2011R0088 — SV — 14.10.2013 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 88/2011

av den 2 februari 2011

om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 452/2008 om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande vad gäller statistik över utbildningssystem

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 029, 3.2.2011, p.5)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Kommissionens förordning (EU) nr 912/2013 av den 23 september 2013

L 252

5

24.9.2013