02010R0333 — SV — 24.02.2020 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 333/2010

av den 22 april 2010

om godkännande av ett nytt användningsområde för Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som fodertillsats för avvanda smågrisar (innehavare av godkännandet: ►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd som i EU företräds av Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄ )

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 102 23.4.2010, s. 19)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/897 av den 8 juni 2016

  L 152

7

9.6.2016

►M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/146 av den 3 februari 2020

  L 31

3

4.2.2020
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 333/2010

av den 22 april 2010

om godkännande av ett nytt användningsområde för Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som fodertillsats för avvanda smågrisar (innehavare av godkännandet: ►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd som i EU företräds av Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄ )

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”medel som stabiliserar tarmfloran” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGATillsatsens identiieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: medel som stabiliserar tarmfloran

4b1820

►M2  Asahi Calpis Wellness Co. Ltd som i EU företräds av Pen & Tec Consulting S.L.U. ◄

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Tillsatsens sammansättning

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) med minst 1,0 × 1010 CFU/g

Beskrivning av den aktiva substansen

Livsdugliga sporer (CFU) av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Analysmetod (1)

Räkning: utstryk på tryptonsojaagarplatta (EN 15874:2009)

Identifiering: pulsfältsgelelektrofores (PFGE)

Smågrisar (avvanda)

3 × 108

1.  Ange i bruksanvisningen för tillsatsen, förblandningen och foderblandningen: lagringstemperatur, hållbarhetstid och stabilitet vid pelletering.

2.  För användning hos avvanda smågrisar upp till ca 35 kg.

3.  Användarsäkerhet: andningsskydd, skyddsglasögon och skyddshandskar ska användas vid hanteringen.

13 maj 2020

(1)   Närmare information om analysmetoderna finns på webbplatsen för gemenskapens referenslaboratorium: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives