2010R0037 — SV — 10.04.2013 — 008.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 37/2010

av den 22 december 2009

om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 015, 20.1.2010, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 758/2010 av den 24 augusti 2010

  L 223

37

25.8.2010

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 759/2010 av den 24 augusti 2010

  L 223

39

25.8.2010

 M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 761/2010 av den 25 augusti 2010

  L 224

1

26.8.2010

►M4

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 890/2010 av den 8 oktober 2010

  L 266

1

9.10.2010

 M5

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 914/2010 av den 12 oktober 2010

  L 269

5

13.10.2010

 M6

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 362/2011 av den 13 april 2011

  L 100

26

14.4.2011

►M7

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 363/2011 av den 13 april 2011

  L 100

28

14.4.2011

►M8

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 84/2012 av den 1 februari 2012

  L 30

1

2.2.2012

►M9

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 85/2012 av den 1 februari 2012

  L 30

4

2.2.2012

►M10

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 86/2012 av den 1 februari 2012

  L 30

6

2.2.2012

►M11

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 107/2012 av den 8 februari 2012

  L 36

25

9.2.2012

►M12

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 122/2012 av den 13 februari 2012

  L 40

2

14.2.2012

►M13

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 123/2012 av den 13 februari 2012

  L 40

4

14.2.2012

►M14

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 201/2012 av den 8 mars 2012

  L 71

37

9.3.2012

►M15

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 202/2012 av den 8 mars 2012

  L 71

40

9.3.2012

►M16

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 221/2012 av den 14 mars 2012

  L 75

7

15.3.2012

►M17

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 222/2012 av den 14 mars 2012

  L 75

10

15.3.2012

►M18

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 436/2012 av den 23 maj 2012

  L 134

10

24.5.2012

►M19

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 466/2012 av den 1 juni 2012

  L 143

2

2.6.2012

►M20

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1161/2012 av den 7 december 2012

  L 336

14

8.12.2012

►M21

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1186/2012 av den 11 december 2012

  L 338

20

12.12.2012

►M22

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1191/2012 av den 12 december 2012

  L 340

35

13.12.2012

►M23

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 59/2013 av den 23 januari 2013

  L 21

21

24.1.2013

►M24

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 115/2013 av den 8 februari 2013

  L 38

11

9.2.2013

►M25

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 116/2013 av den 8 februari 2013

  L 38

14

9.2.2013


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 293, 11.11.2010, s. 72  (37/2010)
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 37/2010

av den 22 december 2009

om farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel

(Text av betydelse för EES)EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den 6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 ( 1 ), särskilt artikel 27.1, och

av följande skäl:

(1)

För att skydda folkhälsan klassificerades farmakologiskt aktiva substanser, på grundval av vetenskapliga bedömningar av de berörda substansernas säkerhet, i fyra bilagor till rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung ( 2 ). Bilaga I innehöll substanser för vilka MRL-värden hade fastställts, bilaga II innehöll substanser för vilka det inte behövde fastställas MRL-värden, bilaga III innehöll substanser för vilka provisoriska MRL-värden hade fastställts och bilaga IV innehöll substanser för vilka MRL-värden inte kunde fastställas eftersom substanserna utgör en fara för människors hälsa oavsett halt.

(2)

Av förenklingsskäl måste dessa farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden införas i en förordning från kommissionen. Eftersom denna klassificering följer det klassificeringssystem som avses i förordning (EG) nr 470/2009 bör klassificeringen också beaktas när det gäller möjligheten att administrera dessa farmakologiskt aktiva substanser till livsmedelsproducerande djur.

(3)

Den information om terapeutisk klassificering av farmakologiskt aktiva substanser som finns i bilagorna till förordning (EEG) nr 2377/90 bör föras in i en kolumn om terapeutisk klassificering av substanser.

(4)

För att det ska bli användarvänligt bör alla farmakologiskt aktiva substanser förtecknas i bokstavsordning i en enda bilaga. Av tydlighetsskäl bör två separata tabeller skapas: en för tillåtna substanser, som förtecknas i bilagorna I, II och III till förordning (EEG) nr 2377/90, och en för förbjudna substanser, som förtecknas i bilaga IV till den förordningen.

(5)

Provisoriska MRL-värden för farmakologiskt aktiva substanser, som fastställs i bilaga III till förordning (EEG) nr 2377/90 och har upphört att gälla, bör inte införas i den här förordningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Farmakologiskt aktiva substanser och deras klassificering med avseende på MRL-värden anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA

FARMAKOLOGISKT AKTIVA SUBSTANSER OCH DERAS KLASSIFICERING MED AVSEENDE PÅ MRL-VÄRDENTabell 1

Tillåtna substanser

Farmakologiskt aktiv substans

Restmarkör

Djurslag

MRL

Målvävnader

Andra bestämmelser

(i enlighet med artikel 14.7 i förordning (EG) nr 470/2009)

Terapeutisk klassificering

Abamektin

Avermektin B1 a

Nötkreatur

10 μg/kg

20 μg/kg

Fett

Lever

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot endo- och ektoparasiter

Får

20 μg/kg

50 μg/kg

25 μg/kg

20 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Absintextrakt

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Acetylcystein

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Acetylmetionin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Acetylsalicylsyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag utom fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ej till djur som producerar mjölk eller ägg för humankonsumtion.

Ingen uppgift

Acetylsalicylsyra DL-lysin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag utom fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ej till djur som producerar mjölk eller ägg för humankonsumtion.

Ingen uppgift

Adenosin och dess 5’-mono-, 5’-di- och 5’-trifosfater

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Adonis vernalis

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en hundradel.

Ingen uppgift

Aesculus hippocastanum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tiondel.

Ingen uppgift

Agnus castus

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Ailanthus altissima

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Alanin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Albendazol

Summan av albendazol, dess sulfoxid och sulfon, samt albendazol 2-amino-sulfon, uttryckt som albendazol

Alla idisslare

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Albendazoloxid

Summan av albendazoloxid, albendazolsulfon och albendazol 2-aminosulfon, uttryckt som albendazol

Nötkreatur, får

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Alfacypermetrin

Cypermetrin (summan av isomererna)

Nötkreatur, får

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För MRL-värde för mjölk ska ytterligare bestämmelser i kommissionens direktiv 98/82/EG beaktas.

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Alfakalcidol

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för kalvande kor.

Ingen uppgift

Alfaprostol

Ej tillämpligt

Nötkreatur, svin, kanin, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Alkyldimetylbetainer från kokos

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Användning som hjälpämne.

Ingen uppgift

Allantoin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Allium cepa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Aloe vera-gel och hela bladextraktet av Aloe vera

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Aloer, Barbados- och Kap-aloe, deras standardiserade torra extrakt och beredningar av dessa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

▼M9

Altrenogest

Altrenogest

Svin

4 μg/kg

Skinn och fett

Endast för avelsteknisk användning och i enlighet med bestämmelserna i direktiv 96/22/EG.

