02011D0235 — SV — 13.04.2017 — 006.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS BESLUT 2011/235/GUSP

av den 12 april 2011

om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran

(EGT L 100 14.4.2011, s. 51)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2011/670/GUSP av den 10 oktober 2011

  L 267

13

12.10.2011

►M2

RÅDETS BESLUT 2012/168/GUSP av den 23 mars 2012

  L 87

85

24.3.2012

►M3

RÅDETS BESLUT 2012/810/GUSP av den 20 december 2012

  L 352

49

21.12.2012

►M4

RÅDETS BESLUT 2013/124/GUSP av den 11 mars 2013

  L 68

57

12.3.2013

►M5

RÅDETS BESLUT 2014/205/Gusp av den 10 april 2014

  L 109

25

12.4.2014

►M6

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/555 av den 7 april 2015

  L 92

91

8.4.2015

►M7

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2016/565 av den 11 april 2016

  L 96

41

12.4.2016

►M8

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2017/689 av den 11 april 2017

  L 99

21

12.4.2017
▼B

RÅDETS BESLUT 2011/235/GUSP

av den 12 april 2011

om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i IranArtikel 1

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom deras territorier för personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran och personer som har anknytning till dem, enligt förteckningen i bilagan.

2.  Punkt 1 ska inte ålägga en medlemsstat att vägra sina egna medborgare inresa på dess territorium.

3.  Punkt 1 ska tillämpas utan att det påverkar de fall då en medlemsstat är bunden av en skyldighet enligt internationell rätt, nämligen

a) som värdland för en internationell mellanstatlig organisation,

b) som värdland för en internationell konferens sammankallad av eller under överinseende av Förenta nationerna,

c) enligt en multilateral överenskommelse som ger privilegier och immunitet, eller

d) enligt 1929 års konkordat (Lateranfördraget) mellan Heliga stolen (Vatikanstaten) och Italien.

4.  Punkt 3 ska anses tillämplig även i de fall när en medlemsstat är värdland för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

5.  Rådet ska informeras på vederbörligt sätt i alla de fall då en medlemsstat beviljar ett undantag enligt punkt 3 eller 4.

6.  Medlemsstaterna får bevilja undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkt 1, om resan är motiverad av brådskande humanitära skäl eller för att delta i mellanstatliga möten, inklusive möten som stöds av unionen eller där en medlemsstat är värdland för OSSE, där det förs en politisk dialog som direkt främjar demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen i Iran.

7.  En medlemsstat som önskar bevilja undantag i enlighet med punkt 6 ska anmäla detta skriftligt till rådet. Undantag ska anses beviljat såvida inte en eller flera av rådets medlemmar gör en skriftlig invändning inom två arbetsdagar efter det att de mottagit anmälan om det föreslagna undantaget. Om en eller flera av rådets medlemmar har invändningar, får rådet med kvalificerad majoritet besluta att ändå bevilja det föreslagna undantaget.

8.  I de fall där en medlemsstat i enlighet med punkt 3, 4, 6 eller 7 tillåter inresa till eller transitering genom sitt territorium för personer som förtecknas i bilagan, ska tillståndet begränsas till det ändamål för vilket det ges och de personer som berörs av detta.

Artikel 2

1.  Alla tillgångar och ekonomiska resurser som direkt eller indirekt tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av personer som är ansvariga för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter samt alla tillgångar och ekonomiska resurser som direkt eller indirekt tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av personer och enheter med anknytning till dem, enligt förteckningen i bilagan, ska frysas.

2.  Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller till förmån för de personer och enheter som förtecknas i bilagan.

3.  Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på sådana villkor som den finner lämpliga, efter att ha konstaterat att de berörda tillgångarna eller ekonomiska resurserna är

a) nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de personer som förtecknas i bilagan och av dem beroende familjemedlemmar, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b) avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c) avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar eller ekonomiska resurser,

d) nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter under förutsättning att den behöriga myndigheten minst två veckor före beviljandet av tillståndet till behöriga myndigheter i de andra medlemsstaterna och kommissionen meddelar de grunder på vilka den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

Den berörda medlemsstaten ska informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt denna punkt.

4.  Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat tillåta att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor uppfylls, nämligen

a) tillgångarna eller ekonomiska resurserna är föremål för ett rättsligt eller administrativt beslut eller en skiljedom rörande kvarstad som meddelades före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i punkt 1 upptogs i bilagan, eller för en rättslig eller administrativ dom eller skiljedom som meddelades före den dagen,

b) tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom en sådan kvarstad eller har erkänts som giltiga i en sådan dom, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar,

c) kvarstaden eller domen är inte till förmån för någon av de personer eller enheter som förtecknas i bilagan, och

d) erkännandet av kvarstaden eller domen står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna ordning.

Den berörda medlemsstaten ska informera de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt denna punkt.

5.  Punkt 1 ska inte hindra en förtecknad person eller enhet från att göra en betalning i samband med ett avtal som ingåtts före den dag som en sådan person eller enhet förtecknades i bilagan, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en person eller enhet som avses i punkt 1.

6.  Punkt 2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) ränta eller övriga intäkter på sådana konton, eller

b) betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag från och med vilken dessa konton omfattas av de åtgärder som fastställs i punkterna 1 och 2,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar fortfarande omfattas av de åtgärder som fastställs i punkt 1.

▼M2

Artikel 2a

Försäljning, leverans, överföring eller export av utrustning eller programvara som huvudsakligen är avsedd att användas för övervakning eller avlyssning av den iranska regimen eller på dess vägnar av internet och telekommunikation på mobilnät eller fasta nät i Iran samt tillhandahållande av hjälp med att installera, driva eller uppdatera sådan utrustning eller programvara ska förbjudas.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka relevanta element som ska omfattas av denna artikel.

Artikel 2b

1.  Försäljning, leverans, överföring eller export till Iran av utrustning som kan användas för internt förtryck, från medborgare i medlemsstaterna eller från medlemsstaternas territorier eller där fartyg under deras flagg eller deras luftfartyg används, ska förbjudas, oavsett om utrustningen har sitt ursprung i deras territorier eller inte.

2.  Det ska även vara förbjudet att

a) direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör sådana artiklar som avses i punkt 1 eller som rör leverans, tillverkning, underhåll och användning av sådana artiklar till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Iran,

b) direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de artiklar som avses i punkt 1, inbegripet i synnerhet bidrag, lån och exportkreditförsäkring för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana artiklar eller för tillhandahållande av därtill kopplat tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i, eller för användning i, Iran.

▼M3

3.  Punkterna 1 och 2 ska inte gälla försäljning, leverans, överföring eller export av utrustning som endast är avsedd att användas för skydd av unionens och dess medlemsstaters personal i Iran, eller tillhandahållande av tekniskt bistånd, förmedlingstjänster och andra tjänster eller finansiering och ekonomiskt bistånd som rör sådan utrustning, och på förhand har godkänts av den relevanta behöriga myndigheten.

