02011D0072 — SV — 30.01.2019 — 010.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS BESLUT 2011/72/GUSP

av den 31 januari 2011

om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien

(EGT L 028 2.2.2011, s. 62)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2011/79/GUSP av den 4 februari 2011

  L 31

40

5.2.2011

 M2

RÅDETS BESLUT 2012/50/GUSP av den 27 januari 2012

  L 27

11

31.1.2012

►M3

RÅDETS BESLUT 2012/724/GUSP av den 26 november 2012

  L 327

45

27.11.2012

 M4

RÅDETS BESLUT 2013/72/GUSP av den 31 januari 2013

  L 32

20

1.2.2013

 M5

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT 2013/409/GUSP av den 30 juli 2013

  L 204

52

31.7.2013

 M6

RÅDETS BESLUT 2014/49/GUSP av den 30 januari 2014

  L 28

38

31.1.2014

 M7

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2015/157 av den 30 januari 2015

  L 26

29

31.1.2015

►M8

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2016/119 av den 28 januari 2016

  L 23

65

29.1.2016

►M9

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2017/153 av den 27 januari 2017

  L 23

19

28.1.2017

►M10

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2018/141 av den 29 januari 2018

  L 25

38

30.1.2018

►M11

RÅDETS BESLUT (GUSP) 2019/135 av den 28 januari 2019

  L 25

23

29.1.2019
▼B

RÅDETS BESLUT 2011/72/GUSP

av den 31 januari 2011

om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i TunisienArtikel 1

1.  Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, förvaras eller kontrolleras av personer som är ansvariga för förskingring av tunisiska statliga tillgångar, och fysiska eller juridiska personer eller enheter som är associerade med dem och som förtecknas i bilagan ska frysas.

2.  Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller utnyttjas till gagn för fysiska eller juridiska personer eller enheter som förtecknas i bilagan.

3.  Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får tillåta att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller görs tillgängliga på villkor som den anser vara ändamålsenliga efter att ha fastställt att de aktuella tillgångarna eller ekonomiska resurserna

a) är nödvändiga för att täcka grundläggande behov för personer som förtecknas i bilagan och för deras anhöriga, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b) uteslutande är avsedda för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c) uteslutande är avsedda för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller frysta ekonomiska resurser, eller

d) är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den behöriga myndigheten minst två veckor före beviljandet av tillståndet meddelar den behöriga myndigheten i de andra medlemsstaterna och kommissionen de grunder på vilka den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

Den enskilda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om alla former av tillstånd som den beviljar enligt denna punkt.

▼M3

4.  Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat tillåta att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att följande villkor uppfylls:

a) Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelats före den dag då de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkt 1 förtecknades i bilagan eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b) Tillgångarna eller de ekonomiska resurserna kommer uteslutande att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar och som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c) Beslutet är inte till förmån för någon av de fysiska eller juridiska personer eller enheter eller organ som förtecknas i bilagan.

d) Erkännande av beslutet står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna politik.

Den berörda medlemsstaten ska informera övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt denna punkt.

5.  Punkt 2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) ränta eller andra intäkter från dessa konton, eller

b) betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag från och med vilken dessa konton omfattas av detta beslut, eller

c) betalningar i samband med rättsliga eller administrativa beslut eller skiljedomsbeslut meddelade i unionen eller verkställbara i den berörda medlemsstaten,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar fortfarande omfattas av de åtgärder som avses i punkt 1.

▼B

Artikel 2

1.  Rådet ska, genom beslut på förslag av medlemsstaterna eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, upprätta förteckningen i bilagan och anta ändringar av denna.

2.  Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för införandet i förteckningen, till berörd person eller enhet antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att denna person eller enhet ges tillfälle att inge kommentarer.

3.  Om kommentarer inges eller om väsentliga nya bevis framförs ska rådet se över sitt beslut och informera berörd person eller enhet i enlighet därmed.

Artikel 3

1.  Bilagan ska innehålla skälen till att personerna och enheterna har tagits upp i förteckningen.

2.  Bilagan ska även innehålla den information som behövs för att identifiera de berörda personerna eller enheterna, förutsatt att sådan information finns att tillgå. När det gäller personer kan sådan information bestå av namn och alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och ID-kortsnummer, kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller enheter kan informationen bestå av namn, plats och datum för registrering samt registreringsnummer och driftsställe.

Artikel 4

För att maximera verkan av ovannämnda åtgärder ska unionen uppmuntra tredjestater att anta restriktiva åtgärder av samma typ som åtgärderna i detta beslut.

▼M11

Artikel 5

Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 januari 2020. Det ska ses över kontinuerligt. Det får vid behov förlängas eller ändras, om rådet bedömer att målen i beslutet inte har uppnåtts.

▼B

Artikel 6

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

▼M8
BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER PERSONER OCH ENHETER SOM AVSES I ARTIKEL 1 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

F.d. president i Tunisien, född i Hamman – Sousse den 3 september 1936, son till Selma HASSEN, gift med Leïla TRABELSI, innehar nationellt id-kort nr 00354671.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga.