Medel som påverkar fortplantningssystemet

2 μg/kg

Lever

Hästdjur

4 μg/kg

Fett

4 μg/kg

Lever

▼B

Aluminiumdistearat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Aluminiumfosfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Aluminiumhydroxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Aluminiumhydroxidacetat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Aluminiummonostearat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Aluminiumsalicylat, basisk

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering. Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Ingen uppgift

Alla livsmedelsproducerande djurslag utom fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Aluminiumtristearat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

2-Aminoetanol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

2-Aminoetanolglukuronat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

2-Aminoetyldivätefosfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Amitraz

Summan av amitraz och alla metaboliter som innehåller 2,4-DMA-delen, uttryckt som amitraz

Nötkreatur

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Får

400 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Get

200 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

10 μg/kg

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Svin

400 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Skinn och fett

Lever

Njure

Bin

200 μg/kg

Honung

Ammoniumklorid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ammoniumlaurylsulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ammoniumsulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Amoxicillin

Amoxicillin

Alla livsmedelsproducerande djurslag

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Ampicillin

Ampicillin

Alla livsmedelsproducerande djurslag

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Amprolium

Ej tillämpligt

Fjäderfä

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Angelicae radix aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Anisi aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Anisi stellati fructus, standardiserade extrakt och beredningar av dessa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Apocynum cannabinum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en hundradel. Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Apramycin

Apramycin

Nötkreatur

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

10 000 μg/kg

20 000 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Ej tillämpligt

Får, svin, kyckling, kanin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ej till djur som producerar mjölk eller ägg för humankonsumtion.

Aqua levici

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer.

Ingen uppgift

Arginin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Arnica montana (arnicae flos och arnicae planta tota)

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Arnicae radix

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tiondel.

Ingen uppgift

Artemisia abrotanum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Asparagin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Asparaginsyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Atropa belladonna

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en hundradel.

Ingen uppgift

Atropin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Avilamycin

Dikloroisoeverninsyra

Svin, fjäderfä, kanin

50 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin och fjäderfä avser detta MRL-värde ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Azaglynafarelin

Ej tillämpligt

Laxfiskar

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ej till fisk som producerar rom för humankonsumtion.

Ingen uppgift

▼M18

Azametifos

Ej tillämpligt

Fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

▼B

Azaperon

Summan av azaperon och azaperol

Svin

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Ingen uppgift

Ämnen som påverkar nervsystemet/Ämnen som påverkar centrala nervsystemet

Bacitracin

Summan av bacitracin A, bacitracin B och bacitracin C

Nötkreatur

100 μg/kg

Mjölk

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/Antibiotika

Kanin

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs endast för mjölk

Ej tillämpligt

Endast för intramammärt bruk i lakterande kor.

Balsamum peruvianum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Baquiloprim

Baquiloprim

Nötkreatur

10 μg/kg

300 μg/kg

150 μg/kg

30 μg/kg

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/

Kemoterapeutika

Svin

40 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Skinn och fett

Lever

Njure

Bariumselenat

Ej tillämpligt

Nötkreatur, får

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Beklometasondiproprionat

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för inhalation.

Ingen uppgift

Bellis perennis

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Bensalkoniumklorid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast som hjälpämne i koncentrationer upp till 0,05 %.

Ingen uppgift

Bensokain

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Får endast användas som lokalbedövningsmedel.

Ingen uppgift

Laxfiskar

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Bensylalkohol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Användning som hjälpämne.

Ingen uppgift

Bensylbensoat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Bensylpenicillin

Bensylpenicillin

Alla livsmedelsproducerande djurslag

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Bensyl-p-hydroxibensoat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Betain

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Betainglukuronat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Betametason

Betametason

Nötkreatur, svin

0,75 μg/kg

2,0 μg/kg

0,75 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Ingen uppgift

Kortikoider/Glukokortikoider

Nötkreatur

0,3 μg/kg

Mjölk

Biotin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Bituminosulfonater, ammonium- och natriumsalter

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Boldo folium

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Borsyra och borater

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Bromhexin

Ej tillämpligt

Nötkreatur, svin, fjäderfä

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ej till djur som producerar mjölk eller ägg för humankonsumtion.

Ingen uppgift

Bromid, kaliumsalt

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Bromid, natriumsalt

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Bronopol

Ej tillämpligt

Fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Brotisolam

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för terapeutiskt bruk.

Ingen uppgift

Buserelin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Butafosfan

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intravenös administrering.

Ingen uppgift

n-Butan

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

n-Butanol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Användning som hjälpämne.

Ingen uppgift

Butorfanoltartrat

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intravenös administrering.

Ingen uppgift

Butyl-4-hydroxibensoat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Butylskopolaminbromid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Calendula officinalis

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tiondel.

Ingen uppgift

Calendulae flos

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Camphora

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en hundradel.

Ingen uppgift

Capsici fructus acer

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Cardiospermum halicacabum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Carlinae radix

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Carvi aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Caryophylli aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Cefacetril

Cefacetril

Nötkreatur

125 μg/kg

Mjölk

Endast för intramammärt bruk.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs endast för mjölk

Ej tillämpligt

Cefalexin

Cefalexin

Nötkreatur

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

1 000 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/Antibiotika

Cefalonium

Cefalonium

Nötkreatur

20 μg/kg

Mjölk

Endast för intramammärt bruk och ögonbehandling.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs endast för mjölk

Ej tillämpligt

Cefapirin

Summan av cefapirin och desacetylcefapirin

Nötkreatur

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

Muskel

Fett

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/Antibiotika

Cefazolin

Cefazolin

Nötkreatur, får, get

50 μg/kg

Mjölk

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/Antibiotika

Ej tillämpligt

Nötkreatur, får, get

MRL-värde krävs endast för mjölk

Ej tillämpligt

Endast för intramammärt bruk, utom då juvret ska användas som livsmedel.

Cefoperazon

Cefoperazon

Nötkreatur

50 μg/kg

Mjölk

Endast för intramammärt bruk till lakterande kor.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs endast för mjölk

Ej tillämpligt

Cefquinom

Cefquinom

Nötkreatur,

svin,

hästdjur

50 μg/kg

50 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Nötkreatur

20 μg/kg

Mjölk

Ceftiofur

Summan av alla restsubstanser som behåller sin betalaktamstruktur uttryckt som desfuroylceftiofur

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

1 000 μg/kg

2 000 μg/kg

2 000 μg/kg

6 000 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Centellae asiaticae extractum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Cetostearylalkohol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Cetrimid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Chrysanthemi cinerariifolii flos

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Cimicifugae racemosae rhizoma

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Ingen uppgift

Cinchonae cortex, standardiserade extrakt och beredningar av dessa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Cinnamomi cassiae aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Cinnamomi cassiae cortex, standardiserade extrakt och beredningar av dessa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Cinnamomi ceylanici aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Cinnamomi ceylanici cortex, standardiserade extrakt och beredningar av dessa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Citri aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Citronellae aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Citrullin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Condurango cortex, standardiserade extrakt och beredningar av dessa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Convallaria majalis

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tusendel.

Ingen uppgift

Coriandri aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Crataegus

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Cupressi aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Cyflutrin

Cyflutrin (summan av isomererna)

Nötkreatur, get

10 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För mjölk ska ytterligare bestämmelser i rådets direktiv 94/29/EG beaktas.

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Cyhalotrin

Cyhalotrin (summan av isomererna)

Nötkreatur

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Fett

Njure

Mjölk

För mjölk ska ytterligare bestämmelser i rådets direktiv 94/29/EG beaktas.

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Cypermetrin

Cypermetrin (summan av isomererna)

Alla idisslare

20 μg/kg

200 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För mjölk ska ytterligare bestämmelser i kommissionens direktiv 98/82/EG beaktas.

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Laxfiskar

50 μg/kg

Muskel och skinn i naturliga proportioner

Cyromazin

Cyromazin

Får

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Cystein

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Cytidin och dess 5’-mono-, 5’-di- och 5’-trifosfater

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Danofloxacin

Danofloxacin

Nötkreatur, får, get, fjäderfä

200 μg/kg

100 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

För fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Alla andra livsmedelsproducerande djurslag

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Nötkreatur, får, get

30 μg/kg

Mjölk

Dekokinat

Ej tillämpligt

Nötkreatur, får

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering. Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Ingen uppgift

Deltametrin

Deltametrin

Alla idisslare

10 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Fisk

10 μg/kg

Muskel och skinn i naturliga proportioner

Dembrexin

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Denaverinhydroklorid

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

▼M4

Derkvantel

Derkvantel

Får

2 μg/kg

Muskel

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

40 μg/kg

Fett

20 μg/kg

Lever

5 μg/kg

Njure

▼B

Deslorelinacetat

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Detomidin

Ej tillämpligt

Nötkreatur, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för terapeutiskt bruk.

Ingen uppgift

Dexametason

Dexametason

Nötkreatur, get, svin, hästdjur

0,75 μg/kg

2 μg/kg

0,75 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Ingen uppgift

Kortikoider/Glukokortikoider

Nötkreatur, get

0,3 μg/kg

Mjölk

Dexpantenol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

D-fenylalanin (6) – luteiniserande hormonfrisättande hormon

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Diazinon

Diazinon

Nötkreatur, får, get, svin

20 μg/kg

700 μg/kg

20 μg/kg

20 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Nötkreatur, får, get

20 μg/kg

Mjölk

▼M24

Diclazuril

EJ TILLÄMPLIGT

Alla idisslare, svin

MRL-värde krävs inte

EJ TILLÄMPLIGT

Endast för oral administrering

INGEN UPPGIFT

Fjäderfä

500 μg/kg

Muskel

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion

Antiparasitmedel/Medel mot protozoer

500 μg/kg

Skinn och fett i naturliga proportioner

1 500 μg/kg

Lever

1 000 μg/kg

Njure

▼B

Dicyklanil

Summan av dicyklanil och 2, 4, 6-triaminopyrimidin-5-karbonitril

Får

200 μg/kg

150 μg/kg

400 μg/kg

400 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Dietylenglykolmonoetyleter

Ej tillämpligt

Alla idisslare och svin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Dietylftalat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Dietylsebakat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Difloxacin

Difloxacin

Nötkreatur, får, get

400 μg/kg

100 μg/kg

1 400 μg/kg

800 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Svin

400 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

800 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Fjäderfä

300 μg/kg

400 μg/kg

1 900 μg/kg

600 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Alla andra livsmedelsproducerande djurslag

300 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

600 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Diflubenzuron

Diflubenzuron

Laxfiskar

1 000 μg/kg

Muskel och skinn i naturliga proportioner

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Dihydrostreptomycin

Dihydrostreptomycin

Alla idisslare, svin, kanin

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Alla idisslare

200 μg/kg

Mjölk

3,5-Dijodo-L-tyrosin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Diklofenak

Diklofenak

Nötkreatur

5 μg/kg

1 μg/kg

5 μg/kg

10 μg/kg

0,1 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Antiinflammatoriska medel/Icke-steroida antiinflammatoriska medel

Svin

5 μg/kg

1 μg/kg

5 μg/kg

10 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Dikloxacillin

Dikloxacillin

Alla livsmedelsproducerande djurslag

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Dikopparoxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Dimangantrioxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Dimetikon

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Dimetylacetamid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Dimetylftalat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Dimetylsulfoxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Dinoprost

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Dinoproston

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Dinoprosttrometamin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Diprofyllin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Doramektin

Doramektin

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

40 μg/kg

150 μg/kg

100 μg/kg

60 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot endo- och ektoparasiter

Doxapram

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Doxycyklin

Doxycyklin

Nötkreatur

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Svin, fjäderfä

100 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Dragant

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Echinacea

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna. Endast för utvärtes bruk.

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tiondel.

Ingen uppgift

Echinacea purpurea

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Emamektin

Emamektin B1a

Fisk

100 μg/kg

Muskel och skinn i naturliga proportioner

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot endo- och ektoparasiter

Enilkonazol

Ej tillämpligt

Nötkreatur, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Enrofloxacin

Summan av enrofloxacin och ciprofloxacin

Nötkreatur, får, get

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Svin, kanin

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Fjäderfä

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

300 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Alla andra livsmedelsproducerande djurslag

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Epinefrin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

▼M25

Eprinomektin

Eprinomektin B1a

Nötkreatur

50 μg/kg

Muskel

INGEN UPPGIFT

Antiparasitmedel/Medel mot endo- och ektoparasiter

250 μg/kg

Fett

1 500 μg/kg

Lever

300 μg/kg

Njure

20 μg/kg

Mjölk

Får, get

50 μg/kg

Muskel

MRL-värdena för dessa djurslag är provisoriska. De upphör att gälla den 1 juli 2014.

250 μg/kg

Fett

1 500 μg/kg

Lever

300 μg/kg

Njure

20 μg/kg

Mjölk

▼B

Ergometrinmaleat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning till födande djur.

Ingen uppgift

Erytromycin

Erytromycin A

Alla livsmedelsproducerande djurslag

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

200 μg/kg

40 μg/kg

150 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ägg

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Etamifyllinkamsylat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Etamsylat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Etanol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Användning som hjälpämne.

Ingen uppgift

Etiprostontrometamin

Ej tillämpligt

Nötkreatur, svin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Etylendiaminotetraättiksyra och salter

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Etyllaktat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Etyloleat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Eucalypti aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Eucalyptus globulus

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Eukalyptol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Euphrasia officinalis

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Febantel

Summan av extraherbara restmängder som kan oxideras till oxfendazol och dess sulfon

Alla idisslare, svin, hästdjur

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Alla idisslare

10 μg/kg

Mjölk

▼M20

Fenbendazol

Summan av extraherbara restmängder som kan oxideras till oxfendazol och dess sulfon

Alla livsmedelsproducerande djurslag utom fisk

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

1 300 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ägg

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

▼B

Fenol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

▼M8

Fenoximetylpenicillin

Fenoximetylpenicillin

Svin

25 μg/kg

Muskel

INGEN UPPGIFT

Medel mot infektioner/Antibiotika

25 μg/kg

Lever

25 μg/kg

Njure

Fjäderfä

25 μg/kg

Muskel

25 μg/kg

Skinn och fett

25 μg/kg

Lever

25 μg/kg

Njure

25 μg/kg

Ägg

▼B

Fenoximetylpenicillin

Fenoximetylpenicillin

Svin

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/Antibiotika

Fjäderfä

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Fenpipramidhydroklorid

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intravenös administrering.