▼B

Artikel 3

1.  Rådet ska på förslag av en medlemsstat eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik fastställa och ändra förteckningen i bilagan.

2.  Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för införandet i förteckningen, till berörda personer eller enheter antingen direkt, om deras adress är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att sådana personer eller enheter ges tillfälle att inkomma med synpunkter.

3.  Om synpunkter lämnas eller om väsentlig ny bevisning läggs fram, ska rådet ompröva sitt beslut och informera den berörda personen eller enheten om detta.

Artikel 4

1.  Bilagan ska innehålla skälen till att de berörda personerna och enheterna har tagits upp i förteckningen.

2.  Bilagan ska även innehålla den information som behövs för att identifiera de personer eller enheter som berörs, förutsatt att sådan information finns att tillgå. När det gäller personer kan sådan information bestå av namn, inklusive alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och ID-kortnummer, kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller enheter kan sådan information bestå av namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe.

▼M2

Artikel 4a

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars mål eller konsekvenser är att kringgå de åtgärder som avses i artiklarna 2a och 2b.

▼B

Artikel 5

För att maximera verkan av de åtgärder som anges i detta beslut ska unionen uppmuntra tredjestater att anta liknande restriktiva åtgärder.

▼M2

Artikel 6

1.  Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

▼M8

2.  Detta beslut ska tillämpas till och med den 13 april 2018. Det ska ses över kontinuerligt. Det ska förlängas, eller ändras vid behov, om rådet bedömer att dess mål inte har uppnåtts.

▼B
BILAGA

Förteckning över personer och enheter som avses i artiklarna 1 och 2Personer

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för införande i förteckningen

▼M7

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Födelseort: Teheran (Iran) –

Födelsedatum: 1961

Högre rådgivare till chefen för försvarsmaktens generalstab. Chef för Irans nationella polis till i början av 2015. Styrkor under hans befäl ledde brutala attacker mot fredliga demonstranter och en våldsam nattlig attack mot sovsalarna på Teherans universitet den 15 juni 2009.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein (Hoseyn)

Födelseort: Najafabad (Iran) –

Födelsedatum: 1945

Chef för Ansar-e Hezbollah och överste i Islamiska revolutionsgardet (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC). Medgrundare av Ansar-e Hezbollah. Denna paramilitära styrka ansvarade under hans ledning för det extrema våldet under ingripandena mot studenter och universitet 1999, 2002 och 2009.

 

▼B

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Ställföreträdande chef för IRGC:s markstridskrafter.

Hade direkt och personligt ansvar för ingripandena mot protester under hela sommaren 2009.

 

▼M7

4.

FAZLI Ali

 

Ställföreträdande befälhavare för Basij, före detta chef för IRGC:s Seyyed al-Shohada-kår, provinsen Teheran (till och med februari 2010). Seyyed al-Shohada-kåren ansvarar för säkerheten i provinsen Teheran och spelade med honom som ansvarig en avgörande roll i de brutala angreppen på demonstranter under 2009.

 

▼M7 —————

▼B

6.

JAFARI Mohammad-Ali

(alias Aziz Jafari)

Födelseort: Yazd (Iran) – 1.9.1957

Befälhavare för IRGC. IRGC och Sarollah-basen som stod under general Aziz Jafaris befäl spelade en avgörande roll i de olagliga ingripandena i 2009 års presidentval, genom att anhålla och häkta politiska aktivister och genom sammandrabbningar med demonstranter på gatorna.

 

7.

KHALILI Ali

 

General för IRGC, chef för Sarollah-basens medicinska enhet. Undertecknade en skrivelse som den 26 juni 2009 skickades till hälsoministeriet enligt vilken det är förbjudet att lämna ut dokument eller medicinska journaler till personer som skadats eller lagts in på sjukhus vid händelserna som ägde rum efter valet.

 

▼M7

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Chef för arméns kommando- och generalstabshögskola (Dafoos). F.d. chef för IRGC:s Seyyed al-Shohada-kår, provinsen Teheran. Seyyed al-Shohada-kåren spelade med honom som ansvarig en avgörande roll i organisationen av förtrycket av protester.

 

▼B

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Födelseort: Najaf (Irak) – Född: Cirka 1952

Befälhavare för Basij. I egenskap av befälhavare för IRGC:s Basij-styrkor bar Mohammad-Reza Naqdi ansvaret för eller medverkade till Basij-övergrepp som skedde i slutet av 2009, inbegripet de våldsamma ingripandena mot protesterna under Ashura-dagen i december 2009, som resulterade i upp till 15 dödsfall och arresteringen av hundratals demonstranter.

Innan han utsågs till befälhavare för Basij i oktober 2009 var Mohammad-Reza Naqdi chef för Basijs underrättelsetjänst vilken ansvarade för förhören av personer som anhölls vid ingripandena efter valet.

 

▼M7

10.

RADAN Ahmad-Reza

Födelseort: Esfahan (Iran) –

Födelsedatum: 1963

Ansvarar för den iranska brottsbekämpningsstyrkans centrum för strategiska studier, ett organ med anknytning till den nationella polisen. F.d. chef för polisens centrum för strategiska studier, f.d. ställföreträdande chef för Irans nationella polis t.o.m. juni 2014. I egenskap av ställföreträdande chef för den nationella polisen fr.o.m. 2008 bar Ahmad-Reza Radan ansvaret för misshandel, mord samt godtyckliga arresteringar och frihetsberövanden av demonstranter som utfördes av polisstyrkorna.

12.4.2011

▼M5

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Chef för organet för katastrofberedskap i Teheran. F.d. chef för Teherans polis (till och med januari 2010).

I egenskap av befälhavare för de brottsbekämpande styrkorna i Stor-Teheran är Azizollah Rajabzadeh den av de anklagade i fallet med övergreppen i fånglägret Kahrizak som har högst rang.

 

▼B

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Chef för Teheranpolisen, tidigare ställföreträdande chef för Irans nationella polis. Ansvarar för inrikesministeriets samordning av repressiva insatser i den iranska huvudstaden.

 

▼M6

13.

TAEB Hossein

Födelseort: Teheran – Född: 1963

Ställföreträdande befälhavare för underrättelseavdelningen vid Islamiska revolutionsgardet. F.d. befälhavare för Basij fram till oktober 2009. Styrkor under hans befäl deltog i massmisshandel, mord, frihetsberövanden och tortyr av fredliga demonstranter.

12.4.2011

▼M7

14.

