2010D0412 — SV — 13.07.2010 — 000.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS BESLUT

av den 13 juli 2010

om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism (TFTP)

(2010/412/EU)

(EGT L 195, 27.7.2010, p.3)


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 202, 4.8.2010, s. 16  (412/2010)
▼B

RÅDETS BESLUT

av den 13 juli 2010

om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism (TFTP)

(2010/412/EU)EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 87.2 a och 88.2 jämförda med artikel 218.6 a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut av den 11 maj 2010 bemyndigade rådet kommissionen att på Europeiska unionens vägnar inleda förhandlingar mellan unionen och Förenta staterna för att göra finansiella betalningsmeddelanden tillgängliga för Förenta staternas finansministerium i syfte att förebygga och bekämpa terrorism och finansiering av terrorism.

(2)

Enligt rådets beslut 2010/411/EU av den 28 juni 2010 ( 1 ) undertecknades avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna inom ramen för programmet för att spåra finansiering av terrorism (avtalet) den 28 juni 2010, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt.

(3)

Avtalet bör ingås.

(4)

Avtalet är förenligt med de grundläggande rättigheterna och följer de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, bland annat rätten till privatliv och familjeliv i artikel 7 i stadgan, rätten till skydd av personuppgifter i artikel 8 i stadgan och rätten till ett effektivt rättsmedel och en opartisk domstol i artikel 47 i stadgan. Avtalet bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter och principer.

(5)

I enlighet med artikel 3 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, har Förenade kungariket meddelat att det önskar delta i antagandet och tillämpningen av detta beslut.

(6)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 i det protokollet, deltar Irland inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Irland.

(7)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokoll nr 22 om Danmarks ställning, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt deltar Danmark inte i antagandet av detta beslut, som inte är bindande för eller tillämpligt på Danmark.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism (avtalet) godkänns härmed på unionens vägnar ( 2 ).

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Kommissionen uppmanas att senast ett år från dagen för avtalets ikraftträdande till Europaparlamentet och rådet överlämna en rättslig och teknisk ram för framtagning av information på EU:s territorium.

Kommissionen uppmanas att senast tre år från dagen för avtalets ikraftträdande lägga fram en rapport om framstegen i fråga om utvecklingen av det motsvarande EU-systemet med avseende på artikel 11 i avtalet.

Om det motsvarande EU-systemet inte har införts fem år efter dagen för avtalets ikraftträdande ska unionen överväga huruvida avtalet ska förnyas i enlighet med artikel 21.2 i avtalet.

Artikel 3

Rådets ordförande ska utse den eller de personer som ska ha rätt att på unionens vägnar utväxla de godkännandeinstrument som föreskrivs i artikel 23 i avtalet i syfte att uttrycka unionens samtycke till att bli bunden av avtalet.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.( 1 ►C1  Se sidan 1 i detta nummer av EUT. ◄

( 2 ) Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.