2.

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 24 oktober 1956, dotter till Saida DHERIF, gift med Zine El Abidine BEN ALI, innehar nationellt id-kort nr 00683530.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 4 mars 1944, son till Saida DHERIF, gift med Yamina SOUIEI, företagsledare, bosatt på 11 rue de France – Radès Ben Arous, innehar nationellt id-kort nr 05000799.

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Sabha i Libyen den 7 januari 1980, son till Yamina SOUIEI, företagsledare, gift med Inès LEJRI, bosatt i Résidence de l'étoile du nord – suite B – 7ème étage – appt. No25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 04524472.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel från offentlig tjänstemans sida, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. VD för Banque Nationale Agricole) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

▼M10

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 2 december 1981, son till Naïma BOUTIBA, gift med Nesrine BEN ALI, innehar nationellt id-kort nr 04682068.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga tunisiska medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. presidenten Ben Ali) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman, f.d. presidenten Ben Ali, i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga.

▼M8

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 16 januari 1987, dotter till Leïla TRABELSI, gift med Fahd Mohamed Sakher MATERI, innehar nationellt id-kort nr 00299177.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt för delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 17 juli 1992, dotter till Leïla TRABELSI, bosatt i presidentpalatset, innehar nationellt id-kort nr 09006300.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 5 november 1962, son till Saida DHERIF, företagsledare, bosatt på 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 00777029.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 24 juni 1948, son till Saida DHERIF, gift med Nadia MAKNI, delegerad ledare för ett lantbruksföretag, bosatt på 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 00104253.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt för otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Radès den 19 februari 1953, dotter till Saida DHERIF, gift med Mohamed MAHJOUB, företagsledare, bosatt på 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô, innehar nationellt id-kort nr 00403106.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 26 augusti 1974, son till Najia JERIDI, affärsman, bosatt på 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage présidence, innehar nationellt id-kort nr 05417770.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 26 april 1950, son till Saida DHERIF, gift med Souad BEN JEMIA, företagsledare, bosatt på 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur, innehar nationellt id-kort nr 00178522.

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 25 september 1955, son till Saida DHERIF, gift med Hela BELHAJ, företagsledare, bosatt på 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 05150331.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född den 27 december 1958, dotter till Saida DHERIF, gift med Mohamed Montassar MEHERZI, marknadsdirektör, bosatt på 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa, innehar nationellt id-kort nr 00166569.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Tunisisk medborgare, född i La Marsa den 5 maj 1959, son till Fatma SFAR, gift med Samira TRABELSI, företagsledare, bosatt på 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa, innehar nationellt id-kort nr 00046988.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tunisisk medborgare, född den 1 februari 1960, dotter till Saida DHERIF, gift med Habib ZAKIR, bosatt på 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur, innehar nationellt id-kort nr 00235016.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tunisisk medborgare, född den 5 mars 1957, son till Saida BEN ABDALLAH, gift med Nefissa TRABELSI, arbetar med ett byggföretag, bosatt på rue Ennawras 4 – Gammarth Supérieur, innehar nationellt id-kort nr 00547946.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 3 juli 1973, son till Yamina SOUIEI, chef för ett byggföretag, bosatt i Amine El Bouhaira – rue du Lac Turkana – Les Berges du Lac – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 05411511.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 25 juni 1975, dotter till Mounira TRABELSI (syster till Leila TRABELSI), företagsledare, gift med Mourad MEHDOUI, bosatt på 41 rue Garibaldi – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 05417907.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 3 maj 1962, son till Neila BARTAJI, gift med Lilia NACEF, företagsledare, bosatt på 41 rue Garibaldi – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 05189459.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tunisisk medborgare, född den 18 september 1976, son till Nadia JERIDI, direktör, bosatt i lotissement Erriadh.2 – Gammarth – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 05412560.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Tunisisk medborgare, född den 4 december 1971, dotter till Yasmina SOUIEI, företagsledare, bosatt på 2 rue El Farrouj – La Marsa, innehar nationellt id-kort nr 05418095.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tunisisk medborgare, född den 20 december 1965, son till Radhia MATHLOUTHI, gift med Linda CHERNI, anställd på Tunisair, bosatt på 12 rue Taieb Mhiri – Le Kram – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 00300638.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tunisisk medborgare, född den 29 januari 1988, son till Kaouther Feriel HAMZA, verkställande direktör för företaget Stafiem – Peugeot, bosatt på 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunis.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tunisisk medborgare, född den 13 januari 1959, son till Leïla CHAIBI, gift med Dorsaf BEN ALI, företagsledare, bosatt på rue du Jardin – Sidi Bou Saïd – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 00400688.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. presidenten Ben Ali) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Le Bardo den 5 juli 1965, dotter till Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Slim CHIBOUB, bosatt på 5 rue El Montazah – Sidi Bou Saïd – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 00589759.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

▼M9

27.

Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Le Bardo den 21 augusti 1971, dotter till Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Marwan MABROUK, innehar nationellt id-kort nr 05409131.

Innehavare av tunisiskt pass med nr x599070 utfärdat i november 2016, utgångsdatum den 21 november 2021.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

▼M11 —————

▼M8

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Le Bardo den 8 mars 1963, dotter till Naïma EL KEFI, gift med Slim ZARROUK, läkare, bosatt på 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage, innehar nationellt id-kort nr 00589758.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 13 augusti 1960, son till Maherzia GUEDIRA, gift med Ghazoua BEN ALI, företagsledare, bosatt på 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage, innehar nationellt id-kort nr 00642271.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Hammam – Sousse den 22 november 1949, son till Selma HASSEN, fotojournalist i Tyskland, bosatt på 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam – Sousse, innehar nationellt id-kort nr 02951793.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Hammam-Sousse den 13 mars 1947, gift med Zohra BEN AMMAR, företagsledare, bosatt på rue El Moez – Hammam – Sousse, innehar nationellt id-kort nr 02800443.

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Hammam – Sousse den 16 maj 1952, dotter till Selma HASSEN, gift med Fathi REFAT, representant för Tunisair, bosatt på 17 avenue de la République – Hammam – Sousse, innehar nationellt id-kort nr 02914657.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Sousse den 18 september 1956, dotter till Selma HASSEN, gift med Sadok Habib MHIRI, företagschef, bosatt på avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest – Sousse, innehar nationellt id-kort nr 02804872.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisisk medborgare, född den 28 oktober 1938, son till Selma HASSEN, pensionär, änkling efter Selma MANSOUR, bosatt på 255 cité El Bassatine – Monastir, innehar nationellt id-kort nr 028106l4.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 21 oktober 1969, son till Selma MANSOUR, gift med Monia CHEDLI, företagsledare, bosatt på avenue Hédi Nouira – Monastir, innehar nationellt id-kort nr 04180053.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Monastir den 29 april 1974, son till Selma MANSOUR, ogift, företagschef, bosatt på 83 Cap Marina – Monastir, innehar nationellt id-kort nr 04186963.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Monastir den 12 oktober 1972, son till Selma MANSOUR, ogift, arbetar med export och import, bosatt på avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir, innehar nationellt id-kort nr 04192479.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Monastir den 8 mars 1980, dotter till Selma MANSOUR, gift med Zied JAZIRI, sekreterare på ett företag, bosatt på rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse, innehar nationellt id-kort nr 06810509.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisisk medborgare, född i Hammam – Sousse den 8 oktober 1978, son till Hayet BEN ALI, företagsdirektör, bosatt på 17 avenue de la République – Hammam – Sousse, innehar nationellt id-kort nr 05590835.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisisk medborgare, född i Hammam – Sousse den 9 augusti 1977, son till Hayet BEN ALI, företagsledare, bosatt på 17 avenue de la République – Hammam – Sousse, innehar nationellt id-kort nr 05590836.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tunisisk medborgare, född i Monastir den 30 augusti 1982, dotter till Hayet BEN ALI, gift med Badreddine BENNOUR, bosatt på rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse, innehar nationellt id-kort nr 08434380.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisisk medborgare, född i Sousse den 13 januari 1970, son till Naïma BEN ALI, chef på Tunisair, bosatt i Résidence les Jardins, apt. 8C Bloc. b – El Menzah 8 – L'Ariana, innehar nationellt id-kort nr 05514395.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisisk medborgare, född i Hammam – Sousse den 22 oktober 1967, son till Naïma BEN ALI, chargé de mission vid transportministeriet, bosatt på 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 05504161.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tunisisk medborgare, född i Sousse den 3 januari 1973, son till Naïma BEN ALI, gift med Lamia JEGHAM, företagsledare, bosatt på 13 lotissement Ennakhil – Kantaoui – Hammam – Sousse, innehar nationellt id-kort nr 05539378.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Paris den 27 oktober 1966, son till Paulette HAZAT, företagsdirektör, bosatt på Chouket El Arressa, Hammam – Sousse, innehar nationellt id-kort nr 05515496 (dubbelt medborgarskap).

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. presidenten Ben Ali) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk och fransk medborgare, född i Le Petit Quevilly (76) den 6 april 1971 (eller den 16 april enligt hans tunisiska identitetshandling), son till Tijani BEN ALI, född den 9 februari 1932, och Paulette HAZET (eller HAZAT), född den 23 februari 1936, gift med Amel SAIED (eller SAID), företagsledare, bosatt i Chouket El Arressa, Hammam – Sousse, enligt hans tunisiska ID-kort, nr 00297112; adress: 14, esplanade des Guinandiers, Bailly Romainvilliers (77), enligt hans franska ID-kort, nr 111277501841.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tunisisk medborgare, född i Tunis den 28 augusti 1974, son till Leila DEROUICHE, marknadsdirektör, bosatt på 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, innehar nationellt id-kort nr 04622472.

Person som är föremål för brottsutredningar från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.