regional fiskeriförvaltningsorganisation till den organisationens sekretariat.

Artikel 122

EU-inspektörernas befogenheter och skyldigheter

1.  När de utför sina uppdrag ska EU-inspektörerna iaktta Europeiska unionens lagstiftning och, i tillämplig mån, den nationella lagstiftningen i den medlemsstat där inspektionen sker eller, om inspektionen sker utanför EU:s vatten, i det inspekterade fiskefartygets flaggstat samt relevanta internationella regler.

2.  EU-inspektörer ska visa upp ett tjänstekort som styrker deras identitet och officiella uppdrag. De ska därför förses med en identitetshandling utfärdad av kommissionen eller ►C2  Europeiska fiskerikontrollbyrån ◄ , där deras identitet och befogenheter anges.

3.  Medlemsstaterna ska underlätta EU-inspektörernas tjänsteutövning och tillhandahålla det bistånd de behöver för att utföra sina uppdrag.

4.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter kan ge EU-inspektörerna tillåtelse att bistå nationella inspektörer i deras tjänsteutövning.

5.  Artiklarna 113 och 114 i denna förordning ska gälla på motsvarande sätt.

Artikel 123

Rapporter

1.  EU-inspektörerna ska lämna daglig sammanfattning av sin inspektionsverksamhet (där uppgift om namn och registreringsnummer för varje fiskefartyg eller båt som inspekterats samt om vilken typ av inspektion som utförts ska ingå) till den medlemsstat i vars vatten inspektionen ägde rum eller, om inspektionen skedde utanför EU:s vatten, till det inspekterade ►M1  unionsfiskefartygets ◄ flaggmedlemsstat och till ►C2  Europeiska fiskerikontrollbyrån ◄ .

2.  Om EU-inspektörerna konstaterar en överträdelse under pågående inspektion ska de utan dröjsmål lämna en sammanfattande preliminär inspektionsrapport till de behöriga myndigheterna i kustmedlemsstaten eller, om inspektionen skedde utanför EU:s vatten, till de behöriga myndigheterna i det inspekterade fartygets flaggmedlemsstat samt till EU:s organ för fiskerikontroll. En sammanfattande inspektionsrapport ska minst innehålla uppgift om datum och plats för inspektionen, om berörd inspektionsplattform, om vilket inspektionsmål det rör sig om och om vilken typ av överträdelse som upptäckts.

3.  EU-inspektörerna ska inom sju dagar från inspektionsdagen lämna en kopia av den fullständiga inspektionsrapporten innehållande de relevanta posterna i relevant inspektionsmodul i inspektionsrapporten i bilaga XXVII till de behöriga myndigheterna i det inspekterade fiskefartygets eller den inspekterade båtens flaggstat och i den medlemsstat i vars vatten eller på vars territorium inspektionen ägde rum. Om EU-inspektörerna har konstaterat en överträdelse, ska en kopia av den fullständiga inspektionsrapporten även sändas till ►C2  Europeiska fiskerikontrollbyrån ◄ .

4.  De dagliga rapporter och inspektionsrapporter som avses i denna artikel ska på begäran översändas till kommissionen.

Artikel 124

Uppföljning av rapporterna

1.  Medlemsstaterna ska följa upp EU-inspektörernas rapporter i enlighet med artikel 123 denna förordning, på samma sätt som de följer upp rapporter från sina egna tjänstemän.

2.  Den medlemsstat som utsett EU-inspektören eller, i tillämpliga fall, kommissionen eller ►C2  Europeiska fiskerikontrollbyrån ◄ , ska samarbeta med den medlemsstat som följer upp en rapport som lämnats av en EU-inspektör för att på så sätt underlätta rättsliga och administrativa förfaranden.

3.  På begäran ska en EU-inspektör bistå och avlägga vittnesmål vid överträdelseförfaranden som inleds av en medlemsstat.AVDELNING VII

TILLSYN

PRICKSYSTEM FÖR ALLVARLIGA ÖVERTRÄDELSER

Artikel 125

Inrättande och tillämpning av ett pricksystem för allvarliga överträdelser

Varje medlemsstat ska utse de behöriga nationella myndigheter som ska ha ansvaret för att

a) inrätta systemet för tilldelning av prickar för allvarliga överträdelser, enligt artikel 92.1 i kontrollförordningen,

b) tilldela innehavaren av en fiskelicens lämpligt antal prickar,

c) överföra tilldelade prickar till eventuella framtida innehavare av en fiskelicens för det aktuella fiskefartyget, när detta säljs, överlåts eller på annat sätt byter ägare, och

d) föra lämpligt register över det antal prickar som tilldelas eller överförs till innehavaren för varje fiskelicens.

Artikel 126

Tilldelning av prickar

1.  Innehavaren av fiskelicensen för det berörda fiskefartyget ska tilldelas prickar för allvarliga överträdelser i enlighet med bilaga XXX av den behöriga myndigheten i flaggmedlemsstaten.

▼M1

2.  Om det under en och samma inspektion konstateras att två eller flera allvarliga överträdelser begåtts av den fysiska eller juridiska person som är innehavare av licensen, ska prickar för respektive allvarlig överträdelse tilldelas fiskelicensinnehavaren i enlighet med punkt 1 upp till ett högsta antal av 12 prickar för samtliga dessa överträdelser.

▼B

3.  Fiskelicensinnehavaren ska informeras om att han eller hon tilldelats prickar.

4.  Prickarna ska tilldelas fiskelicensinnehavaren den dag som fastställs i beslutet om tilldelning av prickar. Medlemsstaterna ska se till att tillämpningen av nationella regler vad avser prövningsförfarandenas uppskjutande verkan inte gör pricksystemet verkningslöst.

5.  När en allvarlig överträdelse konstateras i en annan medlemsstat än flaggmedlemsstaten, ska prickar tilldelas av flaggmedlemsstatens behöriga myndighet enligt artikel 125 i denna förordning, efter underrättelse enligt artikel 89.4 i kontrollförordningen.

Artikel 127

Delgivning av beslut

Om den myndighet som utsetts i enlighet med artikel 125 i denna förordning inte också är den centrala myndighet som avses i artikel 5.5 i kontrollförordningen, ska den senare informeras om samtliga beslut som fattas enligt denna avdelning.

Artikel 128

Ägarskifte

När ett fiskefartyg bjuds ut till försäljning eller på annat sätt blir föremål för ägarskifte, ska innehavaren av fiskelicensen informera varje potentiell framtida licensinnehavare om det antal prickar som han eller hon fortfarande har genom en bestyrkt kopia som hämtas hos de behöriga myndigheterna.

Artikel 129

Tillfällig och permanent indragning av en fiskelicens

1.  När innehavaren av en fiskelicens nått upp till 18, 36, 54 respektive 72 prickar ska fiskelicensen automatiskt dras in tillfälligt en första, andra, tredje respektive fjärde gång under relevant period enligt artikel 92.3 i kontrollförordningen.

2.  Om fiskelicensinnehavaren uppnår 90 prickar ska fiskelicensen automatiskt dras in permanent.

Artikel 130

Uppföljning av tillfällig och permanent indragning av fiskelicens

1.  Om en fiskelicens har blivit tillfälligt eller permanent indragen enligt artikel 129 i denna förordning ska flaggmedlemsstatens behöriga myndigheter omedelbart underrätta fiskelicensinnehavaren om den tillfälliga eller permanenta indragningen.

2.  När information enligt punkt 1 mottagits ska fiskelicensinnehavaren se till att fiskeverksamheten med det aktuella fiskefartyget omedelbart upphör. Han eller hon ska säkerställa att det omedelbart går till sin hemmahamn eller en hamn som anges av flaggmedlemsstatens behöriga myndigheter. Under resan ska fiskeredskapen vara surrade och stuvade i enlighet med artikel 47 i kontrollförordningen. Fiskelicensinnehavaren ska se till att all eventuell fångst ombord på fiskefartyget hanteras i enlighet med instruktionerna från flaggmedlemsstatens behöriga myndigheter.

Artikel 131

Radering av fiskelicenser från relevanta förteckningar

▼M1

1.  Om en fiskelicens dras in tillfälligt eller permanent i enlighet med artikel 129.1 eller 129.2 i denna förordning ska det fiskefartyg till vilket den tillfälligt eller permanent indragna fiskelicensen är knuten identifieras som ett fiskefartyg utan fiskelicens i det nationella register som avses i artikel 24.1 i förordning (EU) nr 1380/2013. Fiskefartyget ska identifieras på samma sätt i det register över unionens fiskeflotta som avses i artikel 24.3 i förordning (EG) nr 1380/2013.

2.  En permanent indragning av en fiskelicens i enlighet med artikel 129.2 i denna förordning ska inte påverka taken för fiskekapacitet för den medlemsstat som utfärdade licensen, i enlighet med artikel 22.7 i förordning (EG) nr 1380/2013.

▼B

3.  Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska omedelbart uppdatera den förteckning som avses i artikel 116.1 d i kontrollförordningen med en uppgift om samtliga tilldelade prickar och därav följande tillfälliga och permanenta indragningar av fiskelicenser samt om datum för indragningarnas ikraftträdande och varaktighet.

Artikel 132

Olagligt fiske under en tillfällig eller efter en permanent indragning av en fiskelicens

1.  Om ett fiskefartyg vars fiskelicens dragits in tillfälligt eller permanent i enlighet med artikel 129 i denna förordning bedriver fiskeverksamhet under perioden för tillfällig indragning eller efter permanent indragning av fiskelicensen, ska de behöriga myndigheterna vidta omedelbara åtgärder i enlighet med artikel 91 i kontrollförordningen.

2.  Ett fiskefartyg enligt punkt 1 kan i tillämpliga fall föras upp i EU:s förteckning över IUU-fartyg i enlighet med artikel 27 i förordning (EG) nr 1005/2008.

Artikel 133

Radering av prickar

1.  Om en fiskelicens har dragits in tillfälligt i enlighet med artikel 129 i denna förordning ska de prickar som ligger till grund för indragningen inte raderas. Alla eventuella nya prickar som tilldelas fiskelicensinnehavaren ska läggas till redan tilldelade prickar, för tillämpningen av artikel 129 i denna förordning.

2.  För tillämpningen av artikel 92.3 i kontrollförordningen ska gälla att om prickar har raderats i enlighet med artikel 92.4 i kontrollförordningen, ska fiskelicensinnehavaren betraktas som om hans eller hennes fiskelicens aldrig hade blivit indragen i enlighet med artikel 129 denna förordning.

3.  Två prickar ska raderas förutsatt att det totala antalet prickar som tilldelats innehavaren av fiskelicensen för det aktuella fiskefartyget överstiger två, och om

a) det fiskefartyg som använts för att begå den överträdelse för vilka prickar tilldelats hädanefter använder VMS eller hädanefter registrerar och överför fiskeloggboksuppgifter samt omlastnings- och landningsdeklarationsuppgifter elektroniskt, utan att ha rättslig skyldighet att använda sådan teknik, eller

b) innehavaren av fiskelicensen efter tilldelningen av prickarna frivilligt deltar i en vetenskaplig undersökning för att förbättra fiskeredskapens selektivitet, eller

c) innehavaren av fiskelicensen är medlem i en producentorganisation och går med på att under det år som följer på tilldelningen av prickarna tillämpa en fiskeplan som antagits av producentorganisationen och som innebär att licensinnehavarens fiskemöjligheter minskar med 10 %, eller

d) innehavaren av fiskelicensen ansluter sig till ett fiske som ingår i ett miljömärkningsprogram vilket utformats för att certifiera och främja produktmärken som innebär att produkterna kommer från välförvaltade havsfisken och vilket fokuserar på frågor knutna till ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna.

▼C2

För varje treårsperiod som förflyter efter dagen för den senaste allvarliga överträdelsen får innehavaren av en fiskelicens endast en gång utnyttja något av alternativen enligt a, b, c eller d för att på så sätt minska antalet prickar, förutsatt att minskningen inte leder till att alla prickar på fiskelicensen raderas.

▼B

4.  Om prickar raderats i enlighet med punkt 3 ska innehavaren av fiskelicensen informeras om raderingen. Innehavaren av fiskelicensen ska även informeras om det antal prickar som kvarstår.

Artikel 134

Pricksystem för fiskefartygens befälhavare

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sina nationella pricksystem för befälhavare enligt artikel 92.6 i kontrollförordningen sex månader efter den dag då denna avdelning blir tillämplig.AVDELNING VIII

ÅTGÄRDER FÖR ATT SE TILL ATT MEDLEMSSTATERNA FÖLJER MÅLEN FÖR DEN GEMENSAMMA FISKERIPOLITIKEN

▼M1 —————

▼BKAPITEL II

Avdrag av fiskemöjligheter

Artikel 139

Allmänna bestämmelser för avdrag av fiskemöjligheter till följd av överutnyttjande

1.  Hur stort överutnyttjandet av fiskemöjligheterna har varit i förhållande till de tillgängliga kvoterna och den tillgängliga fiskeansträngningen som fastställts för en given period, i enlighet med artiklarna 105.1 och 106.1 i kontrollförordningen, ska fastställas på grundval av de siffror som finns tillgängliga den femtonde dagen i den andra månaden efter det att den reglerade perioden löpt ut.

▼M1

2.  Hur stort överutnyttjandet av fiskemöjligheterna har varit ska fastställas mot bakgrund av de fiskemöjligheter som vid slutet av varje given period finns tillgängliga för den berörda medlemsstaten, med beaktande av byten av fiskemöjligheter i enlighet med artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013, kvotöverföringar enligt artikel 4.2 i rådets förordning (EG) nr 847/96 ( 11 ), tilldelning av tillgängliga fiskemöjligheter enligt artikel 37 i kontrollförordningen och avdrag från fiskeansträngningen i enlighet med artiklarna 105, 106 och 107 i kontrollförordningen.

3.  Byte av fiskemöjligheter i enlighet med artikel 16.8 i förordning (EU) nr 1380/2013 för en given period ska inte vara tillåtet efter den sista dagen i den första månad som följer på utgången av den nämnda perioden.

▼B

Artikel 140

Samråd om avdrag av fiskemöjligheter

För avdrag av fiskemöjligheter i enlighet med artiklarna 105.4, 105.5 och 106.3 i kontrollförordningen ska kommissionen rådgöra med de berörda medlemsstaterna om föreslagna åtgärder. Den berörda medlemsstaten ska svara på kommissionens samrådsförfrågan inom tio arbetsdagar.KAPITEL III

Avdrag från kvoter på grund av bristande efterlevnad av reglerna för den gemensamma fiskeripolitiken

Artikel 141

Regler för avdrag från kvoter på grund av bristande överensstämmelse med målen för den gemensamma fiskeripolitiken

1.  Den tidsfrist inom vilken medlemsstaten ska visa att fiskena kan utnyttjas på ett säkert sätt och som avses i artikel 107.2 i kontrollförordningen ska börja löpa från dagen för kommissionens skrivelse till medlemsstaten.

2.  Medlemsstaterna ska i sitt svar enligt artikel 107.2 i kontrollförordningen bifoga faktaunderlag som visar för kommissionen att det aktuella fisket kan utnyttjas på ett säkert sätt.

Artikel 142

Fastställande av hur stora kvantiteter som ska dras av

1.  Ett avdrag från kvoter i enlighet med artikel 107 i kontrollförordningen ska stå i proportion till hur omfattande den bristande efterlevnaden av reglerna för bestånd som omfattas av fleråriga planer är och vilken typ av bristande efterlevnad det rör sig om, samt hur allvarligt hotet mot bevarandet av dessa bestånd är. Den skada som orsakas dessa bestånd till följd av den bristande efterlevnaden av reglerna för bestånd som omfattas av fleråriga planer ska också beaktas vid avdraget.

2.  Om ett avdrag enligt punkt 1 inte i sig kan göras från den kvot, tilldelning eller andel av ett bestånd eller en grupp av bestånd som berörs av den bristande efterlevnaden, därför att den berörda medlemsstaten saknar tillgång eller tillräcklig tillgång till en kvot, tilldelning eller andel av beståndet eller gruppen av bestånd i fråga, får kommissionen, efter samråd med den berörda medlemsstaten, under det eller de följande åren göra avdrag från kvoter för andra bestånd eller grupper av bestånd som medlemsstaten har tillgång till i samma geografiska område eller med samma marknadsvärde i enlighet med punkt 1.AVDELNING IX

UPPGIFTER OCH INFORMATIONKAPITEL I

Analys och granskning av uppgifter

Artikel 143

Syfte

Det datoriserade valideringssystem som avses i artikel 109.1 i kontrollförordningen ska särskilt omfatta följande:

a) En databas eller databaser som lagrar alla uppgifter som ska valideras genom systemet, i enlighet med artikel 144 i denna förordning.

b) Valideringsförfaranden, däribland kvalitetskontroller, analyser och korskontroller av alla dessa uppgifter, i enlighet med artikel 145 i denna förordning.

c) Åtkomstförfaranden som ger kommissionen eller ett av kommissionen utsett organ tillgång till alla dessa uppgifter, i enlighet med artikel 146 i denna förordning.

Artikel 144

Uppgifter som ska valideras

1.  Med hänsyn till det datoriserade valideringssystemet ska medlemsstaterna säkerställa att alla uppgifter som avses i artikel 109.2 i kontrollförordningen lagras i en datoriserad databas eller i datoriserade databaser. Databasen eller databaserna ska minst innehålla de poster som förtecknas i bilaga XXIII, de poster som är obligatoriska enligt bilaga XXVII, posterna i bilaga XII och posterna i bilaga XXXII. Valideringssystemet får även beakta andra uppgifter som anses nödvändiga för valideringsförfarandet.

2.  Alla uppgifter i databaserna enligt punkt 1 ska vara kontinuerligt tillgängliga för valideringssystemet i realtid. Valideringssystemet ska ha direkttillträde till alla dessa databaser, utan mänsklig betjäning. Därför ska alla databaser eller -system i en medlemsstat som innehåller uppgifter enligt punkt 1 vara sammankopplade med varandra.

3.  Om uppgifter enligt punkt 1 inte lagras automatiskt i en databas, ska medlemsstaterna föreskriva manuell inmatning eller digitalisering i databaserna, vilket ska göras utan dröjsmål och inom de tidsfrister som fastställs i relevant lagstiftning. Dagen för mottagande av uppgifter och registrering i databasen ska anges korrekt i databasen.

Artikel 145

Valideringsförfaranden

1.  Det datoriserade valideringssystemet ska validera varje dataset som avses i artikel 144.1 i denna förordning med hjälp av automatiserade datoriserade algoritmer och förfaranden, på ett kontinuerligt, systematiskt och grundligt sätt. Valideringen ska omfatta förfaranden för kvalitetskontroll av grundläggande uppgifters kvalitet, förfaranden för kontroll av dataformat och av dataminimikrav samt mer avancerad verifiering genom detaljanalys av flera registreringar i ett dataset med hjälp av statistiska metoder eller korskontroller av uppgifter från olika källor.

2.  För varje valideringsförfarande ska det finnas en affärsregel eller en uppsättning affärsregler som definierar vilka valideringar som utförs genom förfarandet samt var resultaten av valideringarna lagras. I tillämpliga fall ska det göras en hänvisning till den lagstiftning vars tillämpning verifieras. Kommissionen kan efter samråd med medlemsstaten fastställa en standarduppsättning av affärsregler som ska användas.

3.  Alla resultat från det datoriserade valideringssystemet, både positiva och negativa, ska lagras i databasen. Det ska vara möjligt att omedelbart identifiera alla former av motstridigheter eller bristande efterlevnad som konstaterats av valideringsförfarandet, såväl som uppföljningen av dessa motstridigheter. Det ska även vara möjligt att identifiera och få uppgift om fiskefartyg, befälhavare på fiskefartyg eller aktörer för vilka motstridigheter och möjlig bristande efterlevnad konstaterats upprepade gånger under de senaste tre åren.

4.  Uppföljningen av motstridigheter som identifierats av valideringssystemet ska vara länkad till valideringsresultaten, och datum för validering och uppföljning ska anges.

Om den konstaterade motstridigheten identifieras som resultatet av en felaktig datainmatning, ska posten korrigeras i databasen med en tydlig markering av att den korrigerats; det ursprungliga datavärdet eller den ursprungliga dataposten ska rapporteras tillsammans med skälen till korrigeringen.

Om den konstaterade motstridigheten leder till en uppföljning, ska valideringsresultatet innehålla en länk till inspektionsrapporten, i förekommande fall, och uppföljningen av denna.

Artikel 146

Kommissionens tillträde

1.  Medlemsstaterna ska se till att kommissionen eller kommissionens utsedda organ har ständigt tillträde i realtid till

a) alla uppgifter som avses i artikel 144.1 i denna förordning,

b) alla affärsregler som fastställts för valideringssystemet, med definition, uppgift om relevant lagstiftning och uppgift om var valideringsresultaten lagras,

c) alla valideringsresultat och uppföljningsåtgärder, med markering av om dataposter har korrigerats samt med en länk till överträdelseförfaranden i förekommande fall.

2.  Medlemsstaterna ska se till att åtkomst till de uppgifter som avses i punkt 1 leden a, b och c är möjlig vid automatiskt datautbyte via säkra webbtjänster enligt definitionen i artikel 147 i denna förordning.

3.  Dessa uppgifter ska kunna laddas ned enligt det datautbytesformat och alla de dataelement som anges i bilaga XII och i XML-format. Andra dataposter som ska finnas tillgängliga men som inte anges i bilaga XII ska kunna laddas ned i det format som anges i bilaga XXXII.

4.  Kommissionens eller det av kommissionen utsedda organet ska ha möjlighet att för vilken period eller geografiskt område som helst ladda ned uppgifter enligt punkt 1 som rör ett enskilt fiskefartyg eller en förteckning över fiskefartyg.

5.  På en motiverad begäran från kommissionen ska den berörda medlemsstaten utan dröjsmål korrigera uppgifter rörande vilka kommissionen har identifierat motstridigheter. Den berörda medlemsstaten ska utan dröjsmål informera andra relevanta medlemsstater om korrigeringen.