Ingen uppgift

Fenvalerat

Fenvalerat (summan av RR-, SS-, RS- och SR- isomererna)

Nötkreatur

25 μg/kg

250 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

40 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Fenylalanin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Fertirelinacetat

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Firocoxib

Firocoxib

Hästdjur

10 μg/kg

15 μg/kg

60 μg/kg

10 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ingen uppgift

Antiinflammatoriska medel/Icke-steroida antiinflammatoriska medel

Florfenikol

Summan av florfenikol och dess metaboliter mätt som florfenikolamin

Nötkreatur, får, get

200 μg/kg

3 000 μg/kg

300 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Svin

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

500 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Fjäderfä

100 μg/kg

200 μg/kg

2 500 μg/kg

750 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Fisk

1 000 μg/kg

Muskel och skinn i naturliga proportioner

Alla andra livsmedelsproducerande djurslag

100 μg/kg

200 μg/kg

2 000 μg/kg

300 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Floroglucinol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Fluazuron

Fluazuron

Nötkreatur

200 μg/kg

7 000 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Flubendazol

Summan av flubendazol och (2-amino-1H-bensimidazol-5-yl)(4-fluorofenyl)metanon

Fjäderfä, svin

50 μg/kg

50 μg/kg

400 μg/kg

300 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Flubendazol

Fjäderfä

400 μg/kg

Ägg

Flugestonacetat

Flugestonacetat

Får, get

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

1 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Endast för intravaginalt bruk vid avelsteknisk behandling

Medel som påverkar fortplantningssystemet

Flumekin

Flumekin

Nötkreatur, får, get, svin

200 μg/kg

300 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Nötkreatur, får, get

50 μg/kg

Mjölk

Fjäderfä

400 μg/kg

250 μg/kg

800 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Fisk

600 μg/kg

Muskel och skinn i naturliga proportioner

Alla andra livsmedelsproducerande djurslag

200 μg/kg

250 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Flumetrin

Flumetrin (summan av trans-Z-isomererna)

Nötkreatur

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

30 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Får

10 μg/kg

150 μg/kg

20 μg/kg

10 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Ej tillämpligt

Bin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Flunixin

Flunixin

Nötkreatur

20 μg/kg

30 μg/kg

300 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ingen uppgift

Antiinflammatoriska medel/Icke-steroida antiinflammatoriska medel

Svin

50 μg/kg

10 μg/kg

200 μg/kg

30 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Hästdjur

10 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

5-Hydroxiflunixin

Nötkreatur

40 μg/kg

Mjölk

Foeniculi aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Follikelstimulerande hormon (naturlig follitropin från alla arter och dess syntetiska motsvarigheter)

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Folsyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Formaldehyd

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

▼M21

Foxim

Foxim

Alla livsmedelsproducerande djurslag utom fisk

25 μg/kg

550 μg/kg

50 μg/kg

30 μg/kg

60 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ägg

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

▼B

Frangulae cortex, standardiserade extrakt och beredningar av dessa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Furosemid

Ej tillämpligt

Nötkreatur, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intravenös administrering.

Ingen uppgift

Fytomenadion

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Gamitromycin

Gamitromycin

Nötkreatur

20 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Gentamicin

Summan av gentamicin C1, gentamicina C1a, gentamicin C2 och gentamicin C2a

Nötkreatur, svin

50 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

750 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Nötkreatur

100 μg/kg

Mjölk

Gentianae radix, standardiserade extrakt och beredningar av dessa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ginkgo biloba

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tusendel.

Ingen uppgift

Ginseng

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Ginseng, standardiserade extrakt och beredningar av dessa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Glutamin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Glutaminsyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Glutaraldehyd

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Glycerolformal

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Glycin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Gonadotropinfrisläppande hormon

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Guajakol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Guanosin och dess 5’-mono-, 5’-di- och 5’-trifosfater

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Halofuginon

Halofuginon

Nötkreatur

10 μg/kg

25 μg/kg

30 μg/kg

30 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot protozoer

Hamamelis virginiana

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tiondel.

Ingen uppgift

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Harpagophytum procumbens

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Harunga madagascariensis

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tusendel.

Ingen uppgift

Heparin och dess salter

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Heptaminol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Hesperidin

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Hesperidinmetylchalkon

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Hexetidin

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Hippocastani semen

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Histidin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Humant koriongonadotropin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Humant koriongonadotropin (naturligt hCG och dess syntetiska motsvarigheter)

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Humant menopausalt uringonadotropin

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Humussyror och deras natriumsalter

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Hyaluronsyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Hydroklorotiazid

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Hydrokortison

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Hydroxietylsalicylat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag utom fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

8-Hydroxikinolin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk till nyfödda djur.

Ingen uppgift

Hyperici oleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Hypericum perforatum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Imidokarb

Imidokarb

Nötkreatur

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot protozoer

Får

300 μg/kg

50 μg/kg

2 000 μg/kg

1 500 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Inosin och dess 5’-mono-, 5’-di- och 5’-trifosfater

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Inositol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Isobutan

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

▼M7

Isoeugenol

Isoeugenol

Fisk

6 000 μg/kg

Muskel och skinn i naturliga proportioner

Ej tillämpligt

Ämnen som påverkar nervsystemet/Ämnen som påverkar centrala nervsystemet

▼B

Isofluran

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Får endast användas som anestesimedel.

Ingen uppgift

Isoleucin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Isopropanol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Isoxsuprin

Ej tillämpligt

Nötkreatur, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för terapeutiskt bruk i enlighet med rådets direktiv 96/22/EG.

Ingen uppgift

Ivermektin

22,23-Dihydro-avermektin B1a

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

100 μg/kg

100 μg/kg

30 μg/kg

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot endo- och ektoparasiter

Jecoris oleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Jod och oorganiska jodföreningar, inklusive

– natrium och kaliumjodid

– natrium och kaliumjodat

– jodoforer inklusive polyvinylpyrrolidonjod

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Juniperi fructus

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Järnammoniumcitrat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Järndextran

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Järndiklorid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Järnfumarat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Järnglykoheptonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Järnsulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumacetat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumaspartat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumbensoat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumboroglukonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumcitrat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumfosfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumglukoheptonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumglukonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumglukonoglukoheptonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumglukonolaktat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumglutamat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumglycerofosfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumhydroxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumhypofosfit

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumkarbonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumklorid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciummalat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumoxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumpantotenat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumpolyfosfater

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumpropionat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumsilikat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumstearat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalciumsulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kalium DL-aspartat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kaliumglukuronat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kaliumglycerolfosfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kaliumnitrat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kaliumselenat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kamfer

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Kanamycin

Kanamycin A

Alla livsmedelsproducerande djurslag utom fisk

100 μg/kg

100 μg/kg

600 μg/kg

2 500 μg/kg

150 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Karazolol

Karazolol

Nötkreatur

5 μg/kg

5 μg/kg

15 μg/kg

15 μg/kg

1 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Ämnen som påverkar nervsystemet/Ämnen som påverkar autonoma nervsystemet

Svin

5 μg/kg

5 μg/kg

25 μg/kg

25 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Karbasalatkalcium

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag utom fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ej till djur som producerar mjölk eller ägg för humankonsumtion.