SHARIATI Seyeed (Seyed) Hassan

 

Rådgivare och ledamot i högsta domstolens 28:e avdelning. Tidigare chef för domstolen i Mashhad fram till september 2014. Rättegångar under hans överinsyn har genomförts på ett summariskt sätt och inom lyckta dörrar utan att de åtalades rättigheter respekterats och på grundval av bekännelser som tvingats fram genom påtryckningar och tortyr. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

12.4.2011

▼M6

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Födelseort: Najafabad (Iran) – Född: 1945

Ledamot av Sakkunnigrådet (Assembly of Experts) och även representant för den högste ledaren i provinsen Markazi. Tidigare allmän åklagare i Iran fram till september 2009, liksom tidigare underrättelseminister under president Khatami.

I egenskap av allmän åklagare i Iran beslutade han om och övervakade skenrättegångarna efter de första protesterna efter valet, då de åtalade förvägrats sina rättigheter och rätten till juridiskt biträde. Han är också ansvarig för övergreppen i Kahrizak.

12.4.2011

▼M7

16.

HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Biträdande säkerhetsofficer vid revolutionsdomstolen i Teheran. Tidigare domare, revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 26. Han ansvarade för de fångar som knöts till kriserna efter valet och hotade regelbundet fångarnas familjer för att tysta dem. Han har spelat en avgörande roll i utfärdandet av häktningsbeslut och förpassning till fånglägret Kahrizak. I november 2014 erkände de iranska myndigheterna officiellt hans delaktighet i fall där fångar avlidit.

12.4.2011

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad (Mohamad)

 

Chef för organisationen för islamisk propaganda i provinsen Khorasan-Razavi. Tidigare domare, revolutionsdomstolen i Mashhad. Rättegångar under hans behörighet har genomförts på ett summariskt sätt och inom lyckta dörrar utan att de åtalades rättigheter respekterats. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

 

▼M6

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Tidigare domare, revolutionsdomstolen i Teheran. Han medverkade i rättegångar mot demonstranter. Blev förhörd i domstol om påtryckningar i Kahrizak. Han spelade en avgörande roll i utfärdandet av häktningsbeslut och förpassning av fångar till fånglägret Kahrizak. I november 2014 erkände de iranska myndigheterna officiellt hans delaktighet i fall där fångar avlidit.

12.4.2011

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Födelseort: Yazd (Iran) – Född: 1953

Allmän åklagare i Teheran sedan augusti 2009. Dolatabadis kansli lagförde ett stort antal demonstranter, däribland personer som deltog i protesterna under Ashuradagen i december 2009. Han beslutade om stängning av Karubis kansli i september 2009 och om anhållande av flera reformpolitiker och förbjud två reformpartier i juni 2010. Hans kansli åtalade demonstranterna för Moharebeh, eller hädelsebrott, som är förenat med dödsstraff och förvägrade dem som riskerar dödsstraff en rättvis rättegång. Hans kansli anhöll också reformivrare, människorättsaktivister och företrädare för medier som en del i de omfattande ingripandena mot den politiska oppositionen.

 

▼M8

20.

MOGHISSEH Mohammad (alias NASSERIAN)

 

Domare, chef för revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 28. Anses också ansvarig för domarna mot medlemmar av bahaisamfundet. Han har handlagt domstolsfall efter valet. Han utdömde långa fängelsestraff till sociala och politiska aktivister och journalister vid orättvisa rättegångar och dömde ett flertal demonstranter och sociala och politiska aktivister till döden.

12.4.2011

▼M6

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Födelseort: Ejiyeh – Född: cirka 1956

Allmän åklagare i Iran sedan september 2009 och talesman för domstolsväsendet och före detta underrättelseminister under 2009 års val. Under valperioden 2009, när han var underrättelseminister, var tjänstemän inom underrättelsetjänsten ansvariga för frihetsberövande, tortyr och framtvingande av felaktiga erkännanden under press från hundratals aktivister, journalister, oliktänkande och reformpolitiker. Dessutom tvingades personligheter inom politiken till felaktiga erkännanden vid fruktansvärda förhör med tortyr, övergrepp, utpressning och hot riktade mot familjemedlemmar.

12.4.2011

▼M8

22.

MORTAZAVI Said

Födelseort: Meybod, Yazd (Iran)

Födelsedatum: 1967

Tidigare allmän åklagare i Teheran fram till augusti 2009. I egenskap av allmän åklagare i Teheran utfärdade han en in blanco-order som användes för att frihetsberöva hundratals aktivister, journalister och studenter. I januari 2010 höll en parlamentarisk utredning honom direkt ansvarig för frihetsberövandet av tre fångar som senare dog i häktet. Han avstängdes från sin befattning i augusti 2010 sedan det iranska domstolsväsendet utrett hans delaktighet i ett fall där tre män dött som häktats på hans order efter valet. I november 2014 erkände de iranska myndigheterna officiellt hans delaktighet i fall där fångar dött. Han frikändes den 19 augusti 2015 av en iransk domstol från anklagelser med anknytning till tortyren av tre unga män och deras död i fängelseanläggningen i Kahrizak 2009.

12.4.2011

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Domare vid en brottmålsavdelning. Tidigare domare vid revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 26. Han ansvarade för domstolsfall efter valet, utfärdade långa fängelsestraff efter orättvisa rättegångar mot människorättsaktivister och utfärdade flera dödsdomar mot demonstranter.

12.4.2011

▼M7

24.

MORTAZAVI Amir

 

Ställföreträdande chef för domstolsväsendets enhet för sociala frågor och brottsförebyggande i provinsen Khorasan-Razavi. F.d. vice åklagare i Mashhad. Rättegångar med honom som åklagare har genomförts på ett summariskt sätt och inom lyckta dörrar utan att de åtalades rättigheter respekterats. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

 

▼M8

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Domare, chef för revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 15. Domare som utfärdar häktningsorder vid tribunalen i Teheran. Som ansvarig för domstolsfall efter valet var han den domare som ledde ”skenrättegångarna” sommaren 2009 och han dömde där två monarkister till döden. Han har dömt över hundra politiska fångar, människorättsaktivister och demonstranter till långa fängelsestraff.

12.4.2011

▼M7

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Domare i högsta domstolen. F.d. chef för Östazarbaijans domstolsväsen. Han var ansvarig för Sakineh Mohammadi-Ashtianis rättegång.

 

▼M5

27.

ZARGAR Ahmad

 

Chef för organet för moralens bevarande. F.d. domare, appellationsdomstolen i Teheran, enhet 36.

Han fastställde ett antal utmätta domar med långa fängelsestraff och avrättning för demonstranter.

 

▼M6

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Domare i högsta domstolen. Tidigare chefsdomare, revolutionsdomstolen i Mashhad. Rättegångar under hans behörighet har genomförts på ett summariskt sätt och inom lyckta dörrar utan att de åtalades rättigheter respekterats. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

12.4.2011

▼B

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Chef för avdelning 350 vid Evin-fängelset. Han utsatte vid ett flertal tillfällen fångar för oproportionerligt våld.