▼M1KAPITEL Ia

Regler för utbyte av uppgifter

Artikel 146a

I detta kapitel fastställs detaljerade regler för det utbyte av uppgifter som avses i artiklarna 111 och 116 i kontrollförordningen samt för att meddela de fångstuppgifter som avses i artikel 33.2 och 33.4 i kontrollförordningen och i artikel 13.2 i rådets förordning (EG) nr 1006/2008 ( 12 ).

Artikel 146b

Definitioner

I detta kapitel avses med

a)

transportskikt : elektroniskt nätverk för utbyte av fiskeriuppgifter som gjorts tillgängligt av kommissionen för alla medlemsstater och det av kommissionen utsedda organet för att utbyta uppgifter på ett standardiserat sätt,

b)

rapport : den information som registreras elektroniskt,

c)

meddelande : rapporten i dess överföringsformat,

d)

begäran : ett elektroniskt meddelande som innehåller en förfrågan om en uppsättning rapporter.

Artikel 146c

Allmänna principer

1.  Alla meddelanden ska utbytas på grundval av standarden P1000 från FN:s Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT). Endast datafält, centrala komponenter, objekt och väl formaterade XML-meddelanden (Extensible Markup Language) enligt den XML-schemadefinition (XSD) som är baserad på UN/CEFACT:s standardiseringsbibliotek ska användas.

2.  Rapportformaten ska vara baserade på de UN/CEFACT-standarder som avses i bilaga XII och ska göras tillgängliga på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske.

3.  XSD och koder på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske ska användas för alla meddelanden.

4.  Datum och tid ska överföras i koordinerad universell tid (UTC).

5.  Alla rapporter ska ha en unik rapportidentifierare.

6.  En unik identifierare för fiskeresan som är läsbar för människor ska användas för att koppla samman fiskeloggboksuppgifter med uppgifter i landningsdeklarationer, omlastningsdeklarationer, avräkningsnotor, deklarationer om övertagande och transportdokument.

7.  Rapporter avseende unionsfiskefartyg ska innehålla det identitetsnummer för fartyget som avses i artikel 10 i kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 ( 13 ).

8.  Medlemsstaterna ska använda de genomförandedokument som finns på Europeiska kommissionens webbplats för fiske för att säkerställa utbyte av meddelanden.

Artikel 146d

Överföring av meddelanden

1.  Alla överföringar ska ske helt automatiskt och omedelbart med användning av transportskiktet.

2.  Före överföring av ett meddelande ska avsändaren utföra en automatisk kontroll för att kontrollera att meddelandet är korrekt enligt den minimiuppsättning regler för validering och kontroll som finns på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske.

3.  Mottagaren ska informera avsändaren om att meddelandet mottagits genom att skicka ett returmeddelande baserat på UN/CEFACT s. 1000-1: General Principles. Meddelanden från det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg och svar på en begäran ska inte få något returmeddelande.

4.  Om ett tekniskt fel uppstår på avsändarsidan och avsändaren inte längre kan utbyta meddelanden, ska avsändaren underrätta alla mottagare om problemet. Avsändaren ska omedelbart vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa problemet. Alla meddelanden som ska levereras till en mottagare ska lagras tills problemet är löst.

5.  Om ett tekniskt fel uppstår på mottagarsidan och mottagaren inte längre kan ta emot meddelanden, ska mottagaren underrätta alla avsändare om problemet. Mottagaren ska omedelbart vidta lämpliga åtgärder för att avhjälpa problemet.

6.  Efter reparation av ett systemfel hos en avsändare ska avsändaren överföra osända meddelanden så snart som möjligt. En manuell uppföljning får tillämpas.

7.  Efter reparation av ett systemfel hos mottagaren ska saknade meddelanden göras tillgängliga på begäran. En manuell uppföljning får tillämpas.

8.  Alla avsändare och mottagare av meddelanden och kommissionen ska fastställa förfaranden för driftskontinuitet.

Artikel 146e

Korrigeringar

Korrigeringar av rapporter ska registreras i samma format som den ursprungliga rapporten, med uppgift om att rapporten är en korrigering baserad på UN/CEFACT s. 1000-1: Allmänna principer.

Artikel 146f

Utbyte av uppgifter från det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg

1.  Det format som ska användas för att rapportera uppgifter från det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet ska vara XML-schemadefinitionen Vessel Position Domain som är baserad på UN/CEFACT s. 1000-7.

2.  Flaggmedlemsstaternas system ska kunna sända meddelanden från det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg.

3.  Flaggmedlemsstaternas system ska också kunna besvara begäranden om uppgifter från det satellitbaserade kontrollsystemet för fartyg avseende fiskeresor som inletts under de senaste 36 månaderna.

Artikel 146g

Utbyte av uppgifter om fiskeverksamhet

1.  Det format som ska användas för utbyte av uppgifter i fiskeloggböcker, förhandsanmälningar, omlastningsdeklarationer och landningsdeklarationer som avses i artiklarna 15, 17, 22 och 24 i kontrollförordningen, mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet, ska vara XML-schemadefinitionen Fishing Activity Domain som är baserad på UN/CEFACT s. 1000-3.

2.  Flaggmedlemsstaternas system ska kunna sända meddelanden om fiskeverksamhet och besvara begäranden om uppgifter om fiskeverksamhet avseende fiskeresor som inletts under de senaste 36 månaderna.

Artikel 146h

Utbyte av uppgifter om försäljning

1.  Det format som ska användas för utbyte av uppgifter i avräkningsnotor och deklarationer om övertagande som avses i artiklarna 63 och 67 i kontrollförordningen, mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet, ska vara XML-schemadefinitionen Sales Domain som är baserad på UN/CEFACT s. 1000-5.

2.  När uppgifter i transportdokument som avses i artikel 68 i kontrollförordningen utbyts mellan medlemsstaterna, och mellan medlemsstaterna och kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet, ska det format som används också vara baserat på UN/CEFACT s. 1000-5.

3.  Medlemsstaternas system ska kunna sända meddelanden om avräkningsnotor och om deklarationer om övertagande samt besvara begäranden om uppgifter i avräkningsnotor och deklarationer om övertagande för insatser som ägt rum under de senaste 36 månaderna.

Artikel 146i

Överföring av aggregerade fångstuppgifter

1.  Flaggmedlemsstaterna ska använda den XML-schemadefinition som är baserad på UN/CEFACT s. 1000-12 som format för att till kommissionen överföra de aggregerade fångstuppgifter som avses i artikel 33.2 och 33.4 i kontrollförordningen och i artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1006/2008.

2.  Uppgifterna i fångstrapporten ska aggregeras per månad då arten fångats.

3.  Kvantiteterna i fångstrapporten ska baseras på de landade kvantiteterna. När en fångstrapport ska lämnas i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1006/2008, och det inträffar innan landningen skett, ska en ungefärlig fångstrapport lämnas, med uppgiften ”behållen ombord”. En korrigering med exakt vikt och landningsplats ska översändas före den 15:e i månaden efter landningen.

4.  När unionslagstiftningen kräver rapportering av bestånd eller arter i flera fångstrapporter på olika aggregeringsnivåer ska dessa bestånd eller arter endast rapporteras i den mest detaljerade rapport som krävs.

Artikel 146j

Ändringar i XML-format och genomförandedokument

1.  Kommissionen ska i samförstånd med medlemsstaterna besluta om ändringar av XML-format och genomförandedokument som ska användas för det elektroniska uppgiftsutbytet mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet, inklusive de ändringar som följer av artiklarna 146f, 146g och 146h.

2.  De ändringar som avses i punkt 1 ska anges tydligt på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske och markeras med det datum ändringen träder i kraft. Sådana ändringar ska träda i kraft tidigast sex månader och senast 18 månader efter att beslutet om ändring fattades. Tidpunkten ska fastställas av kommissionen i samförstånd med medlemsstaterna.

▼BKAPITEL II

Medlemsstaternas webbplatser

Artikel 147

Drift av webbplatser och webbtjänster

1.  Medlemsstaterna ska inrätta webbtjänster som ska betjäna de officiella webbplatser som avses i artiklarna 115 och 116 i kontrollförordningen. Dessa webbtjänster ska generera dynamiskt innehåll i realtid för de officiella webbplatserna och ska tillhandahålla automatisk uppgiftsåtkomst. Om nödvändigt ska medlemsstaterna anpassa sina existerande databaser eller inrätta nya databaser för att tillhandahålla det innehåll som krävs för webbtjänsterna.

2.  Webbtjänsten ska möjliggöra för kommissionen och dess utsedda organ att när som helst avläsa alla uppgifter som avses i artiklarna 148 och 149 i denna förordning. Denna automatiska avläsningsmekanism ska baseras på det elektroniska informationsutbytesprotokoll som avses i bilaga XII. Webbtjänsten ska inrättas i enlighet med internationella standarder.

3.  Varje ämnessida på den officiella webbplats som avses i punkt 1 ska till höger på sidan innehålla en meny med länkar till alla övriga ämnessidor. Längst ned på ämnessidan ska det finnas uppgift om den relaterade webbtjänsten.

4.  Webbtjänster och webbplatser ska vara centraliserade med endast en åtkomstpunkt per medlemsstat.

5.  Kommissionen får fastställa gemensamma standarder, tekniska specifikationer och förfaranden för webbplatsens gränssnitt, datoriserade system och webbtjänster med teknisk driftskompatibilitet mellan medlemsstaterna, kommissionen och dess utsedda organ. Kommissionen ska samordna den process som leder till sådana specifikationer och förfaranden efter samråd med medlemsstaterna.

Artikel 148

Webbplats och webbtjänster tillgängliga för allmänheten

1.  Den allmänt tillgängliga delen av webbplatsen ska innehålla en översiktssida och olika ämnessidor. Den offentliga översiktssidan ska innehålla länkar till hänvisningarna i kontrollförordningens artikel 115 a–g, och hänvisa till ämnessidor innehållande den information som avses i den artikeln.

2.  Varje offentlig ämnessida ska innehålla minst en av de informationsposter som förtecknas i artikel 115 a–g i kontrollförordningen. Ämnessidor såväl som relaterade webbtjänster ska innehålla minst den information som fastställs i bilaga XXXIII.

Artikel 149

Säker webbplats och säkra webbtjänster

1.  Den säkra delen av webbplatsen ska innehålla en översiktssida och olika ämnessidor. Den säkra översiktssidan ska innehålla länkar till hänvisningarna i kontrollförordningens artikel 116.1 a–h, och hänvisa till ämnessidor innehållande den information som avses i den artikeln.

2.  Varje allmän ämnessida ska innehålla minst en av de informationsposter som förtecknas i artikel 116.1 a–h i kontrollförordningen. Ämnessidor såväl som relaterade webbtjänster ska innehålla minst den information som fastställs i bilaga XXIV.

3.  Både den säkra webbplatsen och de säkra webbtjänsterna ska tillämpa de elektroniska certifikat som anges i artikel 116.3 i kontrollförordningen.AVDELNING X

GENOMFÖRANDEKAPITEL I

Ömsesidigt biståndAvsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 150

Tillämpningsområde

1.  I detta kapitel fastställs de villkor enligt vilka medlemsstaterna ska samarbeta administrativt med varandra, med tredjeländer, med kommissionen och med det av kommissionen utsedda organet, för att se till att kontrollförordningen och den här förordningen tillämpas korrekt. Det innebär inga hinder för medlemsstaterna att upprätta andra former av administrativt samarbete.

2.  Bestämmelserna i detta kapitel ska inte binda medlemsstaterna att bevilja varandra bistånd om detta sannolikt skulle störa deras nationella rättssystem, den allmänna ordningen, säkerheten eller andra grundläggande intressen. Innan en begäran om bistånd avslås ska den tillfrågade medlemsstaten samråda med den begärande medlemsstaten för att avgöra om partiellt bistånd kan beviljas enligt särskilda regler och villkor. Om en begäran om bistånd inte kan efterkommas ska den begärande medlemsstaten och kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet omgående underrättas om detta och skälen till avslaget ska anges.

3.  Bestämmelserna i detta kapitel ska inte påverka medlemsstaternas tillämpning av straffrättsliga bestämmelser och bestämmelser om ömsesidigt bistånd i straffrättsliga frågor, däribland bestämmelser om sekretess under förundersökningar.

Artikel 151

Kostnader

Medlemsstaterna ska bära sina egna kostnader för genomförandet i samband med en begäran om bistånd och avstå från att begära ersättning för kostnader i samband med tillämpningen av denna avdelning.

Artikel 152

Central myndighet

Den centrala enda myndighet som avses i artikel 5.5 i kontrollförordningen ska fungera som enda sambandskontor med ansvar för tillämpningen av detta kapitel.

Artikel 153

Uppföljningsåtgärder

1.  När nationella myndigheter beslutar att, som svar på en begäran om bistånd med stöd av detta kapitel eller till följd av ett spontant informationsutbyte, vidta åtgärder som endast kan genomföras efter tillstånd från eller på begäran av en rättslig myndighet, ska de till den berörda medlemsstaten och till kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet överföra all sådan information rörande dessa åtgärder som är relaterad till bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler.

2.  All sådan överföring måste föregås av tillstånd från den rättsliga myndigheten om sådant tillstånd krävs enligt nationell lagstiftning.Avsnitt 2

Information utan föregående begäran

Artikel 154

Information utan föregående begäran

1.  Om en medlemsstat får kännedom om en möjlig bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler, särskilt om det rör sig om en allvarlig överträdelse enligt artikel 90.1 i kontrollförordningen, eller om det finns skälig misstanke om att en sådan överträdelse kan begås, ska den utan dröjsmål meddela alla övriga berörda medlemsstater och kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet. Meddelandet ska innehålla all nödvändig information och ske via den centrala myndighet som avses i artikel 152 i denna förordning.

2.  Om en medlemsstat vidtar rättsliga åtgärder i samband med bristande efterlevnad eller sådan överträdelse som avses i punkt 1 ska den meddela övriga berörda medlemsstater och kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet via den centrala myndighet som avses i artikel 152 i denna förordning.

3.  Alla meddelanden som görs enligt denna artikel ska vara skriftliga.Avsnitt 3

Begäran om bistånd

Artikel 155

Definition

I detta avsnitt avses med begäran om bistånd en begäran från en medlemsstat riktad till en annan medlemsstat eller från kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet riktad till en medlemsstat om

a) information, däribland information enligt artikel 93.2 och 93.3 i kontrollförordningen,

b) tillsynsåtgärder eller

c) administrativ delgivning.

Artikel 156

Allmänna bestämmelser

1.  Den begärande medlemsstaten ska se till att alla begäranden om bistånd innehåller tillräckligt med information för att den tillfrågade medlemsstaten ska kunna efterkomma begäran, däribland alla nödvändiga bevis som kan erhållas inom den begärande medlemsstatens territorium.

2.  Bistånd ska endast kunna begäras i underbyggda fall där det finns rimliga skäl att anta att bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler, särskilt om det rör sig om allvarliga överträdelser enligt artikel 90.1 i kontrollförordningen, har skett och när den begärande medlemsstaten inte på egen hand kan få fram den information som efterfrågas eller vidta de åtgärder som begärs.

Artikel 157

Översändning av begäran och svar

1.  Begäranden om bistånd ska bara skickas från den begärande medlemsstatens centrala myndighet, från kommissionen eller från det av kommissionen utsedda organet till den tillfrågade medlemsstatens centrala myndighet. Svar på begäranden om bistånd ska alltid meddelas på samma sätt.

2.  Begäranden om ömsesidigt bistånd och respektive svar ska alltid ske skriftligt.

3.  De berörda centrala myndigheterna ska komma överens om vilka språk som ska användas vid begäran om bistånd och svar på begäran, innan begäran görs. Om de inte kan enas om detta ska begäran skrivas på den begärande medlemsstatens officiella språk och svaren ska skrivas på den tillfrågade medlemsstatens officiella språk.

Artikel 158

Begäran om information

1.  En medlemsstat ska, på en begärande medlemsstats förfrågan eller på förfrågan från kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet, lämna all relevant information som krävs för att fastställa om bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler, särskilt om det rör sig om allvarliga överträdelser enligt artikel 90.1 i kontrollförordningen, har skett eller för att fastställa om det finns rimliga skäl att misstänka att det kan ske. Informationen ska överlämnas via den centrala myndighet som avses i artikel 152 i denna förordning.

2.  Den tillfrågade medlemsstaten ska på den begärande medlemsstatens förfrågan eller på förfrågan från kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet, genomföra lämpliga administrativa undersökningar rörande den verksamhet som utgör eller som den begärande medlemsstaten misstänker utgöra bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler, särskilt om det rör sig om allvarliga överträdelser enligt artikel 90.1 i kontrollförordningen. Den tillfrågade medlemsstaten ska sända resultaten av sådana administrativa undersökningar till den begärande medlemsstaten och till kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet.

3.  Den tillfrågade medlemsstaten ska på den begärande medlemsstatens, kommissionens eller det av kommissionen utsedda organets begäran tillåta att en behörig tjänsteman från den begärande medlemsstaten följer den tillfrågade medlemsstatens eller kommissionens tjänstemän under de administrativa undersökningar som avses i punkt 2. Om nationell straffrättslig lagstiftning förbehåller vissa åtgärder för viss personal som särskilt anges i nationell lag, ska den begärande medlemsstatens tjänstemän inte delta i dessa åtgärder. De ska under inga omständigheter delta vid husrannsakan eller vid formella förhör av personer vid straffrättsliga förfaranden. Den begärande medlemsstatens tjänstemän som befinner sig i den tillfrågade medlemsstaten måste alltid kunna uppvisa ett skriftligt tillstånd som styrker deras identitet och officiella uppdrag.

4.  På den begärande medlemsstatens förfrågan ska den tillfrågade medlemsstaten tillhandahålla samtliga dokument eller styrkta kopior som den förfogar över och som rör bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler eller allvarliga överträdelser enligt artikel 90.1 i kontrollförordningen.

5.  Standardformuläret för utbyte av information på begäran finns i bilaga XXXIV.

Artikel 159

Begäran om tillsynsåtgärder

1.  En tillfrågad medlemsstat ska, utifrån de bevis som avses i artikel 156 i denna förordning, på en begärande medlemsstats, kommissionens eller det av kommissionen utsedda organets begäran vidta alla tillsynsåtgärder som krävs för att, inom sitt territorium eller i marina vatten som lyder under den tillfrågade medlemsstatens suveränitet eller jurisdiktion, se till att alla former av bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler eller allvarliga överträdelser enligt artikel 90.1 i kontrollförordningen omedelbart upphör.

2.  Den tillfrågade medlemsstaten får samråda med den begärande medlemsstaten, kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet när den vidtar tillsynsåtgärder enligt punkt 1.

3.  Den tillfrågade medlemsstaten ska rapportera om de åtgärder som vidtagits och vilken effekt de haft till den begärande medlemsstaten, övriga berörda medlemsstater, kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet, via den centrala myndighet som avses i artikel 152 i denna förordning.

Artikel 160

Tidsfrist för svar på begäran om information och tillsynsåtgärder

1.  Den tillfrågade medlemsstaten ska så snabbt som möjligt lämna den information som avses i artiklarna 158.1 och 159.3 i denna förordning, dock senast fyra veckor efter mottagandet av begäran. Andra tidsfrister kan avtalas mellan den tillfrågade och den begärande medlemsstaten, kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet.

2.  Om den tillfrågade medlemsstaten inte kan efterkomma begäran inom tidsfristen ska den skriftligen informera den begärande medlemsstaten, kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet om skälen till detta och ange när den anser att den kan komma med ett svar.

Artikel 161

Begäran om administrativ delgivning

1.  Den tillfrågade medlemsstaten ska, på den begärande medlemsstatens förfrågan och i enlighet med sina nationella bestämmelser om delgivning av motsvarande handlingar och beslut, delge mottagaren alla handlingar eller beslut från de administrativa myndigheterna i den begärande medlemsstaten som fattats inom det område som omfattas av kontrollförordningen eller den här förordningen och som ska delges inom den tillfrågade medlemsstatens territorium.

2.  Begäran om delgivning ska göras på det standardformulär som finns i bilaga XXXV till den här förordningen.

3.  Den tillfrågade medlemsstaten ska skicka sitt svar till den begärande medlemsstaten omedelbart efter delgivningen via den centrala myndighet som avses i artikel 152 i denna förordning. Standardformuläret för svar i bilaga XXXVI ska användas.Avsnitt 4

Förbindelser med kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet

Artikel 162

Meddelanden mellan medlemsstaterna och kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet

1.  När en medlemsstat får tillgång till information den anser relevant angående metoder, praxis eller upptäckta tendenser som har samband med eller misstänks ha samband med fall av bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler, särskilt om det rör sig om allvarliga överträdelser enligt artikel 90.1 i kontrollförordningen, ska den omedelbart vidarebefordra informationen till kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet.

2.  Så snart kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet får tillgång till information som kan hjälpa medlemsstaterna i tillsynen av efterlevnaden av kontrollförordningen eller den här förordningen, ska informationen meddelas medlemsstaterna.

Artikel 163

Kommissionens eller det av kommissionen utsedda organets samordning

1.  Om en medlemsstat får kännedom om verksamhet som utgör eller som den begärande medlemsstaten misstänker utgöra bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler, särskilt om det rör sig om allvarliga överträdelser enligt artikel 90.1 i kontrollförordningen, och som är av särskild relevans för unionen, ska den så snart som möjligt meddela kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet all relevant information som behövs för att utreda fakta. Kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet ska vidarebefordra informationen till övriga berörda medlemsstater.

2.  Vid tillämpning av punkt 1 ska verksamhet som utgör bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler, särskilt om det rör sig om allvarliga överträdelser enligt artikel 90.1 i kontrollförordningen, anses vara av särskild relevans för Europeiska unionen i synnerhet när

a) den har eller kan ha förbindelser i en eller flera medlemsstater,

b) det för medlemsstaterna framstår som sannolikt att liknande verksamhet har genomförts även i andra medlemsstater.

3.  När kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet anser att verksamhet som utgör bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler, särskilt om det rör sig om allvarliga överträdelser enligt artikel 90.1 i kontrollförordningen, har ägt rum i en eller flera medlemsstater, ska de berörda medlemsstaterna informeras om detta och så snart som möjligt utreda saken. De berörda medlemsstaterna ska så snart som möjligt informera kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet om resultatet av dessa utredningar.Avsnitt 5

Förbindelser med tredjeländer

Artikel 164

Informationsutbyte med tredjeländer

1.  När en medlemsstat får information från ett tredjeland eller en regional fiskeriförvaltningsorganisation som är relevant för tillämpningen av kontrollförordningen och den här förordningen, ska den via den centrala myndigheten vidarebefordra den informationen till övriga berörda medlemsstater och till kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet, under förutsättning att bilaterala avtal med det berörda tredjelandet eller den regionala fiskeriförvaltningsorganisationens regler tillåter detta.