Ingen uppgift

Karbetocin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kardemummaextrakt

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Karnitin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Karprofen

Summan av karprofen och glukuronidkonjugat av karprofen

Nötkreatur, hästdjur

500 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ingen uppgift

Antiinflammatoriska medel/Icke-steroida antiinflammatoriska medel

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte för mjölk

Ej tillämpligt

Ketamin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ketanserintartrat

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ketoprofen

Ej tillämpligt

Nötkreatur, svin, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Klavulansyra

Klavulansyra

Nötkreatur, svin

100 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

400 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Nötkreatur

200 μg/kg

Mjölk

Klazuril

Ej tillämpligt

Duva

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Klenbuterolhydroklorid

Klenbuterol

Nötkreatur, hästdjur

0,1 μg/kg

0,5 μg/kg

0,5 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Ingen uppgift

Ämnen som påverkar nervsystemet/Ämnen som påverkar autonoma nervsystemet

Nötkreatur

0,05 μg/kg

Mjölk

Kloprostenol

Ej tillämpligt

Nötkreatur, svin, get, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

R-kloprostenol

Ej tillämpligt

Nötkreatur, svin, get, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Klorfenamin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Klorhexidin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Klormadinon

Klormadinon

Nötkreatur

4 μg/kg

2 μg/kg

2,5 μg/kg

Fett

Lever

Mjölk

Endast för avelsteknisk användning.

Medel som påverkar fortplantningssystemet

Klorokresol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

▼M19

Klorsulon

Klorsulon

Nötkreatur

35 μg/kg

Muskel

 

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

100 μg/kg

Lever

200 μg/kg

Njure

16 μg/kg

Mjölk

Det provisoriska MRL-värdet ska upphöra att gälla den 1 januari 2014.

▼B

Klortetracyklin

Summan av modersubstansen och dess 4-epimer

Alla livsmedelsproducerande djurslag

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Mjölk

Ägg

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för lever och njure gäller inte fisk.

Medel mot infektioner/Antibiotika

▼M16

Klosantel

Klosantel

Nötkreatur

1 000 μg/kg

Muskel

 

Antiparasitmedel/ Medel mot endoparasiter

3 000 μg/kg

Fett

1 000 μg/kg

Lever

3 000 μg/kg

Njure

Får

1 500 μg/kg

Muskel

2 000 μg/kg

Fett

1 500 μg/kg

Lever

5 000 μg/kg

Njure

Nötkreatur, får

45 μg/kg

Mjölk

Det provisoriska MRL-värdet ska upphöra att gälla den 1 januari 2014

▼B

Kloxacillin

Kloxacillin

Alla livsmedelsproducerande djurslag

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Koboltdiklorid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Koboltglukonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Koboltkarbonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Koboltoxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Koboltsulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kobolttrioxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Koffein

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kolin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kolistin

Kolistin

Alla livsmedelsproducerande djurslag

150 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

300 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ägg

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Kopparglukonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kopparheptanoat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kopparklorid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kopparmetionat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kopparoxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kopparsulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kortikotropin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kumafos

Kumafos

Bin

100 μg/kg

Honung

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Kvillajasaponiner

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Kymotrypsin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Lachnanthes tinctoria

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tusendel.

Ingen uppgift

Lanolin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

▼M10

Lasalocid

Lasalocid A

Fjäderfä

20 μg/kg

Muskel

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/ Antibiotika

100 μg/kg

Skinn och fett

100 μg/kg

Lever

50 μg/kg

Njure

150 μg/kg

Ägg

Nötkreatur

10 μg/kg

Muskel

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

20 μg/kg

Fett

100 μg/kg

Lever

20 μg/kg

Njure

▼B

Lauri folii aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Lauri fructus

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Lavandulae aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Lecirelin

Ej tillämpligt

Nötkreatur, hästdjur, kanin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Lektin som utvunnits ur trädgårdsbönor (Red kidney bean) (Phaseolus vulgaris)

Ej tillämpligt

Svin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Lespedeza capitata

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Leucin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Levamisol

Levamisol

Nötkreatur, får, svin, fjäderfä

10 μg/kg

10 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar mjölk eller ägg för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Levometadon

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intravenös administrering.

Ingen uppgift

Levotyroxin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Lidokain

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för lokalbedövning.

Ingen uppgift

Lini oleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Linjära alkylbensensulfonsyror med alkylkedjelängder mellan C9 och C13 som innehåller mindre än 2,5 % kedjor längre än C13

Ej tillämpligt

Nötkreatur, får

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Linkomycin

Linkomycin

Alla livsmedelsproducerande djurslag

100 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

1 500 μg/kg

150 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ägg

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Livsmedelstillsatser (substanser med giltigt E-nummer som är godkända som livsmedelstillsatser)

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast substanser som är godkända som livsmedelstillsatser, med undantag av de konserveringsmedel som upptas i del C i bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG.

Ingen uppgift

Lobaria pulmonaria

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Lobelin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Luprostiol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Luteiniserande hormon (naturligt LH från alla arter och deras syntetiska motsvarigheter)

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

L-vinsyra och dess en- och tvåbasiska salter av natrium, kalium och kalcium

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Användning som hjälpämne.

Ingen uppgift

Lysin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesium

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumacetat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumaluminiumsilikat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumaspartat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumcitrat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumfosfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumglukonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumglutamat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumglycerolfosfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumhydroxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumhypofosfit

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumkarbonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumklorid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumorotat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumoxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumstearat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumsulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Magnesiumtrisilikat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Majoranae herba

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Manganglukonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Manganglycerofosfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Mangankarbonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Manganklorid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Manganoxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Manganpidolat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Manganribonukleat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Mangansulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Mannitol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Marbofloxacin

Marbofloxacin

Nötkreatur, svin

150 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Nötkreatur

75 μg/kg

Mjölk

Matricaria recutita och beredningar av dessa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Matricariae flos

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Mebendazol

Summan av mebendazol, metyl(5-(1-hydroxi, 1-fenyl)metyl-1H-benzimidazol-2-yl) karbamat och (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl)fenylmetanon, uttryckt i mebendazolekvivalenter

Får, get, hästdjur

60 μg/kg

60 μg/kg

400 μg/kg

60 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Mecillinam

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intrauterint bruk.

Ingen uppgift

Medicago sativa extractum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Medroxyprogesteronacetat

Ej tillämpligt

Får

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intravaginalt bruk vid avelsteknisk behandling.

Ingen uppgift

Melatonin

Ej tillämpligt

Får, get

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Melissae aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Melissae folium

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Meloxikam

Meloxikam

Nötkreatur, get, svin, kanin, hästdjur

20 μg/kg

65 μg/kg

65 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Ingen uppgift

Antiinflammatoriska medel/Icke-steroida antiinflammatoriska medel

Nötkreatur, get

15 μg/kg

Mjölk

Menadion

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Menbuton

Ej tillämpligt

Nötkreatur, får, get, svin, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Menthae arvensis aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Menthae piperitae aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Mentol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Mepivakain

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intraartikulär och epidural användning som lokalbedövningsmedel.