 

▼M6

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Chef för domstolsväsendet i Teheran. Tidigare chef för Irans fängelseförvaltning. I denna egenskap medverkade han i massgripanden av politiska demonstranter och sopade igen spåren efter övergrepp som begåtts inom fängelsesystemet.

12.4.2011

▼B

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Biträdande chef för Teherans kriminalvårdsförvaltning – tidigare chef för Evin-fängelset i Teheran fram till oktober 2010, en period under vilken tortyr ägde rum. Han var fångvaktare och hotade och utövade ofta påtryckningar på fångar.

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

I egenskap av chef för Irans kriminalvårdsorganisation ansvarade han för övergrepp och berövande av rättigheter i fångläger. Han gav order om att många fångar skulle sättas i isoleringscell.

 

▼M8

33.

ABBASZADEH- MESHKINI Mahmoud (Mahmud)

 

Sekreterare för rådet för mänskliga rättigheter. Tidigare guvernör i provinsen Ilam. F.d. politisk direktör vid inrikesministeriet. Som chef för artikel 10-kommittén enligt lagen om politiska partiers och gruppers verksamhet ansvarar han för utfärdandet av tillstånd till demonstrationer och andra offentliga evenemang och för registreringen av politiska partier.

Under 2010 stoppade han verksamheten inom två reformistiska politiska partier med kopplingar till Musavi – Fronten för delaktighet i det islamiska Iran (Jebheye Mosharekat-e Iran-e Eslami, Islamic Iran Participation Front) och Islamiska revolutionens heliga krigare (Sazman-e Mojahedin-e Enghelab-e Eslami, Islamic Revolution Mujahedeen Organization).

Från 2009 och framåt har han systematiskt och kontinuerligt vägrat tillstånd till alla icke-statliga folkmöten och därmed åsidosatt den konstitutionella rätten att demonstrera, vilket har lett till många gripanden av fredliga demonstranter i strid med rätten till mötesfrihet.

Under 2009 vägrade han också att ge oppositionen tillstånd att genomföra en ceremoni för att hedra minnet av dem som dödats i protesterna mot presidentvalet.

10.10.2011

▼M7

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Generaldirektör för Irans huvudkontor för narkotikakontroll (även känt som huvudkontoret för narkotikabekämpning). F.d. chef för Teheranpolisen. Under hans ledning har polisstyrkan använt utomrättsligt våld mot misstänkta vid gripanden och i häkte. Teheranpolisen medverkade även i räderna mot sovsalarna vid Teherans universitet i juni 2009, i vilka, enligt en iransk parlamentskommission, över 100 studenter skadades av polisen och Basij-milisen.

10.10.2011

▼M8

35.

AKHARIAN Hassan (Hasan)

 

Tidigare ansvarig för avdelning 1 i fängelset i Rajai Shahr, Karaj. Flera före detta fångar har uppgett att han använt tortyr och gett order om att fångar skulle vägras medicinsk vård. En fånge i fängelset i Rajai Shahr har enligt en utskrift av en utsaga rapporterat att han med Akharians goda minne blivit allvarligt misshandlad av samtliga fångvaktare. Dessutom har under Akharians period som ansvarig åtminstone en fånge, Mohsen Beykvand, rapporterats avliden.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza)

 

Direktör för byrån för särskilda utredningar. Fram till juli 2016 biträdande inrikesminister och chef för det offentliga registret. Rådgivare till disciplinära domstolen för domare sedan april 2014. Tidigare ordförande för Teherans domstolar. Som ordförande för Teherans domstolar har han gjort sig skyldig till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, godtyckliga gripanden, åsidosättande av fångars rättigheter samt en ökning av antalet avrättningar.

10.10.2011

▼M6

37.

BANESHI Jaber

 

Rådgivare till rättsväsendet i Iran. Tidigare åklagare i Shiraz fram till 2012. Genom att ha utdömt en mängd dödsdomar bär han ansvaret för en alltför stor och ökande användning av dödsstraffet. Åklagare under bombattentatet i Shiraz 2008, vilket regimen utnyttjade för att döma flera regimmotståndare till döden.

10.10.2011

▼M8

38.

FIRUZABADI, generalmajor doktor Seyyed Hasan (alias FIRUZABADI, generalmajor doktor Seyed Hassan; FIROUZABADI, generalmajor doktor Seyyed Hasan; FIROUZABADI, generalmajor doktor Seyed Hassan)

Födelseort: Mashad

Födelsedatum: 3.2.1951

Som tidigare chef för Irans försvarsmakt var han högsta militära befälhavare med ansvar för ledningen av samtliga militära divisioner och all militär strategi, inbegripet Islamiska revolutionsgardet och polisen. Styrkor under hans formella befäl har utfört brutala angrepp på fredliga demonstranter samt massgripanden.

Även medlem i högsta nationella säkerhetsrådet och rådet för lämplighetsbedömning (Expediency Council).

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

 

Tidigare allmän åklagare i Qom. Håller sannolikt på att tilldelas en annan uppgift. Han bär ansvaret för godtyckliga frihetsberövanden och misshandel av dussintals dömda brottslingar i Qom. Han är medansvarig till grova överträdelser av rätten till ett korrekt rättsförfarande och har bidragit till den extrema och ökande användningen av dödsstraffet, vilket inneburit en stark ökning av antalet avrättningar sedan början av året.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza (Mohamed Reza)

 

Chef för justitieministeriets kontor i Yazd. F.d. vice åklagare i Esfahan. Håller sannolikt på att tilldelas en annan uppgift. Delaktig i förfaranden där de åtalade har förvägrats en rättvis rättegång, såsom fallet Abdollah Fathi, som avrättades i maj 2011 sedan Habibi under rättegången i mars 2010 ignorerat hans rätt att bli hörd samt frågor om hans mentala hälsa. Han är därmed medansvarig till grova överträdelser av rätten till ett korrekt rättsförfarande och har bidragit till den extrema och ökande användningen av dödsstraffet, vilket inneburit en stark ökning av antalet avrättningar sedan början av 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Födelseort: Esfahan

Födelsedatum: 1956

I egenskap av general i Pasdaran (revolutionsgardet) har han spelat en nyckelroll i samband med hot mot Irans ”fiender” och bombattentaten mot irakiska kurdiska byar. I egenskap av tidigare chef för Islamiska revolutionsgardets Sarollah-kår i Teheran och före detta chef för Basij-styrkorna spelade han en central roll vid ingripandena mot demonstranter efter valet.

10.10.2011

▼M6 —————

▼M7

43.