2.  En medlemsstat kan via sin centrala myndighet vidarebefordra information som mottas enligt detta kapitel till ett tredjeland eller en regional fiskeriförvaltningsorganisation, förutsatt att det sker med stöd av ett bilateralt avtal med det tredjelandet eller är förenligt med den regionala fiskeriförvaltningsorganisationens regler. Sådan vidarebefordran ska äga rum efter samråd med den medlemsstat som ursprungligen tillhandahöll informationen och i överensstämmelse med EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen om skydd för enskilda vid behandling av personuppgifter.

▼M1

3.  Inom ramen för partnerskapsavtal om hållbart fiske eller partnerskapsavtal om fiske som ingåtts mellan unionen och tredjeländer eller inom ramen för regionala fiskeriförvaltningsorganisationer eller liknande arrangemang som unionen är avtalsslutande part i eller icke avtalsslutande samarbetspart i, får kommissionen eller det av kommissionen utsedda organet vidarebefordra relevant information om bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler eller om allvarliga överträdelser enligt artikel 42.1 a i förordning 1005/2008 och artikel 90.1 i kontrollförordningen till övriga parter i sådana avtal, organisationer eller arrangemang, förutsatt att den medlemsstat som tillhandahållit informationen ger sitt tillstånd till detta och att det är förenligt med artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 ( 14 ).

▼BKAPITEL II

Rapporteringskrav

Artikel 165

Rapportformat och rapportfrister

1.  För de femårsrapporter som avses i artikel 118.1 i kontrollförordningen ska medlemsstaterna använda de uppgifter som anges i bilaga XXXVII.

2.  Den rapport med angivande av de bestämmelser som har tillämpats för att utarbeta rapporter över grundläggande uppgifter, vilken avses i artikel 118.4 i kontrollförordningen, ska översändas sex månader efter den här förordningens ikraftträdande. Om dessa bestämmelser ändras ska medlemsstaterna sända en ny rapport.AVDELNING XI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 166

Upphävanden

1.  Förordning (EEG) nr 2807/83, förordning (EEG) nr 3561/85, förordning (EEG) nr 493/87, förordning (EEG) nr 1381/87, förordning (EEG) nr 1382/87, förordning (EEG) nr 2943/95, förordning (EG) nr 1449/98, förordning (EG) nr 2244/2003, förordning (EG) nr 1281/2005, förordning (EG) nr 1042/2006, förordning (EG) nr 1542/2007, förordning (EG) nr 1077/2008 och förordning (EG) nr 409/2009 ska upphöra att gälla.

2.  Förordning (EG) nr 356/2005 ska upphöra att gälla från och med den 1 januari 2012.

3.  Hänvisningar till de upphävda förordningarna ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 167

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, med undantag för avdelning VII, som träder ikraft den 1 juli 2011.

Avdelning II kapitel III och avdelning IV kapitel I ska dock tillämpas från och med den 1 januari 2012. I enlighet med artikel 124 c i kontrollförordningen och med föregående stycke ska avdelning VII tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater
BILAGA ITabell 1

Treställiga alfabetiska koder för presentationsform

Treställig alfabetisk kod

Presentationsform

Beskrivning

CBF

Dubbelfilé av torsk (escalado)

HEA med skinn, ryggrad och stjärtfena

CLA

Klor

Enbart klor

DWT

Iccat-kod

Utan gälar, urtagna, delvis utan huvud, utan fenor

FIL

Fileade

HEA + GUT + TLD + utan ben. Varje fisk ger två filéer som inte sitter ihop

FIS

Fileade och flådda filéer

FIL+SKI. Varje fisk ger två filéer som inte sitter ihop

FSB

Filead med skinn och ben

Filead med skinn och ben

FSP

Filead, flådd, med nålben

Filead utan skinn och med nålben

GHT

Urtagen, utan huvud och stjärtfena

GUH+TLD

GUG

Urtagen och utan gälar

Inälvorna och gälarna har tagits bort

GUH

Urtagen och utan huvud

Inälvorna och huvudet har tagits bort

GUL

Urtagen, med lever

GUT men leverdelarna sitter kvar

GUS

Urtagen, utan huvud och flådd

GUH+SKI

GUT

Urtagen

Alla inälvor har tagits bort

HEA

Utan huvud

Huvudet har tagits bort

JAP

Japansk skärning

Tvärsnitt som avlägsnar alla delar från huvud till mage

JAT

Japansk skärning, utan stjärtfena

Japansk skärning där stjärtfenan skärs bort

LAP

Lappen

Dubbel filé, HEA, med skinn, stjärtfena och fenor

LVR

Lever

Endast lever. Vid samlad presentation används koden LVR-C

OTH

Övriga

Övriga presentationsformer (1)

ROE

Rom

Endast rom. Vid samlad presentation används koden ROE-C

SAD

Torrsaltad

Utan huvud, med skinn, ryggrad och stjärtfena och torrsaltad

SAL

I lättsaltad lake

CBF + saltad

SGH

Saltad, urtagen och utan huvud

GUH + saltad

SGT

Saltad och urtagen

GUT + saltad

SKI

Flådd

Utan skinn

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Stjärtfenor

Endast stjärtfenor

TLD

Utan stjärtfena

Utan stjärtfena

TNG

Tungor

Endast tungor. Vid samlad presentation används koden TNG-C

TUB

Endast mantel

Endast själva kroppen (bläckfisk)

WHL

Hel

Ingen beredning

WNG

Vingar

Endast vingar

(1)   Om befälhavaren för ett fiskefartyg i en landnings- eller omlastningsdeklaration använder presentationskoden OTH (övriga) ska denne beskriva exakt vad som avses med presentationen.Tabell 2

Beredningsform

KOD

SKICK

ALI

Levande

BOI

Kokt

DRI

Torkad

FRE

Färsk

FRO

Fryst

SAL

Saltad
BILAGA II

MINIMIKRAV FÖR VILKEN INFORMATION SOM SKA FINNAS I FISKELICENSEN

1.   UPPGIFTER OM FISKEFARTYGET ( 15 )

Registreringsnummer i registret över unionens fiskeflotta ( 16 )

Fiskefartygets namn ( 17 )

Flaggstat/registreringsland (17) 

Registreringshamn (namn och nationell kod (17) )

Distriktsbeteckning (17) 

Internationell radioanropssignal (IRCS ( 18 ))

2.   LICENSINNEHAVARE/FISKEFARTYGETS ÄGARE (16)  /OMBUD (16) 

Namn och adress för en fysisk eller juridisk person

3.   FISKEKAPACITET

Motorstyrka (kW) ( 19 )

Bruttotonnage (GT) ( 20 )

Total längd (20) 

Huvudsakliga fiskeredskap ( 21 )

Andra fiskeredskap (21) 

EVENTUELLA ANDRA NATIONELLA BESTÄMMELSER
BILAGA III

MINIMIKRAV FÖR VILKEN INFORMATION SOM SKA FINNAS I FISKETILLSTÅND

A.   IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

1. Registreringsnummer i registret över unionens fiskeflotta ( 22 )

2. Fiskefartygets namn ( 23 )

3. Distriktsbeteckning (22) 

B.   VILLKOR FÖR FISKET

1. Datum för utfärdande:

2. Giltighetstid:

3. Villkor för tillståndet, vid behov även uppgifter om aktuella arter, fångstområden och fiskeredskap: 

Från ../../..

till ../../..

Från ../../..

till ../../..

Från ../../..

till ../../..

Från ../../..

till ../../..

Från ../../..

till ../../..

Från ../../..

till ../../..

Fångstområden

 

 

 

 

 

 

Arter

 

 

 

 

 

 

Fiskeredskap

 

 

 

 

 

 

Övriga villkor

 

 

 

 

 

 

Övriga krav som följer av ansökan om fisketillstånd
BILAGA IV

VAKARNAS EGENSKAPER

image

SLUTVAKARE I VÄSTSEKTORN

image

SLUTVAKARE I OSTSEKTORN

image

MELLANVAKARE

image

▼M1 —————

▼M1
BILAGA VI

FÖRLAGA FÖR EN KOMBINERAD FISKELOGGBOK, LANDNINGSDEKLARATION OCH OMLASTNINGSDEKLARATION FÖR UNIONEN

image
BILAGA VII

FÖRLAGA FÖR EN KOMBINERAD FISKELOGGBOK, LANDNINGSDEKLARATION OCH OMLASTNINGSDEKLARATION FÖR UNIONEN

(MEDELHAVET – DAGLIGA FISKERESOR)

image

▼M1 —————

▼M1
BILAGA X

INSTRUKTIONER TILL BEFÄLHAVARE PÅ FISKEFARTYG SOM ÄR SKYLDIGA ATT FYLLA I OCH LÄMNA IN EN FISKELOGGBOK, EN LANDNINGSDEKLARATION ELLER EN OMLASTNINGSDEKLARATION

Följande allmänna minimiinformation om fartygets eller fartygens fiskeverksamhet ska registreras i fiskeloggboken i enlighet med artiklarna 14, 15, 21, 22, 23 och 24 i kontrollförordningen och avdelning III kapitlen I, II och III i den här förordningen, utan att det påverkar tillämpningen av andra särskilda element eller regler som krävs i unionslagstiftningen, av de nationella myndigheterna i en medlemsstat eller ett tredjeland eller av en regional fiskeriförvaltningsorganisation.

1.   ANVISNINGAR FÖR FISKELOGGBOKEN

Befälhavare på alla fartyg som deltar i en parfiskeinsats ska föra fiskeloggbok, i vilken de kvantiteter som fångats och behålls ombord anges på ett sådant sätt att fångsterna inte registreras dubbelt.

I loggboken i pappersform ska, under samma fiskeresa, obligatoriska uppgifter registreras på varje sida.Information om fiskefartyget/fiskefartygen och datumuppgifter för fiskeresor

Fiskeloggbok i pappersform,

referensnummer

Uppgiftspost

(M = Obligatorisk)

(O = Frivillig)

(CIF = Obligatorisk om tillämplig)

Beskrivning av vilka uppgifter och tidsangivelser som ska registreras

(1)

Fiskefartygets/-ens namn (M)

Internationell(a) radioanropssignal(er) (M)

CFR-nummer (M)

AKFM-, Iccat-nummer (CIF)

Vid parfiskeinsatser ska samma uppgifter registreras även för det andra fiskefartyget.

Dessa uppgifter ska införas i loggboken i pappersform under motsvarande uppgifter för det fartyg för vilket fiskeloggboken förs.

Fartygets identitetsnummer i registret över gemenskapens fiskeflotta (CFR-nummer) är ett unikt nummer som en medlemsstat tilldelar ett unionsfartyg när fartyget registreras i unionens flotta för första gången (1).

AKFM- eller Iccat-registreringsnummer ska införas för fiskefartyg som bedriver reglerad fiskeverksamhet utanför unionens vatten (CIF).

(2)

Distriktsbeteckning (M)

Distriktsbeteckningens bokstäver och siffror som anges på fartygets skrovsida.

Vid parfiskeinsatser ska samma uppgifter registreras även för det andra fiskefartyget.

(3)

Befälhavarens namn och adress (M)

Befälhavarens efternamn, förnamn och fullständiga adress (gata, gatunummer, postnummer, postort och medlemsstat eller tredjeland) ska anges.

Vid parfiskeinsatser ska samma uppgifter registreras även för det andra fiskefartyget.

(4)

Datum, tid och hamn för avgång (M)

Dessa uppgifter ska registreras i loggboken i pappersform innan fiskefartyget lämnar hamnen. Datum ska anges som DD-MM-ÅÅÅÅ och tid som HH-MM i lokal tid.

Elektroniskt avgångsmeddelande ska sändas innan fartyget lämnar hamnen. Datum och tid ska anges i koordinerad universell tid (UTC).

För elektronisk loggbok ska hamn anges med hjälp av koder som offentliggörs på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske.

(5)

Datum, tid och hamn för återkomst (M)

Dessa uppgifter ska registreras i loggboken i pappersform innan fiskefartyget kommer in i hamnen. Datum ska anges som DD-MM-ÅÅÅÅ och uppskattad tid som HH-MM i lokal tid.

Elektroniskt ankomstmeddelande ska sändas innan fartyget kommer in i hamnen. Datum och uppskattad tid ska anges i koordinerad universell tid (UTC).

För elektronisk loggbok ska hamn anges med hjälp av koder som offentliggörs på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske.

(6)

Datum, tid och hamn för landning, om dessa uppgifter avviker från (5) (M)

Dessa uppgifter ska registreras i loggboken innan fiskefartyget kommer in i landningshamnen. Datum ska anges som DD-MM-ÅÅÅÅ och uppskattad tid som HH-MM i lokal tid (loggbok i pappersform) eller i koordinerad universell tid (UTC) för elektronisk loggbok.

För elektronisk loggbok ska hamn anges med hjälp av koder som offentliggörs på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske.

(7)

Datum, tid och plats för omlastning

Namn, distriktsbeteckning och internationell radioanropssignal, flagg, CFR- eller IMO-nummer och destinationshamn och destinationsland för det mottagande fiskefartyget (M)

Dessa uppgifter ska registreras i fiskeloggbok i pappersformat om omlastning sker innan fiskeinsatsen inleds.

Datum ska anges som DD-MM-ÅÅÅÅ och tid som HH-MM i lokal tid (loggbok i pappersform) eller i koordinerad universell tid (UTC) för elektronisk loggbok.

För elektronisk loggbok ska hamn anges med hjälp av koder som offentliggörs på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske.

Tredjeland ska registreras med hjälp av treställiga alfabetiska landskoder (ISO-3166).

Nummer i registret över gemenskapens fiskeflotta (CFR-nummer) ska registreras för unionsfartyg. Internationella sjöfartsorganisationens nummer (IMO-nummer) ska registreras för tredjelands fartyg.

När en geografisk position krävs ska latitud och longitud anges i grader och minuter om GPS inte används och i decimalgrader och decimalminuter om GPS används (format WGS 84).

Uppgifter om fiskeredskap

(8)

Typ av redskap (M)

Uppgifter om typ av redskap ska registreras med hjälp av koderna i kolumn 1 i bilaga XI.

(9)

Maskstorlek (M)

Maskstorleken ska anges i millimeter (sträckt maska).

(10)

Redskapsdimensioner (M)

Redskapsdimensioner såsom storlek och antal ska anges i enlighet med specifikationerna i kolumn 2 i bilaga XI.

(11)

Datum (M)

För varje dag till havs ska uppgift om datum anges på en ny rad (loggbok i pappersform) eller i en ny rapport (elektronisk loggbok).

Om tillämpligt ska datum för varje fiskeinsats anges på en ny rad.

(12)

Antal fiskeinsatser (M)

Antalet fiskeinsatser ska anges i enlighet med specifikationerna i kolumn 3 i bilaga XI.

(13)

Fisketid (O)

Tid för utsättning och upptagning av redskap (CIF)

Fiskedjup (CIF)

Total tid (M)

Total tid som använts för all verksamhet i samband med fiskeinsatser (sökande efter fisk, utsättning, släpning och upptagning av aktiva fiskeredskap, utsättning och upptagning av passiva fiskeredskap, inbegripet det led då redskapen befinner sig i vattnet, samt överflyttning av eventuell fångst från redskapen, från förvaringskassar eller från en transportkasse till odlingskassar) ska anges i minuter och motsvara det antal timmar som tillbringats till havs minus tid för förflyttning till och mellan fiskebankar, återfärd därifrån, biliggning, inaktivitet eller väntan på reparation.

Tidpunkterna för utsättning och upptagning av redskap ska anges som HH-MM i lokal tid (loggbok i pappersform) eller i koordinerad universell tid (UTC) för elektronisk loggbok.

Fiskedjup ska anges som genomsnittligt djup i meter.

(14)

Position och geografiskt fiskeområde (M)

Relevant geografiskt fångstområde ska anges som det område i vilket huvuddelen av fångsten togs, på så detaljerad nivå som möjligt.

Exempel:

I Nordostatlanten (FAO-område 27), upp till Ices-sektion och statistisk rektangel (t.ex. IVa 41E7, VIIIb 20E8). Ices statistiska rektanglar bildar ett rutnät som täcker området mellan 36° N, 85° 30′ N, 44° W och 68° 30′ E. Latitudrader, med intervall på 30′, är numrerade (tvåsiffrigt) från 01 till 99. Longitudkolumner, med intervall på 1° är kodade enligt ett alfanumeriskt system som börjar med A0 och som får en ny bokstav för varje 10°-block upp till M8, utom bokstaven I.

I Medelhavet och Svarta havet (FAO-område 37), upp till AKFM:s geografiska delområde och statistisk rektangel (ex. 7 M27B9). Beteckningen för en rektangel i AKFM:s statistiska rutnät är en femställig kod: i) Latituden representeras av en treställig kod (en bokstav och två siffror). Maximalt intervall från M00 (30° N) upp till M34 (47° 30′ N). ii) Longituden representeras av en kod som består av en bokstav och en siffra. Bokstäverna är från A till J och numren per bokstav är från 0 till 9. Maximalt intervall från A0 (6° W) upp till J5 (42° E).

I Nordvästatlanten inklusive Nafo (FAO-område 21) och i östra Centralatlanten inklusive Cecaf (FAO-område 34), upp till FAO-sektion eller delsektion (t.ex. 21.3.M eller 34.3.5).

För övriga FAO-områden, upp till FAO-delområde om sådant finns (t.ex. FAO 31 för västra Centralatlanten eller FAO 51.6 för västra Indiska oceanen).

Det är också möjligt att i loggboken föra in alla de statistiska rektanglar där fartyget fiskat under dagen (O)

I AKFM- och Iccat-områden ska geografisk position (latitud/longitud) dessutom registreras för varje fiskeinsats eller kl. 12.00 om inget fiske har utförts under dagen.

När en geografisk position krävs ska latitud och longitud anges i grader och minuter om GPS inte används och i decimalgrader och decimalminuter om GPS används (format WGS 84).

Tredjelands fiskezon, regional fiskeriförvaltningsorganisations område och fritt hav: Ange tredjeländers fiskezon(er) eller en regional fiskeriförvaltningsorganisations område(n) eller de vatten som inte står under någon stats överhöghet eller jurisdiktion eller som inte regleras av en regional fiskeriförvaltningsorganisation, med hjälp av treställiga alfabetiska landskoder (ISO-3166) och andra koder som offentliggörs på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske, t.ex. Norge = NOR, Nafo = XNW, NEAFC = XNE och fritt hav = XIN.

(15) (16)

Fångst som behålls ombord (M)

FAO:s treställiga alfabetiska koder ska användas.

För samtliga arter ska fångsterna registreras i kilogram levandeviktsekvivalenter.

Alla kvantiteter av varje art som fångats och som behålls ombord över 50 kg levandeviktsekvivalenter ska registreras. Tröskeln på 50 kg ska gälla så snart fångsten av en art överstiger 50 kg. I dessa kvantiteter ska ingå de kvantiteter som avsätts för besättningens konsumtion ombord.

Fångster med tillåten storlek ska registreras med den allmänna koden LSC.

Fångster under minsta referensstorleken för bevarande ska registreras separat från fångster med tillåten storlek med den allmänna koden BMS.

Om fångsten förvaras i korgar, lådor, tunnor, kartonger, säckar, påsar, block eller andra behållare, ska nettovikten för den använda enheten anges i levandeviktsekvivalenter och det exakta antalet behållare ska anges.

Alternativt kan den fångst som behålls ombord i sådana enheter anges i kilogram levandeviktsekvivalenter (O).

I Östersjön (endast för lax) och i AKFM-området (endast för tonfisk, svärdfisk och långvandrande hajar) och, om tillämpligt, i andra områden, ska också antalet fångade fiskar per dag registreras.

Om antalet kolumner inte räcker till ska en ny sida påbörjas.

(15) (16)

Uppskattningar av utkast (M)

FAO:s treställiga alfabetiska koder ska användas.

För samtliga arter ska utkast registreras i kilogram levandeviktsekvivalenter.

Arter som inte omfattas av landningsskyldigheten:

Utkast av kvantiteter av varje art som överstiger 50 kg i levandeviktsekvivalenter ska registreras enligt bestämmelserna för registrering av fångster med den allmänna koden DIS.

Utkast av arter som fångats för att användas som levande bete och som registreras i fiskeloggboken ska också registreras på samma sätt.

Arter som omfattas av undantag från landningsskyldigheten (2):

Utkast av kvantiteter av varje art ska registreras i sin helhet enligt bestämmelserna för registrering av fångster med den allmänna koden DIS.

Utkast av kvantiteter av varje art som specifikt omfattas av undantag av mindre betydelse ska registreras i sin helhet enligt bestämmelserna för registrering av fångster separat från andra utkast med den allmänna koden DIM.

(15) (16)

Fångster, oförutsedda bifångster och frisläppande av andra marina organismer eller djur (M)

I AKFM-området ska följande uppgifter noga redovisas separat för varje fångst eller oförutsedd bifångst:

— Dagliga fångster av rödkorall samt fiskeverksamhet per område och djup.

— Oförutsedda bifångster och frisläppande av havsfåglar.

— Oförutsedda bifångster och frisläppande av munksälar.

— Oförutsedda bifångster och frisläppande av havssköldpaddor.

— Oförutsedda bifångster och frisläppande av valar.

Om tillämpligt ska marina djur som frisläpps i havet registreras med den allmänna koden RET.

FAO:s treställiga alfabetiska koder ska användas eller, om sådana saknas, de koder som offentliggörs på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske.

(1)   Kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 av den 30 december 2003 om registret över gemenskapens fiskeflotta (EUT L 5, 9.1.2004, s. 25).

(2)   

Sådana som avses i artikel 15.4 och 15.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, i dess ändrade lydelse genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/812 av den 20 maj 2015, särskilt följande:

— Arter som det är förbjudet att fiska enligt en unionsrättsakt antagen inom området för den gemensamma fiskeripolitiken.