Ingen uppgift

Merkaptaminhydroklorid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Metamizol

4-Metylaminoantipyrin

Nötkreatur, svin, hästdjur

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Antiinflammatoriska medel/Icke-steroida antiinflammatoriska medel

Nötkreatur

50 μg/kg

Mjölk

Metionin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

1-Metyl-2-pyrrolidon

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Metylbensoat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Metylnikotinat

Ej tillämpligt

Nötkreatur, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

▼M12

Metylprednisolon

Metylprednisolon

Nötkreatur

10 μg/kg

Muskel

 

Kortikoider/Glukokortikoider

10 μg/kg

Fett

10 μg/kg

Lever

10 μg/kg

Njure

2 μg/kg

Mjölk

▼B

Metylsalicylat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag utom fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Millefolii herba

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Mineraloljor av låg till hög viskositet inklusive mikrokristallina vaxer, ungefärlig kolkedjelängd C10-C60; alifatiska, grenade alifatiska och alicykliska föreningar

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Gäller inte aromatiska och omättade föreningar.

Ingen uppgift

Mjölksyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

▼M23

Monensin

Monensin A

Nötkreatur

2 μg/kg

Muskel

INGEN UPPGIFT

Medel mot infektioner/Antibiotika

10 μg/kg

Fett

50 μg/kg

Lever

10 μg/kg

Njure

2 μg/kg

Mjölk

▼M13

Monepantel

Monepantelsulfon

Får, get

700 μg/kg

Muskel

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

7 000 μg/kg

Fett

5 000 μg/kg

Lever

2 000 μg/kg

Njure

▼B

Monotioglycerol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Montanid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Morantel

Summan av de restmängder som kan hydrolyseras till N-metyl– 1,3- propandiamin och uttryckas som morantelekvivalenter

Alla idisslare

100 μg/kg

100 μg/kg

800 μg/kg

200 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Moxidektin

Moxidektin

Nötkreatur, får, hästdjur

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot endo- och ektoparasiter

Nötkreatur, får

40 μg/kg

Mjölk

Myristicae aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning till nyfödda djur.

Ingen uppgift

Myrsyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Nafcillin

Nafcillin

Alla idisslare

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Endast för intramammärt bruk.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Natamycin

Ej tillämpligt

Nötkreatur, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Natrium-2-metyl-2-fenoxi-propanoat

Ej tillämpligt

Nötkreatur, svin, get, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumacetylsalicylat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag utom fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ej till djur som producerar mjölk eller ägg för humankonsumtion.

Ingen uppgift

Natriumbensyl-4-hydroxibensoat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumboroformiat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumbutyl-4-hydroxibensoat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumcetostearylsulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Natriumdietylsulfosuccinat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumdikloroisocyanurat

Ej tillämpligt

Nötkreatur, får, get

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Natriumformaldehydsulfoxylat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumglycerofosfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumhypofosfit

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumklorid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumklorit

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Natriumkromoglikat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumlaurylsulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumnitrit

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Natriumpropionat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumpyrosulfit

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

▼M22

Natriumsalicylat

Ej tillämpligt

Nötkreatur, svin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

För oral administrering.

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Ingen uppgift

Alla livsmedelsproducerande djurslag utom fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Salicylsyra

Kalkon

400 μg/kg

2 500 μg/kg

200 μg/kg

150 μg/kg

Muskel

Skinn och fett i naturliga proportioner

Lever

Njure

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Antiinflammatoriska medel/ Icke-steroida antiinflammatoriska medel

▼B

Natriumselenat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumselenit

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumstearat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Natriumtiosulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Neomycin (inklusive framycetin)

Neomycin B

Alla livsmedelsproducerande djurslag

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

5 000 μg/kg

1 500 μg/kg

500 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ägg

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Neostigmin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Netobimin

Summan av albendazoloxid, albendazolsulfon och albendazol 2-aminosulfon, uttryckt som albendazol

Nötkreatur, får

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Endast för oral administrering.

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Nickelglukonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Nickelsulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Nicoboxil

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

▼M14

Nitroxinil

Nitroxinil

Nötkreatur, får

400 μg/kg

Muskel

 

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

200 μg/kg

Fett

20 μg/kg

Lever

400 μg/kg

Njure

20 μg/kg

Mjölk

▼B

Nonivamid

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Norgestomet

Norgestomet

Nötkreatur

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,2 μg/kg

0,12 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Endast för terapeutiska eller avelstekniska ändamål.

Medel som påverkar fortplantningssystemet

Novobiocin

Novobiocin

Nötkreatur

50 μg/kg

Mjölk

Endast för intramammärt bruk.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs endast för mjölk

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Okoubaka aubrevillei

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

▼M11

Oktenidin dihydroklorid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för kutan användning

Medel mot infektioner/Antiseptika

▼B

Oleyloleat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Omeprazol

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Organiska jodföreningar

– Jodoform

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Orgotein

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ornitin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Orotsyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Oxacillin

Oxacillin

Alla livsmedelsproducerande djurslag

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

30 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Oxalsyra

Ej tillämpligt

Bin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Medel mot infektioner

Oxfendazol

Summan av extraherbara restmängder som kan oxideras till oxfendazol och dess sulfon

Alla idisslare, svin, hästdjur

50 μg/kg

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Alla idisslare

10 μg/kg

Mjölk

Oxibendazol

Oxibendazol

Svin

100 μg/kg

500 μg/kg

200 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Oxidationsprodukter av Terebinthinae oleum

Ej tillämpligt

Nötkreatur, får, get, svin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Oxitetracyklin

Summan av modersubstansen och dess 4-epimer

Alla livsmedelsproducerande djurslag

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Mjölk

Ägg

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

►C1  

MRL-värdena för lever och njure gäller inte fisk.

 ◄

Medel mot infektioner/Antibiotika

Oxolinsyra

Oxolinsyra

Alla livsmedelsproducerande djurslag

100 μg/kg

50 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar mjölk eller ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Oxyklozanid

Oxyklozanid

Alla idisslare

20 μg/kg

20 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

10 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Oxytocin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Pankreatin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Papain

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Papaverin

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast nyfödda kalvar.

Ingen uppgift

Paracetamol

Ej tillämpligt

Svin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Parkonazol

Ej tillämpligt

Pärlhöns

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Paromomycin

Paromomycin

Alla livsmedelsproducerande djurslag

500 μg/kg

1 500 μg/kg

1 500 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för lever och njure gäller inte fisk.

Ej till djur som producerar mjölk eller ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Peforelin

Ej tillämpligt

Svin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

▼M15

Pegylerad bovin granulocytkolonistimulerande faktor

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

INGEN UPPGIFT

Biologisk substans/Immunomodulerare

▼B

Penetamat

Bensylpenicillin

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

4 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Pepsin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Permetrin

Permetrin (summan av isomererna)

Nötkreatur

50 μg/kg

500 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För mjölk ska ytterligare bestämmelser i kommissionens direktiv 98/82/EG beaktas.

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Perättiksyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Phytolacca americana

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tusendel.