JAVANI Yadollah

Födelseort: Esfahan

Födelsedatum: 1956

Rådgivare till den högste ledarens företrädare i IRGC. Han uttalar sig regelbundet i media som företrädare för regimens hårda linje. Han var en av de högst rankade ämbetsmän som begärde att Musavi, Karubi och Khatami skulle gripas. Han har vid upprepade tillfällen förespråkat användning av våld och hårdföra förhörsstrategier mot demonstranter efter valet (och rättfärdigat tv-inspelningar av erkännanden) bland annat genom instruktioner om utomrättslig misshandel av oliktänkande i publikationer som delats ut inom Islamiska revolutionsgardet och Basij-milisen.

10.10.2011

▼M1

44.

JAZAYERI Massoud (Masud)

 

Biträdande chef för Irans försvarsmakt, med ansvar för kulturfrågor (även känt som högkvarteret för statlig försvarspublicitet).

Som biträdande personalchef deltog han aktivt i repressiva åtgärder. I en intervju i Kayhan sa han att många demonstranter i och utanför Iran hade identifierats och att åtgärder skulle vidtas mot dem när tillfälle gavs. Han har öppet manat till repressiva åtgärder mot utländska massmediekanaler och den iranska oppositionen. År 2010 uppmanade han regeringen att införa hårdare lagstiftning mot iranier som samarbetade med utländska medier.

10.10.2011

▼M5

45.

JOKAR Mohammad (Mohamed) Saleh

 

Parlamentsledamot för provinsen Yazd sedan 2011. F.d. befälhavare för milisen Basijs studentstyrkor.

I kraft av sitt ämbete som befälhavare för milisen Basijs studentstyrkor deltog han aktivt i ingripandena mot demonstrationer i skolor och vid universitet och i utomrättsliga frihetsberövanden av aktivister och journalister.

10.10.2011

▼M8

46.

KAMALIAN Behrouz (Behruz)

(alias Hackers Brain)

Födelseort: Teheran

Födelsedatum: 1983

Chef för it-gruppen Ashiyaneh som har kopplingar till Islamiska revolutionsgardet. Ashiyaneh är en it-säkerhetsgrupp som grundades av Behruz Kamalian och som ligger bakom en intensiv internetkampanj mot motståndare inom landet samt mot reformister och utländska institutioner. På webbplatsen för revolutionsgardets kommando för it-försvar 32 publicerades den 21 juni 2009 stillbilder av ansiktena på 26 personer, enligt uppgift tagna under demonstrationerna efter valet. Till bilderna bifogades en uppmaning till alla iranier att ”identifiera upprorsmakarna”.

10.10.2011

▼M6

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

 

Åklagare i Tabriz. Han arbetade med fallet Sakineh Mohamadi Ashtiani och bidragit till grova överträdelser av rätten till ett korrekt rättsförfarande.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (alias MAHSULI, Sadeq)

Födelseort: Orumiyeh (Iran) – Född: 1959/1960

Rådgivare till Mahmud Ahmadinejad, tidigare president och nuvarande ledamot av rådet för lämplighetsbedömning (Expediency Council), och medlem av Fronten för ståndaktighet (Perseverance Front). Minister för välfärd och social trygghet mellan 2009 och 2011. Inrikesminister fram till augusti 2009. I egenskap av inrikesminister förde Mahsuli befäl över alla polisstyrkor, säkerhetstjänstemän och civilklädda agenter. Styrkor under hans ledning bar ansvaret för attacker mot sovsalarna vid Teherans universitet den 14 juni 2009 och för tortyr av studenter i ministeriets källare (den ökända källarvåning 4). Andra demonstranter utsattes för allvarliga övergrepp inom fånglägret i Kahrizak, vilket förvaltades av polis som stod under Mahsulis befäl.

10.10.2011

▼M8

49.

MALEKI Mojtaba

 

Biträdande chef för justitieministeriet i provinsen Khorasan Razavi. Tidigare åklagare i Kermanshah. Har haft betydelse för den dramatiska ökningen av antalet dödsdomar som utdömts i Iran, inbegripet åtal mot sju fångar som dömts för narkotikahandel, vilka hängdes samma dag, den 3 januari 2010, i Kermanshahs centralfängelse.

10.10.2011

▼M7

50.

OMIDI Mehrdad

 

Chef för iranska polisens säkerhetstjänst. F.d. chef för den iranska polisens enhet för databrott. Han ansvarar för tusentals utredningar och åtal mot reformister och politiska motståndare som använt sig av internet. Han är därmed ansvarig för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna genom förtryck av personer som står upp för sina lagenliga rättigheter, inbegripet yttrandefriheten.

10.10.2011

▼M8

51.

SALARKIA Mahmoud (Mahmud)

Tidigare direktör för fotbollsklubben Persepolis i Teheran

Ordförande i Teherans stads olje- och transportnämnd. Teherans biträdande allmänna åklagare för fängelsefrågor under ingripandena 2009.

Som Teherans biträdande allmänna åklagare för fängelsefrågor bar han det direkta ansvaret för många häktningsorder mot oskyldiga fredliga demonstranter och aktivister. Många rapporter från människorättsförsvarare visar att praktiskt taget alla som grips på hans order hålls isolerade utan tillgång till sin advokat eller sin familj och utan att åtal väcks, under en kortare eller längre tid, ofta under förhållanden som innebär påtvingat försvinnande. Familjerna informeras ofta inte om gripandet.

10.10.2011

▼M6

52.

KHODAEI SOURI (KHODAI SURI) Hojatollah

Födelseort: Selseleh (Iran) – Född: 1964

Ledamot av nationella kommittén för säkerhets- och utrikespolitik. Parlamentsledamot för provinsen Lorestan. Ledamot av parlamentets utskott för utrikes- och säkerhetspolitik. Tidigare chef för Evin-fängelset fram till 2012. Tortyr var vanligt förekommande i Evin-fängelset under Suris tid som chef där. På avdelning 209 hölls många aktivister fängslade på grund av fredlig oppositionell verksamhet riktad mot den sittande regeringen.

10.10.2011

▼M8

53.

TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)

 

Tidigare iransk parlamentsledamot. Tidigare generalguvernör (”farmandar”) för provinsen Teheran fram till september 2010, ansvarig för polisens ingripande och därmed för kuvandet av demonstrationer. Fick i december 2010 ta emot ett pris för sin roll i samband med de repressiva åtgärder som följde på valet.

10.10.2011

▼M6

54.

TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)

Födelseort: Shahr Kord, Esfahan – Född: 1959

Ordförande i rådet för allmän säkerhet i provinsen Teheran. Tidigare generalguvernör för Islamiska revolutionsgardet i provinsen Teheran.

I sin egenskap av guvernör och ordförande i rådet för allmän säkerhet i provinsen Teheran bär han ett övergripande ansvar för all Islamiska revolutionsgardets repression i provinsen Teheran, däribland ingripandena mot politiska protester sedan juni 2009.