— Arter för vilka det finns vetenskapliga belägg för en hög överlevnadsgrad, med beaktande av egenskaperna hos redskapen, fiskemetoderna och ekosystemet.

— Fångster som omfattas av undantag av mindre betydelse.

— Fisk som uppvisar skada orsakad av rovdjur.

2.   INSTRUKTIONER BETRÄFFANDE LANDNINGS- OCH OMLASTNINGSDEKLARATIONEN

När fiskeriprodukter har landats eller omlastats och om de har vägts med vägningssystem som har godkänts av medlemsstaternas behöriga myndigheter, på fångstfartyget, det levererande fiskefartyget eller det mottagande fiskefartyget, ska den landade eller omlastade fångstens faktiska vikt i kilogram anges i landnings- eller omlastningsdeklarationen, fördelat på art och med uppgift om följande:

a) Fiskens presentationsform (referensnummer 17 i fiskeloggbok i pappersform) med koderna i tabell 1 i bilaga I (M).

b) Mätenhet för landade eller omlastade kvantiteter (referensnummer 18 i fiskeloggbok i pappersform). Enhetsvikten ska anges som kilogram produktvikt. Denna enhet får vara en annan än den som använts i fiskeloggboken (M).

c) Total vikt som landats eller omlastats, fördelat på art (referensnummer 19 i fiskeloggbok i pappersform). Ange vikten för de kvantiteter av varje art som faktiskt landats eller omlastats (M).

Fångster med tillåten storlek ska registreras med hjälp av den allmänna koden LSC. Fångster under minsta referensstorleken för bevarande ska registreras separat från fångster med tillåten storlek med den allmänna koden BMS. FAO:s treställiga alfabetiska koder ska användas.

d) Den vikt som anges ska motsvara den landade fiskens vikt, dvs. efter eventuell beredning ombord. Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska därefter tillämpa relevanta omräkningsfaktorer för att beräkna motsvarande levande vikt i enlighet med artikel 49 i denna förordning.

e) Befälhavarens underskrift (referensnummer 20 i fiskeloggbok i pappersform) (M).

f) Ombudets och observatörens underskrift och namn och adress, i förekommande fall (referensnummer 21 i fiskeloggbok i pappersform).

g) Relevant geografiskt fångstområde: FAO-område, delområde och delsektion, Ices-sektion, Nafo, NEAFC-delområde, Cecaf-område, AKFM-delområde eller tredjelands fiskezon (referensnummer 22 i fiskeloggbok i pappersform). Detta ska tillämpas på samma sätt som för uppgifter om position och geografiskt område som avses ovan (M).

3.   VIDARE ANVISNINGAR FÖR REGISTRERING AV FISKEANSTRÄNGNING I FISKELOGGBOKEN

Följande kompletterande uppgifter ska registreras i fiskeloggboken av befälhavare på unionsfiskefartyg för den tid som fiske bedrivs i områden som omfattas av begränsningar av fiskeansträngningen:

a) Alla uppgifter som ska registreras enligt detta avsnitt ska registreras i fiskeloggboken i pappersformat mellan referensnumren 15 och 16.

b) Tiden ska uttryckas i koordinerad universell tid (UTC).

c) Latitud och longitud ska anges i grader och minuter om GPS inte används och i decimalgrader och decimalminuter (format WGS 84) om GPS används.

d) De olika fiskarterna ska anges med hjälp av FAO:s treställiga alfabetiska artkoder.

3.1    Upplysningar om fiskeansträngningen

a)    Genomsegling av en fiskeansträngningszon

När ett fartyg med tillstånd seglar genom en fiskeansträngningszon utan att bedriva fiske i zonen ska en extra rad i fiskeloggboken i pappersform eller en elektronisk deklaration fyllas i. Följande uppgifter ska föras in:

 Datum.

 Fiskeansträngningszon.

 Datum och tidpunkt för varje inträde/utträde.

 Position för varje inträde och utträde, uttryckt i latitud och longitud.

 Fångst behållen ombord, uppdelad per art vid tidpunkten för inträdet.

 Ordet ”genomsegling”.

b)    Inträde i en fiskeansträngningszon

När ett fartyg seglar in i en fiskeansträngningszon där fartyget sannolikt kommer att bedriva fiske ska en ny rad i fiskeloggboken i pappersform eller en elektronisk deklaration fyllas i. Följande uppgifter ska föras in:

 Datum.

 Ordet ”inträde”;

 Fiskeansträngningszon.

 Position i latitud och longitud.

 Tidpunkt för inträdet.

 Fångst behållen ombord, uppdelad per art vid tidpunkten för inträdet.

 Målart(er).

c)    Utträde ur en fiskeansträngningszon

När ett fartyg seglar ut ur en fiskeansträngningszon där det har bedrivit fiske och när fartyget seglar in i en annan fiskeansträngningszon där man planerar att bedriva fiske ska en ny rad i fiskeloggboken i pappersform eller en elektronisk deklaration fyllas i. Följande uppgifter ska föras in:

 Datum.

 Ordet ”inträde”;

 Position i latitud och longitud.

 Ny fiskeansträngningszon.

 Tidpunkt för utträde/inträde.

 Fångst behållen ombord, uppdelad per art vid tidpunkten för utträdet/inträdet.

 Målart(er).

När ett fartyg seglar ut ur en fiskeansträngningszon där det har bedrivit fiske och inte kommer att bedriva något mer fiske i den zonen ska en ny rad i fiskeloggboken i pappersform eller en elektronisk deklaration fyllas i. Följande uppgifter ska föras in:

 Datum.

 Ordet ”utträde”.

 Position i latitud och longitud.

 Fiskeansträngningszon.

 Tidpunkten för utträdet.

 Fångst behållen ombord, uppdelad per art vid tidpunkten för utträdet.

 Målart(er).

d)    Fiskeverksamhet i flera zoner ( 24 )

När ett fiskefartyg bedriver fiske i flera zoner ska en ny rad i fiskeloggboken i pappersform eller en elektronisk deklaration fyllas i. Följande uppgifter ska föras in:

 Datum.

 Orden ”fiske i flera zoner”.

 Tidpunkt för första utträdet och uppgift om fiskeansträngningszon.

 Position för första inträdet i latitud och longitud.

 Tidpunkt för sista inträdet och uppgift om fiskeansträngningszon.

 Position för sista utträdet i latitud och longitud.

 Fångst behållen ombord, uppdelad per art vid tidpunkten för utträdet/inträdet.

 Målart(er).

e)    Kompletterande uppgifter för fiskefartyg som använder passiva redskap:

 När ett fiskefartyg sätter ut eller sätter tillbaka passiva redskap ska följande uppgifter anges:

 

 Datum.

 Fiskeansträngningszon.

 Position i latitud och longitud.

 Orden ”utsättning” eller ”tillbakasättning”.

 Tidpunkt.

 När ett fiskefartyg avslutar ett fiske med passiva redskap:

 

 Datum.

 Fiskeansträngningszon.

 Position i latitud och longitud.

 Ordet ”avslutning”.

 Tidpunkt.

3.2    Upplysningar om meddelandet om fartygets förflyttning

Om ett fiskefartyg som bedriver fiske måste skicka en rapport om fiskeansträngningen till de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 28 i kontrollförordningen ska följande information också anges utöver den information som krävs enligt punkt 3.1:

a) Datum och tidpunkt för meddelandet.

b) Fartygets geografiska position i latitud och longitud.

c) Använt kommunikationsmedel och, i förekommande fall, använd radiostation.

d) Meddelandets destination(er).

▼B
BILAGA XIKODER FÖR REDSKAP OCH FISKEINSATSER

Typ av fiskeredskap

Kolumn 1

Kod

Kolumn 2

Storlek/antal (meter)

(frivillig uppgift)

Kolumn 3

Antal utsättningar per dag

(obligatorisk uppgift)

Trål med trålbord

OTB

Typ av trål (ange modell och öppningens storlek)

Antal gånger som redskapet sätts ut

Trålar för havskräftor

TBN

Räktrålar

TBS

Bottentrålar (ej specificerade)

TB

Bomtrålar

TBB

Bommens längd x antal bommar

Antal gånger som redskapet sätts ut

Dubbeltrålar som används med trålbord

OTT

Typ av trål (ange modell eller öppningens storlek) x antal trålar

Antal gånger som redskapet sätts ut

Bottentrål för partrålning

PTB

Typ av trål (ange modell och öppningens storlek)

Flyttrål

OTM

Typ av trål

Parflyttrål

PTM

Typ av trål

NOT- OCH VADFARTYG

Snurrevad

SDN

Snörplinornas totala längd

Antal gånger som redskapet sätts ut

Skotsk snurrevad (fly dragging)

SSC

Vad som dras av två fartyg (fly dragging)

SPR

Notar (ej specificerade)

SX

Notar som används från båtar eller fartyg

SV

RINGNOTAR

Ringnot

PS

Längd, höjd

Antal gånger som redskapet sätts ut

Snörpvad som styrs från ett fartyg

PS1

Längd, höjd

Snörpvad som styrs från två fartyg

PS2

 

Utan snörplinor (lampara)

LA

 

SKRAPOR

Skrapredskap

DRB

Bredd x antal skrapor

Antal gånger som redskapet sätts ut

NÄT OCH INSNÄRJNINGSNÄT

Nät (ej specificerade)

GN

Längd, höjd

Antal gånger som nätet sätts ut under dagen

Förankrade nät

GNS

Nät (drivande)

GND

Nät (cirkelnät)

GNC

Kombinerade botten- och grimgarn

GTN

Grimgarn

GTR

FÄLLOR

Tinor

FPO

Antal tinor som läggs ut per dag

 

Fällor (ospecificerade)

FIX

Ej specificerade

 

KROKAR OCH LINOR

Pilk- och angelgarn (handstyrda)

LHP

Totalt antal krokar och linor som satts ut under dagen

Pilk- och angelgarn (mekaniska)

LHM

Förankrade backor/långrevar

LLS

Totalt antal krokar och linor som satts ut under dagen

Drivande backor/långrevar

LLD

Långrevar (ej specificerade)

LL

Dörjlinor

LTL

 

 

Krokar och revar (ej specificerade)

LX

 

 

MASKINER

Mekaniska skrapredskap

HMD

 

 

 

 

 

 

Diverse övriga redskap

MIS

 

 

Fiskeredskap för sportfiske

RG

 

 

Okända eller ej specificerade redskap

NK

 

 

▼M1
BILAGA XII

STANDARDER FÖR ELEKTRONISKT UTBYTE AV UPPGIFTER

Formatet för elektroniskt utbyte av uppgifter grundar sig på UN/CEFACT:s standard P1000. Uppgiftsutbyten som har anknytning till liknande affärsverksamhet är grupperade i domäner och specificeras i dokument med verksamhetskrav (BRS, Business Requirements Specification)

Följande standarder finns:

s. 1000–1: Allmänna principer

s. 1000–3: Domän för fiskeverksamhet

s. 1000–5: Domän för försäljning

s. 1000–7: Domän för fartygsposition

s. 1000–12: Domän för rapport med aggregerade fångstuppgifter

BRS-dokumenten och översättningen i elektronisk form (XML-schemadefinition) finns tillgänglig på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske. Genomförandedokument som ska användas för utbyte av uppgifter finns också på denna webbplats.

▼B
BILAGA XIII

EUROPEISKA UNIONENS OMRÄKNINGSFAKTORER FÖR FÄRSK FISKArt:

Långfenad tonfisk

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,11Art:

Beryxar

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00Art:

Ansjovis

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00Art:

Marulk

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

▼C1

GUH

3,00

▼B

TAL

3,00Art:

Gunnars isfisk

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00Art:

Guldlax

Argentina silus

ARU

WHL

1,00Art:

Storögd tonfisk

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,10

GUH

1,29Art:

Birkelånga

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17Art:

Slätvar

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00

GUT

1,09Art:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,24

HEA

1,40Art:

Blå marlin

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00Art:

Lodda

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00Art:

Torsk

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

HEA

1,38

FIL

2,60

FIS

2,60Art:

Sandskädda

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,39Art:

Pigghaj

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUT

1,35

GUS

2,52Art:

Skrubbskädda

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00

GUT

1,08

GUS

1,39Art:

Fjällbrosme

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40Art:

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46Art:

Hälleflundra

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00Art:

Sill

Clupea harengus

HER

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,19Art:

Kummel

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40Art:

Vitbrosme

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00Art:

Taggmakrill

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08Art:

Antarktisk krill

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00Art:

Bergskädda

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05Art:

Glasvar

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06

FIL

2,50Art:

Noshörningsfisk

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00Art:

Långa

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,32

FIL

2,64Art:

Makrill

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,09Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00Art:

Slanknoting

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00Art:

Vitlinglyra

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00Art:

Marmorerad noting

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00Art:

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00Art:

Maskeringskrabba

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00Art:

Peneidaräkor

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

▼C1

GUT

1,05

▼B

GUH

1,39

FIL

2,40Art:

Gråsej

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19Art:

Bleka

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17Art:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00Art:

Kungsfiskar

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19Art:

Långstjärt

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00Art:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92

GHT

3,20Art:

Tobisfiskar

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00Art:

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11Art:

Djuphavshaj

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00Art:

Djuphavshaj

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00Art:

Krokodilisfisk

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00Art:

Tunga

Solea solea

SOL

WHL

1,00

GUT

1,04Art:

Skarpsill

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00Art:

Nordlig stjärtfenad bläckfisk

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00Art:

Bläckfisk

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00Art:

Rockor

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09Art:

Svärdfisk

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,31Art:

Tandnoting

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00Art:

Piggvar

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09Art:

Lubb

Brosme brosme

USK

WHL

1,00

GUT

1,14Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15Art:

Vitling

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18Art:

Vit marlin

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00Art:

Rödtunga

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00

GUT

1,06Art:

Gulstjärtsskädda

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00
BILAGA XIVEUROPEISKA UNIONENS OMRÄKNINGSFAKTORER FÖR FÄRSK SALTAD FISK

Art:

Långa

Molva molva

LIN

WHL

2,80
BILAGA XV

EUROPEISKA UNIONENS OMRÄKNINGSFAKTORER FÖR FRYST FISKArt:

Långfenad tonfisk

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,23Art:

Beryxar

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00Art:

Ansjovis

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00Art:

Marulk

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00

FIS

5,60Art:

Gunnars isfisk

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00Art:

Guldlax

Argentina silus

ARU

WHL

1,00Art:

Storögd tonfisk

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,29

HEA

1,25Art:

Birkelånga

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,40Art:

Slätvar

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00Art:

Dolkfisk

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,48Art:

Blå marlin

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00Art:

Lodda

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00Art:

Torsk

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

FIL

2,60

FIS

2,60

FSP

2,95

►C1  CBF ◄

1,63Art:

Sandskädda

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00Art:

Pigghaj

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUS

2,52Art:

Skrubbskädda

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00Art:

Fjällbrosme

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,40Art:

Liten hälleflundra

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08

GUH

1,39Art:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46

FIL

2,60

FIS

2,60

FSB

2,70

FSP

3,00Art:

Hälleflundra

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00Art:

Sill

Clupea harengus

HER

WHL

1,00Art:

Kummel

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,34

GUH

1,67Art:

Vitbrosme

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00Art:

Taggmakrill

Trachurus spp.

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08Art:

Antarktisk krill

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00Art:

Bergskädda

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05Art:

Glasvar

Lepidorhombus spp.

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06Art:

Noshörningsfisk

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00Art:

Långa

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,33

FIL

2,80

FSP

2,30Art:

Makrill

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,11Art:

Havskräfta

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00Art:

Slanknoting

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00Art:

Vitlinglyra

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00Art:

Marmorerad noting

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00Art:

Atlantisk soldatfisk

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00Art:

Maskeringskrabba

Chionoecetes spp.

PCR

WHL

1,00Art:

Peneidaräkor

Penaeus spp.

PEN

WHL

1,00Art:

Rödspätta

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07Art:

Gråsej

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,44

FIS

2,78

FSB

2,12

FSP

2,43Art:

Bleka

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17Art:

Nordhavsräka

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00Art:

Kungsfiskar

Sebastes spp.

RED

WHL

1,00

GUT

1,19

▼C1

GUH

1,78

▼B

FIS

3,37

FSP

3,00

JAT

1,90Art:

Långstjärt

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00Art:

Skoläst

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92Art:

Tobisfiskar

Ammodytes spp.

SAN

WHL

1,00Art:

Fläckpagell

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11Art:

Djuphavshaj

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00Art:

Djuphavshaj

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00Art:

Krokodilisfisk

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00Art:

Tunga

Solea solea

SOL

WHL

1,00Art:

Skarpsill

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00Art:

Nordlig stjärtfenad bläckfisk

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00Art:

Bläckfisk

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00Art:

Rockor

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09Art:

Svärdfisk

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,31

HEA

1,33

GHT

1,33Art:

Tandnoting

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00Art:

Piggvar

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09Art:

Lubb

Brosme brosme

USK

WHL

1,00Art:

Blåvitling

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15

FIS

2,65

SUR

2,97Art:

Vitling

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18Art:

Vit marlin

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00Art:

Rödtunga

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00Art:

Gulstjärtsskädda

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00
BILAGA XVI

METOD FÖR UPPRÄTTANDET AV DE PROVTAGNINGSPLANER SOM AVSES I ARTIKLARNA 16.1 OCH 25.1 I KONTROLLFÖRORDNINGEN

I denna bilaga fastställs den metod som medlemsstaterna ska använda för att upprätta de provtagningsplaner som avses i artiklarna 16.1 och 25.1 i kontrollförordningen för övervakning av de fiskefartyg som inte omfattas av kraven på att föra och lämna in en fiskeloggbok och på att lämna in landningsdeklarationer.

1. I denna bilaga används följande definitioner:

a)

aktiva fartyg : Fartyg enligt artiklarna 16 och 25 i kontrollförordningen som bedrivit fiske (mer än 0 dagar) under ett kalenderår. Ett fartyg som inte bedrivit någon fiskeverksamhet under ett år ska anses vara inaktivt.

b)

verksamhetsgren : En grupp fiskeinsatser som är inriktade på samma artgrupper och använder likartade redskap under samma period av året och/eller inom samma område och som kännetecknas av ett liknande fiskemönster. Ett fartygs tillhörighet i en viss verksamhetsgren avgörs av dess fiskeverksamhet under föregående år. Om ett fartyg har varit aktivt inom en verksamhetsgren under mer än 50 % av året hänförs fartyget till den grenen. Om fiskeverksamheten avser mindre än 50 % av året, oavsett verksamhetsgren, ska fartyget hänföras till en blandad verksamhetsgren.

c)

målgrupp : Landningar av fiskeriprodukter från aktiva fartyg inom olika verksamhetsgrenar.

2. Provtagningsplanens syfte ska vara att övervaka den verksamhet som bedrivs av de fartyg som avses i artiklarna 16 och 25 i kontrollförordningen och att beräkna deras totala fångst av ett givet bestånd per verksamhetsgren under den period som provet avser.

3. I princip ska provtagningsenheten vara verksamhetsgrenen. Varje fartyg som ingår ska bara hänföras till en enda verksamhetsgren.

4. Målgruppen ska omfatta landningar per verksamhetsgren för aktiva fartyg på mindre än tio meter.

5. Provets storlek ska fastställas på grundval av risken för bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler per verksamhetsgren i den medlemsstat där landningarna äger rum. Provets storlek ska vara representativt för den berörda verksamhetsgrenen.

6. Medlemsstaterna ska definiera risken enligt följande: ”mycket låg”, ”låg”, ”genomsnittlig”, ”hög” och ”mycket hög”.

7. När medlemsstaterna fastställer risken för bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler ska de ta hänsyn till alla relevanta kriterier. De relevanta kriterierna ska minst omfatta följande:

 Omfattningen av landningarna av målgruppen, inbegripet samtliga reglerade bestånd, fördelat på verksamhetsgren.

 Omfattningen av tidigare upptäckta överträdelser som begåtts av det aktuella fartyget.

 Sammanlagt antal inspektioner som genomförts per verksamhetsgren.

 Fartygens tillgång till kvoter för målgruppen, fördelat per verksamhetsgren.

 Användning av standardiserade lådor.

Eventuellt:

 Fluktueringar i marknadsprisnivåerna för de landade fiskeriprodukterna.

 Bakgrund, och/eller potentiell risk för bedrägeri kopplat till hamnen/platsen/regionen och verksamhetsgrenen.

8. När medlemsstaterna utarbetar provtagningsplanerna ska de ta hänsyn till verksamhetsnivå inom verksamhetsgrenen under den aktuella perioden.

9. Provdensiteten ska ta hänsyn till variationer i landningarna per verksamhetsgren.

10. Om fiskeriprodukter landas i standardiserade lådor ska minimiantalet lådor i provet stå i proportion till de risknivåer som fastställts av medlemsstaterna och på det sätt som anges i exemplet nedan:Antal lådor som landats per art

Antal lådor som ska vägas i enlighet med risknivån

Mycket låg

Låg

Genomsnittlig

Hög

Mycket hög

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

Varje ytterligare 100-tal

1

1

2

3

4

11. Precisions- och tillförlitlighetsnivåer ska fastställas i enlighet med nivåerna 2 och 3 i kapitel II del B punkt 4 i kommissionens beslut 2010/93/EU ( 25 ).

12. I provtagningsplanen ska också ingå information om hur den sammanlagda fångsten för ett givet bestånd per verksamhetsgren under provperioden kommer att beräknas.
BILAGA XVII

FORMAT FÖR RAPPORTERING AV FISKEANSTRÄNGNING

1. Vid tillämpningen av denna förordning ska följande gälla för rapporten om fiskeansträngning:

a) Fiskefartygets position ska uttryckas i grader och minuter latitud och longitud.

b) Fisket i området ska omfattas av en ordning för begränsning av fiskeansträngningen.

c) Tiden ska uttryckas i universaltid (UTC).

d) Om fångsten ombord anges ska alla arter som har registrerats i fiskeloggboken i enlighet med artikel 14 kontrollförordningen deklareras individuellt per art och i kilogram levandeviktsekvivalenter. De kvantiteter som inrapporteras ska vara de totala kvantiteterna av varje art som förvaras ombord när rapporten om fiskeansträngningen lämnas in.