Ingen uppgift

Piceae turiones recentes extractum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Piperazin

Piperazin

Svin

400 μg/kg

800 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Kyckling

2 000 μg/kg

Ägg

Piperazindihydroklorid

Ej tillämpligt

Kyckling

MRL-värde krävs endast för ägg

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Piperonylbutoxid

Ej tillämpligt

Nötkreatur, får, get, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Pirlimycin

Pirlimycin

Nötkreatur

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/Antibiotika

Polikresulen

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Poloxalen

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Poloxamer

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Polyetylenglykol-15-hydroxistearat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Användning som hjälpämne.

Ingen uppgift

Polyetylenglykol-7-glycerylkokoat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Polyetylenglykoler (molekylvikt mellan 200 och 10 000)

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Polyetylenglykol-stearater med 8–40 oxyetylenenheter

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Användning som hjälpämne.

Ingen uppgift

Polyoxietylensorbitanmonooleat och trioleat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Polyoxyl hydrogenererad ricinolja med 40–60 oxietylenenheter

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Användning som hjälpämne.

Ingen uppgift

Polyoxylricinolja med 30–40 oxyetylenenheter

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Användning som hjälpämne.

Ingen uppgift

Polysorbat 80

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Polysulfaterad glukosaminoglykan

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Prazikvantel

Ej tillämpligt

Får, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Prednisolon

Prednisolon

Nötkreatur

4 μg/kg

4 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

6 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Kortikoider/Glukokortikoider

Pretkamid (krotetamid och kropropamid)

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Progesteron

Ej tillämpligt

Nötkreatur, får, get, hästdjur (hondjur)

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intravaginal terapeutisk eller avelsteknisk användning i enlighet med direktiv 96/22/EG.

Ingen uppgift

Prokain

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Prolin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Propan

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Propylenglykol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Prunus laurocerasus

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tusendel.

Ingen uppgift

Pyrantelembonat

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Pyretrumextrakt

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

2-Pyrrolidon

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

I parenterala doser upp till 40 mg/kg kroppsvikt.

Ingen uppgift

Quatresin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast som konserveringsmedel i koncentrationer upp till 0,5 %.

Ingen uppgift

Quercus cortex

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Rafoxanid

Rafoxanid

Nötkreatur

30 μg/kg

30 μg/kg

10 μg/kg

40 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Får

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Rhei radix, standardiserade extrakt och beredningar av dessa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ricini oleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Användning som hjälpämne.

Ingen uppgift

Rifaximin

Rifaximin

Nötkreatur

60 μg/kg

Mjölk

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/Antibiotika

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs endast för mjölk

Ej tillämpligt

Endast för intramammärt bruk, utom då juvret ska användas som livsmedel, och för intrauterint bruk.

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Romifidin

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för terapeutiskt bruk.

Ingen uppgift

Rosmarini aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Rosmarini folium

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ruscus aculeatus

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Ruta graveolens

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tusendel.

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Ingen uppgift

Salicylsyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag utom fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Saltsyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Användning som hjälpämne.

Ingen uppgift

Salviae folium

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Sambuci flos

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Sarafloxacin

Sarafloxacin

Kyckling

10 μg/kg

100 μg/kg

Skinn och fett

Lever

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Laxfiskar

30 μg/kg

Muskel och skinn i naturliga proportioner

Selenicereus grandiflorus

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en hundradel.

Ingen uppgift

Serenoa repens

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Serin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Serotonin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Serumgonadotropin av dräktiga ston

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Silybum marianum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Sinapis nigrae semen

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Solidago virgaurea

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Somatosalm

Ej tillämpligt

Lax

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Sorbitanseskvioleat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Sorbitantrioleat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Spektinomycin

Spektinomycin

Får

300 μg/kg

500 μg/kg

2 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Alla andra livsmedelsproducerande djurslag

300 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

5 000 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Spiramycin

Summan av spiramycin och neospiramycin

Nötkreatur

200 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

300 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/Antibiotika

Kyckling

200 μg/kg

300 μg/kg

400 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Spiramycin 1

Svin

250 μg/kg

2 000 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Ingen uppgift

Streptomycin

Streptomycin

Alla idisslare, svin, kanin

500 μg/kg

500 μg/kg

500 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Alla idisslare

200 μg/kg

Mjölk

Strychni semen

Ej tillämpligt

Nötkreatur, får, get

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering i doser upp till motsvarande 0,1 mg stryknin/kg kroppsvikt.

Ingen uppgift

Stryknin

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering i doser upp till 0,1 mg/kg kroppsvikt.

Ingen uppgift

Substanser som används i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Varje substans som används i homeopatiska veterinärmedicinska produkter förutsatt att dess koncentration i produkten inte överstiger en del per tiotusen.

Ingen uppgift

Sulfoguajakol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Sulfonamider

(alla ämnen i sulfonamidgruppen)

Modersubstans

Alla livsmedelsproducerande djurslag

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

De sammanlagda restmängderna av alla substanser i sulfonamidgruppen bör inte överstiga 100 μg/kg.

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/

Kemoterapeutika

Nötkreatur, får, get

100 μg/kg

Mjölk

Svavel

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Symphyti radix

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk på intakt hud.

Ingen uppgift

Syzygium cumini

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Tanninum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Tau-fluvalinat

Ej tillämpligt

Bin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Teflubenzuron

Teflubenzuron

Laxfiskar

500 μg/kg

Muskel och skinn i naturliga proportioner

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot ektoparasiter

Teobromin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Teofyllin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Terebinthinae aetheroleum rectificatum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Terebinthinae laricina

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Terpinhydrat

Ej tillämpligt

Nötkreatur, får, get, svin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Tetracyklin

Summan av modersubstansen och dess 4-epimer

Alla livsmedelsproducerande djurslag

100 μg/kg

300 μg/kg

600 μg/kg

100 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Mjölk

Ägg

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för lever och njure gäller inte fisk.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Tetrakain

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Får endast användas som anestesimedel.

Ingen uppgift

Thuja occidentalis

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en hundradel.

Ingen uppgift

Thymi aetheroleum

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Tiabendazol

Summan av tiabendazol och 5- hydroxitiabendazol

Nötkreatur, get

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ingen uppgift

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

Tiamfenikol

Tiamfenikol

Alla livsmedelsproducerande djurslag

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Tiamulin

Summan av alla metaboliter som kan hydrolyseras till 8-α-hydroximutilin

Svin, kanin

100 μg/kg

500 μg/kg

Muskel

Lever

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/Antibiotika

Kyckling

100 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Kalkon

100 μg/kg

100 μg/kg

300 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Tiamulin

Kyckling

1 000 μg/kg

Ägg

Tiamylal

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intravenös administrering.

Ingen uppgift

Tiaprost

Ej tillämpligt

Nötkreatur, får, svin, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

▼M2

Tildipirosin

Tildipirosin

Nötkreatur, get

400 μg/kg

200 μg/kg

2 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Det provisoriska MRL-värdet för muskel ska inte gälla injektionsstället, där resthalten inte ska överstiga 11 500 μg/kg.

De provisoriska MRL-värdena ska upphöra att gälla den 1 januari 2012.

Makrolider

Svin

1 200 μg/kg

800 μg/kg

5 000 μg/kg

10 000 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Det provisoriska MRL-värdet för muskel ska inte gälla injektionsstället, där resthalten inte ska överstiga 7 500 μg/kg.