10.10.2011

▼M1

55.

ZEBHI Hossein (Hoseyn)

 

Irans biträdande allmänna åklagare.

Handhar ett flertal mål med anknytning till protesterna efter valet.

10.10.2011

▼M8

56.

BAHRAMI Mohammad-Kazem (Mohamed-Kazem)

 

Ordförande för förvaltningsdomstolen. Han medverkade i egenskap av chef för försvarsmaktens domstolsgren i förtrycket av fredliga demonstranter.

10.10.2011

▼M6

57.

HAJMOHAM-MADI Aziz

 

Domare vid brottmålsdomstolen i provinsen Teheran. Tidigare domare vid förstainstansrätten i Evin. Har handhaft ett flertal mål mot demonstranter, bl.a. mot Abdol-Reza Ghanbari, en lärare som arresterades i januari 2010 och dömts till döden för sin politiska verksamhet. Evins förstainstansrätt upprättades vid Evin-fängelset. Detta stöddes av Jafari Dolatabadi i mars 2010. I detta fängelse har vissa anklagade isolerats, misshandlats och tvingats lämna osanna utsagor.

10.10.2011

▼M1

58.

BAGHERI Mohammad-Bagher (Mohamed-Bagher)

 

Vice ordförande för domstolsförvaltningen i provinsen Sydkhorasan, med ansvar för brottsförebyggande verksamhet.

Utöver de 140 avrättningar, som han i juni 2011 medgav hade ägt rum under perioden mars 2010–mars 2011, har ett hundratal andra avrättningar i hemlighet genomförts under samma period i samma provins, utan att vare sig de avrättades familjer eller advokater informerats.

Han är därmed medansvarig för grova överträdelser av rätten till ett korrekt rättsförfarande och har bidragit till den alltför stora och ökande tillämpningen av dödsstraff.

10.10.2011

▼M7

59.

BAKHTIARI Seyyed (Seyed) Morteza

Födelseort: Mashhad (Iran) –

Födelsedatum: 1952

Ämbetsman i den särskilda klerikala domstolen. Tidigare justitieminister från 2009 till 2013.

Under sin tid som justitieminister försämrades förhållandena i Irans fängelser och föll långt under godtagna internationella normer, och misshandel av fångar är vanligt förekommande. Dessutom spelade han en nyckelroll i samband med hot och trakasserier mot exil-iranier genom att meddela att det ska upprättas en specialdomstol som specifikt ska behandla mål som gäller iranier som lever utanför landets gränser. Han bar också ansvaret för en kraftig ökning av antalet avrättningar i Iran, inbegripet hemliga avrättningar som inte meddelats av regeringen, och avrättningar för narkotikarelaterade brott.

10.10.2011

▼M6

60.

HOSSEINI, doktor Mohammad (alias HOSSEYNI, doktor Seyed Mohammad; Sayyed och Sayyid)

Födelseort: Rafsanjan, Kerman – Född: 1961

Rådgivare till Mahmud Ahmadinejad, tidigare ordförande och nuvarande ledamot av rådet för lämplighetsbedömning (Expediency Council). Tidigare minister för kultur och islamisk vägledning (2009-2013). Tidigare medlem i Islamiska revolutionsgardet och medansvarig för repressionen mot journalister.

10.10.2011

▼M7

61.

MOSLEHI Heydar

(alias MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Födelseort: Esfahan (Iran) –

Födelsedatum: 1956

Rådgivare om högsta rättspraxis vid IRGC. Chef för organisationen för publikationer om prästerskapets roll i krig. Tidigare underrättelseminister (2009–2013).

Under hans ledning fortsatte underrättelseministeriet att i stor utsträckning godtyckligt gripa och åtala demonstranter och dissidenter. Underrättelseministeriet fortsätter att förestå avdelning 209 i Evin-fängelset, där många aktivister hålls fängslade på grund av fredlig oppositionell verksamhet riktad mot den sittande regeringen. Förhörsledare från underrättelseministeriet har utsatt fångar vid avdelning 209 för misshandel samt psykiskt och sexuellt våld.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Födelseort: Dezful (Iran) –

Födelsedatum: 22 juli 1959

Ledamot av det högsta cyberrymdsrådet och kulturrevolutionsrådet. Tidigare chef för Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) fram till november 2014. Under sin tjänstetid vid IRIB var han ansvarig för alla programbeslut. IRIB har sänt framtvingade bekännelser av fångar och en serie skenrättegångar i augusti 2009 och december 2011. Dessa utgör ett klart brott mot internationella bestämmelser om rättvis rättegång och rätten till ett korrekt rättsförfarande.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR Reza

Födelseort: Maragheh (Iran) –

Födelsedatum: 1957

Ledamot av det högsta cyberrymdsrådet. Ledamot av stadsfullmäktige i Teherans stad. Tidigare informations- och kommunikationsminister (2009–2012).

I egenskap av informationsminister var han en av de högsta tjänstemännen med ansvar för censur och kontroll av verksamhet på internet och även av alla typer av kommunikation (särskilt mobiltelefoner). Under förhören med politiska fångar använder förhörsledarna deras personuppgifter, e-post och kommunikation. Vid flera tillfällen sedan presidentvalet 2009 och under gatudemonstrationer avbröts mobila anslutningar och sms, satellit-tv-kanaler blockerades, internet avbröts lokalt eller bromsades.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

 

Chef för Centre to Investigate Organized Crime (alias Cyber Crime Office eller Cyber Police), som EU har fört upp på förteckningen. I denna egenskap förkunnade han inledandet av en kampanj för att rekrytera statliga hackare i syfte att bättre kontrollera informationen på internet och angripa ”skadliga” webbplatser.

23.3.2012

▼M6

65.

LARIJANI Sadeq

Födelseort: Najaf (Irak) – Född: 1960 eller augusti 1961

Chef för domstolsväsendet. Chefen för domstolsväsendet måste samtycka till och skriva under varje straff rörande qisas (vedergällning), hudud (brott mot Gud) och tazirat (brott mot staten). Detta inbegriper domar som innebär dödsstraff, spöstraff och amputationer. I detta hänseende har han personligen skrivit under talrika domar om dödsstraff som strider mot internationella standarder, inbegripet stening, avrättningar genom hängning med strangulation, avrättning av underåriga och offentliga avrättningar, som de avrättningar där fångar hängts från broar inför folkmassor på flera tusen personer.