De arter som inrapporteras ska identifieras med hjälp av FAO:s treställiga alfabetiska koder.

2. Befälhavarna på ►M1  unionsfiskefartyg ◄ ska meddela följande information i form av en ”rapport om fiskeansträngning”, tidigast tolv timmar och senast en timme före inträdet i ett område. Rapporten ska innehålla följande information:

a) Rubriken ”RAPPORT OM FISKEANSTRÄNGNING VID INTRÄDE”

b) Fiskefartygets namn, distriktsbeteckning och internationella radioanropssignal.

c) Namn på fiskefartygets befälhavare.

d) Uppgift om det aktuella fiskefartygets geografiska position.

e) Det område fartyget har för avsikt att segla in i.

f) Datum och tid för fiskefartygets förväntade inträde(n) i området.

g) Fångst ombord uppdelad på arter i kilogram levande vikt.

3. Befälhavarna på ►M1  unionsfiskefartyg ◄ ska meddela följande information i form av en rapport om fiskeansträngning, tidigast tolv timmar och senast en timme före utträdet ur ett område. Rapporten ska innehålla följande information:

a) Rubriken ”RAPPORT OM FISKEANSTRÄNGNING VID UTTRÄDE”

b) Fiskefartygets namn, distriktsbeteckning och internationella radioanropssignal.

c) Namn på fiskefartygets befälhavare.

d) Uppgift om det aktuella fiskefartygets geografiska position i latitud och longitud.

e) Det område fartyget har för avsikt att segla ut ur.

f) Datum och tid för fiskefartygets förväntade utträde(n) ur området.

g) Fångst ombord uppdelad på arter i kilogram levande vikt.

4. Utan hinder av punkt 3 ska befälhavare för EU-fartyg som bedriver fiske i flera områden och som korsar gränslinjen mellan områden mer än en gång under loppet av 24 timmar, förutsatt att de håller sig inom en begränsad zon av fem sjömil från gränslinjen mellan områdena, meddela sitt första inträde och sitt sista utträde under denna 24-timmarsperiod.

5. Varje medlemsstat ska säkra att befälhavarna på de fartyg som för medlemsstatens flagg efterlever rapporteringskraven.
BILAGA XVIII

METOD FÖR BERÄKNING AV DEN GENOMSNITTLIGA NETTOVIKTEN FÖR LÅDOR ELLER BLOCK MED FRYSTA FISKERPRODUKTERProvtagningsplan

Partiets storlek

(antal lådor)

Urvalets storlek

(antal pallar × 52 lådor)

5 000 eller färre

3

5 001 –10 000

4

10 001 –15 000

5

15 001 –20 000

6

20 001 –30 000

7

30 001 –50 000

8

Fler än 50 000

9

1. Den genomsnittliga vikten per låda eller block ska fastställas per art med hjälp av provtagningsplanen i tabellen nedan och i lämpliga fall per presentationsform. Urvalet ska göras slumpvis.

2. Varje pall med lådor eller block ska vägas. Den totala bruttovikten av alla pallar i urvalet ska divideras med det totala antalet pallar i urvalet, vilket ger den genomsnittliga bruttovikten per pall och art, och i lämpliga fall per presentationsform.

3. För beräkning av nettovikten per låda eller block per art, och i lämpliga fall per presentationsform, ska den genomsnittliga bruttovikten för pallarna i urvalet enligt punkt 2 minskas med följande:

a) Den genomsnittliga taran per låda eller block, som motsvarar vikten av is och papp, plast eller annat förpackningsmaterial, multiplicerat med antalet lådor eller block på pallen.

b) Den genomsnittliga vikten av de tomma pallar från urvalet som används vid landningen.

Den nettovikt per låda och art, och tillämpliga fall per presentationsform, som man då får fram ska divideras med antalet lådor i pallen.

4. Taran per låda eller block enligt punkt 3 a ska vara 1,5 kg. En medlemsstat får använda en annan tara per låda eller block förutsatt att man anmäler vilken provtagningsmetod som används och eventuella ändringar av densamma till kommissionen för godkännande.
BILAGA XIX

METOD FÖR UPPRÄTTANDE AV PROVTAGNINGSPLANER FÖR VÄGNING AV LANDNINGAR AV FISKERIPRODUKTER I MEDLEMSSTATERNA ENLIGT ARTIKEL 60.1 I KONTROLLFÖRORDNINGEN

I denna bilaga fastställs den metod som medlemsstaterna ska använda för att upprätta provtagningsplaner i enlighet med artikel 60.1 i kontrollförordningen.

1. Syftet med provtagningsplanen ska vara att säkerställa korrekt vägning av fiskeriprodukter vid landning.

2. Storleken på det prov som ska vägas ska fastställas på grundval av den risk för bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler som är knuten till den hamn/plats/region i den medlemsstat där landningen äger rum.

3. Medlemsstaterna ska fastställa risken enligt följande nivåer: ”mycket låg”, ”låg”, ”genomsnittlig”, ”hög”, ”mycket hög”.

4. När medlemsstaterna fastställer risken för bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler ska de ta hänsyn till alla relevanta kriterier. De relevanta kriterierna ska minst omfatta följande:

 Landningsnivåer i hamnen/på platsen/i regionen omfattande alla reglerade bestånd.

 Omfattningen av tidigare konstaterade överträdelser knutna till landningar i hamnen/på platsen/i regionen.

 Totalt antal inspektioner som gjorts i hamnen/på platsen/i regionen.

 Kvottillträdet för de fartyg som landar i hamnen/på platsen/i regionen.

 Användning av standardiserade lådor.

I tillämpliga fall:

 Fluktueringar i marknadsprisnivåerna för de landade fiskeriprodukterna.

 Bedrägeririsken i hamnen/på platsen/i regionen.

5. Urvalet ska vara representativt och minst lika effektivt som obundet slumpmässigt urval.

6. Om fiskeriprodukter landas i standardiserade lådor ska minimiantalet lådor i provet som ska stickprovvägas stå i proportion till de risknivåer som fastställts av medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska ange antalet lådor som ska vägas i tabeller som anger risknivån efter riskanalys, som i exemplet nedan:Antal lådor som landats per art

Antal lådor som ska vägas i enlighet med risknivån

Mycket låg

Låg

Genomsnittlig

Hög

Mycket hög

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

100–200

2

4

5

6

7

Varje ytterligare 100-tal

1

1

2

3

4

7. Provtagningsplanen ska även innehålla information om åtgärder som vidtagits för att säkerställa att

 aktörerna iakttar de fastställda provtagningsnivåerna,

 de viktuppgifter som fastställs enligt provtagningsplanerna används för det syfte som anges i artikel 60.5 i kontrollförordningen,

 ett visst antal landningar av fiskeriprodukter, som varje medlemsstat fastställer på grundval av sin riskanalys, vägs i närvaro av tjänstemän från de behöriga myndigheterna.

8. Alla riskanalyser, uppgiftsbedömningar, valideringsförfaranden, granskningsförfaranden eller andra handlingar som ligger till grund för upprättandet av provtagningsplanen och eventuella ändringar av den, ska dokumenteras och finnas tillgängliga för granskningar och inspektioner.
BILAGA XX

METOD FÖR UPPRÄTTANDE AV PROVTAGNINGSPLANER ENLIGT ARTIKEL 60.3 I KONTROLLFÖRORDNINGEN

I denna bilaga fastställs den metod som medlemsstaterna ska använda för att upprätta provtagningsplaner för fiskeriprodukter som landas från fiskefartyg med tillstånd att väga ombord i enlighet med artikel 60.3 i kontrollförordningen.

1. Syftet med provtagningsplanerna ska vara att kontrollera viktuppgifternas riktighet när fiskeriprodukter får vägas ombord.

2. Medlemsstaterna ska se till att provurvalet sker i samband med att fiskeriprodukterna landas från det fiskefartyg ombord på vilket de vägdes.

3. Provets storlek ska fastställas på grundval av risken för bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler från de fiskefartyg sida som har tillstånd att väga fiskeriprodukter ombord.

4. Medlemsstaterna ska fastställa risken enligt följande: ”mycket låg”, ”låg”, ”genomsnittlig”, ”hög” och ”mycket hög”.

5. När medlemsstaterna fastställer risken för bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler ska de ta hänsyn till alla relevanta kriterier. De relevanta kriterierna ska minst omfatta följande:

 Omfattningen av de landningar som görs av fiskefartyg med tillstånd att väga fångster av fiskeriprodukter ombord, i en hamn eller på en annan plats eller inom en region.

 Omfattningen av tidigare konstaterade överträdelser som kan knytas till fiskefartyg med tillstånd att väga fångster av fiskeriprodukter ombord.

 Inspektionsnivån i en hamn eller på en annan plats eller inom en region där fiskeriprodukter landas från fiskefartyg med tillstånd att väga ombord.

 Kvottillträdet för fiskefartyg med tillstånd att väga fiskeriprodukter ombord.

I tillämpliga fall:

 Fluktueringar i marknadsprisnivåerna för de landade fiskeriprodukterna.

 Bedrägeririsken i hamnen/på platsen/i regionen.

6. Urvalet av landningar av fiskeriprodukter ska vara representativt och minst lika effektivt som obundet slumpmässigt urval och stå i proportion till risknivån.

7. I provtagningsplanen ska ingå åtgärder för att säkra att stickprovsvägningen görs.

8. Antalet lådor som stickprovsvägs ska stå i proportion till den bedömda risknivån. Medlemsstaterna ska ange antalet lådor som ska vägas i tabeller som anger risknivån efter riskanalys, som i exemplet nedan:Antal lådor som landats per art

Antal lådor som ska vägas i enlighet med risknivån

Mycket låg

Låg

Genomsnittlig

Hög

Mycket hög

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

100–200

2

4

5

6

7

Varje ytterligare 100-tal

1

1

2

3

4

9. När fiskeriprodukter från dessa fartyg vägs före den första försäljningen och vägningen sker omedelbart efter landningen av partierna med fiskeriprodukter, får vägningsresultaten användas inom ramen för provtagningsplanen.

10. Provtagningsplanen ska även innehålla åtgärder som garanterar att

 aktörerna iakttar de fastställda provtagningsnivåerna,

 de viktuppgifter som fastställs enligt provtagningsplanerna används för det syfte som anges i artikel 60.5 i kontrollförordningen, om inte annat följer av artikel 71.2 i denna förordning,

 ett visst antal landningar av fiskeriprodukter, som varje medlemsstat fastställer på grundval av sin riskanalys, vägs i närvaro av tjänstemän från de behöriga myndigheterna.

11. Alla riskanalyser, uppgiftsbedömningar, valideringsförfaranden, granskningsförfaranden eller andra handlingar som ligger till grund för upprättandet av provtagningsplanen och eventuella ändringar av den, ska dokumenteras och finnas tillgängliga för granskningar och inspektioner.
BILAGA XXI

METOD FÖR UPPRÄTTANDE AV DE KONTROLLPLANER SOM AVSES I ARTIKEL 61.1 I KONTROLLFÖRORDNINGEN

I denna bilaga anges den metod som medlemsstaterna ska tillämpa för att upprätta de kontrollplaner i enlighet med artikel 61.1 i kontrollförordningen som ska användas i de fall då en medlemsstat tillåter att fiskeriprodukter vägs efter transport från landningsplatsen till en bestämmelseort på medlemsstatens territorium.

1. Kontrollplanens syfte ska vara att minimera risken för bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler i de fall då en medlemsstat tillåter att fiskeriprodukter vägs efter transport från landningsplatsen till en bestämmelseort på medlemsstatens territorium.

2. Provets storlek ska fastställas på grundval av risken för bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler i de fall då det tillåts att fiskeriprodukter vägs efter transport.

3. Medlemsstaterna ska definiera risken enligt följande: ”mycket låg”, ”låg”, ”genomsnittlig”, ”hög” och ”mycket hög”.

4. När medlemsstaterna fastställer risken för bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler ska de ta hänsyn till alla relevanta kriterier. De relevanta kriterierna ska minst omfatta följande:

 Omfattningen av de landningar som görs och där fiskeriprodukterna vägs efter transport från landningsplatsen.

 Omfattningen av tidigare upptäckta överträdelser som konstaterats i samband med att fiskeriprodukter vägts efter transport från landningsplatsen.

 Hur många transportkontroller som görs.

 Kvottillgången för de fartyg som gör landningar av fiskeriprodukter vilka vägs efter transport från landningsplatsen.

 I vilken mån de fartyg som fiskeriprodukterna kommer ifrån använder standardiserade lådor.

I tillämpliga fall:

 Fluktueringar i marknadsprisnivåerna för de landade fiskeriprodukterna.

 Risken för bedrägerier i hamnen/på platsen/i regionen.

5. Kontrollplanerna ska minst omfatta följande:

 Ett program för inspektion av fiskeriprodukter som transporteras från landningsplatsen för vägning på en annan bestämmelseort på medlemsstatens territorium.

 Bestämmelser om att transportdokumenten ska vara tillgängliga i enlighet med artikel 68 i kontrollförordningen.

 Bestämmelser om kontroll av uppgifter om de transporterade fiskeriprodukterna när det gäller uppgifterna i den förhandsanmälan som i enlighet med artikel 17 i kontrollförordningen ska lämnas in av befälhavaren för det fiskefartyg som landar fiskeriprodukterna.

 Bestämmelser om skick och utformning för de förseglingar som ska placeras på de fordon och containrar som används för transport av fiskeriprodukter i enlighet med artikel 109 i denna förordning.

 Bestämmelser om korskontroller mellan uppgifterna i fiskeloggboken/transportdokumenten och vägningsjournalerna på den ort där vägningen görs.

 Stickprovsvägning av fiskeriprodukterna, i närvaro av tjänstemän från den behöriga myndigheten på den destinationsort där vägningen görs före första saluföringen. Provens storlek ska stå i proportion till den beräknade risknivån. I lämpliga fall får medlemsstaterna ta hänsyn till användningen av standardiserade lådor i stickprovsvägningen.

6. Om fiskeriprodukterna förvaras i standardiserade lådor ska ett antal lådor stickprovsvägas i närvaro av tjänstemän från medlemsstatens behöriga myndighet. Antalet lådor som stickprovsvägs ska stå i proportion till den bedömda risknivån. Medlemsstaterna ska ange antalet lådor som ska vägas i tabeller som anger risknivån efter riskanalys, som i exemplet nedan:Antal lådor som landats per art

Antal lådor som ska vägas i enlighet med risknivån

Mycket låg

Låg

genomsnittlig

Hög

Mycket hög

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

100–200

2

4

5

6

7

Varje ytterligare 100-tal

1

1

2

3

4

7. I kontrollplanen ska ingå åtgärder för att säkra att stickprovsvägningen görs.

8. Alla riskanalyser, uppgiftsbedömningar, valideringsförfaranden, granskningsförfaranden eller andra handlingar som ligger till grund för upprättandet av kontrollplanen och eventuella ändringar av den, ska dokumenteras och finnas tillgängliga för granskningar och inspektioner.
BILAGA XXII

METOD FÖR UPPRÄTTANDE AV DET GEMENSAMMA KONTROLLPROGRAM SOM AVSES I ARTIKEL 61.2 I KONTROLLFÖRORDNINGEN

I denna bilaga anges den metod som medlemsstaterna ska tillämpa för att upprätta det gemensamma kontrollprogram som avses i artikel 61.2 i kontrollförordningen som ska användas i de fall då den medlemsstat i vilken fiskeriprodukter landas tillåter att fiskeriprodukterna vägs efter transport till registrerade köpare, registrerade auktionsinrättningar eller andra enheter eller personer som är ansvariga för den första saluföringen av fiskeprodukterna i en annan medlemsstat.

1. Det gemensamma kontrollprogrammets syfte ska vara att minimera risken för bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler i de fall då den medlemsstat i vilken fiskeriprodukter landas tillåter att fiskeriprodukterna vägs efter transport till registrerade köpare, registrerade auktionsinrättningar eller andra enheter eller personer som är ansvariga för den första saluföringen av fiskeprodukterna i en annan medlemsstat.

2. Provets storlek ska fastställas på grundval av risken för bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler i de fall då det tillåts att fiskeriprodukter vägs efter transport till en annan medlemsstat.

3. Medlemsstaterna ska definiera risken enligt följande: ”mycket låg”, ”låg”, ”genomsnittlig”, ”hög” och ”mycket hög”.

4. När medlemsstaterna fastställer risken för bristande efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler ska de ta hänsyn till alla relevanta kriterier. De relevanta kriterierna ska minst omfatta följande:

 Omfattningen av de landningar som görs och avseende vilka fiskeriprodukterna vägs efter transport från landningsplatsen.

 Omfattningen av tidigare upptäckta överträdelser som konstaterats i samband med att fiskeriprodukter vägts efter transport från landningsplatsen.

 Hur många transportkontroller som görs i landningsmedlemsstaten, transitmedlemsstaten och bestämmelsemedlemsstaten.

 Kvottillgången för de fartyg som gör landningar där fiskeriprodukterna vägs efter transport från landningsplatsen.

 I vilken mån de fartyg som fiskeriprodukterna kommer ifrån använder standardiserade lådor.

I tillämpliga fall:

 Fluktueringar i marknadsprisnivåerna för de landade fiskeriprodukterna.

 Risken för bedrägerier i hamnen/på platsen/i regionen.

 Fluktueringar i marknadspriserna för de fiskeriprodukter som vägs efter transport från landningsplatsen.

 Risken för bedrägeri i hamnen, på annan plats eller i den region där landning och/eller vägning av fiskeriprodukterna äger rum.

5. De gemensamma kontrollprogrammen ska minst omfatta följande:

 Ett program för inspektion av fiskeriprodukter som transporteras från landningsplatsen för vägning på en annan bestämmelseort på en annan medlemsstats territorium.

 Bestämmelser om att transportdokumenten ska vara tillgängliga i enlighet med artikel 68 i kontrollförordningen.

 Bestämmelser om kontroll av uppgifter om de transporterade fiskeriprodukterna när det gäller uppgifterna i den förhandsanmälan som i enlighet med artikel 17 i kontrollförordningen ska lämnas in av befälhavaren för det fiskefartyg som landar fiskeriprodukterna.

 Bestämmelser om skick och utformning för de förseglingar som ska placeras på de fordon och containrar som används för transport av fiskeriprodukter i enlighet med artikel 109 i denna förordning.

 Bestämmelser om korskontroller mellan uppgifterna i fiskeloggboken/transportdokumenten och vägningsjournalerna på den ort där vägningen görs.

 Stickprovsvägning av fiskeriprodukterna, i närvaro av tjänstemän från den behöriga myndigheten på den destinationsort där vägningen görs före första saluföringen. Provens storlek ska stå i proportion till den beräknade risknivån. I lämpliga fall får medlemsstaterna ta hänsyn till användningen av standardiserade lådor i stickprovsvägningen.

6. Om fiskeriprodukterna förvaras i standardiserade lådor ska ett antal lådor stickprovsvägas i närvaro av tjänstemän från medlemsstatens behöriga myndighet. Antalet lådor som ska stickprovsvägas ska stå i proportion till den beräknade risknivån. Medlemsstaterna ska ange antalet lådor som ska vägas i tabeller som anger risknivån efter riskanalys, som i exemplet nedan:Antal lådor som landats per art

Antal lådor som ska vägas i enlighet med risknivån

Mycket låg

Låg

Genomsnittlig

Hög

Mycket hög

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

100–200

2

4

5

6

7

Varje ytterligare 100-tal

1

1

2

3

4

7. I det gemensamma kontrollprogrammet ska ingå åtgärder för att säkra att stickprovsvägningen görs.

8. Alla riskanalyser, uppgiftsbedömningar, valideringsförfaranden, granskningsförfaranden eller andra handlingar som ligger till grund för upprättandet av det gemensamma kontrollprogrammet och eventuella ändringar av det, ska dokumenteras och finnas tillgängliga för granskningar och inspektioner.

▼M1
BILAGA XXIII

FÖRTECKNING ÖVER DEN INFORMATION SOM SKA ANGES I ÖVERVAKNINGSRAPPORTERNA NÄR DET GÄLLER IAKTTAGELSER OCH UPPTÄCKT AV FISKEFARTYG

Allmän information

1. Referens till övervakningsrapporten

2. Datum och tidpunkt för iakttagelsen eller upptäckten (UTC)

3. Ursprungsmedlemsstat och den samordnande myndighetens namn

4. Övervakningsfartygets/-luftfartygets typ och identifiering

5. Övervakningsfartygets/-luftfartygets position och läge vid tidpunkten för iakttagelsen eller upptäckten

Uppgifter om fiskefartyget

6. Flaggstat

7. Namn

8. Registreringshamn och distriktsbeteckning

9. Internationell radioanropssignal

10. IMO-nummer

11. Nummer i registret över gemenskapens fiskeflotta

12. Beskrivning

13. Typ

14. Position och läge vid tidpunkten för den första iakttagelsen eller upptäckten

15. Kurs och hastighet vid tidpunkten för den första iakttagelsen eller upptäckten

16. Verksamhet

Annan information

17. Metod för iakttagelse eller upptäckt

18. Kontakt med fartyget

19. Uppgifter om kommunikation med fartyget

20. Uppgift om iakttagelse eller upptäckt

21. Kommentarer

22. Bilagor

23. Rapporterande tjänsteman och underskrift

Anvisningar för ifyllande av övervakningsrapporter:

1. Lämna så fullständig information som möjligt.

2. Position i latitud och longitud och detaljerat läge (Ices-sektion, AKFM:s geografiska delområde, Nafo-, NEAFC- eller Cecaf-delområde, FAO-område, FAO-delområde och FAO-sektion samt vid land, hamn).

3. Flaggstat, fartygets namn, registreringshamn, distriktsbeteckning, internationell radioanropssignal och IMO-nummer: ska inhämtas från vad som kan ses på eller konstateras om fartyget eller genom radiokontakt med fartyget (ange hur informationen har inhämtats).

4. Beskrivning av fartyget (om det observerats visuellt): särskilda kännetecken i förekommande fall: ange om fartygets namn och registreringshamn syntes eller ej. Ange färg på skrov och överbyggnader, antal master, bryggans position, skorstenshöjd osv.