De provisoriska MRL-värdena ska upphöra att gälla den 1 januari 2012.

▼B

Tiliae flos

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Tilmikosin

Tilmikosin

Fjäderfä

75 μg/kg

75 μg/kg

1 000 μg/kg

250 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Alla andra livsmedelsproducerande djurslag

50 μg/kg

50 μg/kg

1 000 μg/kg

1 000 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Tiludronsyra (i form av dinatriumsalt)

Ej tillämpligt

Hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intravenös administrering.

Ingen uppgift

Fjäderfä

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för parenteralt bruk till värpande fåglar och avelsfåglar.

Timerfonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning som konserveringsmedel i flerdosvacciner i en koncentration som inte överstiger 0,02 %.

Ingen uppgift

Tioktinsyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Tiomersal

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning som konserveringsmedel i flerdosvacciner i en koncentration som inte överstiger 0,02 %.

Ingen uppgift

Tiopentalnatrium

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intravenös administrering.

Ingen uppgift

Toldimfos

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Tolfenaminsyra

Tolfenaminsyra

Nötkreatur, svin

50 μg/kg

400 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

Ingen uppgift

Antiinflammatoriska medel/Icke-steroida antiinflammatoriska medel

Nötkreatur

50 μg/kg

Mjölk

Toltrazuril

Toltrazurilsulfon

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

100 μg/kg

150 μg/kg

500 μg/kg

250 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

För svin avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Antiparasitmedel/Medel mot protozoer

Fjäderfä

100 μg/kg

200 μg/kg

600 μg/kg

400 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Tosylkloramidnatrium

Ej tillämpligt

Nötkreatur, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Behandling endast via vatten.

Treonin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Triglycerider, medellångkedjiga (miglyol)

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Trikainmesilat

Ej tillämpligt

Fisk

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Behandling endast via vatten.

Ingen uppgift

▼M17

Triklabendazol

Summan av extraherbara restmängder som kan oxideras till ketotriklabendazol

Alla idisslare

225 μg/kg

Muskel

 

Antiparasitmedel/Medel mot endoparasiter

100 μg/kg

Fett

250 μg/kg

Lever

150 μg/kg

Njure

10 μg/kg

Mjölk

Det provisoriska MRL-värdet ska upphöra att gälla den 1 januari 2014

▼B

Triklormetiazid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Trimetoprim

Trimetoprim

Hästdjur

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

Fett

Muskel

Lever

Njure

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/

Kemoterapeutika

Alla andra livsmedelsproducerande djurslag

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Trimetylfloroglucinol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Trypsin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Tryptofan

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Tulatromycin

(2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S, 13S,14R)-2-etyl– 3,4,10,13-tetrahydroxi– 3,5,8,10,12,14-hexametyl-11-[[3,4,6-trideoxi-3-(dimetylamino)-ß-D-xylo-hexopyranosyl]oxi]-1-oxa-6-azacyklopentadekan-15-ett uttryckt som tulatromycinekvivalenter

Nötkreatur

100 μg/kg

3 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Fett

Lever

Njure

Ej till djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Svin

100 μg/kg

3 000 μg/kg

3 000 μg/kg

Skinn och fett

Lever

Njure

Turnera diffusa

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Tylosin

Tylosin A

Alla livsmedelsproducerande djurslag

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

100 μg/kg

50 μg/kg

200 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Mjölk

Ägg

För fisk avser MRL-värdet för muskel ”muskel och skinn i naturliga proportioner”.

MRL-värdena för fett, lever och njurar gäller inte fisk.

För svin och fjäderfä avser MRL-värdet för fett ”skinn och fett i naturliga proportioner”.

Medel mot infektioner/Antibiotika

Tylvalosin

Summan av tylvalosin och 3-O-acetyltylosin

Svin

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

50 μg/kg

Muskel

Skinn och fett

Lever

Njure

Ingen uppgift

Medel mot infektioner/Antibiotika

Fjäderfä

50 μg/kg

50 μg/kg

Skinn och fett

Lever

Ej till djur som producerar ägg för humankonsumtion.

Tymidin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Tymol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Tyrosin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Ullfettalkoholer

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för utvärtes bruk.

Ingen uppgift

Urea

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Urginea maritima

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en hundradel. Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Uridin och dess 5’-mono-, 5’-di- och -5’-trifosfater

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Urticae herba

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Valin

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

▼M1

Valnemulin

Valnemulin

Svin, kanin

50 μg/kg

500 μg/kg

100 μg/kg

Muskel

Lever

Njure

INGEN UPPGIFT

Medel mot infektioner/Antibiotika

▼B

Vedaprofen

Vedaprofen

Hästdjur

50 μg/kg

20 μg/kg

100 μg/kg

1 000 μg/kg

Muskel

Fett

Lever

Njure

Ingen uppgift

Antiinflammatoriska medel/Icke-steroida antiinflammatoriska medel

Vetrabutinhydroklorid

Ej tillämpligt

Svin

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Vinkamin

Ej tillämpligt

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning till nyfödda djur.

Ingen uppgift

Virola sebifera

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlet som inte överstiger en tusendel.

Ingen uppgift

Viscum album

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för användning i homeopatiska veterinärmedicinska läkemedel som framställts enligt homeopatiska farmakopéer till en koncentration i läkemedlen som motsvarar modertinkturen och utspädningar av denna.

Ingen uppgift

Vismutsubgallat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Vismutsubkarbonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Vismutsubnitrat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Nötkreatur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för intramammärt bruk.

Ingen uppgift

Vismutsubsalicylat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för oral administrering.

Ingen uppgift

Vitamin A

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Vitamin B1

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Vitamin B12

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Vitamin B2

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Vitamin B3

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Vitamin B5

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Vitamin B6

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Vitamin D

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Vitamin E

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Väteperoxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Xylazinhydroklorid

Ej tillämpligt

Nötkreatur, hästdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Zinkacetat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Zinkaspartat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Zinkglukonat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Zinkklorid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Zinkoleat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Zinkoxid

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Zinkstearat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Zinksulfat

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Äppelsyra

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande djurslag

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Användning som hjälpämne.

Ingen uppgift

17β-Östradiol

Ej tillämpligt

Alla livsmedelsproducerande däggdjur

MRL-värde krävs inte

Ej tillämpligt

Endast för terapeutisk och avelsteknisk användning.

Ingen uppgiftTabell 2

Förbjudna substanser

Farmakologiskt aktiv substans

MRL

Aristolochia spp och formuleringar därav

MRL-värde kan inte fastställas

Kloramfenikol

MRL-värde kan inte fastställas

Kloroform

MRL-värde kan inte fastställas

Klorpromazin

MRL-värde kan inte fastställas

Kolchicin

MRL-värde kan inte fastställas

Dapson

MRL-värde kan inte fastställas

Dimetridazol

MRL-värde kan inte fastställas

Metronidazol

MRL-värde kan inte fastställas

Nitrofuraner (inklusive furazolidon)

MRL-värde kan inte fastställas

Ronidazol

MRL-värde kan inte fastställas( 1 ) EUT L 152, 16.6.2009, s. 11.

( 2 ) EGT L 224, 18.8.1990, s. 1.