Han har också tillåtit kroppsstraff, såsom amputationer och droppande av syra i de dömdas ögon. Sedan Sadeq Larijani tillträdde sitt ämbete har godtyckliga frihetsberövanden av politiska fångar, människorättsförsvarare och minoriteter ökat påfallande. Även avrättningarna har ökat avsevärt sedan 2009. Sadeq Larijani bär också ansvaret för de iranska rättsprocessernas systematiska underlåtande att respektera rätten till en rättvis rättegång.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

 

Hör till den högste ledarens inre krets och är en av de ansvariga för utformningen av det undertryckande av protester som genomförts sedan 2009, och har koppling till de ansvariga för ingripandena mot protesterna.

23.3.2012

▼M2

67.

SAEEDI Ali

 

Revolutionsledarens representant hos Pasdaran (revolutionära gardet) sedan 1995 efter att ha gjort hela sin karriär inom militären, närmare bestämt i Pasdarans underrättelsetjänst. Denna officiella ställning innebär att han är den oundgängliga förmedlaren av order från revolutionsledarens kansli till Pasdarans repressionsapparat.

23.3.2012

▼M6

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Födelseort: Dezful (Iran) – Född: 1954

Generalsekreterare för World Holocaust Foundation, som inrättades 2006 vid den internationella konferensen för översyn av den globala visionen av Förintelsen, vilket Ramin ansvarade för på uppdrag av Irans regering. Huvudansvarig för censuren i egenskap av vice minister med ansvar för pressfrågor fram till december 2013 med direkt ansvar för stängningen av flera reformvänliga pressorgan (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh m.fl.), för stängningen av det oberoende pressförbundet och för hot mot och gripanden av journalister.

23.3.2012

▼M7

69.

MORTAZAVI Seyyed (Seyed) Solat

Födelseort: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (South) – (Iran) –

Födelsedatum: 1967

Borgmästare i Irans näst största stad, Mashhad, där det regelbundet förekommer offentliga avrättningar. Tidigare biträdande inrikesminister för politiska frågor. Han var ansvarig för beslut om förtryck av personer som försökte hävda sina legitima rättigheter, bland annat yttrandefriheten. Senare utsågs han till chef för den iranska valkommissionen för parlamentsvalet 2012 och presidentvalet 2013.

23.3.2012

▼M6 —————

▼M7 —————

▼M6 —————

▼M8

73.

FAHRADI Ali

 

Biträdande chef för inspektoratet för rättsliga frågor och offentlig inspektion inom justitieministeriet i Teheran. Åklagare i Karaj. Ansvarig för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, bl.a. som åklagare vid rättegångar där dödsstraff utdömts. Det har skett ett stort antal avrättningar i Karaj-regionen under hans tid som åklagare.

23.3.2012

74.

REZVANMA-NESH Ali

 

Biträdande åklagare i provinsen Karaj, regionen Alborz. Ansvarig för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, inbegripet delaktighet i avrättningen av en underårig.

23.3.2012

▼M6

75.

RAMEZANI Gholamhosein

 

Säkerhetschef vid försvarsministeriet. Tidigare chef för skydd och säkerhet vid Islamiska revolutionsgardet fram till mars 2012. Tidigare befälhavare för Islamiska revolutionsgardets underrättelsetjänst fram till oktober 2009. Deltog i undertryckandet av yttrandefriheten, bland annat genom sin koppling till de ansvariga för gripandena av bloggare och journalister under 2004, och uppgavs ha haft en roll i undertryckandet av protesterna efter valet 2009.

23.3.2012

▼M8

76.

SADEGHI Mohamed

 

Överste och biträdande chef för revolutionsgardistkårens it-underrättelseavdelning samt ledare för centrumet för analys och kampen mot organiserad brottslighet inom Pasdaran. Ansvarig för gripande och tortyr av bloggare och journalister.

23.3.2012

▼M6

77.

JAFARI Reza

Födelseår: 1967

Rådgivare till disciplinära domstolen för domare sedan 2012. Ledamot av ”kommittén för fastställande av brottsligt webbmaterial”, ett organ som ansvarar för censur av webbplatser och sociala medier. Tidigare chef för det särskilda åklagarämbetet för it-brottslighet mellan 2007 och 2012. Ansvarig för undertryckandet av yttrandefriheten, bland annat genom gripande, frihetsberövande och åtal av bloggare och journalister. Personer som arresterats misstänkta för it-brottslighet har misshandlats och blivit föremål för orättvist rättsförfarande.

23.3.2012

78.

RESHTE-AHMADI Bahram

 

Domare i en förstainstansrätt i norra Teheran. Tidigare tillsyningsman inom åklagarämbetet i Teheran. Biträdande chef för kontoret för fängelsefrågor i provinsen Teheran. Tidigare biträdande åklagare i Teheran fram till 2013. Han ledde åklagarämbetets centrum i Evin. Ansvarade för att ha förvägrat människorättsförsvarare och politiska fångar deras rättigheter, inklusive besöksrätt och andra rättigheter för fångar.

23.3.2012

▼M8

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

 

Tidigare direktör för Evin-fängelset, utnämnd i mitten av 2012. Sedan hans utnämning har förhållandena i fängelset försämrats och enligt rapporter har misshandeln av fångar ökat. I oktober 2012 inledde nio kvinnliga fångar en hungerstrejk i protest mot kränkningen av deras rättigheter och den brutala behandlingen från fängelsevakternas sida.

12.3.2013

▼M6

80.

KIASATI Morteza

 

Domare vid revolutionsdomstolen i Ahvaz, avdelning 4, dömde fyra arabiska politiska fångar till döden, nämligen Taha Heydarian, Abbas Heydarian, Abd al-Rahman Heydarian (tre bröder) och Ali Sharifi. De arresterades, torterades och hängdes utan korrekt rättsförfarande. En rapport daterad den 13 september 2012 från FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter i Iran och rapporten från FN:s generalsekreterare om Iran av den 22 augusti 2012 nämner dessa fall och avsaknaden av ett korrekt rättsförfarande.

12.3.2013

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Domare vid revolutionsdomstolen i Ahvaz, avdelning 2, dömde den 17 mars 2012 fem araber från Ahvaz till döden, nämligen Mohamad Ali Amuri, Hashem Sha'bani Amuri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka och Sayed Mokhtar Alboshoka, med hänvisning till ”verksamhet mot den nationella säkerheten” och ”fiendskap mot Gud”. Domarna bekräftades av Irans högsta domstol den 9 januari 2013. De fem hade hållits fängslade utan åtal i över ett år, torterats och dömts utan korrekt rättsförfarande.

12.3.2013

▼M8

82.