5. Typ av fartyg och redskap som iakttagits: t.ex. långrevsfartyg, trålare, bogserfartyg, fabriksfartyg, transportfartyg (FAO:s internationella statistiska standardklassificering av fiskefartyg).

6. Det iakttagna eller upptäckta fartygets aktivitet: rapportera för varje aktivitet om fartyget fiskade, satte ut eller tog upp fiskeredskap, omlastade, överförde, bogserade, genomseglade, låg för ankar eller annan aktivitet (som ska preciseras) inbegripet datum, tid, position, kurs och hastighet för fartyget för varje aktivitet.

7. Metod för iakttagelse eller upptäckt: uppgift om hur iakttagelsen eller upptäckten gjordes, t.ex. visuellt, VMS, radar, radiotrafik eller på annat sätt (som ska preciseras)

8. Kontakt med fartyget: ange om en kontakt togs (JA/NEJ) och kommunikationsmedel (radio eller annat, som ska preciseras).

9. Uppgifter om kommunikation: sammanfatta eventuell kommunikation som ägt rum med uppgift om namn, nationalitet och befattning som uppgetts av den eller de personer som kontaktats ombord på det iakttagna/upptäckta fartyget.

10. Uppgift om iakttagelse eller upptäckt: ange om iakttagelsen eller upptäckten dokumenterades genom fotografering, video- eller ljudupptagning eller skriftlig rapport.

11. Kommentarer: rapportera eventuella övriga kommentarer.

12. Bilagor: om möjligt, bifoga ett foto eller en skiss av fartyget (rita upp fartygets profil och ange eventuella särskilda kännetecken som strukturer, profil, master och markeringar som kan användas för identifiering).

Detaljerade instruktioner för ifyllande av rapporterna finns på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske.

Bestämmelser för elektroniskt utbyte av övervakningsrapporter:

För det elektroniska utbytet av övervakningsrapporter finns XML-schemadefinitionen tillgänglig på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske. Genomförandedokument som ska användas för utbytet finns på samma webbplats.

▼B
BILAGA XXIV

INFORMATION SOM SKA FINNAS PÅ DE SÄKRA WEBBPLATSERNAS SÄKRA ÄMNESSIDOR

1. Förteckning över tjänstemän som ansvarar för inspektioner (artikel 116.1 a i kontrollförordningen) med uppgift om följande:

a) Förnamn.

b) Efternamn.

c) Tjänstegrad.

d) Kortformen av namnet på den tjänsteavdelning de tillhör.

e) En förteckning över avdelningar som har ansvar för eller är involverade i fiskeriinspektioner. För varje organisation ska förteckningen omfatta följande:

 Tjänsteavdelningens fullständiga namn

 Kortversionen av namnet

 Fullständig postadress

 Gatuadress (om annan än postadressen)

 Telefonnummer

 Faxnummer

 E-postadress

 Webbplats URL

2. De uppgifter ur den elektroniska inspektions- och övervakningsdatabas som avses i artikel 78 i kontrollförordningen (artikel 116.1 b i kontrollförordningen).

a) Alla dataelement som definieras i artiklarna 92 och 118 ska vara åtkomliga.

b) Webbplatsens gränssnitt ska ha funktioner som gör det möjligt att förteckna, sortera, filtrera navigera i och ta fram statistik ur inspektions- och övervakningsrapporterna.

3. Data från VMS enligt artikel 19 i denna förordning (artikel 116.1 c i kontrollförordningen). För varje VMS-position ska minst följande dataelement vara tillgängliga:

a) Flaggstat

b) Registreringsnummer i registret över EU:s fiskeflotta

c) Internationell radioanropssignal (frivillig uppgift)

d) Distriktsbeteckning (siffror och bokstäver) (frivillig uppgift)

e) Fiskefartygets namn (frivillig uppgift)

f) Datum

g) Klockslag

h) Latitud

i) Longitud

j) Kurs

k) Fart

l) Fiskeresans nummer (om sådant finns)

m) Relevanta alarm

n) Uppgift om huruvida positionen skickades automatiskt eller registrerades manuellt i systemet

Webbplatsens gränssnitt ska ha funktioner för att ladda ner data eller visualisera dem på en karta, filtrerat efter fiskefartyg, förteckning över fiskefartyg, typ av fiskefartyg, tidsperiod eller geografiskt område.

4. Data om de fiskelicenser och fisketillstånd som utfärdas och hanteras i enlighet med artiklarna 3, 4 och 5 i denna förordning, med tydlig angivelse av fastställda villkor och information om samtliga indragningar och återkallelser (artikel 116.1 d i kontrollförordningen).

5. Alla dataelement enligt bilagorna II och III till denna förordning som definierar innehållet i fiskelicenser och fisketillstånd ska vara tillgängliga.

Dessa data ska hämtas ur EU:s flottregister. Gränssnittet ska ha funktioner för att förteckna, sortera, filtrera och navigera i licenserna och tillstånden.

6. Metod för att mäta den kontinuerliga perioden på 24 timmar för kontroll av fiskeansträngningen (artikel 116.1 e i kontrollförordningen):

Det klockslag från vilket den kontinuerliga perioden av 24 timmars närvaro i området mäts (tt:mm i UTC).

7. De uppgifter om fiskemöjligheter som avses i artikel 33 i kontrollförordningen (artikel 116.1 f i kontrollförordningen).

Alla dataelement om registrering av fångstuppgifter och fiskeansträngning ska vara tillgängliga.

8. Nationella handlingsprogram för kontroll (artikel 116.1 g i kontrollförordningen). En länk till varje enskilt nationellt handlingsprogram för kontroll, med hänvisning till den nationella författning som reglerar den tillämpliga fleråriga planen.

Definition av de webbtjänster (parametrar och URL) som gör det möjligt att hämta alla data ur den elektroniska databasen som behövs för att kontrollera att insamlade uppgifter, som definieras i artikel 109 i kontrollförordningen, är fullständiga och av god kvalitet (artikel 116.1 h i kontrollförordningen).
BILAGA XXV

KONTROLLOBSERVATÖRERNAS UPPGIFTER

1. Kontrollobservatörerna ska registrera all fiskeverksamhet ombord på fartyget, däribland följande:

a) Datum och klockslag och geografiska positioner för inledning och avslutning av varje fiskeinsats.

b) Observationer av djupet vid inledning och avslutning av fiskeinsatsen.

c) Typ av redskap som används per insats och redskapets dimensioner, däribland maskstorlek om tillämpligt och använda anordningar.

d) Observationer rörande uppskattad fångst i syfte att kontrollera att målarter, bifångster och fångst som kastas överbord (utkast) är i överensstämmelse med reglerna om fångstsammansättning och utkast.

e) Observationer av storleken på de olika arterna i fångsten, med särskilda uppgifter om exemplar som inte uppfyller storlekskraven.

2. Kontrollobservatörerna ska notera all interferens med satellitövervakningssystemet.

▼M1
BILAGA XXVI

FÖRLAGA TILL KONTROLLOBSERVATÖRERNAS RAPPORTUPPGIFTER OM OBSERVATÖREN

Namn

 

Utsedd av (behörig myndighet)

 

Utsänd av (myndighet hos vilken observatören är anställd)

 

Startdatum

 

Slutdatum

 UPPGIFTER OM FISKEFARTYGET

Typ

 

Flaggstat

 

Namn

 

Nummer i registret över gemenskapens fiskeflotta

 

Distriktsbeteckning

 

Internationell radioanropssignal

 

IMO-nummer

 

Framdrivningsmotorns maskinstyrka

 

Total längd

 TYPER AV REDSKAP OMBORD

1.

 

2.

 

3.

 REDSKAP SOM OBSERVERATS I ANVÄNDNING UNDER FISKERESAN

1.

 

2.

 

3.

 UPPGIFTER OM FISKEINSATSER

Eventuellt referensnummer för fiskeinsatsen

 

Datum

 

Typ av redskap som används

 

Dimensioner

 

Maskstorlek

 

Fastsatta anordningar

 

Starttid för insatsen (klockslag)

Sluttid för insatsen (klockslag)

 

Position vid insatsens start

 

Djup vid start

 

Djup vid insatsens slut

 

Position vid insatsens slut

 FÅNGST

Art

Behållen

Kastad

Uppskattad kvantitet per art i kg levandeviktsekvivalenter

Minsta referensstorlek för bevarande

 

 

 

Under minsta referensstorlek för bevarande

 

 

 

Uppskattad kvantitet av målart i kg levandeviktsekvivalenter

Minsta referensstorlek för bevarande

 

 

 

Under minsta referensstorlek för bevarande

 

 

 

Uppskattad kvantitet av målart i kg levandeviktsekvivalenter

Minsta referensstorlek för bevarande

 

 

 

Under minsta referensstorlek för bevarande

 

 

 

Uppskattad total fångst i kg levandeviktsekvivalenter

Minsta referensstorlek för bevarande

 

 

 

Under minsta referensstorlek för bevarande

 

 

 

OBSERVATIONER AVSEENDE BRISTANDE EFTERLEVNAD
SAMMANFATTNING VID FISKERESANS SLUT

OBSERVATÖRENS UNDERSKRIFT

DATUM
BILAGA XXVII

INSPEKTIONSRAPPORTER

MINIMIKRAV FÖR DEN INFORMATION SOM SKA ANGES I INSPEKTIONSRAPPORTER

Anvisningar för ifyllande av inspektionsrapporter:

Lämna så fullständig information som möjligt. Uppgifter ska föras in i tillämpliga fall och om de finns tillgängliga. Detaljerade instruktioner för ifyllande av rapporterna finns på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske.

Bestämmelser för elektroniskt utbyte av inspektionsrapporter:

För det elektroniska utbytet av inspektionsrapporter finns XML-schemadefinitionen för inspektion tillgänglig på sidan Master Data Register på Europeiska kommissionens webbplats för fiske. Genomförandedokument som ska användas för utbytet finns på samma webbplats.

MODUL 1: INSPEKTION AV ETT FISKEFARTYG TILL HAVS

1.  Referens till inspektionsrapporten ( *1 )

2.  Medlemsstat och inspektionsmyndighet (*1) 

3. Inspektionsfartyg (flagg, namn och distriktsbeteckning) (*1) 

4. Internationell radioanropssignal (*1) 

5. Datum för inspektionen (start) (*1) 

6. Tid för inspektionen (start) (*1) 

7. Datum för inspektionen (slut) (*1) 

8. Tid för inspektionen (slut) (*1) 

9. Inspektionsfartygets position (latitud, longitud) (*1) 

10. Inspektionsfartygets läge (detaljerat fiskeområde) (*1) 

11. Ansvarig inspektör (*1) 

12. Nationalitet

13. Inspektör 2 (*1) 

14. Nationalitet

15.  Uppgifter om inspekterat fiskefartyg (namn, distriktsbeteckning, flagg) (*1) 

16. Fartygets position och läge om dessa skiljer sig från inspektionsfartygets (latitud, longitud, detaljerat fiskeområde) (*1) 

17. Typ av fartyg (*1) 

18. Registreringscertifikatets nummer (*1) 

19. Internationell radioanropssignal (*1) 

20. IMO-nummer (*1) 

21. Nummer i registret över gemenskapens fiskeflotta (*1) 

22. Uppgifter om ägare (namn, nationalitet och adress) (*1) 

23. Uppgifter om befraktare (namn, nationalitet och adress) (*1) 

24. Uppgifter om ombud (namn, nationalitet och adress) (*1) 

25. Uppgifter om befälhavare (namn, nationalitet och adress) (*1) 

26. Radioanrop före ombordstigning

27. Fiskeloggboken ifylld före inspektion

28. Lejdare (*1) 

29. Identifiering för inspektörer

30.  Överträdelser och observationer (*1) 

31.  Inspektion av dokument och tillstånd (*1) 

32. Registreringscertifikatets nummer (*1) 

33. Kontroll av framdrivningsmotorns maskinstyrka

34. Uppgifter om fiskelicens (*1) 

35. Uppgifter om fisketillstånd (*1) 

36. VMS operativt (*1) 

37. Elektronisk fjärrövervakning operativ (*1) 

38. Nummer på loggblad i pappersform (*1) 

39. Referens till elektronisk fiskeloggbok (*1) 

40. Referens till förhandsanmälan (*1) 

41. Anmälans syfte (*1) 

42. Intyg för lagringsutrymmen för fisk

43. Lastplan

44. Ullagetabeller för tankar med kylt havsvatten

45. Intyg för vägningssystem ombord

46. Medlemskap i producentorganisation

47. Uppgifter om senaste anlöpshamn (hamn, stat och datum) (*1) 

48.  Överträdelser och observationer (*1) 

49.  Inspektion av fångster (*1) 

50. Uppgifter om fångst ombord (arter, kvantiteter i levandeviktsekvivalenter, även för fisk som inte uppfyller storlekskraven, fångstområde) (*1) 

51. Toleransmarginal per art (*1) 

52. Separat registrering av fisk som inte uppfyller storlekskraven (*1) 

53. Separat förvaring av bottenlevande bestånd som omfattas av fleråriga planer (*1) 

54. Separat förvaring av fisk som inte uppfyller storlekskraven (*1) 

55. Vägningskontroll, räkning av lådor/containrar, ullagetabeller eller provtagning

56. Registrering av utkastuppgifter (arter, kvantiteter) (*1) 

57.  Överträdelser och observationer (*1) 

58.  Inspektion av redskap (*1) 

59. Uppgifter om redskap (typ) (*1) 

60. Uppgifter om anordning(ar) på nätstycken (typ) (*1) 

61. Uppgifter om maskstorlek och dimensioner (*1) 

62. Uppgifter om garn (typ, tjocklek) (*1) 

63. Märkning av redskap

64.  Överträdelser och observationer (*1) 

65.  Inspektörens kommentarer (*1) 

66.  Befälhavarens kommentarer (*1) 

67.  Åtgärd(er) som vidtagits (*1) 

68.  Inspektörens underskrift (*1) 

69.  Befälhavarens underskrift (*1) 

MODUL 2: INSPEKTION AV FISKEFARTYG VID OMLASTNING

1.  Referens till inspektionsrapporten ( *2 )

2.  Medlemsstat och inspektionsmyndighet (*2) 

3. Inspektionsfartyg (flagg, namn och distriktsbeteckning) (*2) 

4. Internationell radioanropssignal (*2) 

5. Datum för inspektionen (start) (*2) 

6. Tid för inspektionen (start) (*2) 

7. Datum för inspektionen (slut) (*2) 

8. Tid för inspektionen (slut) (*2) 

9. Inspektionsfartygets position (latitud, longitud) (*2) 

10. Inspektionsfartygets läge (detaljerat fiskeområde) (*2) 

11. Hamnens läge ( *3 )

12. Utsedd hamn (*2) 

13. Ansvarig inspektör (*2) 

14. Nationalitet

15. Inspektör 2 (*2) 

16. Nationalitet

17.  Uppgifter om levererande fiskefartyg (namn, distriktsbeteckning, flagg) (*2) 

18. Fartygets position och läge (latitud, longitud, detaljerat fiskeområde) (*2) 

19. Typ av fartyg (*2) 

20. Registreringscertifikatets nummer (*2) 

21. Internationell radioanropssignal (*2) 

22. IMO-nummer (*2) 

23. Nummer i registret över gemenskapens fiskeflotta (*2) 

24. Uppgifter om ägare (namn, nationalitet och adress) (*2) 

25. Uppgifter om befraktare (namn, nationalitet och adress) (*2) 

26. Uppgifter om ombud (namn, nationalitet och adress) (*2) 

27. Uppgifter om befälhavare (namn, nationalitet och adress) (*2) 

28. VMS-kontroll före bordning

29. Fiskeloggboken ifylld före omlastning (*2) 

30.  Överträdelser och observationer (*2) 

31.  Inspektion av dokument och tillstånd (*2) 

32. Registreringscertifikatets nummer (*2) 

33. Uppgifter om fiskelicens (*2) 

34. Uppgifter om fisketillstånd (*2) 

35. Uppgifter om omlastningstillstånd (*2) 

36. VMS operativt

37. Nummer på loggblad i pappersform (*2) 

38. Referens till elektronisk fiskeloggbok (*2) 

39. Referens till förhandsanmälan (*2) 

40. Syfte med förhandsanmälan (inklusive IUU-regler) (*2) 

41. Uppgifter om senaste anlöpshamn (hamn, stat och datum) (*3) 

42.  Överträdelser och observationer (*2) 

43.  Inspektion av fångster (*2) 

44. Uppgifter om fångst ombord (före omlastning) (arter, kvantiteter i produktvikt, även för fisk som inte uppfyller storlekskraven, presentationsform, fångstområde) (*2) 

45. Toleransmarginal per art (*2) 

46. Uppgifter om omlastad fångst (arter, kvantiteter i produktvikt, även för fisk som inte uppfyller storlekskraven, presentationsform, fångstområde) (*2) 

47.  Överträdelser och observationer (*2) 

48.  Uppgifter om mottagande fiskefartyg (namn, distriktsbeteckning, flagg) (*2) 

49. Fartygets position och läge (latitud, longitud, detaljerat fiskeområde) (*2) 

50. Typ av fartyg (*2) 

51. Registreringscertifikatets nummer (*2) 

52. Internationell radioanropssignal (*2) 

53. IMO-nummer (*2) 

54. Nummer i registret över gemenskapens fiskeflotta (*2) 

55. Uppgifter om ägare (namn, nationalitet och adress) (*2) 

56. Uppgifter om befraktare (namn, nationalitet och adress) (*2) 

57. Uppgifter om ombud (namn, nationalitet och adress) (*2) 

58. Uppgifter om befälhavare (namn, nationalitet och adress) (*2) 

59. VMS-kontroll före bordning

60. Fiskeloggboken ifylld före omlastning (*2) 

61.  Överträdelser och observationer (*2) 

62.  Inspektion av dokument och tillstånd (*2) 

63. Registreringscertifikatets nummer (*2) 

64. Uppgifter om fiskelicens (*2) 

65. VMS operativt

66. Nummer på loggblad i pappersform (*2) 

67. Referens till elektronisk fiskeloggbok (*2) 

68. Referens till förhandsanmälan (*2) 

69. Syfte med förhandsanmälan (*2) 

70. Uppgifter om senaste anlöpshamn (hamn, stat och datum) (*3) 

71.  Överträdelser och observationer (*2) 

72.  Inspektion av fångster (*2) 

73. Uppgifter om fångst ombord (före omlastning) (arter, kvantiteter i produktvikt, även för fisk som inte uppfyller storlekskraven, presentationsform, fångstområde) (*2) 

74. Uppgifter om mottagen fångst (arter, kvantiteter i produktvikt, även för fisk som inte uppfyller storlekskraven, presentationsform, fångstområde) (*2) 

75.  Överträdelser och observationer (*2) 

76.  Inspektörens kommentarer (*2) 

77.  Befälhavarens/befälhavarnas kommentarer (*2) 

78.  Åtgärd(er) som vidtagits (*2) 

79.  Inspektörens underskrift (*2) 

80.  Befälhavarens/befälhavarnas underskrift (*2) 

MODUL 3: INSPEKTION AV ETT FISKEFARTYG I HAMN ELLER VID LANDNING OCH FÖRE FÖRSTA FÖRSÄLJNING

1.  Referens till inspektionsrapporten ( *4 )

2.  Medlemsstat och inspektionsmyndighet (*4)  ( *5 )

3. Datum för inspektionen (inspektionens start) (*4)  (*5) 

4. Tid för inspektionen (inspektionens start) (*4)  (*5) 

5. Datum för inspektionen (inspektionens slut) (*4)  (*5) 

6. Tid för inspektionen (inspektionens slut) (*4)  (*5) 

7. Hamnens läge (*4)  (*5) 

8. Utsedd hamn (*4)  (*5) 

9. Ansvarig inspektör (*4) 

10. Nationalitet

11. Inspektör 2 (*4) 

12. Nationalitet

13.  Uppgifter om inspekterat fiskefartyg (namn, distriktsbeteckning, flagg) (*4)  (*5) 

14. Typ av fartyg (*4)  (*5) 

15. Registreringscertifikatets nummer (*4)  (*5) 

16. Internationell radioanropssignal (*4)  (*5) 

17. IMO-nummer (*4)  (*5) 

18. Nummer i registret över gemenskapens fiskeflotta (*4) 

19. Uppgifter om ägare (namn, nationalitet och adress) (*4)  (*5) 

20. Uppgifter om verklig ägare (namn, nationalitet och adress) (*4)  (*5) 

21. Uppgifter om befraktare (namn, nationalitet och adress) (*4) 

22. Uppgifter om ombud (namn, nationalitet och adress) (*4) 

23. Uppgifter om befälhavare (namn, nationalitet och adress) (*4) 

24. VMS-kontroll före ankomst till land (*4)  (*5) 

25. Fiskeloggboken ifylld före ankomst

26. Identifiering för inspektörer

27.  Överträdelser eller observationer (*4)  (*5) 

28.  Inspektion av dokument och tillstånd (*4)  (*5) 

29. Registreringscertifikatets nummer (*4) 

30. Uppgifter om fiskelicens (*4)  (*5) 

31. Uppgifter om fisketillstånd (*4)  (*5) 

32. Uppgifter om tillträde till hamn och landningstillstånd (*4)  (*5) 

33. Nummer på loggblad i pappersform (*4) 

34. Referens till elektronisk fiskeloggbok (*4) 

35. Referens till förhandsanmälan (*4)  (*5) 

36. Syfte med förhandsanmälan (inklusive IUU-regler) (*4)  (*5) 

37. Intyg för lagringsutrymmen för fisk

38. Lastplan

39. Ullagetabeller för tankar med kylt havsvatten

40. Intyg för vägningssystem ombord

41. Medlemskap i producentorganisation

42. Uppgifter om senaste anlöpshamn (datum, stat och hamn) (*4)  (*5) 

43.  Överträdelser eller observationer (*4)  (*5) 

44.  Inspektion av fångster (*4)  (*5) 

45. Uppgifter om fångst ombord (arter, kvantiteter i produktvikt, även för fisk som inte uppfyller storlekskraven, presentationsform, fångstområde) (*4)  (*5) 

46. Toleransmarginal per art (*4) 

47. Separat registrering av fisk som inte uppfyller storlekskraven (*4) 

48. Uppgifter om lossad fångst (arter, kvantiteter i produktvikt, även för fisk som inte uppfyller storlekskraven, presentationsform, fångstområde) (*4)  (*5) 

49. Minimireferensstorlek för bevarande kontrollerad (*4) 

50. Märkning

51. Vägningskontroll, räkning av lådor/containrar eller provtagning vid lossning

52. Kontroll av lastrum efter lossning

53. Vägning av fångst vid landning

54.  Överträdelser eller observationer (*4)  (*5) 

55.  Uppgifter om omlastning för fångster som tagits emot från andra fiskefartyg (*4)  (*5) 

56. Uppgifter om det eller de levererande fiskefartygen (namn, distriktsbeteckning, internationell radioanropssignal, IMO-nummer, nummer i registret över gemenskapens fiskeflotta, flagg) (*4)  (*5) 

57. Uppgifter om omlastningsdeklaration (*4)  (*5) 

58. Uppgifter om omlastad fångst (arter, kvantiteter i produktvikt, även för fisk som inte uppfyller storlekskraven, presentationsform, fångstområde) (*4)  (*5) 

59. Annan dokumentation av fångster (fångstintyg) (*4)  (*5) 

60.  Överträdelser eller observationer (*4)  (*5) 

61.  Inspektion av redskap (*4)  (*5) 

62. Uppgifter om redskap (typ) (*4)  (*5) 

63. Uppgifter om anordning(ar) på nätredskap (typ) (*4)  (*5) 

64. Uppgifter om maskstorlek och dimensioner (*4)  (*5) 

65. Uppgifter om garn (typ, tjocklek) (*4)  (*5) 

66. Märkning av redskap

67.  Överträdelser eller observationer (*4)  (*5) 

68.  Fiskefartygets status i regionala fiskeriförvaltningsorganisationers områden där fiske eller fiskerelaterad verksamhet har bedrivits (även i eventuell förteckning över IUU-fiskefartyg) (*4)  (*5) 

69.  Inspektörens kommentarer (*4) 

70.  Befälhavarens kommentarer (*4)  (*5) 

71.  Åtgärd(er) som vidtagits (*4) 

72.  Inspektörens underskrift (*4)  (*5) 

73.  Befälhavarens underskrift (*4)  (*5) 

MODUL 4: INSPEKTION AV MARKNAD/LOKALER

1.  Referens till inspektionsrapporten ( *6 )

2.  Medlemsstat och inspektionsmyndighet (*6) 

3. Datum för inspektionen (inspektionens start) (*6) 

4. Tid för inspektionen (inspektionens start) (*6) 

5. Datum för inspektionen (inspektionens slut) (*6) 

6. Tid för inspektionen (inspektionens slut) (*6) 

7. Hamnens läge (*6) 

8. Ansvarig inspektör (*6) 

9. Nationalitet

10. Inspektör 2 (*6) 

11. Nationalitet

12. Identifiering för inspektörer

13.  Uppgifter om inspektion av marknad eller lokaler (namn och adress) (*6) 

14. Uppgift om ägare (namn, nationalitet och adress) (*6) 

15. Uppgifter om ägarens företrädare (namn, nationalitet och adress) (*6) 

16.  Uppgifter om inspekterade fiskeriprodukter (arter, kvantiteter i produktvikt, även för fisk som inte uppfyller storlekskraven, presentationsform, fångstområde, identifiering av ursprungsfartyg(*6) 

17. Uppgifter om registrerad köpare, auktionsinrättning eller andra organ eller personer som ansvarar för den första saluföringen av fiskeriprodukter (namn, nationalitet och adress) (*6) 

18. Minimireferensstorlek för bevarande kontrollerad (*6) 

19. Märkning för spårbarhet (*6) 

20. Gemensamma handelsnormer (*6) 

21. Storlekskategorier

22. Färskhetskategorier

23. Inspekterade fiskeriprodukter som omfattas av lagringsmekanism

24. Fiskeriprodukter vägda före försäljning

25. Vägningssystem kalibrerade och förseglade

26.  Överträdelser och observationer (*6) 

27.  Inspektion av dokument som avser inspekterade fiskeriprodukter (*6) 

28. Uppgifter om landningsdeklarationer

29. Uppgifter om deklarationer om övertagande

30. Uppgifter om transportdokument

31. Uppgifter om leverantörsfakturor och avräkningsnotor

32. Uppgifter om fångstintyg för IUU-fiske

33. Uppgifter om importör (namn, nationalitet och adress)

34.  Överträdelser och observationer (*6) 

35.  Inspektörens kommentarer (*6) 

36.  Aktörens kommentarer (*6) 

37.  Åtgärd(er) som vidtagits (*6) 

38.  Inspektörens underskrift (*6) 

39.  Aktörens underskrift (*6) 

MODUL 5: INSPEKTION AV TRANSPORTFORDON

1. Referens till inspektionsrapporten ( *7 )

2. Medlemsstat och inspektionsmyndighet (*)

3. Datum för inspektionen (start) (*)

4. Tid för inspektionen (start) (*)

5. Datum för inspektionen (slut) (*)

6. Tid för inspektionen (slut) (*)

7. Plats för inspektionen (adress) (*)

8. Ansvarig inspektör (*)

9. Nationalitet

10. Inspektör 2 (*)

11. Nationalitet

12. Identifiering för inspektörer

13.  Uppgifter om inspekterat fordon (typ och nationalitet) (*)

14. Identifiering av dragbil (registreringsnummer) (*)

15. Identifiering av släp (registreringsnummer) (*)

16. Uppgift om ägare (namn, nationalitet och adress) (*)

17. Uppgifter om förare (namn, nationalitet och adress) (*)

18.  Inspektion av dokument som avser fiskeriprodukter (*)

19.  Fiskeriprodukter vägda före transport (arter, kvantiteter i produktvikt, även för fisk som inte uppfyller storlekskraven, presentationsform, fångstområde, identifiering av ursprungsfartyg) (*)

20. Fordonets destination (*)

21. Uppgifter om transportdokument

22. Elektronisk överföring av transportdokumentet till flaggmedlemsstaten

23. Ursprungsfartygets fiskeloggbok åtföljer transportdokumentet

24. Elektronisk överföring av ursprungsfartygets fiskeloggbok till flaggmedlemsstaten

25. Andra fångstdokument som åtföljer transportdokumentet (fångstintyg)

26. Transportdokument mottaget före ankomst av den medlemsstat där landning eller saluföring sker

27. Uppgifter om landningsdeklarationer

28. Uppgifter om deklarationer om övertagande

29. Korskontroll av deklaration om övertagande och landningsdeklaration

30. Uppgifter om avräkningsnota eller fakturor

31. Märkning för spårbarhet

32. Stickprovsvägning av lådor/containrar

33. Vägningssystem kalibrerade och förseglade

34. Vägningsjournal

35. Fordon eller container har förseglats

36. Uppgifter om försegling har noterats på transportdokumentet

37. Inspektionsmyndighet som anbringat förseglingarna (*)

38. Förseglingarnas skick (*)

39.  Överträdelser och observationer (*)

40.  Fiskeriprodukter transporterade före vägning (arter, kvantiteter i produktvikt, även för fisk som inte uppfyller storlekskraven, presentationsform, fångstområde, identifiering av ursprungsfartyg) (*)

41. Fordonets destination (*)

42. Uppgifter om transportdokument

43. Elektronisk överföring av transportdokumentet till flaggmedlemsstaten

44. Ursprungsfartygets fiskeloggbok åtföljer transportdokumentet

45. Elektronisk överföring av ursprungsfartygets fiskeloggbok till flaggmedlemsstaten

46. Transportdokument mottaget före ankomst av den medlemsstat där landning eller saluföring sker

47. Uppgifter om landningsdeklarationer

48. Vägning av fiskeriprodukter vid ankomst till destinationsorten under observation av medlemsstatens behöriga myndigheter

49. Uppgifter om registrerad köpare, auktionsinrättning eller andra organ eller personer som ansvarar för den första saluföringen av fiskeriprodukter (namn, nationalitet och adress) (*)

50. Fordon eller container har förseglats

51. Uppgifter om försegling har noterats på transportdokumentet

52. Inspektionsmyndighet som anbringat förseglingarna (*)

53. Förseglingarnas skick (*)

54.  Överträdelser och observationer (*)

55.  Inspektörens kommentarer (*)

56.  Transportörens kommentarer (*)

57.  Åtgärd(er) som vidtagits (*)

58.  Inspektörens underskrift (*)

59.  Transportörens underskrift (*)

▼B
BILAGA XXVIII

MÄRKNING AV DEN UTRUSTNING SOM ANVÄNDS FÖR FISKERIINSPEKTION

image

INSPEKTIONSVIMPEL ELLER -SYMBOL

Alla fartyg som används vid fiskerikontroll, inspektioner och åtgärder för att kontrollera efterlevnad ska bära inspektionsvimpeln eller inspektionssymbolen tydligt synlig på alla sidor. Fartyg som deltar i inspektion ska alltid ha inspektionsvimpeln hissad.

Orden ”FISKERIINSPEKTION” kan också anges på alla sidor.
BILAGA XXIX

KONSTRUKTION OCH ANVÄNDNING AV LEJDARE

1. Bestämmelserna i denna bilaga ska tillämpas på fiskefartyg där säker och bekväm bordning förutsätter klättring på 1,5 meter eller mer.

2. Det ska finnas en ändamålsenlig lejdare som gör det möjligt för inspektörerna att till sjöss gå ombord på och lämna fartyget under betryggande former. Lejdaren ska hållas ren och i gott skick.

3. Lejdaren ska placeras och säkras så att

a) den går klar för eventuella utsläpp från fartyget,

b) den går klar från fartygets skarpa kanter och i så hög grad som möjligt är placerad midskepps på fartyget,

c) varje steg vilar stadigt mot fartygssidan.

4. Lejdarens steg ska

a) vara av hårt träslag eller annat material med motsvarande egenskaper och gjorda i ett stycke utan kvisthål; de fyra nedersta stegen får vara av gummi som är tillräckligt starkt och styvt eller av annat lämpligt material med motsvarande egenskaper,

b) ha en effektivt halksäker yta,

c) vara minst 480 mm långa, 115 mm breda och 23 mm tjocka, frånräknat eventuella halkskydd eller räfflor,

d) alla vara placerade med lika stort avstånd ifrån varandra, minst 300 mm och högst 380 mm,

e) vara fastsatta så att de hålls i horisontalläge.

5. En lejdare får inte ha mer än två reservsteg som hålls på plats på ett annat sätt än det som använts vid den ursprungliga konstruktionen och dessa steg ska ersättas, så snart det rimligen går, med steg som hålls på plats på det sätt som använts vid den ursprungliga konstruktionen av lejdaren.

Om ett reservsteg hålls fast vid lejdarens sidorep genom räfflor i stegets sidor ska räfflorna vara på stegets långsida.

6. Lejdarens sidorep ska bestå av två oklädda manillarep eller liknande rep med en omkrets på minst 60 mm på var sida; varje rep ska vara oklätt och sammanhängande utan knutar under det översta steget; två fallrep ordentligt fastgjorda vid fartyget och med en omkrets på minst 65 mm och en säkerhetslina ska finnas till hands för att kunna användas vid behov.

7. Tvärribbor av hårt trä eller annat material med liknande egenskaper, i ett stycke, utan kvisthål och mellan 1,8 och 2 m långa ska vara fastsatta med sådana mellanrum att de hindrar lejdaren från att sno sig. Den lägsta ribban ska vara fastsatt på femte steget från foten av lejdaren och mellanrummet mellan två ribbor får inte överstiga nio steg.

8. Det ska finnas anordningar som säkrar att inspektörerna bekvämt kan passera mellan den översta delen av lejdaren eller fallrepstrappan eller motsvarande anordning när de går ombord på eller lämnar fartyget, och fartygets däck. Om sådan passage sker genom en öppning i relingen eller brädgången ska det finnas avpassade handtag.

9. Om sådan övergång sker med hjälp av en relingsstege, ska denna stege vara säkert fäst vid relingen eller plattformen och två däckstöttor ska vara fastsatta minst 0,70 m och högst 0,80 m från varandra på det ställe där man går ombord och lämnar fartyget. Varje stötta ska vid eller nära sin nedersta del men också högre upp vara ordentligt fastgjord vid fartygsskrovet; den ska vara minst 40 mm i diameter och ha en höjd på minst 1,20 m över relingens överkant.

10. Belysning ska finnas nattetid så att både lejdaren över fartygssidan och den plats där inspektören bordar fartyget är tillräckligt upplysta. En livboj försedd med självtändande ljus ska finnas till hands klar för användning. En livlina ska finnas till hands för att kunna användas vid behov.

11. Det ska vara möjligt att använda lejdaren på båda sidor av fartyget. Den ansvariga inspektören får avgöra på vilken sida han vill ha lejdaren placerad.

12. Lejdaren ska riggas och inspektören ska gå ombord och lämna fartyget under övervakning av en av fartygets ansvariga officerare.

13. Om speciella konstruktioner på ett fiskefartyg, t.ex. fenderlister, skulle förhindra tillämpningen av några av dessa bestämmelser ska särskilda åtgärder vidtas för att se till att inspektörerna kan gå ombord på och lämna fartyget under betryggande former.
▼M1

BILAGA XXX

PRICKAR VID ALLVARLIGA ÖVERTRÄDELSERNr

Allvarlig överträdelse

Prickar

1

Underlåtelse att fullgöra skyldigheten att registrera och rapportera fångst eller fångstrelaterade uppgifter, däribland uppgifter som ska sändas med satellitbaserat kontrollsystem för fartyg

(Artikel 90.1 i kontrollförordningen jämförd med artikel 42.1 a och artikel 3.1 b i förordning (EG) nr 1005/2008).

3

2

Användning av förbjudna fiskeredskap eller fiskeredskap som inte uppfyller kraven i unionslagstiftningen

(Artikel 90.1 i kontrollförordningen jämförd med artikel 42.1 a och artikel 3.1 e i förordning (EG) nr 1005/2008).

4

3

Förfalskning eller döljande av registrerings- eller identitetsuppgifter eller av andra typer av märkningar

(Artikel 90.1 i kontrollförordningen jämförd med artikel 42.1 a och artikel 3.1 f i förordning (EG) nr 1005/2008).

5

4

Döljande, förändring eller bortskaffande av bevis som behövs vid en undersökning

(Artikel 90.1 i kontrollförordningen jämförd med artikel 42.1 a och artikel 3.1 g i förordning (EG) nr 1005/2008).

5

5

Ombordtagande, omlastning eller landning av fisk som inte uppfyller storlekskraven, i strid med gällande lagstiftning, eller ej fullgjorda skyldigheter att landa fisk som inte uppfyller storlekskraven

(Artikel 90.1 i kontrollförordningen jämförd med artikel 42.1 a och artikel 3.1 i i förordning (EG) nr 1005/2008).

5

6

Fiskeverksamhet som bedrivs i ett område som omfattas av en regional fiskeriorganisation och sker på ett sätt som är oförenligt med eller står i strid med den organisationens bevarande- och förvaltningsåtgärder

(Artikel 90.1 i kontrollförordningen jämförd med artikel 42.1 a och artikel 3.1 k i förordning (EG) nr 1005/2008).

5

7

Fiske utan giltig licens eller giltigt godkännande eller tillstånd som utfärdats av den berörda flaggstaten eller kuststaten

(Artikel 90.1 i kontrollförordningen jämförd med artikel 42.1 a och artikel 3.1 a i förordning (EG) nr 1005/2008).

7

8

Fiske i ett avstängt område eller under fredningstid, utan kvoter eller efter det att kvoterna uttömts, eller under en fastställd djupbegränsning

(Artikel 90.1 i kontrollförordningen jämförd med artikel 42.1 a och artikel 3.1 c i förordning (EG) nr 1005/2008).

6

9

Riktat fiske mot ett bestånd som omfattas av ett moratorium eller ett fiskeförbud

(Artikel 90.1 i kontrollförordningen jämförd med artikel 42.1 a och artikel 3.1 d i förordning (EG) nr 1005/2008).

7

10

Hindrande av tjänstemännens arbete i samband med att de kontrollerar att tillämpliga bevarande- och förvaltningsåtgärder efterlevs, eller hindrande av observatörernas arbete i samband med att de kontrollerar att tillämplig EU-lagstiftning efterlevs

(Artikel 90.1 i kontrollförordningen jämförd med artikel 42.1 a och artikel 3.1 h i förordning (EG) nr 1005/2008).

7

11

►C2  
Omlastning eller deltagande i gemensamma fiskeinsatser med andra fiskefartyg som bevisligen har deltagit i IUU-fiske i enlighet med förordning (EG) nr 1005/2008, främst fartyg som ingår i de förteckningar över IUU-fartyg som har upprättats av Europeiska unionen eller en regional fiskeriorganisation, eller stöd eller leveranser till sådana fartyg  ◄
(Artikel 90.1 i kontrollförordningen jämförd med artikel 42.1 a och artikel 3.1 j i förordning (EG) nr 1005/2008)

7

12

Användning av ett fiskefartyg som inte har någon nationalitet och därför är statslöst enligt internationell rätt

(Artikel 90.1 i kontrollförordningen jämförd med artikel 42.1 a och artikel 3.1 l i förordning (EG) nr 1005/2008).

7

▼M1 —————

▼B
BILAGA XXXIIKOMPLETTERANDE UPPGIFTER FÖR VALIDERINGSSYSTEMET

 

Dataelement

Kod

Innehåll

Obligatorisk (C)/Frivillig (O)

1.

Affärsregler

BUS

Affärsregler som definierar vilka valideringar som utförs i valideringssystemet

 

2.

Affärsregelns id-kod

BR

Unik kod för varje typ av kontroll, validering etc.

C

3.

Primärdataset

D1

Anger vilket dataset som valideras

C

4.

Sekundärdataset

D2

Anger med vilket/vilka dataset primärdatasetet valideras

C

5.

Hänvisning till EU-lagstiftning

LE

Hänvisning till tillämplig förordning och dito artiklar

C

6.

Rättsligt krav

RQ

Kort sammanfattning av det rättsliga kravet

C

7.

Valideringsspecifikation

VS

Detaljerad specifikation av vad valideringen avser

C

8.

Motstridigheter vid validering

INC

Motstridigheter som identifierats genom valideringsförfarandena

 

9.

Motstridighetens registreringsnummer

RN

Motstridighetens unika id-nummer eller registreringsnummer

C

10.

Affärsregelns id-kod

BR

Unik kod för varje typ av kontroll, validering etc.

C

11.

Den validerade postens registreringsnummer

RV

Unik id-kod eller unikt registreringsnummer för den validerade posten i primärdatasetet

C

12.

Typ av motstridighet

IY

Typ av motstridighet som identifierats

C

13.

Motstridighetsvärde

IV

Värde/differens/storlek avseende den identifierade motstridigheten (om relevant)

CIF

14.

Ursprungligt värde

OR

Ursprungligt värde före korrigering

C

15.

Uppföljning

FU

Förklaring till varför data är motstridiga och uppföljning

O

16.

Uppföljningsresultat

FR

Korrigerat värde för denna motstridighet

CIF

17.

Uppföljning avslutad

FX

Angivelse av om uppföljningen är avslutad eller fortfarande pågår

CIF

18.

Datum för avslutad uppföljning

FD

Det datum då frågan har lösts fullständigt eller resultatet av överträdelseförfarandet blivit känt

CIF

19.

Överträdelseförfarande

IP

Hänvisning till överträdelseförfarande eller rättsligt förfarande som inletts av myndigheter, om tillämpligt

CIF

20.

Validering av uppgifter

VAL

Validering av uppgifter om ett visst element eller en viss affärsregel Att användas som delelement för det validerade elementet

 

21.

Valideringsdatum

VD

Valideringsdatum

C

22.

Motstridighetens referens

RI

Motstridighetens unika id-nummer eller registreringsnummer

CIF

23.

VMS-data

VMS

Positionsdata från VMS-systemet

 

24.

Registreringsland

FS

Flaggstat där fartyget är registrerat. Treställig alfabetisk ISO-landskod

C

25.

Fartygets nr i unionens flottregister (CFR)

IR

Med format AAAXXXXXXXXX där A anger stor bokstav i koden för landet för första EU-registrering och där X anger en bokstav eller ett nummer

C

26.

Internationell radioanropssignal

RC

Internationell radioanropssignal, om CRF ej uppdaterad eller inte finns

CIF

27.

Fartygets namn

NA

Fartygets namn

O

28.

Fiskeresa nr

TN

Fiskeresans löpnummer

C

29.

Registreringsnummer

RN

Unikt löpnummer som tilldelas varje registreringspost

C

30.

Datum och klockslag

DT

Datum och klockslag för överföring

C

31.

Underdeklaration om position

POS

Position vid utkast (se uppgifter om underelement och attribut för POS)

C

32.

Fart

SP

Fartygets fart i knop (nn,n)

C

33.

Kurs

CO

Fartygets kurs i grader (0-360)

C

34.

Datum och klockslag för myndigheternas mottagande

DR

Datum och klockslag för registrering hos myndighet

C

35.

Manuella uppgifter

MA

Anger om data mottas elektroniskt eller registreras manuellt (Ja/Nej)

C

36.

Datum och klockslag för manuell registrering

DM

Datum och klockslag för manuell registrering av data i databasen, om registreringen sker manuellt

CIF
BILAGA XXXIII

INFORMATION SOM SKA FINNAS PÅ DE PÅ OFFENTLIGT TILLGÄNGLIGA WEBBPLATSERNAS OFFENTLIGA ÄMNESSIDOR

1. Myndigheter med ansvar för utfärdande av fiskelicenser och fisketillstånd (artikel 115 a i kontrollförordningen):

a) Myndighetens namn.

b) Fullständig postadress.

c) Gatuadress (om annan än postadressen).

d) Telefonnummer.

e) Faxnummer.

f) E-postadress.

g) Webbplats URL.

2. Förteckning över utsedda hamnar för omlastning (artikel 115 b i kontrollförordningen) innehållande följande information:

a) Hamnens namn.

b) Hamnkoden enligt FN/Locode.

c) Hamnkoordinater.

d) Öppethållandetider.

e) Omlastningsplasternas adress eller en beskrivning av dem.

3. Förteckning över de utsedda hamnar som anges i en flerårig plan (artikel 115 c i kontrollförordningen) med följande information:

a) Hamnens namn.

b) Hamnkoden enligt FN/Locode.

c) Hamnkoordinater.

d) Öppethållandetider.

e) Omlastnings- eller landningsplatsernas adress eller en beskrivning av dem.

f) De därmed förbundna villkoren för registrering och rapportering av de mängder arter som omfattas av den fleråriga planen, för varje landning.

4. Realtidsstängningar införda av medlemsstaterna (artikel 115 d i kontrollförordningen):

a) Hänvisning till nationell författning enligt vilken beslutet om införande av realtidsstängning fattats.

b) En förteckning över koordinater som avgränsar det stängda området.

c) Startdatum och starttid.

d) Slutdatum och sluttid.

e) Villkor för fiske i området under stängningen.

f) En karta som visar stängningens avgränsning.

5. Uppgifter om kontaktpunkter för översändande eller överlämnande av fiskeloggböcker, förhandsanmälningar, omlastningsdeklarationer, landningsdeklarationer, avräkningsnotor, deklarationer om övertagande och transportdokument (artikel 115 e i kontrollförordningen):

a) Kontaktpunktens namn.

b) Fullständig postadress.

c) Gatuadress.

d) Telefonnummer.

e) Faxnummer.

f) E-postadress.

g) Webbplats URL (om tillämpligt).

6. Realtidsstängningar införda av kommissionen (artikel 115 f i kontrollförordningen):

a) En förteckning över koordinater för det område med tillfälliga realtidsstängningar i den berörda medlemsstatens vatten.

b) Startdatum och starttid.

c) Slutdatum och sluttid.

d) Villkor för fiske i området under stängningen.

e) En karta som visar stängningens avgränsning.

7. Beslut om att stänga ett fiske (artikel 115 g i kontrollförordningen):

a) Hänvisning till nationell författning.

b) Berört bestånd eller berörd grupp av bestånd som omfattas av en kvot som anses vara uttömd eller en högsta tillåtna fiskeansträngning som anses ha uppnåtts.

c) Koden för fiskeområdet.

d) Startdatum.

e) Typ av fiske eller redskap (om tillämpligt).
BILAGA XXXIV

STANDARDFORMULÄR FÖR UTBYTE AV INFORMATION EFTER BEGÄRAN ENLIGT ARTIKEL 158 I DENNA FÖRORDNING

image

image
BILAGA XXXV

STANDARDFORMULÄR FÖR BEGÄRAN OM ADMINISTRATIV DELGIVNING ENLIGT ARTIKEL 161.2 I DENNA FÖRORDNING

image
BILAGA XXXVI

STANDARDFORMULÄR FÖR SVAR PÅ BEGÄRAN OM ADMINISTRATIV DELGIVNING ENLIGT ARTIKEL 161.3 I DENNA FÖRORDNING

image
BILAGA XXXVII

FÖRTECKNING ÖVER DEN MINIMIINFORMATION SOM SKA LIGGA TILL GRUND FÖR FEMÅRSRAPPORTERNA OM TILLÄMPNINGEN AV KONTROLLFÖRORDNINGEN

1.    ALLMÄNNA PRINCIPER

SAMMANFATTNING

Artiklarna 5 till 7 i kontrollförordningen

2.    ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TILLTRÄDE TILL VATTEN OCH RESURSER

SAMMANFATTNING

2.1    Artikel 6 i kontrollförordningen

FISKELICENSER:

 Antal fiskelicenser som har utfärdats

 Antal fiskelicenser som har återkallas tillfälligt

 Antal fiskelicenser som har dragits in slutgiltigt

 Antal upptäckta fall av överträdelser av fiskelicenser

2.2    Artikel 7 i kontrollförordningen

FISKETILLSTÅND:

 Särskilda nationella ordningar som har anmälts till kommissionen

 Antal fisketillstånd som har utfärdats

 Antal fisketillstånd som har dragits in tillfälligt

 Antal fisketillstånd som har dragits in slutgiltigt

 Antal upptäckta fall av överträdelser av fisketillstånd

2.3    Artikel 8 i kontrollförordningen

MÄRKNING AV FISKEREDSKAP:

 Antal upptäckta överträdelser

2.4    Artikel 9 i kontrollförordningen

SATELLITBASERAT KONTROLLSYSTEM FÖR FARTYG (VMS)

 Antal fiskefartyg med en totallängd på mellan 12 och 15 meter med ett driftsdugligt VMS-system.

 Antal fiskefartyg med en totallängd på 15 meter eller mer med ett driftsdugligt VMS-system.

 Antal hjälpfartyg med ett driftsdugligt VMS-system

 Antal fiskefartyg på mindre än 15 meter som är undantagna från kraven på VMS.

 Antal överträdelser av bestämmelserna om VMS som konstaterats avseende ►M1  unionsfiskefartyg ◄

 Uppgift om vilken myndighet som är behörig när det gäller fiskerikontroll

2.5    Artikel 10 i kontrollförordningen

AUTOMATISKT IDENTIFIERINGSSYSTEM (AIS)

 Antal fiskefartyg med AIS-system

 Antal centrum för fiskerikontroll som kan hantera AIS-uppgifter

2.6    Artikel 11 i kontrollförordningen

SYSTEM FÖR POSITIONSBESTÄMNING (VDS)

 Antal centrer för fiskerikontroll som kan hantera VDS-uppgifter

2.7    Artikel 13 i kontrollförordningen

NY TEKNIK

 De pilotprojekt som genomförts

3.    KONTROLL AV FISKE

SAMMANFATTNING

KONTROLL AV UTNYTTJANDET AV FISKEMÖJLIGHETERNA

3.1    Artiklarna 14, 15 och 16 i kontrollförordningen

IFYLLANDE OCH INLÄMNANDE AV FISKELOGGBOKEN OCH LANDNINGSDEKLARATIONER

 Antal fiskefartyg som använder den elektroniska fiskeloggboken

 Antal fiskefartyg som använder fiskeloggboken i pappersformat

 Antal fiskefartyg på mindre än tio meter som fiskeloggboken i pappersformat

 Antal fartyg som har begått upptäckta överträdelser beträffande fiskeloggboken och landningsdeklarationen

3.2    Artiklarna 16 och 25 i kontrollförordningen

FISKEFARTYG SOM INTE OMFATTAS AV KRAVEN PÅ ATT FÖRA OCH LÄMNA IN EN FISKELOGGBOK OCH PÅ ATT LÄMNA IN LANDNINGSDEKLARATIONER

 Antal fiskefartyg för vilka det ska utarbetas provtagningsplaner

 Antal fiskefartyg vilka övervakas med hjälp av avräkningsnotor

 Antal upptäckta överträdelser

3.3    Artikel 17 i kontrollförordningen

FÖRHANDSANMÄLAN

 Antal förhandsanmälningar som tagits emot av centrumet för fiskerikontroll

 Antal upptäckta överträdelser

3.4    Artikel 18 i kontrollförordningen

FÖRHANDSANMÄLAN OM LANDNING I EN ANNAN MEDLEMSSTAT

 Antal förhandsanmälningar som tagits emot av kustmedlemsstaten centrum för fiskerikontroll

 Antal upptäckta överträdelser

3.5    Artikel 20 i kontrollförordningen

OMLASTNING I HAMN ELLER PÅ ANNAN PLATS

 Antal omlastningar som har godkänts av medlemsstaten

 Antal upptäckta överträdelser

3.6    Artiklarna 21 och 22 i kontrollförordningen

OMLASTNING I HAMN ELLER PÅ ANNAN PLATS

 Antal fiskefartyg som undantagits från bestämmelserna

3.7    Artikel 26 i kontrollförordningen

ÖVERVAKNING AV FISKEANSTRÄNGNINGEN

 Antal överträdelser som upptäckts när det gäller rapporter om fiskeansträngningen

 Antal fartyg som undantagits från ordningarna för begränsning av fiskeansträngningen, fördelat på områden

 Antal överträdelser som har upptäckts när det gäller icke-anmälda redskap

3.8    Artiklarna 33 och 34 i kontrollförordningen

REGISTRERING AV FÅNGSTUPPGIFTER OCH FISKEANSTRÄNGNING

 Genomförande av artikel 33 i kontrollförordningen

 Uppgift om vilka anmälningar om stängning av fisket som inkommit per år

3.9    Artikel 35 i kontrollförordningen

STÄNGNING AV FISKE

 Genomförande av artikel 35 i kontrollförordningen

4.    KONTROLL AV FLOTTFÖRVALTNINGEN

4.1    Artikel 38 i kontrollförordningen

FISKEKAPACITET

 Efterlevnad av artikel 38.1 i kontrollförordningen

 Antal verifieringar av maskinstyrkan i enlighet med artikel 41

 Antal upptäckta överträdelser

4.2    Artikel 42 i kontrollförordningen

OMLASTNING I HAMN

 Antal godkända omlastningar av pelagiska fångster

4.3    Artikel 43 i kontrollförordningen

UTSEDDA HAMNAR

 Antal upptäckta överträdelser

4.4    Artikel 44 i kontrollförordningen

SEPARAT FÖRVARING AV FÅNGSTER AV BOTTENLEVANDE ARTER SOM OMFATTAS AVFLERÅRIGA PLANER

 Antal upptäckta överträdelser

4.5    Artikel 46 i kontrollförordningen

NATIONELLA KONTROLLPROGRAM

 Uppgifter om de program som tagits fram av medlemsstaterna

 Antal upptäckta överträdelser

5.    KONTROLL AV TEKNISKA ÅTGÄRDER

SAMMANFATTNING

5.1    Artikel 47 i kontrollförordningen

 Antal upptäckta överträdelser när det gäller redskap

5.2    Artikel 48 i kontrollförordningen

BÄRGNING AV FÖRLORADE REDSKAP

 Antal upptäckta överträdelser

5.3    Artikel 49 i kontrollförordningen

FÅNGSTERNAS SAMMANSÄTTNING

 Antal upptäckta överträdelser

6.    KONTROLL AV OMRÅDEN MED FISKEBEGRÄNSNING

SAMMANFATTNING

6.1    Artikel 50 i kontrollförordningen

 Antal upptäckta överträdelser som begåtts av EU-fartyg och fartyg från tredjeland

7.    REALTIDSSTÄNGNING AV FISKERIER

SAMMANFATTNING

7.1    Artikel 53 i kontrollförordningen

 Uppgifter om införda realtidsstängningar

 Antal upptäckta överträdelser

8.    KONTROLL AV FRITIDSFISKE

SAMMANFATTNING

8.1    Artikel 55 i kontrollförordningen

 Antal upptäckta överträdelser i form av otillåten saluföring

9.    KONTROLL AV SALUFÖRINGEN

SAMMANFATTNING

9.1    Artikel 56 i kontrollförordningen

PRINCIPER FÖR KONTROLL AV SALUFÖRINGEN

 Uppgifter om genomförandestatusen

9.2    Artikel 57 i kontrollförordningen

GEMENSAMMA HANDELSNORMER

 Antal upptäckta överträdelser

9.3    Artikel 58 i kontrollförordningen

SPÅRBARHET

 Genomförandestatus

 Antal upptäckta överträdelser

9.4    Artikel 59 i kontrollförordningen

FÖRSTA FÖRSÄLJNINGEN

 Antal registrerade köpare, registrerade auktionsinrättningar eller andra organ eller personer som ansvarar för den första saluföringen av fiskeriprodukter

 Antal upptäckta överträdelser

9.5    Artikel 60 i kontrollförordningen

VÄGNING

 Antal provtagningsplaner avseende vägning i samband med landning

 Antal fiskefartyg som har tillstånd att väga till havs

 Antal överträdelser

9.6    Artikel 61 i kontrollförordningen

VÄGNING EFTER TRANSPORT

 Antal kontrollplaner avseende vägning efter transport

 Antal gemensamma kontrollprogram som inletts tillsammans med andra medlemsstater avseende fiskeriprodukter som vägs efter transport.

 Antal upptäckta överträdelser

9.7    Artikel 62 i kontrollförordningen

IFYLLANDE OCH FRAMLÄGGANDE AV AVRÄKNINGSNOTOR

 Antal framlagda avräkningsnotor

 Antal undantag från kravet på avräkningsnotor som har beviljats

 Antal upptäckta överträdelser

9.8    Artikel 66 i kontrollförordningen

DEKLARATION OM ÖVERTAGANDE

 Antal upptäckta överträdelser

9.9    Artikel 68 i kontrollförordningen

IFYLLANDE OCH ÖVERSÄNDANDE AV TRANSPORTDOKUMENT

 Genomförandestatus

 Antal upptäckta överträdelser

10.    PRODUCENTORGANISATIONER SAMT PRISREGLERINGAR OCH INTERVENTIONSÅTGÄRDER

SAMMANFATTNING

10.1    Artikel 69 i kontrollförordningen

ÖVERVAKNING AV PRODUCENTORGANISATIONER

 Antal gjorda kontroller

 Antal upptäckta överträdelser av rådets förordning (EG) nr 104/2000

10.2    Artikel 70 i kontrollförordningen

ÖVERVAKNING AV PRISREGLERINGAR OCH INTERVENTIONSÅTGÄRDER

 Antal genomförda kontroller rörande prisregleringar och interventionsåtgärder

 Antal upptäckta överträdelser

11.    ÖVERVAKNING

SAMMANFATTNING

11.1    Artikel 71 i kontrollförordningen

IAKTTAGELSER TILL HAVS OCH UPPTÄCKTER SOM GÖRS AV MEDLEMSSTATERNA

 Antal skapade rapporter

 Antal mottagna rapporter

 Antal upptäckta överträdelser

11.2    Artikel 73 i kontrollförordningen

KONTROLLOBSERVATÖRER

 Antal genomförda observatörsprogram

 Antal mottagna rapporter från kontrollobservatörer

 Antal rapporterade överträdelser

12.    INSPEKTION OCH FÖRFARANDEN

SAMMANFATTNING

12.1    Artiklarna 74 och 76 i kontrollförordningen

GENOMFÖRANDE AV INSPEKTIONER

 Antal hel- och deltidsarbetande fiskeriinspektörer

 Procentandel av arbetstiden för hel- och deltidsarbetande inspektörer som använts för fiskerikontroll och inspektion

 Antal inspektioner per typ och per hel- eller deltidsarbetande inspektör

 Antal upptäckta överträdelser per hel- eller deltidsarbetande inspektör

12.2    RESURSER FÖR INSPEKTIONER: FARTYG

 Antal EU-finansierade för ändamålet särskilt avsedda inspektionsfartyg och sammanlagt antal patrulldagar till sjöss

 Antal EU-finansierade för ändamålet särskilt avsedda inspektionsfartyg och sammanlagt årligt antal patrulldagar till sjöss

 Procentandel av den totala verksamhetstiden som EU-finansierade för ändamålet särskilt avsedda inspektionsfartyg har använt för fiskerikontroll

 Procentandel av den totala verksamhetstiden som icke-EU-finansierade för ändamålet särskilt avsedda inspektionsfartyg har använt för fiskerikontroll

 Procentandel av den totala verksamhetstiden som samtliga för ändamålet särskilt avsedda inspektionsfartyg har använt för fiskerikontroll

 Procentandel av den totala verksamhetstiden som EU-samfinansierade för ändamålet särskilt avsedda inspektionsfartyg har använt för fiskerikontroll

 Antal ej för ändamålet särskilt avsedda inspektionsfartyg och sammanlagt årligt antal patrulldagar till sjöss

 Procentandel av tiden som använts för fiskerikontroll

 Sammanlagt antal dagar till sjöss för samtliga fartyg

12.3    INSPEKTIONSVERKSAMHET: TILL HAVS

 Antal inspektioner till havs avseende varje medlemsstats samtliga fartyg

 Antal överträdelser som konstaterats per medlemsstat

 Antal inspektioner till havs avseende fartyg från tredje land (ange tredje land)

 Antal överträdelser som konstaterats avseende fiskande hjälpfartyg

12.4    RESURSER FÖR INSPEKTIONER: ÖVERVAKNINGSFLYGPLAN

 Antal övervakningsflygplan som avsatts för fiskerikontroll och sammanlagt antal timmar som ägnats åt fiskerikontroll och övervakning

 Procentandel av arbetstiden som ägnats åt fiskerikontroll och övervakning

 Antal upptäckta överträdelser

12.5    UPPFÖLJNING AV INSPEKTIONER OCH ÖVERTRÄDELSER

 Antal övervakningsrapporter som lagts in i databaser över fiskerikontroll och övervakning

 Antal inspektionsrapporter som lagts in i databaser over fiskerikontroll och övervakning

 Antal tillfällen då prickar tilldelats

 Antal ärenden som överförts till en annan medlemsstat

 Antal överträdelser som upptäckts av inspektörer från unionen inom medlemsstatens jurisdiktion

12.6    Artikel 75 i kontrollförordningen

AKTÖRENS SKYLDIGHETER

 Antal upptäckta överträdelser

12.7    Artikel 79

UNIONSINSPEKTÖRER

 Antal planer för gemensamt utnyttjande inom medlemsstatens jurisdiktion

 Antal överträdelser som upptäckts inom ramen för planerna för gemensamt utnyttjande

12.8    Artiklarna 80, 81, 82, 83 och 84 i kontrollförordningen

INSPEKTIONER AV FISKEFARTYG UTANFÖR DEN INSPEKTERANDE MEDLEMSSTATENS VATTEN

 Antal inspektioner

 Antal upptäckta överträdelser

12.9    Artiklarna 85 och 86 i kontrollförordningen

FÖRFARANDEN VID ÖVERTRÄDELSER SOM UPPTÄCKS UNDER INSPEKTIONERNA

 Antal inspektioner

 Antal överträdelser

 Antal förfaranden som överförts till flaggstaten

 Antal inspektioner som har genomförts av unionsinspektörer

13.    VERKSTÄLLIGHET

SAMMANFATTNING

Artiklarna 89, 90 och 91 i kontrollförordningen

ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄKERSTÄLLA EFTERLEVNAD

 Genomförandestatus

13.1    Artikel 92 i kontrollförordningen

PRICKSYSTEM

 Antal upptäckta allvarliga överträdelser

 Antal tillfällen då prickar tilldelats tillståndshavaren

 I vilken mån har pricksystemet för befälhavare för fiskefartyg genomförts?

13.2    Artikel 93 i kontrollförordningen

NATIONELLA ÖVERTRÄDELSEREGISTER

 Genomförandestatus

14.    KONTROLLPROGRAM

14.1    Artikel 94 i kontrollförordningen

KONTROLLPROGRAM

 Antal gemensamma kontrollprogram som har genomförts

14.2    Artikel 95 i kontrollförordningen

SÄRSKILDA KONTROLL- OCH INSPEKTIONSPROGRAM

 Antal särskilda kontroll- och inspektionsprogram som har genomförts

15.    UPPGIFTER OCH INFORMATION

ANALYS OCH GRANSKNING AV UPPGIFTER

15.1    Artiklarna 109–116 i kontrollförordningen

 Sammanfattning av genomförandestatusen

16.    GENOMFÖRANDE

16.1    Artiklarna 117 och 118 i kontrollförordningen

ADMINISTRATIVT SAMARBETE( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG (EUT L 354, 28.12.2013, s. 22).

( 2 ) EUT L 128, 21.5.2005, s. 1.

( 3 ) EGT L 171, 6.7.1994, s. 7.

( 4 ) EGT L 274, 25.9.1986, s. 1.

( 5 ) EUT L 60, 5.3.2008, s. 1.

( 6 ) Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1) och kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1101/2014 av den 16 oktober 2014 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EUT L 312, 31.10.2014, s. 1).

( 7 ) EUT L 139, 30.4.2004, s. 55.

( 8 ) EUT L 286, 29.10.2008, s. 1.

( 9 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 (EUT L 354, 28.12.2013, s. 1).

( 10 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (EUT L 149, 20.5.2014, s. 1).

( 11 ) Rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren (EGT L 115, 9.5.1996, s. 3).

( 12 ) Rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september 2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och (EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94 (EUT L 286, 29.10.2008, s. 33).

( 13 ) Kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 av den 30 december 2003 om registret över gemenskapens fiskeflotta (EUT L 5, 9.1.2004, s. 25).

( 14 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganden behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

( 15 ) Dessa uppgifter ska anges i fiskelicensen först då fartyget registreras i registret över EU:s fiskeflotta i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 26/2004 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 25).

( 16 ) I enlighet med förordning (EG) nr 26/2004.

( 17 ) Om fartyget har ett namn.

( 18 ) I enlighet med förordning (EG) nr 26/2004 när det gäller fartyg som måste ha en internationell radioanropssignal.

( 19 ) I enlighet med förordning (EG) nr 2930/86.

( 20 ) I enlighet med förordning (EG) nr 2930/86. Dessa uppgifter ska anges i fiskelicensen först då fartyget registreras i registret över EU:s fiskeflotta i enlighet med förordning (EG) nr 26/2004.

( 21 ) I enlighet med Internationell statistisk standardklassificering av fiskeredskap (ISSCFCG).

( 22 ) I enlighet med förordning (EG) nr 26/2004.

( 23 ) Om fartyget har ett namn.

( 24 ) Fartyg som stannar inom en fiskeansträngningszon om högst fem nautiska mil på vardera sidan av gränsen mellan två fiskeansträngningszoner ska registrera sitt första inträde och sitt sista utträde under en period av 24 timmar.

( 25 ) EUT L 41, 16.2.2010, s. 8.

( *1 ) Obligatoriska uppgifter som ska samlas in och registreras i databasen i enlighet med artikel 118 i denna förordning

( *2 ) Obligatoriska uppgifter som ska samlas in och registreras i databasen i enlighet med artikel 118 i denna förordning

( *3 ) Kompletterande uppgift för hamnstatsinspektion

( *4 ) Obligatoriska uppgifter som ska samlas in och registreras i databasen i enlighet med artikel 118 i denna förordning

( *5 ) Kompletterande uppgift för hamnstatsinspektion

( *6 ) Obligatoriska uppgifter som ska samlas in och registreras i databasen i enlighet med artikel 118 i denna förordning

( *7 ) Obligatoriska uppgifter som ska samlas in och registreras i databasen i enlighet med artikel 118 i denna förordning