SARAFRAZ Mohammad (dr) (alias Haj-agha Sarafraz)

Födelseort: Teheran

Födelsedatum (ca): 1963

Bostadsort: Teheran

Ledamot av det högsta cyberrymdsrådet. Tidigare ordförande för Irans radio och tv (Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB). Tidigare chef för IRIB World Service och Press TV, ansvarig för alla programbeslut. Har nära samröre med den statliga säkerhetsapparaten. Under hans ledning har Press TV tillsammans med IRIB arbetat med de iranska säkerhetstjänsterna och åklagarna för att sända framtvingade bekännelser från fångar, bland annat den iransk-kanadensiska journalisten och filmproducenten Maziar Bahari i programmet Iran Today, som sänds varje vecka. Det oberoende organet för tillsyn av tv-utsändningar, Ofcom, förelade Press TV i Förenade kungariket böter på 100 000 pund för att 2011 ha sänt Baharis bekännelse, vilken filmades i fängelset när Bahari var utsatt för tvång. Sarafraz är därför kopplad till kränkning av rätten till ett korrekt rättsförfarande och en rättvis rättegång.

12.3.2013

▼M6

83.

JAFARI, Asadollah

 

Åklagare i provinsen Mazandaran, som rapporterats vara ansvarig för olagliga gripanden och kränkningar av bahaifångars rättigheter från det inledande gripandet till deras placering i isoleringscell i underrättelsetjänstens häkte. Sex konkreta exempel på fall av kränkningar av rätten till ett korrekt rättsförfarande har dokumenterats. Jafari har varit åklagare i mål som har lett till många avrättningar, inbegripet offentliga avrättningar.

12.3.2013

▼M5

84.

EMADI, Hamid Reza (även skrivet Hamidreza Emadi)

Födelseår (uppskattning): 1973

Födelseort: Hamadan

Bostadsort: Teheran

Arbetsplats: PressTV HQ, Teheran

Direktör för Press TV Newsroom. F.d. chefsproducent på Press TV.

Ansvarig för produktion och sändning av framtvingade bekännelser från fångar, inbegripet journalister, politiska aktivister, personer som tillhör den kurdiska och den arabiska minoriteten, vilket utgör en kränkning av internationellt erkända rättigheter till en rättvis rättegång och ett korrekt rättsförfarande. Det oberoende organet för tillsyn av tv-utsändningar Ofcom förelade Press TV i Förenade kungariket böter på 100 000 pund för att ha sänt den iransk-kanadensiska journalisten Maziar Baharis framtvingade bekännelse 2011, som filmades i fängelset när Bahari befann sig under tvång. Icke-statliga organisationer har rapporterat om ytterligare fall av framtvingade tv-sända bekännelser från Press TV. Emadi är därför kopplad till kränkning av rätten till ett korrekt rättsförfarande och en rättvis rättegång.

12.3.2013

▼M6

85.

HAMLBAR, Rahim

 

Domare vid revolutionsdomstolen i Tabriz, avdelning 1. Ansvarig för hårda domar mot journalister och azeriska etniska minoriteter och aktivister för arbetstagares rättigheter, och har anklagat dem för spionage, handlingar mot den nationella säkerheten, propaganda mot den iranska regimen och förolämpning av Irans ledare. Det har vid flera tillfällen hänt att hans domar inte respekterat ett korrekt rättsförfarande och att fångar tvingats till falska bekännelser. Ett uppmärksammat fall rörde 20 frivilliga jordbävningshjälparbetare (efter en jordbävning i Iran i augusti 2012) som han dömde till fängelse för deras försök att hjälpa offer för jordbävningen. Domstolen befann hjälparbetarna skyldiga till att gemensamt ha samarbetat och samverkat för att begå brott mot den nationella säkerheten.

12.3.2013

▼M8

86.

MUSAVI-TABAR, Seyed Reza

 

Tidigare chef för revolutionsåklagarmyndigheten i Shiraz. Ansvarig för olagliga gripanden och misshandel av politiska aktivister, journalister, människorättsförsvarare, bahaier och samvetsfångar, som utsatts för trakasserier, torterats, förhörts och nekats tillgång till advokat och ett korrekt rättsförfarande. Musavi-Tabar har undertecknat rättsliga beslut i det ökända häktet nr 100 (ett fängelse för män), inbegripet ett beslut att kvarhålla den kvinnliga bahaifången Raha Sabet i tre år i isoleringscell.

12.3.2013

▼M4

87.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Chef för kommissionen för att fastställa fall med brottsliga inslag.

Abdolsamad Khoramabadi är chef för kommissionen för att fastställa fall med brottsliga inslag, en statlig organisation med ansvar för censur online och it-brottslighet. Under hans ledarskap definierade kommissionen it-brottslighet med hjälp av ett antal vaga kriterier som kriminaliserar skapandet och offentliggörandet av innehåll som bedöms som olämpligt av regimen. Han är ansvarig för förtryck och blockering av flera oppositionswebbplatser, elektroniska dagstidningar, bloggar, webbplatser för icke-statliga organisationer för mänskliga rättigheter samt Google och Gmail sedan september 2012. Han och kommissionen har aktivt bidragit till bloggaren Sattar Beheshtis död i fängelset i november 2012. Kommissionen han leder är alltså direkt ansvarig för systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna, särskilt genom förbjuda och filtrera webbplatser för allmänheten och emellanåt helt och hållet stoppa tillgången till internet.

12.3.2013Enheter

 

Namn

Uppgifter om enheten

Skäl

Datum för införande i förteckningen

▼M6

1.

Centre to Investigate Organized Crime (alias Cyber Crime Office eller Cyber Police)

Plats: Teheran, webbplatsen http://www.cyberpolice.ir

Den iranska it-polisen, som inrättades i januari 2011, är en enhet inom Islamiska republiken Irans polis och leds av Esmail Ahmadi-Moqaddam (uppförd på förteckningen). Ahmadi-Moqaddam har framhållit att it-polisen ska ta itu med antirevolutionära och oliktänkande grupper som 2009 använde internetbaserade sociala nätverk för att sätta igång protester mot omvalet av president Mahmud Ahmadinejad. I januari 2012 utfärdade it-polisen nya riktlinjer för internetkaféer med krav på att användare lämnar personuppgifter som ska behållas av kaféägarna i sex månader samt ett register över de webbplatser de besökt. Dessa bestämmelser innebär också krav på att kaféägare installerar intern-TV-kameror och bevarar inspelningarna i sex månader.

Genom dessa nya bestämmelser kan det skapas en loggbok som myndigheterna kan använda för att spåra aktivister eller andra som bedöms utgöra ett hot mot den nationella säkerheten. I juni 2012 rapporterade iranska medier att it-polisen skulle inleda kraftåtgärder mot virtuella privata nät (VPN). Den 30 oktober 2012 grep it-polisen bloggaren Satar Beheshti (utan arresteringsorder) för ”handlingar mot den nationella säkerheten på sociala nätverk och Facebook”. Beheshti hade kritiserat den iranska regeringen i sin blogg. Beheshti hittades den 3 november 2012 död i sin fängelsecell och tros ha torterats till döds av it-polismyndigheterna.